Gode råd om... grøn markedsføring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gode råd om... grøn markedsføring"

Transkript

1 Gode råd om... grøn markedsføring

2 INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvilke regler bør virksomheden kende? 3 3. Markedsføring som helhedsindtryk 4 4. Forskellige dokumentationskrav til forskellige påstande 4 5. Erhvervsdrivendes profilering og opbygning af omdømme mv Profilering af visioner, målsætninger og lignende 8 7. støtte til gode formål og samarbejde med velgørende organisationer mv samarbejde med interesseorganisationer, brancheforeninger mv Brug af mærkningsordninger, symboler og certifikater Rettigheder til mærker og visning af disse Krav til dokumentationen Adgang til dokumentation/information Tjekliste Hvem har ansvaret for markedsføring? Hvad er konsekvensen ved at træde ved siden af? Yderligere information 11 Udgivet af Dansk Erhverv 1. udgave 1. oplag, maj 2011 Tryk: Cool Gray A/S

3 3 1. Indledning Mange virksomheder ønsker at profilere sig med grønne eller etiske udsagn om for eksempel, at virksomhedens produkter er miljøvenlige, klimavenlige eller bæredygtige mv. Det er egenskaber, som forbrugerne i stigende grad efterspørger. Men der skal være hold i påstandene. Derfor har Forbrugerombudsmanden skrevet en vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen, som trådte i kraft den 1. januar Vejledningen har til formål at informere virksomhederne om, hvordan Forbrugerombudsmanden fortolker markedsføringsloven. Handler virksomheden i overensstemmelse med vejledningens anbefalinger og krav, svarer det til en generel forhåndsbesked om, at reglerne i markedsføringsloven er overholdt. Kravene i vejledningen kan betragtes som forholdsvis skrappe, og det er ikke sikkert, at en domstol vil tolke reglerne på samme måde og nå frem til samme resultat. Helhedsindtrykket vil være altafgørende. Vejledningen gælder i Danmark, uanset hvilket medie, der markedsføres i. Med udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens vejledning, gennemgår denne pjece de vigtigste regler for grøn og etisk markedsføring og giver praktiske råd til, hvordan man lovligt kan markedsføre sig. Dansk Erhverv har udarbejdet en tjekliste, som kan være god at løbe igennem, inden markedsføringen iværksættes. Det er dog ikke tilstrækkeligt kun at efterleve denne pjece. Dansk Erhverv hjælper gerne med en juridisk vurdering af virksomhedens branding- og/eller markedsføringskampagne. 2. Hvilke regler bør virksomheden kende? Som hovedregel bør det først undersøges, om det, der markedsføres, er omfattet af en særlov. Særlove kan fastsætte nogle helt særlige krav om markedsføring, produkters egenskaber, mærkning eller lignende. Dette gælder for eksempel i forhold til kemiske stoffer/produkter. Der kan også være vedtaget EU-forordninger, som for eksempel forordningen om økologi, som gælder umiddelbart for erhvervsdrivende i alle lande. På særlige områder kan der også gælde internationale konventioner, som man er nødt til at tage højde for i sin markedsføring. Derudover bør man kende til og forholde sig til markedsføringsloven. Det er særligt tre bestemmelser, som er relevante for grøn og etisk markedsføring. Erhvervsdrivende skal ifølge 1 udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne. Derudover må erhvervsdrivende ikke vildlede, komme med urigtige angivelser eller

4 4 undlade at informere om væsentlige forhold ved produktet, jf. 3. Endelig følger det af 5, hvordan man lovligt kan sammenligne sig med konkurrenter. Med udgangspunkt i de generelle markedsføringsprincipper i 1 og 3, har Forbrugerombudsmandens vejledning opstillet nogle mere specifikke retningslinjer for brugen af miljømæssige og etiske påstande i markedsføringen. Vejledningen er omfattende, men ønskes et hurtigt overblik, anbefales det at læse afsnit 6, hvor de væsentligste forhold er beskrevet. Vejledningen behandler ikke problemstillingen om markedsføringslovens 5 og reglerne for sammenlignende reklame. Dette skyldes, at Forbrugerombudsmanden sjældent fører tilsyn med bestemmelsen, da konkurrenterne selv sørger for det, når de sammenligner sig med hinanden. Her risikerer man blot et sagsanlæg fra konkurrenten i stedet. En sammenligning med andre produkter vil ofte indeholde et miskrediteringselement, hvor virksomheden får fremhævet sit eget produkt samtidig med, at man får sagt noget mindre pænt om konkurrenten. Dette er ikke lovligt. En sammenligning skal være objektiv, loyal og fyldestgørende. Kravene er forholdsvis skrappe, og det anbefales, at man altid rådfører sig med markedsføringseksperter, inden man kaster sig ud i en sammenlignende reklame. 3. Markedsføring som helhedsindtryk Det er et grundlæggende princip, at grøn markedsføring ikke må formuleres, så forbrugerne vildledes. Al grøn branding og markedsføring skal give et rigtigt, balanceret og loyalt helhedsindtryk. Det er vigtigt, at virksomheden ikke oversælger det grønne budskab. Selv om det kan lyde banalt, bør man ud over reglerne og vejledningen, også lytte til sin egen mavefornemmelse. Har man en god fornemmelse, er man som regel på rette spor. Har man omvendt en dårlig fornemmelse, er der typisk en ubalance i markedsføringen, og oplysningerne er måske ikke helt korrekte eller decideret forkerte. I helhedsvurderingen vil også billeder, farver, tekst, lyd, symboler og lignende spille ind. Også valget af medie vil kunne spille ind, og reglerne gælder uanset, hvilket medie, der markedsføres i, herunder på tryk, online, på tv, i radioen eller andre steder. 4. Forskellige dokumentationskrav til forskellige påstande Vejledningen opererer med forskellige typer af påstande, og der stilles forskellige krav til dokumentationen af de enkelte påstande. Kravene herfor findes i vejledningens punkt 7 og 8. Der skelnes mellem fritstående, generelle miljømæssige og etiske påstande, fritstående, generelle miljømæssige og etiske påstande med forklaring, påstande om

5 5 bæredygtighed og påstande om klimaneutralitet. Nedenfor følger eksempler på de enkelte påstande, og hvordan man honorerer kravene til sådanne påstande. PÅSTAND EKSEMPLER KRAV Fritstående, generelle miljømæssige påstande Fritstående, generelle etiske påstande Grøn Blå Miljøvenlig Klimavenlig Miljørigtig Mere miljørigtigt Mindre miljøbelastende Skånsom for miljøet Ugiftig Uden Kemi Naturlig økologisk Masser af dyrevelfærd Ingen børnearbejde Gode arbejdsvilkår Det skal dokumenteres, at produktet belaster miljøet væsentligt mindre end tilsvarende produkter. Der stilles krav om en livscyklusvurdering. Det betyder i følge ICCs kodeks for reklame og markedskommunikation et produktionssystems fortløbende og sammenhængende faser, fra anskaffelsen af råmaterialer eller generering af naturressourcer til den afsluttende bortskaffelse. Har man licens til miljømærke, som Svanen eller Blomsten, er det dokumentation i sig selv. Alternativt kan man få en anerkendt uafhængig sagkyndig til at dokumentere, at alle kriterier for opnåelsen af mærket er opfyldt. Markedsfører man et produkt som økologisk, er det Forbrugerombudsmandens opfattelse, at det først og fremmest kan ske på fødevarer. Han finder det mere tvivlsomt, i hvilket omfang det kan bruges på non food produkter, og mener, det bør begrænses til markedsføring af tekstiler og kosmetik. Kravene til sådanne kan ses i vejledningen fra side 14. Afhængig af udsagnet, forudsættes normalt dokumentation for, at produktet eller aktiviteten under hele dets/dens livscyklus er væsentligt bedre end tilsvarende produkter. Globale vejledninger om samfundsansvar kan anvendes som alternativ til livscyklusvurderinger. Se FNs Global Compact eller ISO Guidance on social responsibility, eller nationale vejledninger som DS Ledelsessystem for samfundsmæssigt ansvar kravsbeskrivelse og DS Samfundsmæssigt ansvar.

6 6 PÅSTAND EKSEMPLER KRAV Miljømæssige påstande med forklaring Etiske påstande med forklaring Tænk på miljøet Ta bussen frem for bilen, og du hjælper med at reducere CO2- udslippet, da en bus med minimum X antal passagerer udleder mindre CO2 end det tilsvarende antal biler med en person i hver bil. Vi har de sidste 10 år bygget skoler til børnene de steder i Indien, hvor vi har fabrikker. Må kun fremhæve produktets væsentligste miljøfortrin. Sådanne miljøfortrin må ikke være tilvejebragt ved hjælp af tiltag, der i sig selv er miljøskadelige. Miljøfortrinnet må heller ikke væsentligt reduceres eller udlignes af andre miljøbelastende aspekter ved produktet. Der er typisk ikke behov for en livscyklusvurdering, men det skal kunne dokumenteres, at det markedsførte fortrin belaster miljøet væsentligt mindre end tilsvarende miljøfortrin hos tilsvarende produkter. Forklaringen skal være helt præcis. Det skal fremgå tydeligt, om påstanden refererer til arbejdsvilkår, børnearbejde, dyrevelfærd, forbedring af forhold hos lokale producenter mv. Der må ikke overdrives. Vi støtter Sjællands Miljøaktivister med 14 øre pr. kwh. Pengene går til foreningens arbejde for flere cyklister Det etiske fortrin, der fremhæves, skal ses i forhold til udbuddet af tilsvarende produkter på markedet. Hvis en væsentlig del af de andre tilsvarende produkter har en højere etisk standard, kan det være vildledende. Der vil normalt ikke være behov for at basere dokumentationen på en livscyklusvurdering.

7 7 PÅSTAND EKSEMPLER KRAV Påstande om bæredygtighed Påstand om klimaneutralitet Bæredygtig Vi er klimaneutrale Man bør leve op til både kravene om både miljømæssige og etiske påstande. Påstande om bæredygtighed skal være baseret på efterlevelse af krav om hensyntagen til sociale og etiske forhold og mindst mulig belastning af miljø og sundhed. Man bør overholde alment accepterede høje krav til miljømæssige, sundhedsmæssige, sociale og økonomiske forhold og etiske hensyn bør varetages bredt. Det har betydning, om produktet er fremstillet under ordentlige produktions- og arbejdsforhold og forhold, der tilgodeser en bæredygtig udvikling af lokalsamfund mht. klima, miljø, leveforhold, etiske hensyn, sundhed mv. Kravene bør indgå i hele produktkæden, herunder underleverandører. Der vil blive lagt vægt på samspillet mellem de miljømæssige, sundhedsmæssige, sociale og økonomiske aspekter, og det vil være et minimumskrav, at et aspekt ikke forringes som følge af fokus på de andre aspekter. Det er et krav, at produktet mv. løbende forbedres/udvikles. Det er et krav, at det samlede udslip af CO2 som minimum er 0 eller neutralt. Hvis det ikke er muligt at opnå 0 udledning af CO2, kan der som en mulighed købes EU-kvoter for det resterende udslip eller CO2-kreditter fra internationale CO2-reducerende projekter. Kvoterne skal være købt eller kompensationen skal være gennemført på markedsføringstidspunktet.

8 8 5. Erhvervsdrivendes profilering og opbygning af omdømme mv. Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 9.1. Hvis man ønsker at profilere sig og/ eller opbygge sit omdømme, skal markedsføringen ud fra en samlet vurdering være rigtig. Hvis konkrete tiltag eller enkelte aktiviteter fremhæves, og dette er egnet til at give den erhvervsdrivende en bedre miljømæssig eller etisk profil, end der objektivt set er grund til ud fra en samlet vurdering af virksomheden, er det problematisk. Det vil kunne indgå i vurderingen, i hvilket omfang et markedsføringstiltag omfatter underleverandørkæden. Det er helhedsindtrykket, der er afgørende. 6. Profilering af visioner, målsætninger og lignende Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 9.2. Ønsker man at markedsføre/profilere sig på visioner, målsætninger mv., bør påstandene være så konkrete som muligt. Forbrugerombudsmanden anbefaler, at man også giver oplysninger om opnåede resultater. 7. støtte til gode formål og samarbejde med velgørende organisationer mv. Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 9.3. Markedsføringen bør tage højde for, at forbrugerne påvirkes følelsesmæssigt af, om en virksomhed støtter velgørenhed, gode formål mv. Det bør derfor oplyses præcist på hvilken måde, virksomheden støtter eller samarbejder. Hvis der doneres penge i forhold til hvor mange produkter, der bliver solgt, bør der gives helt præcise oplysninger om, hvor stor del af prisen, der går til det godgørende formål. 8. samarbejde med interesseorganisationer, brancheforeninger mv. Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 9.4. Hvis en erhvervsdrivende samarbejder med interesseorganisationer, brancheforeninger eller lignende med det formål at få produkter anbefalet eller blåstemplet, skal det altid oplyses, hvis der sker betaling eller andet vederlag for samarbejdet. 9. Brug af mærkningsordninger, symboler og certifikater Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 10 og 11. Hvis man anvender mærker, symboler eller certifikater, som Blomsten eller Svanen, skal man leve op til de kriterier, der stilles, for at bruge disse. Vær derfor opmærksom på ikke at vise mærker og lignende sammen med en hel produktserie, hvis det kun er et enkelt produkt, der har mærket. Der kan både anvendes officielle mærker som Blomsten og Svanen og private, alment anerkendte mærknings- og certificeringsordninger. Hvis der anvendes andre private

9 9 mærkningsordninger som for eksempel en erhvervsdrivendes egen ordning eller en mærkningsordning vedtaget af en brancheforening, stilles der særskilte krav til disse. For ikke at vildlede, kræves det ifølge Forbrugerombudsmanden, at produktet eller den erhvervsdrivende har kvalitative fortrin frem for andre tilsvarende produkter eller erhvervsdrivende. 10. Rettigheder til mærker og visning af disse Når man viser mærker som Svanen og Blomsten i sin markedsføring, er det vigtigt, at mærket udelukkende gengives på den måde, som mærkeindehaverne giver ret til. Derfor bør man altid kontakte mærkeindehaverne, hvis man har andre planer for gengivelsen. I markedsføringen kan det være sjovt at bruge mærket på en anderledes måde, hvor det står mere på skrå, eller bliver sat ind i et billede. Her er det nødvendigt at indhente en godkendelse fra mærkeindehaveren. 11. Krav til dokumentationen Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 6.3. Det følger af markedsføringslovens 3, at angivelser om miljømæssige og etiske påstande skal kunne dokumenteres. Ifølge Forbrugerombudsmanden skal dokumentationen for miljømæssige og etiske påstande ligge klar skuffen, når påstandene markedsføres første gang. Dokumentationen skal være fyldestgørende. Det kan være udtalelser eller undersøgelser fra uafhængige instanser mv. Hvis der er betydelig uenighed eller tvivl inden for sagkundskaben om miljømæssige eller etiske budskaber, må man ifølge Forbrugerombudsmanden oplyse dette eller helt afstå fra at markedsføre budskabet. Den erhvervsdrivende bør opbevare dokumentationen i mindst to år efter, markedsføringen har fundet sted. Herefter indtræder forældelse af strafansvaret. 12. Adgang til dokumentation/information Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 6.4. Hvis man anvender mærker, symboler eller certifikater, har Forbrugerombudsmanden som tilsynsmyndighed krav på at få dokumentation for, at de faktiske forhold i ens påstande er rigtige. Det er mere tvivlsomt, hvilke oplysninger offentligheden har krav på. Det er Forbrugerombudsmandens opfattelse, at offentligheden har krav på at få en nærmere, letforståelig forklaring på et udsagn vedrørende miljø eller etik mv., samt oplysning om, hvordan dette dokumenteres. Dette kan ske ved et resumé eller en udtalelse af undersøgelsens resultater Det er ikke et krav, at offentligheden får indsigt i selve dokumentationen, men Forbrugerombudsmanden anbefaler det. Erhvervsdrivende har heller ikke pligt til at

10 10 fremlægge fortroligt forretningsmateriale frem, for eksempel tekniske indretninger, fremgangsmåder, know how, patentrettigheder mv. Ofte vil en forklaring eller eventuel dokumentation for de markedsførte egenskaber eller fortrin ikke kunne gives i annoncen eller på emballagen mv. I sådanne tilfælde anbefaler Forbrugerombudsmanden, at virksomheden henviser til, hvor man kan få yderligere information. Der kan blandt andet henvises til en hjemmeside, en brochure eller lignende. 13. Tjekliste Brug denne liste, allerede når ideen til et grønt eller etisk markedsføringsbudskab opstår. 1) Tjek, om særlove er relevante for det, der markedsføres, og vær særlig opmærksom på markedsføringslovens 1, 3 og 5. Tjek, om dit spørgsmål er beskrevet i Forbrugerombudsmandens vejledning. Husk, at din egen mavefornemmelse kan give en god pejling på, om markedsføringen er i orden. 2) Sørg for, at dit markedsføringsbudskab er korrekt, afbalanceret og tydeligt. Budskabet må ikke være forkert eller kunne misforstås, og man må ikke udelade væsentlige informationer eller overdrive. Test budskabet på en relevant målgruppe. 3) Tjek, at det, der markedsføres omkring produktet, er vurderet i forhold til andre tilsvarende produkter. Virksomheden bør kunne godtgøre, at de fremhævede miljøfortrin er væsentlig mindre belastende for miljøet end tilsvarende produkter. Forbrugerombudsmanden mener, at man bør ligge blandt den bedste tredjedel sammenlignet med tilsvarende produkter. 4) Hvis du har sammenlignet dig med andre på markedet, så tjek, om det der sammenlignes med, overhovedet er sammenligneligt, og tjek, at sammenligningen i øvrigt er objektiv, loyal og fyldestgørende. Se markedsføringslovens 5. 5) Tjek, at dine påstande kan dokumenteres, og at din dokumentation er fyldestgørende og er på plads allerede inden, du starter med markedsføringen. Hvis der er betydelig uenighed eller tvivl om din påstand inden for sagkundskaben om miljøeffekten eller den etiske dimension, skal du ifølge Forbrugerombudsmanden oplyse dette eller helt afstå fra at markedsføre budskabet. 6) Vær opmærksom på, at ikke kun tekst, men også layout, farver, billeder, lyde, symboler kan skabe forventninger hos forbrugerne. Og sørg for, at der er clearet rettigheder for brugen af foto, modeller, citater eller miljømærker mv. i markedsføringen. Vær opmærksom på, at der typisk stilles specielle krav til, hvordan miljømærker må gengives i markedsføringen. 7) Overvej muligheden for at få en forhåndsgodkendelse hos Forbrugerombudsmanden. 8) Overvej om din brancheforeningsjurist eller en advokat skal hjælpe dig med en vurdering.

11 Hvem har ansvaret for markedsføring? Emnet er beskrevet i vejledningens punkt 5. Det er den virksomhed, der markedsfører sig, som er ansvarlig for, at markedsføringsloven overholdes. I nogle tilfælde vil producenten være ansvarlig og i andre tilfælde detailhandleren. Der kan også være tilfælde, hvor de begge kan gøres ansvarlige. Det afhænger af de konkrete omstændigheder omkring udarbejdelsen og udsendelsen af markedsføringsmaterialet. En tredjemand, herunder et reklamebureau, som har medvirket til markedsføringen ved for eksempel at rådgive eller udforme annoncerne, kan under visse omstændigheder blive medansvarlig for markedsføringen. Vurderingen foretages efter straffe lovens almindelige regler om medvirken og den retspraksis, der er udviklet på området. En redaktør er ansvarlig for annoncens indhold, hvis denne ikke opfylder sin oplysningspligt efter medieansvarsloven også selvom redaktøren ikke har handlet forsætligt eller uagtsomt. 15. Hvad er konsekvensen ved at træde ved siden af? Er der tale om en overtrædelse af markedsføringsloven, er det Forbrugerombudsmanden, der kan gribe ind. Overtrædelse af markedsføringslovens 3, stk. 1 og 2, og bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold kan straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning. Forbrugerombudsmanden kan endvidere anlægge retssag med påstand om forbud eller påbud samt meddele administrative påbud, når retsstillingen er klar. Er overtrædelsen sket under en særlovgivning, fremgår det af den konkrete lovgivning, hvilken tilsynsmyndighed, der administrer loven. 16. Yderligere information Forbrugerombudsmandens vejledning kan downloades fra Dansk Erhvervs hjemmeside eller direkte fra Forbrugerombudsmandens hjemmeside hvor også markedsføringsloven er tilgængelig. Medlemmer er også velkomne til at ringe på telefon med spørgsmål til miljømæssig og etisk markedsføring.

12 Vækstgrundlaget for dansk økonomi udgøres i stadig stigende grad af virksomheder inden for handel, rådgivning, oplevelse, transport og service. Dansk Erhverv er sat i verden for at skabe optimale vilkår for netop disse virksomheder og brancher, som Danmark skal leve af i fremtiden. DANSK ERHVERV BØRSEN 1217 KØBENHAVN K T F

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Product Sustainability - undgå greenwashing

Product Sustainability - undgå greenwashing DNV Seminar Rikke Topp Petersen Greenwashing Bevidshed blev skabt da miljø kom på dagsordenen i USA i 80 erne Ordet dukkede op i Græsrodsmiljøet i USA i 1990 Ordet blev nævnt første gang i et undergrundstidsskrift

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen 60 2900 Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering

Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen 60 2900 Hellerup. Att.: Advokat Carsten Conrad. Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering Coca-Cola Nordic Services ApS Strandvejen 60 2900 Hellerup Att.: Advokat Carsten Conrad Dato: 12. juli 2013 Sag: FO-12/00396-27 Sagsbehandler: /AZN Markedsføring af PlantBottle afsluttende vurdering Indledningsvis

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud

Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Version 1.0 Spillemyndigheden 14. juni 2013 Vejledning vedrørende lovpligtige oplysninger ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler når en spiludbyder tilbyder sine spillere bonus for

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring Version 2 Senest redigeret i september måned 2014 Notat Spillemyndigheden Jura Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonustilbud Der gælder særlige regler, når en spiludbyder

Læs mere

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s

Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s Markedsføring i sociale medier en lille håndbog i do s and dont s I er kendelsen af, at det kan være svært selv at skulle sætte sig ind i eller følge udviklingen i markedsføringslovgivningen i forbindelse

Læs mere

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus

Vejledning om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus om lovpligtig oplysning af vilkår ved markedsføring af bonus Der gælder særlige regler, når en spiludbyder tilbyder sine spillere en bonus for at deltage i spil. Bl.a. skal alle vilkår være oplyst på en

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret.

At Movias nuværende udbudsbetingelser for reklamers indhold fastholdes uændret. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 26. juni 2014 Mads Lund Larsen 13 Reklamer på busser for kosmetiske operationer Indstilling: Administrationen indstiller, At Movias nuværende udbudsbetingelser

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat

Bliv opdateret inden for markedsføringsretten. Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Bliv opdateret inden for markedsføringsretten Claus Barrett Christiansen, partner Inge Kirstine Skou, specialistadvokat Program Markedsføring via sociale medier Miljømarkedsføring Kønsrelateret reklame

Læs mere

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Boxer sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-000877 Søren F. Jensen Juridisk konsulent sfj@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3337

Læs mere

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004

RADIO- OG TV-NÆVNET. TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup. København den 22. december 2004 TV 2/Reklame Baunegårdsvej 73 2900 Hellerup RADIO- OG TV-NÆVNET København den 22. december 2004 Klage over tv-reklame for Debitel 1 øre sendt på TV 2 Michael Jørgensen har ved mail af 3. november 2004

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE

MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE MARKEDSFØRING PÅ GOOGLE Google Adwords 2 1. Erhvervsdrivende omfattet af denne lov skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugerne, erhvervsdrivende og almene

Læs mere

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke

Vi har pålagt os selv et særligt ansvar. Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Vi har pålagt os selv et særligt ansvar Retningslinjer for markedsføring af læskedrikke Alle har krav på ordentlig markedsføring - børn har krav på særlig beskyttelse Danske læskedrikproducenter har pålagt

Læs mere

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven?

Er en hjemmeside omfattet af Ophavsretsloven? Ophavsret på nettet - af advokat Peter Lind Nielsen, Advokatfirmaet Bender.dk Flere og flere virksomheder har fået øjnene op for hvilke muligheder Internettet egentlig tilbyder i form af et hurtigt kommunikationsmiddel

Læs mere

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier Indholdsfortegnelse Indledning 1. Afgrænsning 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring 3. Forbud

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats

Fra ad hoc-tilgang til en struktureret CSR-indsats Tryksag 541-643 Gode råd Her er nogle gode råd til, hvordan I griber CSR-processen an. Kom godt i gang med standarder > > Sæt et realistisk ambitionsniveau > > Sørg for, at CSR er en integreret del af

Læs mere

Reklame- og sponsorpolitik.

Reklame- og sponsorpolitik. Reklame- og sponsorpolitik. Nærværende retningslinjer omhandler Ringsted kommunes muligheder og begrænsninger i forbindelse med salg af reklamer og sponsering. Formålet med reklameloven er at give kommunerne

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over vildledende tv-reklame for Nutella sendt på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr.: 2011-023744 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier

Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Dato: 16. september 2015 Gode råd til bloggere om skjult reklame på sociale medier Bloggeres omtale af produkter på de sociale medier kan være reklame for produkterne. Det gælder både omtale af fysiske

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1)

Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) Bekendtgørelse om import og salg samt eksport af batterier og akkumulatorer 1) I medfør af 8, stk. 1, 22, stk. 4, 30, stk. 2, 45, stk. 1, og 59, stk. 4, i lov om kemikalier, jf. lovbekendtgørelse nr. 878

Læs mere

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2

Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2 Dette notat beskriver retningslinjerne for journalistisk etik for dokumentarudsendelser på TV 2. Dokumentarudsendelser på TV 2 efterlever desuden de

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

60% 50% 40% 30% 20% 10%

60% 50% 40% 30% 20% 10% Køn 6 5 4 51% 4 Mand 524 4 Kvinde 550 51% Total 1074 10 3 2 1 Mand Kvinde Alder: 3 2 25% 2 25% 2 15-25 105 1 26-34 120 11% 35-49 280 2 50-64 269 25% 65+ 300 2 Total 1074 10 1 1 11% 5% 15-25 26-34 35-49

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsforingsretten i en civilog offentligretlig kontekst FORLAGET THOMSON Kapitel 1 Lovens formal og anvendelsesomräde 13 1.1. Revision af markedsforingsloven 13

Læs mere

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program

Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI. Compliance Program Retningslinjer for overholdelse af konkurrencereglerne i DI Compliance Program November 2014 DI s politik på konkurrenceområdet En væsentlig opgave for DI er at skabe et miljø, hvor medlemsvirksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

Om reklame for sund mad på spisesteder

Om reklame for sund mad på spisesteder Om reklame for sund mad på spisesteder Der er regler for, hvad du må skrive, når du markedsfører en fødevare eller en madret med, at den har særlige ernæringsmæssige egenskaber eller en gavnlig effekt

Læs mere

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune

Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Politik og retningslinier for sponsering og brug af reklamer i Stevns Kommune Godkendt i Kommunalbestyrelsen den 20. december 2007 1 INDLEDNING Til ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget en lov om kommuners

Læs mere

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg.

Hvem kan stille op til valg? Alle medarbejdere i selskabet kan stille op til valg. Information om medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer Hvem kan vælges til bestyrelse, og hvad er formålet med medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer? Hvad går arbejdet som bestyrelsesmedlem ud på? Hvad

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

En god hjemmeside set med forbrugerøjne

En god hjemmeside set med forbrugerøjne En god hjemmeside set med forbrugerøjne Jan Trzaskowski, Forbrugerstyrelsen Netværkscenteret, Aalborg den 1. november 1999 Agenda Forbrugerstyrelsen og e-handel Forbrugerbeskyttelse i Cyberspace God markedsføringsskik

Læs mere

at undgå diskrimination

at undgå diskrimination GODE RÅD OM... at undgå diskrimination SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 Begrebet forskelsbehandling 4 Chikane 4 Nationalitet 4 Handicap 5 Alder 6 Registrering 7 Godtgørelse for overtrædelse af loven 7 Ugyldige

Læs mere

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen

De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen De juridiske og rettighedsmæssige perspektiver ved anvendelse af sociale medier i markedsføringen Advokat Peter Lind Nielsen BvHD IT-Forum Midtjylland Silkeborg, den 4. september 2012 Markedsføring på

Læs mere

Regler og lovgivning Direct Mail

Regler og lovgivning Direct Mail Regler og lovgivning Direct Mail Hvornår har man tilsagn og må sende et nyhedsbrev, og ikke mindst hvad må det indeholde? Og hvilke krav er der til opbevaring og dokumentation af disse tilsagn? Dette dokument

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Designmanual for varemærket Nøglehullet

Designmanual for varemærket Nøglehullet Designmanual for varemærket Nøglehullet - for færdigpakkede fødevarer samt generisk markedsføring Udgivet den 17.06.2009, og revideret den 25.06.2012 af Livsmedelsverket (Sverige), Fødevarestyrelsen (Danmark),

Læs mere

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune

Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune Politik og retningslinier for salg af reklameplads og sponsering i Sorø Kommune INDLEDNING Med ikrafttræden den 1. juli 2006 er vedtaget lov nr. 490 om kommuners anvendelse af fast ejendom og løsøre til

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012

INDKØBSPOLITIK. Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 Godkendt af Direktionen den 20.12.2012 ... 4 MISSION... 4 VISION... 5 MÅLSÆTNINGER... 5 1. INDKØBSAFTALER... 6 2. INDKØBSFÆLLESSKAB... 6 KOMUDBUD... 6 SKI... 6 3. FAGGRUPPER/ARBEJDSGRUPPER... 6 4. KOMMUNALE

Læs mere

Dig og de andre fordele

Dig og de andre fordele Indkøb med omtanke Skal vi passe på miljøet samm en? Dig, mig & miljøet Vi har alle et fælles ansvar for at passe på naturen, miljøet og ressourcerne, og derfor har vi udviklet konceptet Indkøb med omtanke.

Læs mere

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg

REGLER OG RAMMER. 27. august 2014. v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg REGLER OG RAMMER 27. august 2014 v/ Nicolai Kryger & Jasper Kloster Pingel DAHL Advokatfirma, Esbjerg NICOLAI KRYGER Advokat (L) Arbejdsområder: Corporate Commercial Markedsføringsret Proces Arbejds- og

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen

Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Vejledning til sagkyndige i småsagsprocessen Domstolsstyrelsen den 10. december 2014 Sagsnr. 2014-4308-0001 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Hvad er småsagsprocessen?...3 3. Beskikkelse som sagkyndig...3

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION

COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION COSMETICS EUROPE RETNINGSLINIER FOR ANSVARLIG REKLAME OG MARKEDSKOMMUNIKATION INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 1.1. Regelsæt... 2 1.2. Definitioner... 2 1.3. Anvendelsesområde... 3 1.4. Deltagelse

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG?

HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? HANDELSAGENT HVORDAN KOMMER JEG I GANG? Det kræver ikke meget at nedsætte sig som handelsagent. Som regel kan man klare sig med en telefon, en computer, et skrivebord og måske en bil til at besøge kunderne

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring

Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1 Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2013 Efter forhandling med Forbrugerrådet, Dansk Erhverv, DI Handel, Bryggeriforeningen, Danmarks Automobilforhandler Forening, Danmarks

Læs mere

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1

Forord og formål. Den 15. september 2014. Borgmester Stén Knuth. Side 1 Forord og formål Slagelse Kommunes indkøbspolitik sætter en retning hvor offentlig-privat samarbejde, bedre og billigere indkøb, og større fokus på lokal handel går op i en højere enhed. Indkøbspolitikken

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik

Erhvervsakademi Sjælland Rektorat. Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610. easj@easj.dk www.easj.dk. Indkøbspolitik Lyngvej 19-25 4600 Køge +45 5076 2610 easj@easj.dk www.easj.dk Indkøbspolitik Indhold Overordnede formål med indkøbspolitikken... 02 Indkøbspolitiske mål... 02 Organisering... 03 Centralt indgåede aftaler...

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder

Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder KAMPAGNE - SLUTRAPPORT Resultater af kampagne om mærkning, anprisning og deklaration af foder BAGGRUND OG FORMÅL Fødevarestyrelsen kontrollerer løbende markedsføring, herunder bl.a. mærkning og anprisning

Læs mere

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk.

VELKOMMEN. I Grakom får medlemmerne konkret rådgivning og servicetilbud, ny viden og værdifulde netværk. 2 VELKOMMEN Virksomheder, der arbejder i værdikæden indenfor kommunikation står overfor et foranderligt marked med teknologisk og digital udvikling, global konkurrence, nye markedsmuligheder og udfordringer.

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus

Content marketing. - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Content marketing - det nye sort eller bare helt sort?? 14/1 2014 Pressens Hus Program Intro Hvad må man? Hvad er content marketing egentlig? Hvad kan man? I FORM, Anne Skov Public Impact, Berlingske Media,

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 2 4. a ug us t 2 0 1 2 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret 1. Ved domstolsreformen, der blev gennemført ved lov nr. 538 af 8. juni 2006 om ændring af retsplejeloven

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr

Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr UDKAST Bekendtgørelse om reklame mv. for medicinsk udstyr I medfør af 2 c, stk. 4, 2 d, stk. 1, 2 e, stk. 2, og 6, stk. 2, i lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr, som ændret ved lov nr.

Læs mere

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed.

Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. KAPITEL 19 HABILITET Hovedreglen for bijob og habilitet er, at der ikke må kunne rejses tvivl om DRs integritet, troværdighed og uafhængighed. Derfor må du ikke sammenblande personlige og/eller private

Læs mere

forbruger- aftaleloven

forbruger- aftaleloven fremtiden starter her... Gode råd om... forbruger- aftaleloven Gode råd om forbrugeraftaleloven INDHOLD Indledning 3 Anvendelsesområde 3 Oplysningskrav forud for aftaleindgåelsen 4 Krav til opbygning af

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard

CSR. - flygtig trend eller oplagt gevinst? 15.06.2010 Fashion Accellerator, CSR, Pia Odgaard CSR - flygtig trend eller oplagt gevinst? Hvorfor taler vi om CSR? Nike og sportsskoene Fodboldene Når tilbud dræber FairTrade the Cacaoproduktion i Afrika DanWatch og Clean Clothes Campain 2 Hvad har

Læs mere

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER

BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER BÆREDY RENGØ BÆREDYGTIGE RENGØRINGSPRODUKTER med certifikat En SPT-Certifi ceret leverandør forholder sig til kvalitet, miljø og økonomi. FAGLIG SPARRINGFAG PLIGTEN TIL AT HANDLE I FÆLLESSKAB Voksende

Læs mere

Årsrapport - Kodeks efter et år

Årsrapport - Kodeks efter et år Årsrapport - Kodeks efter et år Juni 2009 Kodeks for Fødevarereklamer Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Parterne bag Forum... 4 Baggrund... 5 Frivillighed virker... 6 Hjemmesiden... 7 Aldersgrænse...

Læs mere

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer

Alkoholreklamenævnet. Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alkoholreklamenævnet Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer Alle har krav på ansvarlig markedsføring Producenter, erhvervsdrivende, forbrugere og myndigheder er enige om, at markedsføringen

Læs mere

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info]

[Introduction] [A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Jan Trzaskowski !"#$%$$%

Jan Trzaskowski !#$%$$% Jan Trzaskowski!"#$%$$% & Internetjura 280-289 Direktivet om urimelige kontraktvilkår (Direktiv 93/13/EØF af 5. april 1993) Direktivet om vildledende reklame (direktiv 97/55/EF af 6. oktober 1997 og direktiv

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management?

Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Bæredygtighed og Facilities Management Hvad betyder ordet Bæredygtighed og kan man tale om bæredygtig facilities management? Hvem er jeg? Biolog fra Københavns Universitet i 1999 med speciale i lokal Agenda

Læs mere