Ressourceregnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ressourceregnskab 2013"

Transkript

1 Nyborg Forsyning & Service A/S

2 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode for CO 2 -udledning (tons) 10 2

3 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Virksomhedens adresse: Nyborg Forsyning & Service A/S Gasværksvej 2, 5800 Nyborg Telefon: Web: Kontaktperson: Adm. direktør Erik Hansen CVR-nr.: P-nummer: Ejerforhold: Datterselskaber*: Branchebetegnelse: Hovedaktivitet: Virksomheden er 100% ejet af Nyborg Kommune NFS Vand A/S NFS Varme A/S NFS Renovation A/S NFS Spildevand A/S *100% ejet af Nyborg Forsyning & Service A/S Multiforsyningsselskab Multiforsyningsselskab med fjernvarme-, vand-, renovations- og spildevandsafdeling. NFS Varme A/S Produktion af varme i anlæg med indfyret effekt på mellem 5 og 70 MW. Distribution, drift og vedligehold af fjernvarme og fjernvarmenet. NFS Vand A/S Indvinding af grundvand, behandling af råvand samt distribution af drikkevand. NFS Renovation A/S Drift af dagrenovationskørsel, komprimatorstation, 3 genbrugsstationer, genbrugsøer samt administration og forbrugsafregning af renovationsordninger. NFS Spildevand A/S Rensning af spildevand på renseanlæg med PE-kapacitet mellem samt afledning af regnvand. Drift og vedligehold af kloakledningsnet, pumpestationer samt kontraktanlæg i åbent land. 3

4 NFS A/S / Administration Note: Note Dieselforbrug* liter Benzinforbrug* liter Gasforbrug* liter Elforbrug kwh Vandforbrug m³ Varmeforbrug kwh CO 2 udledning i alt tons 147,9 159,7 101,0 102,9 117,5 * Alle køretøjer og maskiner i NFS regi er indregistreret under administrationen. Note 1 Note 2 Note 3 Dieselforbrug til biler, maskiner og generatorer. Benzinforbrug til biler, generatorer, maskiner og private biler. Brændstofmængde til private biler er anslået på baggrund af udbetalte kørselspenge. I beregningen er brugt SKAT sats. Frem til 2011 er det antaget at private biler i gns. kørte ca. 10 km/l og at der anvendes bio-benzin. Fra 2012 er km/l ændret til 15 km/l. Gasforbrug til trucks. Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Elforbruget er for belysning, ventilation, klimaanlæg til serverrum, it-udstyr herunder servere samt div. apparater/maskiner i kontor- og lagerbygning. Vandforbruget er for rengøring, toiletter, køkken samt badefaciliteter. Varmeforbruget er for opvarmning af kontorer og lager. CO2-udledning er beregnet for forbrug af diesel, benzin, gas, el, vand og varme. 4

5 NFS Vand A/S Note Indvundet råvand m³ Solgt m³ Skyllevand m³ Ledningstab m³ Elforbrug kwh Vandforbrug m³ Varmeforbrug kwh CO 2 udledning i alt tons 589,0 610,6 488,5 374,7 438,8 Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Indvundet råvand er den mængde, der pumpes op fra undergrunden. Solgt vand er den mængde, der er pumpet ud til kunderne. Skyllevand er vand brugt til skylning af filtre. Frem til 2011 er tallene er skønnede. Fra 2012 er forbruget målt. I ledningstabet er inkluderet brandberedskab og udledning i forbindelse med reparationer og utætheder. Nye vandledninger gennemskylles 1-2 døgn før ibrugtagning (beregnede værdier). Elforbrug er for indvinding, behandling og distribution samt belysning og elvarme på vandværkerne. Vandforbruget er for rengøring af lokaler og badefaciliteter. Varmeforbruget er for opvarmning af velfærds- og værkstedsfaciliteter på Gasværksvej. CO 2 udledning er for forbrug af el, vand og varme samt solgt vand. 5

6 NFS Varme A/S Note Fjv. prod. på overskudsvarme MWh Fjv. prod. på egne centraler MWh El prod. på Central Ullerslev MWh 9.850, , SO 2 udledning v. prod. af fjv. kg 28,17 11,41 12,13 6,6 2,78 4 CO 2 udledning v. prod. af fjv. kg NOx udledning v. prod. af fjv. kg Elforbrug kwh ( )* 6 Vandforbrug m³ , , (1.047)* 7 Varmeforbrug kwh , , (15.208,6)* 8 CO 2 udledning i alt tons 5.849, , , , ,6 Note: * Tallene i parentes angiver forbruget på Ullerslev varmecentral, tallet er indregnet i totalen. Fra 2010 er forbruget opgjort samlet, da fjernvarmesystemerne for hhv. Nyborg og Ullerslev blev forbundet via en transmissionsledning. Note 1 Fjernvarme produceret på overskudsvarme fra NORD, Koppers Danmark A/S, Ulsapack A/S og Nyborg Renseanlæg. Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Fjernvarme produceret på egne centraler. El produceret på central i Ullerslev. Udledning ved produktion af fjernvarme. Emissioner fra non-food bioolie er holdt ude, idet disse betragtes som emissionsneutrale. Samme er luftmissionerne fra spildvarmeleverancer fra eksterne varmeproducenter. Elforbruget er for produktion og distribution af fjernvarme samt forbrug til maskiner, belysning, aircondition og kontorfaciliteter. Forbruget omfatter alle centraler. Vandforbruget er for spædevand og det der er udledt/udsivet i ledningsnettet. Varmeforbruget er alene for procesvarme og til at holde olien i tanke flydende. CO 2 udledning er for forbrug af el, vand og varme samt produktion af fjernvarme på egne centraler. Tallene er korrigerede pga. tidligere forkert angivelse af værdier. 6

7 NFS Renovation A/S Note Elforbrug kwh Vandforbrug m³ Varmeforbrug kwh CO 2 udledning i alt tons 131,6 226,4 314,2 345,5 299,3 Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Elforbruget er for genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk og omfatter belysning, kontorapparater, ventilation og brug af maskiner, højtryksrenser samt komprimator. Vandforbruget er for toilet- og badefaciliteter, spuling af belægninger, rengøring af beholdere og komprimator på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Varmeforbruget er for opvarmning af personalekontorer og lokaler til omklædning og mandskab, komprimatorkontor samt kontorlokaler på genbrugsstationerne i Nyborg, Ullerslev og Ørbæk. Forbruget for 2011 og 2012 er revideret, da gasforbruget for Ørbæk er medtaget efter at NFS har overtaget ejendommen fra kommunen. CO 2 udledning er for forbrug af el, vand og varme. Tallene fra 2011 og 2012 er revideret iht. forklaring i note 3. 7

8 NFS Spildevand A/S Note Indløbsflow m Udløbsflow m³ PE-belastning PE BI 5 mg/liter Total-N mg/liter ,4 4 Total-P mg/liter 6,6 5,6 5,0 6,2 6,6 5 Produceret biogas m³ Afbrændt biogas m³ Leveret til fjernvarme MWh Ristegods/sand tons Fedt tons Slam til affaldsbehandler tons Elforbrug kwh Vandforbrug m CO 2 udledning i alt tons 1.129, , ,3 681, ,0 Note: Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Indløb af spildevand til Nyborg, Ørbæk, Kløverhage, Ullerslev og Mullerup renseanlæg. Udløb af renset spildevand fra Nyborg, Ørbæk, Kløverhage, Ullerslev og Mullerup renseanlæg. Gennemsnitlige belastninger i PE (person ækvivalenter dvs. det som én person forurener) beregnet ud fra BI 5 (5-døgns biologisk iltforbrug) på grundlag af flowpropotionale døgnprøver jævnt fordelt over året med 24 på Nyborg renseanlæg og 12 på de øvrige. Variationen på belastningen af renseanlæggene skyldes større nedbørsmængder, samt varierende udledninger fra industrien. Gennemsnitlige indhold af stoffer i spildevandet ved indløbet til Nyborg renseanlægget. Biogas fra rådnetank på Nyborg Renseanlæg. Elforbruget er for drift af renseanlæg, belysning og elektriske apparater i laboratorium og kontorlokaler. Forbruget er for alle renseanlæg med tilhørende bygninger og pumpestationer. Vandforbruget er for drift, badefaciliteter og rengøring m.m. Forbruget er for alle renseanlæg med tilhørende bygninger. CO 2 udledning er for forbrug af el og vand. 8

9 Miljødeklarationer Miljødeklaration for vand 1 m³ vand Forbrug: 1,07 m³ indvundet vand 0,48 kwh el Miljødeklarationen viser den miljøpåvirkning som 1 m³ solgt vand bidrager til. Miljødeklaration for varme 1 kwh fjernvarme Udledning: 2,5 g CO 2 1,8 g SO 2 1,0519 g NO x Forbrug: 0,0065 kwh el 0,022 l vand Miljødeklarationen viser den miljøpåvirkning som 1 kwh solgt varme bidrager til. Det er alene luftemissionsmængderne fra egenproduktion der indgår i deklarationen. Egenproduktionen tegner sig for 8,7% af den samlede årsproduktion ab værk. For oplysninger om luftemissionsmængderne fra den øvrige del af produktionen, henvises til NORD, Koppers Denmark A/S. Biooliens CO 2 bidrag er fratrukket beregningen, da det er certificeret som ren biomasse. Miljødeklaration for spildevand 1 m³ spildevand Udledning: 564,73 g forbrænding Forbrug: 29,04 g rist/sand deponi 53,97 g jernklorid 5,35 g polymer 68,72 g metanol 0,53 kwh el 0,19 l vand Miljødeklarationen viser den miljøpåvirkning som 1 m³ spildevand bidrager til. 9

10 Beregningsmetode for CO 2 -udledning (tons) Elforbrug: Elforbrug i kwh * gram CO 2 pr. 1 leveret kwh/ Vandforbrug og spildevand: (kwh pr. 1 m 3 vand + kwh pr. 1 m 3 spildevand) * gram CO 2 pr. 1 leveret kwh * m 3 vandforbrug/ Vandforbrug til fjernvarme: Solgt vand fra vandproduktion: Varmeforbrug: Naturgas: Brændstof og tændgas: kwh pr. 1 m 3 vand * gram CO 2 pr. 1 leveret kwh * m 3 vandforbrug/ kwh pr. 1 m3 vand * gram CO2 pr. 1 leveret kwh * solgt vand/ Varmeforbrug kwh * gram CO 2 pr. 1 kwh fjernvarme/ Beregnet på emissionsberegner Beregnet på I beregningen for vandforbrug er indeholdt energiforbruget til rensning af spildevand, idet hovedparten af det vand der bruges ender som spildevand. For vandforbruget til fjernvarme er dette dog undladt, eftersom størstedelen af vandet her er spædevand til distributionsnettet. Vand kommer ikke alene fra NFS Vand A/S, men også fra private vandværker. Som standard er benyttet værdier fra NFS Vand A/S miljødeklaration. CO 2 -udledning kan variere for det ene år til det næste, til trods for et stabilt forbrug. Dette skyldtes at de anvendte værdier fra f.eks. Energinet.dk er beregnet på grundlag af de brændselstyper energien er produceret på. Det vil sige, at nogle år er der måske brugt færre fossile brændsler til fordel for f.eks. biomasse eller vindkraft. 10

2 Esbjerg Forsyning A/S

2 Esbjerg Forsyning A/S miljøredegørelse 2 Esbjerg Forsyning A/S Indhold 1. Esbjerg Forsyning A/S........................................................ 4 2. Ledelsens beretning...........................................................

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr. Grønne regnskaber 2013 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: April 2014 Sagsnr.: 2013-50944 Dok.nr.: 2014-70008 Titel: Grønt Regnskab for Aalborg

Læs mere

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004

Grønt regnskab. Boliger og erhverv 2004 Grønt regnskab Boliger og erhverv 24 Forord Marts 26 2. årgang Grønt regnskab sort på hvidt Udgiver Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 9 273 Herlev Tlf. 4452 7 www.herlev.dk herlev@herlev.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas

Grønt regnskab 2014. Aalborg Forsyning, Gas Grønt regnskab 2014 Aalborg Forsyning, Gas Udgiver: Miljø- og Energiforvaltningen, Energi og Renovation, Aalborg Forsyning, Gas Gasværksvej 28 9000 Aalborg Udgivelse: Marts 2015 Sagsnr.: 2014-188668 Dok.nr.:

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4

Indholdsfortegnelse... 2. Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Foto: Linne Lauesen Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Ledelsespåtegninger... 3 Ledelsespåtegning og beretning... 3 Offentliggørelse... 4 Attestation... 4 Generel information... 5 Stamoplysninger...

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Hørsholm Kommune CO2-REGNSKAB 2014 FOR HØRSHOLM KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Version: Juni 2015 Udarbejdet af: Lise-Lotte Schmidt-Kallesøe (lsk@viegandmaagoe.dk) Kvalitetssikret af: Louise Hedelund Sørensen

Læs mere

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald

Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA. Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Grønt Regnskab 2008 I/S SMOKA Storkøbenhavns modtagestation for olie- og kemikalieaffald Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formelle oplysninger...3 Navn og beliggenhed...3 Miljøtilsynsmyndighed...3

Læs mere

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Basisoplysninger... 4 3 Ledelsens beretning... 7 3.1 Begrundelse for valg af indeksering... 7 3.2 Historie... 8

Læs mere

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008

CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og som virksomhed 2008 November 2010 Faxe Kommune CO 2 regnskab for Faxe Kommune som geografisk område og virksomhed 2008 November 2010

Læs mere

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd

Grønt regnskab 2011-2013 for. Novo Nordisk A/S i Bagsværd Grønt regnskab 2011-2013 for Novo Nordisk A/S i Bagsværd Maj 2014 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger... 3 Introduktion... 3 Novo Nordisk i Bagsværd... 3 Miljøforhold generelt... 3 Ledelsens redegørelse...

Læs mere

Energiafgifter og -tilskud

Energiafgifter og -tilskud Energiafgifter og -tilskud Overblik og analyse 10-06-2015 Udarbejdet af: Ea Energianalyse Frederiksholms Kanal 4, 3. th. 1220 København K T: 88 70 70 83 F: 33 32 16 61 E-mail: info@eaea.dk Web: www.eaea.dk

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01

Energi. Grønlands energiforbrug 2009 2010-01 Energi 2010-01 Grønlands energiforbrug 2009 Den årlige opgørelse af energiforbruget i Grønland fordelt på husholdninger og erhverv foreligger nu i en ny version med tal for perioden 2005-2009. Tallene

Læs mere

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv

Grønt regnskab 2009 for. Novo Nordisk i Måløv Grønt regnskab 29 for Novo Nordisk i Måløv Maj 21 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Måløv...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4 Oplysninger om miljøforhold...5

Læs mere

Miljørapportering 2012

Miljørapportering 2012 Miljørapportering 2012 Indhold Ledelsens beretning... 2 Fakta om virksomheden... 3 Selskaber i TREFOR... 4 Koncernoversigt... 6 Datterselskaber... 7 TREFOR El-net A/S... 7 TREFOR Varme A/S... 8 TREFOR

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 1

GRØNT REGNSKAB 2014 1 GRØNT REGNSKAB 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 INTRODUKTION... 3 1.2 TILSYNSMYNDIGHEDENS UDTALELSE... 3 1.3 OFFENTLIGGØRELSE... 3 2. BASISOPLYSNINGER... 4 2.1 SELSKABET... 4 2.2 BESTYRELSE...

Læs mere

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014

Projektforslag. Solfangeranlæg. Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014. Revideret den: 5. september 2014 Projektforslag Solfangeranlæg Skårup Fjernvarme A.m.b.a. Indsendt den: 11. marts 2014 Revideret den: 5. september 2014 JPH Energi A/S Danmarksvej 30 H1 8660 Skanderborg Tlf.: 75 85 95 40 E-mail: skanderborg@jph.dk

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013

Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 Grønt Regnskab Temarapport klima og energi 2013 1. Sammenfatning og konklusion...3 2. Energi... 4 2.1 Elforsyning i Herning Kommune som geografisk område... 4 2.2 Elforbrug i Herning Kommune som virksomhed...

Læs mere

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier

Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Størst CO2-udslip blandt de rigeste familier Den rigeste femtedel af familier i Danmark har et forbrug af el, varme, gas, benzin og diesel, som er næsten dobbelt så stort, som det den fattigste femtedel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version

Indholdsfortegnelse. Miljørigtige køretøjer i Aarhus. Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune. Aarhus Kommune. Notat - kort version Aarhus Kommune Miljørigtige køretøjer i Aarhus Effekter af en mere miljørigtig vognpark i Aarhus Kommune COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 56 40 00 00 wwwcowidk Notat - kort version Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001

Indholdsfortegnelse: 2.VARMEFORBRUG... 6 3. ELFORBRUG... 12. Grønt regnskab 2001 Indholdsfortegnelse: 1. INDLEDNING...... 3 LÆSEVEJLEDNING... 3 BASISOPLYSNINGER... 4 EN ØKOLOGISK LANDSBY... 4 FÆLLESSKAB SOM EN MULIGHED,-IKKE ET KRAV... 5 FÆLLES FORVALTNING, ANSVAR OG ARBEJDE... 5 SOCIALT

Læs mere

Københavns Kommune. November 2008

Københavns Kommune. November 2008 Københavns Kommune November 2008 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Københavns Kommune November 2008 Dokumentnr P- 69018 Version 05 Udgivelsesdato

Læs mere

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg

Grønt regnskab 2010 for. Novo Nordisk A/S i Kalundborg Grønt regnskab 2010 for Novo Nordisk A/S i Kalundborg Maj 2011 Indholdsfortegnelse Basisoplysninger...3 Introduktion...3 Novo Nordisk i Kalundborg...3 Miljøforhold generelt...3 Ledelsens redegørelse...4

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2013 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Marts 2014 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at

Læs mere