LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM"

Transkript

1 LOKALPLAN NR. 323 LANDSBYEN LEM Ny bebyggelse og bevaringsværdigt kulturmiljø EN KORTFATTET BESKRVELSE Beliggenhed og omfang Lokalplanens område Planen går ud på Ny udstykning Lokalplanen omfatter landsbyen Lem, der ligger ca. 6 km nordøst for Randers tæt på Hadsundvej. Landsbyens bebyggede område er ca. 30 ha, og lokalplanen opdeler det i 5 delområder. Hovedparten af den gamle landsby er et blandet område med småhuse og ældre landbrugsbygninger, som udlægges til blandet bolig og erhverv. Den tidligere gartneri grund udlægges til tæt lav boligbebyggelse med mulighed for at opføre op til 19 boliger. Det eksisterende parcelhusområde i vestenden af landsbyen udgør et delområde for sig. Lokalplanen udlægger tre områder til offentlige formål, som kirke/forsam-lingshus, gadekær, og idrætsplads. Endelig udlægger lokalplanen et ca. 3 ha stort delområde nord for kirken, som friholdes for bebyggelse. Lokalplanen sætter fokus på bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, og sikrer at ny bebyggelse følger det karakteristiske, bevaringsværdige bebyggelsesmønster. Lokalplanen åbner mulighed for nye udstykninger til boligformål og sikrer, at ny bebyggelse tilpasses det eksisterende landsbymiljø. Lokalplanen medvirker således til at opretholde og styrke landsbyens karakter samtidig med, at miljøkonflikter i forhold til eksisterende landbrug så vidt muligt undgås.

2 2 ndretning af erhverv i tidligere landbrugsbygninger Områdets omfang Kommuneatlas Randers Vejledning og litteraturliste Lokalplanen åbner mulighed for indretning af mindre butikker og mindre erhvervsvirksomheder på nærmere angivne områder i byen. Lokalplanen omfatter den nuværende samlede bebyggelse i Lem, den ryddede gartnerigrund, et areal beliggende på begge sider af Lemvej vest for landsbyen samt et areal nord for kirken. Lokalplanområdet er beskrevet i Kommuneatlas Randers. Kommune atlasset indeholder bl.a. en registrering og vurdering af bygninger før 1940, og udpeger bevaringsværdige sammenhænge. Forståelsen af landsbyens kvaliteter er lige så vigtig som de egentlige regler i lokalplanen. Derfor er lokalplanen vedhæftet en vejledning, som kortfattet beskriver hvilke regler, der bør overholdes for at være i god overensstemmelse med byggetraditionerne for længehuset og Bedre Byggeskik -huset. Derudover henvises der til bøger, vejledninger og publikationer i litteraturlisten bagest i lokalplanen.

3 3 LOKALPLANENS RETSVRKNNGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene ifølge planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv pligt til at udføre de anlæg, der er indeholdt i planen. Byrådet kan give dispensation fra lokalplanen, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved en ny lokalplan. En del af Lokalplanens område udlægges til offentlige formål. Det betyder at ejeren kan kræve ejendommen overtaget af kommunen mod erstatning. følge planlovens 48 er der dog bestemte forudsætninger, som skal opfyldes, før dette krav kan gøres gældende. følge 47 i planloven kan byrådet ekspropriere private ejendomme eller rettigheder over ejendomme, når ekspropriationen vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af lokalplanen. Lokalplanen indeholder i 13 stk. 1. en bestemmelse om at de i paragraffen nærmere angivne servitutter ophæves. LOKALPLANEN OG DEN ØVRGE PLANLÆGNNG Kommuneplanen for Randers Kommune kommuneplanen er Lem udpeget som landsby, hvor der er mulighed for en begrænset tilvækst af boliger og mindre virksomheder, der er forenelige med den landbrugsmæssige drift og landsbyen som beboelsesområde. Nye virksomheder eller produktioner skal risikovurderes ved miljøgodkendelsen eller ved godkendelsen efter byggeloven. Lem er i kommuneplanen udlagt som blandet bolig- og erhvervsområde (BE14) og rekreativt område (R39). Kommuneplantillæg nr. 47 Lokalplanen inddrager arealer, som i dag ligger udenfor rammerne for kommuneplanens bydel nr. 23 Gimming Lem, og derfor forudsætter lokalplanens endelige vedtagelse, at der udarbejdes og vedtages et kommuneplantillæg (Tillæg nr. 47), så der bringes overensstemmelse mellem planerne.

4 4 Kommuneplantillægget skal danne grundlag for at sikre, at arealet nord for kirken friholdes for bebyggelse, samt at sikre mulighed for en allé beplantning langs Lemvej ved byens østog vestlige indkørsler. De øvrige rammer vil være uændrede for området. Tekst og kort er vedlagt planen. BE14 R39 Regionplanen for Århus Amt Område med særlige drikkevandsinteresser Landbrugspligt Kommuneatlas Området må kun anvendes til landbrugsformål, til boligformål og nærmere angivne erhvervsformål, som kan indpasses i landsbyen uden særlige genevirkninger. Nye virksomheder eller produktioner skal risikovurderes ved miljøgodkendelsen eller ved godkendelsen efter byggeloven. Området må kun bruges til offentlige formål (idrætsanlæg). området må der opføres en mindre omklædnings- og klubbygning. Landsbyen Lem er i regionplan 2001 udpeget som et bevaringsværdigt kulturmiljø. Lokalplanen er således i overensstemmelse med regionplanen. Lokalplanområdet er i regionplan 2001 udpeget som et område med særlige drikkevandsinteresser. Århus Amt har tidligere lavet en undersøgelse af jordbundsforholdene i området nord for Randers, og på baggrund af denne undersøgelse er det vurderet, at der er en god og naturlig beskyttelse af eventuelle grundvandsmagasiner i lokalplanområdet. Drikkevandsinteresserne sikres yderligere, ved, at kloaksystemet i den nye bebyggelse i delområde udføres som separatsystem, og at kloaknettet i Lem planlægges saneret, så hele landsbyen separatkloakeres. Der er landbrugspligt på matr. nr. 2a, 2x, 3b, 5b, 6a, 7b, 7e, 8a, 8c 9a, 9k, 10e, 11a, 11d, 13l, 14a, 15a, 16a, 16d, 17a, 17k, 18a, 18g, 23ba, Lem by, Lem. Kommuneatlas Randers er udarbejdet i et samarbejde mellem Skov- og Naturstyrelsen, Miljø og Energiministeriet og Randers Kommune i Kommuneatlasset udpeger bevaringsværdige bygninger opført før Disse er vurderet efter arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi, samt originalitet og tilstand og inddelt i fredede bygninger, høj, middel og lav bevaringskategori. Typerne, der er udpeget, hører under kategorierne; bindingsværkshuse, længehuse, småhuse fra slutningen af 1800-tallet, samt bedre byggeskik huse.

5 5 1. Udsigt til det åbne land. 2. Fint kig mellem bebyggelse og beplantning til det åbne land. 3. Kig mellem de store markante gårde til det åbne land. 4. Tæt, varieret bebyggelsesmønster omkring kirken. 5. Fin, markeret adgang. Kommuneatlas Randers Kommuneatlas Randers udpeges bevaringsværdige sammenhænge i landsbyen Lem, der viser byens mest karakteristiske hovedtræk, det landskab de indgår i, og den byhistoriske udvikling man kan se i dag. Bevaringsværdige bygninger i Lem er registreret på kortbilag nr. 2, fremtidige forhold. Naturbeskyttelses lovens 19 Omkring Lem kirke gælder der jf. naturbeskyttelseslovens 19 en 300 m beskyttelseszone, hvori der ikke uden tilladelse fra amtet må opføres byggeri, der er højere end 8 ½ m. Lokalplanen sikrer, at der i delområde V ikke må opføres bygninger og i de øvrige delområder, må bebyggelse ikke være højere end 8,5 m. Lokalplanen respekterer dermed naturbeskyttelseslovens 19. Naturbeskyttelses lovens 3 Områder med åbent vand dvs. den på kortbilag 1, eksisterende forhold, indtegnede dam, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 3. Lokalplanen respekterer Naturbeskyttelseslovens 3. Naturbeskyttelseslovens 4 Et bevaringsværdigt dige, som er indtegnet på kortbilag 1, eksisterende forhold og 2, fremtidige forhold, er omfattet af Naturbeskyttelseslovens 4. Lokalplanen respekterer Naturbeskyttelseslovens 4. Arkæologiske prøvegravninger Der er ikke registrerede fortidsminder i lokalplanområdet. Der kan dog på den gamle gartnerigrund (delområde ), tidligere have været bebyggelse i form af gårdanlæg eller spor efter aktiviteter, der går forud for landsbyen. Derfor anbefales det, at der foretages arkæologiske prøvegravninger, før anlægsarbejdet til ny bebyggelse påbegyndes.

6 6 Vejadgang Hastighedsdæmpende foranstaltninger Skole Kollektiv trafik Kloakering Vejadgang til den nye bebyggelse i delområde skal ske via ny vej fra Lemvej og Tjørnelundsvej. Det er en forudsætning for den nye bebyggelse i delområde, at der sikres en hastighed på 40 km/t på Lemvej ved vejadgangen til delområde. Lem ligger 4,5 6 km fra Rismølleskolen, afhængig af, om der køres ad Hadsundbanestien eller Hadsundvej. Skolebørn befordres til og fra Rismølleskolen med Randers Bustrafiks rute 14. Lem er i dag kloakeret med fællessystem og en afledningskoefficient på 0,20 for regnvand. Dette indebærer, at ejendomme hvor parkeringsareal, bygningsareal og anden fast belægning udgør mere end 20 % af grundarealet, skal påregne at etablere forsinkelsesbassin og afløbsstyring på egen grund. Ny bebyggelse i Lem foreslås udført med separatsystem, da der planlægges en sanering af kloaksystemet, således at hele Lem fremover vil være separatkloakeret. Afledningskoefficienten vil også i fremtiden være 0,2 for regnvand. Ændringen kan gennemføres, når det er vedtaget i spildevandsplanen enten ved et tillæg til den nuværende eller ved en kommende revision. Renovation og genbrug Naturgas Elforsyning Vandforsyning Landzone Lokalplanens område er omfattet af såvel Randers Kommunes Regulativ for bortskaffelse af erhvervsaffald som Regulativ for bortskaffelse af husstandsaffald i Randers Kommune. Af regulativerne fremgår det blandt andet, hvilke krav, pligter og ansvar, der påhviler den enkelte affaldsproducent eller erhvervsvirksomhed samt hvilke krav, der skal være opfyldt i forbindelse med placering af renovations- og genbrugsstativer samt minicontainere. Lem er i varmeplanen for Randers kommune udpeget til naturgasforsyning. Ny bebyggelse skal derfor forsynes med naturgas. Bygninger, der opvarmes med oliefyr, skifter til naturgas i den takt, det er forbruger- og virksomhedsøkonomisk fordelagtigt. Der er forbud mod elvarme. Området hører under ELRO s forsyningsområde. Forbrugerne kan dog selv vælge el producent. Vandforsyning varetages af Energi Randers. Lokalplanens område er beliggende i landzone, og skal forblive i landzone.

7 7 Zonetilladelse For områder beliggende i landzone gælder, at der ved byggeri, om- og tilbygninger skal søges zonetilladelse. Efter regionplanen må der i landzonebyer opføres op til 10 boliger over en 4-årig periode, svarende til 2-3 boliger pr. år. Århus Amt har i forbindelse med denne lokalplan vurderet, at der efter ansøgning vil kunne gives tilladelse til f.eks. at opføre 8 andelsboliger fordelt over to år efterfulgt af en byggepause i året efter. Se endvidere 12 stk. 1 og 2. Servitut om byggelinier ophæves Servitut af 7. december 1948 om byggelinier aflyses på ejendommene efter lokalplanens endelige vedtagelse.

8 8 Tillæg nr. 47 til Kommuneplan 2001 for Randers Kommune. forbindelse med lokalplan nr. 323, Landsbyen Lem, skal områdeafgrænsningen i bydel nr. 23, Gimming Lem, BE 14 udvides til at omfatte landbrugsarealer beliggende i landzone. Der er derfor udarbejdet en ændring af områdeafgrænsningen for område BE 14 således, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanens principper. Lokalplanrammernes ordlyd er i øvrigt uændrede og kan læses nedenfor: For område BE 14, gælder følgende rammer for lokalplanlægningen: For område BE 14 (bydel 23) gælder følgende: a. Området må kun anvendes til landbrugsformål, til boligformål og nærmere angivne erhvervsformål, som kan indpasses i landsbyen uden særlige genevirkninger. Nye virksomheder eller produktioner skal risikovurderes ved miljøgodkendelsen eller ved godkendelsen efter byggeloven. b. Der må ikke indrettes butikker med et bruttoetageareal på mere end 1000 m² for dagligvarer og 200 m² for udvalgsvarer. c. Den eksisterende brug af arealer til landbrugsformål skal i videst muligt omfang opretholdes, og en lokalplan for området skal sikre de eksisterende landbrugsejendomme udvidelsesmuligheder til bygninger og til de for landbrugsdriften nødvendige anlæg. d. Ny bebyggelse til offentlige formål, til butik og til boligformål eller indretning af eksisterende bygninger til de nævnte formål skal overholde miljølovens minimumsafstande til landbrugsbygninger og -anlæg samt til de arealer, der er forbeholdt til udvidelse for landbruget, jf. pkt. c. e. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 25. En lokalplan kan dog fastsætte en højere bebyggelsesprocent for enkelte, eksisterende, mindre ejendomme. f. Karakteristiske gadebilleder skal bevares og styrkes og den eksisterende karakterfulde beplantning i og omkring landsbyen skal fastholdes. Samtidig skal beplantningen i landsbyens kant suppleres, så landsbyen får en sammenhængende grøn afgrænsning mod det åbne land. g. En lokalplan for området skal udpege et areal på op til 2 ha, hvor der alternativt kan opføres en bebyggelse, som er planlagt af områdets fremtidige beboere. h. En lokalplan for området skal redegøre for, hvorledes regionplanens bestemmelser om virksomhedsstøj kan overholdes. i. En lokalplan for området, som omfattes af de særlige drikkevandsområder, skal indeholde en generel vurdering af risikoen for forurening af grundvandet dels fra den påtænkte anvendelse dels fra ledningsanlæg i forbindelse med byggemodningen. vurderingen skal indgå forholdet til geologien i området, herunder den naturlige beskyttelse af grundvandet, afstrømningsforholdene og vandløbene samt de faktiske eller planlagte vandindvindinger i området. j. Ved bebyggelse af ubebyggede grunde og ved større ombygninger skal ejendommene tilsluttes naturgasnettet. k. nden for område BE 14 har Randers Kommune zonekompetencen.

9

10 10 LOKALPLANENS BESTEMMELSER henhold til planloven (lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 1 nævnte område: LOKALPLANENS FORMÅL Lokalplanens formål er at sikre: at det eksisterende landsbymiljø bevares, at eksisterende karakteristisk bebyggelsesmønster med tilhørende omgivelser bevares, at der sættes fokus på bebyggelse af særlig arkitektonisk og kulturhistorisk værdi, at sikre at karakteristiske beplantninger, træer, vejforløb, hegn m.v. bevares, at der åbnes mulighed for indretning af mindre butikker og mindre erhvervsvirksomheder på nærmere angivne områder i byen, at ny bebyggelse får en udformning og indpasning, der medvirker til at bevare karakteren af det eksisterende miljø, samtidig med, at miljøkonflikter i forhold til eksisterende landbrug så vidt muligt undgås, at sikre de eksisterende landbrugsejendommes udvidelsesmuligheder i form af bygninger til de for landbrugsdriften nødvendige anlæg, 1 LOKALPLANENS OMRÅDE Matrikelnumre Delområder Stk. 1. Lokalplanen afgrænses som vist på kortbilag nr. 1 og omfatter matrikelnumrene: 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2k, 2l, 2m, 2n, 2o, 2p, 2q, 2r, 2s, 2t, 2u, 2y, 3b, 4a, 4f, 5g, 6a, 7b, 7e, 7g, 7h, 7i, 7k, 7n, 8a, 9a, 11a, 11f, 13k, 13m, 13n, 14f, 15a, 15f, 16a, 16b, 17a, 17f, 18a, 18b, 20e, 20 b, 20c, 20d, 23e, 23f, 23g, 23h, 23i, 23k, 23l, 23m, 23n, 23o, 23p, 23q 23r, 24b, 24c, 25a, 25c 29a, 29b, 30a, 30b, 30c, 31, 32b, 33, 34a, 34b, 35, 36, 38, 39, 40, 44, , Lem by, Lem samt del af 2x, 5b, 8c, 9k, 10e, 11d, 14a, 16d, 17k, 18g og 23ba, Lem by, Lem, samt alle parceller, der efter den 27. oktober 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Stk. 2. Lokalplanen opdeles i 5 delområder som vist på kortbilag nr. 1 og 2.

11 11 Zonestatus Stk. 3. Lokalplanens område forbliver i landzone. 2 OMRÅDETS ANVENDELSE Delområde Blandet bolig og erhverv Stk. 1. Området må kun anvendes til blandet bolig og erhverv. området må der kun indrettes bebyggelse til boligformål og nedenfor angivne erhvervsformål, som kan indpasses i landsbyen uden særlige genevirkninger. Det gælder f.eks. landbrugsdrift og erhverv med tilknytning til landbruget, som smedie, dyreklinik, kennel og butik med hesteartikler. Derudover kan der etableres mindre værksteder, genbrugsbutikker, tekstilvirksomheder, servicevirksomheder, samt offentlige formål, det vil sige institution i form af f.eks. gårdbørnehave, beskyttede boliger dagcenter eller lignende, samt private institutioner af almennyttig karakter. Delområde og Boligformål, parcelhuse. Erhverv på nærmere angivne vilkår. Stk. 2. Område og må anvendes til boligformål. Stk. 3. Der kan på ejendommene drives sådan virksomhed, som almindeligvis kan udføres i beboelsesområder under forudsætning af, at: virksomheden drives af den, der beboer den pågældende ejendom, at: virksomheden drives på en sådan måde, at ejendommens karakter af beboelsesejendom ikke forandres (herunder ved skiltning og lignende), og områdets karakter af boligområde ikke brydes, at: virksomheden ikke medfører ulempe for de omboende at: virksomheden ikke medfører behov for parkering, der ikke er plads til på den pågældende ejendom. Stk. 4. Ejendommene må derudover ikke benyttes til nogen form for erhvervsvirksomhed. Delområde V Offentlige formål Stk. 5. Områderne må kun anvendes til offentlige formål, som er fælles for hele landsbyen, som idrætsanlæg, gadekær, kirke og forsamlingshus.

12 12 Areal der friholdes for bebyggelse Delområde V Stk. 6. Området må kun anvendes til dyrkningsformål og græsning af husdyr. 3 3 UDSTYKNNG Delområde,, V og V Udstykning Stk. 1. Ejendommene må ikke udstykkes med en mindre grundstørrelse end 700 m2 og med en facadelængde der er mindre end 20 m. Delområde Udstykning Fælles friarealer Stk. 2. Ejendommene skal udstykkes i overensstemmelse med de på kortbilag nr. 4A eller 4B viste udstykningsplaner. Såfremt udstykningen sker efter plan 4B, kan der ikke senere udstykkes efter plan 4A. Yderligere udstykning må ikke finde sted. 1 ) Stk. 3. Til bebyggelsen skal udstykkes et fælles friareal i bebyggelsens sydvestlige del, som skal udgøre min. 25 % og maksimalt 30%. af hele delområdet. Se kortbilag nr. 4A og 4B. Stk. 4. Kørebaner, vendepladser og parkeringspladser må ikke medregnes til de fælles friarealer. 4 4 VEJ- OG ST- OG PARKERNGSFORHOLD Delområde,, V og V Vejadgang Stier Hastighed på max 40 km/t på Lemvej Stk. 1. Vejadgang må kun ske fra de eksisterende veje, Lemvej, Sydtoften, Damtoften, Ladegårdsvej, Tjørnelundsvej og Syvager Stk. 2. Eksisterende stier vist på kortbilag 1 og 2 skal bevares. Stk. 3. På grund af oversigtsforholdene ved adgangsbetjeningen af delområde ved Lemvej forudsætter udstykningen af delområde, at der på dette sted på Lemvej sikres en hastighed på 40 km/t (eventuelt i form af hastigheds dæmpende foranstaltninger). 1 ) På grund af oversigtsforholdene ved adgangsbetjeningen af delområde ved Lemvej forudsætter udstykningen af delområde, at der sikres en hastighed på 40 km/t på Lemvej ved adgangsbetjeningen til delområdet.

13 13 Delområde Vejadgang Vejbredde Fælles gårdanlæg udlægges som vej Stk. 4. Vejadgang til de nye boliger i Delområde må kun ske via ny vej fra Lemvej og Tjørnelundsvej. Vejadgangen fra Lemvej skal placeres nærmest matr.nr. 35 Lem by, Lem, som vist på kortbilag nr. 4A og 4B. Stk. 5. Boligvej a-b udlægges i 7 m bredde og anlægges med 5 m kørebane med 1 m rabat. Sidevejen c-d på kortbilag 4A udlægges i 6 m med 4 m kørebane og 1 m rabat. Stk. 6. Et fælles gårdareal til rækkehusbebyggelsen vist på kortbilag nr. 4A og 4B udlægges som vej. Delområde,, og V Parkering Stk. 7. Der skal til hver ny bolig indrettes parkeringsarealer til 2 biler. 5 5 LEDNNGSANLÆG Jordkabler Stk. 1. El-ledninger skal fremføres som jordkabler. 6 6 BEBYGGELSENS OMFANG OG PLACERNG Delområde Bebyggelsesprocent Etageantal Bygnings- og facadehøjde Stk. 2. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30. Stk. 3. Bebyggelsen må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage. Stk. 4. Bebyggelsen må opføres med en bygningshøjde på op til 8,5 m og facade højden må ikke overstige 3,5 m for bygninger til beboelse og 4,5 m for avl- og driftsbygninger. 1 Længehuset Stk. 5. Beboelsesbygninger inden for området skal opføres som længehuse med facade eller gavl parallelt med vej og må ikke gives en større husdybde end 8 m. 1 Ved opførelse af byggeri, med en bygningshøjde over 8,5 m (f.eks. siloer) se 12.

14 14 Byggefelter til beboelse Stk. 6. Nye bygninger til beboelse på ejendomme med adresse til Lemvej skal have facade placeret parallelt med vejen, og placeres inden for de på kortbilag nr. 3 angivne byggefelter. Hvor der ikke er anvist et byggefelt, skal bebyggelse til beboelse placeres med gavl eller facade parallelt med vejen og i en afstand af mindst 3 m fra vejskel. Udhuse Første Udhus Øvrige udhuse Husdybde Tage Stk. 7. Landbrugsejendomme kan udvide til driften indenfor de på kortbilag nr. 3 angivne byggelinier for bebyggelse til udhuse. Stk. 8. Første udhus skal placeres med langfacaden i de på kortbilag nr. 3 viste byggelinier parallelt med hhv. Lemvej og Syvager. Undtaget herfra er dog matr.nr. 2 a og 18 b Lem by, Lem, hvor 1. udhus kan placeres med gavl mod vej og placeret i byggelinierne længst mod øst. Stk. 9. Øvrige udhuse placeres med langfacaden i de på kortbilag nr. 3 viste byggelinier til øvrige udhuse. Stk. 10. Udhuse placeret nærmest Lemvej kan gives en husdybde på op til 12 m. Udhuse placeret i byggelinierne for øvrige udhuse som vist på kortbilag nr. 3, kan gives en husdybde på max 8 m. Undtaget herfra er dog udhuse på ejendommene på matr.nr. 2 a og 18 b Lem by, Lem, hvor øvrige udhuse kan gives en husdybde på max 20 m. Stk. 11. Tage skal være symmetriske saddeltage, og tagfladens vinkel med det vandrette plan skal være mellem 45 og 50 grader. Denne bestemmelse gælder alle udhuse som carporte, garager el. lign, som placeres ud mod Lemvej og Syvager. Delområde Bebyggelsesprocent Etageantal Kælder Husdybde Stk. 12. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 40 % for fritliggende bygninger til beboelse. Stk. 13. Fritliggende bygninger til beboelse må ikke opføres med mere end 1 etage med udnyttelig tagetage, og rækkehuse må kun opføres med én etage. Stk. 14. En eventuel kælder må ikke have loftet beliggende mere end 0,8 m over terræn. Stk. 15. Rækkehuse kan gives en husdybde på op til 10 meter. 1 ) deen med længehusene til boliger er, at de sammen med den lange garagebygning, skal referere til de traditionelle gårdbebyggelser på landet, hvor længehus- bebyggelse er placeret omkring en gårdsplads.

15 15 Bebyggelsesplan / Byggefelter Afstand til vejskel Bygnings- og facadehøjde Tage Antal boliger Bebyggelse på fælles friareal Bebyggelsesprocent og afstand til skel Afstand til vejskel Stk. 16. Bebyggelsen skal placeres efter en samlet plan som vist på illustrationsplanen på bilag nr. 5. Fritliggende bygninger til beboelse skal placeres indenfor byggefelterne på kortbilag nr. 4A eller 4B. Rækkehuse skal placeres med den ene facade i byggelinien ud mod gårdspladsen, som vist på kortbilag 4A eller 4B. 1 ) Stk. 17. Mod boligveje kan beboelsesbygninger opføres med en mindste afstand til vejskel på 1,5 m uanset bygningens højde. Stk. 18. Bygningshøjden må ikke overstige 8,5 m og facade højden må ikke overstige 3,5m for 1 ½ etages huse og 4,5 m for huse med trempel målt fra terræn (niveauplan) til skæringen mellem facade og tagflade. Stk. 19. Tage skal være symmetriske saddeltage, og tagfladens vinkel med det vandrette plan skal være mellem 30 og 50 grader. Rækkehusene skal opføres med én sammenhængende tagflade og brandkammen imellem hver bolig må ikke være synlig på tagfladen. Stk. 20. delområde kan opføres max 10 boliger som fritliggende bygninger til beboelse og max 9 boliger som rækkehuse. Stk. 21. ndenfor det i 3 stk. 3 nævnte fælles friareal kan der opføres enkelte mindre bygninger eller anlæg med formål, der er for områdets beboere, f.eks. drivhus, lysthus, petanque baner m.m. Delområde Stk. 22. Bebyggelsesprocenten for den enkelte ejendom må ikke overstige 30 %, og hvad angår bebyggelsens placering og afstand til skel m.v., henvises der til de generelle bestemmelser i gældende bygningsreglement. Stk. 23. Mod Lemvej skal ny bebyggelse placeres mindst 3 m fra vejskel. Delområde V Bebyggelse Stk. 24. området kan der opføres enkelte mindre anlæg eller bygninger med formål, der er fælles for landsbyens beboere, for eksempel en mindre omklædnings- og klubbygning eller en mindre bygning til redskabsopbevaring m.m. Delområde V

16 16 Bebyggelse Stk. 25. Arealet skal friholdes for bebyggelse. 7 7 BEBYGGELSENS YDRE FREMTRÆDEN Delområde, og V Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger. Skiltning. Stk. 1. Ny bebyggelse samt om- og tilbygninger skal tilpasses helhedsbilledet i landsbyen og være i overensstemmelse med den stedlige byggetradition med hensyn til materialer, farver, skala, rytme og enkelhed, se vedhæftede vejledning. Stk. 2. På håndværksvirksomheders bygninger og bygninger med liberalt erhverv må der for hver virksomhed opsættes skilte og reklamer i en størrelse på indtil 0,2 m2, der må opsættes i ét eksemplar på hver ejendom. På butikker kan der skiltes med bogstaver sat direkte på facaden. Størrelsen på bogstaverne skal tilpasses ejendommens størrelse og proportioner. Delområde Ydervægge Stk. 3. Ydervægge skal i hovedtrækkene opføres i teglsten, og skal fremstå som blank mur i rødt tegl eller som vandskuret mur. Alternativt kan ydervægge opføres i anden sten, som f.eks. betonsten eller kalksten med berapning. Garager/carporte skal dog opføres med facade af træbeklædning ubehandlet eller i farverne sort, grå eller rød. Eksempel på garagebygning opført medfacade af træbeklædning. Garage ved herregården Støvringgård. Støvringgårdvej 73, Randers. Tage Skiltning Stk. 4. Tage skal dækkes med rødt vingetegl eller sort tagpap. Stk. 5. ngen former for skiltning eller reklamering på ejendommen må finde sted. Undtaget herfra er dog skilte med en størrelse på indtil 0,2 m2, der må opsættes i ét eksemplar på hver ejendom.

17 BEVARNG AF BEBYGGELSE Bevaringsværdig bebyggelsesmønster Stk. 1. Det bevaringsværdige bebyggelsesmønster skal bevares ved at ny bebyggelse placeres indenfor byggefelterne som vist på bilag nr. 3. Bevaringsværdige bygninger Stk. 2. De på kortbilag 2 viste bevaringsværdige bygninger bør restaureres eller om- og tilbygges efter anvisningerne i vedhæftede vejledning (se også litteraturlisten bagest i lokalplanforslaget). 9 9 UBEBYGGEDE AREALER OG BEVARNG AF TRÆER OG HEGN Skilte. Hegn. Stk. 1. På ejendommenes ubebyggede arealer må der ikke opstilles skilte eller reklamer, herunder firmaflag. Stk. 2. Hegn mod vej må kun etableres som levende hegn. Levende hegn kan suppleres af trådhegn, når trådhegnet placeres indenfor det levende hegn og ikke gives en højde over 1,5m. Stk. 3. Ved etablering af dobbeltgarager i delområde må der ikke opstilles hegn i skel. Oplag. Delområde V friholdes for beplantning. Fælles friarealer delområde Fælles friarealer delområde V Stk. 4. Ubebyggede arealer skal ved beplantning, befæstelse eller lignende gives et ordentligt udseende, ligesom en passende orden ved oplagring af materialer, affald og lignende skal overholdes. Stk. 5. Delområde V friholdes for træer og større buske. Dog skal den eksisterende beplantning langs skel bevares. Stk. 6. Det fælles friarealer i delområde må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsareal for den nye bebyggelse som vist på kortbilag nr. 4A og 4B. Stk. 7. Det fælles friareal i delområderne V må ikke udstykkes til bebyggelse, men udlægges som fælles opholdsareal for hele landsbyen.

18 FORUDSÆTNNGER FOR BRUGTAGEN AF NY BEBYGGELSE Stk. 1. Nye bygninger må ikke tages i brug, før de er tilsluttet naturgasforsyningen fra Naturgasselskab Midt-Nord GRUNDEJERFORENNG Delområde Grundejerforening Stiftelsestidspunkt Opgaver Vedtægter Stk. 1. Der skal oprettes en grundejerforening med medlemspligt for samtlige ejere af grunde inden for lokalplanens delområde. Stk. 2. Grundejerforeningen skal oprettes senest når 75 % af de udstykkede grunde er solgt. Stk. 3. Grundejerforeningen skal forestå drift og vedligeholdelse af de i 3, stk. 3 og 4 stk. 6 nævnte fælles opholdsarealer. Stk. 4. Grundejerforeningens vedtægter skal godkendes af Byrådet TLLADELSER ELLER DSPENSATONER FRA ANDRE MYNDGHEDER Zonetilladelse søges hos Randers Kommune Byggetakten Jordforureningsloven Stk. 1. Der må ikke opføres bebyggelse i lokalplanens område, før der er indhentet tilladelse hertil fra Randers Kommune i henhold til planlovens zonebestemmelser. Stk. 2. lokalplanens område må der i henhold til regionplanens bestemmelser om landzonebyer i gennemsnit opføres op til 10 boliger over en 4-årig periode, svarende til 2-3 boliger pr. år. Dog kan Århus Amt efter en konkret vurdering af forholdene, give tilladelse til f.eks. at opføre 8 andelsboliger fordelt over to år efterfulgt af en byggepause i året efter. Stk. 3. Bygge- og anlægsarbejde på arealer, der er kortlagt i henhold til jordforureningsloven, kræver tilladelse fra Århus Amt.

19 19 Naturbeskyttelseslovens 3 Naturbeskyttelseslovens 4 Naturbeskyttelseslovens 19 Kirkeomgivelsesfredninger Ligeledes kræver det amtets tilladelse, såfremt det kortlagte areal ønskes anvendt til beboelse, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt eller alment tilgængeligt område samt til anden følsom anvendelse. 1 ) Stk. 4. Århus Amt har givet tilladelse til omdannelse af branddammen til gadekær. Omdannelsen udføres i efteråret Fremtidige ændringer af gadekæret forudsætter dispensation fra Århus Amt. Stk. 5. Et dige langs det nordlige skel af matr.nr. 18 a Lem by, Lem, er omfattet af naturbeskyttelseslovens 4. Ændringer af diget forudsætter dispensation fra Århus Amt. Stk. 6. Ved opførelse af byggeri, med en bygningshøjde over 8,5 m (f.eks. siloer) og indenfor en 300 m beskyttelseszone omkring Lem kirke, skal der søges tilladelse hos Århus Amt og Randers Kommune. Stk. 7. Matr.nr. 1, 7b, 7n, 24c og 32b, Lem by, Lem, er omfattet af kirkeomgivelsesfredninger, tinglyst hhv. den 12. august og den 29. december På disse ejendomme må der ikke bebygges, beplantes med høje træer m.v., uden tilladelse fra Fredningsnævnet for Århus Amt OPHÆVELSE AF SERVTUT Ophævelse af servitut Stk. 1. Servitut af 7. december 1948 om byggelinier aflyses på ejendommene efter lokalplanens endelige vedtagelse. 1 ) Oplysninger om kortlagte forurenede ejendomme kan indhentes ved henvendelse hos Århus Amt eller på adressen:

20 VEDTAGELSESPÅTEGNNG Lokalplanforslaget er vedtaget af Randers byråd den 19. maj 2003 og offentliggøres efter reglerne herom i planloven. Michael Aastrup Jensen Borgmester henhold til planloven vedtages foranstående lokalplan endeligt. Randers byråd den 27. oktober 2003 Michael Aastrup Jensen Borgmester

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990.

NR. 54. FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. VIDEBÆK l JANUAR J. NR Rev. i januar 1990. VIDEBÆK l JANUAR 1989. J. NR. 27-11-54 Rev. i januar 1990. NR. 54 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED ALGADE OG ØRNHØJVEJ l GRØNBJERG. TEKNISK FORVALTNING VIDEBÆK KOMMUNE TLF. 07 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Lokalplan

Læs mere

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej.

Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 08 Boligområde mellem Jyllinge Parkvej og Møllevej. I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ

LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ 1 LOKALPLAN NR. 288 HERMANN STILLINGSVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Tidligere Klædefabrik Lokalplanområdet omfatter ejendommen Hermann Stillingsvej 1, der har tilhørt Forsvarets Bygningstjeneste.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 91. For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE LOKALPLAN NR. 91 For Dådyrvej nr. 12-70 SKIBBY KOMMUNE Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold... 3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området... 5 Bestemmelser 1 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Lokalplan nr. 284 12. november 1999 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Ændringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommen ifølge Planlovens 18 kun

Læs mere

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY

J. I / KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY J. I / ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 FOR ET OMRADE TIL BOLIGFORMÅL I HOU BY ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5007 Lokalplan for et område til boligformål ved Vestergade i Hou by. Lokalplanen er udarbejdet

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED

LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ AVNSLEV VED LOKALPLAN NR. 52 NYT BOLIGOMRÅDE REGSTRUPVEJ I AVNSLEV VED NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1987 I NDHOLDS FORTEGNELSE Indledning Lokaiplanens indhold 2 Forholdet til anden planlægning 3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN

LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN LOKALPLAN NR. 346 BOLIGER PÅ HØJTOFTEGADE / TYV- DALEN EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Bydelen Vorup To delområder Byzone Planen går ud på 13 boliger Bruttoetageareal pr. bolig Friareal og fælleshus

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE

Lokalplan 328 LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ EN KORTFATTET BESKRIVELSE LOKALPLAN NR. 328 BOLIGOMRÅDE PÅ ENERGIVEJ ULLERSVEJ NYVANGSVEJ VIDARSVEJ FRIGGSVEJ ENERGIVEJ Lokalplan 328 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på 42 nye boliger kan opføres på arealet

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 86 Lokalplan nr. 86 for et område til boligformål ved Øster Smedegårdsvej i Skjern. Udarbejdet i oktober 1998 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning, Finderupsvej 9, 6900 Skjern, 96 80 35 00. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988

LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I LOKAL PLAN 09-013 AUGUST 1988 I REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Baggrund Nærværende lokalplan er udarbejdet på baggrund af Boligselskabet Limfjorden s aktuelle planer om at opføre ca. 50

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev " ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus

^.^' NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 LOKAL PLAN. ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s. For et boligområde ved Øster Ulslev  ^ ' -18 ; ^-*j&'alderdomshjem^ Jordfmoderhus NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et boligområde ved Øster Ulslev ^-*j&'alderdomshjem^ " ^ ' -18 ; Jordfmoderhus,' fi'j i ]5p7 ^ Mejeri ~'^~~s ^.^' LOKAL PLAN NYSTED KOMMUNE LOKALPLAN 01 For et område ved

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3

Indholdsfortegnelse. Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 Indholdsfortegnelse Side Forord... 2 Lokalplanens retsvirkninger... 2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget... 3 1. Beskrivelsen... 4 Nuværende forhold... 4 Fremtidige forhold... 4 2. Redegørelsen...

Læs mere

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby

Lokalplan nr. 82. Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby Lokalplan nr. 82 Boligområde ved Bøgevej i Nørre Aaby JUNI 2005 NØRRE AABY KOMMUNE NØRRE AABY KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLAN NR. 82 NØRRE AABY KOMMUNE LOKALPLANENS BESTEMMELSER 1 Lokalplanens retsvirkninger...3

Læs mere

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 170. For et område ved Gadeledsvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 170 For et område ved Gadeledsvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984

BOV KOMMUNE. Lokalplan 2/58. Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE Lokalplan 2/58 Boligområde ved Centrumsgaden/Hærvejen i Bov 1984 BOV KOMMUNE TILLADELSE BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 BOV KOMMUNE LOKALPLAN NR. 2/58 LOKALPLAN FOR ET BOLIGOMRADE VED CENTRUMGADEN

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG

VAMDRUP KOMMUNE NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 FOR ET OMRÅDE TIL BOLIG-, CENTER- OG OFFENTLIG FORMÅL BELIGGENDE I TILSLUT NING TIL DEN CENTRALE BYDEL I VAMDRUP VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 38 for et område til bolig-,

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby

Lokalplan nr for et område nord for Rummes Agre, Søby Lokalplan nr. 19-8 for et område nord for Rummes Agre, Søby Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Lokalplan side 6 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan for et område nord for

Læs mere

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0

HØJMARK RINGKØBING KOMMUNE LOKALPLAN NR D. 13. APRIL 1988 STEMPELMÆRKE R E. F T'ET H T. RlHGKiiBIHG TI.F* 87«32 &* #0 RINGKØBING KOMMUNE TI.F* 87«32 &* #0 LOKALPLAN NR. 04.016 STEMPELMÆRKE R E"." F T'ET H T RlHGKiiBIHG KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT C 936348 D. 13. APRIL 1988 FOR ET

Læs mere

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD

LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD LOKALPLAN NR. 017 FOR ET OMRÅDE TIL TÆT-LAV BOLIG- BEBYGGELSE VED GRANHØJEN I VROLD SKANDERBORG KOMMUNE 1980 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter

LOKALPLAN NR. 77. August 2002. Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter LOKALPLAN NR. 77 August 2002 Parcelhusbebyggelse ved Storkens Kvarter Lokalplan nr. 77 Indhold Indhold: Redegørelse: Forhold til anden planlægning Lokalplanlægning Lokalplanloven Varmeplan Forurening Vandforsyning

Læs mere

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge

Lokalplan nr. 1.42.B. Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge Lokalplan nr. 1.42.B Boligområde ved Føllegårdsvej i Skævinge 28.11.2001 Lokalplan - Skævinge side 1 Skævinge Kommune lokalplan nr. 1.42.B Boligområde Føllegardsvej matr.nr. 16-+ 16 Skævinge By, Skævinge

Læs mere

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev

VORDINGBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev VORDINGBORG KOMMUNE Lokalplan nr. 73 for landsbyen Dyrlev Marts 2007 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning side 5 Lokalplanens retsvirkninger

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/29-1. Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boligområde ved Hærvejen i Bov 1997 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/29-1 Boliger ved Hærvejen i Bov 1. udkast af juli 1996 Lokalplanen er udarbejdet af Teknikog Planafdelingen, Bov

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-0201 BOLIGBEBYGGELSE PÅ DYBBØL LANGBRO SØNDERBORG KOMMUNE Plan- og Teknikforvaltningen Rådhuset 6400 Sønderborg Tlf. 74 12 64 00 Fax 74 12 64 02 E-mail raadhus@sonderborg.dk 1 SØNDERBORG

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge

Boligområde Erikstrup. . Store-Heddinge Boligområde Erikstrup. Store-Heddinge STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NR. 40. Lokalplan for boligområde Erikstrup i Store-Heddinge. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens område og formål Lokalplanens indhold Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN N R. 5.03 WT/.AV Aabybro kommune Lokalplan nr. 5.03 Område til tæt-lav boligbebyggelse ved Kj6bmandstoften i Birkelse by. Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden

Læs mere

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse.

HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR Områdets anvendelse. HADERSLEV KOMMUNE PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 26. Boligområde ved Ladegårdsvej i Aastrup. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 2o. februar 197o) fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING

LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING LOKALPLAN 05-006 BLEGDALSPARKEN, GL. HASSERIS PARCELHUSE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2.AFDELING FEB 1980 I I N D H O L D S FO R T E G N ELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. Boligområdet Bellisvænget i Vindinge. 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 77 Boligområdet Bellisvænget i Vindinge 9;~7 NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalpianens redegørelse Lokalpianens indhold Forholdet til anden planlægning Lokalpianens

Læs mere

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge

LOKALPLAN Brugsen i Herfølge LOKALPLAN 5-13.1 Brugsen i Herfølge KØGE KOMMUNE 1990 LOKALPLAN 5-13.1 BRUGSEN I HERFØLGE INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side Lokalplanens baggrund 3 - formål - - indhold 3 Forhold til ekst. planer 4

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg.

ASSENS KOMMUNE LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ. Lokalplan nr. O.75. For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. ASSENS KOMMUNE FREDENSVEJ GRØNNEVEJ VANDVÆRKSVEJ LANGBYGÅRDSVEJ KAJ NIELSENS VEJ Lokalplan nr. O.75 For et boligområde ved Teglværksvej i Glamsbjerg. 1 Lokalplan nr. 0.75 For et boligområde ved teglværksvej,

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov.

INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. INDLEDNING Lokalplanen omfatter et blandet landbrugs- og boligområde i kommunens sydøstlige del, beliggende umiddelbart op til Sønderskov. Det naturskønne område som bl. a. indeholder flere mindre søer,

Læs mere

LOKALPLAN NR. 337 MIDTVEJS II - RÅSTED

LOKALPLAN NR. 337 MIDTVEJS II - RÅSTED 1 LOKALPLAN NR. 337 MIDTVEJS II - RÅSTED Råsted "Midtvejs II" Hobrovej Skole Lokalplan 337 EN KORTFATTET BESKRIVELSE Beliggenhed Planen går ud på Andet Strategisk Miljøvurdering Lokalplanen omfatter et

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY.

KOMMUNE ODDER LOKALPLAN NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. ODDER LOKALPLAN KOMMUNE NR. 1067 FOR ET OMRADE TIL BOLIGBEBYGGELSE VED VENNELUNDSVEJ I DEN VESTLIGE DEL AF ODDER BY. Odder Kommune Lokalplan nr. 1067 Lokalplan for et område til boligbebyggelse ved Vennelundsvej

Læs mere

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 15-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 15-002 PARCELHUSOMRÅDE, UGGERHALNE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING DEC 1980 Lokalplanens baggrund og område Lokalplanen er udarbejdet på baggrund af aktuelle planer om at udstykke

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune

Lokalpian nr for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune Lokalpian nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben i Tønder kommune TØNDERKOMMUNE Lokaiplan nr. 4. 21 for bolig- og institutionsområde nord for Viben Sydvesten-Reklame, Tønder I henhold

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 225. For et område ved Rylevænget i Alsønderup. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 225 For et område ved Rylevænget i Alsønderup Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning Grundlaget for lokalplanen Indledning Hillerød Byråd har i henhold til planlægningslovens bestemmelser

Læs mere

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7)

Videbæk i februar J.nr IMR.7-TILLÆG IMR.1. VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING. Videbæk kommune Tlf. (o7) Videbæk i februar 1984. J.nr. 27-11-7-1. IMR.7-TILLÆG IMR.1 VED FASAIMVEJ l VIDEBÆK TEKNISK FORVALTNING Videbæk kommune Tlf. (o7) 17 15 66. VIDEBÆK KOMMUNE Tillæg nr. 16 til 15-rammer for Videbæk kommune.

Læs mere

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej

Lokalplan nr. 59. for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej Lokalplan nr. 59 for et område mellem Roskildevej, Azaleavej og Pelargonievej August 1988 INDLEDNING 1. Lokalplanens indhold Lokalplanen går ud på at udlægge området langs Roskildevej til erhvervsbebyggelse

Læs mere

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by.

SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59. Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, og Dalbrinken i Skjern by. SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR. 59 Lokalplan for et område til boligformål ved Vardevej, Ringvejen og Dalbrinken i Skjern by. Udarbejdet i maj 1988 af Skjern kommune, teknisk forvaltning. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør

Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør Lokalplan nr. 1.5 Den internationale Højskole i Helsingør INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens indhold...4 Lokalplanens retsvirkninger...4 LOKALPLANEN...5 1 - Områdets afgrænsning...6 2 - Lokalplanens

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89

Lokalplan nr. 134. for Holger Danskes Vej 87-89 Lokalplan nr. 134 for Holger Danskes Vej 87-89 2004 Lokalplan nr. 134 er udarbejdet af Frederiksberg Kommune Teknisk Direktorat Projekt- og Planafdelingen Rådhuset 2000 Frederiksberg Tlf. 3821 4071 E-mail:

Læs mere

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget

Lokalplan nr. 143 Parkvaenget 1 Lokalplan nr. 143 Parkvaenget EN KORTFATTET BESKRIVELSE Nuvaerende forhold Området omfattes delvist af en azldre byplan for Hornb%k, hvori området er udlagt ti1 villabebyggelse. 10 15-rammerne for Randers

Læs mere

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk

- l - Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk - l - Videbæk kommune Partiel byplanvedtægt nr. 17? for et boligområde i Videbæk by. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 6 J af 2o. februar 19?o), fastsættes følgende bestemmelser for det i

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500

Lokalplan 4.5. For dele af Sejerby. Bjergsted Kommune. Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 Lokalplan 4.5 For dele af Sejerby Bjergsted Kommune Offentlig bekendtgørelse: 07.05.1990 3011501L40500 BJERGSTED KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4.5 FOR DELE AF SEJERBY samt tillæg nr, 4 til kommuneplanen. Teknisk

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29

FREDERIKSSUND KOMMUNE. Lokalplan for et område ved Kirkegade. Vedtaget af byrådet den 3. juli LOKALPLAN nr.29 FREDERIKSSUND KOMMUNE Lokalplan for et område ved Kirkegade Vedtaget af byrådet den 3. juli 1984 LOKALPLAN nr.29 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Første del, REDEGØRELSE A Indledning B B 1 B 2 B 3 B 4 C D Forholdet

Læs mere

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing. Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup. Matr.nr.e: Del^f matr.nr. 3^ æ, Anmelder: 3cn, 3co, 3c ^3cC[, 3cr, Ringkøbing byråd 3 es f 3ct*, 3cu, Scv 1 ; 3 ex f Ved Fjorden 6, Degneboligen, Ølstrup. 6950 Ringkøbing Beliggenhed: Mosevænget, Ølstrup.

Læs mere

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg.

Videbæk i oktober 2000 J. Nr Lokalplan nr For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk i oktober 2000 J. Nr. 27-11-48.1 Lokalplan nr. 48.1 For et boligområde ved Nylandsvej i Grønbjerg. Videbæk Kommune Tillæg nr. 8 til Videbæk Kommuneplan 1997. Lokalplan nr. 48.1 for et boligområde

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 43. Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Gråsten Kommune Lokalplan nr. 43 Boligformål, Bomhusvej ved Den Tyske skole, Én bolig Vedtaget: 10.09.1995 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Redegørelse 2 Tillæggets formål 2 Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 Lokalplan nr. 248, rev: 29-01-02 13:55 Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Når lokalplanen er endeligt vedtaget og offentliggjort må ejendomme, der er omfattet af planen,

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3

Lokalplan nr. 121. for et område ved Asgårdsvej 3 Lokalplan nr. 121 for et område ved Asgårdsvej 3 Oktober 2001 INDLEDNING Lokalplanen gør det muligt for Betty Nansen Teatret at opføre en ny bygning med plads til tidssvarende værkstedsfunktioner og øverum.

Læs mere

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993

BOV KOMMUNE. Lokalplan 1/77. Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov 1993 BOV KOMMUNE Lokalplan 1/77 Boligområde ved Padborgvej i Bov Lokalplanen er udarbejdet af Arkitektfirmaet 78 A/S, Rødekro i samarbejde med

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 188. For et område ved P.Mogensenvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 188 For et område ved P.Mogensenvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_

STEMPELMÆRKE. KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT. O 3(tø7.36_ Matr.nr. 2bø og 2ec Ringkjøbing Markjorder. Anmelder: Advokaterne Knud Dalgaard- Knudsen & Mogens Jepsen, Ringkjøbing. STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLtNG AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 30IYS"

Læs mere

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987

TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN Børnehaven Kernehuset. Maj 1987 TØLLØSE KOMMUNE LOKALPLAN 1.10 κ Børnehaven Kernehuset Maj 1987 LOKALPLAN NR. 1.10 KORTBILAG NR. 1 O 25 50 m Sag : TØllØse børnehave Sejergårdsvej. Dato: - l - INDLEDNING. Lokalplanområdet, er beliggende

Læs mere

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by

Lokalplan Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by Lokalplan 81-13 Område til offentlig formål ved Storegade i Sommersted by LOKALPLAN NR. 81-13 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL VED STOREGADE I SOMMERSTED BY MARTS 1998 LOKALPLANLÆGNING Lokalplan nr.

Læs mere

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev

for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev c ROSKILDE KOMMUNE Lokalplan 16O for et område ved Frederiksborg vej - Bro vej i Veddelev REDEGØRELSE FOR LOKALPLANEN Lokalplanens formål Lokalplanens formål er at skabe mulighed for udbygning af de på

Læs mere