Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST"

Transkript

1 Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

2 Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest 15/ Juni 2015 Publikationen er offentliggjort elektronisk på Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 2

3 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Indstilling... 5 Begrundelse for indstilling... 5 Akkrediteringspanelet... 5 I ansøgning om prækvalifikation er uddannelsen beskrevet på følgende måde... 6 Grundoplysninger... 6 Uddannelsens mål for læringsudbytte... 6 Uddannelsens struktur... 9 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Om akkrediteringen Sagsbehandling Dokumentation samlet oversigt Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 3

4 Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 4

5 Indstilling Danmarks Akkrediteringsinstitution (AI) indstiller Erhvervsakademi Midtvests ansøgning om akademiuddannelsen i automation og drift til: Begrundelse for indstilling Positiv akkreditering Da der er tale om en ny erhvervsrettet videregående uddannelse, sker indstillingen på baggrund af en vurdering af kriterium III, jf. Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, afsnit og bilag 1. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for læringsudbytte er i overensstemmelse med beskrivelsen af niveauet for videregående voksenuddannelser i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelse. Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte understøttes af uddannelsens fagelementer, og uddannelsens struktur understøtter, at de studerende kan nå læringsmålene. Uddannelsen bygger videre på adgangsgrundlaget, som er i overensstemmelse med de gældende regler for videregående voksenuddannelse. Akkrediteringspanelet Denne rapport er udarbejdet af AI i samarbejde med et akkrediteringspanel, som er nedsat til lejligheden. Panelet er sammensat, så medlemmerne har indgående viden om uddannelsens fagområder, uddannelsestilrettelæggelse og -gennemførelse og forholdene på arbejdsmarkedet. Panelet består af: Thomas Bak, professor, ph.d., sektionsleder ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet. Forsker bl.a. i elektronik, automation og energi. Er engageret i to internationale projekter med fokus på vindenergi, henholdsvis Offwind og NORCOWE. Martin Sejberg Nielsen, maskinmester, stærkstrømsingeniør, fagansvarlig lektor på SIMAC med ansvar for planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning og kurser på maskinmester- og skibsofficersuddannelserne. Underviser i automation og elektroteknik på de samme uddannelser. Arne Schøtt Hansen, cand.merc., projektleder på akademi- og diplomuddannelser og underviser på akademiuddannelsen i erhvervsøkonomi på Erhvervsakademi Aarhus. Tidligere uddannelseschef på Erhvervsakademi Aarhus. Har bl.a. været med til at udvikle akademiuddannelsen til merkonom og akademiuddannelsen i økonomi- og ressourcestyring. Karsten Lustrup, studerende på sidste modul af akademiuddannelsen i proces-, laboratorie- og fødevareteknologi på Erhvervsakademi Sjælland. Har syv års erfaring som senioroperatør og 20 års erfaring som industrioperatør i Novozymes. Akkrediteringspanelet har været i høring hos institutionen, som har haft mulighed for at gøre indsigelse, hvis der var tvivl om et panelmedlems habilitet. Alle panelmedlemmerne har underskrevet en habilitetserklæring og en erklæring om tavshedspligt. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 5

6 I ansøgning om prækvalifikation er uddannelsen beskrevet på følgende måde Det er vigtigt at tilegne sig ny viden for at kunne bidrage til udvikling af nye produkter, produktionsmetoder og forretningsmodeller. Derfor lægger akademiuddannelsen i automation og drift vægt på at udvikle den studerendes kompetencer inden for både teknik, samarbejde og innovation. Den automationsuddannede deltager i udvikling af automatiske anlæg, bl.a. i valget af optimal hardware og i forbindelse med konfiguration og softwareudvikling. Den automationsuddannede står i spidsen for den praktiske installation, der består af opstilling, indkøring, optimering og drift af automatiske anlæg i produktionstekniske miljøer. Dette enten som selvstændig, som ansat hos rådgiver, i produktionsvirksomheden eller hos leverandøren/underleverandører af sådanne anlæg. Akademiuddannelsen i automation og drift deles i 2 retninger: Industri, og Offshore olie og gas. (ansøgning om prækvalifikation Denne beskrivelse er kun gengivet i rapporten til almen introduktion. Teksten indgår ikke i vurderingsgrundlaget. Grundoplysninger Hovedområde Uddannelsen hører under fagområdet service, produktion, it, bygge og anlæg mv. Uddannelsens mål for læringsudbytte Ifølge Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) kan en akademiuddannelse tilrettelægges med flere uddannelsesretninger. En uddannelsesretning konstitueres af en række retningsspecifikke moduler, der giver den studerende mulighed for gennem specialisering eller toning inden for uddannelsens formål at kvalificere erhvervskompetencen i en given retning. For den enkelte uddannelsesretning fastlægges mål for læringsudbytte som delmål, der indgår i den enkelte uddannelses samlede mål for læringsudbytte (Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser), BEK nr. 776 af , 6, stk. 3). Af udkast til studieordning af 24. marts 2015 fremgår følgende titel og mål for læringsudbytte: Uddannelsen giver den uddannede ret til at anvende betegnelsen akademiuddannelse i automation og drift og den engelske betegnelse Academy Profession Degree in Automation and Operation. Uddannelsens mål for læringsudbytte Viden og forståelse Den uddannede har udviklingsbaseret viden om praksis og central anvendt teori og metode vedrørende: Kan forstå erhvervets anvendelse af styrings og regulerings tekniske begreber og metoder indenfor automation og maskinteknologi. Den uddannede har, inden for et eller flere af faglige områder, udviklingsbaseret viden om og forståelse for praksis i forbindelse med planlægning af udviklingsopgaver og vedligeholdelses projekter indenfor automation og maskinteknologi. Har viden om sammenhænge mellem centralt anvendt teori og praksis, samt begreber og anvendte metoder som f.eks. modellering og programmering, automatiserings arkitektur og tekniske udviklings værktøjer indenfor det maskintekniske område inden for offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Har viden om gældende standarder, tekniske installationer og drift indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 6

7 Færdigheder Den uddannede kan: Anvende et afgrænset sæt tekniske, kreative og analytiske færdigheder inden for den valgte specialisering i automation og drift. Vurdere praksisnære problemstillinger og opstille løsningsmuligheder indenfor automation og maskinteknologi. Formidle praksisnære automations og maskinteknologiske problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere og brugere. Den uddannede kan indenfor ét eller flere af profilforløbets områder vælge løsningsmodeller til praktisk arbejde med automations og maskinteknologiske udviklingsopgaver og projekter. Herunder netværksteknologier og simulering af proces. Anvende viden om maskin- energi, automation og procestekniske anlæg i relation til drift og sikkerhed indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Opstille, vurdere og vælge løsningsmodeller til grundlæggende praktiske problemstillinger indenfor det maskinteknologiske område inden for offshore olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Anvende metoder samt gældende standarder for vedligehold til at sikre, at de tekniske anlæg drives driftssikkert og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Formidle og kommunikere problemstillinger og løsningsmuligheder indenfor tekniske installationer indenfor offshore olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Kompetencer Den uddannede kan: Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring automation og drift med en professionel tilgang. Håndtere udviklingsorienterede situationer inden for den valgte specialisering situationer f.eks. kommunikations teknologier og protokoller indenfor det maskintekniske område indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel automations og maskinteknologisk tilgang. I en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen praksis i relation til specialiseringen indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Den uddannede skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer og beherske tekniske udviklingsværktøjer indenfor det maskintekniske område indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om styring og regulering i det maskinteknisk område indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Tilegne sig færdigheder og ny viden indenfor maskintekniske fagområder indenfor offshore, olie og gas, samt det automationstekniske område indenfor industri. Uddannelsesretningen Industri Den, der har gennemført en godkendt uddannelsesretning, har ret til at anvende den betegnelse, der knytter sig til den videregående voksenuddannelse efterfulgt at den retningsbetegnelse, der fremgår af studieordningen. Den uddannede har ret til at anvende betegnelsen Akademiuddannelse i Automation og drift og den engelske betegnelse AP Degree in Automation and Operation, Industry. Yderligere mål for læringsudbytte for uddannelsesretningen er anført neden for: Viden og forståelse Den uddannede har viden om: Fysisk og matematisk teori, der ligger til grund for tekniske systemer inden for automation og drift. Styrings- og reguleringstekniske begreber, teorier og metoder, der anvendes inden for automation, og forstår forskellige teknologiers anvendelsesmuligheder. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 7

8 Netværksteknologier og protokoller, der kan anvendes til kommunikation på forskellige niveauer i et automatisk anlæg. Færdigheder Den uddannede kan: Anvende tekniske, kreative og analytiske færdigheder, der knytter sig til dimensionering, design, programmering, konfiguration af styrings- og reguleringsanlæg og vedligehold inden for automation. Vurdere praksisnære problemstillinger inden for styring, regulering, overvågning og kommunikation samt opstille løsningsmuligheder. Formidle praksisnære automations og maskinteknologiske problemstillinger og løsningsforslag til samarbejdspartnere. Kompetencer Den uddannede kan: Deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for automations og vedligeholdelses området. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring automation og drift med en professionel tilgang. Tilegne sig ny viden i relation til kommunikations- og automationsområdet i en struktureret sammenhæng. Deltage i idriftsættelse og optimering af automatiske anlæg. Håndtere fejlsøgning samt servicering og vedligeholdelse af mindre automatiske anlæg. Uddannelsesretningen Offshore, olie og gas Den uddannede har ret til at anvende betegnelsen Akademiuddannelse i Automation og drift, Offshore, olie og gas og den engelske betegnelse Academy Profession Degree in Automation and Operation, Offshore, oil and gas. Yderligere mål for læringsudbytte for uddannelsesretningen er anført neden for: Viden og forståelse Den uddannede har viden om og forståelse for: Praksis og anvendte metoder indenfor det maskinteknologiske område, der benyttes i offshore olie og gas. Opbygning og drift af platforme indenfor olie og gas anlæg. Olie og gas produktionen. Gældende standarder og normer inden for offshore olie og gas Færdigheder Den uddannede kan: Analysere og vurdere problemstillinger vedrørende maskintekniske anlæg, der anvendes til drift af olie og gas produktion. Planlægge og forestå den tekniske virkemåde af tekniske anlæg, således at de fungerer driftssikkert og optimalt indenfor olie og gas produktion. Vurdere driftsmæssige problemstillinger under hensynstagen til sikkerheds og miljømæssige forhold indenfor olie og gas produktion. Kompetencer Den uddannede kan: Deltage i projektudvikling ved strukturering og dokumentation af løsninger under hensyntagen til gældende regler og standarder inden for offshore, olie og gas samt vedligeholdelses området. Opstille løsningsforslag til optimering og udvikling af maskintekniske anlæg indenfor offshore, olie og gas. Deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde omkring offshore, olie og gas med en professionel tilgang. (Udkast til studieordning af 24. marts 2015). Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 8

9 Uddannelsens struktur (Udkast til studieordning af 24. marts 2015). Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 9

10 Kriterium III: Mål for læringsudbytte Der er sammenhæng mellem uddannelsens indhold og målene for læringsudbytte. Uddybning: uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til den relevante typebeskrivelse i den danske kvalifikationsramme for videregående uddannelser, der er sammenhæng mellem uddannelsens struktur, læringsmål og adgangsgrundlag set i forhold til målene for læringsudbytte. Vurdering Kriteriet er tilfredsstillende opfyldt. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for læringsudbytte er i overensstemmelse med beskrivelsen af niveauet for en videregående voksenuddannelse i kvalifikationsrammen. Uddannelsens samlede mål for læringsudbytte understøttes af uddannelsens elementer, og uddannelsens struktur understøtter, at den studerende kan nå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Uddannelsen bygger videre på adgangsgrundlaget, som er i overensstemmelse med de gældende regler for videregående voksenuddannelser. Uddybning af vurderingen Den samlede vurdering af kriteriet er baseret på vurderinger af følgende forhold: Har mål for læringsudbytte det rette niveau for uddannelsestypen? Institutionen har vedlagt et udkast til uddannelsens studieordning (af 24. marts 2015), hvor uddannelsens mål for læringsudbytte, struktur og indhold er beskrevet. Både uddannelsens fælles mål for læringsudbytte og delmål for de to uddannelsesretninger er opdelt i viden, færdigheder og kompetencer (jf. oversigten i denne rapport, s. 6-7). Uddannelsens mål for læringsudbytte omfatter, at dimittenden har udviklingsbaseret viden om praksis og kan forstå erhvervets anvendelse af styrings- og reguleringstekniske begreber og metoder inden for automation og maskinteknologi. Den uddannede kan vælge løsningsmodeller til praktisk arbejde med automations- og maskinteknologiske udviklingsopgaver og projekter (udkast til studieordning af 24. marts 2015, s. 3). Akkrediteringspanelet har sammenholdt uddannelsens mål for læringsudbytte med kvalifikationsrammen (beskrivelsen af niveauet for en videregående voksenuddannelse) og vurderer, at der er overensstemmelse. Det fremgår fx, at den uddannede skal kunne deltage i fagligt og tværfagligt samarbejde om styring og regulering inden for det maskintekniske område. Disse kompetencer svarer til beskrivelsen af niveauet for akademiuddannelser i kvalifikationsrammen. Panelet har desuden sammenholdt delmålene for de to uddannelsesretninger med kvalifikationsrammen og vurderer, at også delmålene lever op til typebeskrivelsen for videregående voksenuddannelse. Delmålene beskriver den yderligere viden og de specifikke færdigheder og kompetencer, som den uddannede opnår gennem sit valg af specialisering. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens mål for læringsudbytte lever op til typebeskrivelsen for en videregående voksenuddannelse i kvalifikationsrammen. Er uddannelsens samlede læringsudbytte understøttet af uddannelsens elementer? Institutionen har udarbejdet en oversigt, som viser sammenhængen mellem læringsmål og uddannelsens moduler (ansøgningen, s. 9-10), og har vedlagt udkast til studieordning af 24. marts Uddannelsens obligatoriske moduler er el-teknologi og integrerede automatiske enheder (10 ECTS-point), automation design (10 ECTSpoint) samt drift og vedligehold (5 ECTS-point). Der er i udkastet til studieordningen anført læringsmål for hvert modul, som er opdelt i henholdsvis viden, færdigheder og kompetencer. Et eksempel er modulet automation og design af automatiske enheder. Her opnår den studerende viden om teknologi og gældende regler for udvikling Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 10

11 af operatørinterface til betjening af et automatisk anlæg. Den studerende opnår færdigheder i at konfigurere forskellige former for industriel kommunikation samt kompetencer til i en struktureret sammenhæng at tilegne sig ny viden i relation til styrings- og reguleringsområdet (udkast til studieordning af 24. marts 2015, bilag 1, obligatoriske moduler, s. 11). Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsens samlede mål for læringsudbytte understøttes af uddannelsens fagelementer. Det fremgår fx af uddannelsens mål for læringsudbytte, at den uddannede kan anvende metoder samt gældende standarder for vedligehold til at sikre, at de tekniske anlæg drives driftssikkert og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Dette læringsmål bliver understøttet af det obligatoriske modul drift og vedligehold. Af beskrivelsen af modulets læringsmål fremgår det fx, at den studerende opnår viden om gældende standarder for vedligehold og teknisk dokumentation i henhold til gældende normer og standarder for vedligehold af automatiske anlæg (udkast til studieordning af 24. marts 2015, s. 12). Sammenhængen kan også eksemplificeres ved hjælp af uddannelsesretningen Offshore olie og gas og modulet maskinteknologi offshore olie og gas (udkast til studieordning af 24. marts 2015, s. 17). I modulet opnår den studerende viden om grunddiscipliner vedrørende maskintekniske anlæg inden for offshore, olie og gas. Den studerende opnår færdigheder i at planlægge og forestå den tekniske virkemåde af tekniske anlæg, så de fungerer driftssikkert og optimalt, og kompetencer til at opstille løsningsforslag til optimering af maskintekniske anlæg inden for offshore olie og gas. Dette understøtter de fastlagte delmål for uddannelsesretningen og uddannelsens mål for læringsudbytte. Det gælder fx læringsmålet om, at dimittenden kan opstille, vurdere og vælge løsningsmodeller til grundlæggende praktiske problemstillinger inden for det maskinteknologiske område. Akkrediteringspanelet vurderer for begge uddannelsesretninger, at strukturen vil understøtte, at de studerende kan nå de samlede mål for læringsudbytte. Uddannelsen består af obligatoriske moduler inden for automation og drift, retningsspecifikke moduler og valgmoduler. Uddannelsesretningen Offshore, olie og gas består af tre retningsspecifikke moduler på i alt 20 ECTS-point (maskinteknologi offshore olie og gas, sikkerhed, offshoreproduktion og teknik) og et valgfag på 5 ECTS-point. Uddannelsesretningen Industri består af to retningsspecifikke moduler på i alt 20 ECTS- point (maskinteknologi industri og el-tek. & automatiske enheder) samt valgfag på i alt 5 ECTS-point. Samlet set vurderer akkrediteringspanelet, at uddannelsens mål for læringsudbytte understøttes af uddannelsens fagelementer. I forlængelse heraf vurderer panelet, at uddannelsens struktur understøtter, at de studerende kan nå uddannelsens samlede mål for læringsudbytte. Bygger uddannelsen videre på adgangsgrundlaget? Institutionen oplyser, at adgang til uddannelsen er betinget af, at ansøgeren har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en relevant erhvervsuddannelse, en relevant grunduddannelse for voksne (GVU) eller en gymnasial uddannelse. Ansøgeren skal desuden have mindst to års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse eller opnået sideløbende med den adgangsgivende uddannelse. Institutionen optager endvidere ansøgere, der efter individuel kompetencevurdering i henhold til 15 a i lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne har realkompetencer, der anerkendes som svarende til adgangsbetingelserne. Akkrediteringspanelet vurderer, at uddannelsen bygger videre på adgangsgrundlaget. Adgangskravene er desuden i overensstemmelse med Bekendtgørelse om videregående voksenuddannelser (akademiuddannelser) (BEK nr. 776 af ). Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 11

12 Om akkrediteringen Lovgrundlag En akkrediteringsvurdering af en uddannelse er en faglig vurdering af, om uddannelsen lever op til foruddefinerede kriterier. Denne akkrediteringsvurdering er foretaget med udgangspunkt i de kriterier for uddannelsers kvalitet og relevans, som er fastlagt i bekendtgørelse nr. 745 af (Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser). Metode og proces Akkrediteringsprocessen bygger på metodiske elementer, som er internationalt anerkendte, og på de europæiske standarder og retningslinjer for kvalitetssikring af videregående uddannelse. Hovedelementerne i akkrediteringsprocessen er, at institutionen indsender sit skriftlige materiale kunne opstille, vurdere og vælge løsningsmodeller til grundlæggende praktiske problemstillinger inden for det maskinteknologiske område. alle for at vise, hvordan kriterierne er opfyldt, at et fagligt akkrediteringspanel vurderer dette, og at der udarbejdes en akkrediteringsrapport, som offentliggøres. AI har tilrettelagt akkrediteringsprocessen med det formål at sikre en transparent proces og tilvejebringe et solidt dokumentationsmateriale, som akkrediteringspanelet kan foretage sin vurdering på baggrund af. Processen skitseres kort herunder. En uddybning af processen findes i AI s Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud, som er tilgængelig på Institutionen har været inviteret til et vejledende informationsmøde om akkrediteringsopgaven. Institutionen har indsendt ansøgning og bilag for at vise, hvordan de opfylder kriterierne. Kravene til den skriftlige dokumentation fremgår af Vejledning til uddannelsesakkreditering. Nye uddannelser og udbud. Akkrediteringspanelet og AI har analyseret materialet ud fra de kriterier, som er fastlagt for akkreditering af nye uddannelser og udbud, og har bedt institutionen om at indsende supplerende dokumentation ved tvivlsspørgsmål. AI har udarbejdet akkrediteringsrapporten på baggrund af institutionens skriftlige materiale og akkrediteringspanelets analyse og vurdering heraf. Rapporten er godkendt af akkrediteringspanelet. Rapporten har været i høring på uddannelsesinstitutionen. Institutionen har ikke indsendt høringssvar. AI har sendt den endelige akkrediteringsrapport til Akkrediteringsrådet og har samtidig offentliggjort rapporten på Akkrediteringsrapporten danner grundlag for Akkrediteringsrådets afgørelse om positiv akkreditering eller afslag på akkreditering. Akkrediteringsrådet meddeler sin afgørelse til uddannelsesinstitutionen og Uddannelses- og Forskningsministeriet. Organisering Fra AI har akkrediteringskonsulent Trine Jensen stået for at gennemføre akkrediteringsprocessen og at udarbejde rapporten i samarbejde med områdechef Inge Enroth, der har det overordnede ansvar. Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 12

13 Sagsbehandling Ansøgningen er modtaget 2. februar Supplerende oplysninger modtaget 24. marts og 12. april Akkrediteringsrapporten er sendt i høring hos institutionen 29. april Akkrediteringsrapporten er behandlet på Akkrediteringsrådets møde 26. juni Bemærkninger Institutionen har ændret uddannelsens struktur i marts 2015, efter at ansøgningen er udarbejdet. Institutionen har valgt at flytte 5 ECTS-point til uddannelsens obligatoriske del, nemlig faget drift og vedligehold. AI har orienteret Uddannelses- og Forskningsministeriet (prækvalifikation) om ændringen. Det er desuden AI s vurdering, at der er tale om en mindre justering, som udgør en forbedring af den ansøgte uddannelse. I gennemgangen af studieordningen har akkrediteringspanelet bemærket enkelte sproglige fejl og mangler, som ikke vedrører vurderingen af uddannelsens niveau, struktur eller det beskrevne faglige indhold i modulerne. Som det også fremgår af rapporten, vurderer panelet, at uddannelsens samlede mål for læringsudbytte har det rette niveau for uddannelsestypen, og at der er sammenhæng mellem de samlede mål for læringsudbytte, læringsmålene for fagelementerne og adgangsgrundlaget. AI har orienteret institutionen om fejl og mangler i formuleringerne i høringsperioden. Dokumentation samlet oversigt Ansøgning om ny uddannelse februar Udkast til studieordning Følgebrev med rektors godkendelse Supplerende dokumentation 24. marts Svar på supplerende spørgsmål - Udkast til studieordning Supplerende oplysninger 12. april 2015 (ang. sproglige rettelser i studieordningen) Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi Midtvest Side 13

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i VVS-installation

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2015 Ny uddannelse Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i EL-installation Københavns Erhvervsakademi 15/014576 December 2015 Publikationen

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i VVS-installation Akkrediteringsrådet

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i automation og drift Revideret 9.06.15 Akademiuddannelse i automation og drift STUDIEORDNING 06.15 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi

Akkrediteringsrapport. Ny uddannelse. Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akkrediteringsrapport 2016 Ny uddannelse Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi Akademiuddannelse i byggeteknologi KEA Københavns Erhvervsakademi 16/004364 Juni 2016 Publikationen

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akkrediteringsrapport 2015 NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi MidtVest Side 2 Akademiuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG

Akkrediteringsrapport AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akkrediteringsrapport 2015 AKKREDITERING AF NYT UDBUD AF NY UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I AUTOMATION OG DRIFT ERHVERVSAKADEMI SYDVEST, ESBJERG Akademiuddannelsen i automation og drift, Erhvervsakademi

Læs mere

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny

Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny Professionsbachelor som diplomingeniør i forsyningsteknik inden for vand, spildevand og fjernvarme Professionshøjskolen VIA University College Ny uddannelse Ny uddannelse 14/003427 Juni 2014 Publikationen

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG FORVALTNING OG ADMINISTRATION ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Københavns Erhvervsakademi Rektor Inge Østerskov Miriam Skjalm Lissner Sendt pr. e-mail: kea@kea.dk, rektor@kea.dk, misl@kea.dk Positiv akkreditering af ny akademiuddannelse i byggekoordination Akkrediteringsrådet

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i automation og drift Københavns Erhvervsakademi, København

Akkrediteringsrapport. Nyt udbud af eksisterende uddannelse. Akademiuddannelse i automation og drift Københavns Erhvervsakademi, København Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i automation og drift Københavns Erhvervsakademi, København Akademiuddannelse i automation og drift Københavns Erhvervsakademi

Læs mere

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING

AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I OFFENTLIG ADMINISTRATION OG FORVALTNING ERHVERVSAKADEMI DANIA, VIBORG Akademiuddannelse i offentlig administration og

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR INFORMATIONSTEKNOLOGI (DATAMATIKER AK) (ENGELSKSPROGET) COPENHAGEN BUSINESS ACADEMY, LYNGBY Erhvervsakademiuddannelse inden

Læs mere

Akademiuddannelse i automation og drift Erhvervsakademi Kolding, Kolding

Akademiuddannelse i automation og drift Erhvervsakademi Kolding, Kolding Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i automation og drift Erhvervsakademi Kolding Akademiuddannelse i automation og drift Erhvervsakademi Kolding, Kolding

Læs mere

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet

Dette brev er også sendt til: Styrelsen for Videregående Uddannelser, Uddannelses- og Forskningsministeriet University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af nyt udbud af akademiuddannelsen i automation og

Læs mere

Diplomuddannelse i softwareudvikling

Diplomuddannelse i softwareudvikling Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-495/ 495/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i softwareudvikling Akkreditering af ny uddannelse Indstilling

Læs mere

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis.

Det er rådets faglige helhedsvurdering, at uddannelsen opfylder kriterierne for kvalitet på tilfredsstillende vis. Professionshøjskolen University College Nordjylland Rektor Kirsten Ravn Bundgaard Lene Zakarias Sendt pr. e-mail: ucn@ucn.dk, KIB@ucn.dk, lez@ucn.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse

Læs mere

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17.

Afslaget betyder, at I ikke kan udbyde uddannelsen på det pågældende udbudssted, jf. akkrediteringslovens 17. Erhvervsakademi Dania Rektor Lis Randa Inger Christensen Sendt pr. e-mail: eadania@eadania.dk, lra@eadania.dk, ic@eadania.dk Afslag på akkreditering Akkrediteringsrådet har 24. november 2014 truffet afgørelse

Læs mere

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West

Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Udbud af profilforløb i human resources ved CPH West Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-576/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb i human resources ved CPH

Læs mere

Akademiuddannelse i automation og drift University College Nordjylland, Aalborg og Frederikshavn

Akademiuddannelse i automation og drift University College Nordjylland, Aalborg og Frederikshavn Akkrediteringsrapport 2015 Nyt udbud af eksisterende uddannelse Akademiuddannelse i automation og drift University College Nordjylland, Aalborg og Frederikshavn Akademiuddannelse i automation og drift

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR I FINANS (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J 14/006361 Januar 2016 Publikationen er offentliggjort elektronisk

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 834 af 03/07/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 20. august 2015 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore

Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-543/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor inden for offshore Akkreditering

Læs mere

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser

Bekendtgørelse om kriterier for universitetsuddannelsers relevans og kvalitet og om sagsgangen ved godkendelse af universitetsuddannelser BEK nr 1402 af 14/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 29. november 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Universitets-

Læs mere

Profilforløb i oplevelsesøkonomi

Profilforløb i oplevelsesøkonomi Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-579/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i oplevelsesøkonomi Akkreditering af ny uddannelse Indstilling til

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Erhvervsakademi Midtjylland Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-493/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-501/ MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning Akkreditering af ny uddannelse

Læs mere

Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme.

Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som diplomingeniør i forsyningsteknik i vand, spildevand og fjernvarme. Professionshøjskolen VIA University College Rektor Harald Mikkelsen Lotte Thøgersen Sendt pr. e-mail: viauc@viauc.dk, hm@viauc.dk, lot@via.dk Positiv akkreditering af ny professionsbacheloruddannelse som

Læs mere

Diplomuddannelse i vurdering

Diplomuddannelse i vurdering Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i vurdering Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2009-0082/KJE

Læs mere

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel

Studieordning Produktionsteknolog uddannelsen Fællesdel Stud dieordning Produktionsteknolog Fællesdel uddannelsen 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 1. Studieordningens rammer... 1 1.1 For uddannelsen gælder seneste version af følgende love

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Uddannelsesleder Gert Simonsen Sendt pr. e-mail: gs@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Læs mere

Akademiuddannelse i automation og drift. STUDIEORDNING for

Akademiuddannelse i automation og drift. STUDIEORDNING for for Akademiuddannelse i automation og drift 15.02.2016 Indhold 1 1. Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens titel... 2 5 Adgangskrav... 2 6 Uddannelsens mål

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-488/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8, stk. 2, 12, stk. 2, 14, stk. 2, 18, stk. 4, 20, 21, stk. 4 og 22,

Læs mere

Bekendtgørelse om akademiuddannelser

Bekendtgørelse om akademiuddannelser BEK nr 1009 af 29/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Uddannelses- og Forskningsmin., Styrelsen for Videregående Uddannelser,

Læs mere

Desuden har ansøgeren ikke sandsynliggjort, at målene for uddannelsens læringsudbytte modsvarer et konkret behov for uddannelsen.

Desuden har ansøgeren ikke sandsynliggjort, at målene for uddannelsens læringsudbytte modsvarer et konkret behov for uddannelsen. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole og Aarhus tekniske Skole Uddannelsesleder Arne Schøtt Hansen og Studierektor Mogens Enevoldsen Sendt pr. e-mail: asha@aabc.dk Akkreditering

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i softwareudvikling ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Gregers Christensen Sendt pr. e-mail: gc@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny

Læs mere

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse

Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse via Akademiuddannelse i socialpædagogik Professionshøjskolen UC Nordjylland i Nørresundby Nyt udbud af eksisterende uddannelse Nyt udbud af eksisterende uddannelse 14/003426 Juni 2014 Publikationen er

Læs mere

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden.

Der mangler desuden begrundelse og dokumentation for, at de enkelte elementer i uddannelsen er placeret hensigtsmæssigt i forhold til hinanden. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Aarhus Tekniske Skole Att. Studierektor Mogen Enevoldsen Sendt på e-mail: me@ats.dk Akkreditering af ny erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Læs mere

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen

Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Uddannelse til Professionsbachelor i eksport og teknologi ved TietgenSkolen Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-569/CW, RKP DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til Professionsbachelor

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 16. januar 2009 behandlet anmodning om akkreditering af den ansøgte diplomuddannelse i sportsmanagement. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse i sportsmanagement Akkrediteringsrådet

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af uddannelse til professionsbachelor i softwareudvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-491/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017

BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 BEK nr 473 af 05/05/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 055.04D.021 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Erhvervsakademi Århus Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-0237/JSR DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt

Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Udbud af diplomuddannelse til naturfagsvejleder ved University College Lillebælt Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-508/MA DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af diplomuddannelse

Læs mere

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE

UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMIET LILLEBÆLT, ODENSE Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING

Akkrediteringsrapport NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akkrediteringsrapport 2014 NYT UDBUD AF EKSISTERENDE UDDANNELSE AKADEMIUDDANNELSE I VELFÆRDSTEKNOLOGI I PRAKSIS ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST, HERNING Akademiuddannelse i velfærdsteknologi i praksis Erhvervsakademi

Læs mere

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk

CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby. Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt profilforløb i human resources Akkrediteringsrådet

Læs mere

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Diplomuddannelse i international handel og markedsføring Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-567/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor

Udbud af uddannelse til professionsbachelor Udbud af uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ved Nordjyllands Erhvervsakademi Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-585/ENG DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København

Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning ved Professionshøjskolen Metropol i København Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer:

Læs mere

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk

Hotel- og Restaurantskolen. Att.: Marianne Juul Jensen. Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Hotel- og Restaurantskolen Att.: Marianne Juul Jensen Sendt pr. e-mail: mjj@hrs.dk org@brock.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i International

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI KOLDING, KOLDING Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af ny uddannelse til professionsbachelor i sportsmanagement

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole

Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Udbud af diplomuddannelse i formidling af kunst og kultur til børn og unge ved University College Sjælland og Odsherred Teaterskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer:2008-506/MA

Læs mere

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby

Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Profilforløb i skatter og afgifter ved Erhvervsakademi Århus i Viby Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Oktober 2010 Journalnummer: 2010-0128 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Høringsudkast Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12.

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Universitet Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i bæredygtig energiteknik ved Aalborg Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-538/GRZ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Udbud af uddannelse til professionsbachelor i international handel og markedsføring ved Handelsskolen Sjælland Syd Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-557/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser

Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets. Nye uddannelser Vejledning til uddannelsesakkreditering af Kulturministeriets uddannelser Nye uddannelser Oktober 2016 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Vejledningens funktion og opbygning... 3 1.3. Faser

Læs mere

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 22. maj 2012 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i socialpædagogik.

Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den 22. maj 2012 behandlet anmodning om akkreditering af det ansøgte profilforløb i socialpædagogik. Professionshøjskolen VIA University College Poul Erik Philipsen Sendt pr. e-mail: viauc@viauc.dk pep@viauc.dk Akkreditering af nyt profilforløb i socialpædagogik Akkrediteringsrådet har på rådsmøde den

Læs mere

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord

Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Udbud af diplomuddannelse i international handel og markedsføring ved Handelsskolen København Nord Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-568/AHT DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet

Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet BEK nr 339 af 06/04/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 22. december 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 16/01088-12 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College

Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Udbud af uddannelse til professionsbachelor i offentlig administration ved Professionshøjskolen Sjælland University College Akkreditering af nyt udbud af godkendt uddannelse Journalnummer: 2009-92/MSN

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for energiteknologi ved Teknisk Erhvervsskole Center Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-534/JBH DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.

University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard. Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Lillebælt Den frie Lærerskole i Ollerup Att.: Seminarielærer Laust Riis-Søndergaard Sendt pr. e-mail: lrs@post6.tele.dk Akkreditering af nyt

Læs mere

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes:

I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni 2013 om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner fastsættes: Udkast til Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser under Kulturministeriet I medfør af 26, stk. 1, i lov nr. 601 af 12. juni

Læs mere

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET)

ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD ERHVERVSAKADEMIUDDANNELSE INDEN FOR MEDIE OG KOMMUNIKATION (MULTIMEDIEDESIGNER AK) (ENGELSKSPROGET) ERHVERVSAKADEMI AARHUS, VIBY J Erhvervsakademiuddannelse

Læs mere

Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer 2008-522/SHC DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Erhvervsakademiuddannelse inden for automationsteknologi

Læs mere

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS

Akkrediteringsrapport EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Akkrediteringsrapport 2016 EKSISTERENDE UDBUD UDDANNELSEN TIL PROFESSIONSBACHELOR SOM BYGNINGSKONSTRUKTØR (ENGELSKSPROGET) VIA UNIVERSITY COLLEGE, AARHUS Uddannelsen til professionsbachelor som bygningskonstruktør

Læs mere

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk

Professionshøjskolen University College Syd Att.: Marianne Kemény Hviid. Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk ACE Denmark Professionshøjskolen University College Att.: Marianne Kemény Hviid Sendt pr. e-mail: mkh@ucsyd.dk ucsyd@ucsyd.dk Akkreditering af nyt udbud af profilforløb i ungdoms- og voksenundervisning

Læs mere

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen

Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Udbud af profilforløb i tolkning ved Danmarks Forvaltningshøjskole, Professionshøjskolen Metropol - Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-500/MSN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration

Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-475/KST DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor i systemadministration

Læs mere

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg

Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Profilforløb i beskæftigelse ved Professionshøjskolen Metropol på Frederiksberg Akkreditering af udbud af ny uddannelse Indstilling til Akkrediteringsrådet Maj 2011 Journalnummer: 2010-0249 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Læs mere

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold

Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Uddannelse til professionsbachelor som socialrådgiver med fokus på arbejdsmarkedsforhold Akkreditering af ny uddannelse Journalnummer: 2008-593/IE DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Per Justesen Sendt pr. e-mail: pju@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i sportsmanagement

Læs mere

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring

Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse i international handel og markedsføring ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Handelsskolen København Nord Att.: Afdelingsforstander Ole Gram-Olesen Sendt pr. mail: oo@knord.dk handelsskolen@knord.dk Akkreditering af nyt udbud af ny diplomuddannelse

Læs mere

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering:

Følgende forhold er samlet set blevet tillagt væsentlig betydning for Akkrediteringsrådets beslutning om at meddele afslag på akkreditering: ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.

University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen. Sendt pr. e-mail: jol@ucsj. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen University College Sjælland Odsherred Teaterskole Att.: Udviklings- og Kvalitetschef Johny Lauritsen Sendt pr. e-mail: jol@ucsj.dk Akkreditering af ny diplomuddannelse

Læs mere

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse

Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring. Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Udbud af professionsbacheloruddannelsen i international handel og markedsføring

Læs mere

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration

Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i produktudvikling og teknisk integration BEK nr 892 af 08/07/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 056.03G.251 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12

Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 Akademiuddannelsen i Ungdomspædagogik 05.12 STUDIEORDNING Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav 6. Uddannelsens mål for

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole

Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Udbud af profilforløb i innovation og entrepreneurship ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-551/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af profilforløb

Læs mere

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12

STUDIEORDNING For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01.07.12 For Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis 01. Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Akademiuddannelsen Velfærdsteknologi i praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål

Læs mere

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk

Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup. Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Nordjyllands Erhvervsakademi Att.: Uddannelseschef John Ejdrup Sendt pr. e-mail: jle@noea.dk noea@noea.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION

Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse AUTOMATION Kapitel 8 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for den tekniske diplomuddannelse i AUTOMATION Diploma of Engineering in Control Engineering Studiestart september 2010, Version 1.0 Studieordningen

Læs mere

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk

Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen. Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen Århus Købmandsskole Att.: Rektor Christian Mathiasen Sendt pr. e-mail: chma@aabc.dk eak@aabc.dk Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse til professionsbachelor

Læs mere

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole

Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Udbud af administrationsøkonomuddannelsen ved Køge Handelsskole Akkreditering af nyt udbud af eksisterende uddannelse Journalnummer: 2008-587/AGI DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af administrationsøkonomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen

Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen Udbud af erhvervsakademiuddannelse inden for ernæringsteknologi ved Slagteriskolen i Roskilde Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-519/KWJ DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 26. juni 2013 Lovtidende A 2013 Udgivet den 26. juni 2013 24. juni 2013. Nr. 745. Bekendtgørelse om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner og godkendelse af nye videregående uddannelser I medfør af 8,

Læs mere

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede.

Eftersom nyt profilforløb i human resources har fået afslag på akkreditering, er forudsætningen for oprettelsen af udbuddet ikke tilstede. ACE Denmark - Akkrediteringsinstitutionen CPH West Att.: Afdelingsleder Anne Louise Vaarby Sendt pr. e-mail: anlv@cphwest.dk cphwest@cphwest.dk Akkreditering af nyt udbud af nyt profilforløb i human resources

Læs mere

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København

Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation ved Ingeniørhøjskolen i København Udbud af uddannelse til professionsbachelor som diplomingeniør i proces og innovation Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer: 2008-549/CMO DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af uddannelse

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark.

Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Kvalifikationsniveauer Nedenfor beskrives de fire niveauer for videregående uddannelse i Danmark. Erhvervsakademiniveau Personer der opnår grader på dette niveau Viden Skal have viden om erhvervets og

Læs mere

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi MidtVest eamv@eamv.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi MidtVests ansøgning om godkendelse

Læs mere

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole

Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Udbud af professionsbachelor i spiludvikling ved Århus Købmandsskole Akkreditering af nyt udbud af ny uddannelse Journalnummer 2008-483/SPN DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Udbud af professionsbachelor i spiludvikling

Læs mere

Udkast til afslag på godkendelse

Udkast til afslag på godkendelse Aalborg Universitet aau@aau.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aalborg Universitets ansøgning om godkendelse af ny

Læs mere