2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2/2007. Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver"

Transkript

1 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver

2 2/2007 Beretning om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Statsrevisorerne fremsender denne beretning med deres bemærkninger til Folketinget og vedkommende minister, jf. 3 i lov om statsrevisorerne og 18, stk. 1, i lov om revisionen af statens regnskaber m.m. København 2007 Denne beretning til Folketinget skal behandles ifølge lov om revisionen af statens regnskaber, 18: Statsrevisorerne fremsender med deres eventuelle bemærkninger Rigsrevisionens beretning til Folketinget og vedkommende minister. Indenrigs- og sundhedsministeren afgiver en redegørelse til beretningen. Rigsrevisor afgiver et notat med bemærkninger til indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse. På baggrund af ministerens redegørelse og rigsrevisors notat tager Statsrevisorerne endelig stilling til beretningen, hvilket forventes at ske i marts Indenrigs- og sundhedsministerens redegørelse, rigsrevisors bemærkninger og Statsrevisorernes eventuelle bemærkninger samles i Statsrevisorernes Endelig betænkning over statsregnskabet, som årligt afgives til Folketinget i april måned i dette tilfælde april 2009.

3 Henvendelse vedrørende denne publikation rettes til: Statsrevisorerne Christiansborg Prins Jørgens Gård København K Telefon: Fax: Hjemmeside: Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til: Schultz Information Herstedvang Albertslund Telefon: Fax: Hjemmeside: ISSN ISBN

4 STATSREVISORERNES BEMÆRKNING Statsrevisorernes bemærkning BERETNING OM IT-UNDERSTØTTELSEN AF SYGEHUSENES OPGAVER Den 1. januar 2007 afløste 5 regioner de tidligere amters administration af sygehusområdet. I denne undersøgelse gøres status over de it-systemer, som regionernes sygehuse råder over til understøttelse af kerneopgaver i forhold til patienterne samt ved administration af økonomi, løn mv., og det er første gang, at den statslige revision Rigsrevisionen og Statsrevisorerne har haft mulighed for at afgive en tværgående, landsdækkende undersøgelse på sygehusområdet. Undersøgelsen viser, at der er en høj grad af digitalisering i sygehusvæsenet, idet en lang række centrale funktioner inden for patientforløb og sygehusadministration er it-understøttet. Undersøgelsen viser også, at regionerne er i færd med at udarbejde strategier for it-udviklingen på sygehusområdet. Regionerne bør imidlertid i højere grad analysere og vurdere, hvilke it-opgaver der kan løses og koordineres på tværs af regionerne. Statsrevisorerne, den 10. oktober 2007 Peder Larsen Henrik Thorup* ) Helge Adam Møller Johannes Lebech Svend Erik Hovmand Mogens Lykketoft * ) Statsrevisor Henrik Thorup har erklæret sig inhabil ved behandlingen af denne sag. Statsrevisorerne finder det tilfredsstillende, at regionerne hurtigt har etableret nødvendige tiltag til udvikling af it-understøttelsen på sygehusområdet. Statsrevisorerne skal pege på, at der med etablering af regionerne er en enestående måske historisk mulighed for vidensdeling, koordination og samarbejde på tværs af regionerne om fælles og omkostningsbevidste fremtidige it-løsninger på sygehusområdet. Statsrevisorerne forventer, at indenrigs- og sundhedsministerens bebudede initiativ sikrer et forpligtende samarbejde mellem regionerne om udvikling af fælles it-løsninger på basis af fælles standarder især udviklingen af den elektroniske patientjournal, der kan anvendes på tværs af sygehuse og regioner til gavn for patienterne.

5

6 Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Rigsrevisionen afgiver hermed denne beretning til Statsrevisorerne i henhold til 17, stk. 2, i rigsrevisorloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 3 af 7. januar 1997 som ændret ved lov nr. 590 af 13. juni Beretningen vedrører finanslovens 16. Indenrigsog Sundhedsministeriet.

7

8 Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II. Baggrund, formål, afgrænsning og metode... 4 A. Baggrund... 4 B. Formål, afgrænsning og metode... 4 III. It-understøttelsen af patientforløb og sygehusadministration... 6 A. Regionernes overblik over it-systemerne... 7 B. It-understøttelsen af sygehusenes kerneopgaver... 7 IV. Udviklingsplaner for it-understøttelsen A. Regionernes it-strategier B. Forbedring af it-understøttelsen C. Ansvars- og kompetencefordeling D. Koordinering af it-opgaver på tværs af regionerne Bilag 1. Oversigt over somatiske sygehusenheder pr. 12. januar Bilag 2. Ordliste... 26

9

10 UNDERSØGELSENS RESULTATER 1 I. Undersøgelsens resultater 1. Beretningen handler om de it-systemer, der understøtter sygehusenes kerneopgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration. Endvidere handler beretningen om regionernes strategier og planer på området. Rigsrevisionen har gennemført denne undersøgelse af egen drift. 2. I forbindelse med nedlæggelsen af amterne og dannelsen af regionerne har disse overtaget mange forskellige it-systemer inden for bl.a. sundhedsområdet. Det er derfor en væsentlig opgave for regionerne at konsolidere og sikre it-driften. En betingelse herfor er opbygningen af regionernes it-organisation, hvor placering af ansvar for drift og udvikling skal sikre, at der skabes klarhed over beslutningsvejene i den nye organisation. Derudover skal regionerne fastlægge strategier og handlingsplaner, som skal sikre drift og investeringer på it-området. It-investeringer er ofte forbundet med store udgifter, og koordinering og samarbejde på tværs af regionerne er nødvendigt for at opnå en effektiv og omkostningsbevidst it-understøttelse af sygehusenes opgaver. 3. Sundhedsområdet tegner sig for langt størstedelen af regionernes udgiftsbudgetter (totalt set 80,7 mia. kr. i 2007), og det somatiske sundhedsvæsen udgør heraf ca. 57 mia. kr. Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007, at ca. 80,7 % af de samlede tilskud og bidrag finansieres af staten, og at kommunerne finansierer ca. 19,3 %. 4. Det somatiske sundhedsvæsen tegner sig som nævnt for den væsentligste del af regionernes udgifter. Rigsrevisionen har derfor valgt at gennemføre en tværregional undersøgelse af status for it-anvendelsen på dette område. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar-september 2007 umiddelbart efter etableringen af regionerne. 5. Undersøgelsens formål er at gøre status over de it-systemer, som regionernes sygehuse råder over til understøttelse af deres kerneopgaver samt opgaver forbundet med sygehusenes administration. Herudover er det formålet at undersøge, om regionerne har konkrete planer på it-området til at styrke sygehusenes opgaveløsning. Rigsrevisionen har desuden lagt vægt på, at mulighederne for at koordinere udvikling af it-systemer på tværs af regionerne udnyttes bedst muligt. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende 2 spørgsmål: Har sygehusene it-systemer, der understøtter deres kerneopgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration? Har regionerne konkrete udviklingsplaner for it-understøttelsen af sygehusområdet?

11 2 UNDERSØGELSENS RESULTATER UNDERSØGELSENS RESULTATER Sygehusene anvender i dag mange forskellige it-systemer, der understøtter en lang række centrale funktioner inden for sygehusenes kerneopgaver. Rigsrevisionen finder, at der er en god udvikling i gang på området for sygehus-it. Undersøgelsen har vist, at der er en høj grad af digitalisering i sygehusvæsenet, men Rigsrevisionen vurderer dog, at it-understøttelsen på sygehusene kan styrkes, og at dette bedst kan ske ved et tæt tværgående samarbejde mellem regionerne, så der kan tilvejebringes en koordineret udvikling af it-understøttelsen. Rigsrevisionen finder det væsentligt, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet sikrer, at der etableres et forpligtende samarbejde om udviklingen af fælles løsninger på tværs af regionerne. Denne samlede vurdering er baseret på følgende: Der er en høj grad af digitalisering i sygehusvæsenet, idet en lang række centrale funktioner inden for sygehusenes kerneopgaver er it-understøttet. Regionernes overblik over it-systemerne De fleste regioner har udarbejdet oversigter over deres it-systemer på afgrænsede områder, fx EPJ (elektronisk patientjournal). En enkelt region har udarbejdet en dækkende oversigt over it-systemerne. It-understøttelsen af sygehusenes kerneopgaver Patientforløb Det patientadministrative område er kendetegnet ved ældre, egenudviklede systemer. Derudover oplyser flere af sygehusene, at bookingsystemerne kun i nogen grad understøtter arbejdsgangene relateret til booking. Undersøgelsen har vist, at sygehusene vurderer, at det kliniske område er præget af umoden teknologi. Desuden er der stadig arbejdsgange, som ikke er it-understøttede. Endelig kan der ske forbedringer, hvad angår deling af data. På det parakliniske område har undersøgelsen vist, at sygehusene generelt vurderer, at det parakliniske områdes it-systemer generelt kan karakteriseres som modne teknologier, hvilket vil sige, at der er tale om standardprodukter, der er gennemtestede og velafprøvede. Også på dette område kan der dog ske forbedringer, hvad angår datadeling. Sygehusadministration Området for sygehusadministration er internt i regionerne understøttet af en række forskellige systemer inden for økonomi, løn, indkøb m.m. Nogle sygehuse har desuden et ledelsesinformationssystem. Sygehusene vurderer systemerne overvejende positivt, hvad angår deling af data samt understøttelse af forretningsgange. I forbindelse med nyanskaffelser på området finder Rigsrevisionen, at regionerne bør afsøge markedet for velafprøvede it-løsninger, som bygger på standardprodukter til virksomhedsstyring.

12 UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 Regionerne har udviklingsplaner for it-understøttelsen af sygehusområdet. Der er dog grundlag for, at regionerne i større grad analyserer og vurderer, hvilke opgaver vedrørende it-understøttelse, fx på EPJ-området, der kan løses og koordineres på tværs af regionerne. Indenrigs- og Sundhedsministeriet bør sikre, at der etableres et forpligtende samarbejde mellem regionerne, så fremtidig udvikling af it til sygehusene kan foregå koordineret og på baggrund af fælles standarder. Regionernes it-strategier De fleste regioner har udarbejdet delstrategier for sygehus-it, og 3 regioner forventer at færdiggøre samlede it-strategier i løbet af Rigsrevisionen finder, at det er essentielt for fremdriften af udviklingen af it-understøttelsen af sygehusenes opgaver, at der i hver region udarbejdes en samlet strategi for sygehus-it. Potentialer for forbedring af it-understøttelsen Regionerne har generelt fokus på, hvor der er forbedringspotentialer i forhold til it-understøttelsen af sygehusenes kerneopgaver. Regionerne peger især på forbedringspotentialer i forbindelse med it-understøttelse af de kliniske arbejdsgange på sygehusene. Ansvars- og kompetencefordeling Regionerne har udformet en klar ansvars- og kompetencefordeling for ejerskab, drift og udvikling af it-systemerne. Regionerne har organiseret styringen af it-opgaverne efter en nogenlunde ensartet koncern-it-model, der indebærer en vis grad af centralisering af it-driften. Koordinering af it-opgaver på tværs af regionerne Regionerne deltager i varierende grad i konkrete og afgrænsede samarbejdsrelationer. Dette sker primært gennem deltagelse i forskellige tema- og arbejdsgrupper i Danske Regioner. Endelig indgår regionerne i en række nationale samarbejdsfora på området. Der er potentiale for yderligere koordinering og samarbejde på tværs af regionerne, hvad angår EPJ samt, mere generelt, udvikling og indkøb af it-systemer. På EPJ-området er der etableret en organisation, Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, som har til opgave at udarbejde en fælles ramme for udviklingen af EPJ. Som grundlag for en koordineret og fortsat udvikling af EPJ på tværs af regionerne er der bl.a. behov for fælles beslutninger om, hvilke behov og personalegrupper EPJ skal understøtte. Indenrigs- og Sundhedsministeriet bør tage initiativ til at etablere forpligtende samarbejdsrelationer, fx i regi af et forum som Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Dette kan sikre en koordineret udvikling af området med fokus på fælles it-løsninger til ensartede funktioner.

13 4 BAGGRUND, FORMÅL, AFGRÆNSNING OG METODE II. Baggrund, formål, afgrænsning og metode A. Baggrund 6. Beretningen handler om de it-systemer, der understøtter sygehusenes kerneopgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration. Endvidere handler beretningen om regionernes strategier og planer på området. 7. I forbindelse med nedlæggelsen af amterne og dannelsen af regionerne har disse overtaget mange forskellige it-systemer inden for bl.a. sundhedsområdet. Det er derfor en væsentlig opgave for regionerne at konsolidere og sikre it-driften. En betingelse herfor er opbygningen af regionernes it-organisation, hvor placering af ansvar for drift og udvikling skal sikre, at der skabes klarhed over beslutningsvejene i den nye organisation. Derudover skal regionerne fastlægge strategier og handlingsplaner, som skal sikre drift og investeringer på it-området. It-investeringer er ofte forbundet med store udgifter, og koordinering og samarbejde på tværs af regionerne er nødvendigt for at opnå en effektiv og omkostningsbevidst it-understøttelse af sygehusenes opgaver. 8. Sundhedsområdet tegner sig for langt størstedelen af regionernes udgiftsbudgetter (totalt set 80,7 mia. kr. i 2007), og det somatiske sundhedsvæsen udgør heraf ca. 57 mia. kr. Det fremgår af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2007, at ca. 80,7 % af de samlede tilskud og bidrag finansieres af staten, og at kommunerne finansierer ca. 19,3 %. 9. Det somatiske sundhedsvæsen tegner sig som nævnt for den væsentligste del af regionernes udgifter. Rigsrevisionen har derfor valgt at gennemføre en tværregional undersøgelse af status for it-anvendelsen på dette område. Undersøgelsen er gennemført i perioden januar-september 2007 umiddelbart efter etableringen af regionerne. B. Formål, afgrænsning og metode Formål 10. Undersøgelsens formål er at gøre status over de it-systemer, som regionernes sygehuse råder over til understøttelse af deres kerneopgaver samt opgaver forbundet med sygehusenes administration. Herudover er det formålet at undersøge, om regionerne har konkrete planer på it-området til at styrke sygehusenes opgaveløsning. Rigsrevisionen har desuden lagt vægt på, at mulighederne for at koordinere udvikling af it-systemer på tværs af regionerne udnyttes bedst muligt. Formålet er undersøgt ved at besvare følgende 2 spørgsmål: Har sygehusene it-systemer, der understøtter deres kerneopgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration? Har regionerne konkrete udviklingsplaner for it-understøttelsen af sygehusområdet?

14 BAGGRUND, FORMÅL, AFGRÆNSNING OG METODE 5 Afgrænsning 11. Undersøgelsen omfatter de somatiske sygehuse i alle 5 regioner. Der er på landsplan i alt 30 somatiske sygehusenheder (sygehuse, der beskæftiger sig med kropslige lidelser), som består af én eller flere sygehusmatrikler under en fælles ledelse. En oversigt over sygehusenheder og tilhørende matrikler kan findes i bilag 1. Regionerne har oplyst, at sygehusene inden for disse enheder anvender de samme it-systemer, hvorfor de i Rigsrevisionens undersøgelse behandles som samlede sygehusenheder. I beretningen omtales sygehusenhederne som sygehuse. 12. Et patientforløb rummer både udredning, behandling og pleje, hvor der er flere opgaveområder involveret i forløbet. Rigsrevisionen har valgt at dele sygehusenes kerneopgaver relateret til patientforløbet op i 3 hovedområder: patientadministration, som omfatter alle de administrative opgaver, der er forbundet med patientforløbet, fx indkaldelse af patienten til undersøgelse det kliniske område, som omfatter undersøgelse, diagnostik, behandling og pleje af patienten det parakliniske område, der bl.a. omfatter laboratorieanalyser og fungerer som støttefunktion til det kliniske arbejde. Dertil kommer sygehusadministration som et selvstændigt opgaveområde, hvor bl.a. økonomi, løn, indkøb og ledelsesinformation varetages. 13. Der findes flere typer it-systemer på sygehusene. En type it-systemer understøtter sundhedspersonalets og det administrative personales arbejdsgange relateret til patientforløb og sygehusadministration. En anden type it-systemer er forbundet med medicoteknisk udstyr, som anvendes under fx operationer, bl.a. systemer til brug for kikkertoperationer i knæ o.l. En tredje type it-systemer er støttesystemer for de 2 førstnævnte systemer. Herunder indgår servere, netværk osv., som håndteres af it-staben. Rigsrevisionens undersøgelse fokuserer på de it-systemer, som understøtter patientforløb og sygehusadministration, hvorved støttesystemer og medicoteknisk relaterede it-systemer ikke er omfattet. 14. Status på sygehusenes it-systemer er foretaget i marts 2007 og er således udtryk for et øjebliksbillede af et felt under udvikling. Der kan derfor være sket ændringer i porteføljen af it-systemer i anvendelse på det enkelte sygehus i perioden op til beretningens afgivelse. I bilag 2 er angivet en ordliste over sundhedsbegreber, der anvendes i beretningen. Metode 15. Med henblik på at gøre status på sygehusenes it-systemer har Rigsrevisionen udarbejdet et spørgeskema til sygehusene. I spørgeskemaet har sygehusene besvaret en række spørgsmål angående it-systemerne, som understøtter patientforløb og sygehusadministration. Spørgsmålene angik bl.a. deling af data og understøttelse af arbejdsgange. Sygehusene har hér kunnet benytte svarmulighederne i høj grad, i nogen grad, i mindre grad, slet ikke og endelig ikke relevant. Desuden har sygehusene oplyst navn, version, leverandør og ibrugtagningsår for de angivne systemer. Nogle spørgeskemaer blev besvaret af it-chefen på selve sygehuset, mens andre blev besvaret af regionernes centrale afdelinger for koncern-it på basis af informationer indhentet fra sygehusene. Ansvaret for udvikling af sygehus-it ligger hos regionerne. Regionernes udviklingsplaner er undersøgt gennem interviews med regionernes ansvarlige på området for sygehus-it. Desuden er inddraget dokumenter, der belyser regionernes forestående aktiviteter på sundhedsit-området. 16. Beretningen har været forelagt regionerne samt Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Alle bemærkninger af væsentlig betydning for undersøgelsens præmisser og vurderinger er indarbejdet i beretningen.

15 6 IT-UNDERSTØTTELSEN AF PATIENTFORLØB OG SYGEHUSADMINISTRATION III. It-understøttelsen af patientforløb og sygehusadministration RIGSREVISIONENS BEMÆRKNINGER Der er en høj grad af digitalisering i sygehusvæsenet, idet en lang række centrale funktioner inden for sygehusenes kerneopgaver er it-understøttet. Denne vurdering er baseret på: Regionernes overblik over it-systemerne De fleste regioner har udarbejdet oversigter over deres it-systemer på afgrænsede områder, fx EPJ (elektronisk patientjournal). En enkelt region har udarbejdet en dækkende oversigt over it-systemerne. It-understøttelsen af sygehusenes kerneopgaver Patientforløb Det patientadministrative område er kendetegnet ved ældre, egenudviklede systemer. Derudover oplyser flere af sygehusene, at bookingsystemerne kun i nogen grad understøtter arbejdsgangene relateret til booking. Undersøgelsen har vist, at sygehusene vurderer, at det kliniske område er præget af umoden teknologi. Desuden er der stadig arbejdsgange, som ikke er it-understøttede. Endelig kan der ske forbedringer, hvad angår deling af data. På det parakliniske område har undersøgelsen vist, at sygehusene generelt vurderer, at det parakliniske områdes it-systemer generelt kan karakteriseres som modne teknologier, hvilket vil sige, at der er tale om standardprodukter, der er gennemtestede og velafprøvede. Også på dette område kan der dog ske forbedringer, hvad angår datadeling. Sygehusadministration Området for sygehusadministration er internt i regionerne understøttet af en række forskellige systemer inden for økonomi, løn, indkøb m.m. Nogle sygehuse har desuden et ledelsesinformationssystem. Sygehusene vurderer systemerne overvejende positivt, hvad angår deling af data samt understøttelse af forretningsgange. I forbindelse med nyanskaffelser på området finder Rigsrevisionen, at regionerne bør afsøge markedet for velafprøvede it-løsninger, som bygger på standardprodukter til virksomhedsstyring.

16 IT-UNDERSTØTTELSEN AF PATIENTFORLØB OG SYGEHUSADMINISTRATION 7 A. Regionernes overblik over it-systemerne 17. Som led i undersøgelsen af it på sygehusene har Rigsrevisionen vurderet, om regionerne har overblik over it-systemerne til understøttelse af patientforløb og sygehusadministration. Rigsrevisionen har derfor undersøgt, om regionerne har dækkende opgørelser over de anvendte it-systemer samt over, hvilke data it-systemerne indeholder og udveksler med hinanden. 18. Undersøgelsen har vist, at de fleste regioner har udarbejdet oversigter over deres itsystemer på afgrænsede områder, fx EPJ (elektronisk patientjournal). En enkelt region har udarbejdet en dækkende oversigt over it-systemerne. Regionerne har generelt igangsat arbejdet med opgørelser over, hvilke it-systemer der anvendes på sygehusene. De fleste regioner har, i forbindelse med forberedelsesarbejdet til regionsdannelserne, kortlagt de største og væsentligste it-løsninger. Andre regioner har igangsat en gennemgang af alle de it-systemer, der anvendes på sundhedsområdet. I enkelte tilfælde indeholder de udarbejdede opgørelser desuden initiativer på området. I andre tilfælde uddybende beskrivelser af fx drift og software. 19. Hvad angår overblik over de data, som systemerne indeholder og udveksler med hinanden, har de fleste regioner ikke udarbejdet oversigter, der er fuldstændigt dækkende. De fleste regioner har dog udarbejdet dataoversigter på nogle af områderne, fx på EPJ-området. B. It-understøttelsen af sygehusenes kerneopgaver 20. Rigsrevisionen har undersøgt, om sygehusene har it-systemer, der understøtter deres kerneopgaver i relation til patientforløb og sygehusadministration. 21. It-anvendelse har en række fordele, bl.a. i form af bedre dokumentation og herunder bedre datatilgængelighed. Der er dog også en række udfordringer forbundet med it-anvendelse. 22. Som en del af kortlægningen af sygehusenes it-understøttelse har Rigsrevisionen bedt sygehusene oplyse, hvilke udfordringer der især gør sig gældende for deres it-understøttelse. Sygehusene oplyser, at udfordringerne især består i, at sundhedspersonalet skal bruge mange forskellige passwords, når de skal logge på it-systemerne, hvilket er tidskrævende. Hensynet til persondatalovgivningen har dog en betydelig indflydelse på, hvordan adgangen til it-systemerne konkret kan tilrettelægges. Endvidere sikrer et it-system ikke i sig selv en høj datakvalitet, og næsten alle sygehusene påpeger derfor, at uens registreringer forringer datakvaliteten. Der ligger således en ikke uvæsentlig udfordring i at styrke datadisciplinen og kompetencerne blandt brugerne af it-systemerne på sygehusene. Endelig oplyser sygehusene, at relevante data ikke i tilstrækkelig grad deles på tværs af deres systemer, hvilket fx kan skyldes tekniske årsager. 23. Som led i en effektiv it-understøttelse af opgaveløsningen er det vigtigt, at de anvendte systemer er i stand til at dele data, så det kun er nødvendigt at taste oplysninger ind manuelt én gang i ét system, hvorefter de kan bruges, hvor det er relevant, i andre systemer. Som nævnt ovenfor oplyser sygehusene, at dette ikke i tilstrækkelig grad er muligt. Desuden er det vigtigt, at it-systemerne understøtter de daglige arbejdsgange i videst muligt omfang, så brugerne oplever en god funktionalitet. Endelig er det vigtigt, at der ikke er væsentlige opgaver, som ikke er it-understøttet. Som en del af kortlægningen har Rigsrevisionen derfor bedt sygehusene vurdere de undersøgte systemers evner til at dele relevante data med andre systemer, samt i hvor høj grad systemerne understøtter arbejdsgangene på området. Oplysninger om opgaver, der

17 8 IT-UNDERSTØTTELSEN AF PATIENTFORLØB OG SYGEHUSADMINISTRATION ikke er it-understøttet, er fremkommet under interviews med regionernes ansvarlige på området for sygehus-it. 24. På nogle områder benyttes flere forskellige it-systemer til den samme type opgave, typisk afhængigt af, hvilke af sygehusets afdelinger opgaven løses af. Rigsrevisionen har derfor bedt sygehusene vurdere, om de centrale it-systemer, der understøtter patientforløb og sygehusadministration, kan dele relevante data, og om de understøtter de relevante arbejdsgange. Fx det centrale medicineringssystem på et sygehus, defineret som det system på medicineringsområdet, der har flest brugere på sygehuset. 25. Rigsrevisionens kortlægning af sygehusenes it-systemer har ikke omfattet en undersøgelse og vurdering af, om arbejdsgangene mv. understøttes tilfredsstillende af de anvendte systemer. Patientforløb 26. For at undersøge om der er it-systemer, der understøtter patientforløb på sygehusene, har Rigsrevisionen kortlagt it-systemerne, som sygehusene råder over, inden for: patientadministration det kliniske område det parakliniske område. 27. It på sygehusene er forbundet med udviklingen af de meget omtalte elektroniske patientjournaler (EPJ). Grundidéen i EPJ er at skabe en digital version af patientjournalen. EPJ er teknisk set en sammenkædning af it-systemer med forskellige funktioner, som kan give sygehuspersonalet hurtig og nem elektronisk adgang til oplysninger, der er relevante for patientforløbet. Derved understøttes det sammenhængende patientforløb. 28. I forbindelse med Rigsrevisionens kortlægning af it-systemer på sygehusene viste det sig, at der på tværs af sygehuse og regioner er forskellige opfattelser af, hvilke it-systemer der er en del af EPJ på det enkelte sygehus. Behovet for en ensartet forståelse af, hvad en EPJ indeholder, behandles i kap. IV.D. Rigsrevisionen har ikke kortlagt, hvilke specifikke it-systemer der indgår i de forskellige sygehuses EPJ-løsninger. En sådan statusopgørelse er udarbejdet af et konsulentfirma i marts 2007 på foranledning af den nationale organisation Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, som tidligere hed EPJ-organisationen. I stedet fokuserer beretningen på selve it-systemerne, som er i anvendelse på sygehusene, uanset om sygehusene ser disse systemer som en del af EPJ. FAKTABOKS 1. SAMMENHÆNGENDE DIGITAL SUNDHED I DANMARK Ved oprettelsen af organisationen Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark har regeringen og Danske Regioner taget initiativ til en mere central styring og koordinering af den fremtidige EPJudvikling. Formålet med organisationen er: at udarbejde en ny it-strategi for sundhedsvæsenet at sikre, at der udvikles en fælles EPJ-platform med fælles standarder at udarbejde en fælles it-arkitektur. Organisationen ledes af en bestyrelse bestående af 6 medlemmer, der er udpeget af indenrigs- og sundhedsministeren (3 repræsentanter), Danske Regioner (2 repræsentanter) og Kommunernes Landsforening (1 repræsentant). Bestyrelsen betjenes af et sekretariat, der er nedsat af regeringen og Danske Regioner. Sekretariatet ledes af en direktør, der er valgt af bestyrelsen. Udgifterne til driften af organisationen finansieres af regionerne og staten, der hver især bidrager med 45 %, mens kommunerne bidrager med 10 %.

18 IT-UNDERSTØTTELSEN AF PATIENTFORLØB OG SYGEHUSADMINISTRATION 9 Patientadministration 29. Det patientadministrative område omfatter alle de administrative opgaver, der er forbundet med patientforløbet, ligesom det omfatter sygehusenes indberetning af data til regionen, forskellige databanker og registre samt kommunikationen med kommunerne og de praktiserende læger. Derudover indgår bookingopgaver relateret til bestilling af blodprøver, undersøgelser som fx ekkokardiografi (ultralydsundersøgelse af hjertet), operationer samt indkaldelse af patienter til undersøgelser. 30. Undersøgelsen har vist, at alle sygehusene har et patientadministrationssystem, og mange sygehuse har desuden et eller flere bookingsystemer til understøttelse af det patientadministrative område. Derudover anvender sygehusene en række andre patientadministrative systemer, som varetager funktioner som sygesikring, fødselsregistrering, rekvisitioner relateret til blodbank og hjælpemiddeldepot mv. Det er forskelligt, hvor mange af disse specialiserede systemer sygehusene anvender. 31. Mange af de administrative opgaver i forbindelse med et patientforløb løses af sygehusenes centrale patientadministrationssystemer, der under ét betegnes som PAS. Undersøgelsen har vist, at sygehusene anvender en række forskellige patientadministrationssystemer af både nyere og ældre dato. På enkelte sygehuse anvendes ældre, egenudviklede patientadministrationssystemer, hvoraf det ældste er fra Der er således generelt ikke tale om et fælles patientadministrationssystem i hver region, bortset fra en enkelt region, hvor alle sygehuse anvender det samme system. 32. Mange sygehuse angiver, at de benytter deres centrale patientadministrationssystem til booking af undersøgelser mv., mens der på andre sygehuse også anvendes deciderede bookingsystemer. Generelt er bookingsystemerne taget i brug fra midten af 1990 erne og frem. Et enkelt sted anvendes dog et egenudviklet bookingsystem fra Rigsrevisionen har undersøgt, om sygehusenes centrale patientadministrationssystemer og bookingsystemer deler relevante data, og om de understøtter arbejdsgangene på området. Sygehusene har oplyst, at deres centrale patientadministrationssystem generelt i høj grad kan dele relevante data med andre systemer. Ligeledes vurderer sygehusene generelt, at deres centrale patientadministrationssystem i høj grad understøtter de arbejdsgange, der er på området. Flertallet af bookingsystemerne kan i høj grad dele relevante data med andre it-systemer. Næsten halvdelen af sygehusene angiver desuden, at understøttelsen af arbejdsgangene kan forbedres på området. 34. Det patientadministrative område er kendetegnet ved ældre, egenudviklede systemer. Derudover oplyser flere af sygehusene, at bookingsystemerne kun i nogen grad understøtter arbejdsgangene relateret til booking. Rigsrevisionen finder derfor, at it-understøttelsen på området kan forbedres. Det kliniske område 35. De kliniske it-systemer rummer den dokumentation, der er i relation til patientforløbet, bl.a. det kliniske personales (fx lægers og sygeplejerskers) kontakt med patienten. Herunder hører kliniske notater, medicineringsoplysninger og oplysninger om undersøgelser mv. i det enkelte patientforløb. 36. Rigsrevisionens undersøgelse har vist, at alle sygehusene har et medicineringssystem, og mange sygehuse har også et klinisk notatsystem til journalføring. Ud over it-systemer til medicinering og notat bruger mange afdelinger og kliniske specialer særlige itsystemer til håndtering af netop deres behov for it-understøttelse. Fx hjertejournaler på hjerteafdelinger, anæstesijournaler til anæstesiologerne mv. Endelig har undersøgelsen

19 10 IT-UNDERSTØTTELSEN AF PATIENTFORLØB OG SYGEHUSADMINISTRATION vist, at der er væsentlige arbejdsgange på det kliniske område, fx sygeplejenotater, som endnu ikke er it-understøttet. De fleste systemer på området er under 10 år gamle, og heraf er den største andel fra de seneste 5 år. 37. I nogle regioner anvender sygehusene de samme medicinerings- og notatsystemer, mens der i andre regioner viser sig et mere fragmenteret billede, hvor der ikke, eller kun delvis, er tale om ét system til én funktion på området inden for den enkelte regions grænser. 38. Rigsrevisionen har undersøgt, om sygehusenes centrale medicineringssystemer deler relevante data og understøtter arbejdsgangene på området. Undersøgelsen har vist, at sygehusene generelt finder, at deres centrale medicineringssystem i høj grad kan anvende relevante data fra andre it-systemer. Derimod er det kun i mindre grad muligt at anvende relevante data fra systemet i andre it-systemer på sygehusene. Dermed kan dataudvekslingen mellem sygehusenes centrale medicineringssystemer og andre it-systemer forbedres. Systemernes understøttelse af arbejdsgangene på medicineringsområdet vurderes som værende høj. 39. Mange af it-systemerne på det kliniske område er stadig i en udviklingsfase, og det er derfor sygehusenes vurdering, at teknologierne på området generelt må anses for at være umodne, dvs. at der ikke er tale om standardprodukter, som er gennemtestede og velafprøvede. Der eksisterer således endnu ikke et større udvalg af standardsystemer på det kliniske område, hvilket bl.a. har den konsekvens, at sygehusene benytter mange forskellige itsystemer til at løse de samme typer opgaver, som eksemplet med hjerte- og anæstesijournaler illustrerede. 40. Undersøgelsen har desuden vist, at sygehusene vurderer, at det kliniske område er præget af umoden teknologi. Herudover er der stadig arbejdsgange, som ikke er it-understøttede. Endelig kan der ske forbedringer, hvad angår deling af data. Rigsrevisionen finder således, at der også på dette område er et potentiale for forbedring. Det parakliniske område 41. Det parakliniske område fungerer som støttefunktion til det kliniske arbejde i relation til patientforløbet og omfatter bl.a. laboratorieanalyser, patologi og røntgen. 42. Undersøgelsen har vist, at de forskellige parakliniske afdelinger på sygehusene understøttes af en række forskellige, specialiserede it-systemer. Fx understøttes patologiske undersøgelser af vævsprøver af et patologisystem. Endvidere lagres resultater af laboratorieundersøgelser i et laboratorieinformationssystem. 43. Rigsrevisionen har undersøgt deling af relevante data og understøttelse af arbejdsgange vedrørende de centrale it-systemer inden for billedlagring og -fremvisning, røntgeninformation samt laboratorieinformation. 44. Røntgenafdelinger har i dag teknologisk mulighed for at lagre og fremvise billeder digitalt igennem en type it-systemer, der under ét betegnes som Picture Archiving Communications Systems (i daglig tale kaldet PACS). Rigsrevisionens undersøgelse viser, at billedlagringssystemer fra forskellige leverandører er udbredt på langt de fleste sygehuse. Sygehusenes billedlagringssystemer er generelt taget i brug fra sidst i 1990 erne og frem til i dag. De få sygehuse, som endnu ikke har et sådant system, har planer om at indføre det i den nærmeste fremtid. 45. Vedrørende billedlagringssystemer viser undersøgelsen, at sygehusene generelt finder, at disse i høj grad kan anvende relevante data fra andre it-systemer. Derimod er det i mindre grad muligt at anvende relevante data fra systemet i andre it-systemer på sygehusene. Systemets understøttelse af arbejdsgangene på området vurderes som værende høj.

20 IT-UNDERSTØTTELSEN AF PATIENTFORLØB OG SYGEHUSADMINISTRATION Et røntgeninformationssystem, under ét kaldet RIS, indeholder røntgenlægernes beskrivelser af de røntgenbilleder, som er lagret i billedlagringssystemet. Derudover indeholder visse røntgeninformationssystemer moduler til booking af røntgenundersøgelser. Røntgeninformationssystemer fra forskellige leverandører er i brug eller på vej til at blive indført på alle sygehusene. Systemerne er taget i brug fra sidst i 1990 erne og frem til i dag. 47. Undersøgelsen har vist, at sygehusene vurderer, at deres røntgeninformationssystem i høj grad kan anvende relevante data fra andre it-systemer. Derimod er det kun i nogen grad muligt at anvende relevante data fra systemet i andre it-systemer på sygehusene. Systemets understøttelse af arbejdsgangene på området vurderes som værende høj. 48. Laboratorieinformationssystemer anvendes fx til blodprøvesvar. Alle sygehuse har et laboratorieinformationssystem, og mange anvender it-systemet Labka, dog i forskellige versioner. De fleste systemer på området er under 10 år gamle. Enkelte systemer er af ældre dato. Det ældste er en version af Labka, som er taget i brug i 1985/ Sygehusene vurderer i overvejende grad deres centrale laboratorieinformationssystemer positivt, hvad angår deling af relevante data med andre systemer. Ligeledes vurderes systemet meget positivt, hvad angår understøttelse af de daglige arbejdsgange, hvilket bl.a. kan hænge sammen med teknologiernes grad af modenhed. 50. På det parakliniske område har undersøgelsen vist, at sygehusene generelt vurderer, at det parakliniske områdes it-systemer generelt kan karakteriseres som modne teknologier, hvilket vil sige, at der er tale om standardprodukter, der er gennemtestede og velafprøvede. Også på dette område kan der dog ske forbedringer, hvad angår datadeling, især for røntgeninformationssystemerne og billedlagringssystemerne. Sygehusadministration 51. For at undersøge om der er it-systemer, der understøtter sygehusadministrationen, har Rigsrevisionen undersøgt it-systemerne, som sygehusene råder over på området. Sygehusadministration omfatter en række administrative opgaver, der ikke er rettet imod den enkelte patient, herunder bl.a. økonomistyring, løn, indkøb samt ledelsesinformation. 52. Undersøgelsen har vist, at alle sygehusene har økonomi-, løn- og indkøbssystemer samt systemer til elektronisk sags- og dokumenthåndtering. Det er derimod ikke alle sygehuse, der har et ledelsesinformationssystem. Inden for de enkelte regioner deler sygehusene i varierende grad økonomi-, løn- og indkøbssystemer. I 2 regioner har sygehusene fælles systemer til styring af sygehusenes økonomi, løn og indkøb. I 2 andre regioner har sygehusene samme økonomisystem, men forskellige løn- og indkøbssystemer. I en enkelt region anvender sygehusene hver deres forskellige it-systemer inden for økonomi, løn og indkøb. Alle disse forskellige it-systemer, som denne regions sygehuse anvender på området, har dog en snitflade til regionens koncernøkonomisystem, hvorved de reelt fungerer som ét system. Økonomi- og lønsystemer er i de fleste tilfælde taget i brug fra midten af 1990 erne. Dette gælder ligeledes for indkøbssystemerne. En enkelt region benytter dog et ældre fælles indkøbslagersystem fra Undersøgelsen har desuden vist, at regionernes sygehuse generelt anvender forskellige systemer til ledelsesinformation (LIS) samt elektronisk sags- og dokumenthåndtering (ESDH). Sygehusenes ledelsesinformationssystemer er taget i brug op igennem 1990 erne. Sags- og dokumenthåndteringssystemerne er taget i brug inden for de seneste år på de fleste sygehuse. 54. Rigsrevisionen har undersøgt de centrale it-systemer inden for økonomistyring, indkøb og ledelsesinformation, hvad angår systemernes deling af relevante data og understøttelse af arbejdsgange.

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007

Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver. Oktober 2007 Beretning til Statsrevisorerne om it-understøttelsen af sygehusenes opgaver Oktober 2007 BERETNING OM IT-UNDERSTØTTELSEN AF SYGEHUSENES OPGAVER i Indholdsfortegnelse I. Undersøgelsens resultater... 1 II.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om elektroniske patientjournaler på sygehusene November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om elektroniske patientjournaler på sygehusene

Læs mere

IT i sundhedssektoren

IT i sundhedssektoren Januar 2012 2 IT i sundhedssektoren Resume Denne analyse drejer sig om holdningen til elektroniske journaler i sundhedssystemet blandt de iteksperter, der er beskæftiget på områderne hospitalsbyggeri,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om pris, kvalitet

Læs mere

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi

Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Dansk Industri: Netværk for Sundhedsteknologi Jens Andersen Adm. direktør Region Sjælland Formand for RSI s styregruppe Sundheds-it: Mere i fokus end nogen sinde Myter om hvad der er godt, skidt og galt

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder.

Balancen mellem de interne nødvendigheder og de eksterne påvirkninger reguleres i kommunens it-strategi som præsenteres herunder. It-strategi 1.0 Indledning Flere og flere forretningsprocesser i kommunerne stiller krav til it-understøttelse, og der er store forventninger til at den offentlige sektor hænger sammen inden for it-området.

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011

Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter. Januar 2011 Notat til Statsrevisorerne om beretning om statens anvendelse af private konsulenter Januar 2011 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011

Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene. Februar 2011 Beretning til Statsrevisorerne om elektroniske patientjournaler på sygehusene Februar 2011 BERETNING OM ELEKTRONISKE PATIENTJOURNALER PÅ SYGEHUSENE Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Vores st yringsredskab

Vores st yringsredskab It strategi 2014 Vores st yringsredskab Når Råbjerg Mile bevæger sig hen over toppen af Nordjylland med 15-30 meter om året ændres udviklingen på vejen. Vi kan ikke stoppe milen, ligesom vi ikke kan stoppe

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk

Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk 1 Lægeforeningen 2008 Trondhjemsgade 9, 2100 København Ø Tlf.: 3544 8500 www.laeger.dk Fremtidens sundheds-it Lægeforeningens forslag Lægeforeningen 3 Det danske sundhedsvæsen har brug for it-systemer,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sammenhængende patientforløb August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sammenhængende patientforløb (beretning nr.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen. December 2008 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af implementeringen af politireformen December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler.

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler. Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af, hvordan hospitaler forvalter eksterne forskningsmidler April 2014 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større

Læs mere

Fart på it-sundhedsudviklingen?

Fart på it-sundhedsudviklingen? April 2007 - nr. 1 Baggrund: Fart på it-sundhedsudviklingen? Med økonomiaftalen fra juni 2006 mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner blev det besluttet at nedsætte en organisation

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Orientering om den videre proces og implementering

Orientering om den videre proces og implementering Dato: 14. december 2011 Brevid: 1556479 Orientering om den videre proces og implementering Når Regionsrådet har godkendt en ny organisationsmodel, der bygger på 5 sygehusledelser, skal direktionen igangsætte

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse. August 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om satsningen på ph.d.-uddannelse August 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om satsningen på ph.d.-uddannelse (beretning nr. 7/2010) 12.

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark

EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark EPJ og anden It-understøttelse af fremtidens patientforløb - erfaringer og planer i Østdanmark Gitte Fangel Vicedirektør Herlev Hospital Styregruppen for Sundhedsplatformen 1 To regioner i samarbejde 17

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk

RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk RIGSREVISIONEN København, den 21. februar 2006 RN C602/06 Omtryk Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i 5 sager i beretning om revisionen af statsregnskabet for 2003 (beretning nr. 15/03)

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder:

Danske Regioners oplæg til fremtidens akutberedskab bygger på følgende indsatsområder: N O T A T Debatoplæg: Fremtidens akutberedskab - fra vision til handling 20-04-2006 Sag nr. 06/398 Dokumentnr. 24261/06 Resume: Regionernes ambition er at skabe et sundhedsvæsen, som er internationalt

Læs mere

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital.

December 2011. Aarhus Universitetshospital. Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus. Universitetshospital. Aarhus Universitetshospital December 2011 Året der gik Årsafslutning KAS EPJ-manual Rekvisitionshotel Datatab Velkommen til Apropos MidtEPJ det fælles EPJ-nyhedsbrev for Aarhus Universitetshospital. Året

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009

Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Statsrevisorerne 2009-10 Beretning nr. 15 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter Offentligt 15/2009 Beretning om statens anvendelse af private konsulenter 15/2009 Beretning om statens anvendelse

Læs mere

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen

E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen E-sundhedsobservatorium, status på sundheds-it pejlemærker Dato: 12-10-2010 Per Guldbæk Larsen 12-10-2010 2 Fælles pejlemærker Konsolideret EPJ/PAS landskab IT-understøttelse af præhospital indsats Den

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen. iværksætterområdet. September 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om effekten af erhvervsfremmeindsatsen på innovations- og iværksætterområdet September 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen

Læs mere

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen.

Jeg vil sige noget om. Strukturreformen - Neurorehabilitering. Den nye struktur på sundhedsområdet. Målet er et smidigt sundhedsvæsen. Jeg vil sige noget om Strukturreformen - Neurorehabilitering Konference Kurhus 13.-14 Marts 2008 Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsstyrelsen Sundhedsplanlægning 1. Den nye struktur på sundhedsområdet

Læs mere

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter

Skatteministerens redegørelse for Statsrevisorernes beretning nr. 2/2011 om ulovlig opkrævning af ejendomsskatter Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Telefon 3392 3392 Fax 3314 9105 CVR-nr. 19552101 EAN-nr. 5798000033788 www.skm.dk J.nr. 2011-038-0075

Læs mere

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011

Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 Borgerservice og administration opfølgning på indsatsområder 2011 2. Indsatsområder under Økonomiudvalget 2.1 Rekruttere, fastholde og udvikle de rigtige medarbejdere Det er afgørende at kunne rekruttere,

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune

ØU 100517 pkt. 06_01. Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune It med ny mening Strategi for digitalisering og it-anvendelse i Hvidovre Kommune Indhold Borgmesterens forord 3 Baggrund 4 Strategiens gyldighed og sammenhæng 5 Organisering af digitaliseringsarbejdet

Læs mere

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020

Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Bilag Afsluttende rapport for initiativ 2.5 i den fællesoffentlige Strategi for digital velfærd, 2013-2020 Stamdata Stamdata for initiativ 2.5 fremgår af nedenstående tabel 1. Tabel 1: Stamdata for initiativ

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse.

Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011. Sag nr. 15. Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. maj 2011 Sag nr. 15 Emne: Høring vedr. ændring af lov om regioner pligt til konkurrenceudsættelse 2 bilag Udkast af 11. april 2011 til forslag til

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2015

Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Digitaliseringsstrategi 2011-2015 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 1 Dokumentnr.: 727-2011-34784 side 2 Resume: Digitaliseringsstrategien for Odder Kommune 2011-2015 er en revidering af Odder Kommunes

Læs mere

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge

Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge 25. marts 2015 Nationalt rammepapir om den behandlingsansvarlige læge Danske Regioner, Kræftens Bekæmpelse, Danske Patienter, Overlægeforeningen og Yngre Læger vil sammen i dette oplæg og via efterfølgende

Læs mere

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN

DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN DEN LILLE SKARPE OM RAMMEARKITEKTUREN HVORFOR EN FÆLLESKOMMUNAL RAMME ARKITEKTUR? Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, fordi Borgerne skal møde en nær og sammenhængende

Læs mere

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012

Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning nr. 17 om revisionen af EU-midler i Danmark i 2012 Statsrevisorernes Sekretariat Folketinget Christiansborg 1040 København K København, den 21. januar 2014 Sagsnr.: 23266 Dok.nr.: 619560 Fødevareministerens redegørelse til Statsrevisorerne vedrørende Beretning

Læs mere

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb

SHARED CARE PLATFORMEN. skaber et sammenhængende patientforløb SHARED CARE PLATFORMEN skaber et sammenhængende patientforløb Sammenhængende patientforløb kræver fælles it-løsninger Shared Care platformen er Region Syddanmarks it-løsning til sikring af, at den nødvendige

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007

Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark. Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark Direktør Otto Larsen otl@sst.dk www.sdsd.dk september 2007 Organisation Dannet i Juni 2006 Aftale mellem regeringen, regionerne, kommunerne Bestyrelse 3:2:1 Budget

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008

Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen. Maj 2008 Notat til Statsrevisorerne om beretning om grænsekontrollen Maj 2008 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om grænsekontrollen (beretning nr. 4/04) 28. april 2008 RN A307/08

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om SKATs fusion af inddrivelsesområdet Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om SKATs fusion af inddrivelsesområdet (beretning nr.

Læs mere

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400

December 2013. Notat til Statsrevisorerne om orientering om nye internationale principper for offentlig revision ISSAI 100, 200, 300 og 400 Statsrevisorerne 2013 Nr. 10 Rigsrevisionens faktuelle notat om orientering om nye internationale principper for offentlig revision - ISSA 200, 300 og 400 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om orientering

Læs mere

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006

- 2 - II. Rigsrevisionens årsrevision af Banedanmark i 2006 RIGSREVISIONEN København, den 23. maj 2006 RN A606/06 Faktuelt notat til statsrevisorerne om midtvejsstatus for udredningsarbejdet mv. om Banedanmark I. Indledning 1. Statsrevisorerne anmodede mig på deres

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet. August 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om samlingen af den statslige lønadministration i Finansministeriet August 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om samlingen af den statslige

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 17 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren Offentligt 17/2011 Beretning om aktiviteter og udgifter i praksissektoren 17/2011 Beretning om aktiviteter

Læs mere

Den centrale stab organisering, indsatser og proces

Den centrale stab organisering, indsatser og proces 06-05-2015 Arne Kristensen Direkte: 7257 7008 Mail: akr@jammerbugt.dk Den centrale stab organisering, indsatser og proces Baggrund Direktionen har med Økonomiudvalgets godkendelse besluttet at ændre den

Læs mere

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet

Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet UDKAST 21-11-2012 De fem regioner Regionernes fælles strategi for digitalisering af sundhedsvæsenet Til godkendelse 29-11-2012 Martin Thor Hansen (mth@regioner.dk) [Vælg en dato] Ledelsesresumé... 2 Afsæt

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om ændringen af støtten til solcelleanlæg Januar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 25/2013 om ændringen af støtten

Læs mere

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016

REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 REGIONERNES FÆLLES PEJLEMÆRKER FOR PERIODEN 2013-2016 Regionerne er nået langt i digitaliseringen af sundhedsvæsenet. Og regionernes samarbejde omkring sundheds-it de sidste tre år viser, at vi indfrier

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om orientering om nedlæggelsen af Kontaktudvalget for Offentlig Revision og videreførelsen af samarbejdet om revisionen af den offentlige sektor December 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE

Læs mere

Præsentation af SAM:BO

Præsentation af SAM:BO Præsentation af SAM:BO Samarbejde om borger/patientforløb Folketingets Sundhedsudvalg Præsentation af SAM:BO Samarbejde 11. November om borger/patientforløb 2014 til Sundhedskoordinationsudvalget Ved Sygeplejefaglig

Læs mere

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen

Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ for folkeskolen Undervisningsministeriet Finansministeriet KL Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Aftale om konkretisering af det fælles brugerportalinitiativ

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Beskrivelse af jobområdet

Beskrivelse af jobområdet Side 1 af 7 Nummer: 2237 Titel: Administration i sundhedssektoren Kort titel: admsundhed Status: GOD Godkendelsesperiode: 03-06-2009 og fremefter Beskrivelse af jobområdet Definition af jobområdet Administration

Læs mere

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

15/2008. Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse 15/2008 Beretning om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne fremsender denne beretning

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014

IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 IT-strategi i Københavns Kommune 2010-2014 1 Indhold Vision...4 Strategiske indsatsområder...5 Borgere, virksomheder og brugere...6 Kommunens opgaver og måden at løse dem på...8 Medarbejdere...10 Styring

Læs mere

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune

Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune 01. april 2015 Beslutningsoplæg vedr. etablering af et forretningsstrategisk it- og digitaliseringssamarbejde mellem Silkeborg Kommune og Viborg Kommune Baggrund I forsommeren 2014 indledte Silkeborg Kommunes

Læs mere

B 103 - Bilag 6 Offentligt

B 103 - Bilag 6 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi B 103 - Bilag 6 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K Hermed fremsendes

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02

RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 RIGSREVISIONEN København, den 12. februar 2002 RN C504/02 Notat til statsrevisorerne om Lønmodtagernes Dyrtidsfonds engagement i Sevryba International Shipping Ltd. (SISL) I. Indledning 1. Statsrevisorerne

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07

RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 RIGSREVISIONEN København, den 15. januar 2007 RN A101/07 Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning 2/06 om statens køb af juridisk bistand

Læs mere

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet

Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet Statsrevisorernes Sekretariat Christiansborg 1240 København K Finansministeren Finansministerens redegørelse for beretning om revision af statsregnskabet for 2007 19/2007 03/02-2009 I det følgende redegøres

Læs mere

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1

Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller. Sarfarissoq 2015 1 Oplæg til inspiration og refleksion v/ Rudersdal Kommune - Martin Egebjærg og Carina Buchard Møller 1 Disposition RDK s udgangspunkt i 2009 Strategiske overvejelser samt forberedelse til implementeringen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget

Økonomisk genopretning og ny styringsmodel Flerårige økonomiaftaler Genopretning af det offentlige sundhedsbudget 5. maj 2015 Notat Udfordringer på sundhedsområdet, der bør løses ved økonomiforhandlingerne for 2016 Den 5. maj 2015 indleder Danske Regioner og Finansministeriet de årlige forhandlinger om regionernes

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06

RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 RIGSREVISIONEN København, den 10. maj 2006 RN A505/06 Notat til statsrevisorerne i henhold til 18, stk. 4 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 10/05 om Udlændingestyrelsens tildeling af studie- og

Læs mere

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04

RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 RIGSREVISIONEN København, den 13. april 2004 RN B103/04 Notat til statsrevisorerne om den fortsatte udvikling i sagen om satsreguleringspuljen (beretning nr. 3/02) I. Indledning 1. I mit notat i henhold

Læs mere

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland

Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Basisdrift vedr. telemedicinsk servicefunktion i Nordjylland Fortsat drift af Telemedicin til KOL basisdrift. Det nordjyske projekt TeleCare Nord har etableret storskaladrift af telemedicinsk hjemmemonitorering

Læs mere

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012

Effektiv digitalisering. - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015. April 2012 April 2012 Effektiv digitalisering - Digitaliseringsstyrelsens strategi 2012-2015 Baggrund Danmark står med væsentlige økonomiske udfordringer og en demografi, der betyder færre på arbejdsmarkedet til

Læs mere

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11

Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014. Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -1 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014 Bilag 1 - Side -2 af 11 Punkt nr. 4 - Beretning vedr. løbende revision 2014

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger. August 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om a-kassernes rådighedsvurderinger August 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om a-kassernes rådighedsvurderinger (beretning

Læs mere

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden

Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden Ledelsesregulativ for Region Hovedstaden 20. marts 2015 1. INDLEDNING... 3 2. OVERORDNET ADMINISTRATIV ORGANISERING... 4 2.1 Koncerndirektion... 4 2.2 Koncerncentre... 5 2.3 Hospitaler... 6 2.3.1 Hospitalsdirektioner...

Læs mere

IT-sporet. Om IT-området

IT-sporet. Om IT-området IT-sporet Om IT-området o IT-infrastruktur: Ikke sammenhængende mellem de 9 hovedområder. Ingen mulighed for at dele systemer og ressourcer på en smidig måde. Ingen fælles bruger / identitetsstyring o

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private sygehuse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Folketinget, Christiansborg DK-1240 København K Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning nr. 15/2008 om pris, kvalitet og adgang til behandling på private

Læs mere

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune

Bilag 1. Strategi for digital forvaltning 2006-2009. Hørsholm Kommune Bilag 1 Strategi for digital forvaltning 2006-2009 Hørsholm Kommune Indholdsfortegnelse 1 HØRSHOLM KOMMUNES IT-STRATEGI STRATEGI FOR DIGITAL FORVALTNING 2006-2009... 1 2 VISION... 1 3 PEJLEMÆRKER... 4

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011

Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Regionshuset Viborg Afdeling for Sundhedsplanlægning Aktivitets- og investeringsplanlægning Notat om forslag til Investeringsplan for 2011 Skottenborg 26 8800 Viborg www.regionmidtjylland.dk 0. Baggrund

Læs mere

Økonomistyring i staten

Økonomistyring i staten Økonomistyring i staten Del 1 Målbillede Version 1.0 Januar 2014 Indhold 1 Indledning 3 1.1 Formål med vejledningen 3 1.2 Opdatering 3 1.3 Behovet for god økonomistyring i staten 3 1.4 Økonomistyring i

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi

Vederlagsfri fysioterapi Indenrigs- og Sundhedsminister Bertel Haarder im@im.dk Vederlagsfri fysioterapi Kære Bertel Haarder Danske Fysioterapeuter deltog den 8. februar i en konstruktiv drøftelse om vederlagsfri fysioterapi med

Læs mere

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond.

Ad. 1. Dansk Tipstjeneste A/S overførsel af midler til Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond. SKATTEMINISTERIET Statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S Statsrevisorerne har ved brev af 17. februar fremsendt statsrevisorernes beretning nr. 6 2002 om Dansk Tipstjeneste A/S.

Læs mere

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien

Udbudsstrategien er gældende til valgperiodens udløb i 2013, men Regionsrådet kan til enhver tid vælge at revidere strategien Udbudsstrategi for Region Sjælland 2010-2013 1. Indledning I henhold til bestemmelserne i Regionslovens 33 skal Regionsrådet udarbejde en udbudsstrategi. Formålet med udbudsstrategien er at vurdere, på

Læs mere

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015

2014-15. Borgerens Plan. Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Borgerens Plan 2014-15 Forarbejde til udarbejdelse af projektplan til fremlæggelse i Marts 2015 Region Sjælland [Skriv firmaets adresse] [Skriv telefonnummeret] [Skriv faxnummeret] Indhold Baggrund...

Læs mere

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation

Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Er der synergier mellem EPJ og LEAN? Indledning og præsentation Jonas Kroustrup og Boris Wortman fra hhv. Center for IT udvikling og Center for Produktion og Ledelse Teknologisk Institut og sundhedsområdet

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015

Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Digitaliseringsstrategi for Nordfyns Kommune for årene 2011-2015 Sagsnummer: 480-2011-10070 Dokumentnummer: 480-2011-163055 Afdeling: Borgmesterkontoret Udarbejdet af: Gunner Andersen 1 Indhold 2 Indledning

Læs mere

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI

EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI EFFEKTIVISERINGS- STRATEGI Ajourført: 13. marts 2014 Økonomi & Løn Østergade 23 5400 Bogense www.nordfynskommune.dk Sagsnummer: 480-2014-31103 Dokumentnr.: 480-2014-43672 Godkendt af Kommunalbestyrelsen

Læs mere