Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13"

Transkript

1 Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Indhold 7. december 2014 Indledning....1 Alarmering....2 Organisering Problemer med lavt vandtryk ved forbruger Kontrol af elforsyning Kontrol af vandtryk på vandværke Kontrol af vandforbrug Kontrol af rent vand i rentvandstanken Kontrol af råvandspumper Kontrol af rentvandspumper Åbning af nødforsyning fra Langesø Kontrol om der er et unormalt stort vandforbrug..17 Forhold ved arbejde på vandværk Ledningsarbejde..18 Begrundet mistanke til at drikkevandet er forurenet Forholdsregler mod luftbåren forurening. 19 Oversigts skitse for vandværk.21 Kortlægning af boring 22 Kortlægning af anlæg.23 Alarm- og Kontaktliste..27 Bilagsliste...31 Indledning Beredskabsplanen skal sikre, at der etableres de nødvendige handlinger i situationer, der kræver særlige indsatser, når der opstår problemer i driften af vandværket og dets ledningsnet. Beredskabsplanen træder i kraft, når leveringen af vand svigter eller der er risiko for sundhedsfare. Beredskabsplanen beskriver retningslinjer for handlinger, der sikrer rent drikkevand, når levering af vand svigter eller der er risiko for sundhedsfare Side 1

2 Alarmering. (Se også side 27) Klager, brunt vand, rørbrud ved arbejde, sygdom, våde veje pga. rørbrud m.m. Unormal vandforsyning Kategorisering af problemet Mindre driftsforstyrrelse: Større driftsforstyrrelse: Truet drikkevandsforsyning: Krisesituation: Vandværket tilkalder fornødent mandskab til at løse problemet. Brug nedenstående evt. nedenstående vejledning. Vandværket tilkalder fornødent mandskab til at løse problemet. Kommunen kontaktes. Reducerede koordinationsgruppe indkaldes. Kommunen kontaktes. Koordinationsgruppe indkaldes. Vandværket løser problemet. Kommunen orienteres og tages med på råd angående eventuel opfølgning. Situationen vurderes og indsatsen iværksættes. Indsatsen koordineres. Eksempel: driftsalarm mindre rørbrud mangelfuld filterskyl defekt pumpe faldende tryk på ledningen. Eksempel: kortvarigt strømudfald større rørbrud misfarvning af vandet kortvarigt strømudfald større rørbrud misfarvning af vandet. Eksempel: længerevarende rørbrud el. strømudfald vedvarende forurening, der giver anledning til misfarvning dårlig lugt eller smag vedvarende mikrobiel forurening, men uden kogeanbefaling uheld med kemikalier/gylle tæt på kildeplads el. vandværk. Eksempel: drikkevandsforurening med erkendt sygdomsfremkaldende bakterier /epedemi alarm for indbrud/hærværk på vandværk tilstrømning af vand fra store regnskyl, fra virksomheder eller renseanlæg Side 2

3 Organisering Truet drikkevandsforsyning Ved forurening hvor vandforsyningen er truet indkaldes den reduceret koordinationsgruppe. Formålet med den reducerede koordinationsgruppe er at finde en løsning, så vandværket hurtigst muligt kommer tilbage til normal drift. Den reducerede koordinationsgruppe består af: Vandværk Sønderborg kommune Godkendt eksterne aktører Driftsansvarlig. Arne Lhjungmann Bestyrelsesmedlemmer. Poul Erik Johnsen Ejvind Thule Mikkelsen Niels Schmidt Niels Henning Fogh Den ansvarlige sagsbehandler tages med på råd. Den ansvarlige sagsbehandler er den der fører tilsyn på vandværket: Susanna Esbensen, Vand & Jord Tel: , Leder af afdeling Vand & Jord orienteres. Se afsnittet 12 med kontaktliste Den reducerede koordinationsgruppe kan indkaldes til møde, hvor problemet drøftes. Opgaven er: Identificer forureningen. Brug eventuel vejledning fra Naturstyrelsen om Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, marts 2013 Identificer følsomme forbrugere, ved sundhedsfare og overvej om de skal orienteres. Handlinger drøftes og vendes med kommunen. Kommunen tager kontakt til embedslægen, for at høre om der er sundhedsfare. Vandværket fører logbog Det overvejes om, der skal indhentes en ekstern aktør. Krisesituation Hvis forureningen er omfattende skal den samlede koordinationsgruppe indkaldes. Den skal indkaldes hvis: Forbruger klager over vandkvaliteten - og alarmplan viser, at det er tale om en krisesituation. Indberetning af sygdomstilfælde fra lokale læger til embedslægen. Indberetning om uheld i trafikken eller med kemikalier på virksomheder, der kan påvirke vandforsyningen. Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom Side 3

4 Koordinationsgruppen består af: Vandværk Driftsansvarlig Bestyrelsesmedlem Andre repræsentanter fra vandværket Sønderborg kommune Den ansvarlige sagsbehandler. Den ansvarlige sagsbehandler er den der fører tilsyn på vandværket, Susanna Esbensen Vand & Jord Tlfl: , Leder af afdeling Vand & Jord orienteres. Eventuelt medarbejder fra Kommunens kommunikationsafdeling. Eventuelt Miljøvagt 112 Direktør for Land, By og Kultur, Chef for Natur og Miljø eller suppleant Indsatsleder for redningsberedskabet Embedslægeinstitutionen Embedslæge kan møde op til møder, men også tages med på råd så ofte så muligt. Eventuelt andre myndigheder Fødevarestyrelsen m.m. Godkendt ekstern aktør Håndværker. Se kontaktliste side 27 Rådgiver tel. Se kontaktliste side 27 Entreprenør tel. Se kontaktliste side 27 Opgaven er at håndtere situationen uden panik og danne overblik over situationen. Med andre ord; at koordinere indsatsen. Det er vandværket, der dækker udgifterne med at restaurere vandforsyningen. Vandværket har følgende opgaver: Lokalisere og begrænse udbredelse. Stopper forureningen. Identificere følsomme forbrugere og informere dem. Afhjælpe problemet Det er kommunen, som fører logbog og koordinerer indsatsen mellem de forskellige instanser (fødevarestyrelsen, sundhedsstyrelsen ). Det skal overvejes om nødforsyning er nødvendig og hvordan forbrugernes informeres (se Sønderborg Kommunes beredskabsplan). I koordinationsgruppen skal der opnås enighed om en handleplan, som skal føre til normal forsyningssituation igen. Det skal aftales, hvem der håndterer kommunikationen med pressen Side 4

5 Problem med lavt vandtryk hos forbrugerne. Kontroller hos dig selv og et par andre forbrugere om trykket er normalt. Hvis ja, må fejlen ligge i anmelderens egen VVS installation. Bed vedkommende spørge naboerne om deres vandtryk er normalt. Hvis svaret er nej tag ud på stedet og vurder situationen. Tilkald eventuel assistance fra VVS sagkyndig se kontaktliste side 27. Er det generelt at trykket er for lavt gå op på vandværket og følg vejledningen Side 5

6 Kontrol af elforsyning. Kontroller at lyset virker og sikringsautomater og HFI relæer er indkoblede på EL-tavle. Se fig. 1. er der fejl på en af delene tilkald elektriker (Se kontaktliste punkt 12 og åbn nødforsyningen fra Langesø). Se punkt 8. Er Langesø vandværk også ramt af spændingssvigt, har elektrikeren afgang til en nødgenerator. Generatoren kobles direkte på tavlen i råvandsstationen for den lille råvandspumpe, der står ved vandværket. Husk at afkoble forbindelsen bagud til vandværker. Husk at kontrollere at pumpen løber den rigtige vej. Den rigtige fasefølge er den fasefølge hvor pumpemotoren optager mest strøm. Hust at pumpen også leverer vand når den kører baglæns, men ydelsen er reduceret. Ved denne driftform kan trykket ikke opretholdes, derfor virker bandslukningsanlægget på møllen ikke. De skal derfor varskos. Se kontaktliste side 27 Figur 1 EL-tavle Side 6

7 Kontrol af vandtryk på vandværket Kontroller af vandtrykket ud af vandværket er normalt. Viseren på manometeret (se fig. 2) på ledning for vand ud af vandværket. Viseren skal stå på ca. 2,7 bar. a. Er trykket konstant mellem 1 og 2,0 bar relativ kan det enten være for stort vandforbrug (se punkt 4) eller en fejl i rentvandspumperne (se punkt 7) eller fejl i råvandsforsyningen (se punkt 6). Figur 2 Manometer for vandtryk ud af vandværket. OBS manometeret viser relativt tryk. b. Er trykket 0 bar relativ kan det enten være en fejl i råvandsforsyningen (se punkt 6) eller i rentvandspumperne (se side 13) Side 7

8 Kontrol af vandforbrug. Kontroller at den udpumpede vandmængde af vandværket ligger inden for de normale rammer på flowmåler for rent vand. Se fig. 3. Vandmængden skal ligge mellem 2 og 20 m 3 /h. Ligger vandmængden over 20 m 3 /h er der tale om et usædvanligt højt vandforbrug eventuelt på grund af et ledningsbrud. Se side 17. Figur 3 Flowmåler for vand ud af vandværket Side 8

9 Kontrol af rentvand i rentvandstanken Lyser den røde lampe ude på nordsiden at bygningen er rentvandstanken tom. Åbn nødforsyningen fra Langesø. Se punkt 8. Åbn dækslet til rentvandstanken og kontroller, at der er vand i tanken. Hvis vandstanden er lav start en råvandspumpe. Se side 10. Figur 4 Nedgang til rentvandsbeholder Figur 5 Restvolumen i rentvandstank. Vandspejlet er målt fra vandspejl op til kand af nedstigningsskakt 2014 Side 9

10 Fig. 6 typisk døgnprofil for vandflow ud af vandværker Kontrol af råvandspumper Åbn ventilen til Lille råvandspumpe ved vandværket. Se fig. 7. Tryk på knappen mærket Hand On på VLT for Lille råvandspumpe. Se fig.8. Udgangsfrekvensen skal nu gå op på ca. 50 Hz. Se øverst venstre linje i display. Se fig. 8. Den røde viser for vandmåler for rentvand til rentvandstanken, se fig. 9 skal nu begynde at dreje rundt. To omgange skal tage ca. 50 s. Det svare til et flow på 14 m 3 /t som er råvandspumpe og filteranlægs nominelle kapacitet. Hvis måleren ikke drejer rundt eller drejer meget langsomt tilkald VVS hjælp. Se kontaktliste side Side 10

11 Figur 7 Ventil for Lille råvandspumpe vist i åben tilstand Side 11

12 Figur 8 Display på VLT for Lille råvandspumpe 2014 Side 12

13 Figur 9. Måler for rentvand til rentvandstanken Kontrol af rentvandspumper Kontroller at en eller begge pumper kører. Hvis mindst en rentvandspumpe kører og trykket på vandet (Se punkt 3) er for lavt og der er vand i rentvandstanken, kan det være fejl i styringen. Kontroller i displayet (se fig. 10) at der ikke står en fejlkode. Hvis ja noter fejlkoden og tryk derefter på knappen mærket Reset. Prøv derefter at trykke på knapperne mærket Hand on på de to display for de to VLTer. Se fig. 10. Reguler frekvensen op til 41 Hz (se hvordan på fig. 8) og tilkald elektriker. Se kontaktliste side Side 13

14 Figur10. Display til VLT'er for rentvandspumper 2014 Side 14

15 Åbning af nødforsyning fra Langesø. På adressen Nordborgvej 13 finder en brønd med nogle haner, hvormed man kan forbinde vort vandværk til Langesø vandværk, og hvis det kræves, blive forsynet med vand derfra. Brønden findes omme bag carporten. Se fig. 10. Husk at ringe på ved beboeren og orienter dem om jeres ærinde. Fjern dækslet. Husk at medbringe et par store skruetrækkere til at løfte dækslet med. På fig. 12 kan man se hanerne, der skal åbnes. Åbn begge haner og kontroller at vandurets tæller bevæger sig. Tæller værket opad løber vandet fra Langesø VV til Havnbjerg VV. Hvis tællerværket løber baglæns må trykket være kommet tilbage i Havnbjerg. Kontroller det. Er trykket stabilt og fejlen fundet kan hanerne lukkes igen. Husk altid at aflæse tællerværket ved åbning og lukning og orienter Langesø VV (Se kontaktliste punkt 12) hurtigst muligt. Forventes det, at nødforsyningen kan vare flere timer, vil det være formålstjenligt at bede Langesø VV om at øge trykket med 1 bar = 10 m VS. Figur 11. Brønd hvor hanerne for tilslutning til Langesø findes Side 15

16 Figur 12. Haner til åbning ag nødforsyning Såfremt nødforsyningen fra Langesø anvendes, skal forbrugerne have besked via Radio Syd og Radio Als. Forventes det at nødforsyningen vare mere end et døgn, skal forbrugerne have besked via løbeseddel Side 16

17 Kontrol om der er et unormalt stort vandforbrug. Lidt til højre for måler for rentvand sidder kuglehaner. Se fig. 13. Lukkes begge disse haner er vandforsyningen totalt afbrudt. Flowet vist på måleren for rentvand fig. 3 skal gå på nul. Åbn derefter en af de to haner langsomt til fuldt åben. Flowet må normalt ikke over 10 m 3 /h. Gør derefter den samme øvelse med den næste hane. Hvis forbruget med kun en hane er over 20 m 3 /h lukkes den igen. Noter hvilken bydel der forsynes gennem denne hane. Prøv at søge årsagen til det ekstreme vandforbrug på ledningsnettet og ret fejlen. I Dropbox folderen kort findes kort, hvor man kan se de hovedhaner der findes ude i ledningsnettet. (Folderen kort Findes både på Vandværks PC og i Dropbox). Prøv at lukke dem enkeltvis for at lokaliser lækager i nettet. Tilkald hjælp fra VVS sagkyndig om nødigt. Figur 13. Haner for rentvand til forbrugere Side 17

18 Forhold ved arbejde på vandværk Ledningsarbejde Såfremt det er muligt, skal forbrugerne have besked, når arbejde på ledningsnet og vandværk kan medføre lavt eller ingen tryk og/eller ændring af vandkvaliteten via løbeseddel og/eller via meddelelse i Radio Syd og Radio Als. Orienter Vand & Jord. Forlang mindst to dages varsel ved gravearbejde, der kræver hel eller delvis afbrydelse af vandforsyningen. Overvej om nogle forbrugere kan forsynes fra Langesø vandværk. Se punkt 8. Som minimum skal de berørte forbrugere varskos via løbeseddel. Påse at ledningsarbejdet bliver udført med iagttagelse af god hygiejne. Begrundet mistanke til at drikkevandet er forurenet. Begrundet mistanke til at vandet er forurenet kan skyldes: a) En konstateret afvigelse i de regelmæssige vandanalyser. Den/de prøver hvor der er konstateret en afvigelse er markeret med. Kontakt med det samme vor kontakt i Vand & Jord, p. t. Susanna Esbensen og aftal, om der skal tages en omprøve og/eller er forureningen så graverende, at der skal udstedes et kogeforbud. Til bedømmelse af forureningens alvor, findes der megen god information i FVD publikationen Håndbog for bestyrelsesmedlemmer 4 og Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre Vejledning, marts 2013 udgivet af Naturstyrelsen. Forureningstype Under grænse for kogeanbefaling Over grænse for kogeanbefaling På ledningsnet Afgang vandværk På ledningsnet Afgang vandværk Kim ved 22 o C /ml >2000/ml >500/ml 2000/ml Kim ved 37 o C /ml 5-50/ml >200 /ml >50/ml Coliforme Bakterier E.Coli >0/100 ml >0/100 ml >0/100 ml >0/100 ml Tabel 1. Grænseværdier. Såfremt de overskrides skal kommunen kontakt es. 1-20/100 ml 1-20/100 ml >20/100 ml >20/100 ml Forlanger kommune at der udsteders et kogepåbud overvej med det samme, om det ville være relevant, at slå over på nødforsyningen fra Langesø Vandværk, se 8. Overvej også om ledningsnettet bør gennemskylles ved at åbne skyllehanerne således at det forurenede vand bortledes til kloak. Overvej sammen med kommunen hvilke klassifikation forureningen skal have. Se indledningen. Aftale med kommunen hvordan vi bør informere forbrugerne. Tag en vandprøve med vort prøvesæt fra DVN og bestil en omprøve ved vort prøvetagningsinstitut Eurofins. Kan nødforsyningen fra Langesø Vandværk ikke sikre rent vand, udsendes en advarsel over Radio Syd og via husstandsomdelt meddelelse. b) Vandet virker uklart eller smager anderledes end det plejer. Tag vandprøve med vor prøvesæt fra DVN. Remedierne findes på vandværket. Følg den vedlagte instruktion. c) Mistanke om forurening med kemiske stoffer fra ekstern kilde. Kontakt vort pøvetagningsinstitut Eurodins og aftal hvilke prøver, det vil være hensigtsmæssige at tage. Kontaktinformationer findes i Eurofins mappen. Se i øvrigt punktet Alarmering i indledningen 2014 Side 18

19 Forholdsregler mod luftbåren forurening Vandværket er godt beskyttet mod luftbåren forurening idet belufningen af råvandet sker i lukkede tanke. Forureningen kan og ske gennem: Trykluften til beluftningen i filtertankene. Skylleluftblæseren. Gennem trykudligningen i rentvandstanken. Gennem det luftskifte affugteren forårsager. Skulle faren opstå, kan man gøre umiddelbart gøre følgende: Afbryd luften til beluftningsanlægget (se fig. 14)og afbryd den automatiske skylning af filtrene (Se fig. 15) og sluk for affugteren (se fig. 16). Filteranlæggets funktion kan blive skadet hvis denne drift form fortsætter over flere døgn. Konsulter Silhorko, for at få dem til at vurder risikomomenterne. Fig. 14. Hane til beluftning vist i åben stilling. Skulle en ekstrem situation opstå, vil det være nødvendigt at lægge en rørforbindelse fra råvandsledningen og direkte over i rentvandsledningen. Herved by passer man både filteranlæg og rentvandstanken. Råvandspumpen tilkobles på Hand on. Trykket ud til forbrugerne vil være lavere end normalt, men tilstrækkeligt i en sådan nødsituation. Til denne løsning kræves bistand af en VVS fagmand Side 19

20 Fig. 15. Skylningen afbrydes ved at sætte kontakterne i feltet TIME på -. Normalt er det kun en der står på + og skal sættes på - Fig 16. Afbryder for affugter Side 20

21 Oversigtsskitse for vandværk Fig. 17. Oversigtstegning af vandværk. Rød zone er steril zone Side 21

22 Bestykning Info. fra Borejournal Fig. 18. Luftfoto af vandværk med positionsangivelse af boring kaldet Lille pumpe. Postadresse: Nordborgvej 12 A. Luftfotoet er misvisende idet der nu er anlagt en vej helt op til vandværket. Kortlægning af boring 3.2 KORTLÆGNING AF BORING Boring anvendes til: Indvinding DGU nr. / lokal nr.: Etableret år: 2009 Brøndborer: Vand-Schmidt Borejournal foreligger (ja/nej): Ja Mærkning DGU nr.: Terrænkote (m.o.t *): 46,7 Boremetode *:Direkte skylleboring Dybde boring (m): 80 Evt. flere indtag *:nej Filterdybde (fra til m.u.t): 71 til 77 m Filterrør eller åben boring *: Filterrør Forerør diameter, materiale: Ø 314 PVC Lerspærre * (ja/nej/ikke oplyst): Ja Vandspejl i ro: 45,98 m i 2009, 45,2 aug 2013 Prøvepumpet med 14,4 m³/t ved 2,72 m. sænkning Vurdering, detaljer, bemærkninger Stigrør (materiale, længde, diameter, årgang) PVC, 71 m Forerørsforsegling * Ler Pejlepunkt (evt. kote) hvor måles der til* 46,7 m Prøvehane, skal være ved boring! * Ja Sidder den korrekt (ja/nej) Råvandspumpe, type og årgang SP17-8, 2009 Pumpekapacitet, aktuel ydelse m³/t * Frekvensstyret: 12,4 m3/h ved 2890 RPM El-kabel, er det blåt (godkendt) * (ja/nej) Ja Råvandsmåler ved boring eller på vandværk? På vandværk efter rentvandsfilter. oplys type og placering Mekanisk Råvandsventil*) (ja/nej) Ja 2014 Side 22

23 Andet Beskyttelse Indhegning, aflåsning, alarmsikring (ja/nej/delvis) Aflåst. Ingen hegn og alarm. Tørbrønd/overbygning oplys typen: Overbygning model 850 Forerør (afsluttet o/u terræn)*) Ral Ekstra kontraventil* Ja Udluftning * (o/u terræn) Ja - over Udluftning m/insektnet Ja Er 10 m bælte udlagt og afgrænset Ja men ikke afgrænset Er dyrkningsforbud i 25 m bælte overholdt Ja Er der udlagt BNBO størrelse*) Afventer høring i efteråret 2014 Risiko for nedsivning - overfladevand Nej ligger højt i forhold til det omgivende teræn. Vandtæt aflukning af forerør Ja Råvandsledning (materiale, diameter, længde, PVC længde ca. 30 m. ledninger er ført direkte ind i årgang) er der samlemuffer? Er der en bygningen råvandsledning for hver boring? Dato for seneste hovedeftersyn 2009 Renholdt og ryddelig APV*) OK Tryktest boring (utætheder)* Nej Tryktest forerør* Nej Tryktest råvandsledning (tæthed)* Nej Trykmåling for modtryk, aflejringer* Nej Indstrømningstab, specifik ydelse (Sy)* Ved ikke Seneste boringskontrol udført 2013 Råvandskvalitet* Inge røde Egenkontrol* En gang om året Kortlægning af anlæg 3.2 KORTLÆGNING AF VANDVÆRK Vandværksbygning: Vurdering, detaljer, bemærkninger Tag Beton tag beklædt med sort tagpap Murværk Muret rødstensmur med hvid fuge imprægneret med microfibre Fundament Muret op i cementsten i 1942 Gulve Støbt beton Vinduer Et uoplukkeligt staldvindue. Støbejernsmodel Luftindtag og ventilation Ingen Tagrende / afledning regnvand Plasttagrende fra Afløb sker til overfladen. Affugtningsanlæg Affugteren er udskiftet i 2007 og fungerer upåklageligt. Affugteren er en HBC Dehumidifier type CR 240 BT. El-tavle Styresystem SRO anlæg Alarmsikret EL tavle er en plasttavle af model Fiskars. Der findes ingen el diagram. Tavlen er beskyttet mod spændingstransienter ifølge Tryg s forsikringskrav. Ekstrabeskyttelse. To styk PFI relæer type B. Traditionel relæstyring. Ingen PLC er Findes ikke Ved lavt niveau i rentvandstanken tændes er rød projektør på 2014 Side 23

24 Aflåst og indhegnet Telefon Afløbsforhold Sikring mod tilbageløb kloakvand vandværksbygningen Bygning er aflåst med Ruko nøglesystemnøgle. Der findes ingen indhegning Bestyrelsens mobiltelefoner anvendes Afløb i gulv løber sammen med skyllevand ud i en 50 m lang grøft langs Nordborgvej. Ingen. Vandværket ligger på en bakke og og ingen rør er tilkoblet kloarkanlæg. Vandbehandling: Iltningsanlæg Kompressor iltning Beluftningsanlæg Kapselblæser Transportpumper Åbne sandfiltre Trykfiltre Kompressor filter Skyllepumpe Skyllefrekvens Måler skyllevand Udledning skyllevand / slambassin Ventilation Hygiejneregler / instrukser Automatisk dørlukker Vurdering, detaljer, bemærkninger Iltning sker direkte i de lukkede filter Stenhøj; KA3G; 10 Bar; 1,1 kw Siemens U: 400 V; I: 4,85 A; P: 2,2 kw Nej Nej Filteret er af type TFA 14 af fabrikat Silhorko fra Filteret består af to filtertanke med automatisk skylning. Kapacitet: 14 m 3 /h. Anlægget er renoveret og opdateret i perioden januar Vi har en servicekontrakt med Silhorko, der kontrollerer filtrene og omkringværende støtte komponenter. Sidste eftersyn nov Der har været to gennemtæringer i bunden af efterfilteret i De er lappet med svejsninger. Aktivt kulfilter LM /173 A- A; Q: 23 m3/h; H: 8,5 m VS; P: 1,1 kw 5 gange pr uge Nej Udledes til 50 lang grøft langs Nordborgvej. En udledningstilladelse ligger hos kommunen Lukket anlæg. Nej Nej Rentvandsbeholder: Vurdering, detaljer, bemærkninger Rentvandsbeholder Muret beholder fra Diameter 7,9 m og ca. 4 m høj. > 196 m³ For tiden er vipperne indstillet således at der er max 70 m³ i tanken. Rentvandstanken skal inden for de nærmeste år enten renoveres eller udskiftes. Udgifter hermed skønnes at ligge mellem og kr. Murværk / materiale Indhegnet, renholdt og ryddelig Ventilation Overløbsrør Beskyttet ventilation Beskyttet overløbsrør Beplantning omkring tank Muret i rødsten. Tag er af beton Nej. Mosbelægning på låg skal fjernes. Varmebehandling? Gennem nedstigningstårn Ja. Udstyret med klap Nej ikke fuldstændig tæt for insekter Ja Græs 2014 Side 24

25 Vedligeholdelse Vi er nede i tanken en gang om året og udbedre eventuelle skader Senest inspektion udført 2013 Utætheder Ingen kendte Aflåst og tætsluttende låg/lem Ja Alarm Lavt niveaualarm Udpumpningsanlæg Rentvandspumper Vurdering, detaljer, bemærkninger Det består af to CR (10 m³/h) pumper med høj virkningsgradsmotor. (EFF1). Samlet kapacitet 20 m³/h. Til styring af pumperne valgte vi to stk. FC 202 VLT frekvensomformere til at styre pumperne i et Master Follower system. Begge pumper bliver på denne måde hastighedsstyret og indog udkoblet efter behov. Ved indkobling vælges automatisk den pumpe med færrest drift timer. Der er mulighed for at styre en eller begge pumper manuelt. En speciel opstartssekvens sikre mod trykstød ved opstart efter længere strømsvigt. Hydrofor Nej Membranhydrofor Hovedmåler Magnetisk flowmeter fabrikat Siemens type MAG 5000 Prøvehane Ja Styring udpumpning Via en Kaskade option type CTL unit integreret i FC 202 for master pumpen. Trykgiver Tryktransmitter type MBS 33, 2 m ledning; 0-6 bar. Forsynet med dæmpesløjfe for at forhindre trykpulsationer Ledningsanlæg: Vurdering, detaljer, bemærkninger Kort over ledningsanlæg Scannede kort på basis af papirkort. Kortene er gennemgået i for at få de rettelser med som man kunne erindre. Generelt er dokumentationen mangelfuld. Hovedledning Vandværker blev grundlagt i I gennem tiden er til ledningerne at plastmateriale. År og materiale og dimension er indført på kortene i det omfang det har været muligt. På Skolevej er en del af hovedledningen af eternit. Der går to hovedledninger ud at vandværket. En 110 mm PVC ledning der forsyner Skolevej og Tingstedvej. En 110 mm PVC ledning der forsyner området nord for Nordborgvej heriblandt tre svinefarme og en metalvirksomhed. Forsyningsledninger Samme forhold som for hovedledning. Stikledninger Der er stadig en del jord og stikledninger, der er af jern og 60 år gamle. En del ejendomme er fælles om en stikledning og stophave. Sandsynligvis er disse fælles jordledninger ikke tinglyste hvor de går over naboens grund. Vi opfordre lodsejerne til at omlægge jordledninger, så de får deres egen stikledning og stophane. Vandværket har normalt betalt den nye stikledning. Vandmålere forbrugere De målere er installeret da kravet om at man skulle betale pr. m Side 25

26 Trykforøgerstation Trykpumper Højdebeholder Stophane Elektronisk flowmåler Svind på ledningsnettet Drikkevandskvalitet kom. Derfor er en del installeret i små målerbrønde. Nej Nej Rentvandstanken agere også som højdebeholder, da den ligger på det højeste punkt i forsyningsområdet. Stophanerne er typisk placeret 2 m fra skel inde på matriklen. Det var anvisningen i regulativet fra Nordborg kommune. De flyttes ud i fortov (vej ved omlægning). Vi har ingen pålidelige tal. Da jorden er lerjorden viser store lækager sig ved vand på jorden. Vi har dog haft et enkelt tilfælde, hvor vandet løb direkte over i kloaksystemet. Tre ledningsbrud kan henføres til kloakarbejde. Vi skal have indført en regelmæssig rutine med at aflæse natforbruget Nej 2014 Side 26

27 Kontakt og alarmliste. Alarmering: Sønderborg Kommune alarmeres på inden for normal arbejdstid. Kommunens normale arbejdstid er: Man-ons: 10-15, Tors: 10-17, Fre: Uden for normal arbejdstid; ring 112 og bed om miljøvagten Vandværkets navn Havnbjerg Vandforsyningssels kab VANDVÆRKS KONTAKTLISTE CVR/SE nummer Installationens placering Nordborgvej 12A Hjemmeside Bestyrelse Navn Adresse Fastnet Mobil Formand Driftansvarlig Arne Lhjungmann Skovtoften om Kasserer Poul Erik Johnsen Vestervej Sekretær Ejvind Thule Mikkelsen Skolevej m Bestyrelsesmedlem Niels Henning Fogh Skovvej Bestyrelsesmedlem Niels Schmidt Vestervej Nødforsyning af vand og EL Navn Adresse Fastnet Mobil Langesø Vandværk Jens Kristensen Solsortevej EL forsyning SE Kunde= service: Driftforstyrrelser: t/kundeservice/driftsf orstyrrelser 2014 Side 27

28 Godkendte eksterne leverandøre EL Foghs EL service VVS Erik Jensens efterfølger. Filteranlæg Silhorko- EuroWater A/S Vandprøver Eurofins Navn Adresse Fastnet Mobil Niels Henning Fogh Skovvej Kontakt: Søren Kontakt: Bjarne Søes Tilbud nummer oplyses ved bestilling af vandprøver. Mellemvej Århusvej Skanderborg Smedeskovvej Galten VLT service STYREG ApS Thomas Marktoften 9B 8464 Galten Termovision Eegholm A/S Ole Rasmussen Side 28

29 Kommunen Navn Adresse Fastnet Mobil Vand & Jord, Sønderborg kommune Alarmering Sønderborg Kommune Miljøvagten Susanna Esbensen Uden for normal åbningstid brug 112 og bed om Miljøvagten Kun uden for normal åbningstid som er: Man-ons: 10-15, Tors: 10-17, Fre: Embedslæge institutionen Ledende embedslæge Henrik L. Hansen Træffetid mandag-torsdag: , fredag: Sundhedsstyr elsen Embedslægei nstitutionen Syd Nytorv 2, 1. sal 6000 Kolding Presse. Navn Adresse Fastnet Mobil DR Syd Radio Als H.P. Hanssens= gade Aabenraa Peblinge= stien 1, 6430 Nordborg Side 29

30 Forbrugere der er meget afhængige af vand Navn Adresse Fastnet Mobil Svinefarm Hans Ellitsgaard Jørgensen Kvanløkke Svinefarm Claus Frederiksen Vestervej Svinefarm Jens Peter Christiansen Skovvej ele.dk lgpost.dk Maskinfabrik Pehama Kvanløkke Kro Havnbjerg Stations kro. Er for tiden lukket. Skolevej 30 B & B Møllehuset Tingstedvej Havnbjerg Vindmølle Til sprinkler Kommandocentralen Ansvarlig leder: Fritz Lorenzen Tabel 3 Porten Elsmark, Nordborgvej anfoss.com 2014 Side 30

31 Bilag: Bilag 1: Kogevejledning 2013 (Håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre). Bilag 2.Bilag 2.4.G. Logbog fra ledelsessystemet Side 31

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Hvad er en beredskabsplan? 2. Hvordan sker alarmeringen? 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s. 2 2. Alarmering.. s. 2 3. Generel ansvarsfordeling. s. 2 4. Alarmplan... s. 3 5. Organisering. s. 4 6. Telefonliste

Læs mere

Syddjurs Kommune 10. april 2013

Syddjurs Kommune 10. april 2013 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 10. april 2013 Morten Hundahl Steen S. Wengel Anna Okkerlund Brahe Anne-Mette Randrup Rasmussen Velkomst: v/ Morten Hundahl Dagsorden: 1. Klima og energioptimering

Læs mere

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg

Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationer til den overordnede beredskabsplan fra: Vissenbjerg-Bred Vandværk Glasvænget 26 5492 Vissenbjerg Informationerne er udarbejdet d.01/03/2009 og sidst revideret d.14/05/2014 Informationerne

Læs mere

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja

TILSYNSRAPPORT. Oxby Ho Vandværk. Hygiejnekursus Ja Driftskursus Ja TILSYNSRAPPORT Oxby Ho Vandværk Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 60 Sags nr. 11/1583 Dok. nr. 127918/14 Dato for sidste tilsyn: 30. 08. 2011

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Beredskabsplan for XXXX Vandværk

Beredskabsplan for XXXX Vandværk Beredskabsplan for XXXX Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Emne: Beredskabsplan for vandværker

Emne: Beredskabsplan for vandværker Vejledning nr. 300 05/2008 Gammelt nr. 29 Emne: Beredskabsplan for vandværker Denne vejledning er tænkt som hjælp til vandværkerne, når de skal i gang med at udarbejde beredskabsplaner. Den beskriver meget

Læs mere

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan

Varde Vandråd. Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Varde Vandråd d. 9. oktober 2012 Kursus i Tilstandsrapport og Handlingsplan Indledning Formål Værktøj til optimal drift af vandværket Gøre bestyrelse og vandværks-passer vidende Forebyggende vedligeholdelse

Læs mere

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport

BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport BILAG { : Tjekliste/tilsynsrapport T!LSYNSRAPPORT Sagsnr.:12150243 Sagsnavn: Salvig Vandværk Kommune: Holbæk Dato:30.10.2012 Kontaktoplysninger på tilslmsføren- Dato for sidste tilsyn: de: Navn; Christina

Læs mere

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk

Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Beredskabsplan for Nedre Hvam Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009 Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan.

Læs mere

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius

Vandforsyningens CVR / P nummer: CVR-nr. 31884993. Ravnsnæsvej 231, 2970 Hørsholm Ib Ambrosiusen og Elisabeth Hartelius TILSYNSRAPPORT Sagsnr.: 005021-2007 Sagsnavn: Sjælsø Vandværk - myndighedstilsyn Kommune: Gentofte Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Liselotte Ludvigsen og Winnie Remtoft (ref.) Email: lkl@gentofte.dk,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a

Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Beredskabsplan for Knudstrup Vandværk a.m.b.a Indholdsfortegnelse. 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen

Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015. Formandens beretningen Generalforsamling for Havnbjerg vandforsyningsselskab Torsdag den 26. marts 2015 Formandens beretningen Bestyrelsens sammensætning Formand Arne Lhjungmann Pedersen Kasserer Poul Erik Johnsen Sekretær Ejvind

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA.

Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Beredskabsplan for Nørskovlund Vandværk. AMBA. Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme

Læs mere

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk

Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010. Assensvejens Vandværk Opdateret Tilstandsrapport med forslag til Handlingsplan Februar 2010 Assensvejens Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk

Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Beredskabsplan for Hjerm Vandværk Indholdsfortegnelse 1 Kort om beredskabsplaner 2 Generel ansvarsfordeling 3 Generel handling i beredskabssituationer 4 Handleplan ved akut forurening af kildeplads 5 Handleplan

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

Beredskabsplan for xx vandværk

Beredskabsplan for xx vandværk Beredskabsplan for xx vandværk Planen omfatter følgende kapitler: 1. Vurdering af krisen/forureningen 2. Hedensted Kommunes beredskab 3. Ekstern telefonliste 4. Intern telefonliste 5. Alarmering udover

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. splan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a.

Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan for Ejby Strand Østre Vandværk A.m.b.a. Senest revideret: Marts 2013 Version 1.00 Indhold 1. BEREDSKABSPLAN... 3 1.1. Generel ansvarsfordeling... 3 1.2. Generel handling i beredskabssituationer...

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012. Åbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2012 Åbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk

Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Beredskabsplan for I/S Ans Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse 2. Alarmeringsplan 3. Telefonlister vandværkets bestyrelse, driftspersonale, håndværkere, materiel 4. Telefonliste følsomme forbrugere

Læs mere

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00

Beredskabsplan. for. Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2. 8740 Brædstrup. Tlf. 75 75 33 00 Beredskabsplan for Brædstrup vandværk A.m.b.a. Fjernvarmevej 2 8740 Brædstrup Tlf. 75 75 33 00 Indholdsfortegnelse: 1. Intern telefonliste : Ledelse og vagtmandskab 2. Telefonliste leverandøre: Elektrikker,

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan

1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan Om vandværksdrift og ledelsesværktøjer. Fåborg - Midtfyn Vandråd - d. 27. okt. 2010 Disposition: 1. Vandrådets fælles hjemmeside med elektronisk beredskabsplan 2.Tilstandsrapport og vandværks-passer system.

Læs mere

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613

Beredskabsplan for. Korinth Vandværk Skovvej 15 5600 Faaborg. E-mail : via18@mail.dk. Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Beredskabsplan for Korinth Vandværk Skovvej 15 Jr. nr. 13.02.00-I04-12-14 E-mail : via18@mail.dk Hjemmeside: www.korinth-kva.dk CVR: 22177613 Jupiter ID: 00081298 Senest opdateret: 13. juli 2015 Nyborg

Læs mere

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz.

Orientering vedr. myndighedsforhold. Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Orientering vedr. myndighedsforhold Ved Kristine Lohmann Pedersen og Lene Milwertz. Underretningsforpligtigelse Hvis vandets kvalitet ikke er i overensstemmelse med de fastsatte krav, skal Vandværket straks

Læs mere

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011

Adresse: Nylandsvej 16 Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september 2011 Vandværket Generelle data Lokalitet / JUP PlantID: 517-V02-20-0002 / 116353 Navn: Adresse: Nylandsvej 16 Kontaktperson: Formand: Sønnik Linnet, Kærgårdvej 5, 6280 Højer Dato for besigtigelse: Den 21. september

Læs mere

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af

Ledelsessystem. Dalby-Rode VANDVÆRK. for. Foreningen af Vandværker i Danmark. medlem af Dalby-Rode Vandværk Karisevej 5/Højtoften 15 Dalby, 4690 Haslev www.dalby-rodevandvaerk.dk CVR: 23703319 tlf 20154748 Ledelsessystem for Dalby-Rode VANDVÆRK medlem af Foreningen af Vandværker i Danmark

Læs mere

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling

Beredskabsplan. Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S. 2. Generel ansvarsfordeling Beredskabsplan Generelt 1. Beredskabsplan, Skjellerup Vandværk I/S Denne beredskabsplan for Skjellerup er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk

Bakterie forurening. Handlingsplan 2007. Ø. Svenstrup Vandværk Bakterie forurening Handlingsplan 2007 Ø. Svenstrup Vandværk Rapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk assistent,

Læs mere

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL

Kursus om Indsatsplanlægning. I samarbejde med VfL Kursus om Indsatsplanlægning I samarbejde med VfL 1 Indsatsplanlægning, BNBO med fokus på indvindingsboringernes og anlæggets kvalitet. Kort præsentation, se udleverede noter og dias. Hvordan påvirker

Læs mere

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A.

Beredskabs- og alarmeringsplan. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. for MELØSE VANDVÆRK A.M.B.A. INDHOLDSFORTEGNELSE Formål... Side 3 Kort... - 4 Beredskabsgruppens profil... - 5 Ansvarsfordeling... - 6 Handlingsplan... - 7 Huskeliste... - 8 Information... - 9 Adresseliste...

Læs mere

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget.

FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD. NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. FORENINGEN AF VANDVÆRKER I DANMARK. FVD NIELS CHRISTIAN RAVN FVD, Region Midt / Kursusudvalget. Vandværksforeningen er ikke en kontrol- eller tilsynsmyndighed. Det ligger ved Kommunen. Eksisterende lovgivning:

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykforøgerstation på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære

Læs mere

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk

Beredskabsplan. Drøsselbjerg Strands Vandværk Vandværket på Søbo Beredskabsplan Trykfører på Valhallavej Drøsselbjerg Strands Vandværk Beredskabsplanen indeholder praktiske oplysninger for at sikre drikkevandsforsyning under ekstraordinære forhold.

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 20 Sdr. Nærå Vandværk Andelsselskab 12 ejendomme forsynes i Odense Kommune 2 2 Sdr. Nærå Vandværk Sdr. Nærå Vandværk Hjemmeside:

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK

BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK BEREDSKABS PLAN FOR GREJS VANDVÆRK Redigeret 2 maj 2013 SE NR. 33 66 15 76 - Den Jyske Sparekasse, 7100 Vejle Indhold: 1. Alarmeringsplan 2. Intern telefonliste 3. Ekstern telefonliste 4. Telefonliste

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Indhold: 1.1 Formål og baggrund... 1 1.2 Definitioner... 2 1.3 Hvilke anlæg skal underkastes et regelmæssigt teknisk tilsyn?... 3 1.4 Hvor

Læs mere

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand.

Beredskabsplan. Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar overfor forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt og rent drikkevand. 1. Beredskabsplan, Ryomgård Vandværk Beredskabsplan Denne beredskabsplan for Ryomgård Vandværk er udarbejdet med henblik på at sikre opretholdelse af vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer,

Læs mere

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål...

Beredskabsplan. Fjerritslev Vand a.m.b.a. 9690 Fjerritslev. www.fjerritslevvand.dk. Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... Beredskabsplan Fjerritslev Vand a.m.b.a. www.fjerritslevvand.dk Indholdsfortegnelse Fjerritslev Vand... 1. Indledning... 1.1 Formål... 1.2 Lovgrundlag... 2. Forsyningsområde... 2.1 Nødforsyning... Muligheder

Læs mere

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013

Temaaften Syddjurs kommune. onsdag d. 10-04-2013 Temaaften Syddjurs kommune onsdag d. 10-04-2013 11/04/2013 1 Agenda onsdag d. 10-04-2013 Energibesparelser på vandværker o Kildeplads/indvinding o Vandbehandling (iltning) o Distribution / vandspild 11/04/2013

Læs mere

Emne 4. Indvindingsområde

Emne 4. Indvindingsområde Slåenvej 2 4. Indvindingsområde 4.1 Forureningstrusler Ingen kendte. Afventer oplysninger fra kommunen om forsyningsområder. 4.2 Forureningskilder i området 4.3 Kildepladsvurdering og indsatsplaner 4.4

Læs mere

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba

Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning amba Vindeby Vandforsyning amba Jens Munks Vej 2, Vindeby, 5700 Svendborg Tlf. 62226430 Fax 62226530 info@vindebyvand.dk www.vindebyvand.dk Leveringsbestemmelser for levering af vand fra Vindeby Vandforsyning

Læs mere

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune

Beredskabsplan for drikkevandsforsyning. Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune Beredskabsplan for drikkevandsforsyninger i Jammerbugt Kommune 1 Beredskabsplanen indeholder retningslinjer, der skal udføres for at sikre forsyningen af drikkevand under ekstraordinære forhold. F.eks.

Læs mere

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a.

Beredskabsplan. Vadum Vandværk A.m.b.a. Beredskabsplan Vadum Vandværk A.m.b.a. 2012 December 2012 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992).

Læs mere

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012.

Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vallensbæk Strands Vandforsyning amba generalforsamling tirsdag den 28. maj 2013. Beretning for år 2012. Vandmængder er som anført i skemaet for indvinding/egen produktion, køb af vand, udpumpet total

Læs mere

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2.

Nordfyns Vandværk CVR: 5870 1718. Referater 2013 2014. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Der afholdtes bestyrelsesmøde tirsdag den 19. august 2014 kl. 19:00 på Thygesensvej 2. Mødte: Jens Rasmussen, Kristian Andersen, Palle Knudsen og Mogens Stougaard Afbud: Frans Tange Velkomst, vi indledte

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor)

Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold til lov om vandforsyning m.v. Se vejledningen nedenfor) Tønder Kommune Miljø og Natur Rådhusstræde 2 6240 Løgumkloster Telefon: 74 92 92 92 e-mail: teknisk@toender.dk Ansøgning om tilladelse til indvinding af grundvand til alment vandværk (ansøgning i henhold

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a.

BEREDSKABSPLAN. Følle Strands Vandværk a.m.b.a. BEREDSKABSPLAN Følle Strands Vandværk a.m.b.a. Side 1 af 26 sider I Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 1.1 FORMÅL... 3 1.2 LOVGRUNDLAG... 3 1.3 BESKRIVELSE AF FØLLE STRANDS VANDVÆRK A.M.B.A..... 3 1.4

Læs mere

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan.

Delrapport 3. Generel vejledning til Tilstandsrapport. og handlingsplan. Delrapport 3 Generel vejledning til Tilstandsrapport & Handlingsplan Version 2012 Her findes generel information, som kan læses helt eller delvis i forbindelse med tilstandsrapport og handlingsplan. Her

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk

Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Stigs Bjergby Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk

Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Jukkerup Vandværk Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014

Vandværk: Oxby & Ho DGU NR.: 120.132. Dato for sidste tilsyn: 30. august 2011. Dato for tilsyn: 17. september 2014 INDVINDING SKEMA 1 Kontaktoplysninger på tilsynsførende: Navn: Hardy Skov E-mail: hask@varde.dk Telefon: 79 94 74 67 Sags nr. 11/1583 Dok. Nr. 129331/14 Fredningsbælte: (indsæt gerne billedmateriale) Vandværk:

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Syddjurs Kommune 21. juni 2012

Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Møde mellem Vandværker og Syddjurs Kommune 21. juni 2012 Morten Hundahl Steen Wengel Sune Mikkelsen Susanne Kornvig Dagsorden 1. Velkomst 2. Seneste nyt fra kommunen a. Web indberetning og off. digital

Læs mere

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk

Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Beredskabsplan for Oxby Ho Vandværk Telefon og alarmeringsliste m.m.: Bilag 1 Denne beredskabsplan indeholder en beskrivelse af overordnede forhold og principper for beredskabet samt en beskrivelse af

Læs mere

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne

Drikkevandsforureninger 2010. Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Drikkevandsforureninger 2010 Opgørelse af sager behandlet af Embedslægerne Organisation Embedslægerne arbejder i Sundhedsstyrelsens lokalkontorer i regionerne Der er lokalkontorer i følgende byer: Embedslægerne

Læs mere

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal.

Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Referat af Generalforsamling tirsdag den 19. Marts 2013 kl. 1930 i Dalby Forsamlingshus lille sal. Dagsorden: 1: Valg af dirigent 2: Bestyrelsens beretning 3: Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Forebyg uheld. s. 3 3. Generel ansvarsfordeling. s. 4 4. Generel handling i beredskabssituationer. s. 5 5. Handlingsplan ved

Læs mere

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk

BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Vetterslev Bygade 15 BEREDSKABSPLAN for Vetterslev-Sandby og Høm Vandværk Kildebæksvej 15 Foto af Kildebæksvej Side 1 Forord Den 16. juni 1955 dannedes Andelsselskabet Vetterslev-Sandby Vandværk. Der var

Læs mere

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015.

Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Aarestrup Vandværk. Tilstandsrapport, februar 2015. Den 25 februar 2015 blev Aarestrup Vandværk gennemgået af undertegnede, hvilket danner grundlag for følgende kommentarer. Side 1 af 8 Generelt. Aarestrup

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«

Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene« En god investering for vandværker som ønsker at bestå i fremtiden Med vandværkets IT-Styring bliver det nemt at dokumentere, at vandværket har orden i»tingene«af Dorthe Michelsen, DVN Dansk Vand- og Naturcenter

Læs mere

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk

Beredskabsplan Harndrup Vandværk. Beredskabsplan Harndrup Vandværk Beredskabsplan Harndrup Vandværk Indholdsfortegnelse 1. Telefon og alarmeringsliste 2. Beredskabsplan generelt 3. Lækage og ledningsnettet 4. Strømudfald 5. Forurening af forsyningsanlæg 6. Akut forurening

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Gjerrild Nordstrands Vandværk Tilstandsrapport og status Gjerrild Nordstrands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013

Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Dato Ansvarlig Sags ID. 16. maj 2013 Frits Klemmensen USG-2013-00007 Spørgsmål og svar fra informationsmøde d. 14. maj 2013 Spørgsmål Kloak: Hvorfor laver man ikke regnvandskloak alle steder? Hvor skelner

Læs mere

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden:

Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: Vallensbæk Strands Vandforsyning, amba. Mødeindkaldelse. Bestyrelsesmøde, mandag, den 17. august 2015 kl. 19:00 hos Børge Ravn, Gaunøvej 14, 2665 Vallensbæk Strand, med følgende dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE

FORORD INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD Denne folder henvender sig til ejere og brugere af enkeltanlæg til indvinding af vand fra boringer. Den indeholder en række retningslinier, der er lavet for at beskytte grundvandet og sikre boringerne

Læs mere

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece

Hygiejnepjece. Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hygiejnepjece Hvem skal kende retningslinjerne for hygiejne? Hvad skal du vide noget om? Som medarbejder hos Nordvand kan du have direkte eller indirekte indflydelse på kvaliteten af drikkevandet,

Læs mere

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S

BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBY VANDVÆRK I/S 2014 2 BEREDSKABSPLAN FOR RØRBY-ÅRBYS VANDVÆRK I/S Planlægningsgrundlag for beredskabsplanen: Beredskabsloven, lov nr. 1054 af 23. december 1992. Lov om vandforsyning,

Læs mere

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune

Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Vandforsyningsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune Del 2 Vandværksafsnit AFSNIT 5 Brobyværk Andelsvandværk Andelsselskab 2 2 Brobyværk Andelsvandværk Brobyværk Andelsvandværk Hjemmeside: http://www.brobyvand.dk

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Bestyrelsens beretning for 2010.

Bestyrelsens beretning for 2010. Bestyrelsens beretning for 2010. 2010 har været et tilfredsstillende år for Vemmelev Forlev Vandværk (VFV). Produktion: VFV har i 2010 produceret 167.000 m³ (163 000 m³) drikkevand, af god kvalitet, til

Læs mere

Indhold af beredskabsplan

Indhold af beredskabsplan BEREDSKABSPLAN Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner. s. 2 2. Generel ansvarsfordeling. s. 2 3. Generel handling i beredskabssituationer. s. 3 4. Handlingsplan ved akut forurening af kildeplads.

Læs mere

Referat af møde i Teknisk Råd

Referat af møde i Teknisk Råd Referat af møde i Teknisk Råd Dato og tid: 16. december 2014 9:00-16:00 Sted: Referent: Mødedeltagere: Afbud: Vandcenter Djurs, Teknologivej 2, 8500 Grenaa Stine Bærentzen Region Øst: Niels Rasmussen,

Læs mere

Beredskabsplan. Durup Vandværk

Beredskabsplan. Durup Vandværk Beredskabsplan Durup Vandværk 2013 Januar 2013 Side 1 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr. 1054 af 1992). Beredskabsplanen

Læs mere

Dåstrup Vandværk A.m.b.A.

Dåstrup Vandværk A.m.b.A. Referat fra den ordinære generalforsamling tirsdag den 25. marts 2014 Tirsdag den 25. marts 2014 kl.19.30 afholdt Dåstrup Vandværk a.m.b.a. ordinær generalforsamling i Dåstrup Forsamlingshus med følgende

Læs mere