Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbuds- og anlægsforskrifter. Tilsynshåndbog for asfaltarbejder"

Transkript

1 Udbuds- og anlægsforskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder Marts 2004 Erstatter November 1996 Kvalitetssystem for tilsyn og entreprenørkontrolaktiviteter for asfaltarbejder Varmblandet asfalt Pulverasfalt Asfaltbeton Skærvemastiks Drænasfalt Tyndlagsbelægning Asfaltbetonbindelag Grusasfaltbeton Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej

2

3 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. TILBLIVELSE 3 2. INDLEDNING 5 3. PLANLÆGNING 5 4. ORGANISATION 5 5. FORBEREDENDE MØDE 7 6. RELATIONER TIL MYNDIGHEDER M.V UDLÆGNING INKL. KONTROLAKTIVITETER 9 8. RAPPORTERING OG DOKUMENTATION MÅLING AF FUNKTIONSEGENSKABER OPFØLGNING EFTERSYN 11 Bilag 1a Forberedende møde, varmblandet asfalt 1b Forberedende møde, overfladebehandling 1c Forberedende møde, koldasfalt 1d Forberedende møde, genbrug på vej 1e Vejledning i udfyldelse af skema: Forberedende møde 2a Kontrolskema, varmblandet asfalt 2b Kontrolskema, overfladebehandling 2c Kontrolskema, koldasfalt 2d Kontrolskema, genbrug på vej 2e Vejledning i udfyldelse af kontrolskema 3a Dagrapport, varmblandet asfalt og koldasfalt 3b Dagrapport, overfladebehandling 3c Dagrapport, genbrug på vej 4a Efterkontrolskema, varmblandet asfalt 4b Efterkontrolskema, overfladebehandling 4c Efterkontrolskema, koldasfalt 4d Efterkontrolskema, genbrug på vej 4e Vejledning i udfyldelse af efterkontrolskema 5 Laboratorieskema (prototype) 6 Protokol for afleveringsforretning - asfaltbelægninger 7 Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger 8 Orienteringsskema

4

5 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 1. TILBLIVELSE Den hidtil gældende udgave af tilsynshåndbogen blev behandlet og godkendt udsendt uden høring af Vejregeludvalget den 26. november Siden godkendelsen er der i november 1998 godkendt ændrede Udbuds- og anlægsforskrifter for varmblandet asfalt. Endvidere har anvendelsen vist ønske om visse korrektioner, for at svare til dagens brug. I forbindelse med revisionen har ad hoc gruppen indsamlet kommentarer fra brugere i Vejdirektoratet, amter og kommuner samt i asfaltindustrien. Den foreliggende revision indebærer en opdatering i forhold til de relevante udbuds- og anlægsforskrifter samt en tilpasning til ønsker fra de hørte parter, herunder tilpasning af håndbogens skemaer til dagens praksis. Derimod er der ikke medtaget nye tiltag som følge af det pågående arbejde i ad hoc gruppen med indførelse af kvalitets- og miljøstyring. Ad hoc gruppen har pr. 1. oktober 2003 følgende sammensætning: Laboratoriechef Lars Ladehoff, Colas Danmark A/S, formand Civilingeniør Knud Pedersen, eget firma, sekretær Teknologichef Jørn Bank Andersen, NCC ROADS A/S Specialkonsulent Tony K. Andersen, Vejdirektoratet, Anlægsrådgivning Ingeniør Changiz Farrahi, LMK VEJ A/S Ingeniør Hans Leth, Silkeborg kommune Ingeniør Kjeld T. Stenstrop, Nordjyllands Amt Civilingeniør Bo Wamsler, Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut. Store anlæg Godkendelse Tilsynshåndbogen er ikke tilstrækkelig ved store anlægsarbejder som f.eks. nye motorvejsstrækninger. Til disse anlægsarbejder vil bygherren, i dette tilfælde Vejdirektoratet, udarbejde særlige tilsynsmanualer. Tilsynshåndbogen blev behandlet og godkendt udsendt uden høring af Vejregeludvalget den 26. november Bilagene er bragt i overensstemmelse med udbudsforskrifterne i november 2003, mens selve teksten ikke er ændret. 3

6 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Formanden for Vejregelrådet har i december 2003 godkendt at den reviderede Tilsynshåndbog udsendes. 4

7 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 2. INDLEDNING I moderne kvalitetsstyringsprincipper lægges der vægt på planlægning og processtyring i stedet for efterfølgende kontrol. I videst mulig udstrækning er det derfor pålagt entreprenøren at sikre og dokumentere kvaliteten som et integreret led i produktionen. Der er som følge heraf lagt vægt på et effektivt samspil mellem bygherretilsyn i det følgende blot benævnt "TILSYN" og entreprenør-egenkontrol, i det følgende benævnt "ENTREPRENØRKONTROL". 3. PLANLÆGNING Det er nødvendigt, forud for tilsyns- og entreprenørkontrolarbejdet, at planlægge dette i forhold til planerne for arbejdets udførelse. Grundlaget for planlægning af tilsyn og entreprenørkontrol er: * Udbudsmaterialet Nøje projektgranskning er et krav til begge parter (tilsyn og entreprenør) * Entreprenørens arbejdsplan Detaljeringsgraden er afhængig af entreprisens størrelse og kontrolniveauer (jf. AAB, entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt. Entreprisestørrelse A, B eller C for OB). Når grundlaget for planlægningen foreligger, skal der afholdes et møde mellem parterne, hvor arbejdets udførelse drøftes, og hvor entreprenørkontrol og tilsynsarbejde fastlægges. 4. ORGANISATION En væsentlig forudsætning for et effektivt samspil mellem tilsyn og entreprenørkontrol er, at parternes 5

8 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder respektive organisering og bemanding er omhyggeligt valgt og beskrevet (synliggjort). For hvert asfaltarbejde udpeges en ansvarlig hos hver part. De to ansvarlige personer fastlægger og dokumenterer, hvem der i egen organisation gennemfører de planlagte tilsyns-/kontrolaktiviteter. Beskrivelse af organisations- og kommunikationsforhold lægges ind i entreprisens "Kvalitetsjournal/-mappe". I "Kvalitetsjournalen/-mappen" indsættes endvidere: * Kontrakt, herunder TBL * Protokol for det forberedende møde * Kontrolskema, inkl. vejledning i udfyldelse * Standardafleveringsprotokol Denne mappe udleveres inden arbejdets start af den i bygherrens organisation ansvarlige til den ansvarlige i entreprenørens organisation. Tilsynet overvåger, at entreprenørkontrollen er i orden, herunder at kontrolskemaer udfyldes. Tilsynet angiver med sin underskrift på skemaer, at entreprenørkontrolindsatsen har fundet sted. Efter arbejdets afslutning samles udfyldte kontrolskemaer fra såvel tilsyn som entreprenørkontrol samt de af entreprenøren udfyldte skemaer "Dagrapport" og "Laboratorieskema" i de ansvarliges "Kvalitetsjournal/-mappe". Denne danner grundlag for udfyldelse af "Protokol for afleveringsforretning - asfaltbelægninger", bilag 6. Efter 1 år og efter mangelsansvarsperiodens udløb (normalt efter 5 år) afholdes eftersyn iht. "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger", bilag 7, som ligeledes indsættes i mappen. 6

9 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Ved længerevarende entrepriser (mere end to uger) kan det være hensigtsmæssigt at afholde regelmæssige byggemøder for: 1. at følge arbejdet 2. at følge op, at entreprenørkontrol og tilsyn foregår forskriftsmæssigt (herunder at udfyldte skemaer afleveres). Ved mange små entrepriser, udført i sammenhæng, kan det ligeledes være hensigtsmæssigt med regelmæssige byggemøder for at koordinere såvel tidsterminer som kontrolarbejde. Kvalifikationer i form af erfaring og uddannelse er afgørende for tilsynets effektivitet. Derfor skal både tilsynspersonale og entreprenørkontrolpersonale opfylde visse uddannelses- og erfaringskrav. En person skal have mindst 2 års erfaring i styring og tilsyn af OB og asfaltarbejder for at kunne pålægges selvstændigt ansvar som tilsyn. Samme krav stilles til entreprenørpersonale, der forestår entreprenørtilsynet herunder laboratoriekontrol. Såvel bygherre som entreprenør skal tage stilling til, hvilke tekniske kvalifikationer der skal være til stede hos de personer, der er involveret i tilsynet og entreprenørkontrollen. 5. FORBEREDENDE MØDE Inden entreprisen påbegyndes, afholdes et møde mellem tilsyn og entreprenør, hvor der som minimum aftales følgende: * Starttidspunkt og forventet sluttidspunkt for entreprisen * Entrepriseafgrænsning (herunder ved sideveje og overkørsler) * Omfanget af eventuelt opretningsarbejde: 7

10 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 1. Håndopretning 2. Maskinopretning 3. Aftalt mer- eller mindreforbrug * Omfanget af eventuelt fræsearbejde: 1. Fræsning ved tilslutninger 2. Bortfræsning af "permanente" striber 3. Bortfræsning af "dårlige" områder herunder "vinterlapper" * Geometriske forhold, herunder tværfald og kantstenslysning * Eventuel oplagsplads for materialer, f.eks. skærver * Økonomiske forhold. Der udfærdiges "Protokol for forberedende møde", bilag 1a - d. Vejledning findes som bilag 1e. 6. RELATIONER TIL MYNDIGHEDER M.V. Tilsynet sørger for den fornødne kommunikation med politi, brandvæsen, Falck, trafikselskaber, andre kommunale myndigheder samt lodsejere. Dette kan suppleres med en pressemeddelelse. Endvidere orienteres arbejdstilsynet på særligt skema. Hvis arbejdet påfører større gener for de "almindelige" trafikanter, sørger tilsynet for, at disse underrettes gennem f.eks. pressen, radio og Vejdirektoratets Informationstjeneste. Informationen skal indeholde oplysninger om vejarbejdets beliggenhed, starttidspunkt, varighed, samt hvilke trafikgener der ventes. 8

11 7. UDLÆGNING INKL. KONTROLAKTIVITETER TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder Udlægning og kontrol ved udlægning skal ske sådan, at der er dokumentation for, at kvaliteten af arbejdet er i orden. Derfor må arbejdet ikke påbegyndes uden tilsynets accept. Kontrol, der er nødvendig for at give dokumentation for kvalitet, foretages af de(n), der udfører arbejdet. Entreprenøren skal dagligt udfylde "Kontrolskema - varmblandet asfalt", bilag 2a henholdsvis "Kontrolskema - overfladebehandling", bilag 2b, "Kontrolskema - koldasfalt", bilag 2c eller "Kontrolskema - genbrug på vej", bilag 2d og "Dagrapport", bilag 3a - c. Endvidere skal entreprenøren udfylde "Laboratorieskema", bilag 5 i henhold til entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt henholdsvis entreprisestørrelse A, B eller C for OB. Specielt for entreprisestørrelse I for varmblandet asfalt, entreprisestørrelse A og B for OB samt for KA: Dagrapport, bilag 3a - c skal altid udfyldes. De andre bilag udfyldes i det omfang, det er anført i udbudsmaterialet. Ved små entrepriser kan der endvidere være anført delvis udfyldelse af Kontrolskema, bilag 2a - d. Eventuel afvigelse i omfanget af ovennævnte kontrolarbejde skal være anført i udbudsmaterialet (særlige betingelser og beskrivelser). Efter arbejdets afslutning skal tilsynet godkende udfyldelse af dokumentationsmaterialet samt udfylde "Efterkontrolskema - varmblandet asfalt", bilag 4a henholdsvis "Efterkontrolskema - overfladebehandling", bilag 4b, "Efterkontrolskema - koldasfalt", bilag 4c eller "Efterkontrolskema - genbrug på vej", bilag 4d. "Vejledning i udfyldelse af kontrolskema" findes som bilag 2e. "Vejledning i udfyldelse af efterkontrolskema" findes som bilag 4e. 9

12 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 8. RAPPORTERING OG DOKUMENTATION Forinden arbejdet startes, skal tilsynet have specifikationer for asfalttypen henholdsvis OB-typen. Entreprenøren skal løbende og ufortøvet aflevere følgende til tilsynet: 1. Kontrolskema 2. Dagrapport 3. Laboratorieskema (gælder ikke OB) 4. Vejesedler (gælder ikke OB og koldasfalt). Tilsynet skal på Kontrolskemaet indføje de evt. stikprøvevise tilsyn samt underskrive Kontrolskemaet. Tilsynet modtager og vurderer ovennævnte dokumentation, herunder acceptkriterier i henhold til AAB og SAB. Denne og evt. andre observationer efter afslutning af arbejdet danner grundlag for afleveringsprotokol og afregning. Tilsynet afholder derefter aflevering med entreprenøren og afleveringsprotokol udfærdiges i samarbejde iht. standardskema, bilag 6. Tilsynet sørger for, at alle ovennævnte relevante oplysninger indrapporteres til Vejdatabank, PM-system eller tilsvarende. 9. MÅLING AF FUNKTIONSEGENSKABER I fortsættelse af den i kap. 8 nævnte dokumentation og evt. senere visuel bedømmelse (specielt af de påtalte områder) eller som følge af krav i udbudsmaterialet, sørger tilsynet for måling af belægningens funktionsegenskaber (friktion, jævnhed, lyshed, profil m.v.). 10

13 TILSYNSHÅNDBOG, Asfaltarbejder 10. OPFØLGNING I mangelsansvarsperioden holder tilsynet belægningen under observation og registrerer eventuelle mangler eller skader, som tilsynet meddeler entreprenøren. Hvis entreprenøren i mangelsansvarsperioden observerer fejl og mangler, meldes disse ufortøvet til tilsynet. Entreprenøren og tilsynet aftaler om, de opståede mangler eller skader eventuelt skal afhjælpes straks. De samlede oplysninger indsættes i "Kvalitetsjournalen/- -mappen" og senere i "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger", bilag EFTERSYN Efter 1 år og ved mangelsansvarsperiodens udløb (normalt efter 5 år) afholdes eftersyn, og "Protokol for eftersyn - asfaltbelægninger" udfærdiges af entreprenør og bygherre i fællesskab. Til dette hentes fra "Kvalitetsjournalen/-mappen" den tidligere omtalte dokumentation. Den udfyldte standardprotokol indsættes til sidst i "Kvalitetsjournalen/-mappen". Det foreslås, at tilsynet ved asfaltsæsonens afslutning gennemgår samtlige asfaltentrepriser og: * oplister forløbet af entrepriserne, fejl og mangler * undersøger, om der er fejl og mangler, som går igen, og foretager eventuelt supplerende undersøgelser. Tilsynet sørger for en tilbagemelding til de(n) enkelte entreprenør(er) om forløbet af sæsonens arbejder. 11

14 Protokol for forberedende møde - varmblandet asfalt Bilag 1a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: / / Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: / / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / 1. Opretning før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning Aftalt mer- /mindreforbrug 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Ved tilslutninger Termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: C: Kantstenslysning: Kunstigt rendestensfald: D: Tværprofil: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt 10. Miljøforhold Andet: Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

15 Protokol for forberedende møde - overfladebehandling (OB) Bilag 1b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: / / Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddelmængde: / / kg/m 2 Bindemiddeltype: / / 1. Opretning før OB-udlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning 2. Reparation før OB-udlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Fjernelse af termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: F: Sideveje og indkørsler: 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

16 Protokol for forberedende møde - koldasfalt (KA) Bilag 1c Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: KA-type: 1 lags 2 lags Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Mængde: kg/m 2 Ingen krav Emulsionstype: 1. Opretning før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Håndopretning Maskinopretning 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Fjernelse af termoplast Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

17 Protokol for forberedende møde - genbrug på vej Bilag 1d Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Remix Materiale: Remix + Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Tilført Sten kg/m 2 mængde: Bitumentype kg/m 2 Værkblandet asfalt / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: 1. Opretning i forbindelse med asfaltudlægning Ja Nej Omfang: Aftalt mer-/mindreforbrug 2. Reparation før asfaltudlægning Ja Nej Omfang: 3. Fræseopgaver Ja Nej Omfang: Ved tilslutninger Andet 4. Riste/ karme/ brønde Ja Nej Omfang: Nedløbsriste at ændre Brøndkarme og dæksler at ændre Faste nedløbsriste at hæve Faste brøndkarme at hæve Flydende nedløbsriste at hæve Flydende brøndkarme at hæve 5. Tegningsbilag/ projektplan A: Vejbredde: B: Sidearealer: C: Kantstenslysning: Kunstigt rendestensfald: D: Tværprofil: E: Udformning af tilslutninger ved entreprisegrænser: F: Sideveje og indkørsler: 6. Laboratorieskemaer Ja Nej Afleveres direkte til bygherren Entreprenøren sender kopi til Vejteknisk Institut 7. Udførelsesperiode Startdato: Slutdato: 8. Arbejdstidsindskrænkninger Ja Nej Hvis Ja: Der må ikke arbejdes indenfor følgende tidsrum: / 9. Trafikafvikling Afmærkningsplan Fremsendt Godkendt Andet: 10. Miljøforhold Særlige forhold Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

18 VEJLEDNING Bilag 1e Vejledning i udfyldelse af skema: Forberedende møde Bilag 1a Bilag 1b Bilag 1c Bilag 1d Varmblandet asfalt Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej Inden entreprisen påbegyndes, afholdes et møde mellem bygherre (tilsyn) og entreprenør. Der udfærdiges "Protokol for forberedende møde", bilag 1a: Varmblandet asfalt, bilag 1b: Overfladebehandling (OB), bilag 1c: Koldasfalt (KA) henholdsvis bilag 1d: Genbrug på vej. Disse kan udfyldes i henhold til nedenstående vejledning. Hoved Udfyldes med entreprisenummer, vejnavn, strækning, entreprenør, bygherre og dato. Endvidere navnet på entreprenørens arbejdsleder (entreprenørkontrol), navnet på tilsynet, om vejen er belyst eller ubelyst, materialetype, mængde og den foreslåede bindemiddeltype. For OB endvidere bindemiddelmængde. Endelig om der er tale om entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt og A, B eller C for OB. Opretning før Besvares med ja/nej for hver type opretning. Desuden bør omfanget angives f.eks. i m 2 asfalt-/ob-udlægning eller tons. Man kan i stedet vælge at aftale et mer- eller mindreforbrug i udlægningsmængden, det maksimale merforbrug skal så angives. Reparation før asfalt-/ob-udlægning Fræseopgaver Riste/karme/brønde Tegningsbilag/ projektplan Besvares med ja/nej. Desuden bør art og omfang angives. Besvares med ja/nej. Desuden bør angives omfang af evt. fræsning, der ikke er indeholdt i tilbuddet. Der bør anføres antal af hver type. Det vil være hensigtsmæssigt at diskutere detaljer vedrørende entreprisen på grundlag af en projektplan eller andet tegningsmateriale. Udfyldes med tegningsidentifikation. På planen kan indlægges de under A-F angivne oplysninger. Hvis der ikke foreligger tegning, kan der under punkterne A-F angives aftaler, der træffes under det forberedende møde. Laboratorieskemaer Udførelsesperiode Arbejdstidsindskrænkninger Trafikafvikling Miljøforhold Særlige forhold Her angives om Dagrapport og Laboratorieskema, 3a-b og 5 skal afleveres direkte til bygherren. Endvidere om Laboratorieskemaet og bilag 4a-d også skal sendes til Vejteknisk Institut. Startdato og slutdato anføres. Her anføres begrænset eller unormal arbejdstid betinget af f.eks. myldretidstrafik eller støjrestriktioner. Her anføres aftaler om trafikafvikling samt om afmærkningsplan. Her anføres aftaler om miljø- og arbejdsmiljøforhold f.eks. plan for sikkerhed og sundhed. Her kan andre forhold af betydning for entreprisen anføres. Kan eventuelt anføres på et bilag.

19 Kontrolskema - varmblandet asfalt Bilag 2a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Uensartede Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Temperatur i udlægger C Kl. 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved anlæg (tilsyn) Prøve udtaget ved udlægning Komprimeringskontrol bestilt Laboratoriekontrol bestilt 6. Overlæs Ja Nej Vejeseddel nr.: Overlæs 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

20 Kontrolskema - overfladebehandling (OB) Bilag 2b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: / / Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddelmængde: / / kg/m 2 Bindemiddeltype: / / Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Ja Nej Skærver: forurenede/støvede Skærver: bituminerede Klæbeforbedrer Hvilken: 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Dosering skærver Dosering bindemiddel Nej Ja Hvor? Stentab Svedninger Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Dokumentation Ja Nej Prøve udtaget af stenmateriale Prøve udtaget af bindemiddel Dokumentation for tværfordeling fremsendt 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

21 Kontrolskema - koldasfalt (KA) Bilag 2c Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: KA type: 1 lags 2 lags Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Mængde: kg/m 2 Ingen krav Emulsionstype: Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Er eventuel klæbning udført Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Ja Nej Uensartede Emulsion hurtigbrydende Emulsion langsombrydende 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved udlægning Laboratoriekontrol bestilt 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

22 Kontrolskema - genbrug på vej Bilag 2d Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Remix Remix + Materiale: Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Tilført Sten kg/m 2 materiale: Bitumentype kg/m 2 Værkblandet asfalt / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: Entreprenørkontrol (Kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherren) 1. Underlag Ja Nej Tilsyneladende i orden Klæbning intakt 2. Vejret Lufttemperatur... C kl... Stærk Svag Skiftende Ingen Vind Regn Tør Våd Optørrende Vejoverfladens tilstand 3. Materialer Uensartede Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Temperatur i udlægger C Kl. 4. Udlægning Krav opfyldt for: Ja Nej Samlinger Profil Jævnhed Nej Ja Hvor? Rivninger Svedninger/fede pletter Driftsstop Afmærkning kontrolleret Ja Nej Morgen kl.: Aften kl.: Færdiggørelse: Ja Nej Rensning af dæksler/riste/evt sandfang 5. Laboratoriekontrol Ja Nej Prøve udtaget ved anlæg Prøve udtaget ved udlægning Komprimeringskontrol bestilt Laboratoriekontrol bestilt 6. Overlæs Ja Nej Vejeseddel nr.: Overlæs 7. Bemærkninger i øvrigt Underskrift Entreprenørens underskrift: Tilsynets underskrift:

23 Vejledning i udfyldelse af kontrolskema KONTROLSKEMA Bilag 2a Bilag 2b Bilag 2c Bilag 2d VEJLEDNING Bilag 2e Varmblandet asfalt Overfladebehandling Koldasfalt Genbrug på vej Hoved Udfyldes med entreprisenummer, vejnavn, strækning, entreprenør, bygherre og dato. ENTREPRENØRKONTROL Endvidere navnet på entreprenørens arbejdsleder (entreprenørkontrol), navnet på tilsynet, om vejen er belyst eller ubelyst, materialetype (GAB 0, GAB I, GAB II, ABB, DA, TB, SMA, AB, PA, OB, KA eller andet materiale), mængde og den foreslåede bindemiddeltype. For OB endvidere bindemiddelmængde. Endelig om der er tale om entreprisestørrelse I eller II for varmblandet asfalt og A, B eller C for OB. Punkterne 1-7 i kontrolskemaet udfyldes af entreprenøren, men kan helt eller stikprøvevis kontrolleres af bygherrens tilsyn. 1. Underlag Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikkerne kan anføres ved, hvilke stationer der er mangler. 2. Vejret Lufttemperatur aflæses. Det noteres, om der er stærk, svag, skiftende eller ingen vind eller regn. Hvis vejret ændres væsentligt udfyldes et nyt skema. 3. Materialer Besvares med ja/nej. For varmblandede materialer noteres den aktuelle temperatur for materialer i udlægger. 4. Udlægning Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikkerne kan noteres ved, hvilke stationer der er ujævne, revne eller åbne samlinger - afvigelser fra tværprofil - særlig ujævn vej - rivninger eller åbne partier - svedninger eller fede pletter - driftsstop. For OB noteres under ja/nej-rubrikkerne, om krav vedrørende dosering af sten og bindemiddel er opfyldt, og om der er konstateret stentab eller svedninger. Det noteres endvidere, om der efter færdiggørelsen er foretaget rengøring af dæksler og brønde, og hvis der er tabt materiale i nedløbsbrønde, at dette er fjernet. 5. Lab-kontrol Besvares med ja/nej. Under ja/nej-rubrikken noteres, om der er udtaget miksprøver og/eller bestilt opboring af borekerner. Denne kontrol føres på bilag 5 (Laboratorieskema). For OB noteres, om der er udtaget prøver af sten og bindemiddel. Endvidere om der er fremsendt oplysninger vedrørende tværfordeling. 6. Overlæs Besvares med ja/nej. Til kontrol med evt. overlæs noteres bilens registreringsnummer og den påskrevne maximalt tilladte vægt. Kontrol føres på vejesedlerne. Gælder ikke for OB og koldasfalt.

24 Bilag 3a Dagrapport - varmblandet asfalt/ koldasfalt nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Materiale: Mængde: 1. Lag (stationering) 2. Lag (stationering) Udlagt antal tons 1. Lag t 2. Lag t Udlægningsareal 1. Lag (l x b) = x = m 2 2. Lag (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug 1. Lag kg/m 2 2. Lag kg/m 2 Klæbemængde kg/m 2, krav opfyldt (entreprisestørrelse II for varmblandet) ja nej Dato: Entreprenørens underskrift:

25 Bilag 3b Dagrapport - overfladebehandling (OB) nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: OB type: Mængde: Stationering Udlagt antal tons, bindemiddel t Udlagt antal tons, sten t Udlægningsareal (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug, bindemiddel kg/m 2 Gennemsnitsforbrug, sten kg/m 2 Klæbeforbedrer ja nej Hvilken: Dato: Entreprenørens underskrift:

26 Bilag 3c Dagrapport - genbrug på vej nr.: Entreprise nr: Udlægningsdato: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Materiale: Genbrug: +-laget: Mængde: Genbrug (stationering) +-laget (stationering) Udlagt antal tons genbrug t tilført mængde bitumen t sten t værkblandet asfalt t +-laget t Udlægningsareal genbrug (l x b) = x = m 2 +-laget (l x b) = x = m 2 Gennemsnitsforbrug genbrug kg/m 2 +-laget kg/m 2 Klæbemængde kg/m 2, krav opfyldt (entreprisestørrelse II) ja nej Dato: Entreprenørens underskrift:

27 Efterkontrolskema - varmblandet asfalt Bilag 4a Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: Materiale: / / Belyst: β 0,095 Ubelyst: β 0,080 Entreprisestørrelse: I II Mængde: / / kg/m 2 Ingen krav Bitumentype: / / Bygherrekontrol 1. LAB - kontrol Ja Nej Er laboratoriekontrol rekvireret 2. Funktionskrav Bestilt Udført Krav opfyldt Ja Nej Ja Dato Ja Nej Jævnhed (viagraftal) Profilograf, tværprofil Profilograf, længdeprofil Sporkøring Friktionsmåling 3. Aflevering Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samling af oplysninger i. h. t. kontrolskema bilag 2a Dagrapporter, vejesedler og laboratorierapporter modtaget Udfyldelse af afleveringsprotokol og eventuel mangelliste 4. 1 års eftersyn Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samlinger, profil, jævnhed, rivninger Svedninger, afskalninger, deformationer, friktion Udfyldelse af protokol for 1 års eftersyn 5. Eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samlinger, rivninger Svedninger, afskalninger, deformationer, friktion Udfyldelse af protokol for eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb 6. Særlige bemærkninger Godkendt af (bygherre): ved afslutning, Dato: ved 1 års eftersyn, Dato: ved eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb, Dato:

28 Efterkontrolskema - overfladebehandling (OB) Bilag 4b Entreprise nr.: Vejnavn: Strækning: Entreprenør: Bygherre: Dato: Entreprenørkontrol: Bygherretilsyn: OB type: Bindemiddelmængde: kg/m 2 Entreprisestørrelse: A B C Bindemiddeltype: Bygherrekontrol 1. Dokumentation Ja Nej Er dokumentation for tværfordeling af bindemiddel og sten rekvireret 2. Funktionskrav Bestilt Udført Krav opfyldt Ja Nej Ja Dato Ja Nej Friktionsmåling 3. Aflevering Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Samling af oplysninger i. h. t. kontrolskema bilag 2b Dagrapporter, vejesedler og dokumentation modtaget Udfyldelse af afleveringsprotokol og eventuel mangelliste 4. 1 års eftersyn Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Stentab Svedninger, friktion Udfyldelse af protokol for 1 års eftersyn 5. Eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb Ja Nej Er belægningens almene tilstand i orden Stentab Svedninger, friktion Udfyldelse af protokol for eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb 6. Særlige bemærkninger Godkendt af (bygherre): ved afslutning, Dato: ved 1 års eftersyn, Dato: ved eftersyn ved mangelsansvarsperiodens udløb, Dato:

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder

Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder Anlæg & Fornyelse Generel arbejdsbeskrivelse for asfaltarbejder (GAB Asfalt) Filnavn: GAB Asfalt_udg 1.docx Udgave nr.: 1 Dato: 16.07.2009 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: BCA JEC LAFO GAB

Læs mere

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB.

Nogen af de skærpede krav blev gennemgået, der henvises til SAB. Ek se m pe l 2 af 7 1. Orientering KRA indledte mødet med at orientere om projektet i hovedtræk. Entreprisen Omfatter ca. 12,6 km motorvej + 12 ramper, 2 rastepladsanlæg, 1 rundkørsel + skærende veje.

Læs mere

TILBUD. Undertegnede tilbyder herved at udføre asfaltarbejder for Ikast-Brande Kommune på følgende entrepriser (beløb ekskl. moms)

TILBUD. Undertegnede tilbyder herved at udføre asfaltarbejder for Ikast-Brande Kommune på følgende entrepriser (beløb ekskl. moms) TILBUD Undertegnede tilbyder herved at udføre asfaltarbejder for Ikast-Brande Kommune på følgende entrepriser (beløb ekskl. moms) Entr. nr. Modtaget rettelsesblad 1 Bordingvej kr. nr.: 1 2 Brandevej kr.

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING. Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT OVERFLADEBEHANDLING Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) November 2007 Erstatter November 1994 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE AAB, Overfladebehandling 1. ALMENT... 3 1.1 Entreprenørens

Læs mere

ENTREPRISE H102.02.21

ENTREPRISE H102.02.21 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H102.02.21 Midterhelle-entreprise H102 Roskilde - Ringsted >>> H102.02 Trafiksanering i Osted MARTS 2011 Styring og samarbejde Entreprise Entreprenør: Udgave: H102.02.21

Læs mere

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning

Teknisk beskrivelse af og konsekvenser for valg af vejbelægning NOTAT (Bilag 2 til UTM 08APR08) Lejre Kommune Lyndby Gade 19, Lyndby Postboks 51 4070 Kirke Hyllinge T 4646 4646 F 4646 4599 H www.lejre.dk Nawzad Marouf Ejendom & Anlæg D 4646 4933 E nama@lejre.dk Teknisk

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJREGELFORBEREDENDE RAPPORT VEJOVERBYGNING ASFALTARBEJDER. Almindelige arbejdsbeskrivelser (supplerende) Juli 2010.

UDBUDSFORSKRIFT VEJREGELFORBEREDENDE RAPPORT VEJOVERBYGNING ASFALTARBEJDER. Almindelige arbejdsbeskrivelser (supplerende) Juli 2010. UDBUDSFORSKRIFT VEJREGELFORBEREDENDE RAPPORT VEJOVERBYGNING ASFALTARBEJDER Almindelige arbejdsbeskrivelser (supplerende) Juli 2010 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE Side nr. SKÆRVEMASTIKS, SMA 6+ 3 KOMBILAG,

Læs mere

VEJLEDNING VARMBLANDET ASFALT VEJL. UDBUD FEBRUAR 2012

VEJLEDNING VARMBLANDET ASFALT VEJL. UDBUD FEBRUAR 2012 VEJLEDNING UDBUD FEBRUAR 2012 FORORD Udbudsforskrifterne for Varmblandet asfalt er revideret af vejregelgruppen for asfalt, som medio 2011 havde følgende sammensætning: Tony K. Andersen, Vejdirektoratet,

Læs mere

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014

Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014. Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Rettelsesbrev nr. 1 UDBUDSMATERIALE FOR ASFALTARBEJDER I 2014 Særlige Arbejdsbeskrivelser (SAB) og Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Februar 2014 Ikast-Brande Kommune Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TB-k (tyndlagsbelægninger)

TB-k (tyndlagsbelægninger) TB-k (tyndlagsbelægninger) Af Teknisk Chef Poul Henning Jensen, phj@pankas.dk Pankas A/S, Rundforbivej 34, 2950 Vedbæk Introduktion Tyndlagsbelægninger af kombinationstypen også benævnt TB-k belægninger

Læs mere

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet

Anvendelse af forskellige reparationsmetoder på vejnettet Ole Olsen Fagkoordinator Vejdirektoratet, Driftsafd. Syddanmark oo@vd.dk www.vejdirektoratet.dk Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk www.ncc.dk Anvendelse af forskellige reparationsmetoder

Læs mere

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017

VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 VEJLEDNING PROJEKTERING AF BITUMENBASERET FUGTISOLERING OG BROBELÆGNING HØRINGSBOG MARTS 2017 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 GENNEMFØRELSE AF HØRINGEN 3 2 HØRINGSBREV 4 3 RESULTAT AF HØRINGEN 8 4 HØRINGSSVAR 9

Læs mere

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT - AAB UDBUD FEBRUAR 2012

ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT - AAB UDBUD FEBRUAR 2012 ALMINDELIG ARBEJDSBESKRIVELSE VARMBLANDET ASFALT AAB UDBUD FEBRUAR 2012 VARMBLANDET ASFALT AAB INDHOLDSFORTEGNELSE 1 ALMENT 3 1.1 Entreprenørens ydelser 4 1.2 Underlag 4 1.3 Krav til specifikationer og

Læs mere

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning

Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Notat: Funktionskontrakten og kørebanebelægning Dato: 17. juli 2014 Sagsnr.: 12/74320 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794 7000 Skanderborg.kommune@skanderborg.dk www.skanderborg.dk

Læs mere

Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS)

Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS) Hvordan udbyder man støjreducerende slidlag (SRS) Metode til klassifikation af SRS Ved: Mikael Thau, LOTCON Dansk model for udbud af SRS Ved: Ole Olsen, Ribe Amt Metode til klassifikation af SRS ved Mikael

Læs mere

VIBORG KOMMUNE RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT TILBUDSLISTE

VIBORG KOMMUNE RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT TILBUDSLISTE VIBORG KOMMUNE RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT TILBUDSLISTE Udbud Februar 2017 RAMMEUDBUD NYE ASFALTBELÆGNINGER MED VARMBLANDET ASFALT VIBORG KOMMUNE Undertegnede Entreprenør tilbyder

Læs mere

Bilag 1, Udbudskontrolplaner

Bilag 1, Udbudskontrolplaner ENTREPRISE: Cykelsti, Tønder Daler Bilag 1, Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen jf. SB ad 11 stk. 1. Kontrolplanen udarbejdes i henhold til Kontrolplan, Vejledning.

Læs mere

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible

NCC Roads overfladebehandling. En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti. ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible NCC Roads overfladebehandling En hurtig, holdbar og økonomisk løsning med garanti ob-løsninger er: Hurtige Konkurrencedygtige Fleksible Holdbare Alternative Flotte Velegnede til både små og store opgaver

Læs mere

Revner i slidlagsbelægning.

Revner i slidlagsbelægning. Revner i slidlagsbelægning. Grundejerforeningen Damgården Jorder Vejcenter Østjylland Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 Postboks 1569 1020 København K Tlf.: 33 93 33 38 Notat: Revner i slidlagsbelægning.

Læs mere

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013

samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 særlige arbejdsbeskrivelser samlet Vedligeholdsudbud 2013 Belægninger (BEL) september 2013 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 30. august 2013 PJA SAB-TEKNIK BELÆGNINGER Asfaltarbejder Kørebaneafmærkning

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994.

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE. Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994. UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING LEDNINGSGRAVE Paradigme for udbudskontrolplan (UKP-P) December 2008 Erstatter Oktober 1994 Vejregelrådet Projektgennemgang Arbejde: AAB ledningsgrave december 2008 og Ledningsgrave

Læs mere

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2

1. Generelt Gyldighedsområde Omfang.. 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 1. Generelt. 2 1.1 Gyldighedsområde. 2 1.2 Omfang.. 2 2. Svendborg Kommunes ydelser.. 2 2.1 Generelt 2 2.2 Driftsmøde/Organisation. 2 2.3 Arbejdets overdragelse 2 3. Entreprenørens

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING

UDBUDSKONTROLPLAN. SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 STANDARD UDBUDSKONTROLPLAN (UKP) I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING UDBUDSKONTROLPLAN SENEST REVIDERET: 17. februar 2014 UKP STANDARD I FORBINDELSE MED OFFENTLIGE KLOAKARBEJDER SØNDERBORG FORSYNING LEVERANCER Bundsikring, Leverance Sigteanalyse pr. 1000 m3 Vejdirektoratets

Læs mere

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018

Svendborg Kommune, Miljø, Klima og Teknik Kørebaneafmærkning 2015-2018 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Aftalegrundlaget. 2 2. Kontraktperiode. 2 3. Fast pris og dennes betaling. 2 4. Dokumenter 2 5. Omfang af og ændringer i entreprisens omfang. 3 6. Fejl i projektet. 3 7. Regnefejl

Læs mere

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7

CVR/VAT no. 36 67 58 53 CVR/VAT no. 33 78 06 80. Tel: +45 7228 2000 Fax: +45 7228 2030 Tel: +45 30 10 77 10. Side 1 af 7 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Gravetilladelses Vilkår for Odense Havn (OH) Godkendelse: Al arbejde i havnens gader og veje skal skriftligt anmeldes til OH mindst 5 dage før arbejdets påbegyndelse. Arbejdet må

Læs mere

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav.

Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. 1 Bilag 1 Kvalitetsstyring. 1. Indledning. Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som lever op til de i dette bilag anførte krav. Entreprenøren skal indenfor rammerne af sit kvalitetsstyringssystem

Læs mere

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg

PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Entreprise VSD-01 Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Pedelarbejde på strækninger og sideanlæg PILOT VSD 2010 - vejdrift side 33 af 6 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt... 34 2 Alment... 34 2.1 Omfang... 34

Læs mere

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk

Genbrugsasfalt. Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Genbrugsasfalt Bjarne Bo Jensen Produktchef NCC Roads A/S bbj@ncc.dk Der opsamles meget større mængder genbrugsasfalt i Danmark end asfaltbranchen forbruger i nye asfaltprodukter. Ved en større sortering

Læs mere

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD

Eksempel på BILAG. til. Udbudsmateriale 2006. for. Kørebaneafmærkning. XXX Amt LAVESTE TILBUD J.nr. Vejafdelingen Eksempel på BILAG til Udbudsmateriale 2006 for Kørebaneafmærkning i XXX Amt LAVESTE TILBUD Amternes stribegruppe og Stribebranchen 21. december 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRING PÅ

Læs mere

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL

UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING UBUNDNE BÆRELAG AF KNUST BETON OG TEGL Almindelig arbejdsbeskrivelse (AAB) Februar 2011 Vejregelrådet INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. ALMENT 3 2. MATERIALER 3 2.1 Gradering

Læs mere

Entreprise H714.07.20

Entreprise H714.07.20 Tilbuds og afregningsgrundlag (TAG) Entreprise H714.07.20 Jord- og belægningsarbejde H714.07 Cykelsti i Faaborg Maj 2013 Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) Generelt Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG)

Læs mere

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN.

NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. Til grundejerforeninger, vejlaug m.m. Teknisk Forvaltning Park- og Vejafdelingen NOTAT OM VEDLIGEHOLDELSE AF PRIVATE FÆLLESVEJE OG STIER MED OG UDEN VEDLIGEHOLDELSESKONTRAKT MED KOMMUNEN. BESIGTIGELSE

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700. Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej. Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 6620.700 Signalanlæg Østre Ringvej/Oslovej Herning - Århus >>> Funder - Hårup AUGUST 2012 UKP Indhold 6620 700 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Modificeret bindemiddel i overfladebehandling

Modificeret bindemiddel i overfladebehandling Modificeret bindemiddel i overfladebehandling Fase 1 (NVF): Hvad er udbredelsen af modificeret bindemiddel i OB i norden Fase 2 (Island): Trækforsøg i lab af OB med forskellige bindemidler Fase 3 (Island)

Læs mere

Fra RoSy-beregning til udbud af belægningsarbejder

Fra RoSy-beregning til udbud af belægningsarbejder 1 Tilbudslister, planlagte asfalteringer og løbende revideringer Copyright 2013 Grontmij A/S CVR 48233511 2 Er Udbudsmateriale en ny funktion i RoSy? Nej, den stammer helt tilbage fra forrige generation

Læs mere

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010

FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 SAB Servicearbejde - Udførelseskrav 10. Nov 2010 Entreprise VSD-01 PILOT FYN 2010 FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 32 af 7 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Servicearbejde på strækninger og sideanlæg FYN ER FIN 2010 - vejdrift side 33 af 7 Indholdsfortegnelse: Side 1 Generelt...

Læs mere

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt

SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Vejbelægninger SILENCE, forsøg med støjreducerende asfalt Som led i de fortsatte bestræbelser på at udvikle og optimere støjdæmpende belægninger er der gennemført et EU forsknings- og udviklingsprojekt,

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014.

UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2014. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. april 2014. INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ORIENTERING 3 BESTEMMELSER OM

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2

UDBUDSKONTROLPLAN Bilag 2 Bilag 2 Generelle bestemmelser Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen, jfr. SB ad 11, stk. 1. Kontrolplanen skal udarbejdes på grundlag af: - Udbudskontrolplan for entreprisen - Resultater

Læs mere

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm

Entreprise Beplantning. Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm Udbudskontrolplaner Entreprise 6770.50 Beplantning Holstebro Vejle >>> Riis Ølholm NOVEMBER 2011 UKP Indhold 6770.50 Udbudskontrolplaner Strækning: Holstebro - Vejle 6770 Riis - Ølholm Entreprise: 6770.50

Læs mere

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder.

Asfaltreparationer. Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Asfaltreparationer Asfaltreparationer på veje i Vejle Kommune. Vejledning i reparationsarbejder. Maj 2003 Belægningsreparation - asfalt Teknisk Forvaltning har i de forløbne år set stærkt varierende lappeløsninger

Læs mere

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK

NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK NORDISK VEJAFMÆRKNINGSKONFERENCE LILLEHAMMER NORGE 2014 V/ OLE HARDT DANMARK DANSK INDLÆG TIL PKT. 1.2 Vejdirektoratet Vejstandardafdelingen Vejregelgrupper og ad hoc grupper Håndbøger, Vejledninger mv.

Læs mere

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste

Udbudsforskrifter. Vintertjeneste Udbudsforskrifter Drift Vintertjeneste Paradigma for betingelser Udgave Under udarbejdelse Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling Til endelig behandling i Vejregelrådet Vejdirektoratet Vejregelrådet

Læs mere

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER

KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER Bilag 4-1 til FB KVALITETSSTYRING VED LANDNINGSBANEENTREPRISER 1. INDLEDNING Generelt Entreprenøren skal følge et kvalitetsstyringssystem, som svarer til kravene i "DS/ISO 9001. Kvalitetsstyringssystemer.

Læs mere

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark.

HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. HøjModul asfalt og dens anvendelsesmuligheder i Danmark. Af Diplomingeniør Claus Thorup, Colas Danmark A/S, ct@colas.dk Egenskaberne for HøjModul asfalt er så forskellige fra traditionel asfalt at der

Læs mere

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke

Grundejerforening: Marienlyst. Gennemgang af. asfaltbelægning. v. Formand Henrik Koch Grønningen Ølstykke Grundejerforeningen Marienlyst Gennemgang af asfaltbelægning. Grundejerforening: Rådgiver: Grf. Marienlyst Hartvig Consult v. Formand Henrik Koch Grønningen 2 Hans Erik Nielsens Vej 7 4000 Roskilde 2650

Læs mere

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG

KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Firma: Murerfirma Niels Bugge ApS Kertemindevej 66 8900 Randers KVALITETSSIKRING SAGSBESTEMT KVALITETSHÅNDBOG Byggesag: 10431 - Randers Lilleskole Revision: 1 Bygherre: Randers Lille skole Entreprise:

Læs mere

CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ

CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ Billund Kommune Filskov Juni 2015 CYKELSTI LANGS OMME LANDEVEJ UKP Udbudskontrolplan PROJEKT Cykelsti langs Omme Landevej Udbudskontrolplan Billund Kommune Projekt nr. 219594 Dokument nr. 1215464378 Version

Læs mere

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER

1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER 1 KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION 2 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 3 KONTROLPLANER 4 VEDLIGEHOLDELSE 5 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER KVALITETSSIKRING PRÆKVALIFIKATION Byggesag: Bygherre: Entreprise:

Læs mere

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21

Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Vejforum 2005: CEN nyt fra Vejregelgruppen for Varmblandet asfalt AG U.21 Af H J Ertman Larsen, Leder af Asfaltafdelingen Vejdirektoratet, Vejteknisk Institut, hje,@vd. Abstract Vejregelgruppe U.21 er

Læs mere

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017

GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANE- AFMÆRKNING 2014-2017 FEBRUAR 2014 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. februar 2014 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG GENMARKERING AF KØREBANEAFMÆRKNING

Læs mere

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering

Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Udbudsforskrifter for Kalkstabilisering Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Vejdirektoratet, chh@vd.dk Resume Udbudsforskriften for kalkstabilisering omfatter råjorden består af lerjord med utilstrækkelige

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB)

PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 Entreprise VSD-02 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) PILOT FYN 2010 - vejdrift side 39 af 6 SAB Brønde og ledninger 8 Nov 2010 PILOT FYN 2010 SÆRLIG ARBEJDSBESKRIVELSE (SAB) Brønde og ledninger på strækninger og sideanlæg UDBUD 2008 - vejdrift side 40 af

Læs mere

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer

Fakta. Problemstilling. Forsøg. Undersøgelse af lagtykkelsens betydning 15. juni 2015 for sporkøringsmodstanden på forskellige asfaltmaterialer Fakta De danske vejregler består af en almindelig arbejdsbeskrivelse og en vejledning. I Vejledningen findes anvisninger for valg af lagtykkelser på. For pulverasfalt, som er et slidlagsmateriale med en

Læs mere

ENTREPRISE H170.02.20

ENTREPRISE H170.02.20 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE H170.02.20 Jord- og belægningsarbejde H170 Rønne Åkirkeby >>> H170.02 Heller ved Vestermarievej og Stavelund JUNI 2012 UKP Indhold H170.02.20 Udbudskontrolplaner Entreprenøren

Læs mere

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6

Asfaltprioriteringer 2014 4. Oversigtskort 5. Forudsætninger og beregningsresultater 6. Kapitalværdi og risikostrækninger 6 ASFALTARBEJDER 2014 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:13/22743 DOK. NR.:50150-14_V1 2 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2014 4 Oversigtskort 5 Forudsætninger og beregningsresultater

Læs mere

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB.

REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. UDBUD AF BELÆGNINGSARBEJDER 2011. I REBILD KOMMUNE. Særlige Betingelser og Beskrivelser - SBB. Rebild Kommune Center Plan, Byg og Vej. Marts 2011. Side 2 INDHOLDSFORTEGNELS SIDE ORIENTERING..3 BESTEMMELSER

Læs mere

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.

GF Sandagerhus. Belægningsevaluering. September 2014. Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1. September 2014 Udgivelsesdato : 25. september 2014 Vores reference : 22.0094.01 Version : 1.0 Udarbejdet : Brian Henriksen Kontrolleret : Henrik Kubel Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 BELÆGNINGSEVALUERING

Læs mere

Præsentation NCC Roads

Præsentation NCC Roads Præsentation NCC Roads Eriksbergsmotet, Göteborg NCC 2007-09-04 2 Aktiviteter RÅSTOFFER RÅSTOFFER NCC 2007-09-04 3 Vores værdier er: Ærlighed Tillid Respekt Fokus Enkelhed Ansvarlighed Vores mission er:

Læs mere

Bilag 10 Kvalitetsstyring

Bilag 10 Kvalitetsstyring Bilag 10 Kvalitetsstyring Side 1 af 6 Bilag 10 Kvalitetsstyring Leverandøren skal anvende og dokumentere sit kvalitetssikringssystem. Hvis kvalitetssikringen ikke indeholder de nedenfor beskrevne opgaver,

Læs mere

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014

Betingelser. Udbud på Vintertjenester 2014 Fredericia Kommune. Offentligt udbud. Juni 2014 Udbud på Vintertjenester til Fredericia kommune Offentligt udbud Juni 2014 Tovholder for udbuddet: Fredericia Kommune: Att: Malene Frederiksen Gothersgade 20 DK-7000 Fredericia Danmark malenefrederiksen1@fredericiadk

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 31.marts 2014 14/01294-5 rhm@vd.dk 7244 2276 Til samtlige modtagere af udbudsmeriale vedrørende udbud H05012.20 H05012 Nord om Kolding, kørsel i nødspor ENTREPRISE

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Udbynedervej 23-25 og 29, samt Stenkildevej 12-14 RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15

Læs mere

Overfladebehandling. Overfladebehandling benyttes bl.a. som slidlag og kørebaneafmærkning på:

Overfladebehandling. Overfladebehandling benyttes bl.a. som slidlag og kørebaneafmærkning på: O V E R F L A D E B E H A N D L I N G Overfladebehandling Overfladebehandling er en holdbar, flot og økonomisk god løsning til vedligeholdelse af veje, stier, pladser - kort sagt til alle områder hvor

Læs mere

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT

Foreløbig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Foreløbig TILSTANDSRAPPORT Højvangsvej med 2 sideveje RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT

Læs mere

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV.

ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-001 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. Dokumenttype UKP Udbudskontrolplaner Dato Februar 0 ØSTLIG FORDELINGSVEJ ENTREPRISE E-00 JORDARBEJDER, LEDNINGSOMLÆGNING OG AFVANDING MV. NÆSTVED KOMMUNE UDBUDSKONTROLPLANER (UKP) ØSTLIG FORDELINGSVEJ

Læs mere

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge.

GRAVETILLADELSE. Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge. Bornholms Regionskommune Teknik & MIljø, Vejdrift Skovløkken 4, Tejn 3770 Allinge GRAVETILLADELSE Sagsnr.: 16-00279 ROVnr.: 5223-000866 Journalnr: Type: Ansøgning Side 1 af 5 ANSØGER: LEDNINGSEJER: Kontaktperson:

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 20. januar 2009 12. januar 2009. Nr. 20. Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer (kemiske agenser) (Ændringer som følge af REACH-forordningen)

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1. juni 2012 KBP KBP@vd.dk Samlet driftsudbud 2012 Hovedområdet "Løbende Vejdrift" Fagområde "Vejdrift" Rettelsesblad nr. DRI-4 Tidligere udsendte rettelsesblade:

Læs mere

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven.

Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. 1 Forord: Dette kvalitetsstyringsprogram tager sigte på at forebygge svigt med deraf følgende skader under opførelsen af byggeopgaven. Endvidere giver kvalitetsstyringsprogrammet beskrivelse af, hvordan

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012

UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE Beplantningsarbejder Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UDBUDSKONTROLPLANER ENTREPRISE 36320.50 Beplantningsarbejder 36320 Vejle - Grindsted >>> Bredsten - Vandel AUGUST 2012 UKP Indhold 36320.50 Udbudskontrolplaner Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan

Læs mere

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden

Rammeaftale mellem. X Forsyning og. (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden Rammeaftale mellem X Forsyning og (Entreprenør) Rammeaftale om udførelse af NO-DIG arbejder for X Forsyning i perioden 2017 2018 (Måned) (År) Udgivelsesdato: 15. September 2016 Paradigma for kontrakt Side

Læs mere

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige

Haderslev kommune ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE. om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige Bilag 1 ERKLÆRING PÅ TRO OG LOVE om omfang af ubetalt, forfalden gæld til det offentlige I henhold til bekendtgørelse nr. 336 af 13. maj 1997 om lov om begrænsning af skyldneres mulighed for at deltage

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Orionvej, Havndal RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 89 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

Entreprise H

Entreprise H er Entreprise H370.02.76 Signalentreprise H370 Herning - Varde >>> H370.02 maj 2012 Tilbud og kontrakt Løbe nr Reference Hvor skal kontrolleres Hvordan skal kontrolleres kontrolleres Acceptkriterium Krav

Læs mere

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier

Retningslinjer. vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier Bilag C: Retningslinjer for tilstandsregistreringer kørebaner og cykelstier Retningslinjer vedr. tilstandsregistrering af kørebaner og cykelstier 1 1. Generelt 1.1 Registreringsomfang Det antal m 2 som

Læs mere

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise:

Herved meddeles svar på spørgsmål fra de bydende samt rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte entreprise: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER E-MAIL TELEFON 6. januar 2010 Niels Gottlieb ng@vd.dk 7244 3623 Til de bydende på 1210.26 Jord, afvanding og belægnings arbejder MOTORVEJEN KØBENHAVN FREDERIKSSUND ENTREPRISE

Læs mere

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune

Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Procedure for gennemførelse af byggeopgaver i Silkeborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord...1 1. Første idefase...2 2. Ide - og Programudvalg...2 3. Ide og Programudvalgets opgave...2 4. Politisk godkendelse

Læs mere

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N

ENTREPRISE 1220.271. Oprensning af fokusarealer TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG. 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N TILBUDS- OG AFREDNINGSGRUNDLAG ENTREPRISE 1220.271 Oprensning af fokusarealer 12 København - Frederikssund >>> 1220 Motorring 4 - Tværvej N JUNI 2012 TILBUDSGIVER: NAVN: ADRESSE: 1220.271: TAG 1 af 4 Tilbuds-

Læs mere

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92

SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 BILAG 1 SPULING OG TV-INSPEKTION AF KLOAKSTRÆKNINGER TILLÆG TIL AB92 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Drift og anlæg Park og Vej Nørregade 36-38 5000 Odense C Telefon: 78735889-1/8 FRI INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING OVERFLADEBEHANDLING. Vejledning. Februar 2009 Erstatter November 2007. Vejregelrådet

UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING OVERFLADEBEHANDLING. Vejledning. Februar 2009 Erstatter November 2007. Vejregelrådet UDBUDSFORSKRIFT VEJOVERBYGNING OVERFLADEBEHANDLING Vejledning Februar 2009 Erstatter November 2007 Vejregelrådet 0. TILBLIVELSE Arbejdsgruppe Arbejdsgruppe U.21 Asfaltarbejder blev nedsat af Vejregelrådet

Læs mere

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL)

SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) TILBUDS- OG AFREGNINGSGRUNDLAG SAMLET VEDLIGEHOLDSUDBUD 2013 Belægninger (BEL) SEPTEMBER 2013 Revideret den 3. januar 2014 Belægning (BEL) Side 2 af 9 TILBUDS- OG AFREGNINGS- GRUNDLAG BELÆGNINGER (BEL)

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Kildevældet RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-11 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE:

UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: REV: SIDE: UDBUDSKONTROLPLAN Råjordsplanum DATO: SIDE: 1 Hvordan Hvornår Kriterier for Dokumentations Udført Godkendt af Nr. Hvad skal kontrolleres Afsnit kontrolleres kontrolleres godkendelse krav dato: tilsyn dato

Læs mere

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere

Læs mere

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED

M52. Renovering af betonbelægningen ved Holsted PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED PSS - PLAN FOR SIKKERHED OG SUNDHED M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted M52, Esbjergmotorvejen >>> M52 Renovering af betonbelægningen ved Holsted AUGUST 2014 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT...

Læs mere

ASFALTARBEJDER 2016 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:EMN DOK

ASFALTARBEJDER 2016 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:EMN DOK ASFALTARBEJDER 2016 PRÆSENTATION OG OVERSIGT OVER ÅRETS ASFALT PRIORITERINGER SAGSNR.:EMN-2015-50349 DOK. 1295930 Indholdsfortegnelse Asfaltprioriteringer 2016 3 Oversigtskort 4 Forudsætninger, samarbejde

Læs mere

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget.

2.1 Formålet med Udbygningsaftalen er at fastsætte bestemmelser om, at Selskabet skal gennemføre og afholde omkostningerne forbundet med Anlægget. mellem CVR.nr. 64 50 20 18 Stengade 59 3000 Helsingør ( eller Kommunen ) og ALDI KARLSLUNDE K/S CVR.nr. 59260715 Rørgangen 1-5 2690 Karlslunde ( Selskabet ) hver for sig betegnet Part og sammen betegnet

Læs mere

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud:

Rettelser og tilføjelser: Herved meddeles følgende rettelser og tilføjelser til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud: Til de bydende Dato 9. august 2016 Sagsbehandler Leif Ole Daetz Mail lda@vd.dk Telefon 2442480 Dokument 16/05817-3 Side 1/5 RETTELSESBLAD/SUPPLERENDE MEDDELELSE NR. 2 1128.200 Jord, belægning og bygværk

Læs mere

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen )

Udbygningsaftale. Mellem. Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) København Maj 2015 Sagsnr. 028156-0082 ham/liz Udbygningsaftale Mellem Roskilde Kommune CVR-nr.: 29 18 94 04 Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde ( Roskilde Kommune eller Kommunen ) og Rema Ejendom

Læs mere

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg

Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg Trends inden for asfaltbelægninger -------- Rapport fra det danske NVF Belægningsudvalg 16.05.2013 Trends indenfor asfaltbelægninger i Danmark Februar Marts April Maj Maj Maj Maj Arbejdsproces : Drøftelse

Læs mere

Entreprisekontrakt. Indhold

Entreprisekontrakt. Indhold Entreprisekontrakt Indhold 1. Parterne 2. Beskrivelse af arbejdet 3. Ejendom (byggeplads) 4. Andre parter 5. Arbejdets omfang 6. Generelle betingelser 7. Aftalegrundlag 8. Forudsætninger i aftalen 9. Eksisterende

Læs mere

Element - Produktion

Element - Produktion Element - Produktion 1 SAGSBESTEMT KVALITETSSIKRINGSHÅNDBOG 2 KONTROLPLANER 3 VEDLIGEHOLDELSE 4 PLASTLOMME TIL ARKITEKTTEGNINGER Byggesag: Bygherre: Entreprise: Firma: Virksomhedens interne organisation

Læs mere

Endelig TILSTANDSRAPPORT

Endelig TILSTANDSRAPPORT NEDKLASSIFICERING AF OFFENTLIGE VEJE TIL PRIVATE FÆLLESVEJE Endelig TILSTANDSRAPPORT Smedevej RANDERS KOMMUNE MILJØ og TEKNIK Laksetorvet 8900 Randers TLF. 89 15 15 15 BILAGSOVERSIGT Bilag 1: Bilag 2:

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar / Søren Vinther Knudsen DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. februar 2016 15/16149-1 Søren Vinther Knudsen sovik@vd.dk 7244 7148 TILSTANDSRAPPORT Omklassificering af statsvej til kommunal vej vedrørende anlægsprojektet

Læs mere

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton

Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Udbudsforskrifter for Ubundne bærelag af knust asfalt og beton Af civilingeniør Caroline Hejlesen, Per Aarsleff A/S Resume Udbudsforskriften for Ubundne bærelag med knust asfalt er opbygget på samme måde

Læs mere