Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08"

Transkript

1 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/ april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks København K Tlf Fax Orientering om vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp Arbejdsdirektoratet har udsendt en vejledning om EU/EØS-borgeres ret til kontanthjælp eller starthjælp efter lov om aktiv socialpolitik. Vores sag MGA Kontor Y1 Vejledningen redegør for retsgrundlaget samt giver definitioner på en række af de persongrupper, som henvender sig til kommunerne for at modtage ydelser efter loven. Endvidere beskrives relevante bestemmelser i lov om aktiv socialpolitik i relation til EU-reglerne. Vejledningen kan udover den udgave, der er udsendt gennem Retsinformation, læses på Arbejdsdirektoratets hjemmeside hvor der er tilføjet links til de nævnte retskilder. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Arbejdsdirektoratet, kontor Y1, på tlf eller på på Med venlig hilsen Kirsten Brix Pedersen kontorchef

2 Ministerialtidende 2008 Udgivet den 10. april april Nr. 19. Vejledning om EU/EØS-borgeres adgang til kontanthjælp og starthjælp Indledning Borgere fra i alt 31 lande kan frit bevæge sig inden for landene, og således også rejse til Danmark. Det betyder, at kommunerne skal tage stilling til, hvilke rettigheder borgere fra andre medlemslande har i forhold til de ydelser, der ydes efter lov om aktiv socialpolitik. Der er 27 medlemslande i EU. Hertil kommer 3 EØS-lande, samt gennem en særlig aftale om fri bevægelighed - Schweiz. I denne vejledning dækker begrebet»eu-borgere«borgere fra alle disse lande. EU-lande pr. 1. januar 2007: Belgien, Bulgarien, Cypern (den græske del), Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Holland, Irland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig. EØS-lande: Island, Liechtenstein, Norge. Særlig aftale med EU: Schweiz. Vejledningen indledes med en redegørelse for retsgrundlaget og en række definitioner på de persongrupper, som forvaltningerne kan komme i berøring med. Herefter følger en beskrivelse af aktivlovens bestemmelser i lyset af EU-reglerne. 1. Retsgrundlaget EU-borgere har som udgangspunkt fri adgang til at rejse til et andet medlemsland, fx for at arbejde. Det følger af Traktaten (TEF), EØS-aftalen og aftalen mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed. Unionsborgeres ret til fri bevægelighed er udmøntet i direktivet om indrejse og ophold /38 af 29. april 2004 om fri bevægelighed og opholdsret for unionsborgerne og deres familiemedlemmer, og de vandrende arbejdstageres rettigheder er udmøntet i Rådets forordning (EØF) nr. 1612/68 af 15. oktober 1968 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet (forordning 1612/68). Der gælder særlige regler for borgere fra visse medlemslande som følge af overgangsordninger. Disse særlige regler er beskrevet i bilag 3 til vejledningen. For at afgøre om en EU-borger har ret til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, er det nødvendigt at kende borgerens opholdsgrundlag. Ophold i et andet EU-land er som udgangspunkt betinget af, at man kan forsørge sig selv. Når man har opnået en vis tilknytning til opholdslandet lempes dette krav. For eksempel har vandrende arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende krav på ligebehandling med opholdslandets egne borgere bl.a. når det gælder såkaldte»sociale fordele«, som fx kontanthjælp. 1) Familiemedlemmer til fx vandrende arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende kan også få afledet ret til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, jf. nedenfor. Det følger blandt andet af artikel 7, stk. 2, i forordning 1612/68. Denne bestemmelse er nærmere beskrevet i bilag 2, punkt Definitioner Kommunerne skal ikke tage stilling til spørgsmål om retten til ophold, men alene sikre sig, at opholdsgrundlaget er i orden. Spørgsmål om opholdsret rettes til statsforvaltningerne. Beskæftigelsesmin., Arbejdsdirektoratet, j.nr BE002769

3 4. april Nr. 19. I bilag 2 findes en mere udførlig gennemgang af de definitioner, der anvendes i vejledningen Hovedpersoner Denne vejledning anvender»hovedperson«om en EU-borger, der her i landet har en selvstændig opholdsret efter EU-reglerne. Hovedpersonen er den person, som evt. familiemedlemmer afleder rettigheder fra. Hovedpersonerne er i reglen arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende, men også studerende, personer med tilstrækkelige midler til at forsørge sig selv og pensionister kan være»hovedpersoner«2) »Vandrende«2.2. Vandrende arbejdstagere Ved»vandrende«forstås at arbejdstageren eller den selvstændige erhvervsdrivende er rejst fra et medlemsland til et andet og derved har haft berøring til mere end et EU-land. I lyset af EF-Domstolens praksis, fx i forhold til Unionsborgerskabet, kan der ikke stilles krav om, at en person, der er rejst til et andet medlemsland, skal have været arbejdstager i det tidligere opholdsland for at kunne anses som»vandrende arbejdstager«i det aktuelle opholdsland »Arbejdstagere«Begrebet»arbejdstagere«er ikke defineret i EFtraktaten eller den afledte ret. EF-Domstolen har imidlertid slået fast, at der er tale om et fælles-europæisk begreb, der ikke må fortolkes for snævert. Udgangspunktet er, at en arbejdstager er en person, der i en vis periode præsterer en ydelse mod vederlag for en anden og efter dennes anvisninger. Det skal være udtryk for faktisk og reel økonomisk aktivitet. Beskæftigelse, der kun har karakter af at være et marginalt supplement til det, personen lever af, falder uden for begrebet. Det afhænger af en konkret vurdering, om der er tale om en reel økonomisk aktivitet. Arbejdsdirektoratet har i orienteringsskrivelse af 26. april 2004 meddelt, at kommunerne kan anvende en vejledende tidsgrænse for, hvornår der er tale om en reel økonomisk aktivitet. Den vejledende tidsgrænse kan benyttes, hvor et ansættelsesforhold på forhånd er aftalt til at have en kort varighed, og der opstår behov for at afgøre, om en person er arbejdstager. Ansættelsesforhold på mere end 10 uger vil normalt betyde, at der er tale om en reel økonomisk aktivitet, og vil dermed give personen arbejdstagerstatus. Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde konkret vurdere den enkelte persons status som arbejdstager. Her kan den vejledende tidsgrænse få betydning. Status som arbejdstager mistes som udgangspunkt ved arbejdsforholdets ophør. Ledige arbejdstagere, der reelt søger arbejde i værtslandet, anses dog fortsat som arbejdstagere, så længe de står til rådighed for arbejdsmarkedet og søger arbejde. Arbejdstagerstatus kan også bevares, hvis den ledige arbejdstager begynder en erhvervskvalificerende uddannelse »Førstegangsarbejdssøgende«EU-borgere kan frit rejse til et andet EU-land for at søge arbejde. Da kontanthjælp og starthjælp ikke er en særlig støtte til arbejdssøgning, har EU-borgere, der søger arbejde i Danmark som førstegangsarbejdssøgende, ikke ret til denne hjælp. Sådanne»førstegangsarbejdssøgende«er således EU-borgere, der søger arbejde, men endnu ikke har fundet arbejde, der har givet dem status som arbejdstager i opholdslandet »Grænsearbejdere«En grænsearbejder er en person, der er beskæftiget på én medlemsstats område og bosat på en anden medlemsstats område, som han vender tilbage til mindst en gang om ugen. En grænsearbejder, der bor i Danmark, og indtil ledigheden arbejdede i et andet EU- eller EØS-land, skal ved ledighed stilles som en arbejdstager, der er blevet ledig efter arbejde i Danmark. En grænsearbejder, der bor i et andet EU- eller EØS-land, og indtil ledigheden arbejdede i Danmark, skal ved ledighed have evt. hjælp fra myndighederne i bopælslandet Familiemedlemmerne Familiemedlemmer kan få en afledet adgang til evt. hjælp fra hovedpersonen. En person, der opholder sig i Danmark som familiemedlem til en

4 4. april Nr. 19. vandrende arbejdstager, selvstændig erhvervsdrivende m.v. har samme adgang til ydelser som hovedpersonen. Familiemedlemmet afleder denne adgang fra den vandrende arbejdstager m.v. (hovedpersonen) og skal derfor også ligebehandles med opholdslandets egne borgere i samme situation. Familiemedlemmer er en bred kreds af personer, der faktisk er blevet forsørget af hovedpersonen. Det er udlændingemyndighederne, der afgør, hvilke personer der i forhold til hovedpersonen udgør familiemedlemmer. I bilag 2 gennemgås hvem der anses for at være familiemedlemmer i forhold til EU-reglerne. Udlændingemyndighederne kan oplyse om betingelserne for, at en EU-borger kan få sin familie hertil. 3. Kontanthjælp, starthjælp eller anden hjælp Med udgangspunkt i bestemmelserne i lov om aktiv socialpolitik beskrives mulighederne for at modtage ydelser efter loven. Der skal ikke altid udbetales ydelser til EU-borgere, der opholder sig i Danmark. Ophold i et EUland sker ofte på betingelse af, at man kan forsørge sig selv. 3 Enhver, der opholder sig lovligt her i landet, har ret til hjælp efter denne lov Lovligt ophold i Danmark Efter lov om aktiv socialpolitik har enhver, der opholder sig lovligt i Danmark i princippet ret til hjælp efter loven. Loven stiller ikke krav om fx hvilket land ansøgeren skal komme fra, og kommunen kan derfor principielt yde hjælp til alle uanset nationalitet. Samtidig er det, jf. ovenfor, en generel forudsætning for en udlændings ophold her i landet, at den pågældende enten er i stand til at forsørge sig selv eller har adgang til forsørgelse her i landet. Heri indgår ikke offentlig forsørgelse. Den ret, som en EU-borger, fx som turist, har til at opholde sig her i landet i en periode, medfører ikke ret til offentlig forsørgelse. Nordiske statsborgere kan uden særlig tilladelse indrejse, opholde sig og arbejde i Danmark. Det fremgår af udlændingelovens 1. Det er kommunens pligt at sikre sig, at en ansøger har lovligt ophold. Kommunen bør i den forbindelse kontakte udlændingemyndighederne for at få afklaret, om en udlænding har lovligt ophold. Hvis en nordisk statsborger med forudgående tilknytning til Danmark fx i forbindelse med arbejde, samliv eller ægteskab får behov for økonomisk hjælp, kan der ydes hjælp til forsørgelse, hvis personen opfylder de almindelige betingelser for hjælp. Det betyder bl.a., at personen skal have været udsat for en social begivenhed, som medfører, at personen ikke kan forsørge sig selv, personen skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, osv. Nordiske statsborgere, som får behov for vedvarende hjælp (dvs. hjælp i mere end 6 måneder) kan hjemsendes - dog efter en vurdering af personens tilknytning til Danmark. Efter den nordiske konvention om social bistand og sociale tjenester kan en nordisk statsborger ikke hjemsendes på grund af vedkommendes behov for social bistand, hvis familieforhold, tilknytning til Danmark eller omstændighederne i øvrigt taler for, at personen bør blive her. Nordiske statsborgere kan ikke hjemsendes, hvis de har boet i Danmark i mere end 3 år. En ansøger skal naturligvis opfylde de betingelser, der gælder for de enkelte ydelser. I forhold til udlændinge kan der normalt alene blive tale om en hjælp i forbindelse med hjemrejse. En turist vil ikke kunne få dækket noget af sit ophold fra det offentlige her i landet. En nødstedt turist, der ikke har adgang til hjælp fra anden side, vil kunne modtage hjælp til hjemrejse, evt. efter lovens 81 og normalt mod tilbagebetaling. Eksempel 1: En belgisk interrailer har mistet sine papirer, penge og bagage. Hun henvender sig til kommunen, der vil kunne yde hende hjælp til hjemrejsen efter lovens 81. Kommunen skal henvise udlændinge, som søger om hjælp og som ikke opholder sig lovligt her i landet, til politiet med henblik på vurdering af spørgsmålet om udsendelse. Politiet kontakter herefter Udlændingeservice, der som udgangspunkt har forsørgelsesforpligtelsen over for udlændinge, der opholder sig ulovligt i landet.

5 4. april Nr Stk. 3. Retten til kontanthjælp er tillige betinget af, at ansøgeren har opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. For personer, der som følge af denne betingelse har haft ret til eller ville have haft ret til starthjælp, er retten til kontanthjælp endvidere betinget af, at ansøgeren har haft ordinær beskæftigelse her i riget i en tid, som sammenlagt svarer til fuldtidsbeskæftigelse i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år. Stk. 4. I beregningen af opholdstiden efter stk. 3, 1. pkt., indgår perioder, hvor ansøgeren har haft folkeregisteradresse her i riget, medmindre særlige grunde fører til et andet resultat. Ophold i udlandet i perioder på sammenlagt højst 2 måneder pr. kalenderår i forbindelse med ferie, studierejser, tjeneste- og forretningsrejser m.v. ligestilles med ophold her i riget, hvis personen har beholdt sin bopæl i Danmark. Stk. 5. Opgørelse af beskæftigelsen efter stk. 3, 2. pkt., for personer uden fastsat arbejdstid og for personer beskæftiget ved selvstændig virksomhed sker efter reglerne i 13, stk. 13 og 14. Stk. 6. Kravet om, at ansøgeren skal have opholdt sig her i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år, og kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år gælder ikke for EU/ EØS-borgere, i det omfang disse efter EU-retten er berettigede til hjælpen. Endvidere gælder kravet om ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2 år og 6 måneder inden for de seneste 8 år ikke for førtidspensionister, der ikke modtager fuld førtidspension efter lov om social pension på grund af betingelserne om optjening eller en tilsvarende pension fra et andet EU/EØS-land, eller for personer, der har nået folkepensionsalderen, jf. lov om social pension. Stk. 7. Kommunen træffer afgørelse om retten til forsørgelse i form af kontanthjælp eller starthjælp. Ansøgeren har pligt til at bidrage med oplysninger, der er nødvendige for at afgøre, hvilken hjælp ansøgeren er berettiget til. Hvis personen ikke kan dokumentere, at opholds- og beskæftigelseskravet i stk. 3 eller 4 er opfyldt, yder kommunen starthjælp Kontanthjælp eller starthjælp Opholdskrav For at opnå ret til kontanthjælp skal ansøgeren have opholdt sig i riget i sammenlagt 7 år inden for de seneste 8 år. Ellers yder kommunen starthjælp, forudsat betingelserne for udbetaling i øvrigt er til stede. Kommunen afgør som udgangspunkt opholdstiden på baggrund af oplysninger om, hvor længe ansøgeren har haft folkeregisteradresse i riget. Der kan dog være særlige grunde til, at kommunen i den konkrete situation skal vurdere anderledes. Det kan fx være, at den pågældende trods en pligt til at oplyse om udrejse ikke har gjort det. Desuden kan kortere ophold i udlandet have betydning for retten til kontanthjælp, selv om der ikke består en pligt til at afmelde sig cpr-registret i perioden. Kommunen skal ikke trække perioder i udlandet fra opholdstiden i Danmark, hvis ansøgeren har beholdt sin bopæl her i landet, og perioderne i udlandet ikke har en varighed på mere end sammenlagt 2 måneder i løbet af et kalenderår. Forretningsrejser, besøg hos slægtninge, studierejser og ferierejser, der tilsammen er på højst 2 måneder i løbet af et kalenderår vil således fortsat blive beregnet som ophold i Danmark. Ansøgeren har selv pligt til at give kommunen oplysninger om, at han opfylder opholdskravet. Det er ansøgeren, der skal kunne dokumentere, at opholdskravet er opfyldt. Hvis dokumentationen ikke er fyldestgørende, yder kommunen starthjælp. Ankestyrelsen fandt i principafgørelse, offentliggjort som A-31-05, at en ansøger ikke kunne anses for at have haft ophold i Danmark i den periode, hvor han havde været udvist af Danmark, selv om udvisningen viste sig at være uretmæssig. Ankestyrelsen fandt i principafgørelse, offentliggjort som A-38-04, at ophold i udlandet ud over 2 måneder uanset formålet ikke kunne medregnes i opholdsperioden i Danmark.

6 4. april Nr Beskæftigelseskrav For at starthjælpsmodtagere kan overgå til kontanthjælp efter 7 år, skal modtageren have haft ordinær fuldtidsbeskæftigelse i Danmark i 2½ år inden for de seneste 8 år. Beskæftigelseskravet gælder for personer, der - som følge af betingelsen om 7 års ophold i Danmark inden for de seneste 8 år - ikke har været berettiget til kontanthjælp, men alene har haft ret til eller ville have haft ret til starthjælp. Beskæftigelseskravet trådte i kraft den 1. maj Det gælder for indvandrere, flygtninge og danske statsborgere, der er indrejst i Danmark efter 1. juli Det betyder, at kravet om beskæftigelse tidligst får virkning for personer, der ansøger om kontanthjælp efter den 1. juli Der er en overgangsregel, der medfører, at det nye beskæftigelseskrav alene omfatter personer, der indrejser i landet efter 1. juli 2006 efter et ophold i udlandet af mere end 12 måneders varighed. Udlandsophold før 1. juli 2005 indgår ikke i beregningen af de 12 måneder. Princippet er, at det er en ny 7-års periode, der udløser beskæftigelseskravet. EU-borgere er undtaget fra beskæftigelseskravet, hvis de er berettigede til kontanthjælp efter EU-retten. Det vil de typisk være, hvis de har status som arbejdstagere. Det vil sige, at de har haft ordinært arbejde af en vis varighed her i landet og herefter har mistet det. Heller ikke førtidspensionister og personer over pensionsalderen er omfattet af kravet. Det er ansøgeren selv, der skal dokumentere, at han/hun opfylder beskæftigelseskravet. Hvis ansøgeren ikke kan dokumentere, at kravet er opfyldt, kan kommunen alene yde starthjælp. Beskæftigelsen opgøres i arbejdstimer. For at opfylde beskæftigelseskravet skal ansøgeren have haft arbejdstimer inden for de seneste 8 år. Det svarer til 2½ år med 37 arbejdstimer om ugen. Det er også muligt at opfylde kravet ved deltidsarbejde i en længere periode, når blot det samlede timetal udgør mindst timer. Kun ordinært og ustøttet arbejde kan indgå i beregningen. Der skal være tale om sædvanligt, lønnet arbejde. Der henvises til orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 af 22. august 2007, hvor der findes yderligere oplysninger om beskæftigelseskravet. I det følgende beskrives forskellige situationer, hvor opholds- og beskæftigelseskravet ikke er opfyldt, men hvor andre forhold får betydning for retten til ydelser efter loven. A) Opfylder ikke opholds- og beskæftigelseskravet men har arbejdstagerstatus Selvom opholds- eller beskæftigelseskravet ikke er opfyldt, har EU-borgere, der er berettiget til hjælpen efter EU-retten, mulighed for at modtage kontanthjælp. Lovens angivelse af»eu-retten«henviser til forordning 1612/68 om arbejdskraftens fri bevægelighed inden for Fællesskabet og til EFdomstolens praksis vedrørende arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende. EU-retten i sig selv angiver ikke, om en person har ret til hjælp i fx Danmark. Det følger af kravet om ligebehandling, at vandrende arbejdstagere, der er blevet arbejdstagere i Danmark, skal have samme ret til hjælp, som andre arbejdstagere i Danmark. For at opnå ret til kontanthjælp efter EU-retten skal ansøgeren således aktuelt have arbejdstagerstatus eller EU-retlig beskyttelse som selvstændig erhvervsdrivende i Danmark. I de tilfælde, hvor en EU-borger ikke har været erhvervsaktiv under sit ophold i Danmark, men har levet af egne midler og herefter får behov for hjælp efter lov om aktiv socialpolitik, følger det dog af EU-retten, at en sådan person kan have adgang til hjælp. Kommunen bør i den situation kontakte udlændingemyndighederne for at afklare, om EU-borgeren fortsat har lovligt ophold og i øvrigt forud for henvendelsen til udlændingemyndighederne underrette ansøgeren herom. Om arbejdstagerstatus henvises til afsnit 2.2.2, samt bilag 2, afsnit 2, om sociale fordele. EU-borgere, herunder også danske statsborgere, der efter en periode i et andet EU-land, har opnået arbejdstagerstatus på det danske arbejdsmarked, vil uanset opholds- og beskæftigelseskravet i lov om aktiv socialpolitik kunne modtage kontanthjælp. Ankestyrelsen fastslog i principafgørelse, offentliggjort som A-1-06, at opholdstid i et andet EUland kunne sidestilles med opholdstid her i riget,

7 4. april Nr. 19. hvis ansøgeren havde haft arbejde i Danmark efter ankomsten til Danmark. Hvis dette ikke var tilfældet, var den pågældende alene berettiget til starthjælp. Betydningen af ansøgerens status som arbejdstager belyses ved nedenstående eksempler. Da beskæftigelseskravet først får virkning fra 2013, er det ikke medtaget i eksemplerne. Eksempel 2: En dansker vender efter 6 års arbejde i Ungarn hjem til Danmark. Indtil han har arbejdet i Danmark i tilstrækkeligt omfang til at være arbejdstager i EU-retlig forstand, vil han som uforsikret ledig alene kunne modtage starthjælp. Når arbejdstagerstatus er opnået, vil der være mulighed for at udbetale kontanthjælp. Eksempel 3: En dansker, der har arbejdet 36 år i Sydamerika, vender hjem til Danmark og er ledig. Da 7-års kravet ikke er opfyldt, er der alene mulighed for at udbetale starthjælp. (Ingen arbejdstagerstatus i Danmark). Eksempel 4: En dansker får efter 9 års ophold i Tyskland vikararbejde i 2 uger i Danmark. Han søger derefter om hjælp. Hvis kommunen har en formodning om, at arbejdsforholdet ikke er reelt, og der ikke er andre konkrete forhold, der ville kunne støtte arbejdstagerstatus efter EU-reglerne, kan han ikke anses for arbejdstager i Danmark. Kommunen kan i den situation alene udbetale starthjælp. Eksempel 5: En franskmand, der indtil indrejsen i Danmark var subsistensløs i Frankrig, har arbejdet i 3 måneder i Danmark, hvorefter han bliver ledig. Efter 3 måneders almindeligt arbejde i Danmark er han arbejdstager og har dermed ret til kontanthjælp, hvis han i øvrigt opfylder betingelserne. Ved fortsat ledighed hører kommunen udlændingemyndighederne, om han fortsat har arbejdstagerstatus. Status som arbejdstager mistes som udgangspunkt ved arbejdsforholdets ophør. Dette udgangspunkt modificeres dog ved, at personer, der reelt søger beskæftigelse i opholdslandet, fortsat anses for arbejdstagere, så længe de aktuelt og potentielt står til rådighed for arbejdsmarkedet. Selv om en person ikke længere er omfattet af arbejdstagerbegrebet, fordi arbejdsforholdet er ophørt, beholder denne visse rettigheder som følge af den tidligere status som arbejdstager. EF-Domstolen har slået fast, at visse fordele kan påberåbes af en person, som har været arbejdstager, selv om personen ikke længere er omfattet af arbejdstagerbegrebet. For personer, som søger arbejde for første gang i en anden medlemsstat, er situationen en anden, idet disse endnu ikke har opnået arbejdstagerstatus. Se nærmere herom nedenfor. 12 a Personer og deres familiemedlemmer, som har ret til at opholde sig her i landet i medfør af de fællesskabsretlige regler om ophold for førstegangsarbejdssøgende, og personer, der har ret til ophold i op til 3 måneder uden administrative betingelser, kan alene få hjælp i forbindelse med hjemrejse. B) Opfylder ikke opholds- og beskæftigelseskravet men er førstegangs-arbejdssøgende eller har ophold i 3 måneder uden administrative betingelser EU-borgere har efter EU-retten ret til at opholde sig i Danmark i op til 6 måneder for at søge arbejde. Perioden kan forlænges, hvis borgeren aktivt søger arbejde og har reelle muligheder for at opnå ansættelse. Det forudsættes såvel i EU-retten som i dansk ret, at førstegangs-arbejdssøgende kan forsørge sig selv, og der vil derfor alene kunne ydes hjælp til hjemrejse. EU-borgere, der opholder sig i landet som førstegangsarbejdssøgende, og deres familie, har alene mulighed for at modtage hjælp i forbindelse med hjemrejse. Det vil typisk omfatte dækning af udgifter til fornødenheder i ventetiden, til billet og til nødvendige udgifter under rejsen for pågældende og medrejsende familiemedlemmer. Denne hjælp ydes efter de sædvanlige principper efter 81 i lov om aktiv socialpolitik. Hjælpen kan ydes med tilbagebetalingspligt, hvis betingelserne for at kræve tilbagebetaling er opfyldt. EU-borgere har ret til at opholde sig i op til 3 måneder i Danmark uden administrative betingelser. Det kan fx være borgere fra et andet EU-land, der besøger venner eller familie i Danmark, på samme måde som en dansker også kan tage ophold i et andet EU-land.

8 4. april Nr. 19. Også personer, der opholder sig uden administrative betingelser, har alene krav på hjælp til hjemrejse. Eksempel 6: En belgier, der har arbejdet i 6 år i Belgien, rejser til Danmark for at finde et arbejde, men ønsker hjælp i den første tid. EU-retten giver ham ikke ret til hjælp til forsørgelse, og han kan alene få hjælp i forbindelse med hjemrejsen, jf. 12a. (Ingen arbejdstagerstatus i Danmark). Eksempel 7: En tysker rejser til Danmark for at arbejde i en periode. Han har aftalt med en ven at hjælpe ham i hans firma i 2 uger. Dette er ikke i sig selv tilstrækkeligt til, at han har arbejdstagerstatus efter EU-reglerne. Han kan derfor ikke anses for arbejdstager, og han har alene ret til hjælp i forbindelse med hjemrejsen, jf. 12a. Han kan alternativt vælge at opholde sig i Danmark som arbejdssøgende, men han skal i den situation forsørge sig selv. Eksempel 8: En polak rejser til Danmark for at få arbejde. Hun ønsker hjælp, mens hun søger arbejde. Hun har ikke ret til hjælp til forsørgelse, og hun kan hvis hun i øvrigt opfylder betingelserne alene få hjælp i forbindelse med hjemrejsen, jf. 12a. C) Opfylder ikke opholds- og beskæftigelseskravet men er familiemedlem til hovedperson i Danmark a. Hovedpersonen er vandrende arbejdstager Der skal være fri bevægelighed for arbejdskraften inden for Fællesskabet, jf. TEF artikel 39 og forordning 1612/68. Derfor må der ikke ske forskelsbehandling på grund af nationalitet af medlemsstaternes arbejdstagere. Hvis hovedpersonen er vandrende arbejdstager, afleder familiemedlemmer rettigheder af denne. Forordning 1612/68 kræver således, at arbejdstagere fra andre medlemsstater skal have de samme sociale og skattemæssige vilkår som indenlandske arbejdstagere. Dette er nærmere beskrevet ovenfor i afsnit 2.2. Den vandrende arbejdstagers ret til ligebehandling er udstrakt til også at omfatte arbejdstagerens familiemedlemmer, jf. afsnit 2.3. Det betyder, at ægtefællen til en vandrende arbejdstager (hovedpersonen) uanset dennes nationalitet vil kunne modtage kontanthjælp, hvis betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt. Eksempel 9: En tyrkisk kvinde er gift med en fransk mand, der arbejder i Danmark. Hun har måttet opgive sit arbejde i Frankrig, hvor de boede før, for at følge sin mand til Danmark. Hun ønsker hjælp, mens hun søger arbejde. Hun har ret til kontanthjælp i kraft af, at hun er familiemedlem til en EU-borger, der er arbejdstager i Danmark, hvis hun i øvrigt opfylder betingelserne herunder at mandens indtægt ikke er for høj. At manden ikke kan forsørge sin ægtefælle er i den forbindelse underordnet. Det afgørende er, at manden er arbejdstager, og ægtefællen derfor kan opnå ret til hjælp, hvis manden ikke tjener nok til at forsørge hende. b. Hovedpersonen er ikke vandrende arbejdstager Hvis hovedpersonen ikke er vandrende arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende m.v., vil et familiemedlem ikke være omfattet af de gunstige bestemmelser i EU-retten. (Der henvises til bemærkningen om EU-borgere uden erhverv men med tilstrækkelige midler, jf. afsnit A ovenfor). I disse tilfælde vil kommunen - hvis opholdsgrundlaget er i orden - skulle tage stilling til, om familien/ægteparret er berettiget til starthjælp. Alene hvis familien/ægteparret opfylder opholds- og beskæftigelseskravet, kan der udbetales kontanthjælp. Hvis de pågældende mister retten til ophold, vil kommunen skulle tage stilling til evt. hjælp til hjemrejse. Eksempel 10: En dansk mand, der aldrig har arbejdet andre steder end her i landet, er for nylig blevet gift med en kvinde fra Thailand. Manden bliver arbejdsløs, og parret stiller sig til rådighed for arbejdsmarkedet og søger kontanthjælp, fordi de ikke kan finde arbejde. Forudsat hendes opholdstilladelse ikke inddrages, vil hun alene være berettiget til starthjælp, fordi manden ikke har rettigheder efter EU-retten, da han ikke er vandrende arbejdstager. Manden vil være berettiget til kontanthjælp, som nedsættes efter reglerne i lovens 26, stk. 2. I eksempel 10 vil kommunen få refunderet udgiften op til den sikkerhedsstillelse på kr., som blev krævet, da ægtefællen fik opholdstilladelse. 5

9 4. april Nr. 19. Personer, der opholder sig i udlandet, kan ikke få hjælp efter denne lov. Stk. 2. Kommunen kan dog i særlige tilfælde tillade, at retten til hjælp bevares under kortvarige ophold i udlandet, hvis 1) modtageren deltager i aktiviteter, der er led i tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats eller revalidering efter denne lov, 2) modtageren udøver aftalt eller fastsat samvær, som ikke kan foregå her i landet, med egne børn under 18 år, 3) modtageren har brug for nødvendig lægebehandling, som den pågældende ikke kan få her i landet, eller 4) der i øvrigt foreligger ganske særlige forhold, f.eks. besøg hos en nær pårørende, der er alvorligt syg. Stk. 3. Det er en betingelse for at bevare hjælpen i udlandet, at opholdet ikke hindrer, at modtageren kan opfylde de almindelige betingelser for hjælp, herunder at den pågældende kan tage imod tilbud om arbejde eller tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. 4. Ophold i udlandet Det forhold, at retten til kontanthjælp er opnået efter de EU-retlige regler betyder ikke, at hjælpen kan medtages til udlandet. Hverken kontanthjælp eller starthjælp er eksportable efter EU-retten. Personer, der opholder sig i udlandet, kan som udgangspunkt ikke modtage kontanthjælp. Kommunen kan dog i nærmere angivne tilfælde tillade, at hjælpen bevares under kortvarige ophold i udlandet. Reglen om, at hjælpen kun kan ydes til personer, der opholder sig her i landet, er bl.a. begrundet i, at modtagerne skal stå til rådighed for et eventuelt job på det ordinære arbejdsmarked.

10 1) Også en EU-borger med opholdsgrundlag på baggrund af»tilstrækkelige midler til eget underhold«kan være berettiget til hjælp. Kommunen bør i den situation kontakte udlændingemyndighederne for at få afklaret, om EU-borgeren fortsat har lovligt ophold. 2) Studerende kan ikke modtage start- eller kontanthjælp, men det er ikke udelukket, at en medfølgende ægtefælle godt kan komme i en situation, hvor den pågældende kan være berettiget til kontanthjælp forudsat at betingelserne i øvrigt er opfyldt. 9

11 Bilag 1 Oversigt over danske og udenlandske statsborgeres adgang til hjælp efter lov om aktiv socialpolitik Hovedperson Danske statsborgere EU/EØS borgere 1. Opfylder opholdskravet om 7 år indenfor de seneste 8 år, jf. 11, stk. 3 Kontanthjælp (LAS 3 og 11, stk.3) Kontanthjælp (LAS 3 og 11, stk.3) 2. Opfylder ikke opholdskravet og har ikke lovligt ophold. 3. Opfylder ikke opholdskravet, men lovligt ophold og A. Arbejdstagerstatus i DK B. Ankommer fra land udenfor EU/ EØS førstegangs arbejdssøgende (har ikke arbejdstagerstatus i DK) Kontanthjælp (LAS 3 og 11, stk.4) Starthjælp (LAS 11, stk. 3 og 5) Starthjælp (LAS 11, stk. 3 og 5) Ingen hjælp. Henvises til udlændingemyndigheder (LAS 3 og 11, stk.3) Kontanthjælp (LAS 3 og 11, stk.4) Starthjælp (LAS 11, stk. 3 og 5) Hjælp til hjemrejse (LAS 12 a/ 81) Familiemedlemmer Danske statsborgere EU/EØS borgere (har ikke arbejdstagerstatus i DK) Den person familiemedlemmet afleder ret fra er: vandrende arbejdstager Kontanthjælp (1612/68) Kontanthjælp (1612/68) ikke vandrende arbejdstager Starthjælp Ingen hjælp/hjælp til hjemrejse (LAS 12 a / 81) 10

12 Bilag 2 Personer, der har ret til ophold efter EU-reglerne 1. Hovedpersonerne Ved hovedperson forstås en EU-borger, der her i landet har en selvstændig opholdsret efter EU-reglerne Arbejdstagere og selvstændigt erhvervsdrivende En EU-borger, der er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende her i landet, har ret til ophold her i landet ud over den periode, den pågældende i medfør af udlændingeloven i øvrigt kan tage ophold i Danmark. En EU-borger, der enten uforskyldt har mistet sit arbejde i løbet af de første 12 måneder eller er uforskyldt arbejdsløs efter udløbet af en tidsbegrænset ansættelseskontrakt af mindre end 1 års varighed, bevarer som udgangspunkt sin status som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende i 6 måneder. De nærmere regler findes i Integrationsministeriets bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen). Særligt for arbejdstagere, som er statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn bemærkes det, at disse dog først erhverver rettigheder, efter de har haft uafbrudt tilknytning til det danske arbejdsmarked i de seneste 12 måneder Grænsearbejdere En grænsearbejder er en person, der er beskæftiget på én medlemsstats område og bosat på en anden medlemsstats område, som han vender tilbage til mindst én gang om ugen. En grænsearbejder, der bor i Danmark, og indtil ledigheden arbejdede i et andet EU- eller EØS-land, skal stilles som en arbejdstager, der er blevet ledig efter arbejde i Danmark. En grænsearbejder, der bor i et andet EU- eller EØS-land, og indtil ledigheden arbejdede i Danmark, skal have evt. hjælp fra myndighederne i bopælslandet Studerende En EU-borger, der er indskrevet ved en privat eller offentlig uddannelsesinstitution, der er godkendt af eller finansieres af det offentlige med henblik på dér som hovedaktivitet at følge en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse, har ret til ophold her i landet ud over de 3 eller 6 måneder, den pågældende i medfør af udlændingelovens 2, stk. 1, kan tage ophold i Danmark. Det er dog en betingelse, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende kan forsørge sig selv. Opholdsretten er endvidere betinget af, at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, lov om sygehusvæsenet samt lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp Personer med tilstrækkelige midler En EU-borger, der råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende efter en konkret vurdering kan forsørge sig selv, har ret til ophold her i landet ud over de 3 eller 6 måneder, den pågældende i medfør af udlændingelovens 2, stk. 1, kan tage ophold i Danmark. Opholdsretten er betinget af, at den pågældende tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, lov om sygehusvæsenet samt lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp. 11

13 1.5. Pensionister Følgende personer har ret til ophold her i landet ud over de 3 eller 6 måneder, den pågældende i medfør af udlændingelovens 2, stk. 1, kan tage ophold i Danmark: 1) En EU-borger, der har opnået den i lov om folkepension fastsatte alder for oppebærelse af folkepension eller ophører med lønnet beskæftigelse og går på førtidspension. 2) En EU-borger, der på grund af vedvarende uarbejdsdygtighed må ophøre med lønnet beskæftigelse eller selvstændig erhvervsvirksomhed. 3) En EU-borger, der har lønnet beskæftigelse eller udøver selvstændig erhvervsvirksomhed på en anden medlemsstats område, men med bopæl her i landet. Perioder med uforskyldt arbejdsløshed, der er behørigt bekræftet af det kompetente jobcenter, og perioder uden arbejde, som den pågældende person ikke har indflydelse på, samt fravær fra arbejde eller ophør heraf på grund af sygdom eller ulykke betragtes som perioder med beskæftigelse. Ved familiemedlem forstås: 2. Familiemedlemmer 1) en hovedpersons ægtefælle (en registreret partner sidestilles med en ægtefælle), 2) en hovedpersons efterkommere, der er under 21 år, og en hovedpersons ægtefælles efterkommere, der er under 21 år, 3) en hovedpersons efterkommere i øvrigt, som forsørges af hovedpersonen, og en hovedpersons ægtefælles efterkommere i øvrigt, som forsørges af hovedpersonen, 4) personer, der er beslægtet i opstigende linje enten med en hovedperson eller med hovedpersonens ægtefælle, når de forsørges af hovedpersonen, 5) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis de i det land, de ankommer fra, forsørges af hovedpersonen eller er optaget i dennes husstand, eller 6) en hovedpersons andre familiemedlemmer, hvis alvorlige helbredsmæssige grunde gør det absolut nødvendigt, at hovedpersonen personligt plejer de pågældende. Spørgsmål om opholdsret rettes til udlændingemyndighederne, det vil sige Statsforvaltningen eller Udlændingeservice Familiemedlemmer til arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende Familiemedlemmer til arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende har ret til ophold her i landet ud over de 3 eller 6 måneder, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU-land. Opholdsretten for familiemedlemmer er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-borgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og sine familiemedlemmers underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering kan forsørge sig selv. Det samme gælder for familiemedlemmer til statsborgere i Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet og Ungarn, som lovligt har faktisk, lønnet beskæftigelse, og indtægterne herfra fremstår som mere end et marginalt supplement til de pågældendes indtægter eller midler i øvrigt Familiemedlemmer til studerende Familiemedlemmer til en studerende har ret til ophold her i landet ud over de 3 eller 6 måneder, de pågældende i medfør af udlændingeloven kan tage ophold i Danmark, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU-land. 12

14 Opholdsretten er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-borgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde Familiemedlemmer til personer med tilstrækkelige midler Familiemedlemmer til personer med tilstrækkelige midler har ret til ophold her i landet ud over de 3 eller 6 måneder, de pågældende i medfør af udlændingeloven kan tage ophold i Danmark, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende og de i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU-land. Opholdsretten er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-borgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og familiemedlemmernes underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde Familiemedlemmer til pensionister m.v. Familiemedlemmer til en pensionist m.v. har ret til ophold her i landet ud over de 3 eller 6 måneder, de pågældende i medfør af udlændingeloven kan tage ophold i Danmark, når de ledsager eller slutter sig til den pågældende og i forvejen har fast, lovligt ophold i et EU-land. Opholdsretten er, medmindre ganske særlige grunde taler derimod, betinget af, at EU-borgeren råder over sådanne indtægter eller midler til sit og sine familiemedlemmers underhold, at de pågældende efter en konkret vurdering ikke kan antages at ville falde det offentlige til byrde Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter hovedpersonens død eller udrejse En EU-borger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem, mister normalt ikke retten til ophold ved hovedpersonens død eller udrejse af Danmark. Der er dog særlige regler for familiemedlemmer til pensionister. Det samme gælder de fleste tredjelandsstatsborgere. Opholdsretten vil dog herefter være betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, lov om sygehusvæsenet samt lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav Familiemedlemmer med ret til at blive boende efter ophør af ægteskab En EU-borger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse. En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem, mister ikke retten til ophold ved hovedpersonens og dennes ægtefælles skilsmisse eller ophør af ægteskabet ved omstødelse, hvis særlige betingelser er til stede. Afgørelse herom træffes af udlændingemyndighederne. Opholdsret, der bevares, er efter skilsmissen eller ophøret af ægteskabet ved omstødelse betinget af, at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, at den pågældende råder over sådanne indtægter eller midler til sit underhold, at den pågældende ikke falder det offentlige til byrde, og tegner en sygeforsikring, der dækker perioden, indtil den pågældende opnår ret til ydelser efter sundhedsloven, lov om sygehusvæsenet samt lov om svangerskabshygiejne og fødselshjælp, eller at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav Fast samlivsforhold af længere varighed Reglerne for ægtefæller finder tilsvarende anvendelse i tilfælde, hvor en person over 18 år samlever på fælles bopæl i fast samlivsforhold af længere varighed med en EU-borger over 18 år. 13

15 Opholdsret for en samlever er betinget af, at EU-borgeren påtager sig at forsørge ansøgeren. 3. Sociale fordele Forordning (EØF) nr. 1612/68 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Fællesskabet Udøvelse af beskæftigelse og ligestilling Artikel 7 1. En arbejdstager, der er statsborger i en medlemsstat, må ikke på grund af sin nationalitet behandles anderledes på de øvrige medlemsstaters område end indenlandske arbejdstagere med hensyn til beskæftigelses - og arbejdsvilkår, navnlig for så vidt angår aflønning, afskedigelse og, i tilfælde af arbejdsløshed, genoptagelse af beskæftigelse i faget eller genansættelse. 2. Arbejdstageren nyder samme sociale og skattemæssige fordele som indenlandske arbejdstagere. 3. Arbejdstageren har samme ret til på samme vilkår som indenlandske arbejdstagere at deltage i uddannelse i faglige uddannelsesinstitutioner, omskolings - og revalideringscentre. 4.. I forhold til sociale bistandsydelser er det særligt forordning 1612/68, der har betydning for borgerens retsstilling. Forordning 1612/68 indeholder de generelle regler vedrørende arbejdskraftens frie bevægelighed. Det er særligt forordningens artikel 7, stk. 2, om ligebehandling i forhold til sociale fordele, der har betydning for anvendelsen af lov om aktiv socialpolitik i forhold til EU-borgere. EF-Domstolen fortolker sociale fordele som værende alle rettigheder - med eller uden tilknytning til en arbejdskontrakt - som enhver indenlandsk arbejdstager har på grundlag af status som arbejdstager eller på grund af bopæl. Det er en forudsætning, at det skal fremme den vandrende arbejdstagers mobilitet inden for EU, at vedkommende får adgang til denne rettighed. Sociale fordele omfatter en lang række foranstaltninger, herunder kontanthjælp. En social fordel, der er omfattet af forordning 1612/68 kan ikke betinges af, at arbejdstageren har opholdt sig i landet i en vis periode. Forordning 1612/68 stiller ikke krav om, at kontanthjælp skal kunne tages med ud af landet. Forordning 1612/68 indeholder også regler om, at den vandrende arbejdstagers (eller den selvstændigt erhvervsdrivende m.fl. se pkt A) familiemedlemmer afleder ret til ligebehandling fra arbejdstageren. Det betyder, at den vandrende arbejdstagers familiemedlemmer (eller den selvstændigt erhvervsdrivende m.fl.) kan få ret til fx kontanthjælp i Danmark uden selv at have været i arbejde. 14

16 Bilag 3 Overgangsordninger for nye medlemslande I forbindelse med de seneste udvidelser af EU har Danmark i en overgangsperiode indført særlige regler om konkrete opholds- og arbejdstilladelser for borgere fra Bulgarien, Estland, Letland, Litauen, Polen, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Tjekkiet, og Ungarn. Overgangsordningerne er nærmere beskrevet under»temaer«på De danske overgangsordninger indeholder følgende hovedelementer: Vandrende arbejdstagere fra de omfattede lande kan som andre EU-borgere opholde sig i Danmark i en 6 måneders jobsøgningsperiode. Vandrende arbejdstagere fra de omfattede lande skal i overgangsperioden have meddelt en opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Danmark. Opholds- og arbejdstilladelsen meddeles, såfremt en borger fra et af de omfattede lande har indgået aftale om - eller fået tilbudt fuldtidsbeskæftigelse hos en herværende arbejdsgiver på sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår. Opholdstilladelsen er betinget af, at arbejdsgiveren er registreret hos de statslige told- og skattemyndigheder. Tilladelsen er knyttet til et konkret job og bortfalder, såfremt vedkommende mister det job på grundlag af hvilket, tilladelsen er meddelt. Såfremt en borger fra de omfattede lande bliver ledig, kan vedkommende forblive i Danmark i en seks måneders jobsøgningsperiode. Kravet om opholds- og arbejdstilladelse Forudgående opholds- og arbejdstilladelse Kravet, om at der skal udstedes en konkret opholds- og arbejdstilladelse inden arbejdet begyndes, omfatter de arbejdstagere, der er omfattet af overgangsreglerne, hvis de ansættes i et ansættelsesforhold, der ikke er dækket af en overenskomst. Hvis en arbejdstager fra et af de omfattede lande arbejder uafbrudt i Danmark i mindst 12 måneder efter bestemmelserne i overgangsordningen, kan vedkommende dog skifte til et andet job uden at skulle have en opholds- og arbejdstilladelse. Forhåndsgodkendelse Udlændingemyndighederne kan forhåndsgodkende arbejdsgivere, som er omfattet af en gældende dansk overenskomst, til at kunne ansætte statsborgere fra de omfattede lande enten i henhold til overenskomsten eller som specialist, forsker m.v. på en individuel kontrakt. Ansætter en forhåndsgodkendt arbejdsgiver en arbejdstager i overensstemmelse med godkendelsen, skal ansættelsesforholdet blot anmeldes til udlændingemyndighederne, hvorefter arbejdstageren har ret til at påbegynde arbejdet. 15

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 13/07 22. august 2007 Erstatter orienteringsbrev nr. 09/07 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v.

Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Dato: 2. oktober 2008 Meddelelse til Udlændingeservice om ændringer af EU-opholdsbekendtgørelsen og praksis som følge af Metock-dommen m.v. Baggrund EF-domstolens afgørelse i Metock-sagen (C-127/08) betyder,

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark

Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Nyhedsbrev om samspillet mellem arbejdsløshedsforsikringsloven og reglerne for ophold og arbejde i Danmark Formålet med dette nyhedsbrev er at give a-kasserne et billede af, hvilke regler for ophold og

Læs mere

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nr. 2, oktober 2007 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er der under emnet Sygehjælp informationer om: - Syge(for)sikring af

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2011

Statistik om udlandspensionister 2011 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2011 22. juni 2012 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2 mia. kroner i 2011.

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Rundskrivelse nr. 16/08

Rundskrivelse nr. 16/08 Rundskrivelse nr. 16/08 15. april 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Revideret Østaftale med virkning fra 1. maj 2008 1. Indledende

Læs mere

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet A-kassen LH 4. udgave, december 2015 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet EØS-land 3

Læs mere

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler

Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Hr. Hans Gammeltoft Hansen Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K København, den 19. august 2008 Praksis og vejledning fra Integrationsministeriet/Udlændingeservice ang. EU-regler Ægteskab

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark

Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark Arbejdsdirektoratet November 2008 Om at være arbejdsløshedsforsikret i Danmark INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. DEN DANSKE ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING...3 3. A-KASSERNE...4 4. HVORDAN BLIVER JEG MEDLEM AF EN

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik 1 of 29 27/09/2010 10:26 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Formål og den enkeltes ansvar Kapitel 2 Statsborgerskab og bopæl Kapitel 3 Vejledning og opfølgning Kapitel 4 Kontanthjælp og starthjælp

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 189 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 20. maj 2010 Forslag til Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING

VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING VEJLEDNING OM OVERENSKOMST MELLEM DANMARK OG FILIPPINERNE OM SOCIAL SIKRING INDHOLD pkt. INDLEDNING 1. KAPITEL I ALMINDELIGE BESTEMMELSER DEFINITIONER Område 2. Statsborger 3. Lovgivning 4. Forsikringsperiode

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt

Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del E 40 Offentligt Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 11. marts 2011 Zambrano-dom:

Læs mere

2014/2 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Forslag. til. 2. I 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»opfyldes ved«:»integrationsydelse eller«.

2014/2 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016. Forslag. til. 2. I 8, stk. 2, 1. pkt., indsættes efter»opfyldes ved«:»integrationsydelse eller«. 2014/2 LSF 2 (Gældende) Udskriftsdato: 5. juli 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j. nr. 15/05849 Fremsat den 3.

Læs mere

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer

Vejledning. - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer Vejledning - om regler om indbetaling af ATP-bidrag, når et ansættelsesforhold har udenlandske elementer 1 Indhold 1. Indledning... 4 2. Introduktion til internationale regler om social sikring... 4 2.1.

Læs mere

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret)

01-06-2015. Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) 01-06-2015 Behandling af patienter uden bopæl i Danmark (Personer uden tilmelding i folkeregisteret) Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 3 2. NØDVENDIG OG BEHOVSBESTEMT BEHANDLING.. 3 3. BEHANDLING AF

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08).

Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen. EF-domstolen afsagde den 25. juli 2008 dom i Metock m.fl. (sag C127/08). NOTAT K-UDVALG Dato: 19. august 2008 Integrationsministeriet Udenrigsministeriet Justitsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Bilag 1 og tilknyttet bilag A Juridisk vurderingsnotat om Metock-dommen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven

Forslag. Lov om ændring af udlændingeloven Dato: 19. april 2006 Kontor: Udlændingelovskontoret J.nr.: 2006/4000-76 Sagsbeh.: SWE Fil-navn: Lovforslag april II 2006 Udkast til Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af reglerne om

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER

OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE AFSNIT I ALMINDELIGE BESTEMMELSER OVERENSKOMST OM SOCIAL SIKRING MELLEM KONGERIGET DANMARK OG REPUBLIKKEN FILIPPINERNE Kongeriget Danmarks regering og Republikken Filippinernes regering, som ønsker at styrke de gensidige relationer mellem

Læs mere

flygtninge & migranter

flygtninge & migranter Fakta om flygtninge & migranter i Danmark Indhold Forord................................................ 3 Hvor kommer flygtninge og migranter fra?...4 Hvor mange hjælper Danmark sammenlignet med andre

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning

Ankestyrelsens principafgørelse om integrationsydelse - opholdskravet - EU-/EØS-borgere - danske statsborgere - tilknytning KEN nr 10340 af 20/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: 2016-4025-54027 Senere ændringer til afgørelsen Ingen Ankestyrelsens principafgørelse

Læs mere

Udenlandsk arbejdskraft

Udenlandsk arbejdskraft GODE RÅD OM Udenlandsk arbejdskraft 2008 GODE RÅD OM UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse Reglerne for opholds- og arbejdstilladelse 3 Betingelser

Læs mere

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014

Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Økonomi og Administration Sagsbehandler: Lars Tiede Barsballe Sagsnr.: 15.00.00-P-11-9-14 Dato 22.10.2014 Gennemgang af flygtninge og integrationsområdet Baggrund Med udgangspunkt i et ønske fra et medlem

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension

Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension 1. november 2010 Udredning vedrørende flygtninges optjening af ret til dansk pension J.nr. 2010-2010710 JØP 1 Indledning Baggrunden for denne analyse vedrørende flygtninges optjening af ret til pension

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2013

Statistik om udlandspensionister 2013 Statistik om udlandspensionister 2013 Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde 2,4 mia. kroner i 2013. I 2013 udbetalte IPOS (International Pension & Social

Læs mere

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck

Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Socialudvalget 2013-14 SOU Alm.del Bilag 140 Offentligt (01) Notat J.nr. 14-0062545 Den18. februar 2014 Person og Pension CFB/KHK Fakta om vandrende arbejdstageres ret til børnecheck Der redegøres i afsnit

Læs mere

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top.

Uden for EU/EØS ligger konventionslandene Australien, Canada og USA i top. NOTAT Statistik om udlandspensionister 2010 7. juli 2011 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 1,9 mia. kroner i 2010.

Læs mere

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande 9. juli 213 Udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande Af Esben Anton Schultz I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande. Desuden

Læs mere

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse

Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse 24. maj 2013 ANALYSE Af Malene Lauridsen & Karina Ransby Flere og flere udenlandske lønmodtagere trods faldende beskæftigelse Selv om beskæftigelsen generelt er faldet, er der i løbet af det seneste år

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i et andet land Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i et andet land Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. I nogle situationer er en person,

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt

Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Europaudvalget 2006 2714 - beskæftigelse m.v. Offentligt Folketingets Europaudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk OKJ/ J.nr. 4449-820

Læs mere

Analyse 29. januar 2014

Analyse 29. januar 2014 29. januar 2014 Ledighedsunderstøttelse af indvandrere fra nye EU-lande Af Neil Gallagher og Andreas Højbjerre Der har været en diskussion af, hvorvidt indvandrere fra de nye østeuropæiske EU-lande oftere

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler:

Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Peqqissutsimut Naalakkersuisoqarfik Departementet for Sundhed Borgere udenfor Grønland har under midlertidigt ophold her i landet ret til sygehjælp efter følgende regler: Ved midlertidigt ophold forstås

Læs mere

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse

Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring. Hæfte 4. Pensioner. Social pension og ATP. Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Hæfte 4 Pensioner Social pension og ATP Den Sociale Sikringsstyrelse Vejledning

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 5 Offentligt Europaudvalget samt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget EU-konsulenten EU-note Dato: 21. oktober 2016 Integrationsydelsen og EU-retten Denne

Læs mere

Om at være selvforskyldt ledig

Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Marts 2007 Om at være selvforskyldt ledig INDHOLD 1. INDLEDNING...3 2. HVAD SKER DER, HVIS DU SIGER ET ARBEJDE OP?...3 3. HVAD ER EN GYLDIG GRUND TIL AT SIGE ET ARBEJDE OP?...3 3.1.

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret

Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret Erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret for nordiske statsborgere i henhold til 3, stk. 3, i lov om dansk indfødsret, jf. bekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 af lov om dansk indfødsret Erklæringen

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2001) 386 C5-0447/2001 2001/0154(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 26. april 2002 PE 316.324/17-40 ÆNDRINGSFORSLAG 17-40 Udkast til udtalelse (PE 316.324) Jean Lambert Betingelserne for tredjelandsstatsborgeres

Læs mere

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev

Ægteskab Uden Grænser Marts 2016. Nyhedsbrev Nyhedsbrev Kære læser, De nye ansøgningsgebyrer og strammere regler for permanent ophold blev desværre vedtaget som en del af asylpakken og er nu trådt i kraft. Som reaktion på lovændringen er der dannet

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

MEDARBEJDERE I UDLANDET

MEDARBEJDERE I UDLANDET MEDARBEJDERE I UDLANDET > En vejledning til virksomheder om social sikring ved udstationering og arbejde i flere lande inden for EU/EØS Denne vejledning gennemgår social sikringsreglerne ved udstationering

Læs mere

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S

Notat til Europaudvalget og Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle sag C-457/12, S Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2012-13 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Dato: 18. januar 2013 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Kamilla Sonnenschein Sagsnr.: 2012-6140-0361 Dok.: 653525

Læs mere

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet

I brevet af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand endelig Integrationsministeriet Folketingets Ombudsmand Gammeltorv 22 1457 København K Dato: 2. oktober 2008 Kontor: Lovkontoret J.nr.: 2008/4099-158 Sagsbeh.: JVD Ved brev af 5. september 2008 anmodede Folketingets Ombudsmand Integrationsministeriet

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331}

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER GRØNBOG. om lovvalg og kompetence i skilsmissesager. (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.3.2005 KOM(2005) 82 endelig GRØNBOG om lovvalg og kompetence i skilsmissesager (forelagt af Kommissionen) {SEC(2005) 331} DA DA GRØNBOG om

Læs mere

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt

Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del Bilag 416 Offentligt Lovafdelingen Dato: 27. marts 2015 Kontor: EU-retskontoret Sagsbeh: Sanne A. Edmonson Sagsnr.: 2015-6140-0778 Dok.: 1526315 Notat til Folketingets

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien 2007/2 LSF 13 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2007-611-0004 Fremsat den 28. november 2007 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag

Læs mere

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie

Startvejledning om Jobreform fase 1 Kontanthjælpsloft, 225-timersregel, ferie Indhold Denne startvejledning indeholder en helt overordnet gennemgang af de regelændringer, som er vedtaget af Folketinget den 17. marts 2016 ved 3. behandlingen af lovforslag L 113 Forslag til Lov om

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

Rundskrivelse nr. 50/08

Rundskrivelse nr. 50/08 Rundskrivelse nr. 50/08 18. december 2008 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Ændring af bekendtgørelse og vejledning om fleksibel efterløn

Læs mere

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015.

I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. NOTAT 3. juni 2016 Statistik om udlandspensionister 2015 Resumé I dette notat gives et overblik over pensionister, der modtog dansk pension i udlandet i 2015. International Pension, Udbetaling Danmark,

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring.

Nyhedsbrev. om international social sikring. Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. Nyhedsbrev om international social sikring Nr. 2, september 2008 Nyhedsbrevet indeholder informationer om forskellige emner inden for international social sikring. I dette nummer er bl.a. informationer

Læs mere

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt

Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Skatteudvalget SAU alm. del - Svar på Spørgsmål 306 Offentligt Folketingets Skatteudvalg. /. Vedlagt fremsendes besvarelse af spørgsmål nr. 306, (Alm. del), som Folketingets Skatteudvalg har stillet til

Læs mere

Orienteringsbrev om integrationsydelse

Orienteringsbrev om integrationsydelse Orienteringsbrev om integrationsydelse Til kommuner, jobcentre m.fl. Behandling af sager om kontanthjælp og integrationsydelse til danske statsborgere, der har haft ophold i et andet EU/EØS-land i mere

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

Om at være selvforskyldt. ledig

Om at være selvforskyldt. ledig Om at være selvforskyldt ledig Arbejdsdirektoratet Januar 2003 Hvordan og hvornår? Hvis du er medlem af en arbejdsløshedskasse (Akasse), har du mulighed for at få dagpenge, når du er ledig og står til

Læs mere

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning NOTAT Dato: 28. maj 2008 Kontor: Kontoret for Integrationspolitik J.nr.: 2007/5023-175 Sagsbeh.: JGB Notat om arbejdskraftindvandreres adgang til forsørgelsesydelser og andre tilbud efter den danske lovgivning

Læs mere

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring

Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Fællesskabsbestemmelserne om social sikring Deres rettigheder, hvis De flytter inden for Den Europæiske Union Beskæftigelse sociale anliggender Social sikring og social integration Europa-Kommissionen

Læs mere

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper

6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper 6. Overvejelser i forhold til at indføre eller styrke optjeningsprincipper Med en universel velfærdsmodel er Danmark mere udsat end mange andre lande i forhold til globaliseringen og migration. Ind- og

Læs mere

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen

Både den nuværende og den tidligere regering har erklæret, at Danmark vil åbne arbejdsmarkedet for de nye EU-borgere i forbindelse med EUudvidelsen Aftale mellem Venstre, Konservative, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om adgangen til det danske arbejdsmarked efter udvidelsen af EU pr. 1. maj 2004

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

Om at få fleksibel efterløn

Om at få fleksibel efterløn Om at få fleksibel efterløn Arbejdsdirektoratet Maj 2003 Denne pjece beskriver i hovedpunkter den fleksible efterløn for medlemmer af en a- kasse, der fylder 60 år den 1. juli 1999 eller senere. Hvis du

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet

Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Om Efterløn til personer, der bor eller arbejder i udlandet Ledernes arbejdsløshedskasse 3. udgave marts 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Lande og områder i EØS 3 3. Efterløn ved bopæl og ophold i andet

Læs mere

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten

Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Offentlig høring om den kommende brug af UHF-båndet til tv-transmission: Lamy-rapporten Fields marked with are mandatory. Felter med en skal udfyldes. 1 Deltagerens profil Jeg svarer som: Enkeltperson

Læs mere

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet

Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Vejledning om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og udbetaling af feriepenge under ophold i udlandet. Optjening af feriepenge

Læs mere

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande

Social sikring under arbejde i udlandet. Arbejde i flere EØS-lande Social sikring under arbejde i udlandet Arbejde i flere EØS-lande 2 Indledning I denne pjece omtales nogle af de regler, der gælder for social sikring under arbejde i udlandet. Denne pjece omtaler de regler,

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Vejledning om 300 timers reglen

Vejledning om 300 timers reglen Arbejdsmarkedsudvalget (2. samling) AMU alm. del - Bilag 145 Offentligt UDKAST Vejledning om 300 timers reglen. 140308 j.nr. 08-23-0002 Vejledning om 300 timers reglen Indledning 300 timers reglen 1 blev

Læs mere