Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn"

Transkript

1 Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé Tåstrup Telefon adresse/hjemmeside / Lederens navn Grete Ringgaard Tilbuddets type 108 botilbud Antal afdelinger / enheder 3 Antal pladser 24 Om tilsynet Dato for tilsynsbesøg Den Start- og sluttidspunkt for tilsynsbesøg Kl

2 Deltagere i tilsynet: Ledelse Forstander Grete Ringgaard og stedfortræder for forstander Henning Østergaard Tre medarbejdere en pædagogmedhjælper, en socialpædagog og en pædagog. Fire beboere Tilsynsførende: Helen Hilario Jønsson (Chefkonsulent, Cand.pæd., socialpædagog) og Maud Rosendahl (Konsulent, Cand.scient.soc.) Forud for tilsynet har leder skriftligt besvaret spørgsmål vedrørende: Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Brand og beredskab Rengøring på fællesarealer, boligerne, grupperum m.v. Samarbejde med myndighedsfunktion Etablering af konfliktberedskab Der ud over har tilsynet orienteret sig i seneste tilsynsrapport, aftalegrundlaget, tilbuddets hjemmeside og tilbudsportalen. Hvilke punkter aftales det, at beboerne deltager i på dette møde? Giver bygningerne mulighed for aktiviteter og privatliv for borgerne? Er der ud fra et alment borgersyn en god rengøringsstandard? Hvordan forholder borgerne sig generelt til rammerne for måltiderne? Oplever brugerne generelt at være inddraget i planlægning og levering af hjælpen? Oplever borgerne at blive informeret om generelle forhold på opholdsstedet / i botilbudet? Hvordan arbejdes der med brugernes ressourcer og udvikling? Medinddrages brugerne eksempelvis i tilrettelæggelsen af ydelserne? Bliver borgerne hørt, forstået og imødekommet i det daglige? Oplever borgerne generelt at der er tilstrækkelige tilbud om aktiviteter i tilbuddene? Hvordan oplever borgerne, mulighederne for fysisk aktivitet og træning Hvilke planer og tanker gør medarbejdere, ledere og brugere sig om fremtiden? Status siden sidst 1. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Kort gennemgang af bemærkninger fra sidste tilsynsmøde Fysiske rammer i køkken. Ifølge ledelsen er der en udfordring både nu og på sigt omkring størrelsen på køkkenerne, fordi der er en tendens i målgruppen til, at de på baggrund af alder efterhånden får behov for flere og flere hjælpemidler. Det betyder, at det med tiden bliver svært at få plads til, at alle kan sidde og spise i køkkenet. Ledelsen ønsker derfor en udvidelse af køkkener. Særligt udsigten til, at der bliver behov for kørestole til de fleste på grund af alder, gør det nødvendigt at tænke i sådanne baner. Siden sidste tilsyn er der et par beboere som er begyndt at bruge rollator og der er kommet en ny beboer, som er kørestolsbruger. Man arbejder på at løse problematikken på forskellig vis. I hus tre er der fx nogle, som vælger at spise i dagligstuen i stedet for i køkkenet. 2

3 Hvad er der sket siden sidste anmeldte tilsynsbesøg? Er der iværksat nye kvalitetsforbedrende tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Ovennævnte udvikling i beboergruppen. Der har været endnu et dødsfald blandt beboerne. Der er procedurer for, hvordan personalet skal agere, når en beboer dør i hjemmet i tilbuddet. Man har konstateret, at proceduren ikke er helt indrettet på at håndtere en situation, hvor en beboer bliver indlagt og ikke kommer tilbage. Der var mange udfordringer i forbindelse med indlæggelsen af beboeren, herunder at samarbejdet med psykiatrisk afdeling ikke fungerede optimalt. Der er gang i et flerårigt projekt med uddannelse af to medarbejdere indenfor Marte Meo metoden. Det er inspireret af socialpsykiatrien og to medarbejdere ville gerne have uddannelsen. Man arbejder blandt andet med videooptagelser af situationer og efterfølgende analyse. Oplevelsen er at det fungerer godt. Der gives et konkret eksempel på, hvordan kommunikationen mellem en medarbejder og en beboer er blevet forbedret vha. metoden. Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Metoden er konkret og løsningsorienteret, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos hovedpersonerne. Der anvendes som nævnt video som redskab samt efterfølgende analyse af videoen med henblik på at få øje på hovedpersonens initiativer, sociale kompetencer etc. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin. Der er en medarbejder, som er under uddannelse til konfliktvejleder. Man kan allerede nu se gode effekter af denne indsats. Medarbejderen skal efterfølgende bruges som ressourceperson af hele centeret. Og endelig skal en medarbejder i gang med uddannelse inden for neuropædagogik næste år. Har der været klager fra brugere, pårørende eller andre? Der har ikke været klager. Gennem den løbende dialog opsamles små utilfredsheder inden de bliver til problemer. Mindre klager og undren fra pårørende tages alvorligt af ledelsen og behandles med en åben dialog.. Tilsynet bemærker at der er stigende udfordringer med de fysiske rammer, særligt i køkkenerne. Fysiske rammer og samarbejde med myndigheden 2. Brand og beredskab Beredskabsplan Evakueringsplan Ja Ja Brandtilsyn Brandtilsyn har sidst været gennemført den 17/

4 Brandøvelse Førstehjælp Andet Eventuelle bemærkninger fra brandmyndigheder Brandøvelser er sidst gennemført30 maj Der afholdes brandøvelser ca. 3 gange om året. Opgraderingskursus afholdt sidste år. I november afholdes kursus for ca. 10 medarbejdere Nej Der var følgende bemærkninger: 1. To pærer i nødbelysning skiftes 2. Accept af at skab flyttes til gangareal 3. Brandmateriel ikke tilset siden 2008 (beredskabet vil kontakte selskabet) 4. Accept af at hus 2 udvider stuen til gangareal pga. ny havedør (flugtvej). Tilsynet bemærker at brandmateriel ikke er tilset siden 2008, men at beredskabet har taget hånd om problemet ved at kontakte selskabet med henblik på at dette sker. 3. Fysiske rammer / miljø Er miljøet, borgerne færdes, i tilfredsstillende? Tilsynet finder generelt fælleslokalerne tilfredsstillende. Opleves fællesarealer rene og ryddelige? Lever bygningerne op til et passende niveau af tilgængelighed? Fællesarealerne opleves generelt rene og ryddelige, dog finder tilsynet at de udendørsarealer ikke er vedligeholdt i tilfredsstillende grad. Særligt lægger tilsynet mærke til atriumgården særligt i et af husene hvor denne er tilgroet af ukrudt og virker forfalden. De fælles haver kan med fordel gøres mere indbydende. Ledelse og medarbejdere udtrykker, at tilgængeligheden i køkkenområderne stadig ikke er i orden. Flere af beboerne har fået hjælpemidler siden indflytningen, og de har svært ved at komme rundt. Giver bygningerne mulighed for aktiviteter og privatliv for borgerne? (Særligt fokus på køkken, toilet og badeforhold) Beboerne er glade for deres lejligheder, men en beboer ønsker at der var et køkken i lejligheden. Beboerne fortæller, at fællesarealerne bruges til at holde fest i og når man spiser. Tilsynet kan observere, at der er mulighed for privatliv i lejlighederne. I et af husene er to lejligheder lagt sammen, så der skabes plads til et ægtepar. Har Arbejdstilsynet foretaget screening? Og har de haft bemærkninger? Nej ikke i det forløbne år. Tilsynet finder, at der generelt er rent og pænt indendørs, og at der er en god og hjemlig indretning. Tilsynet bemærker dog, at udendørs arealer ikke er indbydende, herunder atriumgården, der særligt i et af husene er tilgroet af ukrudt og virker forfalden. De fælles haver kan med fordel gøres mere indbydende. Tilsynet bemærker problemer med tilgængelighed i køkkenområderne for beboere i kørestole. 4

5 4. Rengøring på fællesarealer, boligerne, grupperum m.v. Hvem står for rengøringen? Hvor ofte gøres der rent? I Boliger/grupperum? På badeværelser/toiletter? I fælles opholdsrum/mødelokaler? På gangarealer? I personale rum/toilet? Lever rengøringen op til standarden/ aftalerne? Dækker standarden og aftalerne behovet for rengøring? Er der ud fra et alment borgersyn en god rengøringsstandard? OKS forestår rengøringen. Frøgård Allé overgår imidlertid til kommunal rengøring 1/ Der vil være samme frekvens af rengøring som nu. På alle hverdage. Der går højst to dage mellem rengøring (ved helligdage på hverdage) gange om ugen Fem gange om ugen Fem gange om ugen Fem gange om ugen Fem gange om ugen Forstander vurderer, at rengøringen lever op til standarden. Forstander vurderer, at standarden dækker behovet for rengøring, når det faste personale er på arbejde. Beboerne gør rent sammen med personalet i deres lejligheder. En fortæller at han selv støver af. Beboerne er generelt tilfredse med rengøringsstandarden. Tilsynet observerer og vurderer, at der er en tilfredsstillende rengøringsstandard. 5. Samarbejde med myndighedsfunktion Er der opmærksomhedspunkter i forhold til Høje-Taastrup Kommune fungerer det eventuelle samarbejde? Leder udtrykker, at de i det store og hele er tilfredse med samarbejdet med kommunen. Der er en fin dialog og et godt samarbejde. De blev dog overraskede over, at det ikke var muligt at hente hjemmehjælp til en alvorligt syg beboer, som stod for at blive udskrevet fra sygehus. I stedet skulle der ansættes vikarer, hvilket ifølge leder ville være en langt dyrere ordning. Vikarer kan ikke ansættes for fx en time af gangen(beboeren afgik ved døden, så de nåede aldrig at gennemføre ordningen). Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne er til gengæld meget fint. Tilsynet bemærker at der bør arbejdes med at afklare, hvordan man i tilfælde af, at der opstår behov for hjemmepleje til en anden beboer, kan finde en tilfredsstillende løsning 5

6 Politikker / retningslinjer for opholdsstedet / botilbudet 6. Kost og ernæring Er der udarbejdet generelle retningslinjer, kostpolitik eller lig- Det er ifølge leder borgerne, som beslutter, hvad der skal laves, Der er ikke udarbejdet generelle retningslinjer eller en kostpolitik. nende i tilbuddet? men man hjælper dem på vej. Borgernes behov varierer meget, hvor nogen har diabetes, er der andre som er meget tynde. Det er derfor svært at lave en kostpolitik, som kan rumme 24 menneskers forskellige behov. Leder fortæller, at de tidligere har evalueret kosten ved at lave et tjek af kostplanerne over en periode for at se, om de var sunde. Det så fornuftigt ud. Ifølge ledelse er der et meget stort fokus på kosten. Der er ligeledes et stort fokus på den enkeltes vægt. Man bruger fx at inddrage egen læge og gå til kontrolvejninger. Hvordan sikres/hvilke tiltag gøres for at sikre, at der er tale om fyldestgørende kost? Medarbejderne fortæller, at de har forskellige kogebøger i husene, som beboerne vælger retter ud fra. Der skal være gode billeder i kogebøgerne, og de er valgt ud fra at der er vis sundhedsværdi i retterne. I et hus lægger man også vægt på, at der serveres salat til måltiderne. I forhold til diabetikere tager man lægen med på råd. Det kan være svært at få beboere til at overholde en diæt, det kræver en stor pædagogisk indsats og at maden anrettes i portioner. Personalet oplever, at de er gode til at finde erstatninger for det, man ikke kan tåle at spise, fx ved fødselsdage. Man kan ikke styre, hvad beboerne selv køber og har i deres egen bolig. I et hus er borgerne så velfungerende, at nogen af dem selv kan gå op og købe ind. Deltager borgerne i madlavning? Det er ikke alle beboere, som er med til at lave mad, men man arbejder med at give beboerne opgaver, som de kan magte, fx at skære en agurk. For mange af beboerne betyder det meget at have maddag. Andre har valgt helt fra i forhold til både madlavning og valg af menu. Det kan skyldes de fysiske rammer, peger medarbejderne på, særligt for de som sidder i kørestol. Hvordan forholder borgerne sig generelt til rammerne for måltiderne? Borgerne kan vælge at spise i deres egen bolig eller sætte sig et andet sted. Hvis man ikke kommer hjem til spisetid, kan man aftale, at der sættes mad til side. Der kan være meget uro under måltidet, hvis alle er der, påpeger medarbejderne. Beboerne udtrykker, at de synes det er hyggeligt at spise sammen. De oplyser, at det er på husmøderne de bestemmer, hvad de skal have at spise. 6

7 Kan borgerne frit tage drikkevarer, frugt mv.? Har borgerne indflydelse på, hvor de kan spise? Hvem står for menu og indkøb? Har der været besøg fra fødevarekontrollen? Og har det eventuelt givet anledning til bemærkninger? Ja Ja Beboerne handler ind sammen med en medarbejder på hjemmedage, men mange af dagligvarerne handles også ind via et cateringfirma. Sidste besøg var den 7/ Der blev givet Elitemærke i alle 3 huse. Tilsynet vurderer, at der gøres en god indsats for at sikre at maden er sund og tilrettet den enkeltes behov. Tilsynet bemærker dog, at det kan være en god idé at lave nogle fælles retningslinjer for sund kost blandt medarbejderne på tværs af husene. Det vil sikre en fælles linje i den måde medarbejderne rådgiver beboerne i forhold til valg af madretter mv. Med mindre man har haft en fælles proces eller har diskuteret, hvad der er sund mv. er der ingen grund til at antage, at man i en personalegruppe har samme opfattelse. Tilsynet anbefaler, at man undersøger om de kørestolsbrugere blandt beboerne, som ikke deltager i madlavningen, fravælger deltagelse pga. køkkenets indretning eller pga. manglende interesse. Hvis det handler om køkkenets indretning, bør medarbejderne overveje, hvordan de kan inddrage beboerne på alternativ vis. 7. Værgemål, magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Er der borgere i tilbuddet, der har behov for værgemål? Og er der indgået værgemål? Hvilke tanker har I gjort jer omkring værgemål? Er der borgere i tilbuddet, som har brug for særlige foranstaltninger i henhold til magtanvendelsesreglerne / selvbestemmelsesretten? Er der i bekræftende fald gjort foranstaltninger? Er der foretaget registreringer af magtanvendelse? Nogle beboere har økonomisk værge og enkelte har fuldt værgemål. En enkelt beboer har en værge efter tidligere lovgivning. Der er et fint samarbejde med værge. Der er ikke nogen retningslinjer/politik for det hverken generelle retningslinjer for kommunen eller på stedet. Leder har bedt om hjælp fra forvaltningen til at tale igennem, hvordan man kan sikre borgerne. Der mangler især retningslinjer for, hvornår man skal foranstalte et værgemål. Der er udfordringer i forhold til beboere, som ind imellem er fysisk meget voldsomme over for hinanden. Der arbejdes løbende med problematikken. Der har været episoder med krænkelser af seksuel karakter mellem beboere og i den forbindelse haft der været tilkaldt en seksualvejleder, som kunne vejlede de pågældende. Der har ikke været nogen magtanvendelser siden sidste tilsyn. De registreres og forstander redegør for, hvordan der følges op på magtanvendelserne internt, således at der sker faglig refleksion og diskussion af alternative handlemuligheder fremadrettet. 7

8 Medarbejderne oplyser at der er en velfungerende struktur for, hvordan der følges op på magtanvendelser internt. De redegør desuden for drøftelser og handlinger, der er relateret til konflikthåndtering. Anvendes samtykkeerklæringer jf. lov om social service 124, stk. 3? Er der borgere, der oplever, at de bliver udsat for tvang? Er alle borgere for eksempel frit stillet til at forlade tilbuddet mv.? Forekommer der vold/seksuelle krænkelser blandt brugerne? Hvis ja hvordan registreres og forebygges det? Evt. anmeldelse til politiet? Nej Medarbejderne mener ikke, at der er borgere, som oplever tvang fra medarbejdernes side. Der forekommer krænkelser og vold mellem enkelte beboere. Når det sker støtter og motiverer medarbejderne til, at de overholder respekten for hinandens grænser, men det er meget svært at få det til at fungere. Personalet har mange gange diskuteret, hvornår der skal tilkaldes politi og i hvor stor udstrækning personalet selv kan løse problemet. De pårørende er på forskellig vis involveret og inddraget i at forsøge at løse problematikken. Man har desuden inddraget en seksualvejleder i VISO. Er medarbejderne bekendt med lovgivning og Høje-Taastrup Kommunes vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? Ja Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har gode og relevante refleksioner omkring værgemål og magtanvendelse, samt håndtering af seksuelle krænkelser og vold mellem beboere. I forhold til kommende værgemål bemærker tilsynet, at det kan være frugtbart at lave en skriftlig aftale om samarbejdet med værgen, fx i forhold til hvilke udgifter der forventes dækket. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer og struktur for, hvordan der kan/skal handles, dokumenteres, reflekteres og følges op på episoder med vold eller seksuelle krænkelser mellem beboere. Tilsynet vurderer, at personalegruppen og ledelsen arbejder godt med problematikken, men at udfordringen er stor og at der er tale om en problematik, som afføder mange dilemmaer og et stort ansvar. 8. Medicinhåndtering Er der en fast skriftlig procedure Der er gode procedurer omkring medicinhåndtering og kvalitetsstandarder. Disse er udarbejdet tilbage i amtets tid og er velfunge- for medicinadministration og følges den? rende i praksis. 8

9 Der er kvalitetsstandarder og vejledninger for: - overførsel af ordination - opmåling - uddeling - utilsigtede hændelser - opgavefordeling mellem dag- og døgntilbud - selvadministration Leder vurderer at de følges. Har der været utilsigtede hændelser siden sidste tilsyn og er der sket en registrering af utilsigtede hændelser i forhold til medicinadministration? Er der iværksat korrigerende handlinger som følge af eventuelle utilsigtede hændelser? Er personalet bekendt med virkninger, bivirkninger af den medicin borgerne modtager, herunder håndkøbsmedicin? Hvor mange af medarbejderne har medicinkursus? Er der overensstemmelse mellem den medicin, der er anført på medicinskemaet, og den medicin, der gives/udleveres til den enkelte borger? Antal utilsigtede hændelser registreres. Der var i alt 19 i (Borgere som ikke får taget deres medicin til tiden). I 1. og 2. kvartal 2010 har der været 30 hændelser (igen primært borgere, som ikke får deres medicin til tiden). En del skyldes en enkelt borgers medicinændring. Ja Ja Ifølge leder har 29 af medarbejderne medicinkursus. Al medicin er dispenseret fra apotek. Medarbejder tjekker og registrerer udlevering. Hvert hus har en medicinansvarlig, fortæller medarbejderne, og der er god styr på det. Tilsynet vurderer, at der er gode procedure for medicinhåndtering og at de følges. Tilsynet vil gerne fremhæve at så mange medarbejdere har medicinkursus. 9. Håndtering af borgernes økonomi Håndtering af borgerne økonomi, herunder om der er udarbejdet interne retningslinier til personalet for håndtering af beboernes økonomi i henhold til Høje-Taastrup Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Der er retningslinjer internt. Ifølge ledelsen er det svært at overholde kommunens kasse og regnskabsregulativ, derfor skal en arbejdsgruppe i samarbejde med økonomisk afdeling til at arbejde med at rette bilaget til kasseregnskabsregulativet til, så det bliver tidssvarende. Tilsynet finder, at der er tale om et relevant og godt initiativ. 9

10 Inddragelse og indflydelse 10. Brugerindflydelse og inddragelse Er der etableret et brugerråd og fungerer det aktivt? Hvis ikke, hvordan er brugerindflydelsen så organiseret? Er der etableret et bruger- og pårørenderåd og fungerer det aktivt? Der er et Caféudvalg (sammensat af brugere), som laver sociale arrangementer, herunder fester og udflugter. Der er etableret et bruger- og pårørenderåd, som behandler meget overordnede ting. Der sidder bl.a. tre beboere og fire pårørende i rådet. De bliver bl.a. informeret om økonomi. Rådet mødes fire gange årligt. Oplever brugerne generelt at være inddraget i planlægning og levering af hjælpen? Medarbejderne giver flere eksempler på,hvordan de motiverer beboerne fx i forhold til tandhygiejne og indretter hjælpen efter beboernes ønsker. Medarbejder mener, at beboerne er inddraget i høj grad i den hjælp de får. Der laves en årlig undersøgelse af tilfredsheden. Ledelsen fortæller, at tilfredshedsundersøgelsen foretages af den interne kvalitetsgruppe (en medarbejder fra hvert hus og ledelse). En gang om året interviewer gruppen et udvalg af beboere om fx hvem, der bestemmer hvad, hvor tilfredse er beboerne er med hjælpen osv. Interviewguiden er blevet udviklet i huset specielt til beboerne, for at sikre at beboerne faktisk forstår spørgsmålet. Ledelsen er meget glad for undersøgelserne, som har givet mange aha oplevelser gennem tiden. Oplever borgerne at blive informeret om generelle forhold på opholdsstedet / i botilbudet? Der er beboermøder hver søndag. Der diskuteres både madplan og forskellige aktiviteter i løbet af ugen, som beboerne kan melde sig til og fra. Beboerne er gode til at melde til, og nogle af beboerne skal have hjælp til at melde fra til tilbud, fordi der er så mange muligheder. Beboerne oplever, at personalet kunne blive bedre til at forklare beboerne, hvad de skal lave i løbet af weekenden Tilsynet vurderer, at der er gode muligheder for inddragelse og medindflydelse både gennem de formelle kanaler som bruger og pårørenderåd og Cafeudvalget. Tilsynet lægger særlig mærke til den årlige tilfredshedsundersøgelse, som et særdeles godt tiltag. 11. Inddragelse af pårørende - Der indgik ikke nogen pårørende i tilsynet. Hvordan fungerer samarbejdet Medarbejderne vurderer, at samarbejdet med de pårørende er tilfredsstillende. ml. medarbejdere og de pårørende? Er de pårørende informeret om det daglige liv og på hvilken måde? Se ovenstående de pårørende er bl.a. inddraget gennem brugerog pårørenderådet. 10

11 Medinddrages de pårørende og på hvilke områder/niveau? Er de pårørende orienteret om hvordan man kommer i kontakt med relevante ledere og medarbejdere på opholdsstedet / i botilbudet? Se ovenstående Ja. Da der ikke indgik nogen pårørende i tilsynet, kan tilsynet kun vurdere samarbejde og inddragelse ud fra medarbejdere og ledelses perspektiv. Herud fra vurderes det at samarbejdet fungerer godt. Indhold og udvikling 12. Pædagogik / metode Fokusområde Hvilket værdigrundlag lægges til grund for arbejdet med målgruppen? Der er et værdigrundlag og et helt grundlæggende menneskesyn omkring respekt og ligeværd. Derud over bygger værdigrundlaget på Høje Taastrup Kommunes handicappolitik og FNs handicapkonvention. Der har lige været afholdt en temadag i forhold til handicapkonventionen, som blev stillet op i forhold til menneskerettigheder, fortæller medarbejderne. Det var meget inspirerende. Ledelsen peger på, at udmøntningen af værdigrundlaget i hverdagen sikres gennem et godt kollegialt samarbejde med stor vægt på feed back. De har gennem mange år arbejdet med feed back som omdrejningspunkt. Det er både indbyrdes i teams og i forhold til ledelsen. Tilsynet kan observere, at der af hjemmesiden fremgår et gennemarbejdet værdigrundlag, som vurderes at være omsætteligt i praksis. Er der udarbejdet kvalitetsstandarder og anvendes de? Hvilke pædagogiske tiltag ligger til grund for tilbuddet, og hvordan vurderer medarbejdere og ledere pædagogikkens omsættelighed i praksis? Ja. Der er en række pædagogiske tiltag omkring ADL, relation, struktur og kommunikation. Ledelsen peger på, at de ikke mener, at det er relevant at bekende sig til en særlig pædagogisk retning. Det er vigtigere at man tager udgangspunkt i den enkelte beboers særlige behov og de udfordringer det giver. Neuropædagogik og en kognitiv tilgang er noget af det grundlæggende. Der er blevet lavet screeninger af enkelte beboere. Screeningsresultaterne har ifølge medarbejderne fået stor betydning for hverdagen og er meget anvendelige. Udvikling og anvendelse af kommunikation, metode, redskaber og hjælpemidler? Medarbejderne fortæller, at visualisering generelt er et vigtigt redskab. I et hus arbejder man fx med at klippe billeder ud af blade og kommunikerer igennem det. For en beboer bruger man en form for livshistorier på pc. Man bruger visualisering på hjemmesiden, dels 11

12 til at kommunikere med pårørende, dels til at vise beboerne hvad man laver i de forskellige huse. En af medarbejderne har lavet en slags små livshistorier eller billedbeskrivelser af beboerne, som hænger på væggen i et af husene. Billederne viser fx hvad beboerne godt kan lide og hvad deres interesser er. De er lavet sammen med beboerne og de er meget glade for dem. Medarbejderne redegør for forskellige hjælpemidler, der tages i anvendelse for at hjælpe beboerne med at skabe overblik over ugen og samtidigt skaber det tryghed ved at de ved, hvad de skal lave den pågældende dag. Medarbejderne diskuterer meget, hvordan det er bedst at lave strukturen for beboerne, fx om det skal være privat eller i fællesrummene. For nogen skaber det tryghed at det hænger i fællesrummene. Generelt er metoder og redskaber tilrettet husene og den enkelte beboers behov. Hvilke mål og prioriteringer har medarbejdere og ledere for arbejdet med brugerne? Hvordan bruges handleplaner/pædagogiske planer i det daglige arbejde? Har alle brugere en handleplan/pædagogisk plan? Medarbejderne peger på at de mål, som de hele tiden arbejder med er at give beboerne så stor selvstændighed som muligt; at give dem velvære og ansvar, samt selvstændighed og selvhjulpenhed; og at lære dem at tage hensyn til hinanden. En gang om året udarbejdes en pædagogisk plan i forbindelse med 141 handleplanen. Man følger op i det daglige arbejde og på personalemøder, men ikke systematisk. Mange af delmålene er meget konkrete, fx en tur i tivoli eller lignende. For nogen delmål er der fastsat en opfølgningsdato. Det kører via Bostedsystemet. Det er først nu, at de for alvor er kommet i gang med at bruge Bosted. Hvordan arbejdes der med brugernes ressourcer og udvikling? Medinddrages brugerne eksempelvis i tilrettelæggelsen af ydelserne? Hvad gøres der, når en borger ikke ønsker at medvirke ved udarbejdelse eller revision af sin handleplan/pædagogisk plan? Bliver borgerne hørt, forstået og imødekommet i det daglige? Beboerne er generelt tilfredse med den hjælp de modtager. En beboer oplever, at det nogle gange går lidt for hurtigt når medarbejderne har travlt. Det er især om morgenen. Beboeren fortæller, at hun siger det til personalet, når hun synes de har for travlt. Det har de ikke oplevet. Beboerne oplever, at personalet er søde og er gode til at lytte og til at holde fester. En beboer oplever, at personalet går videre, hvis hun siger noget til dem. Det synes beboeren er irriterende. Tilsynet vurderer, at der er en god sammenhæng mellem værdigrundlaget, de temadage medarbejderne kan berette om, og må- 12

13 den hvor man arbejder med at udmønte værdierne i hverdagen både i det pædagogiske arbejde og internt i personalegruppen. Tilsynet anbefaler, at der foretages en mere systematisk og løbende opfølgning på den pædagogiske plan, så det bliver hyppigere end en gang om året. Tilsynet bemærker, at der (beskrevet ovenfor) er en medarbejder, som skal påbegynde en diplomuddannelse i neuropædagogik i Tilsynet vurderer at denne viden med fordel kan anvendes i resten af organisationen. 13. Medarbejdere Fokusområde Er der en klar ansvars- og opgavefordeling i organisationen? Hvordan kan samarbejdet i tilbuddet bedst karakteriseres? Ja. Der er et lederteam på to for tre personalegrupper, der fungerer som selvstyrende teams. Ifølge ledelsen er der ind i mellem op og ned ture, hvor samarbejdet kan være mere udfordrende, men hvis man ser det over mange år, er det rigtigt godt. Medarbejderne vurderer, at samarbejdet er godt. Er der noget, tages det op enten på stormøder eller personalemøder. Medarbejderne oplever, at de er gode til at give feedback. Er der etableret et konfliktberedskab, ambulanceplan eller lignende? Er der sket udskiftning i den faste medarbejdergruppen siden sidste anmeldte tilsyn? Hvilke kompetencer bliver prioriteret ved nyansættelser? Afholdes der løbende medarbejdersamtaler? Hvad bruges samtalerne til? Der er en ambulanceplan til de faste medarbejdere og en konfliktplan i forhold til beboere, som pludseligt får det svært. Som nævnt er der en uddannet konfliktvejleder. Der har været en enkelt naturlig udskiftning og barsler, hvor man får en vikar ind. MED udvalget har via aftalestyringen diskuteret sig frem til, hvordan den optimale medarbejdersammensætning ville se ud. Ud fra dette har man lavet et overblik over personalesammensætningen i de enkelte huse, med cv er, så man kan se hvad der skal til af kompetencer hos nye. Ind i mellem spiller økonomien dog ind og sætter begrænsninger. Der afholdes MUS en gang om året. Lederne husker som elefanter siger en medarbejder. Hvis man har give udtryk for et ønske i forhold til kursus, så tages det alvorligt og huskes. Tilsynet vurderer, at der er et godt internt samarbejde, som er karakteriseret af at man tager små problemer i opløbet og er gode til at give feed back. Tilsynet vil gerne fremhæve det arbejde, som er lavet i MED udvalget omkring den ideelle og reelle kompetencesammensætning i 13

14 personalegruppen. 14. Aktiviteter Hvordan understøttes borgernes brug af tilbud der ligger udenfor botilbudet (eks. beskyttede tilbud)? Medarbejderne fortæller at flere af beboerne bruger dag og fritidstilbud, som ligger uden for botilbuddet. Dels via deres dagtilbud og arbejdsplader. Dels i deres fritid hvor mange går til undervisning i SUKA regi og i Klub Højgården. Derud over tager de ofte til arrangementer på Viby kro, hvor man kan komme ud og danse og høre musik. Tre beboere har valgt dagtilbud fra og er bare i deres boliger. Hvis en beboer ikke er tilfreds med dagtilbuddet, arbejder man med at få dem over i et andet tilbud. Medarbejderne fortæller, at nogle beboere er meget utilfredse med at der muligvis vil blive skåret ned i antallet af værkstedsdage fra fire til tre dage. De har klaget til kommunen enten med hjælp af pårørende eller medarbejdere. Medarbejderne ser det også selv som en udfordring, fordi der ikke vil blive tilført ekstra ressourcer til at kompensere for de ekstra hjemmedage. Det vil komme til at betyde, at der bliver mindre tid til de beboere, som har almindelig hjemmedag, oplyser personalet. Medinddrages brugerne generelt i tilrettelæggelse af aktiviteter? Oplever borgerne generelt at der er tilstrækkelige tilbud om aktiviteter i tilbuddene? Ferierejser og aktiviteter arrangeres af cafeudvalget, der som tidligere nævnt også består af beboere. På beboermøderne giver beboerne udtryk for, hvad de gerne vil og det tages med til cafeudvalget, som fastlægger datoer og arrangerer. En beboer fortæller, at han har været en tur i London på ferietur. Andre har været på cruise langs Norges vestkyst. Beboerne fortæller om deres dagtilbud, som de er meget glade for. Når de kommer hjem, får de kaffe og sidder og snakker sammen. Nogen laver også mad. Om aftenen hygger de sig i deres egen lejlighed. Hvilke tiltag i botilbudet understøtter borgernes deltagelse i det omkringliggende samfund, udvikling og/eller fastholdelse af funktionsevne? Alle beboerne synes at der er nok at lave. En beboer er med i cafeudvalget og er med til at bestemme nogle aktiviteter. Medarbejderne fremadrettet vil forsøge at få beboerne til at bruge nogle af de lokale tilbud, fx Tåstrup kulturhus eller bankospil i pensionist klubber. I lokalsamfundet bruges også frisører, læger, tandlæger mv. Enkelte af beboerne kan med hjælp gå ind på nettet. Tilsynet vurderer, at der er mange gode tilbud, som sikrer, at beboerne har mulighed for at skabe en hverdag med meningsfyldte aktiviteter. Tilsynet bemærker, at flere af beboerne risikerer at få skåret ned i antallet af dage i dagtilbud. 14

15 15. Fysisk aktivitet og træning. Er der tiltag med hensyn til fysisk træning i tilbuddet? Der er lavet et tiltag med Zumba, hvor man på Frøgård Allé har uddannet to instruktører. Særligt på gymnastikholdet mærker man en afsmittende effekt, da den ene gymnastikinstruktør har været på zumbauddannelsen. Der er et udflugtshold, et gåhold, som arrangerer ture ud af huset, hvor man går lange ture. Det kan være meget svært at motivere beboerne til gåture normalt, men det hjælper, når man arrangerer det som en tur hvor man tager kaffe med. Ledelsen oplever det meget positivt, at dette, at mange af medarbejderne selv er begyndt at dyrke motion, smitter af på de tilbud, som laves til beboerne. Hvordan oplever borgerne, mulighederne for fysisk aktivitet og træning Hvordan oplever ledere og medarbejdere kvaliteten af træningstilbuddene? Nogle af beboerne fortæller at de går til gymnastik og på gåture. De er glade og tilfredse med de muligheder der er for aktiv udfoldelse. Mange får fysioterapi i forbindelse med dagtilbuddet. Tilsynet vurderer at der er gode tilbud om fysisk træning. Det næste tilsyn kan med fordel følge op på, hvordan det fungerer med Zumbatiltaget. 16. Drøftelse af den faglige udvikling på stedet, herunder supervision Hvordan er betingelserne for faglig udvikling, supervision m.v.? Der er fast ekstern supervision til alle tre grupper. Der er som noget nyt kommet supervision for ledelsen også. Der er et uddannelsesudvalg som råder over uddannelsesmidlerne og planlægger temadage mv. Forstander sidder i udvalget og har gennem MUS en god fornemmelse af, hvad medarbejderne har brug for og lyst til. En medarbejder skal på neuropædagogisk kursus i Medarbejderne oplever generelt, at der er gode betingelser for at udvikle sig. Når nogen har været på kurser, er der en god praksis for at bruge kompetencerne og fx undervise hinanden. Der afholdes mange temadage, hvor hele personalegruppen er samlet. Der har både været et med Per Lærkegård, et om hvordan det er at være døende, første hjælp, og andet. De afholdes 3-4 årlige temadage. Der er personaledage i gruppen og fælles for hele huset og generelt gode muligheder for kurser og uddannelse. 15

16 Hvilke tiltag sker der for at styrke den faglige udvikling, og hvilke tiltag burde igangsættes? Ledelsen fortæller, at når man har hørt et godt oplæg eller været til noget interessant undervisning, så lægger man det over i kvalitetsgruppen, der har til opgave at implementere de forskellige/aftalte indsatser videre. Der bruges KVIK evaluering (kvalitet, innovation og kompetencer) i kommunen, som de arbejder med via kvalitetsgruppen. Ud fra en evaluering med KVIK har kvalitetsgruppen nedsat tre mål for Frøgård Allé, som de skal arbejde med i løbet af året 1. Samarbejde på tværs, 2. Bosted, 3. Projektarbejde. Der ud over er der administrative mål som gælder for hele kommunen. Hvad gør tilbuddet selv for at kvalitetssikre ydelserne i tilbuddet?. Se ovenstående. Tilsynet vurderer at der er gode muligheder for kompetenceudvikling og god udnyttelse af de kompetencer, som findes inden for huset og i lignende tilbud i kommunen. Det vurderes at brugen af fælles temadage er inspirerende for personalegruppen. 17. Planer og tanker om fremtiden Hvilke planer og tanker gør medarbejdere, ledere og brugere sig om fremtiden? Beboerne kunne godt tænke sig, at medarbejderne havde mere tid. Tilsynet har ingen yderligere kommentarer 18. Generelle bemærkninger Generel vurdering Det er tilsynet samlede indtryk, at Frøgård Allé er et særdeles godt og velfungerende botilbud. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp de modtager og deres muligheder for indflydelse mv. Medarbejderne forekommer tilsynet at være engagerede og dygtige. Der er mange gode refleksioner over det pædagogiske arbejde og de udfordringer, som medarbejderne møder i hverdagen. Tilsynet finder ligeledes anledning til at fremhæve flere af de indsatser, som er blevet gjort i løbet af året. Herunder fx evalueringen af madplaner, arbejdet med den ideelle og reelle kompetencefordeling, antallet af medarbejdere med medicinkursus og den årlige tilfredshedsundersøgelse. Tilsynet finder anledning til at bemærke følgende forhold: 1. At de udendørs arealer med fordel kan gøres mere indbydende. 2. At der er stigende udfordringer med de fysiske rammer, særligt i køkkenerne. De stigende udfordringer skyldes bl.a. at beboerne bliver ældre og har brug for flere hjælpemidler. 3. At flere af beboerne risikerer at få skåret ned i antallet af dage i dagtilbud. 4. At der er lavet et tiltag omkring Zumba. 16

17 5. At en medarbejder i 2011 skal tage en diplomuddannelse i neuropædagogik. Tilsynet vurderer at dette tiltag er væsentligt i relation til arbejdet med målgruppen, og at denne viden med fordel kan anvendes i resten af organisationen. Tilsynet anbefaler følgende: 1. At der foretages en mere systematisk og løbende opfølgning på den pædagogiske plan, så opfølgningen sker systematisk og hyppigere end en gang om året. 2. At der arbejdes med at afklare, hvordan man i tilfælde af, at der opstår behov for hjemmepleje til en anden beboer, kan finde en tilfredsstillende løsning. 3. Tilsynet anbefaler, at det afklares om de kørestolsbrugere blandt beboerne, som ikke deltager i madlavningen, fravælger deltagelse pga. køkkenets indretning eller pga. manglende interesse. Hvis det handler om køkkenets indretning, bør medarbejderne overveje, hvordan de kan inddrage beboerne på alternativ vis. 4. I forhold til kommende værgemål bemærker tilsynet, at det kan være frugtbart at lave en skriftlig aftale om samarbejdet med værgen, fx i forhold til hvilke udgifter der forventes dækket. 6. At der udarbejdes retningslinjer for sund kost blandt medarbejderne på tværs af husene. Det vil sikre en fælles linje i den måde medarbejderne rådgiver beboerne i forhold til valg af madretter mv. Med mindre man har haft en fælles proces eller har diskuteret, hvad der er sund mv. er der ingen grund til at antage, at man i en personalegruppe har samme opfattelse. 7. At der som følge af en aktuel og kompliceret problematik udarbejdes skriftlige retningslinjer og struktur for, hvordan der kan/skal handles, dokumenteres, reflekteres og følges op på episoder med vold og seksuelle krænkelser. Tilsynet vurderer at personalegruppen og ledelsen arbejder godt med problematikken, men at udfordringen er stor og at der er tale om en problematik som afføder mange dilemmaer og et stort ansvar. 17

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Oktober 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Crimestop.dk Adresse Taastrup Hovedgade

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Tilsynsrapport Aktivitetscentret Gasværksvej Anmeldt tilsyn 2010

Tilsynsrapport Aktivitetscentret Gasværksvej Anmeldt tilsyn 2010 Tilsynsrapport Aktivitetscentret Gasværksvej Anmeldt tilsyn 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbuddet Tilbuddets navn Gasværket; Socialpsykiatrien. Høje Taastrup Kommune Adresse

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013

Interviewspørgsmål til brug for tilsyn 2013 Stamdata: Sted: Bostedet Auktionsvej Leder: Lene Mouritsen Målgruppe: Voksne med varig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Antal beboere / brugere: 19 Antal ansatte fuldtidsstillinger: 8,5 Interviewspørgsmål

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010.

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn på Bostedet Hjørnehuset Torsdag den 18. november 2010. Formål med tilsynet. Tilsynet har til formål i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Årlig redegørelse 2009

Årlig redegørelse 2009 Årlig redegørelse 2009 For det kommunale tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud på det specialiserede socialområde for voksne Høje-Taastrup Kommune Dokument nr. 2611292 1 1. TILSYN MED OPHOLDSSTEDER

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Centervej 18 20 i Auning. den 20. februar 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Centervej 18 20 i Auning den 20. februar 2013. Marts 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT. Botilbud beliggende i Holstebro Kommune: SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbud beliggende i : UANMELDT TILSYN DEN: 18.09.2013 Bofællesskabet Lægårdvej og opholdsstedet Fyrtårnet SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst

Læs mere

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009

Social og Sundhed. Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Social og Sundhed Samlet redegørelse for anmeldte tilsyn på plejehjem 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Baggrund for anmeldt tilsyn...2 Læsevejledning...3 Konklusion af anmeldte tilsyn 2009...4

Læs mere

Tilsynsrapport 2009. Yderligere oplysninger kan læses på bofællesskabets hjemmeside www.mariehjem.dk/birthe

Tilsynsrapport 2009. Yderligere oplysninger kan læses på bofællesskabets hjemmeside www.mariehjem.dk/birthe Dato 26. juni 2009 Tilsynsrapport 2009 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk Lederens navn: Anne Højen Sørensen

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008

Faaborg-Midtfyn Kommune. Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Faaborg-Midtfyn Kommune Samlet redegørelse for de kommunale anmeldte plejehjemstilsyn 2008 Det overordnede formål f med de kommunale tilsyn Formålet med tilsynet er, at myndigheden blandt andet via de

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48

Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune. den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bofællesskaber Vest, Københavns Kommune den 13.april 2010 fra kl. 14.30 Vinhaven nr.30 og nr.48 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg hos

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 9. oktober 2014 Plejecenter Christians Have, Kommunal del Solrød kommune aflagde den 9. oktober 2014, uanmeldt tilsyn

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Lindevejscenteret den 18. april 2012 Centerleder Gitte Larsen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 16. august 2011 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 16. august 2011, uanmeldt tilsyn på

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere

Dato 25.10.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 21.10.2013.. Mødested Huset Trappebæksvej. Mødedeltagere Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 25.10.2013 Udarbejdet af Hanne Karlskov

Læs mere

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Nørremøllecentret 31. oktober 2016 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Tilsynet talte med lederen af afdeling nord+vest, da ny

Læs mere

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl

Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune. Mandag den 31. oktober 2011 fra kl TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på den selvejende Institution Inge Marie Hjemmet Ringsted Kommune Mandag den 31. oktober 2011 fra kl. 16.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport

Psykiatri og Handicap. Tilsynsrapport Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Tårnborg 1. oktober 2009 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Tårnborg Ravnsnæsvej 22 3460 Birkerød Leder:

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn i Grøndalshusene den 17. juni 2013 Centerleder Marion Pihl Jensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune. Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Støtte- og Aktivitetscentret, Ringsted Kommune Onsdag den 2. november 2011 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Ringsted Kommune aflagt tilsynsbesøg på Støtte- og

Læs mere

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter

Tilsynsenheden. Foreløbig. Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d Heksekedlen Tussevej Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsenheden Foreløbig Afrapportering Uanmeldt/Anmeldt tilsyn d.d. 2011 Heksekedlen Tussevej 2 1313 Bloksbjerg Leder: Heksmutter Tilsynsførende Tilsynsførende Heksekedlen er et bofællesskab med 14 visiterede

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Solhavecenteret den 3. maj 2012 Centerleder Lis Kramer Pedersen Tilsynet blev udført af konsulent Birgit Friis Levysohn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten. Skanderborg Kommune. Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Bofællesskaberne Firkløvervej og Skolevej i Galten Skanderborg Kommune Onsdag den 25. august 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt

Læs mere

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune.

Drosthuset. Rapport over anmeldt tilsyn 2013. Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. Drosthuset Rapport over anmeldt tilsyn 2013 Tilsyn udført af Holbæk Kommune på vegne af Lejre Kommune. 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse...

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn den 22. og 23. september 2015 Plejecenter Christians Have, Aleris Solrød kommune aflagde den 22. og 23. september 2015,

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn : Bjergbo Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Harald S. Nielsen 9917 2690 hsn@thisted.dk Målgruppe: Voksne udviklingshæmmede Antal beboere / brugere: 24 Antal ansatte

Læs mere

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling

Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Tværkommunal Godkendelses- og Tilsynsafdeling Frederikshavn, Brønderslev og Hjørring Kommuner Det socialpædagogiske kollektiv Møllehuset Nordens Allé 35 9700 Brønderslev Leder Jan Christensen Tilsynsrapport

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn på Hylleholtcenteret den 18. april 2013 Centerleder Britt Kjærulf Jørgensen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent

Læs mere

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2014 Svendebjerghave 1. Om boenheden Boenhed Adresse Plejehjemmet Svendebjerghave Svendebjergvej 28A Tilsynsdato 18. juni 2014 Antal pladser 33 plejeboliger (og 13 aflastningspladser).

Læs mere

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget

Tilsynsrapport. Ordinært uanmeldt tilsyn på. Plejecenter Solvænget Allerød Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen Tilsynsrapport Ordinært uanmeldt tilsyn på Plejecenter Solvænget Marts 2010 Indholdsfortegnelse 1) Tilsynets formål 2) Tilsynsdato og tidspunkt 3) Tilsynsresumé

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 TILSYNSRAPPORT Tilbud: STU (Særligt Tilrettelagt Undervisning) Klub jf. sl 104 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle

Læs mere

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen:

Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F august Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: Tilsyn: Snorrebakken afdeling E+F - 12. august 2015 Samtale med lederen Resumé Tilsynets bemærkninger Punkter der indgår i samtalen: - Personalesituationen Siden seneste tilsyn er der sket udskiftninger

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Søndervang Plejecenter den 22. maj 2013 Centerleder Lennart Christiansen Tilsynet blev udført af konsulent Annelise Dehn og ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbud Broen Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3 Beboerrepræsentanter...3

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Handicap Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 28. april 2016 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Lindelse plejehjem

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter. Hedebo Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 3 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer.

At forebygge ved at gribe korrigerende ind før mindre problemer udvikler sig til alvorligere problemer. 1. Indledning Dette er en beskrivelse af procedure for gennemførelse af uanmeldt tilsyn i kommunens botilbud efter 107 og 108. Tilsynet gennemføres i henhold til 16 i Lov om retssikkerhed og administration

Læs mere

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6

INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING...2 INTERVIEW MED 3 BEBOERE...3 INTERVIEW MED 3 MEDARBEJDERE...4 KONKLUSION...6 1 Indledning Tilynet er udført af : Inge Bukart Hansen, visitator Dorthe Milthers, områdeleder

Læs mere

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn

Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn Ældre og Sundhed Fredensvej 1 5900 Rudkøbing Tlf.: 63 51 62 30 Fax 63 51 61 20 Mail: post@langelandkommune.dk www.langelandkommune.dk 10. december 2013 Rapport på uanmeldt kommunalt tilsyn På Danahus Plejecenter

Læs mere

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende

Uanmeldt tilsyn d. 31/ på Vibedal beboerne og pårørende Uanmeldt tilsyn d. 3/3 2009 på Vibedal I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Synspunkter fra deltagerne Giver udtryk for at være

Læs mere

Rapport uanmeldt tilsyn TOP

Rapport uanmeldt tilsyn TOP GLADSAE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Rapport uanmeldt tilsyn TOP Seniorcenter Bakkegården Taxvej 18-20 2880 Bagsværd

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013

Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Rapport fra lovpligtigt anmeldt tilsyn på Kongsted Ældrecenter den 22. maj 2013 Centerleder Anni Petersen Tilsynet blev ført af: Konsulent Annelise Dehn Ekstern sygeplejefaglig konsulent Grethe Østergaard-Nielsen

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården

Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 14. december 2011 på Solgården Uanmeldt plejehjemstilsyn d. 4. december 20 på Solgården I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold Synspunkter fra deltagerne. beboer Glad for sin stue 2. beboer Glad

Læs mere

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011

Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 Tilsynsrapport 2011 Anmeldt tilsynsbesøg på Kragsbjergløkke Plejecenter - plejeboligerne Kragsbjergvej 72, 5000 Odense C Den 22/9 2011 1 1. Indledning Kragsbjergløkke Plejecenters plejeboliger rummer 18

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Møllehøj Plejecenter. Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Plejecenter Møllehøj Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE Gennemførelse af uanmeldte tilsyn på... 2 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning...

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter

Tilsynsrapport 2010. Uanmeldt tilsyn Hedebo Plejecenter Tilsynsrapport 2010 Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode...

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af:

Uanmeldt tilsyn den 1. oktober 2010 på Solhjem. I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Uanmeldt tilsyn den. oktober 200 på Solhjem I forhold til beboerne og pårørende vurderes disses oplevelse af: Boligforhold De fysiske rammer for hverdagen Personlig hjælp og pleje samt genoptræning og

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00

Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune. Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Sølund, Boenhed 8, Skanderborg Kommune Tirsdag den 21. september 2010 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed

Læs mere

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Nældebjerg Plejecenter. Nældebjerg Plejecenter Uanmeldt tilsyn Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Uanmeldt tilsyn INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Lovgrundlag... 3 1.3. Læsevejledning... 3 1.4. Grundlag for tilsynet... 4 2. Metode... 4 2.1

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Oktober 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Blå Kors Behandlingscenter Taastrup

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold

Uanmeldt tilsyn tirsdag d. 2. december 2008 Trindvold Det sociale område Afdelingen for social- og specialundervisning Kontaktperson: Martin Rasmussen Martin.Rasmussen@regionsyddanmark.dk social@regionsyddanmark.dk Direkte tlf. 76631282 16. januar 2009 08/10199

Læs mere

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn

Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Indstilling til Voksen og Plejeudvalget vedrørende Uanmeldt kommunalt tilsyn Plejehjemmet Nørrevang d. 14. oktober 2008 Den 8. december 2008 Plejehjemmet Nørrevang Uanmeldt kommunalt tilsyn d. 14. oktober

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn onsdag den 29. oktober 2014 Plejecenter Stevnshøj Stevnshøj 4660 Store Heddinge Teamleder Dorthe Danielsen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne Hagstrøm Visitator

Læs mere

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato:

Odense Kommune - OKÆ. Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: Odense Kommune - OKÆ Tilsynsrapport uanmeldt tilsyn Plejecenter Munke Mose Dato: 15.06.2010 Juni 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Tilsynets vurdering... 5 3. Data... 7 4. Service- og sundhedsfaglig dokumentation...

Læs mere

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN

TILSYNSRAPPORT SOCIALAFDELINGEN 7 TILSYNSRAPPORT Botilbuddet Vesterbo UANMELDT TILSYN DEN: D. 22.11.2013 SOCIALAFDELINGEN Dokument: ::odma\captia\http://captia/sjp/dok4193191 Sidst redigeret af: ssvimaj Seneste gemt: 10-05-2012 16:23

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Gambo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 1 personalerepræsentant og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger- og

Læs mere

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker

Tilsynsenheden. Afrapportering Uanmeldt tilsyn Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsenheden Afrapportering Uanmeldt tilsyn 14.4.2011 Sparta-Haderup og Sunds Nørregade 5 og Viborgvej 37 Leder: Michael Poulsen og Jan Spicker Tilsynsførende Dorthe Noesgaard, ergoterapeut Tilsynsførende

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl

Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune. Torsdag den 23. februar 2012 fra kl TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Malmhøj, Silkeborg Kommune Torsdag den 23. februar 2012 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Silkeborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Malmhøj. Generelt er formålet

Læs mere

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser.

Til botilbuddet er tilknyttet et dagtilbud med samme målgruppe jf. Servicelovens 104 (aktivitets- og samværstilbud) med 25 pladser. NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Roar Andersen Social & Arbejdsmarked D 4646 4725 E rlan@lejre.dk Tilsynsbesøg 2011 på det private botilbud Søholm

Læs mere

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret

Løven. Rapport over tilsyn 2013. Socialcentret Løven Rapport over tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 2 Dato for tilsynet... 2 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning

ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Helsingør Kommunes kvalitetsstandard for ABL 4+52, 5 og 105 samt SEL 85 Længerevarende botilbud uden døgndækning Godkendt i Socialudvalget 3. november 2015 Formål Lovgrundlag Målgruppe Levering af ydelsen

Læs mere

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af:

Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Uanmeldt plejehjemstilsyn den 12. september 2014 på Friplejehjemmet i Bedsted I forhold til beboerne og pårørende vurderes deres oplevelse af: Beboerne Synspunkter fra deltagerne 1) Boligforhold Dejligt

Læs mere

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.

Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune. Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset. Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn i Socialpsykiatrien Vordingborg, Vordingborg Kommune Botilbuddene Kastanjehuset og Bøgehuset Onsdag den 15. maj 2013 fra kl. 10.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30

Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune. Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Søndergade 69, Svendborg Kommune Tirsdag den 14. juni 2011 fra kl. 19.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Søndergade 69. Formålet

Læs mere

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30

TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Center for Psykiatri og Handicap Dato: 16. marts, 2011 Acadre nr.: 11/6207 TILSYNSRAPPORT: Bofællesskabet Hesteskoen, fra besøg den 3.3.2011, kl. 15-17.30 Tilbuddets navn Bofællesskabet Hesteskoen Karetmagervej

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012

Afrapporteringsskema. Egebo Vadstrupvej 25, 2880 Bagsværd Torsdag 28. juni Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social og Sundhedsforvaltningen Sundheds og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn PH Private 2012 Egebo Vadstrupvej 25,

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Valmuen 21. november 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Valmuen 21. november 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle

Interviewspørgsmål til brug for dialogmøder. alle Stamdata: Dag / døgntilbuddets navn: T hyværkstedet Leders navn tlf. nr.- mailadresse: Hanne Majdecki 99172641 hm@thisted.dk Målgruppe borgere der visiteres efter serviceloven 103 0g 104 Antal beboere

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Bregnerødvej 55-57 28. maj 2008 1 A. Faktiske oplysninger, vurdering, anbefalinger m.v. Tilbuddet. Bofællesskabet Bregnerødvej 55 Bregnerødvej 55 3460

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Solvognen Dato for tilsynet: 28. september 2011 kl. 14.00-15.15 Opholdsstedet repræsenteret ved: Leder Torben Jørgensen samt

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården

Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården Tilsynsrapport for uanmeldte tilsyn 2013 Søvangsgården 1. Om boenheden Boenhed Plejecenter Søvangsgården Adresse Søvangsvej 19-23 Tilsynsdato 18. december 2013 og den 19. december 2013 Antal pladser Antal

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. vedrørende. uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskabet Nyvang i Ørsted. den 23. maj 2012. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskabet Nyvang i Ørsted den 23. maj 2012. Juli 2012 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail: Åbningstid:

Læs mere

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013

Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Den 23. maj 2013 Referat fra dialogbaseret tilsyn i Tolstruphus den 14. maj 2013 Der afholdes hvert andet år et dialogbaseret tilsyn med deltagelse af repræsentanter fra beboere, pårørende, medarbejdere

Læs mere

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af

Tilsynsrapport. For. Opholdsstedet Østergård. Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010. Gennemført af Plus-2 Tilsynsrapport For Opholdsstedet Østergård Anmeldt tilsyn den 27. januar 2010 Gennemført af Marie Winther, tilsynskonsulent Henrik Volmer, tilsynskonsulent Indledning Tilsynskonsulenter Marie Winther

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00

Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen. Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Det Alternative Plejehjem Stenhøjen Mandag den 7. april 2008 kl. 9.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune sammen med en repræsentant her fra aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Psykiatri og Handicap

Psykiatri og Handicap Psykiatri og Handicap Tilsynsrapport Bofællesskabet Gl. Holtegade 24. januar 2008 1 TILSYNSRAPPORT. Tilbuddet. Bofællesskabet Gl. Holtegade Gl. Holtegade 9 2840 Holte Centerleder: Ditte Andersen Pladser:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Lindegården

Uanmeldt tilsyn Lindegården Uanmeldt tilsyn Lindegården Susanne Ramstedt 11-03-2010 1. Indledning...3 1.1 Baggrund for tilsyn, specifikt det uanmeldte tilsyn...3 1.2 Grundlag for tilsynet...3 1.3 Metode...3 2. Opfølgning på tilsyn

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011.

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 2011. Opholdsstedets navn: Opholdsstedet Skovbærgården Dato for tilsynet: Torsdag den 24. november 2011 kl. 15:30-17:00 Opholdsstedet repræsenteret ved: Medhjælper, som

Læs mere

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011

Kejserdal. Uanmeldt tilsyn 2011 Kejserdal Uanmeldt tilsyn 2011 CareGroup 15-06-2011 Indledning... 3 Baggrund for tilsyn:... 3 Metode og kommentarer til metoden... 3 Tilsynets samlede vurdering... 4 Vurdering... 4 Tilsynets anbefalinger...

Læs mere

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn.

Notat. Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. Notat Social Rådhuset Torvet 1 5800 Nyborg Tlf. 6333 7000 Fax. 6333 7001 kommune@nyborg.dk www.nyborg.dk Interviewguide. Brugerne / beboerne i forbindelse med anmeldt tilsyn. 19-05-2009 Sagsid. 09/2991

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej

Børnehave og Fritidsklub. Ingrids vej og Anne Maries vej Tilsyn Anmeldt tilsyn 30.04. 2013 Højgård Børnehus Anne Mariesvej 12, Lind 7400 Herning Leder: Anne-Grethe R. Petersen Tilsynsførende: Dorthe Noesgaard Pia Strandbygaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset

Tilsynsrapport Viborg Kommune. Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Tilsynsrapport Viborg Kommune Socialfaglige tilsyn Kontaktsted Huset Uanmeldt tilsyn August 2017 VURDERING 1.1 TILSYNETS SAMLEDE VURDERING BDO har på vegne af Viborg Kommune foretaget et uanmeldt socialfagligt

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30

Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune. Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Bodilsminde, Københavns Kommune Mandag den 19. september 2011 fra kl.15.30 Indledning Vi har på vegne af Københavns Kommune aflagt tilsynsbesøg på Bodilsminde. Formålet

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere