Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Retten til at færdes. og opholde sig frit i Europa. En vejledning om dine rettigheder som unionsborger. Europa-Kommissionen"

Transkript

1 Retten til at færdes og opholde sig frit i Europa En vejledning om dine rettigheder som unionsborger Europa-Kommissionen Generaldirektoratet for Retlige Anliggender 1

2 Denne vejledning hjælper dig med at forstå, hvilke rettigheder du har, når du færdes i Den Europæiske Union, ligesom den indeholder en detaljeret praktisk vejledning. I vejledningen tages der højde for den EU-lovgivning, som er gældende fra april Dette dokument er hverken juridisk bindende eller udtømmende. Hverken Europa-Kommissionen eller nogen anden person, der handler på Kommissionens vegne, er ansvarlig for den brug, der kan gøres af nedenstående oplysninger. Forside Istockphoto.com

3 Retten til at færdes og opholde sig frit i Europa En vejledning om dine rettigheder som unionsborger Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Kapitel 7 Kapitel 8 Kapitel 9 Kapitel 10 Kapitel 11 Kapitel 12 Kapitel 13 Hvad er unionsborgerskab?...4 Hvem kan blive unionsborger?...6 Hvor kan du udøve denne ret?...9 Klar til at flytte...10 Schengenregler...12 De første tre måneder...14 Anmeldelse af tilstedeværelse...15 Efter tre måneder...16 Administrative formaliteter...18 Unionsborgere...18 Familiemedlemmer fra lande uden for EU...21 Sanktioner...22 Bevarelse af opholdsretten...23 Familiemedlemmer...24 Tidsubegrænset opholdsret...26 Administrative krav...29 Ligebehandling...30 Begrænsninger...32 Overgangsordninger for arbejdstagere...35 Sådan sikrer du dine rettigheder

4 Kapitel Istockphoto.com Hvad er 1unionsborgerskab? Hvad vil det sige at være unionsborger? Unionsborger skab Enhver person, som er statsborger i et EU-land, er automatisk også unionsborger. Unionsborgerskabet erstatter ikke det nationale statsborgerskab, men giver en række yderligere rettigheder. Unionsborgerskabet giver alle unionsborgere en række vigtige rettigheder, herunder: retten til at færdes frit i Den Europæiske Union og opholde sig inden for Unionens område retten til at stemme eller lade sig opstille som kandidat ved valg til Europa-Parlamentet og ved kommunale valg i det EU-land, man opholder sig i, også selv om man ikke er statsborger i det pågældende land retten til at blive beskyttet af et EU-lands diplomatiske eller konsulære myndigheder i et tredjeland (land uden for EU), hvor ens hjemland ikke er repræsenteret af et konsulat retten til at klage til Europa-Parlamentet og Ombudsmanden og skrive til alle EU s institutioner og organer 4

5 Denne vejledning handler om din ret til at færdes og opholde dig frit i EU. Du kan få flere oplysninger om dine andre rettigheder som unionsborger på Europa- Kommissionens informationsportal på internettet, Dit Europa Retten til fri bevægelighed Denne ret er en af de fordele ved EU, som er mest synlige for den enkelte borger. Omkring 11 mio. unionsborgere har valgt at udnytte denne ret og bor nu i et andet EU-land. Mange flere rejser jævnligt til andre EU-lande i forretningsøjemed eller som turister uden at blive kontrolleret inden for Schengenområdet, eller de nyder godt af den hurtige grænsekontrol. I artikel 21, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde fastlægges det, at enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område med de begrænsninger og på de betingelser, der er fastsat i traktaterne og i gennemførelsesbestemmelserne hertil. Gældende EU-lovgivning Den relevante rammelovgivning er direktiv 2004/38/EF * (i det følgende blot omtalt som direktivet). Det trådte i kraft for alle EU-lande den 30. april I direktivet kodificeres og revideres de eksisterende EU-retsakter for at forenkle og styrke retten til at færdes og opholde sig frit i EU for alle unionsborgere og deres familiemedlemmer. Du kan downloade direktivet på * Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område, om ændring af forordning (EF) nr. 1612/68 og om ophævelse af direktiv 64/221/EØF, 68/360/EØF, 72/194/EØF, 73/148/EØF, 75/34/EØF, 75/35/EØF, 90/364/EØF, 90/365/ EØF og 93/96/EØF. Direktivet er gennemført af de enkelte EU-lande i deres nationale lovgivning. Hvis du vil vide mere om dine rettigheder i et bestemt EU-land, bør du se i de relevante nationale love. Kommissionen udstedte i juli 2009 retningslinjer for, hvordan EU-landene bedre kunne gennemføre direktivet i deres nationale lovgivning, og hvordan direktivet kan anvendes mere effektivt i hverdagen. Du kan downloade retningslinjerne på 5

6 Kapitel Fotolia.com Hvem kan blive 2unionsborger? Hvem kan udøve retten til at færdes og opholde sig frit i EU? Er denne ret forbeholdt unionsborgere, eller kan du tage din russiske ægtefælle med dig? Og hvad med din brasilianske bedstefar, som er alvorligt syg, og som du personligt bliver nødt til at tage dig af? Unionsborgere og deres familier! Unionsborgere og deres familiemedlemmer er omfattet af direktivet (også selv om de ikke er statsborgere i et EU-land). Men kun hvis du flytter til et andet EU-land eller kommer hjem efter at have boet i et andet EU-land Direktivet finder kun anvendelse, hvis du rent faktisk flytter til eller opholder dig i et andet EU-land end det land, som du er statsborger i, og kun for de familiemedlemmer, som ledsager dig eller slutter sig til dig. 6

7 Du er også omfattet af rettighederne i direktivet, hvis du kommer hjem efter at have boet i et andet EU-land. Under visse omstændigheder kan du være omfattet af direktivet uden at have opholdt dig i et andet EU-land, f.eks. ved at levere tjenester i et andet EU-land uden at opholde dig der. Hvem er unionsborger? Som forklaret ovenfor er en unionsborger en person, som er statsborger i et EU-land. Hvem er familiemedlem? Dine familiemedlemmer kan uanset deres nationalitet ledsage eller slutte sig til dig i et andet EU-land end der, hvor du er statsborger. Denne ret gælder, uanset om de tidligere har opholdt sig i et andet EU-land, og uanset med hvilket visum de rejste ind i værtsmedlemsstaten. Ægtefæller, (registrerede) partnere, efterkommere og slægtninge i opstigende linje er familiemedlemmer. De enkelte kategorier defineres som følger: ægtefælle din ægtefælle, uanset hvornår og hvor ægteskabet blev indgået Registreret partner din partner, som du har indgået registreret partnerskab med i medfør af lovgivningen i et EUland. Den registrerede partner har dog kun ret til at ledsage eller slutte sig til dig i de EU-lande, som ligestiller registreret partnerskab med ægteskab Efterkommere dine, din ægtefælles eller din registrerede partners direkte efterkommere (dvs. børn, børnebørn ), som ikke er fyldt 21 år, eller som forsørges af dig Slægtninge i opstigende linje dine, din ægtefælles eller din registrerede partners slægtninge i direkte opstigende linje (dvs. forældre, bedsteforældre ). Disse familiemedlemmer nyder godt af rettighederne i direktivet, såfremt de ledsager eller slutter sig til dig, og EU-landene er forpligtede til at anerkende deres rettigheder. Hvad med andre familie medlemmer? Værtsmedlemsstaten skal lette indrejse og ophold for øvrige familiemedlemmer som søskende, kusiner og fætre, tanter, onkler og andre slægtninge, hvis: du er forsørger for dem, eller de er medlemmer af din husholdning, eller de på grund af alvorlige helbredsmæssige årsager er afhængige af din personlige pleje. Dine forældre eller børn, som du ikke har forsørgerpligt over for, er ligeledes omfattet af retten til lettere indrejse og ophold, hvis de bor sammen med dig. EU-lande kan ikke automatisk udelukke en bestemt kategori af familiemedlemmer. 7

8 Og andre partnere? Samme ret til lettere indrejse og ophold gælder din partner, som du har et behørigt dokumenteret fast forhold til. Ved partnerskab forstås parforhold mellem personer af samme eller modsat køn og forhold mellem personer, der reelt lever sammen (de factoparforhold), såsom papirløst ægteskab. Registrerede partnere, der flytter til et EU-land, som ikke sidestiller partnerskab med ægteskab, hører også under denne kategori. Ret til ophold Gruppen af andre familiemedlemmer og partnere har ikke automatisk ret til at ledsage eller slutte sig til dig i værtsmedlemsstaten. Deres rettigheder er underlagt værtsmedlemsstatens beslutninger. De har ret til lettere indrejse og ophold. Det betyder, at værtsmedlemsstatens myndigheder skal undersøge deres familiemæssige tilknytning til dig, og hvis de mener, at I reelt udgør en familie, skal de behandles på samme måde som alle andre familiemedlemmer som ægtefæller eller børn. Værtsmedlemsstaten er forpligtet til at foretage en nøje undersøgelse af deres personlige omstændigheder, og hvis familiemedlemmer i denne gruppe får afslag på en anmodning om indrejse eller ophold, skal dette begrundes skriftligt, og afgørelsen kan appelleres. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 2 og 3. 8

9 Istockphoto.com 3 Hvor kan du udøve denne ret? Kapitel I hvilke lande kan du udøve denne ret? Retten kan udøves i EU... Retten til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område kan udøves i alle EU-lande. Det gælder også Azorerne, Madeira (Portugal), Ålandsøerne (Finland), De Kanariske Øer, Ceuta og Melilla (Spanien) og Frankrigs oversøiske departementer. Det gælder ligeledes Gibraltar. Det gælder ikke Kanaløerne og Isle of Man, Færøerne (Danmark) eller oversøiske lande og territorier. i Island, Liechtenstein og Norge... Retten gælder også i Island, Liechtenstein og Norge, da disse lande er med i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Statsborgere i disse tre lande kan også færdes og opholde sig frit i Den Europæiske Union. og du kan have visse rettigheder i Schweiz Direktivet gælder ikke i forhold til Schweiz. Du har dog visse rettigheder i Schweiz i henhold til aftalen fra 1999 mellem EU og Schweiz om fri bevægelighed for personer samt protokollerne. Disse rettigheder er mere begrænsede end dem, der er omfattet af direktivet. Du kan downloade aftalen på 9

10 Kapitel 4 Klar til at flytte Istockphoto.com Du vil gerne flytte til et andet EU-land hvilke papirer skal du bruge, før du rejser? Du behøver kun et nationalt identitetskort eller pas Som unionsborger bør du altid kunne krydse grænsen med et gyldigt nationalt identitetskort eller pas. Der er ingen krav om, at identitetskortet skal have et maskinlæsbart felt, eller at passet skal være gyldigt i mindst tre måneder Det er tilstrækkeligt, at rejsedokumentet er gyldigt. EU-landene må ikke bestemme, om du skal fremvise et pas eller et identitetskort. Du har ret til selv at vælge, hvilken form for rejsedokument du vil benytte, og denne ret kan ikke begrænses. Du har ikke brug for et indrejsevisum. Da de nationale myndigheder kan stille krav om, at du af sikkerhedsgrunde til enhver tid skal kunne dokumentere din identitet, bør du altid medbringe et identitetsdokument. 10

11 Har du mistet eller glemt dit pas eller identitetskort? Hvis du kommer til grænsen og finder ud af, at du har glemt dit identitetskort eller pas, kan du ikke blive afvist af grænsevagten uden først at have fået mulighed for at fremskaffe de nødvendige dokumenter eller at få dem bragt til grænsevagten inden for en rimelig frist. Du kan også på anden vis dokumentere, at du har ret til at færdes og opholde dig frit i EU, f.eks. ved at dokumentere din identitet og nationalitet. Regler for dine familie medlemmer Dine familiemedlemmer, som selv er unionsborgere, er omfattet af de samme regler. De familiemedlemmer, som ikke er statsborgere i et EU-land [i det følgende omtalt som familiemedlemmer fra lande uden for EU], har ret til indrejse i værtsmedlemsstaten, hvis de har et gyldigt pas. Hvis de kommer fra bestemte lande, som er omfattet af visumpligt, kan der være krav om indrejsevisum. Lande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af et indrejsevisum, er opført på en liste i forordning (EF) nr. 539/2001 eller for Det Forenede Kongeriges og Irlands vedkommende i den nationale lovgivning. Indrejsevisum? EU-lande skal give familiemedlemmer fra lande uden for EU mulighed for at erhverve de påkrævede visa. De skal udstedes gratis hurtigst muligt og efter en hasteprocedure. Kommissionen mener ikke, at forsinkelser på over fire uger er rimelige. EU-lande må kun kræve indrejsevisum for dine familiemedlemmer. De må ikke fremsætte krav om familie- eller opholdsvisum. Hvilke dokumenter skal fremvises? Familiemedlemmer fra lande uden for EU har ret til indrejse i kraft af deres familiemæssige tilknytning til dig som unionsborger. Det eneste, konsulatet kan bede om, er deres pas og dokumentation for deres familiemæssige tilknytning til dig, såsom vielsesattest, fødselsattest eller bevis for forsørgelse. Dine familiemedlemmer kan ikke afkræves dokumentation i form af rejsedokumentation, ansættelseskontrakt, lønsedler, bankkontoudtog, bevis for logi og underhold eller helbredsattest. Pas uden visum? En unionsborgers familiemedlemmer kan ikke automatisk afvises ved grænsen med den begrundelse, at de ikke har et gyldigt pas eller eventuelt et indrejsevisum, så længe de på anden måde kan dokumentere, hvem de er, og hvilken familiemæssig tilknytning de har til dig. 11

12 Opholdskort = intet visum Hvis man har et gyldigt opholdskort, der er udstedt af ét af Schengenlandene i EU (se nedenfor), er man som familiemedlem fritaget for visumkravet i andre Schengenlande i EU. Hvis dine familiemedlemmer fra lande uden for EU flytter mellem et Schengenland i EU og et ikke-schengenland i EU, kan de også fritages for visumkravet, hvis de har et gyldigt opholdskort, som er udstedt til dem som familiemedlemmer af et andet EU-land end det, du er statsborger i. Flyrejser Du kan gå om bord på et fly, der flyver i Europa, med et gyldigt pas eller identitetskort (dine familiemedlemmer fra lande uden for EU med et gyldigt pas). Andre identitetsdokumenter kan accepteres i overensstemmelse med det relevante selskabs interne regler. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 5. Schengenregler Flytning inden for Schengenområdet Hvad er Schengen området? Schengenområdet er et område i Den Europæiske Union, hvor der ikke er nogen indre grænsekontrol. I dette område gælder Schengenreglerne. Schengenområdet omfatter de fleste EU-lande (Østrig, Belgien, Den Tjekkiske Republik, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Ungarn, Italien, Grækenland, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Polen, Portugal, Slovakiet, Slovenien, Spanien og Sverige) plus Island, Norge og Schweiz. Bulgarien, Cypern, Rumænien og Liechtenstein er endnu ikke fuldgyldige medlemmer af Schengenområdet, eftersom grænsekontrollen mellem disse lande og Schengenområdet opretholdes, indtil de opfylder betingelserne for at ophæve dem. Det Forenede Kongerige og Irland er ikke med i Schengenområdet, da de har valgt at opretholde grænsekontrollen over for de andre EU-lande. 12

13 Grænsekontrol af unionsborgere Unionsborgere, der krydser de ydre grænser, kontrolleres kun minimalt og kan benytte særskilte kontrolområder, som er forbeholdt unionsborgere. Afskaffelsen af grænsekontrollen betyder, at du ikke længere skal vise pas eller identitetskort for at krydse grænsen mellem Schengenlandene. Du skal dog altid have et pas eller identitetskort på dig, da din ret til at færdes og opholde dig i EU er betinget af, at du kan forevise et af dokumenterne. og deres familie medlemmer Hvis dine familiemedlemmer selv er unionsborgere, gælder de samme regler. Hvis du har familiemedlemmer fra lande uden for EU, kan de rejse ind i Schengenområdet med et indrejsevisum, hvis der er visumpligt (jf. ovenfor), og derefter frit rejse i området, da visummet er gyldigt i alle medlemsstaterne. 13

14 Kapitel 5 De første tre måneder Istockphoto.com Du har nu krydset grænsen, og hvad så? Opholdsret i op til tre måneder Som unionsborger har du ret til at opholde dig i værtsmedlemsstaten i en periode på op til tre måneder uden at skulle opfylde andre betingelser eller formaliteter end kravet om at have et gyldigt identitetskort eller pas. Det er underordnet, om du er der for at arbejde, studere eller blot som turist. Et gyldigt identitetskort eller pas er alt, hvad du har brug for. Familiemedlemmer fra lande uden for EU, som ledsager eller slutter sig til dig, har ret til at opholde sig hos dig i op til tre måneder, når blot de har et pas. 14

15 Jobsøgere får særbehandling Unionsborgere har uden videre ret til at opholde sig i værtsmedlemsstaten i en periode på seks måneder og endda længere, hvis de fortsat søger arbejde i den pågældende stat og har en reel chance for ansættelse. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 6. Anmeldelse af tilstedeværelse Anmeldelse af tilstedeværelse Du og dine familiemedlemmer kan blive bedt om at anmelde jeres tilstedeværelse inden for en rimelig frist efter ankomsten. Herved får de offentlige myndigheder i værtsmedlemsstaten oplysning om, hvordan befolkningen flytter inden for landets grænser. Det er op til EU-landene at afgøre, om der skal være pligt til at anmelde sin tilstedeværelse. Hvad sker der, hvis du ikke anmelder din tilstedeværelse? Hvis du eller dine familiemedlemmer ikke overholder kravet om anmeldelse af tilstedeværelse, kan I idømmes sanktioner, der skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som ikke må indebære forskelsbehandling. Det betyder, at sanktionerne skal stå i forhold til overtrædelsen og være de samme, som værtsmedlemsstatens statsborgere ville være underlagt. Du kan dog ikke blive udvist, fordi du ikke har overholdt reglen. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 5, stk

16 Kapitel 6 tre Efter måneder Hvad hvis du vil blive i mere end tre måneder? Det afhænger af din status Istockphoto.com Retten til ophold i mere end tre måneder er underlagt visse betingelser. Betingelserne afhænger af din status i værtsmedlemsstaten. Arbejdstagere, selvstændige erhvervs drivende og tjeneste udbydere Arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende har ret til ophold, når blot de opfylder kravet om, at de er arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. Det samme gælder personer, som midlertidigt udbyder tjenester i værtsmedlemsstaten. Nærmere oplysninger om overgangsordninger for arbejdstageres fri bevægelighed findes i kapitel 12. En arbejdstager eller selvstændig erhvervs drivende kan bevare sin status Unionsborgere bevarer deres status som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende under følgende omstændigheder: hvis de er blevet uarbejdsdygtige som følge af sygdom eller ulykke, eller hvis det er behørigt konstateret, at de uforskyldt er blevet arbejdsløse og er blevet registreret som jobsøgende på den relevante arbejdsformidling, eller hvis de har påbegyndt en erhvervsuddannelse. 16

17 Studerende Studerende skal opfylde følgende tre betingelser: være tilmeldt en institution med det hovedformål at følge en uddannelse, herunder en erhvervsuddannelse være omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici i værtsmedlemsstaten, og ved en erklæring eller på tilsvarende måde efter eget valg kunne dokumentere over for den relevante nationale myndighed, at de råder over tilstrækkelige midler til at kunne forsørge sig selv og deres familiemedlemmer, så opholdet ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system. og andre personer, der ikke er erhvervs aktive Andre ikke-erhvervsaktive personer (f.eks. arbejdsløse, pensionister mv.) skal også råde over tilstrækkelige midler til at kunne forsørge sig selv og deres familiemedlemmer, så opholdet ikke bliver en byrde for værtsmedlemsstatens sociale system, og de skal være omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici. Familie medlemmers rettigheder Dine familiemedlemmer har ret til at opholde sig hos dig, hvis du opfylder ovennævnte betingelser. Undtagelser for studerendes familie medlemmer Den eneste undtagelse gælder for studerendes familiemedlemmer, idet værtsmedlemsstaten kan beslutte, at kun den studerendes ægtefælle, registrerede partner og de efterkommere, som forsørges af den studerende, automatisk har opholdsret. De øvrige familiemedlemmer, såsom forældre, har kun ret til lettere indrejse. Personlig ret Retten til at opholde sig i et andet EU-land er en grundlæggende og personlig ret i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. Retten afhænger derfor ikke af, om du har overholdt de administrative procedurer. Det betyder, at du har opholdsret fra det øjeblik, du opfylder betingelserne, og at denne ret ikke afhænger af værtsmedlemsstatens beslutning. De dokumenter, du som unionsborger eller dine familiemedlemmer får af værtsmedlemsstaten, er således bare en anerkendelse af rettigheden. Hvis du undlader at lade dig registrere, eller dine familiemedlemmers opholdskort udløber, gælder opholdsretten derfor stadig, forudsat at betingelserne er opfyldt. Du kan dog pålægges sanktioner for ikke at have overholdt de nationale regler, men disse sanktioner skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen og må ikke indebære forskelsbehandling. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 7. 17

18 Kapitel 7 Administrative formaliteter Istockphoto.com Hvilke administrative formaliteter skal du følge for at kunne opholde dig i over tre måneder? Unionsborgere Registrering Du kan blive bedt om at lade dig registrere hos de relevante myndigheder, men kun hvis du skal opholde dig i landet i over tre måneder. EU-landene vælger selv, om de vil forlange, at unionsborgerne skal registreres. Bevis og frist 18 Det er det enkelte EU-land, der fastsætter registreringsfristen, som dog skal være på mindst tre måneder regnet fra ankomstdatoen. Når man forelægger de fornødne dokumenter for den pågældende nationale myndighed, udsteder den straks et bevis for registrering, som indeholder oplysninger om navn, adresse og udstedelsesdato.

19 Ingen opholds tilladelse Med direktivet er opholdstilladelsen for unionsborgere blevet afskaffet og afløst af beviset for registrering, som skal udstedes efter en langt hurtigere procedure. Dokumen tationskrav Du kan blive bedt om fremlægge dokumentation for, at du opfylder betingelserne i kapitel 6. identitetskort eller pas Under alle omstændigheder skal du sørge for, at du har et gyldigt identitetskort eller pas. Afhængigt af din status kan der stilles krav om, at du skal fremlægge bevis for, at du opfylder de betingelser, der er knyttet til opholdsretten for den pågældende kategori (f.eks. arbejdstager, studerende mv.). for arbejdstagere Arbejdstagere skal forevise en bekræftelse på ansættelse fra arbejdsgiveren eller et ansættelsesbrev. Det er ikke nødvendigt at forevise lønsedler. for selvstændige erhvervs drivende Selvstændige erhvervsdrivende skal fremlægge bevis for, at de udøver selvstændig erhvervsvirksomhed. for studerende Studerende skal forevise følgende: bevis for, at de er tilmeldt en anerkendt institution bevis for, at de er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici, og en erklæring eller tilsvarende dokumentation efter eget valg, som viser, at de har tilstrækkelige midler til ikke at være en byrde for det sociale system i værtsmedlemsstaten. for andre Andre ikke-erhvervsaktive personer skal fremlægge bevis for, at de er omfattet af en sygeforsikring, der dækker samtlige risici, og at de har tilstrækkelige midler til ikke at være en byrde for det sociale system i værtsmedlemsstaten. Hvad er tilstrækkelige midler? Medlemsstaterne må ikke fastsætte et bestemt beløb, som de anser for at svare til tilstrækkelige midler. Unionsborgere har tilstrækkelige midler, hvis deres midler overstiger det niveau, der giver værtsmedlemsstatens egne statsborgere mulighed for at modtage sociale ydelser (eller overstiger den laveste sociale pension), der udbetales i værtsmedlemsstaten. De nationale myndigheder skal tage højde for den pågældende unionsborgers personlige situation, men de kan om nødvendigt kontrollere, i hvilket omfang den pågældende råder over tilgængelige, lovlige midler. Midler fra en tredjemand skal accepteres. 19

20 Hvad gælder for familie medlemmer? De af dine familiemedlemmer, som selv er unionsborgere, vil få et bevis for registrering mod forevisning af: et gyldigt identitetskort eller pas dit bevis for registrering eller, hvis der ikke findes et registreringssystem, enhver anden form for bevis for, at du opholder dig i værtsmedlemsstaten et dokument, der attesterer familiemæssig tilknytning til eller registreret partnerskab med dig og dokumentation for, at du i givet fald forsørger dem. Hvis der er tale om familiemedlemmer, der har ret til lettere indrejse og ophold, skal de ligeledes forevise: et dokument udstedt af den relevante myndighed i deres oprindelsesland, hvoraf det fremgår, at de forsørges af dig eller er medlemmer af din husstand bevis for, at der foreligger alvorlige helbredsmæssige grunde eller bevis for, at de har et fast forhold til dig. Godkendelse og oversættelse af dokumenter Hvis EU-landet er i alvorlig tvivl om ægtheden af de dokumenter, du fremviser, skal du muligvis have deres ægthed bekræftet. For at gøre dette skal du kontakte en advokat, en notar eller din ambassade, og normalt betales et gebyr. Hvis EU-landet ikke kan forstå dine dokumenter, kan du ligeledes blive bedt om en oversættelse. EU-landene kan træffe foranstaltninger til at nægte, ophæve eller tilbagekalde rettigheder i henhold til direktivet, når der er tale om falsk dokumentation. Gebyrer? Beviser for registrering skal udstedes gratis eller mod betaling af et gebyr, som ikke overstiger det gebyr, der gælder for statsborgere ved udstedelse af lignende dokumenter, såsom nationale identitetskort. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 8. 20

21 Familiemedlemmer fra lande uden for EU Opholdskort Familiemedlemmer, som ikke selv er unionsborgere, vil få et opholdskort, hvoraf det tydeligt fremgår, at de er familiemedlemmer til en unionsborger, mod forevisning af: et gyldigt pas dit bevis for registrering eller, hvis der ikke findes et registreringssystem, enhver anden form for bevis for, at du opholder dig i værtsmedlemsstaten et dokument, der attesterer familiemæssig tilknytning til eller registreret partnerskab med dig og dokumentation for, at du i givet fald forsørger dem. Familiemedlemmer, der har ret til lettere indrejse og ophold, skal forevise et af de samme dokumenter, som unionsborgere med samme ret skal forevise. Frister og gyldighed Dine familiemedlemmer, som ikke selv er unionsborgere, har pligt til at ansøge om et opholdskort, hvis de planlægger at opholde sig i landet i mere end tre måneder. Ansøgningsfristen må ikke være mindre end tre måneder regnet fra ankomstdatoen. Opholdskortet udstedes inden for seks måneder fra ansøgningsdatoen og er gyldigt i fem år regnet fra udstedelsesdatoen (eller i den planlagte opholdsperiode, hvis denne er mindre end fem år). Det skal udstedes som et selvstændigt dokument og ikke i form af et klistermærke i passet. Der udstedes straks et bevis for ansøgningen. Godkendelse og oversættelse af dokumenter På samme måde som for unionsborgere skal du muligvis have dokumenternes ægthed bekræftet, hvis EU-landet er i alvorlig tvivl om ægtheden. For at gøre dette skal du kontakte en advokat, en notar eller din ambassade, og normalt betales et gebyr. Hvis EU-landet ikke kan forstå dine dokumenter, kan du ligeledes blive bedt om en oversættelse. EU-landene kan træffe foranstaltninger til at nægte, ophæve eller tilbagekalde rettigheder i henhold til direktivet, når der er tale om falsk dokumentation. 21

22 Gebyrer? Opholdskort skal udstedes gratis eller mod betaling af et gebyr, som ikke overstiger det gebyr, der gælder for statsborgere ved udstedelse af lignende dokumenter. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 9 til 11. Sanktioner Og hvis du ikke opfylder de administrative krav? Hvad sker der, hvis du ikke har ansøgt om et påkrævet dokument? Hvis du eller dine familiemedlemmer ikke overholder kravet om registrering eller ansøgning om et opholdskort, kan I kun idømmes sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som ikke må indebære forskelsbehandling. EU-lande kan pålægge de samme sanktioner, som de pålægger deres egne statsborgere for ikke at bære identitetskortet på sig. Du og dine familiemedlemmer kan under ingen omstændigheder blive udvist, fordi I ikke har overholdt reglen. Er du forpligtet til at have dokumentet på dig? EU-lande kan kræve, at personer, der ikke er statsborgere, altid skal have deres bevis for registrering eller opholdskort på sig, og de kan kontrollere dette, forudsat at de også stiller krav til deres egne statsborgere om at bære identitetskortet på sig. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk

23 Dreamstime.com Bevarelse af opholdsretten 8 Kapitel Hvad skal du gøre for at bevare opholdsretten? Hvordan bevarer du opholds retten? Du og dine familiemedlemmer har opholdsret, så længe betingelserne er opfyldt. Du kan miste din ret, hvis du ikke længere arbejder eller mister din status som arbejdstager, hvis du afslutter dine studier, eller hvis du ikke har tilstrækkelige midler til at dække dit ophold. Du må ikke ligge det sociale system til last Hvis opholdsretten er betinget af, at du har tilstrækkelige midler til ikke at ligge det sociale system i værtsmedlemsstaten til last under opholdet (hvis du f.eks. ikke er erhvervsaktiv), kan den ophøre, hvis du bliver en urimelig byrde for det sociale system. Det betyder dog ikke, at du ikke kan anmode om sociale ydelser i værtsmedlemsstaten, hvis du har brug for det. Du har ret til at modtage ydelser på samme betingelser som statsborgere i værtsmedlemsstaten. Værtsmedlemsstaten er dog berettiget til at undersøge omstændighederne omkring dit krav. De kan overveje, om dit behov for at søge om bistand skyldes midlertidige problemer. De vil tage hensyn til opholdets varighed, de personlige omstændigheder og bistandsbeløbet. 23

24 Hvis værtsmedlemsstaten konkluderer, at du er blevet en urimelig byrde for dets sociale system, kan de udvise dig. Du kan dog ikke bare automatisk blive udvist, fordi du har gjort brug af det sociale system. Konsekvenser af en udvisning Hvis du bliver udvist af ovenstående grunde, kan værtsmedlemsstaten ikke indføre indrejseforbud, og du kan således vende tilbage og udøve din opholdsret, så snart du opfylder betingelserne i kapitel 6. Erhvervsaktive personer er undtaget De kategorier af unionsborgere, hvis ret til ophold ikke er betinget af tilstrækkelige midler, såsom arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende, kan ikke udvises, fordi de modtager sociale ydelser. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 14. Familiemedlemmer Hvad sker der med familiemedlemmerne, hvis unionsborgeren mister sin opholdsret? Bevarelse af familie medlemmers opholdsret Familiemedlemmerne kan under visse omstændigheder bevare deres opholdsret i tilfælde af din død, udrejse eller opløsning af den familiemæssige tilknytning (skilsmisse, omstødelse af ægteskabet eller opløsning af det registrerede partnerskab). Eftersom deres opholdsret er afledt af din ret til frit at færdes og opholde sig i værtsmedlemsstaten, vil din død, udrejse eller opløsning af den familiemæssige tilknytning have betydning for deres retsstilling i det pågældende land. Når de har opnået tidsubegrænset opholdsret (se kapitel 9), bevarer de ubetinget deres opholdsret, også i tilfælde af din død, udrejse eller opløsning af den familiemæssige tilknytning. Også her afhænger familiemedlemmernes situation af, om de er unionsborgere eller ej. De er selv unionsborgere Hvis de selv er unionsborgere, ændres deres opholdsret ikke, hvis de enten selv opfylder betingelserne for opholdsret (dvs. at de enten tilhører kategorien af arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende eller kategorien af studerende og ikke-erhvervsaktive personer, der er omfattet af en sygeforsikring, som dækker samtlige risici, og har tilstrækkelige midler), eller de er familiemedlemmer til en unionsborger, som opfylder disse betingelser (dvs. familiemedlemmer, der forsørges). 24

25 De er ikke unionsborgere Hvis de ikke selv er unionsborgere, ændres deres opholdsret ikke, hvis de enten selv opfylder betingelserne for opholdsretten eller, hvis de er familiemedlemmer til en person, der opfylder betingelserne. Derudover skal de opfylde visse yderligere betingelser, afhængigt af omstændighederne, og disse er anført nedenfor. I tilfælde af unionsborgerens død eller udrejse Din død betyder ikke, at familiemedlemmer fra lande uden for EU mister deres opholdsret, forudsat at de har opholdt sig i værtsmedlemsstaten som dine familiemedlemmer i mindst et år inden din død. Skolesøgende børn og deres forældre Hvis du beslutter at forlade værtsmedlemsstaten, bevarer dine familiemedlemmer fra et land uden for EU i princippet ikke opholdsretten, men din død eller udrejse bør ikke få betydning for de rettigheder, som gælder for dine børn eller for den, der har forældremyndigheden over børnene, uanset deres nationalitet, så længe børnene er tilmeldt en uddannelsesinstitution og ikke har afsluttet deres studier. Skilsmisse eller opløsning af registreret partnerskab Dine familiemedlemmer fra et land uden for EU kan opnå selvstændig opholdsret, hvis ægteskabet eller det registrerede partnerskab har varet i mindst tre år, herunder et år i værtsmedlemsstaten, inden skilsmisseproceduren indledes, eller det registrerede partnerskab opløses. Forældremyndighed over unionsborgerens børn eller ret til samvær Dine familiemedlemmer fra et land uden for EU kan også opnå selvstændig opholdsret, hvis vedkommende, som følge af en aftale mellem ægtefællerne eller partnerne eller en domstolsafgørelse, har fået forældremyndigheden over dine børn eller har ret til samvær med dit mindreårige barn, forudsat at domstolen har fastslået, at retten til samvær skal udøves i værtsmedlemsstaten. I tilfælde af ret til samvær bevares opholdsretten, så længe samværet med et mindreårigt barn skønnes nødvendigt. Særligt vanskelige omstændigheder Familiemedlemmer opnår også selvstændig opholdsret, hvis det er berettiget på grund af særligt vanskelige omstændigheder, f.eks. at det pågældende familiemedlem har været offer for vold i hjemmet under ægteskabet eller det registrerede partnerskab. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 12 og

26 Kapitel 9 Tidsubegrænset opholdsret Istockphoto.com Hvad er dine rettigheder, når du har opholdt dig lovligt i værtsmedlemsstaten i fem år i træk? Tidsubegrænset opholdsret Direktivet giver unionsborgere og deres familiemedlemmer tidsubegrænset opholdsret. Hvordan erhverver man denne ret som unionsborger? Den eneste forudsætning for at få tidsubegrænset opholdsret som unionsborger er, at du har opholdt dig lovligt i værtsmedlemsstaten i fem år i træk. Denne ret har du direkte i kraft af EU-retten. 26

27 Retten er ubetinget, men kan du miste den? Når du først har fået tidsubegrænset opholdsret, er den ikke afhængig af, at du opfylder betingelserne i kapitel 6 og 7. Du kan kun miste retten, hvis du i to år i træk har været fraværende fra værtsmedlemsstaten. Tilladt fravær Et ophold betragtes ikke som afbrudt, hvis der er tale om: midlertidigt fravær af en varighed på højst seks måneder om året fravær af længere varighed på grund af aftjening af værnepligt, eller ét fravær på højst tolv på hinanden følgende måneder af vægtige grunde som f.eks. graviditet og fødsel, alvorlig sygdom, studier eller erhvervsuddannelse eller udstationering på en anden medlemsstats område eller i et land uden for EU. Hvordan erhverver man denne ret som familiemedlem? Dine familiemedlemmer, som lovligt har opholdt sig hos dig i EU-værtsmedlemsstaten i fem år, kan også få tidsubegrænset opholdsret. Familiemedlemmer, som har bevaret retten til at opholde sig i værtsmedlemsstaten i tilfælde af din død, udrejse eller opløste familiebånd, kan også få tidsubegrænset opholdsret efter fem års ophold. Mere fordelagtige vilkår for arbejdstagere og selvstændige erhvervsdrivende De krav, der skal opfyldes for at få tidsubegrænset opholdsret, afhænger af din status i værtsmedlemsstaten. Visse kategorier af personer får mere fordelagtige vilkår. Som arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende kan du i følgende tre tilfælde opnå tidsubegrænset opholdsret, inden der er gået fem år, på visse betingelser: 1. Pensionsalder eller førtids pensionering Hvis du holder op med at arbejde, fordi du har nået den alder, hvor du har ret til alderseller førtidspension, og du har arbejdet i værtsmedlemsstaten i mindst de 12 foregående måneder, og du har opholdt dig uafbrudt i landet i over tre år. Hvis loven i værtsmedlemsstaten ikke giver visse kategorier af selvstændige erhvervsdrivende ret til alderspension, er alderskravet opfyldt, når den pågældende person er fyldt 60 år. 27

28 2. Vedvarende uarbejds dygtighed Hvis du ikke længere arbejder i værtsmedlemsstaten, fordi du vedvarende er erklæret uarbejdsdygtig, og du har opholdt dig uafbrudt i værtsmedlemsstaten i over to år. Hvis du er blevet uarbejdsdygtig som følge af en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, bortfalder betingelsen om, at du skal have opholdt dig i landet i en vis periode. 3. Grænse arbejdere Hvis du får arbejde i et andet EU-land, og dette sker efter tre års uafbrudt erhvervsaktivitet og fast ophold i værtsmedlemsstaten, og du bliver ved med at bo i værtsmedlemsstaten, som du vender tilbage til hver dag eller mindst en gang om ugen. I så fald betragtes disse perioder med arbejde i det EU-land, du arbejder i, som tilbragt på værtsmedlemsstatens område ved beregningen af, om du er berettiget til tidsubegrænset ophold. Familie medlemmer Dine familiemedlemmer, som opholder sig hos dig, får i ovenstående tre tilfælde tidsubegrænset opholdsret samtidig med dig. Hvis du er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende, kan dine familiemedlemmer, som opholdt sig sammen med dig, i tilfælde af at du dør, inden du får tidsubegrænset opholdsret, opnå denne ret, forudsat at: du på dødstidspunktet havde opholdt dig uafbrudt i værtsmedlemsstaten i to år dødsårsagen var en arbejdsulykke eller en erhvervssygdom, eller den overlevende ægtefælle mistede statsborgerskabet i det pågældende EU-land, efter at have indgået ægteskab med dig. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 16 og

29 Administrative krav Hvad skal du gøre for at dokumentere din tidsubegrænsede opholdsret? Hvilket bevis får du? Som EU-borger får du et bevis for, at du har tidsubegrænset opholdsret, og det skal udstedes hurtigst muligt, efter at du har ansøgt om det. Du har ikke pligt til at søge om det, men det kan være nyttigt som dokumentation for din tidsubegrænsede opholdsret. Hvilket bevis får dine familie medlemmer? Dine familiemedlemmer, som selv er unionsborgere, får samme bevis. Familiemedlemmer fra lande uden for EU, skal ansøge om tidsubegrænset opholdstilladelse, inden deres almindelige opholdskort udløber. De får et såkaldt tidsubegrænset opholdskort inden for seks måneder efter ansøgningen. Det tidsubegrænsede opholdskort fornys automatisk hvert tiende år. Sanktioner Hvis dine familiemedlemmer fra lande uden for EU ikke overholder kravet om at ansøge om en tidsubegrænset opholdstilladelse, kan de idømmes sanktioner, der skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen, og som ikke må indebære forskelsbehandling. De kan dog ikke blive udvist, fordi de ikke har overholdt reglen. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 19 og

30 Kapitel 10 Ligebehandling Istockphoto.com Hvilke andre rettigheder har du, hvis du flytter for at bo eller arbejde i et andet EU-land? Hvilke andre rettigheder har du? Hvis du flytter for at bo eller arbejde i et andet EU-land, har du en lang række andre rettigheder, som giver den frie bevægelighed mening og indhold. Ligebehandling Den vigtigste af disse rettigheder er retten til ligebehandling. Ifølge artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er forskelsbehandling, der udøves på grundlag af nationalitet, forbudt inden for EU-rettens anvendelsesområde og med forbehold af specifikke traktatbestemmelser. Direktivet fastsætter, at unionsborgere, som opholder sig i værtsmedlemsstaten, skal behandles på samme måde som statsborgere i den pågældende medlemsstat inden for rammerne af traktaten, og at denne ret også gælder deres familiemedlemmer. 30

31 Hvilke fordele medfører det? Takket være ligebehandlingsprincippet har du ret til de fleste af de fordele og goder (herunder alle sociale fordele og skattefordele), som værtsmedlemsstaten giver sine egne statsborgere. For eksempel: Tilskud til transport udgifter Hvis værtsmedlemsstaten giver støtte til pensionister eller børnerige familier i form af tilskud til transportudgifter, har du også ret til tilskuddet, hvis du opfylder betingelserne. Tilmeldings- og undervisnings-gebyrer Du har ret til adgang til uddannelse på samme vilkår som statsborgere (du kan således ikke blive pålagt tilmeldings- eller undervisningsgebyrer, som statsborgere ikke skal betale, og et EU-land kan heller ikke indføre kvoter for unionsborgere for at give sine egne statsborgere fortrinsret). Social bistand Du er berettiget til at modtage social bistand på samme vilkår som statsborgere i værtsmedlemsstaten. Hvis værtsmedlemsstaten f.eks. yder boligstøtte til lavindkomstfamilier, har du ret til at ansøge om en sådan støtte og til at blive behandlet på lige fod med værtsmedlemsstatens statsborgere. Undtagelse vedrørende social bistand i de første tre måneder En vigtig undtagelse er, at EU-lande kan beslutte ikke at give dig og dine familiemedlemmer ret til social bistand i de første tre måneder af opholdet (og i en længere periode for jobsøgende), hvis du ikke er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende. Undtagelse vedrørende studiestøtte EU-lande kan også beslutte ikke at ville yde studiestøtte (f.eks. stipendier eller lån) til andre end arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende, personer med en sådan status og deres familiemedlemmer. Denne undtagelse gælder dog ikke, når du først har opnået tidsubegrænset opholdsret. Adgang til arbejds markedet Dine familiemedlemmer har ret til at arbejde eller blive selvstændige erhvervsdrivende i værtsmedlemsstaten uanset deres nationalitet. Ligegyldigt om du arbejder, studerer eller blot opholder dig i værtsmedlemsstaten, kan dine familiemedlemmer indlede deres erhvervsaktivitet uden at blive pålagt mere papirarbejde end værtsmedlemsstatens statsborgere. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets artikel 23 og

32 Kapitel Istockphoto.com 11Begrænsninger På hvilket grundlag kan EU-lande begrænse retten til fri bevægelighed og ophold? Den offentlige orden, sikkerhed og sundhed EU-lande kan indføre begrænsninger af hensyn til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Enhver form for begrænsning, som f.eks. nægtelse af indrejse og ophold eller udvisning, skal ske i overensstemmelse med betingelserne i direktivet. Garantier Direktivet stiller tilstrækkelig garanti for, at EU-landene anvender muligheden for at begrænse rettighederne korrekt. 32

33 Proportionalitet De begrænsninger, der indføres for at beskytte den offentlige orden og sikkerhed, skal være rimelige (udvisning har meget store konsekvenser for en persons liv og skal stå i rimeligt forhold til vedkommendes brud på den offentlige orden eller sikkerhed (proportionalitetsprincippet)) udelukkende være begrundet i vedkommendes personlige adfærd, som skal udgøre en reel, umiddelbar og tilstrækkelig alvorlig trussel, der berører en grundlæggende samfundsinteresse. Yderligere garanti En tidligere straffedom kan ikke i sig selv begrunde en begrænsning i retten til fri bevægelighed og ophold. Der må ikke anvendes restriktive foranstaltninger af generel præventiv karakter. EU-landene har lov til at konsultere din straffeattest, men kan ikke fremsætte krav om, at du skal forelægge et sådant dokument eller en vandelsattest. Faktorer, der tages højde for Før en værtsmedlemsstat træffer beslutning om at udvise en person af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed, skal den se på: hvor længe den pågældende har opholdt sig i værtsmedlemsstaten vedkommendes alder, helbredstilstand, familiemæssige og økonomiske situation vedkommendes sociale og kulturelle integration i værtsmedlemsstaten og vedkommendes tilknytning til hjemlandet. Styrket beskyttelse af personer med tidsubegrænset opholds tilladelse og mindreårige Unionsborgere og deres familiemedlemmer, som har tidsubegrænset opholdsret, er yderligere beskyttet mod udvisning, fordi de kun kan udvises af alvorlige grunde af hensyn til den offentlige orden eller sikkerhed. Der må ikke træffes en afgørelse om udvisning af en unionsborger, som har opholdt sig i værtsmedlemsstaten i de seneste 10 år, eller som er mindreårig [dvs. under 18 år], medmindre afgørelsen er bydende nødvendig af hensyn til den offentlige sikkerhed (udvisning af mindreårige kan også være berettiget, hvis den er nødvendig af hensyn til barnets tarv). Den offentlige sundhed Med hensyn til den offentlige sundhed kan kun de mest alvorlige smitsomme sygdomme begrunde en begrænsning af den frie bevægelighed. Hvis der er alvorlige tegn på, at en lægeundersøgelse er nødvendig, kan du blive bedt om at få foretaget en sådan gratis undersøgelse inden for de første tre måneder fra ankomstdatoen. Sygdomme, der opstår efter de første tre måneder efter ankomstdatoen, kan ikke begrunde en udvisning af landet. 33

34 Procedure mæssige garantier Unionsborgere og deres familiemedlemmer nyder også beskyttelse i form af følgende proceduremæssige garantier. Skriftlige meddelelser og klager En afgørelse om udvisning eller nægtelse af indrejse skal: meddeles skriftligt og på en sådan måde, at vedkommende har mulighed for at forstå dens indhold og virkning indeholde præcise og fuldstændige oplysninger om, hvilke årsager der ligger til grund for den indeholde oplysninger om, hvilken rets- eller forvaltningsmyndighed man kan klage til, og hvilken frist man har til at klage. Domstols prøvelse Hvis der træffes en afgørelse begrundet i hensynet til den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed, skal man have adgang til domstolsprøvelse og eventuelt en administrativ prøvelse med henblik på at appellere afgørelsen eller få den taget op til fornyet overvejelse. Procedurerne skal gøre det muligt at undersøge, om afgørelsen er lovligt truffet, og at tage stilling til de faktiske forhold og omstændigheder, som ligger til grund for den påtænkte foranstaltning. Hvis en anmodning om prøvelse ledsages af en anmodning om en midlertidig afgørelse om at udsætte afgørelsens gennemførelse, må den faktiske udvisning fra medlemsstaten normalt ikke finde sted, før der er truffet beslutning om den midlertidige afgørelse. Udvisning som en retlig følge virkning til en fængselsstraf En afgørelse om udvisning kan træffes som straf eller retlig følgevirkning til en fængselsstraf. Hvis en sådan afgørelse gennemføres mere end to år efter, at den blev truffet, skal værtsmedlemsstaten: undersøge, om den pågældende person fortsat udgør en reel trussel mod den offentlige orden eller sikkerhed, inden den udviser den pågældende eller dennes familiemedlemmer, og vurdere, om forholdene har ændret sig væsentligt, inden den pågældende eller dennes familiemedlemmer udvises. Indrejseforbud Udviste unionsborgere og deres familiemedlemmer kan også nægtes indrejse af hensyn til den offentlige orden og sikkerhed, men efter udløbet af en rimelig frist eller tre år efter gennemførelsen af den endelige afgørelse om indrejseforbud, kan de anmode om, at indrejseforbuddet ophæves. Misbrug og svig EU-lande kan træffe foranstaltninger til at nægte, ophæve eller tilbagekalde rettigheder i henhold til direktivet, når der er tale om misbrug af rettigheder eller om svig, som f.eks. proformaægteskab eller falsk dokumentation. Yderligere oplysninger Du finder de præcise juridiske bestemmelser om det forhold, der behandles i dette afsnit, i direktivets kapitel VI (artikel 27 til 33) og artikel

35 Istockphoto.com arbejdstagere12 Overgangsordninger for Kapitel Overgangs ordninger vedrørende arbejdstageres frie bevægelighed EU-lande kan midlertidigt begrænse adgangen til deres arbejdsmarked for statsborgere fra lande, som blev medlem af EU i 2004 og Overgangsordningerne giver dem mulighed for at udsætte anvendelsen af EU-lovgivningen om arbejdstageres frie bevægelighed, som giver fri adgang til beskæftigelse. De kan i stedet anvende nationale regler Arbejdstagere fra Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, Ungarn, Polen, Slovenien og Slovakiet (frem til senest den 30. april 2011) og Rumænien og Bulgarien (frem til senest den 31. december 2013) kan derfor blive anmodet om at søge arbejdstilladelse, hvis de ønsker at arbejde i et af de andre EU-lande. Endvidere kan EU-lande fravige visse bestemmelser om opholdsretten for EU-arbejdstagere, men kun hvor dette er nødvendigt. Et EU-land, som stiller krav om registrering hos de relevante myndigheder i forbindelse med opholdsperioder på over tre måneder, kan f.eks. stille krav om, at arbejdstagere fra ovennævnte lande, som skal søge arbejdstilladelse, skal fremvise en sådan arbejdstilladelse sammen med en bekræftelse på ansættelse fra arbejdsgiveren eller et ansættelsesbrev. 35

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie

Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Retten til frit at færdes og opholde sig i EU's medlemslande for unionsborgere og deres familie Vejledning om rettighederne i direktiv 2004/38/EF Kapitel 1 Unionsborgerskab Unionsborgerskab Borgerne i

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-bekendtgørelsen) 1 I medfør af 2, stk. 4, 46 c og 46 d i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004

DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 30.4.2004 DA Den Europæiske Unions Tidende L 158/ 77 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2004/38/EF af 29. april 2004 om unionsborgeres og deres familiemedlemmers ret til at færdes og opholde sig frit

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 30. april 2009 21. april 2009. Nr. 322. Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) I

Læs mere

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1)

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler (EU-opholdsbekendtgørelsen) 1) BEK nr 474 af 12/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration, j.nr. 10/00355 Senere ændringer til

Læs mere

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen

Lovlig indrejse og ophold i Danmark. Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Lovlig indrejse og ophold i Danmark Tanja Nordbirk Fuldmægtig i Udlændingestyrelsen Overblik Besøg (korttidsophold): Visum Visumfri EU-borgere (under 3 måneder) Opholdstilladelse: Arbejde Studie Au pair

Læs mere

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig.

Hermed følger til delegationerne Kommissionens dokument - K(2008) 2976 endelig. RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 30. juni 2008 (02.07) (OR. fr) 11253/08 FRONT 62 COMIX 533 FØLGESKRIVELSE fra: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Læs mere

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet

NOTAT. Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet NOTAT Dato: 18. maj 2009 Kontor: Lovkontoret Notat om tidsubegrænset ophold efter opholdsdirektivet Dette notat har til formål at afdække en række problemstillinger i forbindelse med retten til tidsubegrænset

Læs mere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere

Du er EU-borger. Information fra ASTI og par tnere Du er EU-borger V E L K O M M E N t i l L u x e m b o u r g Information fra ASTI og par tnere O V E R S I G T Du bosætter dig i Luxembourg : I mindre end 3 måneder I mere end 3 måneder : - lønmodtager

Læs mere

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab

Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab Vejledning om lovligt ophold som betingelse for indgåelse af ægteskab 1. Ægteskabslovens 11 a Ifølge 11 a, stk. 1, i lov om ægteskabs indgåelse og opløsning må ægteskab kun indgås, når hver af parterne

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1968L0360 DA 01.05.2004 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 15. oktober 1968 om afskaffelse af restriktioner om

Læs mere

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp?

Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? Hvornår har borgere fra andre EU-lande ret til at modtage kontanthjælp? en guide til sagsbehandlere i kommunernes kontrolgrupper og ydelsesspor Udgivet i december 2017 af Samarbejdsforum, der er et formelt

Læs mere

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten

Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til fri bevægelighed efter EF-traktaten US-meddelelse Center for Asyl og Familiesammenføring Familiesammenføringsmeddelelse nr. 1/08 27. maj 2008 Behandling af ansøgninger om familiesammenføring til danske statsborgere, der anvender retten til

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 27 Offentligt DOMSTOLENS KENDELSE (Syvende Afdeling) 19. december 2008 (*)»Procesreglementets artikel 104, stk. 3 direktiv 2004/38/EF artikel 18 EF og 39 EF ret til respekt for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 24. august 2012 Sag 58/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus den 13. juli 2011 og

Læs mere

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner

Kapitel 1 Udstedelse af EU/EØS-opholdsbevis til hovedpersoner Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik, Arbejdsmarkedsudv UUI alm. del - Bilag 61,AMU alm. del - Bilag 93 Offentligt Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske

Læs mere

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området

Baggrund for udvidelsen af Schengen-området MEMO/07/618 Bruxelles, den 20. december 2007 Baggrund for udvidelsen af Schengen-området Den 14. juni 1985 undertegnede Belgien, Tyskland, Frankrig, Luxembourg og Nederlandene i Schengen, der er en landsby

Læs mere

Ansættelse af udlændinge

Ansættelse af udlændinge Gode råd om Ansættelse af udlændinge Det kan være svært at holde styr på reglerne og vilkårene for at ansætte udlændinge i danske virksomheder. Denne pjece giver et overblik over mulighederne for at ansætte

Læs mere

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007 Europa-Kommissionen Ønsker du at arbejde i et andet EU-land? Hvad er dine rettigheder! Ajourført version 2007

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne

Vejledning om legitimation. ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne Vejledning om legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved statsborgerskabsprøven og danskprøverne for voksne udlændinge m.fl. For at kunne gå op til statsborgerskabsprøven

Læs mere

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse

BILAG. til det ændrede forslag. til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.9.2016 COM(2016) 552 final ANNEX 2 BILAG til det ændrede forslag til Rådets afgørelse om undertegnelse og midlertidig anvendelse af lufttransportaftalen mellem Amerikas

Læs mere

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08

Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 Orienteringsbrev til kommunerne nr. 10/08 15. april 2008 Til samtlige kommuner Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Orientering om vejledning

Læs mere

EØS-rEglErnE og medlemskab

EØS-rEglErnE og medlemskab EØS-reglerne og medlemskab I denne pjece finder du de overordnede regler for arbejde og ophold i EØS-lande og øvrige udland. Pjecen er ikke udtømmende. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0227 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 12.5.2010 KOM(2010)227 endelig 2010/0126 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. /2010 om ændring af forordning (EF)

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final 2015/0062 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0257 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0257 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0257 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.4.2003 KOM(2003) 199 endelig 2001/0111 (COD) Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS

Læs mere

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration

Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration Europaudvalget EU-konsulenten Til: Dato: Europaudvalget, Udvalget for Udlændinge og Integration 21. august 2008 Oversigt over EU-domme om familiesammenføring og fri bevægelighed Denne note søger at give

Læs mere

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser

Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier. Generelle bestemmelser Regulativer for EU-statsborgere og medlemmer af deres familier Generelle bestemmelser Beslutning om ophold på Polsk territorium for EU statsborgere gives umiddelbart og i tilfælde af medlemmer i familien,

Læs mere

EØS-rEglErnE og dagpenge

EØS-rEglErnE og dagpenge EØS-reglerne og dagpenge Indhold 1. Kend dine muligheder 4 1.1 Rejs aldrig ud 4 1.2 Dine muligheder 4 1.3 Før du rejser 4 1.4 Fejlforsikring 4 2. Dagpenge under jobsøgning i et andet EØS-land 6 2.1 Ansøgning

Læs mere

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015.

Vedlagt følger til delegationerne et dokument om ovennævnte spørgsmål, som RIA-Rådet nåede til enighed om den 20. juli 2015. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. juli 2015 (OR. en) 11130/15 ASIM 62 RELEX 633 NOTE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 10830/2/15 REV 2 ASIM 52 RELEX

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring

RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring L 251/12 RÅDETS DIREKTIV 2003/86/EF af 22. september 2003 om ret til familiesammenføring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 12.12.2007 KOM(2007) 802 endelig 2007/0281 (CNS) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 1234/2007 om en fælles markedsordning

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 28.06.2013 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0461/2011 af Martin Stauns Hansen, dansk statsborger, om det danske integrationsministeriums fortolkning

Læs mere

Indledning. Fields marked with * are mandatory.

Indledning. Fields marked with * are mandatory. Spørgeskemaer om indførelsen af det europæiske erhvervspas fo sygeplejersker, læger, farmaceuter, fysioterapeuter, ingeniører, bj ejendomsmæglere (for kompetente myndigheder og andre interes offentlige

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget for Andragender 16.12.2014 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Vedr.: Andragende 0895/2011 af Anthony Webb, britisk statsborger, om afslag på ydelse til arbejdssøgende i henhold

Læs mere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere

Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft. Information til arbejdsgivere Guide: Sådan undgår du at ansætte ulovlig udenlandsk arbejdskraft Information til arbejdsgivere Indhold Dit ansvar 3 Sådan starter du 4 Hvilke udlændinge kan arbejde med det samme? 4 Hvilke udlændinge

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 23 Offentligt Europaudvalget, Socialudvalget og Udvalget for Udlændinge og Integrationspolitik EU-konsulenten Til: Dato: Udvalgenes medlemmer og stedfortrædere 25.

Læs mere

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt

I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, fastsættes: Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Bekendtgørelse om EU-advokaters etablering her i landet m.v. 1) I medfør af 130 i lov om rettens pleje, jf. lovbekendtgørelse nr. 1261 af 23. oktober 2007, fastsættes: Kapitel 1 Indledende bestemmelser

Læs mere

Vejledning om legitimation

Vejledning om legitimation Vejledning om legitimation Michael Karlsen Fuldmægtig Holbergsgade 6 T 33923771 1057 København K E mik@inm.dk www.nyidanmark.dk ved indfødsretsprøven og danskprøverne 1 Legitimation ved indfødsretsprøven

Læs mere

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit

Effektive løsninger. på dine problemer. i Europa. ec.europa.eu/solvit Effektive løsninger på dine problemer i Europa ec.europa.eu/solvit KEND DIN RET At bo, arbejde og studere i det EU-land, du vil, er en af dine grundlæggende rettigheder i EU. Virksomheder har desuden ret

Læs mere

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway

Internationale sponseringspolitikker. 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker 1. april 2015 Amway Internationale sponseringspolitikker Denne politik er gældende for alle europæiske markeder (Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrig,

Læs mere

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11).

Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning. EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011 dom i Clauder-sagen (sag E- 4/11). Dato: 14. august 2012 Kontor: EU- og Menneskeretsenheden Sagsbeh: MEI Sagsnr.: 2012-6140-0224 Juridisk fortolkningsnotat om Clauder-dommen (E-4/11) 1. Indledning EFTA-Domstolen afsagde den 26. juli 2011

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0488 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.9.2006 KOM(2006) 488 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om visse restriktive foranstaltninger

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS))

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender. Forslag til direktiv (KOM(2002) 548 C5-2002/ /0242(CNS)) EUROPA-PARLAMENTET 1999 2004 Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender 16. december 2002 PE 316.394/10-24 ÆNDRINGSFORSLAG 10-24 Udkast til udtalelse (PE 316.394) Luciana Sbarbati om forslag til

Læs mere

*** UDKAST TIL HENSTILLING

*** UDKAST TIL HENSTILLING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 6.12.2010 2010/0228(NLE) *** UDKAST TIL HENSTILLING om udkast til Rådets afgørelse om undertegnelse af aftalen

Læs mere

Kapitel 1 Anvendelsesområde

Kapitel 1 Anvendelsesområde Bekendtgørelse for Færøerne om EU- og EØS-statsborgeres adgang til udøvelse af virksomhed som psykolog samt til anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer I medfør af 19 i lov om psykologer m.v. som

Læs mere

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed

Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed BRIEF Retsforbeholdet forværrer danske familiers retssikkerhed Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME Mere end 1000 danskere gifter sig hvert år med en borger fra

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 5.3.2003 KOM(2003) 101 endelig ANDEN BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET OG EUROPA-PARLAMENTET om gennemførelsen af direktiv 90/364, 90/365

Læs mere

Til dig der vil arbejde i Danmark

Til dig der vil arbejde i Danmark Til dig der vil arbejde i Danmark Arbejdstilsynet Telefon 70 12 12 88 E-mail: at@at.dk www.at.dk 2 EU/EØS-lande Azorerne Balearerne (Mallorca, Ibiza) Belgien Bulgarien Ceuta Cypern (syd-ø) Danmark De Kanariske

Læs mere

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN

FÆLLES ERKLÆRINGER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN ER FRA DE NUVÆRENDE KONTRAHERENDE PARTER OG DE NYE KONTRAHERENDE PARTER I AFTALEN AF/EEE/BG/RO/DC/da 1 OM DEN SNARLIGE RATIFICERING AF AFTALEN OM REPUBLIKKEN BULGARIENS OG RUMÆNIENS DELTAGELSE I DET EUROPÆISKE

Læs mere

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet

I. Traktat om en forfatning for Europa. Europæiske Union 2. Protokol om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet Slutakten opregner bindende protokoller og ikke-bindende erklæringer Forfatningen Protokoller Nationale parlamenters rolle Nærhedsprincippet Domstolen Centralbanken Investeringsbanken Fastlæggelse af hjemsted

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 928 Offentligt Ministeren Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del Bilag 843 Offentligt Notat Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udlændinge- og Integrationsudvalg om afgivelse af indlæg i EU-Domstolens præjudicielle

Læs mere

3. Krav ved overgang til

3. Krav ved overgang til EØS-reglerne og efterløn I denne pjece giver vi en orientering om EØS-reglerne og efterløn: Indhold 1. Indledning 2. Krav ved udstedelse af efterlønsbevis 3. Krav ved overgang til efterløn 4. Ophold og

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 66 Offentligt Notat Modtager: SU-forligskredsen 10. april 2015 Konsekvenser af EU-Domstolens dom i C-359/13, Martens Den 26. februar 2015 afsagde

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE UNION OG DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE De kontraherende parter understreger

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2013 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse

BILAG. til. Forslag til Rådets afgørelse EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.3.2015 COM(2015) 103 final ANNEX 1 BILAG til Forslag til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og De Forenede Arabiske Emirater om visumfritagelse

Læs mere

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU

DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1. Få momsen tilbage. hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 1 Få momsen tilbage hvis du er turist i Danmark og bor uden for EU JANUAR 2008 DK_faa_momsen_100_210.qxp 16-01-2008 16:54 Side 2 Hvem kan få momsen tilbage

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.6.2014 COM(2014) 382 final 2014/0202 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EU) nr. 604/2013 for så vidt angår fastlæggelse

Læs mere

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen

Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Oversigtsnotat om Dublin-forordningen Udarbejdet af Dorte Smed, Asyl og Repatriering, november 2007 Baggrund Dublin-forordningen trådte i kraft i Danmark den 1. april 2006 som afløser for Dublin-konventionen.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om bemyndigelse af Østrig og Polen til at ratificere eller tiltræde Budapestkonventionen om

Læs mere

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA

PE-CONS 55/1/16 REV 1 DA DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 15. marts 2017 (OR. en) 2015/0307 (COD) LEX 1723 PE-CONS 55/1/16 REV 1 FRONT 484 VISA 393 SIRIS 169 COMIX 815 CODEC 1854 EUROPA-PARLAMENTETS

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.7.2014 COM(2014) 448 final 2014/0207 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om tilpasning af Rådets forordning (EF) nr. 1340/2008 af 8. december 2008 om handel med visse

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.8.2011 KOM(2011) 516 endelig 2011/0223 (COD) C7-0226/11 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 810/2009 af 13. juli

Læs mere

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr.

Skemaet er opdelt i to dele: DEL 1: ARBEJDE I ÉT LAND og DEL II: ARBEJDE I TO ELLER FLERE LANDE. E-mail adr. Udbetaling Danmark April 2014 International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING Jf. EF FORORDNING 883/2004 ved arbejde i EØS og/eller Schweiz SAMMEN MED SKEMAET SKAL

Læs mere

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet

Tillægsvejledning. for. danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Tillægsvejledning for danske private arbejdsgivere der beskæftiger lønmodtagere i udlandet Indledning Denne vejledning er til danske private arbejdsgivere, der har ansatte i udlandet og på danske skibe.

Læs mere

Jobsøgning i det udvidede Europa

Jobsøgning i det udvidede Europa Jobsøgning i det udvidede Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender CMI/Digital Vision Europa-Kommissionen 1 Hvor kan jeg søge arbejde? Fri bevægelighed for personer

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 21. februar 2013 *»Unionsborgerskab arbejdskraftens frie bevægelighed princippet om ligebehandling artikel 45, stk. 2, TEUF forordning nr. 1612/68/EØF artikel 7, stk. 2

Læs mere

Dagpenge, mens du søger job i udlandet

Dagpenge, mens du søger job i udlandet Juli 2015 Dagpenge, mens du søger job i udlandet Når du har været ledig i en kortere periode (som udgangspunkt 4 uger), kan du søge om få udbetalt danske dagpenge med en PD U2 (Personbåret Dokument U2)

Læs mere

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes:

I medfør af 19 i lov om psykologer m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 229 af 8. marts 2012, som ændret ved lov nr. 190 af 27. februar 2017, fastsættes: BEK nr 568 af 19/05/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 16. december 2017 Ministerium: Børne- og Socialministeriet Journalnummer: Børne- og Socialmin., j.nr. 2016-1465 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN

DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - S-Erklärung Dänisch (Normativer Teil) 1 von 13 DE KONTRAHERENDE PARTERS FÆLLES ERKLÆRINGER TIL AFTALEN FÆLLES ERKLÆRING OM DEN SAMTIDIGE UDVIDELSE AF DEN EUROPÆISKE

Læs mere

7161/03 HV/hm DG H I DA

7161/03 HV/hm DG H I DA RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 25. marts 2003 7161/03 FRONT 22 COMIX 139 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Initiativ fra Kongeriget Spanien med henblik på vedtagelse af Rådets direktiv

Læs mere

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K.

Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240 København K. Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2011-12 UUI alm. del, endeligt svar på spørgsmål 433 Offentligt Folketingets Udvalg for Udlændingeog Integrationspolitik Folketinget Christiansborg 1240

Læs mere

Opholdstilladelse som familiesammenført

Opholdstilladelse som familiesammenført Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2008-09 UUI alm. del Svar på Spørgsmål 57 Offentligt Pas- og Forlængelseskontoret Center for Asyl og Familiesammenføring Dato: 20. januar 2009 Sagsbehandler:

Læs mere

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT

HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT HØRING OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE FLYTNING AF REGISTRERINGSSTED FOR SELSKABER - høring gennemført af GD MARKT Indledning Indledende bemærkninger: Dette dokument er udarbejdet af Generaldirektoratet for det

Læs mere

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG

Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.10.2015 COM(2015) 482 final ANNEX 1 BILAG Forslag til Rådets afgørelse om fastlæggelse af den holdning, der skal indtages på vegne af Den Europæiske Union i det blandede

Læs mere

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv.

EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. EFTERLØN EFTER ARBEJDE eller forsikring i andet EØS-land mv. Efterløn efter arbejde eller forsikring i andet EØS-land mv. side 1 Indhold 1. Indledning... 2 2. Kravet om medlemsperiode... 2 3. Forsikringsperioder

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 18.05.2001 KOM(2001) 266 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om supplering af bilaget til Kommisssionens forordning (EF) nr. 1107/96 om registrering

Læs mere

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring)

Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) Vejledning ved indgåelse af ægteskab opholdstilladelse på grundlag af ægteskab eller tidligere indgået registreret partnerskab (ægtefællesammenføring) 1. Indholdet af udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. april 2011 Sag 364/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jacob Kiil, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Århus, 4. afdeling, den 13.

Læs mere

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer

UDKAST. Kapitel 3 Anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet vedrørende udøvelse af erhverv i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v. 1 I medfør af 4 a, 50, stk.

Læs mere

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold

Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden ret til ophold BKI nr 53 af 21/09/2000 Offentliggørelsesdato: 04-10-2000 Udenrigsministeriet Den fulde tekst Bekendtgørelse af aftale af 27. november 1997 mellem Danmark og Bulgarien om tilbagetagelse af personer uden

Læs mere

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne

Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Om at være arbejdsløshedsforsikret i EØS og på Færøerne Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS og på Færøerne 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1977L0249 DA 01.01.2007 005.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 22. marts 1977 om lettelser med henblik på den faktiske

Læs mere

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp==

lã=~í=î êé=~êäéàçëä ëüéçëñçêëáâêéí=á=bõp== Indholdsfortegnelse I denne pjece kan du læse om følgende: 1. Indledning om arbejde mv. i EØS 2. Danske dagpenge, mens du søger arbejde i et andet EØS-land 3. Overførsel af forsikrings- og arbejdsperioder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. april 2015 Sag 243/2014 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Boelskifte, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND,

KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, DEN TJEKKISKE REPUBLIK, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND, IRLAND, PROTOKOL OM ÆNDRING AF PROTOKOLLEN OM OVERGANGSBESTEMMELSER, DER ER KNYTTET SOM BILAG TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNION, TIL TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE UNIONS FUNKTIONSMÅDE OG TIL TRAKTATEN OM OPRETTELSE

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab

Forslag til folketingsbeslutning om dobbelt statsborgerskab 2008/1 BSF 55 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 28. november 2008 af Jørgen Poulsen (RV), Margrethe Vestager (RV) og Morten Østergaard (RV)

Læs mere

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a)

ٱ Arbejdstager ٱ Selvstændig erhvervsdrivende 1.1. Efternavn (1a) DEN ADMINISTRATIVE KOMMISSION FOR VANDRENDE ARBEJDSTAGERES SOCIALE SIKRING Se vejledningen på side 4 E 411 (1) ADMODNING OM OPLYSNINGER VEDRØRENDE RET TIL FAMILIEYDELSER I DE MEDLEMSSTATER, HVOR FAMILIEMEDLEMMERNE

Læs mere

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa

Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Hjælp til at søge medarbejdere i Europa Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures: hjælp til at søge medarbejdere i Europa Søger du at opbygge

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 7.11.2012 COM(2012) 650 final 2012/0309 (COD)C7-0371/12 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr. 539/2001 om fastlæggelse

Læs mere

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til

Sygehjælp på rejsen. om du kan få hjælp, hvis du bliver syg hvor du kan få hjælp og hvilken hjælp du kan få i det land, som du rejser til Sygehjælp på rejsen Grønland har indgået aftaler med Danmark, Færøerne, Sverige, Norge, Finland, Island og en række europæiske lande om adgangen til sygehjælp ved midlertidige ophold i de pågældende lande.

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.1.2013 COM(2013) 35 final 2013/0019 (NLE) C7-0045/13 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om ændring af bilag II og III til Rådets afgørelse af 9. juni 2011 om godkendelse

Læs mere

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation.

Husk feltet med Øvrige bemærkninger ved pkt. 10, når der er noget, der kræver yderligere forklaring og/eller vedlæg gerne dokumentation. Udbetaling Danmark International Social Sikring ANSØGNINGSSKEMA TIL BRUG FOR AFGØRELSE OM SOCIAL SIKRING ved arbejde i EØS og/eller Schweiz, efter EF- FORORDNING 883/2004 SAMMEN MED SKEMAET SKAL DU INDSENDE

Læs mere

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1)

Bekendtgørelse om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer erhvervet i udlandet 1) BEK nr 151 af 25/02/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdstilsynet, j.nr. 20155000093 Senere ændringer til forskriften

Læs mere