Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning"

Transkript

1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning November 2009

2 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning 13. november 2009 RN A404/09 I. Indledning 1. Statsrevisorerne fremkom på deres møde den 17. juni 2009 med et notatønske om en undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning. Jeg vil med dette notat redegøre for tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning. Notatet er mere udførligt, end det almindeligvis gør sig gældende ved tilrettelæggelsesnotater, da metode og struktur for undersøgelsen lægger sig op ad beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter og derfor i vidt omfang allerede er defineret. II. Statsrevisorernes anmodning 2. Statsrevisorerne ønsker en undersøgelse af, hvordan Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning er forløbet. I den forbindelse ønsker Statsrevisorerne følgende forhold belyst: digitaliseringsprojektets udvikling over tid med hensyn til ibrugtagning, økonomi og funktionalitet, herunder årsagerne til, at systemets ibrugtagning flere gange er udsat om beslutningen om digitaliseringsprojektet er truffet på et fyldestgørende grundlag om roller og ansvar for implementering har været tilstrækkeligt klart defineret om Domstolsstyrelsens projektstyring har været tilfredsstillende om de forventede effekter af systemet er veldefinerede om der er tilrettelagt en systematisk opfølgning på effekten af systemet. III. Baggrunden for digitalisering af tinglysningsopgaven 3. Tinglysning er den offentlige registrering, efterprøvelse og offentliggørelse af rettigheder over fast ejendom (tingbogen), andelsboliger (andelsboligbogen), biler (bilbogen), løsøre og ægtepagter (personbogen). Den 8. september 2009 blev rettigheder over fast ejendom digitaliseret. Rettigheder i bil-, person- og andelsboligbogen forventes at overgå til det digitale system i løbet af sommeren Formålet med at digitalisere tinglysningen af rettigheder i fast ejendom var at gøre tinglysningen papirløs, herunder modernisere og effektivisere tinglysningsprocessen. Tinglysning af fast ejendom foregår derfor ikke længere ved byretterne, men via en central tinglysningsret i Hobro. 4. Arbejdet med at digitalisere tinglysningssystemet blev allerede påbegyndt i efteråret 2004, hvor et konsulentfirma gennemførte en it-analyse af tinglysningssystemet (tinglysning af rettigheder over fast ejendom) for Justitsministeriet. Formålet var at vurdere, om det var muligt at digitalisere og automatisere tinglysningen af fast ejendom, så fx borgere, den finansielle sektor, advokater og ejendomsmæglere digitalt kunne anmelde dokumenter til automatisk

3 2 tinglysning. Endvidere blev der foretaget en vurdering af, om den fremtidige tinglysning skulle baseres på en videreudvikling af det eksisterende tinglysningsregister, eller om det skulle baseres på nyudvikling. Rapporten konkluderede, at digitaliseringen af tinglysningssystemet skulle baseres på en nyudvikling frem for videreudvikling af tinglysningsregistret. Der blev ikke foretaget nogen vurdering i relation til de økonomiske konsekvenser af en digitalisering af bil-, person-, og andelsboligbogen. 5. Det digitale tinglysningssystem skulle ifølge konsulentfirmaet medføre et effektiviseringspotentiale på 245 årsværk i den manuelle sagsbehandling. Konsulentrapporten konkluderede endvidere, at tinglysningssystemet ville medføre en forventet tidsbesparelse samt en omkostningsbesparelse til materialer og porto for borgerne og den finansielle sektor (anmelderne) og endelig en omkostningsbesparelse for borgerne grundet hurtigere tinglysningsekspedition. Den samlede årlige besparelse i relation til tinglysningsopgaven fra 2009 og frem forventes ifølge Akt 38 7/ at være 88,3 mio. kr. (prisniveau 2006), svarende til 94,6 mio. kr. (prisniveau 2009), hvoraf størstedelen vedrører lønsum. 6. Lov nr. 539 af 8. juni 2006 om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love (digital tinglysning) blev vedtaget med henblik på at gennemføre regeringens målsætning om en papirløs tinglysningsordning. Loven indeholder de ændringer af tinglysningsloven, der var nødvendige for at kunne digitalisere tinglysningen. Loven bygger på betænkning nr (2006) fra Justitsministeriets tinglysningsudvalg. Tinglysningsudvalget blev nedsat i august 2003 med det formål at komme med forslag til en modernisering og effektivisering af tinglysningen. Udvalget var sammensat af repræsentanter fra berørte myndigheder og organisationer, fx Domstolsstyrelsen, Finansministeriet, Finansrådet, Realkreditrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. 7. Processen for tinglysning af rettigheder i fast ejendom består af 4 delelementer: anmeldelsen af tinglysningen, som kan foretages af en professionel bruger (fx banker eller ejendomsmæglere) eller af borgeren verifikationen, som består i brugerens (borger eller professionel aktør) kontrol af fuldstændigheden af informationer i anmeldelsen prøvelse, som er tinglysningsrettens juridiske prøvelse af informationerne i anmeldelsen afslutningen, som består i fremsendelse af en kvittering til anmelderen. 8. Idriftsættelsen af tinglysningssystemet blev udskudt flere gange. Oprindelig var idriftsættelsen af tinglysningssystemet ifølge Akt 38 7/ planlagt til marts 2008, men idriftsættelsen blev senest ved Akt 44 18/ udskudt til 8. september 2009, dvs. en forsinket implementering af systemet på ca. 1½ år. Ligeledes blev budgettet for implementering af systemet udvidet med 193,4 mio. kr. fra 460 mio. kr. (prisniveau 2009) til 653,4 mio. kr. (prisniveau 2009). Tabel 1. Implementeringsdata for digitalisering af tinglysningssystemet (prisniveau 2009) Tidsoverskridelse Forventede udgifter (Akt 38 7/ , jf. Akt /5 2009) Faktiske udgifter Budgetudvidelse Tinglysningssystemet 18 måneder 460,0 mio. kr. 653,4 mio. kr. 193,4 mio. kr. Kilde: Aktstykker.

4 3 9. Budgetudvidelsen kan i et vist omfang relateres til den forsinkede idriftsættelse af tinglysningssystemet, herunder merudgifter til videreførelsen af den manuelle tinglysning frem til idriftsættelsen den. 8. september IV. Beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter 10. Statsrevisorerne afgav den 10. december 2008 beretning nr. 2/2008 om styring af statslige digitaliseringsprojekter. I beretningen er tinglysningssystemet nævnt i pkt Finansministeren oplyste i sin redegørelse til Rigsrevisionens beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter, at han var enig i, at der er et væsentligt rum for forbedring i styringen og implementeringen af statslige digitaliseringsprojekter. Finansministeren nedsatte i december 2008 i forlængelse af beretningen en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan der kan komme bedre styr på statslige digitaliseringsprojekter. Arbejdsgruppen er forankret i Finansministeriet med deltagelse af Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Skatteministeriet. Arbejdsgruppen forventes at afgive sine anbefalinger ved udgangen af Undersøgelsen af Domstolsstyrelsens tinglysningssystem vil blive tilrettelagt med udgangspunkt i den metode og struktur, som blev anvendt i beretning om styring af statslige digitaliseringsprojekter. Ligeledes vil resultaterne fra Finansministeriets arbejdsgruppe i videst muligt omfang indgå i undersøgelsen. V. Tilrettelæggelse af en undersøgelse af Domstolsstyrelsens digitaliseringsprojekt vedrørende tinglysning 13. Jeg kan konstatere, at Domstolsstyrelsens tinglysningssystem er blevet dyrere end forventet, og at idriftsættelsen er forsinket med 1½ år. Ligeledes kan jeg konstatere, at der har været følgeomkostninger, som direkte kan relateres til forsinkelsen, fx i relation til videreførelse af den manuelle tinglysning. 14. Jeg vil på denne baggrund tilrettelægge Rigsrevisionens undersøgelse, så den har fokus på: hvordan den økonomiske, tidsmæssige og funktionalitetsmæssige udvikling har været i relation til tinglysningssystemet om beslutningen om igangsættelse af tinglysningssystemet er truffet på et fyldestgørende grundlag om Domstolsstyrelsens projektstyring har været tilfredsstillende, herunder planlægning og monitorering af tinglysningssystemet, og om roller og ansvar for implementering af tinglysningssystemet er tilstrækkeligt klart defineret om Domstolsstyrelsen foretager systematisk erfaringsopsamling vedrørende projektstyring og søger at opnå viden om effekten af tinglysningssystemet. 15. Undersøgelsen vil omfatte perioden fra 2006 og frem. 16. Jeg vil tilrettelægge Rigsrevisionens undersøgelse således: For det første vil den økonomiske, tidsmæssige og funktionalitetsmæssige udvikling blive beskrevet. Ligeledes vil de væsentligste årsager til, at idriftsættelsen af tinglysningssystemet blev udskudt 1½ år, blive søgt afdækket. Med hensyn til funktionalitet skal jeg gøre opmærksom på, at tinglysningssystemet (vedrørende fast ejendom) er idriftsat den 8. september Det er min opfattelse, at det på nuværende tidspunkt vil være vanskeligt at vurdere systemets funktionalitet, da eventuelle funktionalitetsproblemer ikke nødvendigvis vil være identificeret så kort tid efter idriftsættelsen. Undersøgelsen vil derfor alene omfatte konstaterede afvigelser i systemets funktionalitet i implementeringsperioden og brugernes oplevelse af systemets funktionalitet efter idriftsættelse.

5 4 For det andet vil grundlaget for igangsættelse af tinglysningssystemet blive vurderet, herunder vil det blive afdækket, om der er udarbejdet risikoanalyse, behovsanalyse mv. For det tredje vil det blive undersøgt, hvorledes implementeringen af tinglysningssystemet blev planlagt og styret, herunder undersøgt, om ansvaret for projektet blev uddelegeret og dokumenteret, samt om der forelå en projektplan, der indeholdt klare og målbare mål for effekten af tinglysningssystemet. Rigsrevisionen vil undersøge, hvorledes tinglysningssystemet blev monitoreret, og hvilken afrapportering der fandt sted i projektforløbet. For det fjerde undersøges det, om Domstolsstyrelsen indsamler og registrerer erfaringer fra implementeringen af tinglysningssystemet og videreformidler dem i forbindelse med andre projekter. Ligeledes undersøges det, om Domstolsstyrelsen har opstillet effektmål for tinglysningssystemet og søger at opnå viden om, hvorvidt de forventede effektmål er blevet indfriet. VI. Afslutning 17. Hvis Statsrevisorerne ønsker det, vil jeg iværksætte undersøgelsen i overensstemmelse med det ovenfor skitserede. Undersøgelsen vil i givet fald blive søgt gennemført, så en beretning kan afgives til Statsrevisorerne i maj Jeg skal understrege, at det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at foretage en endelig vurdering af tinglysningssystemets funktionalitet, idet systemet kun har været i drift i relativt kort tid. Jeg forventer at kunne vurdere systemets generelle funktionalitet i forbindelse med opfølgningen på denne undersøgelse. 18. Jeg skal for god ordens skyld understrege, at der undervejs vil kunne ske ændringer i tilrettelæggelsen og afgrænsningen af undersøgelsen i forhold til det skitserede oplæg. Såfremt der sker væsentlige ændringer, vil jeg orientere Statsrevisorerne særskilt herom. Henrik Otbo

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010

Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt. August 2010 Beretning til Statsrevisorerne om det digitale tinglysningsprojekt August 2010 BERETNING OM DET DIGITALE TINGLYSNINGSPROJEKT Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 11

Læs mere

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013

Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Statsrevisorerne 2013-14 Beretning nr. 1 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Offentligt 1/2013 Beretning om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige

Læs mere

Styring af statslige digitaliseringsprojekter

Styring af statslige digitaliseringsprojekter Styring af statslige digitaliseringsprojekter Dagsorden Baggrunden for udarbejdelsen af beretningen Undersøgelsens formål og afgrænsning De udvalgte projekter Vurderingskriterier Konklusioner Statsrevisorernes

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013

Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger. Oktober 2013 Beretning til Statsrevisorerne om brugervenlighed og brugerinddragelse i offentlige digitale løsninger Oktober 2013 BERETNING OM BRUGERVENLIGHED OG BRUGERINDDRAGELSE I OFFFENTLIGE DIGITALE LØSNINGER Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113

Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten Samuelsson 12. august 2011 J.nr. 0010113 Re STÆVNING Morten Samuelsson Østerfælled Torv 10 2100 København Ø Telefon: 33 34 80 00 SAG B 99-1802/2011 Københavns Byret Gruppesøgsmål.nu H. C. Andersens Boulevard 45 1553 København V v/advokat Morten

Læs mere

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Retsudvalget REU alm. del - Bilag 401 Offentligt Digital tinglysning Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1471 KØBENHAVN 2006 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1.

Læs mere

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg

Varetagelse af tinglysningsopgaven. Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg Varetagelse af tinglysningsopgaven Delbetænkning afgivet af Justitsministeriets Tinglysningsudvalg BETÆNKNING NR. 1461 KØBENHAVN 2005 4 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDNING 7 1.1. Udvalgets nedsættelse

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 5 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark Offentligt 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark 5/2012 Beretning om etablering af Udbetaling Danmark

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om forsvarets administration af vedligeholdelses-, bygge- og anlægsprojekter April 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om

Læs mere

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012

Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Statsrevisorerne 2012-13 Beretning nr. 9 Beretning om politiets it-system POLSAG Offentligt 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG 9/2012 Beretning om politiets it-system POLSAG Statsrevisorerne

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015

Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering. Januar 2015 Beretning til Statsrevisorerne om SKATs systemmodernisering Januar 2015 BERETNING OM SKATS SYSTEMMODERNISERING Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål og konklusion... 1 1.2.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S. November 2009 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Finanstilsynets aktiviteter i forhold til Roskilde Bank A/S November 2009 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1

Læs mere

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel

August 2012. Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Statsrevisorerne 2005-06 Beretning nr. 17 Rigsrevisors fortsatte notat af 13. august 2012 Offentligt Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel August 2012 RIGSREVISORS

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger. Februar 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om brugerinddragelse og brugervenlighed i offentlige digitale løsninger Februar 2014 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel. Juni 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om indsatsen mod momskarruselsvindel Juni 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om indsatsen mod momskarruselsvindel (beretning nr. 17/05)

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter. November 2013 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af statens brug af konsulenter November 2013 TILRETTELÆGGELSESNOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse

Læs mere

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr.

Tinglysningsretten. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE. nr. Tinglysningsretten Notat om opfølgning på brugerundersøgelsen af Tinglysningsretten 2014. Administrationen Majsmarken 5 9500 Hobro 8.30-15.00 Tlf. 99 68 58 00 Direkte nr. 99 68 59 01 Fax 99 68 58 01 SE.

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013

Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel. December 2013 Beretning til Statsrevisorerne om Forsvarets procedurer for anskaffelse af større materiel December 2013 BERETNING OM FORSVARETS PROCEDURER FOR ANSKAFFELSE AF STØRRE MATERIEL Indholdsfortegnelse I. Introduktion

Læs mere

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier

Punkt nr. 3 - Udtalelse til Ministeriet for Sundhed. og Forebyggelse vedrørende høring om. Statsrevisorernes beretning om sygehusbyggerier Statsrevisorerne 2013-14 Beretning Offentligt nr. 2 Beretning om sygehusbyggerier II 2/2013 Beretning om sygehusbyggerier II Statsrevisorernes 2/2013 beretning om sygehusbyggerier Beretning om sygehusbyggerier

Læs mere

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet

forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet Beretning til statsrevisorerne om forvaltning af private forskningsmidler ved Aarhus Universitet og Københavns Universitet November 2000 RB B102/00 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé...

Læs mere

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11

1. Resume 4. 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 21. februar 2005 Indhold 1. Resume 4 2. Introduktion 7 2.1. Baggrund 7 2.2. Formål med IT-analysen 8 2.3. Fremgangsmåde og projektforløb 9 2.4. IT-analysens disposition 11 3. IT-analyse af tinglysningen

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen. September 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om styring af behandlingsindsatsen mod stofmisbrug September 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om styring af behandlingsindsatsen mod

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen. November 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om politireformen November 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om beretning om politireformen (beretning nr. 16/2008) 3. november 2014 RN

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010

Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet. December 2010 Notat til Statsrevisorerne om orientering om Rigsrevisionens undersøgelse af rejsekortprojektet December 2010 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Orientering om Rigsrevisionens undersøgelse

Læs mere

Fødevareministeriets bevillingsadministration

Fødevareministeriets bevillingsadministration Beretning til statsrevisorerne om Fødevareministeriets bevillingsadministration Maj 2001 RB A201/01 Rigsrevisionen Indholdsfortegnelse Side I. Resumé... 5 II. Indledning, formål, afgrænsning og metode...

Læs mere

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011

Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Statsrevisorerne 2011-12 Beretning nr. 12 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Offentligt 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S 12/2011 Beretning om Finansiel Stabilitet A/S Statsrevisorerne fremsender

Læs mere

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1

RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse om udviklingsbistand til Tanzania, herunder Danidas brug af evalueringer mv. September 2009 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010

Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse. Juni 2010 Notat til Statsrevisorerne om SKATs indsats i forbindelse med beskatning af indtægter fra udlejning af sommerhuse Juni 2010 RIGSREVISORS UDVIDEDE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 SKATs indsats i forbindelse

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2. -udledningen. Januar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Danmarks reduktion af CO 2 -udledningen Januar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Danmarks reduktion af CO2-udledningen (beretning

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og EY

Erhvervsstyrelsen og EY Erhvervsstyrelsen og EY Nulpunktsmåling af digital tinglysning samt ex ante måling af de administrative konsekvenser ved forslag til lov om ændring af lov om retsafgifter, tinglysningsafgiftsloven og lov

Læs mere