Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Storring Vandværk

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2008-2009. Storring Vandværk"

Transkript

1 Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Storring Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag til opgaver/handlingsplan. Bilag til rapporten Del 2: Generel vejledning til tilstandsrapport - særskilt delrapport Del 3: Overvågningsprogram - særskilt delrapport. Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1

2 Indholdsfortegnelse: Baggrund... side 3 Konklusion med efterfølgende dagsorden... side 3 Indvinding, kildeplads og boringer... side 5 Beskrivelse og vurdering af indvindingsopland... side 5 Beskrivelse og vurdering af kildeplads... side 5 Beskrivelse og vurdering af boringer... side 6 Beskrivelse af anlægget... side 7 Skitse over anlægget... side 8 Oplysninger om anlægget... side 9 Handlingsplan - forslag til opgaver... side 10 Oversigt bilag... side 11 Forord til delrapport 1 - tilstandsrapport og handlingsplan (opgaver). Denne tilstandsrapport med forslag til handlingsplan og opgaver bygger på anvisninger og forslag fra FVD s håndbog nr. 5, som DVN har deltaget i udvikling af tilbage til For at gøre rapporten mere præcis og enkel, har vi valgt at udvide tilstandsrapport og handlingsplan med en generel beskrivelse af tilstandsrapport og handlingsplan - del nr. 3, som kan benyttes til inspiration for bestyrelsen og vandværkspasning til den fælles ledelse af vandværket på det tekniske område. Her gives eksempler på andre emner og spørgsmål, som kan være relevante at få inddraget i ledelsen af vandværket. Del 2 - egenkontrol og overvågningsprogram. Her beskrives alle de opgaver, som er vigtige for arbejdet med at bevare en god teknisk tilstand og et godt overblik samt dokumentation for drikkevandets kvalitet m.m. Programmet er samtidig en arbejdsbeskrivelse for dokumentation og pasning af vandværket. Ofte er arbejdet delt mellem flere personer, og det anbefales generelt, at viden om driften deles mellem flere personer. Samlet udgør tilstandsrapport og handlingsplan et vigtigt værktøj til ledelse af vandværket. Udvidelsesmulighed med teknisk hjemmeside. Rapporten kan udvides med teknisk hjemmeside, som sammen med vandværkets evt. automatiske overvågning, styring og alarm m.m. kan gøre det lettere at dele oplysninger i bestyrelsen og udgøre samtidig et ekstra e-arkiv for de vigtigste oplysninger. Den tekniske hjemmeside vil gøre det lettere for bestyrelsen at følge udviklingen og dokumentere drikkevandets kvalitet overfor myndigheder og forbrugerne. Side 2

3 Baggrund : Maj 2008 blev Storring vandværk gennemgået sammen med formand Leif Christoffersen og vandværks-passer Mogens Thomsen med hovedvægten lagt på en vurdering af evt. svage punkter i vandværkets drift, overvågning m.m. Herunder en anbefaling om prioritering af opgaver. Der blev udarbejdet 1. udkast til tilstandsrapport, som omhandlede en beskrivelse af vandværket, forslag til opgaver, gennemgang af analyseresultater og tilstandsrapport for hele anlægget. Det blev besluttet, at boring 1 - DGU skulle undersøges yderligere mht. den videre drift. Brøndborer P. Christiansen A/S, Skive har undersøgt begge boringer. Bestyrelsen besluttede ud fra rapporten at få udført en erstatningsboring samt få foretaget en række moderniseringer og forbedringer af selve vandværksanlægget. Dermed sikres vandværket en forbedret forsyningssikkerhed. DVN deltager som vandværkets uvildige rådgiver efter prisaftale med vandværksforeningen, og rapporten følger i store træk de vejledninger, som FVD stiller til tilstandsrapporter, jfr. FVD s kursushåndbog nr. 5 om tilstandsrapport og handlingsplan. Hovedkonklusioner med anbefalinger i resumé : Vandværket : Vandværket fremtræder velholdt og med en enkel og robust opbygning. Væsentlige dele af vandværket er nyrenoveret i 2009, og der arbejdes videre med ny el-tavle og overvågningsprogram. Forsyningssikkerhed : Da vandværket nu har 1 ny og 1 nyrenoveret indvindingsboring og på andre punkter nye eller renoverede dele, vurderes forsyningssikkerheden som god. Vandværket kan dog ikke umiddelbart tilkobles andet vandværk. Vandkvalitet : Drikkevandskvaliteten er god. Indvindingsstrategi : De 2 boringer indvinder på skift, og hver boring kan klare hele forsyningen. Boringer : Boring 2 er nyrenoveret, ført op, med ny overbygning og i orden. Der er udført erstatningsboring for B1 (DGU ) med helt ny pumpe, overbygning. Nyt hovedeftersyn med tryktest af forerør fremskrives med 10 år i overvågningsplanen *) Side 3

4 Hovedkonklusioner og anbefalinger - fortsat : Behandlingsanlæg : Vandbehandlingsanlægget er gennemgået og ændret til vandbehandling med et lille overtryk, så der på den måde kan spares energi. Der er monteret ny vandmåler afgang filter, så dykpumpernes pumpekapacitet kan følges i overvågningsprogrammet. Forskellen på indpumpet vand og udpumpet vand giver også mængden af skyllevand, som anbefales målt månedligt i overvågningsprogrammet. Rentvandstank : Rentvandstanken er efterset, og der er monteret ny sugeledning. Nyt hovedeftersyn fremskrives med f.eks. 10 år i overvågningsplanen*) Udpumpningsanlæg : Udpumpningsanlæg er i god stand, idet sugerør er nyt, og forsyningspumperne er efterset og renoveret. El-tavlen er udskiftet i maj 2009 og forberedt til automatisk dataopsamling. Egenkontrol og overvågningsprogram. Der arbejdes på at indføre et overvågningsprogram. Ledningsnettet : Der arbejdes med plan for kortlægning af ledningsnet. Side 4

5 Vandværket indvindingsopland og kildeplads : Beskrivelse, Indvindingsopland Indvindingsoplandet er beliggende i et område med landbrug og lidt bebyggelse. Indvindingsoplandet ligger i et OSD-område (område med særlig drikkevandsinteresse). Området kortlægges af miljøcenter Århus. Kortlægningen forventes færdig i Vurdering, Indvindingsopland - afventer kortlægningen og indsatsplanlægningen. Da der ikke er tegn på forureninger i hverken 39 eller 60 meters dybde, og begge magasiner er beskyttet af tykke lerlag, forventes det ikke, at der opstår behov for særlige tiltag mht. grundvandsbeskyttelse i indvindingsoplandet. Beskrivelse, Kildeplads Vandværket indvinder fra 2 boringer. Boring 3 / DGU nr er 75 m dyb - top filter kote ca. +10 Boring 2 / DGU nr er 60 m dyb - top filter kote ca. -8 Grundvandsmagasinet er godt beskyttet, da der ligger flere lerlag derover. Den nye boring har afsløret meget stor forskel i jordlagene - som illustreret på næste side. Vurdering, Kildeplads Begge boringer er beskyttet af nye overbygninger i aluminiumshuse med lås. Den lokale landmand har velvilligt stillet ekstra jordstykke til rådighed for vandværket. Side 5

6 Vandværkets boringer : Boringernes jordlag er illustreret på tegningen herunder. Borejournaler er vedlagt som bilag højde over havet Kote 0 = havet Overflade ( m) Kote 0 Boring 3 - DGU nr Boring 2 - DGU nr Forklaring grundvandsstand sand og grus ler filter Vurdering boringer - de vigtigste data noteret ved afleveringen af projekt. Boring 2 - DGU ( renoveret og ny overbygning) : Manometer tryk drift = 0,7 bar Manometer tryk spærret = 2,8 bar Ydelse 6.6 m³/t 18 m. rustfri stigrør 2 Pumpe SP8-5 Tryktest er udført, og forerør er tæt Boring 3 - DGU ( ny boring og ny overbygning m.m.) : Ydelse 5,7 m³/t Manometer tryk drift = 0,2 bar Manometer tryk spærret = 3,0 bar 30 m. rustfri stigrør 2 - overgang fra 2 til 1½ Pumpe SP5A-8 Tryktest udført, og forerør er tæt Borejournaler er vedlagt i bilag, hvor detaljer om opbygning kan ses. Kan også ses på Vurdering råvandsanalyser : Begge boringer har en god råvandskvalitet, og der ses ikke tegn på forurening. Det vurderes, at det relative høje arsen indhold i råvandet vil blive delvis fjernet i vandbehandlingen, så grænseværdien kan overholdes. Dette punkt foreslås overvåget sammen med effekten ved skyllestrategien ( optimal vandbehandling - se overvågningsprogram). Side 6

7 Beskrivelse af anlægget : Vandet indvindes fra 2 boringer, som leverer råvandet på skift. Vandet iltes med kompressor og renses i trykfiltre, inden det ledes ud i rentvandstank. 2 trykpumper pumper vandet gennem 1 hydrofor og derfra videre ud til forbrugerne. Der er 1 udgang. Vandværket forsyner ca. 125 husstande. Komponent Type Alder Kapacitet Boring 3 - DGU nr Grundfos SP 5A m³/t Boring 2 - DGU nr Grundfos SP m³/t 1 trykfiltre Efterset og ombygget m³/t 1 rentvandsbeholder Efterset m³ 1 udpumpningsanlæg 1 stk.cr10-6 til forsyning 1 stk. CR30-30 til skylning og reserveforsyning m³/t 1 hydrofor Botax m³ 1 vandmåler Elektronisk måler m³/t 1 udgang Trykfilter Udpumpningsanlæg Hydrofor Fælles måler Rentvandstank Hovedmåler Der er monteret fælles måler efter filter, til måling af råvandsproduktionen og elektronisk måler efter hydrofor som vandværkets hovedmåler. Side 7

8 Skitse over anlægget : Skur til opbevaring af bl.a. plæneklipper Betonrepos man kommer ind på. De fleste komponenter er beliggende i kælderen. Affugter Råvandsmåler Trykfilter Hovedmåler Boring 3 - DGU nr Hydrofor 2 trykpumper Ventil Alarmanlæg Kompressor til hydrofor Kompressor til iltning Nedgang til kælder El-tavle Nedgang rentv.tank Boring 2 - DGU nr Rentvandstank Side 8

9 Beskrivelse af anlægget : Oplysninger om anlæg, ledningsnet, alarm/dataregistrering: De 2 kompressorer er af ældre årgang - men der er olieudskiller, og de er tilsyneladende i god stand. Der er fugt i kælderen (kondens + vand fra skylning + prøvetagning) Skyller direkte til afløb Evt. flytte affugter eller styre luft indgang/afgang affugter Hydrofor fra hvornår er den sidst trykprøvet? Forslag på sigt! Rentvandstank : Ny 110 m. PE sugerør + kontraventil Gl. pvc rør rengjort og inspiceret for revner Behandlingsanlæg : 2 nye råvandsindgange Filter ombygget til lavt tryk. Udpumpningsanlæg : Ny CR10-6 pumpe Gl. skyllepumpe renoveret (CR30-30) Udluftninger stoppes. Vurdering af drikkevandsanalyser (evt. grafer) : Der er ingen anmærkninger mht. drikkevandet. De analyser, som er undersøgt, viser, at vandbehandlingsanlægget fungerer tilfredsstillende. Side 9

10 HANDLINGSPLAN - forslag til opgaver Indvindingsopland : Afvente kortlægning/indsatsplan Kildeplads : Ingen manglende opgaver Boringer : Følge overvågningsprogrammet Rentvandstanke : Ingen manglende opgaver Udpumpningsanlæg : På sigt udskiftes hydrofor med membranhydrofor eller frekvensstyret udpumpningsanlæg. Ellers ingen manglende opgaver Vandbehandling: Eksisterende trykfilter er efterset og ombygget til drift med lav drifttryk, iltningrør på råvandsledning. Der skal laves et bedre inspektionsrør, så man let kan se vandstanden/tryk over filter under drift og til test af utætheder bagud ved stilstand. Dette arbejde er bestilt som reklamation hos PC. El-tavle og styring af råvandspumper : Opgaven blev udført maj 2009, og der er nu en ny el-tavle monteret. Overvågningsprogram : Der arbejdes på overvågningsprogram. Det foreslås, at overvågningsprogrammet tjekkes og ajourføres årligt. Energivurdering : Vandværkets energiforbrug følges i overvågningsprogrammet Side 10

11 Bilag Bilag 1 Kapacitetsdiagram (side 12) Bilag 2 Tilstandsvurdering indvindingsopland, kildeplads og bygning (side 13) Bilag 3 Tilstandsvurdering boringer (side 14) Bilag 4 Tilstandsvurdering komponenter i vandværket (side 16) Bilag 5 Tilstandsvurdering andet (side 17) Bilag 6 Prøvepumpninger (side 18) Bilag 7 Sammensætning af forbrugere (side 20) Bilag 8 Foto fra vandværket (side 21) Analyseresultater råvand og drikkevand - ses på Borejournaler er vedlagt som pdf-filer. Side 11

12 Bilag nr. 1 Samlet kapacitets og dimensionerings forhold. Kapaciteter efter renovering af boringer Indvindingskapacitet m³/t : Behandlingskapacitet m³/t = 12 m³/t B3 B2 12 m³/t Beholdningskapacitet m³ 30 % af max døgnforbrug m³ Udpumpningskapacitet i m³/t Skyllepumpe (reservepumpe udp.) Forbrug - Årlig i m³ Antal forbrugere Døgn middel forbrug i m³ Max døgnforbrug m³ Middeltime forbrug i m³ Maksimum timeforbrug Reservekapacitet udpumpning Reservekapacitet produktion 85 m³ (8,5 m³ over 10 t.) 25 m³ m³ m³ 82,5 m³ 2,5 m³ 7 m³ 10-7 = 3 m³/t (20 x 7) = ,5 = 57,5 m³ *) Kapacitetsdiagram m 3 /t Indvinding Behandling Beholdning Udpumpning Maks. timeforbrug Reservekapacitet Vandværket har en pæn overkapacitet på ca. 57 m³ pr. døgn, forudsat der vandbehandles med B2 i drift i 20 timer. Vandværket har en stor rentvandsveholder og samlet set en god forsyningssikkerhed. Side 12

13 Bilag nr. 2 TILSTANDSVURDERING Indvindingsoplandet, kildeplads og bygning Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Naturlig beskyttelse Over middel 4 Udseende Pæn vedligeholdt kildeplads 4 Forureningskilder Ingen kendskab Kortlægning Forventes færdig i 2009/2010 Indsatsplan Bygninger funktionel tilstand Afventer kortlægning God stand 4 Samlet vurdering Over middel 4 Bemærkninger, handling m.m. : Afventer kortlægning og indsatsplan Side 13

14 TILSTANDSVURDERING Boring 2 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. (lokal nr.) tydelig afmærkning Hvornår er boringen udført Pumpetype Grundfos dykpumpe SP8A-5 Stigrør Rustfri 2 Boring forerørsforsegling Fjederbelastet mellemventil samt afspærringshane monteret i 2008 Tørbrønd Overbygning Pejlbarhed Aluminium Prøvehane Ny monteret i 2008 Udluftning Aflåsning Risiko for nedsivning overfladevand Råvandspumpe Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Nej SP8A-5 Fælles måler monteret på afgang filter Tryktest udført Seneste boringskontrol udført 2003 Samlet vurdering Over middel Bemærkninger, handling, m.m. Side 14

15 Bilag nr. 3 TILSTANDSVURDERING Boring 3 Tilstand Boring Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter DGU nr. (lokal nr.) tydelig afmærkning Hvornår er boringen udført Pumpetype ( 2 nye mærker fremsendes) 2008 Grundfos Stigrør 2 rustfri - 30 m. Boring forerørsforsegling Tørbrønd Overbygning Pejlbarhed Prøvehane Udluftning Aflåsning Risiko for nedsivning overfladevand Råvandspumpe Vandmåler Råvandsledning generelt Råvandskvalitet Aluminium Nej SP5A-8 Fælles måler monteret på afgang filter Tryktest udført Seneste boringskontrol udført 2009 Samlet vurdering Over middel *) Bemærkninger, handling, m.m. *) forholdsvis lav specifik kapacitet ( stor sænkning ), og boringen følges nøje i overvågningsprogrammet. Side 15

16 Bilag nr. 4 TILSTANDSVURDERING Komponenter i vandværket Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Råvandstank/beholder Iltningsanlæg Vandbehandlingsanlæg filtre, funktion, vedligeholdelse Filterskylning - manuel skylning Afløbsforhold til filterskylning Rentvandsbeholder - aflåsning, vedligehold Hydrofor - trykprøvning, vedligehold Kompressor Rentvandspumper Affugter / fugtproblemer Hovedmåler El-installation Alarm-anlæg Drikkevandskvalitet Forsyningsledninger generelt Ingen Kompressor Trykfilter Ombygget til lav driftstryk i 2009 Manuel kun med vand *) Medfører meget fugt i kælder 85 m³ - god Eftersyn udført er den trykprøvet? 2 stk. ok CR CR30-30 Ny monteret Gamle installationer God Ikke vurderet Svind Samlet vurdering Ikke vurderet God - middel Bemærkninger, handling, m.m. Ny sugeledning fra rentvandstank til vandværk Ny ledning fra trykfilter til rentvandstank Side 16

17 Bilag nr. 5 TILSTANDSVURDERING Andet Tilstand Vurdering, detaljer, bemærkninger Karakter Styr på væsentlige dokumenter Analyser kontrolprogram, system over data Beredskabsplan Plan for opgaver Vandværkspasser-system Komponentbeskrivelse /-logbog Egenkontrol Driftsdata + bearbejdet Forbrugerinformation Ikke vurderet, men skønnes i orden Anbefales Tilstandsrapport og handlingsplan opdateret 2009 Kan forbedres. Overvågningsprogram planlægges. Anbefaler egenkontrol for bakterier. Forsikringer Ikke vurderet Samlet vurdering Over middel Bemærkninger, handling, m.m. Side 17

18 Bilag nr. 6 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 2 - DGU nr Storring vandværk Dato for prøvepumpning: 30/ Målepunkt = MP : 0,5 m.o.t. Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Stigning m Specifik kapacitet m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger ,22 6,6 Ro 1 14, , , ,94 0,72 9,17 DGU nr Boring 2 13,8 14,0 14,2 14,4 14,6 14,8 15,0 Side 18

19 Bilag nr. 6 Prøvepumpningsskema Lokalitet - Boring 3 - DGU nr Storring vandværk Dato for prøvepumpning: 30/ Målepunkt = MP Beskrivelse I forhold til terræn (m) Kl. t. (min) Vandstand m. u. MP Stigning m Specifik kapacitet m³/t/m Kap. m³/t Udtaget vandprøve Bemærkninger , Drift ( stop) 1 18, , , , , , , ,95 6, ro DGU nr Boring 3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 Side 19

20 Bilag nr. 7 Sammensætning af forbrugere og Forbrugsudvikling Indvinding og forbrug : Forventet 10 år frem Total indvinding råvand m³/år Total internt forbrug, skylning m³/år Total udpumpning m³/år Total eksport af vand m³/år Total import af vand m³/år Salg til forbrugere m³/år Total Svind m³/år Total svind % Total el-forbrug kwh Specifik energiforbrug kwh/m³ 0,77 0,79 0,82 0,82 0, ,97 Forbrugere antal / kategorier : Total antal forbrugere Husstande i parcelhuse Husstande i etageejendomme Landbrugsejendomme m/dyrhold Landbrugsejendomme u/dyrhold Fritidshuse Andre erhvervsvirksomheder Gartnerier Hoteller, camping o. lign. Institutioner Bemærkninger, handling, fremtidigt forbrug, særlige forhold til nødforsyning/beredskab, andre vandværker m.m. Der er p.t. ikke ringforbindelse til andre værker. Side 20

21 Fotos Bilag nr. 8 Boring 3 Boring 3 Nedkig i rentvandstank Trykfiltre Råvandsmåler Indgang råvand Hovedmåler Udpumpningsanlæg Boring 1 sløjfet Side 21

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Hadbjerg Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Hadbjerg Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol & overvågningsprogram 3. Del Generelt om tilstandsrapport Rapporter

Læs mere

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk

Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009. Jørlunde Østre Vandværk Opdatering af Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan - opgaver 2008-2009 Jørlunde Østre Vandværk Tilstandsrapporten består af 2 rapportdele: Del 1: Baggrund, konklusioner og beskrivelsen med forslag

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012. Aarup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan April 2012 Aarup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012. Hyllested Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Februar 2012 Hyllested Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om tilstandsrapport

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan 2005 (1. udkast) Mollerup Vandværk Tilstandsrapport er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. Oktober 2012. Vollerup-Ulkebøl Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Oktober 2012 Vollerup-Ulkebøl Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrol og overvågningsprogram (udkast nr. 1) 3. Del Generelt om

Læs mere

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk

1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010. Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. udkast Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Maj 2010 Lerbjerg Svejstrup Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan 2. Del Egenkontrolprogram ( afventer bestyrelsens beslutning) 3. Del

Læs mere

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk

Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering. Sejerslev Vandværk Teknisk notat Første udkast til handlingsplan Tilstandsvurdering Sejerslev Vandværk Vandværkets navn i hvidt skrift oven på foto! Eller evt. under billede i skr.størrelse 14 18 Notat og handlingsplan er

Læs mere

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010

Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram. Sørby-Kirkerup Vandværk. Februar 2010 Udkast 1 Egenkontrol & Overvågningsprogram Sørby-Kirkerup Vandværk Februar 2010 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema - hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Aarup Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Aarup Vandværk April 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9 4. Præsentation

Læs mere

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN

Generel vejledning. Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Generel vejledning Tilstandsrapporten med forslag til Handlingsplan Version 2009 DVN Her findes generel information, som kan læses i forbindelse med tilstandsrapporten - læsevejledning m.m. samt bilag,

Læs mere

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk

Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram. Hyllested Vandværk Forslag til Egenkontrol & Overvågningsprogram Hyllested Vandværk februar 2012 Indhold: 1. Beskrivelse af overvågningsprogram side 2 2. Oversigtsskema hvem-gør-hvad og hvornår side 6 3. Tjekskema side 9

Læs mere

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk

Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan. - marts 2014. Homå Vandværk Tilstandsrapport med forslag til handlingsplan Marts 2014 Homå Vandværk 1. Del Tilstandsrapport og handlingsplan, opdateret Tilstandsrapport er udarbejdet af: Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN -

Læs mere

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer

Håndbog. Tilstandsrapport og handlingsplan. foreningen af vandværker i danmark. for bestyrelsesmedlemmer Håndbog for bestyrelsesmedlemmer Tilstandsrapport og handlingsplan foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 22C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk

Handlingsplan 2007. Assensvejens Vandværk Assensvejens Vandværk Handlingsplan er udarbejdet af : Jørgen Krogh Andersen, Hydrogeolog, DVN - tlf. 98 66 66 66 Kvalitetssikring : Dorthe Michelsen, Teknisk Assistent, DVN Side 1 Baggrund Assensvejens

Læs mere

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132

Lovtidende A 2013. Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 Lovtidende A 2013 Bekendtgørelse om kvalitetssikring på Almene Vandværker BEK. nr. 132 1. En ledelsesmæssig ramme. Ledelsessystem er et bestyrelsesansvar! Alle vandværker uanset størrelse skal have et

Læs mere

Leverings- og betalingsbetingelser :

Leverings- og betalingsbetingelser : Vejledende priser Leverings- og betalingsbetingelser : 1. Rådgivning generelt (side 2) 2. Informationssystemet mitdrikkevand.dk (side 3-5) IT-system og Teknisk Hjemmeside til overvågning og dokumentation

Læs mere

I/S Kristrup Vandværk

I/S Kristrup Vandværk I/S Kristrup Vandværk Tilstandsvurdering Januar 2005 Ref 0440954 F00026-1-JANR Udg. 02 Dato 2004-01-28 Godk. Kontrol HIB Udarb. JANR Rambøll Olof Palmes Allé 22 DK-8200 Århus N Danmark Tlf: 8944 7700 www.ramboll.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk

Tilstandsrapport og status. Store Sjørup Strands Vandværk Tilstandsrapport og status Store Sjørup Strands Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 04-10-2010 Englerup Indelukke Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V02-0042-00 Navn: Englerup Indelukke Vandværk Adresse: Indelukket 31, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Formand: Allan Meier Bahn Dato

Læs mere

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010

Datakilder JUPITER, Miljøportal Vandværket d. 29-09-2010 Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Vandværket Generelle data Lokalitet: 350-V01-003 Navn: Lejre Vand A/S Kirke Såby Vandværk Adresse: Rømøvej 8A, 4060 Kirke-Såby Kontaktperson: Lejre Vand A/S Dato for

Læs mere

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13

Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Beredskabsplan for Havnbjerg vandforsyningsselskab 2014 version 13 Indhold 7. december 2014 Indledning....1 Alarmering....2 Organisering.... 3 Problemer med lavt vandtryk ved forbruger....... 5 Kontrol

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark

Kompendium. Drift af vandforsyning. foreningen af vandværker i danmark Kompendium Drift af vandforsyning foreningen af vandværker i danmark Udgiver: Titel: Tekst: Copyright: Tryk: Foreningen af Vandværker i Danmark Solrød Center 20C, 1. 2680 Solrød Strand www.fvd.dk fvd@fvd.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk

Tilstandsrapport og status. Vivild Vandværk Tilstandsrapport og status Vivild Vandværk 2010 Norddjurs Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk 6. Ledningsanlæg m.m.

Læs mere

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014

Kvalitetssikring på almene vandforsyninger. Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Naturstyrelsens vejledning Juli 2014 Titel: Kvalitetssikring på almene vandforsyninger Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.naturstyrelsen.dk

Læs mere

Tilstandsrapport og status Beauvais

Tilstandsrapport og status Beauvais Holbæk Kommune, Teknik og Miljø Tilstandsrapport og status Beauvais Maj 2010 Holbæk Kommune Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Nøgledata for vandværket 3. Vandkvalitet 4. Indvindingsanlæg 5. Vandværk

Læs mere

Bilag 3 - Komponentliste

Bilag 3 - Komponentliste bilag 3 komponentliste Bilag 3 - liste Introduktion til liste Formålet med en komponentliste (se de følgende sider) og komponent-ringbind er, at alt information, vedrørende alle vandværkets både store

Læs mere

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015

Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg. Maj 2015 Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Maj 2015 Titel: Vejledning om kommunernes tekniske tilsyn med vandforsyningsanlæg Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København

Læs mere

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk

Vandforsyningsplan 2014-2017. Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Vandforsyningsplan 2014-2017 Vandforsyningsplan 2014-2017 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg www.vordingborg.dk Redaktion: Land og Miljø, Vordingborg Kommune Forsidebillede: Oliemaleri

Læs mere