PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PRODUKTRESUMÉ. for. Nebcina, injektionsvæske, opløsning"

Transkript

1 1. december 2009 PRODUKTRESUMÉ for Nebcina, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR LÆGEMIDLETS NAVN Nebcina 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Tobramycin 40 mg/ml som tobramycinsulfat Hjælpestoffer er anført under pkt LÆGEMIDDELFORM Injektionsvæske, opløsning Klar og farveløs væske. 4. KLINISKE OPLYSNINGER 4.1 Terapeutiske indikationer Alvorlige infektioner forårsaget af tobramycin-følsomme bakterier. 4.2 Dosering og indgivelsesmåde Tobramycin kan indgives intramuskulært eller intravenøst. Samme dosering anbefales for begge administrationsveje. Voksne: 3-5 mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser. Ældre: Ingen dosisjustering. Se dosis under voksne. Nyrefunktionen bør dog overvåges nøje. Børn: 3-5 mg/kg/døgn fordelt på 2-3 doser. Tobramycin bør anvendes med forsigtighed hos præmature og spædbørn, da nyrefunktionen hos disse børn ikke er fuldt udviklet, hvorved lægemidlets halveringstid forlænges nebcina dk spc.doc Side 1 af 8

2 Behandlingsvarigheden er almindeligvis 7-10 dage. Ved behandling ud over 10 dage bør funktionen af 8. hjernenerve kontrolleres p.g.a. risiko for neurotoksicitet. Hos patienter med nedsat nyrefunktion bør plasmakoncentrationerne af tobramycin overvåges. Doseringen hos disse patienter bør justeres ved enten at reducere den dosis, som administreres med 8 timers interval, eller ved at forlænge intervallet mellem hver dosis. Eftersom plasma koncentrationer af tobramycin kan variere fra patient til patient bør plasma niveauet overvåges. 4.3 Kontraindikationer Overfølsomhed over for Tobramycin, andre aminoglykosider eller over for et eller flere af hjælpestofferne. 4.4 Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen Eftersom tobramycin og andre aminoglykosider kan udvise neurotoksicitet, særligt ototoksicitet, samt nefrotoksicitet, bør patienter, som behandles med denne type lægemidler, være under nøje klinisk overvågning. Specielt bør nyrefunktionen samt funktionen af 8. hjernenerve kontrolleres omhyggeligt hos patienter med allerede eksisterende nyrefunktionsnedsættelse samt hos patienter, der under behandlingen udvikler tegn på renal dysfunktion. Ligeledes bør patienter med normal nyrefunktion, men som har været behandlet med aminoglykosider igennem længere tid eller med højere dosis end den anbefalede, observeres for en eventuel udvikling af nefrotoksicitet samt påvirkning af 8. hjernenerve. Risikoen for aminoglykosid fremkaldt høretab øges i takt med, hvor ofte man udsættes for enten høj maksimal eller høj minimal plasmakoncentration, hvorfor det maksimale og minimale plasmaniveau bør bestemmes med mellemrum under behandlingen, specielt hos patienter med nedsat nyrefunktion. En plasmakoncentration, der igennem længere tid overstiger 12 mg/ml bør således undgås, ligesom et stigende minimalt plasmaniveau (over 2 mg/ml) kan reflektere vævsakkumulation. Patienter, som rammes af ototoksicitet, har ikke nødvendigvis symptomer under behandlingen, der kan advare om en toksisk virkning på 8. hjernenerve, og delvis eller total irreversibel bilateral døvhed kan derfor fortsat udvikles efter, at behandlingen er ophørt. Tobramycin bør anvendes med forsigtighed hos præmature og spædbørn, da nyrefunktionen hos disse børn ikke er fuldt udviklet, hvorved lægemidlets halveringstid forlænges. Andre faktorer, der kan forøge risikoen for toksiske virkninger, er fremskreden alder og dehydrering. Overvågning af nyrefunktionen er især vigtig hos ældre patienter, der ofte har nyrefunktionsnedsættelse. Da aminoglykosider har en neuromuskulær blokerende effekt, bør disse lægemidler anvendes med forsigtighed til patienter med muskulære lidelser, som myasthenia gravis og parkinsonisme, da lægemidlerne kan forværre muskelsvaghed som følge af deres potentielle curare-lignende effekt på neuromuskulær funktion. Hvis tobramycin administreres til anæsteserede patienter, som tillige behandles med neuromuskulære blokerende midler, som succinylcholin, tubocurarin eller decamethonium, eller til patienter, som modtager omfattende transfusion af citratblod, bør risikoen for forlænget apnø overvejes nebcina dk spc.doc Side 2 af 8

3 Krydsallergi blandt aminoglykosider er set. Lægemidlet bør seponeres eller doseringen justeres, hvis der ses tegn på nedsat nyrefunktion eller ototoksicitet. Lokale retningslinier vedrørende korrekt brug af antibiotika bør følges. Nebcina indeholder natriummetabisulfit, et sulfit, som hos visse disponerede personer kan forårsage allergilignende reaktioner, herunder anafylaktiske symptomer, samt livstruende eller mindre alvorlige astmatiske tilfælde. Den totale incidens af sulfitfølsomhed i befolkningen er ukendt og sandsynligvis lille. Sulfitfølsomhed ses oftere hos astmatikere end hos ikkeastmatikere. Denne medicin indeholder mindre end 1 mmol (22 mg) natrium pr. dosis, dvs. den er i det væsentligte natriumfri. 4.5 Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion Sideløbende anvendelse af andre neurotoksiske og/eller nefrotoksiske antibiotika, specielt andre aminoglykosider (f.eks. amikacin, streptomycin, neomycin, kanamycin, gentamicin og paromomycin), cefaloridin, viomycin, polymyxin B, colistin, cisplatin og vancomycin, bør undgås. Der er endvidere observeret en øget forekomst af nefrotoksicitet efter samtidig administration af aminoglykosider og cefalosporiner. Det er hos patienter med svært nedsat nyrefunktion påvist, at β-laktam antibiotika kan inaktivere tobramycin og andre aminoglykosider. Aminoglykosider bør ikke gives sideløbende med loop-diuretika, f.eks. furosemid, da disse diuretika kan forårsage ototoksicitet. Desuden kan intravenøst administrerede diuretika forøge toksiciteten af aminoglykosider ved at ændre aminoglykosid-koncentrationen i plasma og væv. 4.6 Graviditet og amning Graviditet: Tobramycin bør ikke anvendes til gravide. Aminoglykosider passerer moderkagen og kan forårsage fosterskade (f.eks. medfødt døvhed) ved anvendelse til gravide kvinder. Hvis tobramycin anvendes under graviditet, eller hvis patienten bliver gravid under tobramycin behandling, bør kvinden informeres om den potentielle risiko for fosteret. Amning: Tobramycin bør ikke anvendes i ammeperioden. Undersøgelser hos ammende mødre tyder på, at små mængder tobramycin udskilles i modermælk. På grund af potentialet for alvorlige bivirkninger, bør det besluttes, om amningen skal stoppes eller præparatet seponeres. 4.7 Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner Ikke mærkning. Nebcina påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner nebcina dk spc.doc Side 3 af 8

4 4.8 Bivirkninger Lidelser i blod og lymfe Metaboliske og ernæringsmæssige lidelser Lidelser i det centrale og perifere nervesystem Frekvens ukendt Lidelser i øre Vaskulære (ekstrakardielle) lidelser Gastrointestinale lidelser Lever- og galdevejslidelser Dermatologiske lidelser Meget sjælden (<1/10.000, inklusiv enkeltstående tilfælde) Eosinofili. Anæmi, granulocytopeni, leukopeni, trombocytopeni. Nedsat serum-calcium, -magnesium, -natrium og kalium. Hovedpine. Mental forvirring, konfusion. Følelsesløshed, prikken i huden. Høretab, svimmelhed, vertigo, tinnitus hos patienter med nedsat nyrefunktion. Høretab, svimmelhed, vertigo, tinnitus hos patienter med normal nyrefunktion. Thromboflebitis. Opkastning, utilpashed. Diaré. Stigning af transaminaser. Stigning af alkaliske fosfataser, LD og bilirubin. Eksantem, urticaria, kløe. Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse nebcina dk spc.doc Side 4 af 8

5 Muskulosketale-, bindevævs- og knoglelidelser Frekvens ukendt Lidelser i nyrer og urinveje Generelle symptomer og forstyrrelser ved applikationssted Muskeltrækninger, kramper. Påvirkning af nyrefunktionen hos patienter med nedsat nyrefunktion. Påvirkning af nyrefunktionen hos patienter med normal nyrefunktion. Smerte og lokal reaktion på injektionsstedet. Feber, lethargia. Nefrotoksicitet: Ændringer i nyrefunktionen, der viser sig ved stigende indhold af urinstof i blodet (BUN), non-protein nitrogen (NPN) og serum kreatinin samt ved oligouri, cylindruri og øget proteinuri, er observeret. Renale bivirkninger forekommer hyppigere hos patienter med tidligere nedsat nyrefunktion og hos patienter behandlet i længere perioder eller med større doser end anbefalet. Ældre og børn kan have speciel risiko, og tæt klinisk opfølgning anbefales. Baseline og regelmæssig vurdering af nyrefunktion og serumelektrolytter anbefales for patienter, der kan få længerevarende parenteral behandling (mere end 7-10 dage) med tobramycin eller kan blive behandlet med større doser end anbefalet i forhold til alder, vægt eller vurderet nyrefunktion. Neurotoksicitet: Bivirkninger på både vestibulære og høreområder af den ottende kranienerve er blevet rapporteret, primært hos patienter med nedsat nyrefunktion og hos patienter behandlet med høje doser og/eller i længere perioder. Symptomerne inkluderer svimmelhed, tinnitus, susen for ørerne og høretab. Normalt manifasterer høretab sig initialt ved forringelse af de høje toners skarphed. Høretabet kan være irreversibelt. Som ved andre aminoglykosider kan de vestibulare abnormiteter være irreversible. Symptomerne kan optræde længe efter endt behandling. 4.9 Overdosering Toksicitet kan forekomme hos patienter, som behandles i mere end 10 dage, hos voksne, som får mere end 5 mg/kg/døgn, hos børn, som får mere end 7,5 mg/kg/døgn, eller hos patienter med nedsat nyrefunktion, hvor dosis ikke er blevet passende justeret. Ligeledes har ældre patienter samt patienter, som behandles med andre nefrotoksiske eller ototoksiske farmaka, eller som er dehydrerede, større risiko for at udvikle akut tubulær nekrose samt ototoksicitet. Symptomerne på tobramycin overdosering er: Nedsat hørelse, svimmelhed, tinnitus, nyreskade nebcina dk spc.doc Side 5 af 8

6 I svære tilfælde kan der forekomme neuromuskulær blokade. Derudover er der rapporteret om leverskade. Ved behandling af overdosering bør muligheden for, at flere lægemidler er involveret, samt abnorm lægemiddelkinetik hos patienten overvejes. Initielt skal der skabes frie luftveje og sikres tilstrækkelig tilførsel af ilt og ventilation. I tilfælde af respiratorisk paralyse bør genoplivende behandling påbegyndes straks. Patienter, som har fået en tobramycin overdosis, og som har normal nyrefunktion bør tilføres passende mængder væske til at opretholde en urinudskillelse på 3-5 ml/kg/time. Væskebalancen, kreatinin clearance samt plasmaniveauet af tobramycin bør overvåges nøje, indtil tobramycins plasmaniveau er reduceret til under 2 µg/ml. Hos patienter med eliminations halveringstid større end 2 timer eller hos patienter med unormal nyrefunktion kan det være nødvendigt med mere aggresiv terapi. Dialyse kan være gavnlig hos sådanne patienter Udlevering B 5. FARMAKOLOGISKE EGENSKABER 5.0 Terapeutisk klassifikation J 01 GB 01 - Antibakterielle midler til systemisk brug, andre aminoglykosider 5.1 Farmakodynamiske egenskaber Tobramycin er et aminoglykosid antibiotikum. Tobramycin er baktericidt og virker ved at hæmme proteinsyntesen i bakterieceller. Tobramycin er normalt virksom overfor de fleste stammer af: Pseudomonas aeruginosa Proteus sp (indol-positiv og indol-negativ), inklusiv Proteus mirabilis, Morganella morganii og Proteus vulgaris Escherichia coli Klebsiella-Enterobacter-Serratia gruppen Citrobacter sp Providencia sp, inklusiv Providencia rettgeri Staphylokokker, inklusiv Staphylococcus aureus (koagulase-positiv og koagulase-negativ) Aminoglykosider har lille aktivitet overfor de fleste gram-positive organismer, inklusiv Streptococcus pyogenes og Streptococcus pneumoniae. De fleste enterokok stammer udviser in vitro resistens. En kombination af penicillin G og tobramycin resulterer imidlertid i en synergistisk baktericid effekt in vitro overfor visse stammer af Enterococcus faecalis. Denne kombination har imidlertid ikke synergistisk effekt overfor andre nært beslægtede organismer, eksempelvis Enterococcus faecium, hvorfor enterokok-arten alene ikke kan forudsige følsomheden overfor denne behandling. Krydsresistens mellem aminoglykosider forekommer og skyldes hovedsagelig, at aminoglykosiderne inaktiveres af bakterieenzymer. 5.2 Farmakokinetiske egenskaber Tobramycinsulfat absorberes dårligt fra mave-tarm kanalen, men absorberes hurtigt efter intramuskulær adminstration nebcina dk spc.doc Side 6 af 8

7 Maksimal plasmakoncentration af tobramycin opnås efter 30 til 90 minutter efter intramuskulær administration. Efter intramuskulær indgift af en dosis på 1 mg/kg legemsvægt ses maksimale plasmakoncentrationer på ca. 4 µg/ml og målelige plasmaniveauer kan observeres i op til 8 timer. Den terapeutiske plasmakoncentration anses generelt for at være 4-6 µg/ml. Når tobramycin administreres ved intravenøs infusion over 1 time opnås samme plasmakoncentration som ved intramuskulær administration. Efter en intravenøs bolus injektion af en enkelt dosis på 1,5 mg/kg opnås maksimal plasmakoncentration hurtigt med værdier mellem 9,2 til 29,8 µg/ml. Denne koncentration falder til mindre end 11 µg/ml indenfor 15 minutter. Hos patienter med normal nyrefunktion, undtagen spædbørn, akkumuleres tobramycin, som administreres hver 8. time, ikke i plasma. Hos patienter med nedsat nyrefunktion og hos spædbørn er plasmakoncentrationen af tobramycin derimod højere og kan måles i længere tid end hos voksne med normal nyrefunktion. Efter parenteral administration af tobramycin omsættes kun en lille del ved metabolisme, og tobramycin elimineres næsten udelukkende ved glomerulær filtration. Plasmaproteinbinding forekommer næsten ikke. Hos patienter med normal nyrefunktion kan op til 93% af dosis genfindes i urinen i løbet af 24 timer. Maksimale urinkoncentrationer med værdier mellem 75 til 100 µg/ml er observeret efter intramuskulær injektion af en enkelt dosis på 1 mg/kg. Efter flere dages behandling nærmer mængden af tobramycin, som udskilles i urinen, sig den indgivne daglige dosis. Ved nedsat nyrefunktion er udskillelsen af tobramycin forsinket, og akkumulation af lægemidlet kan forårsage toksiske blodniveauer. Plasma halveringstiden er hos normale personer 2 timer. Som følge af det omvendte forhold, der eksisterer mellem plasma halveringstid og kreatinin clearance, bør doseringsskemaet justeres i relation til graden af nyrefunktionsnedsættelse. Hos patienter, som er i dialyse, kan 25-70% af den indgivne dosis mistes, afhængig af dialyse typen. 5.3 Prækliniske sikkerhedsdata - 6. FARMACEUTISKE OPLYSNINGER 6.1 Hjælpestoffer Phenol Natriummetabisulfit Dinatriumedetat Vand, sterilt Svovlsyre kan være anvendt til ph-justering. 6.2 Uforligeligheder Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt Opbevaringstid 3 år nebcina dk spc.doc Side 7 af 8

8 6.4 Særlige opbevaringsforhold Ingen. 6.5 Emballagetyper og pakningsstørrelser Pakningsstørrelser: 10 x 2 ml hætteglas (glas type I) 6.6 Regler for destruktion og anden håndtering Ved intravenøs indgift fortyndes en voksendosis tobramycinsulfat almindeligvis med ml isotonisk natriumchloridinfusionsvæske eller isotonisk glucoseinfusionsvæske og gives over minutter. Fortyndingsmidlets volumen bør for en børnedosis tobramycinsulfat være proportionalt mindre end for en voksendosis. 7. INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN Eurocept International B.V. Trapgans RL Ankeveen Holland 8. MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE) DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE 12. juli DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN 1. december nebcina dk spc.doc Side 8 af 8

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning

Zyvoxid, infusionsvæske, opløsning Produktinformation for Zyvoxid (Linezolid) Infusionsvæske 2 mg/ml Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 00 73 78 Infusionsvæske 2 mg/ml 300 ml x 10 Dagsaktuel pris findes

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mindiab, tabletter Produktinformation for Mindiab (Glipizid) Tabletter 5 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 47 14 25 Tabletter 5 mg 01 28 98 Tabletter 5 mg Pakningsstørrelse 100 stk. 250 stk. Dagsaktuel

Læs mere

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Produktinformation for Dynastat (Parecoxib) Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 00 92 14 Pulver til injektionsvæske, opl. 40 mg Pakningsstørrelse

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 17. januar 2012 PRODUKTRESUMÉ for Serenase Dekanoat, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 3967 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase Dekanoat 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Haloperidol 50 mg/ml og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Serenase, injektionsvæske, opløsning 9. august 2013 PRODUKTRESUMÉ for Serenase, injektionsvæske, opløsning 0. D.SP.NR. 01907 1. LÆGEMIDLETS NAVN Serenase 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml indeholder 5 mg haloperidol. Alle hjælpestoffer

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 7. januar 2013 PRODUKTRESUMÉ for Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 0. D.SP.NR. 20501 1. LÆGEMIDLETS NAVN Panodil Zapp 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 500 mg paracetamol.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid.

PRODUKTRESUMÉ. for. Sinquan, kapsler, hårde. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Doxepin 10 mg, 25 mg og 50 mg som doxepinhydrochlorid. Produktinformation for Sinquan (Doxepin) 25 og 50 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 15 19 28 Kapsler 25 mg 50 69 72 Kapsler 50 mg Pakningsstørrelse 100 stk 100 stk Dagsaktuel pris

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler

PRODUKTRESUMÉ. for. Gabapentin Pfizer, hårde kapsler Produktinformation for Gabapentin "Pfizer" (Gabapentin) Kapsler, 300 og 400 mg. Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 37 45 96 Kapsler 300 mg 50 94 94 Kapsler 300 mg 57 95 80 Kapsler 400

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

PRODUKTRESUMÉ. for. Burinex, tabletter. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose PRODUKTRESUMÉ for Burinex, tabletter 0. D.SP.NR. 02996 1. LÆGEMIDLETS NAVN Burinex 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Bumetanid 2 mg Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på: Lactose

Læs mere

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension

ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPADHERA 405 mg pulver og solvens til depotinjektionsvæske, suspension 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert hætteglas indeholder olanzapinpamoatmonohydrat svarende til

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Temesta, tabletter Produktinformation for Temesta (Lorazepam) Tabletter 1 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 09 75 88 Tabletter 1 mg 09 75 99 Tabletter 1 mg Pakningsstørrelse 30 stk. (blister) 100 stk.

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose.

PRODUKTRESUMÉ. for. Tafil, tabletter. Hjælpestoffer: Tafil 0,25 mg, 0,5 mg og 1 mg indeholder 96 mg lactose. Tafil 2 mg indeholder 192 mg lactose. Produktinformation for Tafil (Alprazolam) Tabletter 0,25, 0,5, 1 og 2 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og styrke 07 38 25 Tabletter 0,25 mg 07 38 41 Tabletter 0,25 mg 07 38 58 Tabletter 0,5

Læs mere

4.1 Terapeutiske indikationer

4.1 Terapeutiske indikationer 1. LÆGEMIDLETS NAVN JANUMET 50 mg/850 mg filmovertrukne tabletter. JANUMET 50 mg/1.000 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 50 mg sitagliptin (som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN PHEBURANE granulat, 483 mg/g 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hvert gram af granulatet indeholder 483 mg natriumphenylbutyrat. Hjælpestof(fer), som

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Apidra 100 Enheder/ml injektionsvæske, opløsning, i et hætteglas. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ml indeholder 100 Enheder insulin glulisin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Puregon 50 IE/0,5 ml injektionsvæske, opløsning 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Et hætteglas indeholder 50 IE rekombinant follikelstimulerende hormon

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver

PRODUKTRESUMÉ. for. Buventol Easyhaler, inhalationspulver 19. marts 2014 PRODUKTRESUMÉ for Buventol Easyhaler, inhalationspulver 0. D.SP.NR. 9297 1. LÆGEMIDLETS NAVN Buventol Easyhaler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Salbutamolsulfat svarende til 100

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Concerta, depottabletter 7. januar 2014 PRODUKTRESUMÉ for Concerta, depottabletter 0. D.SP.NR. 21448 1. LÆGEMIDLETS NAVN Concerta 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 18 mg: En depottablet indeholder 18 mg methylphenidathydrochlorid.

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Lyrica 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom

Læs mere

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA

140620_V18.0_Thal_EU_PI_DA 1. LÆGEMIDLETS NAVN Thalidomide Celgene 50 mg hård kapsel. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver kapsel indeholder 50 mg thalidomid. Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Ryzodeg 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i en fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Tresiba 100 enheder/ml injektionsvæske, opløsning i fyldt pen 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 ml af opløsningen indeholder 100 enheder insulin degludec*

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Pregabalin Pfizer 25 mg hårde kapsler 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING 1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin. Hjælpestoffer: Hver kapsel indeholder

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Cholestagel 625 mg filmovertrukne tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 625 mg colesevelam hydrochlorid (i det følgende

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUME

BILAG I PRODUKTRESUME BILAG I PRODUKTRESUME 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver ZYPREXA VELOTAB 5 mg smeltetablet indeholder 5 mg olanzapin. 3. LÆGEMIDDELFORM

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning

PRODUKTRESUMÉ. for. Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 25. marts 2013 PRODUKTRESUMÉ for Antistina-Privin, øjendråber, opløsning 0. D.SP.NR 1222 1. LÆGEMIDLETS NAVN Antistina-Privin 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Antazolinsulfat 5 mg/ml + naphazolinnitrat

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN ABILIFY 5 mg tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Hver tablet indeholder 5 mg aripiprazol. Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Læs mere

BILAG I PRODUKTRESUMÉ

BILAG I PRODUKTRESUMÉ BILAG I PRODUKTRESUMÉ 1 1. LÆGEMIDLETS NAVN Selincro 18 mg filmovertrukne tabletter. 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING Én filmovertrukket tablet indeholder 18,06 mg nalmefen (som hydrochloriddihydrat).

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter 27. november 2014 PRODUKTRESUMÉ for Trajenta 5 mg, filmovertrukne tabletter Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger hurtigt tilvejebringes. Læger og

Læs mere

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter

PRODUKTRESUMÉ. for. Mini-Pe, tabletter Produktinformation for Mini-Pe (Norethisteron) Tabletter 0,35 mg Markedsførte pakninger: Vnr Lægemiddelform og Pakningsstørrelse styrke 17 53 23 Tabletter 0,35 mg 3 x 28 stk. (blister) Dagsaktuel pris

Læs mere