De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens"

Transkript

1 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring den 21. februar 2013 vedr. L101 (markedsføringsloven) Hvad betyder lovforslaget for finansielle virksomheder? Med lovforslaget får Forbrugerombudsmanden mulighed for at behandle den samme markedsføringsretlige overtrædelse over for finansielle virksomheder, som Forbrugerombudsmanden i dag kan gøre det over for ikke-finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden får helt konkret mulighed for at anvende markedsføringslovens regler om vildledning ( 3), købsopfordringer ( 12 a) og kreditaftaler ( 14 a) over for finansielle virksomheder, og Forbrugerombudsmanden får mulighed for at behandle sager om overtrædelse af de finansielle regler om pris- og risikooplysninger, som svarer til reglerne efter markedsføringsloven. De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens kerneområde. Forbrugerombudsmandens tilsyn i dag og efter lovforslaget Forbrugerombudsmanden fører i dag et generelt tilsyn med markedsføringsloven over for alle typer erhvervsdrivende, men finansielle virksomheder har siden 2002 været undtaget fra visse dele af loven. Det ændres med lovforslaget. Med lovforslaget vil den samme strafbare markedsføringsretlige overtrædelse kunne håndhæves ensartet i forhold til både finansielle og ikke-finansielle virksomheder og af samme myndighed. Konkrete fordele ved lovforslaget 1) Lovforslaget sikrer for det første, at Forbrugerombudsmanden kan tage sager op om markedsføring af f.eks. lånetilbud - både over for bilforhandleren, der markedsfører et lånetilbud uden at oplyse korrekt om priserne (f.eks. ÅOP), og over for banken, der har lavet markedsføringsmaterialet. Som reglerne er i dag, kan Forbrugerombudsmanden ikke tage den slags sager op i forhold til banken. Det er alene Finanstilsynet, der kan det.

2 2) Lovforslaget sikrer også, at Forbrugerombudsmanden kan behandle sådanne sager om markedsføring af lånetilbud, hvor bilforhandleren og banken er i direkte konkurrence med hinanden. I dag er det heller ikke muligt for Forbrugerombudsmanden i forhold til banken. Det er er kun Finanstilsynet, der kan det. Rent ressourcemæssigt er det uhensigtsmæssigt, at Forbrugerombudsmanden ikke kan tage sager op over for alle aktører i et sagskompleks, når Forbrugerombudsmanden har været inde og undersøge alle sagens detaljer. Retssikkerhedsmæssigt er det også at foretrække for virksomhederne, at der sker en ensartet behandling og samtidig afgørelse for alle aktører. 3) Lovforslaget sikrer samtidig, at den danske lovgivning tilpasses de to centrale markedsføringsdirektiver (direktivet om urimelig handelspraksis fra 2005 og forbrugerkreditdirektivet fra 2008), der er grundlaget for de gældende markedsføringsregler, og hvor der ikke sondres mellem finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Det vil også gøre det nemmere for Forbrugerombudsmanden som central håndhævelsesmyndighed i Danmark ifølge EU-reglerne at opfylde EU-kommissionens forskellige håndhævelsesprojekter, når de involverer det finansielle område. Det kan Forbrugerombudsmanden ikke i dag. 4) Lovforslaget sikrer også, at den danske lovgivning tilpasses retstilstanden i Norge og Sverige, hvor der heller ikke sondres mellem det finansielle og ikke-finansielle område, og hvor der også kendes til overlappende kompetence. Overlappende kompetence er heller ikke ukendt i en række andre EU-lande. 5) Med lovforslaget sker der også en bedre udnyttelse af den særlige kompetence, som er opbygget hos Forbrugerombudsmandens medarbejdere. Flere af Forbrugerombudsmandens medarbejdere er beskikket af Rigsadvokaten til at føre straffesager og har stor erfaring med at føre sager på det markedsføringsretlige område. Det betyder allerede i dag, at Forbrugerombudsmandens medarbejdere møder i sager, hvor Finanstilsynet har politianmeldt banker for overtrædelse af de finansielle prisoplysningsregler. 6) Lovforslaget betyder dermed også, at Forbrugerombudsmanden vil kunne behandle sagerne tidligere end i dag, og det vil være til gavn for effektiviteten og ressourceanvendelsen hos både Forbrugerombudsmanden og Finanstilsynet. 7) Endelig skal man ikke underkende betydningen af det ressourceforbrug en sag kan koste virksomhederne. I dag har Forbrugerombudsmanden kun mulighed for at anlægge civile søgsmål mod finansielle virksomheder, og søgsmål kan som bekendt være omkostningstunge for virksomhederne at blive inddraget i. Med de nye beføjelser vil 2

3 Forbrugerombudsmanden have mulighed for at vælge den løsning, der er den mest proportionale i situationen og for virksomhederne. Besvarelse af tre spørgsmål fra Udvalget 1) Hvad betyder udvidelsen af Forbrugerombudsmandens kompetencer i relation til finansielle virksomheder De nye beføjelser betyder, at Forbrugerombudsmanden fremover vil kunne strafforfølge finansielle virksomheder ved markedsføringsretlige overtrædelser, nøjagtig som Forbrugerombudsmanden i dag kan gøre det over for ikke-finansielle virksomheder. Der er tale om nye strafferetlige beføjelser, til forskel fra civilretlige beføjelser. Det er en af Forbrugerombudsmandens primære opgaver inden for tilsynsområdet at rejse sager for domstolene for at få afklaret eventuelle juridiske tvivlsspørgsmål. Det kan Forbrugerombuds-manden i dag, og det kan Forbrugerombudsmanden også i forhold til finansielle virksomheder. Det ændrer lovforslaget ikke på. Allerede i dag er det sådan, at Forbrugerombudsmanden på det finansielle område har civilretlige beføjelser, som overlapper med Finanstilsynets beføjelser. Forbrugerombudsmanden kan f.eks. anlægge sag mod en finansiel virksomhed om forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning i forbindelse med virksomhedens overtrædelse af de finansielle regler om god skik, som Finanstilsynet fører det overordnede tilsyn med. Finanstilsynet har ikke mulighed for at anlægge retssager, men kan i stedet udstede påbud om ændring af en adfærd. Et påbud, som er fremadrettet, kan imidlertid ikke sikre erstatning til den forbruger, f.eks. en bank- eller forsikringskunde, der har lidt tab. Det kan kun ske ved, at enten forbrugeren selv eller Forbrugerombudsmanden anlægger en retssag. Det er en mulighed, som Forbrugerombudsmanden fik med bankpakke II i 2009, og som betyder, at Forbrugerombudsmanden kan kræve erstatning på vegne af en eller flere forbrugere. Erstatningssøgsmålet har Forbrugerombudsmanden benyttet sig af flere gange siden vedtagelsen af bankpakke II i 2009, og i de sager har Forbrugerombudsmanden også inddraget eventuelle afgørelser fra Finanstilsynet (f.eks. i Jyske Bank-sagen). Der har i den forbindelse også været et godt samarbejde med orientering og koordinering mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. 3

4 Med lovforslaget vil både Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden have mulighed for at tage sager op over for finansielle virksomheder med henblik på strafforfølgelse. Det er vigtigt at understrege, at der ikke dermed er tale om et dobbelttilsyn (som Forsikring & Pension har fremført). De samme sager vil nemlig ikke blive behandlet begge steder. Der er derimod tale om overlappende kompetencer mellem Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden. Men det kendes - som anført - allerede fra den nuværende lovgivning, og det er Forbrugerombudsmanden vant til at håndtere. Det er Forbrugerombudsmanden også vant til at håndtere på andre områder, f.eks. i forhold til Spillemyndigheden og Radio- og tv-nævnet og på teleområdet og sundhedsområdet, hvor samarbejdet også er velfungerende. En virksomhed kan indrette sig i tillid til en afgørelse, der er truffet f.eks. i Det Finansielle Råd. I sådanne tilfælde anser Forbrugerombudsmanden virksomheden for at være i god tro, og da vil Forbrugerombudsmanden ikke politianmelde virksomheden for det samme forhold. Det vil Forbrugerombudsmanden netop ikke af retssikkerhedsmæssige årsager. Men det er vigtigt at tilføje, at Forbrugerombudsmanden klart mener, at der alene er tale om en teoretisk problemstilling. Der har ikke været problemer i praksis. Det skyldes, at Det Finansielle Råd naturligvis påtaler strafbare overtrædelser. Lovbemærkningerne lægger faktisk op til, at Forbrugerombudsmanden også skal kunne strafforfølge en finansiel virksomhed, selvom Det Finansielle Råd beslutter, at der ikke skal ske politianmeldelse. Men det vil Forbrugerombudsmanden - som anført - ikke gøre. Hvis Forbrugerombudsmanden imidlertid finder, at der er juridisk tvivl om reglerne, f.eks. i forhold til en sag, der er behandlet i Det Finansielle Råd, bør Forbrugerombudsmanden kunne indbringe en sådan tvivl for domstolene. Det kan Forbrugerombudsmanden allerede i dag. Det er hele eksistensberettigelsen for en forbrugerombudsmandsinstitution. Og det bør der ikke ændres på! 2) Hvordan er kompetencefordelingen nu og fremover Finanstilsynet har i dag hovedansvaret for at føre tilsyn med finansielle virksomheders overholdelse af den finansielle lovgivning, herunder reglerne om god skik. Det ændrer lovforslaget ikke på. 4

5 Forbrugerombudsmanden har i dag et judicielt tilsyn med finansielle virksomheders overholdelse af god skik. Det betyder, at Forbrugerombudsmanden i sager vedrørende god skik kan forhandle med en finansiel virksomhed, og Forbrugerombudsmanden kan anlægge sag om f.eks. forbud, påbud, erstatning og tilbagesøgning. Det ændrer lovforslaget heller ikke på. Derimod udvider lovforslaget Forbrugerombudsmandens strafferetlige beføjelser, og det betyder, at Forbrugerombudsmanden fremover vil have de samme beføjelser på det finansielle område, som Forbrugerombudsmanden i dag har på det øvrige område, og dermed også, at Forbrugerombudsmanden kan behandle den samme overtrædelse, uanset om den begås af en finansiel eller ikke-finansiel virksomhed. 3) Drøftelse af bestemmelserne om at ligestille finansielle virksomheder med andre ikke-finansielle virksomheder Efter reglerne i dag er det sådan, at den samme overtrædelse af markedsføringsretlige regler behandles forskelligt i forhold til finansielle og ikke-finansielle virksomheder. Den forskelsbehandling fjernes med lovforslaget. Som afrunding kan Forbrugerombudsmanden - som anført indledningsvis - støtte lovforslaget fuldt ud. Med de nye beføjelser opnås et mere hensigtsmæssigt og mere effektivt tilsyn, når der er tale om ensartede markedsføringsretlige overtrædelser. 5

Pengeinstitutters rådgivningsansvar

Pengeinstitutters rådgivningsansvar Pengeinstitutters rådgivningsansvar AIDA medlemsmøde 27. marts 2014 Forbrugerombudsmand Henrik Øe Emner - Forbrugerombudsmandens kompetence - Forholdet til Pengeinstitutankenævnet og Finanstilsynet - Muligheden

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 118 Bilag 1 Offentligt Dato: 28. januar 2015 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse

Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Finanstilsynet Forbrugerstyrelsen Rapport om udstedelse af regler om god skik og regler om prisoplysning samt om erfaringerne med reglernes anvendelse Indledning Det følger af 353, stk. 2 i lov om finansiel

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn)

Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Fremsat den X. oktober 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om ændring af årsregnskabsloven og revisorloven (Forenkling af revisionspligten og styrket offentligt tilsyn med revisorer

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0142 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. maj 2011 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om kreditaftaler

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Adoption uden samtykke

Adoption uden samtykke Ankestyrelsens undersøgelse af Adoption uden samtykke Juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Sammenfatning 2 1.1 Kendskab til reglerne om adoption uden samtykke 3 1.2 Reglernes anvendelighed 5 2

Læs mere

Sidste led i borgernes retssikkerhed

Sidste led i borgernes retssikkerhed Sidste led i borgernes retssikkerhed Af Folketingets Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen Den 1. februar i år tiltrådte jeg stillingen som Folketingets Ombudsmand og afløste samtidig Hans Gammeltoft-Hansen,

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 164 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 164 - Bilag 1 O Notat Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed

Læs mere

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom

Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Erhvervsstyrelsen København, den 22. januar 2014 Langelinie Allé 17 2100 København Ø. Vedr.: Udkast til forslag til lov om omsætning af fast ejendom Hermed Forbrugerrådet Tænk og Dansk Ejendomsmæglerforenings

Læs mere

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget:

Følgende organisationer m.v. kan tilslutte sig forslaget eller har ikke haft bemærkninger til forslaget: NOTAT Dato J. nr. 4. maj 2015 2015-1286 Høringsnotat vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K

Udvalget for Videnskab og Teknologi. L 165 - Bilag 1 O. Udvalget for Videnskab og Teknologi. Folketinget Christiansborg 1240 København K Udvalget for Videnskab og Teknologi L 165 - Bilag 1 O Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København K 26. april 2005./. Til udvalgets orientering fremsendes hermed høringsnotat

Læs mere

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer

Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Det Etiske Råds udtalelse om gentest og forsikringer Tidligere formand for udvalget vedrørende Det Etiske Råd, Preben Rudiengaard, har anmodet Rådet om at forholde sig til emnet gentest og forsikringer

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder

Vejledning til bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder VEJ nr 9343 af 20/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. juni 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet; j.nr.162-0047 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil

Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil Vejledning Forbrugerombudsmandens vejledning om Multi Level Marketing/pyramidespil kan bruges som hjælp til at vurdere lovligheden af de mange Multi Level

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 6. oktober 2014 (J.nr. 2013-0034592) Påbud om overtrædelse

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Regulering af god skik for finansielle virksomheder

Regulering af god skik for finansielle virksomheder Regulering NFT 4/2003 af god skik for finansielle virksomheder Regulering af god skik for finansielle virksomheder af Sonny Kristoffersen Sonny Kristoffersen sk@fbr.dk I NFT nr. 3/2004 bragte vi en artikel

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv.

Finanstilsynet. Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. Finanstilsynet Høringssvar på udkast til lovforslag vedr. erhvervsobligationer mv. 15.08.2013 Finanstilsynet har den 28. juni 2013 sendt udkast til lovforslag i høring, der indebærer ændring af lov om

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere