Fra spild til penge brug enzymer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra spild til penge brug enzymer"

Transkript

1 Fra spild til penge brug enzymer Køreplan Matematik 1 - FORÅR 2010 Denne projektplan er udarbejdet af Per Karlsson og Kim Knudsen, DTU Matematik, i samarbejde med Jørgen Risum, DTU Food. 1 Introduktion Ved fremstilling af ost fremkommer en stor mængde valle, som indeholder protein og laktose. Umiddelbart udgør valle et affaldsproblem. Godt nok er valle let nedbrydelig i et biologisk rensningsanlæg, men etablering og drift af et sådant anlæg er meget bekostelig. En bedre mulighed for bortskaffelse baseres på oparbejdning af valle til produkter med en større værdi. Valleproteiner har egenskaber, der gør dem anvendelige som hjælpestoffer i levnedsmiddelindustrien. De kan opkoncentreres fra valle ved ultrafiltrering. Resten fra processen er en opløsning af laktose (og mineraler). Laktose har ikke nogen særlig værdi, da såvel sødeevne som opløselighed er meget begrænset. Disakkaridet laktose kan hydrolyseres til monosakkariderne glukose og galaktose. Begge er meget sødere end laktose og samtidig meget mere opløselige. Den øgede sødhed kan udnyttes direkte, ved at inddampe væsken til en sirup, der anvendes i levnedsmidler. Alternativt kan galaktose omdannes til tagatose, der er et interessant produkt. Tagatose er nemlig en sukkerart med meget stor sødeevne, som vanskeligt optages fra tarmen, og som ikke klumper. Derfor er produktet interessant som et lavkalorie sødemiddel. Læs evt. mere om industriel produktion og udnyttelse af tagatose på diverse hjemmesider. 1

2 Figur 1: Processkitse projektopgaven drejer sig om, hvad der foregår i reaktor 1. Processen kan kort beskrives ved følgende delprocesser: Ostning : Ostemælk Ost + Valle Ultrafiltrering : Valle Retentat (med protein) + Permeat (med laktose) Tørring : Retentat Valleproteinkoncentrat Hydrolyse med β-galactosidase : Laktose Glukose + Galaktose Isomerisering ved ph 12,5 (+ Ca(OH) 2 + CaCl 2 ) : Bundfald med tagatose + glukoseopløsning Opløsning af bundfald ved ph 6,5 : tagatoseopløsning Den samlede proces er illustreret i Figur 1. Resultatet er altså salgbare produkter og et mere begrænset affaldsproblem hovedsageligt bestående af saltopløsninger. Basis for processen er, at laktose hydrolyseres til glukose og galaktose. Det er denne del af processen, som vi vil undersøge i dette projekt. 2

3 2 Enzymkinetik Til hydrolysen bruges enzymet β-galactosidase (EC ), der katalyserer processen : Laktose + H 2 O Glukose + Galaktose Ligevægten af reaktionen er meget stærkt forskudt til højre, idet K = [galaktose] [glukose] [laktose] [H 2 O] (1) er endog meget stor. Reaktionshastigheden kan beskrives ved det klassiske Michaelis-Menten udtryk hvor v(t) = c c(t) (t) = v max, (2) c(t) + K m Symbol Størrelse Enhed v(t) Reaktionshastighed M/min v max Maksimal reaktionshastighed M/min c(t) Substratkoncentration M og K m er en konstant, som beskriver affinitet mellem substrat og enzym. I resten af projektopgaven antager vi, at K m = 6 mm. Den maksimale reaktionshastighed, v max, afhænger bl.a. af mængden og styrken af det tilsatte enzym, reaktionstiden og -temperaturen. Vi vil dog i første omgang antage, at v max er konstant. Reaktionshastigheden ses at være afhængig af substratkoncentrationen, c = c(t). Opgave 1. Opstil et udtryk, der beskriver v når c K m og når c K m. Opgave 2. Tegn grafen (brug Maple) for v som funktion af c (fx. med v max = 100 µm/min). Startkoncentration af produktet c 0 er kendt, og sammen med ligningen (2) fastlægger c 0 koncentrationen for senere tidspunkter. Opgave 3. Argumenter for, at ligningen (2) med en begyndelsesbetingelse c(0) = c 0 > 0 har en entydigt bestemt løsning. Vis, at c(t) > 0 for t > 0. Opgave 4. Argumenter udfra differentialligningen (2) for, at c(t) har en omvendt funktion t(c). Udled en differentialligning for t(c) og angiv en begyndelsesbetingelse. Opgave 5. Opstil et udtryk for funktionen t(c), der fastlægger, hvor lang tid det tager at nå en given substratkoncentration. Opgave 6. Opstil et udtryk for substratkoncentrationen c(t) til et givet tidspunkt t. Man kan her benytte resultatet fra Opgave 5, eller man kan bruge Maples dsolve. Opgave 7. Plot de to udtryk for c 0 = 0,15 M, K m = 6 mm og v max = 100 µm/min. 3

4 Opgave 8. Hvad sker der med koncentrationen, når t? Er det konsistent med udsagnet om konstanten K i (1)? Der er nu opstillet to udtryk for den integrerede Michaelis-Menten-ligning. I litteraturen finder man ofte sammenhængen mellem koncentration og tid udtrykt ved c 0 c t Opgave 9. Passer de to fundne udtryk med dette? = v max K m 1 t ln c 0 c. (3) 3 Inhibering Enzymer katalyserer omdannelse af stoffer, og produkterne minder ofte om substratet. Derfor kan man forestille sig, at der opstår en konkurrence mellem substrat og produkt om det sted på enzymet, hvor molekylerne bindes. Når dette er tilfældet, siges reaktionen at blive inhiberet. Da der er tale om konkurrence, og da det er produktet, der inhiberer, betegnes det som kompetetiv produktinhibering. Fænomenet er selvfølgelig uheldigt, når det er produktet, der er det interessante, som i spaltningen af laktose. Her gælder det, at galaktose optræder som kompetetiv inhibitor, medens glukose tilsyneladende ikke har nogen inhiberende virkning. Hastighedsudtrykket for en kompetetiv produktinhiberet reaktion har formen v(t) = c c(t) (t) = v max ( c(t) + K m 1 + c ), (4) 0 c(t) K I hvor K I er en konstant, der beskriver inhiberingen. I resten af projektet sættes K I = 30 mm. Som for processen beskrevet ved (2) vil en startkoncentration c(0) = c 0 fastlægge den fremtidige koncentration c(t). Endvidere har c(t) en omvendt funktion t(c), der angiver den tid, det tager at nå koncentrationen c. Opgave 10. Analyser differentialligningen (4) ved at besvare Opgave 2-8 med ligning (2) erstattet af ligning (4). Regn med c0 = 0, 15M. Sammenlign resultaterne for den inhgiberede proces med resultaterne for den ikke-inhiberede proces. Det integrerede udtryk fra litteraturen er : c 0 c t = 1 v ( max Km Opgave 11. Passer dette udtryk med de fundne integrerede udtryk? K I ( ) KI + c ) 0 1 K m K I K m t ln c 0 c. (5) Med de nu udviklede udtryk kan vi komme med en foreløbig løsning af opgaven: For at kunne foretage en dimensionering foretages forsøg i større skala for at finde frem til, hvor lang tid det vil tage at nå en omsætningsgrad på 90% (dvs. c/c 0 = 0,1) af laktosen, når c 0 = 0,15 M. Der tilsættes en mængde enzym svarende til v max = 300 µm/min. 4

5 Opgave 12. Beregn hvor lang reaktionstiden bliver for en inhiberet proces. Opgave 13. Den fundne reaktionstid virker for lang, idet man ikke vil acceptere en reaktionstid på mere end fire timer. Hvor stor skal v max være, hvis man vil sikre sig, at processen er forløbet indenfor 4 timer? 4 Reaktionsbetingelser Hastigheden af kemiske reaktioner er temperaturafhængig, hvilket også gælder for enzymkatalyserede reaktioner. Desuden er enzymer (som proteiner) følsomme overfor høje temperaturer, idet de vil denaturere (miste aktivitet) ved påvirkning af høje temperaturer (som æggehvide, der koagulerer ved kogning af æg). Størrelsen v max vil nu afhænge af reaktionstiden og -temperaturen. Enzymerne tilsættes i form af et flydende præparat med en specificeret styrke, som afhænger af reaktionstemperaturen og aftager med reaktionstiden. Sammenhængen mellem v max (t, T ) og enzymstyrken E(t, T ) er givet ved V r v max (t, T ) = E(t, T )V e, hvor V e, V r angiver henholdvis volumenet af det tilsatte enzym og volumenet af reaktionsblandingen. T angiver den absolutte temperatur målt i Kelvin (K). Vi vil i det følgende regne med V r = 1000L. Vi indfører begyndelsesstyrken E 0 (T ) = E(0, T ). For β-galactosidasepræparatet gælder for celsiustemperaturer i intervallet [0 C,50 C], at ( E 0 (T ) = exp 23, 4 T ) 1 mm T min, T 1 = 4, K, (6) hvor T 1 er en empirisk konstant. Den tidsmæssige denaturering af enzymet kan beskrives ved udtrykket E(t, T ) = k(t )E(t, T ), (7) t hvor k(t ) er en hastighedskonstant, der er temperaturafhængig, idet ( k(t ) = exp 85 T ) 2 min 1, T 2 = K. (8) T Også T 2 er en empirisk konstant. Indsættes den tids- og temperaturfhængige v max (t, T ) i ligningen (4) fås v = c c (t) = v max (t, T ) ( c + K m 1 + c ). (9) 0 c K I Opgave 14. Opstil et udtryk for c(t, T ) og t(c, T ) for den samlede inhiberede proces givet ved (9). 5

6 Opgave 15. Fastlæg Celsius-temperaturen på 35 C og lad c 0 = 0, 15M. Der tilsættes en mængde enzym svarende til V e = 0, 1L. Beregn koncentrationen c som funktion af reaktionstiden, og tegn funktionens graf. Forklar hvad der sker, når t. Opgave 16. Fastlæg igen c 0 = 0, 15M. Undersøg, hvor lang reaktionstiden skal være for at opnå en omsætningsgrad på 90% ved en Celsiustemperatur på henholdsvis 30, 35 og 40 C når V e = 0, 1L. Beregn, hvor meget enzym, der skal tilsættes, for at nå en omsætningsgrad på 90% i løbet af fire timer. 5 Optimering Valget af reaktionsparametre for omdannelse af laktose til galaktose og glukose er ikke frit, idet der er begrænsninger i reaktionstiden ved forskellige temperaturer, se Tabel 1. Årsagen til begrænsningen i reaktionstiden er risikoen for vækst af uønskede mikroorganismer. Den længere reaktionstid ved 50 C skyldes, at meget få generende mikroorganismer vokser ved så høj en temperatur. Celsiustemperatur, C Maksimal reaktionstid i timer Tabel 1: Den maksimal reaktionstid ved forskellige temperaturer De afsluttende opgaver går nu ud på, at fastlægge nogle sæt af reaktionsbetingelser, som minimerer omkostningerne. Reaktionsbetingelser betyder her mængden af tilsat enzym, reaktionstiden og temperaturen. Omkostningen O for at få processen gennemført antages i første omgang kun at afhænge af den tilsatte enzymmængde. Eksplicit antages O(V e ) = 350 kr/liter V e. Vi vil gerne optimere omkostningerne under følgende betingelser: Celsiustemperaturen skal ligge i intervallet [5 C, 50 C]. Reaktionstiden må ikke overstige betingelserne givet i Tabel 1. Begyndelseskoncentrationen er c 0 = 0.15M. Omsætningsgraden skal være 90% (c/c 0 = 0, 1). Disse krav medfører, at V e kan skrives som en funktion af reaktionstiden og -temperaturen, dvs. V e (t, T ), hvor (t, T ) ligger indenfor et område i planen, som opfylder betingelserne i Tabel 1. Opgave 17. Find minimum og minimumspunkt for funktionen O under de givne betingelser. 6

7 De samlede omkostninger til at gennemføre processen afhænger natuligvis også af omkostninger, der er ved at drive anlægget (herunder anlæggets pris, vedligehold, temperaturstyring i processen mm.). Vi antager, at denne yderligere omkostning for den enkelte proces er proportional med den tid, det tager at gennemføre processen. Den samlede omkostning er altså nu O(V e ) = 350 kr/liter V e + β t. Opgave 18. Sæt β = 1 kr/minut. Find minimum og minimumspunkt for O under de samme betingelser som før. 7

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser

Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Forsøgsundervisning i bioteknologi ved gymnasiale uddannelser Enzymkinetik Nordsjællands biotek fond 24 Forfattere Hans hr. Jensen, Lektor, Frederikssund Gymnasium Ulla hristensen, Kemisk Institut, Københavns

Læs mere

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet

Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Differentialligninger Et undervisningsforløb med Derive og modelbygning Højt niveau i matematik i gymnasiet Niels Hjersing Per Hammershøj Jensen Børge Jørgensen Indholdsfortegnelse 1 1. Forord... 3 2.

Læs mere

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik

Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Kompetencer i matematik, ét redskab til at tale om videnskabelighed i matematik Af Jakob Holm På konferencen om matematisk videnskabsteori, maj 2009, fremlagde fagkonsulent Bjørn Grøn følgende: Fagene

Læs mere

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN.

MODUL 8. Differensligninger. Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN. Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. MODUL 8 Differensligninger Forfattere: Michael ELMEGÅRD & Øistein WIND-WILLASSEN Modulet er baseret på noter af Peter BEELEN. 26. august 2014 2 Indhold 1 Introduktion 5 1.1 Rekursioner og differensligninger.........................

Læs mere

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen

Lineær programmering. med Derive. Børge Jørgensen Lineær programmering med Derive Børge Jørgensen 1 Indholdsfortegnelse. Forord ---------------------------------------------------------------------------------- 2 Introduktion til lineær programmering

Læs mere

Workshop i differentialligninger

Workshop i differentialligninger Workshop i differentialligninger Indholdsfortegnelse Eksempler på eksamensopgaver side 1 Opgave 1 7: side 1 Projekter: side 3 8. Isokliner side 3 9. Logistisk vækst med jagt/fiskeri side 4 10. Romeo og

Læs mere

Alkalisk fosfatase i undervisningen

Alkalisk fosfatase i undervisningen Alkalisk fosfatase i undervisningen Lars Bjarne Nielsen, Brøndby Gymnasium, Marianne Schou Nielsen og Marie Eiland, Køge Gymnasium Kendskab til metoder og teorier inden for bioteknologi fylder mere og

Læs mere

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1

Forsøg med enzymer. Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer 1 Forsøg med enzymer Metabolismen er de levende cellers stofomsætning. De mange processer er oftest katalyseret af enzymer. Nogle af processerne er nedbrydende (biolytiske eller kataboliske),

Læs mere

Laboratoriekursus 2014

Laboratoriekursus 2014 Laboratoriekursus 2014 Øvelsesvejledninger Biologi B VUC Århus, Bülowsgade 68, 8000 Århus C På kursusdagene kan du få fat på os på telefon 87322478 Indholdfortegnelse: Velkomstbrev (læses grundigt) side

Læs mere

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 0B1. Potenser og potensregler Hvis a R og n er et helt, positivt tal, så er potensen a som bekendt defineret ved: n (1) n

Læs mere

KAPITEL 10 flere eksempler

KAPITEL 10 flere eksempler KAPITEL 10 flere eksempler Afsnit 10.3 Matematik i virksomhedsøkonomiske problemstillinger E3a GROMS og GROMK til bestemmelse af optimale afsætning, hvis salgsprisen er konstant I eksempel 3 i kapitel

Læs mere

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering:

Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: Emneopgave: Lineær- og kvadratisk programmering: LINEÆR PROGRAMMERING I lineær programmering løser man problemer hvor man for en bestemt funktion ønsker at finde enten en maksimering eller en minimering

Læs mere

Samarbejde mellem matematik og kemi

Samarbejde mellem matematik og kemi Side 1/58 Samarbejde mellem matematik og kemi I forbindelse med udviklingsprojektet matematik-kemi, der er afviklet i 2007, har arbejdsgruppen bl.a. blevet arbejdet med de emner, der er beskrevet nedenfor:

Læs mere

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2

Matematik. Grundforløbet. Mike Auerbach (2) Q 1. y 2. y 1 (1) x 1 x 2 Matematik Grundforløbet (2) y 2 Q 1 a y 1 P b x 1 x 2 (1) Mike Auerbach Matematik: Grundforløbet 1. udgave, 2014 Disse noter er skrevet til matematikundervisning i grundforløbet på stx og kan frit anvendes

Læs mere

Kapitel 3 Lineære sammenhænge

Kapitel 3 Lineære sammenhænge Matematik C (må anvendes på Ørestad Gymnasium) Lineære sammenhænge Det sker tit, at man har flere variable, der beskriver en situation, og at der en sammenhæng mellem de variable. Enhver formel er faktisk

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk

2 Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk Erik Vestergaard www.matematikfysik.dk 3 Lineære funktioner En vigtig type funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner. Vi skal udlede en række egenskaber

Læs mere

Rensningsmuligheder for chloroform i vand

Rensningsmuligheder for chloroform i vand Rensningsmuligheder for chloroform i vand Delrapport 3 Kim Brinck, Elin Dichmann Jensen & Marianne Marcher Juhl Rambøll Danmark A/S 2007 By- og Landskabsstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre

Læs mere

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning

Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning 3-ugers kursus, s011337 og s011394 Topologi-optimering ved brug af ikke-lineær Darcy dæmpning Peter Jensen og Caspar Ask Christiansen Vejleder: Fridolin Okkels MIC Institut for mikro- og nano-teknologi

Læs mere

Gymnasium. Osteproduktion. Viden

Gymnasium. Osteproduktion. Viden Osteproduktion Faglige begreber og ordforklaringer Anaerob:... 3 Aroma:... 3 Centrifuge:... 3 Colibakterier:... 3 Disakkarider:... 3 Enzym:... 3 Fermentering:... 4 Gensplejsning:... 4 Homogenisering:...

Læs mere

Lærervejledning NØRD-Akademiet

Lærervejledning NØRD-Akademiet Lærervejledning NØRD-Akademiet Indhold NØRD-Akademiet kort og godt... 4 Introvideoer hvad er formålet?... 5 Øvelser... 6 Storyboard til præsentations/afrapportering... 6 NØRD-Akademiet og grundbøger:...

Læs mere

Lineære funktioner. Erik Vestergaard

Lineære funktioner. Erik Vestergaard Lineære funktioner Erik Vestergaard Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Erik Vestergaard www.matematikfsik.dk Lineære funktioner En vigtig tpe funktioner at studere er de såkaldte lineære funktioner.

Læs mere

Uafhængig og afhængig variabel

Uafhængig og afhængig variabel Uddrag fra http://www.emu.dk/gym/fag/ma/undervisningsforloeb/hf-mat-c/introduktion.doc ved Hans Vestergaard, Morten Overgaard Nielsen, Peter Trautner Brander Variable og sammenhænge... 1 Uafhængig og afhængig

Læs mere

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7

Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Numerisk/grafisk løsning af differentialigninger med TI-Nspire CAS version 1.7 Baseret på noter af Knud Nissen og Bjørn Felsager Kapitel 1: Grafisk løsning af differentialligninger side 1 Kapitel 2: Første

Læs mere

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur

Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur Appendiks 6: Universet som en matematisk struktur En matematisk struktur er et meget abstrakt dyr, der kan defineres på følgende måde: En mængde, S, af elementer {s 1, s 2,,s n }, mellem hvilke der findes

Læs mere

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af

Ice control Technology with 20% salt/water solution on highways, (Brug af 20 % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af Ice control Technology with % salt/water solution on highways, (Brug af % saltvands opløsning til glatføre bekæmpelse på større veje) Af civilingeniør J Kr Fonnesbech, Fyns Amt, Danmark. INDHOLDSFORTEGNELSE.

Læs mere

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9?

Tip til 1. runde af Georg Mohr-Konkurrencen - Talteori, Kirsten Rosenkilde. Opgave 1. Hvor mange af følgende fem tal er delelige med 9? Tip til 1. runde af Talteori Talteori handler om de hele tal, og særligt om hvornår et helt tal er deleligt med et andet. Derfor spiller primtallene en helt central rolle i talteori, hvilket vi skal se

Læs mere

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005

Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Udskillelse af stoffer - et modelleringsprojekt på Christianshavns Gymnasium, April 2005 Af: Mette Mandrup, Københavns Universitet Projektet er planlagt og gennemført i forbindelse med kurset Problemorienteret

Læs mere

aerodynamik kapitel 1

aerodynamik kapitel 1 1 aerodynamik kapitel 1 Svæveflyve 1 3 Aerodynamik Kræfter Opdrift Modstand Vingens stallings egenskaber Stabilitet Styring Flutter Flyvning i krumme baner Belastninger Præstationsdata I n d l e d n i

Læs mere

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu.

Fermentering. Udspil Fagligt samspil og it Microsoft og UNI C 2005. Naturvidenskabeligt grundforløb. Forsidebillede taget fra www.emu. Naturvidenskabeligt grundforløb Fermentering Forsidebillede taget fra www.emu.dk Indledning... 3 1. Mål... 3 1.1 Pædagogiske mål... 3 1.2 Kompetencer... 4 1.3 Organisering... 5 1.4 Anvendelse af it...

Læs mere