Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen 60 2900 Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering"

Transkript

1 Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen Hellerup Att.: Advokat Carsten Conrad Dato: 12. juli 2013 Sag: FO-12/ Sagsbehandler: /AZN Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering Indledningsvis skal vi undskylde den meget lange sagsbehandlingstid. Med dette brev vil Forbrugerombudsmanden fremkomme med sin afsluttende vurdering af sagen. Klagen til Forbrugerombudsmanden Forbrugerombudsmanden modtog en klage fra Nepenthes (nu Verdens Skove.org) over Coca-Colas markedsføring af PlantBottle. Nepenthes fandt, at selskabet anvendte unøjagtige angivelser om flaskematerialet, anvendte overdreven brug af grønne virkemidler og udsagn, som gav associationer til en positiv miljøgevinst, anvendte eget miljømærke, der kunne skabe uklarhed hos forbrugerne om betydningen samt anvendte miljøudsagn, som ikke kunne dokumenteres ved iværksættelsen af markedsføringen. Helhedsindtrykket var efter Nepenthes opfattelse grønvask. Klagen omfattede Coca-Cola trykte markedsføringsmateriale (helsides annoncer i en række aviser samt plakater i to forskellige udgaver), omtalen af PlantBottle på hjemmesiden bannerreklamer på andre hjemmesider samt trykte oplysninger på produktet. FORBRUGEROMBUDSMANDEN Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Fax CVR-nr ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET Medlem af International Consumer Protection & Enforcement Network (ICPEN) Forudgående korrespondance I anledning af en høring over klagen fremkom De med bemærkninger til sagen den 8. februar På baggrund af vores brev af 18. juli 2011 fremsendte De en yderligere redegørelse i sagen, dateret 25. august I en af 16. december 2011 orienterede De os om en pressemeddelelse, som Coca-Cola havde udsendt den 15. december 2011 om et nyt samarbejde med tre ledende biotekselskaber om udvikling og kommercialisering af en ny version af PlantBottle baseret på 100 % plantebaseret materiale. Den 26. januar 2012 fremkom Verdens Skove med kommentarer til Deres redegørelse af 25. august 2011, og den 2. februar 2012 fremsendte De yderligere kommentarer. Medlem af International Consumer

2 I en af 12. juni 2012 oplyste De, at Coca-Cola havde indledt et samarbejde med en række virksomheder med henblik på at fremme udviklingen og anvendelsen af et 100 % plantebaseret PET materiale. De vedhæftede et telegram af 5. juni 2012 fra Reuters herom. De ønskede at vise, at visionen om Fremtidens Flaske med 100 % organisk materiale fortsat var aktuel, og at der blev arbejdet på virkeliggørelsen af visionen. Retsgrundlag Det følger af markedsføringslovens 3, stk. 1, at markedsføring ikke må være vildledende. Stk. 3 indeholder et dokumentationskrav: " 3. Erhvervsdrivende må ikke anvende vildledende eller urigtige angivelser eller udelade væsentlige informationer, såfremt dette er egnet til mærkbart at forvride forbrugernes eller andre erhvervsdrivendes økonomiske adfærd på markedet. [ ] Stk. 3. Rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres." Markedsføringslovens 3 skal fortolkes i overensstemmelse med artikel 6 og artikel 7, stk. 1 og 2, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/29/EF af 11. maj 2005 om virksomheders urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked (markedsføringsdirektivet), som blev implementeret i dansk ret ved lov nr af 20. december 2006 om ændring af lov om markedsføring. Markedsføringsdirektivets artikel 7, stk. 1 og 2, om vildledende udeladelser har følgende ordlyd: 1. En handelspraksis betragtes som vildledende, hvis den i sin faktuelle sammenhæng, idet der tages hensyn til alle elementer og forhold og begrænsningerne ved kommunikationsmediet, udelader væsentlige oplysninger, som gennemsnitsforbrugeren har behov for i den pågældende situation for at træffe en informeret transaktionsbeslutning, og derved foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet. 2. Det betragtes også som en vildledende udeladelse, hvis en erhvervsdrivende, skjuler eller på en uklar, uforståelig, dobbelttydig eller uhensigtsmæssig måde præsenterer væsentlige oplysninger, jf. stk. 1 og under hensyntagen til elementerne i dette stykke, eller undlader at angive den kommercielle hensigt med den pågældende handelspraksis, hvis den ikke allerede fremgår tydeligt af sammenhængen, og hvis dette i nogen af disse tilfælde foranlediger gennemsnitsforbrugeren eller kan forventes at foranledige denne til at træffe en transaktionsbeslutning, som han ellers ikke ville have truffet.. 2

3 Markedsføringslovens 1 indeholder et krav om god markedsføringsskik: " 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser. Stk. 2. Markedsføring, der angår forbrugernes økonomiske interesser, må ikke være egnet til mærkbart at forvride deres økonomiske adfærd." Retspraksis om markedsføringslovens 1 og 3 Sø- & Handelsretten har i en sag om miljømæssige udsagn om plastemballage i forhold til metalemballage udtalt, at der for at hindre illoyal konkurrence må stilles strenge krav til rigtigheden af miljømæssige udsagn. Retten tilkendegav, at sådanne udsagn skal være klare, sande, konkrete og ikke vildledende og skal kunne underbygges af dokumentation fra en uvildig sagkyndig. Retten fandt, at der var sket en overtrædelse af markedsføringslovens 1, 3 og 5 (sidstnævnte paragraf omhandler sammenlignende reklame). Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Forbrugerombudsmanden har gennem 2010 og i starten af 2011 ført forhandlinger med en lang række interesseorganisationer og myndigheder om en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen. Vejledningen findes på vores hjemmeside under retningslinjer og vejledninger for markedsføring ( Vejledningen indeholder fortolkningsbidrag til forståelsen af gældende ret og navnlig markedsføringslovens 3 og 1. Generelle krav til en markedsføring Visse krav stilles generelt til en markedsføring. De er nu angivet i vejledningens punkt 6.1. Påstande skal være korrekte og præcise, relevante og afbalancerede og klart formuleret, så forbrugerne umiddelbart forstår dem og ikke bliver vildledt. Hvis den miljømæssige eller etiske påstand er sammensat af en generel påstand og en forklaring, som med et eller flere fortrin underbygger og forklarer den generelle del af påstanden, skal forklaringen også opfylde de foranstående krav. Der skal herudover være tale om en egenskab eller et aspekt af væsentlig betydning for produktet eller aktiviteten, og forklaringen skal angives i umiddelbar tilknytning til den generelle påstand og skal fremgå med tilnærmelsesvis samme meddelelseseffekt. 3

4 Forhold eller krav, der følger af lovgivningen, må ikke bruges selvstændigt i markedsføringen, jf. nu også vejledningens punkt 6.1, der tillige omhandler neutral og konkret information. En markedsføring må heller ikke være tilrettelagt sådan, at den på en urimelig måde udnytter forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. Generelt gælder det endvidere, at et markedsføringsbudskab skal revurderes og eventuelt opdateres, hvis det er nødvendigt under hensyn til teknologiudviklingen, sammenlignelige produkter eller andre omstændigheder, som kan forandre nøjagtigheden af budskabet. Et markedsføringstiltag vurderes ud fra det helhedsindtryk, det er egnet til at give forbrugerne, og skal give et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af produktet, den erhvervsdrivendes aktiviteter eller virksomheden som sådan, der markedsføres, jf. nu vejledningens punkt 6.2. Såvel ordlyd, layout, farvevalg, billeder, lyde, symboler og lignende vil efter en helhedsvurdering kunne give indtryk af, at et produkt eller en erhvervsdrivendes aktiviteter har miljømæssige fortrin. Der foretages altid en konkret vurdering af, om markedsføringslovens bestemmelser er overholdt. Ved markedsføring af visioner og målsætninger skal en erhvervsdrivende særligt være opmærksom på markedsføringslovens 1 om god markedsføringsskik. Normalt må påstande om målsætninger kun bruges i markedsføringen, hvis den erhvervsdrivende har og fokuserer på klare og konkrete handlingsplaner for at nå denne målsætning. Handlingsplanerne skal være igangsat eller være umiddelbart forestående, og de skal være målbare. Påstanden skal udformes så konkret som muligt og bør også indeholde oplysning om eventuelt allerede opnåede resultater. Vi henviser omkring disse tilkendegivelser nu til vejledningens punkt 9.2. Særlige krav til miljømæssige og etiske påstande, herunder om bæredygtighed En markedsføring med en fx fritstående, generel påstand om, at et produkt er miljøvenligt eller grønt er nu behandlet i vejledningens punkt 7.1. Miljømæssige påstande med en forklaring er behandlet i vejledningens punkt 7.2. Friststående, generelle etiske påstande er nu behandlet i vejledningens punkt 8.1. Etiske påstande med forklaring omhandles i punkt 8.2, og i punkt 8.3 behandles påstande om bæredygtighed. Vi henleder opmærksomheden på, at det af vejledningens punkt 8.3 fremgår, at bæredygtighed både omhandler miljø og etik, og derfor vil 4

5 kravene i såvel vejledningens punkt 7 om miljømæssige påstande som i punkt 8.1 og 8.2 om etiske påstande som udgangspunkt skulle overholdes. Hvor der er fastsat specifikke lovregler mv. på bestemte områder på nationalt og/eller EU-plan, skal en erhvervsdrivende overholde disse. Forbrugerombudsmandens vurdering af sagen Gennemgang af sagens indhold De bemærkes indledningsvis, at vi for en nærmere beskrivelse af markedsføringen, herunder af anvendte tekster, farver og illustrationer, af de enkelte påstande henviser til de angivne punkter i brev herfra af 18. juli Forbrugerombudsmanden har gennemgået sagen og finder grundlag for at kommentere følgende udsagn nærmere: 1. Udsagn om PlantBottle (fremgik af annoncer i aviser, plakater og bannerreklame og omhandler kampagner for henholdsvis PlantBottle og Hopenhagen ) Vi foretog i brev af 18. juli 2011en samlet vurdering af tekst, farvevalg og illustration. Helhedsindtrykket var baggrunden for vores bemærkning om, at der - når andelen af plantemateriale ikke blev oplyst - blev signaleret, at flasken var lavet af plantemateriale, som ikke belaster miljøet og fuldt ud indgår i naturens kredsløb. Vi skal her blandt andet henvise til, at annoncen/plakaten for PlantBottle øverst indeholdt teksten: Den nye PlantBottle tænker på miljøet, hvor Plant var trykt med grøn farve. Nedenunder fulgte en illustration et billede af en Coca-Cola flaske, hvor der ud af flaskehalsen groede løv, grønne marker, gårde, vindmøller, dyr, sommerfugle, blomster mv. og i midten en i forhold til illustrationen i sin helhed en stor hvid flaske. Henover illustrationen var aftegnet en grøn buet pil vist nok med et får på. Forbrugerombudsmanden har noteret sig Deres oplysninger i relation til udsagnene fremtidens flaske (punkt 1.A.a), plantebaseret materiale (punkt 1.A.b), navnet (punkt 1.A.c) og udsagnet 100 % genanvendelig flaske. Angivelsen plantebaseret materiale Det er vores opfattelse, at angivelsen plantebaseret materiale uden nogen form for specifikation/modifikation umiddelbart ville blive opfattet af forbrugeren som et materialeindhold, der hovedsagelig bestod af planter, og at der ved produktionen af flasken herudover alene var anvendt genbrugsplast. Indholdet af oliebaseret materiale, som udgør 35 % af flaskens materialeindhold, blev ikke oplyst. Dette forhold anser vi 5

6 for en vildledende udeladelse, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, og jf. artikel 7, stk. 1, i markedsføringsdirektivet. Vi finder således, at der under hensyn til det samlede helhedsindtryk af flasken i markedsføringen af denne bør oplyses om andelen på 35 % af oliebaseret plastmateriale. Betegnelsen PlantBottle I tilknytning til det foranstående afsnit bemærker vi, at da flasken maksimalt indeholder 15 % plantemateriale, finder vi det fortsat ikke uproblematisk at anvende betegnelsen PlantBottle og at anvende den grønne farve på plant, men vi foretager ikke videre på indeværende tidspunkt. Vi har her henset til Deres oplysning om, at labels mv. fremover altid vil indeholde oplysning om størrelsen af planteindholdet. Samtidig skal vi dog, idet vi henviser til punkt 9.1 i Forbrugerombudsmandens vejledning, anmode om, at selskabet på ny overvejer markedsføringen af navnet, herunder brugen af den grønne farve. Angivelsen 100 % genanvendelig flaske Det er vores opfattelse, at angivelserne i de foreliggende sammenhænge giver et budskab til gennemsnitsforbrugeren om et miljømæssigt fortrin. Angivelsen af, at flasken er 100 % genanvendelig kan imidlertid ikke anvendes isoleret set, da markedsførte miljøfortrin ikke må være sædvanligt forekommende for tilsvarende produkter, jf. nu vejledningens punkt 7.2. Den tilhørende forklaring på hjemmesiden har vi ikke bemærkninger til. Udsagnet fremtidens flaske er lavet af 100 % fornybare ressourcer På markedsføringstidspunktet var der ikke dokumentation for, at målet var realiserbart, hvorfor der syntes at være stor usikkerhed om rigtigheden af budskabet, som PlantBottle blev holdt op mod i og med, at det blev angivet, at den var et første skridt på vejen. I hvilket omfang udviklingen indtil i dag og selskabets engagement i udviklingen af flasker baseret på materiale fra planter nu giver grundlag for en markedsføring af PlantBottle som fremtidens flaske, kan vi ikke afgøre på det foreliggende grundlag. Vi henviser til kravene i vejledningen. Det er sammenfattende Forbrugerombudsmandens opfattelse, idet vi her bemærker, at vi har lagt vægt på de påpegede forhold i brev af 18. juli 2011, at markedsføringen på det givne tidspunkt for anvendelsen af annoncen/plakaten/bannerreklamen med de omhandlede indhold ikke gav et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk af flasken. Vi finder, at 6

7 udsagnene var vildledende, jf. markedsføringslovens 3, stk. 1, jf. artikel 7, stk. 1, og 2 i markedsføringsdirektivet. Særligt om Hopenhagen De oplyste, at Hopenhagen var et FN-initiativ. Hopenhagen plakaten havde under overskriften Hopenhagen en tilsvarende grafik som PlantBottle plakaten/annoncen, idet Coca-Cola flasken dog her var helt rød med hvid skrift. Ud for flasken var angivet: A Bottle of Hope. Vi fandt på baggrund af de foreliggende oplysninger, at det måtte lægges til grund, at kampagnen i første række havde et kommercielt sigte. Videre fandt vi umiddelbart, at denne markedsføring i ordlyd såvel som grafik - af en Coca-Cola flaske som A bottle of Hope signalerede, at der blev skabt håb for miljøet/klimaet ved køb af flasken, og at der blev spillet på forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. Herudover anså vi det for uklart, hvori håbet bestod, selv om der er en henvisning til den engelske livepositively.com/hope om selskabets engagementer og initiativer. Det er vores opfattelse, at kampagnen ikke var i overensstemmelse med god markedsføringsskik, eftersom der ikke blev givet en letforståelig forklaring. De oplyste, at selskabet ikke vil anvende materialet og de deri nævnte udsagn igen, ligesom selskabet i sin fremtidige markedsføring vil tage hensyn til Forbrugerombudsmandens vejledning. Det blev videre oplyst, at selskabet i sin markedsføring af PlantBottle vil undgå at spille på forbrugernes bekymring for miljøet eller deres eventuelle manglende viden om miljø- og klimaforhold. 2. Etiket på Coca-Cola PlantBottle, som vist i bilag E. På etikken var trykt PlantBottle logoet og derunder var angivet: Plant Bottle er The Coca-Cola Company s første skridt mod fremtidens flaske. Den består af genbrugsplast og plantebaseret materiale. Materialet er 100 % genanvendeligt. Læs mere om PlantBottle på Vi finder, at etikettens formulering består af genbrugsplast og plantebaseret materiale uden information om det oliebaserede plast materiale er udtryk for en vildledende udeladelse. Den manglende information anses således for væsentlig. De oplyste, at formuleringen på 2009 etiketten næppe var tilstrækkelig klar eller præcis. Selskabet vil drage omsorg for, at både labels og anden PlantBottle markedsføring altid deklarerer indholdet af plantemateriale 7

8 og genanvendt PET materiale, ligesom der fortsat vil kunne findes mere detaljeret information på selskabets hjemmeside. 3. Hjemmesiden Selskabet erklærede sig enig i, at hjemmesiden som minimum må indeholde en letforståelig forklaring på og uddybning af de anvendte udsagn. Selskabet erklærede sig også enig i, at der på hjemmesiden var anvendt upræcise og delvist selvmodsigende formuleringer. Selskabet fjernede på den baggrund de kommenterede tekster og erstattede disse med en ny, kortfattet PlantBottle tekst, som, De mente, opfylder alle rimelige krav til selskabets kommunikation om PlantBottle. De oplyste videre, at selskabet fremover løbende vil supplere og opdatere på baggrund af nyhøstede erfaringer og ny teknisk viden. Det bemærkes, at vi ikke har kunnet konstatere nogen opdatering i perioden fra august 2011 og indtil nu. Angivelsen miljøvenlig Vedrørende markedsføringen af flasken som miljøvenlig (punkt 3.b) er det vores opfattelse, at De ikke har dokumenteret, at denne påstand var berettiget at anvende på markedsføringstidspunktet. Vi henviser til kravene i den nugældende vejledning, der er en udmøntning af de krav, der efter Forbrugerombudsmandens opfattelse som hovedregel kan stilles til markedsføringen på miljøområdet. De anførte, at betegnelsen næppe var hensigtsmæssig, hvorfor selskabet vil overveje sin fremtidige terminologi. Vi er ikke bekendt med, at udsagnet miljøvenlig anvendes i dag. Angivelsen reduktion i CO2-aftrykket I forlængelse heraf ses på påstandene om reduktion i CO2-aftrykket (punkt 3.c). De bemærkede til Forbrugerombudsmandens gennemgang, at selskabet forventede, at de endelige CO2 tal med en samlet LCA (livscyklus) Analyse forelå inden udgangen af Den er ikke modtaget hos Forbrugerombudsmanden og er heller ikke omtalt på selskabets hjemmeside. De fremsendte vurderinger fra to professorer kan ikke erstatte en samlet LCA. Forbrugerombudsmanden finder, at den stedfundne markedsføring indebærer en vildledning i strid med markedsføringslovens 3, stk. 1, og en manglende overensstemmelse med lovens 1 om god markedsføringsskik. De oplyste senest, at hvad navnlig angår CO2 anprisninger, har selskabet taget Forbrugerombudsmandens vejledning til efterretning og har følgelig valgt foreløbigt helt at undlade sådanne anprisninger, indtil den igangværende livscyklus-analyse er klar til offentliggørelse. Vi bemærker hertil, at det på hjemmesiden angives som et miljømæssigt fortrin, at flasken reducerer CO2-udledningen. En sådan angivelse skal kunne 8

9 dokumenteres, og hvis den fortsat ikke kan det, må den fjernes fra hjemmesiden. Særligt om forklaringen på, at angivelsen af planteandelen i en færdig flaske skal angives til op til 15 % Vi anser ikke forklaringen på, at angivelsen af planteandelen i en færdig flaske skal angives til op til 15 % for tilstrækkelig tydelig. Vi henstiller, at selskabet så vidt muligt for fremtiden oplyser minimumsprocentandelen af plantematerialet eller forklarer tydeligere for gennemsnitsforbrugeren, hvorfor angivelsen anvendes. Særligt om vendingen en ny flaske, der giver dig håb, hver gang du tager den ned af hylden, drikker den og giver den tilbage Omkring vendingen en ny flaske, der giver dig håb, hver gang du tager den ned af hylden (punkt 3.e), drikker den og giver den tilbage oplyste De, at teksten var fjernet fra hjemmesiden og ikke ville blive brugt i selskabets markedsføring af PlantBottle fremover. Vi skal henlede Deres opmærksomhed på, at selskabet fortsat anvender formuleringen på hjemmesiden. Angivelsen anses ikke for at være i overensstemmelse med god markedsføringsskik og må fjernes fra hjemmesiden. Særligt om klimakampagnen I afsnittet om investering i en bæredygtig fremtid oplyses det, at selskabet støtter klimakampagnen Udsagnet er vildledende her i 2013, eftersom kampagnen er lukket ned med udgangen af 2009, hvilket der ifølge Energistyrelsen er informeret om i en . Linket til hjemmesiden er som følge heraf heller ikke længere validt. Det var endvidere aftalt, at deltagerne i partnerskabet kunne anvende logoet med isbjørnen, så længe kampagnen løb. Logoet og teksten må på denne baggrund fjernes fra hjemmesiden. I øvrigt foreliggende oplysninger på hjemmesiden i dag Med hensyn til de foreliggende oplysninger på hjemmesiden i dag bemærker vi, at rigtigheden af angivelser om faktiske forhold skal kunne dokumenteres, og at brugen af påstande om bæredygtighed skal opfylde vejledningens punkt 8.3. Ved profilering af selskabet skal vejledningens punkt 9 overholdes, hvilket bl.a. betyder, at der skal være tale om en ajourført status, og de særlige krav til markedsføringen af målsætninger skal være iagttaget. Vi beder Dem genoverveje, om det er korrekt at beskrive flasken som bestående af op til 65 % fornybare materialer, idet den genanvendte PETplast jo også oprindeligt er tilvejebragt ved anvendelse af oliebaseret plast materiale. 9

10 4. PlantBottle logoet De oplyste, at logoet består af en kombination af ordet PlantBottle og det velkendte symbol for genanvendelighed. Logoet var fremlagt som bilag D i Deres besvarelse. Vores bemærkning om varierende indhold af plantemateriale var en følge af, at mængden af plantemateriale i flaskerne som vi har forstået det kan variere fra marked til marked. Men samme logo anvendes på trods heraf overalt. De oplyste, at logoet var udviklet og ejes af The Coca-Cola Company. Logoet og den grønne farve/baggrund signalerer efter selskabets opfattelse genanvendelighed, men også at der er tale om en flaske med særlige miljømæssige fortrin fremfor standard PET flasker, herunder som følge af planteandelen på op til 15 %. Selskabet vil fremover altid anvende logoet i umiddelbar tilknytning til en tekstboks eller lignende skriftlig information, hvor det klart og tydeligt kommunikeres, at planteandelen andrager op til 15 % af PET massen, og at der herudover indgår 50 % genanvendt PET materiale. Vi henviser til vejledningens punkt 10 om brug af mærkningsordninger mv., særligt punkterne 10.1 og Vi henviser til bemærkningerne ovenfor under punkt 1 om navnet PlantBottle og bemærker, at efter Forbrugerombudsmandens opfattelse, er anvendelsen af logoet heller ikke uproblematisk, og det bør i hvert fald ikke anvendes uden en angivelse af indholdet af plantemateriale og genanvendt PET materiale. Der er endvidere spørgsmålet om genanvendelighed og ligheden med Möbiusløkken. Der er en vis lighed med mærket Möbiusløkken, hvilket kan rejse spørgsmål om forveksling med dette mærke. Forbrugerombudsmanden er af ressourcemæssige grunde ikke gået nærmere ind i vurderingen af risikoen for forveksling, men da en sådan ikke kan udelukkes, henstiller vi, at Coca-Cola er varsom med at anvende udtryk som kan give anledning til forveksling. Vi henstiller videre, at selskabet i sin markedsføring er opmærksom på ISO standarden og ICC Kodeks og Framework, som omtalt i vores brev af 18.juli Fremtidig markedsføring Overordnet set bemærker vi, at selskabet naturligvis vil kunne markedsføre miljømæssige fortrin i det omfang, der er belæg for disse, og faktiske forhold kan dokumenteres, jf. Forbrugerombudsmandens vejledning. Der erindres her om, at kravene er forskellige alt efter, om der anvendes fritstående, generelle påstande eller påstande med forklaring. 10

11 De oplyste, at markedsføringsmaterialet allerede er ændret i et vist omfang, og herudover tilkendegav De, at selskabet fremover i sine bestræbelser på at tilrettelægge sin markedsføring i overensstemmelse med gældende dansk lov vil være opmærksom på kravene i vejledningen om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Vi går herefter ud fra, at selskabet nu i sin markedsføring vil tage højde for Forbrugerombudsmandens tilkendegivelser i det foregående og tilretter hjemmeside og øvrigt markedsføringsmateriale i fornødent omfang. Vi afslutter hermed sagen. Kopi af dette brev er sendt til Verdens Skove. Med venlig hilsen På Forbrugerombudsmandens vegne Anne Zerman Nielsen Fuldmægtig, cand.jur. 11

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

MILJØ OG ETIK I MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

MILJØ OG ETIK I MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED MILJØ OG ETIK I MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Ansvaret for udsagn.... 5 3. Det retlige udgangspunkt... 5 4. Krav til miljømæssige påstande... 6 4.1. Fritstående

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Henvendelse til Forbrugerombudsmanden. Coca-Colas markedsføring af "PlantBottle"

Henvendelse til Forbrugerombudsmanden. Coca-Colas markedsføring af PlantBottle Henvendelse til Forbrugerombudsmanden vedrørende Coca-Colas markedsføring af "PlantBottle" Skærmprint af aviskampagne bragt i gratisavisen 24 Timer 23/11 2009 Udarbejdet af Kristian Jørgensen og Martin

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Waoo! sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008980 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Gode råd om... grøn markedsføring

Gode råd om... grøn markedsføring Gode råd om... grøn markedsføring INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvilke regler bør virksomheden kende? 3 3. Markedsføring som helhedsindtryk 4 4. Forskellige dokumentationskrav til forskellige påstande 4 5.

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade København K Eritrea-sagen Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 BESPARELSESUDSAGN VED MARKEDSFØRING AF FYRVÆRKERI Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001

advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 1263 København K København den 29. oktober 2001 RADIO- OG TV-NÆVNET Plesner Svane Grønborg TV 2 Reklame advokat Peter Ulrik Plesner Baunegårdsvej 73 Esplanaden 34 2900 Hellerup 1263 København K København den 29. oktober 2001 Ved brev af 17. juli 2001

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over tv-reklame for Toyota sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 2. juli 2012 Sagsnr: 2012-008981 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0753 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 16.11.2004 KOM(2004)753 endelig 2003/0134(COD) MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED

BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED BØRN, UNGE OG MARKEDSFØRING VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt... 3 2. Markedsføringslovens regler... 5 2.1. Markedsføringslovens 8...5 2.2. Markedsføringslovens 1... 9 2.3. Afsluttende

Læs mere

Gode råd til influenter om skjult reklame

Gode råd til influenter om skjult reklame Gode råd til influenter om skjult reklame De sociale medier bruges ikke kun til at dele oplevelser, erfaringer og anbefalinger mellem venner, hvor der er en personlig relation. De sociale medier anvendes

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. januar 2015. DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. januar 2015 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig. Skats formodning for fortsat partsrepræsention. Tavshedspligt mv. Ombudsmanden rejste af egen drift en sag om Skats retningslinjer for inddragelse af partsrepræsentanter ved kontakt mellem Skat og en skattepligtig.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklame for lægemidlet Treo brusetabletter sendt på TV 2 og TV 2 Zulu TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET Radio og TV 31. maj 2011 Sagsnr: 2010-023632 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand. jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, august 2014 Vejledningens punkt 6.3, første afsnit, er i august 2014 korrigeret, se evt. notat om dokumentationskravet

Læs mere

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens

Jeg bad desuden om at blive underrettet om resultatet af arbejdet med at udbygge regionskommunens FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 20. marts 2007 afgav jeg en opfølgningsrapport (nr. 2) om min inspektion den 2. og 3. november 2004 af Bornholms Regionskommune. I rapporten bad jeg kommunen om oplysninger

Læs mere

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004

Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt af TV 2 den 10. marts 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Danmarks Optikerforening Baunegårdsvej 73 Kongevejs-Centret 2 2900 Hellerup 2970 Hørsholm København den 18. juni 2004 Klage over tv-reklame for Optiker Louis Nielsen udsendt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 21. september 2016 blev der i sag 328 2015-11752 AA BB mod CC DD Ejendomsmægler EE Ejendomsmæglervirksomhed FF afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 17. september 2015 har AA BB indbragt CC, DD ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 692 Klager: Fritz Hansen A/S Allerødvej 8 3450 Allerød v/advokat Erling Borcher Indklagede: 7eren Rorupvej 19 4320 Lejre Parternes påstande: Klagerens principale påstand Indklagede tilpligtes at

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice

Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice DK international Food A/S Niels Bohrsvej 45 8660 Skanderborg 23.09.2005 J.nr.: 2005-20-272-01525 / TEG Klage over afgørelse vedrørende Cassens Multivitaminjuice Afgørelse Fødevarestyrelsen ændrer herved

Læs mere

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen.

Gråsten Avis har anmodet Pressenævnet om at genoptage behandlingen af sagen efter, at Pressenævnet den 29. september 2017 berigtigede kendelsen. Kendelse afsagt den 6. oktober 2017 Sag nr. 2017-80-0028 [Datteren] og [Svigersønnen] mod Gråsten Avis Gråsten Avis har anmodet om genoptagelse af Pressenævnets sag nr. 2017-80-0014, [Datteren] og [Svigersønnen]

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Claus Ernsø og Kenneth Thiemke Hovedgaden 514 2640 Hedehusene Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede er erstatningsansvarlige

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1

Klage over skjult reklame for Facebook i Aftenshowet, vist på DR1 6. september 2016 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att.: Kontorchef Signe Schmidt E-mail: rzn@kfst.dk Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling

TDC A/S Nørregade København C. Att: Juridisk afdeling TDC A/S Nørregade 21 0900 København C Att: Juridisk afdeling Afgørelse efter telelovens 1 76 vedrørende TDC A/S markedsføring om opgradering af bredbånd over for gensolgte bredbåndskunder 20. maj 2008

Læs mere

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Nedenfor følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2014-205519 Statsforvaltningens udtalelse til to borgere Dato: 06-07-2016 Sagen vedrørende Middelfart Kommunes salg af ejendommene B og A, 5500 Middelfart Statsforvaltningen har i forlængelse af vores

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår

Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K. Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Stenhuggerlauget i Danmark Nørre Voldgade 106 1358 København K Dato: 13. november 2014 Sag: BITE-14/00495-10 Sagsbehandler: /KHJ Vejledende udtalelse om Stenhuggerlaugets standardvilkår Til Stenhuggerlauget

Læs mere

Observationer i el-markedet set med grønne øjne

Observationer i el-markedet set med grønne øjne Observationer i el-markedet set med grønne øjne Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Vilje til at betale mere... Forbrugeren står med en ekstra 10-øre i hånden, når hun køber el. Hvordan skaber hun størst

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 25. maj 2012 (J.nr. 2011-0026098) Afgift som følge

Læs mere

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København

Klage over afgørelse om tilsyn med TV København 8. marts 2016 TV København Sendt til: tv@tvkobenhavn.dk Radio- og tv-nævnet Tomas Kærup Fuldmægtig, cand.jur. tok@slks.dk www.slks.dk Klage over afgørelse om tilsyn med TV København Sammendrag Radio- og

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 17. maj 2011 blev der i sag 133-2010 KK v/ advokat AA mod Ejendomsmægler HH afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 1. juli 2010 har KK ved advokat AA, indbragt ejendomsmægler HH for Disciplinærnævnet

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv.

Offentliggørelse af redegørelse for virksomhedsledelse og redegørelse for samfundsansvar på virksomhedens hjemmeside mv. I det følgende gengives med tilladelse fra Revision & Regnskabsvæsen indholdet af en artikel, som er offentliggjort i Revision & Regnskabsvæsen nr. 9, 2009, s. 31 ff. Af chefkonsulent Grethe Krogh Jensen,

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget for Andragender MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2004 Udvalget for Andragender 2009 24.04.2009 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende 0930/2005 af Marc Stahl, tysk statsborger, om Tysklands anerkendelse af eksamensbeviser for fysioterapeuter

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005

TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 24. februar 2005 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 24. februar 2005 Klage over tv-reklame for Telmore- ubegrænset sendt på TV 2 Frank Visler har ved mail

Læs mere

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E

København, den 6. juni 2012 Sagsnr /JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E København, den 6. juni 2012 Sagsnr. 2010-02- 1322/JS/JML 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS ved advokat A klaget over advokat B, Roskilde. Sagens tema: X ApS ved advokat

Læs mere

Informationsmøde om skjult reklame

Informationsmøde om skjult reklame 30-03-2017 Informationsmøde om skjult reklame Hos Forbrugerombudsmanden Program» Velkommen» Baggrunden for informationsmødet» Lovgrundlag» Eksempler fra praksis» Trykte medier og netudgivelser» Sociale

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 *

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * onstid 9-16 * ERHVERVSANKENÆVNET Fax 33 30 76 00 Ekspediti- Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * onstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 28. februar 2011 (J.nr. 2010-0022509)

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder I bekendtgørelse nr. 330 af 7. april 2016 om god skik for finansielle virksomheder foretages følgende ændringer: 1 1.

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 31. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 31. august 2007 Klage over tv-reklame for Viasat A/S Dokumentarkanaler sendt på TV 2/Danmark Canal

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over TV-reklame vist på TV SYD for Region Syddanmark Regionsrådsvalget TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura RADIO- OG TV-NÆVNET 5. oktober 2011 Sagsnr: 2009-024971 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand.jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4

Påtale og påbud. Baggrund. Redegørelse. PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 PFA Pension Att.: Direktionen Sundkrogsgade 4 2100 København Ø 19. oktober 2015 Ref. KBN J.nr. 6073-0276 Påtale og påbud Finanstilsynet påtaler, at PFA Pension har udsendt informationsmateriale, der ikke

Læs mere

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark

Klage over tv-reklame for produktet Telia Unlimited udsendt på TV Danmark RADIO- OG TV-NÆVNET TV Danmark Steen Larsen V/Jan Christiansen Brøndby Nord Vej 85 Banegårdspladsen 1,8. 2605 Brøndby 1570 København V. København den 20. oktober 2004 Klage over tv-reklame for produktet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om annullation af godkendt ansøgning om nettoafregning gruppe 1 Til: Advokat Thomas Jensen Energinet.dk Goul 2011 ApS Nævnenes Hus Toldboden 2 8800 Viborg Tlf. 7240 5600 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 25. april 2006

TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura. København den 25. april 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2 / Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup Att.: Reklamejura København den 25. april 2006 Klage over tv-reklamen Slush Ice maskine fra OBH Nordica Denmark A/S sendt på TV 2/Danmark

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241

KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE. J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 KLAGENÆVNET FOR DOMÆNENAVNE J.nr.: 2010-0240 og 2010-0241 Klager: Nicholas Albertus Forum Kirkevej 24 6715 Esbjerg N v/advokat Arne Paabøl Andersen Indklagede: Klaus Hessellund Parternes påstande: Klagerens

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K

Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade København K 24. juli 2013 UHa Deres sagsnr.: MST-600-00023 Miljøstyrelsen Att.: Anders Skou Strandgade 29 1401 København K Høring af udkast til ny bekæmpelsesmiddelbekendtgørelse og ny bekendtgørelse med lister over

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 13. januar 2006

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 13. januar 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame A/S Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup København den 13. januar 2006 Klage over tv-reklame for TDC, Webspeed sendt på TV 2/Danmark A/S Mediesekretariatet Karsten Pedersen har

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere