Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen 60 2900 Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering"

Transkript

1 Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen Hellerup Att.: Advokat Carsten Conrad Dato: 12. juli 2013 Sag: FO-12/ Sagsbehandler: /AZN Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering Indledningsvis skal vi undskylde den meget lange sagsbehandlingstid. Med dette brev vil Forbrugerombudsmanden fremkomme med sin afsluttende vurdering af sagen. Klagen til Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra Nepenthes (nu Verdens Skove.org) over Coca-Colas markedsføring af PlantBottle. Nepenthes fandt, at selskabet anvendte unøjagtige angivelser om flaskematerialet, anvendte overdreven brug af grønne virkemidler og udsagn, som gav associationer til en positiv miljøgevinst, anvendte eget miljømærke, der kunne skabe uklarhed hos forbrugerne om betydningen samt anvendte miljøudsagn, som ikke kunne dokumenteres ved iværksættelsen af markedsføringen. Helhedsindtrykket var efter Nepenthes opfattelse grønvask. Klagen omfattede Coca-Cola trykte markedsføringsmateriale (helsides annoncer i en række aviser samt plakater i to forskellige udgaver), omtalen af PlantBottle på hjemmesiden bannerreklamer på andre hjemmesider samt trykte oplysninger på produktet. FORBRUGEROMBUDSMANDEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Medlem af International Consumer Protection & Enforcement Network (ICPEN) Forudgående korrespondance I anledning af en høring over klagen fremkom De med bemærkninger til sagen den 8. februar På baggrund af vores brev af 18. juli 2011 fremsendte De en yderligere redegørelse i sagen, dateret 25. august I en af 16. december 2011 orienterede De os om en pressemeddelelse, som Coca-Cola havde udsendt den 15. december 2011 om et nyt samarbejde med tre ledende biotekselskaber om udvikling og kommercialisering af en ny version af PlantBottle baseret på 100 % plantebaseret materiale. Den 26. januar 2012 fremkom Verdens Skove med kommentarer til Deres redegørelse af 25. august 2011, og den 2. februar 2012 fremsendte De yderligere kommentarer. Medlem af International Consumer

2 I en af 12. juni 2012 oplyste De, at Coca-Cola havde indledt et samarbejde med en række virksomheder med henblik på at fremme udviklingen og anvendelsen af et 100 % plantebaseret PET materiale. De vedhæftede et telegram af 5. juni 2012 fra Reuters herom. De ønskede at vise, at visionen om Fremtidens Flaske med 100 % organisk materiale fortsat var aktuel, og at der blev arbejdet på virkeliggørelsen af visionen. Retsgrundlag Det følger af markedsføringslovens 3, stk. 1, at markedsføring ikke må være vildledende. Stk. 3 indeholder et dokumentationskrav: " 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. [ ] Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres." Markedsføringslovens 3 skal fortolkes i overensstemmelse med artikel 6 og artikel 7, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (markedsføringsdirektivet), som blev implementeret i dansk ret ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om markedsføring. Markedsføringsdirektivets artikel 7, stk. 1 og 2, om vildledende udeladelser har følgende ordlyd: 1. En handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den i sin faktuelle sammenhæng, idet der tages hensyn til alle elementer og forhold og begrænsningerne ved kommunikationsmediet, udelader væsentlige oplysninger, som gennemsnitsforbrugeren har behov for i den pågældende situation for at træffe en informeret transaktionsbeslutning, og derved foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet. 2. Det betragtes også som en vildledende udeladelse, hvis en erhvervsdrivende, skjuler eller på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde præsenterer væsentlige oplysninger, jf. stk. 1 og under hensyntagen til elementerne i dette stykke, eller undlader at angive den kommercielle hensigt med den pågældende handelspraksis, hvis den ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen, og hvis dette i nogen af disse tilfælde foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet.. 2

3 Markedsføringslovens 1 indeholder et krav om god markedsføringsskik: " 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd." Retspraksis om markedsføringslovens 1 og 3 Sø- & Handelsretten har i en sag om miljømæssige udsagn om plastemballage i forhold til metalemballage udtalt, at der for at hindre illoyal konkurrence må stilles strenge krav til rigtigheden af miljømæssige udsagn. Retten tilkendegav, at sådanne udsagn skal være klare, sande, konkrete og ikke vildledende og skal kunne underbygges af dokumentation fra en uvildig sagkyndig. Retten fandt, at der var sket en overtrædelse af markedsføringslovens 1, 3 og 5 (sidstnævnte paragraf omhandler sammenlignende reklame). Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Forbrugerombudsmanden har gennem 2010 og i starten af 2011 ført forhandlinger med en lang række interesseorganisationer og myndigheder om en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Vejledningen findes på vores hjemmeside under retningslinjer og vejledninger for markedsføring (www.forbrugerombudsmanden.dk). Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til forståelsen af gældende ret og navnlig markedsføringslovens 3 og 1. Generelle krav til en markedsføring Visse krav stilles generelt til en markedsføring. De er nu angivet i vejledningens punkt 6.1. Påstande skal være korrekte og præcise, relevante og afbalancerede og klart formuleret, så forbrugerne umiddelbart forstår dem og ikke bliver vildledt. Hvis den miljømæssige eller etiske påstand er sammensat af en generel påstand og en forklaring, som med et eller flere fortrin underbygger og forklarer den generelle del af påstanden, skal forklaringen også opfylde de foranstående krav. Der skal herudover være tale om en egenskab eller et aspekt af væsentlig betydning for produktet eller aktiviteten, og forklaringen skal angives i umiddelbar tilknytning til den generelle påstand og skal fremgå med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt. 3

4 Forhold eller krav, der følger af lovgivningen, må ikke bruges selvstændigt i markedsføringen, jf. nu også vejledningens punkt 6.1, der tillige omhandler neutral og konkret information. En markedsføring må heller ikke være tilrettelagt sådan, at den på en urimelig måde udnytter forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. Generelt gælder det endvidere, at et markedsføringsbudskab skal revurderes og eventuelt opdateres, hvis det er nødvendigt under hensyn til teknologiudviklingen, sammenlignelige produkter eller andre omstændigheder, som kan forandre nøjagtigheden af budskabet. Et markedsføringstiltag vurderes ud fra det helhedsindtryk, det er egnet til at give forbrugerne, og skal give et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af produktet, den erhvervsdrivendes aktiviteter eller virksomheden som sådan, der markedsføres, jf. nu vejledningens punkt 6.2. Såvel ordlyd, layout, farvevalg, billeder, lyde, symboler og lignende vil efter en helhedsvurdering kunne give indtryk af, at et produkt eller en erhvervsdrivendes aktiviteter har miljømæssige fortrin. Der foretages altid en konkret vurdering af, om markedsføringslovens bestemmelser er overholdt. Ved markedsføring af visioner og målsætninger skal en erhvervsdrivende særligt være opmærksom på markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. Normalt må påstande om målsætninger kun bruges i markedsføringen, hvis den erhvervsdrivende har og fokuserer på klare og konkrete handlingsplaner for at nå denne målsætning. Handlingsplanerne skal være igangsat eller være umiddelbart forestående, og de skal være målbare. Påstanden skal udformes så konkret som muligt og bør også indeholde oplysning om eventuelt allerede opnåede resultater. Vi henviser omkring disse tilkendegivelser nu til vejledningens punkt 9.2. Særlige krav til miljømæssige og etiske påstande, herunder om bæredygtighed En markedsføring med en fx fritstående, generel påstand om, at et produkt er miljøvenligt eller grønt er nu behandlet i vejledningens punkt 7.1. Miljømæssige påstande med en forklaring er behandlet i vejledningens punkt 7.2. Friststående, generelle etiske påstande er nu behandlet i vejledningens punkt 8.1. Etiske påstande med forklaring omhandles i punkt 8.2, og i punkt 8.3 behandles påstande om bæredygtighed. Vi henleder opmærksomheden på, at det af vejledningens punkt 8.3 fremgår, at bæredygtighed både omhandler miljø og etik, og derfor vil 4

5 kravene i såvel vejledningens punkt 7 om miljømæssige påstande som i punkt 8.1 og 8.2 om etiske påstande som udgangspunkt skulle overholdes. Hvor der er fastsat specifikke lovregler mv. på bestemte områder på nationalt og/eller EU-plan, skal en erhvervsdrivende overholde disse. Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen Gennemgang af sagens indhold De bemærkes indledningsvis, at vi for en nærmere beskrivelse af markedsføringen, herunder af anvendte tekster, farver og illustrationer, af de enkelte påstande henviser til de angivne punkter i brev herfra af 18. juli Forbrugerombudsmanden har gennemgået sagen og finder grundlag for at kommentere følgende udsagn nærmere: 1. Udsagn om PlantBottle (fremgik af annoncer i aviser, plakater og bannerreklame og omhandler kampagner for henholdsvis PlantBottle og Hopenhagen ) Vi foretog i brev af 18. juli 2011en samlet vurdering af tekst, farvevalg og illustration. Helhedsindtrykket var baggrunden for vores bemærkning om, at der - når andelen af plantemateriale ikke blev oplyst - blev signaleret, at flasken var lavet af plantemateriale, som ikke belaster miljøet og fuldt ud indgår i naturens kredsløb. Vi skal her blandt andet henvise til, at annoncen/plakaten for PlantBottle øverst indeholdt teksten: Den nye PlantBottle tænker på miljøet, hvor Plant var trykt med grøn farve. Nedenunder fulgte en illustration et billede af en Coca-Cola flaske, hvor der ud af flaskehalsen groede løv, grønne marker, gårde, vindmøller, dyr, sommerfugle, blomster mv. og i midten en i forhold til illustrationen i sin helhed en stor hvid flaske. Henover illustrationen var aftegnet en grøn buet pil vist nok med et får på. Forbrugerombudsmanden har noteret sig Deres oplysninger i relation til udsagnene fremtidens flaske (punkt 1.A.a), plantebaseret materiale (punkt 1.A.b), navnet (punkt 1.A.c) og udsagnet 100 % genanvendelig flaske. Angivelsen plantebaseret materiale Det er vores opfattelse, at angivelsen plantebaseret materiale uden nogen form for specifikation/modifikation umiddelbart ville blive opfattet af forbrugeren som et materialeindhold, der hovedsagelig bestod af planter, og at der ved produktionen af flasken herudover alene var anvendt genbrugsplast. Indholdet af oliebaseret materiale, som udgør 35 % af flaskens materialeindhold, blev ikke oplyst. Dette forhold anser vi 5

6 for en vildledende udeladelse, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, og jf. artikel 7, stk. 1, i markedsføringsdirektivet. Vi finder således, at der under hensyn til det samlede helhedsindtryk af flasken i markedsføringen af denne bør oplyses om andelen på 35 % af oliebaseret plastmateriale. Betegnelsen PlantBottle I tilknytning til det foranstående afsnit bemærker vi, at da flasken maksimalt indeholder 15 % plantemateriale, finder vi det fortsat ikke uproblematisk at anvende betegnelsen PlantBottle og at anvende den grønne farve på plant, men vi foretager ikke videre på indeværende tidspunkt. Vi har her henset til Deres oplysning om, at labels mv. fremover altid vil indeholde oplysning om størrelsen af planteindholdet. Samtidig skal vi dog, idet vi henviser til punkt 9.1 i Forbrugerombudsmandens vejledning, anmode om, at selskabet på ny overvejer markedsføringen af navnet, herunder brugen af den grønne farve. Angivelsen 100 % genanvendelig flaske Det er vores opfattelse, at angivelserne i de foreliggende sammenhænge giver et budskab til gennemsnitsforbrugeren om et miljømæssigt fortrin. Angivelsen af, at flasken er 100 % genanvendelig kan imidlertid ikke anvendes isoleret set, da markedsførte miljøfortrin ikke må være sædvanligt forekommende for tilsvarende produkter, jf. nu vejledningens punkt 7.2. Den tilhørende forklaring på hjemmesiden har vi ikke bemærkninger til. Udsagnet fremtidens flaske er lavet af 100 % fornybare ressourcer På markedsføringstidspunktet var der ikke dokumentation for, at målet var realiserbart, hvorfor der syntes at være stor usikkerhed om rigtigheden af budskabet, som PlantBottle blev holdt op mod i og med, at det blev angivet, at den var et første skridt på vejen. I hvilket omfang udviklingen indtil i dag og selskabets engagement i udviklingen af flasker baseret på materiale fra planter nu giver grundlag for en markedsføring af PlantBottle som fremtidens flaske, kan vi ikke afgøre på det foreliggende grundlag. Vi henviser til kravene i vejledningen. Det er sammenfattende Forbrugerombudsmandens opfattelse, idet vi her bemærker, at vi har lagt vægt på de påpegede forhold i brev af 18. juli 2011, at markedsføringen på det givne tidspunkt for anvendelsen af annoncen/plakaten/bannerreklamen med de omhandlede indhold ikke gav et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af flasken. Vi finder, at 6

7 udsagnene var vildledende, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, jf. artikel 7, stk. 1, og 2 i markedsføringsdirektivet. Særligt om Hopenhagen De oplyste, at Hopenhagen var et FN-initiativ. Hopenhagen plakaten havde under overskriften Hopenhagen en tilsvarende grafik som PlantBottle plakaten/annoncen, idet Coca-Cola flasken dog her var helt rød med hvid skrift. Ud for flasken var angivet: A Bottle of Hope. Vi fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger, at det måtte lægges til grund, at kampagnen i første række havde et kommercielt sigte. Videre fandt vi umiddelbart, at denne markedsføring i ordlyd såvel som grafik - af en Coca-Cola flaske som A bottle of Hope signalerede, at der blev skabt håb for miljøet/klimaet ved køb af flasken, og at der blev spillet på forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. Herudover anså vi det for uklart, hvori håbet bestod, selv om der er en henvisning til den engelske livepositively.com/hope om selskabets engagementer og initiativer. Det er vores opfattelse, at kampagnen ikke var i overensstemmelse med god markedsføringsskik, eftersom der ikke blev givet en letforståelig forklaring. De oplyste, at selskabet ikke vil anvende materialet og de deri nævnte udsagn igen, ligesom selskabet i sin fremtidige markedsføring vil tage hensyn til Forbrugerombudsmandens vejledning. Det blev videre oplyst, at selskabet i sin markedsføring af PlantBottle vil undgå at spille på forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. 2. Etiket på Coca-Cola PlantBottle, som vist i bilag E. På etikken var trykt PlantBottle logoet og derunder var angivet: Plant Bottle er The Coca-Cola Company s første skridt mod fremtidens flaske. Den består af genbrugsplast og plantebaseret materiale. Materialet er 100 % genanvendeligt. Læs mere om PlantBottle på Vi finder, at etikettens formulering består af genbrugsplast og plantebaseret materiale uden information om det oliebaserede plast materiale er udtryk for en vildledende udeladelse. Den manglende information anses således for væsentlig. De oplyste, at formuleringen på 2009 etiketten næppe var tilstrækkelig klar eller præcis. Selskabet vil drage omsorg for, at både labels og anden PlantBottle markedsføring altid deklarerer indholdet af plantemateriale 7

8 og genanvendt PET materiale, ligesom der fortsat vil kunne findes mere detaljeret information på selskabets hjemmeside. 3. Hjemmesiden Selskabet erklærede sig enig i, at hjemmesiden som minimum må indeholde en letforståelig forklaring på og uddybning af de anvendte udsagn. Selskabet erklærede sig også enig i, at der på hjemmesiden var anvendt upræcise og delvist selvmodsigende formuleringer. Selskabet fjernede på den baggrund de kommenterede tekster og erstattede disse med en ny, kortfattet PlantBottle tekst, som, De mente, opfylder alle rimelige krav til selskabets kommunikation om PlantBottle. De oplyste videre, at selskabet fremover løbende vil supplere og opdatere på baggrund af nyhøstede erfaringer og ny teknisk viden. Det bemærkes, at vi ikke har kunnet konstatere nogen opdatering i perioden fra august 2011 og indtil nu. Angivelsen miljøvenlig Vedrørende markedsføringen af flasken som miljøvenlig (punkt 3.b) er det vores opfattelse, at De ikke har dokumenteret, at denne påstand var berettiget at anvende på markedsføringstidspunktet. Vi henviser til kravene i den nugældende vejledning, der er en udmøntning af de krav, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse som hovedregel kan stilles til markedsføringen på miljøområdet. De anførte, at betegnelsen næppe var hensigtsmæssig, hvorfor selskabet vil overveje sin fremtidige terminologi. Vi er ikke bekendt med, at udsagnet miljøvenlig anvendes i dag. Angivelsen reduktion i CO2-aftrykket I forlængelse heraf ses på påstandene om reduktion i CO2-aftrykket (punkt 3.c). De bemærkede til Forbrugerombudsmandens gennemgang, at selskabet forventede, at de endelige CO2 tal med en samlet LCA (livscyklus) Analyse forelå inden udgangen af Den er ikke modtaget hos Forbrugerombudsmanden og er heller ikke omtalt på selskabets hjemmeside. De fremsendte vurderinger fra to professorer kan ikke erstatte en samlet LCA. Forbrugerombudsmanden finder, at den stedfundne markedsføring indebærer en vildledning i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, og en manglende overensstemmelse med lovens 1 om god markedsføringsskik. De oplyste senest, at hvad navnlig angår CO2 anprisninger, har selskabet taget Forbrugerombudsmandens vejledning til efterretning og har følgelig valgt foreløbigt helt at undlade sådanne anprisninger, indtil den igangværende livscyklus-analyse er klar til offentliggørelse. Vi bemærker hertil, at det på hjemmesiden angives som et miljømæssigt fortrin, at flasken reducerer CO2-udledningen. En sådan angivelse skal kunne 8

9 dokumenteres, og hvis den fortsat ikke kan det, må den fjernes fra hjemmesiden. Særligt om forklaringen på, at angivelsen af planteandelen i en færdig flaske skal angives til op til 15 % Vi anser ikke forklaringen på, at angivelsen af planteandelen i en færdig flaske skal angives til op til 15 % for tilstrækkelig tydelig. Vi henstiller, at selskabet så vidt muligt for fremtiden oplyser minimumsprocentandelen af plantematerialet eller forklarer tydeligere for gennemsnitsforbrugeren, hvorfor angivelsen anvendes. Særligt om vendingen en ny flaske, der giver dig håb, hver gang du tager den ned af hylden, drikker den og giver den tilbage Omkring vendingen en ny flaske, der giver dig håb, hver gang du tager den ned af hylden (punkt 3.e), drikker den og giver den tilbage oplyste De, at teksten var fjernet fra hjemmesiden og ikke ville blive brugt i selskabets markedsføring af PlantBottle fremover. Vi skal henlede Deres opmærksomhed på, at selskabet fortsat anvender formuleringen på hjemmesiden. Angivelsen anses ikke for at være i overensstemmelse med god markedsføringsskik og må fjernes fra hjemmesiden. Særligt om klimakampagnen I afsnittet om investering i en bæredygtig fremtid oplyses det, at selskabet støtter klimakampagnen Udsagnet er vildledende her i 2013, eftersom kampagnen er lukket ned med udgangen af 2009, hvilket der ifølge Energistyrelsen er informeret om i en . Linket til hjemmesiden er som følge heraf heller ikke længere validt. Det var endvidere aftalt, at deltagerne i partnerskabet kunne anvende logoet med isbjørnen, så længe kampagnen løb. Logoet og teksten må på denne baggrund fjernes fra hjemmesiden. I øvrigt foreliggende oplysninger på hjemmesiden i dag Med hensyn til de foreliggende oplysninger på hjemmesiden i dag bemærker vi, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres, og at brugen af påstande om bæredygtighed skal opfylde vejledningens punkt 8.3. Ved profilering af selskabet skal vejledningens punkt 9 overholdes, hvilket bl.a. betyder, at der skal være tale om en ajourført status, og de særlige krav til markedsføringen af målsætninger skal være iagttaget. Vi beder Dem genoverveje, om det er korrekt at beskrive flasken som bestående af op til 65 % fornybare materialer, idet den genanvendte PETplast jo også oprindeligt er tilvejebragt ved anvendelse af oliebaseret plast materiale. 9

10 4. PlantBottle logoet De oplyste, at logoet består af en kombination af ordet PlantBottle og det velkendte symbol for genanvendelighed. Logoet var fremlagt som bilag D i Deres besvarelse. Vores bemærkning om varierende indhold af plantemateriale var en følge af, at mængden af plantemateriale i flaskerne som vi har forstået det kan variere fra marked til marked. Men samme logo anvendes på trods heraf overalt. De oplyste, at logoet var udviklet og ejes af The Coca-Cola Company. Logoet og den grønne farve/baggrund signalerer efter selskabets opfattelse genanvendelighed, men også at der er tale om en flaske med særlige miljømæssige fortrin fremfor standard PET flasker, herunder som følge af planteandelen på op til 15 %. Selskabet vil fremover altid anvende logoet i umiddelbar tilknytning til en tekstboks eller lignende skriftlig information, hvor det klart og tydeligt kommunikeres, at planteandelen andrager op til 15 % af PET massen, og at der herudover indgår 50 % genanvendt PET materiale. Vi henviser til vejledningens punkt 10 om brug af mærkningsordninger mv., særligt punkterne 10.1 og Vi henviser til bemærkningerne ovenfor under punkt 1 om navnet PlantBottle og bemærker, at efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, er anvendelsen af logoet heller ikke uproblematisk, og det bør i hvert fald ikke anvendes uden en angivelse af indholdet af plantemateriale og genanvendt PET materiale. Der er endvidere spørgsmålet om genanvendelighed og ligheden med Möbiusløkken. Der er en vis lighed med mærket Möbiusløkken, hvilket kan rejse spørgsmål om forveksling med dette mærke. Forbrugerombudsmanden er af ressourcemæssige grunde ikke gået nærmere ind i vurderingen af risikoen for forveksling, men da en sådan ikke kan udelukkes, henstiller vi, at Coca-Cola er varsom med at anvende udtryk som kan give anledning til forveksling. Vi henstiller videre, at selskabet i sin markedsføring er opmærksom på ISO standarden og ICC Kodeks og Framework, som omtalt i vores brev af 18.juli Fremtidig markedsføring Overordnet set bemærker vi, at selskabet naturligvis vil kunne markedsføre miljømæssige fortrin i det omfang, der er belæg for disse, og faktiske forhold kan dokumenteres, jf. Forbrugerombudsmandens vejledning. Der erindres her om, at kravene er forskellige alt efter, om der anvendes fritstående, generelle påstande eller påstande med forklaring. 10

11 De oplyste, at markedsføringsmaterialet allerede er ændret i et vist omfang, og herudover tilkendegav De, at selskabet fremover i sine bestræbelser på at tilrettelægge sin markedsføring i overensstemmelse med gældende dansk lov vil være opmærksom på kravene i vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Vi går herefter ud fra, at selskabet nu i sin markedsføring vil tage højde for Forbrugerombudsmandens tilkendegivelser i det foregående og tilretter hjemmeside og øvrigt markedsføringsmateriale i fornødent omfang. Vi afslutter hermed sagen. Kopi af dette brev er sendt til Verdens Skove. Med venlig hilsen På Forbrugerombudsmandens vegne Anne Zerman Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. 11

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. april 2015 Sag 267/2013 (1. afdeling) Papiruld Danmark A/S (advokat Jane Frederikke Land) mod Rockwool A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans

Læs mere

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School

Bachelorprojekt. Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Bachelorprojekt Erhvervsøkonomi- og erhvervsjurastudiet 6. Semester 2010 Copenhagen Business School Sabine Bøge Larsen Sofie Stage Pedersen Juridisk vejleder: Elisabeth Thuesen Økonomisk vejleder: Jens

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Sag: FO-13/10905 Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1. Direktivet om

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring

Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Forbrugerombudsmandens vejledning om børn, unge og markedsføring Udkast sendt i offentlig høring den 24.april 2014 Indhold 1. Indledning... 3 1.1. Baggrund... 3 1.2. Formål... 3 2. Lovgrundlaget... 4 2.1.

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for Zendium sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. maj 2013 Sagsnr: 2012-007136 Kaspar D. Lindhardt Chefkonsulent kdl@kulturstyrelsen.dk Klage over reklame for Zendium

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel

Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel Datatilsynets beslutning om ikke at indlede en generel tilsynssag En mand klagede til Datatilsynet over ToldSkats behandling af personoplysninger om ham i forbindelse med udsendelsen af selvangivelser

Læs mere

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn.

K har på denne baggrund overtrådt navneeneretten i FIL 7, stk. 5 ved at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn. Kendelse af 9. februar 2010 (J.nr. 2009-0019017) Andelskasse påbudt at ophøre med at anvende betegnelsen bank i forbindelse med sit navn, herunder at slette ordet bank fra andelskassens domænenavn. Lov

Læs mere

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006

Reklameidentifikation skjult reklame. Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning, juli 2006 Reklameidentifikation - Skjult reklame Forbrugerombudsmandens vejledning juli 2006 1. Forord En reklame skal fremstå således,

Læs mere

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport

Under punkt 6.15. (Egne genstande) udtalte jeg bl.a. følgende i min opfølgnings rapport FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 22. juni 2005 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) vedrørende min inspektion den 21. august 2002 af Arresthuset i Randers. I rapporten meddelte jeg at jeg afventede svar/underretning

Læs mere

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen

Indhold Praksis fra Forbrugerombudsmanden, Forbrugerklagenævnet og Forbrugerstyrelsen Forbrugerjura 2006 Forbrugerjura 2006 April 2007 Gratis e-publikation Forbrugerstyrelsen Amagerfælledvej 56 2300 København S Telefon: 32 66 90 00 Telefax: 32 66 91 00 E-post: forbrug@forbrug.dk Hjemmesiden:

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN

AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN AFGØRELSER OG UDTALELSER I 2011 NASDAQ OMX KØBENHAVN 1 NASDAQ OMX Københavns Afgørelser og Udtalelser i 2011 I FORORD... 3 I. BØRSMARKEDET... 4 1. PÅTALER... 4 1.1 ANSÆTTELSE AF NY DIREKTØR... 4 1.2 KORREKTE

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser

Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud af private uddannelser Uddannelsesudvalget 2008-09 UDU alm. del Bilag 340 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Christiansborg Redegørelse til Folketingets Uddannelsesudvalg om forskellige 27. maj 2009 spørgsmål vedr. udbud

Læs mere

Forbrugerombudsmandens

Forbrugerombudsmandens Forbrugerombudsmandens ÅRSBERETNING 2012 indholdsfortegnelse FORORD V/ HENRIK ØE 3 1.0. INDLEDNING 5 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING 6 3.0. RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 8 4.0. INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE

Læs mere

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI)

ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter. Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) ENLI s guide om brug af sociale medier i reklameaktiviteter Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) Version 1.3 Februar 2015 NB! Er pr. 19. februar 2015 opdateret med et bilag. Hele guiden, inkl. bilag

Læs mere

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning

Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning 2011 5-3. Uacceptabel og særdeles kritisabel sagsbehandling i sag om voldsoffererstatning En kvinde søgte i 2005 erstatning som voldsoffer hos det grønlandske erstatningsnævn. I 2009 klagede kvinden til

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B.

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M. Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG D O M Afsagt den 9. februar 2011 af Sø- og Handelsretten sammensat af vicepræsident Michael B. Elmer (retsformand) samt medlemmerne direktør Kai Wöldike Bested og

Læs mere

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag

Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 23. juni 2010 4/0120-0500-0029 /KLE/LD/JKM Rådsmødet den 23. juni 2010 Nykredits annoncerede forhøjelse af privatkunders administrationsbidrag 1. Resumé...2 2. Afgørelse...5 3. Sagsfremstilling...6 3.1.

Læs mere

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning

Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Vejledning Mulighederne for dialog ved udbud Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk On-line ISBN:

Læs mere