Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udarbejdet af: PS. Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge."

Transkript

1 Ledelse, LED Side1af 8 1. Formål Uddannelsen i ledelse skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor fagemnet ledelse skal give den studerende de nødvendige kvalifikationer indenfor økonomisk styring af en virksomhed samt kunne fremme den personlige udviklingsproces hos medarbejdere og ledere i en virksomhed. Den studerende skal opnå de kvalifikationer, der er nødvendige for at kunne varetage sit miljø, sikkerheds- og kvalitetsansvar som arbejdsleder samt kunne varetage driftsledelse af miljøforurenende anlæg. Projektledelse skal give den studerende kvalifikationer indenfor projektledelse på det tekniske område, herunder værktøjer til planlægning og styring af projekter. I forlængelse af projektledelse tages det tværfaglige element metodelære med. Metodelære skal give den studerende kvalifikationer indenfor fagområderne kvalitativ og kvantitativ metodelære, projektstyring og -ledelse samt informationssøgning. Den studerende skal endvidere opnå sådanne praktiske og teoretiske kvalifikationer, som er nødvendige, for at den pågældende kan varetage sit sikkerheds- og miljøansvar i funktionen som maskinmester. Den studerende skal kunne anvende den nationale og internationale lovgivning, samt administrative, sikkerheds- og miljømæssige regler og procedurer, der er nødvendig, for at vedkommende i sit virke som maskinmester har kendskab til de fastsatte pligter og ansvar. Den studerende skal opnå de nødvendige teoretiske og praktiske kvalifikationer vedrørende tilstandskontrol og vedligehold såvel om bord på et skib som i en landbaseret virksomhed. Endelig skal engelsk anvendes i undervisningen i relevante fagemner for at kvalificere den studerende til at kunne anvende engelsk som arbejdssprog. 2. Deltagerforudsætning Ingen specielle forudsætninger. Semestrene tages i rækkefølge. 3. Varighed 20 ECTS-point. Med 2 ECTS-point i M1, 6 ECTS i M3, 3 ECTS i M4 og 9 ECTS i.

2 Ledelse, LED Side2af 8 4. Emner De centrale temaer er følgende: A. Driftsøkonomi, miljøøkonomi B. Organisation af virksomheder C. Personaleledelse D. Iværksætteri, innovation og entreprenørskab E. Ledelse af drift, vedligehold, forandringsprocesser og projekter F. Ledelse af arbejdsmiljø, miljø, energi og kvalitet Med udgangspunkt i de centrale temaer er undervisningsemnerne opdelt som følger afsnit Opdeling af emner med kvalifikationsramme Fordeling af emnerne: 1. Semester, M1, LED1: Projektledelse inkl. skoleprojekter, 2 ECTS 3. Semester, M3 LED2: Energi og miljø, 4 ECTS Vedligeholdsledelse, 2 ECTS, 4. Semester, M4, LED3: Organisation, 3 ECTS, 5. Semester,, LED3: Administrativ ledelse, 4 ECTS Entreprenørskab og iværksætteri, 1 ECTS Økonomi, 3 ECTS Ledelsesprojekt 1 ECTS

3 Ledelse, LED Side3af 8 Læringsudbytte for Ledelse: Projektledelse Kunne beskrive forskellige projekttyper (Va) Have viden om projektets forskellige faser (Vb) Have viden om skoleprojekter og deres opbygning (Va) Have viden om samarbejdsformer i projekter(va) Have viden om projektets organisation(va) Have viden om teambuilding processen og ideen med persontests for at opnå den optimale gruppesammensætning.(va) Have viden Hermann Brain Dominance Instrument (Va) Kunne analysere og vurdere hvilken projekttype, der skal anvendes (Fa) Kunne bedømme projektets vigtige faser(fa) Kunne anvende relevant videnskabelig metode til analyse af problemstillinger i et skoleprojekt (Fj) Kunne håndtere og demonstrere projektorganiseret og udviklingsorienteret arbejdsmetode samt formidle resultatet af et skoleprojekt (Fk) Kunne analysere og vurdere de mest velegnede samarbejdsformer (Fa) Kunne vurdere de enkelte elementer i HBDI (Fa) Kunne tage initiativ til og planlægge arbejdsopgaver i et skoleprojekt, og samarbejde med andre om udførelsen og evalueringen af resultatet (Kb) Kunne tage ansvar for og arbejde selvstændigt med egne læringsbehov og metoder for at udvikle sig i professionen som maskinmester Kunne bedømme egne styrker/svagheder efter en HBDI gennemgang (Ka og Ki) Kunne indgå i forskellige samarbejdsrelaterede sammenhænge med mennesker med anden uddannelsesmæssig og/eller kulturel baggrund (Ke)

4 Ledelse, LED Side4af 8 Energi og miljø Kunne beskrive principper for forskellige former for miljøregnskaber(vb, Vd) Kunne redegøre for forskellige former for ledelsesstandarder, herunder ISO 9001, ISO , OHSAS og ISO (Va) Have viden om elementer i miljøledelsessystem, f.eks. ISO (Va) Have viden om de grundlæggende principper i energiledelse (Va) Have arbejdet med principperne i en livscyklusvurdering (LCA).(Fd) Kunne udarbejde en procedure i et kvalitetssystem (Fa) Have kendskab til love og samfundsmæssige vilkår for arbejdet med miljø i virksomheder.(kj) Kunne bidrage til opretholdelsen af et ledelsessystem (Kb) Kunne tage ansvar for planlægning af drift af anlæg ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn (Kc) Vedligeholdsledelse Kunne redegøre for vedligeholdsstrategier(va) Have viden om begreberne pålidelighed og tilgængelighed, herunder vide hvilke faktorer, der påvirker henholdsvis tilgængelighed, vedligeholdsegnethed og vedligeholdslogistik.(vb) Have kendskab til egnede administrative vedligeholdsværktøjer, herunder hvilke ting, der skal være opmærksom på, ved valg af systemer. (Va) Beskrive principper for almindelig forekommende ledelsesværktøjer, så som RCM (Reliability Centred Maintenance), TPM (Total Productive Maintenance)og LEAN.(Vb) Kunne vælge hvilke vedligeholdsstrategier, der vil være mest hensigtsmæssige at bruge i almindelig forekommende situationer (Fa). Have forståelse for sammenhænge mellem vedligehold og økonomi. Herunder forståelse for såvel direkte som indirekte vedligeholdsomkostninger (Fb) kunne tage ansvar for planlægning af vedligehold ud fra sikkerhedsmæssige, driftsøkonomiske og miljømæssige hensyn (Kc)

5 Ledelse, LED Side5af 8 Organisation Kunne redegøre for udviklingen i organisationsteorierne, tidsmæssigt fra den Klassiske organisationsteori og frem til teorier om komplekse processer (Va) Kunne redegøre for teorien om personligheden og selvet.(va) Kunne redegøre for teorien om roller og positioner.(va) Kunne redegøre for teorien om jobdesign og selvudvikling.(va) Have viden om organisatorisk kommunikation (Vd) Kunne redegøre for adfærden i et team og forklare om teamets processer.(va) Kunne redegøre for anvendelse af forskellige kommunikationsværktøjer.(va) Kunne redegøre for teorien om lederens menneskesyn, lederegenskaber og selvledelse (Va) Kunne redegøre for forskellige organisationsdesigns og design parametre(va) Kunne identificere og redegøre for de forskellige organisationsformer, herunder: Klassiske og Fleksible organisationsformer. (Va og Ve) Have viden om virksomhedskulturens betydning og viden om kulturanalyse(vd). Have viden om virksomhedens strategi og strategiprocesser.(vd) Kunne redegøre for teorier om forandringsledelse og innovation. (Va) Kunne beskrive teorien bag kommunikationsprocessen (Va) Kunne anvende teorier om motivation og selvskabelse.(fa?) Kunne analysere og vurdere forskellige ledelsesformer, ledelsesstile og lederroller.(fa) Selvstændigt kunne indgå i ledelsesmæssige og samarbejdsmæssige sammenhænge med mennesker med forskellig uddannelsesmæssig og/eller kulturel baggrund (Ke) Kunne medvirke aktivt i et demokratisk samfund, herunder at diskutere udøvelsen af professionen set i lyset af organisatoriske og administrative rammer og samfundsmæssige vilkår (Kj)

6 Ledelse, LED Side6af 8 Administrativ ledelse, Arbejdsmiljø Udvise overblik over love og bekendtgørelser om arbejdsmiljø, herunder APV og APB (Vf) Beskrive de grundlæggende principper for Maskindirektivet (Vb) Kunne redegøre for sikkerhedsledelsesbegrebet, herunder hvilke myndigheder, der stiller krav til sikkerheden i virksomhederne (Va) Kunne redegøre for sikkerhedsledelsesværktøjer(va) Anvende relevant lovstof i forbindelse med arbejdsmiljø (Fe) Bedømme det relevante lovgrundlag i relation til en arbejdsopgave/arbejdsplads (Kc) Administrativ ledelse, Personaleret Administrativ ledelse, Erhvervsret Administrativ ledelse, Miljølovgivning Entreprenør skab og iværksætteri Udvise overblik over relevant lovstof i forbindelse med personaleret (Vf) Anvende relevant lovstof i forbindelse med personaleledelse (Fe) Have viden om de grundlæggende principper for aftaler, køberet og kontrakter (Vf) Anvende relevant lovstof i forbindelse med aftaler, køberet og kontrakter (Fe) Have viden om adfærdsregulerende myndighedstiltag (Vg) Have viden om miljøbeskyttelsesloven (Vf) Beskrive hovedprincipperne i grønne regnskaber (Vb) Hjælpe med udarbejdelsen af grønt regnskab (Fc) Have viden om entreprenørskab, innovation og iværksætteri (Vh) Have viden om hvordan man starter virksomheder indenfor det tekniske område, herunder forretningsplan og finansiering (Vh)

7 Ledelse, LED Side7af 8 Økonomi Kunne redegøre for virksomhedens omkostninger herunder omkostningsbegrebet, omkostningsstruktur og omkostningsarter (Va) Have viden om virksomhedens marked (Va) Have viden om forskellige virksomhedstypers værdikæde (Va) Kunne redegøre for formålet med udarbejdelse af budgetter og redegøre for budgetproceduren (Vd) Kunne beskrive principper for opbygning af virksomhedens regnskab(vb) Kunne redegøre for forskellige virksomhedstypers værdikæde(vd) Kunne udarbejde resultatbudget, likviditetsbudget og balancebudget samt gennemføre budgetsimuleringer og budgetopfølgning.(fb) Kunne beregne og analysere økonomiske nøgletal.(fb) Kunne bedømme og anvende budgetter, regnskaber og økonomiske nøgletal i virksomheden (Ka) Ledelsesprojekt Kunne redegøre for metoder og teorier indenfor ledelse, sikkerhed, innovation, drifts- og energioptimering samt internationalisering, der anvendes i professionen som maskinmester.(va) Kunne anvende relevant videnskabelig metode til analyse af problemstillinger af betydning for professionen(fj) Kunne håndtere og demonstrere projektorganiseret og udviklingsorienteret arbejdsmetode samt formidle resultatet af arbejdet til samarbejdspartnere og brugere(fk) Kunne sammenholde erfaringer, praktiske færdigheder og teoretisk viden og formidle resultatet på professionsniveau (Kf)

8 Ledelse, LED Side8af 8 6. Anvisninger om undervisningen Undervisningsmetoder: Hvor det er relevant i undervisningen inddrages cases og udgangspunktet for diskussionerne vil så vidt muligt være de studerendes egne erfaringer. Der kan hentes gæsteforelæsere ind til enkelte emner i modulet. Projekter: Modulerne LED2 og LED3 afsluttes med en projektopgave. Øvrigt skriftligt arbejde: Der løses relevante skriftlige opgaver efter behov. 7. Bedømmelse For bedømmelsesform og -omfang af de enkelte fag på de enkelte semestre henvises til gældende "Studieordning" og "Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning - afsnit 2.7 Bedømmelsesoversigt ". 8. Obligatoriske opgaver Afsluttende projektopgaver 9. Undervisningsmateriale Der henvises til boglisten Supplerende materiale: Organisation, Henrik Kjær, Hans Jørgen Skriver, Erik Staunstrup, Forlaget Trojka Erhvervsøkonomi, Finn Christiansen m.fl. Vedligehold, Svend Åge West Den gode opgave, Lotte Rienecker m.fl. Aktuelle artikler 10. Referencer Bekendtgørelse nr af 17/ om maskinmesteruddannelsen Gældende STCW95-konventionen med FMS s Q-system. "Studieordningen" "Eksamensvejledning for studerende på ny studieordning".

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA

Udarbejdet af: PS-LJP-KMA Side1af 5 : 1. Formål Uddannelsen i Valgfaget, Energi- og vedligeholdsoptimering (OP) skal danne grundlag for maskinmesterens virke som fremtidens leder. Fagene indenfor valgfaget OP skal give den studerende

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Energi og Miljø Revideret 01.04.2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens titel 5. Adgangskrav

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.60 af 17. august 2015 Version 2.60 af 17. august 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.50 af 26. januar 2015 Version 2.50 af 26. januar 2015 Side 1 af 24 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i Maritim og maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 3.40 af 26. januar 2015 side 1 af 25 Indholdsfortegnelse: Uddannelsens formål:...

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen)

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) Version 2.40 af 18. august 2014 Version 2.40 af 18. august 2014 Side 1 af 23 Studieordning for

Læs mere

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC

Studieordning. for. Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift. (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Studieordning for Professionsbacheloruddannelsen i maskinteknisk ledelse og drift (Maskinmesteruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 4 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration

Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration 2011 Professionsbacheloruddannelse i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart august/september 2011 Indhold Forord...4 1. Uddannelsens formål og varighed...5

Læs mere

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC

Studieordning. For. Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse. (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Studieordning For Professionsbacheloruddannelsen i Maritim transport og skibsledelse (Skibsføreruddannelsen) SIMAC Version 2.0, november 2009 Indhold: Formål:... 3 Grundlag:... 3 Adgangskrav:... 3 Undervisningsprincipper:...

Læs mere

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012

01-07-2012 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK)

Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen HANDELSØKONOM (AK) 2013-2015 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania. Horsens, Silkeborg, Hobro og Randers 1. september, 2013. Der tages

Læs mere

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012

STUDIEORDNING for. Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Revideret 1. juli 2012 STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis Revideret 1. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. Juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014

STUDIEORDNING for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion. Revideret 01.01.2014 for Akademiuddannelsen i Innovation, Produkt og Produktion Revideret 01.01.2014 Studieordningen er gældende fra 01. jan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed

Læs mere

Formål med studieordningen

Formål med studieordningen Formål med studieordningen Fra ministeriel side er det fremsat, at studieordningen skal indeholde en fællesdel for alle udbydere af uddannelsen og en institutionsdel for den enkelte uddannelsesinstitution.

Læs mere

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013

STUDIEORDNING Handelsøkonom AK. Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 STUDIEORDNING Handelsøkonom AK Erhvervsakademi Sjælland (EASJ) Campus Næstved 2011-2013 Studieordning for uddannelsen til Handelsøkonom (AK) ved Erhvervsakademierne Dania, Sjælland, Copenhagen Business

Læs mere

Professionsbachelor i offentlig administration

Professionsbachelor i offentlig administration 2012 Professionsbachelor i offentlig administration (Bachelor of Public Administration) Studieordning studiestart september 2012 Forord Denne studieordning for professionsbachelor i offentlig administration

Læs mere

Studieordning for Administrationsøkonom

Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for Administrationsøkonom Studieordning for uddannelsen til Erhvervsakademi uddannelsen Administrationsøkonom (AK) ved Handelsskolen, Nuuk, Grønland, Aqqusinersuaq 18, Postboks 1038, 3900

Læs mere

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013

01-08-2013 STUDIEORDNING. for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 for Akademiuddannelse i Ledelse (AU) Revideret 01.august 2013 Studieordningen er gældende fra 1. august 2013 Indhold 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 2 4 Uddannelsens

Læs mere

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7

1.1. Formål... 6. 1.2. Omfang... 6. 1.3. Mål for læringsudbytte... 6. 1.4. Titel... 7 INDHOLD 1.1. Formål... 6 1.2. Omfang... 6 1.3. Mål for læringsudbytte... 6 1.4. Titel... 7 3.1 Læringsmål og indhold for de obligatoriske uddannelseselementer på 1. semester... 9 3.1.1 Samfund (5 ETCS)...

Læs mere

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse

SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse SERVICEØKONOM (AK) Studieordning Lokal 2011 2013 Campus Køge Campus Slagelse september 2011 Studieordning for uddannelsen til Serviceøkonom (AK), gældende pr. 1. august 2011 Der tages forbehold for eventuelle

Læs mere

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship

2012-2014. Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship Udkast Studieordning for PBA i innovation og entrepreneurship 2012-2014 Professionsbachelor - innovation & entrepreneurship Bachelor of Innovation and Entrepreneurship Udkast juni 2012 PBA i innovation

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning. Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 01.07.2014 Side 1 af 36 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK)

Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) 1 Københavns Erhvervsakademi Medlem af uddannelsesnetværket for installatør AK Studieordning for uddannelse i energiinstallation (installatør AK) Indholdsfortegnelse En bred og fleksibel uddannelse...

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st

Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. augus st Erhvervsakademi Sjælland Studieordning Handelsøkonom August 2014 Opdateret 25. august Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 2. STUDIEORDNINGENS STRUKTUR OG INDHOLD... 4 2.1 STUDIEORDNINGENS STRUKTUR...

Læs mere

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling

Studieordning for Financial Controller 2014-2016. Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Studieordning for Financial Controller 2014-2016 Academy Profession Degree Programme in Financial Controlling Version 1.1 01.01.2014 (EAL 03 09 2014) 1/42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK)

MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Studieordning for uddannelsen MARKEDSFØRINGSØKONOM (AK) Erhvervsakademi Dania Viborg Randers 2014-2016 Side 1 af 55 Studieordning for uddannelsen til Markedsføringsøkonom (AK) ved Erhvervsakademi Dania

Læs mere

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013

STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING. Januar 2013 STUDIEORDNING DIPLOMUDDANNELSEN I E-KONCEPTUDVIKLING Januar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 2 2. UDDANNELSENS FORMÅL... 2 3. UDDANNELSENS VARIGHED... 2 4. UDDANNELSENS TITEL... 3 5. ADGANGSKRAV...

Læs mere

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012

STUDIEORDNING for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 for Akademiuddannelse i HR (AU) Revideret 01. juli 2012 Studieordningen er gældende fra 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 1 2 Uddannelsens formål... 1 3 Uddannelses varighed... 1 4 Uddannelsens

Læs mere