EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EntrEprisEForsikring Forsikringsvilkår af maj 2012"

Transkript

1 Entrepriseforsikring Version Forsikringsvilkår af maj 2012

2 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-20 Side 6 Arbejdsobjektet Afsnit Side 7 Bygherrens eksisterende bygninger og bygningsdele Afsnit Side 8 Ansvar Afsnit Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj 2012

3 FÆLLESBETINGELSER BETINGELSER Hvem er sikret 1.1 sikret er bygherren, hovedentreprenøren og eventuelle underentreprenører. Bygherren er den, der har indgået aftalen om forsikringen med Gjenisidge Forsikring, herefter kaldet selskabet. 1.2 Hoved- og underentreprenører er dog kun omfattet af ansvarsforsikringen såfremt policen er udvidet til at dække farligt arbejde: 1.3 Ved farligt arbejde forstås: a. midlertidig grundvandssænkning b. ramning og nedvibrering af pæle og spuns c. optrækning og opvibrering af pæle og spuns d. undermuring og understøbning e. afstivningsarbejde f. nedbrydningsarbejde g. sprængningsarbejde 2. Hvor dækkes Forsikringen dækker på det forsikringssted, der er anført i policen. 3. Forsikringens ikrafttræden Forsikringens ikrafttrædelsesdato fremgår af policen. 4. Ændring i arbejdet Sikrede skal straks underrette selskabet: a. hvis der foretages ændringer i den oplyste arbejdsmetode for entreprisen, eller b. hvis arbejdet stoppes helt, således at arbejdspladsen er forladt i perioder længere end 1 uge således at selskabet kan træffe beslutning om, hvorvidt og på hvilke betingelser forsikringen kan fortsætte. 5. Forsikringens varighed og opsigelse 5.1 Forsikringen dækker skader opstået i eller som kan henføres til den i policen anførte aftaleperiode (byggeperioden) samt i en 12 måneders afhjælpningsperiode. 5.2 Dækning for byggeperioden udløber automatisk når arbejdsobjektet er afleveret eller taget i brug, og senest ved aftaleperiodens udløb. 5.3 såfremt byggeperioden forlænges kan aftaleperioden forlænges, dog maksimalt 1 år fra byggeriets start. Selskabet skal i så fald underrettes og give tilsagn herom i form af en ny forsikringspolice. 6. Besigtigelse Selskabet er til enhver tid berettiget til at besigtige forsikringsstedet for at vurdere risikoforholdene. 7. Præmiebetaling 7.1 Præmien opkræves med angivelse af sidste rettidige betalingsdag via betalingsservice (BS) eller indbetalingskort. Sammen med præmien opkræves stempelafgift til staten og evt. andre offentlige fastsatte afgifter. Forsikringstageren betaler de udgifter der er forbundet med opkrævningen og betalingen af præmien mv. 7.2 Præmien opkræves som en engangspræmie for hele den 1-årige aftaleperiode og forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden. 7.3 Betales pr. indbetalingskort sendes påkrav om betaling til den opgivne betalingsadresse. Betales via betalingsservice hæves beløbet på det opgivne kontonummer. Ændres betalingsadresse eller kontonummer, skal selskabet straks underrettes. 7.4 Præmien betales senest 12 dage efter modtagelsen af indbetalingskortet. Sidste rettidige betalingsdag vil fremgå af indbetalingskortet. Betalingsfristerne gælder ikke, hvor præmien opkræves via betalingsservice (BS). 7.5 Betales præmien ikke rettidigt, ophører forsikringen. 7.6 Betales præmien for sent på grund af særligt undskyldende omstændigheder, og betales præmie samt renter og omkostninger umiddelbart efter at den særligt undskyldende omstændighed er ophørt, løber forsikringsaftalen på ny fra dagen efter, at betalingen sker. Betalingen skal dog ske senest 3 måneder efter udløbet af opsigelsesfristen i punkt 7.4. Er forsikringsaftalen indgået for en bestemt periode, skal betaling ske inden udløbet af denne periode. 8. gebyrer 8.1 Gebyrer selskabet er berettiget til at beregne gebyrer til hel eller delvis dækning af omkostningerne ved opkrævninger, rykkerskrivelser, inkasso, udbetalinger, dokumenter, oversigter, genparter og fotokopier samt besigtigelser, ekspeditioner og ydelser i forbindelse med police- og skadebehandling Prisen er enten fast eller beregnes som en procentsats/timesats. Beregningsmetoderne kan kombineres Priserne fremgår af selskabets prisliste, der kan ses på selskabets hjemmeside eller oplyses ved forespørgsel. Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj

4 8.2 Ændring og indførelse af gebyrer i bestående forsikringsaftaler kan gebyrer forhøjes eller nye gebyrer indføres af omkostnings-, indtjenings- eller markedsmæssige årsager Forhøjelse af gebyrer sker med én måneds varsel til den første i en måned. Ændringerne offentliggøres på selskabets hjemmeside. Indførelse af nye gebyrer sker ved brev til forsikringstager med tre måneders varsel til policens hovedforfaldsdato. 9. Præmieregulering 9.1 snarest efter fuldførelsen af entreprisen skal forsikringstageren meddele selskabet den samlede værdi af entreprisen, således som denne er endelig fastsat. 9.2 Hvis dette beløb overstiger den opgivne entreprisesum, hvoraf præmien er beregnet, skal en forholdsmæssig tillægspræmie betales til selskabet. 10. Indeksregulering Præmien, forsikringssummer og andre beløb, der er nævnt i forsikringsbetingelserne reguleres ikke. 11. Anmeldelse af skade 11.1 sikrede skal straks skriftligt anmelde til selskabet enhver skade, der må antages dækket under forsikringen samt give alle oplysninger og yde enhver bistand, der er nødvendig for at selskabet kan vurdere og opgøre skaden Foretages udbedring af skade, før selskabet har haft mulighed for at besigtige det beskadigede, fortabes retten til erstatning, medmindre sikrede kan godtgøre skadens omfang og årsag, og at den er omfattet af dækningen. 12. Anmeldelse af erstatningskrav 12.1 såfremt erstatningskrav rejses eller formodes at ville blive rejst mod sikrede, skal det straks anmeldes til selskabet Anerkendelse af erstatningspligt og godkendelse af erstatningskrav må kun ske med selskabets samtykke, og selskabet træffer i øvrigt bestemmelse om sagens behandling i det omfang, selskabet har udredt en erstatningsydelse, indtræder selskabet i sikredes eventuelle krav mod tredjemand. 13. Skadeopgørelse Skade opgøres som de normale omkostninger ved nødvendig udskiftning eller reparation af beskadigede genstande til den stand, hvori de befandt sig umiddelbart før skadens indtræden. Tillige dækkes rimelige omkostninger til afværgelse af skade, som er dækket under nærværende forsikring. 14. Forældelse Såfremt forsikringstageren ikke inden 6 måneder, efter at selskabet skriftligt har afslået et erstatningskrav, påstævner sagen for vedkommende domstol, mister forsikringstageren sin ret til erstatning. 15. Hvis en skade også kan kræves dækket fra anden side Er der oprettet forsikring mod samme risiko i andet/ andre forsikringsselskab(er) og har dette/disse selskab(er) taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er oprettet i andet selskab, gælder samme forbehold for nærværende forsikring. Denne bestemmelse vedrører kun opgøret mellem selskaberne som betaler erstatningen i fællesskab. 16. sikkerhedsforholdsregler Efter en skade har selskabet ret til med 1 uges varsel efter skadens anmeldelse at give pålæg om sikkerhedsforholdsregler, der skal iagttages for at forebygge eller begrænse tilsvarende skader. 17. krigs- jordskælvs-, atom- og forureningsskader Forsikringen dækker ikke skader som direkte eller indirekte er en følge af: a. krig, krigslignende forhold, oprør eller borgerlige uroligheder. b. jordskælv eller andre naturkatastrofer. c. udløsning af atomenergi eller radioaktivitet. Forsikringen dækker dog skader i forbindelse med kernereaktioner anvendt til sædvanligt industrielt, medicinsk eller videnskabeligt formål, når anvendelsen har fulgt gældende forskrifter og ikke har stået i forbindelse med reaktor- og acceleratordrift. d. forurening, medmindre skaden er opstået uventet, utilsigtet og ved et pludseligt uheld. 18. Voldgift 18.1 opstår der uenighed mellem forsikringstageren og selskabet om en bygningsskades opgørelse, kan såvel forsikringstageren som selskabet forlange skaden opgjort af upartiske vurderingsmænd Forsikringstageren vælger den ene, mens selskabet vælger den anden Vurderingsmændene vælger inden forretningens foretagelse en opmand, som i tilfælde af uoverensstemmelse mellem vurderingsmændene træder til og inden for grænserne af uoverensstemmelserne træffer afgørelser om de punkter, der er uenighed omkring. Kan vurderingsmændene ikke enes om valg af opmand, udpeges denne af Voldgiftnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed. 4 Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj 2012

5 18.4 Vurderingsmændene foretager opgørelsen i overensstemmelse med policens bestemmelser og afgiver en skriftlig redegørelse for beregning af tabet Hver af parterne betaler for den af ham valgte vurderingsmand, mens udgifterne til opmand deles lige mellem parterne. 19. Ankenævn 19.1 Ankenævn Hvis du ikke er tilfreds med selskabets behandling og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan der indgives en skriftlig klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf.: Du skal indsende klagen til Ankenævnet på et særligt klageskema. Samtidig betaler du et gebyr til Ankenævnet. Efter anmodning kan du få tilsendt klageskemaet og et indbetalingskort til brug for indbetalingen af gebyret. Henvendelse om klageskema mv. kan ske til: a. Selskabet, b. Ankenævnet for Forsikring eller c. Forsikringsoplysningen Philip Heymans Allé Hellerup Tlf.: Lovgivning For forsikringen gælder ud over de regler og bestemmelser, der er nævnt i policen og forsikringsbetingelserne, bl.a. Lov om forsikringsaftaler og Lov om forsikringsvirksomhed. Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj

6 ARBEJDSOBJEKTET BETINGELSER R Forsikrede genstande 21.1 Forsikringen omfatter arbejdsobjektet, de materialer der er beregnet til at indføres i arbejdsobjektet, og de midlertidige anlæg der anvendes til udførelse af den i policen angivne entreprise på det i policen angivne forsikringssted Ved midlertidige anlæg forstås genstande, der er fremstillet eller anskaffet udelukkende til brug ved udførelse af den forsikrede entreprise og som medgår hertil, og hvor den fulde værdi er indregnet i entreprisesummen. 22. Skader der erstattes 22.1 Forsikringen dækker fysiske tab af og skade på de forsikrede genstande som følge af en hvilken som helst uforudset begivenhed, med de nedenfor angivne undtagelser, med indtil de i policen angivne forsikringssummer og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko Forsikringssummen skal svare til den angivne entreprisesum, og der foreligger underforsikring, såfremt entreprisesummen er større end den anførte forsikringssum, med et reguleringstillæg på maksimalt 20%. i. skader, som på grund af arbejdets natur må anses som en uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet eller som kunne undgås ved iagttagelser af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger eller ved anvendelse af en anden, mere hensigtsmæssig udførelsesmetode. 24. Afhjælpningsperiode Forsikringen dækker i 12 måneder fra arbejdsobjektet er afleveret på policens almindelige og særlige betingelser i øvrigt fysiske skader på de forsikrede genstande, mens de befinder sig på forsikringsstedet, som følge af: a. fejl eller udeladelser i den forsikrede opførelsesperiode (aftaleperiode) og på forsikringsstedet, som først konstateres i afhjælpningsperioden. b. afhjælpning af fejl og mangler som sikrede i henhold til kontrakten er forpligtet til at udbedre. 23. Forsikringen dækker ikke. a. tab og skade som er en følge af brand (ildsvåde), lynnedslag og eksplosion, samt øvrige forsikringsbegivenheder, der er eller ville være omfattet af en sædvanlig brandforsikring. b. skader på motordrevne køretøjer, entreprenørmateriel, arbejdsmaskiner, skure, værktøj, stilladser og tilsvarende genstande, bortset fra midlertidige anlæg som anført under punkt 21. c. normal afhjælpning af fejl og mangler. d. skader, der skyldes slid, rust, og anden gradvis forringelse, eller mangelfuldt udført arbejde, mangelfulde materialer eller mangelfuld udførelse af projektering, beregning eller konstruktion. Denne undtagelse er begrænset til den del af arbejdsobjektet hvori det slidte, forringede eller fejlbehæftede indgår, som bliver direkte ramt af skaden, men vedrører ikke andre dele af arbejdsobjektet, der bliver beskadiget som sekundær følge af den primære skade. e. skade på de dele af arbejdsobjektet, der er blevet afleveret eller taget i brug, jævnfør dog punkt 24. f. driftstab eller andet indirekte tab. g. bod for forsinkelse, manglende fuldførelse eller manglende opfyldelse af kontraktlige forpligtigelser. h. tab, der viser sig ved manko, når sådant tab kun konstateres ved opgørelsen af regnskabet eller beholdning. 6 Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj 2012

7 BYGHERRENS EKSISTERENDE BYGNINGER OG BYGNINGSDELE BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen Denne forsikring dækker i form af førsterisikoforsikring og underforsikring kan ikke gøres gældende. 25. Forsikrede genstande Når det udtrykkeligt fremgår af policen omfatter forsikringen eksisterende bygninger og bygningsdele som tilhører bygherren, eller som denne bærer risikoen for. 26. Skader der erstattes Forsikringen dækker fysisk skade på de forsikrede genstande alene som en direkte følge af arbejdets fysiske udførelse. Forsikringen dækker med indtil den i policen angivne forsikringssum og med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. 27. Forsikringen dækker ikke a. skader på genstande, som ikke er bygningsdele og som ikke tjener til bygningens drift. b. skader, som ikke skyldes direkte og umiddelbart arbejde på byggepladsen, eller som skyldes bestående bygnings deles utilstrækkelige og i forvejen svækkede fundering eller konstruktion. c. skader, som på grund af arbejdets natur må anses som en uundgåelig eller umiddelbar forudseelig konsekvens af arbejdet eller som kunne undgås ved iagttagelser af sædvanlige sikkerhedsforanstaltninger eller ved anvendelse af en anden, mere hensigtsmæssig udførelsesmetode. d. skader som er en følge af brand (ildsvåde) eller eksplosion, samt øvrige forsikringsbegivenheder, der er eller ville være omfattet af en sædvanlig brandforsikring. e. konstruktioner og anlæg, der er en del af arbejdsobjektet herunder bygherreleverancer. Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj

8 ANSVAR BETINGELSER R Gælder kun, hvis det fremgår af policen 28. Forsikringens omfang 28.1 Forsikringen dækker bygherrens erstatningsansvar for skade, tilføjet personer og ting, som er en direkte følge af den fysiske udførelse af den i policen beskrevne entreprise Forsikringen dækker også ansvar for skadevoldende følger, der opstår efter byggeperiodens udløb, såfremt de skyldes fejl eller udeladelser begået i byggeperioden uden medvirken af senere begået fejl eller udeladelser, dog kun for sådanne skader, der er anmeldt skriftligt til selskabet senest et år efter byggeperiodens udløb Hvis policen er udvidet hertil, dækker forsikringen endvidere entreprenørens erstatningsansvar for skade tilføjet ting ved farligt arbejde, jævnfør punkt 1, i forbindelse med udførelsen af entreprisen. h. for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevne køretøjer, herunder selvkørende arbejdsredskaber. Denne undtagelse gælder dog ikke ansvar for skade forvoldt af selvkørende arbejdsredskaber, når disse benyttes som arbejdsredskab på arbejdspladsen, og når ansvaret ikke omfattes af gældende lovgivning om skader forvoldt af motorkøretøjer. i. for skade forvoldt af sikrede med fortsæt. 29. Dækningssum 29.1 Den i policen anførte dækningssum danner højeste grænse for selskabets forpligtelser i aftaleperioden ved samme forsikringsbegivenhed eller række af forsikringsbegivenheder, der udspringer af samme hændelse med fradrag af den i policen angivne selvrisiko. Hvis ansvarsforsikringen omfatter flere sikrede, gælder den for hver af disse på samme måde som hvis særskilt police var udstedt for hver af de sikrede, dog uden at selskabets forpligtelse derved forhøjes rimelige omkostninger ved erstatningsspørgsmålets afgørelse samt renter af idømte erstatningsbeløb betales af selskabet, selv om dækningssummen derved overskrides. 30. Undtagelser Forsikringen dækker ikke ansvar: a. for skade på ting, som sikrede har til lån, leje, opbevaring, afbenyttelse, befordring eller som af anden grund befinder sig i sikredes varetægt eller som sikrede har sat sig i besiddelse af. b. for skade på bygherrens genstande. c. for skade på genstande omfattet af entreprisen. d. som følge af, at sikrede ved aftale eller på anden måde har pådraget sig et videregående ansvar end efter dansk rets almindelige regler om erstatningsansvar uden for kontraktforhold. e. for tab der skyldes, at entreprisearbejdet ikke opfylder sine formål eller på anden måde ikke er konditionsmæssigt. f. for skade som følge af permanent grundvandssænkning. g. for skade forårsaget af hunde eller ved benyttelse af luftfartøj eller søfartøj. 8 Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj 2012

9 FORTRYDELSESRET Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af privat forsikringer. Privat forsikringer er ulykkesforsikringer og forsikringer, der dækker bolig, indbo og andre private effekter, herunder biler, der overvejende anvendes privat. Fortrydelsesretten Du har ret til at fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten gælder også, hvis din aftale med forsikringsselskabet ændres væsentligt, f.eks. vedrørende dækningssum eller dækningsomfang. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har vi lov til at opkræve præmie for en periode fra 14 dage efter forsikringens ikrafttræden og til din rettidige fortrydelse. Præmie, statsafgift og gebyrer for perioden beregnes som en forholdsmæssig andel af prisen for et helt år efter 365-dages reglen. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen gælder i 14 dage fra den dag, du har modtaget bekræftelse af aftalen og oplysning om fortrydelsesretten. Forsikringspolicen og de medfølgende forsikringsbetingelser er bekræftelse af aftalen. Hvis aftalen er indgået ved fjernsalg - dvs. hvor du alene har haft kontakt med os pr. telefon, brev, eller over internettet har du efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift. Du har fået Information om dine forsikringer enten sammen med tilbuddet eller sammen med policen. Hvis du f.eks. modtager forsikringspolicen mandag den 1., har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået de yderligere oplysninger senere, f.eks. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, en søndag, en lørdag, grundlovsdag den 5. juni, juleaftensdag den 24. december eller nytårsaftensdag den 31. december, kan du vente til den følgende hverdag. Sådan gør du Du skal underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen inden fortrydelsesfristens udløb. Ønsker du at gøre det skriftligt, skal du blot sende informationen f.eks. pr. brev eller - inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har overholdt tidsfristen, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Lovpligtige forsikringer Hvis du benytter dig af fortrydelsesretten i tilknytning til en bygningsbrandforsikring, skal du dokumentere, at brandforsikring er tegnet i et andet forsikringsselskab. Hvis du fortryder en lovpligtig forsikring, f.eks. ansvarsforsikringen for motorkøretøjer, skal du sørge for at tegne lovpligtig forsikring i andet selskab. Vilkår Nykredit Forsikring - Entrepriseforsikring Privat - maj

10 Nykredit Forsikring A/S A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV En del af Gjensidige-gruppen Kundeservice Frederikskaj København V Telefon Nykredit Forsikring A/S CVR-nr

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5

10.0 Sikrede 4. 11.0 Fælles undtagelser 4. 12.0 Ændring i arbejdet 5. 13.0 Anmeldelse af skade 5. 14.0 Anmeldelse af erstatningskrav 5 FORSIKRINGSBETINGELSER KOMBINERET ENTREPRISEFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 460-04 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Indhold Side Indhold Side

Læs mere

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003

MC-/EU-knallertforsikring. Version 1103003 MC-/EU-knallertforsikring Version 1103003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-15 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 16-18 Side 7 Kaskodækning Afsnit 19-24 Side

Læs mere

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003

Camping-teltvognforsikring. Version 1105003 Camping-teltvognforsikring Version 1105003 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-17 Side 6 Kaskodækning Afsnit 18-23 Side 7 Branddækning Afsnit 24-28 Side

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Fritidshusforsikring. Version 2134005

Fritidshusforsikring. Version 2134005 Fritidshusforsikring Version 2134005 Forsikringsbetingelser af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Bygning - Hvor og hvad dækkes Afsnit 17-20 Side 7 Brand Afsnit 21-23

Læs mere

Husforsikring. Version 2131009

Husforsikring. Version 2131009 Husforsikring Version 2131009 Forsikringsbetingelser af februar 2014 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Punkt 1-16 Side 6 Hvor og hvad dækkes Punkt 17-20 Side 7 Brand Punkt 21-24 Side 8 Anden

Læs mere

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer

Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer Ansvarsforsikring for Dansk Golf Unions medlemmer FÆLLESBETINGELSER 1. Lovregler, værneting og lovvalg 1.1 For forsikringen gælder Lov om forsikringsaftaler. 1.2 Tvister vedrørende forsikringsaftalen afgøres

Læs mere

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1

Bilforsikring. ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Bilforsikring ABC forsikringsvilkår BIL 2015-1 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1 15 Side 3 2. Ansvarsdækningen afsnit 16-18 Side 7 3. Kaskodækningen afsnit 19-24 Side 8 4. Glasdækning og

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser ERHVERVS- OG PRODUKTANSVAR 0103-24.05.2004 Side 1 Hvem er dækket af forsikringen.. 1 A ERHVERVSANSVAR 2 Erhvervsansvar.. 1 B PRODUKTANSVAR 3 Produktansvar meddækket under erhvervsansvar.. 3 4 Produktansvar..

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser for Bygningsforsikring Betingelsesnr. P336201 R026101 Indhold: Fællesbetingelser 3 Risikobetingelser 10 Bygningsbranddækning 11 Elskadedækning 13 Anden bygningsbeskadigelsesdækning

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Betingelser for indbo og hund Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse 1. Hvem er dækket af forsikringen 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Bygningsforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Bygningsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131

Beboelsesbygning. Forsikringsbetingelser R345131 Beboelsesbygning Forsikringsbetingelser R345131 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-16 Side 3 2. Bygningsbrand afsnit 17-19 Side 8 3. Elskade/kortslutning afsnit 20-23

Læs mere

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G

E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G E J E R S K I F T E F O R S I K R I N G Almindelige forsikringsbetingelser nr. 215-1 1. Sikrede...Side 2 2. Forsikringens dækningsomfang...side 2 3. Hvilke forhold er dækket...side 2 4. Undtagelser fra

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr

Betingelser. Property. Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Betingelser Property Hus Fritidshus Privat indbo Kæledyr Coverholder: Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Slagelsevej 67, DK-4700 Næstved, Denmark Telefon +45 56 57 44 00 kontakt@husejernesforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser af juni 2012. Bilforsikring R303 121. Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser af juni 2012 Bilforsikring Forsikringsbetingelser R303 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 7 Motoransvar Afsnit 15-16 Side 8 Motorkasko Afsnit 17-21

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer

Forsikringsvilkår. for. Campingvogn / Camplet / Trailer Forsikringsvilkår for Campingvogn / Camplet / Trailer Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079

Læs mere

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser

FAI-FORSIKRING. Forsikringsbetingelser FAI-FORSIKRING Erhvervsansvar- og Produktansvarsforsikring Forhandler-Værkstedsforsikring Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 1.1.2008 Adresse: Stamholmen 159 If Skadeforsikring,

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Beboelsesbygning forsikring

Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Beboelsesbygning forsikring Forsikringsbetingelser R345 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 7 Bygningsbrand Afsnit 17-19 Side 9 Elskade/kortslutning

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn

Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår MOP-1308 Motorkøretøjsforsikring Personbil, vare- og lastvogn Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til at fortryde dit køb af private

Læs mere