Indledning Snertinge, Særslev, Føllenslev, Energiselskab A.M.B.A. ejes af andelshaverne som er varmeforbrugere/landmænd.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indledning Snertinge, Særslev, Føllenslev, Energiselskab A.M.B.A. ejes af andelshaverne som er varmeforbrugere/landmænd."

Transkript

1 Indledning Snertinge, Særslev, Føllenslev, Energiselskab A.M.B.A. ejes af andelshaverne som er varmeforbrugere/landmænd. Snertinge biogas er et biogas/flisfyret kraftvarmeværk, som forsyner 365 forbrugere med varme. Deriblandt er der en Falck station, en skole, to plejehjem og 6 andre store forbrugere, som forsynes ad et fjernvarmerørsnet med varme. Ideen opstod da der var en gruppe personer, bestående af byboere og landmænd, der satte sig sammen for at ville producere miljøvenlig fjernvarme. CO 2 neutral gas og strøm, samtidig med at man kunne behandle landmandens gylle så den blev hygiejniseret, nemmere at sprede med slangeudlæg og en bedre udnyttelse af gødningsværdien. For at opnå disse krav anvendes termofil udrådning ved 52,5 0. Hygiejniseringen sker i reaktoren ved at man garanterer en opholdstid på ca. 18 døgn. Dette sikres ved en pausetid på 10 timer mellem hver ind og udpumpning til og fra reaktoren. Når biomassen har været igennem varmebehandling og udrådning. i ca. 18 døgn i reaktoren, vil gyllemassen/biomassen blive meget findelt, så den er lettere at udlægge med slangeudlæggere direkte på jorden, så der sker minimal kvælstoffordampning og lugtgener minimeres. Samtidig med dette optages gødningsværdien bedre i planterne, det vil sige at udvaskning af kvælstof til vandløb/havene reduceres. Til den daglige drift er der ansat en driftsleder, 2 fuldtidsansatte driftsassistenter henholdsvis en på værket og en chauffør samt en halvtids kontordame som varetager værkets økonomiske drift overfor varmeforbrugere samt almindelig forekommende kontorarbejde. Flislager

2 Læsselossehal Læsse/lossehallen er en stålhal hvor hele lastbilen kan holde inde. Ved af og pålæsning starter der automatisk en ventilation af hallen. Hallen er forsynet med 2 fjernstyrede porte, så det er nemt at komme ud og ind. Der er 2 pumpestudse til aflæsning. 2 studse til pålæsning fra lagertank. Ved studsene er der automatisk sprinkleranlæg så gulv og vægge vaskes rent ved hver af og pålæsning. Gulvet er opvarmet, da hallen bruges som vaske og decinfikationshal. Modtagertanke Gylletank: cylindrisk betonelement med betonbund på 1000m 3 - er overdækket mod lugtgener med softcoverdug. Forsynet med 2 propelomrørere så man kan blande gyllemassen og forhindre flydelag på gyllen. En niveaumåler og udsugning til barkfilter mod generende lugte. Industritank: cylindrisk betonelementtank på 400m 3 med betonbund og betondæk. En propelomrører, niveaumåler og ventilation til barkfilter. En slamtank: cylindrisk betonelementtank på 300 m 3 med betonbund og beton dæk. Er gravet ned i jordhøjde og forsynet med hydraulisk lem så stor at der kan tippes i den direkte fra lastbil. En omrører til blanding af massen, ventilation til barkfilter. Barkfilter De 3 modtagetanke og læsse/lossehal er forbundet med et rørsystem, der med 2 ventilatorer blæser aftræksluften ud i et 150 m 3 barkfilter, som er nedgravet i jorden, hvori luften fordeles i et rørsystem der har form som et fiskeben. Der er monteret et sprinkleranlæg, så barken i filtret kan holde en vandprocent på ca

3 Reaktortanke 3 cylindriske ståltanke på 1000 m 3 hver. Tankene står på en kegleformet bund lavet af beton. Hver tank er udstyret med temperaturfølere, tryktransmitter samt overtryksventil, niveaumålere. Reaktor 1 har to omrørere. Reaktor 2 og 3 har en omrører hver. De 3 tanke er isoleret med 200 mm mineraluld. Som opvarmning til de 52,5 0 er der monteret stålrør som en spiral indvendig i reaktoren. Efter termofil udrådning pumpes massen til lagertank. Pumpekælder mellem reaktortanke. Der er 3 pumper i kælderen der pumper biomassen ind og ud mellem reaktorer og tanke. Hver pumpe kan pumpe 35 m 3 i timen. Derudover er der en recirkulationspumpe som flytter biomassen fra bund til top. På den måde med at udtage biomasse i bunden af reaktoren og pumpe det ind i toppen af reaktoren får man biomassen til at passere forbi varmespiralen, som er monteret i de nederste 3 meter i de 3 reaktorer. Varmecentral På varmecentralen står der en 1330 KW gasmotor, indfyret effekt 475 KW EL, 665 KW varme. En 1600 KW fliskedel og en olie/gaskedel på 3150 KW/1750 KW som varmekilder. Derudover er der vandbehandlingsanlæg til blødgøring af vand. Fremløbspumper til byerne og procesvarmen til reaktorerne. Akkumuleringstank, fjernvarme Tanken er en ståltank som er isoleret med 200 mm mineraluld og rummer 153 m 3 varmt vand til spidsbelastninger morgen og aften

4 Lagertanke til gylle og gas Lagertankene består af 2 cylindriske betonelementtanke på 1000 m 3 med betonbund, en niveaumåler, overtryksventil og en omrører pr. tank. Overdækket med dug som er luft- og gastæt. Under dugen befinder gassen, som kommer fra reaktorerne, sig. Her renses gassen for svovl ved at tilsætte atmosfærisk luft. Svovlet lægger sig på flydelaget af den afgassede gylle og kan derfor røres ned i gyllen med omrøreren, altså gas foroven og gylle nederst i tanken. Efter rensning blæses gassen til et gaslager. Gaslageret er en kuppelformet dobbeltmembransdug. Der blæses luft ind i membranen for at holde den tæt og lugtfri. Der er plads til 230 m 3 i kuplen. Gasbehandlingsrum - 4 -

5 Gasbehandlingsrum I gasbehandlingsrummet befinder sig et anlæg til tørring af gassen inden den blæses ind til gasmotor/gaskedel, af 2 VLT styrede kapselbælsere, alt efter behov og gasmængde. Energikilder Gasmotoren har førsteprioritet til gassen, da den både producerer varme og EL til videresalg. Derefter kommer fliskedlen til dækning af spidsbelastningerne og olie/gaskedlen som skal overlappe gasmotoren ved havari og afbrænding af overskydende gas. Gasmotor Waukesha = 1330 indfyret effekt 475 KW generator effekt 665 KW varmeeffekt Varmevirkningsgrad 50% El virkningsgrad % Kedler: 1600 KW varmeeffekt, fliskedel 3150 KW / 1750 KW varmeeffekt, olie/gaskedel - 5 -

6 Landmandens fordele: Den afgassede gylle er hygiejniseret og landmanden får et produkt der er homogent. Herudover ligger fordelene i at få et produkt der er meget homogent og findelt og som ikke giver problemer med tilstopning ved udlægning med slanger. Dette giver en nøjagtigere dosering end med ubehandlet gylle, hvilket gør at landmændene ikke skal købe lige så meget kunstgødning. En økonomisk fordel ligger i at få tilskud til bygning af opbevaringskapacitet af gylle. Transport Til transport af biomassen har biogasanlægget en 30 tons slamsuger, hvor trækkeren er af mærket Mercedes og traileren er af fabrikatet V M Tarm. Tanken rummer 30 tons. Af og pålæsning foretages gennem en sugeslange som er monteret på en kran, så man kan dreje sugeslangen hen i sugetraktene, som er monteret både på bioanlægget og hos de leverandører som der afhentes hos. Alle funktioner af kranen foregår fra førersædet. Læsse/losse tiden er ca. 6 minutter. Transporten foregår på den måde, at man altid kører en landmand færdig. Når man skifter til en anden landmand, køres der altid enten afgasset gylle eller affald fra en levnedsmiddelindustri, for derved at rense tanken invendig, for ikke at sprede smitte fra landmand til landmand. Læsse/lossehalen er udstyret til indvendig rensning og desinficering af tank ved evt. sygdom i besætning og arealet på anlægget er opdelt i rent/urent område

7 Lagertanke hos landmænd Biogasanlægget råder også over 4 lagertanke hos landmænd som kun er planteavlere. Disse er cylindriske betontanke med betonbund. Når tankene er fyldt bruges snittet halm som flydelag til at mindske fordampning. Størrelserne er: to tanke på m 3 og to på m 3 - i alt m 3. Styring Et SRO anlæg sørger for styringen. Der udskrives alarmrapport, døgnrapport samt månedsrapport på en printer. Miljø Anlæggets funktion er at behandle gylle fra de omkringliggende landbrug og levnedsmiddelindustrier og lave en CO 2 neutral brændsel. For at undgå lugtgener under lagring af biomassen, er anlægget indrettet således, at af og på læsning foregår i ventileret hal. Modtagertankene står under svagt vakuum for at minimere lugtgener. Aftræksluften ledes gennem et barkfilter. For at sikre mod overproduktion af gas som giver lugtgener, er anlægget forsynet med en gaskedel der kan afbrænde overskydende gas, hvorefter det varme vand kan køles i en nedkøler. Biomassen Biomassen består af svinegylle/kvæggylle, industrielt affald, flotation og fedtslam, affald fra levnedsmiddelindustrien, bryggerier, spildevandsslam, affald fra medicinalindustrien samt afvandet slam fra rensningsanlæg. Der må max. indpumpes 25% industriaffald i forhold til den mængde gylle der pumpes ind. Kommer man over 25% industriaffald, er det ikke længere gylle man returnerer til landmændene, men slam. Slam skal spredes på mark efter slambekendtgørelsen, som er meget restriktiv. Gaslager Sikkerhed på anlægget Omkring sikkerhed kan nævnes, at det er en arbejdsplads hvor sikkerhed sættes i højsæde. Alle former for værnemidler bliver brugt dvs. ved tilsyn af flisindmadningssystem, bruges specielle - 7 -

8 støvmasker for at filtrere indåndingsluften for især svampesporer som der i disse år er stor fokus på, samme sted anvendes ventilationssystem for at fjerne disse svampesporer fra tilsynsrummet. Ved tilsyn af steder hvor der er fare for gasudslip, for eksempel rørflanger og rensning af filtre på kapselblæser, anvendes masker med gasfilter. Ved tilsyn af kondensatudskillere stående i brønde, vil der altid være en mand stående ovenfor brønden i fri luft, for at holde øje med ham der er i brønden. Samtidig bærer manden i brønden gasmaske samt gasdetektor med akustisk alarmsignal. Ved oprensning af tanke på anlægget er manden, der er i tanken, iført maske med friskluftstilførsel, gummibeskyttelsesdragt og gasdetektor med akustisk alarm. Ved reparation af dykpumper mm. er manden, der går i brønden, iført beskyttelsesheldragt af gummi, støvler og handsker, maske med friskluftstilførsel samt gasdetektor med akustisk alarm. Ved reparation af omrører i reaktor, der skal afmonteres fra toppen af reaktorerne i ca. 12 m højde, er manden iført 3 punkts faldline, maske med friskluftsudstyr fastspændt sikkerhedsfodtøj og hjelm. I lukkede rum hvor der forefindes gasrør er der opsat røde rotorblink samt akustiske alarmer der træder i funktion i tilfælde af gasudslip. I samme rum er der opsat gule rotorblink og akustiske alarmer i tilfælde af at ventilationen er ude af funktion. Overalt på anlægget er der anvisnings og forbudstavler mod brug af åben ild, tobaksrygning, biologisk smittefare, brug af åndedrætsværn, forbud mod at kravle op på tankoverdækning og brug af friskluftstilførsel når man bevæger sig i tanke og brønde. Falck er udstyret med beredskabsplan og nøgler til værket. Anlægget er udstyret med brandhæmmende materiel i alle bygninger i form af brandslukkere, brandtæpper og brandslanger som bliver serviceret 1 gang årligt af Falck. Personalerummet er opdelt i 3 mindre rum. et hvor man kommer om morgenen, lægger sit private tøj, går gennem bruserummet ud til rummet med arbejdstøj, her ifører man sig værkets arbejdstøj og går videre ud på anlægget. Ved reparationer ifører man sig overtrækstøj, dette overtrækstøj tager man af hver gang man bevæger sig i kontor og spiseafdeling. Til fyraften gentages processen dog omvendt. På denne måde minimerer man risikoen for at medtage smitte fra værket og ud i byen. Hver mand har rent arbejdstøj svarende til ca. 14 dages forbrug liggende. Den daglige drift Den daglige drift foregår på anlægget med gasproduktion, opsmøring af bevægelige dele, småreperationer, rensning af filtre, tilsyn af pumper, udtagning af gas og gylleprøver, analysering af gylleprøver på eget testapparatur, vedligehold af bygninger og grønt område. Decideret servicering af pumper og gasmotor, foretages af autoriserede folk udefra, med hvem der er tegnet servicekontrakter. Herudover foretages tilsyn af fjernvarmenet samt småreperationer hos varmeforbrugerne og 2 årlige aflæsninger af varmeforbruget hos hver enkelt varmekunde. Der er altid en af de tre fuldtidsansatte der har tilkaldervagt uden for normal arbejdstid. I tilfælde af alarm på anlægget, bliver der via et modem, foretaget et opkald til den vagthavendes mobiltelefon, i form af en SMS besked, der fortæller hvori problemet ligger. I weekends og helligdage foretager den vagthavende et visuelt tilsyn med anlægget 1 gang dagligt, uanset om der har været alarm eller ej

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr.

Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse for NC-Miljø ApS beliggende på Industrivej 9, 5853 Ørbæk, matr.nr. 12f, Ørbæk By, Ørbæk, CVR-nr. Teknik- og Miljøafdeling NC-Miljø ApS Generalgyden 4 5853 Ørbæk Dato: 07-11-2008 Sagsbehandler: Per Jürgensen Direkte tlf: 6333 7154 E-mail: pju@nyborg.dk Sagsid.: 08/4757 Miljøgodkendelse og spildevandstilladelse

Læs mere

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ

BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ BIOGASANLÆG PÅ SAMSØ - en forundersøgelse af placeringsmuligheder og økonomi for fælles- og gårdanlæg PlanEnergi, Midt september 2002 for Samsø Energiselskab 2 Indhold side Resumé 3 1. Indledning 5 2.

Læs mere

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen

Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen Økologisk biogasfællesanlæg ved Nørre å dalen NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Forprojekt for Øko biogasanlæg 2.0 i BioM projektet Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade

Læs mere

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse

Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød Biogas Ansøgning om revision af nuværende miljøgodkendelse Solrød biogasanlæg er under etablering. I forbindelse med etableringen er der fremkommet ønsker om mindre ændringer i forhold til nuværende

Læs mere

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø

Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljøgodkendelse Zastrow Bioenergi Langehede 71 5471 Søndersø Miljømyndighed: Nordfyns Kommune Godkendt den 2. juli 2015 Dokument nr. 480-2015-249053 Sags nr. 480-2015-76276 Indhold Stamoplysninger...

Læs mere

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde

Biogaspotentiale som vedvarende energikilde 2013 potentiale som vedvarende energikilde Århus Maskinmesterskole 16-12-2013 1. Titelblad Titel: Emme: Opgavetype: Uddannelse: Udannelse sted: Fagområde: potentiale som vedvarende energikilde Vedvarende

Læs mere

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø

Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi. Biogas. grøn energi. Proces Anlæg. Energiforsyning. Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi Biogas grøn energi Proces Anlæg. Energiforsyning Miljø Biogas grøn energi Proces Anlæg Energiforsyning Miljø Peter Jacob Jørgensen, PlanEnergi og Forsker for en dag Det

Læs mere

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING

BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING BRÆNDEOVNE, VARME ANLÆG OG FYRING Indhold 03 lovpligtige og frivillige eftersyn af olie- og gasfyr 05 Risiko for kulilteudslip 08 Tjek dit fjernvarmeanlæg 10 Hvordan fungerer fjernvarme? 13 Tjek dit oliefyr

Læs mere

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of

BIOMETHANE REGIONS. Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK. With the support of DK BIOMETHANE REGIONS Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug - DANMARK With the support of DLBR Bioenergi Biogasanlæg bidrager til et bæredygtigt landbrug Biogasanlæg giver landbruget mange fordele

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie

Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Tillæg nr. 3 til Kommuneplan 2009-2021 Rammeområde 418 Biogasanlæg ved Jersie Baggrund Solrød Kommune bestræber sig på at eliminere drivhusgasserne og arbejder for at blive

Læs mere

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel

Udkast til Miljøgodkendelse. Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel Udkast til Miljøgodkendelse Fuglsang Biogas Fuglsangsvej 100-102 8450 Hammel dd.måned 2015 Stamdata for virksomheden Virksomhedens navn: Listebetegnelse: Virksomhedens adresse: Matr. nr.: Virksomhedens

Læs mere

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune

Miljøtjenesten ( Københavns Kommune ' " ' " # # Miljøtjenesten ( " #$ % &$& Københavns Kommune Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 SIKKERHED...4 MONTRE...5 STRØM - RUM 1...5 Vindmølle strømmen...5 Solcelle strømmen...5 Net strøm (230V)...5

Læs mere

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008

FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Kilde: www.kfhalmfyr.dk FYRINGSANLÆG TIL HALM December 2008 Et halmfyr koster fra 100.000 kr. og opefter afhængigt af effektstørrelse, fabrikat, model, udstyr mv. Mindre anlæg kan placeres i en eksisterende

Læs mere

Fjernvarmeværker. varmt vand) samt ledningstabet i nettet.

Fjernvarmeværker. varmt vand) samt ledningstabet i nettet. 7. Fjernvarmeværker foto: biopress/torben skøtt Sabro Halmvarmeværk vest for Århus. Værket er bygget i 1991 og er på 3,2 MW. Til højre på billedet ses halmlageret. Til venstre ses kedelhus, kontrolrum,

Læs mere

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring

Maskiner og planteavl nr. 106 2009. FarmTest. Høtørring Maskiner og planteavl nr. 106 2009 FarmTest Høtørring Titel: Høtørring Forfatter: Landskonsulent Jens Johnsen Høy, AgroTech, og kvægbrugskonsulent Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening Kilde: Jørgen

Læs mere

Landsby Nærvarme. Rapport

Landsby Nærvarme. Rapport Landsby Nærvarme Rapport Kogebog for kollektive varmeløsninger i landsbyer NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus

Læs mere

Metanemission fra danske biogasanlæg

Metanemission fra danske biogasanlæg Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager RAPPORT AGROTECH Juni 2015 Metanemission fra danske biogasanlæg Håndbog Identificering og reparation af lækager Kasper

Læs mere

Får du varme nok for dine penge?

Får du varme nok for dine penge? FIF MARKETING FI11/13 - returtemperatu Får du varme nok for dine penge? Du kan gøre meget for at holde på varmen. Det kommer samtidig både din økonomi og miljøet til gode. I Danmark udleder vi i gennemsnit

Læs mere

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen.

Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Luften varmes op. Den lune luft blæses ind i kælderen. 0 Færdig på en weekend Kølig luft trækkes ind gennem panelets bagside. Sværhedsgrad: LeT svært Du skal måle grundigt op. Og du må hellere købe et anlæg, der er lidt for stort, end et, der er for lille.

Læs mere

Undersøgelser og Opfindelser

Undersøgelser og Opfindelser Undersøgelser og Opfindelser Opfindelser I Kontrakten kan elevernes firmaer lave opfindelser, som har den effekt i spilverdenen, at nye teknologier bliver introduceret og nye forbedringer mulige at bygge.

Læs mere

BEST PRACTICE - KONKRETE EKSEMPLER BIOMETAN PRODUKTION AN- LÆG

BEST PRACTICE - KONKRETE EKSEMPLER BIOMETAN PRODUKTION AN- LÆG BEST PRACTICE - KONKRETE EKSEMPLER BIOMETAN PRODUKTION AN- LÆG EMMERTSBÜHL BIOGAS ANLÆG, TYSKLAND ZALAVÍZ WATERWORKS SELSKAB, UNGARN BRUCK/LEITHA BIOGAS ANLÆG, ØSTRIG Vilkår for anvendelse/ansvarsfraskrivelse

Læs mere

Grundlæggende information om NBE brændere.

Grundlæggende information om NBE brændere. Grundlæggende information om NBE brændere. Denne vejledning indeholder ikke så mange beskrivelser af hvordan en specifik funktion anvendes i en specifik version af styringen, men mere overordnede beskrivelser

Læs mere

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD!

ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! ALCON HALMFYR - FOR ØKONOMIENS OG KLIMAETS SKYLD! 1 ALCON LEVERER HALMFYR I MANGE FORSKELLIGE STØRRELSER HVILKEN KEDEL PASSER DIG? SERIE 1200 SERIE 2000 SERIE 2300 SERIE 2800 SERIE 4000 Rundt brændkammer

Læs mere

Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål

Energi & Indeklima. Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål 1 Energi & Indeklima Driftsvejledning til energiansvarlige og brugere i kommunale bygninger og lejemål Esbjerg er en grøn kommune Vi sparer på energien og skåner klimaet 2 Forord Energi & Indeklima henvender

Læs mere

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel.

Det elektriske tog kan kun køre rundt, hvis elmotoren i toget er tilsluttet en elektrisk spændingsforskel. El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat - Højnæsvej 71-2610 Rødovre - tlf.: 36 72 64 00 www.evu.nu - E-mail: mail@sekretariat.evu.nu Forfattere: Erland Andersen og Christian Petresch Vands kredsløb/kredsløb

Læs mere

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg

Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Boligventilation med et originalt Genvex anlæg Hvorfor investere i et ventilationsanlæg? Står valget mellem frisk luft og energibesparelser? Nej, for med ventilationsanlæg fra Genvex kan du få begge dele.

Læs mere

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse

Nørager Bio- og Miljøanlæg a.m.b.a. Projektbeskrivelse Projektnr.: 930 06 045-03 Udarbejdet af: HVL Xergi A/S ejes af: Xergi A/S Hermesvej 1 9530 Støvring Tlf. 99 35 16 00 Fax 99 35 16 99 mail@xergi.com www.xergi.com I:\930 06 045-03 Nørager Biogas\Finansieringsprospekt\081031

Læs mere

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80

NBE PILLEFYR. NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 NBE PILLEFYR NBE Pillefyr med Black Star kedler Fra version 6.80 INDHOLDS FORTEGNELSE: Side 2-4 Fyrrums indretning, kondensering af røg gas. Side 5-7: Monterings vejledning. Side 8: Justering efter vægt.

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013

Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grønt Regnskab Temarapport VAND 2013 Grundvand... 3 Mål... 3 Opgørelser af vandforbrug... 4 Opgørelser af ledningstab... 4 Opgørelse over indsatser i grundvandsdannede oplande og boringsnære beskyttelsesområder...

Læs mere

Mikrobølger kan lave halm om til olie

Mikrobølger kan lave halm om til olie 6. årgang Nummer 28 Juni 2009 Forskning i Bioenergi Varmere klima giver mere bioenergi 3 Affald kan give os gratis brændstof 4 Fra affald til benzin, el og varme 8 Europas største forgasningsanlæg er i

Læs mere