Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder"

Transkript

1 Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt Asfaltbeton Skærvemastiks Drænasfalt Tyndlagsbelægning Asfaltbetonbindelag Grusasfaltbeton Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej

2

3 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 2. INDLEDNING 5 3. PLANLÆGNING 5 4. ORGANISATION 5 5. FORBEREDENDE MØDE 7 6. RELATIONER TIL MYNDIGHEDER M.V UDLÆGNING INKL. KONTROLAKTIVITETER 9 8. RAPPORTERING OG DOKUMENTATION MÅLING AF FUNKTIONSEGENSKABER OPFØLGNING EFTERSYN 11 Bilag 1a Forberedende møde, varmblandet asfalt 1b Forberedende møde, overfladebehandling 1c Forberedende møde, koldasfalt 1d Forberedende møde, genbrug på vej 1e Vejledning i udfyldelse af skema: Forberedende møde 2a Kontrolskema, varmblandet asfalt 2b Kontrolskema, overfladebehandling 2c Kontrolskema, koldasfalt 2d Kontrolskema, genbrug på vej 2e Vejledning i udfyldelse af kontrolskema 3a Dagrapport, varmblandet asfalt og koldasfalt 3b Dagrapport, overfladebehandling 3c Dagrapport, genbrug på vej 4a Efterkontrolskema, varmblandet asfalt 4b Efterkontrolskema, overfladebehandling 4c Efterkontrolskema, koldasfalt 4d Efterkontrolskema, genbrug på vej 4e Vejledning i udfyldelse af efterkontrolskema 5 Laboratorieskema (prototype) 6 Protokol for afleveringsforretning - asfaltbelægninger 7 Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger 8 Orienteringsskema

4

5 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 1. TILBLIVELSE Den hidtil gældende udgave af tilsynshåndbogen blev behandlet og godkendt udsendt uden høring af Vejregeludvalget den 26. november Siden godkendelsen er der i november 1998 godkendt ændrede Udbuds- og anlægsforskrifter for varmblandet asfalt. Endvidere har anvendelsen vist ønske om visse korrektioner, for at svare til dagens brug. I forbindelse med revisionen har ad hoc gruppen indsamlet kommentarer fra brugere i Vejdirektoratet, amter og kommuner samt i asfaltindustrien. Den foreliggende revision indebærer en opdatering i forhold til de relevante udbuds- og anlægsforskrifter samt en tilpasning til ønsker fra de hørte parter, herunder tilpasning af håndbogens skemaer til dagens praksis. Derimod er der ikke medtaget nye tiltag som følge af det pågående arbejde i ad hoc gruppen med indførelse af kvalitets- og miljøstyring. Ad hoc gruppen har pr. 1. oktober 2003 følgende sammensætning: Laboratoriechef Lars Ladehoff, Colas Danmark A/S, formand Civilingeniør Knud Pedersen, eget firma, sekretær Teknologichef Jørn Bank Andersen, NCC ROADS A/S Specialkonsulent Tony K. Andersen, Vejdirektoratet, Anlægsrådgivning Ingeniør Changiz Farrahi, LMK VEJ A/S Ingeniør Hans Leth, Silkeborg kommune Ingeniør Kjeld T. Stenstrop, Nordjyllands Amt Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut. Store anlæg Godkendelse Tilsynshåndbogen er ikke tilstrækkelig ved store anlægsarbejder som f.eks. nye motorvejsstrækninger. Til disse anlægsarbejder vil bygherren, i dette tilfælde Vejdirektoratet, udarbejde særlige tilsynsmanualer. Tilsynshåndbogen blev behandlet og godkendt udsendt uden høring af Vejregeludvalget den 26. november Bilagene er bragt i overensstemmelse med udbudsforskrifterne i november 2003, mens selve teksten ikke er ændret. 3

6 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Formanden for Vejregelrådet har i december 2003 godkendt at den reviderede Tilsynshåndbog udsendes. 4

7 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 2. INDLEDNING I moderne kvalitetsstyringsprincipper lægges der vægt på planlægning og processtyring i stedet for efterfølgende kontrol. I videst mulig udstrækning er det derfor pålagt entreprenøren at sikre og dokumentere kvaliteten som et integreret led i produktionen. Der er som følge heraf lagt vægt på et effektivt samspil mellem bygherretilsyn i det følgende blot benævnt "TILSYN" og entreprenør-egenkontrol, i det følgende benævnt "ENTREPRENØRKONTROL". 3. PLANLÆGNING Det er nødvendigt, forud for tilsyns- og entreprenørkontrolarbejdet, at planlægge dette i forhold til planerne for arbejdets udførelse. Grundlaget for planlægning af tilsyn og entreprenørkontrol er: * Udbudsmaterialet Nøje projektgranskning er et krav til begge parter (tilsyn og entreprenør) * Entreprenørens arbejdsplan Detaljeringsgraden er afhængig af entreprisens størrelse og kontrolniveauer (jf. AAB, entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt. Entreprisestørrelse A, B eller C for OB). Når grundlaget for planlægningen foreligger, skal der afholdes et møde mellem parterne, hvor arbejdets udførelse drøftes, og hvor entreprenørkontrol og tilsynsarbejde fastlægges. 4. ORGANISATION En væsentlig forudsætning for et effektivt samspil mellem tilsyn og entreprenørkontrol er, at parternes 5

8 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder respektive organisering og bemanding er omhyggeligt valgt og beskrevet (synliggjort). For hvert asfaltarbejde udpeges en ansvarlig hos hver part. De to ansvarlige personer fastlægger og dokumenterer, hvem der i egen organisation gennemfører de planlagte tilsyns-/kontrolaktiviteter. Beskrivelse af organisations- og kommunikationsforhold lægges ind i entreprisens "Kvalitetsjournal/-mappe". I "Kvalitetsjournalen/-mappen" indsættes endvidere: * Kontrakt, herunder TBL * Protokol for det forberedende møde * Kontrolskema, inkl. vejledning i udfyldelse * Standardafleveringsprotokol Denne mappe udleveres inden arbejdets start af den i bygherrens organisation ansvarlige til den ansvarlige i entreprenørens organisation. Tilsynet overvåger, at entreprenørkontrollen er i orden, herunder at kontrolskemaer udfyldes. Tilsynet angiver med sin underskrift på skemaer, at entreprenørkontrolindsatsen har fundet sted. Efter arbejdets afslutning samles udfyldte kontrolskemaer fra såvel tilsyn som entreprenørkontrol samt de af entreprenøren udfyldte skemaer "Dagrapport" og "Laboratorieskema" i de ansvarliges "Kvalitetsjournal/-mappe". Denne danner grundlag for udfyldelse af "Protokol for afleveringsforretning - asfaltbelægninger", bilag 6. Efter 1 år og efter mangelsansvarsperiodens udløb (normalt efter 5 år) afholdes eftersyn iht. "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger", bilag 7, som ligeledes indsættes i mappen. 6

9 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Ved længerevarende entrepriser (mere end to uger) kan det være hensigtsmæssigt at afholde regelmæssige byggemøder for: 1. at følge arbejdet 2. at følge op, at entreprenørkontrol og tilsyn foregår forskriftsmæssigt (herunder at udfyldte skemaer afleveres). Ved mange små entrepriser, udført i sammenhæng, kan det ligeledes være hensigtsmæssigt med regelmæssige byggemøder for at koordinere såvel tidsterminer som kontrolarbejde. Kvalifikationer i form af erfaring og uddannelse er afgørende for tilsynets effektivitet. Derfor skal både tilsynspersonale og entreprenørkontrolpersonale opfylde visse uddannelses- og erfaringskrav. En person skal have mindst 2 års erfaring i styring og tilsyn af OB og asfaltarbejder for at kunne pålægges selvstændigt ansvar som tilsyn. Samme krav stilles til entreprenørpersonale, der forestår entreprenørtilsynet herunder laboratoriekontrol. Såvel bygherre som entreprenør skal tage stilling til, hvilke tekniske kvalifikationer der skal være til stede hos de personer, der er involveret i tilsynet og entreprenørkontrollen. 5. FORBEREDENDE MØDE Inden entreprisen påbegyndes, afholdes et møde mellem tilsyn og entreprenør, hvor der som minimum aftales følgende: * Starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for entreprisen * Entrepriseafgrænsning (herunder ved sideveje og overkørsler) * Omfanget af eventuelt opretningsarbejde: 7

10 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 1. Håndopretning 2. Maskinopretning 3. Aftalt mer- eller mindreforbrug * Omfanget af eventuelt fræsearbejde: 1. Fræsning ved tilslutninger 2. Bortfræsning af "permanente" striber 3. Bortfræsning af "dårlige" områder herunder "vinterlapper" * Geometriske forhold, herunder tværfald og kantstenslysning * Eventuel oplagsplads for materialer, f.eks. skærver * Økonomiske forhold. Der udfærdiges "Protokol for forberedende møde", bilag 1a - d. Vejledning findes som bilag 1e. 6. RELATIONER TIL MYNDIGHEDER M.V. Tilsynet sørger for den fornødne kommunikation med politi, brandvæsen, Falck, trafikselskaber, andre kommunale myndigheder samt lodsejere. Dette kan suppleres med en pressemeddelelse. Endvidere orienteres arbejdstilsynet på særligt skema. Hvis arbejdet påfører større gener for de "almindelige" trafikanter, sørger tilsynet for, at disse underrettes gennem f.eks. pressen, radio og Vejdirektoratets Informationstjeneste. Informationen skal indeholde oplysninger om vejarbejdets beliggenhed, starttidspunkt, varighed, samt hvilke trafikgener der ventes. 8

11 7. UDLÆGNING INKL. KONTROLAKTIVITETER TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Udlægning og kontrol ved udlægning skal ske sådan, at der er dokumentation for, at kvaliteten af arbejdet er i orden. Derfor må arbejdet ikke påbegyndes uden tilsynets accept. Kontrol, der er nødvendig for at give dokumentation for kvalitet, foretages af de(n), der udfører arbejdet. Entreprenøren skal dagligt udfylde "Kontrolskema - varmblandet asfalt", bilag 2a henholdsvis "Kontrolskema - overfladebehandling", bilag 2b, "Kontrolskema - koldasfalt", bilag 2c eller "Kontrolskema - genbrug på vej", bilag 2d og "Dagrapport", bilag 3a - c. Endvidere skal entreprenøren udfylde "Laboratorieskema", bilag 5 i henhold til entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt henholdsvis entreprisestørrelse A, B eller C for OB. Specielt for entreprisestørrelse I for varmblandet asfalt, entreprisestørrelse A og B for OB samt for KA: Dagrapport, bilag 3a - c skal altid udfyldes. De andre bilag udfyldes i det omfang, det er anført i udbudsmaterialet. Ved små entrepriser kan der endvidere være anført delvis udfyldelse af Kontrolskema, bilag 2a - d. Eventuel afvigelse i omfanget af ovennævnte kontrolarbejde skal være anført i udbudsmaterialet (særlige betingelser og beskrivelser). Efter arbejdets afslutning skal tilsynet godkende udfyldelse af dokumentationsmaterialet samt udfylde "Efterkontrolskema - varmblandet asfalt", bilag 4a henholdsvis "Efterkontrolskema - overfladebehandling", bilag 4b, "Efterkontrolskema - koldasfalt", bilag 4c eller "Efterkontrolskema - genbrug på vej", bilag 4d. "Vejledning i udfyldelse af kontrolskema" findes som bilag 2e. "Vejledning i udfyldelse af efterkontrolskema" findes som bilag 4e. 9

12 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 8. RAPPORTERING OG DOKUMENTATION Forinden arbejdet startes, skal tilsynet have specifikationer for asfalttypen henholdsvis OB-typen. Entreprenøren skal løbende og ufortøvet aflevere følgende til tilsynet: 1. Kontrolskema 2. Dagrapport 3. Laboratorieskema (gælder ikke OB) 4. Vejesedler (gælder ikke OB og koldasfalt). Tilsynet skal på Kontrolskemaet indføje de evt. stikprøvevise tilsyn samt underskrive Kontrolskemaet. Tilsynet modtager og vurderer ovennævnte dokumentation, herunder acceptkriterier i henhold til AAB og SAB. Denne og evt. andre observationer efter afslutning af arbejdet danner grundlag for afleveringsprotokol og afregning. Tilsynet afholder derefter aflevering med entreprenøren og afleveringsprotokol udfærdiges i samarbejde iht. standardskema, bilag 6. Tilsynet sørger for, at alle ovennævnte relevante oplysninger indrapporteres til Vejdatabank, PM-system eller tilsvarende. 9. MÅLING AF FUNKTIONSEGENSKABER I fortsættelse af den i kap. 8 nævnte dokumentation og evt. senere visuel bedømmelse (specielt af de påtalte områder) eller som følge af krav i udbudsmaterialet, sørger tilsynet for måling af belægningens funktionsegenskaber (friktion, jævnhed, lyshed, profil m.v.). 10

13 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 10. OPFØLGNING I mangelsansvarsperioden holder tilsynet belægningen under observation og registrerer eventuelle mangler eller skader, som tilsynet meddeler entreprenøren. Hvis entreprenøren i mangelsansvarsperioden observerer fejl og mangler, meldes disse ufortøvet til tilsynet. Entreprenøren og tilsynet aftaler om, de opståede mangler eller skader eventuelt skal afhjælpes straks. De samlede oplysninger indsættes i "Kvalitetsjournalen/- -mappen" og senere i "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger", bilag EFTERSYN Efter 1 år og ved mangelsansvarsperiodens udløb (normalt efter 5 år) afholdes eftersyn, og "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger" udfærdiges af entreprenør og bygherre i fællesskab. Til dette hentes fra "Kvalitetsjournalen/-mappen" den tidligere omtalte dokumentation. Den udfyldte standardprotokol indsættes til sidst i "Kvalitetsjournalen/-mappen". Det foreslås, at tilsynet ved asfaltsæsonens afslutning gennemgår samtlige asfaltentrepriser og: * oplister forløbet af entrepriserne, fejl og mangler * undersøger, om der er fejl og mangler, som går igen, og foretager eventuelt supplerende undersøgelser. Tilsynet sørger for en tilbagemelding til de(n) enkelte entreprenør(er) om forløbet af sæsonens arbejder. 11

14 Protokol for forberedende møde - varmblandet asfalt Bilag 1a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: / / Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: / / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / 1. Opretning før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning Aftalt mer- /mindreforbrug 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Ved tilslutninger Termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: C: Kantstenslysning: Kunstigt rendestensfald: D: Tværprofil: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt 10. Miljøforhold Andet: Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

15 Protokol for forberedende møde - overfladebehandling (OB) Bilag 1b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: / / Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddelmængde: / / kg/m 2 Bindemiddeltype: / / 1. Opretning før OB-udlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning 2. Reparation før OB-udlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Fjernelse af termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: F: Sideveje og indkørsler: 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

16 Protokol for forberedende møde - koldasfalt (KA) Bilag 1c Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: KA-type: 1 lags 2 lags Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Mængde: kg/m 2 Ingen krav Emulsionstype: 1. Opretning før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Fjernelse af termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

17 Protokol for forberedende møde - genbrug på vej Bilag 1d Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Remix Materiale: Remix + Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Tilført Sten kg/m 2 mængde: Bitumentype kg/m 2 Værkblandet asfalt / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: 1. Opretning i forbindelse med asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Aftalt mer-/mindreforbrug 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Ved tilslutninger Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: C: Kantstenslysning: Kunstigt rendestensfald: D: Tværprofil: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

18 VEJLEDNING Bilag 1e Vejledning i udfyldelse af skema: Forberedende møde Bilag 1a Bilag 1b Bilag 1c Bilag 1d Varmblandet asfalt Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej Inden entreprisen påbegyndes, afholdes et møde mellem bygherre (tilsyn) og entreprenør. Der udfærdiges "Protokol for forberedende møde", bilag 1a: Varmblandet asfalt, bilag 1b: Overfladebehandling (OB), bilag 1c: Koldasfalt (KA) henholdsvis bilag 1d: Genbrug på vej. Disse kan udfyldes i henhold til nedenstående vejledning. Hoved Udfyldes med entreprisenummer, vejnavn, strækning, entreprenør, bygherre og dato. Endvidere navnet på entreprenørens arbejdsleder (entreprenørkontrol), navnet på tilsynet, om vejen er belyst eller ubelyst, materialetype, mængde og den foreslåede bindemiddeltype. For OB endvidere bindemiddelmængde. Endelig om der er tale om entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt og A, B eller C for OB. Opretning før Besvares med ja/nej for hver type opretning. Desuden bør omfanget angives f.eks. i m 2 asfalt-/ob-udlægning eller tons. Man kan i stedet vælge at aftale et mer- eller mindreforbrug i udlægningsmængden, det maksimale merforbrug skal så angives. Reparation før asfalt-/ob-udlægning Fræseopgaver Riste/karme/brønde Tegningsbilag/ projektplan Besvares med ja/nej. Desuden bør art og omfang angives. Besvares med ja/nej. Desuden bør angives omfang af evt. fræsning, der ikke er indeholdt i tilbuddet. Der bør anføres antal af hver type. Det vil være hensigtsmæssigt at diskutere detaljer vedrørende entreprisen på grundlag af en projektplan eller andet tegningsmateriale. Udfyldes med tegningsidentifikation. På planen kan indlægges de under A-F angivne oplysninger. Hvis der ikke foreligger tegning, kan der under punkterne A-F angives aftaler, der træffes under det forberedende møde. Laboratorieskemaer Udførelsesperiode Arbejdstidsindskrænkninger Trafikafvikling Miljøforhold Særlige forhold Her angives om Dagrapport og Laboratorieskema, 3a-b og 5 skal afleveres direkte til bygherren. Endvidere om Laboratorieskemaet og bilag 4a-d også skal sendes til Vejteknisk Institut. Startdato og slutdato anføres. Her anføres begrænset eller unormal arbejdstid betinget af f.eks. myldretidstrafik eller støjrestriktioner. Her anføres aftaler om trafikafvikling samt om afmærkningsplan. Her anføres aftaler om miljø- og arbejdsmiljøforhold f.eks. plan for sikkerhed og sundhed. Her kan andre forhold af betydning for entreprisen anføres. Kan eventuelt anføres på et bilag.

19 Kontrolskema - varmblandet asfalt Bilag 2a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Uensartede Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Temperatur i udlægger C Kl. 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved anlæg (tilsyn) Prøve udtaget ved udlægning Komprimeringskontrol bestilt Laboratoriekontrol bestilt 6. Overlæs Ja Nej Vejeseddel nr.: Overlæs 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

20 Kontrolskema - overfladebehandling (OB) Bilag 2b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: / / Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddelmængde: / / kg/m 2 Bindemiddeltype: / / Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Ja Nej Skærver: forurenede/støvede Skærver: bituminerede Klæbeforbedrer Hvilken: 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Dosering skærver Dosering bindemiddel Nej Ja Hvor? Stentab Svedninger Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Dokumentation Ja Nej Prøve udtaget af stenmateriale Prøve udtaget af bindemiddel Dokumentation for tværfordeling fremsendt 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

21 Kontrolskema - koldasfalt (KA) Bilag 2c Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: KA type: 1 lags 2 lags Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Mængde: kg/m 2 Ingen krav Emulsionstype: Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Er eventuel klæbning udført Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Ja Nej Uensartede Emulsion hurtigbrydende Emulsion langsombrydende 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved udlægning Laboratoriekontrol bestilt 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

22 Kontrolskema - genbrug på vej Bilag 2d Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Remix Remix + Materiale: Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Tilført Sten kg/m 2 materiale: Bitumentype kg/m 2 Værkblandet asfalt / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Uensartede Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Temperatur i udlægger C Kl. 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved anlæg Prøve udtaget ved udlægning Komprimeringskontrol bestilt Laboratoriekontrol bestilt 6. Overlæs Ja Nej Vejeseddel nr.: Overlæs 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

23 Vejledning i udfyldelse af kontrolskema KONTROLSKEMA Bilag 2a Bilag 2b Bilag 2c Bilag 2d VEJLEDNING Bilag 2e Varmblandet asfalt Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej Hoved Udfyldes med entreprisenummer, vejnavn, strækning, entreprenør, bygherre og dato. ENTREPRENØRKONTROL Endvidere navnet på entreprenørens arbejdsleder (entreprenørkontrol), navnet på tilsynet, om vejen er belyst eller ubelyst, materialetype (GAB 0, GAB I, GAB II, ABB, DA, TB, SMA, AB, PA, OB, KA eller andet materiale), mængde og den foreslåede bindemiddeltype. For OB endvidere bindemiddelmængde. Endelig om der er tale om entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt og A, B eller C for OB. Punkterne 1-7 i kontrolskemaet udfyldes af entreprenøren, men kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherrens tilsyn. 1. Underlag Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikkerne kan anføres ved, hvilke stationer der er mangler. 2. Vejret Lufttemperatur aflæses. Det noteres, om der er stærk, svag, skiftende eller ingen vind eller regn. Hvis vejret ændres væsentligt udfyldes et nyt skema. 3. Materialer Besvares med ja/nej. For varmblandede materialer noteres den aktuelle temperatur for materialer i udlægger. 4. Udlægning Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikkerne kan noteres ved, hvilke stationer der er ujævne, revne eller åbne samlinger - afvigelser fra tværprofil - særlig ujævn vej - rivninger eller åbne partier - svedninger eller fede pletter - driftsstop. For OB noteres under ja/nej-rubrikkerne, om krav vedrørende dosering af sten og bindemiddel er opfyldt, og om der er konstateret stentab eller svedninger. Det noteres endvidere, om der efter færdiggørelsen er foretaget rengøring af dæksler og brønde, og hvis der er tabt materiale i nedløbsbrønde, at dette er fjernet. 5. Lab-kontrol Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikken noteres, om der er udtaget miksprøver og/eller bestilt opboring af borekerner. Denne kontrol føres på bilag 5 (Laboratorieskema). For OB noteres, om der er udtaget prøver af sten og bindemiddel. Endvidere om der er fremsendt oplysninger vedrørende tværfordeling. 6. Overlæs Besvares med ja/nej. Til kontrol med evt. overlæs noteres bilens registreringsnummer og den påskrevne maximalt tilladte vægt. Kontrol føres på vejesedlerne. Gælder ikke for OB og koldasfalt.

24 Bilag 3a Dagrapport - varmblandet asfalt/ koldasfalt nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Materiale: Mængde: 1. Lag (stationering) 2. Lag (stationering) Udlagt antal tons 1. Lag t 2. Lag t Udlægningsareal 1. Lag (l x b) = x = m 2 2. Lag (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug 1. Lag kg/m 2 2. Lag kg/m 2 Klæbemængde kg/m 2, krav opfyldt (entreprisestørrelse II for varmblandet) ja nej Dato: Entreprenørens underskrift:

25 Bilag 3b Dagrapport - overfladebehandling (OB) nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: OB type: Mængde: Stationering Udlagt antal tons, bindemiddel t Udlagt antal tons, sten t Udlægningsareal (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug, bindemiddel kg/m 2 Gennemsnitsforbrug, sten kg/m 2 Klæbeforbedrer ja nej Hvilken: Dato: Entreprenørens underskrift:

26 Bilag 3c Dagrapport - genbrug på vej nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Materiale: Genbrug: +-laget: Mængde: Genbrug (stationering) +-laget (stationering) Udlagt antal tons genbrug t tilført mængde bitumen t sten t værkblandet asfalt t +-laget t Udlægningsareal genbrug (l x b) = x = m 2 +-laget (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug genbrug kg/m 2 +-laget kg/m 2 Klæbemængde kg/m 2, krav opfyldt (entreprisestørrelse II) ja nej Dato: Entreprenørens underskrift:

27 Efterkontrolskema - varmblandet asfalt Bilag 4a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: / / Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: / / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / Bygherrekontrol 1. LAB - kontrol Ja Nej Er laboratoriekontrol rekvireret 2. Funktionskrav Bestilt Udført Krav opfyldt Ja Nej Ja Dato Ja Nej Jævnhed (viagraftal) Profilograf, tværprofil Profilograf, længdeprofil Sporkøring Friktionsmåling 3. Aflevering Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samling af oplysninger i. h. t. kontrolskema bilag 2a Dagrapporter, vejesedler og laboratorierapporter modtaget Udfyldelse af afleveringsprotokol og eventuel mangelliste 4. 1 års eftersyn Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samlinger, profil, jævnhed, rivninger Svedninger, afskalninger, deformationer, friktion Udfyldelse af protokol for 1 års eftersyn 5. Eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samlinger, rivninger Svedninger, afskalninger, deformationer, friktion Udfyldelse af protokol for eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb 6. Særlige bemærkninger Godkendt af (bygherre): ved afslutning, Dato: ved 1 års eftersyn, Dato: ved eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb, Dato:

28 Efterkontrolskema - overfladebehandling (OB) Bilag 4b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: Bindemiddelmængde: kg/m 2 Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddeltype: Bygherrekontrol 1. Dokumentation Ja Nej Er dokumentation for tværfordeling af bindemiddel og sten rekvireret 2. Funktionskrav Bestilt Udført Krav opfyldt Ja Nej Ja Dato Ja Nej Friktionsmåling 3. Aflevering Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samling af oplysninger i. h. t. kontrolskema bilag 2b Dagrapporter, vejesedler og dokumentation modtaget Udfyldelse af afleveringsprotokol og eventuel mangelliste 4. 1 års eftersyn Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Stentab Svedninger, friktion Udfyldelse af protokol for 1 års eftersyn 5. Eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Stentab Svedninger, friktion Udfyldelse af protokol for eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb 6. Særlige bemærkninger Godkendt af (bygherre): ved afslutning, Dato: ved 1 års eftersyn, Dato: ved eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb, Dato:

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7

OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983... 7 UNDERRAMMEAFTALE 009_OLE JEPSEN A/S CVR-NR. 29135983: RAMMEAFTALE 2013-1115.02/TOTALENTREPRISE/A:TÆT_LAV/D1 HOVEDSTADEN/DELRAMMEAFTALE A01/(9:10)... 7 Bilag 15: INFO

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Fastelavnspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Januar 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side ORIENTERING 3 BESTEMMELSER

Læs mere

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG)

Herning Kommune. Cykelsti Vildbjergvej. Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Tilbud- og AfregningsGrundlag (TAG) April 2013 Ref R:\2013\1100004092\10 Rådgiverdokumentation\10.3 Beskrivelser Version 0 Dato 2013-04-17 Udarbejdet af RWJ

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

U D B U D S M A T E R I A L E

U D B U D S M A T E R I A L E U D B U D S M A T E R I A L E for A S F A L T A R B E J D E R PÅ STATSVEJE 2012 Udkantspakken SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER (SBB) Juni 2012 Udbudsmateriale for asfaltarbejder på statsveje 2012 Udkantspakken

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ

FÆLLESSTI LANGS VROUEVEJ ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk AUGUST 2015 VIBORG KOMMUNE PROJEKTNR. A065978 DOKUMENTNR. A065978-012 VERSION 1.0 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede:

Entreprisekontrakt. 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: 1. Parterne: 1.1. Undertegnede: Københavns Kommune Sundheds og Omsorgsforvaltningen Boligsekretariatet Sjællandsgade 40 2200 København N 1.2. og medundertegnede: [firma, cvr. nr., adresse, tlf., fax, e-mail

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune

Offentligt udbud. Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015. Veje, stier og pladser. Hørsholm Kommune Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud Asfaltarbejder og mindre entreprenørydelser 2015 Veje, stier og pladser i Hørsholm Kommune 22.05.2015 1

Læs mere

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet

Nordisk konference - Kørebaneafmærkning. Peter Andersen. Vejdirektoratet Peter Andersen Vejdirektoratet Dagens situation: Kommuner 60.000 km vej Amter 10.000 km vej Vejdirektoratet 1.700 km vej, heraf 1.000 km motorvej Trafikarbejde (mio. kørte km): Motorveje 10.400 Øvrige

Læs mere

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse

Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Støjdæmpende vejbelægning på Motorring 3, samfundsøkonomisk analyse Civilingeniør Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Vej- og trafikområdet, hne@vd.dk Civilingeniør Carsten Bredahl Nielsen, Vejdirektoratet,

Læs mere

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE

BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE SIDE 13 BILAG 1 KRAV TIL KURSUSDELTAGELSE VEJEN SOM ARBEJDSPLADS Vejdirektoratet har siden 1. januar 2004 stillet krav til entreprenører, der arbejder på eller langs statsvejene, at de skal have gennemført

Læs mere

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS

UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS UDVIDELSE AF CONTAINERPLADS De indbydes hermed, på vegne af bygherren Samsø Kommune, Affaldscenter Harpesdal, til at afgive pris på ovennævnte entreprise, i henhold til Lov om indhentning af tilbud i bygge-

Læs mere

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.

Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd. Ubundne vejmaterialer nye regler og standarder Af afdelingschef, civilingeniør Flemming Berg Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, fb@vd.dk Som EU-medlem er Danmark forpligtet til at følge europæiske spilleregler

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG-P) Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

Læs mere

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje.

Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse af vejistandsættelse af Grundejerforeningen PILEGAARDEN s veje. BYGHERRE Grundejerforeningen PILEGAARDEN SAG PIL 1-2011 BYGGESAGSBESKRIVELSE 3. DEL DATO 22. SEPTEMBER 2010 3.1. Orientering Denne entreprise omfatter samtlige arbejds- og materialeydelser ved udførelse

Læs mere

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder

Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet. Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Effektiv kommunal kontraktstyring erfaringer og muligheder på vejområdet Erfaringer med vejkontrakter Jens Chr. Binder Udfordringer for mange kommuner i dag Problem med kvalitet af vejbelægninger og vejenes

Læs mere

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn

Håndbog. Plan for Kvalitet. Drift. Virksomhedens navn Håndbog Plan for Kvalitet Drift Virksomhedens navn Danske Anlægsgartnere 2003 Plan for Kvalitet Danske Anlægsgartnere Denne plan for kvalitet beskriver virksomhedens kvalitetsstyring Virksomhedens navn

Læs mere

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland

Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Vejcenter Nordjylland Offentligt udbud af almen driftsentrepriser Tilbudsfase og bedømmelse af tilbud i Den 21/8 2008 1 1. Indledning og konklusion Dette notat indeholder på baggrund af beregninger og bedømmelser, s resultater

Læs mere

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA

PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA Rev. ved ARH okt. 2012 PROCEDURE FOR ARKIVERING AF BYGVÆRKSDATA 1. Indledning. Der skal indsamles og revideres brodata i forbindelse med anlæg af nye bygværker og større ombygninger i VD-anlægsområderegi

Læs mere

Indbudt licitation leverancer af sand og grus

Indbudt licitation leverancer af sand og grus Til de bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 11. juli 2014 SIDE 1/9 REF CHPO PROJEKTNR A053039 Indbudt licitation leverancer af sand

Læs mere

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg

Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Gribvand Spildevand A/S Tømning af slambede på Helsinge Renseanlæg Særlige betingelser November 2012 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Gribvand

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed

Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed Bekendtgørelse om kvalitetskontrol og Revisortilsynets virksomhed I medfør af 34, stk. 3, og 54, stk. 2, i lov nr. 468 af 17. juni 2008 om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven), som

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning

Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Udbud af vej- og parkopgaver Snerydning Vintertjeneste - Betingelser Udgivelsesdato : 22.08.2011 Projekt : 22.0013.01 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af : UDJ : ErK : ErK Udbud af vej- og parkopgaver

Læs mere

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014

Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Hørsholm Kommune Center for Teknik Team Vej og Park Ådalsparkvej 2 2970 Hørsholm Offentligt udbud af asfaltarbejde 2014 Isterødvejen i Hørsholm Kommune 28.04.2014 1 Forside Indholdsfortegnelse Side1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014

Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1. 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid KUNSTGRÆS-SPORTSPLÆNE, 2015 SPØRGSMÅL OG SVAR NR. 1 5. december 2014 Vordingborg Kommune, Kultur og Fritid Side 1 af 5 1 SPØRGSNÅL OG SVAR NR. 1 Vordingborg Kommune

Læs mere

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt

Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag Bilag 1 Retningslinjer for udarbejdelse af tilbudsliste (TBL) til konkret projekt Bilag 1 Retningslinjer for at anvende prisbogen til et konkret projekt Dette bilag beskriver de arbejdsprocesser

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med traktor Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune

Udbud af Vintertjeneste med traktorer m.m. - 2014 i Slagelse Kommune Udbud af Vintertjeneste med er m.m. - 2014 i Kommune Kommune Vintertjeneste med er m.m. - 2014 SAMLELISTE Samleliste Tilbuddet er baseret på følgende dokumenter med bilag: 1) Udbudsmateriale: a) Udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Udarbejdet af Praktiserende Arkitekters Råd,

Læs mere

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7

0.0 Indholdsfortegnelse side 1. 0.1 Almindelige oplysninger side 2. 0.2 Byggeplads side 4. 0.3 Kvalitetssikring side 7 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.0 Indholdsfortegnelse side 1 0.1 Almindelige oplysninger side 2 0.2 Byggeplads side 4 0.3 Kvalitetssikring side 7 1 0.1 ALMINDELIGE OPLYSNINGER 0.1.1 Adresseliste: Bygherre: Arkitekt

Læs mere

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma)

Bilag 5 Totalentrepriseaftale -kontrakt (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal anføres i det konkrete Miniudbud og konkretiseres i den konkrete Totalentrepriseaftalekontrakt. Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 J.nr.

Læs mere

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014

BILAG 1: TIDSPLAN BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 BILAG 1: TIDSPLAN 21. februar 2014 INSTRUKTION TIL TILBUDSGIVER Nærværende bilag indeholder tidsplanen for Systemet. Tilbudsgivers eventuelle forbehold til bilag 8 anføres i forbeholdslisten og skrives

Læs mere

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse

Grundlag for tjenesteyders tilbud og projekteringsarbejdets udførelse Vordingborg Kommune Side 1 af 5 Almindelige bestemmelser Denne SBV er supplerende, særlige betingelser til "Almindelige betingelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89". Alle dokumenter i nærværende

Læs mere

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK

CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S KØBERVEJLEDNING CARLSBERGBYEN.DK CARLSBERG BYEN P/S 1 NÅR DU KØBER DIN DRØMMEBOLIG I CARLSBERG BYEN... En guide til køb af projektlejligheder Det er en stor beslutning at købe en ny

Læs mere

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010

Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Opfølgning fra Projekt færdiggørelse fra 2010 Udbedring af uafsluttet skjulte fejl observeret efter gennemførslen af Projekt færdiggørelse fra 2010, samt renovering af 2 ventilationsanlæg. E/F Krudttårnsbakken,

Læs mere

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER

AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE UNDERSØGELSER DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 93200.R04/14210.R02 AFTALE OM RÅDGIVNING OG BISTAND VEDRØRENDE GEOFYSISKE

Læs mere

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring

Handlingsplan for gennemførelsen af erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring Handlingsplan for gennemførelsen erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring 24. oktober _Rev. 31.oktober _Rev. 12. november Rebild Kommune Erstatningsbyggeri for Rådhuset på Hobrovej i Støvring.

Læs mere

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013

GRUNDEJERLAUGET HOLTE AVLSGÅRD Kikhanebakken og Ørnebakken, 2840 Holte www.holteavlsgaard.dk 22-03-2013 Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 2. April 2013 kl. 19.30 i Mariehøjcentret lokale 3. Skal de 41 år gamle fortove renoveres samtidig med at der bliver lagt nyt asfalt på kørebanerne? Kom og hør,

Læs mere

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O

B o l i g f o r e n i n g e n V I B O B o l i g f o r e n i n g e n V I B O, Nivå Anlægsentreprenør Januar 2013 R a m b ø l l H a n n e m a n n s A l l é 5 3 DK- 2 3 0 0 K ø b e n h a v n S T l f. 5 1 6 1 1 0 0 0 B o l i g f o r e n i n g

Læs mere

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma)

Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) Forhold markeret med gult er forhold, som skal præciseres i det konkrete udbud Tina Braad Partner tbr@holst-law.com T +45 8934 1116 Bilag 3: Udbudsbetingelser - Miniudbud (Paradigma) J.nr. K5724-0022 TBR/HAI

Læs mere

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning

Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning RÅDGIVENDE INGENIØRER Haderslev Andels Boligforening Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise Arbejdsbeskrivelse A.4 - Afløb i jord 2013-11-14 Blok 4, 5, 6, 7 Renovering og ombygning Hovedentreprise

Læs mere

LEVERANCE AF FARTVISERE

LEVERANCE AF FARTVISERE UDBUDSBETINGELSER (BUT) LEVERANCE AF FARTVISERE JULI 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON BESTEMMELSER

Læs mere

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen

Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder. Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Krav til og tilsyn af stillads- og formarbejder Dansk Brodag 2015 Erik Stoklund Larsen Disposition 1. Udvalgte gældende krav til stillads, form, kompetencer mv 2. Kollapset på Egebæksvej 3. Fokus kontrol

Læs mere

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001

Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. december 2011 11/15303-9 Per Øster pbos@vd.sk 7244 2513 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende entreprise 0410.001 Etape 0410 Taastrup - Frederikssundmotorvejen

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Vintertjeneste med lastbil Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE I skemaet anføres alle entreprisenumre, der udbydes samtidigt. Der skal

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD. December 2008. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT GENERELT HÅNDBOG I UDBUD December 2008 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 1.1 Udarbejdelse 3 1.2 Forelæggelse 3 2. OVERSIGT OG ANVENDELSE 3 2.1 Anvendelse 3 2.2 Lovgivningsmæssige

Læs mere

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012

Odder Kommune. Vintertjeneste. Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Vintertjeneste Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) August 2012 Dokument nr A030547_5_TAG_Odder_2012 Revision nr 10 Udgivelsesdato 17 august

Læs mere

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris

UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. december 2011 BUT Mindre totalentrepriser 72443333 Afregnet til fast pris UDBUD 2012 Mindre Totalentrepriser Afregnet til fast pris BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2

Procedure for Intern Audit - Retningsliniernes punkt 15. Indholdsfortegnelse. 4.1 Grundlag 2 Indholdsfortegnelse Navn: Procedure for Intern Audit 1. Formål 2 2. Gyldighedsområde 2 3. Definitioner 2 4. Grundlag 4.1 Grundlag 2 5. Ansvar 2 6. Fremgangsmåde 6.1 Auditplan 3 6.2 Planlægning af SKS-Audit

Læs mere

Rammeaftale September 2014

Rammeaftale September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Rammeaftale September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45 8934 0000

Læs mere

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr.

Disponering. Projekt nr.: Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: Sag: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse kr.: Projektering kr. Disponering Rådg. sagsnr.: Finansiering: Rådgiver: 1. Analyse: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Analyse : 2. Projektering: (Honorar, repro, omfang, tid, pris) Projektering : 3. Udførelse: (Håndværkerudgifter,

Læs mere

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark

Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark Tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark 0. Indledning Nedenstående tilsagnsvilkår for projekter under lov om Fonden til Markedsføring af Danmark udgør sammen med lov

Læs mere

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv.

Ad pkt. 2.2. Den anvendte lokale blanket/rapport, alternativer til detentionsanbringelse, statistik mv. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 9. november 2005 afgav jeg den endelige rapport om inspektionen den 15. marts 2005 af detentionen i Tårnby. I rapporten anmodede jeg om udtalelser mv. vedrørende nærmere angivne

Læs mere

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG

DR Modellen for Partnering. 1 Formål. 2 DR Modellens elementer. Dato 30. august 2002/STG Dato 30. august 2002/STG DR Modellen for Partnering 1 Formål Formålet med DR Modellen er at skabe et tæt samarbejde mellem totalrådgiverne, entreprenørerne og DR/BR, således at projektets kvalitet, økonomi

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7

REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: 2012.05.11 msag Vor ref: 2011 404 00 - REFERAT AF BYGGEMØDE NR. 7 Dato: Fredag d. 11.05.2012, Kl.: 9.00 Vedr.: Sted: Vinduesrenovering, Carlton Karréen, etape 2 (Gårdside) På pladsen. Deltagere:

Læs mere

Udbudsbetingelser September 2014

Udbudsbetingelser September 2014 Svend Bjerregaard Advokat sbj@holst-law.com T +45 8934 1159 J.nr. 040704-0003 SBJ/MGL Udbudsbetingelser September 2014 Holst, Advokater Advokatpartnerselskab Hans Broges Gade 2 DK-8100 Aarhus C T, +45

Læs mere

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø

QMS- håndbog Kvalitet og Miljø QMS- håndbog Kvalitet og Miljø Munck Asfalt a/s April 2015 Munck Asfalt a/s Munck Intercon a/s, nu Munck Asfalt a/s, blev etableret i Nyborg i starten af 90'erne. I de første år var fokus koncentreret

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering

Reno Djurs I/S Feldballe Genbrugsstation Anlægsoverslag for etablering Samleside Reno Djurs I/S for etablering September 2012/NWB er er fremskrevet til 2. kvartal 2012 Tilbudsarbejder. 12.625.508 Supplerende enhedspriser. 66.650 Projektering og tilsyn. 499.350 Samlet anlægsoverslag,

Læs mere

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700.

2 Asfaltbelægninger 2.459.200. 3 Grusbelægninger 140.000. 4 Sten- og flisearealer 3.800.000. 5 Rabatter 1.900.000. 6 Vejafvanding 2.700. side 1 Faaborg - Midtfyn Kommune Park- og vejdrift mv. Drift og vedligeholdelse af veje Prisliste Samlet pris 2 Asfaltbelægninger 2.459.200 3 Grusbelægninger 140.000 4 Sten- og flisearealer 3.800.000 5

Læs mere

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning

Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Aftaleformular for aftale om teknisk rådgivning og bistand vedr. bygherrerådgivning Formularen benyttes sammen med Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand, ABR 89. Aftaleformularen er

Læs mere

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn

Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Før, under og efter Byggeskadefondens eftersyn Fondens 1-års eftersyn 5-års eftersyn Bygningsejerens 1-års eftersyn 5-års eftersyn 1-års eftersyn Tidsplan for 1-års eftersyn 0 1. md. 5.-6. md. 7.-8. md.

Læs mere

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet.

I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen, Politimesteren i Grønland og Justitsministeriet. Folketingets Ombudsmand 1 Den 11. februar 2000 afgav jeg min endelige rapport om min inspektion den 18. august 1999 af Arresten/detention i Qaqortoq. I rapporten anmodede jeg om udtalelser fra stationslederen,

Læs mere

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter, drift. Vintertjeneste Udbudsforskrifter, drift Vintertjeneste Samlet vintertjeneste i et geografisk område Paradigma for tilbudsliste (TBL-P) Maj 2004 TILBUDSSAMLELISTE Der kan udbydes enten enkeltentrepriser eller områdeentrepriser,

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for Udbudsbrev Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk

Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Arkitekt M.A.A. Jesper Staun Langelunden 1 2990 Nivå Telefon 4556 6500 - www.jesperstaun.dk - arkitekt@jesperstaun.dk Nivå den 121214 Ydelser og faseforløb. Sådan kan det se ud: Jesper Stauns ydelser grupperes

Læs mere

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012

Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August 2012 Aftale-Håndbogen - Kap. 7. Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser, side 1 af 5 August Vejledning til afgrænsning af rådgiverydelser Notatet Afgrænsning af rådgiverydelser kan i en udfyldt stand

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet

BvB information 2011. Indsamling af dokumentation til BvB. Dokumentationsmaterialet BvB information 2011 dokumentation til BvB Indsamling af dokumentation til BvB Dokumentationsmaterialet Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon 82 32 24

Læs mere

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA

udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA S A M A R B E J D S A F T A L E udarbejdet af Forbrugerrådet og Håndværksrådet - anbefalet af KA FORBRUGER RÅDET Samarbejdsvejledning til forbrugere og håndværksvirksomheder Formålet med vejledningen Håndværksrådet

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle

Nyt hus. Eller ombygning af det gamle Nyt hus Eller ombygning af det gamle Før Efter Når planen om nyt hus, eller ombygning af det gamle, trænger sig på, er der mange ting der skal tages stilling til: Hvor stort? Hvor dyrt? Hvordan skal det

Læs mere

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser

Sådan laver du et miniudbud. Håndværkerydelser Sådan laver du et miniudbud Håndværkerydelser Miniudbud Som indkøber skal du gennemføre et miniudbud, hvis arbejdet/leverancen overstiger en værdi på 50.000 kroner ekskl. moms, eller hvis du skal have

Læs mere

14210.R01. oktober 2013

14210.R01. oktober 2013 tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) 14210.R01 HOVEDRÅDGIVER ROSKILDE FJORD - FORBINDELSEN oktober 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON September 2013 13/19160 Peter Boding pbod@vd.dk +45 7244

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Udbud af vintertjeneste 20132016

Udbud af vintertjeneste 20132016 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2013 Udbud af vintertjeneste 20132016 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Marts 2013 Dokument nr A0305472013104TAG Revision

Læs mere

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C

Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C KLS systemet er certificeret af Byggeriets Kvalitetskontrol Håndbog Kvalitetsledelsessystem for autoriseret virksomhed på kloakinstallationsområdet Dronningensgade 25, 1. sal 5000 Odense C Friis Kloakmester

Læs mere

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg

Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Styregruppe - Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg Dansk Naturvidenskabsfestival... 2 Baggrund for Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Formålet med Dansk Naturvidenskabsfestival Aalborg... 2 Styregruppen

Læs mere

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data

Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov - vejledning til indsamling af data Kolofon Titel: Udgiver: Landsdækkende analyse af kommunevejenes tilstand og investeringsbehov -

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere