Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af lov om social service"

Transkript

1 2015/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 25. december 2016 Ministerium: Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Journalnummer: Udlændinge-, Integrations- og Boligmin., j.nr Fremsat den 7. oktober 2015 af udlændinge-, integrations- og boligministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer) 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. september 2015, som ændret ved 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013 og 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 12 a indsættes i kapitel 3:»Voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme 12 b. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år får mulighed for at få gratis, målrettet rådgivning i henhold til 10, hvis de henvender sig, fordi de er i risiko for at blive radikaliserede, eller de ønsker hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning efter stk. 1 etablere kontaktperson- eller mentorordninger. Stk. 3. I forbindelse med den målrettede rådgivning efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen overveje, om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne eller anden lovgivning. Stk. 4. Rådgivningen efter stk. 1 skal ske i samarbejde med borgeren.«loven træder i kraft den 1. januar

2 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Baggrund 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret 3.2. Overvejelser 3.3. Den foreslåede ordning 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. 6. Administrative konsekvenser for borgerne 7. Miljømæssige konsekvenser 8. Forholdet til EU-retten 9. Hørte myndigheder 10. Sammenfattende vurdering af konsekvenser af lovforslaget 1. Indledning Regeringen ønsker at styrke kommunalbestyrelsens rådgivningsindsats efter lov om social service til også specifikt at omfatte den målgruppe af personer over 18 år, der er i risiko for at blive radikaliserede, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer og grupperinger, i form af målrettet rådgivning og opsøgende og kontaktskabende arbejde. Som led i rådgivningsforpligtelsen kan kommunalbestyrelsen henvise til nødvendig støtte med henblik på at sikre en fremadrettet indsats i forhold til den pågældende borger, der styrker dennes fremtidsmuligheder for at træffe og gennemføre beslutninger ud fra egne ønsker og livsforhold. Lovforslaget indeholder på den baggrund forslag om, at det præciseres i lov om social service, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde målrettet rådgivning til borgere over 18 år, der henvender sig på grund af risiko for radikalisering og ekstremisme, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. I tilknytning hertil gives kommunerne mulighed for at udføre opsøgende arbejde og til at tilrettelægge rådgivningen som kontaktperson- eller mentorordninger. Lovforslaget indebærer endvidere, at der indføres en pligt for kommunalbestyrelsen til i tilknytning til denne rådgivningsforpligtelse at overveje, om den pågældende person har behov for anden støtte efter serviceloven eller anden lovgivning. 2. Baggrund Regeringen har den 19. september 2014 fremlagt en handlingsplan til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Som opfølgning på handlingsplanen er der i aftalen om satspuljen for 2015 afsat 60,9 mio. kr. over fire år til en styrket indsats mod radikalisering og ekstremisme. Den 27. januar 2015 har regeringen og satspuljepartierne Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti som led i satspuljeaftalen for 2015 indgået aftale om en styrket indsats til forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Satspuljepartierne er enige om, at der er behov for at styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering. Radikaliseringen skal forebygges for at undgå, at borgere bliver rekrutteret til 2

3 ekstremistiske miljøer og dermed risikerer at blive socialt marginaliserede, vende samfundet ryggen og i sidste ende eventuelt udgøre en sikkerhedstrussel. Satspuljeinitiativet indeholder en række delinitiativer, der skal styrke den sociale forebyggelsesindsats over for både børn, unge og voksne, som er i risiko for radikalisering samt en række initiativer vedrørende exit-indsatser, herunder indsatser over for personer, der har afsonet straf for ekstremistiske handlinger. Satspuljeinitiativet skal desuden adressere de nye udfordringer på området, hvor rekrutteringen i højere grad foregår på internettet og via sociale medier. Samtidigt rejser et stigende antal personer fra Danmark til væbnede konflikter i udlandet. De hjemvendte kan have pådraget sig traumer under opholdet i konfliktzonen, andre kan være blevet yderligere radikaliserede og voldsparate, og kan derfor udgøre en særlig trussel. Lovforslaget udmønter det delinitiativ i aftalen, som styrker kommunernes handlemuligheder over for personer over 18 år i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. De konkrete initiativer, herunder lovforslaget, bygger bl.a. på en evaluering af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering foretaget af COWI fra januar Evalueringen peger bl.a. på, at der er behov for at sikre, at man lokalt i kommunerne er i stand til at sætte ind over for personer over 18 år. Størstedelen af forebyggelsesindsatsen i dag er målrettet børn og unge gennem det kriminalpræventive samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi det såkaldte SSP-samarbejde. Det betyder, at den sociale forebyggelsesindsats stopper ved det fyldte 18. år uanset behov. Den unge har dog mulighed for støtte i form af efterværn efter servicelovens kapitel 12, såfremt betingelserne er opfyldt. Efterværnsbestemmelserne giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tilbyde hjælp til unge i alderen fra 18 til 22 år, f.eks. i form af psykologhjælp, udslusningsophold, eller at døgnopholdet på et anbringelsessted opretholdes, når den unge umiddelbart inden det fyldte 18. år har været anbragt uden for hjemmet. Desuden er der mulighed for, at en fast kontaktperson, tildelt før den unge fylder 18 år, kan opretholdes. Radikalisering er ikke en lineær proces, der automatisk fører til anvendelse af ulovlige midler. På trods af at radikaliseringen ikke altid medfører kriminelle handlinger, kan radikaliseringen have store negative konsekvenser. Ofte isolerer radikaliserede personer sig i ekstremistiske netværk, de fjerner sig fra andre fællesskaber, hvilket på længere sigt kan føre til øget marginalisering og en indskrænkning af fremtidsmuligheder. Udover at skade sig selv kan radikaliserede personer og ekstremistiske miljøer skabe splittelse og mistrivsel på uddannelsesinstitutioner og skabe utryghed i boligområder, i lokalsamfund, på de sociale medier og hvor de ellers færdes. 3. Lovforslagets indhold 3.1. Gældende ret Kommunalbestyrelsen skal i dag efter servicelovens 10 yde gratis rådgivning til enhver med henblik på at forebygge sociale problemer og hjælpe borgerne over øjeblikkelige vanskeligheder. På længere sigt er formålet at sætte borgeren i stand til at løse opståede problemer ved egen hjælp. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på behovet for anden hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Rådgivningen skal kunne gives som et anonymt og åbent tilbud. Der er tale om en almen rådgivningsforpligtelse, og personer over 18 år, som er i risiko for radikalisering, samt personer over 18 år, der ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, er derfor efter gældende ret allerede omfattet af denne. Det fremgår af forarbejderne til serviceloven, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at tilrettelægge rådgivningen som opsøgende arbejde, men muligheden fremgår ikke direkte af servicelovens 10. Servicelovens kapitel 11 indeholder en række kommunale handlemuligheder over for børn og unge under 18 år, som har behov for særlig støtte. Hvis et barn eller en ung under 18 år er i risiko for at blive radikaliseret eller ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan kommunalbestyrelsen efter en konkret in- 3

4 dividuel vurdering efter en forudgående børnefaglig undersøgelse iværksætte en række sociale foranstaltninger, herunder f.eks. tilknytning af en fast kontaktperson til den unge eller hele familien, rådgivning og mentorstøtte eller i yderste konsekvens anbringelse uden for hjemmet. Kommunalbestyrelsen skal vælge den eller de foranstaltninger, som bedst kan løse de problemer og behov, der er afdækket gennem den børnefaglige undersøgelse, jf. 52. Den unge har dog mulighed for støtte i form af efterværn efter servicelovens kapitel 12, såfremt betingelserne er opfyldt. Efterværnsbestemmelserne giver kommunalbestyrelsen mulighed for at tilbyde hjælp til unge i alderen fra 18 til 22 år, f.eks. i form af psykologhjælp, udslusningsophold, eller at døgnopholdet på et anbringelsessted opretholdes, når den unge umiddelbart inden det fyldte 18. år har været anbragt uden for hjemmet. Desuden er der mulighed for, at en fast kontaktperson tildelt, før den unge fylder 18 år efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 6, kan opretholdes. Kommunalbestyrelsen har ikke efter serviceloven de samme muligheder i forhold til personer over 18 år, som er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Målgrupperne for støttemulighederne efter serviceloven til personer over 18 år er typisk personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer. De sociale problemer, som lovforslagets målgruppe typisk har, med f.eks. manglende tilknytning til arbejdsmarkedet, lav uddannelsesgrad, mistrivsel, psykiske vanskeligheder, følelsen af eksklusion fra samfundet samt tilknytning til kriminelle miljøer vurderes ikke at have en karakter, så de falder ind under målgruppen for servicelovens voksenbestemmelser, og kommunerne kan derfor ikke med hjemmel i servicelovens afsnit V træffe afgørelse om konkrete indsatser, som forebygger radikalisering, eller som støtter den enkelte borger i at forlade ekstremistiske miljøer. Der kan være tilfælde, hvormed mennesker med svære sindslidelser i kraft af deres psykiske problemstilling udvikler en virkelighedsforståelse, som medfører radikale og ekstremistiske synspunkter. I sådanne situationer er det de psykiske problemstillinger, der udløser en afgørelse om en eventuel social indsats efter servicelovens regler, og ikke de radikale og ekstremistiske synspunkter Overvejelser Regeringen og satspuljepartierne ønsker at forebygge, at borgere bliver radikaliserede samt at understøtte, at borgere der ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, får mulighed herfor. I Danmark bliver radikalisering betragtet som en risikoadfærd på lige fod med enhver anden form for risikoadfærd, der på sigt kan føre til f.eks. kriminalitet eller social eksklusion. Den forebyggende indsats er derfor i høj grad integreret med den generelle sociale og kriminalitetspræventive indsats i de enkelte kommuner og lokalområder, da det er herigennem, at der kan iværksættes tidlige og forebyggende indsatser målrettet udsatte børn og unge i mistrivsel såvel som mere indgribende sociale indsatser. Radikalisering er ikke et entydigt defineret begreb. Der er tale om en proces, som kan foregå på forskellige måder, og som kan ske både over en relativt kort tidsperiode, men også over længere tid. En række forskellige faktorer kan være medvirkende til, at der sker en radikaliseringsproces. Der kan være tale om både personlige, psykologiske årsager og sociale faktorer inkl. familiemæssige forhold, men der er ikke nogen simple årsagssammenhænge. Radikaliseringsprocessen kan have forskellige endemål. Radikalisering kan komme til udtryk ved, at en person støtter ekstreme synspunkter, der er karakteriseret ved forsimplede venne- og fjendebilleder og en stor intolerance og manglende respekt for andre menneskers synspunkter, frihed og rettigheder. Radikaliseringen kan medføre accept af brug af vold eller andre ulovlige midler til at opnå et politisk eller religiøst mål. Som led i radikaliseringsprocessen sker der ofte en adfærdsændring, der kan komme til udtryk ved en adskillelse fra de bånd, den enkelte måtte have til normale fællesskaber udenfor gruppen, f.eks. familie, venner og fritidsaktiviteter. Samtidig kan der ske en socialisering ind i enten et virtuelt fællesskab på de 4

5 sociale medier eller i et konkret fysisk ekstremistisk fællesskab, hvor der eventuelt udtrykkes en vilje til at anvende voldelige midler. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme blandt børn og unge varetages af det kriminalpræventive samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi det såkaldte SSP-samarbejde. I størstedelen af kommunerne er udvalgte medarbejdere fra politi og kommune opkvalificeret inden for ekstremisme og radikalisering. Landet over er der oprettet regionale netværk af disse SSP-ressourcepersoner, nogle steder benævnt info-huse, hvor lokale myndighedspersoner kan få rådgivning om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Kommunalbestyrelsen har som nævnt i afsnit 3.1. en række muligheder i servicelovens kapitel 11 for at træffe afgørelse om konkrete foranstaltninger for børn og unge under 18 år, som forebygger radikalisering og ekstremisme, samt støtter barnet og den unge i at forlade ekstremistiske miljøer. Kommunalbestyrelsen kan i den forbindelse træffe afgørelse om faste kontaktpersoner eller anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte. Støtten kan både gives til den enkelte og til familien. For gruppen af personer over 18 år har kommunerne ikke de samme muligheder som over for børn og unge med henblik på at forebygge radikalisering og ekstremisme. I nogle af disse sager er det afgørende, at myndighederne har mulighed for at reagere, så snart de får oplysning om, at en borger er i risiko for at blive radikaliseret, idet der ellers er risiko for, at en sag kan få meget alvorlige konsekvenser for den pågældende og for samfundet som sådan. En evaluering af indsatsen for at forebygge ekstremisme og radikalisering foretaget af COWI fra januar 2014 peger bl.a. på, at der er behov for at sikre, at man lokalt i højere grad er i stand til at sætte ind over for personer over 18 år. Kommunerne har mulighed for at yde rådgivning til målgruppen som en del af kommunernes almindelige rådgivningsforpligtelse, men lovgivningen muliggør ikke, at kommunerne kan tilrettelægge rådgivningen i form af mentor- eller kontaktpersonordninger. Det betyder, at det ofte kun er ved egen henvendelse, at personer i risiko for at blive radikaliserede, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan modtage rådgivning fra kommunen. Der kan være situationer, hvor borgeren er motiveret og ønsker rådgivning, og derfor henvender sig til kommunen. Men der kan også være situationer, f.eks. i en radikaliseringsproces, hvor den enkelte ikke ønsker at rette henvendelse til kommunen eller at være i kontakt med offentlige myndigheder. Samtidigt kan personer, der har tilknytning til ekstremistiske grupperinger, og som ønsker at forlade miljøet, have svært ved at tage de nødvendige skridt og af egen drift kontakte kommunen, da konsekvensen af at forlade miljøet ofte vil betyde, at den pågældende mister en stor del af sit netværk med det tab af fællesskab, det indebærer. Det er vurderingen, at kommunalbestyrelsen derfor bør have bedre handlemuligheder, så det bliver muligt for kommunalbestyrelsen i tilknytning til rådgivningsforpligtelsen at iværksætte konkrete tiltag over for personer over 18 år, som er i risiko for radikalisering eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, herunder være mere aktive gennem opsøgende arbejde over for borgere, som ikke ønsker kontakt med offentlige myndigheder. Det vurderes desuden, at kommunalbestyrelsen skal have bedre muligheder for at videreføre igangsatte forebyggelsesindsatser efter servicelovens kapitel 11 efter det fyldte 18. år, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at der er behov for det. Det bemærkes i den forbindelse, at kommunalbestyrelsen har mulighed for at træffe afgørelse om efterværn efter servicelovens kapitel 12, såfremt den unge opfylder betingelserne herfor. Forudsætningen for efterværn er dog, at den unge har været anbragt uden for hjemmet umiddelbart inden det fyldte 18. år. Kommunalbestyrelsen har dog mulighed for, at en fast kontaktperson tildelt før den unge fylder 18 år efter servicelovens 52, stk. 3, nr. 6, kan opretholdes. Det vurderes, at mulighederne for efterværn ikke er dækkende for kommunernes behov. 5

6 Der er behov for, at kommunalbestyrelsen kan tilrettelægge indsatsen på en fleksibel og hensigtsmæssig måde, så den tilpasses behovet i den enkelte kommune. Da målgruppen for lovforslaget er forholdsvis lille, bør en eventuel aktiv opsøgende indsats ske på baggrund af relevante oplysninger, som kommunen kommer i besiddelse af gennem sit daglige virke, og som kan målrette indsatsen. Kommunalbestyrelsen kan på den baggrund med fordel inddrage de borgerrettede indsatser i kommunen med henblik på at identificere borgere i risiko for radikalisering samt borgere med tilknytning til ekstremistiske miljøer, som eventuelt vil kunne motiveres til at forlade miljøerne. Relevante borgerrettede indsatser kan være den kommunale beskæftigelsesindsats, kultur- og fritidstilbud, boligsociale medarbejdere og sociale indsatser i øvrigt Den foreslåede ordning Lovforslaget indeholder på den baggrund en præcisering af serviceloven, så det fremgår, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde gratis, målrettet rådgivning til personer over 18 år, som er radikaliserede eller i risiko for at blive det, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Kommunalbestyrelsen skal i forbindelse med rådgivningen være opmærksom på, om borgeren har brug for anden hjælp efter serviceloven eller anden lovgivning. Rådgivningen skal kunne gives som et åbent og anonymt tilbud. Der er således ikke tale om en ny forpligtelse men om en præcisering af, at rådgivningsforpligtelsen efter servicelovens 10 også gælder i sager om forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. I lovforslaget forstås ekstremistiske miljøer som alle former for politisk og religiøs ekstremisme, f.eks. højreekstremisme, venstreekstremisme og ekstremistiske islamistiske miljøer. Det præciseres i 12 b, 2. pkt., at kommunalbestyrelsen har mulighed for at lave opsøgende arbejde, såfremt kommunen anser det for nødvendigt, således at kommunen af egen drift kan tage kontakt til borgere i risiko for radikalisering samt borgere med tilknytning til ekstremistiske miljøer med henblik på at vurdere, om der er behov for støtte efter serviceloven eller anden lovgivning. Det opsøgende arbejde kan bl.a. ske på baggrund af oplysninger fra enhedsforvaltningen om borgere, som er i risiko for radikalisering. Kommunalbestyrelsen kan på den baggrund med fordel inddrage borgerrettede indsatser i kommunen som f.eks. beskæftigelsesindsatsen, kultur- og fritidstilbud, boligsociale indsatser samt sociale indsatser i øvrigt. Eventuel udveksling af oplysninger og behandling af de pågældende oplysninger vil skulle ske efter persondatalovens 5-8. Det foreslås i 12 b, stk. 1, at i de sager, hvor en borger af egen drift henvender sig til kommunen, eller hvor kommunen på anden vis er kommet i kontakt med en borger, der er i risiko for radikalisering, eller som er i kontakt med ekstremistiske miljøer og ønsker at forlade disse, skal kommunalbestyrelsen ud fra en konkret individuel vurdering yde en målrettet rådgivning, der forebygger radikalisering, eller som støtter borgeren i at forlade ekstremistiske miljøer. Rådgivningen kan efter 12 b, stk. 2, tilrettelægges som kontaktperson- eller mentorordninger. Såfremt kommunalbestyrelsen vælger at lave opsøgende arbejde, bør kommunen søge at afklare, om borgeren falder inden for målgruppen og dernæst afklare, om borgeren er motiveret til at modtage rådgivning om støtte. I forbindelse med det opsøgende og kontaktskabende arbejde har borgeren mulighed for at være anonym. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at de indsatser, som foreslås med lovforslaget, er koordinerede med eventuelle relevante indsatser, som kommunalbestyrelsen i øvrigt tilbyder målgruppen, herunder indsatser som støtter borgeren med bolig, uddannelse og beskæftigelse. Såfremt kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse efter servicelovens kapitel 12 om efterværn til en ung, der er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan kommunalbestyrelsen ved efterværnets ophør vælge at tilbyde målrettet rådgivning efter denne lov. Det er afgørende, at borgeren er motiveret til at indgå i en forebyggende indsats eller modtage støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Det foreslås, at indsatsen altid skal ske i samarbejde med borgeren. Lov- 6

7 forslaget giver ikke kommunalbestyrelsen hjemmel til at handle uden borgerens samtykke. Hvis borgeren ikke er motiveret, kan kommunen vælge at iværksætte motivationsfremmende tiltag som periodiske samtaler og opfølgning med borgeren. Et udtrykkeligt nej i en konkret situation skal dog altid accepteres. For så vidt angår personer, der er omfattet af Kriminalforsorgens forebyggelsesindsats eller exitforløb, skal rådgivningsindsatsen, som præciseres i lovforslaget, i relevant omfang koordineres, så der er kontinuitet og sammenhæng med de øvrige resocialiserende indsatser i kommunen, herunder indsatsen for at løsladte får bolig, uddannelse og job. Den målrettede rådgivning, der følger af lovforslagets 12 b, stk. 1, skal desuden i relevant omfang koordineres med PET s exit-samtaler målrettet personer, som er involveret i voldelige ekstremistiske miljøer, men som endnu ikke er dømt for ekstremistiske forbrydelser. I visse tilfælde kan det være relevant at koordinere den målrettede rådgivning med den exit fra bandemiljøer, som ligger i Rigspolitiets Nationale Forebyggelsescenter (NFC) og i Kriminalforsorgen. 4. Økonomiske og administrative konsekvenser for det offentlige Lovforslaget medfører økonomiske konsekvenser for kommunerne på 3,0 mio. kr. i 2016 og frem. Lovforslaget forventes at have mindre administrative konsekvenser for kommunerne, da der forudsættes at ske en overførsel af relevante oplysninger fra børne- og ungeforvaltningen til socialforvaltningen med henblik på at relevante foranstaltninger kan videreføres efter det fyldte 18. år. Samtidig forudsætter lovforslaget, at de borgerrettede indsatser i kommunerne er opmærksomme på bekymringstegn hos de borgere, de er i kontakt med, og på den baggrund retter henvendelse til den relevante forvaltning i kommunen. Lovforslagets økonomiske konsekvenser er forhandlet med kommunerne. Lovforslaget har ingen konsekvenser for stat og regioner. 5. Økonomiske og administrative konsekvenser for erhvervslivet m.v. Lovforslaget medfører ikke økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet. 6. Administrative konsekvenser for borgerne Lovforslaget medfører ikke administrative konsekvenser for borgerne. 7. Miljømæssige konsekvenser Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser. 8. Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ingen EU-retlige konsekvenser. 9. Hørte myndigheder Et udkast til lovforslag har i perioden den 28. januar 2015 til den 25. februar 2015 været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer m.v.: Advokatrådet, Amnesty International, Ankestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp, Dansk Psykologforening, Danske Handicaporganisationer, Danske Regioner, Dansk Røde Kors, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Sygeplejeråd, Den Danske Dommerforening, Det Centrale Handicapråd, Dommerfuldmægtigforeningen, Dokumentations- og Rådgivningscentret om Racediskrimination, Foreningen af Socialchefer i Danmark, Institut for Menneskerettigheder, Kommunernes Landsforening, KL, Landsorganisationen i Danmark, LOS De private sociale tilbud, Lægeforeningen, Politiforbundet, Pædagogiske Psykologers Forening, Retspolitisk Forening, Retssikkerhedsfonden, Rigsadvokaten, Rigspolitiet, Rådet for Social Udsatte, Rådet for Etniske Minoriteter, Socialpædagogerne, SL. 10. Sammenfattende vurdering af konsekvenser af lovforslaget 7

8 Positive konsekvenser/mindreudgifter Negative konsekvenser/merudgifter Økonomiske konsekvenser for stat, Lovforslaget medfører økonomiske kommuner og regioner konsekvenser for kommunerne på 3,0 mio. kr. i 2016 og frem. Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Lovforslaget må forventes at have mindre administrative konsekvenser for kommunerne. Økonomiske administrative konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Til nr. 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Efter 12 b, stk. 1, 1. pkt., i den foreslåede nye bestemmelse om voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme skal kommunalbestyrelsen tilbyde målrettet rådgivning, jf. lovens 10, til personer over 18 år, der er i risiko for radikalisering eller ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Hermed præciseres det, at den rådgivningsforpligtelse, der gælder efter lovens 10, også omfatter personer over 18 år, der er i risiko for radikalisering eller ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Den målrettede rådgivning skal kunne gives som et åbent og lettilgængeligt tilbud for borgeren samtidigt med, at borgeren har mulighed for at være anonym. Rådgivningens formål er at hjælpe borgeren væk fra en radikaliseringsproces og forebygge og afhjælpe problemer affødt af radikaliseringsprocessen. Rådgivningen skal støtte borgere, som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer til at skifte miljø og netværk med henblik på, at borgeren kan frigøre sig fra miljøet. I forbindelse med den målrettede rådgivning skal kommunalbestyrelsen være opmærksom på, om den enkelte har behov for anden hjælp efter serviceloven eller hjælp efter anden lovgivning. I lovforslaget forstås ekstremistiske miljøer, som alle former for politisk og religiøs ekstremisme, f.eks. højreekstremisme, venstreekstremisme og ekstremistiske islamistiske miljøer. Den målrettede rådgivning til personer over 18 år, som er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, har som udgangspunkt to formål. For det første en ren faktuel rådgivning om borgerens muligheder efter serviceloven eller anden lovgivning. Rådgivningen kan også informere om muligheder for yderligere rådgivning og støtte hos frivillige organisationer eller privatpersoner. For det andet kan rådgivningen have et motiverende sigte med henblik på at få borgeren til gennem kommunernes målrettede rådgivningsforpligtelse at modtage støtte til at forebygge en radikaliseringsproces eller modtage støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Ved henvendelsen til kommunen, må der fra borgerens side være overvejelser om mulighederne for forandring af situationen, og rådgivningen vil derfor bestå i en 8

9 motivering af det valg, den pågældende har truffet, samt ved at anvise løsnings- og handlemuligheder for den enkelte. I sager, hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om støtte til forebyggelse af radikalisering før det fyldte 18. år, og hvor støtten ikke er omfattet af bestemmelserne om efterværn i servicelovens kapitel 12, skal kommunalbestyrelsen vurdere behovet for målrettet rådgivning efter 12 b, stk. 1, med henblik på at sikre overgangen til en eventuel videreførelse af støtte efter det fyldte 18. år. I sager hvor kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efterværn efter servicelovens kapitel 12, kan kommunalbestyrelsen vurdere, om der er behov for målrettet rådgivning efter 12 b, stk. 1, når efterværnet ophører. Ved tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning bør kommunalbestyrelsen vurdere, om borgerens netværk kan understøtte indsatsen. Inddragelsen af borgerens netværk forudsætter borgerens samtykke. Frivillige og private organisationer kan supplere den kommunale støtte, såfremt kommunalbestyrelsen vurderer, at det er relevant. Med lovforslaget præciseres det i 12 b, stk. 1, 2. pkt., at kommunalbestyrelsen med hjemmel i serviceloven. har mulighed for at lave opsøgende arbejde over for personer i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer. Hermed får kommunerne bedre muligheder for at tilrettelægge rådgivningen hensigtsmæssigt. Rådgivning ved opsøgende arbejde har som udgangspunkt det samme indhold, som den almene rådgivningsforpligtelse har for kommunerne, med faktuel information og motiverende samtaler. Det må dog antages, at ved opsøgende arbejde har en borger endnu ikke truffet et aktivt valg om at afsøge de muligheder, som foreligger, for enten at undgå yderligere radikalisering eller for at forlade ekstremistiske miljøer. Med det opsøgende arbejde vil der være en større vægtning af den motiverende samtale og muligheden for afvisning er væsentlig højere. Et udtrykkeligt nej i en konkret situation skal dog altid accepteres. I forbindelse med den målrettede rådgivning er det vigtigt, at kommunen har fokus på det eventuelle tab af tilhørsforhold og gruppeidentitet, der kan opstå hos personer, som ønsker støtte til at undgå eller forlade ekstremistiske miljøer. For at få kontakt til personer over 18 år, der er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan kommunalbestyrelsen med fordel sikre et samarbejde mellem de borgerrettede indsatser i kommunen og den ansvarlige myndighedsfunktion i kommunen. Relevante borgerrettede indsatser kan være beskæftigelsesindsatsen i jobcentret, kultur- og fritidstilbud, boligsociale indsatser samt øvrige sociale indsatser. Det opsøgende arbejde kan dermed bl.a. ske på baggrund af oplysninger fra enhedsforvaltningen om borgere, som er i risiko for radikalisering. Eventuel udveksling af oplysninger og behandling af de pågældende oplysninger vil skulle ske efter persondatalovens 5-8. I situationer hvor andre myndigheder, som f.eks. politi eller sundhedsvæsenet, oplever bekymringstegn vedrørende en borger i kommunen, og den pågældende borger falder inden for lovforslagets personkreds, kan udveksling af relevante oplysninger mellem myndighederne ligeledes ske inden for rammerne af persondataloven. Kommunalbestyrelsen bør overveje, om der skal sikres procedurer for henvendelser fra medarbejdere i almennyttige boligforeninger, frivillige organisationer samt borgere i kommunen i øvrigt, som oplever bekymringstegn og på den baggrund retter henvendelse til kommunen. Efter den foreslåede bestemmelse i 12 b, stk. 2, kan kommunalbestyrelsen, såfremt der skønnes behov for det, som led i tilrettelæggelsen af den målrettede rådgivning efter stk. 1, etablere kontaktperson- eller mentorordninger. Kommunalbestyrelsen kan dermed beslutte at tilrettelægge sin målrettede rådgivning som kontaktperson- eller mentorordninger. Kontaktpersoner eller mentorer behøver ikke være ansat af kommunen, men kan være personer som kommunalbestyrelsen indgår individuelle aftaler med. Flere 9

10 kommuner kan samarbejde om etablering af tilbud, og kommunalbestyrelsen kan også benytte private tilbud. Kontaktpersoner og mentorer bør have personlige og faglige kompetencer, så de er i stand til at skabe kontakt til lovforslagets målgruppe samt opbygge og vedligeholde positive relationer. Kontaktpersoner og mentorer skal støtte den enkelte til at etablere et liv uden for ekstremistiske miljøer. Efter 12 b, stk. 3, i forbindelse med den målrettede rådgivning efter 12 b, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen overveje, om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne eller anden lovgivning. Kommunalbestyrelsen skal sikre, at den rådgivning, som følger af lovforslaget, er koordineret med eventuelle relevante indsatser, som kommunalbestyrelsen i øvrigt tilbyder målgruppen, herunder indsatser som støtter borgeren med bolig, uddannelse og beskæftigelse. I rådgivningen til personer over 18 år, som er i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer, kan der være behov for en helhedsorienteret tilgang, hvor borgerens valg af uddannelse og beskæftigelse er en central del af indsatsen. Samtidig kan der være behov for, at borgeren får en anden bolig, med henblik på at understøtte et skift i miljø og omgangskreds. I 12 b, stk. 4, præciseres det, at den målrettede rådgivning skal ske i samarbejde med borgeren. Det er afgørende, at borgeren er motiveret for indgå i en forebyggende indsats eller modtage støtte til at forlade ekstremistiske miljøer. Indsatsen skal således altid foregå i samarbejde med borgeren. Lovforslaget giver ikke kommunalbestyrelsen hjemmel til at handle uden borgerens samtykke. Til 2 Det foreslås, at loven træder i kraft den 1. januar

11 Lovforslaget sammenholdt med gældende lov Bilag 1 Gældende formulering Lovforslaget 1 I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr af 8. september 2015, som ændret ved 1 i lov nr. 495 af 21. maj 2013 og 1 i lov nr. 722 af 25. juni 2014, foretages følgende ændring: 1. Efter 12 a indsættes i kapitel 3:»Voksne i risiko for radikalisering og ekstremisme 12 b. Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personer over 18 år får mulighed for at få gratis, målrettet rådgivning i henhold til 10, hvis de henvender sig, fordi de er i risiko for at blive radikaliserede, eller de ønsker hjælp til at forlade et ekstremistisk miljø. Tilbuddet om rådgivning kan omfatte opsøgende arbejde. Stk. 2. Kommunalbestyrelsen kan som led i tilrettelæggelse af den målrettede rådgivning efter stk. 1 etablere kontaktperson- eller mentorordninger. Stk. 3. I forbindelse med den målrettede rådgivning efter stk. 1 skal kommunalbestyrelsen overveje, om den pågældende har behov for yderligere støtte efter denne eller anden lovgivning. Stk. 4. Rådgivningen efter stk. 1 skal ske i samarbejde med borgeren.«2 Loven træder i kraft den 1. januar

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr december 2014 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Social Forhold Integration og Demokrati J.nr. 2014-8394 18. december 2014 Fremsat den af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold

Læs mere

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup)

Forslag. til. lov om ændring af lov om social service. Lovudkast 1. juli 2013. Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Lovudkast 1. juli 2013 Fremsat den af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til lov om ændring af lov om social service (Handleplaner for voksne udsat for alvorlige æresrelaterede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 14 (Gældende) Udskriftsdato: 15. marts 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2012-5048 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik L 14 Bilag 1 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 L 14 Bilag 1 Offentligt Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kontoret for Integrationspolitik J.nr. 2012-5048 dwp 23. august 2013 Notat de

Læs mere

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.)

Høring over Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.) Fremsat den xx. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Høring over Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af regler om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2014/1 LSF 169 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 169 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. marts 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2011/1 LSF 143 (Gældende) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2010-1625 Fremsat den 29. marts 2012 af social-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering og ekstremisme) Politi- og Strafferetsafdelingen U D K A S T Dato: 30. september 2015 Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Michael Schaumburg- Müller Sagsnr.: 2015-1902-0268 Dok.: 1740096 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 78 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Udveksling af oplysninger om tegn på radikalisering

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg)

Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) Med forslaget til Lov om ændring af lov om social service (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg) I lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 150 af 16. februar 2015, som senest ændret ved lov

Læs mere

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011

Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 AMU alm. del Bilag 260 Offentligt Arbejdsmarkedsstyrelsen J.nr. 2011-0011843 Arbejdsmarkedsstyrelsen 16-08-2011 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven

Forslag. Lov om ændring af dagtilbudsloven 2012/1 LSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 078.48L.391 Fremsat den 25. oktober 2012

Læs mere

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102

11, 50, 51, 52, 58, 64, 146, 152, 153, 154, 155, 155 a og 155 b. Over 18 år 10 og og 102 Dato: 23. april 2014 Kommunernes forpligtelser og handlemuligheder efter serviceloven over for borgere, som rejser til Syrien for at kæmpe, og over for hjemvendte fra konflikten Baggrund PET vurderer,

Læs mere

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til

Udkast. Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag. til Udkast Fremsat den x. februar 2014 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (En tidlig forebyggende indsats m.v.) 1 I lov om

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2009/1 LSF 56 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2009-0012398 Fremsat den 4. november 2009

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp)

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) Udkast Forslag Til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig huslejehjælp) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 190 af 24. februar 2012, som ændret senest ved 1 i lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 116 Folketinget 2013-14 Fremsat den 21. januar 2014 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Ændring af timefradraget ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik 2013/1 LSF 183 (Gældende) Udskriftsdato: 19. december 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

UDKAST 14/08-12. Forslag. til

UDKAST 14/08-12. Forslag. til UDKAST 14/08-12 Forslag til Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik (Suspension af kommunernes 100 pct. finansiering af arbejdsløshedsdagpenge og manglende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven

Forslag. Lov om ændring af integrationsloven og repatrieringsloven 2011/1 LSF 101 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Social- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social- og Integrationsmin., j.nr. 2012-925 Fremsat den 29. februar 2012 af social-

Læs mere

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service

UDKAST. Forslag. Lov om ændring af lov om social service UDKAST Fremsat den xx af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 62 (Gældende) Udskriftsdato: 8. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin., j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om social service 2013/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 24. maj 2017 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-1887 Fremsat den 31. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2014-15 Fremsat den 13. januar 2015 af beskæftigelsesministeren (Henrik Dam Kristensen) Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Midlertidig genindførelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Lovforslag nr. L 92 Folketinget 2011-12 Fremsat den 22. februar 2012 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Ændring af prisloftet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2010/1 LSF 60 (Gældende) Udskriftsdato: 28. januar 2017 Ministerium: Socialministeriet Journalnummer: Socialmin. j.nr. 2010-7278 Fremsat den 17. november 2010 af socialministeren (Benedikte Kiær) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 50 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Afskaffelse af elektronisk

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om produktionsskoler 2011/1 LSF 67 (Gældende) Udskriftsdato: 28. december 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, j.nr. 087.63K.391 Fremsat den 11. januar

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration Lovforslag nr. L XX Folketinget 2013 14 Fremsat den XX. oktober 2013 af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om aktiv socialpolitik 2012/1 LSF 44 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0007801 Fremsat den 26. oktober af

Læs mere

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til

UDKAST 14. oktober 2013. Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast. Forslag. til UDKAST 14. oktober 2013 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ophævelse af refusionsbestemmelse ved manglende opfølgning)

Læs mere

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering

Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2016-17 UUI Alm.del Bilag 61 Offentligt Udfordringer i forebyggelsen af ekstremisme og radikalisering Styrelsen for International Rekruttering og Integration

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning

Forslag. Lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning 2013/1 LSF 145 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2016 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge 2012/1 LSF 76 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2012-0015880 Fremsat den 16. november 2012

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af ministeren for børn og undervisning (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Ophævelse af

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2013-14 UUI Alm.del Bilag 114 Offentligt En radikaliseringsproces kan have mange udtryksformer med forskellige start- og sluttidspunkter. Radikalisering

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse af forvaringsdømte m.v.) Civilafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Nordatlantenheden Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh Sagsnr.: 2016-490-0026 Dok.: 2162052 UDKAST Forslag til Lov om ændring af kriminallov for Grønland (Anbringelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om forpligtende kommunale samarbejder 2013/1 LSF 168 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol

Lovgivningen. v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lovgivningen v/cand. jur. Susanne Lihme, Professionshøjskolen Metropol Lov om social service 46, stk.1 46. Formålet med at yde støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 99 endeligt svar på spørgsmål 72 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 24. januar 2015 Kontor: Sikkerheds- og Forebyggelseskontoret Sagsbeh: Rasmus Krogh Pedersen Sagsnr.:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber

Forslag. Lov om ændring af lov om trafikselskaber Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2017-18 Fremsat den 7. februar 2018 af transportministeren (Ole Birk Olesen) Forslag til Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Individuel handicapkørsel for blinde

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.)

Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) UDKAST 26. januar 2011 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne ved anmeldelse, m.v.) 1

Læs mere

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Fremsat den xx. 2018 af børne- og socialministeren (Mai Mercado) Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Fastsættelse af, at sagsbehandlingsfrister omfatter

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til

2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar Forslag. til 2013/1 LSF 15 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2018 Ministerium: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Journalnummer: Social-, Børne- og Integrationsmin., j.nr. 2013-274 Fremsat den 2. oktober

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven 2011/1 LSF 65 (Gældende) Udskriftsdato: 27. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. Fremsat den 11. januar 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen

3.1. Bemærkninger vedrørende forslaget om udvidelse og styrkelse af rådgivningsforpligtelsen Høringsnotat over udkast til lov om ændring af lov om social service (Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger mv.) 1.

Læs mere

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse)

Udkast Forslag. til. lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) Udkast 07.10 09 Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Afbureaukratisering vedrørende ledighedsydelse) 1 I lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 1460 af 12. december

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. 2016/1 LSF 86 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, j.nr. 16/16832 Fremsat den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 49 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 124.27C.021 Fremsat den 31. oktober 2008 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Forslag. Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område Lovforslag nr. L 15 Folketinget 2013-14 Fremsat den 2. oktober 2013 af social-, børne- og integrationsministeren (Annette Vilhelmsen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed

Læs mere

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner

Forslag. Lov om ophævelse af lov om fremme af frit valg for borgerne ved levering af serviceydelser i kommuner 2012/1 LSF 6 (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. j.nr. 1207135 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til

Forslag. Lovforslag nr. L 45 Folketinget Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) til Lovforslag nr. L 45 Folketinget 2011-12 Fremsat den 30. november 2011 af beskæftigelsesministeren (Mette Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv

Læs mere

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt

Social-, Indenrigs- og Børneudvalget SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Social-, Indenrigs- og Børneudvalget 2016-17 SOU Alm.del Bilag 148 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Mellemkommunal refusion ved efterværn)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post

Forslag. Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post Lovforslag nr. L 136 Folketinget 2015-16 Fremsat den 25. februar 2016 af finansministeren (Claus Hjort Frederiksen) Forslag til Lov om ændring af lov om Offentlig Digital Post (Bemyndigelse til at fastsætte

Læs mere

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik

HØRING af. Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag 185 Offentligt HØRING af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Justering af den øvre grænse for hjælp (loftet) til modtagere af kontanthjælp,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Forslag. Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler Lovforslag nr. L 88 Folketinget 2016-17 Fremsat den 18. november 2016 af ministeren for børn, undervisning og ligestilling (Ellen Trane Nørby) Forslag til Lov om ændring af lov om efterskoler og frie fagskoler

Læs mere

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til

2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december Forslag. til 2012/1 LSF 5 (Gældende) Udskriftsdato: 24. december 2016 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsmin. 1207154 Fremsat den 3. oktober 2012 af økonomi- og indenrigsministeren

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut

Forslag. Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut Lovforslag nr. L 149 Folketinget 2013-14 Fremsat den 27. februar 2014 af undervisningsministeren (Christine Antorini) Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Evalueringsinstitut (Danmarks Evalueringsinstituts

Læs mere

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1

Forslag. til. Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere. Kapitel 1 Forslag til Lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere Kapitel 1 Formål, anvendelsesområde og målgruppe 1. Formålet med denne lov er at sikre, at de kommuner, som

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

Forslag. Lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 2011/1 LSF 127 (Gældende) Udskriftsdato: 17. marts 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: Ministeriet for Børn og Undervisning, sagsnr. 087.00K.391 Fremsat den 28. marts

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte)

Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske indsatte) Dato: 9. oktober 2015 Kontor: Sagsbeh: Pernille Bjørnholk Sagsnr.: 2015-1902-0267 Dok.: 1754022 Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og ekstremistiske

Læs mere

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme.

Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Forebyggelse af radikalisering og ekstremisme. Sådan arbejder vi i Esbjerg Kommune Indhold Introduktion Sådan forstår vi radikalisering og ekstremisme Sådan arbejder vi Sådan er indsatsen organiseret Sådan

Læs mere

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet.

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser af lovforslaget i henhold til DUT-princippet. Indenrigs- og Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København Att: Ellinor Colmorten Vedrørende forslag til Lov om ændring af lov om social service lov ( styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. Lovforslag nr. L 79 Folketinget 2015-16 Fremsat den 9. december 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Sektionering af radikaliserede og

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge)

Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Ændring af kriterierne for udvælgelse af kvoteflygtninge) 1 I udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1021 af 19. september 2014, som ændret senest ved

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 2011/1 LSF 46 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin. Arbejdsmarkedsstyrelsen, j.nr. 2011-0015593 Fremsat den 30. november 2011

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ændring af revisionsbestemmelse) Lovafdelingen Dato: 26. september 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-7650-0008 Dok.: 2079449 UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service 2014/1 LSF 138 (Gældende) Udskriftsdato: 15. februar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration

Læs mere

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag.

2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren (Bertel Haarder) Forslag. 2009/1 LSF 9 (Gældende) Udskriftsdato: 23. december 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sagsnr. 030.80D.121 Fremsat den 8. oktober 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion

Forslag. Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion 2010/1 LSF 25 (Gældende) Udskriftsdato: 9. marts 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., sag, nr. 143.18G.031 Fremsat den 6. oktober 2010 af undervisningsministeren

Læs mere

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til

Forslag. Fremsat den 13. oktober 2010 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) til 2010/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 1. januar 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., Arbejdsskadestyrelsen, j.nr. 2009-0020714 Fremsat den 13. oktober 2010 af

Læs mere

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til

Forslag. Lovforslag nr. L 51 Folketinget Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) til Lovforslag nr. L 51 Folketinget 2017-18 Fremsat den 5. oktober 2017 af økonomi- og indenrigsministeren (Simon Emil Ammitzbøll) Forslag til Lov om ændring af lov om gebyrer og morarenter vedrørende visse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2008/1 LSF 111 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j.nr. 007.335.021 Fremsat den 29. januar 2009 af undervisningsministeren

Læs mere

Lov om ændring af lov om social service

Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 143 Offentligt Fremsat den {FREMSAT} af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) UDKAST Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Plejefamiliers

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v.

Forslag. Lov om ændring af lov om almene boliger m.v. 2012/1 LSF 220 (Gældende) Udskriftsdato: 23. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2013-607 Fremsat den 22.

Læs mere

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen)

Udkast. Forslag til lov om ændring af lov om social service (værdighedspolitikker for ældreplejen) Sundheds- og Ældreministeriet Udkast Enhed: Primær sundhed, Ældrepolitik og Jura Sagsbeh.: DEPCHS/SSK Sagsnr.: 1507412 Dok. nr.: 1843181 Dato: 09. december 2015 Forslag til lov om ændring af lov om social

Læs mere

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder

Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Videregivelse af oplysninger mellem myndigheder Forvaltningslovens 27 og 32 Retsplejelovens 115 Persondatalovens 6, 7 og 8 Ny databeskyttelsesforordning 25/5-18 Retshåndhævelseslov (i kraft 30/4-17) 1,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 105 Folketinget 2015-16 Fremsat den 20. januar 2016 af sundheds- og ældreministeren (Sophie Løhde) Forslag til Lov om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Socialudvalget 2011-12 SOU alm. del Bilag 181 Offentligt Lovforslag nr. L 0 Folketinget 2011-12 Fremsat den..af social- og integrationsministeren (Karen Hækkerup) Forslag til Lov om ændring af lov om social

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension

Forslag. Lov om ændring af lov om social pension 2014/1 LSF 79 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Journalnummer: Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil

Forslag. Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil Lovforslag nr. L 106 Folketinget 2017-18 Fremsat den 16. november 2017 af skatteministeren (Karsten Lauritzen) Forslag til Lov om ændring af lov for Grønland om visse spil (Bevarelse af monopolet for udbuddet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 138 Folketinget 2014-15 Fremsat den 18. februar 2015 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

Lov om indfødsretsprøve

Lov om indfødsretsprøve Høringsudkast af 09. marts 2006. Fremsat den af integrationsministeren (Rikke Hvilshøj) Forslag til Lov om indfødsretsprøve 1. Ministeren for flygtninge, indvandrere og integration bemyndiges til at etablere

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp)

Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) Arbejdsmarkedsstyrelsen j.nr. 2010-0010945 ALH/LTO/SPH 23-09-2010 Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik (Krigsveteraners opfyldelse af opholdskravet for ret til kontanthjælp) 1 I lov

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen

Forslag. Lov om ændring af lov om folkeskolen 2011/1 LSF 152 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Ministeriet for Børn og Undervisning Journalnummer: 006.14L.311 Fremsat den 11. april 2012 af børne og undervisningsministeren (Christine

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats)

Udkast. Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 20. december 2010 Fremsat den af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Større fleksibilitet i opfølgning og indsats) 1 I lov nr. 563 af 9.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge

Forslag. Lov om ændring af lov om sygedagpenge Lovforslag nr. L 161 Folketinget 2010-11 Fremsat den 2. marts 2011 af beskæftigelsesministeren (Inger Støjberg) Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge (Ændring af dispensationsbestemmelserne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse)

Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 69 Bilag 1 Offentligt Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Prisloft på 6 ugers selvvalgt uddannelse) 1 I lov om en aktiv beskæftigelsesindsats,

Læs mere