Forord... 3 Energi og klima... 4 Landbrug og fødevarer... 7 Bæredygtighed... 9 Modvækst Trafik NOAHs økonomi i

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forord... 3 Energi og klima... 4 Landbrug og fødevarer... 7 Bæredygtighed... 9 Modvækst... 11 Trafik... 12 NOAHs økonomi i 2012..."

Transkript

1 ÅRSBERETNING 2012

2 Indhold: Forord... 3 Energi og klima... 4 Landbrug og fødevarer... 7 Bæredygtighed... 9 Modvækst Trafik NOAHs økonomi i Generalforsamlingen d. 14. april 2013 genvalgte til bestyrelsen Jesper Hostrup Hansen (formand), Safania Eriksen og Dan Boding-Jensen. Forsidebillede: Nej til grøn kapitalisme! læs mere her. Sekretariat: Hjemmeside: Nørrebrogade 39, 1., 2200 København N Tlf.: , fax:

3 Forord Finanskrise, jobkrise, tillidskrise 2012 blev året, hvor den nytiltrådte regering for alvor skulle træde i karakter og indfri vælgernes forventninger, men ingen vil vel i dag påstå, at det lykkedes. For NOAH var det spændende at finde ud af, hvor højt på regeringens prioriteringslisten miljø og klima ligger. Og selv om der har været gode takter, er det åbenbart, at det vigtigste for regeringen stadig er at få gang i hjulene i Danmark gennem et øget privatforbrug og stigende eksport. Det er jo ikke ligefrem en miljøvenlig dagsorden. Året var ikke gammelt, da regeringen opgav trængselsringen omkring København. Løftebrud, blev der råbt, også af dem der hadede ideen om at skulle betale for at krydse ringen. I NOAH ærgrer vi os over, at projektet blev opgivet der er fortsat brug for at begrænse biltrafikken ind og ud af hovedstaden. Vi kan så glæde os over at have fået sæde i Trængselskommissionen, der skal finde alternativer til trængselsringen. Men det vigtigste, regeringen fik gennemført, var energiaftalen. Den havde NOAH en masse kommentarer til, som du kan læse om i denne beretning. Uanset regeringens farve vil der være masser at gøre for NOAH, desværre. Og vi kan fortsat bruge al den støtte, vi kan få. Tusind tak til vores trofaste støttekreds, som gør vores arbejde muligt. NOAHs bestyrelse Jesper Hostrup Hansen Safania Eriksen Dan Boding-Jensen 3

4 Energi og klima Status for klimaloven Hvad er status for klimalove i andre europæiske lande? Hvilke målsætninger skal en dansk klimalov have? Hvordan skal klimalovens drivhusgasbudgetter se ud? Hvilken rolle og sammensætning skal klimakommissionen have? Hvad betyder allerede indgåede forlig for loven? Hvordan forpligtes kommende regeringer til at følge loven? Det var nogle af de spørgsmål, NOAHs Energi- og Klimagruppe forsøgte at få besvaret på en velbesøgt høring på Nationalmuseet den 11. oktober. Regeringsgrundlaget fra efteråret 2011 indeholdt et løfte om, at Danmark skal have en klimalov efter inspiration fra den britiske og den skotske klimalov. Disse love udmærker sig ved at de pålægger den til enhver tid siddende regering, at opfylde klimalovens mål, de indeholder bindende reduktionsmål helt frem til 2050, opstiller nationale drivhusgasbudgetter der konkretiserer indsatsen på kort sigt, og etablerer en uafhængig klimakommission der skal være rådgivende og holde den til enhver tid siddende regering i ørerne mht. målopfyldelse og rapportering. Spørgsmålet er, hvordan en tilsvarende dansk lov kan se ud, hvis Danmark vil fastholde ambitionen om at ligge i front på klimaområdet og give erhvervslivet vished om udviklings- og investeringsretningen. Den britiske hhv. skotske lov går kun efter en 80 % drivhusgasreduktion i 2050 og giver mulighed for at benytte A-kraft og/eller CO 2 -lagring. Til sammenligning har Danmark nu muligheden for at beslutte en 2050-målsætning, der sikrer et fossilfrit og drivhusgasneutralt Danmark udelukkende forsynet med vedvarende energi. Høringen var støttet økonomisk af Europanævnet og European Climate Foundation. Læs mere om NOAHs forslag til en dansk klimalov på NOAH.dk. 4

5 Kommentar til energiaftalen af 22. marts 2012 Energiaftalen mellem S, RV, SF, V, DF, EL og KF indeholder en række gode forslag, som peger i den rigtige retning. Ved at gå efter det brede forlig med V, DF og K udvandede S-RV-SF-regeringen imidlertid sit eget oplæg Vores Energi på en række punkter. F.eks. medfører aftalen mindre energibesparelser, mindre CO2-reduktion til 2020 og udfasningen af alle oliefyr til 2030 er opgivet. Aftalen åbner desuden for storstilet brug af udenlandsk ikke-bæredygtig biomasse samt omfattende produktion af biogas baseret på den miljøproblematiske svinegylle. Vi ser en lang række muligheder, der slet ikke udnyttes samt direkte miljøskadelige elementer så som biobrændstoffer, biogas på svinegylle og omfanget af brug af biomasse. Energibesparelser på under 7 % af det endelige energiforbrug frem til 2020 (2010-basis) er ikke ambitiøst. Der afsættes f.eks. 30 mio. kr. til at understøtte energirenovering af den eksisterende bygningsmasse, hvilket svarer til lidt under kr. per kommune fordelt på 8 år! I NOAHs Energihandlingsplan 2050 har vi redegjort for et besparelsespotentiale, som er væsentlig større. Vi finder det stærkt kritisabelt, at solvarme stort set ikke er med i aftalen. Solvarme bør være en central del af den individuelle såvel som den kollektive varmeforsyning, hvor solfangeranlæg kan reducere brugen af biomasse specielt i sommerhalvåret. Der er behov for målrettede informationskampagner, pakkeløsninger og gode finansieringsmuligheder for øget brug af solvarme. Solceller til elproduktion bør påbydes ved nybyggeri. Regeringen kan også lempe restriktionerne i forbindelse med den såkaldte nettomålerordning, så det bliver muligt for husstande med varmepumper uden for fjernvarmeområder og elbiler at dække deres årsforbrug. Der bør også gives mulighed for at boligselskaber og andelsejede anlæg o.l. kan komme ind under nettomålerordningen. Mulighederne for geotermisk varme til fjernvarme bør prioriteres højere. Hvor der er muligheder for geotermisk varme i nærheden af byer bør denne ressource udnyttes til fjernvarme og prioriteres højere end afbrænding af biomasse og affald. Forskning og udvikling vedrørende varmelagring indgår slet ikke i energiforliget det gælder korttidslagre såvel som sæsonvarmelagre. Det er også en stor fejl, at energiforliget ukritisk inddrager VE-direktivets målsætning om 10 % biobrændstof i transportsektoren til Vi er opmærksomme på, at der er tale om et EU-krav, men reglerne åbner for at opfylde kravet med vedvarende energi generelt. 10 % biobrændstof i transportsektoren vil uden kraftige tiltag for reduktion af transportens samlede energiforbrug medføre øget import og dermed øget arealbeslaglæggelse og fortrængning af fødevareproduktion og natur i andre lande. Der bør derfor arbejdes for en hurtig indfasning af el i transportsektoren kombineret med en reduktion i den individuelle biltransport. Med hensyn til biogas mener vi, at bioforgasning af den frasorterede organiske fraktion i husholdningsaffaldet skal fremmes. Energiaftalen lægger imidlertid op til storstilet produktion af biogas baseret på svinegylle. At kaste investeringer til biogasanlæg og infrastruktur efter så ubæredygtig en produktion, som den konventionelle danske svineproduktion, er efter vores mening forkastelig. Biogas fra svinegylle vil aldrig blive bæredygtig, fordi den for en meget stor dels vedkommende baseres på importeret GMO-foder som svinene opfostres med på dyreetisk uanstændig vis. Svineproduktionen bør af hensyn til global bæredygtighed og dansk miljø reduceres kraftigt. Derfor er det ikke forsvarligt at binde energiproduktionen til en stor produktion af gylle, og tilskudsmidlerne kan bruges bedre på energieffektiviseringer og solenergi. 5

6 Energiforliget forventes at reducere CO2-udledningen med 34 % frem til En kommende klimaplan, der omfatter transport og jordbrug, skal levere yderligere 6 % så den samlede drivhusgasreduktion bliver 40 % i 2020 i forhold til Forudsat de 40 % er reelle reduktioner med brug af mindre mængder biomasse af kontrollerbar indenlandsk oprindelse, så låser energiforliget os ind på en sti der peger på et samlet drivhusgasbudget på mindst 1035 Mt CO2-eq ved lineær reduktion fra de tilbageværende 60 % i 2020 til omtrent 0 % i 2050 (målet er fossilfri ikke drivhusgasneutral i 2050!). Til sammenligning viser beregningerne i notatet til NOAHs forslag til klimalov, at en retfærdig dansk indsats indebærer, at de samlede drivhusgasudledninger begrænses til 650 Mt CO2-eq, og at den initiale reduktion skal op omkring 7 % år for år. Der er altså behov for yderligere tiltag på energiområdet samt en effektiv indsats overfor trafik og landbrug i forbindelse med udarbejdelsen af den kommende klimaplan.. 6

7 Landbrug og fødevarer Bioenergi en falsk løsning på klimaudfordringerne Når regeringen i forhandlinger om en ny energiaftale lagde så stor vægt på biomasse til el- og varmeproduktionen, overså den de enorme problemer, der er med bioenergi. Bioenergi er langt fra den rene løsning på klimaudfordringen, som regeringen lægger op til. For omstillingen til fossilfri energiforsyning giver ikke en tilsvarende reduktion af CO2-udledninger. Det er klimamæssigt set en risikabel affære at erstatte fossile brændstoffer med biomasse til el- og varmeproduktionen. For hvis vi inddrager de samlede emissioner fra produktionen af bioenergi, ville billedet langt fra se så grønt ud, som regeringen fremstiller det. Regeringen for handlede en energiaftale på plads, uden at den er koblet sammen med en klimaplan. Og ved at satse så kraftigt på bioenergi, der helt fejlagtigt får lov til at figurere som en CO2-neutral energikilde, flyttes fokus fra behovet for langt større energibesparelser end dem, som regeringen foreslår det i planen Vores Energi. Regeringen skriver i Vores Energi, at planens initiativer frem til 2020 vil resultere i en reduktion af drivhusgasudledninger på 35 procent i forhold til Men dette forudsætter, at afbrænding af biomasse skulle være CO2-neutralt. Men det er det ikke, og omstil lingen til fossilfri energiforsyning vil ikke give en automatisk reduktion af CO2-udledninger. Man kan risikere, at de udledninger, der sker som følge af skovhugst, ændret areal anvendelse og indirekte ændringer i arealanvendelsen, ikke medregnes noget sted, når de globale udledninger opgøres. Det er nemlig ikke alle lande, der medregner disse emissioner. Samtidig vil et meget højt forbrug af biomasse til el- og varmeproduktion kræve øget import og dermed beslaglægge andre landes ressourcer. Argumentet for at anvende biomasse i kraftvarme-sektoren har i en del år været, at vi har brug for en energikilde, der kan supplere sol og vind. Men det er jo ikke det, som regeringen stiler imod. Udbygningen med biomasse sker ikke parallelt med udbygningen med sol og vind. Regeringen er i gang med en storstilet udskiftning af kul med biomasse, og dermed erstattes én problematisk energikilde med en anden. Det Europæiske Miljøagenturs videnskabelige komite konkluderer på linje med en række andre eksperter, at det kun er, hvis kulstofpuljen kan bevares eller øges på de arealer, hvor man etablerer en energiproduktion, at vi kan tale om, at afbrænding af biomasse er CO2-neutralt. I en dansk kontekst vil det kræve, at vi etablerer skov på marker, der nu står med enårige foder afgrøder og samtidig sætter den animalske produkt ion tilsvarende ned, så vi ikke skal øge importen af foder. 7

8 Behov for opbremsning vedrørende anvendelse af biomasse i kraftvarmesektoren I forbindelse med de igangværende klimaforhandlinger har NOAHs Landbrugs- og Fødevaregruppe har sendt et papir til Klima-, Energi- og Bygningsminister Martin Lidegaard. Papiret uddyber, hvorfor det er nødvendigt at begrænse benyttelsen af biomasse som primær energikilde i kraftvarmesektoren i forhold til det, der foreslås i Regeringens energihandlingsplan Vores Energi. Biomasse bør anvendes med langt større forsigtighed, end Vores Energi lægger op til. Anvendelse af biomasse i kraftvarmesektoren som en primær energikilde kan ikke leve op til den reduktion i emissioner, Vores Energi giver forhåbninger om. Der er ingen reel begrundelse for at lade afbrænding af biobrændsler figurere som CO2-neutrale. 8

9 Bæredygtighed NOAHs projekt i Ghana er slut i områderne. Befolkningen har sikret sig en del af kagen I fem år har NOAH samarbejdet med Friends of the Earth Ghana om projektet Community Based Action (CBA). Projektet fandt sted i to områder med produktionsskov i Ashantiregionen. I denne type skov udbydes skovbruget i koncession blandt private tømmerfirmaer. Hvert år udvælger en statsansat skovfoged, hvad og hvor der må fælles efter et princip om, at der kun må fældes i en parcel hvert halvtredsindstyvende år. Desværre sker der også ulovlig tømmerhugst Tømmerfirmaerne, som har koncession, er ved lov forpligtet til at bruge en del af deres indtægter på lokal udvikling i de samfund, der findes rundt om skovene. Dette indebærer, at firmaerne indgår en aftale med den lokale befolkning, en såkaldt Social Responsibility Agreement (SRA). Aftalerne bliver dog sjældent indgået/overholdt. Indtil nu er der kun lavet ganske får SRA er, men med projektet er der blevet underskrevet 10 mere. Desuden har vi kapacitetsopbygget en række komiteer i to skovområder til selv at forhandle med tømrerfirmaerne, næste gang det bliver aktuelt. SRA er forhandles nemlig kun med de landsbyer, som ligger i nærheden af de steder, hvor tømmerarbejdet foregår. Så det har ikke været muligt at sørge for SRA er til alle landsbyer i projektområderne. Befolkningen i områder med skov samler og jager traditionelt en række forskellige materialer, planter og dyr i skovene. Men i skove, hvor et firma har koncession, er det ikke tilladt for den lokale befolkning at samle disse ressourcer, medmindre der på forhånd er lavet en aftale med det pågældende firma. Projektet har hjulpet med at få sådanne aftaler på plads. Ved projektets afslutning var der aftaler på plads eller ved at blive forhandlet for 35 landsbyer. Naturbeskyttelse gennem lokal modstand Illegal skovhugst i er udbredt i Ghana, hvilket betyder, at det er svært at drive bæredygtigt skovdrift. Modstanden fra den lokale befolkning mod den ulovlige skovhugst er lille, blandt andet fordi det er svært for den lokale befolkning, at se hvad glæde de har af skoven. Ved at undervise befolkningen i, hvilke rettigheder de har i forhold til den skov, de lever af og med, håber vi, at de vil hjælpe med stoppe den illegale skovhugst. Og det kan være en god ide at alliere sig med den lokale befolkning, for ingen ved hvad der foregår i skoven bedre end den lokale befolkning. Og hvis den kan se en fordel i at forhindre den ulovlige skovhugst, bliver det nemmere at få den stoppet. Befolkningen har derfor også fået støtte til at monitorere, om der sker illegal skovhugst i områderne, og om firmaerne giver korrekte oplysninger om, hvad de fælder. 9

10 Desuden har vi arbejdet på at øge bevidstheden på såvel regionalt som nationalt plan i Ghana om at forvalte skoven og fordele skovenes goder bæredygtigt. Blandt andet har FoE Ghana haft møde med parlamentets skovudvalg. Og som afslutning på projektet er der blevet skrevet en lesson learned-rapport, der blandt andet fastslår, at det i højere grad bliver myndighedernes ansvar at de lovpligtige SRA er bliver underskrevet. Projektet har modtaget økonomisk støtte gennem Projektrådgivningen. Følg dette link til en film om projektet. 10

11 Modvækst Grænser for vækst Vækst er blevet nøgleordet i dagens politiske og økonomiske debat. Uden vækst er vi i krise, som truer vores velstand og bringer hele samfundet ud af balance. Men der er grænser for, hvor lang tid vores forbrug af jordens begrænsede ressourcer kan fortsætte og belastningen af klima og miljø kan blive ved at vokse. NOAH Modvækst har produceret en film, som forklarerer hvorfor vækst langt fra er løsningen på verdens tilstand tværtimod! Se filmen ved at klikke på dette link. Download Modvækst omstilling til fremtiden gratis Et år efter udgivelsen af Modvækst omstilling til fremtiden er bogen frigivet til gratis download på vores hjemmeside. Her kan også downloades filmene Modvækst og Grænser for vækst med tilhørende hæfte, ligesom du kan blive abonnent på nyhedsbrevet fra NOAH Modvækst. Midt i en finans- og miljøkrise, hvor vores politikere fortsat synes ude af stand til at hjælpe os ud af kriserne, rummer bogen 15 danske debattørers ydmyge, håbefulde, radikale og kontroversielle bud på, hvordan vi tager fat på at omstille samfundet til nutidens og fremtidens krav. 11

12 Trafik Gratis parkering er støtte til bilpendling Danske bilister sparer årligt flere milliarder af kroner på at parkere gratis ved arbejdspladsen i vore store byer. NOAH-Trafik skrev til Folketingets Transportudvalg samt Skatte- og Afgiftsudvalg og gjorde opmærksom på, at fri parkering indebærer en urimelig favorisering af biltrafikken og indebærer voldsomme miljømæssige konsekvenser, idet en sådan begunstigelse stimulerer pendlerne til at tage bilen med på arbejde. Et skøn for værdien af fri parkering for bilpendlere, der arbejder i hele Københavns Kommune, viser et løntilskud på ca. 2,2 milliarder kroner om året. Der mangler data til at beregne løntilskuddet for bilpendlere der kører til Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg. Støtten til bilpendling til tætte byområder må stoppe, mener NOAH-Trafik, der finder støtte herfor i forskning fra Transportøkonomisk Institut i Norge. Adgang til fri eller billig parkering er et frynsegode, der bør beskattes ligesom fri telefon og fri privatbil. Efter at det ikke lykkedes at få begrænset trafikmængden og miljøbelastningen hovedstadsområdet med en betalingsring (bybelastningsafgift) må andre tiltag benyttes. Et relativt effektivt middel til at dæmpe biltrafikken er parkeringspolitikken, som påpeget af blandt andre Professor Otto Anker Nielsen DTU-Transport. Opfordring til Folketingets partier: Sæt benzin- og dieselafgiften op med en krone hurtigst muligt Benzinafgiften er i løbende kroner kun 1 kr. højere pr. liter end i 1989 for 23 år siden. At øge afgiften vil give både tiltrængte penge i statskassen og miljøforbedringer. Der lyder konstant advarsler om, at de stigende benzinpriser vil mindske mobiliteten på arbejdmarkedet. Men NOAH har i samarbejde med CASA for nylig vist, at det er blevet væsentligt billigere de senere år at være bilpendler i forhold til 1990 såvel som i forhold til år Bilisterne har over en årrække fået tildelt meget store lempelser i udgiften til at anskaffe og bruge bil og forhøjede befordringsfradrag. Du kan læse rapporten her. Manglende pristalsregulering af benzin- og dieselafgifterne siden 2001, gav alene i 2011 et indtægtstab på i alt 3,4 mia. kr. NOAH har endvidere beregnet at hvis benzinafgiften siden 1980 var blevet reguleret, så den havde fulgt udviklingen i prisen på et gult klip, ville benzinprisen i dag være ca. 39 kr. pr. liter. Den koster ca kr. pr. liter. En undersøgelse fra Finansdepartementet i Norge fra 2011 har vist, at den danske benzinpris, set i forhold til lønningerne, er den laveste blandt 15 EU-lande. Tilsvarende konkluderer Nykredit 3. april i år: Set i lyset af dagens højere lønninger, og det faktum at bilerne i dag kører væsentligt længere på literen, synes de nuværende benzinpriser altså ingenlunde høje tværtimod. 12

13 NOAHs økonomi i 2012 Projektmidler udgør hovedparten af NOAHs økonomi. Dertil er vores støttekredsindtægter med til at finansiere driften af NOAH. På udgiftssiden har vi igen i 2012 brugt egne penge på organisationsudvikling, men på trods af det havde vi et likke overskud. Driftsomkostningerne er stabile. Kopi af revideret regnskab kan downloades fra NOAHs hjemmeside. 13

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010.

Indhold: Forsidebillede: Ballonaktion på Sankt Hans Torv i København, oktober 2010. ÅRSBERETNING 2010 Indhold: Forord... 3 Ingen klimalov på denne side af et valg... 4 CO 2 -lagring = falsk løsning... 5 Vulkanen viste vej... 6 Tjæresand... 7 Store mangler i dansk plan for vedvarende energi...

Læs mere

Strategisk energiplan 1.0

Strategisk energiplan 1.0 Strategisk energiplan 1.0 Bæredygtig energiforsyning i Hedensted Kommune Strategisk energiplan for Hedensted Kommune 2013 1 Indholdsfortegnelse Tiden er inde til handling 4 Brikker til en bæredygtig energistrategi

Læs mere

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011

1 Vores energi VORES ENERGI REGERINGEN NOVEMBER 2011 1 Vores energi VORES ENERGI 1 REGERINGEN NOVEMBER 2011 2 1 Vores energi 1 Vores energi Klodens svindende ressourcer og den stigende globale efterspørgsel efter energi presser priserne på de fossile brændsler

Læs mere

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken

Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken Skatter og afgifter som instrument i klimapolitikken 11. marts 2014 HOVEDRAPPORT Denne hovedrapport er det endelige resultat af et flerårigt projekt om brug af skatter og afgifter i klimapolitikken gennemført

Læs mere

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 REGERINGEN GRØN VÆKST UDFORDRINGER, MULIGHEDER OG DILEMMAER I DEN GRØNNE OMSTILLING

Læs mere

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år

Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Vi har energien 2009 Omstilling til bæredygtig energi på 20 år Udgivet af OVE og SEK OVEs forlag 100% vedvarende energi om 20 år...................2 Dansk energi.................................4 Vedvarende

Læs mere

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan

Randers Kommune. Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Randers Kommune Klimaplan 2030 Strategisk energiplan Klimaplan 2030 Klimaplan 2030 er en handlingsplan vedrørende Randers Kommunes klimamål og implementering af CO 2 reducerende tiltag frem til år 2030.

Læs mere

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser

kebmin.dk Regeringen klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser kebmin.dk Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser August 213 Regeringen Regeringens klimaplan På vej mod et samfund uden drivhusgasser 4 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 7 1. Danmarks

Læs mere

Energipolitisk redegørelse 2009

Energipolitisk redegørelse 2009 Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 280 Offentligt Energipolitisk redegørelse 2009 Klima- og energiministerens redegørelse til Folketinget om energipolitikken 30. april 2009 1. Fremtidens grønne

Læs mere

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i

Læs mere

Økonomi og Miljø 2013

Økonomi og Miljø 2013 Økonomi og Miljø 2013 Economy and Environment 2013 English Summary Energi- og klimapolitik Bilbeskatning, ulykker og miljø Affald Økonomi og Miljø, 2013 Signaturforklaring: Oplysning kan ikke foreligge/foreligger

Læs mere

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi

Biomasse i fremtidens danske energisystem. Robust og bæredygtig bioenergi Biomasse i fremtidens danske energisystem Robust og bæredygtig bioenergi September 2012 Indhold 4 Robust og bæredygtig bioenergi 6 Regulering og tilskud styrer udbredelsen af nye teknologier 4 8 At høste

Læs mere

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland

Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Hvad kan vi gøre ved klimaudfordringerne? debatoplæg til borgerne fra Region Sjælland Indhold Forord 3 Et resumé 4 Mennesker og klimaforandringer 6 Om kilder til de menneskeskabte klimaforandringer 10

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

RESUME. Energi- og klimapolitik

RESUME. Energi- og klimapolitik RESUME Årets rapport til Det Miljøøkonomiske Råd begynder med en kritisk gennemgang af EU s og Danmarks energi- og klimapolitik. Derefter følger en analyse af biltrafikkens beskatning, herunder om bilafgifternes

Læs mere

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg

Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning. CO2-handlingsplan 2010-2020. gladsaxe.dk. Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk Gladsaxe nedsætter CO 2 -udledning Gladsaxe Kommune Forsyningsafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg gladsaxe.dk/klima E-mail: klima@gladsaxe.dk CO2-handlingsplan 2010-2020 GLADSAXE KOMMUNE By-

Læs mere

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune

Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Varmeplan Februar 2012 Syddjurs Kommune Indholdsfortegnelse Indledning... 4 Nationale, energipolitiske målsætninger...4 Syddjurs Kommunes lokale Agenda 21-strategi...5 Klimastrategi...5 Varmeplan... 6

Læs mere

Klima og Energi Strategi 2029

Klima og Energi Strategi 2029 Klima og Energi Strategi 2029 2 Forord Hermed foreligger Skive Kommunes Strategiplan 2029 for Klima og Energi. Strategien ud-springer af den vision, som Byrådet fastsatte allerede i 2008 om at blive CO2-neutral

Læs mere

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020

Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 6. september 2011 Fra 30 pct. til 40 pct. CO2e reduktion i 2020 Potentialet for en ambitiøs klimapolitik Af cheføkonom Frans Clemmesen, CONCITO, september 2011 Indledning og sammenfatning Som opfølgning

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 CONCITO 2012 HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2012 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Udledning 2000-2011 (mio. ton CO2e) 2050-reduktionssti Minus 40% i 2020 ift. 1990 0 Reduktion fra 2020 ift. 2050-reduktionssti

Læs mere

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen

Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen 2009 Klima, energi & miljø CO2 forbrug i boligen Vejledere: Jørn Bendtsen, Karl G Bjarnason, Bartek Warszawski og Arne Wamsler Niclas Larsen, Benjamin Christiansen, Helene Baadsgaard og Jens Nielsen Klasse

Læs mere

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28.

GRØN ENERGI. vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport. 28. Dokumentationsdelen til Klimakommissionens samlede rapport GRØN ENERGI vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler 28. september 2010 ISBN: www 978-87-7844-882-8 2 Dokumentationsdelen til Klimakommissionens

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område

KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013. Klimaplan 2013-20. Reduktion af drivhusgasser. Kalundborg Kommune som geografisk område KLIMAPLAN - FEBRUAR 2013 Klimaplan 2013-20 Reduktion af drivhusgasser Kalundborg Kommune som geografisk område Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Klimaplanen et resumé... 4 Målsætninger og mål... 6 Rammerne

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 CONCITOs fremskrivning CONCITO 2010 ANBEFALINGER ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2010 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Til Trængselskommissionen

Til Trængselskommissionen NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk http://noah.dk noahtrafik@noah.dk Kbh. 4. oktober 2012 Til Trængselskommissionen Som jeg gjorde opmærksom på ved mødet i TK den 24. september

Læs mere

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder

Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2. En analyse af de forskellige muligheder Danmarks omkostninger ved reduktion af CO 2 En analyse af de forskellige muligheder KØBENHAVN 28. OKTOBER 2002 ISBN.: 87-7992-003-9 Udarbejdet af : Anders Kristoffersen Rapporten udgives kun elektronisk.

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Danmark som førende energination

Danmark som førende energination Danmark som førende energination Foreningen af Rådgivende Ingeniører FRI Vision: Danmark som førende energination Dok: 44103 Januar 2008 Forord Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, ønsker gennem en

Læs mere

Strategisk energiplan. Web udgave

Strategisk energiplan. Web udgave Strategisk energiplan Indhold 1. Forord...3 2. Hvad er en strategisk energiplan...4 3. Vision og mål...6 4. Strategi...8 5. Status for energiforsyningen i Horsens Kommune...10 6. Fremtidens energi i Horsens

Læs mere