Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn"

Transkript

1 Oktober 2010 Tilsynsrapport Frøgård Allé Anmeldte tilsyn Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Frøgård Allé Adresse Frøgård Allé Tåstrup Telefon adresse/hjemmeside / Lederens navn Grete Ringgaard Tilbuddets type 108 botilbud Antal afdelinger / enheder 3 Antal pladser 24 Om tilsynet Dato for tilsynsbesøg Den Start- og sluttidspunkt for tilsynsbesøg Kl

2 Deltagere i tilsynet: Ledelse Forstander Grete Ringgaard og stedfortræder for forstander Henning Østergaard Tre medarbejdere en pædagogmedhjælper, en socialpædagog og en pædagog. Fire beboere Tilsynsførende: Helen Hilario Jønsson (Chefkonsulent, Cand.pæd., socialpædagog) og Maud Rosendahl (Konsulent, Cand.scient.soc.) Forud for tilsynet har leder skriftligt besvaret spørgsmål vedrørende: Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Brand og beredskab Rengøring på fællesarealer, boligerne, grupperum m.v. Samarbejde med myndighedsfunktion Etablering af konfliktberedskab Der ud over har tilsynet orienteret sig i seneste tilsynsrapport, aftalegrundlaget, tilbuddets hjemmeside og tilbudsportalen. Hvilke punkter aftales det, at beboerne deltager i på dette møde? Giver bygningerne mulighed for aktiviteter og privatliv for borgerne? Er der ud fra et alment borgersyn en god rengøringsstandard? Hvordan forholder borgerne sig generelt til rammerne for måltiderne? Oplever brugerne generelt at være inddraget i planlægning og levering af hjælpen? Oplever borgerne at blive informeret om generelle forhold på opholdsstedet / i botilbudet? Hvordan arbejdes der med brugernes ressourcer og udvikling? Medinddrages brugerne eksempelvis i tilrettelæggelsen af ydelserne? Bliver borgerne hørt, forstået og imødekommet i det daglige? Oplever borgerne generelt at der er tilstrækkelige tilbud om aktiviteter i tilbuddene? Hvordan oplever borgerne, mulighederne for fysisk aktivitet og træning Hvilke planer og tanker gør medarbejdere, ledere og brugere sig om fremtiden? Status siden sidst 1. Opfølgning fra sidste tilsynsbesøg Kort gennemgang af bemærkninger fra sidste tilsynsmøde Fysiske rammer i køkken. Ifølge ledelsen er der en udfordring både nu og på sigt omkring størrelsen på køkkenerne, fordi der er en tendens i målgruppen til, at de på baggrund af alder efterhånden får behov for flere og flere hjælpemidler. Det betyder, at det med tiden bliver svært at få plads til, at alle kan sidde og spise i køkkenet. Ledelsen ønsker derfor en udvidelse af køkkener. Særligt udsigten til, at der bliver behov for kørestole til de fleste på grund af alder, gør det nødvendigt at tænke i sådanne baner. Siden sidste tilsyn er der et par beboere som er begyndt at bruge rollator og der er kommet en ny beboer, som er kørestolsbruger. Man arbejder på at løse problematikken på forskellig vis. I hus tre er der fx nogle, som vælger at spise i dagligstuen i stedet for i køkkenet. 2

3 Hvad er der sket siden sidste anmeldte tilsynsbesøg? Er der iværksat nye kvalitetsforbedrende tiltag siden sidste tilsynsbesøg? Ovennævnte udvikling i beboergruppen. Der har været endnu et dødsfald blandt beboerne. Der er procedurer for, hvordan personalet skal agere, når en beboer dør i hjemmet i tilbuddet. Man har konstateret, at proceduren ikke er helt indrettet på at håndtere en situation, hvor en beboer bliver indlagt og ikke kommer tilbage. Der var mange udfordringer i forbindelse med indlæggelsen af beboeren, herunder at samarbejdet med psykiatrisk afdeling ikke fungerede optimalt. Der er gang i et flerårigt projekt med uddannelse af to medarbejdere indenfor Marte Meo metoden. Det er inspireret af socialpsykiatrien og to medarbejdere ville gerne have uddannelsen. Man arbejder blandt andet med videooptagelser af situationer og efterfølgende analyse. Oplevelsen er at det fungerer godt. Der gives et konkret eksempel på, hvordan kommunikationen mellem en medarbejder og en beboer er blevet forbedret vha. metoden. Marte Meo er en videobaseret metode, der bygger på principperne for udviklingsstøttende kommunikation. Metoden er konkret og løsningsorienteret, hvor vejledningen/rådgivningen tager udgangspunkt i de ressourcer, der i forvejen er til stede hos hovedpersonerne. Der anvendes som nævnt video som redskab samt efterfølgende analyse af videoen med henblik på at få øje på hovedpersonens initiativer, sociale kompetencer etc. og herfra sætte nye mål for hensigtsmæssig udvikling og samspil - trin for trin. Der er en medarbejder, som er under uddannelse til konfliktvejleder. Man kan allerede nu se gode effekter af denne indsats. Medarbejderen skal efterfølgende bruges som ressourceperson af hele centeret. Og endelig skal en medarbejder i gang med uddannelse inden for neuropædagogik næste år. Har der været klager fra brugere, pårørende eller andre? Der har ikke været klager. Gennem den løbende dialog opsamles små utilfredsheder inden de bliver til problemer. Mindre klager og undren fra pårørende tages alvorligt af ledelsen og behandles med en åben dialog.. Tilsynet bemærker at der er stigende udfordringer med de fysiske rammer, særligt i køkkenerne. Fysiske rammer og samarbejde med myndigheden 2. Brand og beredskab Beredskabsplan Evakueringsplan Ja Ja Brandtilsyn Brandtilsyn har sidst været gennemført den 17/

4 Brandøvelse Førstehjælp Andet Eventuelle bemærkninger fra brandmyndigheder Brandøvelser er sidst gennemført30 maj Der afholdes brandøvelser ca. 3 gange om året. Opgraderingskursus afholdt sidste år. I november afholdes kursus for ca. 10 medarbejdere Nej Der var følgende bemærkninger: 1. To pærer i nødbelysning skiftes 2. Accept af at skab flyttes til gangareal 3. Brandmateriel ikke tilset siden 2008 (beredskabet vil kontakte selskabet) 4. Accept af at hus 2 udvider stuen til gangareal pga. ny havedør (flugtvej). Tilsynet bemærker at brandmateriel ikke er tilset siden 2008, men at beredskabet har taget hånd om problemet ved at kontakte selskabet med henblik på at dette sker. 3. Fysiske rammer / miljø Er miljøet, borgerne færdes, i tilfredsstillende? Tilsynet finder generelt fælleslokalerne tilfredsstillende. Opleves fællesarealer rene og ryddelige? Lever bygningerne op til et passende niveau af tilgængelighed? Fællesarealerne opleves generelt rene og ryddelige, dog finder tilsynet at de udendørsarealer ikke er vedligeholdt i tilfredsstillende grad. Særligt lægger tilsynet mærke til atriumgården særligt i et af husene hvor denne er tilgroet af ukrudt og virker forfalden. De fælles haver kan med fordel gøres mere indbydende. Ledelse og medarbejdere udtrykker, at tilgængeligheden i køkkenområderne stadig ikke er i orden. Flere af beboerne har fået hjælpemidler siden indflytningen, og de har svært ved at komme rundt. Giver bygningerne mulighed for aktiviteter og privatliv for borgerne? (Særligt fokus på køkken, toilet og badeforhold) Beboerne er glade for deres lejligheder, men en beboer ønsker at der var et køkken i lejligheden. Beboerne fortæller, at fællesarealerne bruges til at holde fest i og når man spiser. Tilsynet kan observere, at der er mulighed for privatliv i lejlighederne. I et af husene er to lejligheder lagt sammen, så der skabes plads til et ægtepar. Har Arbejdstilsynet foretaget screening? Og har de haft bemærkninger? Nej ikke i det forløbne år. Tilsynet finder, at der generelt er rent og pænt indendørs, og at der er en god og hjemlig indretning. Tilsynet bemærker dog, at udendørs arealer ikke er indbydende, herunder atriumgården, der særligt i et af husene er tilgroet af ukrudt og virker forfalden. De fælles haver kan med fordel gøres mere indbydende. Tilsynet bemærker problemer med tilgængelighed i køkkenområderne for beboere i kørestole. 4

5 4. Rengøring på fællesarealer, boligerne, grupperum m.v. Hvem står for rengøringen? Hvor ofte gøres der rent? I Boliger/grupperum? På badeværelser/toiletter? I fælles opholdsrum/mødelokaler? På gangarealer? I personale rum/toilet? Lever rengøringen op til standarden/ aftalerne? Dækker standarden og aftalerne behovet for rengøring? Er der ud fra et alment borgersyn en god rengøringsstandard? OKS forestår rengøringen. Frøgård Allé overgår imidlertid til kommunal rengøring 1/ Der vil være samme frekvens af rengøring som nu. På alle hverdage. Der går højst to dage mellem rengøring (ved helligdage på hverdage) gange om ugen Fem gange om ugen Fem gange om ugen Fem gange om ugen Fem gange om ugen Forstander vurderer, at rengøringen lever op til standarden. Forstander vurderer, at standarden dækker behovet for rengøring, når det faste personale er på arbejde. Beboerne gør rent sammen med personalet i deres lejligheder. En fortæller at han selv støver af. Beboerne er generelt tilfredse med rengøringsstandarden. Tilsynet observerer og vurderer, at der er en tilfredsstillende rengøringsstandard. 5. Samarbejde med myndighedsfunktion Er der opmærksomhedspunkter i forhold til Høje-Taastrup Kommune fungerer det eventuelle samarbejde? Leder udtrykker, at de i det store og hele er tilfredse med samarbejdet med kommunen. Der er en fin dialog og et godt samarbejde. De blev dog overraskede over, at det ikke var muligt at hente hjemmehjælp til en alvorligt syg beboer, som stod for at blive udskrevet fra sygehus. I stedet skulle der ansættes vikarer, hvilket ifølge leder ville være en langt dyrere ordning. Vikarer kan ikke ansættes for fx en time af gangen(beboeren afgik ved døden, så de nåede aldrig at gennemføre ordningen). Samarbejdet med hjemmesygeplejerskerne er til gengæld meget fint. Tilsynet bemærker at der bør arbejdes med at afklare, hvordan man i tilfælde af, at der opstår behov for hjemmepleje til en anden beboer, kan finde en tilfredsstillende løsning 5

6 Politikker / retningslinjer for opholdsstedet / botilbudet 6. Kost og ernæring Er der udarbejdet generelle retningslinjer, kostpolitik eller lig- Det er ifølge leder borgerne, som beslutter, hvad der skal laves, Der er ikke udarbejdet generelle retningslinjer eller en kostpolitik. nende i tilbuddet? men man hjælper dem på vej. Borgernes behov varierer meget, hvor nogen har diabetes, er der andre som er meget tynde. Det er derfor svært at lave en kostpolitik, som kan rumme 24 menneskers forskellige behov. Leder fortæller, at de tidligere har evalueret kosten ved at lave et tjek af kostplanerne over en periode for at se, om de var sunde. Det så fornuftigt ud. Ifølge ledelse er der et meget stort fokus på kosten. Der er ligeledes et stort fokus på den enkeltes vægt. Man bruger fx at inddrage egen læge og gå til kontrolvejninger. Hvordan sikres/hvilke tiltag gøres for at sikre, at der er tale om fyldestgørende kost? Medarbejderne fortæller, at de har forskellige kogebøger i husene, som beboerne vælger retter ud fra. Der skal være gode billeder i kogebøgerne, og de er valgt ud fra at der er vis sundhedsværdi i retterne. I et hus lægger man også vægt på, at der serveres salat til måltiderne. I forhold til diabetikere tager man lægen med på råd. Det kan være svært at få beboere til at overholde en diæt, det kræver en stor pædagogisk indsats og at maden anrettes i portioner. Personalet oplever, at de er gode til at finde erstatninger for det, man ikke kan tåle at spise, fx ved fødselsdage. Man kan ikke styre, hvad beboerne selv køber og har i deres egen bolig. I et hus er borgerne så velfungerende, at nogen af dem selv kan gå op og købe ind. Deltager borgerne i madlavning? Det er ikke alle beboere, som er med til at lave mad, men man arbejder med at give beboerne opgaver, som de kan magte, fx at skære en agurk. For mange af beboerne betyder det meget at have maddag. Andre har valgt helt fra i forhold til både madlavning og valg af menu. Det kan skyldes de fysiske rammer, peger medarbejderne på, særligt for de som sidder i kørestol. Hvordan forholder borgerne sig generelt til rammerne for måltiderne? Borgerne kan vælge at spise i deres egen bolig eller sætte sig et andet sted. Hvis man ikke kommer hjem til spisetid, kan man aftale, at der sættes mad til side. Der kan være meget uro under måltidet, hvis alle er der, påpeger medarbejderne. Beboerne udtrykker, at de synes det er hyggeligt at spise sammen. De oplyser, at det er på husmøderne de bestemmer, hvad de skal have at spise. 6

7 Kan borgerne frit tage drikkevarer, frugt mv.? Har borgerne indflydelse på, hvor de kan spise? Hvem står for menu og indkøb? Har der været besøg fra fødevarekontrollen? Og har det eventuelt givet anledning til bemærkninger? Ja Ja Beboerne handler ind sammen med en medarbejder på hjemmedage, men mange af dagligvarerne handles også ind via et cateringfirma. Sidste besøg var den 7/ Der blev givet Elitemærke i alle 3 huse. Tilsynet vurderer, at der gøres en god indsats for at sikre at maden er sund og tilrettet den enkeltes behov. Tilsynet bemærker dog, at det kan være en god idé at lave nogle fælles retningslinjer for sund kost blandt medarbejderne på tværs af husene. Det vil sikre en fælles linje i den måde medarbejderne rådgiver beboerne i forhold til valg af madretter mv. Med mindre man har haft en fælles proces eller har diskuteret, hvad der er sund mv. er der ingen grund til at antage, at man i en personalegruppe har samme opfattelse. Tilsynet anbefaler, at man undersøger om de kørestolsbrugere blandt beboerne, som ikke deltager i madlavningen, fravælger deltagelse pga. køkkenets indretning eller pga. manglende interesse. Hvis det handler om køkkenets indretning, bør medarbejderne overveje, hvordan de kan inddrage beboerne på alternativ vis. 7. Værgemål, magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten Er der borgere i tilbuddet, der har behov for værgemål? Og er der indgået værgemål? Hvilke tanker har I gjort jer omkring værgemål? Er der borgere i tilbuddet, som har brug for særlige foranstaltninger i henhold til magtanvendelsesreglerne / selvbestemmelsesretten? Er der i bekræftende fald gjort foranstaltninger? Er der foretaget registreringer af magtanvendelse? Nogle beboere har økonomisk værge og enkelte har fuldt værgemål. En enkelt beboer har en værge efter tidligere lovgivning. Der er et fint samarbejde med værge. Der er ikke nogen retningslinjer/politik for det hverken generelle retningslinjer for kommunen eller på stedet. Leder har bedt om hjælp fra forvaltningen til at tale igennem, hvordan man kan sikre borgerne. Der mangler især retningslinjer for, hvornår man skal foranstalte et værgemål. Der er udfordringer i forhold til beboere, som ind imellem er fysisk meget voldsomme over for hinanden. Der arbejdes løbende med problematikken. Der har været episoder med krænkelser af seksuel karakter mellem beboere og i den forbindelse haft der været tilkaldt en seksualvejleder, som kunne vejlede de pågældende. Der har ikke været nogen magtanvendelser siden sidste tilsyn. De registreres og forstander redegør for, hvordan der følges op på magtanvendelserne internt, således at der sker faglig refleksion og diskussion af alternative handlemuligheder fremadrettet. 7

8 Medarbejderne oplyser at der er en velfungerende struktur for, hvordan der følges op på magtanvendelser internt. De redegør desuden for drøftelser og handlinger, der er relateret til konflikthåndtering. Anvendes samtykkeerklæringer jf. lov om social service 124, stk. 3? Er der borgere, der oplever, at de bliver udsat for tvang? Er alle borgere for eksempel frit stillet til at forlade tilbuddet mv.? Forekommer der vold/seksuelle krænkelser blandt brugerne? Hvis ja hvordan registreres og forebygges det? Evt. anmeldelse til politiet? Nej Medarbejderne mener ikke, at der er borgere, som oplever tvang fra medarbejdernes side. Der forekommer krænkelser og vold mellem enkelte beboere. Når det sker støtter og motiverer medarbejderne til, at de overholder respekten for hinandens grænser, men det er meget svært at få det til at fungere. Personalet har mange gange diskuteret, hvornår der skal tilkaldes politi og i hvor stor udstrækning personalet selv kan løse problemet. De pårørende er på forskellig vis involveret og inddraget i at forsøge at løse problematikken. Man har desuden inddraget en seksualvejleder i VISO. Er medarbejderne bekendt med lovgivning og Høje-Taastrup Kommunes vejledning om magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten? Ja Tilsynet vurderer, at ledelse og medarbejdere har gode og relevante refleksioner omkring værgemål og magtanvendelse, samt håndtering af seksuelle krænkelser og vold mellem beboere. I forhold til kommende værgemål bemærker tilsynet, at det kan være frugtbart at lave en skriftlig aftale om samarbejdet med værgen, fx i forhold til hvilke udgifter der forventes dækket. Tilsynet anbefaler, at der udarbejdes skriftlige retningslinjer og struktur for, hvordan der kan/skal handles, dokumenteres, reflekteres og følges op på episoder med vold eller seksuelle krænkelser mellem beboere. Tilsynet vurderer, at personalegruppen og ledelsen arbejder godt med problematikken, men at udfordringen er stor og at der er tale om en problematik, som afføder mange dilemmaer og et stort ansvar. 8. Medicinhåndtering Er der en fast skriftlig procedure Der er gode procedurer omkring medicinhåndtering og kvalitetsstandarder. Disse er udarbejdet tilbage i amtets tid og er velfunge- for medicinadministration og følges den? rende i praksis. 8

9 Der er kvalitetsstandarder og vejledninger for: - overførsel af ordination - opmåling - uddeling - utilsigtede hændelser - opgavefordeling mellem dag- og døgntilbud - selvadministration Leder vurderer at de følges. Har der været utilsigtede hændelser siden sidste tilsyn og er der sket en registrering af utilsigtede hændelser i forhold til medicinadministration? Er der iværksat korrigerende handlinger som følge af eventuelle utilsigtede hændelser? Er personalet bekendt med virkninger, bivirkninger af den medicin borgerne modtager, herunder håndkøbsmedicin? Hvor mange af medarbejderne har medicinkursus? Er der overensstemmelse mellem den medicin, der er anført på medicinskemaet, og den medicin, der gives/udleveres til den enkelte borger? Antal utilsigtede hændelser registreres. Der var i alt 19 i (Borgere som ikke får taget deres medicin til tiden). I 1. og 2. kvartal 2010 har der været 30 hændelser (igen primært borgere, som ikke får deres medicin til tiden). En del skyldes en enkelt borgers medicinændring. Ja Ja Ifølge leder har 29 af medarbejderne medicinkursus. Al medicin er dispenseret fra apotek. Medarbejder tjekker og registrerer udlevering. Hvert hus har en medicinansvarlig, fortæller medarbejderne, og der er god styr på det. Tilsynet vurderer, at der er gode procedure for medicinhåndtering og at de følges. Tilsynet vil gerne fremhæve at så mange medarbejdere har medicinkursus. 9. Håndtering af borgernes økonomi Håndtering af borgerne økonomi, herunder om der er udarbejdet interne retningslinier til personalet for håndtering af beboernes økonomi i henhold til Høje-Taastrup Kommunes kasse- og regnskabsregulativ. Der er retningslinjer internt. Ifølge ledelsen er det svært at overholde kommunens kasse og regnskabsregulativ, derfor skal en arbejdsgruppe i samarbejde med økonomisk afdeling til at arbejde med at rette bilaget til kasseregnskabsregulativet til, så det bliver tidssvarende. Tilsynet finder, at der er tale om et relevant og godt initiativ. 9

10 Inddragelse og indflydelse 10. Brugerindflydelse og inddragelse Er der etableret et brugerråd og fungerer det aktivt? Hvis ikke, hvordan er brugerindflydelsen så organiseret? Er der etableret et bruger- og pårørenderåd og fungerer det aktivt? Der er et Caféudvalg (sammensat af brugere), som laver sociale arrangementer, herunder fester og udflugter. Der er etableret et bruger- og pårørenderåd, som behandler meget overordnede ting. Der sidder bl.a. tre beboere og fire pårørende i rådet. De bliver bl.a. informeret om økonomi. Rådet mødes fire gange årligt. Oplever brugerne generelt at være inddraget i planlægning og levering af hjælpen? Medarbejderne giver flere eksempler på,hvordan de motiverer beboerne fx i forhold til tandhygiejne og indretter hjælpen efter beboernes ønsker. Medarbejder mener, at beboerne er inddraget i høj grad i den hjælp de får. Der laves en årlig undersøgelse af tilfredsheden. Ledelsen fortæller, at tilfredshedsundersøgelsen foretages af den interne kvalitetsgruppe (en medarbejder fra hvert hus og ledelse). En gang om året interviewer gruppen et udvalg af beboere om fx hvem, der bestemmer hvad, hvor tilfredse er beboerne er med hjælpen osv. Interviewguiden er blevet udviklet i huset specielt til beboerne, for at sikre at beboerne faktisk forstår spørgsmålet. Ledelsen er meget glad for undersøgelserne, som har givet mange aha oplevelser gennem tiden. Oplever borgerne at blive informeret om generelle forhold på opholdsstedet / i botilbudet? Der er beboermøder hver søndag. Der diskuteres både madplan og forskellige aktiviteter i løbet af ugen, som beboerne kan melde sig til og fra. Beboerne er gode til at melde til, og nogle af beboerne skal have hjælp til at melde fra til tilbud, fordi der er så mange muligheder. Beboerne oplever, at personalet kunne blive bedre til at forklare beboerne, hvad de skal lave i løbet af weekenden Tilsynet vurderer, at der er gode muligheder for inddragelse og medindflydelse både gennem de formelle kanaler som bruger og pårørenderåd og Cafeudvalget. Tilsynet lægger særlig mærke til den årlige tilfredshedsundersøgelse, som et særdeles godt tiltag. 11. Inddragelse af pårørende - Der indgik ikke nogen pårørende i tilsynet. Hvordan fungerer samarbejdet Medarbejderne vurderer, at samarbejdet med de pårørende er tilfredsstillende. ml. medarbejdere og de pårørende? Er de pårørende informeret om det daglige liv og på hvilken måde? Se ovenstående de pårørende er bl.a. inddraget gennem brugerog pårørenderådet. 10

11 Medinddrages de pårørende og på hvilke områder/niveau? Er de pårørende orienteret om hvordan man kommer i kontakt med relevante ledere og medarbejdere på opholdsstedet / i botilbudet? Se ovenstående Ja. Da der ikke indgik nogen pårørende i tilsynet, kan tilsynet kun vurdere samarbejde og inddragelse ud fra medarbejdere og ledelses perspektiv. Herud fra vurderes det at samarbejdet fungerer godt. Indhold og udvikling 12. Pædagogik / metode Fokusområde Hvilket værdigrundlag lægges til grund for arbejdet med målgruppen? Der er et værdigrundlag og et helt grundlæggende menneskesyn omkring respekt og ligeværd. Derud over bygger værdigrundlaget på Høje Taastrup Kommunes handicappolitik og FNs handicapkonvention. Der har lige været afholdt en temadag i forhold til handicapkonventionen, som blev stillet op i forhold til menneskerettigheder, fortæller medarbejderne. Det var meget inspirerende. Ledelsen peger på, at udmøntningen af værdigrundlaget i hverdagen sikres gennem et godt kollegialt samarbejde med stor vægt på feed back. De har gennem mange år arbejdet med feed back som omdrejningspunkt. Det er både indbyrdes i teams og i forhold til ledelsen. Tilsynet kan observere, at der af hjemmesiden fremgår et gennemarbejdet værdigrundlag, som vurderes at være omsætteligt i praksis. Er der udarbejdet kvalitetsstandarder og anvendes de? Hvilke pædagogiske tiltag ligger til grund for tilbuddet, og hvordan vurderer medarbejdere og ledere pædagogikkens omsættelighed i praksis? Ja. Der er en række pædagogiske tiltag omkring ADL, relation, struktur og kommunikation. Ledelsen peger på, at de ikke mener, at det er relevant at bekende sig til en særlig pædagogisk retning. Det er vigtigere at man tager udgangspunkt i den enkelte beboers særlige behov og de udfordringer det giver. Neuropædagogik og en kognitiv tilgang er noget af det grundlæggende. Der er blevet lavet screeninger af enkelte beboere. Screeningsresultaterne har ifølge medarbejderne fået stor betydning for hverdagen og er meget anvendelige. Udvikling og anvendelse af kommunikation, metode, redskaber og hjælpemidler? Medarbejderne fortæller, at visualisering generelt er et vigtigt redskab. I et hus arbejder man fx med at klippe billeder ud af blade og kommunikerer igennem det. For en beboer bruger man en form for livshistorier på pc. Man bruger visualisering på hjemmesiden, dels 11

12 til at kommunikere med pårørende, dels til at vise beboerne hvad man laver i de forskellige huse. En af medarbejderne har lavet en slags små livshistorier eller billedbeskrivelser af beboerne, som hænger på væggen i et af husene. Billederne viser fx hvad beboerne godt kan lide og hvad deres interesser er. De er lavet sammen med beboerne og de er meget glade for dem. Medarbejderne redegør for forskellige hjælpemidler, der tages i anvendelse for at hjælpe beboerne med at skabe overblik over ugen og samtidigt skaber det tryghed ved at de ved, hvad de skal lave den pågældende dag. Medarbejderne diskuterer meget, hvordan det er bedst at lave strukturen for beboerne, fx om det skal være privat eller i fællesrummene. For nogen skaber det tryghed at det hænger i fællesrummene. Generelt er metoder og redskaber tilrettet husene og den enkelte beboers behov. Hvilke mål og prioriteringer har medarbejdere og ledere for arbejdet med brugerne? Hvordan bruges handleplaner/pædagogiske planer i det daglige arbejde? Har alle brugere en handleplan/pædagogisk plan? Medarbejderne peger på at de mål, som de hele tiden arbejder med er at give beboerne så stor selvstændighed som muligt; at give dem velvære og ansvar, samt selvstændighed og selvhjulpenhed; og at lære dem at tage hensyn til hinanden. En gang om året udarbejdes en pædagogisk plan i forbindelse med 141 handleplanen. Man følger op i det daglige arbejde og på personalemøder, men ikke systematisk. Mange af delmålene er meget konkrete, fx en tur i tivoli eller lignende. For nogen delmål er der fastsat en opfølgningsdato. Det kører via Bostedsystemet. Det er først nu, at de for alvor er kommet i gang med at bruge Bosted. Hvordan arbejdes der med brugernes ressourcer og udvikling? Medinddrages brugerne eksempelvis i tilrettelæggelsen af ydelserne? Hvad gøres der, når en borger ikke ønsker at medvirke ved udarbejdelse eller revision af sin handleplan/pædagogisk plan? Bliver borgerne hørt, forstået og imødekommet i det daglige? Beboerne er generelt tilfredse med den hjælp de modtager. En beboer oplever, at det nogle gange går lidt for hurtigt når medarbejderne har travlt. Det er især om morgenen. Beboeren fortæller, at hun siger det til personalet, når hun synes de har for travlt. Det har de ikke oplevet. Beboerne oplever, at personalet er søde og er gode til at lytte og til at holde fester. En beboer oplever, at personalet går videre, hvis hun siger noget til dem. Det synes beboeren er irriterende. Tilsynet vurderer, at der er en god sammenhæng mellem værdigrundlaget, de temadage medarbejderne kan berette om, og må- 12

13 den hvor man arbejder med at udmønte værdierne i hverdagen både i det pædagogiske arbejde og internt i personalegruppen. Tilsynet anbefaler, at der foretages en mere systematisk og løbende opfølgning på den pædagogiske plan, så det bliver hyppigere end en gang om året. Tilsynet bemærker, at der (beskrevet ovenfor) er en medarbejder, som skal påbegynde en diplomuddannelse i neuropædagogik i Tilsynet vurderer at denne viden med fordel kan anvendes i resten af organisationen. 13. Medarbejdere Fokusområde Er der en klar ansvars- og opgavefordeling i organisationen? Hvordan kan samarbejdet i tilbuddet bedst karakteriseres? Ja. Der er et lederteam på to for tre personalegrupper, der fungerer som selvstyrende teams. Ifølge ledelsen er der ind i mellem op og ned ture, hvor samarbejdet kan være mere udfordrende, men hvis man ser det over mange år, er det rigtigt godt. Medarbejderne vurderer, at samarbejdet er godt. Er der noget, tages det op enten på stormøder eller personalemøder. Medarbejderne oplever, at de er gode til at give feedback. Er der etableret et konfliktberedskab, ambulanceplan eller lignende? Er der sket udskiftning i den faste medarbejdergruppen siden sidste anmeldte tilsyn? Hvilke kompetencer bliver prioriteret ved nyansættelser? Afholdes der løbende medarbejdersamtaler? Hvad bruges samtalerne til? Der er en ambulanceplan til de faste medarbejdere og en konfliktplan i forhold til beboere, som pludseligt får det svært. Som nævnt er der en uddannet konfliktvejleder. Der har været en enkelt naturlig udskiftning og barsler, hvor man får en vikar ind. MED udvalget har via aftalestyringen diskuteret sig frem til, hvordan den optimale medarbejdersammensætning ville se ud. Ud fra dette har man lavet et overblik over personalesammensætningen i de enkelte huse, med cv er, så man kan se hvad der skal til af kompetencer hos nye. Ind i mellem spiller økonomien dog ind og sætter begrænsninger. Der afholdes MUS en gang om året. Lederne husker som elefanter siger en medarbejder. Hvis man har give udtryk for et ønske i forhold til kursus, så tages det alvorligt og huskes. Tilsynet vurderer, at der er et godt internt samarbejde, som er karakteriseret af at man tager små problemer i opløbet og er gode til at give feed back. Tilsynet vil gerne fremhæve det arbejde, som er lavet i MED udvalget omkring den ideelle og reelle kompetencesammensætning i 13

14 personalegruppen. 14. Aktiviteter Hvordan understøttes borgernes brug af tilbud der ligger udenfor botilbudet (eks. beskyttede tilbud)? Medarbejderne fortæller at flere af beboerne bruger dag og fritidstilbud, som ligger uden for botilbuddet. Dels via deres dagtilbud og arbejdsplader. Dels i deres fritid hvor mange går til undervisning i SUKA regi og i Klub Højgården. Derud over tager de ofte til arrangementer på Viby kro, hvor man kan komme ud og danse og høre musik. Tre beboere har valgt dagtilbud fra og er bare i deres boliger. Hvis en beboer ikke er tilfreds med dagtilbuddet, arbejder man med at få dem over i et andet tilbud. Medarbejderne fortæller, at nogle beboere er meget utilfredse med at der muligvis vil blive skåret ned i antallet af værkstedsdage fra fire til tre dage. De har klaget til kommunen enten med hjælp af pårørende eller medarbejdere. Medarbejderne ser det også selv som en udfordring, fordi der ikke vil blive tilført ekstra ressourcer til at kompensere for de ekstra hjemmedage. Det vil komme til at betyde, at der bliver mindre tid til de beboere, som har almindelig hjemmedag, oplyser personalet. Medinddrages brugerne generelt i tilrettelæggelse af aktiviteter? Oplever borgerne generelt at der er tilstrækkelige tilbud om aktiviteter i tilbuddene? Ferierejser og aktiviteter arrangeres af cafeudvalget, der som tidligere nævnt også består af beboere. På beboermøderne giver beboerne udtryk for, hvad de gerne vil og det tages med til cafeudvalget, som fastlægger datoer og arrangerer. En beboer fortæller, at han har været en tur i London på ferietur. Andre har været på cruise langs Norges vestkyst. Beboerne fortæller om deres dagtilbud, som de er meget glade for. Når de kommer hjem, får de kaffe og sidder og snakker sammen. Nogen laver også mad. Om aftenen hygger de sig i deres egen lejlighed. Hvilke tiltag i botilbudet understøtter borgernes deltagelse i det omkringliggende samfund, udvikling og/eller fastholdelse af funktionsevne? Alle beboerne synes at der er nok at lave. En beboer er med i cafeudvalget og er med til at bestemme nogle aktiviteter. Medarbejderne fremadrettet vil forsøge at få beboerne til at bruge nogle af de lokale tilbud, fx Tåstrup kulturhus eller bankospil i pensionist klubber. I lokalsamfundet bruges også frisører, læger, tandlæger mv. Enkelte af beboerne kan med hjælp gå ind på nettet. Tilsynet vurderer, at der er mange gode tilbud, som sikrer, at beboerne har mulighed for at skabe en hverdag med meningsfyldte aktiviteter. Tilsynet bemærker, at flere af beboerne risikerer at få skåret ned i antallet af dage i dagtilbud. 14

15 15. Fysisk aktivitet og træning. Er der tiltag med hensyn til fysisk træning i tilbuddet? Der er lavet et tiltag med Zumba, hvor man på Frøgård Allé har uddannet to instruktører. Særligt på gymnastikholdet mærker man en afsmittende effekt, da den ene gymnastikinstruktør har været på zumbauddannelsen. Der er et udflugtshold, et gåhold, som arrangerer ture ud af huset, hvor man går lange ture. Det kan være meget svært at motivere beboerne til gåture normalt, men det hjælper, når man arrangerer det som en tur hvor man tager kaffe med. Ledelsen oplever det meget positivt, at dette, at mange af medarbejderne selv er begyndt at dyrke motion, smitter af på de tilbud, som laves til beboerne. Hvordan oplever borgerne, mulighederne for fysisk aktivitet og træning Hvordan oplever ledere og medarbejdere kvaliteten af træningstilbuddene? Nogle af beboerne fortæller at de går til gymnastik og på gåture. De er glade og tilfredse med de muligheder der er for aktiv udfoldelse. Mange får fysioterapi i forbindelse med dagtilbuddet. Tilsynet vurderer at der er gode tilbud om fysisk træning. Det næste tilsyn kan med fordel følge op på, hvordan det fungerer med Zumbatiltaget. 16. Drøftelse af den faglige udvikling på stedet, herunder supervision Hvordan er betingelserne for faglig udvikling, supervision m.v.? Der er fast ekstern supervision til alle tre grupper. Der er som noget nyt kommet supervision for ledelsen også. Der er et uddannelsesudvalg som råder over uddannelsesmidlerne og planlægger temadage mv. Forstander sidder i udvalget og har gennem MUS en god fornemmelse af, hvad medarbejderne har brug for og lyst til. En medarbejder skal på neuropædagogisk kursus i Medarbejderne oplever generelt, at der er gode betingelser for at udvikle sig. Når nogen har været på kurser, er der en god praksis for at bruge kompetencerne og fx undervise hinanden. Der afholdes mange temadage, hvor hele personalegruppen er samlet. Der har både været et med Per Lærkegård, et om hvordan det er at være døende, første hjælp, og andet. De afholdes 3-4 årlige temadage. Der er personaledage i gruppen og fælles for hele huset og generelt gode muligheder for kurser og uddannelse. 15

16 Hvilke tiltag sker der for at styrke den faglige udvikling, og hvilke tiltag burde igangsættes? Ledelsen fortæller, at når man har hørt et godt oplæg eller været til noget interessant undervisning, så lægger man det over i kvalitetsgruppen, der har til opgave at implementere de forskellige/aftalte indsatser videre. Der bruges KVIK evaluering (kvalitet, innovation og kompetencer) i kommunen, som de arbejder med via kvalitetsgruppen. Ud fra en evaluering med KVIK har kvalitetsgruppen nedsat tre mål for Frøgård Allé, som de skal arbejde med i løbet af året 1. Samarbejde på tværs, 2. Bosted, 3. Projektarbejde. Der ud over er der administrative mål som gælder for hele kommunen. Hvad gør tilbuddet selv for at kvalitetssikre ydelserne i tilbuddet?. Se ovenstående. Tilsynet vurderer at der er gode muligheder for kompetenceudvikling og god udnyttelse af de kompetencer, som findes inden for huset og i lignende tilbud i kommunen. Det vurderes at brugen af fælles temadage er inspirerende for personalegruppen. 17. Planer og tanker om fremtiden Hvilke planer og tanker gør medarbejdere, ledere og brugere sig om fremtiden? Beboerne kunne godt tænke sig, at medarbejderne havde mere tid. Tilsynet har ingen yderligere kommentarer 18. Generelle bemærkninger Generel vurdering Det er tilsynet samlede indtryk, at Frøgård Allé er et særdeles godt og velfungerende botilbud. Beboerne udtrykker stor tilfredshed med den hjælp de modtager og deres muligheder for indflydelse mv. Medarbejderne forekommer tilsynet at være engagerede og dygtige. Der er mange gode refleksioner over det pædagogiske arbejde og de udfordringer, som medarbejderne møder i hverdagen. Tilsynet finder ligeledes anledning til at fremhæve flere af de indsatser, som er blevet gjort i løbet af året. Herunder fx evalueringen af madplaner, arbejdet med den ideelle og reelle kompetencefordeling, antallet af medarbejdere med medicinkursus og den årlige tilfredshedsundersøgelse. Tilsynet finder anledning til at bemærke følgende forhold: 1. At de udendørs arealer med fordel kan gøres mere indbydende. 2. At der er stigende udfordringer med de fysiske rammer, særligt i køkkenerne. De stigende udfordringer skyldes bl.a. at beboerne bliver ældre og har brug for flere hjælpemidler. 3. At flere af beboerne risikerer at få skåret ned i antallet af dage i dagtilbud. 4. At der er lavet et tiltag omkring Zumba. 16

17 5. At en medarbejder i 2011 skal tage en diplomuddannelse i neuropædagogik. Tilsynet vurderer at dette tiltag er væsentligt i relation til arbejdet med målgruppen, og at denne viden med fordel kan anvendes i resten af organisationen. Tilsynet anbefaler følgende: 1. At der foretages en mere systematisk og løbende opfølgning på den pædagogiske plan, så opfølgningen sker systematisk og hyppigere end en gang om året. 2. At der arbejdes med at afklare, hvordan man i tilfælde af, at der opstår behov for hjemmepleje til en anden beboer, kan finde en tilfredsstillende løsning. 3. Tilsynet anbefaler, at det afklares om de kørestolsbrugere blandt beboerne, som ikke deltager i madlavningen, fravælger deltagelse pga. køkkenets indretning eller pga. manglende interesse. Hvis det handler om køkkenets indretning, bør medarbejderne overveje, hvordan de kan inddrage beboerne på alternativ vis. 4. I forhold til kommende værgemål bemærker tilsynet, at det kan være frugtbart at lave en skriftlig aftale om samarbejdet med værgen, fx i forhold til hvilke udgifter der forventes dækket. 6. At der udarbejdes retningslinjer for sund kost blandt medarbejderne på tværs af husene. Det vil sikre en fælles linje i den måde medarbejderne rådgiver beboerne i forhold til valg af madretter mv. Med mindre man har haft en fælles proces eller har diskuteret, hvad der er sund mv. er der ingen grund til at antage, at man i en personalegruppe har samme opfattelse. 7. At der som følge af en aktuel og kompliceret problematik udarbejdes skriftlige retningslinjer og struktur for, hvordan der kan/skal handles, dokumenteres, reflekteres og følges op på episoder med vold og seksuelle krænkelser. Tilsynet vurderer at personalegruppen og ledelsen arbejder godt med problematikken, men at udfordringen er stor og at der er tale om en problematik som afføder mange dilemmaer og et stort ansvar. 17

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 November 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Bofællesskabet Birthe Marie Adresse

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010

Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Oktober 2010 Tilsynsrapport Anmeldte tilsyn med opholdssteder, bo- og dagtilbud 2010 Om opholdsstedet / botilbudet / dagtilbudet / behandlingstilbudet Tilbuddets navn Crimestop.dk Adresse Taastrup Hovedgade

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune

Høje-Taastrup Kommune Høje-Taastrup Kommune Dok. 2127594 Rapport på anmeldt tilsyn 2008 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Tilbuddet adresse: Liselundager 13, 2640 Hedehusene, tlf. 46 59 82 64, E-mail: AHS@Mariehjem.dk

Læs mere

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014

Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Regodkendelse af Bo og Naboskab Vordingborg 24. november 2014 Kopi fra Tilbudsportalen Re-godkendelsen omhandler alle temaer i kvalitetsmodellen: Uddannelse og beskæftigelse, Selvstændighed og relationer,

Læs mere

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007

Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109. Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Notat Administrationen Dato Sagsbehandler J. nr. SagsID Dok.nr. BIRGITBEN 16.15 1850769 2015109 Tilbuddets navn: Bofællesskabet Birthe Marie Rapport på Anmeldt tilsyn 2007 Tilbuddet adresse: Liselundager

Læs mere

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg:

Referat fra uanmeldt tilsynsbesøg: RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Tilsyn med private opholdssteder og botilbud Møde med: Ganerbo Klostervej 108 6900 Skjern Mødedato: Torsdag den 18. december 2014 Mødedeltagere: Fra Ganerbo: Pædagog Karen ansat

Læs mere

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret

Hellebo Hus. Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013. Socialcentret Hellebo Hus Tilsynsrapport over anmeldt tilsyn 2013 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 3 Navn og Adresse... 3 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN Å-CENTER SYD Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 30. april 2013 Sagsnummer 2013040005EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 Å-CENTER SYD Å-Center Syd:

Læs mere

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej

Rapport. Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej Hvidovre Kommune Rapport Uanmeldt tilsyn Bofællesskabet Holmelundsvej september 2008 1 Læsevejledning Der redegøres i det følgende for resultatet af det uanmeldte tilsynsbesøg i bofællesskabet Holmelundsvej.

Læs mere

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel

Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel Tilsynsrapport 2013 Vejby Bo- og Beskæftigelse - Test af Socialstyrelsens kvalitetsmodel 1. Faktuelle oplysninger Tilbuddets navn, adresse, tlf. samt e-mail Tilbud efter serviceloven Tilsynskonsulent/er

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 11. januar 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie

Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie Kvalitetsstandard For Det selvejende botilbud Bofællesskabet Birthe Marie 1 Indledning. Socialministeriets krav om udarbejdelse af kvalitetsstandard for botilbud egnet til ophold er hjemlet i 139 i lov

Læs mere

Lindens virksomhedsplan 2012

Lindens virksomhedsplan 2012 Lindens virksomhedsplan 2012 Linden er et aktivitets- og samværstilbud 104 Lidt om Linden. Linden er et aktivitets- og samværstilbud med 18 fuldtidspladser i henhold til serviceloven 104. Pr. 11.august

Læs mere

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD

ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Den Sociale Virksomhed ANMELDT TILSYN 2013 RØNNEGÅRD Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 31.

Læs mere

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108)

Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard for ophold i botilbud på handicap- og psykiatriområdet (Servicelovens 108) Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 12. november 2013 Acadre doc. 150820-13 1. Indledning

Læs mere

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE.

LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. LANDSTINGSFORORDNING NR. 1 AF 15. APRIL 2003 OM HJÆLP TIL BØRN OG UNGE. Jf. 23,stk.2. Landsstyret fører driftmæssigt, økonomisk og pædagogisk tilsyn med døgninstitutionerne HJEMMESTYRETS BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.

Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune. Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset. Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09. TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn Bo- og naboskab Møn, Vordingborg Kommune Elverhøj, Møllehatten og Væksthuset Onsdag den 9. oktober 2013 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Vordingborg Kommune aflagt

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn mandag den 3. november 2014 Plejecenter Egehaven Egehaven 2 Strøby Egede 4600 Køge Teamleder Annegerd Grimsbo Birk-Sørensen Tilsynet blev ført af: Afsnitsleder Anne

Læs mere

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00

Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune. Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn i Boenheden Skipper Clementsvej, Jammerbugt Kommune Torsdag den 27. oktober 2011 fra kl. 13.00 Indledning Vi har på vegne af Jammerbugt Kommune aflagt tilsynsbesøg i Boenheden

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Boligfællesskaberne i socialpsykiatrien Uanmeldt tilsyn Den 13. december 2012 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter...3 Medarbejderrepræsentanter...3

Læs mere

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse

Årsrapport. Center for Omsorg og Ældre. Uanmeldte tilsyn Oktober 2013. Helsingør Kommune. Årsrapport 2013. Indholdsfortegnelse INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Indholdsfortegnelse 1 Oplysninger... 2 2 Tilsynsresultat... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3 Årsrapport Anbefalinger... 2013 Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 4 Observationer

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Hjørnet gruppe 1-2 Overordnet formål med indsatsen: indgår i 85/83 i Serviceloven.Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og som derfor

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger

TILSYNSRAPPORT. Tilbud: Røbo 3. september 2013. Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger TILSYNSRAPPORT Tilbud: Røbo 3. september 2013 Tilbuddets fysiske standard: Indhold i tilsyn Tilsynets kommentar: Anbefalinger at tilbuddets fysiske standard følger generelle normer for hygiejne og vedligeholdelse

Læs mere

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne.

Vi har forud for dette tilsyn aflagt besøg på stedet for at hilse på og se rammerne. TILSYNSRAPPORT 2008 Uanmeldt tilsyn i Bofællesskabet Jyllandsgade - Mejsevej, Skive Kommune (Hjalmar Kjems Allé og Mejsevej) Tirsdag den 14. oktober 2008 fra kl. 12.00 Indledning Vi har på vegne af Skive

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro.

Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Granbakken, tlf. 87 86 77 77 Afdeling Åbrinken Ådalsvej 5, 8961 Allingåbro. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST

ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN CENTER VEST Sagsbehandler Christel Hübschmann Direkte telefon 99 74 12 96 E-post christel.hubschmann@rksk.dk Dato 16. september 2013 Sagsnummer 2013010217EA ENDELIG RAPPORT UANMELDT TILSYN 2013 CENTER VEST Center

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Møllehaven. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen fremkommer

Læs mere

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe

Tilsynsmanual 2013 på www.herning.dk/tilsynsenheden. Børnehave, fritidshjem, fritidsklub Aldersgruppe 6 år til 4 klasse. Tilbuddets målgruppe Tilsyn Anmeldt tilsyn 6-2-2013 SNild Midgaardsvej 20 Skibild 7400 Herning Leder: Kurt Østergaard Hansen Tilsynsførende: Else Hansen Dorthe Noesgaard Tilsyn 2013 gennemføres som anmeldte besøg der har til

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bofællesskaberne. Ålunden og Mellemgården. den 30. maj 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bofællesskaberne Ålunden og Mellemgården den 30. maj 2013. Juli 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00

Læs mere

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen

Mie Ørskov Jakobsen og Ulla Bitsch Andersen STRUER KOMMUNE Handicap- og Psykiatri TILSYNSRAPPORT for Tilsynsførende: Tilsynet udført d. 8. juni 2007 Forrige tilsyn udført d. - Tilsynet var anmeldt / uanmeldt - Tilsynsbesøgets struktur / Deltagere

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12.

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Tilbuddets navn og målgruppe. Dato 07.12.2012. Dato for Tilsynsbesøg 03.12. Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Dato 07.12.2012 Udarbejdet af Hanne Andreasen Dato for Tilsynsbesøg 03.12.2012 Mødested Huset Trappebæksvej

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen

KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Odder Kommune KVALITETSSTANDARD FOR fabos Krogen Overordnet formål med indsatsen: dækker ydelsen? med indgår i 85/83 i Serviceloven Støtte til voksne, som har en varig betydelig nedsat funktionsevne, og

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn på Jobkollegiet 7. oktober 2013 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud,

Læs mere

Eksempel på interviewguide sociale tilbud

Eksempel på interviewguide sociale tilbud Eksempel på interviewguide sociale tilbud Læsevejledning Nedenstående interviewguide er et eksempel på, hvordan interview kan konstrueres til at belyse kriterium 10 i kvalitetsmodellen vedrørende sociale

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Palleshave Bo- og Aktivitetscenter Uanmeldt tilsyn Den 27. januar 2010 Formalia Dette uanmeldte tilsyn på Palleshave Bo- og Aktivitetscenter, Hedebovej 48, 5750

Læs mere

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef

Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Uanmeldt kommunalt tilsyn på Østerbo udført den 6. november 2014 af Grete Bækgaard Thomsen, sundhedschef Retssikkerhedloven 15. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for og beslutter, hvordan kommunen skal

Læs mere

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger

Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilsynsrapporter Voksenhandicap Konklusioner og anbefalinger Tilbud drevet af Silkeborg Kommune: Arendalsvej Antal pladser: 30 Botilbud til voksne mennesker med et varigt nedsat fysisk/psykisk funktionsniveau.

Læs mere

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn

Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn Aarhus Kommune, Socialforvaltningen, Tilsynsenheden Tilsynsrapport for uanmeldt tilsyn 10. september 2012 Oplysninger om tilbuddet Tilbuddets navn Jobkollegiet Tilbudstype og form Privat botilbud, der

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd

Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynsrapport Socialtilsyn Syd Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret

Bo & Støtte. Rapport over tilsyn 2012. Socialcentret Bo & Støtte Rapport over tilsyn 2012 Socialcentret 1 Indhold Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurdering... 2 Navn og Adresse... 2 Ledelse... 3 Dato for tilsynet... 3 Anvendte tilsynsmetoder...

Læs mere

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre

Dato 17.4.2013. Journalnummer. Dato for Tilsynsbesøg 15.4.2013. Mødedeltagere. Fra tilbuddet deltog Leder Medarbejder Andre Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Tilbuddets navn og målgruppe Huset Trappebæksvej. Psykiatrisk botilbud 107 Journalnummer Dato 17.4.2013 Udarbejdet af Vibeke Kjær og Hanne

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Birthe Marie. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Birthe Marie Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Vejen Kommune. Botilbuddet Lille Veum. Anmeldt tilsyn August 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Vejen Kommune Uanmeldt tilsyn, Botilbuddet Lille Veum August 2013 Tilsynsrapport Vejen Kommune Botilbuddet Lille Veum Anmeldt tilsyn August 2013 WWW.BDO.DK 0 Forord Rapporten

Læs mere

Bofællesskaberne 2013-2015

Bofællesskaberne 2013-2015 En beskrivelse af målgruppe, metoder, tilgange og ydelser, der understøtter borgernes behov og udvikling i Bofællesskaberne 2013-2015 Målgruppen Bofællesskaberne består af 5 teams, Team Vesterbro, Team

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00

Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter. Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Hvalsø Ældrecenter Mandag den 3. december 2007 fra kl.13.00 Indledning Vi har på vegne af Lejre Kommune aflagt tilsynsbesøg på Hvalsø Ældrecenter. Generelt er formålet

Læs mere

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn

Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Furesø Kommune Ældre, sundhed og voksen-handicap. Rapport fra kommunalt uanmeldt tilsyn Plejehjemmet Ryetbo Tilsynsbesøg den 14. december 2010 og den 16. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund, mål

Læs mere

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014

Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Rapport fra lovpligtigt uanmeldt tilsyn torsdag den 17. november 2014 Plejecenter Hotherhaven Og KAS Præstemarken 76 4652 Hårlev Teamledere Anne Mette Mortensen Marianne Thomasen Tilsynet blev ført af:

Læs mere

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa.

Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionshuset Viborg Uanmeldt tilsyn ved Grenen, tlf. 86 30 17 37 Afdeling Grenaa Mogensgade 1A, 8500 Grenaa. Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00

Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune. 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Othello, Fredericia Kommune 2. pinsedag, mandag den 9. juni 2014 fra kl. 15.00 Indledning Vi har på vegne af Fredericia Kommune aflagt tilsynsbesøg på Othello. Generelt

Læs mere

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg

BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg BUCHovedstaden Børn og Ungecenter Hovedstaden Kratbjerg 303 3480 Fredensborg Fredensborg den 16. januar 2012 ÅRSRAPPORT 2011. Børn og Ungecenter Hovedstaden har i året 2011 gennemført 4 tilsyn på opholdsstedet

Læs mere

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab

Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Servicedeklaration for Lundens Bofællesskab Lovgrundlag: Lundens Bofællesskab drives i henhold til 107 i Serviceloven. 107, stk. 1: Kommunalbestyrelsen kan tilbyde midlertidigt ophold i boformer til personer,

Læs mere

TILSYN JONSTRUPVANG 2013

TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Den Sociale Virksomhed TILSYN JONSTRUPVANG 2013 Regionsgården Blok E stuen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Direkte 38 66 69 59 Web www.densocialevirksomhed.dk Ref.: jasu Dato: 27. juni

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og 1 gruppeleder, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og bruger-

Læs mere

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00

Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune. Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 TILSYNSRAPPORT Uanmeldt tilsyn på Stendyssehaven, Svendborg Kommune Onsdag den 10.september 2008 fra kl. 14.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune, sammen med en repræsentant her fra, aflagt

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30

Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune. Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Holbølls Minde Centret, Svendborg Kommune Mandag den 23. august 2010 fra kl. 11.30 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Holbølls Minde

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Botilbuddet Engbo Anmeldt tilsyn Den 20. marts 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Beboerrepræsentanter...

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk

Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012. Vadsbyvej 17 2640 Hedehusene 22 43 04 89 samt 50 50 26 40 vadsbyhoj@hotmail.dk NOTAT Børne- og Ungerådgivningscentret 07-09-2012 Tilsynsrapport 2012 vedr. Opholdsstedet Vadsbyhøj Navn og adresse Ledelse Fysiske rammer, antal boliger og beliggenhed Målgruppe Normering Dato for tilsynet

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål:

Myndigheds person 1. Følgende indhold kan vi tilbyde i forhold til det enkelte mål: Myndigheds person 1 Idé- og værdigrundlag for Skovsbovej : Fælles referenceramme for alle medarbejdere på Skovsbovej, som beskriver vores mission og overordnede holdninger til arbejdet Vejledningstimer

Læs mere

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013.

Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget. Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på. Bostedet Skovstjernen. den 6. marts og 10. april 2013. MYNDIGHEDSAFDELINGEN Indstilling til Voksen- og Plejeudvalget Vedrørende uanmeldt kommunalt tilsyn på Bostedet Skovstjernen den 6. marts og 10. april 2013. Maj 2013 Adresse: Telefon: 89 59 10 00 E-mail:

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Normas ApS Algade 15 K 4500 Nykøbing Sj.

Læs mere

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende Delrapport Resumé Regionshuset Århus Center for Kvalitetsudvikling Evaluering af den medicinske behandling i botilbud til sindslidende

Læs mere

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00

Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune. Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt på Sølund, Boenhed 10, Skanderborg Kommune Mandag den 20. september 2010 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Skanderborg Kommune aflagt tilsynsbesøg på Sølund Boenhed 10.

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus

Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus Uanmeldt tilsyn 2014 Plejehjemmet Tagenshus LÆSEVEJLEDNING... 3 UANMELDT TILSYN... 4 PLEJE, OMSORG OG SYGEPLEJE... 5 BESKÆFTIGELSE/AKTIVERING... 6 FORPLEJNING/MAD OG SERVERING... 7 SOCIALE OG KULTURELLE

Læs mere

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Tilsynsrapport. Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier. Dato 24.11.2011. Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011 Tilsynsrapport Center for opholdssteder, botilbud og plejefamilier Opholdsstedets navn Damkjærgård Dato 24.11.2011 Journalnummer 16.03.26-K09-68-07 Udarbejdet af Birgit Hindse Dato for Tilsynsbesøg 24.11.2011

Læs mere

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.

Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune. Bofællesskabet Nørresøgård. Anmeldt tilsyn Marts 2013 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO. INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Høje - Taastrup Kommune Tilsynsrapport Høje - Taastrup Kommune Bofællesskabet Nørresøgård Anmeldt tilsyn Marts 2013 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger

Læs mere

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune

Plejehjemmet Falkenberg. Helsingør Kommune Plejehjemmet Falkenberg Helsingør Kommune 04-04-2012 1. Indledning.... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Gennemførsel af tilsynet... 3 2. Konklusion af tilsynet.... 3 2.1 Lovmedholdelighed.... 3 2.2 Overordnet

Læs mere

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013

Uanmeldt tilsyn den 26. juni 2013 Område: Det sociale område Afdeling: Driftsafdelingen Journal nr.: Dato: 26. juni 2013 Udarbejdet af: Else Pedersen E-mail: else.pedersen @regionsyddanmark.dk Telefon: 7663 1072/2920 1072 Uanmeldt tilsyn

Læs mere

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet

HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? Børne- og ungeområdet HVORDAN GODKENDER OG FØRER MAN TILSYN MED PRIVATE OPHOLDSTEDER? L Æ S H E R E K S E M P L E R, E R F A R I N G E R, S Y N S P U N K T E R M. M. F R A A M T E R O G K O M M U N E R Børne- og ungeområdet

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Aktivitetscenter Møllen Uanmeldt tilsyn Den 5. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014

Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10. Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Vivian Elkjær CVR-nr. 32 57 25 10 Bostøtten, Hvedevænget 24, Favrskov Kommune Uanmeldt tilsyn Den 4. september 2014 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter...

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator Juni 2012 Organisation, ledelse og personale det generelle tilsyn Organisation Tilbud 1 Tilsynet påser at politikker, medarbejderdemokrati,

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord

Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynsrapport Socialtilsyn Nord Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport

Kværndrup børnehave Kvalitets- og tilsynsrapport Kværndrup børnehave 2013 Kvalitets- og tilsynsrapport Sags-id: 28.00.00-A00-3-13 Indhold 1. Indledning... 3 2. Oplysninger om institutionen... 4 3. Lærings- og udviklingsmiljø... 5 3.1 Institutionens lærings-

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn 2009 Botilbud: Bo og Naboskab Møn Dato for tilsyn: 24. september 2009 Botilbuddet er repræsenteret ved: Leder Finn Rasmussen, viceforstander Birgit Hansen, og afdelingsledere

Læs mere

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn

Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator. Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Kommunerne i region Sjælland Vejledning og Kvalitets Indikator August 2012 Retssikkerhed og magtanvendelse det generelle tilsyn Retssikkerhed Tavshedspligt Tilsynet skal påse at tilbuddet 1 er bekendt

Læs mere

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Ishøj Kommune. Løkkekrogen. Anmeldt tilsyn December 2011 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Ishøj kommune Tilsynsrapport Ishøj Kommune Løkkekrogen Anmeldt tilsyn December 2011 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2 grundlag...

Læs mere

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010

Tilsynsrapport 2010. Skov, natur og friluftsværkstedet. Tilsynsbesøg: 29. september 2010 Albertslund Kommune Sundheds- og Socialforvaltningen Voksne med særlige behov Området voksne udviklingshæmmede Sagsnummer: 09/2607 Tilsynsrapport 2010 Skov, natur og friluftsværkstedet Tilsynsbesøg: 29.

Læs mere

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015

Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Servicedeklaration for Bo- og aflastningstilbuddet Skelbakken 2015 Praktiske oplysninger Skelbakken 9, 2690 Karlslunde Tlf. 46 16 17 18 Forstander: Birthe Hansen Hjemmeside: www.skelbakken.dk E-mail: skelbakken@regionsjaelland.dk

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo.

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. 1 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Søbo. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården.

Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapport vedr. anmeldt tilsyn Kærgården. Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af dialogoplysninger fra 2 personalerepræsentanter og de 2 gruppeledere, samt gennemført dialogmøde mellem beboere og

Læs mere

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103.

Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Tilsynsmanual Manual for tilsyn med botilbud 107 samt aktivitets og samværstilbud 104 og beskyttet beskæftigelse 103. Udarbejdet af: Konsulent i Myndighedsafdelingen Judith Poulsen og konsulent Handicap

Læs mere

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012

Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH. UNO-Huset Oktobervej 24, 2730 Herlev 6. januar 2012 GLADSAXE KOMMUNE Social- og Sundhedsforvaltningen Sundheds- og Rehabiliteringsafdelingen Tilsynsenheden Rådhus Allé 2860 Søborg Afrapporteringsskema Uanmeldt tilsyn Kommunale tilbud PH UNO-Huset Oktobervej

Læs mere

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013

www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 www.bunkogelkjaer.dk CVR-nr. 32 57 25 10 Bo- og Servicecenter Søvænge Anmeldt tilsyn Den 6. juni 2013 Indholdsfortegnelse Formalia... 3 Ledelsesrepræsentanter... 3 Medarbejderrepræsentanter... 3 Brugerrepræsentanter...

Læs mere

Rapport for tilpasset tilsyn med

Rapport for tilpasset tilsyn med Rapport for tilpasset tilsyn med Østruplund tirsdag den 18.9.2007. Udarbejdet af jurist Annemarie Myrup og chefkonsulent Alice Storgaard. Der har været fokus på pædagogisk koncept, metoder, handleplaner,

Læs mere

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus

Ældre -og Handicapforvaltningen. OK-Centret Dyruphus INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Forord Rapporten er bygget således, at læseren på de første sider præsenteres for tilsynets samlede vurdering af tilbuddet samt udviklingspunkter, bemærkninger og anbefalinger.

Læs mere

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013

Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013. Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Tilsynsrapport Anmeldt tilsyn Kommunale og private botilbud 2013 Botilbud: Krummebækgaard Dato for tilsyn: 23. oktober 2013 Botilbuddet er repræsenteret ved: Bent Legaard og Line Rhode Tilsyn foretaget

Læs mere

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg

Tilsynsrapport. Uanmeldt tilsyn. Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp. Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930 Klampenborg INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Tilsynsrapport Uanmeldt tilsyn Hjemmeplejen Privat leverandør - praktisk hjælp Puk s Hjemmehjælp I/S Strandvejen 343 2930

Læs mere

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014

Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Feedback fra læringsbesøget på Rebus den 11. aug. 2014 Sundhedsfremme, forebyggelse og skadesreduktion Det er læringskonsulenternes vurdering, at der er et stort fokus på sundhedsfremme, forebyggelse og

Læs mere

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret

Skarridsøhjemmet. Rapport over anmeldt tilsyn 2010. Socialcentret Skarridsøhjemmet Rapport over anmeldt tilsyn 2010 Socialcentret 1 Navn og Adresse Beskrivelse af enheden: Lovgrundlag, rammer og vurderingstermonologi Skarridsøhjemmet Slagelsevej 21 4450 Jyderup Ledelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk støtte. Lovgrundlag: Ydelser indenfor socialpædagogisk støtte 85 i Lov om Social Service (LSS). Hjælp til varetagelse af personlig hygiejne Strukturering af opgaver

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst

Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynsrapport Socialtilsyn Øst Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere