Beredskabsplan for Langesø Vandværk.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beredskabsplan for Langesø Vandværk."

Transkript

1 Beredskabsplan for Langesø Vandværk. Indhold af beredskabsplan 1. Kort om beredskabsplaner... s Alarmering.. s Generel ansvarsfordeling. s Alarmplan... s Organisering. s Telefonliste til vandværkets bestyrelse og driftspersonale... s Telefonliste til eksterne aktører... s Telefonliste til følsomme forbrugere... s Telefonliste til andre forbrugere med interesse... s Oversigt over tilgængelig information om vandforsyning.. s Nødforsyning... s Nødstrømforsyning..... s Handling ved drikkevandsforurening.. s Handling ved lækager på ledningsnet. s Skema til afrapportering af handlingsforløb... s Telefonliste til bestyrelsen og offentlige myndigheder.. s Telefonliste til håndværkere, materiel, nabovandværker og information s Bilag A - Rørsystem vandværk... s Bilag B Boringer vandværk. s Bilag C Nabovandværker. s Liste over nyttige links s. 18 Oprettet af Jens Kristensen Side 1 af 18

2 1. Kort om beredskabsplaner En beredskabsplan for det enkelte vandværk skal udarbejdes i henhold til Beredskabsloven (nr af 1992). Beredskabsplanen for et vandværk har til formål at kunne opretholde vandværksdrift i forskellige former for krisesituationer, hvor forbrugerne skal sikres tilstrækkeligt og hygiejnisk tilfredsstillende drikkevand. Denne beredskabsplan er udarbejdet af Langesø Vandværk. Det er vigtigt, at beredskabsplanen løbende holdes opdateret. Dette gælder især telefonlisten. Formanden har ansvaret for, at beredskabsplanen opdateres mindst én gang årligt. Desuden har formanden ansvaret for, at beredskabsplan og opdateringer udsendes til relevante brugere. 2. Alarmering Langesø Vandværk alarmeres til Jens Kristensen, hele døgnet. Sønderborg kommune alarmeres på inden for normal arbejdstid. Normal arbejdstid: Man-ons: 10-15, Tors: 10-17, Fre: Uden for normal arbejdstid: ring 112 og bed om miljøvagten. 3. Generel ansvarsfordeling Vandværkets bestyrelse har det generelle ansvar over for forbrugerne mht. levering af tilstrækkeligt rent drikkevand. I alle former for beredskabssituationer er det formanden for bestyrelsen, som er ansvarlig for uddelegering af opgaver og kontakt til relevante myndigheder og presse. I beredskabssituationer er der kun én person, der udtaler sig, og hvis formanden er tilstede, vil det være ham/hende. Desuden er det formanden i samråd med bestyrelsen, som har ansvaret for at vurdere situationens alvor og tage stilling til, om det er en opgave, hvor kommunens beredskab skal inddrages, eller om vandværket selv kan løse problemerne. Bestyrelsen er politikere, og skal beslutte og fordele, men ikke udføre de konkrete opgaver i en beredskabssituation. I alvorlige krisesituationer (f.eks. akut forurening, trusler om sabotage, krig m.m.) kontaktes kommunens beredskabschef straks, og herefter har han/hun det overordnede ansvar for det videre forløb. Oprettet af Jens Kristensen Side 2 af 18

3 4. Alarmplan Klager, brunt vand, rørbrud ved arbejde, sygdom, våde veje pga. rørbrud m.m. Unormal vandforsyning Kategorisering af problemet Mindre driftsforstyrrelse: Vandværket tilkalder fornødent mandskab til at løse problemet. Større driftsforstyrrelse: Vandværket tilkalder fornødent mandskab til at løse problemet. Truet drikkevandsforsyning: Kommunen kontaktes. Reduceret koordinationsgruppe indkaldes. Krisesituation: Kommunen kontaktes. Koordinationsgruppe indkaldes. Vandværket løser problemet. Kommunen orienteres og tages med på råd angående eventuel opfølgning. Situationen vurderes og indsatsen iværksættes. Indsatsen koordineres. Eksempel: - driftsalarm - mindre rørbrud - mangelfuld filterskyl - defekt pumpe - faldende tryk på ledningen. Eksempel: - kortvarigt strømudfald - større rørbrud - misfarvning af vandet - kortvarigt strømudfald - større rørbrud - misfarvning af vandet. Eksempel: - længerevarende rørbrud el. strømudfald - vedvarende forurening, der giver anledning til misfarvning - dårlig lugt eller smag - vedvarende mikrobiel forurening, men uden kogeanbefaling - uheld med kemikalier/gylle tæt på kildeplads el. vandværk. Eksempel: - drikkevandsforurening med erkendt sygdomsfremkaldende bakterier /epedemi - alarm for indbrud/hærværk på vandværk - tilstrømning af vand fra store regnskyl, fra virksomheder eller renseanlæg. Oprettet af Jens Kristensen Side 3 af 18

4 5. Organisering Truet drikkevandsforsyning Ved forurening hvor vandforsyningen er truet indkaldes den reduceret koordinationsgruppe. Formålet med den reducerede koordinationsgruppe er at finde en løsning, så vandværket hurtigst muligt kommer tilbage til normal drift. Den reducerede koordinationsgruppe består af: Langesø Vandværk Sønderborg kommune Driftsansvarlig Jens Kristensen Bestyrelsesformand Svend Erik Thomsen Den ansvarlige sagsbehandler tages med på råd. Den ansvarlige sagsbehandler er den der fører tilsyn på vandværket, Susanna Esbensen tel: , Leder af afdeling Vand & Jord orienteres. Godkendt ekstern aktør Eurofins, VVS Erik Jensen, Entreprenør P. Moos, Den reducerede koordinationsgruppe kan indkaldes til møde, hvor problemet drøftes. Opgaven er: - Identificer forureningen. Brug eventuel vejledning fra Naturstyrelsen om håndtering af overskridelser af de mikrobiologiske drikkevandsparametre, marts 2013 her. - Identificer følsomme forbrugere, ved sundhedsfare og overvej om de skal orienteres. - Handlinger drøftes og vendes med kommunen. Kommunen tager kontakt til embedslægen, for at høre om der er sundhedsfare. - Vandværket fører logbog - Det overvejes om, der skal indhentes en ekstern aktør. Oprettet af Jens Kristensen Side 4 af 18

5 Krisesituation Hvis forureningen er omfattende skal den samlede koordinationsgruppe indkaldes. Den skal indkaldes hvis: 1. Forbruger klager over vandkvaliteten - og alarmplan viser, at det er tale om en krisesituation. 2. Indberetning af sygdomstilfælde fra lokale læger til embedslægen. 3. Indberetning om uheld i trafikken eller med kemikalier på virksomheder, der kan påvirke vandforsyningen. 4. Hærværk eller indbrud på vandforsyningens ejendom. Koordinationsgruppen består af: Langesø Vandværk Sønderborg kommune Embedslægeinstitutionen Driftsansvarlig Jens Kristensen Bestyrelsesformand Svend Erik Thomsen Bestyrelsesmedlem Ebbe Nielsen Bestyrelsesmedlem Ole Bjørn Pedersen Den ansvarlige sagsbehandler. Den ansvarlige sagsbehandler er den der fører tilsyn på vandværket, Susanna Esbensen tel: , Eventuelt medarbejder fra Kommunens kommunikationsafdeling. Eventuelt Miljøvagt 112 Direktør for Land, By og Kultur, Chef for Natur og Miljø eller suppleant Indsatsleder for redningsberedskabet Embedslæge kan møde op til møder, men også tages med på råd så ofte så muligt. Eventuelt andre myndigheder Fødevarestyrelsen m.m. Godkendt ekstern aktør VVS Erik Jensen tel Rådgiver tel. Entreprenør P. Moos tel Opgaven er at håndtere situationen uden panik og danne overblik over situationen. Med andre ord; at koordinere indsatsen. Det er vandværket, der dækker udgifterne med at restaurere vandforsyningen. Vandværket har følgende opgaver: Lokalisere og begrænse udbredelse. Stoppe forureningen. Identificere følsomme forbrugere og informere dem. Afhjælpe problemet Det er kommunen, som fører logbog og koordinerer indsatsen mellem de forskellige instanser (fødevarestyrelsen, sundhedsstyrelsen ). Det skal overvejes om nødforsyning er nødvendig og hvordan forbrugernes informeres (se Sønderborg Kommunes beredskabsplan). I koordinationsgruppen skal der opnås enighed om en handleplan, som skal føre til normal forsyningssituation igen. Det skal aftales, hvem der håndterer kommunikationen med pressen. Oprettet af Jens Kristensen Side 5 af 18

6 6. Telefonliste til vandværkets bestyrelse og driftspersonale Bestyrelse Navn Adresse Tel. arb. Tel. privat Mobil Har nøgle til vandværk Formand Svend Erik Thomsen Mågevej X Sekretær Danbo/ NAB Teknik Driftsperso nale Vandværks passer Afløser Afløser Ebbe Nielsen Ole Bjørn Pedersen Jens Kristensen Jens Kristensen Flemming Jørgensen Erik Petersen Svalevej 6, Rypevej 62, 1.tv, Solsortevej 7, Solsortevej 7, Møllehaven 7, Kildevej 2, n.dk X X Duét X Duét X X X 7. Telefonliste til vandværkets eksterne aktører Navn Adresse Tel. arb. Tel. privat mobil Har nøgle til vandværk VVS Erik Jensen Mellemvej, Elektriker Nis Dreyer Brønd 7a, Holmskov, X X Oprettet af Jens Kristensen Side 6 af 18

7 Entreprenør P. Moos Laboratorium Eurofins Rådgiver Nyrøjsvej 11, Ladelundvej 85, 6650 Brørup Telefonliste til følsomme forbrugere Navn Adresse Tel.arb. Tel. privat mobil Levnedsmiddel producenter Thomas Nielsen Søvej 1, Telefonliste til andre forbrugere med interesse Følgende bør også orienteres, så de kan advisere deres forbruger om eventuel begrænset brug af vand. Navn Adresse Tel.arb. Tel. privat mobil Idrætshal Nordals Idrætscen ter Stadionvej Oversigt over tilgængelig information om vandforsyning Materiale Ledningsplaner med stophaner Tegninger over vandværket El Funktionsbeskrivelse for vandværket Hvor findes oplysninger Drift Jens Kristensen, formand Svend Erik Thomsen og VVS Erik Jensen, dropbox samt i skab på vandværk. Se 18. Bilag A Oprettet af Jens Kristensen Side 7 af 18

8 11. Nødforsyning Telefonliste over ansvarlige der kan sætte nødforsyningen i gang ved nabovandværket Nabovandværk Navn Adresse Tel. arb Tel. privat mobil - Havnbjerg Vandforsyning (aflåst brønd.) Se 20. Bilag C Havnbjerg Vandforsyningss elskab (brønd bag carport vej 13) Se 20. Bilag C Havnbjerg Vandforsyningss elskab Havnbjerg Vandforsyningss elskab Sønderborg Forsyning Arne Lhjungmann Jens Kristensen, Langesø Vandværk VVS Erik Jensen 6400 Sønderborg Skovtoften 6, Solsortevej 7, Mellemvej, om Efter Duét Nødstrømforsyning Hvor lang tid kan forsyningsområdet være uden strøm? Eventuel kontakt Energi Syd for at høre hvad statistikken siger om jeres område; hvor lang tid går der inden strømforsyningen er tilbage til normal. Hvilke handlinger kan sættes i værk? Hvor kan der hentes en nødstrømsgenerator? Telefonliste over aktører indblandet ved strømsvigt Navn Adresse Tel.arb. Tel. privat mobil Syd Energi Elholm 1, 6400 Sønderborg Elektriker Nis Dreyer Brønd 7a, Leverandør af generator Oprettet af Jens Kristensen Side 8 af 18

9 13. Handling ved drikkevandsforurening Her skal vandværket beskrive hvordan de kan reagere ved de forskellige situationer. Forureningen er fundet udelukkende på ledningsnettet: videre kildesporing, sektionering af ledningsnettet, hvor er stophanerne? Forureningen er fundet på vandværket: ved kildesporing, hvor skal prøver udtages? (her kan vandværkets kortlægning tages i brug). prøv at finde kilden ud fra oplysninger fra vandværkets driftslogbog. Forureningen består af: Forureningstype Under grænse for kogeanbefaling Over grænse for kogeanbefaling På ledningsnet Afgang vandværk På ledningsnet Afgang vandværk Kim ved 22 o C /ml Kim ved 37 o C 20- Coliforme Bakterier 200/ml <20/100 ml E.Coli >1/100 ml 50- >2000/ml >500/ml 500/ml 5-50/ml >200 /ml >50/ml <20/100 ml >1/100 ml >20/100 ml >1/100 ml >20/100 ml >1/100 ml Reaktion ved overskridelser her kan vandværket skrive nogen overvejelser ind. Overskridelse på ledningsnettet Overskridelse afgang vandværk Under grænsen for kogeanbefaling Prøve udtages ved koldtvandshane, ej Prøvehane er i kælder ved afgang vandværk blandingsbatteri Udtager selv prøver ved forbruger (hurtig Udtager selv prøver ved forbruger (hurtig egenkontrol) egenkontrol) Omprøve bestilles Omprøve bestilles Over grænsen for kogeanbefaling Prøve udtages ved koldtvandshane, ej Prøvehane er i kælder ved afgang vandværk blandingsbatteri Udtager selv prøver ved forbruger (hurtig Udtager selv prøver ved forbruger (hurtig egenkontrol) egenkontrol) Hasteomprøve bestilles Hasteomprøve bestilles Oprettet af Jens Kristensen Side 9 af 18

10 13. Handlingsplan ved drikkevandsforurening Forureningen vil som regel blive konstateret ved den regelmæssige kontrol af vandkvaliteten, men kan også forekomme ved afsmag i vandet eller ved sygdom blandt forbrugerne. Følende procedure følges: Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Hvis forureningen er konstateret ved analyse vurderer kommunen, beredskabschefen og embedslægen i samråd med vandværket, om der er behov for en øjeblikkelig indsats. Hvis ikke offentlige myndigheder allerede ved besked fra analyseresultater, varsles kommunens afdeling Vand og Jord , beredskabet, embedslægen m.m. Konsekvenserne af forureningen undersøges i samarbejde med kommunen og andre relevante myndigheder. Stammer forureningen fra boringer, ledningsnet, rentvandsbeholder eller vandbehandlingsanlæg? Konsekvenserne af at afspærre ledninger og anlæg vurderes vha. kort over ledningsnet m.m. Nødvendige initiativer i form af drikkeforbud, kogepåbud m.m. vurderes i samarbejde med embedslægen. Alternativ vandforsyning etableres i form af nødforsyning til nabovandværk, vandtankvogne og vanddunke. Boringer/forsyningsanlæg lukkes i det omfang, det er nødvendigt. Se 19 og 20. Bilag B og C Information Forbrugerne orienteres om situationen i pressemeddelelser og/eller løbesedler. Forbrugerne orienteres om, hvordan de skal forholde sig i form af f.eks. drikkeforbud, kogepåbud, mulighed for alternativ vandforsyning. Udbedring af skade Udbedring af skader påbegyndes, f.eks. i form af rengøring af rentvandsbeholder eller ledningsnet, skadesudbedring på boring m.m. Under udbedringen af skade vurderes vandkvaliteten løbende vha. analyser, og embedslægen holdes orienteret. Forbrugerne holdes løbende orienteret, hvis processen er langvarig. Endelig oprensning Efter førsteindsatsen overdrages opgaven til den ansvarlige ingeniør for Opfølgning NB! miljøområdet, der forestår den endelige oprensning. Forbrugerne informeres om, at skaden er udbedret og situationen igen er normal. Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Oprettet af Jens Kristensen Side 10 af 18

11 14. Handlingsplan ved lækager på ledningsnet. Følgende procedure følges: Alarm indgået Varsling Konsekvenser Handling Information Udbedring af skade Opfølgning NB! Noter tidspunktet og hvordan meldingen kom. Ved telefonisk henvendelse fra forbruger noteres navn og adresse, og der spørges om omfang, eventuelle skader og skadelokalitet. Ansvarlig teknisk personale varsles (vandværkspasser). Herefter disponerer vedkommende mandskab. Konsekvenserne af at afspærre forsyningsledningerne til berørt område fremgår af plan over ledningsnettet. Vurdering af vandskadereducerende nødvendige tiltag. Lækagen lokaliseres, eventuelt med hjælp af lækageudstyr, og området afspærres vha. afspærringsmateriel. Fortegnelse over udstyr fremgår af telefonlisten. Etabler eventuelt nødvandsforsyning. Berørte forbrugere og virksomheder informeres vha. medier og/eller løbesedler. Entreprenør indhenter ledningsoplysninger fra andre ledningsejere. Påbegynd reparationen så hurtigt som muligt. Fortegnelse over rør, fittings og ventiler findes hos VVS (se telefonlisten). Når skaden er udbedret skal rørene gennemspules og om nødvendigt desinficeres. Der udtages vandprøve (egenkontrol). Hvis det er på forbrugers jordledning skal denne betale for prøven! Hele forløbet noteres på et rapportblad med tid og initialer samt udførlige beskrivelser og stedbetegnelse. Dette er af betydning for evt. senere efterforskning til hjælp for forsikringsselskab, politi eller anden myndighed. Oprettet af Jens Kristensen Side 11 af 18

12 15. Skema til afrapportering af handlingsforløb. Logbogen skal holdes under hele sagens forløb, indtil afslutning. Det kan blot være en tabel der udfyldes løbende ligesom vist nedenfor. Vandværket kan føre logbog når drikkevandsforsyningen er truet. Det kan også være kommunen. Det er altid Kommunen der fører logbog når der er tale om en krisesituation. Handling Tid Initialer Alarm indgået Afhjælpning startet Oprettet af Jens Kristensen Side 12 af 18

13 16. Telefonliste til bestyrelsen og offentlige myndigheder Betegnelse Navn Adresse Tlf.arb. Tlf. pri. Mobil Bestyrelsen Formand Svend Erik Mågevej 19, Thomsen Sekretær Ebbe Nielsen Svalevej 6, Best. Medlem Ole Bjørn Pedersen Rypevej 62, 1.tv Danbo/NAB Best. Medlem Jens Kristensen Solsortevej 7, Duét Teknik Kasserer Jørgen Jellev Hybenvænget 4, Vandværkspasser Jens Kristensen Solsortevej 7, Duèt Vandværksafløser Flemming Møllehaven 7, Jørgensen Vandværksafløser Erik Pedersen Kildevej 2, Off. myndigheder Beredskabschef Bjarne Neermann Beredskabstjenesten Sønderborg. Sønderborg Kom. Kontrol drikkevand, analyser Susanna Esbensen Kommunens afd Vand og Jord Miljøvagt weekend 112 Analysefirma Eurofins Ladelundvej 85, Brørup Analyselab. Eurofins Beredskabsstyrelsen Datavej 16, Birkerød Giftinformationen: Bispebjerg Hospital Alarmcentralen 112 Politi 114 Vagtlæge Falck Embedslægeinst. Statens Institut for Strålehygiejne Sundhedsstyrelsen Embedslægeinstituti onen Syd Nytorv 2, 1.sal 6000 Kolding Oprettet af Jens Kristensen Side 13 af 18

14 17. Telefonliste til håndværkere, materiel, nabovandværker og information Betegnelse Navn Adresse Tlf.arb. Tlf. pri. Mobil Håndværkere og materiel VVS Erik Jensen Aps Mellemvej Entreprenør P. Moos Eftf. Nyrøjsvej 11 Elektriker Dreyers El-service Brønd, El-forsyning Syd Energi Elholm 1, 6400 Sønderborg Tele Danmark TDC (påvisning af kabel) Naturgas (påvisning af ledning) Vandtankvogne og vanddunke Beredskabschefen Afmærkningsmateriel P. Moos Eftf. Nyrøjsvej Lækageudstyr Leif Koch A/S Slamsuger Brdr. Nørulf A/S Stolbro Gade Nabovandværker Havnbjerg Vandforsyning Sønderborg Vandforsyning Havnbjerg Arne Lhjungmann Skovtoften 6, Vandforsyningsselskab Lavensby Vandværk Hans Erik Petersen Nyrøjsvej 11, Følsomme forbrugere Slagter Thomas Nielsen Søvej 1, Efter kl Information Lokal avis Lokalavisen Sønderborg Perlegade 4, 1, 6400 Sønderborg Lokal radio Radio Als Stationsvej, Lokal radio DR Syd Lokal TV TV Syd DR-TV Oprettet af Jens Kristensen Side 14 af 18

15 2.4.D 18. Bilag A Rørsystem vandværk Oprettet af Jens Kristensen Side 15 af 18

16 19. Bilag B Boringer vandværk Oprettet af Jens Kristensen Side 16 af 18

17 20. Bilag C - Nabovandværker -Havnbjerg Vandforsyning Havnbjerg Vandforsyningsselskab Oprettet af Jens Kristensen Side 17 af 18

18 21. Liste over nyttige links Til driftsansvarlige: Kommunikation: Skabeloner til pressemeddelelser og eksempler på tekster til lokalradio: Vejledning om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg Oprettet af Jens Kristensen Side 18 af 18

Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune Beredskabsplan for vandforsyning august 2007 Titelblad Udarbejdet af: Rådgiver: Rapport titel: Bornholms Regionskommune Watertech a/s Søndergade 53 DK-8000 Århus C Tlf.: +45 8732

Læs mere

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1

Indsatsplaner. Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 B E R E D S K A B S P L A N 2009 2012 Indsatsplaner 2008 Ringkøbing-Skjern kommune - Sags. nr. 2009010603a Undersag - Indsatsplaner - rev. 01.06.2009 1 Indholdfortegnelse Indholdfortegnelse... 1 Indsatsplan

Læs mere

Kend dine livliner i en nødsituation

Kend dine livliner i en nødsituation medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark April nr. 183 2012 posten Kend dine livliner i en nødsituation Har vandværket en tilstandsrapport? Gratis energigevinst med genbrugsvarme i Vindeby Lunderskov

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Beredskabsplan for spildevand

Beredskabsplan for spildevand Beredskabsplan for spildevand Usserød Renseanlæg inkl. forsyningens kloakopland Normal drift Unormal Driftssituation Akut uheld Krise Info til bestyrelsen Hørsholm 22-01-2015 Håndværkersvinget 2, 2970

Læs mere

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004

Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 Fyrværkeriulykken i Kolding 2004 - En teknisk beredskabsfaglig erfaringsopsamling Kontaktudvalget for udredning og analyse Forsidefoto: Stillet til rådighed af Finn Hansen, Kolding Redningsberedskab Udgivet

Læs mere

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger

Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Miljøprojekt Nr. 853 2003 Vandværkssamarbejde mellem private vandforsyninger Jørn LethEspensen Danmark Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende forsknings

Læs mere

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE

SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE SUNDHEDS- BEREDSKABSPLAN FOR TÅRNBY KOMMUNE 1 jpf Indholdsfortegnelse: 1. Om beredskabsplanen Lovgrundlag side 4 Definition side 4 Formål side 5 Opgaver side 5 Proces side 5 Sundhedsberedskabsplanens ramme

Læs mere

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.

Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev. Vandforsyningsplan 2012-2017 Udgiver : Brønderslev Kommune Ny Rådhusgade 1 9700 Brønderslev Telefon 99 45 45 45 E-mail: Raadhus@99454545.dk Web: www.bronderslev.dk Redaktion : Miljø og Teknik I samarbejde

Læs mere

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland

Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Fælles vagtcentral for redningsberedskaber på Sjælland Undersøgelse af forskellige modeller for fælles vagtcentral KKR S J Æ L L A N D 2 INDHOLD... INDHOLD... 2 1. Resume og anbefalinger... 4 1.1. Fordelene

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

Sammenlægning af vandværker:

Sammenlægning af vandværker: vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 198 2015 Sammenlægning af vandværker: Ny boring eller fusion Hørning Stationsbys Vandværk: Topmoderne og arkitektonisk perle Tema:

Læs mere

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune

Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Borgerstyret Personlig Assistance i Skanderborg Kommune Håndbog til brugere af ordningen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Lovgrundlaget... 4 3. Generelle betingelser... 6 4. Bevilling... 6 5.

Læs mere

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB

HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB HÅNDBOG OM SUNDHEDSBEREDSKAB - en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning 2007 2. udgave Håndbog om sundhedsberedskab en vejledning i sundhedsberedskabsplanlægning Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67

Læs mere

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer

Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Retningslinjer for indsats ved hændelser med kemiske stoffer Beredskabsstyrelsen, 2009 Udgivet af Beredskabsstyrelsen ISBN 978-87-91590-41-2

Læs mere

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen

TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE. - din nøgle til arbejdet med børn med særlige behov. Børne- og Ungeforvaltningen Børne- og Ungeforvaltningen Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE www.albertslund.dk boerneforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 34 - din nøgle til

Læs mere

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune

Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Hillerød Kommune Vandforsyningsplan 2006 2017 for Skævinge Kommune Plandel Oktober 2008 Kolofon Udarbejdet af Hillerød Kommune Teknik Planlægning Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Telefon 72 32 00 00 Email:

Læs mere

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Tilbageløbssikring. Sådan beregner du prisen på måleroplysninger vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 186 2012 Tilbageløbssikring På udkig efter skifergas: Hvad betyder det for vandværkerne? Sådan beregner du prisen på måleroplysninger

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

Er din boliggrund forurenet?

Er din boliggrund forurenet? Er din boliggrund forurenet? Værd at vide om kortlægning af jordforurening Hvorfor kortlægger vi jordforurening? Jordforurening kan være til skade for mennesker og miljø. For at forhindre de skadelige

Læs mere

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb

Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Handleplan ved bekymring, mistanke eller konkret viden om seksuelle overgreb Nordfyns Kommune har udarbejdet en Beredskabsplan til de ansatte til brug, hvis du i din arbejdsdag kommer i berøring med børn

Læs mere

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S.

Denne personalehåndbogs bestemmelser og retningslinjer regulerer ansættelsesforhold og -vilkår for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. PERSONALEHÅNDBOG 1 FORORD Langeland Forsyning A/S vil med denne personalehåndbog informere om forskellige forhold, som er relevante for alle medarbejdere i Langeland Forsyning A/S. Personalehåndbogen giver

Læs mere

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse

Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Rapport (udkast) Udvikling af stabsledelse Juni 2004 Udvikling af stabsledelse 2. udgave Januar 2005 Udgivet af Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød ISBN: 87-91133-96-3 Rapporten kan hentes på

Læs mere

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering

At-VEJLEDNING. Arbejdspladsvurdering. At-vejledning D.1.1. Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-VEJLEDNING Arbejdspladsvurdering Vejledning om at gennemføre og revidere arbejdspladsvurdering At-vejledning D.1.1 Juli 2009 2. udgave 2010 Erstatter januar 2005 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk

Staunings Plads 1-3 1790 København V. Tlf.: 46 97 26 26 www.foa.dk Arbejdspladsvurdering (APV) er et vigtigt redskab når det handler om at forebygge dårligt arbejdsmiljø og der eksisterer rigtig mange pjecer om emnet. Med denne pjece vil vi gerne sætte fokus på hvorfor

Læs mere

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde

de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde kirkeministeriet kirkeministeriet vejviser til de vigtigste arbejdsmiljøopgaver i kirker og på kirkegårde Arbejdstilsynet har haft

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet

1 Arbejdsmiljøarbejdet. - Helt enkelt 2 APV. 3 Kommunikation. 4 Daglig drift. 5 Særlige situationer. 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Håndbog om Arbejdsmiljøledelse - Helt enkelt 1 Arbejdsmiljøarbejdet 2 APV 3 Kommunikation 4 Daglig drift 5 Særlige situationer 6 Tjek af arbejdsmiljøledelsessystemet Arkiv 7 Aktive handlingsplaner 8 Afsluttede

Læs mere

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz

Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Ide og tilrettelæggelse: Jabbar Yazdani Redaktion: Anders Hedegård Sørensen Korrektur: Gry Trust Mertz Indledning Forening Mennesker står stærkere, når de står sammen. I Danmark tillader loven, at man

Læs mere