Teknisk udfasning af formalin. Udredning af muligheder for: Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknisk udfasning af formalin. Udredning af muligheder for: Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier"

Transkript

1 Teknisk udfasning af formalin Udredning af muligheder for: Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier Rapport April 2012

2 Teknisk udfasning af formalin Udredning af muligheder for: Hygiejnisering af dambrugsvand ved anvendelse af UV- og Ozonteknologier Agern Allé Hørsholm Tlf: Fax: April 2012 Klient Klientens repræsentant Fødevareministeriet og EU Beate Engelholm Projekt Projekt nr. Forfattere Teknisk udfasning af formalin Kenneth Janning, Jesper Heldbo (Aquacircle), Gerald Heinicke, Morten Møller Klausen Dato April 2012 Godkendt af Sten Lindberg Endelig Rapport Revision Beskrivelse Udført Kontrolleret Godkendt Dato Nøgleord Aquaculture, Recirculation, UV, Ozone, Formaldehyde Klassifikation Åben Intern Tilhører klienten Distribution Fødevareministeriet DHI: Aquacircle Beater Engelholm KFJ, GHE, MMK Jesper Heldbo Antal kopier PDF 3 PDF

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING Baggrund Reducere udledning af medicin og hjælpestoffer Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse Formål SUMMATION/SAMMENDRAG VANDBEHANDLING MED UV OG OZON Ozonering Teknologi Bestemmelse af nødvendig ozonmængde for Vandbehandling Disinfektion Ozon nedbrydning Ozon overførselseffektivitet Nødvendig nøjagtig fastlæggelse af ozon behovet UV behandling Faktorer med betydning for effektiviteten af UV-behandling AOP: Ozon-UV i kombination DIMENSIONERING OG PROCESSERNES EFFEKT Ozon Anlægsdesign og placering Effekt for mikroorganismer (patogener og indikatororganismer) Effekt i forhold til vandparametre UV Anlægsdesign og placering Effekt for mikroorganismer (patogener og indikatororganismer) Effekt i forhold til vandparametre Ozon- UV Anlægsdesign og placering Effekt for patogener og indikatororganismer Effekt i forhold til vandparametre HYGIEJNISERING MED UV- OG OZONTEKNOLOGI Faktorer med betydning for effektiviteten af UV-behandling Faktorer med betydning for effektiviteten af ozonbehandling Målekampagner i recirkulerede akvakultur anlæg i Danmark Ozon batchforsøg Forsøgsgennemførelse Resultater INVESTERINGS- OG DRIFTOMKOSTNINGER Teoretiske forudsætninger UV Ozon rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx i DHI

4 7 DISKUSSION FOKUS FOR ET VIDERE PROJEKTFORLØB BIBLIOGRAFI BILAG Vandkvalitetsanalyser fra 1. prøvetagningsrunde Vandkvalitetsanalyser fra 2. prøvetagningsrunde Vandkvalitetskarakteristika på Dambrug EJ Vandkvalitetskarakteristika på Dambrug NM Vandkvalitetskarakteristika på Dambrug FO Vandkvalitetskarakteristika på Dambrug Ni Vandkvalitetskarakteristika på Dambrug Ko UV DRAB AF MIKROORGANISMER Vira VHSV IHNV ISAV Nodavirus IPNV PFRV SVCV Viruses from eel Channel catfish virus OMV Chum salmon virus Herpesvirus salmonis Bakterier Aeromonas hydrophila Aeromonas punctata Aeromonas salmonicida Escherichia coli Natural flora (heterothrophic bacteria) Pseudomonas flourescens Vibrio anguillarum Vibrio ordalii Yersinia ruckeri Parasitter Ichthyophthirius multifiliis Myxosoma cerebralis Flagellater, Svampe & skimmel Achlya flagellata Aphanomyces laevis Saprolegnia UV DRAB AF MIKROORGANISMER KOMBINERET ANDRE BEHANDLINGER Vira IPNV Bakterier Aeromonas salmonicida Natural flora (heterothrophic bacteria rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx ii DHI

5 13 OZON DRAB AF MIKROORGANISMER Vira IHNV IPNV ISAV Nodavirus Bakterier Aeromons licquefaciens Enterococcus seriolicida Aeromonas salmonicida Enterococcus seriolicida Natural flora (heterotrophic bacteria) Pasteurella piscicida Pseudomonas flourescens Renibacterium salmoninarum Vibrio anguillarum Vibrio salmoicida Yersinia ruckeri rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx iii DHI

6 1 INDLEDNING Forfatterne bag rapporten vil gerne, helt indledningsvist, rette en tak til de dambrugere der har åbnet deres døre og muliggjort prøveindsamling fra danske dambrug. Projektet har nydt 50 % støtte fra Den Europæiske Fiskeri Fond, forvaltet af NaturErhvervsStyrelsen, som vi takker for bidraget. 1.1 Baggrund I de bedst drevne danske modeldambrug er dødeligheden 1-1½ %, men i gennemsnit snarere 5 8 % af biomassen. Ikke uventet er dødeligheden højest hos de unge individer. Samlet set dør mellem % af individerne inden de når slagtestørrelse. Den alt overskyggende årsag til dette er en ringe vandkvalitet. Man kan beskrive sygdomsudbrud som et resultat at tre faktorer: Vandkvalitet, velfærd og patogener. Ringe vandkvalitet påvirker fiskenes helbred og dermed reduceres deres modstandskraft velfærden er ikke optimal. Med den dårlige vandkvalitet følger sygdomsudbrud, hvorefter man er henvist til brug af medicin og hjælpestoffer i bekæmpelsen af disse. En række af de anvendte hjælpestoffer vil, hvis de ikke administreres korrekt, også fører til øget fysiologisk stress hos fiskene. Man er med andre ord gået på kompromis med vandkvaliteten og er hermed henvist til at behandle frem for at forebygge. Den overvejende del af sygdomme forvoldt af patogener hos dambrugsfisk manifesterer sig som gælle- og hudproblemer, hvoraf gælleproblemerne er de mest letale. De mest almindelige årsager til gællelidelser er parasitære, bakterielle og miljøbetingede årsager. Den foretrukne behandlingsform er brug af medicin og hjælpestoffer. Af hjælpestoffer er formalin det volumenmæssige mest betydningsfulde. For eksempel vil en høj koncentration af suspenderede organiske partikler 1 påvirke fiskenes gæller og hud negativt og giver samtidig patogener 2 en transportmulighed rundt i anlægget. Ved recirkuleret drift giver denne transportmulighed og dermed øget opholdstid i anlægget - således mulighed for at sygdomsagens kan opformere sig og altså ikke udvaskes i samme grad som i de klassiske gennemstrømningsdambrug. Til gengæld giver recirkuleret akvakultur i høj grad mulighed for at etablere en sygdomsfri produktion og at holde sygdomsudbrud på et acceptabelt lavt og håndterbart niveau. Forudsætningerne er bl.a., at der anvendes kimfrit vand fra boring, at besætningen initialt hentes fra et sygdomsfrit klækkeri/sættefiskeanlæg og at produktionsvandet løbende sikres en god kvalitet herunder også eliminering af mulige introducerede syg- 1 F.eks. foderrester, fækalier, hud og slimceller, bakterier, alger 2 Bakterier, vira, skimmelsvampe, parasitter rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 1-1 DHI

7 domsagens. Risici for introduktion og intern spredning af sygdomsagens kan tilsvarende minimeres gennem design af anlæg og ved tilrettelæggelse af driften. Når der alligevel opstår sygdomme i danske type 3 modeldambrug skyldes det bl.a.; at man ikke initialt har sikret sig sygdomsfrie sættefisk 3 at designet af anlæggene ikke er optimalt ud fra veterinærmedicinske hensyn at indsatsen for at sikre en høj vandkvalitet ikke rækker længere end en biologisk filtrering og en simpel, og oftest underdimensioneret og ineffektiv, mekanisk filtrering. Af hensyn til anlægsomkostninger har man på de fleste dambrug valgt at anvende forholdsmæssigt små filtre med store poreåbninger i filterdugen. En væsentlig forbedring af filtreringen kan ske med anvendelse af filterdug med mindre poreåbning, men dette vil, af hensyn til hydraulikken i anlægget, i de fleste tilfælde føre til behov for et større filter eller flere filtre, hvilket igen stiller krav til anlægsinvestering og driftsomkostninger 4. Selv en forbedret mekanisk filtrering vil dog ikke kunne eliminere alle sygdomsagens; bakterier, vira og svampesporer lader sig ikke fange i et mekanisk filter, hvorimod nogle parasitter/livsstadier af parasitter kan fanges og dermed medvirke til at mindske sygdomstrykket. Et højt indhold af organisk suspenderet stof i produktionsvandet fører til en yderligere forringelse af vandkvaliteten, idet iltindholdet mindskes under nedbrydning af det organiske stof. Et højt indhold af organisk stof, som qua den ringe mekaniske filtrering, når frem til biofilteret, vil her danne grundlag for en heterotrof omsætning, hvorunder der forbruges ilt. Dette betyder i mange tilfælde at de autotrofe bakterier i biofilteret (de der skal omsætte ammonium/ammoniak til nitrit og videre til nitrat) får suboptimale livsbetingelser og som følge af dette forløber omdannelsen af ammonium til nitrat ikke i alle tilfælde fuldstændigt og der frigives nitrit. Nu indeholder vandet altså ikke bare store mængder ammonium/ammoniak, men også nitrit begge stoffer er toksiske for fiskene og desuden en ringe mængde ilt. Dårlig iltmætning i produktionsvandet vil over længere tid yderligere forringe fiskenes velfærd og dermed deres modstandskraft. Fødevareministeriet har i et bredt interessentsamarbejde i 2010 udarbejde papiret Prioriterede forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter inden for akvakultur. To af de seksprioriterede områder for optimering af primærproduktionen er: 3 De oprindeligt 8 modeldambrug overførte, efter færdigkonstruktion, fisk direkte fra eksisterende jorddamme 4 Store mekaniske filtre behøver dog ikke at arbejde konstant en niveaureguleret styring vil kunne begrænse deres energiforbrug væsentligt! rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 1-2 DHI

8 1.1.1 Reducere udledning af medicin og hjælpestoffer Risikoen for udledning af anvendt medicin og hjælpestoffer i uacceptable koncentrationer til vandmiljøet er i dag en reel stopklods for konkret sagsbehandling af miljøgodkendelser for såvel modernisering / ombygning af eksisterede dambrug som ønsker om etablering af nye anlæg. Området er på mange områder præget af ukendskab og usikkerhed, men da fuld dokumentation på alle felter vurderes at kræve en endog meget stor F&U-indsats, prioriteres indsatser indenfor umiddelbart anvendelige felter som substitutionsmuligheder; tekniske muligheder for dambrugsintern omsætning og fjernelse samt dokumentation heraf Sygdomsforebyggelse og bekæmpelse Sygdomsforebyggelse og -bekæmpelse er for fisk, som for alle husdyr, et vigtigt element for primærproduktionen. Med henblik på at reducere antallet af sygdomsudbrud og forbruget af medicin og hjælpestoffer ønskes en udvikling af nye vacciner samt metoder og måder til forbedrede eller alternative behandlingsstrategier. Formål FoU behov Effekt Reducere udledning af medicin og hjælpestoffer Substitutionsmuligheder Tekniske muligheder for omsætning og fjernelse Dokumentation Reducerede udledninger og miljøpåvirkning Bibeholdt produktion Sygdomsforebyggelse og - bekæmpelse Udvikling af Vacciner Behandlingsstrategier og -metodikker Forbedret produktion og rentabilitet Reducerede udledninger Også af arbejdssikkerhedsmæssige grunde er der interesse i at finde behandlingsmetoder som alternativ til formalin, som er kendt for at være kræftfremkaldende! Brancheforeningen Dansk Akvakultur har derfor, i november 2008, meddelt, at man ønsker brugen af formalin helt udfaset inden 5 år. Akvakulturudvalget konstaterer i sin rapport, at akvakulturens medicin- og hjælpestoffer er uønskede, skadelige stoffer i vandmiljøet og som sådan underlagt vandrammedirektivets forpligtelse til løbende reduktion. Udvalget anbefaler bl.a., at der i den landbaserede akvakultur satses på anlæg, der anvender den bedst tilgængelige teknologi og bedste miljøpraksis til at nedbringe udledning af stofferne mest muligt. Udvalget peger endvidere på, at vækst i akvakultur skal ske under overholdelse af gældende vandkvalitetskriterier for medicin og hjælpestoffer. Udvalget anbefaler endvidere en resultatbaseret forvaltning, idet en sådan vil skabe en incitamentsdrevet udvikling af teknologien i erhvervet med henblik på at opnå det største værdiudbytte i forhold til lavest mulige miljøbelastning. Reguleringen bør understøttes af forskning og brugerdreven innovation, der til stadighed kan flytte grænserne for miljøeffektiv produktion, hvilket forventes at ville føre til, at størstedelen af den landbaserede akvakulturproduktion vil ske på anlæg med en ringe påvirkning af vandløb og omgivende miljø i form af model 3 dambrug og FREA-anlæg (Fuldt Recirkulerede Anlæg). rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 1-3 DHI

9 Udvalget noterer, at udviklingen i dansk akvakultur har vist en stærk sammenhæng mellem fiskeproduktionen og udviklingen af teknologi og produktionsstyring og at der er skabt et erhvervsmæssigt nicheområde, der er en interessant eksportvare for Danmark. Udvalget konkluderer, at en dansk baseret akvakulturproduktion forudsætter en stadig udvikling og implementering af miljøeffektive produktionsmetoder og anbefaler, at man i strategiske programpakker indarbejder afsnit om innovation og forskning i akvakultur. 1.2 Formål Til bekæmpelse af patogener og derfor som mulig erstatning for formalin og eventuelt andre hjælpestoffer - findes der teknologiske hjælpemidler, såsom Ultraviolet bestråling (UV), ozonbehandling og anvendelse af Avancerede Oxidative Processer 5 (AOP). Disse metoder har potentialet til, enkeltvis eller i kombination, effektivt at inaktivere/dræbe en række af bakterier, vira, svampe, alger og protozoiske fiskepatogener. Herudover har nogle af disse teknologier potentiale for en yderst positiv påvirkning af vandkvaliteten, gennem fjernelse/nedbrydning af organisk kulstof, komplekse organiske forbindelser, ved reduktion af vandets turbiditet (farve/absorbans), mængden af opslemmede partikler, lugt og smag 6. Teknologierne anvendes i nogle få af de mere avancerede fuldt recirkulerede anlæg. Selvom disse teknologier for så vidt er kendte og anvendes i andre brancher 7 er der dog ingen af de eksisterende danske modeldambrug, der har taget nogle af disse teknologier i brug. Dette skyldes, at rammebetingelserne for deres anvendelse i recirkulerede akvakulturanlæg er anderledes komplekse. Effektiviteten af disse behandlinger afhænger af bl.a. koncentrationen af oxidanter, kontakt tid, patogener og det samlede niveau af organisk stof i vandet samt vandets transparens og farve. Det kan også være nødvendigt at destruere restprodukter (især ozon og andre oxidanter), inden vandet igen kommer ind i produktionsanlægget. På denne baggrund er formålet med dette lille forprojekt, at fremstille en udredning om mulighederne for at anvende Ozon, UV eller en kombination (AOP) til forbedring af vandkvalitet og fiskevelfærd og dermed implicit vurdere om sådanne teknologier kan medvirke til en reduktion/udfasning af brug af formalin og andre hjælpestoffer. I det hele taget, om det vil være interessant at se på anvendelse af disse teknologier i det danske akvakulturerhverv. 5 En fotokatalytisk proces, der ved kombination af UV lys og ozon (og/eller en kemisk kraftig oxidant, f.eks. brintoverilte) samt eventuel ved brug af en katalysator (som f.eks. titaniumoxid) producerer kortlivede meget kraftige hydroxyl-radikaler 6 Herunder geosmin og MIB 7 F.eks. drikkevandsforsyning, svømmebade og spildevandsbehandling rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 1-4 DHI

10 2 SUMMATION/SAMMENDRAG Projektarbejdet har omfattet litteraturgennemgang og analyser af vandprøver fra en række danske akvakulturanlæg. Der er foretaget en litteraturgennemgang - litteratur om anvendelse af ozon i recirkulerede akvakulturanlæg er stærkt begrænset, mens der er mere litteratur tilgængelig om UV anvendelse. Analyser af vandprøver viser ikke uventet at der er stor variation i vandkvaliteten fra anlæggene, men samtidig, at vandkvaliteten i de allerfleste tilfælde er tilfredsstillende for umiddelbar brug/implementering af UV-behandling. Forsøg med tilsætning af ozon til indsamlede vandprøver viser, at der i et enkelt tilfælde, hvor vandkvalitet er god, fås en meget god effekt af ozon. Vandkvaliteten i de øvrige vandprøver er dog så ringe, at der skal anvendes store mængder ozon før man kan holde en desinficerende koncentration. Forsøgene er udført som batch-analyser og det kan derfor ikke sluttes hvordan en iterativ ozonbehandling vil påvirke vandkvaliteten. Begge teknologier finder anvendelse i separate vandstrømme og altså ikke i fiskekarrene. Begge de omhandlede teknologier virker således på vandet og ikke på fiskene (som traditionelle hjælpemidler ofte gør). Desinfektion med O 3 og/eller UV her derfor heller ikke nogen disinfektions-residual som kontinuerlig kan virke i fiskebassiner, på samme måde som formalin 8. Tilsætning af ozon til vand i en delstrøm og med efterfølgende ophold i en reaktionstank har dog samme effekt (som nævnt på vandet og altså ikke på fiskene) Analyserne viste desuden, at der kun sker beskeden forbedring af vandkvaliteten af procesvandet gennem vandbehandlingsanlægget, som vurderes insufficiente. Der ligger helt klart en opgave i at løfte vandkvaliteten i mange danske dambrug en opgave der bør løses før man tager næste skridt og investerer i UV, ozon eller AOP behandling af vandet. Dette vil også være den økonomisk mest forsvarlige fremgangsmåde. Vandbehandling med de omhandlede teknologier vil i første omgang være interessant i systemer med mindre fisk i store tætheder (hvor dødeligheden normalt er størst). Der er flere eksempler i litteraturen på, at denne form for vandbehandling vil kunne føre til større bestandstætheder. Med den store vandudskiftning danske modeldambrug drives med er det ikke formålstjenligt at behandle hele recirkuleringsstrømme. Behandling af en delstrøm på 5-20 % vil sandsynligvis være sufficient for at forbedre og holde vandkvaliteten. Samtidig vil en sådan behandling kunne føre til mindre friskvandsindtag. Der er fremsat en tese om, at Ct-konceptet, som indebærer at der tilføres desinfektionsmiddel til vandet indtil produktet mellem reaktionstiden (opholdstiden i reaktoren) og koncentrationen i udløbet af reaktoren svarer til en given design Ct-værdi, i forhold til ozon, der er en meget reaktiv oxidant, vil føre til en underestimering af den sande ozoneksponering og dermed til en (unødvendig) overdosering af ozon. 8 Det er en diskussion, som ligner den, der føres indenfor vandforsyningen i mange lande, om desinfektionsmetoder med residual (klorering) og uden (UV). rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 2-5 DHI

11 Investering i et UV-behandlingsanlæg vil andrage kr. for hvert produktionsafsnit afhængig af den valgte delstrøm til behandling. Et raceway anlæg med 4 grow-out sektioner, hver med 1600 m3 vand, vil således skulle investere million kroner. Hertil kommer udgifter til eventuelle anlægsspecifikke forandringer (entreprenørarbejde, støbning, stærkstrøm etc.), De årlige energiudgifter vil ligge i størrelsesordenen kr., afhængig af den valgte løsning. Det skal påregnes at skifte rørene i UV-anlægget ca. hver 1½ år (udgifterne til dette er ikke angivet). Et UV-anlæg er digitalt. Det vil sige det er enten tændt eller slukket. Anlægget kan naturligvis PLC-styres efter en række forhold (tid på døgnet, fodringsstrategi etc.). Prisen for et ozoneringsanlæg kan ikke angives før der er foretaget pilotundersøgelser over en periode. En ozongenerator med en kapacitet på 1 kg ozon/time koster i størrelsesordene kr. For et fuldt færdigt anlæg, med iltgenerator (PSA), ozongenerator, indløsning, monitering og styring, er prisen ca kr. Hvis det antages at denne kapacitet er tilstrækkelig til vandbehandling i to produktionsstrenge (raceways) vil den samlede investering altså være omkring dobbelt så dyr som UV-behandlingen. Energiforbruget for selve ozonanlægget er på niveau med UV. Hvis man ønsker at producere ilt på stedet medgår der energi til dette også. Ved fuld kapacitet forbruges der derfor små 25 kw/time. Vedligehold af et ozonanlæg begrænser sig til en årlig rensning af generatorens indre. Et ozonanlæg er analogt. Det vil sige at produktionen løbende kan tilpasses det aktuelle behov. Når et ozon-anlæg skruer ned skrues der også ned for iltforbruget og dermed energiforbruget, hvis iltproduktionen foregår på stedet (betyder naturligvis ikke at der ikke leveres ilt til produktionsanlægget). Erfaringer fra laksesmoltanlæg, der anvender ozon i vandbehandlingen viser at udnyttelsen, ved normal daglig drift, ofte kun udgør 1/3 af ozonanlæggets maksimale kapacitet. Øvrige konklusioner og anbefalinger O 3 kan forbedre vandkvalitet og desinficere vandet (højere Ct værdier) UV kan anvendes til desinfektion (og evt. fjernelse af O 3 -rester) En forbedret vandkvalitet (nitrit, partikler) og lavere koncentrationer af patogener i vandfasen vil forbedre fiskenes sundhed og reducere behovet for hjælpestoffer og medicinering. Forholdet mellem vandkvalitet, patogenkoncentration i vandet, og fiskenes sundhed er kompleks. Der findes ingen matematisk sammenhæng til at beregne, hvilken vandbehandling der kræves for at opnå et givet, acceptabel sygdomsniveau, eller om det er muligt totalt at udfase hjælpestoffer som formalin. Derfor må det fortsatte arbejde gennemføres empirisk ved at afprøve de mest lovende vandbehandlinger, som er identificerede i den internationale litteratur, og optimere deres applikation indenfor dansk akvakultur. rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 2-6 DHI

12 Fordele ved brug af UV og/ellerozon UV-bestråling er nem at styre det er blot at tænde for anlægget UV-bestråling er risikofrit for opdræt og opdrættere Med den rette UV intensitet og behandlingstid (UV-dosis) kan en stor del af de uønskede organismer i opdrætsvandet elimineres Ozondosering er analog : Ozoneringseffekten kan behovstyres efter aktuelle forhold. En kombination af ozonmængde tilført og reaktionstid giver den nødvendige dosis Ozon kan eliminere en lang række uønskede organismer i dambrugsvand og samtidig hermed forbedre en række vandkvalitetsparametre. En kontinuerlig ozonbehandling vil mindske behovet for tilførsel af friskvand til et dambrug altså muliggøre en større (reel) grad af recirkulering Ozon forbedrer omsætningen af organisk kulstof (heterotrof omsætning) i biofiltre. Ozon nedbryder nitrit til nitrat Ozon kan nedbryde en række farmaceutiske stoffer/residualer. AOP (f.eks. ozon i kombination med UV eller brintoverilte eller titaniumoxid) har ved batchforsøg vist sig at kunne nedbryde geosmin og MIB delvist. Omkostninger til fødegassen, ren ilt, skal naturligvis tillægges energiomkostningerne ved produktion af ozon, men hvis anlægget i forvejen bruger ren ilt til op-iltning af produktionsvandet - og da nedbrydningsproduktet af ozon er ilt - er det en begrænset udgift Ulemper ved brug af UV og/eller ozon UV-kilden er enten tændt eller slukket, hvilket betyder et konstant energiforbrug bestemt af den valgte intensitet 9 UV-bestrålingen påvirker kun levende organisner og har ingen indflydelse på vandkvalitetsparametre UV effekten afhængig af vandkvaliteten. Partikler i vandet giver dårlig transmission (lysgennemtrængning) og reducerer UV-effekten 9 Ny teknologi er imidlertid på vej med mulighed for at variere intensiteten fra UV-kilderne rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 2-7 DHI

13 UV-anlæg har en løbende vedligeholdelsesudgift, da de skal have skiftet rør efter brændtimer En lang reaktionstid for ozon kræver en stor reaktionsbeholder. UV-anlæg designes efter den ønskede mindste effekt som indtræder når rørene skal skiftes. UV starter altså med en høj intensitet (friske rør) og slutter med den lavest accepterede. Vand er forholdsvis billigt for dambrugere i Danmark. Den høje grad af vandudskiftning i danske modeldambrug ( % daglig udskiftning) virker ikke som incitament til at tage yderligere teknologi i brug for at sikre vandkvaliteten høj vandudskiftning er et billigt alternativ. Mængden af nitrat vil stige ved ozonering af vand, hvilket kan nødvendiggøre (yderligere) denitrifikation Brugen af ozon er behæftet med en vis risiko for både opdræt og opdrættere Primært i indendørs anlæg rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 2-8 DHI

14 3 VANDBEHANDLING MED UV OG OZON UV, Ozon og kombinationen af disse to teknologier (AOP) er en oplagt mulighed for viderebehandling af vandet i akvakulturanlæg. Når dette er sagt, må det straks nævnes, at disse teknologier ikke bør være blandt de første teknologier man tager i anvendelse for at forbedre vandkvaliteten dertil er de dels for dyre og dels komplicerede. Hvis man i øvrigt har implementeret gode teknologier (i form af f.eks. mekaniske filtre, statiske filtre og biofiltre) kan ozonbehandling være en teknologi der kan gøre god gavn som polering af vandkvaliteten. Ved at opretholde en god vandkvalitet og et højt vedligeholdelsesniveau for de anvendte teknologier kan mange følgesygdomme holdes i ave. Har man imidlertid et desinfektions-problem kan de nævnte teknologier være aktuelle at tage i brug og brug af ozon til desinfektion giver endda overskud i form af en række forbedrede vandkvalitetsparametre og forbedret drift af biofilter. UV-bestrålings effektivitet over for bakterier, vira m.v. er relativt velbeskrevet i kontrollerede systemer med vand af konstant kvalitet. Der er dog problemer med praktisk anvendelse i dambrugsdrift. Disse kan bl.a. relateres til dels vandets varierende kvalitet (fysisk, kemisk og bakteriologisk), dels tilstedeværelsen af partikler (ligeledes i varierende grad). Den varierende vandkvalitet vanskeliggør doseringsberegninger, ligesom partikler skærmer bagvedliggende bakterier m.v. mod UV-strålerne. Hertil kommer naturligvis krav til anlægstype og vedligehold. Se Figur 3-11 Skygning, refleksion, absorbans (manglende gennemtrængning) og gennemtrængning af UV-stråler. Traditionel UV desinfektion kan derfor med fordel kombineres med ozon-behandling, idet der dels kan opnås kombineret (højere) effekt, og dels fordi UV kan fremme nedbrydningen af ozon til ren ilt. Denne egenskab kan således udnyttes til at reducere overskydende opløst ozon, hvorved produktionsvandets indhold af ozon minimeres. Til trods for UV/Ozons gode potentiale indenfor akvakultur, har en del forbehold formentlig været medvirkende til at reducere anvendelsen. Det er næppe overraskende at konstatere, at disse teknologier har rimeligt høje investeringsomkostninger. Såvel ozongeneration som UV-produktion er energikrævende. En ozongenerator skal normalt renses årligt og UV-anlæg skal have skiftet rør. Herudover har ozon arbejdssikkerhedsmæssig betydning særligt ved indendørs brug. Residual-ozon over et vist niveau kan skade fiskene. Da åle-opdræt var i sin vorden i Danmark indhøstede man en række negative erfaringer med brug af ozon, som primært skyldtes dårligt fungerende (og dårligt betjente) anlæg med en kort levetid og med store vedligeholdelsesomkostninger. Det synes som denne myte stadig spøger. Udviklingen de seneste år inden for implementering af driftsikre rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 3-1 DHI

15 ozonanlæg in mente, samt behovet for renere teknologi og produktionsvand af høj kvalitet betyder dog, at vandbehandling med ozon og UV/ozon kan have gode perspektiver. Behandlingen af recirkulationsstrømmen med hjælp af ozon og/eller UV beskrives i det følgende. Begge metoder er anerkendte desinfektionsprocesser indenfor fiskeopdræt (1). 3.1 Ozonering Ozon (O 3 ) gas er et effektivt iltningsmiddel (oxidant), som danner meget reaktive oxygenforbindelser, som med fordel kan udnyttes til vanddesinfektion. De dannede iltradikaler (superoxid O 2 - og hydroxyl OH -) hører til blandt de mest reaktive/reaktionsvillige forbindelser, og de reagerer øjeblikkeligt med såvel organiske som uorganiske forbindelser Teknologi Ozon ikke kan opbevares eller transporteres i lighed med andre industrielle gasser, da det hurtigt nedbrydes til oxygen. Ozon skal derfor fremstilles på stedet. Ozon koncentrationen måles i g O 3 /Nm 3 O 2 (normal-kubikmeter) eller vægtprocent. Normalt anvendte koncentrationer ligger fra 1 til 5 vægtprocent (hvis ozon blandes med atmosfærisk luft) og fra 6 til 12 vægtprocent i en gasblanding af ren ilt og ozon. Moderne generatorer producerer ozon med en kapacitet på 14 til mere end 20 vægtprocent, når fødegassen er ren tør ilt. I atmosfæren dannes ozon naturligt når solens UV-lys spalter iltmolekyler og disse danner O 3 med O 2. Når ozon frembringes industrielt fremstilles den enten med kold plasma (dielektrisk barriere), koronaudladning eller ultraviolet lys. Figur 3-1 Conona-metode (Fra (80)) Kold plasma er defineret som en gas, som er delvis ioniseret (adskillige procent) og kan skabes ved stuetemperatur eller endog lavere temperaturer. En ionisering af gassen (ren ilt) finder sted mellem to elektroder adskilt af en isolerende barriere (dielektrisk barriere). Metoden kan frembringe ozon i koncentrationer på op til 20 %. Ozon bliver oftest fremstillet ved corona metoden. Luft eller ren ilt ledes til et koronarør, hvor plasma dannes i et stærkt elektrisk felt. Korona-systemer der anvender atmosfærisk luft danner imidlertid også nitrogenoxider (NOx), som igen kan danne salpetersyre (HNO 3 ) hvis gassen kommer i kontakt med vand. Forskellen mellem forskellige ozongeneratorer ligger dels i indretning og udformning af deres højspændingselektroder, dels i gas-temperaturen. Jo lavere temperatur man kan holde jo større er fremstillingseffektiviteten (derfor er store anlæg, til f.eks. drikkevandsbehandling, ofte vandkølede). rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 3-2 DHI

16 Kun få materialer kan anvendes ved konstruktion af ozon generatorer og tilhørende udstyr der kommer i direkte kontakt med ozon. Rustfrit stål, aluminium, glas, polytetrafluorethylen (PTFE) eller polyvinyldifluorid (PVDF), kan anvendes. Den tekniske anvendelse af ozon er velbeskrevet i forbindelse med spildevandsbehandling fra renseanlæg og sygehuse, og benyttes i recirkulerede akvakultur-systemer til for- og efterbehandling af produktionsvand (2). Her virker ozonen mod patogener og uønskede stoffer (eks. nitrit, organisk materiale) med henblik på kontrol af eventuel misfarvning og afsmag. Ozon er altså et kraftigt oxidationsmiddel, der er i stand til at dræbe mikroorganismer og oxidere såvel uorganisk som organisk stof. For at sikre et effektivt drab kræves en fastholdt opløst ozonkoncentration i en given tid altså er desinfektionseffektiviteten givet ved produktet mellem ozonkoncentrationen og kontakttiden, dvs. den såkaldte Ctværdi, der er forskellig for forskellige mikroorganismer. I forhold til ferskvand dannes der flere langtidsholdbare reaktionsprodukter når ozon tilsættes brak- eller saltvand (men også ikke ønskelige stoffer som f.eks. bromider) Den skadelige virkning af ozon er sandsynligvis forårsaget af ændringer i membranstrukturen der forårsager udsivning af proteiner og nukleinsyrer samt lipidoxidation (3). Et ozonanlæg til desinfektion skal således sikre den nødvendige tid og ozonkoncentration for at dræbe den aktuelle mikroorganisme. Imidlertid vil en del af den tilførte ozon reagere med det øvrige organiske stof i procesvandet, hvorfor det er nødvendigt at tilføre ekstra ozon til vandet for at opretholde den nødvendige ozonkoncentration til desinfektionen, ud over forbruget til oxidation af organisk stof. I recirkulerede opdrætsanlæg, hvor der sker akkumulering af bl.a. farvestoffer, som reagerer hurtigt med ozon, kan der derfor være et behov for ekstra tilsætning af ozon for at sikre en tilstrækkelig desinfektion af procesvandet. Et ozonanlæg kan designes på forskellig vis, men generelt har et vandbehandlingssystem med ozon fire basale komponenter: En ozongenerator Et gasfødesystem Et ozon overførsels- og kontaktsystem Et afgangsgas-behandlingssystem I recirkulerede opdrætsanlæg skal det sikres, at vandet efter behandlingen ikke indeholder rester af ozon, idet ozon er giftig for fiskene. Ved anvendelse af ozon til vandbehandling anvendes, som nævnt ovenfor, primært ren ilt som fødegas. Ren ilt kan købes og opbevares som flydende ilt, eller det kan genereres på stedet ud fra atmosfærisk luft ved hjælp af en iltgenerator (PSA). Den ozonholdige gas overføres til vandet ved hjælp af enten et boble-diffusor kontaktkammer eller ved injektion med en venturi-injektor. Effektiviteten af gasoverførslen afhænger af de samme faktorer som beskrevet for henholdsvis iltning og CO 2 -stripning. rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 3-3 DHI

17 Brug af ozon stiller store krav til arbejdsmiljøet, da gassen er meget giftig for mennesker (primært et problem ved brug i lukkede rum). Sikkerhedsforanstaltninger inkluderer ozon-i-luft sensorer koblet til alarm, og muligheden for at slukke anlægget uden at betræde lokalet. Heldigvis opfatter menneskers lugtesans allerede lave koncentrationer af ozon. Bortset fra disse begrænsninger anses recirkulerede fiskeopdræt som en ideal applikation for ozonering. Metoden bruger ren ilt (som ofte er til stede ved anlæggene), den kan kombineres med gasoverføringen i recirkulationsstrømmen, den danner ren ilt efter reaktionen i vandfasen, og den har ud over desinfektionsvirkningen forskellige positive effekter på vandkvaliteten (2). På et laksesmoltanlæg i Skotland anvendes 60 % af anlæggets samlede ilttilførsel som fødegas til ozongeneratoren (4). Ilten er naturligvis ikke forbrugt og den del der er omdannet til ozon bliver til ilt igen efter at have udført sin oxidative opgave. Ozonanlæg for vandbehandling er tilgængelige fra et antal kommercielle leverandører Bestemmelse af nødvendig ozonmængde for Vandbehandling Anvendelse af ozon (O 3 ) til vandbehandling giver flere fordele, herunder fjernelse af organiske forbindelser, visse uorganiske forbindelser (f.eks. Fe, Mn, H 2 S), farve, lugt og smag. Ozontilsætning kan også i nogle tilfælde foranledige en mikro-flokkulering, som kan forbedre effektiviteten af filtre. Goncalves og Graham (5) givet et aktuelt overblik over ozonbrug i recirkuleret akvakultur. Et centralt spørgsmål i udformningen af et ozonsystem er, hvor meget ozon der er nødvendig, for at opnå den behandling man ønsker. Fjernelse af organiske/uorganiske forbindelser og desinfektion er de to mest almindelige årsager for valg af ozon behandling. Mængden af oxiderbart materiale i vandet benævnes ozonbehov. Uorganiske forbindelser De simpleste reaktioner er, hvor ozon reagerer med uorganiske forbindelser, såsom Fe, Mn og H 2 S. Jern og Mangan oxideres til uopløselige forbindelser der kan udfældes/filtreres bort. Ved behandling af drikkevand er fjernelsen af disse stoffer ofte vigtig da Fe og Mn både kan misfarve vand og aflejres i rørsystemer og lignende. I øvrigt kan jern udfælde på fiskenes gæller og derved skade fiskene. Mængden af ozon der kræves, er 0,44 mg O 3 /mg Fe og 0,88 mg O 3 /mg Mn. Hydrogensulfid (H 2 S) har en ubehagelig lugt (rådne æg) og er giftig for fisk. For at gøre drikkevand med et indhold af H 2 S mere appetitlig, anvenders O 3. H 2 S oxideres til sulfat, et opløseligt salt. Den teoretiske mængde O 3 der kræves for at fjerne H 2 S er 3 mg O 3 /mg H 2 S. I praksis, ved drikkevandsbehandling, tilsættes ofte et O 3 -overskud (4 mg O 3 /mg H 2 S). Organiske forbindelser Det er mere vanskeligt at forudsige den mængde ozon der kræves for at fjerne organisk materiale fra vand. For det første er der stoffer der ikke oxideres fuldstændigt ved ozontilsætning. Disse forbindelser er typisk carboxylsyrer, ketoner og aldehyder. Nogle stoffer der oxideres af ozon efterlader ikke oxiderbare residualer. Det er derfor vanskeligt på et teoretisk plan at forudsige ozonbehovet. Laboratorie- eller pilotundersøgelser bør derfor tages i brug for at fastlægge det aktuelle behov på et givet anlæg. Yderligere bør rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 3-4 DHI

18 en sådan pilotopstilling anvendes i så lang en periode at man får dækket spidsbelastninger og normalt forekommende udsving i vandkvalitet ind af analyserne. I akvakulturanlæg vil der selv med bedst anvendelige rensningsteknologier være forholdsvis høje koncentrationer af kulstofholdige forbindelser. Man kan måle vandets indhold af Chemical Oxygen Demand (COD). Denne test fastlægger den nødvendige iltmængde for at omsætte al organisk kulstof i prøven til CO 2. Man kan herefter tilsætte ozon og måle den nødvendige ozonmængde for at opnå samme fuldstændige oxidation og herved etablere en korrelation mellem anlægsvand og ozonbehov. En tommelfingerregel er et behov på 2,5 mg ozon/mg COD. Man kan også måle den totale mængde organisk kulstof (TOC) i en vandprøve. Først måles den totale mængde kulstof (TC), herefter skal uorganisk kulstof (IC) (f.eks. carbonater) fjernes. TOC = TC-IC Selvom ozon kan oxidere organiske forbindelser, herunder nogle helt ned til CO 2, vil mange af de oxiderede/delvist oxiderede stoffer forblive i vandet, således at ændringen i TOC måske ikke vil være stor. Man skal altså ikke regne med at ozon kan fjerne alt organisk kulstof, men dog nedbryde langkædede svært nedbrydelige forbindelser til forbindelser, der lettere lader sig omsætte af heterotrofe bakterier Disinfektion For at inaktivere mikroorganismer, er det nødvendigt at eksponere dem for ozon i en vis tidsperiode. Et mål for Dette kaldes Ct, der er den gennemsnitlige koncentration af ozon multipliceret med den gennemsnitlige tid for eksponering. Hvis man afbilder ozonkoncentration versus tid, vil arealet under kurven være Ct. For forskellige organismer kræversforskellige Ct ved en given temperatur for inaktivering. Ct-værdier for en række organismer er fastlagt gennem årene. Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen giver i deres rapport fra 2011 en god samlet oversigt over opnåelige reduktioner for en række patogene mikroorganismer (rapporten omfatter både ozon, UV og en række andre metoder der anvendes til reduktion af kimtal (5). Som nævnt er ozon en kraftig oxidant og vil angribe de organiske og uorganiske forbindelser i vandet. Hermed kan man konstatere, at ikke alt tilsat ozon vil kunne anvendes direkte til desinfektion. I fuldt recirkulerede opdrætsanlæg vil man dog kunne forvente, at den iterative ozonbehandling af vandet vil kunne betyde, at der vil være et konstant ozonoverskud til brug for desinfektion Ozon nedbrydning Ozon i vandig opløsning har en selvstændig nedbrydningsreaktionen. I rent (sterilt) vand uden oxidérbare stoffer, vil ozon dekomponere/falde tilbage til ilt. Nedbrydningsreaktionen er en funktion af temperaturen. Ved ph 7 er værdierne: Temperatur (oc) Halveringstid (minutter) rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 3-5 DHI

19 Så ud over at uorganiske og/eller organiske forbindelser forbruger ozon i oxidative processer, nedbrydes ozon af sig selv Ozon overførselseffektivitet For at virke som en oxidant i vandige systemer, skal ozon overføres fra gas til flydende fase. Den procentdel af den producerede ozonmængde som rent faktisk findes opløst i vandet benævnes som overførselseffektiviteten. Overførselseffektiviteten er primært påvirket af følgende faktorer: Forholdet gasvolumen til væskevolumen (G/L-forhold; lavere forhold øger effektiviteten) Boblestørrelse; mindre bobler øger effektiviteten, grundet større samlet overflade og langsommere stigehastighed Ozon- behovet i vandet; større behov øger effektiviteten Ozon koncentration; højere koncentration øger effektiviteten Tryk; højere tryk øger effektiviteten Opholdstid; længere opholdstid øger effektiviteten Temperatur; lavere temperatur øger effektiviteten Når vandkemien begunstiger dannelsen af hydroxylradikaler (høj ph og lav alkalinitet), stiger effektiviteten Udformningen af blandings/kontakt/indløsningssystemet er afgørende for overførselseffektiviteten. Der anvendes forskellige blandingssystemer til forskellige opgaver her spiller økonomien naturligvis også ind. Mange steder anvendes venturi-injektorer (se Figur 3-2), hvor gennemstrømmede vand trækkes gas ind i vandstrømmen ved dannelse af vakuum ved passage af en indsnævring i rørføringen. Gassen trækkes ind i den turbulente vandstrøm og sønderdeles derved til fine små bobler når trykket udlignes efter udstrømning i reaktor-tanken. I de tilfælde hvor man benytter diffusorer (se Figur 3-3) i bunden af reaktor-bassinet spiller såvel dybden af disse som strømningsmønsteret og opholdstiden (hydraulikken) i bassinet en rolle for effektiviteten Figur 3-2 En venturi-injektor anvendes ofte til indløsning af ozon (Ct-værdien). rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 3-6 DHI

20 Ofte implementeres ozonbehandling på anlæg der i forvejen anvender ren ilt og anvender iltkegler til formålet. I disse tilfælde vælger man ofte at injicerer ozon i iltkeglen. I akvakultursammenhæng behandler man sjældent hele vandstrømmen (af hensyn til risikoen for residual-ozon i vandet der strømmer ind i produktionsbassiner). I stedet vælger man at behandle en sidestrøm (en delmængde af vandet der recirkuleres) og her kan man med større sindsro dosere en højere/skrappere Ct-værdi. Figur 3-3 Difussorer er en anden brugt metode til indløsning af ozon Indløsningseffektiviteten afhænger derfor også af: 1. Ozonering er en absorptionsproces 2. Masseoverføringshastighed, der afhænger af a. Fysiske egenskaber af systemet b. Koncentrationer på grænsefladen c. Graden af turbulens 3. To-film model (der henvises til hosstående diagram, Figur 3-4) a. N = (KL xa) x (CL *-CL) x VL b. CL * = f (CG, P, T) - Henrys lov c. CL = f (blandingsbetingelser) d. kl.a = f (hydrodynamisk & driftsbetingelser, reaktorkonfigurationen) e. CL: Koncentration af Ozon i Liquid f. CG: Koncentration af Ozon i Gas Figur 3-4 Indløsningseffektivitet rapport teknisk_udfasning_af_formalin.docx 3-7 DHI

RENS-TEK - Andre Renseteknologier

RENS-TEK - Andre Renseteknologier RENS-TEK - Andre Renseteknologier Ozon og Avancerede Oxidations Teknologier - Muligheder for fremtidens recirkulerede anlæg? Civilingeniør, M.Sc. Morten Møller Klausen, DHI Rens-Tek Temadag, Ferskvandscenteret

Læs mere

Biologisk rensning i recirkulerede opdrætsanl

Biologisk rensning i recirkulerede opdrætsanl Temadag Vandbehandling i recirkulerede opdrætsanl tsanlæg Biologisk rensning i recirkulerede opdrætsanl tsanlæg - Kinetik i biofilter anlæg Kenneth Janning DHI Recirkulation i fiske opdrætsanlæg Q ind

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Chr. Graver cand. scient. biologi

Chr. Graver cand. scient. biologi Chr. Graver cand. scient. biologi 1980-1983: Speciale i modning og genfodring af hanål. 1983-1987: Driftsleder 20 tons produktionsanlæg. DK 1987-1988: Driftsleder 100 tons produktionsanlæg. N 1988-1991:

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund

Indholdsfortegnelse. Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid. Vordingborg kommune. 1 Baggrund Vordingborg kommune Fjernelse af svovlbrinte på Kalvehave Vandværk ved iltning med brintperoxid COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål

I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Nyhedsbrev d. 29. maj 2015 I dette nyhedsbrev forsætter vi hvor vi slap i det forgående, hvor vi havde følgende spørgsmål Hej Koi Team Enghavegaard Jeg har en bakki shower med en sieve foran, som jeg ikke

Læs mere

Dynamisk bio reaktor teknologi i industrielle recirkulations anlæg Jens Ole Olesen Inter Aqua Advance A/S Teknologisk udvikling Klassificering af anlæg Hovedkom ponenter Mekanisk 1. genera- tion Mikrosigte

Læs mere

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture

Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi. Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Fra gennemstrøms-teknologi via genbrug af vand til anvendelse af recirkuleringsteknologi Bjarne Hald Olsen, Adm. Direktør i Billund Aquaculture Billund Aquaculture Laksesmolt anlæg: 4 x 6.000.000 stk.

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Naturlig Desinfektion:

Naturlig Desinfektion: Naturlig Desinfektion: Startet i 2006 Udviklet og solgt UV produkter siden 2008 Leverandører Europæiske Hver med over 45 års erfaring med UV lys Fokus Kundetilpassede løsninger Virkningsgrad Service/behov

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

Ren luft med iltning og ioner!

Ren luft med iltning og ioner! Ren luft med iltning og ioner! Photohydroionisering skaber hydroperoxider der er ioniseret og dermed giver luften sit naturlige forsvar mod lugt, vira, bakterier og svampesporer m.v. Oxidation er teknisk

Læs mere

REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur. Kenneth F. Janning Urban and Industry, DHI-DK

REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur. Kenneth F. Janning Urban and Industry, DHI-DK REFA - Renseteknologier til fremtidens akvakultur Kenneth F. Janning Urban and Industry, DHI-DK Innovationskonsortiet REFA Et innovationskonsortium gennemfører et fælles projekt indenfor et større forretningsområde,

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk -

Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Kontakt undertegnede for salg/rådgivning Jan L. Nielsen - T. +45 4272 4585 M. jln@eco- systems.dk - www.eco- systems.dk Hygiejne LED HG Light - Eco-Systems.dk - Hvordan virker HG Light sammen med LED-belysning?

Læs mere

Desinfektion - overordnet set

Desinfektion - overordnet set Desinfektion - overordnet set Temadag for Hygiejnekontaktpersoner 31. marts 2014 Bodil Forman Hygiejnesplejerske Stigende antibiotikaforbrug til mennesker og dyr her i landet har bevirket en stigende forekomst

Læs mere

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m

A k v a r i e T e k n i k. c o n t r o l - r e g u l a t i o n - s u p e r v i s i o n. w w w. c o w e x. c o m - Miljøvenligt Akvarium - Vandet renses og recirkuleres - Reducering af driftsomkostninger - Aqua Control System - Alarm system Cowex AkvarieTeknik Cowex AkvarieTeknik Ved anvendelse af den nyeste teknologi

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

Anvendelse af ren ilt på vandværket. Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños. Indhold. Teknologi og udfordringer

Anvendelse af ren ilt på vandværket. Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños. Indhold. Teknologi og udfordringer Anvendelse af ren ilt på vandværket Teknologi og udfordringer Dansk Vand Konference 2014 Af Sonsoles Quinzaños Indhold 1. Baggrund 2. Ren ilt produktion 3. Erfaring fra de nye ren ilt anlæg 4. Fordele

Læs mere

Dansk Vand Konference Christian Stamer, Krüger A/S

Dansk Vand Konference Christian Stamer, Krüger A/S Dansk Vand Konference Christian Stamer, Krüger A/S 19-20. november 2013 Kvalitetskrav til overfladevand Hvor kan overfladevand med fordel benyttes til vandforsyning Fjernelse af organisk stof fra fersk

Læs mere

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste

PLEJE AF SPABAD. Gør dit bassin til det bedste PLEJE AF SPABAD Gør dit bassin til det bedste Der er visse faktorer, der skal overvejes, når man kontrollerer vandet i et spabad. Der sendes kontinuerligt vand gennem spabadet, og indtaget af luft skaber

Læs mere

Renseteknologi- et eksempel

Renseteknologi- et eksempel Renseteknologi- et eksempel Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer fra særlig belastet spildevand- MERMISS Senior Konsulent Caroline Kragelund Rickers Teknologisk Institut, Sektion for

Læs mere

Application Water Utility. Christian Schou Application manager, Grundfos GMA. Application Water Utility. Hvad oplever i. - derude med Svovlbrinte???

Application Water Utility. Christian Schou Application manager, Grundfos GMA. Application Water Utility. Hvad oplever i. - derude med Svovlbrinte??? Christian Schou Application manager, Grundfos GMA 1 Hvad oplever i - derude med Svovlbrinte??? 1 De gode grunde. H 2 S relaterede problem Problemer med tilstedeværelsen af H 2 S i kloaksystemer opstår

Læs mere

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP)

Kvalitetsordning for mikrobryggerier Good Manufacturing Practice (GMP) 3 VANDBEHANDLING 3.1 Procesidentifikation Vand anvendt til fremstilling af færdigt produkt skal være af drikkevandskvalitet. Vandbehandling har til formål at bibringe vandet denne kvalitet samt eventuelt

Læs mere

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele:

Incimaxx Aqua S-D. Produktdatablad. Beskrivelse: Produktfordele: Produktdatablad Incimaxx Aqua S-D Beskrivelse: Surt produkt til rengøring og desinfektion af drikkevandssystemer og drikkevand til dyr Produktfordele: Fjerner hurtigt og effektivt kalk og alger i vandrør

Læs mere

Renseteknologi- et eksempel

Renseteknologi- et eksempel Renseteknologi- et eksempel Miljø og energieffektiv rensning af miljøfremmede stoffer fra særlig belastet spildevand- MERMISS Senior Konsulent Caroline Kragelund Rickers Teknologisk Institut, Sektion for

Læs mere

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion

Anolytech Disinfection System. Få en sundere virksomhed med desinfektion Anolytech Disinfection System Få en sundere virksomhed med desinfektion Bakterier er dyre Bakterier, vira, svampe og andre mikroorganismer findes overalt. De udgør ofte et stort problem for landbruget,

Læs mere

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder?

Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Fjernelse af grundvandsforurening med mikroorganismer fremtidens løsning på fortidens synder? Christian Nyrop Albers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland Klima- Energi- og Bygningsministeriet

Læs mere

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk

Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Hygiejne HG Light - Eco-Systems.dk Funktionen Efter utallige forsøg er det nu lykkedes i en speciel proces, at coate og forsegle Led-hygiejne lampen med titanoxid og nanopartikler. Den coatede overflade

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer.

Det vurderes i det lys ikke, at der er behov for at igangsætte yderligere initiativer overfor disse stoffer. NOTAT Kemikalier J.nr. Ref. sidye Den 25. marts 2015 Udkast til Strategi for risikohåndtering af Na og Ca hypochlorit 1. Resume Na og Ca hypoklorit anvendes i store mængder i EU og DK, bl.a. i høj grad

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

Sekundavand og Sundhed

Sekundavand og Sundhed Sekundavand og Sundhed 29.01.2013 Henrik L Hansen Kontorchef, ledende embedslæge Konklusion Sekundavand er en del af den fremtidige vandforsyning 1 Vi har godt drikkevand i dag - og det vil vi gerne fortsat

Læs mere

UV Desinficeringsapparater

UV Desinficeringsapparater UV Desinficeringsapparater Produkt Data Blad UV 04E DK AQS-UV L M Desinficeringsapparater til vand med lav transmittans Type AQS-UV L Mn/200 ES med lavtryks amalgam lamper Formål med AQS-UV LM apparater

Læs mere

Unit Magnet/posefiltre

Unit Magnet/posefiltre Unit Magnet/posefiltre 1-100 mikron/2,4 210 m 3 /h Heco Magnet/posefilter Units anvendes, hvor der er behov for en komplet løsning for pålidelig fjernelse af magnetiske partikler og kombinerer fordelene

Læs mere

Vand parameter beskrivelse

Vand parameter beskrivelse Vand parameter beskrivelse Farve Vandets farve har ikke i sig selv en sundhedsmæssig betydning, men har selvfølgelig en betydning for indtrykket af drikkevandets kvalitet - se også jern, mangan og NVOC.

Læs mere

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand

Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Stort potentiale i filtrering af teknisk vand Med den rette rensning kan teknisk vand i mange tilfælde helt problemfrit bruges i stedet for drikkevand og dermed kan forsyningerne både spare vandressourcer

Læs mere

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000-

PlasmaMade og ren luft. Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade og ren luft Hvordan man kan sælge ren luft til alle, overalt V1.0 000- PlasmaMade luftfilteret garanterer: Sund luft I rum, hvor flere mennesker lever, såsom stuer, soveværelser, kontorer og

Læs mere

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge

Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev. Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge BILAG 3: RØDMUNDSYGE BILAG 3A Bilag Dansk Akvakultur Nyhedsbrev Sammenligning af tre dypvacciner mod rødmundsyge Sidhartha Desmukh*, Inger Dalsgaard**, Martin K. Raida*, Kurt Buchmann* *Fakultet for Biovidenskab,

Læs mere

Vandkvalitet og kontrol

Vandkvalitet og kontrol Vandkvalitet og kontrol For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos

Læs mere

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd

Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt. Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Behovet for videregående vandbehandling fra et vandforsyningssynspunkt Hydrogeolog Johan Linderberg, Vandcenter Syd Præmisser for vores arbejde Overholde krav til drikkevand ved forbrugeren Bemærk: Ingen

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST

METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST METANFJERNELSE I VANDVÆRKER- UNDERSØGELSE AF MIKROBIEL VÆKST Kandidatspeciale 2008 Udarbejdet af: Thorbjørn Ertbølle Olafsson Vejleder: Hans-Jørgen Albrechtsen INDLEDNING Problemer relateret til behandling

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET

PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET PRIMÆRPRODUKTION I VADEHAVET Vadehavscentret INDLEDNING OG FORMÅL Vadehavets betydning som fødekammer for dyr som muslinger, orme, snegle, fisk, fugle og sæler er uvurderlig. Årsagen til dette er den store

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden

Dambrug. Handlingsplan for Limfjorden Dambrug Handlingsplan for Limfjorden Rapporten er lavet i et samarbejde mellem Nordjyllands Amt, Ringkøbing Amt, Viborg Amt og Århus Amt 2006 Dambrug i oplandet til Limfjorden Teknisk notat lavet af dambrugsarbejdsgruppen

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Ammoniumproblemer på danske vandværker

Ammoniumproblemer på danske vandværker Ammoniumproblemer på danske vandværker overbevisende effekt af sporstoftilsætning Florian B. Wagner*, Hans-Jørgen Albrechtsen; DTU Miljø, *flowa@env.dtu.dk Peter Borch Nielsen, Rasmus Boe-Hansen; Krüger

Læs mere

Mitokondrier og oxidativt stress

Mitokondrier og oxidativt stress Forskningsnyheder om Huntingtons Sygdom På hverdagssprog Skrevet af forskere. Til det globale HS-fællesskab At gå målrettet mod oxidativ stress i Huntingtons Sygdom Skade på celler skabt af oxidativt stress

Læs mere

Behandling af spildevand fra fiskeopskæringsvirksomheder

Behandling af spildevand fra fiskeopskæringsvirksomheder Behandling af spildevand fra fiskeopskæringsvirksomheder Dansk Akvakultur, Niels Henrik Henriksen DTU-Veterinærinstituttet, Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen DHI, Claus Jørgensen Indhold 1. Forord...

Læs mere

Valg af personligt beskyttelsesudstyr

Valg af personligt beskyttelsesudstyr Valg af personligt beskyttelsesudstyr Afgrænsning Generelt Dette kapitel om personlig beskyttelse skal læses som en vejledning til brug for redningsberedskabets valg af personligt beskyttelsesudstyr ved

Læs mere

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk

Center for Natur & Miljø Esrum Møllegård Klostergade 12, Esrum - 3230 Græsted 48 36 04 00 - www.esrum.dk 5. april 2006 Lokalitet: Dato: Hold: SKEMA FØR vandmøllen Temperatur 0 C Ilt mg/l Ledningsevne µs ph strømhastighed m/sek nitrat (NO3 - ) - fosfat (PO4 3- ) - EFTER vandmøllen sæt krydser Træer Neddykkede,

Læs mere

Elecktrolyt vand. Grønt, Rent, Rengøring og Desinfektion

Elecktrolyt vand. Grønt, Rent, Rengøring og Desinfektion Elecktrolyt vand Grønt, Rent, Rengøring og Desinfektion Teknologi Elektrokemisk aktivering ECA er en gren af elektrolyse - ved hjælp af elektrisk strøm ændres strukturen af løsninger gennem adskillelse

Læs mere

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI

AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI AktivE Bakterier & Enzymer AKTIV RENGØRING MED BIOTEKNOLOGI Nilfisk Biobact er et miljørigtigt rengøringsmiddel, som består af mikroorganismer og enzymer. Biobact Clean ALT-I-ET-RENGØRING Nilfisk Biobact

Læs mere

Fra spild til penge brug enzymer

Fra spild til penge brug enzymer Fra spild til penge brug enzymer Køreplan 01005 Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion

Læs mere

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04

FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE NITROGEN FRYSNING & KØLING, MA-PAKNING VERSION 2015/04 FOOD LINE Der er i dag stor fokus på fødevarer og dermed også på fødevareindustrien. Forbrugerne stiller stadig større krav til blandt andet

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi

Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Energioptimering på dambrug Erfaringer fra projektet Energioptimalt design af dambrug Christina Monrad Andersen, Lokalenergi Deltagere i projektet Dansk Akvakultur Teknologisk Institut Lokalenergi Dambrug:

Læs mere

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet

Bekendtgørelse om svømmebadsanlæg m.v. og disses vandkvalitet BEK nr 623 af 13/06/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 8. oktober 2016 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, NST-400-00025 Senere ændringer til forskriften BEK nr 918 af

Læs mere

Camilla Sønderby -1-

Camilla Sønderby -1- Camilla Sønderby -1- Indholdsfortegnelse Ørskov Vandværk 1 Ørskov vandværk... 3 1.1 Microdrop anlæg... 4 1.2 Undersøgelse den 26. juni... 6 1.3 Undersøgelse den 31. juli... 9 1.4 Forbedring af arsenreduktion...

Læs mere

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm

Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm RESUME for Eltra PSO-F&U projekt nr. 3136 Juli 2002 Nye metoder til bestemmelse af KCl i halm Indhold af vandopløselige salte som kaliumchlorid (KCl) i halm kan give anledning til en række forskellige

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger

Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger Modeldambrug Lovgivning og ansøgninger L. J. Plesner, Dansk Akvakultur Miljøgodkendelse Vandindvindingstilladelse Byggetilladelse/planlov/ naturbeskyttelseslov Afgitring - tilladelse Habitatdirektiv, Vandrammedirektiv,

Læs mere

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse:

Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Der er noget i luften Ny Prisma Fysik og kemi 9 - kapitel 6 Skole: Navn: Klasse: Opgave 1 Gasserne nitrogen, oxygen og kuldioxid er de gasser i Jordens atmosfære, der er vigtigst for livet. Angiv hvilke

Læs mere

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi

Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi Kvaliteten af grund og drikkevand i forhold til sundhed og økonomi > Hvilke metoder bruges til vandbehandling i Danmark og hvordan påvirkes drikkevandskvaliteten. Christian Stamer, Krüger A/S CS@kruger.dk

Læs mere

FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON. I n t e r A q u a A d v a n c e - I A A A / S

FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON. I n t e r A q u a A d v a n c e - I A A A / S FREMTIDENS SMOLTPRODUKSJON 2 5. - 2 6. o k t o b e r 2 0 1 6 S u n n d a l s ø r a I v a r W a r r e r - H a n s e n I n t e r A q u a A d v a n c e - I A A A / S INTER AQUA ADVANCE IAA A/S G r u n d l

Læs mere

Miljøfremmede stoffer i renseanlæg

Miljøfremmede stoffer i renseanlæg Miljøfremmede stoffer i renseanlæg Artur Tomasz Mielczarek Forretningsudvikling Miljøfremmede stoffer og andre mikro-forureningsstoffer har efterhånden været i fokus i mange år. Flere interessegrupper

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning Problemet Separat regnvand er ikke rent Veje, huse, P pladser,

Læs mere

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530

Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Manual til SMC Saltgenerator. Type 30-300520 / 30-300530 Der tages forbeholde for evt. produktændringer. Copyright. Welldana A/S. Udgave 1.3 05 2005. Dansk. 1. Hvad er en saltgenerator? En saltgenerator

Læs mere

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com

BIN-X System. BIN-X DGT Invest ApS Møllevej 9, K.1 2990 Nivå T: 4576 7628 www.bin-x.com BIN-X System BIN-X System et overblik Ultrafiltrering Mekanisk rensning af koldt og varmt brugsvand Fjerner alle bakterier, herunder Legionella bakterier, partikler og næsten alle vira Membran med porestørrelse

Læs mere

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien

Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Økonomisk gevinst ved filtrering og genbrug af vandstrømme i industrien Janne Pedersen, Diatom A/S Produktchef, Filterløsninger Cand.agro. 1 Diatom A/S er et handelsselskab, der blev etableret i 1966 som

Læs mere

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved

Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Redegørelse vedr. vandforsyningsmuligheder på Hjortø og Hjelmshoved Sagsresume Ejendomme Der er 14 ejendomme på Hjortø og 2 på Hjelmshoved. Enkelte ejendomme er i dag uden vandforsyning. Der er en toiletbygning

Læs mere

Kvalitet af regnafstrømning

Kvalitet af regnafstrømning Kvalitet af regnafstrømning Karin Cederkvist Vandtestcenter November 2014 Lokal afledning af regnafstrømning - Forbedre vandbalancen - Skabe attraktive bymiljøer Sikre at vandets kvalitet er i orden Sted

Læs mere

Vandbehandling i trykfilter

Vandbehandling i trykfilter Vandbehandling i trykfilter Af Bjarne Søes, serviceleder SILHORKO I naturligt, iltfattigt grundvand (råvand) forekommer der en række stoffer, der er uønskede i drikkevand. Målet er rent drikkevand i overensstemmelse

Læs mere

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger

PureAquaCleaner. Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger Omvendt osmose / deioniserings vandrensningssystem designet til vinduespudsning med vandførende teleskopstænger 1 Oversigt Følgende information kan hjælpe dig med at forstå hvordan PureAquaCleaner fungerer.

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø)

Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Anlægsspecifik beskrivelse af milekompostering (KomTek Miljø) Krav til affaldet Hvilke typer affald kan anlægget håndtere? Har affaldets beskaffenhed nogen betydning (f.eks. tørt, vådt, urenheder, sammenblanding,

Læs mere

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm

Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm Optimering af energi renseanlæg / kloaksystemet v/ Niels Henrik Johansen - EnviClean og Kaj Stjernholm- Stjernholm 1 4 2 POTENTIALE På anlæg med forrensning anslås følgende besparelser: 5 POTENTIALE FOR

Læs mere

Dansk Vand Konference 2010

Dansk Vand Konference 2010 Dansk Vand Konference 2010 DANVA, Århus 12-13. oktober 2010 Kalkudfældning i PE ledninger De problemer det kan medføre Og løsninger Henrik Aktor Lad os lige få det på plads! Hvad er problemet Kalkudfældninger

Læs mere

Sæt fokus på indeklimaet

Sæt fokus på indeklimaet Tryksag 541-643 Hvis I vil vide mere Kom godt i gang med standarder I er velkomne til at kontakte vores erfarne konsulenter inden for indeklima: Seniorkonsulent Erling Trudsø Ring 21 24 21 90 eller send

Læs mere

Verdens første Selv-Desinficerende, Bakteriedræbende computertastatur

Verdens første Selv-Desinficerende, Bakteriedræbende computertastatur Verdens første Selv-Desinficerende, Bakteriedræbende computertastatur Vioguard og Osteo Nordic er engageret i at udvikle innovative produkter, der hjælper bedrifter og organisationer med at standse spredningen

Læs mere

Drikkevandssediment en kilde til bekymring?

Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Drikkevandssediment en kilde til bekymring? Sarah C.B. Christensen I samarbejde med VandCenter Syd og Halsnæs Vandforsyning A.m.b.a. Medforfattere: Marta Munk Tønder, Lene Crafack, Erik Arvin, Erling Nissen

Læs mere

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen

Asbjørn Madsen Årsplan for 7. klasse Fysik/Kemi Jakobskolen Periode Emne og materialer Faglige mål Evaluering / opgaver 33 Hvad er fysik/kemi? I alt 2. Vi skal her i den første dobbelt lektion introduceres til, hvad fysik/kemi er og handler om. Vi starter med en

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

DANPURE OFFICE 1500 TDS,

DANPURE OFFICE 1500 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet Navn Adresse DANPURE OFFICE 1500 TDS TLF: DanPure DR IN KING WATER S YS TEM REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE OFFICE 1500 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17

Læs mere

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning

Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning Målinger i tanken til styring og optimering af beluftning - herunder brug af iltningstest som dokumentation for energieffektivitet Peter Andreasen, DHI Beluftning og terminologi Målinger i tanken - iltningstest

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere