Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder"

Transkript

1 Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt Asfaltbeton Skærvemastiks Drænasfalt Tyndlagsbelægning Asfaltbetonbindelag Grusasfaltbeton Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej

2

3 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 2. INDLEDNING 5 3. PLANLÆGNING 5 4. ORGANISATION 5 5. FORBEREDENDE MØDE 7 6. RELATIONER TIL MYNDIGHEDER M.V UDLÆGNING INKL. KONTROLAKTIVITETER 9 8. RAPPORTERING OG DOKUMENTATION MÅLING AF FUNKTIONSEGENSKABER OPFØLGNING EFTERSYN 11 Bilag 1a Forberedende møde, varmblandet asfalt 1b Forberedende møde, overfladebehandling 1c Forberedende møde, koldasfalt 1d Forberedende møde, genbrug på vej 1e Vejledning i udfyldelse af skema: Forberedende møde 2a Kontrolskema, varmblandet asfalt 2b Kontrolskema, overfladebehandling 2c Kontrolskema, koldasfalt 2d Kontrolskema, genbrug på vej 2e Vejledning i udfyldelse af kontrolskema 3a Dagrapport, varmblandet asfalt og koldasfalt 3b Dagrapport, overfladebehandling 3c Dagrapport, genbrug på vej 4a Efterkontrolskema, varmblandet asfalt 4b Efterkontrolskema, overfladebehandling 4c Efterkontrolskema, koldasfalt 4d Efterkontrolskema, genbrug på vej 4e Vejledning i udfyldelse af efterkontrolskema 5 Laboratorieskema (prototype) 6 Protokol for afleveringsforretning - asfaltbelægninger 7 Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger 8 Orienteringsskema

4

5 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 1. TILBLIVELSE Den hidtil gældende udgave af tilsynshåndbogen blev behandlet og godkendt udsendt uden høring af Vejregeludvalget den 26. november Siden godkendelsen er der i november 1998 godkendt ændrede Udbuds- og anlægsforskrifter for varmblandet asfalt. Endvidere har anvendelsen vist ønske om visse korrektioner, for at svare til dagens brug. I forbindelse med revisionen har ad hoc gruppen indsamlet kommentarer fra brugere i Vejdirektoratet, amter og kommuner samt i asfaltindustrien. Den foreliggende revision indebærer en opdatering i forhold til de relevante udbuds- og anlægsforskrifter samt en tilpasning til ønsker fra de hørte parter, herunder tilpasning af håndbogens skemaer til dagens praksis. Derimod er der ikke medtaget nye tiltag som følge af det pågående arbejde i ad hoc gruppen med indførelse af kvalitets- og miljøstyring. Ad hoc gruppen har pr. 1. oktober 2003 følgende sammensætning: Laboratoriechef Lars Ladehoff, Colas Danmark A/S, formand Civilingeniør Knud Pedersen, eget firma, sekretær Teknologichef Jørn Bank Andersen, NCC ROADS A/S Specialkonsulent Tony K. Andersen, Vejdirektoratet, Anlægsrådgivning Ingeniør Changiz Farrahi, LMK VEJ A/S Ingeniør Hans Leth, Silkeborg kommune Ingeniør Kjeld T. Stenstrop, Nordjyllands Amt Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut. Store anlæg Godkendelse Tilsynshåndbogen er ikke tilstrækkelig ved store anlægsarbejder som f.eks. nye motorvejsstrækninger. Til disse anlægsarbejder vil bygherren, i dette tilfælde Vejdirektoratet, udarbejde særlige tilsynsmanualer. Tilsynshåndbogen blev behandlet og godkendt udsendt uden høring af Vejregeludvalget den 26. november Bilagene er bragt i overensstemmelse med udbudsforskrifterne i november 2003, mens selve teksten ikke er ændret. 3

6 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Formanden for Vejregelrådet har i december 2003 godkendt at den reviderede Tilsynshåndbog udsendes. 4

7 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 2. INDLEDNING I moderne kvalitetsstyringsprincipper lægges der vægt på planlægning og processtyring i stedet for efterfølgende kontrol. I videst mulig udstrækning er det derfor pålagt entreprenøren at sikre og dokumentere kvaliteten som et integreret led i produktionen. Der er som følge heraf lagt vægt på et effektivt samspil mellem bygherretilsyn i det følgende blot benævnt "TILSYN" og entreprenør-egenkontrol, i det følgende benævnt "ENTREPRENØRKONTROL". 3. PLANLÆGNING Det er nødvendigt, forud for tilsyns- og entreprenørkontrolarbejdet, at planlægge dette i forhold til planerne for arbejdets udførelse. Grundlaget for planlægning af tilsyn og entreprenørkontrol er: * Udbudsmaterialet Nøje projektgranskning er et krav til begge parter (tilsyn og entreprenør) * Entreprenørens arbejdsplan Detaljeringsgraden er afhængig af entreprisens størrelse og kontrolniveauer (jf. AAB, entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt. Entreprisestørrelse A, B eller C for OB). Når grundlaget for planlægningen foreligger, skal der afholdes et møde mellem parterne, hvor arbejdets udførelse drøftes, og hvor entreprenørkontrol og tilsynsarbejde fastlægges. 4. ORGANISATION En væsentlig forudsætning for et effektivt samspil mellem tilsyn og entreprenørkontrol er, at parternes 5

8 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder respektive organisering og bemanding er omhyggeligt valgt og beskrevet (synliggjort). For hvert asfaltarbejde udpeges en ansvarlig hos hver part. De to ansvarlige personer fastlægger og dokumenterer, hvem der i egen organisation gennemfører de planlagte tilsyns-/kontrolaktiviteter. Beskrivelse af organisations- og kommunikationsforhold lægges ind i entreprisens "Kvalitetsjournal/-mappe". I "Kvalitetsjournalen/-mappen" indsættes endvidere: * Kontrakt, herunder TBL * Protokol for det forberedende møde * Kontrolskema, inkl. vejledning i udfyldelse * Standardafleveringsprotokol Denne mappe udleveres inden arbejdets start af den i bygherrens organisation ansvarlige til den ansvarlige i entreprenørens organisation. Tilsynet overvåger, at entreprenørkontrollen er i orden, herunder at kontrolskemaer udfyldes. Tilsynet angiver med sin underskrift på skemaer, at entreprenørkontrolindsatsen har fundet sted. Efter arbejdets afslutning samles udfyldte kontrolskemaer fra såvel tilsyn som entreprenørkontrol samt de af entreprenøren udfyldte skemaer "Dagrapport" og "Laboratorieskema" i de ansvarliges "Kvalitetsjournal/-mappe". Denne danner grundlag for udfyldelse af "Protokol for afleveringsforretning - asfaltbelægninger", bilag 6. Efter 1 år og efter mangelsansvarsperiodens udløb (normalt efter 5 år) afholdes eftersyn iht. "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger", bilag 7, som ligeledes indsættes i mappen. 6

9 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Ved længerevarende entrepriser (mere end to uger) kan det være hensigtsmæssigt at afholde regelmæssige byggemøder for: 1. at følge arbejdet 2. at følge op, at entreprenørkontrol og tilsyn foregår forskriftsmæssigt (herunder at udfyldte skemaer afleveres). Ved mange små entrepriser, udført i sammenhæng, kan det ligeledes være hensigtsmæssigt med regelmæssige byggemøder for at koordinere såvel tidsterminer som kontrolarbejde. Kvalifikationer i form af erfaring og uddannelse er afgørende for tilsynets effektivitet. Derfor skal både tilsynspersonale og entreprenørkontrolpersonale opfylde visse uddannelses- og erfaringskrav. En person skal have mindst 2 års erfaring i styring og tilsyn af OB og asfaltarbejder for at kunne pålægges selvstændigt ansvar som tilsyn. Samme krav stilles til entreprenørpersonale, der forestår entreprenørtilsynet herunder laboratoriekontrol. Såvel bygherre som entreprenør skal tage stilling til, hvilke tekniske kvalifikationer der skal være til stede hos de personer, der er involveret i tilsynet og entreprenørkontrollen. 5. FORBEREDENDE MØDE Inden entreprisen påbegyndes, afholdes et møde mellem tilsyn og entreprenør, hvor der som minimum aftales følgende: * Starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for entreprisen * Entrepriseafgrænsning (herunder ved sideveje og overkørsler) * Omfanget af eventuelt opretningsarbejde: 7

10 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 1. Håndopretning 2. Maskinopretning 3. Aftalt mer- eller mindreforbrug * Omfanget af eventuelt fræsearbejde: 1. Fræsning ved tilslutninger 2. Bortfræsning af "permanente" striber 3. Bortfræsning af "dårlige" områder herunder "vinterlapper" * Geometriske forhold, herunder tværfald og kantstenslysning * Eventuel oplagsplads for materialer, f.eks. skærver * Økonomiske forhold. Der udfærdiges "Protokol for forberedende møde", bilag 1a - d. Vejledning findes som bilag 1e. 6. RELATIONER TIL MYNDIGHEDER M.V. Tilsynet sørger for den fornødne kommunikation med politi, brandvæsen, Falck, trafikselskaber, andre kommunale myndigheder samt lodsejere. Dette kan suppleres med en pressemeddelelse. Endvidere orienteres arbejdstilsynet på særligt skema. Hvis arbejdet påfører større gener for de "almindelige" trafikanter, sørger tilsynet for, at disse underrettes gennem f.eks. pressen, radio og Vejdirektoratets Informationstjeneste. Informationen skal indeholde oplysninger om vejarbejdets beliggenhed, starttidspunkt, varighed, samt hvilke trafikgener der ventes. 8

11 7. UDLÆGNING INKL. KONTROLAKTIVITETER TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Udlægning og kontrol ved udlægning skal ske sådan, at der er dokumentation for, at kvaliteten af arbejdet er i orden. Derfor må arbejdet ikke påbegyndes uden tilsynets accept. Kontrol, der er nødvendig for at give dokumentation for kvalitet, foretages af de(n), der udfører arbejdet. Entreprenøren skal dagligt udfylde "Kontrolskema - varmblandet asfalt", bilag 2a henholdsvis "Kontrolskema - overfladebehandling", bilag 2b, "Kontrolskema - koldasfalt", bilag 2c eller "Kontrolskema - genbrug på vej", bilag 2d og "Dagrapport", bilag 3a - c. Endvidere skal entreprenøren udfylde "Laboratorieskema", bilag 5 i henhold til entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt henholdsvis entreprisestørrelse A, B eller C for OB. Specielt for entreprisestørrelse I for varmblandet asfalt, entreprisestørrelse A og B for OB samt for KA: Dagrapport, bilag 3a - c skal altid udfyldes. De andre bilag udfyldes i det omfang, det er anført i udbudsmaterialet. Ved små entrepriser kan der endvidere være anført delvis udfyldelse af Kontrolskema, bilag 2a - d. Eventuel afvigelse i omfanget af ovennævnte kontrolarbejde skal være anført i udbudsmaterialet (særlige betingelser og beskrivelser). Efter arbejdets afslutning skal tilsynet godkende udfyldelse af dokumentationsmaterialet samt udfylde "Efterkontrolskema - varmblandet asfalt", bilag 4a henholdsvis "Efterkontrolskema - overfladebehandling", bilag 4b, "Efterkontrolskema - koldasfalt", bilag 4c eller "Efterkontrolskema - genbrug på vej", bilag 4d. "Vejledning i udfyldelse af kontrolskema" findes som bilag 2e. "Vejledning i udfyldelse af efterkontrolskema" findes som bilag 4e. 9

12 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 8. RAPPORTERING OG DOKUMENTATION Forinden arbejdet startes, skal tilsynet have specifikationer for asfalttypen henholdsvis OB-typen. Entreprenøren skal løbende og ufortøvet aflevere følgende til tilsynet: 1. Kontrolskema 2. Dagrapport 3. Laboratorieskema (gælder ikke OB) 4. Vejesedler (gælder ikke OB og koldasfalt). Tilsynet skal på Kontrolskemaet indføje de evt. stikprøvevise tilsyn samt underskrive Kontrolskemaet. Tilsynet modtager og vurderer ovennævnte dokumentation, herunder acceptkriterier i henhold til AAB og SAB. Denne og evt. andre observationer efter afslutning af arbejdet danner grundlag for afleveringsprotokol og afregning. Tilsynet afholder derefter aflevering med entreprenøren og afleveringsprotokol udfærdiges i samarbejde iht. standardskema, bilag 6. Tilsynet sørger for, at alle ovennævnte relevante oplysninger indrapporteres til Vejdatabank, PM-system eller tilsvarende. 9. MÅLING AF FUNKTIONSEGENSKABER I fortsættelse af den i kap. 8 nævnte dokumentation og evt. senere visuel bedømmelse (specielt af de påtalte områder) eller som følge af krav i udbudsmaterialet, sørger tilsynet for måling af belægningens funktionsegenskaber (friktion, jævnhed, lyshed, profil m.v.). 10

13 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 10. OPFØLGNING I mangelsansvarsperioden holder tilsynet belægningen under observation og registrerer eventuelle mangler eller skader, som tilsynet meddeler entreprenøren. Hvis entreprenøren i mangelsansvarsperioden observerer fejl og mangler, meldes disse ufortøvet til tilsynet. Entreprenøren og tilsynet aftaler om, de opståede mangler eller skader eventuelt skal afhjælpes straks. De samlede oplysninger indsættes i "Kvalitetsjournalen/- -mappen" og senere i "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger", bilag EFTERSYN Efter 1 år og ved mangelsansvarsperiodens udløb (normalt efter 5 år) afholdes eftersyn, og "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger" udfærdiges af entreprenør og bygherre i fællesskab. Til dette hentes fra "Kvalitetsjournalen/-mappen" den tidligere omtalte dokumentation. Den udfyldte standardprotokol indsættes til sidst i "Kvalitetsjournalen/-mappen". Det foreslås, at tilsynet ved asfaltsæsonens afslutning gennemgår samtlige asfaltentrepriser og: * oplister forløbet af entrepriserne, fejl og mangler * undersøger, om der er fejl og mangler, som går igen, og foretager eventuelt supplerende undersøgelser. Tilsynet sørger for en tilbagemelding til de(n) enkelte entreprenør(er) om forløbet af sæsonens arbejder. 11

14 Protokol for forberedende møde - varmblandet asfalt Bilag 1a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: / / Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: / / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / 1. Opretning før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning Aftalt mer- /mindreforbrug 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Ved tilslutninger Termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: C: Kantstenslysning: Kunstigt rendestensfald: D: Tværprofil: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt 10. Miljøforhold Andet: Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

15 Protokol for forberedende møde - overfladebehandling (OB) Bilag 1b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: / / Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddelmængde: / / kg/m 2 Bindemiddeltype: / / 1. Opretning før OB-udlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning 2. Reparation før OB-udlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Fjernelse af termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: F: Sideveje og indkørsler: 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

16 Protokol for forberedende møde - koldasfalt (KA) Bilag 1c Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: KA-type: 1 lags 2 lags Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Mængde: kg/m 2 Ingen krav Emulsionstype: 1. Opretning før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Fjernelse af termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

17 Protokol for forberedende møde - genbrug på vej Bilag 1d Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Remix Materiale: Remix + Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Tilført Sten kg/m 2 mængde: Bitumentype kg/m 2 Værkblandet asfalt / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: 1. Opretning i forbindelse med asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Aftalt mer-/mindreforbrug 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Ved tilslutninger Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: C: Kantstenslysning: Kunstigt rendestensfald: D: Tværprofil: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

18 VEJLEDNING Bilag 1e Vejledning i udfyldelse af skema: Forberedende møde Bilag 1a Bilag 1b Bilag 1c Bilag 1d Varmblandet asfalt Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej Inden entreprisen påbegyndes, afholdes et møde mellem bygherre (tilsyn) og entreprenør. Der udfærdiges "Protokol for forberedende møde", bilag 1a: Varmblandet asfalt, bilag 1b: Overfladebehandling (OB), bilag 1c: Koldasfalt (KA) henholdsvis bilag 1d: Genbrug på vej. Disse kan udfyldes i henhold til nedenstående vejledning. Hoved Udfyldes med entreprisenummer, vejnavn, strækning, entreprenør, bygherre og dato. Endvidere navnet på entreprenørens arbejdsleder (entreprenørkontrol), navnet på tilsynet, om vejen er belyst eller ubelyst, materialetype, mængde og den foreslåede bindemiddeltype. For OB endvidere bindemiddelmængde. Endelig om der er tale om entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt og A, B eller C for OB. Opretning før Besvares med ja/nej for hver type opretning. Desuden bør omfanget angives f.eks. i m 2 asfalt-/ob-udlægning eller tons. Man kan i stedet vælge at aftale et mer- eller mindreforbrug i udlægningsmængden, det maksimale merforbrug skal så angives. Reparation før asfalt-/ob-udlægning Fræseopgaver Riste/karme/brønde Tegningsbilag/ projektplan Besvares med ja/nej. Desuden bør art og omfang angives. Besvares med ja/nej. Desuden bør angives omfang af evt. fræsning, der ikke er indeholdt i tilbuddet. Der bør anføres antal af hver type. Det vil være hensigtsmæssigt at diskutere detaljer vedrørende entreprisen på grundlag af en projektplan eller andet tegningsmateriale. Udfyldes med tegningsidentifikation. På planen kan indlægges de under A-F angivne oplysninger. Hvis der ikke foreligger tegning, kan der under punkterne A-F angives aftaler, der træffes under det forberedende møde. Laboratorieskemaer Udførelsesperiode Arbejdstidsindskrænkninger Trafikafvikling Miljøforhold Særlige forhold Her angives om Dagrapport og Laboratorieskema, 3a-b og 5 skal afleveres direkte til bygherren. Endvidere om Laboratorieskemaet og bilag 4a-d også skal sendes til Vejteknisk Institut. Startdato og slutdato anføres. Her anføres begrænset eller unormal arbejdstid betinget af f.eks. myldretidstrafik eller støjrestriktioner. Her anføres aftaler om trafikafvikling samt om afmærkningsplan. Her anføres aftaler om miljø- og arbejdsmiljøforhold f.eks. plan for sikkerhed og sundhed. Her kan andre forhold af betydning for entreprisen anføres. Kan eventuelt anføres på et bilag.

19 Kontrolskema - varmblandet asfalt Bilag 2a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Uensartede Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Temperatur i udlægger C Kl. 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved anlæg (tilsyn) Prøve udtaget ved udlægning Komprimeringskontrol bestilt Laboratoriekontrol bestilt 6. Overlæs Ja Nej Vejeseddel nr.: Overlæs 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

20 Kontrolskema - overfladebehandling (OB) Bilag 2b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: / / Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddelmængde: / / kg/m 2 Bindemiddeltype: / / Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Ja Nej Skærver: forurenede/støvede Skærver: bituminerede Klæbeforbedrer Hvilken: 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Dosering skærver Dosering bindemiddel Nej Ja Hvor? Stentab Svedninger Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Dokumentation Ja Nej Prøve udtaget af stenmateriale Prøve udtaget af bindemiddel Dokumentation for tværfordeling fremsendt 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

21 Kontrolskema - koldasfalt (KA) Bilag 2c Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: KA type: 1 lags 2 lags Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Mængde: kg/m 2 Ingen krav Emulsionstype: Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Er eventuel klæbning udført Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Ja Nej Uensartede Emulsion hurtigbrydende Emulsion langsombrydende 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved udlægning Laboratoriekontrol bestilt 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

22 Kontrolskema - genbrug på vej Bilag 2d Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Remix Remix + Materiale: Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Tilført Sten kg/m 2 materiale: Bitumentype kg/m 2 Værkblandet asfalt / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Uensartede Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Temperatur i udlægger C Kl. 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved anlæg Prøve udtaget ved udlægning Komprimeringskontrol bestilt Laboratoriekontrol bestilt 6. Overlæs Ja Nej Vejeseddel nr.: Overlæs 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

23 Vejledning i udfyldelse af kontrolskema KONTROLSKEMA Bilag 2a Bilag 2b Bilag 2c Bilag 2d VEJLEDNING Bilag 2e Varmblandet asfalt Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej Hoved Udfyldes med entreprisenummer, vejnavn, strækning, entreprenør, bygherre og dato. ENTREPRENØRKONTROL Endvidere navnet på entreprenørens arbejdsleder (entreprenørkontrol), navnet på tilsynet, om vejen er belyst eller ubelyst, materialetype (GAB 0, GAB I, GAB II, ABB, DA, TB, SMA, AB, PA, OB, KA eller andet materiale), mængde og den foreslåede bindemiddeltype. For OB endvidere bindemiddelmængde. Endelig om der er tale om entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt og A, B eller C for OB. Punkterne 1-7 i kontrolskemaet udfyldes af entreprenøren, men kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherrens tilsyn. 1. Underlag Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikkerne kan anføres ved, hvilke stationer der er mangler. 2. Vejret Lufttemperatur aflæses. Det noteres, om der er stærk, svag, skiftende eller ingen vind eller regn. Hvis vejret ændres væsentligt udfyldes et nyt skema. 3. Materialer Besvares med ja/nej. For varmblandede materialer noteres den aktuelle temperatur for materialer i udlægger. 4. Udlægning Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikkerne kan noteres ved, hvilke stationer der er ujævne, revne eller åbne samlinger - afvigelser fra tværprofil - særlig ujævn vej - rivninger eller åbne partier - svedninger eller fede pletter - driftsstop. For OB noteres under ja/nej-rubrikkerne, om krav vedrørende dosering af sten og bindemiddel er opfyldt, og om der er konstateret stentab eller svedninger. Det noteres endvidere, om der efter færdiggørelsen er foretaget rengøring af dæksler og brønde, og hvis der er tabt materiale i nedløbsbrønde, at dette er fjernet. 5. Lab-kontrol Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikken noteres, om der er udtaget miksprøver og/eller bestilt opboring af borekerner. Denne kontrol føres på bilag 5 (Laboratorieskema). For OB noteres, om der er udtaget prøver af sten og bindemiddel. Endvidere om der er fremsendt oplysninger vedrørende tværfordeling. 6. Overlæs Besvares med ja/nej. Til kontrol med evt. overlæs noteres bilens registreringsnummer og den påskrevne maximalt tilladte vægt. Kontrol føres på vejesedlerne. Gælder ikke for OB og koldasfalt.

24 Bilag 3a Dagrapport - varmblandet asfalt/ koldasfalt nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Materiale: Mængde: 1. Lag (stationering) 2. Lag (stationering) Udlagt antal tons 1. Lag t 2. Lag t Udlægningsareal 1. Lag (l x b) = x = m 2 2. Lag (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug 1. Lag kg/m 2 2. Lag kg/m 2 Klæbemængde kg/m 2, krav opfyldt (entreprisestørrelse II for varmblandet) ja nej Dato: Entreprenørens underskrift:

25 Bilag 3b Dagrapport - overfladebehandling (OB) nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: OB type: Mængde: Stationering Udlagt antal tons, bindemiddel t Udlagt antal tons, sten t Udlægningsareal (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug, bindemiddel kg/m 2 Gennemsnitsforbrug, sten kg/m 2 Klæbeforbedrer ja nej Hvilken: Dato: Entreprenørens underskrift:

26 Bilag 3c Dagrapport - genbrug på vej nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Materiale: Genbrug: +-laget: Mængde: Genbrug (stationering) +-laget (stationering) Udlagt antal tons genbrug t tilført mængde bitumen t sten t værkblandet asfalt t +-laget t Udlægningsareal genbrug (l x b) = x = m 2 +-laget (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug genbrug kg/m 2 +-laget kg/m 2 Klæbemængde kg/m 2, krav opfyldt (entreprisestørrelse II) ja nej Dato: Entreprenørens underskrift:

27 Efterkontrolskema - varmblandet asfalt Bilag 4a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: / / Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: / / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / Bygherrekontrol 1. LAB - kontrol Ja Nej Er laboratoriekontrol rekvireret 2. Funktionskrav Bestilt Udført Krav opfyldt Ja Nej Ja Dato Ja Nej Jævnhed (viagraftal) Profilograf, tværprofil Profilograf, længdeprofil Sporkøring Friktionsmåling 3. Aflevering Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samling af oplysninger i. h. t. kontrolskema bilag 2a Dagrapporter, vejesedler og laboratorierapporter modtaget Udfyldelse af afleveringsprotokol og eventuel mangelliste 4. 1 års eftersyn Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samlinger, profil, jævnhed, rivninger Svedninger, afskalninger, deformationer, friktion Udfyldelse af protokol for 1 års eftersyn 5. Eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samlinger, rivninger Svedninger, afskalninger, deformationer, friktion Udfyldelse af protokol for eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb 6. Særlige bemærkninger Godkendt af (bygherre): ved afslutning, Dato: ved 1 års eftersyn, Dato: ved eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb, Dato:

28 Efterkontrolskema - overfladebehandling (OB) Bilag 4b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: Bindemiddelmængde: kg/m 2 Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddeltype: Bygherrekontrol 1. Dokumentation Ja Nej Er dokumentation for tværfordeling af bindemiddel og sten rekvireret 2. Funktionskrav Bestilt Udført Krav opfyldt Ja Nej Ja Dato Ja Nej Friktionsmåling 3. Aflevering Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samling af oplysninger i. h. t. kontrolskema bilag 2b Dagrapporter, vejesedler og dokumentation modtaget Udfyldelse af afleveringsprotokol og eventuel mangelliste 4. 1 års eftersyn Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Stentab Svedninger, friktion Udfyldelse af protokol for 1 års eftersyn 5. Eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Stentab Svedninger, friktion Udfyldelse af protokol for eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb 6. Særlige bemærkninger Godkendt af (bygherre): ved afslutning, Dato: ved 1 års eftersyn, Dato: ved eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb, Dato:

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE

TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 1 af 26 TILBUDSMATERIALE FOR KØREBANEAFMÆRKNING FAVRSKOV KOMMUNE 2015 Tilbudsmateriale for Kørebaneafmærkning 2015 Side 2 af 26 Særlige betingelser og

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 særlige betingelser og beskrivelser Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 2 af 75 Indhold H714.07 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 1 af 50 Indhold 6620.700 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100. Broer og vej ved Karlstrup Mose. København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1052.100 Broer og vej ved Karlstrup Mose København - Køge >>> Greve S - Solrød S MARTS 2012 Indhold 1052.100 1 af 313 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75. Belysningsarbejder. H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.75 Belysningsarbejder H20 Vestmotorvejen >>> H20.06 Rasteplads ved Kongsted N JUNI 2013 1 af 42 Indhold 20.06.75 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE

ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE SÆRLIGE BETINGELSER LØBENDE VEJDRIFT oktober 2012 ARBEJDSUDGAVE AF SB-M&E MED AB 92 I VENSTRE KOLONNE OG MED ÆNDRINGER IHT. RETTELSESBLADE MARKEREDE ÆNDRINGSLOG Rev. Dato for ændring Indhold af ændring

Læs mere

ENTREPRISE MVT119.07.20

ENTREPRISE MVT119.07.20 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE MVT119.07.20 Jord- og belægningsarbejde H119 Elverdam - Jyderup - Kalundborg MVT119.07 Rute til Kalundborg Havn JULI 2010 MVT119.08 Kryds Asnæsvej/Hareskovvej

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Genmarkering af kørebaneafmærkning 2016-2017 September 2015 GEN-KA-SD-3 Syddanmark GEN-KA-OD-4 Østdanmark Sjælland GEN-KA-OD-5 Østdanmark Hovedstaden Genmarkering

Læs mere

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE

Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE Rebild Kommune Haverslev Pendlerplads BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 BETINGELSER OG ARBEJDSBESKRIVELSE August 2013 Beskrivelse af entreprisen AB 92 med tillæg (TAB) Arbejdsbeskrivelse, jordarbejde

Læs mere

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER

ENTREPRISE H20.06.80. Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE H20.06.80 Intelligent Lastbilparkering (ITP) på rasteplads Kongsted N H20 Vestmotorvejen >>> H20.0.06 Rasteplads ved Kongsted N MARTS 2014 1 af 46 Indhold

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SAB - STYRING OG SAMARBEJDE SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON Rev. 3. januar 2014 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB)

Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Særlige betingelser og beskrivelser (SBB) Entreprise 1220.400 Færdsels- og vejvisningstavler 12 København - Frederikssund 1220 Motorring 4 - Tværvej N April 2015 2 af 47 Indhold 1220.400 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej

ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 1150.02 Udbygning af Holbækmotorvejen mellem Hedelandsvej og Vindingevej Holbækmotorvejen (M11) >>> Fløng - Roskilde Vest JANUAR 2010 Udvidelse af M11 Støjskærme

Læs mere

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012

SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400. Vejvisnings- og færdselstavler. Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6063.400 Vejvisnings- og færdselstavler Østjyske Motorvej >>> Skærup - Vejle Nord FEBRUAR 2012 1 af 48 Indhold 6063.400 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM

Læs mere

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle

01.06.2010. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Kirketorvet 22, 7100 Vejle 01.06.2010 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Kirketorvet 22, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:01.06.2010 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013

EF SCHELENBORG. UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 EF SCHELENBORG UDBUDSMATERIALE Istandsættelsesarbejder 2013 Sagsadr.: Kastrupvej 67, 69/ Italiensvej 2 Projektleder: Katrine Strodtmann Sag nr.: 01.1653.03 Dato: 19. april 2013 Udbudsskrivelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle

15.07.2014. Almindelige Arbejds Beskrivelser for. Anlægsarbejder AAB. Toldbodvej 20, 7100 Vejle 15.07.2014 Almindelige Arbejds Beskrivelser for Anlægsarbejder AAB Toldbodvej 20, 7100 Vejle AAB - Almindelige Arbejds Beskrivelser for anlægsarbejder Udgave:15.07.2014 0. Indholdsfortegnelse Side 0.1

Læs mere

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010

BSB - light. Byggesagsbeskrivelse. jf. bips B2.010 Udbudsparadigme Ballerup Kommune Center for Ejendomme Center for Miljø og Teknik C Vers. 2014-1 Sagsid: 82.00.00-P21-1-13 BSB - light Byggesagsbeskrivelse jf. bips B2.010 Indholdsfortegnelse Byggesag Indholdsfortegnelse

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser

Særlige betingelser og beskrivelser Særlige betingelser og beskrivelser Entreprise 6620.720 ITS Funder-Hårup 66 Herning-Aarhus 6620 Funder-Hårup Juni 2015 2 af 136 Indhold 6620.720 INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)...

Læs mere

Mogens V. Zeltner a/s

Mogens V. Zeltner a/s Mogens V. Zeltner a/s Generelle betingelser for underentreprenører 4. udgave 23. Oktober 2014 Mogens V. Zeltner a/s Rugmarken 14 3520 Farum Tlf: 44 95 07 44 Fax: 44 95 46 34 Mail: mvz@mvz.dk Http://www.mvz.dk

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE

STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE STANDARDVILKÅR STANDARDVILKÅR FOR LEDNINGSARBEJDER I OG OVER VEJE December 2011 FORORD I 1995 udsendte Transportministeriet Standardregulativ for udførelse af ledningsarbejder og andre arbejder i og over

Læs mere

samlet driftsudbud 2012

samlet driftsudbud 2012 sab-styring og samarbejde samlet driftsudbud 2012 Løbende vejdrift samt Mekaniske og elektriske installationer april 2012 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. april 2012 SAB-STYRING OG SAMARBEJDE

Læs mere

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2

FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 FÆLLES ARBEJDSBESKRIVELSE (FAB) UDBUDSFORSKRIFTER FOR ANLÆGSARBEJDE BIND 2 Provas Haderslev Forsyningsservice a/s INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse Side 0.0 ANVENDELSE AF FAB... 9 1.0 PLANLÆGNING

Læs mere

Indholdsfortegnelse Struktur

Indholdsfortegnelse Struktur Indholdsfortegnelse Struktur 1. Forord... 3 2. Introduktion... 4 3. Byggesagers organisering... 5 4. Dokumenter knyttet til udførelse... 6 5. Beskrivelsers opbygning... 8 5.1...9 5.2 Projektspecifik beskrivelse...10

Læs mere

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning

Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning Særlige betingelser og beskrivelser - SBB Entreprise 1052.004 Vej og broer, 2. etape Sydlige strækning København - Køge Solrød S Køge December 2014 SBB Indhold 1052.004 1 af 371 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE...

Læs mere

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92

Region Midtjylland. Aarhus Universitetshospital Risskov. Arbejdsbeskrivelse AB 92 AB 92 "Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed" er udfærdiget efter indstilling af et udvalg, nedsat af Boligministeriet, med repræsentation for: BOLIGSELSKABERNES

Læs mere

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser

Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Side 1 af 18 Ydelsesbeskrivelser for drift af kommunale veje, stier og pladser Få check på driftsaktiviteterne Dette paradigma for beskrivelse af de ydelser, som knytter sig til driften af kommunale veje,

Læs mere