Det produktive samfund

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det produktive samfund"

Transkript

1 Det produktive samfund

2

3 Det produktive samfund Seks kapitler af industrialiseringens idéhistorie Jeppe Nevers Syddansk Universitetsforlag 2013

4 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2013 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol. 460 Sats: Donald Jensen, Unisats ApS Trykt af Narayana Press Omslag: Donald Jensen, Unisats ApS Omslagsillustration: Carl Stilling: Fra en fabrikshal, 1909 Deutsches Historisches Museum/ A. Psille Billedredaktion: Jørgen Thomsen ISBN: Det produktive samfund er trykt med støtte fra Karl Pedersen og Hustrus Industrifond Mekanisk, fotografisk, elektronisk eller anden mangfoldiggørelse af denne bog er kun tilladt med forlagets tilladelse eller ifølge overenskomst med Copy-Dan Syddansk Universitetsforlag Campusvej Odense M Tlf

5 Indhold Forord 7 Indledning 9 Kapitel 1 Mørke sataniske møller 25 Kapitel 2 For industriens fremme 53 Kapitel 3 Socialismen tager form 83 Kapitel 4 Det sociale spørgsmål 107 Kapitel 5 Ledelsens rationalitet 135 Kapitel 6 Det produktive samfund 161 Noter 187 Billedfortegnelse 205

6

7 Forord Denne bog om industrisamfundets idéhistorie er skrevet på opfordring af Karl Pedersen og Hustrus Industrifond. Jeg vil gerne takke Per Boje for at sætte mig i forbindelse med fonden, fonden og dens bestyrelse for viljen til at støtte fri historieforskning i et åbent emne og ikke mindst fondens administration i Dansk Industri for et forbilledligt samarbejde. Også tak til de kolleger, der har læst og kommenteret hele eller dele af manuskriptet: Lars Andersen, Per Boje, Hans Chr. Johansen, Anne-Marie Mai, Klaus Petersen, Marianne Rostgaard, Michael Kuur Sørensen og Jørgen Thomsen. Jeppe Nevers Odense, januar 2013 forord 7

8

9 Indledning Ifølge den berømte britiske historiker Eric Hobsbawm er den moderne verden bygget på skuldrene af to revolutioner, en politisk og en industriel. 1 De fandt begge sted i Europa, og de fandt begge sted for cirka 200 år siden. Hvor den politiske revolution, som begyndte med den franske revolution i 1789 og kulminerede med de borgerlige revolutioner over hele Europa i 1848, er fundamentet for moderne politik og ideologi, er den industrielle revolution, som begyndte i Storbritannien, baggrunden for den moderne verdens økonomi og teknologi. Både den politiske og den industrielle revolution havde vigtige rødder i tidligere perioder, men hvis man vil forstå baggrunden for den verden, vi lever i, må man se tilbage til denne dobbeltrevolution, som fuldstændig transformerede Europa og siden resten af verden. Hobsbawms idé om en europæisk dobbeltrevolution kan spores helt tilbage til samtiden. Efter den franske revolution var det en almindelig erfaring, at en ny historisk epoke var påbegyndt. 2 Mange så det nye i de politiske begivenheder, ikke mindst i Frankrig, hvor det efter revolutionens begivenhedsrige årti, Napoleon og siden dannelsen af et konstitutionelt monarki i den såkaldte restaurationsperiode blev almindeligt at omtale de nye politiske tilstande som demokratiske: revolutionen havde elimineret det gamle privilegiesamfund, l ancien régime, og banet vejen for det demokratiske samfund, l état social démocratique. 3 Dog blev det rene demokrati hverken i Frankrig eller andre steder den nye tids ledestjerne. Nok havde revolutionen gjort op med det feudale standssamfund, men revolutionens blodige forløb viste efter manges mening, at man måtte finde en balance mellem reaktion og revolution, hvis drømmen om borgerlig frihed og lighed skulle realiseres inden for rammerne af et stabilt politisk system. Den mest berømte repræsentant for denne tidlige politiske liberalisme var den schweiziskfødte franskmand Benjamin Constant, som udviklede en meget indflydelsesrig model for en liberal stat inden for rammerne af et konstitutionelt monarki. 4 Den politiske revolution førte altså ikke direkte til det repræsentative demokrati, som vi kender det, men de konstitutionelle systemer, som blev skabt for eksempel i Danmark med grundloven af 1849, var utænkelige uden den franske revolution. For de tidlige franske liberalister var den nye verdensorden imidlertid ikke kun kendetegnet ved et nyt politisk system for Constant og hans ligesindede var den i mindst lige så høj grad kendetegnet ved det, som borgerlig frihed så at sige medfører, nemlig almindelig foretagsomhed og derigennem velstand, kort sagt hvad Constant og andre liberale kaldte industrie. De fore- indledning 9

10 Økonomen Jérôme-Adolphe Blanqui ( ) tilhørte den kreds af franske liberale, som tidligt i 1800-tallet begyndte at interessere sig for den industrielle udvikling. Flere talte om en igangværende industriel revolution, der blev set som en pendant til den politiske revolution i stillede sig at være på vej ind i en ny industriel og kommerciel epoke, hvor privat foretagsomhed, stadigt bedre produktionsforhold og ikke mindst det frie marked ville ændre samfundet mindst lige så meget som den politiske frihed havde gjort. 5 Nogle af samtidens franske skribenter talte ligefrem om en igangværende révolution industrielle, der blev præsenteret som et sidestykke til den politiske revolution i Med rod i det latinske adjektiv industrius henviste det franske udtryk som udgangspunkt til flid og foretagsomhed, men der var også en begyndende tendens til at lade udtrykket industrie identificere med de betydelig forandringer, som på dette tidspunkt skete i forhold til den mekaniske bearbejdning af råstoffer til varer. 7 Ideen om en industriel revolution var altså af fransk ophav, og derfra spredtes den i første halvdel af 1800-tallet til andre lande, hvor den blev integreret i teorier af såvel liberal som socialistisk karakter. Mest berømt er det, at Friedrich Engels gjorde den industrielle revolution til et nøglebegreb i sin betydningsfulde diagnose af det britiske samfunds sociale problemer i Die Lage der arbeitenden Klasse in England fra Derfra menes blandt andre Karl Marx at have overtaget begrebet. Selv om de tidlige socialister altså ikke opfandt ideen om en industriel revolution, var det mere end nogen andre dem, som udbredte den. Det var for eksempel deres opfattelse af den industrielle revolution som hovedårsagen til det moderne samfunds sociale problematikker, der lå til grund for den britiske historiker Arnold Toynbees Lectures on the In- 10 det produktive samfund

11 Mange af 1800-tallets store socialister overtog og videreudviklede ideen om en industriel revolution. Særligt Friedrich Engels ( ) var vigtig i den sammenhæng. Her ses en aldrende Engels i Zürich i 1893 sammen med nogle af tidens centrale socialister. Engels sidder med fuldskæg midt i billedet med Clara Zetkin på sin højre side. dustrial Revolution in England fra 1884, et værk der i generationer er blevet set som startskuddet for den moderne historievidenskabs udforskning af emnet, herunder for Hobsbawms identifikation af den industrielle revolution som ét af to fundamenter for den moderne verden. 8 I dag er den industrielle revolution en ofte anvendt kategori i den historievidenskabelige litteratur. Selv om mange har kritiseret begrebet for at gøre en revolution ud af en langstrakt proces, 9 og selv om endnu flere har diskuteret, hvad der egentlig var kernen i den industrielle revolution, er der en ret bred enighed om, at begrebet henviser til verdenshistoriens første industrialiseringsproces, som altså fandt sted i Storbritannien, og at man næppe kan overvurdere betydningen af denne og efterfølgende industrialiseringsprocesser. Det diskuteres ganske vist, om vi for eksempel i Danmark er på vej ud af industrisamfundet, fordi langt færre end tidligere er direkte beskæftiget med industriel produktion. 10 Men hvordan man end stiller sig til det spørgsmål, kan man vanskeligt overse, at industrisamfundets gennembrud har sat markante spor, som kan ses overalt i vores nutid. Man kunne for eksempel pege på arbejdsmarkedets organisering, de trafikale infrastrukturer eller byernes indretning. Det er også veldokumenteret, at industrialisering og langvarig økonomisk vækst er nært forbundne fænomener, ligesom det i nyere tid er blevet påpeget, at den industrielle revolution markerer menneskehedens indgang i den nye situation, at menneskeheden selv påvirker de økologiske præmisser for dens indledning 11

12 virke. 11 Mindre kendt er det, at udviklingen af industrisamfundet også har sat dybe spor i vores mentale kulturarv, hvilket er emnet for denne bog. Hvor kun få vil bestride, at den politiske revolution har sat vigtige idémæssige spor tænk blot på den franske revolutions betydning for ideen om universelle menneskerettigheder eller for udviklingen af ideologier som liberalisme, socialisme eller konservatisme er det mindre anerkendt, at også industrisamfundet har en idéhistorie. Men inden vi går videre med den, er der grund til at se nærmere på, hvad det egentlig var, der skete dengang for godt 200 år siden. Den industrielle revolution Udgangspunktet for den industrielle revolution var det britiske imperium, der som andre imperier på dette tidspunkt var baseret på indførsel fra dets kolonier. For briterne handlede det især om bomuld. Fra kolonierne indførtes den råbomuld, som hjemme især i området Lancashire blev forarbejdet til tekstiler, der kunne afsættes både hjemme og ude. I 1760 indførtes for eksempel mere end to millioner pund råbomuld fra kolonierne, som derefter blev forarbejdet ved håndkraft, dels under forskellige former for hjemmeproduktion, dels på stadigt større værksteder, de såkaldte manufakturer. For at få et indtryk af, hvad den industrielle revolution betød, kan vi springe blot tre årtier frem, nemlig til 1787, hvor der indførtes hele 22 millioner pund råbomuld, som blev forarbejdet på store bomuldsmøller, hvoraf nogle blev drevet af dampmaskiner og andre af teknisk raffinerede vandkraftanlæg. Et halvt århundrede senere var den industrielle udvikling så fremskreden, at der indførtes 366 millioner pund råbomuld. 12 Denne enorme forøgelse af produktionen i den britiske bomuldsindustri var selvfølgelig ikke lig med den industrielle revolution, men den er et godt eksempel på, hvad der skete i denne periode, hvor teknologiske landvindinger sammen med en række andre faktorer førte til nye produktionsmåder og på dette grundlag til en hidtil ukendt grad af vækst i den britiske økonomi, en cementering og efter Napoleonskrigene en udbygning af briternes plads i det internationale magtsystem, en gradvis forandring af arbejdslivet og hverdagen for det store flertal af den britiske befolkning og ikke mindst en omfattende urbanisering med helt nye sociale og politiske udfordringer til følge. 13 Hermed er altså også sagt, at den industrielle revolution på de britiske øer skal betragtes i et længere tidsperspektiv. Først i 1851 boede der for eksempel flere englændere i byerne end på landet. 14 Men hvad var det, der banede vejen for denne markante udvikling, hvad var kernen i den industrielle revolution? Det er der langt fra enighed om blandt historikere, der har udpeget et væld af faktorer, der ikke skal diskuteres her. Uanset hvordan man forklarer den industrielle revolution, kommer man nemlig ikke uden om, at den i det mindste delvist stod på skuldrene af nogle teknologiske gennembrud, og reaktionerne på den tidlige industrialisering var først og fremmest reaktioner på maskiner og teknologi. 15 Her skal 12 det produktive samfund

13 Bomuldsindustrien stod i centrum af den industrielle revolution, og spindemaskinerne blev hele tiden forbedret. Her ses en videreudvikling af Samuel Cromptons såkaldte mulemaskine på et britisk spinderi fra 1830 erne. fremhæves tre gennembrud, som var vigtige for den industrielle revolution samlet set. 16 For det første skete der frem gennem 1700-tallet en række teknologiske udviklinger i forhold til fremstilling af jern. Teknikker til udvinding og produktion af jern har været kendt i mere end år, og ved 1700-tallets begyndelse var smedehåndværket et højt udviklet erhverv, og der fandtes jernstøberier over hele Europa. Der var imidlertid det problem, at den gamle metode opvarmning af jernmalm ved hjælp af trækul havde ført til afskovning. En økologisk katastrofe truede, og trækul var et knapt gode, ikke mindst i England. 17 På den baggrund begyndte flere at eksperimentere med alternative teknikker, og det var en jernstøber i Midtengland, Abraham Darby, som i 1709 fandt ud af, at man i stedet for trækul kunne anvende stenkul, som der netop i England var så rigeligt af, oven i købet ved siden af de store jernminer. Der var egentlig ikke noget nyt i at forsøge sig med stenkul. Det nye bestod i, at Darby udviklede en teknik til at afgasse stenkullet, så det blev til koks og som sådan kunne udvikle stor varme uden at udvikle den røg, som gik i forbindelse med jernet og gjorde det skørt. Ved midten af 1700-tal- indledning 13

14 De nye teknikker til produktion af jern, som udvikledes frem gennem 1700-tallet, muliggjorde store og komplicerede jernkonstruktioner. Her et ældre fotografi af den berømte Ironbridge over floden Severn, som stod færdig i let var teknikken så langt fremme, at den nye produktionsmåde prismæssigt kunne konkurrere med den gamle, og der blev fremstillet imponerende ting, for eksempel den berømte Ironbridge over floden Severn. Broen stod færdig i 1779 og knejser stadig som et enestående monument over jernindustriens udvikling frem gennem 1700-tallet. Den moderne verden er i høj grad jernets epoke. For det andet er det uomgængeligt at nævne dampmaskinen, som måske i endnu højere grad end de nye teknikker til fremstilling af jern har symboliseret et brud med den gamle verden, idet dampmaskinen gjorde det muligt at drive maskiner ved hjælp af fossilt brændstof. Det grundlæggende princip i en dampmaskine at vanddamp, som opvarmes i en lukket kedel, kan omdannes til bevægelse har været kendt siden oldtiden, men først i tiden omkring 1700 begyndte man i både Frankrig og England at eksperimentere med at bruge dampkraft i forbindelse med arbejde, og i 1712 konstruerede Thomas Newcomen den første dampmaskine til brug i en mine. Frem gennem 1700-tallet blev der bygget flere end dampmaskiner af Newcomens type, men den led af en række tekniske svagheder, først og fremmest af et 14 det produktive samfund

15 Dampmaskinen og den industrielle revolution hænger uløseligt sammen. Dampen og skorstenene blev allerede i samtiden symbolet på de nye tider, og anvendelsen af fossilt brændstof øgede produktionskapaciteten på en række områder. Newcomens dampmaskine, der blev udviklet først i 1700-tallet (her en afbildning fra 1717), blev siden forbedret af især James Watt i 1760 erne. stort energitab. Dampmaskinen blev væsentligt forbedret fra og med midten af 1700-tallet, ikke mindst af James Watt i 1760 erne, og herefter blev den en helt uundværlig del af den industrielle revolution, som energikilde i miner og på fabriksanlæg, ikke mindst på bomuldsfabrikkerne, og som energikilde i den transportrevolution, der fandt sted i det 19. århundrede med dampskibet og damplokomotivet. For det tredje skal det nævnes, at der frem gennem 1700-tallet skete en række vigtige forbedringer af de maskiner, som blev brugt til produktionen af en række forskellige varer. Især var det en vigtig forudsætning for den industrielle revolution, at spindemaskinen, den såkaldte spinning jenny, blev opfundet af James Hargreaves i 1760 erne. Den var til at begynde med en indledning 15

16 Dampmaskiner blev ikke mindst anvendt i minerne. Her ses en kulminenedgang i South Staffordshire (ca. 1850), hvor en dampmaskine driver hejseapparatet. hånddrevet maskine, men den blev siden hen videreudviklet, så den kunne drives først af vandkraft og senere af dampmaskiner på stadigt større fabrikker. Dermed er også sagt, at de teknologiske udviklinger, der under alle omstændigheder var en del af den industrielle revolution, på mange punkter spillede sammen og betingede hinanden. Tilsammen var disse teknologiske gennembrud så afgørende, at de somme tider gøres identiske med den industrielle revolution. 18 Andre historikere har søgt at nedtone teknologiens betydning og i stedet fokuseret på for eksempel stærkt stigende arbejdstider, 19 men de fleste historikere synes dog enige om, at teknologien skal have en mere eller mindre central plads. Uenigheden er staks mere udtalt, når det drejer sig om at forklare, hvorfor den industrielle revolution slog igennem netop i England, når den videnskabelige og teknologiske udvikling var lige så langt fremme andre steder. For eksempel var de franske manufakturer lige så avancerede som de britiske. 20 Igen skal det nævnes, at der ikke overraskende gives mange forskellige svar på dette spørgsmål. Et nyere bud går for eksempel på, at prisen på arbejdskraft var meget høj i England sammenlignet med såvel det kontinentale Europa som med Asien, og at den høje pris på arbejdskraften var med til at sikre en efterspørgsel på de nye teknologier. 21 I modsætning til denne orientering mod økonomiske og teknologiske faktorer har andre historikere fremhævet mere kulturelle faktorer det produktive samfund

17 Den industrielle revolution handlede ikke mindst om en række markante forbedringer af forskellige maskiner. Her ses den såkaldte spinning jenny, der blev udviklet af James Hargreaves i 1760 erne. Englænderne forsøgte at holde på deres teknologi, men der var mange teknologispioner fra kontinentet. Denne illustration er fra en fransk bog fra indledning 17

18 Den industrielle revolutions teknologier spredtes blandt andet på grund englændernes forbud mod eksport af know-how ret sent til det europæiske fastland. 23 De kom først til det sydlige Belgien samt til Ruhr-området, hvor industrialiseringen nøjagtig som i England tog afsæt i den eksisterende minedrift, og derfra spredtes de nye teknologier fra og med midten af århundredet til resten af Nordvesteuropa. Allerede i begyndelsen af det 19. århundrede var der enkelte dampmaskiner i Danmark. Den første kom til statens orlogsværft i København i 1790, men først i 1826 blev der fremstillet en dansk dampmaskine. Så sent som 1831 var der kun fem fabrikker med dampkraft i København. 24 Blandt industri-, teknologi- og erhvervshistorikere er der således enighed om, at industrialiseringen i Danmark ikke begyndte før 1840 erne. Her hører enigheden til gengæld også op. Således har nogle historikere, for eksempel Svend Aage Hansen, argumenteret for, at det store gennembrud først skete fra og med 1890 erne, hvorimod andre, for eksempel Ole Hyldtoft, har fremført, at industrialiseringen bør forstås som en proces, der fandt sted i faser allerede fra og med 1840 erne. 25 Hvis man som Hyldtoft fokuserer på anvendelsen af dampkraft og mekanisering af produktionen, er industrialiseringen altså en proces, der begyndte så småt i midten af 1800-tallet, og hvis man ser på de samfundsmæssige konsekvenser, er der grund til at betone, at de store forandringer af de danske købstæder først fandt sted omkring århundredeskiftet, og at vi skal helt frem til 1960 erne, før industrien overhalede landbruget som største eksporterhverv. 26 Hans Chr. Johansen har valgt at inddele udviklingen i henholdsvis en tidlig industrialisering frem til midten af 1890 erne og så en efterfølgende periode, hvor mekaniseringen for alvor slog igennem. 27 I et større perspektiv er det bemærkelsesværdigt, at industrialiseringen i Danmark faldt sammen med det, nogle historikere har kaldt den anden industrielle revolution; et begreb, som især er bragt ind i forskningslitteraturen af den amerikanske historiker David S. Landes som betegnelse for den bølge af teknologiske gennembrud, der skete frem gennem anden halvdel af det 19. århundrede, og som geografisk set fandt sted primært i Tyskland og USA. 28 Hvor den første industrielle revolution handlede om jern, damp og mekaniseret håndværk, handlede den anden om elektricitet, samlebånd og indsigt i kemiske processer. Ideen om en anden industriel revolution grunder således i det synspunkt, at det er de teknologiske gennembrud, som er afgørende for den industrielle udvikling, og i forlængelse heraf har forskellige forskere identificeret en række forskellige bølger og revolutioner i den industrielle udvikling. For eksempel har den venezuelanske økonom Carlota Perez forsøgt at inddele al moderne industri- og erhvervsudvikling i en stor teori om teknoøkonomiske paradigmer, hvor den tidlige industrielle revolution i Storbritannien efterfulgtes af damp- og jernbanealderen, der så efterfulgtes af stålets, elektricitetens og sværindustriens tidsalder, som afløstes af olie-, bil- og masseproduktionens tidsalder, og hvor informations- og telekommunikationsal- 18 det produktive samfund

19 I nyere tid har mange historikere påpeget, at den industrielle revolution snarere var en evolution, hvorfor begrebet industrialisering har vundet frem i den historiske litteratur. Produktionen af jern var et af de områder, hvor nye teknologier og produktionsformer udvikledes på baggrund af eksisterende. Her ses Bærum Jernværk i Norge (ca. 1792), et af de gamle jernstøberier, hvor jernmalm blev opvarmet ved hjælp af trækul. deren er det foreløbigt seneste paradigme. 29 I skrivende stund taler mange om en tredje industriel revolution netop knyttet til den digitale verden. 30 Det bliver hurtigt svært at adskille den ene revolution fra den anden, hvorfor mange historikere har foretrukket begrebet industrialisering i stedet for den industrielle revolution eller for den sags skyld de mange industrielle revolutioner. Her skal vi ikke nærmere ind på de argumenter, som kan fremføres for og imod. Når jeg har valgt at tale om industrialiseringens epoke i de følgende kapitler, skyldes det for første, at industrialiseringsbegrebet rummer det processuelle aspekt: industrialiseringen fandt ikke sted på ét sted og på ét tidspunkt; udtrykket henviser snarere til en proces, som har fundet sted forskellige steder til forskellige tidspunkter og på forskellige måder. 31 For det andet er det netop for denne bog vigtigt, at erfaringen af det moderne industrisamfund ikke på samme måde som den teknologiske udvikling kan placeres i klare historiske faser. Selv om begrebet om en industriel revolution kan skrives tilbage til begyndelsen af 1800-tallet, og selv om nogle sam- indledning 19

20 tidige iagttagere for eksempel den tidlige socialist Robert Owen havde et klart blik for det revolutionerende i den industrielle udvikling, så kom en erkendelse af industrialiseringens dybde og sammenhæng ofte med et tidsligt efterslæb. 32 Mod et idéhistorisk perspektiv De historikere, som har interesseret sig for den industrielle revolution og udviklingen af det moderne industrisamfund både i Storbritannien og andre steder, har som hovedregel været interesseret i materielle forhold. Hvad enten fokus har været rettet mod teknologierne, de sociale strukturer eller de økonomiske udviklingsmønstre, så har ideerne sjældent stået i centrum. 33 Det er der selvfølgelig ikke noget galt i men det er vigtigt, at vi også har et blik for industrialiseringens spor i vores mentale kulturarv. Industriens arbejdspladser kan flytte til Kina, og det har de i nyere tid gjort i stor stil, men den industrielle mentalitet flytter ikke med; den lever videre i vores nutidige virkelighed, hvad enten vi betegner den et industrisamfund eller ej. Men hvordan studerer man den idémæssige arv fra industrialiseringens epoke? Jeg har valgt at anvende en begrebshistorisk metode, hvilket betyder, at jeg har forsøgt at tegne nogle konturer af industrialiseringens indvirkning på vores politisk-sociale sprog. Det har i den forbindelse været en præmis for mine undersøgelser, at man grundlæggende kan sondre mellem sproglige og ikke-sproglige fænomener, mellem ideernes og tænkningens verden og så den fysiske verden, vi kan se med det blotte øje. Her er pointen i den begrebshistoriske tilgang, at sprog og virkelighed er to forskellige verdener, som skal studeres på hver deres præmisser, men som alligevel er nært forbundne. Ligesom virkeligheden bestemmer, hvad der kan og skal erfares i sproget, sætter sproget grænser for, hvordan der kan tænkes og dermed handles. Da gammel håndværksproduktion blev til industriproduktion, var det en forandring i den fysiske og materielle verden, men det var også en forandring, der påvirkede tænkningen. Nye begreber kom til, nogle ændrede betydning og valør, og atter andre gik af mode. I den forbindelse er det en vigtig pointe, at det ikke ligger i virkeligheden som sådan, hvordan den skal erfares, altså hvordan for eksempel en krig, en epidemi eller en teknologisk udvikling skal erfares, og dermed hvordan sproget som et fælles reservoir for tænkning og handling præges. Det er tværtimod levende og tænkende mennesker med bestemte erfaringer og interesser, som fortolker disse forandringer, og som dermed er med til at formatere sproget, med til at præge vores begreber på en bestemt måde. I sidste instans er det fortidige fortolkninger, som er bestemmende for, hvordan vi i dag tænker om det ene eller det andet. Når det er besværet værd at kaste sig over et begrebshistorisk studium, for eksempel af industrialiseringens epoke, skyldes det altså en antagelse om, at der ligger en magt i at definere vores begreber. 20 det produktive samfund

21 I Danmark slog industrialiseringen først igennem i anden halvdel af 1800-tallet. Her ses væveriet på Brandts Klædefabrik i Odense på et fotografi fra Et udpræget industrielt tableau: de teknisk raffinerede maskiner drives af dampkraft gennem et transmissionssystem under loftet. Den, som bestemmer, hvordan vi skal definere begreber som industri, konkurrence, produktivitet og ledelse, bestemmer kort fortalt noget væsentligt. Begrebshistorie er med andre ord en idéhistorie, der tvinges ind på livet af kilderne for at undersøge, hvordan bestemte begreber enten forsvandt, forandredes eller blev skabt i en bestemt historisk periode. Ifølge den tyske begrebshistoriker Reinhart Koselleck kan man med denne metode komme nærmere ind på fortidens mentale liv. 34 Han har formuleret det således, at netop begrebernes historie kan bringe historikeren tæt ind på livet af fortidige aktørers erfaringsrum og forventningshorisont. Når man på denne måde knytter idéhistorien til den historiske kontekst, bliver konsekvensen, at man må tage hensyn til, at begrebsudviklingen har været forskellig i forskellige sprogområder og i forskellige sammenhænge, 35 og i forhold til emnet for denne bog har jeg valgt at kaste mig over danske erfaringer og eksempler. Disse danske erfaringer af industrisamfundets fremkomst har jeg sat ind i en europæisk indledning 21

22 sammenhæng, men den røde tråd er altså den danske historie, og den kronologiske ramme er industrialiseringens epoke, fra den industrielle revolution, først i England og siden på det europæiske fastland, og frem til midten af det 20. århundrede. Mit mål har ikke været at give en samlet fremstilling af industrialiseringens idéhistorie. Den ville selvfølgelig blive betydeligt mere omfangsrigt, end det jeg her fremlægger. Hensigten har snarere været at sammenfatte nogle symptomatiske observationer i nogle kapitler om udvalgte begreber og begrebskomplekser og derved åbne for en historisk tematisering af industrialiseringen som en vigtig baggrund for udviklingen af modernitetens begrebs- og idéverden. Bogens to første kapitler (1-2) tegner nogle konturer af den ambivalens, som bredt set kendetegnede erfaringen af den tidlige industrialisering. Som nævnt skal man et stykke ind i industrialiseringens epoke, før den for alvor blev erfaret som et sammenhængende og revolutionerende fænomen. Men allerede under den tidlige industrialisering var der erfaringer og iagttagelser af forskellige aspekter af det, vi siden har identificeret som den industrielle revolution eller industrialiseringen. Ikke mindst maskinernes indtog vakte stærke følelser, og ofte var opfattelsen enten stærkt positiv eller negativ. Somme tider mødtes bekymring og fascination, kritik og begejstring, i én og samme person, og i andre tilfælde valgte de enkelte iagttagere side og var mere klart enten for eller imod. Kapitel 1 fokuserer på den industrikritik, som bredte sig i første halvdel af 1800-tallet, og som ofte havde romantiske træk, og kapitlet viser endvidere, hvordan den romantiske industrikritik har kastet lange skygger i dansk kultur- og idéhistorie. Kapitel 2 fokuserer omvendt på den fascination af moderne fabriksproduktion, som havde vigtige rødder i tidligere epoker, men som forstærkedes betydeligt frem gennem det 19. århundrede. Det er således et samlet budskab i disse to første kapitler, at et ambivalent forhold til industrien som vejen til velstand og fremskridt og samtidig som noget mistænkeligt, noget ødelæggende for natur og kultur stikker dybt i vores kulturarv. De næste fire kapitler (3-6) handler om fire begreber, der på afgørende punkter blev præget i industrialiseringens epoke og af industrielle tematikker. Kapitel 3 fortæller om socialismebegrebets fremkomst og viser, hvordan et vigtigt begreb i moderne politik og politisk teori lige fra begyndelsen var knyttet til debatten om industrisamfundet og dets problemer. Kapitel 4 kortlægger diskussionen om det sociale spørgsmål mod slutningen af det 19. århundrede og viser derigennem, hvordan vigtige idémæssige fundamenter for den moderne velfærdsstat er knyttet til reaktioner på industrisamfundets fremkomst. Kapitel 5 viser, hvordan ledelsesbegrebet, som i stadigt stigende grad trænger frem i forskellige samfundssektorer, især stammer fra industriens verden, og i samme lys handler kapitel 7 om produktivitetsbegrebet. Dette er som nævnt kun nogle brudstykker af den mentale kulturarv fra industrisamfundet. Man kunne også have fokuseret på begreber som konkur- 22 det produktive samfund

23 rence, arbejde eller forbrugeren, der alle har et stærkt industrielt indeks og lige så vel kunne tjene som eksempler på kapitlernes underliggende argument. Disse begreber er selvfølgelig ikke fraværende i de følgende kapitler. De dukker op i vigtige biroller på tværs af kapitlerne. Hermed er det også antydet, at denne bog ikke præsenterer en sammenhængende teori om, hvordan industrisamfundet har præget vores sprog og begreber. Den fremdrager kun nogle aspekter af den industrielle mentalitet, som blev skabt side om side med industrisamfundet, og som tilsyneladende kan migrere og eksistere uafhængigt af den industrialiseringsproces, som var dens baggrund. indledning 23

Danske bidrag til økonomiens revolutioner

Danske bidrag til økonomiens revolutioner Danske bidrag til økonomiens revolutioner Finn Olesen Danske bidrag til økonomiens revolutioner Syddansk Universitetsforlag 2014 University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences vol.

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5

Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Ideologier Indhold Liberalisme...1 Socialismen...1 Konservatisme...2 Nationalisme...4 Socialliberalisme...5 Liberalisme I slutningen af 1600-tallet formulerede englænderen John Locke de idéer, som senere

Læs mere

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse

Tyske krigsforbrydelser 1939-1945. og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Tyske krigsforbrydelser 1939-1945 og den danske illegale presse Mona Jensen og Palle Andersen Historisk Samling fra Besættelsestiden, Sydvestjyske

Læs mere

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013

Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Årsplan for historieundervisningen i 7. klasse, skoleåret 2012/2013 Der arbejdes primært med bogen Historie 7 fra Gyldendal samt www.historiefaget.dk. Hertil kommer brug af film og andre medier. Uge 33-41

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Fra sogn til velfærdsproducent

Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Fra sogn til velfærdsproducent Kommunestyret gennem fire årtier Jens Blom-Hansen Marius Ibsen Thorkil Juul Poul Erik Mouritzen Syddansk Universitetsforlag 2012 Forfatterne

Læs mere

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger

University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9. Vejledning til Heidegger University of Southern Denmark Studies in Philosophy, vol. 9 Vejledning til Heidegger Søren Gosvig Olesen Vejledning til Heidegger Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in

Læs mere

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat

ISBN: 978 87 7674 858 6. Et lyst værelse er trykt med støtte fra Landsdommer V. Gieses Legat og Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat ET LYST VÆRELSE ET LYST VÆRELSE Empati, rumopfattelse, kunstnerisk selvspejling og æstetik i kvindelige danske forfatteres og billedkunstneres værker i perioden 1930-90 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag

Læs mere

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn

Historisk Bibliotek. Grundloven 1849. Thomas Meloni Rønn Historisk Bibliotek Grundloven 1849 Thomas Meloni Rønn Forlaget Meloni 2009 Serie: Historisk Bibliotek Forfatter: Thomas Meloni Rønn Redaktør: Henning Brinckmann Serieredaktører: Henning Brinckmann & Lars

Læs mere

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen PRAGMATISK RETSTEORI Jurist- og Økonomforbundets Forlag Pragmatisme er en amerikansk tankeretning vendt mod vanetænkning og virkelighedsfjerne teorier fra omkring år 1900, der i de

Læs mere

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen

Statskundskab. Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen Statskundskab Studieleder: Lektor, Ph.D. Uffe Jakobsen På spørgsmålet: Hvad er "politologi"? kan der meget kort svares, at politologi er "læren om politik" eller det videnskabelige studium af politik.

Læs mere

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen

Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Samfundsvidenskabelig videnskabsteori eksamen Hermeneutik og kritisk teori Gruppe 2 P10 Maria Duclos Lindstrøm 55907 Amalie Hempel Sparsø 55895 Camilla Sparre Sejersen 55891 Jacob Nicolai Nøhr 55792 Jesper

Læs mere

Katastrofer i historisk lys

Katastrofer i historisk lys Historie Tema: Katastrofer Side 1 af 6 Katastrofer i historisk lys Tekstsamlingen til historie indeholder to typer af tekster: Alment historisk baggrundmateriale og Konkrete historiske katastrofer: o Middelaldersamfundet

Læs mere

14 U l r i c h B e c k

14 U l r i c h B e c k En eftermiddag, da Ulrich Beck som ung førsteårs jurastuderende gik rundt i den sydtyske universitetsby Freiburg og tænkte over virkelighedens beskaffenhed, slog det ham pludselig, at det egentlig ikke

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2018 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Undervisningsbeskrivelse for: 2b hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1b Termin: Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløboversigt (8): 1

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 15-Juni 17 Institution Hansenberg Uddannelse Fag og niveau HTX Idehistorie B - 150 timer Lærer(e) Hold

Læs mere

Konkurrence tatens pædagogik

Konkurrence tatens pædagogik Brian Degn Mårtensson Konkurrence tatens pædagogik En kritik og et alternativ Aarhus Universitetsforlag Konkurrencestatens pædagogik En kritik og et alternativ Brian Degn Mårtensson Konkurrencestatens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2017 Institution HF og VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe - Netundervisning

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65

2 Kerstin Jacobsson: Konkurrencestat og neoliberalisering. En sociologs perspektiv på Ove K. Pedersens analyser... 65 Indhold Søren Kaj Andersen: Indledning................ 11 DEN ANALYTISKE FORANKRING 1 Sverre Raffnsøe: Fra forskning som facit og forudsigelse til forskning som udforskning og udfordring. En analyse af

Læs mere

Diskussionspapir 17. november 2014

Diskussionspapir 17. november 2014 Diskussionspapir 17. november 2014 Tema 1: Langsigtede udviklingstræk fra industri til service og fra land til by Forberedt for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter til konferencen Industrien til

Læs mere

Psyken. mellem synapser og samfund

Psyken. mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Psyken mellem synapser og samfund Af Svend Brinkmann unı vers Psyken mellem synapser og samfund Svend Brinkmann og Aarhus Universitetsforlag 2009 Omslag: Jørgen Sparre

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling

Jørgen Da lberg -L a r sen. MæglINg, Ret. Perspektiver på mægling Jørgen Da lberg -L a r sen MæglINg, Ret og samfund Perspektiver på mægling JuRISt- og økonomforbundets forlag Jørgen Dalberg-Larsen Mægling, ret og samfund Perspektiver på mægling Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser

Når man anbringer et barn II. Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Når man anbringer et barn II Årsager, effekter af anbringelsesforanstaltninger og konsekvenser Signe Hald Andersen og Peter Fallesen med bidrag af Mette Ejrnæs, Natalia Emanuel, Astrid Estrup Enemark,

Læs mere

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri

Et åbent Europa skal styrke europæisk industri Januar 2014 Et åbent Europa skal styrke europæisk industri AF chefkonsulent Andreas Brunsgaard, anbu@di.dk Industrien står for 57 pct. af europæisk eksport og for to tredjedele af investeringer i forskning

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG

Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger. Handelspolitikken. som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Per Boje, Marianne Rostgaard, Mogens Riidiger Handelspolitikken som kampplads under Den Kolde Krig AALBORG UNIVERSITETSFORLAG Indholdsfortegnelse Forord 9 Per Boje Danmarks tredje samhandelspartner 1945-1960

Læs mere

en fysikers tanker om natur og erkendelse

en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Einsteins univers en fysikers tanker om natur og erkendelse Helge Kragh

Læs mere

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder

Historie. Formål og perspektiv. Emneområder Vidar Skolen en eksamensfri friskole der tager dit barns indlæring alvorligt Du er på denne side > Forside > Pædagogik > Kompetenceplaner for overskolen > Historie Historie Formål og perspektiv Historie

Læs mere

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden

Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Hvis meningen er, at skabe en bedre verden Af Henrik Valeur, 2012 Når vi (danskere) skal beskrive resultaterne af den udviklingsbistand vi giver, kalder vi det Verdens bedste nyheder. 1 Flere uafhængige

Læs mere

Danmark i verden under demokratiseringen

Danmark i verden under demokratiseringen Historiefaget.dk: Danmark i verden under demokratiseringen Danmark i verden under demokratiseringen I 1864 mistede Danmark hertugdømmerne Slesvig og Holsten til Preussen. Preussen blev sammen med en række

Læs mere

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers

Mænd. Køn under forvandling. Kenneth Reinicke. unı vers Mænd Køn under forvandling Kenneth Reinicke unı vers Mænd Køn under forvandling unı vers Mænd Køn under forvandling Af Kenneth Reinicke Mænd Køn under forvandling Univers 14 Forfatteren og Aarhus Universitetsforlag

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 7. KLASSE Eksempler på smål Bondelandet på bagrund af forklare hvorfor historisk udvikling i perioder var præget af kontinuitet og i andre af brud Eleven har viden om historisk udvikling karakterisere træk ved udvalgte

Læs mere

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Om at skrive på universitetet

Om at skrive på universitetet Om at skrive på universitetet BENTE KRISTIANSEN Om at SKRIVE på universitetet Syddansk Universitetsforlag University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages and Literatures, vol. 135 Bente

Læs mere

Nye sociale teknologier i folkeskolen

Nye sociale teknologier i folkeskolen Nye sociale teknologier i folkeskolen kampen om dannelsen Lejf Moos (red.), Karen B. Braad, Klaus Kasper Kofod, Per Fibæk Laursen, Lars Holm, John Krejsler, Niels Kryger, Birte Ravn, Hanne Knudsen, Kirsten

Læs mere

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles

TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET. den 10. juli 2002 i Bruxelles TALE HOLDT AF GISCARD D'ESTAING, FORMAND FOR DET EUROPÆISKE KONVENT PÅ DET INDLEDENDE MØDE I UNGDOMSKONVENTET den 10. juli 2002 i Bruxelles 1 Hr. formand for Ungdomsudvalget Fru kommissær ---------------

Læs mere

Ret, privatliv og teknologi

Ret, privatliv og teknologi Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Peter Blume & Janne Rothmar Herrmann Ret, privatliv og teknologi 2. udgave Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

KONKURRENCE I ELSEKTOREN?

KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Ole Jess Olsen Peter Fristrup Jesper Munksgaard Klaus Skytte KONKURRENCE I ELSEKTOREN? Jurist- og Økonomforbundets Forlag I bogen analyseres en række vigtige problemstillinger for elliberaliseringen i

Læs mere

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde

Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere er blandt Europas mest værdifulde Danske arbejdere beskyldes ofte for at være for dyre, men når lønniveauet sættes op i mod den værdi, som danske arbejdere skaber, er det tydeligt, at

Læs mere

Christian Helms Jørgensen (red.)

Christian Helms Jørgensen (red.) Det har givet anledning til, at drenges problemer i uddannelsessystemet er kommet stærkt i fokus de seneste år, ofte med ret forenklede budskaber. ISBN 978-87-7867-397-8 Drenge og maskuliniteter i ungdomsuddannelserne

Læs mere

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE

ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE ET STÆRKERE SOCIALT EU SPLITTER DANSKERNE Kontakt: Forskningschef, Catharina Sørensen +45 54 88 cas@thinkeuropa.dk RESUME En ny måling foretaget af YouGov for Tænketanken EUROPA viser, at danskerne er

Læs mere

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod

Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Frihed - en station på vejen [Foredrag] Alle her i København ved, hvad Friheden er er. Det er en station på S-banen på vej mod Køge. Og selvom muligvis emnet ikke er udtømt hermed, så er der noget om snakken,

Læs mere

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER

GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Juni 2002 Af Thomas V. Pedersen Resumé: GODE DANSKE EKSPORTPRÆSTATIONER Notatet viser: USA er gået fra at være det syvende til det tredje vigtigste marked for industrieksporten i perioden 1995 til 2001.

Læs mere

Fremstillingsformer i historie

Fremstillingsformer i historie Fremstillingsformer i historie DET BESKRIVENDE NIVEAU Et referat er en kortfattet, neutral og loyal gengivelse af tekstens væsentligste indhold. Du skal vise, at du kan skelne væsentligt fra uvæsentligt

Læs mere

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson.

Replique, 5. årgang 2015. Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Replique, 5. årgang 2015 Redaktion: Rasmus Pedersen (ansvh.), Anders Orris, Christian E. Skov, Mikael Brorson. Tidsskriftet Replique udkommer hver måned med undtagelse af januar og august. Skriftet er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011 til juni 2012 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2

Fra Krig og Fred. Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Fra Krig og Fred Dansk Militærhistorisk Kommissions Tidsskrift 2014/2 Forfatterne og Syddansk Universitetsforlag 2014 Sat og tryk:

Læs mere

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB ØKONOMISK ANALYSE 10. juli 2017 Ny teknologi stjæler ikke vores job Mere end halvdelen af de virksomheder, der arbejder målrettet med implementering af ny teknologi,

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Herman Bang. Dramatik

Herman Bang. Dramatik Herman Bang Dramatik Herman Bang Dramatik Udgivet med indledning, kommentarer og ordforklaringer af Knud Arne Jürgensen Syddansk Universitetsforlag 2016 Udarbejdet og udgivet med støtte fra Carlsbergfondet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi

Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Undervisningsbeskrivelse for: 2m hi Fag: Historie A, STX Niveau: A Institution: Marie Kruses Skole (207004) Hold: 1m Termin: Juni 2015 Uddannelse: STX Lærer(e): Jens Melvej Christensen (JC) Forløbsoversigt

Læs mere

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009

Eksportens betydning for. fordoblet. Andelen af produktionen forårsaget af eksport. Organisation for erhvervslivet november 2009 Organisation for erhvervslivet november 2009 Eksportens betydning for velstanden i Danmark er fordoblet AF ØKONOMISK KONSULENT ALLAN SØRENSEN, ALS@DI.DK Eksporten er den største vækstmotor i dansk økonomi.

Læs mere

Revolutionen er i fuld gang

Revolutionen er i fuld gang Revolutionen er i fuld gang Af HC Molbech, byrådskandidat for Alternativet i Aarhus Kommune, 02.03.2017 Den globale verdensorden baseret på neoliberalisme og uhæmmet kapitalisme fungerer ikke. Systemet

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Ulla Søgaard Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler BILLESØ & BALTZER Mønsterbrud - teorier, forskning og eksempler 2004 Billesø & Baltzer, Værløse Forfatter: Ulla Søgaard Omslag: Frank Eriksen

Læs mere

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste

Treårskrigen. Helstaten. Revolutionen. Fakta. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første grundlov, blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere

Faglige delmål og slutmål i faget Historie

Faglige delmål og slutmål i faget Historie Faglige delmål og slutmål i faget Historie Fagets generelle formål og indhold. Dette afsnit beskriver hvorfor og hvordan vi arbejder med historiefaget på Højbo. Formålet med undervisningen i historie er

Læs mere

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund.

Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den digitale verden et barn af oplysningstiden Af redaktionen Gennem de sidste par årtier er en digital revolution fejet ind over vores tidligere så analoge samfund. Den elektroniske computer er blevet

Læs mere

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål)

5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) 5.-6. klasse: Trekantshandlen (50 spørgsmål) Trekantshandlen 1) Hvad var trekantshandlen? En handelsrute* En handelsaftale mellem tre lande En handel med tre varer 2) Hvilke områder foregik trekantshandlen

Læs mere

Årsplan for hold E i historie

Årsplan for hold E i historie Årsplan for hold E i historie Emne: Fra to til èn supermagt. 1945 1990 Trinmål historie: Forklare udviklings- og forandringsprocesser fra Danmarks historie, beskrive forhold mellem Danmark og andre områder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Samtidshistorie

Læs mere

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat

Dansker hvad nu? Fra vikingerige til velfærdsstat Undervisningsmateriale til Dansker hvad nu? Formål Vi danskere er glade for vores velfærdssamfund uanset politisk orientering. Men hvordan bevarer og udvikler vi det? Hvilke værdier vil vi gerne bygge

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: maj 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VID Gymnasier

Læs mere

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen

Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Undersøgelsesopgaver og øvelser om magt Af Rune Gregersen Øvelse 1) Paneldebat 1. Læs temateksten Magt, dynamik og social mobilitet og inddel klassen i to halvdele. Den ene halvdel forsøger at argumentere

Læs mere

Den lille mytedræber

Den lille mytedræber Den lille mytedræber 1 Nordjylland er befolket af fiskere, farmere og folkedansere. Forkert! Nok har vi meget vand og meget landbrugsjord, men det er ikke det vi beskæftiger os mest med. Faktisk har Nordjylland

Læs mere

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven

Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Forenklede Fælles Mål, læringsmål og prøven Hvordan er sammenhængen mellem Forenklede Fælles Mål og læremidlet, og hvordan kan det begrundes i relation til prøven i historie, der baserer sig på elevernes

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 8. KLASSE Eksempler på smål Drømmen om det gode liv udvandringen til Amerika i 1800- tallet på bagrund af sætte begivenheders forudsætninger, forløb og følger i kronologisk sammenhæng Eleven har viden om begivenheders

Læs mere

Balanced scorecard på dansk

Balanced scorecard på dansk e-bog Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders erfaringer PER NIKOLAJ D. BUKH JENS FREDERIKSEN MIKAEL W. HEGAARD www.borsensforlag.dk BALANCED SCORECARD PÅ DANSK 3 Balanced scorecard på dansk Ti virksomheders

Læs mere

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må-

Der er elementer i de nyateistiske aktiviteter, som man kan være taknemmelig for. Det gælder dog ikke retorikken. Må- Introduktion Fra 2004 og nogle år frem udkom der flere bøger på engelsk, skrevet af ateister, som omhandlede Gud, religion og kristendom. Tilgangen var usædvanlig kritisk over for gudstro og kristendom.

Læs mere

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at...

Udvandringen til USA. Fra land til by. Drømmen om Amerika. Fakta. Pull- eller push-effekten. De sorte får. Vidste du, at... Historiefaget.dk: Udvandringen til USA Udvandringen til USA Der har altid været mennesker, som rejser fra hjemlandet, enten på ferie, pga. arbejde nogle få år eller måske for hele livet! Fra 1861 til 1930

Læs mere

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011

Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 Historie B - hf-enkeltfag, april 2011 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Historie beskæftiger sig med begivenheder, udviklingslinjer og sammenhænge fra oldtiden til i dag. Fagets kerne er menneskers

Læs mere

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks

Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks Organisation for erhvervslivet September 2009 Eksport af høj kvalitet er nøglen til Danmarks velstand Danmark ligger helt fremme i feltet af europæiske lande, når det kommer til eksport af varer der indbringer

Læs mere

Indledning. kapitel i

Indledning. kapitel i kapitel i Indledning 1. om samfundsfilosofi Når min farfar så tilbage over et langt liv og talte om den samfundsudvikling, han havde oplevet og været med i, sagde han tit:»det er i de sidste ti år, det

Læs mere

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme

Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Ideologier som truer demokratiet i 1930 erne. Kommunisme, fascisme, nazisme Hvad er en ideologi? Det er et sammenhængende system af tanker og idéer som angiver hvordan samfundet bør være indrettet. Evt.

Læs mere

Emne: Kampen om magten i oplysningstiden:

Emne: Kampen om magten i oplysningstiden: Emne: Kampen om magten i oplysningstiden: 1. Skriveøvelse (A): enten som opstart til et nyt emne, opsamling fra forrige time eller afslutning af timen (hvad har du lært i dag?). 3 elever arbejder sammen:

Læs mere

Retur til indholdsfortegnelse

Retur til indholdsfortegnelse Retur til indholdsfortegnelse Den ustyrlige psykiatri per vestergaard Den ustyrlige psykiatri Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdoms- problem: en idehistorisk analyse aarhus universitetsforlag Den ustyrlige

Læs mere

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne.

På websitet til Verden efter 1914 vil eleverne blive udfordret, idet de i højere omfang selv skal formulere problemstillingerne. Carl-Johan Bryld, forfatter AT FINDE DET PERSPEKTIVRIGE Historikeren og underviseren Carl-Johan Bryld er aktuel med Systime-udgivelsen Verden efter 1914 i dansk perspektiv, en lærebog til historie i gymnasiet,

Læs mere

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P

Landets velstand er afhængig af det danske folks Dansk Folkepartis samlede arbejdsindsats. principprogram af oktober 2002 P R I N C I P PRINCIP R G R A M Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki. Vi er forpligtede af vor danske

Læs mere

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet

Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Social kapital og mediernes indflydelse på deltagerdemokratiet Jeg vil i denne synopsis tegne et billede af forholdet mellem social kapital som et vigtigt aspekt for et velfungerende demokrati, og forholde

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2009/2010 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Htx Teknologihistorie

Læs mere

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved

En national vision for folkeoplysningen i Danmark. Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Af kulturminister Marianne Jelved En national vision for folkeoplysningen i Danmark Udgivet november 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 til juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, afdeling Sukkertoppen Uddannelse Fag

Læs mere

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5

Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 KI L DE :AROUNDA2S E A-UGE342013 Kaj Lindvig siger på gensyn SIDE 5 projekter, men jeg savnede entreprenørånden, hvilket var én af årsagerne til, at jeg tog jobbet hos A2SEA, forklarer Kaj Lindvig. Møllerne

Læs mere

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens:

Slutmål efter 9. klassetrin er identiske med folkeskolens: FAABORGEGNENS FRISKOLE PRICES HAVEVEJ 13, 5600 FAABORG TLF.: 6261 1270 FAX: 6261 1271 Fagplan for historie Signalement af faget Der undervises i historie på 3. - 9. klassetrin. De centrale kundskabs- og

Læs mere

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87

Indhold. Introduktion 7. Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21. Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Indhold Introduktion 7 Zygmunt Bauman 11 Tid/Rum 21 Peter L. Berger og Thomas Luckmann 77 Internalisering af virkeligheden 87 Pierre Bourdieu 113 Strukturer, habitus, praksisser 126 Michel Foucault 155

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013. Institution Teknisk Gymnasium Skive Tekniske Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Idehistorie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2011/2012 Institution HTX Vibenhus (Københavns Tekniske Skole) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster.

Dampmaskinens sejr. Pædagogisk vejledning http://filmogtv.mitcfu.dk. Teknologiudvikling. DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Tema: Fag: Målgruppe: Teknologiudvikling Fysik/kemi 8.-10. klasse DRKultur, 2011, 50 min. Engelsk tale med danske undertekster. Den pædagogiske vejledning lægger op til arbejdet med, hvordan videnskab

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen.

www.cfufilmogtv.dk 6. Jeg fortryder intet Hitler var begejstret for Leni Riefenstahls film om nazismen. Leni Riefenstahl filminstruktøren Filmen indgår i en serie med 5 titler under overskriften Hitlers kvinder Udsendelse 2: Leni Riefenstahl - filminstruktøren ------------------------------------------------------------------

Læs mere

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901

Højre. Estrup. Højres oprettelse. Helstatspolitik mod Ejderpolitik. Konkurrence fra Venstre. faktaboks. Fakta. I regeringen fra 1849-1901 Historiefaget.dk: Højre Højre Estrup Højre-sammenslutningen blev dannet i 1849 og bestod af godsejere og andre rige borgere med en konservativ grundholdning. Højrefolk prægede regeringsmagten indtil systemskiftet

Læs mere

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE

ÅRSPLAN FOR 5. KLASSE Eksempler på smål At arbejde med kilder med afsæt i bruge kildekritiske i arbejdet med historiske spor, medier og andre udtryksformer forklare, hvad centrale kildekritiske betyder til at analysere og tolke

Læs mere

Hvad er der sket med kanonen?

Hvad er der sket med kanonen? HistorieLab http://historielab.dk Hvad er der sket med kanonen? Date : 28. januar 2016 Virker den eller er den kørt ud på et sidespor? Indførelsen af en kanon i historie med læreplanen Fælles Mål 2009

Læs mere

Søren Langager Høgh. Hybridernes paradis. Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever

Søren Langager Høgh. Hybridernes paradis. Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever Hybridernes paradis Søren Langager Høgh Hybridernes paradis Peter Laugesen, Per Højholt og deres elever SYDDANSK UNIVERSITETSFORLAG 2012 University of Southern Denmark Studies in Scandinavian Languages

Læs mere

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste

Treårskrigen. Revolutionen. Hertugdømmerne. Krigen bryder ud. Fakta. Preussen griber ind. Slaget ved Isted. Fredsslutning. vidste Historiefaget.dk: Treårskrigen Treårskrigen Danmarks første frie forfatning blev født i Treårskrigens skygge. Striden stod mellem danskere og slesvig-holstenere, der tidligere havde levet sammen i helstaten.

Læs mere