Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune. Rekvirent. Rådgiver. Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle 27 3400 Hillerød"

Transkript

1 Rekvirent Hillerød Kommune Teknik Trollesmindealle Hillerød Stine Røtzler Møller Telefon Rådgiver Orbicon A/S Ringstedvej Roskilde Telefon Sag Projektleder Sandra Roost Kvalitetssikring Ole Frimodt Pedersen Revisionsnr. 2 Godkendt af Ole Frimodt Pedersen Udgivet Dokumentationsrapport for områdeklassificering i Hillerød Kommune 1/10

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund Materiale til områdeklassificeringen Målebordskort Lokalplaner og byplanvedtægter Hovedstrukturkort og rammekort Tekniske Kort Luftfoto Udtræk af kortlagte ejendomme i henhold til jordforureningsloven Vejledninger mm Gennemførsel af områdeklassificering Trin 1 Udgangspunktet Trin 2 Undtagelse af områder i byzonen Trin 2b Inddragelse af områder uden for byzonen Trin 3 og 4 Inddragelse af offentligheden og offentliggørelse af endeligt regulativ Analysefrie områder /10

3 1 Baggrund Dette notat er udarbejdet i forbindelse med gennemførelsen af områdeklassificeringen i Hillerød Kommune. Det omhandler dokumentation for det materiale der er anvendt samt for begrundelse for undtagelse af områder i byzonen og inddragelse af områder uden for byzonen. Områdeklassificeringen er gennemført i henhold til de trin der er beskrevet i Vejledning omområdeklassificering, nr. 3 udgivet af Miljøstyrelsen i 2007: Trin 1 Udgangspunktet Grundlag Gældende byzone Resultat: Byzonen er områdeklassificeret Såfremt kommunen har viden om, at områder i byzonen ikke er lettere forurenede, eller at områder udenfor byzone er lettere forurenede, tilrettes områdeklassificeringen gennem følgende trin: Trin 2a Undtagelse af områder i byzone Grundlag: Forureningsoplysninger modtaget fra region og grundejere. Ældre kort, flyfotos og byplaner Trin 2b Inddragelse af områder uden for byzone Grundlag: Forureningsoplysninger modtaget fra region og grundejere. Ældre kort, flyfotos og byplaner Trin 3 Inddragelse af offentligheden Grundlag Kommentarer fra borgere og region Trin 4 Offentliggørelse af endeligt regulativ Grundlag Det tilrettede endelige regulativ Resultat: Regulativ træder i kraft I afsnit 2 er det anvendte materiale gennemgået, herunder reference og anvendelse. I afsnit 3 er der en gennemgang af selve arbejdet med områdeklassificeringen, herunder begrundelse for de områder der er undtaget og de områder der er inddraget i områdeklassificeringen. 3/10

4 2 Materiale til områdeklassificeringen Til projektet er der anvendt følgende materiale: Byzonekort (udleveret af Hillerød Kommune) Målebordskort fra 1940 erne (udleveret af Hillerød Kommune) Lokalplaner (www.hillrod.dk) Byplanvedtægter (www.hillerod.dk) Kommunerammeplaner (www.hillerod.dk) Tekniske kort (udleveret af Hillerød Kommune) Hovedstrukturkort for tidligere Hillerød Kommune (www.hillerod.dk) Trafikkort for tidligere Hillerød Kommune (www.hillerod.dk) Luftfoto fra Google Earth 4.3 (www.googleearth.com) Udtræk over ejendomme kortlagt på vidensniveau 1 og 2 i henhold til jordforureningsloven (Udleveret af Region Hovedstaden) BBR-oplysninger (www.ois.dk) Vejledning om områdeklassificering, Miljøstyrelsen, nr. 3, 2007 Kortlægning af diffus jordforurening i byområder, delrapport 1, Miljøprojekt 663, Miljøstyrelsen, Målebordskort Målebordskortene er optegnet i 1940 erne. De er efterfølgende blevet scannet til en elektronisk udgave af Kort- og Matrikelstyrelsen. Kortene er brugt til at udpege den gamle bykerne. 2.2 Lokalplaner og byplanvedtægter Der er foretaget en gennemgang af samtlige lokalplaner med boligformål beliggende i byzonen for den nuværende og tidligere Hillerød Kommune, tidligere Skævinge og Slangerup Kommune. Planerne er anvendt til udpegning af større boligområder, herunder nye (fra 1970 erne og op efter) samt til udpegning af områder der er overgået fra landzone til byzone indenfor nyere tid (fra 1970 erne og op efter). Lokalplaner vedrørende industri og erhverv er ikke gennemgået. Derudover er lokalplaner til offentligt formål kun delvist gennemgået (se afsnit 3). Herudover er byplanvedtægter fra efter 1950 erne gennemgået, da planer før 1950 erne vedrører områder, der som udgangspunkt er en del af områdeklassificeringen. 2.3 Hovedstrukturkort og rammekort Hovedstrukturkortet fra den tidligere Hillerød Kommune viser blandt andet, hvilke områder der i 2005 blev anvendt til erhvervs- og centerformål. Dette kort er anvendt til udpegning af industri- og erhvervsområder. 4/10

5 Rammekortene i Kommuneplanen, for den tidligere Skævinge Kommune er ligeledes blevet anvendt til udpegning af erhvervsområder. 2.4 Tekniske Kort 2.5 Luftfoto Hillerød Kommune har i forbindelse med projektet udleveret tekniske kort, hvor det hovedsageligt er matrikelkortet, der er blevet anvendt. I forbindelse med afgrænsning af områderne, er der foretaget opslag i udvalgte matriklers BBR-oplysninger via som administreres af Erhvervs- og Byggestyrelsen. Luftfoto fra Google Earth er anvendt til at vurdere større sammenhængende boligområder og områder uden bebyggelse. Det vil sige til at få et overblik over, f.eks. hvorvidt et boligkvarter adskiller sig fra et andet, hvis de er opført i to forskellige perioder. Derudover er luftfotoene anvendt til at vurdere beliggenheden i forhold til større veje, industri- og erhvervsområder. 2.6 Udtræk af kortlagte ejendomme i henhold til jordforureningsloven Region Hovedstaden har leveret et udtræk med ejendommen, som pr. 16. april 2008 er kortlagt på vidensniveau 1 og/eller 2 i henhold til jordforureningsloven Vejledninger mm. Der er taget udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledning fra Derudover er der medtaget erfaringer og retningslinjer fra det miljøprojekt, der blev lavet under Miljøstyrelsen i 2002 omkring diffus forurening i byområder. I denne er gennemgået dels fyldjordsmodellen, som er relevant i de gamle bykerner samt linjemodellen, der er relevant i forbindelse med at vurdere belastningen fra især veje og jernbaner. 3 Gennemførsel af områdeklassificering Områderne er optegnet så de følger de nuværende matrikelgrænser. Ligger matrikelskellene op til vejarealer, er vejen medtaget som afgrænsning. Der er optegnet én polygon pr. by. Det vil sige, at der er optegnet en stor sammenhængende polygon og områdeklassificeringen vil derfor ikke omfatte enkeltliggende matrikler. Til vurdering af inddragelse og undtagelse af arealer til områdeklassificeringen er der taget følgende antagelser: 5/10

6 Områder Medtaget Begrundelse Bykerner og bydele op Ja I henhold til vejledningen til 1940 erne Boligområder fra 1950 erne ja Som udgangspunkt medtaget. Kan dog være undtagelse, hvis det er større sammenhængende bebyggelse, som er beliggende i yderkanten af byzonen eller som ikke adskiller sig fra omkringliggende nyere boligkvarterer. Boligområder fra 1960 erne Boligområder fra 1970 erne og op efter Industri- og erhvervsområder Områder der er overgået fra landzone til byzone inden for de sidste år Ja/nej Nej Ja Nej Boligkvarterer fra 1960 erne er vurderet i efter beliggenhed i forhold til bykerne, større veje, industriområder og omkringliggende ensartet byggeri Ikke som udgangspunkt. Vurderes at være nyere områder med mindre belastning mht. trafik mm. Generelt er alle erhvervsområder medtaget i områdeklassificeringen. Vurderes at være nyere områder med mindre belastning mht. trafik mm. Større veje Ja I forbindelse med indtegning af område i bymidte og omkring erhvervsområder mm., er større veje medtaget. Blandet bolig og erhverv Områder til offentlige formål (idrætsanlæg mm) Kortlagte ejendomme efter jordforureningsloven Ja Delvist Delvist Formodet større trafikbelastning i disse områder. Dog afhængig af alder og beliggenhed i forhold til bykerne, større veje mm. I nogle tilfælde afhængig af omkringliggende områder og alder. I nogle tilfælde afhængig af omkringliggende områder Hvis en kortlagt lokalitet ikke medtages i områdeklassificeringen vil dette ikke få betydning for jordhåndteringen, da denne er reguleret i henhold til den efter jordforureningsloven foretagede kortlægning Tabel 3.1 Antagelser i forbindelse med undtagelse og inddragelse af områder I de efterfølgende afsnit beskrives de fire trin, som områdeklassificeringen er gennemført efter. 6/10

7 3.1 Trin 1 Udgangspunktet Den 1. januar 2008 trådte 50a stk. 1 i jordforureningsloven i kraft. Dette betyder, at byzonen bliver klassificeret som et område, der er lettere forurenet. Det vil sige, at alle byzoner i Hillerød Kommune anses for at være med i områdeklassificeringen. Det drejer sig om byerne: Hillerød Ullerød Nødebo Gadevang Alsønderup Tulstrup Meløse Store Lyngby Skævinge Gørløse Uvelse Nørre Herlev Ny Hammersholt 3.2 Trin 2 Undtagelse af områder i byzonen Følgende byzoner er helt undtaget for områdeklassificering på baggrund af de antagelser der er beskrevet i tabel 3.1: Byzoner Alsønderup Tulstrup Uvelse Ny Hammerholt Begrundelse Størstedelen af boligområder er opført i slutningen er 1960 erne og 1970 erne. Derudover er der nyere boligområder fra 1990 erne. Der er kun få boliger der er opført omkring 1940 og der er intet erhverv eller industri inden for byzonen. Størstedelen af boligområderne er opført i 1960 erne og 1970 erne. Der er tale om ensartet lavt byggeri. Kun enkelte boliger er opført i perioden op til Ingen industriområder inden for byzonen. Der er enkelte små erhvervsejendomme ved Brunebjerg, som ikke vurderes at være af forurenende karakter. Størstedelen af boligområderne er opført i 1970 erne og herefter. Der er enkelte sammenhængende boligområder fra 1960 erne. I centrum er der enkelte ejendomme fra 1940 erne, som dog ikke kan betegnes som en egentlig bykerne. Der er ingen erhvervs- eller industriområder inden for byzonen. Halvdelen af byen er opført fra midt i 1960 erne og op efter. Der har ikke været nogen egentlig bykerne fra 1940 erne. Der er ingen erhvervs- eller industriområder inden for byzonen. Tabel 3.2 Byzoner der er undtaget områdeklassificeringen Følgende byzoner er delvis med i områdeklassificeringen på baggrund af de antagelser der er beskrevet i tabel 3.1: 7/10

8 Byzoner Hillerød og Ullerød Begrundelse Den gamle bykerne i Hillerød centrum omkring Slotssøen samt ældre bebyggelse fra 1940 erne og tidligere, der strækker sig i nordvestlig retning til Ullerød og i østlig retning er medtaget. Erhvervsområderne i Ullerød samt den vestlige og sydvestlige del af byzonen er medtaget. De sammenhængende boligkvarterer i den nordøstlige del af byzonen er undtaget, da de er opført fra slutningen af 1960 erne og op efter samt er ikke beliggende i nærheden af erhvervsområder. Et sammenhængende boligområde i den sydlige del af byzonen er undtaget, da det er opført i 1970 erne og 1980 erne. I Ullerød byzone er undtaget større sammenhængende boligområde, som er opført i midten og slutningen af 1960 erne. Derudover er der i den nordlige del et nyt område fra 2001 og op efter der er undtaget. I den vestlige del er der undtaget et område, som er et landzoneområde der er inddraget i byzonen i Nødebo Syd for Hillerød By ligger et lille område med byzone status dog uden bymæssig bebyggelse, Favrholm. Der er opført et kraftvarmeværk i 1991, som anvender naturgas som brændsel, hvilket ikke vurderes at udgøre en forureningsrisiko. Dette område er derfor undtaget områdeklassificeringen. Den gamle bydel fra 1940 erne og tidligere langs Nødebovej er medtaget. Gadevang Den resterende del af byzonen er undtaget, da den kan beskrives som et større sammenhængende område, der opført fra 1960 erne. Dette er endvidere sammenholdt med, at der ikke er forurenende erhvervsområder inden for byzonen. Området langs Gadevangsvej fra syd og langs Gadeledsvej mod vest om omfattet, da det er bebyggelse fra 1940 erne eller tidligere. Den resterende del af byzonen er undtaget, da det er et sammenhængende områder fra midten af 1960 erne. Der er ikke noget forurenende erhvervsaktiviteter inden for byzonen. 8/10

9 Byzoner Meløse Begrundelse Der er et erhvervsområde beliggende på Industrivænget øst for Meløse som er medtaget. Derudover er en mindre del langs Byvej medtaget på grund af bebyggelse fra 1940 erne eller tidligere. Store Lyngby Skævinge Den resterende del af byzonen er undtaget, da der er tale om et større sammenhængende boligområde, hvor størstedelen af boligerne er opført i starten af 1970 erne og frem. Der er endvidere ingen erhvervsaktiviteter inden for denne del af byzonen. Den ældre bydel fra 1940 erne eller tidligere langs Store Lyngbyvej er medtaget. Den resterende del er undtaget, da boligerne er opført i midten af 1960 erne eller senere og der er ingen erhvervsaktiviteter inden for byzonen. Bykerne er medtaget sammen med de områder, der ligger syd og øst herfor, hvor bebyggelsen stammer fra 1940 erne eller tidligere. Derudover er det erhvervsområde, der er beliggende i den sydøstlige del af byzonen medtaget. Gørløse Den resterende del af byzonen er opført efter midten af 1960 erne, heraf en stor del i 1980 erne, hvilket betyder at dette større sammenhængende område undtages. Den ældre bebyggelse fra 1940 erne eller tidligere langs Hovedvejen er medtaget. Derudover er de to erhvervsområder beliggende i den sydlige og østlige del af byzonen medtaget. Nørre Herlev Den øvrige del af byzonen er undtaget, da den er opført i midten af 1960 erne og frem og ikke beliggende langs en større vej. Den ældre bebyggelse langs Bygaden, som er opført i 1940 erne eller tidligere er medtaget. Den resterende del af byzonen er undtaget, da det er sammenhængende boligområde opført fra midten af 1960 erne og op efter. Derudover ligger der et lille område øst for byen, som også har status som byzone, hvor der Nørre Herlev Skole er beliggende sammen med et mindre bolig område fra slutningen af 1990 erne. Dette område er ligeledes undtaget. Nord for byen ligger der et område med byzonestatus, hvor der er opført tre vindmøller. Disse vurderes ikke at være af forurenende karakter, hvorved dette område er undtaget. Tabel 3.3 Byzoner der delvist er omfattet af områdeklassificeringen 9/10

10 3.3 Trin 2b Inddragelse af områder uden for byzonen Uden for byzonerne er der foretaget en gennemgang af større sammenhængende områder, herunder erhvervsområder, vejstrækninger samt kortlagte lokaliteter efter jordforureningsloven pga. lettere forurening. Område Begrundelse Hammerholt Erhvervsparført i midten af 1950 erne Sammenhængende industriområde, som primært er op- Tabel 3.4 Områder der inddraget i områdeklassificeringen Der er syd for Hillerød by tre mindre områder samt et område nord for Gørløse og et øst for Skævinge, der ifølge kommuneplanen anvendes til erhvervsformål. Disse er ikke medtaget i områdeklassificeringen, da de enten er kortlagt og dermed reguleret efter jordforureningsloven eller fod anvendelsen ikke er af forurenende karakter. 3.4 Trin 3 og 4 Inddragelse af offentligheden og offentliggørelse af endeligt regulativ Byrådet i Hillerød Kommune har den 19. december 2007 vedtaget regulativ for anmeldelse af jordflytning. Kort over de områder, der er områdeklassificeret samt nærværende dokumentationsrapport vil indgå som henholdsvis bilag B og C i regulativet. Inddragelse af offentligheden sker ved annoncering af regulativet med tilhørende bilag. Derudover vil regulativet blive sendt i udkast til Region Hovedstaden. Kommunen vurderer efterfølgende om de indkomne kommentarer skal føre til ændringer i regulativet. I forbindelse med offentliggørelsen kan kommunen vælge også at orientere om kommunens bemærkninger til de indkomne kommentarer. Herefter vil regulativet med tilhørende bilag være offentligt tilgængeligt på Hillerød Kommunes hjemmeside 3.5 Analysefrie områder Efter en konkret vurdering kan dele af de klassificerede områder undtages fra kravet om analyser i forbindelse med jordflytninger jf. jordflytningsbekendtgørelsen 10. Dette er ikke foretaget på nuværende tidspunkt, da der ikke foreligger tilstrækkelig information. 10/10

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014

Bilag til redegørelse om jordforurening. Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Bilag til redegørelse om jordforurening Bilag til redegørelse nr. 1, 2014 Titel: Bilag til redegørelse om jordforurening 2011 Redaktion: Depotrådet Udgiver: Miljøstyrelsen Strandgade 29 1401 København

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN

LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN LOKALPLAN 158 SAKSKØBING BYMIDTE BEVARENDE LOKALPLAN FORSLAG GULDBORGSUND KOMMUNE MAJ 2014 HVAD ER EN LOKALPLAN? INDHOLD En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et

Læs mere

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens

LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens LOKALPLAN 2015-12 Parkeringshus og kontorer, Emilies Plads, Horsens Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Baggrund for lokalplanen Horsens Kommune har solgt Emilies Plads. Grunden har

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag 1: Eksisterende forhold Kortbilag 2: Lokalplankort: Delområder og byggefelter Kortbilag 3: Illustrationsplan INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE... 4 INDLEDNING... 4 OFFENTLIG HØRING... 4 BORGERMØDE... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. LOKALPLANOMRÅDET... 5 LOKALPLANENS INDHOLD... 6 LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING...

Læs mere

Stationsområdets nordlige del, Køge

Stationsområdets nordlige del, Køge Offentligt fremlagt til den 26. maj 2015 Lokalplan 1049 Stationsområdets nordlige del, Køge Tillæg nr. 14 til Køge Kommuneplan 2013-2025 Forslag 2015 Offentlighedsperioden Lokalplanforslaget er offentligt

Læs mere

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup

Lokalplan nr. 026. Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Forslag til Lokalplan Kingos Minde i Slangerup Fremlagt i offentlig høring i perioden den 7. juli 2009 til den 15. september 2009. Høringssvar skal være kommunen i hænde senest den 15. september 2009.

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed

Regionernes strategier og udfordringer på jordforureningsområdet. Regionernes indsats for at sikre menneskers sundhed Redegørelse om jordforurening 2010 Indhold Forord Depotrådets anbefalinger Økonomien på jordforureningsområdet Regionernes opgaver med jordforurening Regionernes kortlægning af jordforurening Regionernes

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny.

Tilladelsen gælder et år regnet fra i dag. Hvis projektet ikke er startet inden da, skal [grundejer] søge om tilladelse på ny. Teknik- og Miljøcenter Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 43591000 www.htk.dk [Denne tilladelse eller udkast til tilladelse vedlægges et følgebrev, hvor der for udkast angives periode for

Læs mere

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center

Lokalplan. Vedtaget. Lokalplan nr. 204.3130-L02 - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center Vedtaget Lokalplan - Erhvervsarealer øst for Dalsagervej i tilknytning til Hirtshals Transport Center AALBORGVEJ Hjørring Kommune Teknik- & Miljøområdet GL. TERPETVEJ Vejledning HVAD ER EN LOKALPLAN? En

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1

Kommuneplan 2006. Udviklingsstrategier. Høje-Taastrup Kommune. tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 1 Høje-Taastrup Kommune Udviklingsstrategier Kommuneplan 2006 tillæg til kommuneplan 2000, bind 1 Kommuneplan 2006, Bind 1 af 4 Udviklingsstrategier Tillæg til Kommuneplan 2000, bind 1 Udgivet 2006 Redaktion:

Læs mere

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP

LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP LOKALPLAN 2-2-101 ERHVERV TEGLVÆRKSGRUNDEN NR. UTTRUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN FEBRUAR 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN

LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN LOKALPLAN 09-057 BOLIGER M.M., HENNING SMITHS VEJ, VESTRE FJORDVEJ, ANNEBERGVEJ VESTBYEN AALBORG KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 2003 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune, Teknisk Forvaltning, Stigsborg

Læs mere

V1-processen i Region Midtjylland

V1-processen i Region Midtjylland V1-processen i Region Midtjylland 2007-2011 Regional Udvikling Miljø Udgiver Afdeling Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Tlf. 7841 0000 Jord og Råstoffer Udgivelsesår 2012 Titel Redaktion Fotos

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011

Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 Registrering og vurdering af indenlandske sommerhusområder i Hovedstadsområdet. August 2011 15 13 12 16 14 11 17 10 9 19 20 1 5 21 6 22 7 4 28 31 8 3 23 24 29 26 25 30 27 2 18 Indholdsfortegnelse Baggrund

Læs mere

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET

LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET LOKALPLAN 4-4-103 BOLIGER VED KIPLINGS ALLE UNIVERSITETSOMRÅDET AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2008 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge

Læs mere

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG

Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010. Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG Kommuneplantillæg 3-2009 Marts 2010 Blandet byområde ved Nørregade og Trekanten i Vojens FORSLAG FREMLAGT I OFFENTLIG HØRING I PERIODEN 10.03-05.05.2010 Forslag til kommuneplantillæg 3-2009 for Haderslev

Læs mere

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring

SKANDERBORG KOMMUNE. Lokalplan nr. 1052 - Boliger og medborgerhus i Tørring SKANDERBORG KOMMUNE - Boliger og medborgerhus i Tørring Lokalplan for to boligparceller og et medborgerhus i det nord-vestlige Tørring. Februar 2014 INDLEDNING LOKALPLAN NR. 1052 OFFENTLIG BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald

Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald Jord og jordhåndtering samt ressourceforbrug og affald - Teknisk fagnotat Opgradering Hobro-Aalborg Oktober 2012 Opgradering Hobro-Aalborg ISBN: 978-87-7126-063-2 Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads

Læs mere

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning.

Furesø Byråd offentliggør hermed, at byrådet den 18. december 2013 har vedtaget Forslag til tillæg 1 til kommuneplan 2013 om klimatilpasning. Statslige, regionale og kommunale myndigheder, hvis interesser berøres af forslaget, samt grundejerforeninger og andre foreninger og lignende med lokalt tilhørsforhold Offentliggørelse af Forslag til Tillæg

Læs mere

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP

LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP LOKALPLAN 7-1-101 BOLIGER VED KLARUPVEJ KLARUP AALBORG KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN OKTOBER 2007 Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks

Læs mere

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ

Ring SøPark l. Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ Ring SøPark l Forslag til Lokalplan 3-2009, Brædstrup by Forslag til Kommuneplantillæg 2-2009 TEKNIK OG MILJØ 2 LOKALPLAN 3-2009 Offentliggørelse For at give borgerne i Horsens Kommune lejlighed til at

Læs mere