Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen 60 2900 Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering"

Transkript

1 Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen Hellerup Att.: Advokat Carsten Conrad Dato: 12. juli 2013 Sag: FO-12/ Sagsbehandler: /AZN Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering Indledningsvis skal vi undskylde den meget lange sagsbehandlingstid. Med dette brev vil Forbrugerombudsmanden fremkomme med sin afsluttende vurdering af sagen. Klagen til Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra Nepenthes (nu Verdens Skove.org) over Coca-Colas markedsføring af PlantBottle. Nepenthes fandt, at selskabet anvendte unøjagtige angivelser om flaskematerialet, anvendte overdreven brug af grønne virkemidler og udsagn, som gav associationer til en positiv miljøgevinst, anvendte eget miljømærke, der kunne skabe uklarhed hos forbrugerne om betydningen samt anvendte miljøudsagn, som ikke kunne dokumenteres ved iværksættelsen af markedsføringen. Helhedsindtrykket var efter Nepenthes opfattelse grønvask. Klagen omfattede Coca-Cola trykte markedsføringsmateriale (helsides annoncer i en række aviser samt plakater i to forskellige udgaver), omtalen af PlantBottle på hjemmesiden bannerreklamer på andre hjemmesider samt trykte oplysninger på produktet. FORBRUGEROMBUDSMANDEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Medlem af International Consumer Protection & Enforcement Network (ICPEN) Forudgående korrespondance I anledning af en høring over klagen fremkom De med bemærkninger til sagen den 8. februar På baggrund af vores brev af 18. juli 2011 fremsendte De en yderligere redegørelse i sagen, dateret 25. august I en af 16. december 2011 orienterede De os om en pressemeddelelse, som Coca-Cola havde udsendt den 15. december 2011 om et nyt samarbejde med tre ledende biotekselskaber om udvikling og kommercialisering af en ny version af PlantBottle baseret på 100 % plantebaseret materiale. Den 26. januar 2012 fremkom Verdens Skove med kommentarer til Deres redegørelse af 25. august 2011, og den 2. februar 2012 fremsendte De yderligere kommentarer. Medlem af International Consumer

2 I en af 12. juni 2012 oplyste De, at Coca-Cola havde indledt et samarbejde med en række virksomheder med henblik på at fremme udviklingen og anvendelsen af et 100 % plantebaseret PET materiale. De vedhæftede et telegram af 5. juni 2012 fra Reuters herom. De ønskede at vise, at visionen om Fremtidens Flaske med 100 % organisk materiale fortsat var aktuel, og at der blev arbejdet på virkeliggørelsen af visionen. Retsgrundlag Det følger af markedsføringslovens 3, stk. 1, at markedsføring ikke må være vildledende. Stk. 3 indeholder et dokumentationskrav: " 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. [ ] Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres." Markedsføringslovens 3 skal fortolkes i overensstemmelse med artikel 6 og artikel 7, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (markedsføringsdirektivet), som blev implementeret i dansk ret ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om markedsføring. Markedsføringsdirektivets artikel 7, stk. 1 og 2, om vildledende udeladelser har følgende ordlyd: 1. En handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den i sin faktuelle sammenhæng, idet der tages hensyn til alle elementer og forhold og begrænsningerne ved kommunikationsmediet, udelader væsentlige oplysninger, som gennemsnitsforbrugeren har behov for i den pågældende situation for at træffe en informeret transaktionsbeslutning, og derved foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet. 2. Det betragtes også som en vildledende udeladelse, hvis en erhvervsdrivende, skjuler eller på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde præsenterer væsentlige oplysninger, jf. stk. 1 og under hensyntagen til elementerne i dette stykke, eller undlader at angive den kommercielle hensigt med den pågældende handelspraksis, hvis den ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen, og hvis dette i nogen af disse tilfælde foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet.. 2

3 Markedsføringslovens 1 indeholder et krav om god markedsføringsskik: " 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd." Retspraksis om markedsføringslovens 1 og 3 Sø- & Handelsretten har i en sag om miljømæssige udsagn om plastemballage i forhold til metalemballage udtalt, at der for at hindre illoyal konkurrence må stilles strenge krav til rigtigheden af miljømæssige udsagn. Retten tilkendegav, at sådanne udsagn skal være klare, sande, konkrete og ikke vildledende og skal kunne underbygges af dokumentation fra en uvildig sagkyndig. Retten fandt, at der var sket en overtrædelse af markedsføringslovens 1, 3 og 5 (sidstnævnte paragraf omhandler sammenlignende reklame). Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Forbrugerombudsmanden har gennem 2010 og i starten af 2011 ført forhandlinger med en lang række interesseorganisationer og myndigheder om en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Vejledningen findes på vores hjemmeside under retningslinjer og vejledninger for markedsføring (www.forbrugerombudsmanden.dk). Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til forståelsen af gældende ret og navnlig markedsføringslovens 3 og 1. Generelle krav til en markedsføring Visse krav stilles generelt til en markedsføring. De er nu angivet i vejledningens punkt 6.1. Påstande skal være korrekte og præcise, relevante og afbalancerede og klart formuleret, så forbrugerne umiddelbart forstår dem og ikke bliver vildledt. Hvis den miljømæssige eller etiske påstand er sammensat af en generel påstand og en forklaring, som med et eller flere fortrin underbygger og forklarer den generelle del af påstanden, skal forklaringen også opfylde de foranstående krav. Der skal herudover være tale om en egenskab eller et aspekt af væsentlig betydning for produktet eller aktiviteten, og forklaringen skal angives i umiddelbar tilknytning til den generelle påstand og skal fremgå med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt. 3

4 Forhold eller krav, der følger af lovgivningen, må ikke bruges selvstændigt i markedsføringen, jf. nu også vejledningens punkt 6.1, der tillige omhandler neutral og konkret information. En markedsføring må heller ikke være tilrettelagt sådan, at den på en urimelig måde udnytter forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. Generelt gælder det endvidere, at et markedsføringsbudskab skal revurderes og eventuelt opdateres, hvis det er nødvendigt under hensyn til teknologiudviklingen, sammenlignelige produkter eller andre omstændigheder, som kan forandre nøjagtigheden af budskabet. Et markedsføringstiltag vurderes ud fra det helhedsindtryk, det er egnet til at give forbrugerne, og skal give et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af produktet, den erhvervsdrivendes aktiviteter eller virksomheden som sådan, der markedsføres, jf. nu vejledningens punkt 6.2. Såvel ordlyd, layout, farvevalg, billeder, lyde, symboler og lignende vil efter en helhedsvurdering kunne give indtryk af, at et produkt eller en erhvervsdrivendes aktiviteter har miljømæssige fortrin. Der foretages altid en konkret vurdering af, om markedsføringslovens bestemmelser er overholdt. Ved markedsføring af visioner og målsætninger skal en erhvervsdrivende særligt være opmærksom på markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. Normalt må påstande om målsætninger kun bruges i markedsføringen, hvis den erhvervsdrivende har og fokuserer på klare og konkrete handlingsplaner for at nå denne målsætning. Handlingsplanerne skal være igangsat eller være umiddelbart forestående, og de skal være målbare. Påstanden skal udformes så konkret som muligt og bør også indeholde oplysning om eventuelt allerede opnåede resultater. Vi henviser omkring disse tilkendegivelser nu til vejledningens punkt 9.2. Særlige krav til miljømæssige og etiske påstande, herunder om bæredygtighed En markedsføring med en fx fritstående, generel påstand om, at et produkt er miljøvenligt eller grønt er nu behandlet i vejledningens punkt 7.1. Miljømæssige påstande med en forklaring er behandlet i vejledningens punkt 7.2. Friststående, generelle etiske påstande er nu behandlet i vejledningens punkt 8.1. Etiske påstande med forklaring omhandles i punkt 8.2, og i punkt 8.3 behandles påstande om bæredygtighed. Vi henleder opmærksomheden på, at det af vejledningens punkt 8.3 fremgår, at bæredygtighed både omhandler miljø og etik, og derfor vil 4

5 kravene i såvel vejledningens punkt 7 om miljømæssige påstande som i punkt 8.1 og 8.2 om etiske påstande som udgangspunkt skulle overholdes. Hvor der er fastsat specifikke lovregler mv. på bestemte områder på nationalt og/eller EU-plan, skal en erhvervsdrivende overholde disse. Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen Gennemgang af sagens indhold De bemærkes indledningsvis, at vi for en nærmere beskrivelse af markedsføringen, herunder af anvendte tekster, farver og illustrationer, af de enkelte påstande henviser til de angivne punkter i brev herfra af 18. juli Forbrugerombudsmanden har gennemgået sagen og finder grundlag for at kommentere følgende udsagn nærmere: 1. Udsagn om PlantBottle (fremgik af annoncer i aviser, plakater og bannerreklame og omhandler kampagner for henholdsvis PlantBottle og Hopenhagen ) Vi foretog i brev af 18. juli 2011en samlet vurdering af tekst, farvevalg og illustration. Helhedsindtrykket var baggrunden for vores bemærkning om, at der - når andelen af plantemateriale ikke blev oplyst - blev signaleret, at flasken var lavet af plantemateriale, som ikke belaster miljøet og fuldt ud indgår i naturens kredsløb. Vi skal her blandt andet henvise til, at annoncen/plakaten for PlantBottle øverst indeholdt teksten: Den nye PlantBottle tænker på miljøet, hvor Plant var trykt med grøn farve. Nedenunder fulgte en illustration et billede af en Coca-Cola flaske, hvor der ud af flaskehalsen groede løv, grønne marker, gårde, vindmøller, dyr, sommerfugle, blomster mv. og i midten en i forhold til illustrationen i sin helhed en stor hvid flaske. Henover illustrationen var aftegnet en grøn buet pil vist nok med et får på. Forbrugerombudsmanden har noteret sig Deres oplysninger i relation til udsagnene fremtidens flaske (punkt 1.A.a), plantebaseret materiale (punkt 1.A.b), navnet (punkt 1.A.c) og udsagnet 100 % genanvendelig flaske. Angivelsen plantebaseret materiale Det er vores opfattelse, at angivelsen plantebaseret materiale uden nogen form for specifikation/modifikation umiddelbart ville blive opfattet af forbrugeren som et materialeindhold, der hovedsagelig bestod af planter, og at der ved produktionen af flasken herudover alene var anvendt genbrugsplast. Indholdet af oliebaseret materiale, som udgør 35 % af flaskens materialeindhold, blev ikke oplyst. Dette forhold anser vi 5

6 for en vildledende udeladelse, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, og jf. artikel 7, stk. 1, i markedsføringsdirektivet. Vi finder således, at der under hensyn til det samlede helhedsindtryk af flasken i markedsføringen af denne bør oplyses om andelen på 35 % af oliebaseret plastmateriale. Betegnelsen PlantBottle I tilknytning til det foranstående afsnit bemærker vi, at da flasken maksimalt indeholder 15 % plantemateriale, finder vi det fortsat ikke uproblematisk at anvende betegnelsen PlantBottle og at anvende den grønne farve på plant, men vi foretager ikke videre på indeværende tidspunkt. Vi har her henset til Deres oplysning om, at labels mv. fremover altid vil indeholde oplysning om størrelsen af planteindholdet. Samtidig skal vi dog, idet vi henviser til punkt 9.1 i Forbrugerombudsmandens vejledning, anmode om, at selskabet på ny overvejer markedsføringen af navnet, herunder brugen af den grønne farve. Angivelsen 100 % genanvendelig flaske Det er vores opfattelse, at angivelserne i de foreliggende sammenhænge giver et budskab til gennemsnitsforbrugeren om et miljømæssigt fortrin. Angivelsen af, at flasken er 100 % genanvendelig kan imidlertid ikke anvendes isoleret set, da markedsførte miljøfortrin ikke må være sædvanligt forekommende for tilsvarende produkter, jf. nu vejledningens punkt 7.2. Den tilhørende forklaring på hjemmesiden har vi ikke bemærkninger til. Udsagnet fremtidens flaske er lavet af 100 % fornybare ressourcer På markedsføringstidspunktet var der ikke dokumentation for, at målet var realiserbart, hvorfor der syntes at være stor usikkerhed om rigtigheden af budskabet, som PlantBottle blev holdt op mod i og med, at det blev angivet, at den var et første skridt på vejen. I hvilket omfang udviklingen indtil i dag og selskabets engagement i udviklingen af flasker baseret på materiale fra planter nu giver grundlag for en markedsføring af PlantBottle som fremtidens flaske, kan vi ikke afgøre på det foreliggende grundlag. Vi henviser til kravene i vejledningen. Det er sammenfattende Forbrugerombudsmandens opfattelse, idet vi her bemærker, at vi har lagt vægt på de påpegede forhold i brev af 18. juli 2011, at markedsføringen på det givne tidspunkt for anvendelsen af annoncen/plakaten/bannerreklamen med de omhandlede indhold ikke gav et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af flasken. Vi finder, at 6

7 udsagnene var vildledende, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, jf. artikel 7, stk. 1, og 2 i markedsføringsdirektivet. Særligt om Hopenhagen De oplyste, at Hopenhagen var et FN-initiativ. Hopenhagen plakaten havde under overskriften Hopenhagen en tilsvarende grafik som PlantBottle plakaten/annoncen, idet Coca-Cola flasken dog her var helt rød med hvid skrift. Ud for flasken var angivet: A Bottle of Hope. Vi fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger, at det måtte lægges til grund, at kampagnen i første række havde et kommercielt sigte. Videre fandt vi umiddelbart, at denne markedsføring i ordlyd såvel som grafik - af en Coca-Cola flaske som A bottle of Hope signalerede, at der blev skabt håb for miljøet/klimaet ved køb af flasken, og at der blev spillet på forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. Herudover anså vi det for uklart, hvori håbet bestod, selv om der er en henvisning til den engelske livepositively.com/hope om selskabets engagementer og initiativer. Det er vores opfattelse, at kampagnen ikke var i overensstemmelse med god markedsføringsskik, eftersom der ikke blev givet en letforståelig forklaring. De oplyste, at selskabet ikke vil anvende materialet og de deri nævnte udsagn igen, ligesom selskabet i sin fremtidige markedsføring vil tage hensyn til Forbrugerombudsmandens vejledning. Det blev videre oplyst, at selskabet i sin markedsføring af PlantBottle vil undgå at spille på forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. 2. Etiket på Coca-Cola PlantBottle, som vist i bilag E. På etikken var trykt PlantBottle logoet og derunder var angivet: Plant Bottle er The Coca-Cola Company s første skridt mod fremtidens flaske. Den består af genbrugsplast og plantebaseret materiale. Materialet er 100 % genanvendeligt. Læs mere om PlantBottle på Vi finder, at etikettens formulering består af genbrugsplast og plantebaseret materiale uden information om det oliebaserede plast materiale er udtryk for en vildledende udeladelse. Den manglende information anses således for væsentlig. De oplyste, at formuleringen på 2009 etiketten næppe var tilstrækkelig klar eller præcis. Selskabet vil drage omsorg for, at både labels og anden PlantBottle markedsføring altid deklarerer indholdet af plantemateriale 7

8 og genanvendt PET materiale, ligesom der fortsat vil kunne findes mere detaljeret information på selskabets hjemmeside. 3. Hjemmesiden Selskabet erklærede sig enig i, at hjemmesiden som minimum må indeholde en letforståelig forklaring på og uddybning af de anvendte udsagn. Selskabet erklærede sig også enig i, at der på hjemmesiden var anvendt upræcise og delvist selvmodsigende formuleringer. Selskabet fjernede på den baggrund de kommenterede tekster og erstattede disse med en ny, kortfattet PlantBottle tekst, som, De mente, opfylder alle rimelige krav til selskabets kommunikation om PlantBottle. De oplyste videre, at selskabet fremover løbende vil supplere og opdatere på baggrund af nyhøstede erfaringer og ny teknisk viden. Det bemærkes, at vi ikke har kunnet konstatere nogen opdatering i perioden fra august 2011 og indtil nu. Angivelsen miljøvenlig Vedrørende markedsføringen af flasken som miljøvenlig (punkt 3.b) er det vores opfattelse, at De ikke har dokumenteret, at denne påstand var berettiget at anvende på markedsføringstidspunktet. Vi henviser til kravene i den nugældende vejledning, der er en udmøntning af de krav, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse som hovedregel kan stilles til markedsføringen på miljøområdet. De anførte, at betegnelsen næppe var hensigtsmæssig, hvorfor selskabet vil overveje sin fremtidige terminologi. Vi er ikke bekendt med, at udsagnet miljøvenlig anvendes i dag. Angivelsen reduktion i CO2-aftrykket I forlængelse heraf ses på påstandene om reduktion i CO2-aftrykket (punkt 3.c). De bemærkede til Forbrugerombudsmandens gennemgang, at selskabet forventede, at de endelige CO2 tal med en samlet LCA (livscyklus) Analyse forelå inden udgangen af Den er ikke modtaget hos Forbrugerombudsmanden og er heller ikke omtalt på selskabets hjemmeside. De fremsendte vurderinger fra to professorer kan ikke erstatte en samlet LCA. Forbrugerombudsmanden finder, at den stedfundne markedsføring indebærer en vildledning i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, og en manglende overensstemmelse med lovens 1 om god markedsføringsskik. De oplyste senest, at hvad navnlig angår CO2 anprisninger, har selskabet taget Forbrugerombudsmandens vejledning til efterretning og har følgelig valgt foreløbigt helt at undlade sådanne anprisninger, indtil den igangværende livscyklus-analyse er klar til offentliggørelse. Vi bemærker hertil, at det på hjemmesiden angives som et miljømæssigt fortrin, at flasken reducerer CO2-udledningen. En sådan angivelse skal kunne 8

9 dokumenteres, og hvis den fortsat ikke kan det, må den fjernes fra hjemmesiden. Særligt om forklaringen på, at angivelsen af planteandelen i en færdig flaske skal angives til op til 15 % Vi anser ikke forklaringen på, at angivelsen af planteandelen i en færdig flaske skal angives til op til 15 % for tilstrækkelig tydelig. Vi henstiller, at selskabet så vidt muligt for fremtiden oplyser minimumsprocentandelen af plantematerialet eller forklarer tydeligere for gennemsnitsforbrugeren, hvorfor angivelsen anvendes. Særligt om vendingen en ny flaske, der giver dig håb, hver gang du tager den ned af hylden, drikker den og giver den tilbage Omkring vendingen en ny flaske, der giver dig håb, hver gang du tager den ned af hylden (punkt 3.e), drikker den og giver den tilbage oplyste De, at teksten var fjernet fra hjemmesiden og ikke ville blive brugt i selskabets markedsføring af PlantBottle fremover. Vi skal henlede Deres opmærksomhed på, at selskabet fortsat anvender formuleringen på hjemmesiden. Angivelsen anses ikke for at være i overensstemmelse med god markedsføringsskik og må fjernes fra hjemmesiden. Særligt om klimakampagnen I afsnittet om investering i en bæredygtig fremtid oplyses det, at selskabet støtter klimakampagnen Udsagnet er vildledende her i 2013, eftersom kampagnen er lukket ned med udgangen af 2009, hvilket der ifølge Energistyrelsen er informeret om i en . Linket til hjemmesiden er som følge heraf heller ikke længere validt. Det var endvidere aftalt, at deltagerne i partnerskabet kunne anvende logoet med isbjørnen, så længe kampagnen løb. Logoet og teksten må på denne baggrund fjernes fra hjemmesiden. I øvrigt foreliggende oplysninger på hjemmesiden i dag Med hensyn til de foreliggende oplysninger på hjemmesiden i dag bemærker vi, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres, og at brugen af påstande om bæredygtighed skal opfylde vejledningens punkt 8.3. Ved profilering af selskabet skal vejledningens punkt 9 overholdes, hvilket bl.a. betyder, at der skal være tale om en ajourført status, og de særlige krav til markedsføringen af målsætninger skal være iagttaget. Vi beder Dem genoverveje, om det er korrekt at beskrive flasken som bestående af op til 65 % fornybare materialer, idet den genanvendte PETplast jo også oprindeligt er tilvejebragt ved anvendelse af oliebaseret plast materiale. 9

10 4. PlantBottle logoet De oplyste, at logoet består af en kombination af ordet PlantBottle og det velkendte symbol for genanvendelighed. Logoet var fremlagt som bilag D i Deres besvarelse. Vores bemærkning om varierende indhold af plantemateriale var en følge af, at mængden af plantemateriale i flaskerne som vi har forstået det kan variere fra marked til marked. Men samme logo anvendes på trods heraf overalt. De oplyste, at logoet var udviklet og ejes af The Coca-Cola Company. Logoet og den grønne farve/baggrund signalerer efter selskabets opfattelse genanvendelighed, men også at der er tale om en flaske med særlige miljømæssige fortrin fremfor standard PET flasker, herunder som følge af planteandelen på op til 15 %. Selskabet vil fremover altid anvende logoet i umiddelbar tilknytning til en tekstboks eller lignende skriftlig information, hvor det klart og tydeligt kommunikeres, at planteandelen andrager op til 15 % af PET massen, og at der herudover indgår 50 % genanvendt PET materiale. Vi henviser til vejledningens punkt 10 om brug af mærkningsordninger mv., særligt punkterne 10.1 og Vi henviser til bemærkningerne ovenfor under punkt 1 om navnet PlantBottle og bemærker, at efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, er anvendelsen af logoet heller ikke uproblematisk, og det bør i hvert fald ikke anvendes uden en angivelse af indholdet af plantemateriale og genanvendt PET materiale. Der er endvidere spørgsmålet om genanvendelighed og ligheden med Möbiusløkken. Der er en vis lighed med mærket Möbiusløkken, hvilket kan rejse spørgsmål om forveksling med dette mærke. Forbrugerombudsmanden er af ressourcemæssige grunde ikke gået nærmere ind i vurderingen af risikoen for forveksling, men da en sådan ikke kan udelukkes, henstiller vi, at Coca-Cola er varsom med at anvende udtryk som kan give anledning til forveksling. Vi henstiller videre, at selskabet i sin markedsføring er opmærksom på ISO standarden og ICC Kodeks og Framework, som omtalt i vores brev af 18.juli Fremtidig markedsføring Overordnet set bemærker vi, at selskabet naturligvis vil kunne markedsføre miljømæssige fortrin i det omfang, der er belæg for disse, og faktiske forhold kan dokumenteres, jf. Forbrugerombudsmandens vejledning. Der erindres her om, at kravene er forskellige alt efter, om der anvendes fritstående, generelle påstande eller påstande med forklaring. 10

11 De oplyste, at markedsføringsmaterialet allerede er ændret i et vist omfang, og herudover tilkendegav De, at selskabet fremover i sine bestræbelser på at tilrettelægge sin markedsføring i overensstemmelse med gældende dansk lov vil være opmærksom på kravene i vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Vi går herefter ud fra, at selskabet nu i sin markedsføring vil tage højde for Forbrugerombudsmandens tilkendegivelser i det foregående og tilretter hjemmeside og øvrigt markedsføringsmateriale i fornødent omfang. Vi afslutter hermed sagen. Kopi af dette brev er sendt til Verdens Skove. Med venlig hilsen På Forbrugerombudsmandens vegne Anne Zerman Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. 11

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Gode råd om... grøn markedsføring

Gode råd om... grøn markedsføring Gode råd om... grøn markedsføring INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvilke regler bør virksomheden kende? 3 3. Markedsføring som helhedsindtryk 4 4. Forskellige dokumentationskrav til forskellige påstande 4 5.

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008981 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over ny version af tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-003987 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V Bestyrelsen for RSMplus RSMplus Statsautoriseret revisionsaktieselskab Kalvebod Brygge 45 1560 København V 6. september 2010 Sag 2010-0021345 /rfr CVR-nr 43 62 28 11 Undersøgelse af gennemsigtighedsrapport

Læs mere

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen

28. maj 2015. TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro. Att.: Mikael Justesen 28. maj 2015 TV 2/Nord Søparken 4 9440 Aabybro Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Mikael Justesen Klage over den fortsatte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør

Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V. Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio24syv Vester Farimagsgade 41 1606 København V Att.: Jørgen Ramskov, CEO og chefdirektør Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr. 2013-008563 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 7. juni 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 7. juni 2007 Klage over tv-reklame for hjemmesiden www.stophepatitis.dk indrykket af GlaxoSmithKline

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2000-205 Klager: Ford Motor Company A/S Stationsparken 26 Postboks 119 2600 Glostrup v/advokat Hans Hedegaard Indklagede: Ford Service v/ Finn Greisen Vojensvej 8 6500 Vojens v/advokat Stephan Ravn

Læs mere

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100

SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V. Att.: Anne Schyum. Klage over reklamer for 3F sendt på NOVA fm og på Radio 100 SBS Radio H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Anne Schyum Radio- og tv-nævnet 21. marts 2013 Sagsnr: 2012-017748 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 1622 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1622 Klager: PixelPrint.dk (PixelPartner) Vester Allé 7, 2. 8000 Århus C Indklagede: CJC Invest ApS Kvorupvej 155 9490 Pandrup v/advokat Lars Munch Andersen Parternes

Læs mere

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk

Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S. Sendt til: mt@etikportalen.dk Michael Teschl Etik Portalerne ApS Lotusvej 58 2300 København S Sendt til: mt@etikportalen.dk 14. marts 2013 Vedrørende behandling af personoplysninger hos Etik Portalerne ApS Datatilsynet Borgergade 28,

Læs mere

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S

TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 2. juni 2006. Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 2. juni 2006 Klage over tv-reklame for Cybercity udsendt på TV 2/Danmark A/S Jan Lauridtsen har den 8. marts 2006 indgivet

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Bachelorprojekt Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Sabine Bøge Larsen Sofie Stage Pedersen Juridisk vejleder: Elisabeth Thuesen Økonomisk vejleder: Jens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 186-2012 Dansk Ejendomsmæglerforening mod DK BOLIGSALG ApS Damhustorvet 5 2610 Rødovre afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 2. juli 2012 har Dansk Ejendomsmæglerforening

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

KENDELSE. Klager har tillige indgivet klage til Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. 1 København, den 3. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Mette Lykken Bolig ApS v/ advokat Henrik Løbger Valkendorfsgade 16 1151 København K Nævnet har modtaget klagen den 9. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

6. februar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 6. februar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 6. september 2013 Sag 292/2012 Tryg Forsikring A/S (advokat Frank Bøggild) mod Repono Holding AB og Trygg-Hansa Försäkringsaktiebolag (advokat Lisbet Andersen for

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037566). Navn egnet til at fremkalde

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff

Afgørelsesdato: 23. november 2011. Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange Beck og Kim Dalhoff Ankenævnet AN-2011-1927 Ulovlig indikationsangivelse Ankenævnets sagsnr.: AN-2011-1927 Afgørelsesdato: 23. november 2011 Ankenævn: Klageemne: Klager: Indklagede: Michael Clan (formand), Lars Almblom, Strange

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for inkclub AB sendt på TV 2 Per Rasmussen har ved mail af

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Fitness World vist i nyhederne på DR1 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr. 2013-014871 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751.

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Klage over tekst-tv reklame for Fotovogn vist på TV 2 s tekst-tv side 751. TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 8. november 2011 Sagsnr. 2011-010737 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom.

KENDELSE. Den 1. februar 2005 indgik indklagede og klagerne en formidlingsaftale om salg af klagernes ejendom. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Lokalbolig Frederikssund ApS v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 25. august 2008 har Revisortilsynet klaget over J. Revision v/ Jan Rasmussen og registreret revisor Jan Rasmussen. Den 19. april 2010 blev der i sag nr. 61/2008-R Revisortilsynet mod J. Revision v/ Jan Rasmussen CVR-nr. 21 17 24 48 og registreret revisor Jan Rasmussen afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1094 Klager: Ida Løfbergs Fond v/advokat Peter-Ulrik Plesner Indklagede: Det Ny Familie Teater v/maria Garde Vordingborggade 3, 1.tv. 2100 København Ø Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 1031-1033 Klager: Ishøj Golf Center Holding ApS Ishøj Søndergade 19 2635 Ishøj Indklagede: Per Rieland Petersen Klintemarks Alle 3 2670 Greve Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede tilpligtes

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende:

Ved skrivelse af 8. februar 2007 rettede advokat K henvendelse til Finanstilsynet. Skrivelsen er sålydende: Kendelse af 21. november 2007 (J.nr. 2007-0013002). Klage afvist, da Finanstilsynets skrivelse ikke kunne anses som en afgørelse i forhold til klager. 12 i bekendtgørelse nr. 1464 af 13. december 2006

Læs mere

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet

Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet Finanstilsynets vejledning af 21. december 2001 Vejledning til revisionsbekendtgørelsens 1 4, stk. 2, og 13, stk. 2, om opsummering af bemærkninger i revisionsprotokollatet vedrørende årsregnskabet 1.

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok?

Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Beskytter lovgivningen vores børn og unge godt nok? Forbrugerombudsmand Henrik Øe Alkoholkonference 2012 Markedsføring og drikkepres på børn og unge Fællessalen, Christiansborg Mandag den 26. november

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget for Andragender 22.4.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0026/2005 af Gunther Ettrich, tysk statsborger, om tilbagekaldelse på grund af alder af hans tilladelse

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Finn Jørgensen Kongegade 6 5800 Nyborg Nævnet har modtaget klagen den 5. august 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. De indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Ejby ApS og statsaut. ejendomsmægler MDE Per E. Hansen v/advokat Annette With Sørensen Københavnsvej 13 B 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 29. januar 2013 Sagsnr: 2012-020676 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. oktober 2009 Sag 173/2008 HE-House A/S og HE-Biler ved Henning Mærsk-Møller (begge ved advokat Mads Berendt) mod Skandinavisk Motor Co. A/S (advokat Peter Schradieck)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 02-234.844 (H.P. Rosenmeier, Jørgen Egholm, Jens Fejø) 5. august 2003 K E N D E L S E Georg Berg A/S (advokat Peter Stig Jakobsen, København) mod Køge Kommune (advokat Kirsten

Læs mere

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier

Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier Orientering om de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt vedrørende markedsføring på sociale medier 1. Indledning 2. Generelt om uanmodet elektronisk kommunikation og spam-forbuddet 2.1 Facebook - elektronisk

Læs mere

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom

Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Vejledning om arbejdsgivers indhentelse af oplysninger i forbindelse med lønmodtagerens sygdom Denne Vejledning Et vigtigt element i indsatsen for at nedbringe sygefraværet på det danske arbejdsmarked

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 293 Klager: Balkan Holidays A/S v/advokat Christina Prince Pilestræde 58, 4. 1112 København K Indklagede: Susanne Iversen Bondtvedvej 36 5700 Svendborg Parternes påstande: Klagerens påstand Indklagede

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over skjult reklame for Danske Spil på DR s tekst-tv DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 19. december 2013 Sagsnr.: 2013-013880 Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand. jur. lna@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0014007 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Thomas Facklamm Jensen) 18. januar 2008 K E N D E L S E Eurofins Miljø A/S (advokat Henrik Holtse, Århus) mod Aalborg Kommune (advokat

Læs mere

Forbrugergruppen Vest

Forbrugergruppen Vest Hjælp os med at blive flere medlemmer. Vedlagte folder om Forbrugergruppen har vi tilladt os at vedlægge til uddeling blandt interesserede, eller til at lægge på strategiske steder. Forbrugergruppen Vest

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab

Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab Kolding Kommune delegation til forsikringsselskab «brevdato» Kolding Kommune har den 21. maj 2007 videresendt Deres brev af 15. maj 2007 vedrørende klage over behandlingen af Deres forsikringssag ved Kommuneforsikring

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning)

A F G Ø R E L S E. (Varmeforsyning) ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 25. juli 2001 J.nr. 97-2311-0014 HJD A F G Ø R E

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen

Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et par indledende spørgsmål. Reklamereguleringen Case: Hvorfor slå tiden ihjel? Et urfirma udsendte en reklameavis, hvor man anvendte selvmord som blikfang for reklamen for ure. Reklameavisen, der var emballeret i en»ligpose«, indeholdt billeder af 8

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 5. august 2013 (J.nr. 2012-0032331). Pengeinstituts

Læs mere

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere