Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus"

Transkript

1 Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Jørn Elo Hansen kl møde med Seniorrådet

2 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side 1. Godkendelse af dagsorden Budget Socialudvalget - juni Godkendelse af årsregnskab 2014 for H.P. Poulsens Legat Mødeplan Socialudvalget Orienteringssag - rehabilitering på pleje og omsorgområdet, effekt af indsats Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Uanmeldte tilsyn Pleje og Omsorg, kommunale og private leverandører Orientering om Frivillig Fredag Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Orientering fra formanden Dialogmøde med Seniorrådet den 2. juni Eventuelt...20 Bilagsoversigt...21 Underskriftsside...23

3 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunens styrelse. Forretningsorden for Socialudvalget i Vordingborg Kommune. Sagsfremstilling Dagsorden til mødet er udarbejdet og udsendt til Socialudvalgets medlemmer i henhold til den godkendte forretningsorden. Indstilling Administrations indstiller, at det udsendte forslag til dagsorden godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 2

4 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Budget Socialudvalget - juni 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omnsorg - Sagsbeh: Henrik Svensson Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Vordingborg Kommunes budgetstrategi Sagsfremstilling På dette møde skal udvalget prioritere og godkende de budgetforslag som skal videre til Kommunalbestyrelsens samlede budgetprioritering i budgetseminaret og de efterfølgende budgetforhandlinger. Udvalgets ramme i 2016 er justeret med 22,5 mio. kr. som følge af demografireguleringen. Det svarer til en opregulering på 5,6 % i forhold til korrigeret budget Til sammenligning er demografireguleringen bl.a. beregnet på en forventet stigning af de 65+ årige på 2,9 %. Dermed vil den gennemsnitlige udgift pr. 65+ årig, som er sammenligningsgrundlaget i ECO-nøgletallene, stige med 2,6 % fra 2015 til Udvalgets ramme er derudover reduceret med 2,4 mio. kr. som følge af den reduktion på 0,5%, som blev vedtaget i sidste års budget. I bilag 1 fremgår det ene forslag som er fremkommet fra administrationen, på de tidligere møder i udvalget og ved dialogen (høringen) med interessenter. Udvalget skal godkende at forslaget udmøntes i budget Som følge af den vedtagne budgetstrategi skal hvert udvalg udpege prioriteringsforslag på mindst 1,5 % af rammen. Det vil sige både reduktionsforslag og forslag til nye tiltag for i alt 6,3 mio. kr. Udvalget skal derfor prioritere både mellem reduktionsforslagene, således at der godkendes forslag for mindst 6,3 mio. kr. og mellem de nye tiltag således at der er en rimelig balance mellem de prioriterede reduktionsforslag og de prioriterede nye tiltag. Begge typer fremgår af bilag 2. Administrationen har ikke fremlagt forslag til anlægsønsker som skal med i det videre arbejde med prioritering af det samlede budget for Vordingborg Kommune. I udvalgets behandling af budgetforslagene kan inddrages de indledende drøftelser der foregik på temamødet i Kommunalbestyrelsen 30. april 2015 samt de modtagne bidrag til dialog (høringssvar) fra forskellige interessenter. Disse fremgår af bilag 3-5. Som supplerende oplysninger er der et bilag 6 med KORA s ECO-nøgletal vedr. Tilbud til ældre samt et bilag 7 med en status på projekt bevægelse i aktivitetscentre og generationsaktiviteter. Forslag til budgetbemærkninger og takster forelægges på udvalgets møde i august. Beslutning i Socialudvalget den Forslag til nye tiltag pegede mod visioner redigeres så det fremgår tydeligere at den øgede bosætning med demente i demensboliger delvis financieres af reduktion på mellemkommunal refusion samt reduktion af daghjem på henholdsvis Klintholm og Solvang plejecentre. Administrationen inddrager MED-organisationen. Udvalget inddrager Seniorrådet ved kommende møde. Michael Larsen og Vibe Bøgvad tager forbehold for reduktionsforslag. De ønsker inden endelig stillingtagen, at drøfte de forelagte forslag med Seniorrådet. Herunder om Seniorrådet har alternative forslag. Umiddelbart ønsker det samlede udvalg ikke at reducere på de basale aktiviteter, men ønsker alligevel en beregning på reduktion af bad og rengøring. 3

5 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Beslutning i Socialudvalget den Eva Sommer-Madsen, Jørn Elo Hansen, Heino Hahn anbefaler de fremlagte forslag minus reduktion på bad og rengøring. Vibe Bøgvad og Michael Larsen tager forbehold for reduktionsprocenter. Udvalget er enig om at der fortsat skal arbejdes med teknologiske løsninger, herunder netdækning. Udvalget er ligeledes enig i at Seniorrådet allerede i år tilgodeses med kr. Beslutning i Områdeudvalg for Sundhed, Ældre, Psykiatri og Handicap den Områdeudvalget udtaler bekymring omkring de foreslåede besparelser. Besparelser vil bl.a. betyde færre aktiviteter, reduceret serviceniveau og utilstrækkelig tidlig indsats. Ved for tidlig udskrivning fra sygehusene kræves en stor arbejdsindsats. Denne opgave kræver også personale med kompetencer. Dette kan være vanskelig at opfylde, ved besparelser på dette område. Også det forebyggende arbejde som inddrager de frivillige vanskeliggøres. Længst mulig i eget hjem kan ikke understøttes som nu, hvis de foreslåede besparelser gennemføres. Indstilling Administrationen indstiller, at at udmøntningen af reduktionen på 2,4 mio. kr. fra sidste års budgetaftale godkendes, et antal reduktionsforslag og nye tiltag prioriteres og godkendes videresendt til den samlede budgetforhandling i Kommunalbestyrelsen. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Anbefales godkendt. Vibe Bøgvad og Michael Larsen tager fortsat forbehold. 4

6 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Godkendelse af årsregnskab 2014 for H.P. Poulsens Legat Sagsnr.: 15/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Gitte Overgaard Nielsen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Jf. fondsloven skal fonde aflægge årsregnskab som skal underskrives af bestyrelsen. Sagsfremstilling Danske Forvaltning har i skrivelse af 30. april 2015, fremsendt årsregnskab for 2014 for H.P. Poulsens Legat. Danske Forvaltning har revideret årsregnskabet for regnskabsåret 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, noter og skatteberegning. Årsregnskabet udarbejdes efter lov om fonde og visse foreninger. Det er Danske Forvaltnings opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af fondens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med lov om fonde og visse foreninger. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Årsregnskabet skal godkendes og underskrives af bestyrelsen for legatet, som i dette tilfælde er Socialudvalget. Bilag: 1 Åben Årsregnskab H.P. Poulsens Legat.pdf 74646/15 Indstilling Administrationen indstiller, at regnskabet godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 5

7 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Mødeplan Socialudvalget Sagsnr.: 13/ Område: Afdeling for Ældre - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Lov om kommunernes styrelse 8, stk. 1 og 20, stk. 3. Sagsfremstilling I henhold til lov om kommunernes styrelse skal Kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, hvornår og hvor ordinære kommunalbestyrelsesmøder skal afholdes. Kommunalbestyrelsens mødekalender skal offentliggøres i den lokale presse i begyndelsen af hvert regnskabsår. Forslag til mødeplan 2016 er udarbejdet i henhold til den struktur, der blev godkendt i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling den 18. juni 2014, således at fagudvalgsmøder som udgangspunkt afholdes i den første uge hver måned, møde i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling i den 3. uge hver måned og at Kommunalbestyrelsens møder primært afholdes den sidste torsdag i måneden. Juli måned er mødefri. Kommunalbestyrelsen godkendte i sit møde den 30. april 2015 det udarbejdede forslag til mødeplan for 2016 for så vidt angår Kommunalbestyrelsens ordinære møder, temamøder og budgetseminar. Efterfølgende har Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2015 godkendt datoer for dialogmøder i foråret Herefter skal forslag til mødeplan 2016 ligeledes behandles i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling samt i fagudvalgene, der i henhold til styrelsesloven samt de godkendte forretningsordner godkender egen mødeplan. Socialudvalgets møder anbefales afholdt på følgende datoer: 12. januar 2. februar 1. marts 5. april 3. maj 7. juni 9. august 6. september 27. september 1. november 6. december Alle møder starter kl Møderne afholdes på Vordingborg Rådhus. Bilag: 1 Åben Forslag til mødeplan Socialudvalget 65920/15 Indstilling Administrationen indstiller, 6

8 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget at forslag til mødeplan for 2016 for Socialudvalget godkendes. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 7

9 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - rehabilitering på pleje og omsorgområdet, effekt af indsats Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Serviceloven 83 a. Sagsfremstilling Afdeling for Pleje og Omsorg har siden 2010 arbejdet med den rehabiliterende og sundhedsfremmende tilgang i arbejdet med den ældre og med den plejekrævende borger. Afdeling for Pleje og omsorg har udviklet Vordingborg modellen for aktiverende og rehabiliterende indsats i plejen, inspireret af Fredericia modellen, men med et lavere ambitionsniveau, da Vordingborg Kommunes omkostningsniveau dengang lå langt under Fredericia s niveau. Alle ansatte i Pleje og Omsorg har en grundlæggende indstilling med at finde og udvikle borgerens ressourcer og bidrage til at borgeren opnår empowerment uanset funktionsniveau. Det rehabiliterende team blev grundlagt i 2009 bl.a. med indsats på Skovbo i forhold til borgere med erhvervet hjerneskade. I 2011 til 2013 deltog alle ansatte på SOSU området i 15 dages kompetenceudvikling, hvor et af temaerne var rehabilitering og plejens tilgang til dette. Med Vordingborg - modellen er udviklet arbejdsgange og fra 2013 en økonomisk styringsmodel, der muliggør at effekt af indsats kan måles. Den økonomiske model anvendes som arbejdsredskab og som beslutningsgrundlag. Modellen viser den fulde effekt af investering i rehabiliteringsindsats efter 3 fulde år fra borgeren indledte sit forløb. Modellen dokumenterer således første årgang årgang 2013 bedst ved udgangen af Årgang 2014 og 2015 følges også og for alle årgange dokumenteres, hvorledes investering og gevinst akkumuleres over årene. Beregningen bag gevinsten pr. borger er omkostning til aktivitetspakke til plejen og omkostning til det rehabiliterende teams indsats i timer omregnet til kroner holdt op imod den enkelte borgers visitation før, under og efter den givne indsats. Alle data er holdt op mod en kontrolgruppe på 50 sammenlignelige borgere. Disse borgere vil blive fulgt over årene i de perioder, der måles på. Modellen mangler pt. de sidste data fra borgerne i kontrolgruppen, men præsenteres alligevel, da beregningen underbygger budgetforslaget om reduktion på 0,5 procent i 2016 og samtidig er et af Pleje og Omsorgsområdets KPIér. Indsatsen visiteres og koordineres af visitatorteamet. Afdeling for Pleje og Omsorg har med den rehabiliterende indsats opnået at tilgangen af borgere til området reduceres helt eller delvist. Den samlede visitation til ydelser som praktisk hjælp og personlig pleje er svagt faldende det seneste halve år, men ydelser efter sundhedsloven stiger. Den reducerede tilgang af visiterede ydelser til området i forhold til, hvad det kunne have været hvis den rehabiliterende indsats ikke var blevet udført, har betydet at Afdeling for Pleje og Omsorg siden 2013 har været i stand til at håndtere de givne budgetter trods et fortsat pres demografisk set. Det har været en forventning, at effekten af indsatsen ville holde ca. to år. Det tyder nu på at forventningen kan anslås til tre år, selvom sundhedslovsydelserne medregnes. Indsatsen kan medvirke til at den stigende belastning med de mere komplicerede og syge borgere, der hurtigere udskrives fra sygehusene reduceres til en vis grad. 8

10 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Med denne orientering præsenteres resultaterne for første gang. Vordingborg modellen er stort set identisk med hensigten i den nye paragraf 83a i serviceloven. Vordingborg modellen præsenteres dog også med beregning af visitation til sundhedslovsydelserne. De er medtaget fra ultimo Der er dokumenteret for perioden ved opstart, under den rehabiliterende indsats, samt i perioder herefter. På baggrund af den forventede gevinst er det rehabiliterende team udvidet med endnu en medarbejder pr. 1. maj Teamet kan dermed yderligere udbygge samarbejdet på tværs både med plejepersonale, med aktivitetspersonale og med sygeplejersker, med det forebyggende team og Patientskoler, med Hjælpemiddelteamet og Træningsenheden. Effekt af indsats, hvor reduktion i visitation modregnet omkostning til indsatsen opgøres i kr:: Rehabiliterings Bemærkninger årgang Samlet gevinst i kr Samlet gevinst i kr Samlet gevinst i kr forventet Samlet gevinst årgang 2013 til årgang 2015 omregnet til kr. fra ikke anvendt visitation pr. 19. marts Sundhedslovsydelser og aktivitetsydelser er ikke medregnet i 2013 og Sundhedslovsydelser og aktivitetsydelser er medregnet fra ultimo Sundhedslovsydelser og aktivitetsydelser er medregnet Pr akkumuleret for 26,5 måneder I gennemsnit pr. år pr Bilag: 1 Lukket 2 Lukket 3 Lukket 4 Lukket 9

11 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 10

12 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Pleje- og omsorgsområdet beskriver udviklingen i forhold til udvalgte budgetområder. Orienteringssagen er baseret på seneste statistik med data fra omsorgssystemet. Hertil kommer fraværsstatistik (uden elever), samt oversigt over aktivitetsbaserede ydelser, hvor bilag samler ledelsesinformationen for den kommunale leverandørs aktivitetsbestemte budget i måneder med opgjort forbrug og viser bl.a. niveauet af visitation til pleje og praktisk hjælp i timer omregnet til lønkroner. Denne måned følger også en oversigt over boliger. Ledelsesinformationen anvendes ved de månedlige budgetopfølgninger i distrikterne. Budgetopfølgning for Hjælpemiddeldepot, samt Vordingborg Madservice og Vintersbølle Vaskeri foretages ligeledes, hvor opfølgningen er baseret på deres forbrugstal. Ved budgetopfølgning i distrikterne drøftes, hvorledes der økonomistyres og hvilke valg der er taget i forhold til bemanding dag, aften og nat. Her drøftes eksempelvis, hvorledes fordeling mellem timelønnede og fast ansatte er, og hvorledes fravær i forhold til ferie og sygdom håndteres. Ved budgetopfølgningen sker en yderligere fordybelse i planlægning og i øvrige dispositioner. Budgetopfølgningen sker ud fra et lærende perspektiv, hvor tendenser i tiden opfanges hurtigt og kan formidles på tværs af virksomheder, så det er muligt samlet set hurtigt at håndtere ny udvikling på området. Der er særlig opmærksomhed på den demografiske udvikling, den rehabiliterende indsats, velfærdsteknologi, samt til og afgang af borgere i denne forbindelse. Hertil kommer en særlig opmærksomhed på konsekvensen af Sundhedsstyrelsens dokumentationskrav i forhold til levering af sundhedsfaglige ydelser. Der er særlig opmærksomhed på at udnytte den samlede ekstraeffekt af aktiviteter under ældremilliarden, hvor de tilførte midler ikke må anvendes til aktiviteter fastlagt i det ordinære budget, men gerne må skubbe yderligere på nytten af den budgetlagte indsats. Hertil kommer at indsatserne understøtter Vision Den samlede indsats stiler mod at fastholde samme kvalitet og stabilt niveau af visitation til pleje, omsorg og sygepleje over årene, med det formål at sikre et antal helt eller delvist selvhjulpne borgere, der kan bidrage og deltage i lokale netværk og aktiviteter, opleve højest mulige kvalitet i hverdagslivet og sent komme i risiko for at få behov for massiv plejeindsats i forbindelse med alvorlig sygdom. Der er særlig opmærksomhed på et tæt samspil og dialog mellem BUM modellens aktører vedrørende omfang og kvalitet i leverancen ud fra den givne visitation. Afdelingen bemærker, at der styres meget tæt på det budgetterede niveau. At budgettet for 2015 er pris- og løntalsreguleret og reguleret for den aftalte lønstigning som følge af OK 15. Derudover er reguleret for diverse konsekvenser af udbud og ændret lovgivning. At det fortsat lykkes at holde et stabilt niveau af ydelser visiteret efter serviceloven og samtidig levere en tilfredsstillende kvalitet både efter serviceloven og efter sundhedsloven skyldes god planlægning, et personale med høj kompetence og en høj grad af tilstedeværelse på arbejdspladsen. For det samlede budget i Afdeling for Pleje og omsorg bemærkes, at området budget- og regnskabsmæssigt ligger meget lavt set i forhold til sammenlignelige kommuner og landet i øvrigt. Dette forhold var gældende i 2014 og fortsætter i

13 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Afdelingen ser Mellemkommunal refusion som en særlig udfordring, hvor det har stor betydning at det frie valg af plejebolig sker uden et statsligt loft for, hvilken betaling kommuner med højere omkostninger end Vordingborg Kommune har, kan opkræve fra Vordingborg Kommune. Det har derfor stor betydning om den enkelte borger til eller fravælger Vordingborg Kommune som bopæl, når ældrebolig eller plejebolig bliver behovet. Afdelingen bemærker, at området i 2015 har en meget begrænset mulighed for at investere i kompetenceudvikling, men at der fortløbende investeres med den mulige indsats bl.a. førstehjælpskurser. Hertil bemærkes, at der tidligst medio 2015 kan fastlægges det endelige niveau af driftsomkostninger for Præstø Multicenter. Dette skyldes, at det energimæssige forbrug er estimeret og først efter knapt et års drift kan fastlægges helt præcist. Der er reserveret midler til at imødegå udfordringer regnskabsmæssigt. Afdelingen bemærker, at der fortsat holdes et væsentligt fokus på udvikling og handlemuligheder i forhold til demensområdet og i forhold til den kognitivt skadede borger og der bemærkes et særligt højt sygefravær i første kvartal af 2015, hvor stort set alle distrikter og Visitationsenheden har været hårdt ramt af influenza mere end én gang hos borgere som hos ansatte. Bilag: 1 Åben Opgørelse boliger - pleje,skærmede, aflastning og akutstuer pr. 8. maj /15 2 Åben Aktivitetsbaserede budget ultimo April /15 3 Åben Samlet fraværsstatistik Pleje og Omsorg pr /15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. Udvalget følger fortsat fraværsstatistikken tæt. Udvalget ønsker at områderne følger op på fraværet med fokus på de 5 værdier. 12

14 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Uanmeldte tilsyn Pleje og Omsorg, kommunale og private leverandører Sagsnr.: 15/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Lovgrundlag Serviceloven 151. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 15 og 16. Tilsynspolitik på området. Sagsfremstilling Afdelingen for Pleje og Omsorg gennemfører en gang om året uanmeldt tilsyn i plejeboliger og på Fritvalgsområdet, både hos private som kommunale leverandører. Hertil kommer eventuelle stikprøver, anmeldt tilsyn, samt de løbende revisitationer. De uanmeldte tilsyn 2015 blev gennemført i alle distrikter i og udenfor plejecentre, samt hos alle private leverandører. Tilsynet er en kontrol af om arbejdsgange og dokumentation i Visitationsenheden og dialog med leverandører har den ønskede kvalitet når afgørelser træffes, d.v.s. er afgørelser i overensstemmelse med borgerens behov og overholdes gældende lovgivning og kvalitetsstandarder. Tilsynet hos leverandører er en kontrol af, om arbejdet hos de tilfældigt udvalgte borgere udføres svarende til den givne visitation, udføres med den forventede og aftalte kvalitet og omhu og om plan for indsats er dokumenteret, opdateres og evalueres svarende til borgerens behov. Uanmeldt tilsyn udføres med det lærende perspektiv for øje. Et uanmeldt tilsyn med behov for yderligere læring følges op af et anmeldt tilsyn to til tre måneder efter det uanmeldte tilsyn. Hos de kommunale leverandører gennemførtes uanmeldte tilsyn 2015 hos borgere og medarbejdere af en visitator, der ikke er tilknyttet området, samt af Fagspecialisten for uddannelse og kompetenceudvikling, som er ansvarlig for læring, udvikling og kvalitetssikring i den samlede organisation. Hos de private leverandører gennemførtes tilsynet af en visitator og Fagspecialisten for uddannelse og kompetenceudvikling, suppleret med deltagelse af Fagøkonomisk specialist ved drøftelse med ledelsen vedrørende arbejdsplanlægning og overholdelse af arbejdstidsregler mv. Samlet set bemærkes: Kommunale leverandører: Overordnet set er uanmeldte tilsyn 2015, som det også var tilfældet i 2014, meget tilfredsstillende både på plejecentre og på Fritvalgs området og der ses fra 2014 en fortsat positiv udvikling og brug af den viden og læring, der gives både lokalt som på tværs af organisationen. Der ses forskelle på tværs af organisationen afhængig af, hvilke indsatser der lokalt er prioriteret højest, hvilket er acceptabelt. Der ses en positiv udvikling og prioritering på Fritvalgsområdet med at udarbejde pleje-/ handleplaner og fokusområder frem for at dokumentere i notatark. Dokumentation i fokusområder og pleje-/ handleplaner prioriteres for at reducere unødig dokumentation og sikrer at det er det væsentlige der arbejdes med og viden kan genfindes hurtigt. Den kontinuerlige udvikling med fokus på borgeren, sundhedsfremme og aktivitet er tydelig. Særligt bemærkes stor borgertilfredshed og medarbejdertilfredshed. Men i forhold til arbejdsmiljøet er det 13

15 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget tydeligt at der økonomistyres meget stramt, at der er et stort arbejdspres med stadigt flere nye borgere med komplekse problemstillinger og det er i stigende grad meget betydningsfuldt, at der anerkendes for den store og dygtige arbejdsindsats, der ydes. Det bemærkes, at de faste medarbejdere har de nødvendige kompetencer. Men der er grund til bekymring for rekruttering af kompetente medarbejdere bl.a. som afløsere og det kan blive nødvendigt at reducere antallet af afløsere, hvilket vil give økonomiske udfordringer på det samlede område. Der vil fortsat ved de månedlige budgetopfølgninger være opmærksomhed på, hvilke konsekvenser de ledelsesmæssige valg der træffes vil eller kan få. Og den kontinuerlig analyse af om budgetgrundlaget er i overensstemmelse med den aktuelle udvikling vil blive intensiveret. Private leverandører: Leverandører der udelukkende leverer praktisk hjælp har overvejende tilfredsstillende tilsyn. Der er tydeligt fokus på kerneydelsen og tilfredshed hos borgere og de ansatte, der arbejder med opgaven. Hos leverandører der leverer personlig pleje afventes den endelige afrapportering til august som følge af, at det har været nødvendigt at følge op med anmeldte tilsyn, samt at et firma ikke kan godkendes med Leverandørkontrakt og ophører med at levere ydelser til Vordingborg Kommune med udgangen af juli måned Visitationsenheden: Der ses et fortsat udviklingsfokus i Visitationsenheden bl.a. på Frit Valgsområdet i forhold til indarbejdelse af funktionsvurdering i alle afgørelsesbreve, en konsekvens af at det ikke har været muligt ressourcemæssigt i Visitationsenheden fortsætter arbejdet med at funktionsvurderinger gennemføres hos alle borgere med mere end 15 timers hjælp om ugen. Hertil kommer behovet for at reducere sagsbehandlingstiden og arbejdsgang i forlængelse af borgeres indflytning på plejecentre. Dette er sammen med det fortsatte pres med hurtige og komplicerede udskrivelser fra sygehusene årsag til at visitatorteamet ultimo maj 2015 er reorganiseret og har opdateret samtlige arbejdsgange for om muligt at optimere indsatsen yderligere indenfor den givne ramme. En ændret indsats fra de sagsbehandlende terapeuter med fast strukturerede virksomhedsbesøg med henblik på at reducere dokumentation og formidling pr. distance og derved om muligt reducere sagsbehandlingstiden er ligeledes på vej. Der er generelt set retvisende afgørelser og tilfredsstillende kommunikation heraf, samt god dialog med leverandører. Der er tydelig sammenhæng og effekt både menneskeligt som økonomisk mellem den gode sagsbehandling og afgørelse og levering af tidlig og rehabiliterende indsats. Afdelingen for pleje og omsorg - administrationen: Generelt set ydes rådgivning og vejledning i god dialog med leverandører. Der reguleres i arbejdsgange i takt med den læring, der opnås, og der er respekt for at leverandøren udvikler og prioriterer i takt med de muligheder, de har. Leverandører rådgives og vejledes, der hvor der er behov for læring. Samtidig løses visse administrative opgaver centralt i sekretariatet med henblik på den løbende harmonisering af de leverede ydelser. Der er fortsat fokus på at videreudvikle området og den gode kvalitet, samtidig med at der er fokus på at arbejde hen mod, at den enkelte borger opnår empowerment og mulighed for at blive uafhængig af hjælp og dermed sikre økonomi til en fortsat effektiv drift af pleje- og omsorgsområdet. Administrationen vil fortsat formidle den samme viden om nyeste lovgivning til kommunale som private leverandører. Der er grundlag for ændrede økonomiske prioriteringer som følge af de uanmeldte tilsyn og dette søges løst administrativt indenfor den givne ramme. 14

16 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilag: 1 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Aggerhus - konklusion /15 2 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Fanefjord - konklusion /15 3 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - KHC -konklusion 67993/15 4 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Præstø -konklusion /15 5 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Rosenvang - konklusion /15 6 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Skovbo - konklusion /15 7 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Solhøj -konklusion /15 8 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Solvang - konklusion /15 9 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Ulvsund- konklusion /15 10 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Vintersbølle -konklusion /15 11 Åben Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Samlet konklusion 67070/15 Indstilling Administrationen indstiller, at at udvalget drøfter konklusionerne fra de uanmeldte tilsyn, de uanmeldte tilsyn sendes til høring i Seniorrådet og Handicaprådet. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Udvalget anbefaler at der sættes fokus på indsatsen til forebyggelse af tryksår. Sendes i høring, når private leverandørers tilsyn foreligger. 15

17 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering om Frivillig Fredag 2015 Sagsnr.: 15/ Område: skoler - Sagsbeh: Trine Raun Mørkbak Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Fredag den 25. september 2015 afholdes Frivillig Fredag for at synliggøre og anerkende alle, der yder en frivillig indsats i Vordingborg Kommune. Frivillig Fredag er et åbent arrangement, og alle er meget velkomne til at deltage. Der vil også blive sendt invitationer ud til alle kommunens frivillige foreninger, organisationer og grupper/enkeltpersoner, så de har mulighed for at tilmelde sig med en stand og til fællesspisningen. Frivillig Fredag planlægges for andet år i samarbejde med Det Frivillige Samråd og det nationale tema er i år Grokraft for Fællesskaber. Arrangementet finder sted i Præstø Multicenter fra klokken 16 til På programmet er blandt andet: Valg af to repræsentanter til Det Frivillige Samråd fra området øvrige frivillige Workshops og networking for de frivillige Frivilligmesse med stande Fællesspisning og foredrag Frivillig Fredag startede i Vordingborg i 2011 som et arrangement for og med de frivillige sociale foreninger. Da Kommunalbestyrelsen i 2013 vedtog Frivillighedspolitikken, besluttede man samtidig, at der skulle nedsættes et frivilligt samråd og afholdes en årlig dialogdag for alle frivillige i hele kommunen. Det Frivillige Samråd besluttede at dialogdagen afholdes på den nationale frivillighedsdag (den sidste fredag i september). Derfor har Frivillig Fredag siden 2014 været et arrangement for frivillige indenfor alle områder. Indstilling Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 16

18 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder 2015 Sagsnr.: 15/ Område: Strategi og Implementering - Sagsbeh: Claus Lyngby Petersen Kompetenceudvalg Kommunalbestyrelsen. Lovgrundlag Nærdemokratimodel for Vordingborg Kommune Sagsfremstilling Politikerne har i deres respektive dialogudvalg gennemført dialogmøder med lokalrådene i februar og marts På dialogmøderne har lokalrådene rejst en række spørgsmål og sager, som nu også er blevet undersøgt af administrationen (bilag). Alle lokalråd har meldt tilbage til administrationen med opfølgningsskemaer og/eller referater. En del af spørgsmålene har politisk karakter, og der er på dialogmøderne givet et politisk svar på disse spørgsmål, hvorfor de ikke fremgår af det samlede opfølgningsskema. Administrationen har bl.a. besvaret spørgsmål om og emner inden for følgende: Vej- og trafikale forhold (cykel- og stiforbindelser, trafikale problemer, skilte) Kloakering Frivilligt arbejde og forhold inden for dette Fiber- og mobilmodtageforhold Kollektiv trafik Natur- og strandprojekter Bosætning Kommunale bygninger Beredskabet Kultur og fritidsområdet Dagtilbud og åbningstider LUP er, udviklingsprojekter og økonomi i forhold til disse Placering af spørgsmål til de enkelte afdelinger og stabe beror på en vurdering af de enkelte afdelingers ekspertiser og ressortområder. Dette er meddelt ved udsendelse af opfølgningsskema, med ønske om, at der fra de enkelte afdelinger bliver gjort opmærksom på, hvis emne/spørgsmål skal omplaceres. Bilag: 1 Åben Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser 52568/15 2 Åben Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx 44309/15 Indstilling Administrationen indstiller, at afdelingernes og stabenes opfølgning på dialogmøderne 2015 tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 17

19 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Orientering fra formanden Sagsnr.: 14/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Sagsfremstilling Udvalget informeres ved hvert udvalgsmøde om indsatser og verserende sager opstået siden forrige udvalgsmøde. a) Vordingborg Madservice har første uge i maj måned lanceret muligheden for tilvalg af menu. Borgerne er informeret om, hvorledes de skal bestille. b) Ældreforum og Danske Ældreråd har offentliggjort en rapport om den digitale kommunikation med ældre. c) Verserende sager. Bilag: 1 Åben Menuplan plejecentre hvor produktionen foregår på Vintersbølle uge 24 og /15 2 Åben Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Menuplan uge 24 og /15 3 Åben Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Sådan udfylder du 68879/15 bestillingslisten 4 Åben Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere 68877/15 5 Åben Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere 68876/15 vedr sidste levering torsdag 6 Åben Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere 68875/15 vedr sidste levering fredag 7 Åben Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Bestillingsseddel uge 22 og /15 uden navn 8 Åben Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere NatRap Final 67750/ pdf 9 Åben Til borgmesteren: Ny undersøgelse af kommunernes digitale kommunkation med ældre 67748/15 Indstilling Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Godkendt. 18

20 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Dialogmøde med Seniorrådet den 2. juni 2015 Sagsnr.: 13/ Område: Pleje og Omsorg - Sagsbeh: Susanne Johansen Kompetenceudvalg Socialudvalget Sagsfremstilling Dialogmødet afholdes den 2. juni 2015 kl i mødelokalet v/kantinen i administrationsbygningen i Vordingborg. Socialudvalget afholder årligt to dialogmøder med Seniorrådet, hvor principielle emner drøftes. En gang årligt er kvalitetsstandarder i høring. Det samme gælder uanmeldte tilsyn ved Embedslægen og uanmeldte tilsyn ved Vordingborg Kommune. Juni måneds dialogmøde bliver orientering om det foreløbige arbejde med budgettet, hvor Seniorrådet allerede har bidraget med en foreløbig udtalelse til Socialudvalget. Hertil kommer status fra Pleje og omsorg og status på byggeprojekt Solvang. Seniorrådets orientering om årets indsatser samt drøftelse af forskellige principielle spørgsmål og ønsker til gensidig udveksling indleder mødet. Dagsorden: Seniorrådets orientering om årets indsatser Seniorrådets vurdering af, hvorledes udskrivelse fra sygehus fungerer pt. Gensidig udveksling og drøftelser Orientering om budgetarbejdet Status fra Pleje og omsorg bl.a. orientering om ventelister og rehabiliteringsindsats efter Vordingborg modellen Orientering om byggeprojektet på Solvang Eventuelt Referat udarbejdes under mødet. Bilag: 1 Åben Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni /15 Indstilling Administrationen indstiller, at status og drøftelse tages til efterretning. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Seniorrådet ønsker en tidsplan for mangellisten for udbedring på Præstø Multicenter. Der skal kigges på mulighederne for at udvide Caféen på Præstø Multicenter. Seniorrådet er imod nedskæringer på ældreområdet. Vi skal fortsat være opmærksomme på om kørslen er effektiv. 19

21 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Eventuelt Sagsnr.: 14/ Område: Ledelsessekretariatet - Sagsbeh: Birthe Jørgensen Kompetenceudvalg Socialudvalget. Beslutning i Socialudvalget den Fraværende: Jørn Elo Hansen Intet. 20

22 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Bilagsoversigt 2. Budget Socialudvalget - juni Udmøntning af 10 mio. kr. reduktion (0,5%) - Socialudvalget (72523/15) 2. Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) (72569/15) 3. Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni (54661/15) 4. Høringssvar fra MED-udvalg - Distrikt Fanefjord (72624/15) 5. Høringssvar fra Handicaprådet til Socialudvalgets budget 2016 (73955/15) 6. Nøgletal vedrørende Tilbud til ældre - Regnskab og Budget 2015 (72430/15) 7. Projekt bevægelse i aktivitetscentre og generationsaktiviteter - status maj 2015 (72797/15) 3. Godkendelse af årsregnskab 2014 for H.P. Poulsens Legat 1. Årsregnskab H.P. Poulsens Legat.pdf (74646/15) 4. Mødeplan Socialudvalget 1. Forslag til mødeplan Socialudvalget (65920/15) 5. Orienteringssag - rehabilitering på pleje og omsorgområdet, effekt af indsats 1. (Lukket bilag) 2. (Lukket bilag) 3. (Lukket bilag) 4. (Lukket bilag) 6. Orienteringssag - Pleje og Omsorg i tal 1. Opgørelse boliger - pleje,skærmede, aflastning og akutstuer pr. 8. maj 2015 (65660/15) 2. Aktivitetsbaserede budget ultimo April 2015 (64535/15) 3. Samlet fraværsstatistik Pleje og Omsorg pr (64533/15) 7. Uanmeldte tilsyn Pleje og Omsorg, kommunale og private leverandører 1. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Aggerhus - konklusion. (68089/15) 2. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Fanefjord - konklusion. (68069/15) 3. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - KHC -konklusion (67993/15) 4. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Præstø -konklusion. (67966/15) 5. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Rosenvang - konklusion. (67938/15) 6. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Skovbo - konklusion. (67931/15) 7. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Solhøj -konklusion. (67898/15) 8. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Solvang - konklusion. (67817/15) 9. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Ulvsund- konklusion. (67806/15) 10. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Vintersbølle -konklusion. (67072/15) 11. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Samlet konklusion (67070/15) 9. Samlet opfølgning fra administrationen i forbindelse med dialogmøder Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser (52568/15) 2. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx (44309/15) 10. Orientering fra formanden 1. Menuplan plejecentre hvor produktionen foregår på Vintersbølle uge 24 og 25 (68885/15) 2. Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Menuplan uge 24 og 25 (68882/15) 3. Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Sådan udfylder du bestillingslisten (68879/15) 4. Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere (68877/15) 5. Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere vedr sidste levering torsdag (68876/15) 6. Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere vedr sidste 21

23 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget levering fredag (68875/15) 7. Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Bestillingsseddel uge 22 og 23 uden navn (68874/15) 8. Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere NatRap Final pdf (67750/15) 9. Til borgmesteren: Ny undersøgelse af kommunernes digitale kommunkation med ældre (67748/15) 11. Dialogmøde med Seniorrådet den 2. juni Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni 2015 (69030/15) 22

24 Vordingborg Kommune Dato Side Socialudvalget Underskriftsside Heino Hahn Vibe Bøgvad Jørn Elo Hansen Eva Sommer-Madsen Michael Larsen 23

25 Bilag: 2.1. Udmøntning af 10 mio. kr. reduktion (0,5%) - Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72523/15

26 Udmøntning 10 mio. kr. reduktioner (0,5%) I hele kr priser Udbygget rehabiliterende indsats I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

27 Bilag: 2.2. Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72569/15

28 Forslag til nye tiltag og reduktioner (1,5% puljen) I hele kr priser RED 1. Reduceret anvendelse af Ældremilliarden RED 2. Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet RED 3. Ændring af bad til 1 gang om ugen VIS 1. Bosætning og nettodrift af plejeboliger på 1. sal af Solvang VIS 2. Anvendelse af Ældremilliarden til understøttelse af vision

29 I alt Negative tal angiver indtægter og reduktioner + Positive tal angiver udgifter og budgetudvidelser

30 Bilag: 2.3. Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 54661/15

31 Bemærkninger fra Seniorrådet inden dialogmøde 2. juni. For nuværende er Seniorrådet meget betænkelig ved at reducere 1½ % i budgettet og gøre det med de indsatser, der understøtter visionen og forventeligt vil bidrage til at borgere holder sig i gang og skaber relationer, så ensomhed og funktionstab ikke forøges med risiko for belastning af kommunens økonomi. Seniorrådet har bemærket de mange og meget væsentlige indsatser Vordingborg Kommune har iværksat finansieret af Ældremilliarden med mulighed for at forebygge funktionstab for de mange. Både udbygningen af Den forebyggende indsats, som stort set er identisk med den indsats, der netop lovgives om på det forebyggende område. Den rehabiliterende indsats, hvor Vordingborg Kommunes indsats med forandringsagenter og bevægelsesagenter i aktivitetscentrene meget kompetent supplerer indsatsen med Patientskoler og træning visiteret efter serviceloven 86. Indsats der kan medvirke til at lukke hullet fra det offentliges indsats til den selvkørende aktivitet og den frivillige indsats. Lukke hullet ved at være netværket, der om nødvendigt i en kort periode støtter op om indsatsen, hvor den er ved at falde fra hinanden, til den kan fortsætte med at være selvkørende og på frivillige hænder igen. Den tidlige indsats med KOL sygeplejerske, der sammen med den samlede tidlige og akutte indsats med Akutstuer og Tage-imod besøg hindrer genindlæggelse på sygehus og nedbringer antallet af forebyggelige indlæggelser. Seniorrådet er samtidig meget betænkelig ved en påtænkt reduktion set i lyset af de store investeringer, der planlægges med Projekt Panteren.

32 Bilag: 2.4. Høringssvar fra MED-udvalg - Distrikt Fanefjord Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72624/15

33 Høringssvar fra MED-udvalg Distrikt Fanefjord til forslag om reduktion af 1,5 procents puljen. MED-udvalget har afholdt ekstraordinært MED-møde 8. maj 2015, og har følgende bemærkninger: Forandrings- og bevægelsesagenter: Forandrings- og bevægelsesagenter er ansat til at skabe aktiviteter, der stimulerer borgerne fysisk, psykisk, mentalt og socialt. Med hjælp fra Ældremilliarden er der skabt betydelige forandringer i lokalområdernes ældreaktiviteter, både med hensyn til den opsøgende indsats og i udbuddet af aktivitetstilbud, de har skabt mere liv i plejecentrene og medført en øget interaktion med lokalområdet højnet livskvaliteten for såvel brugere, beboere samt personalet. Aktiviteterne har en forebyggende effekt på en lang række sygdomme. Region Sjælland (1) gør sig bemærket ved at være den region, der har den næsthøjeste hjertedødelighed i Danmark. Derudover er antallet af gigtlidelser højest (1) og samtidig har Region Sjælland den laveste middellevetid i Danmark (1). Aktiviteter skaber sammenhold, glæde, livskvalitet og ensomhedskurven knækkes. Alt dette er med til at reducere udgifter til behandling og offentlige ydelser. Vi har et medansvar for, at skabe rammerne for et langt og sundt liv. Derfor støtter de igangsatte aktiviteter op omkring kommunes vision Om det gode og sunde liv (2), Fællesskabet mellem borgerne (2) samt Et aktivt seniorliv.(2) For de små distrikter kan en reduktion i antallet af aktivitetscentre have store konsekvenser, og for borgerne kan en forlænget transporttid virke uoverskuelig. Tidlig indsats: Tidlig indsats forebygger og hindrer indlæggelser og akutte genindlæggelser, og er med til at skabe kontakt til forandrings- og bevægelsesagenter. Region Sjælland gør sig bemærket ved at have det højeste antal akutte genindlæggelser (1) i Danmark. Tidlig indsats er med til at sørge for, at borgere, der udskrives, sikres mad, drikke, korrekt medicin og andre livsvigtige fornødenheder samt hurtig kontakt til hjemmeplejen. Reduceres denne indsats, risikeres dette at gå tabt. Praktisk hjælp og hovedrengøring på plejecenter: Praktisk hjælp på plejecenter udføres som hovedregel hver 14 dag. I nogle tilfælde oftere, fordi borger spilder, og fordi der kommer mange ind og ud af hjemmet. En reduktion kan medføre dårligere hygiejniske forhold, øget risiko for borgers helbred og vil få plejecentret til at fremstå beskidt. Hovedrengøring blev anset som en velkommen gave af mange, men kan tilkøbes, som nogle har valgt det i dag. Ændring af rengøring fra hver 2. til hver 3. uge på fritvalgsområdet: Rengøring visiteres individuelt. Nogle få har også rengøring en gang om ugen. En reduktion kan medføre dårligere hygiejniske forhold med øget risiko for borgers helbred samt risiko for tab af et socialt liv forringelse af borgers livskvalitet. Ændring af bad til en gang om ugen: Bad visiteres i forvejen som hovedregel en gang om ugen. 139 borgere får bad oftere, fordi de har et særligt behov ofte p.g.a. særlige hygiejniske udfordringer, hvor et bad kan være både hurtigere samt mere skånsomt for borgeren. En reduktion kan have helbredsmæssige konsekvenser og forringe livskvaliteten. Stolthed over at være en del af Vordingborg Kommune. Vordingborg Kommune er kommunens største arbejdsplads, og ønsker at fremstå som en god arbejdsplads med stolte og kompetente medarbejdere, der kan tiltrække nye ansatte, som kan bosætte sig i kommunen. Ved de påtænkte mulige reduktioner, risikerer de ansatte at skulle gå yderligere på kompromis med deres faglighed med en mulig negativ indvirkning på fraværsstatistikken til følge, og signalet udadtil kan blive negativt. Kilde (1) Sundhedsvæsnets Resultater 2015, udarbejdet af Danske Regioner, Økonomi og Indenrigsministeriet, KL, Finansministeriet og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kilde (2) Vision om Vordingborg Kommune Jørgen Houmøller

34 Bilag: 2.5. Høringssvar fra Handicaprådet til Socialudvalgets budget 2016 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 73955/15

35 Socialudvalget Att: Snorre Brink-Pedersen Høringssvar til udvalget vedrørende budgetforslag 2016 Vordingborg Handicapråd Rådhuset Postboks Vordingborg T F Journalnr. I kommunens handicappolitik er målsætningen under fokusområdet Sundhed, Rådets bolig sekr. Marita og hjælpemidler, at sundhed er en naturlig del af alle borgeres hverdag, og Dalsgaard alle har de samme muligheder for at vælge bolig og boligform. Mobil: Fokus i dette høringssvar er derfor på serviceniveau og den tidlige indsats for dingborg.dk ældre borgere med særlige behov Takstsstigning og serviceniveau Det er en meget stor stigning der forslås af taksten på vask og leje af linned for beboerne på plejecentrene - en stigning på 30% er voldsom også selv om taksten ikke er reguleret siden 2011 Handicaprådet vil derfor gerne spørge ind til om disse borgere reelt har nogen anden mulighed for at få vasket og leje deres linned? Det foreslås at borger der er visiteret til bad mere end en gang om ugen, som følge af deres særlige behov skal reduceres til én gang om ugen. Det finder Handicaprådet bekymrende, da det må antages at disse borgere fortsat har særlige behov. Sammenholdt med reduktion af serviceniveau på rengøring fra hver 2. til hver 3. uge er der for disse tre områder tale om en samlet besparelse på mere end 1.8 mio. kr. Handicaprådet ser med stor bekymring på, hvis rengøringen forringes fra hver anden uge til hver tredje uge. Ældremilliarden Udvalget foreslår at anvende 4.7 mio. kr. til udvidelse og drift af 21 nye plejeboliger på Solvang målrettet demente borgere, ved omprioritering af midlerne fra Ældremilliarden. Udvalget foreslår også en reduceret anvendelse af Ældremilliarden på 6.3 mio. kr., men foreslår det samme beløb anvendt til de samme opgaver, som forslag til nye tiltag. Handicaprådet er enig i at de nævnte tiltag er vigtige, men hvordan skal dette forstås? Er det kun en del af tiltagene der reduceres og i givet fald hvilke? Handicaprådet vil derfor meget gerne bede om en forklaring på dette, og understreger at det er bekymrende, hvis Bo og Naboskabssygeplejersken bliver reduceret, fordi der netop er stor fokus på at øge ligheden i sundhed.

36 Generelt mener Handicaprådet, at Vordingborg Kommune skal være et godt sted at leve, for alle mennesker - uanset alder og funktion. Med venlig hilsen Anders J. Andersen formand

37 Bilag: 2.6. Nøgletal vedrørende Tilbud til ældre - Regnskab og Budget 2015 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72430/15

38 Nøgletal vedrørende Tilbud til ældre Econøgletal 2012 til 2014, regnskab budget. Det beregnede udgiftsbehov i alle kategorier er uændret over årene. Region Sjællands udgiftsniveau ligger over årene stabilt, men er for budget 2015 faldet med 1 i indeks. De sammenlignelige kommuner faldt med 1,6 i indeks 2012 til 2014 og forventes med budget 2015 at falde med yderligere 0,4 i indeks. Det beregnede serviceniveauindeks i Vordingborg Kommune er på det højeste niveau i 2014, hvor området havde et merforbrug, der afvikles i 2015, hvilket får betydning for nøgletal for regnskab 2015 i negativ retning. Niveauet er fra 2012 til 2014 steget med 3, men ligger stadig i 2014 meget lavt på med 6,4 i indeks under de sammenlignelige kommuner. Vordingborg Kommune kan forventes at lande på indeks 84,5 ved regnskab 2015 grundet afvikling af merforbruget fra Regnskab 2012 Vordingborg Smnl. Gruppen Region Sjælland Hele landet Udgiftsniveau, indeks 85,2 96,3 86,1 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,9 101,8 90,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 83,6 94,6 96,0 100,0 Regnskab 2013 Udgiftsniveau, indeks 85,4 95,0 86,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,9 101,8 90,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 83,8 93,3 96,5 100,0 Regnskab 2014 Udgiftsniveau, indeks 88,3 94,7 86,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,9 101,8 90,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 86,6 93,0 96,6 100,0 Budget 2015 Udgiftsniveau, indeks 86,8 94,3 85,5 100,0 Beregnet udgiftsbehov, indeks 101,9 101,8 90,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 85,1 92,6 95,3 100,0

39 Bilag: 2.7. Projekt bevægelse i aktivitetscentre og generationsaktiviteter - status maj 2015 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 72797/15

40 Projekt bevægelse i aktivitetscentre og generationsaktiviteter Status: Maj 2015 v. Sys Skive. Der har været brugt og bliver brugt meget tid på PR og rekruttering i forhold til alle de nye aktiviteter der er opstartet. Det er meget tydeligt, at flere borgere i kommunen begynder at høre om de forskellige muligheder der er rundt på de forskellige aktivitetscentre. Siden oktober 2014 er der opstartet 28 ny hold fordelt på de forskellige aktivitetscentre. På de 28 hold er der 245 deltagere hvoraf 153 personer ikke var kendt i aktivitetscentrene i forvejen. Der er kommet et samarbejde op at stå mellem Patientskolerne og aktivitetscentrene. Det betyder, at nogle af de hold der stopper i patientskoleregi fortsætter i aktivitetscentrene. Borgerne er meget glade for denne mulighed. Ligeledes er der også borgere der fortsætter i aktivitetscentrene når deres træningsforløb slutter efter et 140 (genoptræning) forløb. 2 steder i kommunen (Stensved og Bogø) er der blevet oprettet aktiviteter, så borgerne ikke skal transportere sig så langt. Det er en stor succes. På Bogø bruges en gymnastiksal og i Stensved benyttes idrætsforeningens klubhus. Aktiviteterne spænder vidt. Der er f.eks. mindfulness, cirkeltræning, balancetræning, musik-sang og bevægelse, TaiChi/boksning, gåture, cykling og generationsaktiviteter (dagpleje, børnehave, skole, 21 eren og Strømmen). Det generelle mønster er, at de fleste borgere rigtig gerne vil lave bevægelsesaktiviteter. Det giver efterhånden udfordringer flere steder, da pladsen er ved at være for trang. For det første er der oprettet flere nye aktiviteter og antallet af deltagere på de forskellige aktiviteter er steget. Rigtig mange af borgerne efterspørger træning på maskiner og mange steder svarer antallet af maskiner ikke til efterspørgslen. Generelt set er der behov for flere personaleressourcer, hvis aktivitetsniveauet skal udvides yderligere. Hen over foråret og sommeren vil der være flere af aktiviteterne der foregår udendørs. Da vi startede projektet havde vi en antagelse om, at flere af aktiviteterne kunne overtages af frivillige ressourcestærke personer. Det har vist sig indtil videre ikke at være tilfældet. Men der arbejdes stadig med indsatsen. De borgere der kommer i aktivitetscentrene har et funktionsniveau enten fysisk eller psykisk der gør, at de ikke kan magte opgaven eller også ønsker de ikke at binde sig. Engagement fra aktivitetsmedarbejdere, forandring- og bevægelsesagenter er stort og de har på forholdsvis kort tid formået at få gang i rigtig mange aktiviteter og få tiltrukket nye borgere. En stikprøve - brugerundersøgelse (ca. 30 borgere) har netop vist at borgerne er meget tilfredse med det store udbud der er af aktiviteter. Stort set alle de adspurgte borgere har pointeret hvor vigtigt det sociale fællesskab er, bl.a. 3. halvleg. Flere borgere benytter mere end ét tilbud om ugen. Antallet af deltagere på den årlige motionsdag er faldende. Der arbejdes derfor på at ændre på konceptet, så der kan tiltrækkes flere deltagere bl.a. fra den store gruppe af nye borgere.

41 Projekt bevægelse i aktivitetscentre og generationsaktiviteter Både motionsdagen og de tværgående aktiviteter i kommunen, samt de mange nye aktiviteter er med til at brande Vordingborg Kommune. Særligt styrkes fællesskabet og det bidrager til at Vordingborg kendetegnes som en aktiv kommune uanset alder.

42 Bilag: 3.1. Årsregnskab H.P. Poulsens Legat.pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 74646/15

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56 Bilag: 4.1. Forslag til mødeplan Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65920/15

57 Forslag til mødeplan 2016 udarb inkl. forslag til dialogmøder Januar Februar Marts April Maj Junini F 1 M 1 5 T 1 DIR, BUF, SOC F 1 S 1 O 1 L 2 T 2 DIR, BUF, SOC O 2 KIF, TM, UA L 2 M 2 18 T 2 S 3 O 3 KIF, TM, UA T 3 EU, SP S 3 T 3 DIR, BUF, SOC F 3 M T 4 EU, SP F 4 M 4 14 O 4 KIF, TM, UA L 4 T 5 DIR F 5 L 5 T 5 DIR, BUF, SOC T 5 Kr. Himmelfartsdag S 5 Grundlovsdag O 6 L 6 S 6 O 6 KIF, TM, UA F 6 M 6 23 T 7 EU, SP S 7 M 7 10 T 7 EU, SP L 7 T 7 DIR, BUF, SOC F 8 M 8 6 T 8 DIR, Dialog 3, 4 F 8 S 8 O 8 KIF, TM, UA L 9 T 9 DIR, Dialog 2, 5 O 9 L 9 M 9 19 T 9 EU, SP S 10 O 10 ØPU+ tema T 10 KL Topmøde S 10 T 10 DIR, EU, SP F 10 M 11 2 T 11 Dialog 1, 3 F 11 KL Topmøde M O 11 L 11 T 12 DIR, BUF, SOC F 12 L 12 T 12 DIR T 12 S 12 O 13 KIF, TM, UA L 13 S 13 O 13 F 13 M T 14 KØF S 14 M T 14 L 14 T 14 DIR F 15 KØF M 15 7 T 15 DIR F 15 S 15 Pinsedag O 15 ØPU L 16 T 16 O 16 ØPU L 16 M pinsedag 20 T 16 S 17 O 17 Vinterferie T 17 S 17 T 17 DIR F 17 M 18 3 T 18 F 18 M O 18 ØPU L 18 T 19 DIR, Dialog 2, 3 F 19 L 19 T 19 DIR T 19 S 19 O 20 ØPU L 20 S 20 O 20 ØPU + HOV F 20 M T 21 Dialog 1, 4 S 21 M T 21 L 21 T 21 DIR F 22 M 22 Dialog 2, 4 8 T 22 F 22 Bededag S 22 O 22 KB L 23 T 23 DIR O 23 L 23 M T 23 S 24 O 24 Dialog 1, 5 T 24 Skærtorsdag S 24 T 24 DIR F 24 M 25 Dialog 5 4 T 25 KB F 25 Langfredag M O 25 L 25 T 26 DIR F 26 L 26 T 26 DIR T 26 KB, S 26 O 27 Dialog 1 L 27 S 27 Påskedag O 27 F 27 M T 28 KB S 28 M påskedag 13 T 28 KB, KB-tema L 28 T 28 DIR F 29 M 29 9 T 29 DIR F 29 S 29 O 29 L 30 O 30 L 30 M T 30 S 31 T 31 KB, KB-tema T 31 DIR

58 Juli August September Oktober November December F 1 M 1 31 T 1 Budgetseminar L 1 T 1 DIR, BUF, SOC T 1 L 2 T 2 DIR, F 2 Evt. Budgetseminar S 2 O 2 KIF, TM, UA F 2 S 3 O 3 L 3 M 3 40 T 3 EU, SP L 3 M 4 27 T 4 S 4 T 4 DIR F 4 S 4 T 5 F 5 M 5 36 O 5 ØPU L 5 M 5 49 O 6 L 6 T 6 DIR,,BUF,SOC T 6 S 6 T 6 DIR, BUF, SOC T 7 S 7 O 7 KIF, TM, UA F 7 M 7 45 O 7 KIF, TEK, UA F 8 M 8 32 T 8 EU, SP L 8 T 8 DIR T 8 EU, SP L 9 T 9 DIR, BUF, SOC F 9 S 9 O 9 F 9 S 10 O 10 KIF, TM, UA L 10 M T 10 L 10 M T 11 EU, SP S 11 T 11 DIR F 11 S 11 T 12 F 12 M O 12 ØPU + tema L 12 M O 13 L 13 T 13 DIR T 13 KB S 13 T 13 DIR T 14 S 14 O 14 ØPU + HOV F 14 M O 14 ØPU F 15 M T 15 L 15 T 15 DIR T 15 L 16 T 16 DIR F 16 S 16 O 16 ØPU F 16 S 17 O 17 ØPU + tema L 17 M T 17 L 17 M T 18 S 18 T 18 F 18 S 18 T 19 F 19 M O 19 Efterårsferie L 19 M O 20 L 20 T 20 DIR T 20 S 20 T 20 DIR T 21 S 21 O 21 F 21 M 21 DIR 47 O 21 KB F 22 M T 22 KB L 22 T 22 T 22 L 23 T 23 DIR F 23 S 23 O 23 F 23 S 24 O 24 L 24 M T 24 KB, KB-tema L 24 M T 25 KB S 25 T 25 DIR F 25 S Juledag T 26 DIR F 26 M O 26 L 26 M Juledag 52 O 27 L 27 T 27 DIR, BUF, SOC T 27 Evt. KB S 27 T 27 T 28 S 28 O 28 KIF, TM, UA F 28 M O 28 F 29 M T 29 EU, SP L 29 T 29 DIR T 29 L 30 T 30 DIR F 30 S 30 O 30 F 30 S 31 O 31 M L 31

59 Fagudvalgsmøder starter kl.16.00, Teknik- og Miljøudvalget dog kl , Børne-, Unge- og Familieudvalget kl , Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget kl Møder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Temamøder i Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling starter kl Fællesmødes mellem Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling og Med-Hovedudvalget starter kl Møder i Kommunalbestyrelsen starter kl , dog kl den 22/6, 13/10 og 21/ Temamøder i Kommunalbestyrelsen den 31/3, 28/4 og 24/ starter som udgangspunkt kl Budgetseminar den 1/ starter kl Godkendt i KB i KB 30/ f.s.v.a. KB møder, temamøder og budgetseminar. Behandles i KB 28/ vedrørende dialogmøder. ØPU og fagudvalgene behandler egen mødeplan i juni måned maj 2015 Rita Stensbjerg.(15/6854)

60 Bilag: 6.1. Opgørelse boliger - pleje,skærmede, aflastning og akutstuer pr. 8. maj 2015 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 65660/15

61 Oversigt over pleje-, skærmede-, aflastnings- og akutstuer i Vordingborg kommune. 8. maj udgave Alm. Plejeboliger Skærmedeboliger Aflastningsboliger Skærmet aflastning Akutstuer I alt Rosenvang Solvang Vintersbølle Solhøj Præstø Klintholm Fanefjord Ulvsund Aggerhus Skovbo Total Opgørelsen dækker over antal pladser. På Ulvsund er der 1 stue med 2 pladser På Præstø er der 2 akutstuer med 2 pladser hver. I ældreboligerne ved Skovbo er 2 boliger midlertidigt indrettet som aflastningspladser - med i ovenstående

62 Bilag: 6.2. Aktivitetsbaserede budget ultimo April 2015 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64535/15

63 SAMLET FORBRUG VEDR. PLEJEN Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SAMLET FORBRUG VEDR. SUNDHEDSLOVGIVNINGEN Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December SAMLET FORBRUG VEDR. AKTVITETSCENTRENE Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret BUDGET Visiteret

64 SAMLET FORBRUG FOR PLEJE OG OMSORG Løn Øvrig løn Div. Løn Særyd. 6. ferieuge Ferie Beford. Eks.timer Overarb. Udb.afsp. Ref. Timeløn Eksterne Vikarer WEB I alt Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Forbrug 2014 Forbrug 2013 BUDGET Visiteret PLEJEN I ALT WEB - barselspulje, uniformer m.m. betalt via webbetaling DAGSLØN - Tilkaldevikarer REFUSIONER UDB.AFSP. - timer og tillæg udbetalt fra afspadseringsregnskabet OVERARBEJDE - Udbetalt overarbejde EKSTRATIMER - Udbetalt ekstratimer BEFORDRING FERIE - Ferie med og uden løn, særlig feriegodtgørelse samt udskrivelse af feriekort m.m. 6. FERIEUGE - Udbetaling af 6. ferieuge ved fratrædelse, samt ikke afholdt ved udgangen af ferieåret SÆRYD. - tillæg for aften, nat, lørdage/søndage og SH. DIV.LØN - tøjgodtg., fritvalgstillæg, fratræd.godtg., jubilæumsgratiale m.m. og andre engangsbeløb til udbetaling ØVRIG LØN - AER, ATP, AKUT, tj.fri u/løn mm FAST LØN Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December BUDGET - VISITEREDE TIMER 2015 FORBRUG 2014 FORBRUG 2013 Samlet forbrug fra foregående år, sammelignes med Budget - visiteret timer d.å. Forbrug 201 fremgår af søjlediagrammet. Data uddybes på de følgende sider

65 Bilag: 6.3. Samlet fraværsstatistik Pleje og Omsorg pr Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 64533/15

66 Total Fraværstimer i procent Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Årligt Rosenvang 10,42 10,28 11,68 6,88 2,70 Solvang 8,29 10,16 11,13 9,55 2,46 Vintersbølle 9,01 8,75 9,76 9,88 2,29 Solhøj 9,80 7,20 14,31 5,92 2,61 Nat 11,67 15,60 24,79 6,64 4,28 Akut 51,10 15,39 28,71 13,26 7,93 Skovbo 18,28 9,37 8,18 9,80 3,03 Præstø 10,06 7,17 9,56 9,92 2,23 Aggerhus 3,70 8,72 13,28 7,10 2,12 Klintholm 6,41 11,20 7,64 4,47 2,10 Fanefjord 10,69 6,93 4,86 8,96 1,86 Ulvsund 9,98 10,10 12,76 8,51 2,74 Vordb. Madservice 7,60 3,44 4,97 4,49 1,33 Café Fælles 1,77 0,59 0,88 2,95 0,27 Brænderigården 7,35 1,14 0,68 0,53 0,75 Depotet 3,88 3,93 0,00 0,00 0,65 I alt 9,57% 8,42% 9,73% 7,76% 2,31% Pleje/Omsorg, centralt 3,51% 3,58% 4,32% 2,02% 0,95% Total ,25% 8,17% 9,45% 7,46% 2,24% Plejen ,53% 6,60% 7,09% 6,16% 6,25% 5,35% 4,70% 5,74% 7,32% 7,76% 8,44% 9,34% 6,86% Plejen ,21% 9,52% 7,41% 6,18% 6,29% 5,50% 5,60% 6,73% 8,13% 9,03% 8,01% 7,31% 7,48% Tallene er med forbehold, da der kan komme rettelser efter deadline.

67 Total fraværstimer 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 1.548, , , ,85 Solvang 772,35 957, ,40 875,20 Vintersbølle 1.252, , , ,00 Solhøj 641,60 486,50 967,25 407,50 Nat 129,00 153,25 243,50 57,25 Akut 186,00 56,00 104,50 48,25 Skovbo 815,60 401,50 330,25 401,00 Præstø 1.104,00 805, , ,50 Aggerhus 110,00 256,00 374,00 200,00 Klintholm 404,40 719,20 514,55 293,80 Fanefjord 954,20 641,00 467,00 822,20 Ulvsund 1.237, , , ,30 Vordb. Madservice 668,50 305,00 438,25 374,47 Café Fælles 12,00 4,00 6,00 20,00 Brænderigården 93,60 15,00 9,00 7,00 Depotet 56,00 58,00 0,00 0,00 I alt 9.985, , , ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

68 Sygefraværstimer 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 1.243, , ,60 650,10 Solvang 564,35 803,70 745,65 492,20 Vintersbølle 1.111, , , ,50 Solhøj 351,50 241,75 685,75 242,50 Nat 97,00 41,25 115,50 57,25 Akut 186,00 56,00 104,50 48,25 Skovbo 663,60 263,50 242,25 268,00 Præstø 774,00 478,00 652,00 868,50 Aggerhus 104,00 146,00 234,00 74,00 Klintholm 256,00 578,20 331,25 124,10 Fanefjord 802,70 598,00 367,50 594,20 Ulvsund 765,20 681, ,20 676,10 Vordb. Madservice 613,00 280,50 409,25 367,97 Café Fælles 12,00 4,00 6,00 20,00 Brænderigården 93,60 15,00 9,00 7,00 Depotet 56,00 58,00 0,00 0,00 I alt 7.693, , , ,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Barsel + Graviditetsgener 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 229,50 296,00 326,50 198,75 Solvang 146,00 140,00 156,00 267,00 Vintersbølle 25,60 26,00 20,00 26,00 Solhøj 262,10 244,75 275,50 165,00 Nat Akut Skovbo 152,00 138,00 88,00 133,00 Præstø 136,00 128,00 140,00 208,00 Aggerhus 110,00 140,00 126,00 Klintholm 134,40 128,00 140,80 121,60 Fanefjord 99,50 124,00 Ulvsund 300,40 396,00 434,80 304,20 Vordb. Madservice Café Fælles Brænderigården Depotet I alt 1.386, , , ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nedsat tjeneste 2015 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Rosenvang 61,75 78,50 40,00 198,75 Solvang 24,00 88,00 108,00 Vintersbølle 37,00 87,50 77,00 Solhøj Nat Akut Skovbo Præstø 42,00 19,00 103,50 70,00 Aggerhus Klintholm 6,00 Fanefjord Ulvsund 145,50 116,00 89,00 52,00 Vordb. Madservice 40,50 2,00 Café Fælles Brænderigården Depotet I alt 313,75 252,50 414,00 505,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

69 I alt Barsel + graviditetsgener i procent af samlet fravær 5.921,42 17, ,65 19, ,40 1, ,85 37,9 583,00 0,0 394,75 0, ,35 26, ,00 14,6 940,00 40, ,95 27, ,40 7, ,00 28, ,22 0,0 42,00 0,0 124,60 0,0 114,00 0, ,59

70 i alt 4.235, , , ,50 311,00 394, , ,50 558, , , , ,72 42,00 124,60 114, ,09 i alt 1.050,75 709,00 97,60 947,35 0,00 0,00 511,00 612,00 376,00 524,80 223, ,40 0,00 0,00 0,00 0, ,40 i alt 379,00 220,00 201,50 0,00 0,00 0,00 0,00 234,50 0,00 6,00 0,00 402,50 42,50 0,00 0,00 0, ,00

71 Bilag: 7.1. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Aggerhus - konklusion. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68089/15

72 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Aggerhus 2015 Inde: Der blev ført tilsyn på 3 beboere og talt med 3 medarbejdere, som kender beboerne. Et generelt tilfredsstillende tilsyn. Plejecentret fremstår rent, ryddeligt og hyggeligt med mange blomster, og gode løsninger på for at minimere det udendørsagtige i glasgangen. Rengøringsstandarden på både fælles arealer og i beboerne hjem vurderes tilfredsstillende. Der er medarbejdere omkring beboerne, som kan forventes både i plejesituationer og ved måltiderne. Der er god og respektfuld dialog mellem beboere og medarbejdere. Der er ingen aktiviteter ved tilsynet. Men ifølge opslagstavler foregår der aktiviteter. Der ses et beboerblad, liggende hos beboerne. Men ingen af de tre beboere vi besøgt, kunne orientere sig i hverken blad eller på opslagstavle. To af beboerne kom i aktivitetscentret og dagligstuen iflg. medarbejderne. Dokumentation bliver der fortsat arbejdet med. Der er relevante og opdaterede pleje/handleplaner og fokusområder på de fleste af beboerne. En beboere havde et tryksår, men det fremgik ikke af dokumentationen om han var Braden-scoret, for at sikre han får den nødvendige aflastning og dermed undgå yderligere tryksår. Der bør være fokus på ernæringvurdering, med bla. vejning. Dette for at sikre beboerne får en sufficient ernæring. De beboere vi besøgte på tilsynet, har svært ved at udtale sig nuanceret omkring spørgsmålene, men svare ja til de kan lide maden. Ved tilsynet får to beboere morgenmad, som bliver spist med velbehag. Alle beboerne ser velsoigneret og pæne ud i både tøj og håret. Der skal være opmærksomhed på når der anvendes magt overfor en beboer, skal de altid indberettes som en magtanvendelse. Der var ingen bemærkninger omkring medicinadministrationen og dokumentationen ved tilsynet. To af beboerne havde stadig en indflytningspakke siden 1/ Der ligger opdaterede pleje/handleplaner på begge beboere, som skal sendes til visitationen mhp. en plejepakke. En af medarbejderne ønskede noget undervisning omkring psykiatrisk sygepleje. Ude: ikke relevant Arbejdsmiljø: Medarbejderne er glade for at arbejde på Aggerhus, synes de har et godt arbejdsmiljø, hvor de hjælper hinanden. Tonen mellem medarbejderne er blevet forbedret gennem det sidste år. De er glade for der er kommet en fast sygeplejerske på centret og der holdes faste møder hver onsdag, hvor de får drøfte beboerne. Uniformsetiketten bliver overholdt. Der bruges handsker og træsko, men ikke plastikforklæder i plejesituationer, hvor der er risiko for stænk og sprøjt. Det skal der være fokus på fremadrettet. Der opleves en meget lang sagsbehandling på bevilling af hjælpemidler. Der skal beskrives yderst detaljeret og mange gang. Det er et stort ønske at ergoterapeuterne, kommer ud på centrene, således problematikken kan blive drøftet. Samlet konklusion: Et generelt tilfredsstillende tilsyn, med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer.

73 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Aggerhus 2015 Arbejdsgang for at sikre pleje/handleplaner bliver fremsendt til visitationen mhp. plejepakke. Indsats omkring brug af plastikforklæde i plejen hvor der er risiko for stænk og sprøjt Fokus på indberetning af magtanvendelse. Fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres.

74 Bilag: 7.2. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Fanefjord - konklusio n. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68069/15

75 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Fanefjord 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere inde på centret fordelt på 2 forskellige afdelinger, der udover talt med medarbejdere, som kender de 3 beboere. Centret fremstår rent og hyggeligt, med beboere i fællesrum. Rengøringsstandarden som kan forventes. Der er medarbejdere tilstede omkring beboerne, som kan forventes på tidspunktet ved tilsynet. Alle 3 beboere giver udtryk for at medarbejderne taler pænt og respektfuldt til dem. De får hjælp til det som de har behov for. Ingen af beboerne går til træning og det er også sparsomt med deltagelsen ved aktiviteter på centret. 1 af beboerne deltager dog i en del. Ved tilsynet observeres at der bliver sat musik på og alle gør gymnastik ved bordene, inden frokosten skal indtages. 2 af beboerne ser tynde ud. Der ses notat omkring ernæring, men igen vægt. Vigtigt med sufficient ernæring for såvel muskelstyrke og modstandskraft. Hos den ene beboer ses en for stor protese, hvilket må bevirke, det er svært at spise. Beboer bør visiteres til omsorgstandpleje. 2 af beboerne ønsker at komme noget mere udendørs, da de ikke selv kan. Der er veldokumenteret på beboerne, der er ført tilsyn på. Der er både relevant pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser. Der er ikke dokumenteret aftaler med læge omkring kontroller. Beboerne giver samtykke, som bliver dokumenteret. Næste udviklingsfokus i dokumentationen, er at få evalueret og afsluttet ikke relevante fokusområder. Der bør være fokus på trykssårsscoring. Der ses en meget tynd borger, som sidder i kørestol. Hun bør trykssårsscores, for at sikre hun har den relevante siddepude, samt kommer op og hvile, så hun ikke udvikler tryksår. En enkelt pleje/handleplan bør revurderes mhp. ny plejepakke. Ved medicingennemgang hos beboerne, fremkommer der intet at bemærke. Medarbejderne føler de har de nødvendige kompetencer, for at kunne varetage deres daglige opgaver hos beboerne. En enkelt medarbejder ønsker undervisning omkring kompressionsbehandling. Ude: Der er ført tilsyn på 3 borgere i eget hjem og talt med en medarbejder som kender borgen. Øvrige medarbejdere træffes ikke ved tilsynet. Alle borgerne modtager såvel praktisk som personlig hjælp. Hjemmene lever op til Vordingborg kommunes rengøringsstandard. Den ene borger har privat leverandør til rengøring. Alle borgere oplever generelt en omsorgsfuld og respektfuld tone fra medarbejderne, som kommer i deres hjem. Borgerne synes de får den hjælp de har brug for. Alle tre borgere er visiteret til flere ydelser end de modtager. Det drejer sig om bad, madservice. Ingen af de tre borgere får mad fra den kommunale Madservice. 1 borger får mad fra privat leverandør. Borgerne tilbydes ikke at blive vejet. 2 af borgerne har begge tabt sig en del pga. sygdom og sorg. Sufficient ernæring er vigtigt for borgernes muskelstyrke og modstandskraft. Ingen af de tre borgere deltager i aktiviteter i aktivitetscentret. Det ønsker de ikke. De går heller ikke til nogen former for træning, til trods for at flere ville have god gavn, af noget gangtræning. 1 borger ønsker noget genoptræning, men er ikke kommet i gang til trods for flere ansøgningsskemaer. Ved tilsynet aftales med 2 af borgerne, de vil få tilsendt telefonnr. til ældresagen omkring besøgsvenner ordningen mv. Der ses dokumentation i udegruppen i form af der hos enkelte af borgerne ses en delvis udfyldt

76 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Fanefjord 2015 pleje/handleplan. Men det skal være et stort fokusområde det kommende år. Der skal arbejdes med pleje/handleplaner og helhedsbeskrivelser, på alle borgere, som modtager personlig pleje og udarbejdes relevante fokusområder. Der skal generelt ses en mere kontinuerlig dokumentation også i notatark. Der ses journaler hvor der ikke er dokumenteret gennem flere måneder. Dette for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen og sikre medarbejderne. Ved medicingennemgang hos borgerne ud, forefindes doseringsæsker uden navn og cpr.nr. Det kan medføre risiko for fejlmedicinering. Skriftlig afgørelse om bevilliget hjælp hos borgerne, har været et indsatsområde i visitationen det sidste år. Der skal fortsat være i fokus omkring dette område. Arbejdsmiljø: Medarbejderne giver udtryk for at de er glade for at være på Fanefjord. Arbejdsmiljøet er blevet bedre. Der er trivsel og gode kollegaer. Uniformsetiketten er overholdt hos medarbejdere ved tilsynet og der bruges korrekte værnemidler i plejen. Der opleves ikke så lang ventetid på hjælpemidler. Men der skal megen dokumentation til før, hjælpemidlet bliver bevilliget. Samlet konklusion: Overordnet et tilfredsstillende tilsyn med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer, samt evaluering og afslutning af disse. Dokumentation i specielt den udekørende gruppe, skal prioteres. Navn og cpr.nr. på alle doseringsæsker både hos indeboende og udeboende borgere. Opmærksomhed på at få afsluttede visiterede ydelser som ikke er relevante mere. Opmærksomhed på at få justeret pleje/handleplan, således beboere kan blive visiteret til en mere korrekt plejepakke. Opmærksomhed på at få afsluttet ikke relevante ydelser hos borgerne i visitationen. Der skal fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres. Fortsat fokus på afgørelsesbreve fra visitationen.

77 Bilag: 7.3. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - KHC -konklusion Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67993/15

78 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Klintholm havn 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere og talt med 2 medarbejdere, som kender beboerne Centret fremstår pænt, rent og ryddeligt. Alle beboerne er meget tilfredse med at bo på Klintholm havn. De giver udtryk for der er en respektfuld omgangstone, samt at de bliver hørt og medinddraget i det daglige. Beboerne synes de får den pleje og hjælp som de har behov for. De synes ikke der er noget at klage over. Der er medarbejdere omkring beboerne både i afdelingerne og i spisesituationerne, under tilsynet. Der høres en respektfuld dialog mellem beboere og medarbejdere. I spisestuen og aktivitetscentret er der også dialog beboerne imellem. De to af beboerne deltager i aktiviteter i aktivitetscentret, samt ved andre arrangementer på centret. En af beboerne ønsker ikke at deltage. 2 af beboerne ønskede at komme uden for. 1 af dem kørte selv på sin crosser, den anden beboer glæder sig til det bliver varmere, så han kan komme ud og cykle på duocykel. Maden er der generelt tilfredshed med. En af beboerne synes dog den er noget institutionsagtig. Der er veldokumenteret på samtlige af beboerne, der er ført tilsyn på. Der er både relevant pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser. Der er dokumenteret aftaler med læge omkring kontroller. Beboerne giver samtykke, som bliver dokumenteret. Næste udviklingsfokus i dokumentationen, er at få evalueret og afsluttet ikke relevante fokusområder. Ved medicingennemgang hos beboerne, fremkommer der intet at bemærke. Medarbejderne føler de har de nødvendige kompetencer, for at kunne varetage deres daglige opgaver hos beboerne. Ude: Der er ført tilsyn hos 3 tilfældige borgere boende i eget hjem, samt talt med 2 medarbejdere, som kender borgerne. Alle tre får hjælp til personlig og praktisk bistand. I alle hjem er rengøringsstandarden tilfredsstillende. Borgerne er også tilfredse med rengøringen. De er generelt meget tilfredse med den hjælp de får. Borgerne oplever de blev respekteret og inddraget i plejen af medarbejderne. Borgerne syntes at medarbejderne taler pænt og respektfuldt til dem. En borger er dog lidt ked af der kommer så mange forskellige medarbejdere. De to borgerne som får mad fra køkkenet, er tilfreds og synes der er rigeligt. En borger laver selv mad. Der bliver dokumenteret relevant i såvel fokusområder, pleje/handleplan, hos alle 3 borgere. Ingen af borgerne deltog i nogen former for træning. Til trods for faldtendens hos den ene af dem, havde hun ikke lyst. Ingen af borgerne var særlig aktive omkring aktiviteterne på centret. Den ene ville gerne, men synes der var for lang transporttid og ventetid. De to øvrige havde bare ikke lyst mere. Arbejdsmiljø: Medarbejderne giver udtryk for at de er glade for at være på Klintholm havn, de trives, men at der indimellem også er meget travlt, med flere og flere arbejdsopgaver. Gode kollegaer. Uniformsetiketten er overholdt hos medarbejdere ved tilsynet og der bruges korrekte

79 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Klintholm havn 2015 værnemidler. Lang sagsbehandling på bevilling af hjælpemidler. En medarbejder fortæller hun har bestilt hjælpemiddel i nov. 2014, har rykket og endnu ikke fået et svar her i marts Samlet konklusion: Et generelt meget tilfredsstillende tilsyn, med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer, samt evaluering og afslutning af disse. Fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres.

80 Bilag: 7.4. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Præstø -konklusion. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67966/15

81 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Præstø Multicenter 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere inde på centret fordelt på forskellige afdelinger, der udover talt med medarbejdere som kender de 3 beboere. 2 af beboerne ønskede ikke at deltage i interview. Centret fremstår rent og hyggeligt, med beboere i fællesrum. Der er medarbejdere tilstede omkring beboerne, som kan forventes på tidspunktet ved tilsynet. Beboerne er alle tilfredse med medarbejderne, synes de taler pænt til dem og de får den hjælp de har behov for. Der ses dialog beboerne imellem og der er dialog fra medarbejdernes side til beboerne. Alle beboerne er tilfredse med maden og føler de får varieret og tilpas med mad hver dag. En enkelt af beboerne går til svømning og maler på centret. De to øvrige ønsker ikke hverken træning eller deltage i aktiviteter. Der er veldokumenteret på samtlige af beboerne, der er ført tilsyn på. Der er både relevant pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser. Der er dokumenteret aftaler med læge omkring kontroller. Beboerne giver samtykke, som bliver dokumenteret. Næste step i dokumentationen, er at få evalueret og afsluttet ikke relevante fokusområder. Ved medicingennemgang hos beboerne, fremkommer der intet at bemærke. 2 af beboerne har stadig indflytningspakker efter 6 mdr. til trods for der foreligger opdaterede og relevante pleje/handleplaner. 1 af pleje/handleplanerne er fremsendt til visitationen, 1 mangler at blive sendt mhp. bevilling af plejepakke. Medarbejderne føler de har de nødvendige kompetencer, for at kunne varetage deres daglige opgaver hos beboerne. Der er et ønske om undervisning i pleje af den psykisk syge borger. Ude: Der er ført tilsyn på 3 borgere i eget hjem og talt med medarbejdere som kender borgerne. Alle borgerne modtager såvel praktisk som personlig hjælp. Hjemmene lever op til Vordingborg kommunes rengøringsstandard. 2 borger har privat leverandør til rengøring. Alle borgere oplever generelt en omsorgsfuld og respektfuld tone fra medarbejderne, som kommer i deres hjem. Borgerne synes de får den hjælp de har brug for. En borger vil gerne have bad 2 gange om ugen. Ingen af borgerne få mad fra den kommunale Madservice. Alle borgerne ser sufficient ernæret ud. 1 af hjemmene var der ikke et tilfredsstillende tilsyn på baggrund af borgerens fysiske formåen og boligens uhensigtsmæssige indretning. Der er ikke udarbejdet APV og KLAR analyse, hvilket bevirker at medarbejderne har nogle meget uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Ved tilsynet blevet boligen gennemgået sammen med rask ægtefælle, som havde forståelse for at boligen skal ændres. Det bliver aftalt, at borgeren skal have besøg af en ergoterapeut, samt medarbejderne skal udarbejde en APV og KLAR analyse. Dokumentationen hos de udeboende borgere er meget sparsomt. Hos en enkelt af borgerne ses en delvis udfyldt pleje/handleplan og helhedsbeskrivelse. Det skal være et stort fokusområde det kommende år. Der skal arbejdes med pleje/handleplaner på alle borgere, som modtager personlig pleje og udarbejdes relevante fokusområder. Der skal generelt ses en mere kontinuerlig dokumentation også i notatark. Der ses journaler hvor der ikke er dokumenteret i flere måneder. Dette for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen og sikre medarbejderne. Der skal være fokus på trykssårsscoring, samt ernæringsvurdering, for at undgå tryksår og dårlig ernæringstilstand, hos alment dårlige borgere. Ved medicingennemgang hos borgerne ud findes doseringsæsker uden navn og cpr.nr. Det kan

82 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Præstø Multicenter 2015 medføre risiko for fejlmedicinering. Skriftlig afgørelse om bevilliget hjælp hos borgerne, har været et indsatsområde i visitationen det sidste år. Der ses en forbedring på dette område, men skal fortsat være i fokus. Arbejdsmiljø: Medarbejderne giver udtryk for at der er stort sygefravær og mange afløsere (ufaglærte), som påvirker arbejdet både psykisk og fysisk. Men at der er gode kollegaer. Uniformsetiketten er overholdt hos de medarbejdere, som blev set ved tilsynet. Der bliver ikke brug relevante værnemidler i form af plastik forklæde i plejesituationer. Dette skal være et indsatsområde det kommende år. Der er lang sagsbehandlingstid på hjælpemidler, med meget udførlig dokumentation. Der er situationer som giver medarbejderne dårlige arbejdsstillinger pga. manglende hjælpemidler. Samlet konklusion: Overordnet et tilfredsstillende tilsyn med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Dokumentation i den udekørende gruppe, skal prioteres. Brug af plastikforklæder i plejesituationer, hvor der er risiko for stænk og sprøjt Navn og cpr.nr. på alle doseringsæsker Der skal udarbejdes APV og KLAR analyser i hjem hvor medarbejderen udfører personlig pleje og praktisk bistand, samt hvor der er risiko for fald. Der skal udarbejdes en plan for, hvorledes det sikres at pleje/handleplaner bliver tilsendt visitationen mhp. plejepakke. Fokus på brug af mange ufaglærte medarbejdere mhp. sikring af kvalitet og kontinuitet i plejen. Der skal fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres. Fortsat fokus på afgørelsesbreve fra visitationen.

83 Bilag: 7.5. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Rosenvang - konklusio n. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67938/15

84 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Rosenvang 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere og talt med 3 medarbejdere, som kender beboerne Centret fremstår pænt, rent og ryddeligt. Alle beboerne er meget tilfredse med at bo på Rosenvang. De giver udtryk for der er en respektfuld omgangstone, samt at de bliver hørt og medinddraget i det daglige. Beboerne synes de får den pleje og hjælp som de har behov for. De synes ikke der er noget at klage over. Bortset fra en enkelt beboer, der synes maden er for ens. Der er medarbejdere omkring beboerne både i afdelingerne og i spisesituationerne, under tilsynet. Der høres en respektfuld dialog mellem beboere og medarbejdere. De to af beboerne deltager ved arrangementer på centret. 1 af beboerne går til træning, samt cykler på centret. Der er veldokumenteret på samtlige af beboerne, der er ført tilsyn på. Der er både relevant pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser. Beboerne som giver samtykke, bliver dokumenteret. Borgerne bliver vejet for at følge deres ernæringtilstand. Borgerne bliver alle vurderet for tryksår, mhp. risiko for udvikling af dette. Næste udviklingsfokus i dokumentationen, er nu, at få evalueret og afsluttet ikke relevante fokusområder. Ved medicingennemgang hos beboerne, er der hos en borger 1 pille for meget i morgendoseringen, ellers er der intet at bemærke. Medarbejderne føler de har de nødvendige kompetencer, for at kunne varetage deres daglige opgaver hos beboerne. Ved tilsynet bliver observeret at beboernes finvask, vaskes sammen i samme maskine. Beboernes tøj skal vaskes separat på de lave temperaturer, for at undgå en evt. smittespedning beboerne imellem. Ude: Der er ført tilsyn på 3 borgere i eget hjem og talt med medarbejdere som kender borgerne. Alle borgerne modtager såvel praktisk som personlig hjælp. Hjemmene lever op til Vordingborg kommunes rengøringsstandard. Alle borgere oplever generelt en meget omsorgsfuld og respektfuld tone fra medarbejderne, som kommer i deres hjem. Borgerne synes de får den hjælp de har brug for. Borgerne tilbydes ikke at blive vejet. Men ingen af dem føler de har tabt sig og de ser også velnæret ud. De to borgere som får mad fra Vordingborg Madservice, er tilfredse med mængde, begge synes dog kødet kan være noget tørt. 2 af borgere deltager i aktiviteter i aktivitetscentret. 1 går til træning både på aktivitetscenter og i privat fitness. 3. borger er meget aktiv med golf mv. når hun er rask, har pt. brækket hofte. Der ses meget sparsom dokumentation i udegruppen i form af notater. Der er ikke udfyldt pleje/handleplan, helhedsbeskrivelse. Det skal fortsat være et stort fokusområde det kommende år. Der skal arbejdes med pleje/handleplaner og helhedsbeskrivelser, på alle borgere, som modtager personlig pleje og udarbejdes relevante fokusområder. Der skal generelt ses en mere kontinuerlig dokumentation også i notatark. Dette for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen og sikre medarbejderne. Ved medicingennemgang hos borgerne, er der intet og bemærke. Skriftlig afgørelse om bevilliget hjælp hos borgerne, har været et indsatsområde i visitationen det sidste år. Der skal fortsat være i fokus omkring dette område.

85 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Rosenvang 2015 Arbejdsmiljø: Medarbejderne giver udtryk for at de er glade for at være på Rosenvang, de trives, men at der indimellem også er meget travlt, med flere og flere arbejdsopgaver. Uniformsetiketten er overholdt hos medarbejdere ved tilsynet. Der benyttes ikke forklæder ved bad, hvilket skal være en indsats det kommende år. Lang sagsbehandling på bevilling af hjælpemidler. Der er borger som har, måtte vente med et bad i 4 uger pga. manglende visitation til en badebænk. Samlet konklusion: Overordnet et tilfredsstillende tilsyn med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer, samt evaluering og afslutning af disse. Dokumentation i specielt den udekørende gruppe, skal prioteres. Medarbejderne skal anvende korrekte værnemidler ved plejen, spec. fokus på anvendelse af forklæde ved pleje, hvor der er risiko for stænk og sprøjt. Der skal findes en løsning på vask af beboernes finvask, således der ikke vil ske smittespredning beboerne imellem. Der skal fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres. Fortsat fokus på afgørelsesbreve fra visitationen.

86 Bilag: 7.6. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Skovbo - konklusion. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67931/15

87 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Skovbo 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere for 3 forskellige afdelinger og talt med 3 medarbejdere. Plejecentret fremstår rent og pænt. Centret fremstår overskueligt og ryddeligt. Alle beboerne giver udtryk for de er glade for at være på Skovbo. De synes de får den hjælp de har brug for. En beboer ønsker dog at få gjort rent noget oftere, samt få et bad dagligt. De oplever at medarbejderne taler pænt til dem og medinddrager dem i plejen. Beboerne oplever de får nok at spise, en enkelt er dog meget utilfreds med maden. Synes ikke den smager af noget og kødet er for hårdt til at tygge. Ingen af beboerne modtog træning. Dette efter eget ønske. Der er tilbud om aktiviteter på centeret og to af beboerne deltager også i dette og er tilfredse med tilbuddet. Den tredje beboer kan ikke rumme for megen aktivitet pga. hans sygdom. 2 beboere kommer dagligt uden for, men 1 beboer ønskede der kunne være tid til hun også kunne komme en tur ud. Dokumentationsmæssigt, foreligger der opdaterede pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser på beboerne vi gik tilsyn på. Alle medarbejderne giver udtryk for at de anvender omsorgssystemet til al dokumentation. De anvender advis til at dele informationer mellem kollegaer. Der skal være fokus på brug af observationsskemaer omkring vægt, Braden-score mhp. forebyggelse af ernæringsinsufficiens og tryksår. Ved medicingennemgang hos beboerne findes der overensstemmelse mellem medicinliste og doseret medicin hos 2 af beboerne. Hos den sidste var der ikke en opdateret medicinliste i forhold til indholdet i dosisposerne. Dette kan være en fejlkilde i forbindelse med medicinadministration. Hos 2 af beboerne, var der meget medicin af samme slags. Dette bør minimeres, da det kan give et manglende overblik, samt medicinen kan blive for gammel. Der findes ikke funktionsvurdering hos 2 af beboerne ved tilsynet. Alligevel har beboerne fået en plejepakke. Ude: ikke relevant Arbejdsmiljø: Medarbejderne er generelt tilfredse med arbejdsmiljøet. De giver dog udtryk for at der er en vis negativitet. At der trænges til en holdningsændring hos nogen af deres kollegaer. Men det er blevet meget bedre, der er mere styr på tingene nu end tidligere. En medarbejder mangler information fra ledelsen. En medarbejder oplever det både fysisk og psykisk hårdt, at arbejde alene i fløj 3. Uniformsetiketten overholdes og der bruges korrekte værnemidler i plejen. Medarbejderne oplever det tager lang tid at få bevilliget et hjælpemiddel, specielt et problem ved akutte hjælpemidler, hvor der kan gå op til 14 dage. Samlet konklusion: Et generelt tilfredsstillende tilsyn, med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentation af plejen, bla. med brug af observationsskemaer for

88 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Skovbo 2015 vægt og braden-score for at forebygge komplikationer. Fortsat fokus arbejdsmiljøet, således den positive udvikling fastholdes. Fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres. Fokus på udarbejdelse af funktionsvurderinger mhp. bevilling af ydelser.

89 Bilag: 7.7. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Solhøj -konklusion. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67898/15

90 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Solhøj 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere inde på centret fordelt på 2 forskellige afdelinger, der udover talt med medarbejdere, som kender de 3 beboere. Centret fremstår rent og hyggeligt, med beboere i fællesrum. Rengøringsstandarden som kan forventes. Der er medarbejdere tilstede omkring beboerne, som kan forventes på tidspunktet ved tilsynet. Alle 3 beboere giver udtryk for at medarbejderne taler pænt og respektfuldt til dem. De får hjælp til det som de har behov for. Ved tilsynet observeres en god dialog medarbejdere og beboere imellem. Alle 3 beboerne går til træning, men det er sparsomt med deltagelse i aktiviteter på centret. 2 af beboerne er yngre, de oplever ikke der er aktiviteter for dem. De keder sig. 1 ønsker en petanque bane. To af beboerne synes ikke altid maden var lige god. Lidt ensformig. 1 af beboerne havde en aftale om ikke at få lever og hjerte. Beboerne tilbydes at blive vejet jævnligt. Dette for at sikre beboerne er sufficient ernære for såvel muskelstyrke og modstandskraft. Der bør være fokus på trykssårsscoring. En beboer, som sidder i kørestol og allerede har et tryksår, er ikke tryksårsscoret. Dette er vigtig for at forebygge tryksår opstår. 1 af beboerne kommer selv uden for, men en beboer ønsker at han kunne få noget hjælp til at komme ud og gå tur. Der er veldokumenteret på beboerne, der er ført tilsyn på. Der er både relevant pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser. Der er ikke dokumenteret aftaler med læge omkring kontroller. Beboerne giver samtykke, som bliver dokumenteret. Næste step i dokumentationen, er at få evalueret og afsluttet ikke relevante fokusområder. Ved medicingennemgang hos beboerne, fremkommer der intet at bemærke, bortset fra at medicinlisten skal være ved medicindoseringen, således medarbejderne som skal give beboeren medicin, kan sikre sig at antallet svare til medicinlisten. En af beboerne har fortsat en indflytningspakke efter 5 mdr. Der er rykket for plejepakke i visitationen. Ude: Der er ført tilsyn på 2 borgere i eget hjem og talt med medarbejdere som kender borgerne. 1 borger træffes ikke hjemme. Alle borgerne modtager såvel praktisk som personlig hjælp. Hjemmene lever op til Vordingborg kommunes rengøringsstandard. En borger synes hjælpen kommer sent i weekenden. Alle borgere oplever generelt en omsorgsfuld og respektfuld tone fra medarbejderne, som kommer i deres hjem. En enkelt synes dog, hun indimellem blev tiltalt lidt barnligt. Borgerne synes de får den hjælp de har brug for. Borgerne tilbydes ikke at blive vejet. 1 af borgerne ser tynd ud og 1 hos en borger, dokumenteres at han spiser sparsomt, men der laves ikke en ernæringsvurdering. Sufficient ernæring er vigtigt for borgernes muskelstyrke og modstandskraft. Ingen af borgerne deltager i aktiviteter i aktivitetscentret. Det ønsker de ikke. 1 borger går til selvbetalt træning efter et skulderbrud. Der ses sparsom dokumentation i udegruppen, hos enkelte af borgerne ses en delvis udfyldt pleje/handleplan. Men det skal fortsat være et stort fokusområde det kommende år. Der skal arbejdes med pleje/handleplaner og helhedsbeskrivelser, på alle borgere, som modtager personlig pleje og udarbejdes relevante fokusområder. Der skal generelt ses en mere

91 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Solhøj 2015 kontinuerlig dokumentation også i notatark. Der ses journaler hvor der ikke er dokumenteret gennem flere måneder. Dette for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen og sikre medarbejderne. Ved medicingennemgang hos borgerne ud, er der ingen bemærkninger. Skriftlig afgørelse om bevilliget hjælp hos borgerne, har været et indsatsområde i visitationen det sidste år. Der skal fortsat være i fokus omkring dette område. Arbejdsmiljø: Medarbejderne giver udtryk for at de er glade for at være på Solhøj. Arbejdsmiljøet er blevet bedre. Der er trivsel og gode kollegaer. Uniformsetiketten er overholdt hos de medarbejdere, som blev set ved tilsynet. Der bliver ikke brug relevante værnemidler i form af plastik forklæde i plejesituationer. Dette skal være et indsatsområde det kommende år. Der er lang sagsbehandlingstid på hjælpemidler, med meget udførlig dokumentation. Samlet konklusion: Overordnet et tilfredsstillende tilsyn med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer, samt evaluering og afslutning af disse. Dokumentation i specielt den udekørende gruppe, skal prioteres. Fokus på brug af forklæde som værnemiddel, i pleje med risiko for stænk og sprøjt. Der skal fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres. Fokus på hvorledes visitationen sikre, at distrikter får visiteret relevant plejepakke inden for svartiden. Fortsat fokus på afgørelsesbreve fra visitationen.

92 Bilag: 7.8. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Solvang - konklusion. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67817/15

93 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Solvang 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere og talt med 2 medarbejdere, som kender beboerne. Centret fremstår pænt, rent og ryddeligt. Rengøringen lever fuldt op til Vordingborg kommunes standard. Alle beboerne virker glade og tilfredse. Dem som kan, giver udtryk for der er dejligt at være og de får god mad. Ved tilsynet opleves en respektfuld omgangstone fra medarbejderne til beboerne. Der bliver hygget i forbindelse med måltidet. Der er en rolig og hyggelig atmosfære. Der ses dog enkelte beboere, som er meget urolige pga. vi er tilstede i afdelingen og der kaldes på medarbejderne fra enkelte stuer. Beboerne ser ud til at de får den pleje og hjælp som de har behov for. Alle beboerne ser ud til at være sufficient ernæret. Beboerne bliver vejet. Alle beboer ser velplejede og velklædte ud. Beboerne, som har lyst, kan alle komme uden for. Der er veldokumenteret på samtlige af beboerne, der er ført tilsyn på. Der er både relevant pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser. Der er ikke dokumenteret aftaler med læge omkring kontroller. Næste udviklingsfokus i dokumentationen, er at få evalueret og afsluttet ikke relevante fokusområder. Ved medicingennemgang hos beboerne, fremkommer der intet at bemærke. Medarbejderne føler de har de nødvendige kompetencer, for at kunne varetage deres daglige opgaver hos beboerne. Der ønsker om undervisning i socialpædagogik og palliation. Ude: Der blev ført tilsyn hos 3 tilfældige borgere boende i eget hjem, samt talt med medarbejdere, som kender borgerne. Alle tre får hjælp til personlig og praktisk bistand. I alle hjem er rengøringsstandarden tilfredsstillende. Borgerne er også tilfredse med rengøringen, en enkelt synes dog det kunne gøres lidt hurtigere. De er generelt meget tilfredse med den hjælp de får. Borgerne oplever de blev respekteret og inddraget i plejen af medarbejderne. Borgerne syntes at medarbejderne taler pænt og respektfuldt til dem. De to borgerne som får mad fra Vordingborg Madservice, er tilfreds, men synes den er lidt smagsløs. En borger køber færdigretter. Ved tilsynet om formiddagen er borgeren i gang med genopvarmede sovs og kartofler. Der skal være fokus på dette, da denne borger ofte har dårlig mave. Borgerne oplyser de bliver tilbudt at blive vejet, men det ses ikke i dokumentationen. Der bliver dokumenteret relevant i såvel fokusområder, pleje/handleplan, hos alle 3 borgere. En af borgerne har et tryksår, men er ikke tryksårsscoret. Ingen af borgerne deltog i nogen former for træning. To af borgerne gik til gymnastik inde på centret. En af borgerne ville gerne have at kommunen, havde mere fokus på flisebelægningen i byen. Den er rigtig dårlig når man er kørestolebruger. Arbejdsmiljø: Medarbejderne føler sig meget presset i deres dagligdag og det påvirker dem psykisk og fysisk. Medarbejderne har det godt sammen. Men de føler en manglende forståelse for deres arbejdssituation fra ledelsen. Specielt inde på centret. Fagligheden bliver forringet pga. det skal

94 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Solvang 2015 gå så hurtigt. Det går udover beboerne, som bliver urolige, når dagen ikke kan gå i deres tempo. Der er ved tilsynet to ledige boliger og på den baggrund skåret i normeringen. Uniformsetiketten er overholdt hos medarbejdere ved tilsynet og der bruges korrekte værnemidler, bortset fra forklæde. En medarbejder brugte ikke værnemidler. Der skal derfor være fokus på brug af værnemidler i plejesituationer hvor der er risiko for stænk og sprøjt. Samlet konklusion: Et generelt tilfredsstillende tilsyn, med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer, samt evaluering og afslutning af disse. Fokus fra ledelsen omkring anerkendelse af medarbejdernes arbejdsindsats, samt niveauet på denne ud fra økonomien.

95 Bilag: 7.9. Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Ulvsund- konklusion. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67806/15

96 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Ulvsund 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere og talt med medarbejdere, som kender beboerne. Centret fremstår pænt, rent og ryddeligt. Rengøringsstandarden på både fælles arealer og i beboerne hjem vurderes tilfredsstillende Alle beboerne er meget tilfredse med at bo på Ulvsund. De giver udtryk for der er en respektfuld omgangstone, samt at de bliver hørt og medinddraget i det daglige. Beboerne synes de får den pleje og hjælp som de har behov for. De synes ikke der er noget at klage over. Der er medarbejdere omkring beboerne både i afdelingerne og i spisesituationerne, under tilsynet. Der høres en respektfuld dialog mellem beboere og medarbejdere. I spisestuen og aktivitetscentret er der også dialog beboerne imellem. De to af beboerne deltager i arrangementer på centret. Ingen af beboerne deltager i aktiviteter i aktivitetscentret. 2 af beboerne får træning. En vederlagsfri fysioterapi og en får sangtræning for sin afasi. Maden er der generelt tilfredshed med. Beboerne bliver vejet. En af beboerne burde have en ernæringsplan, da han haft en stor vægtøgning gennem de sidste år. Der er veldokumenteret på samtlige af beboerne, der er ført tilsyn på. Der er både relevant pleje/handleplaner, fokusområder og helhedsbeskrivelser. Der er dokumenteret aftaler med læge omkring kontroller. Beboerne giver samtykke, som bliver dokumenteret. Næste udviklingspunkt i dokumentationen, er at få evalueret og afsluttet ikke relevante fokusområder. Ved medicingennemgang hos beboerne, findes medicinlister låst inde i medicinbox. Den burde ligge tilgængelig ved doseringsæsken, så medarbejder kan sikre beboeren får den korrekte medicin. Derudover var der ingen bemærkning til medicinen. Medarbejderne føler de har de nødvendige kompetencer, for at kunne varetage deres daglige opgaver hos beboerne. Ude: Der er ført tilsyn på 3 borgere i eget hjem og talt med medarbejdere som kender borgerne. Alle borgerne modtager såvel praktisk som personlig hjælp. Hjemmene lever op til Vordingborg kommunes rengøringsstandard. Alle borgere oplever generelt en meget omsorgsfuld og respektfuld tone fra medarbejderne, som kommer i deres hjem. Borgerne synes de får den hjælp de har brug for. Borgerne tilbydes ikke at blive vejet. Men ingen af dem føler de har tabt sig og de ser velnæret ud. En af borgerne bør ernæringsvurderes, da han er tryksårstruet og har diabetes. Borgerne få mad fra den kommunale leverandør. De er tilfredse med den, bortset fra en af borgerne som synes kødet ikke er i orden (enten for hårdt eller for smattet). 2 af borgere deltager i aktiviteter i aktivitetscentret. Den 3. borger ønsker at komme i aktivitetscentret, men kan ikke komme ud af sit hus efter en operation. 1 går til træning på centret. Der ses meget sparsom dokumentation i udegruppen i form af notater. Men der er kun delvis udfyldt pleje/handleplan, helhedsbeskrivelse på en enkelt. Det skal være et stort fokusområde det kommende år. Der skal arbejdes med pleje/handleplaner og helhedsbeskrivelser, på alle borgere, som modtager personlig pleje og udarbejdes relevante fokusområder. Der skal generelt ses en mere kontinuerlig dokumentation også i notatark. Dette for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen og sikre medarbejderne.

97 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Ulvsund 2015 Ved medicingennemgang hos borgerne var der hos en enkelt borger rod i doseringsæskerne, men han havde styr på hvilke æsker han brugte de enkelte dage. Der udover var der æsker uden navn og cpr.nr. Medarbejderne føler de har de nødvendige kompetencer, for at kunne varetage deres daglige opgaver hos borgerne. Der er ønske om undervisning i demens og pleje af psykisk syge. Der manglede funktionsvurderinger hos enkelte af borgerne mhp. vurdering af hvilke ydelser borgere skal have. Arbejdsmiljø: Medarbejderne er glade for at arbejde på Ulvsund. Der er gode kollegaer og man hjælper hinanden. Uniformsetiketten er overholdt hos medarbejdere ved tilsynet. Bortset fra en enkelt medarbejder, som blev informeret om, at der ikke må benyttes fleecetrøje i plejen, da langeærmer hindre god håndhygiejne. Der benyttes værnemidler ved plejeopgaver. Samlet konklusion: Overordnet et tilfredsstillende tilsyn med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer, samt evaluering og afslutning af disse. Dokumentation i den udekørende gruppe, skal prioteres. Fokus på funktionsvurdering foreligger, når der skal visiteres ydelser.

98 Bilag: Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Vintersbølle -konklusion. Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67072/15

99 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Vintersbølle 2015 Inde: Der er ført tilsyn på 3 beboere inde på centret fordelt på 3 forskellige afdelinger, der udover talt med medarbejdere som kender de 3 beboere. Centret fremstår rent og hyggeligt, med beboere i fællesrum. Der er medarbejdere tilstede omkring beboerne, som kan forventes på tidspunktet ved tilsynet. På en af afdelingerne er der pandekagebagning, ellers foregår der ikke umiddelbart nogle aktiviteter. En enkelt af beboerne deltager i stolegymnastik ellers er der ikke ønske eller viden om andre aktiviteter fra beboerne. Beboerne er alle tilfredse med medarbejderne, synes de taler pænt til dem. Der ses ingen dialog beboerne imellem, men der er dialog fra medarbejdernes side til beboerne. 1 af beboerne ønskede noget mere hjælp fra medarbejderne til at kunne komme mere op i dagligstuen. 1 beboere gav udtryk for at hun ventede længe for at få hjælp på toilettet, samt at medarbejderne ikke kunne træffes mellem kl og 7.30 om morgen. Der er arbejdet målrettet med dokumentation siden sidste tilsyn, og der arbejdes med bl.a. fokusområder og plejeplaner af sygeplejerskerne og SSA. Der skal arbejdes videre med at alle medarbejdere gør brug af disse redskaber til dokumentation for at sikre ensartethed og kontinuitet. Der skal arbejdes med at observationer bliver dokumenteret. Der ses journaler hvor der er meget sparsom dokumentation. Der skal fortsat være fokus på relevante fokusområder hos beboerne, samt afslutning af ikke relevante områder. Der skal også arbejde mod en mere målrettet og dokumenteret ernæringsindsats. Der ses en enkelt journal, hvor sprogbruget ikke er så hensigtsmæssigt, i forhold til en evt. aktindsigt. En beboer ønskede at komme ud i luften, men der er iflg. beboer ikke mulighed for dette pga. medarbejderne ikke har tid. Ude: Der er ført tilsyn på 3 borgere i eget hjem og talt med medarbejdere som kender borgerne. Alle borgerne modtager såvel praktisk som personlig hjælp. Hjemmene lever op til Vordingborg kommunes rengøringsstandard. Alle borgere oplever generelt en omsorgsfuld og respektfuld tone fra medarbejderne, som kommer i deres hjem. Borgerne synes de får den hjælp de har brug for. De som får mad fra den kommunale Madservice er tilfredse med maden. Der ses en forbedret dokumentation i udegruppen i form af der hos enkelte af borgerne ses en delvis udfyldt pleje/handleplan og helhedsbeskrivelse. Men det skal fortsat være et stort fokusområde det kommende år. Der skal arbejdes med pleje/handleplaner på alle borgere, som modtager personlig pleje og udarbejdes relevante fokusområder. Der skal generelt ses en mere kontinuerlig dokumentation også i notatark. Der ses journaler hvor der ikke er dokumenteret i over et ½ år. Dette for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen og sikre medarbejderne. Ved medicingennemgang hos borgerne findes doseringsæsker uden navn og cpr.nr., samt doseringsæsker hvor der mangler medicin pga. der ikke var nok ved doseringen. Det kan medføre risiko for fejlmedicinering og fejldosering, når der skal suppl. op i æsker med noget medicin. Der skal være fokus på at ydelsen medicingivning betyder, at medarbejderen hjælper borgeren med at tage medicinen. Der skal være medicinlister i alle hjem, hvor medarbejderne giver medicin. Skriftlig afgørelse om bevilliget hjælp hos borgerne, har været et indsatsområde i visitationen det sidste år. Der ses en forbedring på dette område, men skal fortsat være i fokus.

100 Konklusion uanmeldt tilsyn distrikt Vintersbølle 2015 Arbejdsmiljø: Medarbejderne giver udtryk for at der er stort sygefravær og manglende ressourcer, som påvirker arbejdet både psykisk og fysisk. Men at der er gode kollegaer. Uniformsetiketten er overholdt hos de medarbejdere, som bliver set ved tilsynet. I forbindelse med plejen af borgerne/beboerne bruges nitrilhandsker, men kun enkelte anvender plastikforklæde, som anbefales af SSI. Dette skal være et indsatsområde det kommende år. 1 gang om måneden er der videnscafe for medarbejderne, hvor forskellige emner drøftes. Der opleves lang sagsbehandling på bevilling af hjælpemidler og megen dokumentation. Hjælpemidler var med instruktion og der var udført servicetjek inden for det sidste år. Samlet konklusion: Overordnet et tilfredsstillende tilsyn men med følgende udviklingsområder frem til næste tilsyn: Fortsat fokus på dokumentationen, med relevante fokusområder og observationsskemaer, samt evaluering og afslutning af disse. Dokumentation i specielt den udekørende gruppe, skal prioteres. Sikre at beboerne kan få fat på medarbejdere hele døgnet. Brug af plastikforklæder i plejesituationer, hvor der er risiko for stænk og sprøjt Navn og cpr.nr. på alle doseringsæsker, samt ingen manglende medicin i doseringsæskerne. Fokus på ydelsen medicingivning, betyder at medarbejder enten hjælper eller ser borger får sin medicin. Medicinliste i alle hjem, hvor medarbejderne giver borgeren medicin. Der skal fokus på hvordan sagsbehandlingen af hjælpemidler, kan optimeres. Fortsat fokus på afgørelsesbreve fra visitationen.

101 Bilag: Uanmeldt tilsyn kommunal leverandør - Samlet konklusion Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67070/15

102 Samlet konklusion uanmeldte tilsyn pleje og omsorg 2015 Inde: Overordnet tilfredsstillende tilsyn på alle plejecentre, hvor der ses en meget positiv udvikling inden for alle områder. Plejecentrene fremstå generelt pæne og hyggelige, med en tilfredsstillende rengøringsstandard. Alle beboere som vi talte med ved tilsynene, er tilfredse med den pleje de modtager. Alle beboere oplever at blive tiltalt pænt og respektfuldt, samt blive medinddraget i plejen. Der er medarbejdere omkring beboerne som kan forventes og der høres en respektfuld dialog med beboerne. De fleste af beboerne er tilfredse med maden, der er dog enkelte som klager over maden ikke smager af noget, spec. kødet bliver kritiseret. Ved tilsynet observeres der på enkelte plejecentre, at der ikke er fokus på tryksårsvurdering og ernæringsvurdering. Dette er fokusområder, der skal arbejdes videre med i alle distrikter, således vi sikre beboerne får sufficient ernæring og ikke udvikler tryksår. I enkelte distrikter er tryksårspakken implementeret eller under implementering. På de fleste af plejecentrene, annoncere med forskellige aktivitetstilbud til beboerne. Der er dog ikke gang i så mange af aktiviteterne, ved tilsynene og der er en del beboere, som ikke ønsker at deltager i aktivitetscentrene. Specielt de yngre beboere, synes ikke der er aktiviteter for dem. De keder sig på centrene. Der er mulighed for at færdes udenfor ved alle plejecentre. Det er ønske fra flere beboere, at denne aktivitet kan prioteres. Dokumentationen er meget tilfredsstillende på næsten alle plejecentrene. Der er blevet arbejdet meget målrettet med relevant dokumentation alle steder. Der gøres brug af såvel pleje/handleplan, helhedsbeskrivelse, fokusområder alle steder. Det er vigtigt for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen og sikre medarbejderne. Enkelte steder har dog et lidt større arbejde foran sig end andre. Der er ved tilsyn observeret beboers finvask, bliver vasket sammen. Den enkelte beboers tøj skal vaskes separat, når det er på lav varmegrad iflg. SSI, på grund af risiko for smittespredning. Der skal derfor arbejdes på en løsning af denne problematik. Der er på flere plejecentre beboere, som har indflytningspakke efter ½ år. For nogen er det fordi distriktet ikke har fået sendt pleje/handleplan til visitationen og for andre er det fordi visitationen ikke har ændret bevillingen. Der skal arbejdes med en løsning, således dette bliver gjort. Ude: Overordnet tilfredsstillende tilsyn i alle de udekørende distrikter. Alle borgere føler de blev medinddraget i plejen, samt får den pleje de har behov for. De synes at medarbejderne tiltaler dem pænt og med respekt. Rengøringsstandarden er som det kan forventes, ud fra de præmisser som den enkelte borger ønsker at leve. Enkelte borgere har ønske om hyppigere rengøring end hver 14. dag. Ved dette tilsyn observeres flere borgere har valgt privat leverandør på både rengøring og mad, end tidligere. Borgerne som får mad fra Vordingborg Madservice er generelt tilfredse med maden, enkelte synes ikke om kødet eller udvalget er for ensformig. Der er forskellige træningsbehov, vurderet ved tilsynet. Men det er ikke generelt noget som borgerne efterspørger eller ønsker, selv om det vurderes det ville være gavnligt, ved tilsynet. De fleste borgere synes der er fint med tilbud om aktivitet og har ikke nogen ønsker til mere.

103 Samlet konklusion uanmeldte tilsyn pleje og omsorg 2015 Igen i år er der ikke den store interesse for at deltage i aktiviteter i aktivitetscentrene. De fleste har egentlig rigelig i deres eget selskab. Dem som så til gengæld kommer i aktivitetscentrene er meget glade for at komme der. En enkelt var stoppet efter der var kommet nye medarbejder, fordi han ikke havde lyst til kun at synge. Dokumentationen i udegrupperne, er et udviklingsfokus som kræver en særlig bevågenhed. Flere distrikter har fået taget godt fat i dokumentation i pleje/handleplaner og fokusområder, for at sikre en kontinuerlig og tilfredsstillende kvalitet i plejen. Men der er fortsat distrikter, som har et udviklingspotentiale omkring dokumentation i deres udekørende grupper. Der dokumenteres fortsat i notatark og der dokumenteres sparsomt i forhold til det antal ydelser, de kommer og udfører hos borgeren. Men også her er pleje/handleplaner og fokusområder nødvendige for at sikre kontinuitet og kvalitet i plejen. Visitationen har et udviklingsfokus, som hedder afgørelsesbreve, samt manglende funktionsvurdering, der danner baggrund for bevilling af ydelser til den enkelte borger. Arbejdsmiljø: Medarbejderne er generelt glade for deres arbejde. Der bliver dog flere steder end ved de tidligere års tilsyn, givet udtryk for at medarbejderne føler sig meget presset i dagligdagen. Der bliver skåret i normeringen, ved den mindste ændring på plejecentrene. Der kommer flere og flere opgaver til medarbejderne. Der er mange afløsere, som kræver de faste medarbejderes opmærksomhed. Der opleves stort sygefravær og et arbejdspres som påvirker dem både psykisk og fysisk. Ikke alle steder føler medarbejderne, at ledelsen giver dem anerkendelse for det arbejde de udfører. Og fordi de ikke synes de har tid til at gøre deres arbejde ordentligt, har de stort brug for at vide, det er i orden, det som de når, udfra de økonomiske rammer der er sat. Medarbejderne synes de har de kompetencer, de har brug for at udfører deres daglige opgaver. Der er ønsker om undervisning i pleje til psykisk syge, palliation, socialpædagogik og kompressionsbehandling. Uniformsetiketten overholdes på alle centre, men der skal være fokus på brug af værnemidler, specielt plastikforklæde i plejesituationer, hvor der er risiko for stænk og sprøjt. Enkelte distrikter skal sætte fokus på vigtigheden af APV i borgernes hjem. Der er ved tilsynet fremkommet oplysninger omkring lang og omfattende dokumentation i forbindelse med bevilling af hjælpemidler. Der er borgere som har fået funktionsnedsættelse, samt medarbejdere som har fået forringet arbejdsvilkår pga. ventetid. Der skal derfor arbejdes med en løsning på denne problematik. Der er ved dette års tilsyn ikke fundet hjælpemidler, hvor der ikke er lavet servicetjek. Enkelte har manglet instruktion, men det var fordi beboere fjernede det.

104 Bilag: 9.1. Kort bilag omkring nuværende og fremtidige renseklasser Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 52568/15

105 OP OP Udgået renseklasser OP SO SO SO OP OP OP SO

106 Bilag: 9.2. Samlet opfølgningsskema fra dialogmøder 2015.docx Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 44309/15

107 Opfølgning på dialogmøder i 2015 Skemaet til opfølgning på dialogmøderne i 2015 er et værktøj til den administrative opfølgning på de årlige dialogmøder mellem lokalråd og dialogudvalg. Skemaet herunder skal udfyldes af relevante afdelinger i relation til berørt emne/problematik, så politikerne får svar på og vished om, at der følges op på de spørgsmål/problematikker, der rejses fra lokalrådene via dialogmøderne. Dialogen mellem lokalråd og dialogudvalg Lokalråd: Emne Stensved Netdækning i kommunen Beskrivelse og konklusion (lokalrådets prioritet) Beskrivelse I vores område er der bl.a. dårlig netdækning i Stensby området, mulig bedre dækning fra den også dårlig dækning rundt omkring med bakket terræn. APP kunne kun bruges med android system, fungerede ikke på i-phone. Administration Relevant afdeling Ledelsessekretari at og IT Konklusion App mobil kommer op, bliver klar til foråret 2015, vi vil blive orienteret bl.a. ved møde Mobil og Bredbånds-dækning den 23.marts Parkering med 2 hjul på fortov Beskrivelse Parkering med 2 hjul på fortovet. Stort problem mange steder med parkering efter nye regler, vi efterlyser at kommunen nogle steder, hvor det er kritisk, tillader parkering med 2 hjul på fortov Konklusion Skiltene er bestilt hos vejdirektoratet, men ikke kommet så man kan skilte med det. Borger fortæller at i Næstved må man holde med 2 hjul på fortov. Forslag fra borger var, at man kunne nogen steder lave lige eller ulige parkering, så ikke der fremstår den farlige slalomkørsel. Trafik og Park Bemærkninger/svar fra afdeling Efter aftale med lokalrådsformand er der givet svar på dette spørgsmål på møde den Erhvervsstyrelsens app. Er foreløbigt udsat til sommeren Lokalrådene er orienteret om dette i brev af Vejdirektoratet arbejder stadig på at lave et nyt skilt. Det er politisk besluttet ikke at tillade delvis parkering på fortovet i Vordingborg Kommune. Enkelte steder i kommunen er der indført lige/ulige parkering. Det beror på en konkret vurdering, men administrationen er tilbageholdende med dette, da det vurderes at være et stort indgreb for beboerne på den konkrete vej. 1

108 Problem at komme ud på Vordingborgvej fra Skovstræde Hækklipning Beskrivelse Det er et meget stort problem at komme fra Skovstræde og ud på Vordingborgvej, der holdes parkeret ved Pizzariaét, derfor helt umulig at overse trafikken. Konklusion Vordingborgvej er Statsvej, så Kommunen kan ikke gøre noget ved dette, men vi beder om hjælp til henvendelse til Vejdirektoratet både med hensyn til udkørslen og Parkeringen, har selv flere gange rettet henvendelse til Vejdirektoratet, desværre uden held. Administrationen skal følge op Beskrivelse Borger fremlægger at nogle borgere ikke klipper deres hæk så fortovet er frit, der forsvinder mere og mere af fortovet efterhånden som hækken bliver bredere. Trafik og Park Trafik og Park Konklusion Kunne kommunen være behjælpelig med at give borgerne besked om hæk og snerydning? Chikaner på Skyttemarksvej Beskrivelse Kunne chikaner på Skyttemarksvej fjernes/ændres, Farligt ved manglende snerydning på fortovene, da barnevogne og rollatorer må ud på vejbanen Konklusion Med hensyn til Skyttemarksvej og chikaner, er der sat noget i gang via Trafik og Park, med kontaktperson Jón Petersen i sommer 2014, men ingen tilbagemelding, har prøvet at rykke for svar Trafik og Park Administrationen har været i dialog med Vejdirektoratet (VD) i løbet af april VD har meddelt, at de har henvendt sig til politiet med henblik på en løsning. VD har også meddelt, at de evt. vil genoverveje muligheden for, at kommunens p-vagt kan gå på statsvejen. Når administrationen bliver opmærksom på sådanne sager bliver borgeren bedt om, at beskære hæk eller rydde sne. Der kan udstedes et påbud til ejeren, hvis ikke arbejdet udføres. Der gives ikke generel information til borgerne om emnet udover, hvad der allerede findes på kommunens hjemmeside. Et forslag om udskiftning af de eksisterende fartdæmpere til vejbump blev anbefalet af trafiksikkerhedsrådet den 9/4. Projektet sendes til Teknik- og Miljøudvalget og politiet til godkendelse hurtigst muligt. Lokalrådet er blevet orienteret herom den 10/4. 2

109 Hallen Beskrivelse Borger fremlægger at det er et problem at komme til at benytte hallen, da mange bruger den. Samtidig med det bruger skolen den dagligt, man kan først benytte den efter kl , selvom der ikke foregår noget i tidsrummet før. Det er forsøgt mange gange at få kontakt til både skoleleder og driftlederen, men uden held. Kultur og Fritid Konklusion Forslag og ønske fra borger (Kim Hemmingsen), en hal opføres ved siden af den nuværende, således man benytter de fælles faciliteter, bad osv. er rigeligt til - også at betjene endnu en hal. Skolebusser og busskure Beskrivelse I bymæssig bebyggelse, er busskure og digitale tavler planlagt - men kommer de? Konklusion Den enkelte skole planlægger sine aktiviteter fleksibelt og har forhåndsret til at benytte skolens lokaler i tidsrummet fra til Såfremt andre ønsker at gøre brug af hallen kan det aftales med den enkelte skoles ledelse. De aftalte ekstraordinære tidspunkter skal indtastes i foreningsportalen. I facilitetsundersøgelsen gennemført af Syddansk Universitet i 2010 blev det vurderet at der var tilstrækkelig dækning af haller og halkapacitet i Vordingborg kommune. Trafik og Park Det er aftalt med skolelederen, at hun tager direkte kontakt til den pågældende borger med henblik på muligheder for konkrete aftaler. I efteråret 2013 opsatte Vejdirektoratet 12 læskure imellem Stensved og Stege langs rute 661R. Opsætningen var muliggjort af et ekstraordinært tilskud, som Vejdirektoratet havde modtaget fra Trafikstyrelsen. Yderligere forbedringer på busstoppestederne på denne strækning skal finansieres af kommunen, som ikke har afsat anlægsmidler i de kommende år. Administrationen vil dog søge at afse midler i driftsbudgetterne til opsætning af enkelte nye læskure, hvor der ses de største behov, hvilket bl.a. er i Stensved (ved Netto) samt ved Kulsbjerg Skole, afd. Stensved. Der opsættes i 2015 digitale tavler ved andre 25 busstoppesteder, som kommunen fik fornyet i 2014, især langs linje 661R. Administrationen har i 2015 indsendt en ansøgning til Trafikstyrelsen om tilskud til opsætning af yderligere ca. 3

110 30 digitale tavler. Såfremt der opnås tilsagn om tilskud vil tavlerne blive opsat i 2016 i bymæssig bebyggelse langs alle Rlinjerne, hvorved de fleste busstoppesteder i Stensved forventes inkluderet. Mern Cykelstier Forsikring og vedligehold af Udeskole/Grillhytte legeredskaber m.m. Beskrivelse Der ønskes etablering af cykelsti mellem Mern og Ørslev ønskes fremrykket da det er et stort ønske p.g.a. trafiksikkerhed på vejen. Konklusion Beskrivelse Der ønskes brand og ansvarsforsikring på Udeskole/grillhytte og motions og legeredskaber m.m. på lige vilkår med kommunens ejede legepladser m.m. da det hovedsageligt er børnehave, skole, sfo der anvender området. Desuden ligger aktiviteterne på kommunens areal og der er givet kommunalt tilskud til projekterne. Konklusion Trafik og Park Strækningen er prioriteret i den nuværende cykelstiplan og bliver hele tiden justeret i forhold til den nye skolereforme. Når bevillingerne er der, bliver der kigget på de enkelte strækninger i cykelstiplanen, og det bliver vurderet, hvor der kan fås mest cykelsti og størst trafiksikkerhed for de midler, der er til rådighed Trafik og Park og Strategi og Imp. if. til LAG-midler Det er lokalrådets ansvar at sikkerheden er i orden på legepladsen og i bålhytten. Oprydning omkring stedet er lokalrådets ansvar. Forsikring er lokalrådets ansvar. Det var betingelsen for, at lokalrådet kunne stille hytten op, og legeredskaberne er der aldrig blevet givet tilladelse til at opføre, og derfor er der et uløst problem i forhold til forsikring, da Vordingborg Kommune ikke har midler til at påtage sig dette, da det anses som en vedvarende driftopgave. Administrationen opfordrer lokalrådet til at få lovliggjort byggeriet af legeredskaber, så det opfylder de betingelser, der også var en præmis for tildeling af LAG-midler samt at gå i dialog om daglig drift med områdets institutioner. 4

111 Ørslev Fodgængerfelt på Ørslevvej ved Fakta. Landsbypedel. Beskrivelse Der er etableret permanente busstoppesteder ved Fakta på Ørslevvej. Der er mange krydsende fodgængere, deriblandt mange skolebørn. Konklusion En fodgængerovergang ved Fakta er derfor nødvendig Beskrivelse Vi kunne godt tænke os en medarbejder f.eks. en seniormedarbejder som kunne hjælpe med småting. F.eks. være med til at sætte borde og stole op ved møder eller gå og fjerne affald især i industriområdet og ved Ugledigevej. Evt. hjælpe ældre/handikappede. Måske ikke en fuldtids stilling, men så dele med Mern eller Nyråd f.eks. Trafik og Park Strategi og implementering og/eller Trafik og Park Konklusion Der blev drøftet to løsningsforslag på trafiksikkerhedsrådsmødet den 9/4. Sagen bliver fremlagt for Teknik- og Miljøudvalget. Lokalrådet er blevet orienteret herom. Ordningen med seniormedarbejdere/landsbypedeller er kendt fra flere områder og kommuner bl.a. Haderslev, Højmark i Ringkøbing-Skjern og fra Assens Kommune. Ordningen er typisk skruet sammen som, at det er en kommunalt finansieret ordning. Det betyder, at hvis ordningen skal føres ud i livet, skal der sættes økonomi af i budgettet til dette. Der kan ses eksempler på de kommunale ordninger her: rivelseaflandsbypedelordningen.pdf eller.aspx Industri området i Ørslev Beskrivelse Der er udstykket industrigrunde ved Stensved afkørsel 41. Vi har i mange år bedt om et skilt, som fortæller at der er industrigrunde til salg i Ørslev industriområde, der er generelt tilslutning omkring mere aktivitet på industriområdet her blandt Ørslevs beboere. Hvis det ikke kan være industri, foreslås det at man evt. kan bruge grundene til at plante træer f.eks. en fredskov, et græsningsområde eller en solcelle mark? Konklusion Kommunale Bygninger (vedr. skilt) Plan og Byg Skiltning mod vej er desværre alene tilladt i mindre omfang (bl.a. med afgørelse i sag vedr. afk. 41.) Der vil blive opsat skilte i det omfang loven tillader. Arealer er udlagt til erhvervsgrunde og vil fortsat blive forsøgt solgt som sådan. Forslaget vil blive overvejet i forbindelse 5

112 med arbejdet med revisision af gældende kommuneplan. Udvidet åbnings tid for børnehaven. Beskrivelse Ørslev er en pendler by, mange flere arbejder på skæve tidspunkter og/eller langt væk. Måske er der behov for en nat eller døgn børnehave? Dagtilbud Konklusion Redskabsskure til idrætsforeningen. Beskrivelse Vi diskuterede den gamle sag vedr. Øgifs ansøgning om manglende redskabsrum, som stadig ikke er løst Kultur og Fritid Der er fra 1. januar 2015 etableret fire pendlerinstitutioner i kommunen med en daglig åbningstid fra (fredag til kl ). Disse institutioner er placeret i Kastrup/Ndr. Vindinge, Bårse, Stensved/Langebæk og Stege. I efteråret 2015 gennemføres en evaluering for at afdække efterspørgslen og hvorvidt det er de rette institutioner, som har den ekstra udvidede åbningstid. Spørgsmålet om nat eller døgn børnehave er en politisk afgørelse, da det økonomisk er meget ressourcekrævende. Ansøgningen om tilbygning af et nyt redskabsrum til Ørslev er blevet afvist af Udvalget for Økonomi, Planlægning og udvikling. Konklusion Deling af de eksisterende redskabsrum er sket i samarbejde med skolen og er sket inden for rammerne af folkeoplysningsloven. AllerslevSkibinge Mønvej i Allerslev og Ammendrup, retablering efter kloakarbejdet, herunder bump og cykelstier. Beskrivelse Allerslev og Ammendrup har gennem det sidste år været genstand for separering af byens hovedkloak på godt og ondt. Mønvej, Enghavevej og Rekkendevej har været gravet op med større eller mindre held, og det har sat sine spor på Mønvej nord for kroen og på Enghavevej med bl.a. store Trafik og Park Status er p.t., at der er fundet en løsning, der har imødekommet foreningens ønske om mere plads, men at den løsningsmodel ikke til fulde er accepteret af foreningen. Teknik- og Miljøudvalget ønsker 2 minus 1 vej fra Skibinge til Mern, blev behandlet på ØPUs møde den 22/4-2015, hvor det blev besluttet at et flertalt af udvalget bestående af Knud Larsen, Thomas Christfort, Bo Manderup, Per Stig Sørensen, Tage Vestergaard og Heino Hahn anbefaler indstillingen fra Teknik- og Miljøudvalget. 6

113 sætninger efter ikke alt for godt udført entreprenørarbejde. Nu forestår så retableringen af specielt Mønvej i Allerslev/Ammendrup med bl.a. etablering af de nu planlagte vejbump, i stedet for de opgravede chikaner, og de planlagte kommende cykelstier. Et mindretal bestående af Poul A. Larsen og Birgitte Steen Jørgensen kan ikke anbefale indstillingen. Sagen blev behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 30/42015, hvor Borgmesteren fremsatte forslag således: at flertalsindstillingen fra Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udviklings møde den 22. april 2015 tiltrædes. Lokalrådet er af den opfattelse, at planlægningen omkring bump og cykelstier er så tæt knyttet, at man skal være helt klar over, hvordan begge dele tænkes udført inden opstart, så det man etablerer først passer til det, som følger uden dyre tilpasninger. Efter det som Trafik og Park oplyser, skal bumpene udføres i foråret Forslaget blev herefter sendt til afstemning. For stemte: 19, bestående af Enhedslisten, Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti, Carsten Olsen og Peter E. Jonassen. Imod stemte: 10, bestående af Brit Skovgaard, Michael Larsen, Vibe Bøgvad, Poul A. Larsen, Thorbjørn Kolbo, Kurt Johansen, Mette Høgh Christiansen, Mikael Smed, Else-Marie Langballe Sørensen og Birgitte Steen Jørgensen. Konklusion Trafik og Park må melde ud om cykelstier (udformning og terminer), bump (terminer) og midlertidige hastighedsdæmpende foranstaltninger Kloakeringen i det åbne land ligger underdrejet, hvad er planerne og terminerne? Beskrivelse I efteråret 2013 påbyder kommunen ca. 200 ejendomme i oplandet til Tubæk Å at forbedre rensningen af spildevand i egne anlæg inden d. 1. oktober Kravet til rensning er minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. I maj 2014 sætter kommunen så de udstedte påbud i bero indtil statens vandplaner er vedtaget, idet man er blevet i tvivl om, hvor store krav der skal stilles til rensningen af spildevandet. Kommunen oplyser, at dette betyder, at de pågældende Land og Miljø Angående bump etableres der et bump hver ende af Ammendrup Allerselv i 2015 mens resten af bumpene etableres i sensommeren 2016 efter den nye asfalt er udlagt gennem Ammendrup og Allerslev. Kravet til rensning af spildevandet er sat til minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. Man spørger sig selv i forhold til hvad? Målet må vel være at nå nogle af regeringens fastlagte grænseværdier? Er der nogen, der har målt omfanget af organisk stof og fosfor i husholdningens spildevand ved nogen af de påbudte ejendomme? Reduktionskravet er fastsat i 7

114 ejendomme på nuværende tidspunkt ikke er forpligtet til at efterleve det meddelte påbud. Kommunen vil dog senere kunne genoptage påbuddet. Visse ejendomme har dog allerede fået ændret spildevandsrensningen efter det påbudte, og andre har måttet sætte planlagte og næsten påbegyndte projekter i stå. Kommunen anfører i brevet af maj 2014, at Hvis kravene til rensning af spildevandet på ejendommen ændres i forhold til det, der allerede er blevet påbudt, vil kommunen meddele nyt påbud, som svarer til de ændrede krav. Fordi vandet i Tubæk Å er forurenet, behøver det da ikke at være ensbetydende med, at alle ejendomme forurener vandet i åen eller forurener for meget. Oplæg til dialogudvalget: Kravet til rensning af spildevandet er sat til minimum 90 % for organisk stof og minimum 90 % for fosfor. Man spørger sig selv i forhold til hvad? Målet må vel være at nå nogle af regeringens fastlagte grænseværdier? Er der nogen, der har målt omfanget af organisk stof og fosfor i husholdningens spildevand ved nogen af de påbudte ejendomme? Hvorledes står sagen nu? Kan der siges noget om de kommende krav til rensningen af spildevandet og om tidsterminerne? Diskussion: BSJ: Det er rigtigt, at man er ved at undersøge problemerne nærmere. Man vil bl.a. nu måle på forureningen i Præstø Fjord og i Stege Nor. BSJ er bekendt med, at der på Lolland gives henstand på krav om udvidet rensning af spildevand til ældre. ADA: Der er usikkerhed omkring forureningen, bl.a. fordi vi herhjemme ikke måler på grænseværdier men på trivslen af ålegræs. Pensionister kan få henstand med udvidet rensning af spildevand, så kravet først træder i kraft ved indretning af f.eks. køkken eller salg/overdragelse af ejendommen. PA: Hvorfor måle på forureningen i Præstø Fjord og Stege spildevandsbekendtgørelsen bilag 3 og skal ses i forhold til sammensætningen i almindeligt husspildevand. Rensekrav BI5 (O) Total fosfor (P) Nitrifikation (S) SOP 95 % 90 % 90 % SO 95 % OP 90 % O 90 % 90 % 90 % Kilde: Spildevandsbekendtgørelsens bilag 3 Grundlaget for meddelelse af påbud om forbedret spildevandsrensning skal jf. spildevands bekendtgørelsen alene forholde sig til det statslige rensekrav ved udledning af spildevand fra en ejendom til vandmiljøet. Ejer kan derfor ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening skal dokumenteres gennem konkrete målinger. Det er således ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendom bidrager stort eller lidt til forurening i det nedstrøms vandløb, sø eller fjordområde. Der stilles ens krav til ejendommene, da ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang (kilde: vejledning til spildevands bekendt gørelsen). Kommunen skal med udgangspunkt i kommunens spildevandsplan meddele påbud om forbedret spildevands rensning. Efter spildevandsbekendtgørelsen skal kravet til rensning, i kommunens spildevandsplan og derfor også i påbuddene, som minimum følge de statslige fastsatte rensekrav (O, OP, SO, SOP). Det er således staten, der foretager målinger og fastsætter rensekravet. 8

115 Nor, og ikke ved husholdningerne? Ole Sørensen (OS): Andre kommuner leder også spildevand til Præstø Fjord, visse af disse har udsættelse med rensning af spildevand til Disse kommuners spildevand har også indvirkning på forureningen i Præstø Fjord. Medlem: Hvor stor er forureningen fra vejafvandingen? Konklusion Diskussionen om emnet viser, at der er et stort behov for, at Land og Miljø redegør seriøst for forholdene omkring oplægget til dialogudvalget og kloakeringen i det åbne land i det hele taget. Efter vandplanerne og kommunens spildevandsplan skal ejendomme i lokalområdet Allerslev-Skibinge, der leder spildevand til Præstø Fjord rense for OP (Organisk stof og Fosfor). For ejendomme der udleder til Bøgestrømmen er der rensekrav O (Organisk stof) eller SO (Skærpet Organisk stof). En række af de mest almindeligt anvendte anlægstyper er godkendt af Miljøstyrelsen til at opfylde hver deres renseklasse. Kommunen skal derfor i langt de fleste tilfælde ikke forholde sig til reduktionskravet, da renseanlægget allerede er godkendt til at kunne opfylde den givne renseklasse. Der kan gives tilladelse til alternative renseløsninger, men dette kræver, at ejer selv udarbejder et detailprojekt, som dokumenterer renseeffektivitet (anlægget skal kunne opfylde stofreduktionskravet i påbuddet). Hvorledes står sagen nu? Kan der siges noget om de kommende krav til rensningen af spildevandet og om tidsterminerne? Statens vandplaner I er endeligt vedtaget, hvorfor der nu ikke længere er tvivl om, hvilke rensekrav, der stilles fremadrettet i de forskellige dele af kommunen. Der er kun sket enkelte ændringer i rensekravene i forhold til de tidligere fastsatte krav. I Allerslev-Skibinge lokalområde er rensekravene for størstedelen af ejendommene opretholdt. I den nordlige del af området bortfalder rensekravet dog for de ejendomme, der 9

116 udleder til Bøgestrømmen. Kort vedlægges, hvoraf nuværende og fremtidige rensekrav fremgår. Påbuddene er fra politisk side fortsat sat i bero. Tidshorisonten for at påbuddene genoptages er ukendt på nuværende tidspunkt. Diskussion: BSJ: Det er rigtigt, at man er ved at undersøge problemerne nærmere. Man vil bl.a. nu måle på forureningen i Præstø Fjord og i Stege Nor. Vordingborg kommune foretager ikke målinger i Præstø Fjord og i Stege Nor. Det er staten, som står for overvågning og fastsættelse af rensekravene. BSJ er bekendt med, at der på Lolland gives henstand på krav om udvidet rensning af spildevand til ældre. Pensionister og førtidspensionister kan i Vordingborg søge om indefrysning af udgifter til forbedret spildevandsrensning. I det åbne land er det en forudsætning at ejer tegner et kontraktligt medlemskab af forsyningen. Det er en forudsætning, at der er friværdi i ejendommen. Henvendelse om mulighed for indefrysning kan ske til kommunens ejendomsskattekontor. ADA: Der er usikkerhed omkring forureningen, bl.a. fordi vi herhjemme ikke måler på grænseværdier men på trivslen af ålegræs. Det er staten som står for overvågning og fastsættelse af rensekravene. Spørgsmål herom kan rettes til Miljøstyrelsen. Pensionister kan få henstand med 10

117 udvidet rensning af spildevand, så kravet først træder i kraft ved indretning af f.eks. køkken eller salg/overdragelse af ejendommen. Påbudsfristen i forbindelse med forbedret spildevandsrensning kan ikke udskydes jf. ovennævnte eksempler. Indefrysning af udgifter kan søges jf. tidligere besvarelse. PA: Hvorfor måle på forureningen i Præstø Fjord og Stege Nor, og ikke ved husholdningerne? Se ovenstående besvarelse vedr. overvågning og fastsættelse af rensekrav i forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning. Ole Sørensen (OS): Andre kommuner leder også spildevand til Præstø Fjord, visse af disse har udsættelse med rensning af spildevand til Disse kommuners spildevand har også indvirkning på forureningen i Præstø Fjord. Det er korrekt at andre kommuners spildevand også har indflydelse på Præstø fjord. Vordingborg kommune har ud for en række kriterier prioriteret indsatsen i oplandet til Præstø Fjord højt. Vordingborg Kommunes prioriteringsgrundlag for spildevandsindsatsen i det åbne land fremgår af kommunens spildevandsplan. Det er korrekt at Næstved kommune har planlagt at gennemføre påbud om forbedret spildevandsrensning i oplandet til Præstø fjord senere end Vordingborg Kommune. Næstved har dog prioriteret spildevands indsatsen i andre områder højere. Vordingborg kommune har afgivet 11

118 et høringssvar til Næstved Kommune i forbindelse med vedtagelse af deres spildevandsplan, hvor Næstved Kommune er anmodet om at fremrykke påbud om forbedret rensning, så de i højere grad samordnes med Vordingborg kommunes planer, hvilket ikke har give anledning til ændringer i Næstveds spildevandsplan. Medlem: Hvor stor er forureningen fra vejafvandingen? Graden af forurening fra vejafvanding er ikke målt/kendt. Tubæk Å projektet og Vådområde Holmegård Enge Beskrivelse Tubæk Å projektet og projekt Vådområde Holmegård Enge har lokalrådets store interesse, idet overfladevand fra arealerne SØ for Allerslev nu ledes til den gamle banegrøft via en tidligere etableret regnvandsledning. Der er i forbindelse med kloakarbejderne udført et antal afskærende grøfter, som fanger vandet, så det ikke løber ind over ejendommene langs østsiden af Mønvej og sydsiden af Rekkendevej. Det er dog et problem, at regnvandsledningen fra Mønvej til banegrøften også afleder vand fra vejbrønde på Mønvej, og den har i den egenskab ved kloakarbejdet har været brugt som afledning for vand med boremudder fra underboringer. Det må anses, at det frie gennemløb i ledningen er reduceret herved. Endvidere er den gamle banegrøft nu på vej til at gro fuldstændig til, og den er delvis blokkeret af 2 store træer, som er væltet ned over grøften af stormene Allan og Bodil. Kommunen har fra COWI fået en rapport med 25 forslag til foranstaltninger ved Tubæk Å-systemet, der sikrer opsamling og mulig forsinkelse af vand ved skybrud, så oversvømmelse af beboede områder i og ovenfor Præstø undgås. Kommunen har tillige udarbejdet forslag til etablering af Vådområde Holmegård Enge ved vest for Allerslev. Vådområdet har afløb til Skvatten, som igen løber ud i Land og Miljø M.h.t. Tubæk projekterne i forbindelse med Helhedsplanen for Klimatilpasning i Tubæk Å systemet. Der har været en periode med stilstand i vådområdeprojekterne ved Skvatten bl.a. som følge af ændrede krav til hvordan der laves fosforanalyser. Dette er nu afklaret. Kontakten til lodsejerne genoptages nu med henblik på en gennemførelse af de to projekter. Enkelte af helhedsplanens mindre restaureringstiltag er allerede gennemført. Øvrige projekter gennemføres i det omfang, der opnås enighed med lodsejerne, politisk tilslutning hertil, og der kan findes den nødvendige finansiering. M.h.t. fosforproblematikken, så er der muligvis tale om nogle misforståelser. Der er ikke forskel på om fosfor frigøres i et vådområde eller et vandparkeringsområde. Det der betyder noget er jordens fosforindhold, jordens bindingsevne og på hvilken måde fosfor er bundet. Desuden har vandets opholdstid, og om der opstår iltfri forhold en betydning. Der kan være et kompliceret 12

119 Tubæk Å. Vådområdet skulle være med til at reducere udledningen af kvælstof og fosfor fra det afvandede område, som bl.a. omfatter arealerne SØ for Allerslev. Omlægningen af banegrøften er en del af dette projekt. Etableringen af Vådområde Holmegård Enge vil efter lokalrådets mening være til gavn for en smuk natur ved Allerslev, og det vil kunne bidrage til at fastholde bosætningen i Allerslev. samspil med jordens kvælstofindhold og indholdet af organisk stof. Det vil derfor bero på en konkret vurdering af det enkelte tiltag / projekt om der kan forventes at ske frigørelse af fosfor. Oplæg til dialogudvalget: Lokalrådet har gennem det sidste år ikke hørt noget til udviklingen i disse projekter, og beder derfor dialogudvalget om at redegøre for, hvad der sker i forbindelse med disse to projekter. Diskussion: PSS: Vedrørende Holmegård Enge er der udført supplerende fosforundersøgelser, og det vurderes, at fosforkravet er OK. Sagen ligger nu i Naturstyrelsen for godkendelse. Efter godkendelse kan der søges tilskud bl.a. ved EU. Fortsættelse forventes først at kunne ske i Regulering og opstuvning ved Tubæk Å systemet er stødt på problemer, idet parkering af vandet kan give udtrækning af fosfor til det parkerede vand. BSJ: Høringen omkring regulering og opstuvning ved Tubæk Å systemet er først afsluttet i august 2014, og resultaterne fra høringen er nu ved at blive behandlet i den kommunale administration. OGP til PSS: Det er da mærkeligt, at man i Holmegård Enge reducerer fosforindholdet i vandet ved at lave vådområde og modsat får øget fosforindhold i vandet ved at parkere det, til der kan ske normal afstrømning. PSS: Kunne ikke komme med en forklaring. Konklusion Det glæder os, at det ser ud til, at Holmegårds Enge projektet kan komme til udførelse. Miljø! Hvad sker der omkring tiltagene for Tubæk Å. Hvad er det for fosforproblemer, der er i forbindelse med midlertidig oplagring af regnvand ved skybrud? Vil 13

120 rørmosen mellem Beldringe og Mønvej ikke virke som vådområde ved tilbagehold af regnvand? Hvad sker der med forsamlingshusene, og er det korrekt, at samlingssalen i Multicentret kun rummer 70 personer? Beskrivelse Orientering, forsamlingshuse: Ved mail af 10. februar 2015 har kommunen indbudt forsamlingshuse og lokalråd til dialogmøde om salg/overdragelse af de resterende kommunalt ejede forsamlingshuse til lokale foreninger alternativt til anden side. Kommunen oplyser samtidig, at foreningerne efter mødet har en frist på 10 dage til at svare, om de vil/kan overtage aktuelle forsamlingshuse. Dette er i sig selv meget problematisk, idet noget sådant normalt ikke kan ske uden vedtagelse på en generalforsamling. Generalforsamlinger har normalt en varslingsfrist på minimum 14 dage, og en generalforsamling kan da ikke indkaldes, før konditionerne for overtagelsen ligger helt klare og kan tiltrædes af bestyrelsen. Kultur og Fritid På KIF- mødet den 8. april 2015 blev fremlagt forskellige modeller for en videreførelse af forsamlingshusene. Administrationen gennemfører en dialogrunde med de 4 kommunale forsamlingshuse hvor de enkelte modeller fremlægges. Sagen genoptages til behandling på møde i Kultur,- Idræts og Fritidsudvalget den 22. juni Dertil kommer, at de små foreninger, som findes i landdistrikterne, almindeligvis kun har en meget smal økonomi, som næppe vil kunne klare at betale husleje, hver gang man skal mødes. Muligheden for at mødes uden lejeudgift i de kommunale lokaler er for de fleste af disse foreninger en forudsætning for foreningens eksistens. Falder disse foreninger væk, falder også det sociale samvær i området væk, og dette vil være kimen til forøget affolkning fra og ingen tilflytning til området. Det vil fremme flugten fra land til by, og denne flugt kan tillige også blive bort fra Vordingborg Kommune, hvilket må siges at være i modstrid med Vision I Allerslev og Ammendrup er man stærkt afhængig af at bruge Den gamle Skole som samlingssted for foreningerne. Den frie benyttelse af skolen i Allerslev kan absolut ikke undværes, den er livsnerven i det tilbageværende foreningsliv her. Multicenteret har dels en samlingssal i forbindelse med cafe-området, samt i alt 4 14

121 Oplæg til dialogudvalget, forsamlingshuse: Hvordan sikrer kommunen, at lokale foreninger med smal økonomi fortsat har mulighed for at arrangere møder og sammentræf, hvis forsamlingshusene sælges? Diskussion, forsamlingshuse: BSJ: Kultur- og fritidsudvalget undersøger i øjeblikket forholdene og skal melde tilbage til økonomiudvalget. Fristen virker ikke reel. Forholdene omkring de private og kommunale forsamlingshuse bør normaliseres. Der har været forskellige retningslinjer i kommunerne inden den kommunale sammenlægning. KS (Beboerforeningen): Har fuld forståelse for harmonisering, men betales der f. eks. halleje når foreningerne anvender hallerne til sport? Svar fra udvalget: I de kommunale haller betales der ikke leje. I de private haller betales der leje men der gives tilskud for unge under 25 år. JG: Da der generelt er tale om ældre huse, vil forestående reparationer og renovering gøre forholdene meget sværere for brugerne. MS: Forholdene omkring forsamlingshusene bør undersøges yderligere, og husene bør om muligt bevares som kommunale huse. mødelokaler som hver kan rumme op til 25 personer. Disse 4 lokaler kan slås sammen til et lokale; men når foldedørene åbnes vil de sammenklappede døre optage plads og skærme for lyd og synsfelt således at lokalet så kun må anses anvendeligt for max 80 deltagere, og kun 70 hvis der er kørestolsbrugere iblandt deltagerne Orientering, Multicenter: Det forlyder, at det største forsamlingslokale i det nye Multicentret maksimalt må have 70 deltagende personer. Oplæg til dialogudvalget, Multicenter: Er det rigtigt og i så tilfælde, hvor vil man så kunne arrangere større møder i Præstø? Det burde da være Multicentret, der var stedet. Diskussion, Multicenter: BSJ: Multicentrets samlingssal kan rumme 80 personer maksimalt. Ena Skovbæk (ES): OK-klubben kan ikke være i 15

122 Multicentret med sine 80 til 100 deltagere og er igen henvist til Kirkehuset. BSJ: Kan man ikke være i centerhallen? ES: Nej, det er ikke muligt på grund af trafikken i hallen. Medlem: Kan man ikke være på skolen? ES: Ja, men kun udenfor skoletid, og det kan OK-klubben normalt ikke. Erik Rasmussen: Det er umuligt at parkere ved Multicentret. Det kan ikke være rigtigt, at man skal parkere på vejene omkring centret. Det duer ikke for de gangbesværede. Ingen svar. Medlem: Den informerende skiltning til Ungebyen ved centret er utilstrækkelig. Konklusion Med Kultur og Fritids udspil på og efter mødet i Viemose d. 4. marts 2015 ser det ud som om, man kun er interesseret i at lukke Allerslev Gl. Skole og dermed det lokale foreningsliv, som er så vigtigt for at bevare Allerslev og Ammendrup som samfund. Er det det man vil? Ansvars- og ulykkesforhold ved frivilligt arbejde Beskrivelse Orientering: Ved stormødet mellem lokalrådene og den kommunale administration d. 22. januar 2015 blev der talt meget om Den kommunale Vision for Vordingborg Kommune i Hvad kunne der gøres i fællesskab for at nå visionens mål i størst muligt omfang. Administrationen fokuserede meget på det frivillige arbejde som en vigtig resurse til at nå målet, og det ville være af stor betydning, at så meget frivilligt arbejde som muligt indgår i det kommende arbejde. Dette affødte diskussion omkring de forsikringsmæssige forhold ved det frivillige arbejde, hvor de frivillige tilrådes, at sikre sig ved egen ulykkes- og ansvarsforsikring. Direktør Lisbeth Mogensen oplyste i denne forbindelse, at kommunerne ikke kan gå ind i sådanne forsikringsforhold. Firmaer og lignende skal lovmæssigt sikre deres ansatte Kultur og Fritid Vordingborg Kommunes forsikring dækker som udgangspunkt kun for ansatte i Vordingborg Kommune. Frivillige opfordres derfor at have egne private forsikringer for at være dækket i tilfælde af skader på sig selv eller skader de forvolder på andre. Den frivillige er dækket af egne private forsikringer når: Den frivillige har en heltidsulykkeforsikring (skader på sig selv) Eller Den frivillige har en ansvarsforsikring 16

123 med ulykkes- og ansvarsforsikring i arbejdstiden, hvordan kan Det offentlige så undlade at sikre de frivillige, når de arbejder for Det offentlige? Vi er nu tilbage ved start i forhold til Dialogmødet i 2014, hvor lokalrådet netop rejste dette problem. Spørgsmålet til dialogudvalget var den gang: (skader på andre). Vordingborg Kommune må under en eller anden form påtage sig den nødvendige forsikring for de frivillige under det arbejde, som de udfører for kommunen. Det må kunne gøres ved en fællesforsikring for frivillige, hvor de som skal arbejde anmeldes med navn og arbejdsdato/er forud for de dage som der skal arbejdes. I Røde Kors skal man registreres som frivillig f.eks. i butikkerne, idet man så er omfattet af en forsikring for ansvar og ulykke. ger_skal_forsikre_sig.pdf Der kan læses mere om foreningers forsikringsforhold her, og hvornår der er behov for at foreningen har tegnet en ulykkesforsikring: %20stillede%20sporgsmal/Hvordan%20sk al%20foreninger%20sikre%20sig%20ved %20arbejdsskader.aspx?p=1 Der tales på landsplan uhyre meget om at skabe udvikling ved at inddrage de frivillige i arbejdet med løsning af det offentliges bestræbelser på at skabe fremgang. Aktuelt her, at løfte med i opgaven om at nå visionen i Oplæg til dialogudvalget: Hvis de bestående forhold omkring forsikringsdækning for de frivillige ikke ændres, bliver det svært at få inddraget de frivillige i den fremtidige udvikling. Hvad vil kommunen gøre rent politisk? Diskussion: MS: Det frivillige arbejde udføres jo for eget lokalområde m.v. og dermed til en vis grad for en selv. Man bør tegne egen forsikring for ulykke og ansvar. BSJ: Frivillige på den åbne skole skal også selv tegne forsikring. OGP: De frivillige kan når de udfører arbejde for kommunen risikere at bliver mødt med krav om erstatning fra kommunen, hvis de kommer galt af sted. BSJ: Hvis man agerer efter anvisningerne for det frivillige arbejde, vil kommunen ikke rejse krav. Konklusion 17

124 Lokalarkivet i Præstø Lokalrådet har taget kommunens udmelding til efterretning. Med erfaringerne fra Gadekærslauget i Allerslev kan det blive vanskeligt for lokalrådet at rekruttere folk til lignende formål fremover Beskrivelse HS: Lokalarkivet med alle de gamle papirer og dokumenter om Præstø har til huse under biblioteket (næsten det dybeste sted i Præstø). Bør disse skatte fra fortiden ikke sikres bedre for eftertiden. Hvad hvis Tubæk Å går over sine breder? Der har været talt om skimmel i lokalerne. ADA: Der er ikke skimmel i lokalerne, de er frikendt. Medlem: Var det en mulighed at flytte arkivet til det gamle rådhus? Hans Thomsen: Lokalarkivet har skrevet vidt og spurgt om forslag/ tilbud på fornyet og sikrere placering. Resultatet kendes ikke endnu. Kommunale bygninger Lokalhistorisk arkiv er et anliggende under KIF og det er som sådan under dette udvalgs administration der skal ske henvendelse om fremtiden for Lokalarkiver. Det oplyses fra børne- og kulturdirektøren, at Det Lokalhistorisk Arkiv er i dialog med KIF om en løsning. Konklusion Det er et stort og væsentligt ønske, at sikre Det Lokalhistoriske Arkiv mod skade i forbindelse med eventuel oversvømmelse. Kan Kommunen gøre noget i denne sag? KastrupNdr.Vindinge Byskiltning på Næstvedvejen Beskrivelse Opsætning af byporte ved Stubyvej og Granvej og med en fartbegrænsning på 60 km indenfor portene så hele området fremstår som et samlet bymæssigt område herunder Sikre overgange over Næstvedvejen ved Neder Vindingevej (Fakta) Langedvej, Koglevej og Granvej Konklusion Generelt er det ikke en god ide at placere følsomme papirer/arkiver i kælderlokaler. Der er afværgepumper i Præstø Biblioteks kælder, således at oversvømmelser undgås. Kælder er renset for skimmel og således frikendt. Der er andre tanker om anvendelse af Gl. rådhus og det kan således ikke anvendes til Lokalarkiv. Trafik og Park Næstvedvej imellem Stubyvej og Granvej ligger ikke i byzone. En ændring vil kræve politiets godkendelse. Administrationen forventer ikke, at en ansøgning vil blive godkendt, da strækningen ikke har en udpræget bymæssig karakter, hvilket de to byporte ikke vil ændre væsentligt ved. Administrationen har sendt en henvendelse til politiet d. 13/4 om mulighederne. Politiet har svaret følgende den 17/4: Politiet er enig med vejbestyrelsen om, at der ikke umiddelbart er grundlag for ændring af strækningens status til byzone. 18

125 Rent hastighedsmæssigt vil politiet gerne overveje muligheden for at udvide strækningen med 60 km/t. til også at omfatte strækningen til og med Granvej (hvor der p.t. er 70) Jeg anser ikke opsættelse af byporte som have betydning for trafiksikkerheden og de har for mig at se ingen hastighedsnedsættende virkning. De vil formentlig pga. skillerabattens bredde skulle placeres helt uden for cykelstien og dermed stort set blive overset og ikke have nogen visuel indsnævrende virkning på trafikanterne. Forskellen mellem en almindelig skiltet hastighed med 60 og den samme hastighed med byzone har alene den betydning, at lastvogne er begrænset til max at måtte køre 50 km/t. Om forskellen fra 60 til 50 for disse køretøjer har nogen reel betydning for trafiksikkerheden er jeg meget i tvivl om. Og endelig skal man huske, at vejen jo er en hovedvej, Rute 22. Det er man også nødvendigt at tage med i betragtningerne. Administrationen er enig i politiets bemærkninger. Der bliver fremlagt et anlægsønske om en sikker krydsning ved Nedervindingevej. Sikring af cyklister Beskrivelse Der ønskes sikring af cyklister på Ornebjergvej på strækningen fra Københavnsvej til Kastrup skole. Kan dette lade sig gøre? Trafik og Park Strækningen er ikke med i cykelstiplanen. En evt. billig løsning kunne være en 2-1 vej, men det vil kræve en analyse og midler. Konklusion 19

126 Legeplads Beskrivelse Der er et stort ønske om at legepladsen ved den nedlagte børnehave bevares, og åbnes for alle. Kan dette lade sig gøre? Trafik og Park Konklusion Gangstier Beskrivelse Lokalområdet ønsker sig; Trafik og Park 1. en sti fra tunellen til stien mellem den gamle børnehave og Troldeparken. 2. en sti mellem Troldevej (mellem den gamle børnehave og Troldeparken) til den nye børnehave Administrationen har været i kontakt med lokalrådet, for at afklare dette forhold. Lokalrådet har meddelt, at de har indgået aftale om at kunne benytte legepladsen med afdeling for Borger og Arbejdsmarked, der har overtaget børnehaven til indretning til beboelse for flygtninge. 1. Stien er ikke med i cykelstiplanen. En realisering af ønsket vil være omkostningsfuld. Uden yderligere begrundelse fra lokalrådet, kan administrationen ikke se et behov der kan opveje udgiften til arealerhvervets, anlæg og vedligeholdelse. 2. Med omlægningen af Nedervindgevej vil forholdene blive forbedret. Administrationen vil derfor afvente med yderligere anlæg. Lokalrådet gør opmærksom på at der ikke er ønske om asfalterede stier, men stier med en fast grus belægning, i en bredde så man kan færdes med barnevogn og kørestol Kan sådanne etableres? Konklusion Østmøn Svinestald på Risbækvej 5 Beskrivelse Østmøn Naturforening (ØN), der tæller 100 medlemmer, har modtaget en kopi af en ansøgning fra Risbækvej 5 om udvidelse af slagtesvineproduktionen fra ca slagtesvin til ca svin årligt. Da det i ØN øjne er en stor forøgelse af svineproduktionen, er man i tvivl om vores natur kan klare den øgede belastning. hvis der skal gives tilladelse til produktionen ønsker man der tages den bedst tilgængelige teknologi i anvendelse (BAT). Land og Miljø Risbækgård ApS har ansøgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Der er ansøgt om at forlænge begge staldbygninger så det samlede staldareal øges med 2500 m2. Dyreholdet udvides fra slagtesvin årligt til slagtesvin årligt. Der opføres yderligere en gyllebeholder på 4000 m3 og en kornsilo. Ansøgningen har været offentliggjort med 4 ugers frist til at fremkomme med 20

127 Kommunen opfordres til at udnytte lovgivningens muligheder til at sikre en 0 løsning, det være sig inden for både miljølovgivningen og habitatdirektivets samt naturbeskyttelseslovens krav til en miljøkonsekvensvurdering bemærkninger som man mener Miljø og Teknik skal medtage i det videre arbejde med en evt. miljøgodkendelse. Vi har modtaget en række kommentarer som vi ser igennem inden vi påbegynder arbejdet med en godkendelse (medio april). Ved godkendelse af et landbrug tager vi udgangspunkt i husdyrloven, som også indeholder aspekterne omkring landskabelige forhold og natur. Der er ved udarbejdelse af miljøgodkendelser for husdyrbrug fastlagt et BAT-niveau fra Miljøstyrelsen, som skal overholdes. Det forventes ikke at blive et problem for ansøger, at leve op til BAT-kravene, da der er investeret i et gylleforsuringsanlæg. Anlægget betyder en stor reduktion i ammoniakfordampningen fra staldene. Når der foreligger et udkast til tillæg til miljøgodkendelse skal det 6 uger i offentlig høring inden det vedtages endeligt. Såvel Østmøn Naturforening som Østmøn Lokalråd vil modtage et udkast. Bemærk at lokalrådet ikke er klageberettiget. Konklusion Lokalrådet har ikke modtaget noget angående denne ansøgning, så vi kender pt ikke til sagen, og kan pt ikke forholde os til den. Dialogudvalget udtrykte at det er meget svært med de store besætninger og de gener de giver i form af lugt og andet belastning, da man ved overholdelse af lovgivningen og de krav der stilles til ejeren har svært ved ikke at give tilladelse. Dialogudvalget tager skeptiken med I deres vurdering. Der bliver sikkert et borgermøde inden miljøgodkendelsen, så alle aspekter kan blive belyst. Kan administrationen konkretisere sagen? Servicetilpasning og lokaludvikling f.eks. SFO bygning i Hjertebjerg Beskrivelse Den demografiske udvikling viser at vi ikke bliver flere, vi må derfor se i øjnene, at vi fortsat har udfordringer vedr. fraflytning, aldrende befolkning osv., der nødvendiggør prioriteringer og tilpasning af service til borgerne. Lokalrådet kan og vil gøre mere for at samle op på hvad der rører sig i de forskellige foreninger og interessegrupper. Der blev fremført kritik af, at forslaget til en evt. lukning af SFO bygningen ikke var udsendt til høring i lokalrådet. Lukningen skyldes at det er en skole med plads til 300 elever, men der er kun 118, så der er nok lokaleplads til SFO`en på selve skolen, og målet med besparelsen er at bevare Hjertebjerg Skolen. Det blev oplyst at vi er en vanskelig stillet kommune, og Kultur og Fritid Såfremt Østmøn Idrætsforening overtager SFO-bygningen, så den ikke længere er kommunal ejendom, så vil foreningen kunne søge lokaletilskud til dækning af foreningens driftsudgifter med 65 % beregnet ud fra antal medlemmer under 25 år. Lokaletilskuddet tildeles indenfor reglerne fastsat i Folkeoplysningsloven. En tværgående arbejdsgruppe undersøger mulighederne for at Østmøn Idrætsforening og Østmøn Hallen ville 21

128 der må findes besparelser. Østmøn Idrætsforening kunne ønske sig at overtage bygningen, hvis der kunne skabes et økonomisk fundament. Der var ros til Vordingborg Kommune for deres lokaldemokrati Reetablering af vej i Magleby efter kloakering, problemer med vand Konklusion Da Østmøns idrætsforening kan overtage SFO bygningen gratis, vil man kigge på det, men der er nogle økonomiske udfordringer, vedr. tilskud der skal på plads først, det være sig til drift og lokaletilskud. Der skal ses på, om der er samme regelsæt for tilskud i kommunen? Dialogudvalget lovede at gøre en indsats for, at alle relevante spørgsmål bliver sendt i direkte høring hos lokalrådet Beskrivelse Der er meget ujævnt i Magleby efter kloakeringen, vejen synker nogle steder og det er som at køre på en pukkelpiste, samtidig er der efter kloakeringen nogle der døjer med vand i kældrene. Der kunne også ønskes en fartdæmpning på Klintevej når man kommer fra øst, da der køres meget stærkt ind i byen. kunne anvende lokalerne. Trafik og Park vedr. slidlag og fartdæmpning Der er ingen planer om etablering af fartdæmper. Administrationen vil i løbet af foråret foretage en trafiktælling for at fastlægge de faktiske hastigheder og trafikmængden. Konklusion Det blev oplyst at der kommer nyt slidlag på i år, og der vil ses på en evt. fartdæmpning. Finansiering af drift af lokalråd/forhøjet tilskud Vedr. vand skal man henvende sig til forsyningen Beskrivelse Da lokalrådet er så aktivt, og har meget stor opbakning til deres møder og generalforsamlinger, forslår kommunens standardtilskud til arbejdet ikke Konklusion Da aktiviteterne i kommunens lokalråd er meget forskellige, er dialogudvalget ikke uvillig til at se på en løsning af vores problem Strategi og implementering Drøftelsen af driftstilskud til lokalråd er ikke ny. Vordingborg Kommune har i andre sammenhænge fået ros for lighedsprincippet i forbindelse med sin nærdemokratimodel, da der tidligere også har været foreslået at lokalråd i byer/købstæder fik forhøjet deres tilskud. I sidste ende er det en politisk beslutning, hvorvidt driftstilskuddet skal sættes op. 22

129 Således vil der nu blive udarbejdet en sag til Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling med henblik på en politisk drøftelse af, hvorvidt driftstilskuddet til lokalråd skal øges fremover. Vordingborg By Strandpolitikken Nordhavn og Ore Strand. Beskrivelse Ore strand en forsømt perle. Ore har en lang kystlinje med mulighed for strand- og badeliv. Dele af stranden er i kommunalt regi, men forsømt af kommunen i mange år. Området omkring Strandparken ligger hen med tang og sten, på grund af strøm og vind ofte uden sandbred. To badebroer er opsat af privat strandlaug. Der er ved Fyrrevænget bord, bænke og skraldespand, men toiletterne er aflåst hele året. Hvor aftrædelse på naturens vegne så foregår, er det ikke svært at tænke sig til. Opgaven går på strandrensning og badebroer Land og Miljø Konklusion Nyråd Lys på skoleveje Beskrivelse Et andet fokuspunkt fra borgerne er belysning på skolevej både til Vintersbølle skole og skolen i Stensved. Gadelyset bliver slukket lidt for tidligt, så børnene kører/går til skole i mørke. Det er et stort ønske, at gadelyset er tændt når børnene cykler/går i skole og når de skal hjem igen. Der mangler stadig lys ved cykelstien, der krydser tilkørsel fra/til motorvejen. I tilknytning hertil spurgte Borgmesteren, om tunnellen for cykelstien til skolebørnene bliver brugt, hvilket blev bekræftet. Trafik og park Tanken om etablering af en stor strandpark, tæt på Vordingborg by, er ikke ny og det kunne helt sikkert blive et stort aktiv for Vordingborg med sådan en park. Vand- og strømforholdene på Ore gør det imidlertid vanskeligt og meget omkostningstungt at etablere en strandpark og den efterfølgende drift vil ligeledes blive meget dyr. Af ressourcemæssige grunde fjerner kommunen kun tang på nogle få udvalgte strande. Der drejer sig primært om de 5-7 Blå Flag-strande, som kommunen hvert år servicerer badegæsterne med. Der er ikke aktuelle planer om opstilling af en badebro i strandområdet omkring Strandparken. Der henvises til den kommunale badebro i Klinteparken, længere mod øst på Ore Strand. Administrationen har behov for oplysning om hvilke veje det drejer sig om. Vordingborgvej i Stensved er Vejdirektoratets vej og den har kommunen ikke indflydelse på. De øvrige veje er kommunens og her kan der stilles på hvornår det skal være tændt. Konklusion Kan lygtetændingstiden udvides om morgenen? 23

130 Badebro Beskrivelse Det var et ønske, at der blev gjort noget for vinterbaderne nede ved Bakkebølle strand. De vil gerne have en bro om vinteren. Hvis kommunen kan bidrage med penge og viden, vil der være frivillige, der vil hjælpe. Politikerne opfordrede borgerne til at søge om penge til etablering. Administrationen vil gerne hjælpe med at udforme en ansøgning Land og Miljø Der er ikke aktuelle planer om opsættelse af en badebro for vinterbadere ved Bakkebølle Strand. Indkøb, drift og vedligeholdelse af en vinterbadebro er betragtelig. Konklusion Kan der etableres en bro for vinterbadere ved Bakkebølle strand? Affaldsstativer på Bakkebøllestien Beskrivelse Der er meget affald langs Bakkebøllestien som hundelorte i plastikposer og andet affald. Måske kan kommunen hjælpe med at sætte affaldsstativer op Trafik og Park Konklusion Opstilling af affaldsstativer langs Bakkebølle sti Aftaler mellem private skovejere og Vordingborg Kommune Beskrivelse Land og Miljø Konklusion Hvilken aftale foreligger mellem private skovejere og kommunen? Administrationen vurderer ikke, at opsætning af affaldsbeholdere vil løse problemet med henkastet affald. Udgifterne til indkøb, opsætning og tømning af affaldsbeholdere, vurderes ikke, at stå i forhold til den mængde affald der efterlades på Bakkebøllestien. Administrationen har tidligere fået henvendelser vedrørende hestepærer på stien, og vil på den baggrund gøre opmærksom på problemet med henkastet affald, herunder hestepærer, gennem information. Vordingborg Kommune har indgået aftale med Petersgård Gods om offentlighedens brug af skoven. Selve skovdriften er kommunen underordnet. I skoven gælder de almindelige færdselsregler for private skove. I korthed går de ud på, at færdsel til fods og på cykel er tilladt på veje og stier fra kl til solnedgang. Ansøgning om orienteringsløb, øvelser mv. skal sendes til Vordingborg Kommune. 24

131 Kalvehave og Omegn Lediges opgaver? Beskrivelse I forskønnelsespuljen står der: Tilskud til etablering/reetablering af anlæg, hvor lokalrådene eller andre grupperinger påtager sig den efterfølgende drift og vedligeholdelse Skal lokalrådene ud med hakkejernet, hvis grupperingerne efterfølgende ikke påtager sig drift og vedligeholdelse? Dette kan begrænse lysten til at involvere sig i projekter. Borger og Arbejdsmarked Borger og Arbejdsmarked har ingen bemærkninger til, at kommunen eller andre ansætter ledige til at løse denne opgave, hvis der er økonomi hertil. Borger og Arbejdsmarked mener ikke, at opgaven kan løses af ledige under beskæftigelseslovgivningen, da (1) de faglige organisationer ikke forventes at kunne godkende praktikpladser på dette område, og (2) fordi der ikke gennem nytteindsats eller praktik for ledige kan forudsættes den stabilitet og kvalitet i leverancen af ydelsen, som er forudsætningen for at løse opgaven. Asger Diness Andersen mente ikke, at nogen kan forpligtes til en efterfølgende vedligeholdelse af igangsatte projekter. Thomas Christfort kunne ikke love, at kommunen i så fald ville overtage den eventuelt manglende vedligeholdelse. Carsten Olsen supplerede med at foreslå, at man måske skulle spekulere i at ansætte en såkaldt landsbypedel, hvis der kunne skaffes økonomi til det. Konklusion Fra salen blev der spurgt, om man ikke kunne bruge ledige i kommunen til disse opgaver? Flygtninge Beskrivelse Hvordan har Vordingborg Kommune planlagt at håndtere den kommende tilflytning af flygtninge i Kalvehave? Hvor mange kommer der? Hvem er de? Hvor skal de bo? Hvor længe skal de bo her? Er der planlagt et offentligt orienteringsmøde herom? John Pawlik oplyste, at der skal modtages ca personer i Kalvehave området, bl.a. fra Syrien, og de bliver fordelt forskellige steder, bl.a. på Hjortsøgårdvej. Det er ikke et permanent ophold, men af en varighed på 26 måneder, og derefter skal de flyttes til et mere permanent opholdssted. De første 3 år dækkes udgifterne fuldt ud af Staten, og derefter er det en 100 % udgift for Vordingborg Kommune - så øvelsen er bl.a. at få så mange som muligt ud i lønnet arbejde. Thomas Christfort var optimistisk med hensyn til tilflytning af flygtninge, men medgav at ikke alle grupper er lige nemme at integrere men det må kunne lykkes. Borger og Arbejdsmarked Borger og Arbejdsmarked har afholdt informationsmøder med beboerne i de relevante bebyggelser. Borger og Arbejdsmarked har ikke planer om yderligere informations- eller orienteringsmøder. 25

132 Mette Høgh Christiansen supplerede med at fortælle om arbejdet i Vordingborg Kommunes integrationsråd. Kaj Flinta efterlyste muligheder for at kunne etablere et mødelokale for flygtninge og lokalbefolkning. Der fremkom tilbud hertil fra både Den Gule Stald og Viemose Forsamlingshus. Bogø Lokalråd Høj fart i hovedgaden Læskur i hovedgaden ved skovvangen Konklusion Bliver der et offentligt orienteringsmøde om emnet? Beskrivelse Der køres stadig for hurtigt i hovedgaden. De vise fædre undersøger om man måske skal indføre to-på-en, så der kun bliver en kørebane som trafikken i begge retninger skal benytte. Når køretøjerne mødes skal en af dem eller begge trække ud på fortovet og passe godt på dem som måtte opholde sig der Konklusion Kan der etableres en to i en vej på strækningen? Beskrivelse En gruppe andre unge mennesker skrevet i Tidende og klaget over at læskuret i hovedgaden var skiftet ud med et mindre brugbart. Den sag blev klaret på sekunder. Peter Jonassen kunne nemlig fortælle, at kommunen har et læskur stående magen til det der er gået i stykker. Det må man hjertens gerne få. Der står mange børn og venter på bussen efter skole, samt de ældre med rollator kan ikke komme i læ Trafik og Park I anbefalingerne til 2-1 veje stilles der store krav til stopsigtelængden. Da Bogø Hovedgade har mange kurver vil det være problematisk at overholde disse. Administrationen vil foretage en ny trafiktælling i løbet af 2015 for at fastlægge de faktiske hastigheder. Trafik og Park Inden sommerferien 2015 vil det nuværende læskur blive fjernet og erstattet af andet brugt læskur af design arkitekt Poul Cadovius, som svarer til typen, som blev fjernet fra stedet i efteråret Konklusion Kitesurfing på Farø dæmning Beskrivelse Peter Jonassen gjorde opmærksom på, at Farødæmningen udgør en af de bedste kitesurflokaliteter i Danmark og mente at man bør give brugerne støtte til at oprette et sted, hvor de kan have deres grej. John Konggaard påpegede at det muligvis slet ikke er tilladt at udøve denne sport ved Farødæmningen, så der blev på stedet nedsat et hurtigt-arbejdende udvalg som skal klarlægge forholdende Land og Miljø Det er korrekt at området ved dæmningen mellem Bogø og Farø er omfattet at Natura 2000, men der må gerne både surfes og kite surfes. 26

133 Konklusion Det skulle være natur 2000 område? Beredskab til/på Bogø Beskrivelse Vi fik også at vide at beredskaberne er blevet, eller bliver, kraftigt beskåret nemlig fra 90 til 20, men alligevel var man sikre på at alle eventuelle brande på Bogø nok skulle blive slukket. Hvad med ambulance kørsel til øen, ved vi ligger i yderområde for begge dele Konklusion Hvad har det af betydning generelt for Bogø? Beredskabschef Ambulancekørsel og Redningsberedskab/Brandvæsen ligger i to forskellige regi. Ambulancekørsel ligger under den præhospitale virksomhed som er en del af sundhedsberedskabet og som administreres af De danske Regioner. De har således intet redningsberedskabets struktur at gøre. Det er rigtig at der i Folketinget sidste år i juni måned blev lavet et forlig på beredskabsområdet, som siger at 87 beredskaber på landsplan skal reduceres til max. 20 beredskaber. Det får umiddelbart ingen indflydelse på placering og antallet af Brandstationer, da de ligger der hvor de geografisk hjælper borgerne bedst. De fleste ligger således at man mår borgerne inden for henholdsvis 10 eller 15 minutter, med mindre at der er tale om meget tyndt befolkede områder. Det man opnår ved beredskabsforliget er at man, kan udnytte synergi i fælles ledelse og drift. Samt en bedre udnyttelse af speciel ressourcer. Det er således stadig kommunerne som sætter standarden for hvilket beredskab de ønsker. 27

134 Lundby Lokalråd Broen over jernbanen ved Lundby Station spærres i en længere periode Beskrivelse Broen planlægges spærret i perioden september 2017 til august Det vil medføre store gener for borgerne, idet al trafik mellem Køng og Lundby samt trafik mellem den vestlige ende af Lundby Hovedgade og centrum i Lundby skal gå via Sværdborg eller Ring. Konklusion Politikerne oplyste, at denne sag er uden for kommunens indflydelse. Der er tale om en regeringsbeslutning, og nu er det Bane Danmark, der suverænt beslutter, hvordan og hvornår arbejdet skal udføres. Og en flytbar bro er udelukket, fordi den er for dyr. Under den efterfølgende debat gav borgerne udtryk for deres store frustration over, at Lundby i en længere periode bliver skåret midt over samt frygt for, at broerne ved Sværdborg og Klarskov ikke vil kunne klare den ekstra trafik, der kommer som følge af spærringen af landevejen mellem Køng og Lundby. Der blev dog tændt et lille håb, da en borger foreslog at bede militæret undersøge muligheden for at bygge en midlertidig vejbro over jernbanen på et sted, hvor den ikke vil genere bygningen af den kommende vejbro. Den midlertidige vejbro, der som minimum skal kunne benyttes af køretøjer op til kg., kan f.eks. bygges over jernbaneskinnerne, hvor Lundby Hovedgade i dag er lukket og passage kun er mulig gennem en fodgængertunnel. Politikerne mente, det var en interessant løsning, som bør overvejes nærmere. En enkelt havde kendskab til et sted, hvor man havde overvejet noget lignende, men af ukendte årsager havde forkastet ideen igen Lokalrådet ønsker at kommunen vurderer forslaget nærmere, idet en sådan løsning vil have mange fordele: det skønnes, at man ved bygningen af en Trafik og Park Det er et projekt, der hører under Banedanmark. Administrationen er ikke nede i detaljerne i projektet og kender ikke den detaljerede tidsplan og kan heller ikke sige, om den omtalte løsningen er en mulighed. Administrationen er bekendt med at der arbejdes på en helt ny tidsplan, i forbindelse med det samlede Femern Bælt projekt. Hvad det har af betydning for de enkelte projekter, er ikke meldt ud. Forespørgslen om en militær bro og de konkrete fordele ved løsningen, er givet videre til Banedanmark. Da det vurderes at gøre projektet dyrere, er sandsynligheden for, at det bliver en realitet meget lille. Sidste år var svaret fra Banedanmark, vedr. at udføre broen ved en indskubsløsning. Svar fra banedanmark. Modtaget pr. mail 2. maj 2014 Vi har fået vores rådgiver til at vurdere ekstraomkostninger ved at udføre broen ved en indskubningsløsning. Ekstraomkostninger er vurderet til at udgøre omkring 1,0 mio. kr. Banedanmark udfører derfor ikke broen ved en indskubningsløsning men fastholder, at broen bygges på stedet. Kommunen har i planlægningsperioden arbejdet på, at Banedanmark holder broen lukket kortest muligt, da det er en vigtig krydsning. Når det nærmer sig anlægsperioden, vil der være teknikermøder, hvor Kommunen deltager, og der vil vi også arbejde på at lukke perioden vil være så kort som muligt. 28

135 midlertidig bro vil kunne undgå unødig ærgrelse og frustration hos trafikanter, der i byggeperioden vil skulle køre en betydelig omvej fra A til B. det skønnes det at vil være godt for samfundsøkonomien, fordi man kan spare et ikke ubetydeligt beløb til omlægning af ruter for hjemmehjælpere, postruter m.v. trafikanterne undgår en betydelig merudgift på brændstofbudgettet, som følge af den mange kilometer store omvej, og man undgår en tilsvarende betydelig forøgelse af forureningen på Co2 regnskabet. Administrationen har modtaget nedenstående svar den 11. maj 2015 fra Banedanmarks rådgiver, der har regnet på løsningen med en midlertidig militær bro: 1 Indledning / projektet Nærværende notat er en beskrivelse af konsekvenser ved etablering af midlertidig brooverføring i forbindelse med anlæg af ny bro ved Kaj Lykkes vej. Den midlertidige bro skal kunne betjene almindeligt trafik med en lastbegrænsning på 3500kg jf. mail fremsendt af Vordingborg Kommune. 1.1 Forslag til placering Broen skal fungere som et alternativ til den i projektet foreslåede omvejskørsel. Broen er blevet foreslået placeres ved Lundbyhovedgade som skitseret på figur 1. 29

136 Figur 1: Foreslået placering af bro. 1.2 Problemstilling ved den givne placering Den anviste placering vil ikke teknisk være mulig. Broen skal etableres i en højde som tilgodeser banens nuværende fritrum. Dette betyder, at broen skal etableres i en højde på ca. 5 m over nuværende terræn. Dette vil betyde, at der skal etableres vejdæmninger mv. Etablering af vejdæmninger vil kræve ekspropriation af arealer og ejendomme omkring vejen. Banedanmark anser derfor ikke den anviste løsning som værende en mulig. Da løsningen ikke anses for værende tekniske mulig, er der ikke sat økonomi på forslaget. 30

137 Cykelsti mellem Lundby og Bårse Beskrivelse Efter sammenlægning af skolerne i Bårse og Lundby til ét skoledistrikt er behovet for en cykelsti mellem de 2 byer akut. Hvis der ikke kan oprettes klasser til alle årgange i begge skoler, skal eleverne nemlig selv transportere sig til den skole, hvor deres klasse er oprettet, og landevejen mellem Lundby og Bårse er en meget farlig vej at cykle på. Konklusion Politikerne oplyste under debatten, at vejen allerede tidligere har været højt oppe på prioriteringslisten men blev nedprioriteret til fordel for en ny cykelsti i forbindelse med skolesammenlægning et andet sted i kommunen. Trafik og Park Prioriteringsskemaet i cykelstiplane er tilpasset efter omlægningen af skoledistrikterne. Da mange af vejene i cykelstiplanen er en del af en skolevej har det ikke ændret det store på rækkefølgen, men Lundby til Bårse har flyttet sig lidt op på listen mens Bårse til Præstø er rykket ned. Administrationen har kun haft kendskab til statens puljer til etablering af cykelstier, men vil undersøge om der er en mulighed i A. P. Møllerfonden. En borger opfordrede kommunen til at tænke kreativt i forbindelse med den nye skolereform og søge fondsmidler (konkret A.P. Møllerfonden) til et projekt Lær trafikken med henblik på færdselsundervisning. Og heri skulle bla. indgå bygning af den ønskede cykelsti. Politikerne fandt forslaget relevant og opfordrede Lokalrådet til at bringe det videre i referatet. Desuden sagde de, at de ikke kunne love noget, men de mente, der var gode muligheder for, at cykelstien igen vil blive opprioriteret, efter at Bårse og Lundby er blevet ét skoledistrikt. Lokalrådet ønsker at kommunen vurderer følgende: Som følge af at Lundby og Bårse er blevet ét skoledistrikt, anmoder dialogmødet kommunen om at prioritere anlæggelse af en cykelsti mellem de 2 byer meget højt. Administrationen bedes undersøge muligheden for at søge fondsmidler (evt. A.P. Møllerfonden) til hel eller delvis finansiering. 31

138 Tunnel under jernbanen ved Lundby Beskrivelse Under debatten om vejbroen kom det frem, at fodgængertunnellen under jernbanen ved Lundby Hovedgade er meget uhensigtsmæssigt indrettet. I tiden omkring dens ibrugtagning, var den meget kritiseret af borgerne, uden at det den gang hjalp. Problemerne er opstået, fordi tunnelens bund er blevet sænket med 70 cm., hvorved faldet på ramperne, der fører op og ned er blevet stejlere. Samtidig er der opsat forhindringer, der skal hindre cykelister og knallertkørere i at køre gennem tunnelen til fare for de gående. Til gengæld betyder det, at det er meget vanskeligt at benytte tunnelen, hvis man medbringer barnevogn eller handicapkøretøj. Trafik og Park Der bliver opsat gelænder som ønsket. Der er afløbsbrønde/riste i tunnelen, men regnvandsledningen har ikke altid kunnet lede de store vandmængder væk. Det blev ikke bedre efter at Banedanmark besluttede, at sænke bunden 70 cm i den nye tunnel. Efter separatkloakeringen (spildevand og regnvand i hver sin ledning) i Lundby håber vi, at der bliver mere plads i regnvandsledningen i fremtiden. Der er opsat gelænder langs trappen op til Banevej og det meste af vejen ned ad rampen fra Banevej. Dog mangler der gelænder på den sidste del af rampen fra trallen og helt ned i bunden. Se efterfølgende fotos. Desuden bliver tunnelen oversvømmet i regnvejr, sandsynligvis på grund af utilstrækkeligt afløb Politikerne opfordrede til at nævne denne problematik i referatet. Her ses kun venstre side af tunnelen set mod Banevej. Det ses tydeligt, at der stadig er et stærkt fald på rampen på dette sted, hvilket vil være farligt i vådt og fedtet føre. 32

139 Billedet viser begge sider af tunnelen set mod rampe til Banevej. Det ønskede gelænder er vist ved en rød streg. Bemærk også det våde område i hele tunnellens bredde. Konklusion En kasse til mellemfinansiering af projekter Lokalrådet ønsker følgende udført snarest: Tilstrækkeligt afløb i tunnelen, så den ikke bliver oversvømmet i regnvejr. Gelænder langs væggen fra det sted, hvor trappen fra Banevej møder den skrå kørerampe fra banevej og helt ned i bunden af tunnelen. Det drejer sig om godt 1 meter. Beskrivelse Finansiering af et projekt sker ofte med puljemidler, der først udbetales, når beløbet er betalt hhv. når projektet er afsluttet. Det vil derfor være en stor hjælp, hvis kommunen kan afsætte en pulje, som kan benyttes til mellemfinansiering af projekter Børne- og Kulturdirektøren meddelte lokalrådene på det administrative stormøde i 2014, at Vordingborg Kommune ikke har mulighed for at agere mellemfinansieringsled for lokale projektholdere. Det hænger bl.a. sammen med at såfremt et tilsagn ikke hjemtages 100 %, så vil Vordingborg Kommune stå med et underskud, da projektmageren ikke kan tilbagebetale det udlagte. Derfor holder Vordingborg Kommune fast i at tilsagn er mellem projektholder og de respektive fonde/puljer, hvor Vordingborg Kommune ikke skal være mellemled. Referat. Til kommunens egne puljer bl.a. LUP- Dette medfører sandsynligvis, at mange gode projekter aldrig bliver til noget, fordi projektmagerne ikke kender en rig onkel, der kan lægge pengene ud. Hvis man går i banken og opretter en kassekredit, skal man betale renter. Og renter må i mange tilfælde ikke fremgå af projektets regnskab. Strategi og Implementering 33

140 Desværre blev debatten på mødet hurtigt afsporet, fordi en politiker fik blandet de kommunale puljer ind i den. Pludselig handlede det mere om, hvorvidt det er muligt af få udbetalt a conto beløb fra Forskønnelsespuljen, som det er tilfældet med LUP-puljen. Politikerne kunne ikke svare på dette men ville gerne undersøge det. Desuden ønskede en borger oplyst, hvorfor puljen, der er afsat til venskabsbyer er beskåret. Politikerne svarede, at det skyldtes et ønske om at begrænse kommunens udgifter til embedsmænds og politikeres rejser til venskabsbyerne. De havde ikke i den forbindelse været opmærksomme den store markedsføring af kommunen, der følger af foreningernes forbindelser med foreninger i vores venskabsbyer. Der var kritik af oplysningerne om de kommunale puljer på kommunens hjemmeside. Oplevelsen var, at teksten er uklar, og når man spørger den ansvarlige sagsbehandler, får man ikke altid et klart svar. Og det er oplevet, at der sker ændringer i reglerne undervejs, medens man skriver sin ansøgning. puljen og Udviklings- og Markedsføringspuljen er der muligheder for at få udbetalt mellem 75-90% af tilsagnet forlods. Nedlæggelse af Puljen til Venskabsbysamarbejder beror på en politisk beslutning, ud fra det faktum, at puljen kun havde lille søgning, og effekten af de projekter der blev støttet, var ikke signifikant i udviklingsøjemed, hvorfor den blev indstillet som besparelsesforslag. Administrationen har taget kritikken af puljebeskrivelser til efterretning, og indleder dialog med lokalrådet om at få dette præciseret. Der er aftalt møde mellem adm. og lokalråd den vedr. LUPen Man kom helt væk fra den egentlige årsag til, at punktet var sat på dagsordenen, nemlig det faktum at en projektmager uden egne midler er ilde stedt, fordi de fleste puljer og fonde kræver, at udgiften skal være afholdt, inden det bevilgede beløb udbetales. Og muligheden for at optage en kassekredit er ikke en tilfredsstillende løsning i de tilfælde, hvor renteudgiften ikke må indgå i projektets økonomi. Og man kom aldrig tilbage på sporet igen. Konklusion Lundby lokalråd opfordrer kommunen til at oprette en pulje, som GODE projekter (gerne efter kommunens vurdering) kan søge mellemfinansiering fra. Der vil være tale om en éngangsudgift til etablering af en sådan pulje, 34

141 Trafikregulering Stege og Omegns Lokalråd idet projektet skal tilbagebetale det modtagne kommunale tilskud, efterhånden som tilskud fra de ansøgte puljer og fonde udbetales til projektet. Administrationen opfordres til at sikre, at informationen om puljer på kommunens hjemmeside til enhver tid er opdateret og fyldestgørende Der ønskes igen afsat en pulje, som kommunens foreninger med forbindelse til foreninger i venskabsbyer kan søge midler fra til brug ved besøg i eller fra disse venskabsbyer Beskrivelse Krydset Ulvshalvej/Katedralvej ved Statoil Vejkryds Klintevej/Udbyvej Trafiksituationer ved den gamle Sukkerfabrik/Brugsen, Aldi, Landemarke Hovedgade Trafik og Park Krydsene Ulvshalevej/Katedralvej og Klintevej/Udbyvej er med i trafiksikkerhedsplanen. Ulvshalvej/Katedralvej vil muligvis blive saneret i løbet af Der vil blive truffet afgørelse herom på Teknik- og Miljøudvalgsmødet den 6. maj. Der vil blive fremsat et anlægsønske om udbedring af krydset Udbyvej/Klintevej, som også er prioriteret i trafiksikkerhedsplanen. Konklusion Der var mange emner til debat, og med henvisning til denne opfordres Trafik og Park til at indkalde til et møde med lokalrådets bestyrelse for at drøfte en samlet planlægning Trafiksituationen omkring sukkerfabrikken afhænger af Vejdirektoratet, som er vejmyndighed på Kostervej. Administrationen vil invitere lokalrådet til et møde snarest. Offentlige toiletter og vedligeholdelse af offentlige arealer i Stege Beskrivelse Der mangler vedligeholdelse af P-pladser, cykelstier og grønne arealer. Der mangler offentlige toiletter i Stege by. Konklusion Lokalrådet opfordrer til samlet møde med kommunens respektive afdelinger og lokalrådets bestyrelse om løsning Trafik og Park Offentlige toiletter - I Stege by er der adgang til toiletfaciliteter fem forskellige steder indenfor en radius af 400 meter. Ved enkelte toiletter er der adgang døgnet rundt og andre i tidsrummet På den baggrund vurderer administrationen, at 35

142 og planlægning af problemet, f.eks. etablering af betalingstoiletter. Vestmøn Lokalråd Stenminerne Beskrivelse Vi ønsker svar på, om man kan etablere en turistaktion på arealet ved stenminerne, -- eller at få den gamle bygning/ ruinen nedrevet der ikke er behov for yderligere offentlige toiletter i Stege by. Administrationen vil dog undersøge, om skiltehenvisningen til de enkelte toiletter kan gøres bedre. Land og Miljø og Plan og Byg Konklusion Naturmæssigt set er hele området meget interessant. Hvis bygningsmassen blev fjernet ville stenminegrunden fint kunne indgå i den omkringliggende/tilgrænsende natur. Ejendom er privatejet og har netop fået ny ejer. Toilet på parkeringspladsen ved Rytzebæk Strand. Beskrivelse Vi ønsker et toilet på parkeringspladsen ved Rytzebæk Strand. Afstribning Beskrivelse Vi mangler afstribning på vejen i Damsholte Trafik og Park I 2014 vedtog Teknik- og Miljøudvalget en strategi for offentlige toiletter i Vordingborg Kommune. Strategien bygger bl.a. på princippet om, at toiletterne prioriteres dér, hvor der er flest mennesker og brugere. Administrationen vurderer, at der er et større behov for adgang til toiletfaciliteter andre steder i Vordingborg Kommune, hvorfor de afsatte midler i budget til nye toiletter prioriteres, hvor behovet er størst. Toiletter i tilknytning til strande prioriteres ligeledes, hvor der er Blå Flag. Trafik og Park Der kommer striber i 2015 sammen med den nye asfalt. Trafik og Park Administrationen kontakter lokalrådet for uddybning af hvad og hvor problemet er. Konklusion Konklusion Vejrabatterne Beskrivelse Vejrabatterne skal efterses for huller Konklusion 36

143 Indsnævring af kørebane på Dæmningen Beskrivelse Striber for indsnævring af kørebane på Dæmningen, for bedre plads til cyklister Trafik og Park Konklusion BårseBeldringe Lokalråd Bårse-søerne Beskrivelse Lokalrådet ønsker møde med kommunen og køber inden underskrift på købsaftalen. Lokalrådet er ikke tilfreds med arbejdsgangen i denne sag. Thomas Christfort vil undersøge sagen og melde tilbage til lokalrådet Vejreglerne giver ikke mulighed for at indsnævre køresporene. Det er ikke muligt at opnå politiets godkendelse til smallere kørespor, da det ikke opfylder vejreglerne. Administrationen arbejder på muligheden for etablering af en bredere kantbane ud til autoværnet. Dette kan måske godkendes af politiet. Administrationen vurderer, at sagen følges op af dialogudvalgsmedlem Konklusion Turisme og branding Beskrivelse Lokalrådet ønsker svar på, om kommunen vil opstille infotavler, f.eks. ved indkørslen til Bårse og/eller ved Bårse Søerne. Lokalrådet vil gerne mødes med en og drøfte mulighederne. Trafik og Park samt Strategi og Implementering Direktionen har peget på at deltagere på et afklaringsmøde med lokalrådet bør være både Trafik, Park og Havnechef, Torben Kelm Danielsen samt chef fra afdeling fra Strategi og Implementering, Ole Hampenberg Andersen, så lokalrådets ønsker dels kan kortlægges, og dels så der kan sikres koordinering af grafisk layout med f.eks. de skilte der er sat op i forbindelse med De Danske Sydhavsøer. Afdeling for Strategi og Implementering tager initiativ til at indkalde til et møde. Trafik og Park Trafik og Park tager initiativ til at indkalde lokalrådet til møde. Konklusion Angående lysregulering ved Brugsen i Bårse og fodgængerfelt ved Gernersvej Beskrivelse Ved opfølgning på sidste års dialogmøde blev det aftalt, at lokalrådet skulle holde møde med Torben Danielsen. Dette møde er aldrig blevet aftalt. Lokalrådet ønsker dette møde i 2015! Konklusion 37

144 Angående afvanding på Ådalsvej Beskrivelse Lokalrådet ønsker en afklaring af dette. Lokalrådet har intet hørt omkring udførelse og evt. afslutning. Konklusion Land og Miljø Administrationen meddeler, at forholdene ved vejen er udbedret, men der er en privat der mangler at udbedre drænforhold over sin ejendom. Ejeren havde mundtligt lovet at ville udbedre det. Da det ikke er sket, har afdeling for Vej og Park overdraget sagen til Afdeling for Land og Miljø, der vil kører en sag på forholdet efter vandløbsloven. Hvis forholdene ikke udbedre frivilligt, kan der imidlertid godt gå flere måneder inden en sådan sag kan landes. CLP

145 Bilag: Menuplan plejecentre hvor produktionen foregår på Vintersbølle uge 24 og 25 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68885/15

146 Vordingborg Madservice Tlf.: I uge 24 tilbyder køkkenet Hovedretter Tirsdag og onsdag 1. Kalv i frikassésauce og kartofler 2. Hjerteret med æbler og svesker, kartoffelmos, blomkål og gulerødder 3. Brændende kærlighed, kartoffelmos og dampede gulerødder Forret/dessert Tirsdag og onsdag 1. Abrikoser i yoghurtcreme 2. Jordbærgrød med mælk 3. Blommegrød med mælk Torsdag og fredag 4. Wienerpølser, varm kartoffelsalat, ærter, sennep og ketchup 5. Skinkeschnitzel, sauce, kartofler og broccoliblanding (Broccoli, blomkål og gulerødder) 6. Stegt koteletfisk, kartofler, lemonesauce og grøn buketblanding (Blomkål, romanescokål, broccoli) Torsdag og fredag 4. Risbudding med bærsauce 5. Jordbærgrød med mælk 6. Legeret suppe med asparges, ærter, blomkål og gulerod Lørdag, søndag og mandag 7. Kalvesteg, kartofler, flødesauce, bønner og rabarberkompot 8. Fynsk gullash, kartoffelmos og sauteret gulerod 9. Spansk inspireret kylling jambalaya med chorizopølse, paprikasauce, ris og majsblanding (majs, ærter og peberfrugt) Lørdag, søndag og mandag 7. Muldvarpeskud med flødeskum (sveskegrød, vanillecreme, ristet rugbrød og chokolade) 8. Stikkelsbærgrød med mælk 9. Syltet fersken og ananas med flødeskum

147 Vordingborg Madservice Tlf.: I uge 25 tilbyder køkkenet Hovedretter Tirsdag og onsdag 1. Frikadeller, kartofler og stuvet sommerkål 2. Lasagne med oksekød og salat 3. Paté (okse/svinefars krydret med rosemarin og hvidløg), kartoffelbåde, champignonsauce og blomkålsblanding Forret/dessert Tirsdag og onsdag 1. Ymerkoldskål med kammerjunker 2. Rabarbergrød med mælk 3. Kirsebærgrød med mælk Torsdag og fredag 4. Kalkungryderet, kartoffelmos og broccoliblanding (broccoli, blomkål og gulerod) 5. Kogt kalvekød, kartofler, peberrodssauce og bønner 6. Fisk florentine (bagt sejfilet med spinat og rasp), kartofler, hollandaisesauce og carotter Torsdag og fredag 4. Rødgrød med mælk 5. Suppe med urter og boller 6. Hvid chokolademousse med hyldeblomst og jordbærgele Lørdag, søndag og mandag 7. Kogt hamburgerryg, flødekartofler og broccoliblanding (broccoli, blomkål og gulerod) 8. Skinkerulle med bacon, kartofler, vildtsauce, gulerødder, blomkål og rysteribs 9. Kødboller i karrysauce, ris og ærter Lørdag, søndag og mandag 7. Jordbær med mælk 8. Hindbærdessert 9. Yoghurt med frugt

148 Bilag: Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Menuplan uge 24 og 25 Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68882/15

149 Vordingborg Madservice Tlf.: I uge 24 tilbyder køkkenet Sæt kryds ved de retter du har bestilt og behold sedlen Hovedretter Brændende kærlighed, kartoffelmos og dampede gulerødder Wienerpølser, varm kartoffelsalat, ærter, sennep og ketchup Skinkeschnitzel, sauce, kartofler og broccoliblanding (Broccoli, blomkål og gulerødder) Stegt koteletfisk, kartofler, lemonesauce og grøn buketblanding (Blomkål, romanescokål, broccoli) Kalvesteg, kartofler, flødesauce, bønner og rabarberkompot Fynsk gullash, kartoffelmos og sauteret gulerod Spansk inspireret kylling jambalaya med chorizopølse, paprikasauce, ris og majsblanding (majs, ærter og peberfrugt) Frikadeller, kartofler og stuvet sommerkål Lasagne med oksekød og salat Forret/dessert Blommegrød med mælk Risbudding med bærsauce Jordbærgrød med mælk Legeret suppe med asparges, ærter, blomkål og gulerod Muldvarpeskud med flødeskum (sveskegrød, vanillecreme, ristet rugbrød og chokolade) Stikkelsbærgrød med mælk Syltet fersken og ananas med flødeskum Ymerkoldskål med kammerjunker Rabarbergrød med mælk Ekstra bestillinger Hamburgerryg, kold kartoffelsalat og salat ½ liter proteindrik Øllebrød med mælk Øllebrød med fløde Beriget suppe Klar suppe med kød- og melboller

150 Vordingborg Madservice Tlf.: I uge 25 tilbyder køkkenet Sæt kryds ved de retter du har bestilt og behold sedlen Hovedretter Paté (okse/svine fars krydret med rosemarin og hvidløg), kartoffelbåde, champignonsauce og blomkålsblanding Kalkungryderet med estragon og rød peber, kartoffelmos og broccoliblanding Kogt kalvekød, kartofler, peberrodssauce og bønner Fisk florentine (bagt sejfilet med spinat og rasp), kartofler, hollandaisesauce og carotter Kogt hamburgerryg, flødekartofler og broccoliblanding (broccoli, blomkål og gulerod) Skinkeruller med bacon, kartofler, vildtsauce, gulerødder, blomkål og rysteribs Kødboller i karrysauce, ris og ærter Canadiske revelsben, barbecuesauce, kartofler med sesam og grillede, sauterede grøntsager (peberfrugt, løg, cherrytomat, babycarotter, bønner, champignon stegt med hvidløg og krydderier) Stegt lever med løg og bacon, kartofler, løgsauce og blandet grønt Forret/dessert Kirsebærgrød med mælk Rødgrød med mælk Suppe med urter og kød- og melboller Hvid chokolademousse med hyldeblomst og jordbær Jordbær med mælk Hindbærdessert Yoghurt med frugt Jordbærdessert med flødeskum Pære med karamelsauce Ekstra bestillinger Frikadeller, kartofler, brun sauce og rødkål ½ liter proteindrik Øllebrød med mælk Øllebrød med fløde Beriget suppe Klar suppe med kød- og melboller

151 Bilag: Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Sådan udfylder du bestillingslisten Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68879/15

152 Sådan udfylder du bestillingssedlen Nedenfor er vist et eksempel på, hvordan din bestilling kan se ud. Du kan frit vælge imellem menuerne og hvor mange portioner af hver ret, du vil bestille. Du er altid velkommen til at kontakte Vordingborg Madservice, hvis du har spørgsmål på tlf.: Husk fristen for aflevering af bestillingssedlen

153 Bilag: Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68877/15

154 Til Borgere i eget hjem, der modtager mad fra Vordingborg Madservice 24. april 2015 Nyt bestillingssystem pr. 25. maj 2015 Vordingborg Madservice tilbyder dig nu valgmuligheder. Fremover kan du bestille de retter, du bedst kan lide fra menuen. Bestilling Chaufføren har bestillingssedler med til dig. Du modtager bestillingssedler for to uger ad gangen. Ud for den enkelte ret, skriver du det antal du ønsker. Du har dermed mulighed for at bestille flere portioner af samme ret. Øverst på bestillingssedlen kan du se, hvornår bestillingen senest skal retur til køkkenet. Læg de udfyldte sedler i køleskabet, så tager chaufføren dem med tilbage til Vordingborg Madservice. Vi har vedlagt et eksempel på, hvordan du kan udfylde bestillingssedlen. Det er vigtigt, at du skriver tallene inden for felterne. Ekstra bestillinger Du kan til hver levering bestille ekstra varer, fx proteindrik, øllebrød, beriget suppe eller en menubakke med frikadeller, kartofler, brun sauce og rødkål. Ekstra bestillinger står nederst på bestillingssedlen. Frokostanretning De frokostanretninger du normalt køber med ved hver levering, vil du modtage som du plejer. Levering Du vil få din mad leveret på de to faste ugedage, hvor du normalt modtager maden. Leveringsdage står på din bestillingsseddel. Afbestilling Ønsker du at afbestille din bestilte mad, skal køkkenet have besked senest kl dagen før den faste leveringsdag. Vær opmærksom på, at det vil være fredag, hvis du får leveret mad om mandagen. Når du afbestiller inden for denne frist, betaler du kun for den leverede mad. Vi glæder os meget til at kunne tilbyde dig valgmuligheder. Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Henny Skov Jørgensen Leder af Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice - tlf.:

155 Bilag: Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere vedr sidste levering torsdag Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68876/15

156 Til Borgere i eget hjem, der modtager mad fra Vordingborg Madservice 24. april 2015 Levering torsdag d. 21. maj 2015 Du vil modtage hovedretter og biretter som normalt fra maj-menuplanen. Leveringen indeholder mad til lørdag d. 23. maj og søndag d. 24. maj Levering mandag d. 25. maj 2015 Du vil modtage de hovedretter, biretter og ekstra bestillinger, du har bestilt på den nye bestillingsseddel. Frokostanretning De frokostanretninger du normalt køber med ved hver levering, vil du modtage som du plejer. Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Henny Skov Jørgensen Leder af Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice tlf.:

157 Bilag: Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Brev til hjemmeboende borgere vedr sidste levering fredag Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68875/15

158 Til Borgere i eget hjem, der modtager mad fra Vordingborg Madservice 24. april 2015 Levering fredag d. 22. maj 2015 Du vil modtage hovedretter og biretter som normalt fra maj-menuplanen. Leveringen indeholder mad til lørdag d. 23. maj, søndag d. 24. maj og mandag d. 25. maj Levering tirsdag d. 26. maj 2015 Du vil modtage de hovedretter, biretter og ekstra bestillinger, du har bestilt på den nye bestillingsseddel. Frokostanretning De frokostanretninger og eventuelt supper du normalt køber med ved hver levering, vil du modtage som du plejer. Du er altid meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Med venlig hilsen Henny Skov Jørgensen Leder af Vordingborg Madservice Vordingborg Madservice tlf.:

159 Bilag: Materiale sendt ud i forbindelse med menuvalg - Bestillingsseddel uge 22 og 23 uden navn Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 68874/15

160

161

162 Bilag: Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere NatRap Final pdf Udvalg: Socialudvalget Mødedato: 02. juni Kl. 16:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 67750/15

163 Det offentliges digitale kommunikation med ældre borgere Spørgeskemaundersøgelse blandt ældrerådenes medlemmer September - November 2014 Nationale resultater g tror, det kunne gøres lettere og lysende, så alle får det lettere med får det lettere med systemet Citat fra delt ager 1

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 02. juni 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 02. juni 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 19:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 01. september 2015. Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 01. september 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokalet v/kantinen, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 05. august 2014 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Præstø Multicenter, Rosagervej, Præstø Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen,

Læs mere

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6

Budget 2014. Budget 2015. Politikområde Ældre DRIFT - Budgetramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 Socialudvalget Oversigt over udvalgsområde Regnskab 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Politikområde Ældre DRIFT - ramme 1+2 392,4 404,3 406,6 413,0 420,2 432,6 ramme 1 400,4 410,6 413,0 419,4 426,5 438,9 Virksomheder

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 07. oktober 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Solvang, Orevej 33, 4760 Vordingborg Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 05. maj 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Referat Dato 05. maj 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:45 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen,

Læs mere

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71

Referat. Ældrerådet. Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00. Amtstue Alle 71 Referat Møde nr.: 2011/06 Mødedato: torsdag den 16-06-2011 Mødetidspunkt: 08:30-11:00 Mødested: Grå mødelokale Amtstue Alle 71 Medlemmer Inger Glerup Ejgil Risager Kirsten Bandholtz Birgit Thomsen Jørgen

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl i Nordhøj, Skibby Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. marts 2014 kl. 08.30 i Nordhøj, Skibby Mødet slut kl. 11.40 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording

Socialudvalget. Referat. Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Socialudvalget Referat Dato 02. september 2014 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 16:45 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Distrikt Rosenvang, Sankelmarksvej 6, 4760 Vording Heino Hahn, Vibe Bøgvad,

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats

uljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Puljen til løft af ældreområdet Udbygning af eksisterende indsats/ ny indsats Styrket rehabilitering- Status i VK Formål løn udgift udgift revision andre og genoptræningsindsats indsats formidling udgift

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid mandag den 8. januar Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 8. januar 2018 Kl. 19:00 i Mødelokale 5, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering - januar...2 3. KF - Valg af formand...3

Læs mere

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT

Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Handicaprådet BESLUTNINGSREFERAT Sted: Mødelokale 4, rådhuset Dato: Torsdag den 6. oktober 2016 Start kl.: 14:30 Slut kl.: 16:30 Medlemmer: Preben Fruelund Kaj Aagaard Alice Brask Peter Hjulmand Winnie

Læs mere

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6

Velfærdsudvalget. Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl i F 6 Velfærdsudvalget Dagsorden til møde Torsdag den 16. januar 2014 kl. 08.30 i F 6 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill (A) Morten Skovgaard (V) Susanne Bettina

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Plejecenter Glesborg. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Plejecenter Glesborg Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 2 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Refer Do 23. september 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fjordgården, Østerbro 61, Præstø Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen,

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016

Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 SIDE Forside 4 + 5 + 7 + 19 Kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal træning m.v. 2016 Ændringsoversigt vedrørende kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp samt kommunal

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde.

Der blev i forbindelse med Aftale om Finanslov for 2014 afsat 1 mia. kr. årligt i en pulje til løft af indsatsen på det kommunale ældreområde. Notat Center for Sundhed og Omsorg Staben Stengade 59 000 Helsingør Tlf. - Mob. 25264 krb04@helsingor.dk Dato 28.08. Sagsbeh. Katrine Rosholt Bremholm Ældremilliarden Der blev i forbindelse med Aftale

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg.

87 Opfølgning økonomivurdering pr. 30. juni 2011 - Udvalget for Sundhed og Omsorg. Referat fra mødet i Udvalget for Sundhed og Omsorg den 10. oktober 2011 kl. 15:15 i Mødelokale 3, Hadsund Rådhus Mødet sluttede kl. 17.00 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 86 Økonomirapport 2011 87 Opfølgning

Læs mere

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat

Tønder Kommune Ældrerådet Referat Referat Mødedato: 15. september 2015 Mødelokale: Mødelokale 1, Løgumkloster Rådhus, Rådhusstræde 2, 6240 Løgumkloster Starttidspunkt for møde: 09:00 Fraværende: 15. september 2015 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst

Læs mere

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011

Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Kvalitetsstandarder på ældreområdet i Randers Kommune 2011 Træning/Rehabilitering Genoptræning efter udskrivning fra hospital efter Sundhedsloven...2 Genoptræning efter Serviceloven...5 Vedligeholdelsesaktivitet

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og

Tabel 1. Budget for 2016 fordelt på områder Kr. Samlet beløb Livskvalitet Selvbestemmelse Kvalitet, tværfaglighed og Bilag 1: Redegørelse for anvendelsen af midlerne til en mere værdig ældrepleje i 2016 Kommune: Sønderborg Kommune Tilskud: 16.308.000 kr. i 2016 Link til værdighedspolitik: http://sonderborgkommune.dk/vaerdighedspolitik

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 3. marts 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 211, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus

Socialudvalget. Referat. Dato 07. april 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00. Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Socialudvalget Refer Do 07. april 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael

Læs mere

Plejecenter Fuglsanggården

Plejecenter Fuglsanggården Sundhed og Omsorg Plejecenter Fuglsanggården Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 2. Kvalitetsvurdering...2 3. Datakilder...2 4. Samlet vurdering...3 5. Anbefalinger...4

Læs mere

Plan for opfølgning på politikker i 2016

Plan for opfølgning på politikker i 2016 Socialudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016 Sundhedspolitikken Integrationspolitkken Socialpolitikken Strategier: Frivilligt Socialt Arbejde Ældreområdet Handicapområdet Socialpsykiatrien Misbrugsområdet

Læs mere

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg

Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg Drøftelse af de ændrede regler på hjemmehjælpsområdet - tilrettelæggelse af det frie valg J.nr.: 00.01.00.P00 Sagsnr.: 14/10281 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN 2014 DEN 29-04-2014 Forslaget sendes tilbage

Læs mere

Allerød Kommunes ældrepolitik

Allerød Kommunes ældrepolitik Allerød Kommunes ældrepolitik Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Værdigrundlag 3. Overordnede målsætninger 3.1 At borgerne, hvis vilkår svækkes, sikres tryghed og omsorg 3.2 At den enkelte borger bevarer

Læs mere

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet

Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget SÆH-sekretariatet Åben referat Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget 2014-2017 SÆH-sekretariatet Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 13:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Rådhuset, Lokale 319 Fraværende: Peter Duetoft

Læs mere

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:

Socialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

Ansøgte midler til løft af ældreområdet

Ansøgte midler til løft af ældreområdet Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Ansøgningsskemaet skal udfyldes elektronisk via puljeportalen, https://tilskudsportal.sm.dk. For yderligere information om brug af puljeportalen

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale nr. 3 Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jeppe Mouritsen, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard

Erhvervsudvalget. Referat. Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo, Bent Maigaard Erhvervsudvalget Referat Dato 04. juni 2015 Mødetidspunkt 15:00 Sluttidspunkt 16:10 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Thorbjørn Kolbo, Poul A. Larsen, Kim Errebo,

Læs mere

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg

Politik for tilsyn. Uanmeldte tilsyn. Center for Sundhed og Omsorg Politik for tilsyn Uanmeldte tilsyn Center for Sundhed og Omsorg Baggrund og indledning Center for Sundhed og Omsorg i ønsker at udarbejde en ny politik for tilsyn på centrets områder. Behovet for det

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016

Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune Gældende fra xxx 2016 Kvalitetsstandarder Hjørring Kommune 2016 Gældende fra xxx 2016 Indhold Kvalitetsstandard for personlig hjælp og pleje...2 Kvalitetsstandard for praktisk hjælp...5 Kvalitetsstandard for rehabilitering

Læs mere

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune

Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune Høring af ældreråd. Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune har handlet i strid med serviceloven og retssikkerhedsloven ved i perioden fra den 7. oktober 2008 til den

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 25. februar 2016 Mødetidspun kt Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninge r 17:20 Sluttidspunkt 17:40 Mødelokale 233, Ledelsessekretariatet, Vordingborg

Læs mere

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse:

Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211. Indholdsfortegnelse: Referat Ældrerådet Mødedato: 17. marts 2015 Mødetid: 13:00 Mødested: 1.211 Indholdsfortegnelse: 1 Godkendelse af dagsorden 2 2 Information om strukturændringer på madområdet 3 3 Midtvejsstatus - projekt

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt

Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Ekstraordinær dagsorden for Social- og Sundhedsudvalgets møde den 17.03.2015 kl. 18:00 i Byrådsstue Iver Huitfeldt Mødedeltagere: Jeppe H. Lindberg (V) formand Ali Ünsal (V) næstformand Dora Olsen (O)

Læs mere

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg

Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 3. juli 2015 Serviceniveau 2016 for pleje, praktisk hjælp m.m. i Sundhed og Omsorg 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen

Overordnet kvalitetsstandard 2015. Skive Kommune. Myndighedsafdelingen Overordnet kvalitetsstandard 2015 Servicelovens 83 og 83a, 84 samt klippekort. Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske

Læs mere

Social- og sundhedsudvalget

Social- og sundhedsudvalget Blad nr. 528 Social- og sundhedsudvalget afholder møde onsdag den med følgende dagsorden Kl. 16.00: Rundvisning i Støtte- og Aktivitetscentret SAC-SYD, Søndervangen 51 Derefter møde i lokale 1 på Rådhuset

Læs mere

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Ældre- og Handicapudvalgets møde den 21.02.2008 kl. 16:00 Munkebo Rådhus, Mødelokale 1 Tilgår pressen side 2 Arne Krydsfeldt mødte kl. 16.40 og deltog derfor ikke fuldt ud i behandlingen

Læs mere

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder

Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg og driftsområder Sundhed & Omsorg Ledelse & Udvikling Dato: 04-06-13-2013 Sagsnr.: 13/10181 Dok.nr.: 75441/ Sagsbehandler: LHH/TGS/JCK Styrings- og Visitationsmodel Aktivitetsstyring og rehabilitering på tværs af udvalg

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby

Socialudvalget. Referat. Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Socialudvalget Refer Do 03. februar 2015 Mødetidspunkt 14:30 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Fanefjordcentret, Fanefjord Haven 1, 4792 Askeby Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo

Læs mere

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen

Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Åbent møde for Ældreråds møde den 22. september 2008 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, lokale i kælderen Indholdsfortegnelse 049. Orientering fra Ældrerådets formand 78 050. Orientering fra Knud

Læs mere

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014

Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Indsatsområder SSU 1. kvartal 2014 Social- og sundhedsudvalget har valgt nedenstående 6 politiske indsatsområder gældende for 2014. Nedenstående notat er opfølgning på indsatser og/eller nøgletal for 1.

Læs mere

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd

Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune. Dialogudvalg og Lokalråd Nærdemokratimodel 2010 for Vordingborg Kommune Dialogudvalg og Lokalråd Vedtaget af Kommunalbestyrelsen 26. november 2009 Indhold UFormål med nærdemokratimodellenu 3 UDet politiske niveauu 3 UDet lokale

Læs mere

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE

HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING STINE BØGH PEDERSEN, LINETTE HEMMINGSEN WERGE OG METTE BECK REHABILITERINGSTEAM ÆLDRE, VORDINGBORG KOMMUNE HVERDAGSREHABILITERING Fysioterapeutens rolle i hverdagsrehabilitering:

Læs mere

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg

01-01-2013 31-12-2013 Politisk udvalg: Socialudvalg Aktiv Pleje type: Fagsekretariat/Stab Kommunen har en stor udfordring i forhold til, at antallet af ældre borgere er stigende, og der bliver flere ældre med behov for hjælp samtidig med, at der bliver

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T 2015 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. årligt til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede beløb udgør

Læs mere

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen

Handicaprådet. Dagsorden. Mødedato: 11. oktober 2012. Mødetidspunkt: 13:30. Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Sidenr. 1 Dagsorden Mødedato: 11. oktober 2012 Mødetidspunkt: 13:30 Mødelokale: Udvalgsværelset, 4. Social- og Sundhedsforvaltningen Fraværende: Bemærkninger: Godkendelse af forslag til dagsordenen: Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område

Fagøkonomisk styring på Socialudvalgets område Budgettering og prognoser Afdeling for Pleje og Omsorg har siden 2009 anvendt en økonomistyringsmodel baseret på aktivitetsbaserede budgetter. Modellen er forfinet og udbygget gennem årene i takt med at

Læs mere

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1

Ældrerådet. Referat. Greve Kommune. Mandag den kl i mødelokale 1 Ældrerådet Mandag den 03.06.13 kl. 9-12 i mødelokale 1 Niels Kjøller, formand Freddy Aldenborg Elo Knudsen Finn Brozek Flemming Vahlgreen Peer Ravn Aage Tolberg Sigurd Arnfred Larsen, sekretær Side 1 ÆR

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet Indsatser Ressourcebehov 214 Ressourcebehov 215 Ressourcebehov 216 Styrket rehabiliterings-

Læs mere

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov.

11. Ældrebolig. Nødkald kan indgå efter behov. Vallensbæk Kommune Center for Sundhed og Forebyggelse Kvalitetsstandard for boliger og dagophold 11. Ældrebolig indgå i indgår for tildeling af Valg af leverandør? Er der særlige forhold at Lov om almene

Læs mere

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn

SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn NOTAT SUOC - Team Udvikling 11.marts 2016 Bilag til politisk sag Bilag til politisk sag ÆSU maj 2016 Tilsynsrapport Uanmeldt kommunalt tilsyn Baldersbo Plejecenter 13. oktober 2015 Sag nr. 14/33092 Dok.nr.

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Digterparken. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Digterparken Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering... 3 5. Anbefalinger...

Læs mere

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave

Velfærdsudvalget. Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Velfærdsudvalget Referat fra møde Torsdag den 6. februar 2014 kl. 08.30 i Fællessalen, Pedershave Mødet slut kl. 10.50 MØDEDELTAGERE Kasper Andersen (O) Emilie Tang (V) Jens Ross Andersen (V) Kim Rockhill

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 14. april 2011 kl. 09:30 i Farsø administrationsbygning, Lokale K2 Indholdsfortegnelse 021. Meddelelser 45 022. Analyse sygepleje og hjemmepleje - konsulentfirmaet Incitare

Læs mere

Rapport fra Det forebyggende team

Rapport fra Det forebyggende team VORDINGBORG KOMMUNE Rapport fra Det forebyggende team Susanne Lindner Hansen Sagsbehandler : Susanne Johansen 2013 VORDINGBORG KOMMUNE 1 Forord: Denne rapport indeholder en beskrivelse af den indsats det

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp

Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Projektoplæg SÆ-udvalget den 9. august 2010 Syddjurs træner for en bedre fremtid - aktiv træning frem for passiv hjemmehjælp Formålet med projektet Syddjurs træner for en bedre fremtid er grundlæggende

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Kvalitetsstandard Generel 2014

Kvalitetsstandard Generel 2014 Kvalitetsstandard Generel 2014 Lovgrundlag: Servicelovens 83 og 84 Mål Kommunalbestyrelsen ønsker: At yde en indsats, der opleves som en helhed, og som tager udgangspunkt i borgerens ønsker og behov. At

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014

Årshjul for Sundheds- og Psykiatriudvalget 2014 Årshjul for s- og Psykiatriudvalget 2014 13. januar 2014 Kl. 17.00 Godkendelse af forretningsorden Mødeplan 2014 Drøftelse med afsæt i den digitale informationsmappe Psykiatri og Orientering om kommende

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder i 2014 Overskriften for fokus i 2014 er konsolideringen og fortsat udvikling af det nære sundhedsvæsen med sigte på et kommunalt sundhedsvæsen som et kompetent tredje ben i trekanten bestående

Læs mere

Overordnet kvalitetsstandard 2014

Overordnet kvalitetsstandard 2014 Overordnet kvalitetsstandard 2014 Skive Kommune Myndighedsafdelingen Forord Skive Kommunes overordnede kvalitetsstandard beskriver den personlige og praktiske hjælp mm., som borgeren kan få fra kommunen.

Læs mere

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er:

Tilsynet danner rammen for en opfølgning af den leverede personlige pleje og praktiske hjælp til borgere i eget hjem. Formålet med tilsynet er: Sundhed og Omsorg Sagsnr. 277427 Brevid. 2326230 Ref. JLHA NOTAT: Tilsynsrapport for hjemmeplejen i Roskilde Kommune 2015 3. august 2016 Indhold 1. Baggrund... 1 2. Metode... 2 2.1 Uddybende mål i tilsynskategorierne...

Læs mere

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig

Plejebolig. Information til dig der søger eller bor i plejebolig Plejebolig Information til dig der søger eller bor i plejebolig Kolofon: Udgivet af Frederiksberg Kommune 2012 GOD SERVICE PÅ FREDERIKSBERG... 3 VÆRDIGRUNDLAGET... 4 RESPEKT FOR DET ENKELTE MENNESKE...

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm.

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. 1. Resume Byrådet skal efter servicelovens 139 mindst

Læs mere

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring

Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg. Høring Indstilling Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Sundhed og Omsorg Dato 24. august 2016 Serviceniveau 2017 for pleje, praktisk hjælp mm. i Sundhed og Omsorg Høring 1. Resume Byrådet skal efter

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Mandag 24.02.2014 kl. 15:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Orientering SSU om Center for Børn og Voksne samt Center for Sundhed

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen

Socialudvalget. Referat. Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva Sommer- Madsen, Michael Larsen Socialudvalget Referat Dato 03. november 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 18:30 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale 2, Vordingborg Rådhus Heino Hahn, Vibe Bøgvad, Jørn Elo Hansen, Eva

Læs mere

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45

Ældreudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 2. oktober Mødetid: 17:00-17:45 Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 17:00-17:45 Mødelokale: Mødelokale B101 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Merete

Læs mere

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T

P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T P U L J E T I L L Ø F T A F Æ L D R E O M R Å D E T FINANSLOVSAFTALEN 2014 I Finanslovsaftalen for 2014 er der afsat 1 mia. kr. til et varigt løft til ældreområdet. Tønder Kommunes andel af det samlede

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU

27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Status på pulje til løft af ældreområdet 27.00.00.Ø34 15/5016 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Norddjurs Kommune har modtaget midler fra den statslige pulje til løft af ældreområdet på 8,1 mio.

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Bilag 1 Forslag til ansøgninger fra puljen til løft af ældreområdet Forslag 1 Etablering af tværfagligt akutteam NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen

Læs mere

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010.

Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lovgrundlag Årsredegørelse for tilsyn med plejecentre i Mariagerfjord Kommune 2010. Lov om Social Service 151 Kommunen har pligt til at føre tilsyn med opgaveløsningen på kommunens plejehjem. Formålet

Læs mere

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15.

Referat. Mødedato: 13. januar 2014. Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund. Starttidspunkt for møde: 16:15. Mødedo: 13. januar 2014 Mødelokale: Mødelokale 1, Danavej 15, 6520 Toftlund Starttidspunkt for møde: 16:15 Fraværende: 13. januar 2014 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Introduktion

Læs mere

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016

Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp 2016 Thisted Kommune 2016 Tilsynspolitik for personlig og praktisk hjælp i hjemmeplejen m.v. Thisted Kommune fører tilsyn med den personlige og praktiske hjælp efter Serviceloven (SEL) 83, som leverandørerne yder til kommunens

Læs mere

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn

Sundhed og Omsorg. Glesborg plejecenter. Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn Sundhed og Omsorg Glesborg plejecenter Uanmeldt og anmeldt kommunalt tilsyn 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 1.Indledning... 2 2. Kvalitetsvurdering... 2 3. Datakilder... 3 4. Samlet vurdering...

Læs mere

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune

Referat af møde nr. 14. Mandag d kl Seniorrådet, Egedal Kommune Seniorrådet, Egedal Kommune Referat af møde nr. 14. Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Medlemmer/deltagere Funktion: Tid: Mandag d. 30.11.2015 kl. 8.00. Bjarne Larsen Formand Sted: Mødelokale M1.15 Egedal

Læs mere

Budget behandling af spareforslag til "Katalog 2017" S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU

Budget behandling af spareforslag til Katalog 2017 S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Budget 2017-2020 - behandling af spareforslag til "Katalog 2017" 00.30.10.S00 15/20661 Åben sag Sagsgang: VPU Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 21. nuar 2016, at der skal

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold Fredensborg Kommune Ældre og Handicap 10 Kvalitetsstandard for midlertidigt ophold 2016 1 Indledning Fredensborg Kommune tilbyder midlertidigt ophold til borgere med særlige behov. Kvalitetsstandarden

Læs mere