Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet"

Transkript

1 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet København

2 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forord side 3 Anbefalinger: Mod en optimal dansk model for afhøring af børn side 4 1. Fakta og baggrund for den aktuelle problemstilling side 7 2. Hvilke forpligtelser har vi over for børn i disse sager? side Børn som vidner psykologisk og retligt side 13 Konsekvenserne af den ny procedure 4. Udenlandske modeller side 22 Bilag side 28 Litteraturliste side 37 2

3 Forord Når et barn skal afgive en erklæring for retten, er der tre ting, det lærer: At voksne kan lyve og på den måde slippe fri. At folk ikke tror på dig, når du fortæller sandheden, og at myndighederne ikke altid vil beskytte dig. Jan Seidel i Overgreb mod børn Børnesagens Fællesråd, Red Barnet og Børnerådet har med bekymring iagttaget udviklingen siden Højesterets kendelser i marts 2000, der tillader, at sigtede/mistænkte fra monitorrummet kan følge afhøringen af barnet i videorummet, og nedsatte derfor i maj 2001 en samarbejdsgruppe om videoafhøring af børn 1. Samarbejdsgruppen ønsker med de vedlagte forslag at bringe et konstruktivt bidrag til den debat, der løbende foregår om emnet. Debatten vil blive yderligere aktualiseret med offentliggørelsen af den betænkning fra Justitsministeriets arbejdsgruppe om gennemførelse af straffesager om seksuelt misbrug af børn, der er varslet med udgangen af dette år. Forslagene er fremsat med baggrund i respekten for børns særlige forudsætninger, og vi har det håb, at de vil tjene som udgangspunkt for en skånsom praksis på området. Børnesagens Fællesråd, Red Barnet og Børnerådet takker cand.psych. Bodil Dichow og stud.psych., lærer Susanne M. Nielsen, begge Thora Center, professor Niels Michelsen, Rigshospitalet og dommer Peter Garde, Hillerød Kriminalret for deres deltagelse og væsentlige bidrag til resultatet. 1 Samarbejdsgruppens kommissorium og deltagere fremgår af bilag 1. 3

4 Mod en optimal model for afhøring af børn Samarbejdsgruppen om videoafhøring af børn er af den opfattelse, at børn, der optræder i sager om seksuelt misbrug, på forhånd i de fleste henseender er afmægtige, og at retssalen eller afhøringsrummet er den scene, hvor magtesløsheden manifesterer sig med størst tydelighed for såvel barnet som omverdenen. Den oprindelige videoafhøringsordning afspejlede retsvæsnets erkendelse heraf og indtil Højesterets kendelser i marts 2000 var fremgangsmåden i overensstemmelse hermed passende skånsom. Efter kendelserne er det Samarbejdsgruppens opfattelse, at en forholdsvis velfungerende metode er blevet forvandlet til en vanskeligt håndterbar ordning, hvis konsekvenser ud over en evt. skadevirkning på de involverede børn også kan give forsinkelser i afhøringerne, fordi formalia og procedure nu er blevet et hovedtema for såvel forsvarer som retten. Beviserne risikerer dermed at forsvinde. I argumentationen for at skabe nye regler har Højesteret endvidere skrevet, at de ville mindske behovet for genafhøring af barnet. Argumentet savner hold i virkeligheden. Der foreligger ikke oplysninger der tyder på, at antallet af genafhøringer er blevet mindre med de nye regler. Man kan stille det spørgsmål, om mere omhyggelig hensyntagen til barnet automatisk betyder mindre hensyntagen til sigtedes retssikkerhed. Et bekræftende svar herpå forudsætter en forestilling om retfærdighed som et sparsomt gode eller om retfærdighed efter de forbundne kars princip. En sag skal imidlertid ses som en helhed: den sigtede beskyttes af forskellige rettigheder, som ikke hver for sig har en sådan absolut vægt, at et indgreb i blot een af dem kan bringe hele sagen til at falde. I debatten har det været nævnt, at Danmark med de nye regler undgår konflikt med Den Europæiske Menneskeretskonvention, særligt reglerne om artikel 6 i EMK om retten til modafhøring. Arbejdsgruppen er klar over, at der på dette område kan foreligge et sammenstød mellem EMK og FN s Konvention om Barnets rettigheder. Det ligger uden for arbejdsgruppens rækkevidde at behandle dette spørgsmål indgående. Gruppen savner imidlertid argumenter for EMKs principielle eneret til at afgøre kriterierne for, om menneskerettighederne er opfyldt. Samtidig ønsker gruppen at påpege, at der ikke foreligger sikre afgørelser på dette område. Danmark står internationalt set isoleret med regler, der i disse henseender ikke tilgodeser almindelige hensyn til barnet. Juridisk og etisk overordnede hensyn og krav i internationale konventioner, som Danmark har forpligtet sig til at iagttage, påpeger, at børn i disse sager skal behandles skånsomt og med respekt for deres særlige forudsætninger. Børn har ret til beskyttelse, mens en sag om seksuelt misbrug undersøges og efterforskes, de har ret til at blive hørt i sager om seksuelt misbrug, og de har endelig ret til at vidne under forhold, som tilgodeser deres bedste. Disse hensyn gør sig gældende uanset om barnet har været udsat for overgreb eller ej: Barnets blotte tilstedeværelse i retsprocessen stiller krav om særlig hensyntagen. På den baggrund ønsker Samarbejdsgruppen om videoafhøring af børn hermed at fremsætte følgende anbefalinger og forslag til en optimal model for afhøring af børn. Gruppen er klar over, at den kun berører et hjørne af hele det område, der vedrører børn i strafferetssager. Vi må i det følgende af ressourcemæssige årsager nøjes med at påpege 4

5 visse muligheder uden at gå i detaljer, men i den hensigt at henvise til tankegods og praksis, der også ville kunne præge udviklingen i positiv retning i Danmark. 1. Samarbejdsgruppen anbefaler, at der lovreguleres for hele området, der vedrører straffesager om seksuelt misbrug af børn. Der er behov for et sæt retsregler, der tager udgangspunkt i børns særlige forudsætninger og som angiver klare procedurer for, hvorledes sagerne skal behandles i retsvæsnet. Højesteret har uden overbevisende argumentation med kendelserne i marts 2000 skabt nye regler, og landsretsafgørelser siden offentliggørelsen af de ny retningslinjer har endvidere været særdeles restriktive, særligt hvad angår procedurefejl fra anklagemyndighedens side. 2. Samarbejdsgruppen foreslår, at anvendelsen af videoafhøring som metode i retssager lovfæstes. Denne metodes skånsomhed kan ikke anfægtes. Hertil kommer, at den materielle sandhed fremmes langt bedre ved afhøring til videobånd end ved klassisk afhøring, bl.a. fordi beviset herved sikres hurtigt. Ordningen skal som hidtil omfatte børn op til 12 år efter individuel modenhed. Nogle større børn ønsker at aflægge indenretligt vidnesbyrd, og der bør derfor indføres en procedure, efter hvilken barnet høres om sit ønske. 3. Samarbejdsgruppen ønsker lovgivet således, at sigtede/mistænktes tilstedeværelse i monitorrummet ikke tillades. Gruppen kan ikke acceptere, at børn stilles ringere end voksne i afhøringssituationen. Hensyn baseret på anerkendt psykologisk viden peger på, at barnet i retsprocessen ikke må belastes yderligere. De rigt dokumenterede skadevirkninger af seksuelt misbrug risikerer, med tilstedeværelsen af sigtede/mistænkte i monitorrummet, at forstærkes og forlænges tidsubestemt. Når børns muligheder for at afgive vidnesbyrd med de nye retningslinjer afgørende svækkes, er hensynet til det materielle sandheds princip reelt rykket i baggrunden til fordel for den sigtedes retssikkerhed. 4. Afhøringen skal ikke foregå på en politistation, men på steder, der er særligt indrettet til formålet, og som ikke har stemning og præg af myndighedsudøvelse. Ofte er misbrugte børn blevet truet af krænkeren med at blive sendt i fængsel eller at komme på politistationen. Det udgør derfor en særlig belastning at skulle afhøres på en politistation i uvante og meget lidt børnevenlige omgivelser. 2 Der henvises med det ovenfor nævnte forslag i korthed bl.a. til forslaget fra Dansk Pædiatrisk Selskab 3 om etablering af 5 regionale centre, placeret på sygehusenes pædiatriske afdelinger. Centrene skal rumme det samlede procesforløb i sager vedrørende seksuelt misbrug af børn og skal etablere formaliseret samarbejde med forvaltninger, politi og domstole. Afhøring af børn vil her kunne foregå i omgivelser særligt indrettet med hensyn til barnet, og som ikke indebærer negative associationer for barnet i samme grad som en politistation. 2 Indsatsområder vedr. seksuelt misbrug af børn, Foreningen Forældre for Børns Beskyttelse, København Den pædiatriske indsats for børn udsat for seksuelle overgreb eller mistænkt herfor, Dansk Pædiatrisk Selskab, juni

6 Med forslaget henvises også til beskrivelsen af den islandske Children s House model (se kap. 4), der ligeledes indebærer muligheden for afhøring af barnet i trygge omgivelser. Der henvises endvidere til den mere fyldige beskrivelse af San Diego modellen i bilag 4. Denne model er beslægtet med såvel Dansk Pædiatrisk Selskabs forslag som med den islandske model. Fælles for dem er, at de løser problemerne vedr. en tværfaglig indsats på området. San Diego modellens løsning mht. interviewpersonen, som ikke er politipersonale, finder arbejdsgruppen endvidere inspirerende (se forslag 5). Indtil etableringen af regionale centre ell. lign. er en realitet, vil et nærhedsprincip indebære ønsket om forholdsvis kort transport for barnet til afhøringsstedet (afhøring evt. ved hjælp af mobilt videoudstyr med transmissionsmuligheder). Dette ønske må imidlertid kombineres med det klare krav, at afhøringen skal foregå et neutralt sted, dvs. at barnet ikke risikerer at blive genkendt i nærmiljøet eller f.eks. som i et konkret tilfælde at skulle afhøres i den daginstitution, hvor et overgreb kan være foregået. 5. Samarbejdsgruppen om videoafhøring af børn erfarer med glæde, at der i efteråret 2001 på Politiskolen er etableret en særlig uddannelse, der specialiserer udvalgt politipersonale i afhøring af børn. Gruppen understreger, at professionel afhøring af børn stiller endog meget store krav til evner, viden, erfaring og uddannelse på området, og at dette også omfatter kundskaber om normale børns udvikling. Afhøringspersonalet må endvidere tilbydes løbende supervision og efteruddannelse. Der henvises endvidere til forholdene i San Diego-modellen: Her er der ansat interviewspecialister, sagkyndige i afhøring af børn, som har kompetence til vurdering af et barns udvikling og trivsel, herunder traumatisering m.m. Gruppen lægger endvidere stor vægt på, at personale, der ikke har gennemgået den særlige uddannelse, ikke må forestå afhøring af børn. 6. Samarbejdsgruppen foreslår på det sociale område, at barnet tilknyttes en særligt uddannet bisidder, som følger barnet gennem og efter retssagen. I tilfælde af interessemodsætninger mellem barn og forældremyndighedens indehaver foreslås endvidere en lettelse af adgangen til udpegning af bisidderen som værge ad hoc for barnet. I kraft af de dermed forbundne regler vil barnet også hermed lettes adgangen til bl.a. klage over sagsforløbet. Der forekommer i praksis hyppigt tilfælde, hvor politiet ikke drager omsorg for, at barnet tildeles en bistandsadvokat. I det følgende belyses Samarbejdsgruppens anbefalinger nærmere. 6

7 1. Baggrund og problemstilling Siden 1987 har politiet med hjemmel i Retsplejelovens regler om politiets efterforskning videooptaget mindre børns forklaringer i sager om seksuelt misbrug. Dette sker dels som et efterforskningsskridt m.h.p. eventuel sigtelse, dels for at sikre beviser i sagen. Om muligt foretages der kun én afhøring af barnet snarest muligt efter anmeldelsen. Hensigten med denne form for afhøring i trygge omgivelser med få tilstedeværende er dels at undgå gentagne afhøringer af barnet, dels at forhindre påvirkning af barnet fra omgivelserne. Hertil kommer endelig ønsket om at skåne mindre børn (i praksis i alderen op til 12 år) for den belastning, som en afhøring i retten medfører. Videooptagelsen af afhøringen kan efterfølgende med rettens tilladelse bruges som bevis under domsforhandlingerne. Der er med andre ord ingen garanti for, at barnet skånes for afhøring i retten. Praksis har længe været, at alene forsvareren for den mistænkte/sigtede fra monitorrummet har kunnet følge afhøringen, der foretages af en politiassistent. Under en pause går politiassistenten ind i monitorrummet og spørger, om forsvarer eller anklager ønsker at få stillet yderligere spørgsmål; efter pausen stiller politiassistenten barnet de eventuelt tilføjede spørgsmål. I marts 2000 har Højesteret imidlertid afsagt to kendelser om, at den mistænkte eller sigtede i sædelighedssager skal have adgang til at overvære videoafhøringen af barnet fra et monitorrum. Højesterets begrundelse var dels et ønske om at forbedre forsvarerens mulighed for straks at stille relevante supplerende spørgsmål efter samtale med den mistænkte, dels at skåne barnet både for genafhøring i videorummet og for afhøring i retten. Da afhøringen skulle erstatte afhøringen af barnet under domsforhandlingen, var det nødvendigt at skabe retssikkerhedsmæssige garantier svarende til dem, der gælder ved indenretlige afhøringer. Rigsadvokaten udsendte herefter til statsadvokaterne og landets politimestre nye retningslinjer for videoafhøringer i overensstemmelse med disse kendelser. Videre har Rigsadvokaten på Justitsministeriets anmodning undersøgt og i december 2000 offentliggjort en redegørelse for de nye reglers anvendelse og funktion i praksis 4. Rigsadvokaten finder ikke anledning til at ændre de omtalte retningslinjer på baggrund af de resultater, undersøgelsen har frembragt. Der er imidlertid god grund til en nøjere gennemgang af Rigsadvokatens undersøgelse. Redegørelsen bygger på 107 videoafhøringer af børn i sædelighedssager gennemført i 7 måneder af Sigtede overværede afhøringen fra monitorrummet i 58 tilfælde, ca. 54 %. I 31 af disse tilfælde blev barnet ikke oplyst om, at sigtede overværede afhøringen. I 18 tilfælde, svarende til 31 %, blev barnet orienteret om, at sigtede overværede afhøringen. I 12 ud af de 18 tilfælde gav barnets kendskab til sigtedes tilstedeværelse ikke problemer. I 6 tilfælde gav tilstedeværelsen problemer i form af, at barnet var nervøst i begyndelsen (to børn), at barnet ikke ville udtale sig i begyndelsen (to børn), eller at barnet slet ikke ville udtale sig (to børn). 4 Rigsadvokatens Redegørelse om videoafhøring af børn efter Højesterets kendelser af 16. marts 2000, 22. december 2000, Justitsministeriet 7

8 Samarbejdsgruppen finder Rigsadvokatens konklusion forhastet. Den bygger på en sammenligning med det samlede antal afhøringer, hvor sigtede har været til stede, ikke på det antal, hvor barnet har været informeret herom. Man savner overbevisende argumenter for, at barnet skulle kunne reagere på oplysninger, det ikke har fået udleveret. Sammenligningen må rettelig foretages mellem de 18 tilfælde med information og de 6 tilfælde, hvor informationen gav anledning til problemer. Så er det altså tilfældet, at i hver tredje sag giver tilstedeværelsen anledning til små eller store problemer, i hver niende sag vil barnet slet ikke udtale sig. Rigsadvokatens konklusion holder ikke: Sigtedes tilstedeværelse giver anledning til problemer i et omfang, at det må antages at indebære problemer for afhøringsformen som sådan. Samarbejdsgruppen har forelagt undersøgelsen for lektor Svend Kreiner, Biostatistisk afdeling på Københavns Universitet. Han finder grundlaget for Rigsadvokatens undersøgelse spinkelt og råder til forsigtige konklusioner, når materialets omfang betænkes. Der bør derfor fortsat foretages undersøgelser af videoafhøringerne. Der opstår i denne sammenhæng et ømtåleligt spørgsmål om orientering til barnet om, hvem der er til stede i monitorrummet. Af indlysende etiske årsager må barnet under hensyntagen til modenhed og alder oplyses om formålet med optagelsen, samt om hvem der overværer forklaringen fra siderummet. Det er i sig selv uforsvarligt at forholde nogen sandheden, og dette må antages særligt at have betydning i denne situation, hvor en vital del af seancen udgøres af den såkaldte sandhedsformaning barnet får at vide, at det ikke må lyve. Endvidere kan den rette sammenhæng ikke undgå at komme ud før eller senere, og så vil barnet for alvor og med god grund føle sig snydt. Højesterets afgørelser har skabt flere problemer, end de har løst. I Højesterets kendelser anføres, at der i almindelighed (bør) gives den mistænkte eller sigtede adgang til at være til stede i monitorrummet, og at den mistænkte eller sigtede som udgangspunkt bør have en sådan adgang til at følge afhøringen 5 (vor kursivering). Det er ikke konkretiseret, i hvilket omfang dette måske kan fraviges. Nogle ideer til praksis gives af Rigsadvokaten i retningslinjerne af 21. marts samt i redegørelsen til Justitsministeriet 22. december Helt oplagt er tilfældet, hvor gerningsmanden ikke er identificeret. Naturligvis skal afhøringen ikke afvente, at man finder ham. Et andet eksempel: Når afhøringen ikke kan udsættes og den mistænkte ikke kan komme til stede eller politiet ikke kan indkalde ham. I praksis skal man dog være mere end forsigtig med denne undtagelse: Retten vil være meget lidt tilbøjelig til at anerkende, at politiet afhører uden mistænkte om mandagen, hvis han kunne være til stede om tirsdagen. En undtagelse foreligger også, hvis den mistænkte ikke ønsker at være til stede. Politiet hverken kan eller skal tvinge ham til at overvære afhøringen. I praksis er dette den hyppigste grund, jf. Rigsadvokatens redegørelse. Man skal dog her passe på flere muligheder, først og fremmest, at der ikke senere må kunne rejses tvivl om, hvorvidt mistænkte overhovedet har fået tilbudet eller måske har misforstået det. Afkaldet bør derfor gives skriftligt. 5 Se bilag 2, Peter Garde: Hvornår kan et barn afhøres til videoapparat uden sigtedes tilstedeværelse? 6 Rigsadvokaten informerer 6/2000 8

9 Der er videre en risiko for, at mistænkte fortryder sit afkald og kræver fornyet afhøring med tilstedeværelse. Anklageren må herefter omgående tage stilling til, om ønsket skal imødekommes, eller om det skal afslås. Et afslag skal hurtigst muligt indbringes for retten, typisk på den måde, at man anmoder retten om at afgøre, om der kan føres bevis ved den første afhøring. Endelig skal mistænkte gøres bekendt med både udskrift og videofilm så hurtigt som overhovedet muligt, for at undgå senere klage over, at han har set den for sent. Hvis han afslår at se den, er det også her klogt at sikre sig afslaget skriftligt. Endelig kan reglerne fraviges, når det skønnes, at den mistænktes tilstedeværelse vil være traumatiserende for barnet. Spørgsmålet skal da forelægges den beskikkede forsvarer, og hvis han modsætter sig, at afhøringen skal foretages uden mistænkte i monitorrummet, må spørgsmålet indbringes for retten, der kan afgøre tvisten i medfør af Retsplejelovens 746, stk. 1. Dette er dog en teknisk-juridisk kompleks situation. Retten vil formentlig være villig til at afgøre spørgsmålet med virkning for den senere domsforhandling. Landsretten vil muligvis også kunne afgøre spørgsmålet, hvis det indbringes som kæremål af den tabende part. Usikkerheden skyldes, at der ikke er udtrykkelig hjemmel hertil i Retsplejeloven. Også praktisk er denne situation indviklet. Det kan ikke på forhånd siges med sikkerhed, hvornår retten vil tillade afhøringen. Der kan kun angives spredte kriterier: - Jo mere traumatiseret barnet er, des snarere vil afhøringen kunne tillades foretaget uden den mistænkte i monitorrummet. Her må kræves omhyggelige lægeerklæringer, psykologiske udtalelser etc. - Jo fjernere barnet står den formentlige krænker, jo bedre kan barnet tåle den mistænktes tilstedeværelse i monitorrummet. Dommeren vil alt andet lige snarere tillade, at den mistænkte udelukkes, når det drejer sig om den hjemmeboende fader, end hvis det er en vildt fremmed. Når stedfader eller en pædagog er den mistænkte, vil det afhænge af en konkret bedømmelse. I en tvivlssituation vil den mistænkte komme i monitorrummet. Som det fremgår af det ovenstående, er der kun meget ringe sandsynlighed for, at mistænkte på forhånd kan udelukkes fra at overvære afhøringen fra monitorrummet. Der foreligger i skrivende stund ingen afgørelser, og grænserne for tilladeligheden af udelukkelse, bl.a. i forhold til spørgsmålet om karakteren og graden af traumatisering, henstår derfor endnu i det uvisse. 9

10 2. Hvilke forpligtelser har vi over for børn i disse sager? FN s konvention om Barnets Rettigheder FN s konvention om Barnets Rettigheder (Børnekonventionen) er udarbejdet med henblik på at sikre børns basale rettigheder samt at sikre det enkelte barns ret til at blive beskyttet. Børnekonventionen er det første bindende folkeretlige dokument om barnets rettigheder. Danmark har forpligtet sig til at leve op til Børnekonventionen. Beskyttelse af det enkelte barn Når sager om seksuelt misbrug af børn behandles, er Børnekonventionens hovedprincipper væsentlige. Danmarks ratificering af Børnekonventionen er imidlertid ikke alene nok til at sikre, at barnet får tilgodeset disse rettigheder. Den nationale lovgivning og praksis er altafgørende, når konkrete sager om seksuelt misbrug af et barn undersøges og efterforskes. Når børn er udsat for seksuelle overgreb, eller når der er mistanke om seksuelle overgreb eller krænkelser af et barn, er der et udtalt behov for at beskytte barnet som følge af, at barnet er den svage part. Børn, som er seksuelt misbrugt, vil ofte være traumatiserede, og mange børn vil have oplevet trusler fra krænkerens side om at fortie overgreb. I incestsager er barnet ofte splittet som følge af en loyalitetskonflikt, da krænkeren her også er barnets omsorgsperson. Afsløring af incest vil kunne afstedkomme splittelse af en hel familie, hvilket kan være et voldsomt pres for det enkelte barn. En kort gennemgang af Børnekonventionens artikler viser de forpligtelser, staten har i behandlingen af sager om seksuelt misbrug af børn. Når en sag undersøges, og barnet afhøres, er Børnekonventionens artikler 3, 12, 34 og 36 særlig relevante. Artikel 3 - Samfundet skal sikre barnets tarv, når der træffes beslutninger, og staten er forpligtet til at vedtage særlige regler, der beskytter barnet. Artikel 12 Retten til at udtrykke meninger: Barnets ret til at give udtryk for en mening og krav på, at denne mening respekteres i overensstemmelse med barnets alder og modenhed. Artikel 34 Seksuel udnyttelse: Barnets ret til beskyttelse mod seksuel udnyttelse og mishandling, herunder prostitution og medvirken i pornografi. Artikel 36 Andre former for udnyttelse: Barnets ret til beskyttelse mod alle former for udnyttelse. Barnets rettigheder Set fra et børnerettighedsperspektiv afspejler dansk lov og praksis alvorlige mangler i beskyttelsen af børn udsat for seksuelle overgreb. Danmark er ved flere lejligheder blevet kritiseret for ikke at leve op til FN s Konvention om Barnets Rettigheder i sager om seksuelt misbrug. Der blev også i forbindelse med Danmarks anden periodiske rapport til FN s Børnekomité udarbejdet 3 såkaldte skyggerapporter, som påpeger fejl 10

11 og mangler i den nuværende håndtering af sager om seksuelt misbrug af børn. Disse rapporter indeholder en række forslag til en bedre praksis. 7 Som følge af den danske regerings officielle rapport til FN s Børnekomité samt den danske stats eksamination i Geneve, har FN-komitéen i juni 2001 peget på en række forhold, som bør forbedres. En del af Børnekomitéens anbefalinger vedrører direkte eller indirekte beskyttelse af børn mod seksuelt misbrug. Specifikke anbefalinger fra FN s Børnekomité: At udvikle og implementere en politik, der omfatter et effektivt afrapporteringsog referencesystem om alle sager vedr. svigt af og overgreb mod børn, incl. seksuelt misbrug. Regelmæssig evaluering af de anvendte forholdsregler; lovgivning der sikrer hensyntagende og tværfaglige procedurer, der gennemføres af veluddannet personale, i den hensigt at undgå yderligere traumatisering af barnet At tage de nødvendige forholdsregler for at forhindre personer, dømt for forbrydelser begået mod børn, i at arbejde i institutioner, hvor der er børn. I lyset af artikel 34 og andre relevante artikler i Konventionen anbefaler Børnekomitéen, at staten Danmark styrker den gældende politik og de eksisterende forholdsregler, også mht. omsorg og rehabilitering, for at forebygge og bekæmpe disse fænomener. Komitéen anbefaler Danmark at tage relevante initiativer til at introducere eller forstærke uddannelsen af det personale, der arbejder med og for børn, der har været udsat for misbrug og udnyttelse (vor oversættelse). Dansk lov og praksis må afspejle, at Danmark konkret tager børns retssikkerhed og beskyttelsen af børn alvorligt. EU og beskyttelsen af børn mod seksuelle overgreb Også i Den Europæiske Union er der enighed om, at seksuel udnyttelse af børn er et afskyvækkende fænomen, som skal tildeles betydelig opmærksomhed. I erkendelse heraf har EU siden 1996 været aktivt engageret i at udvikle metoder til forebyggelse og bekæmpelse af problemet og Rådet har bl.a. iværksat programmerne STOP og DAPHNE. Endvidere vedtog Rådet i 1997 en såkaldt fælles aktion om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn, hvori medlemsstaterne gik ind på at modernisere lovgivningen for at sikre, at visse former for adfærd på området blev anset for strafbare, samt for at fremme retligt samarbejde over grænserne. Amsterdam-traktatens artikel 29 7 Red Barnet, (2001) Supplementary Report to the Second Danish periodic Report to the UN Committee on the rights of the Child; Danish Association of Parents for the Protection of Children (Foreningen Forældre for Børns Beskyttelse) Child Sexual Abuse in Denmark: Report to the Un Committee on the Rights of the Child, 2001; Rapport til FN s Komité om Barnets Rettigheder. Supplerende rapport til Danmarks 2. periodiske rapport, Børnerådet

12 refererer eksplicit til problemet og Wien-handlingsplanen af 1999 tager også initiativ til en forøget indsats. Kommissionen mener imidlertid, at udviklingen går for langsomt. Den har nu til Det Europæiske Råd og til EU-parlamentet sendt forslag til rammeafgørelser om bekæmpelse af menneskehandel og om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Rammeafgørelser er et nyt instrument i EU-regi, opstået med indgåelsen af Amsterdam-traktaten i De anvendes til at skabe en stærkere fælles holdning på områder, hvor der i forvejen er enighed blandt medlemsstaterne, og kan f.eks. omhandle emner som regler for, hvad der er strafbart, straffene og andre sanktioner, skærpende omstændigheder, kompetence og udlevering. Med forslagene sigtes på nationale (lov)ændringer allerede med udgangen af Udkastet omfatter 11 artikler med definitioner og samarbejdsprocedurer m.m., samt først og fremmest forslag, der udvider strafferammerne ganske betydeligt, på nogle områder helt op til en fordobling. På den baggrund vil ganske mange af forslagene forudsætte danske lovændringer. Forslaget til artikel 9 har stor relevans for spørgsmålet om afhøring af børn: Medlemsstaterne sørger for, at et offer for en af de i denne rammeafgørelse omhandlede lovovertrædelser sikres tilstrækkelig retsbeskyttelse og en forsvarlig behandling under retsproceduren. Navnlig sikrer medlemsstaterne, at strafferetlige undersøgelser og retsprocedurer ikke påfører ofret yderligere overlast (vor fremhævning). Hensigten med artiklen er bl.a. at gøre ofrene for disse forbrydelser i stand til at genoptage et normalt liv. Det er indlysende, at der opstår fare for yderligere traumatisering af barnet, når det opdager eller bliver gjort bekendt med, at mistænkte/sigtede umiddelbart overværer afhøringen, evt. befinder sig i et nærliggende lokale. Se herom senere. En retstilstand, der tillader sigtedes/mistænktes tilstedeværelse i monitorrummet, er derfor ikke forenelig med artikel 9, og Danmark vil ikke kunne tiltræde denne artikel uden ændringer i gældende ret. 12

13 3. Børn som vidner Børn som vidner psykologisk og retligt Konsekvenserne af den ny procedure Den offentlige debat om sandhedsværdien af børns udsagn, når de optræder som vidner, har været ufrugtbar og delvis påvirket af usaglige og ideologiske hensyn. Som eksempel kan det nævnes, at spørgsmålet om børns troværdighed stadigt hyppigere stilles af forsvarsadvokater i den legitime hensigt at skabe tvivl hos retten. Diskussionen vil næppe nogen sinde finde en bredt accepteret og videnskabeligt funderet afslutning. Stephen J. Ceci Ofte henvises til udenlandsk forskning, når spørgsmålet om børn som vidner og børns troværdighed debatteres. Blandt andet har professor Stephen J. Ceci foretaget en række forsøg, hvor børn præsenteres for opdigtede begivenheder, alene med det formål, at vurdere om det er muligt, at påvirke børn i en sådan grad, at de ændrer deres forklaring. Ceci har blandt andet foretaget et eksperiment, hvor mindre børn bliver præsenteret for en til lejligheden opdigtet hændelse om, at de har fået deres fingre i klemme i en musefælde. Intervieweren spørger børnene om de har oplevet denne hændelse vel vidende at det ikke er hændt. Samtlige børn kan i det første interview i Ceci s forsøg klart meddele, at de ikke har oplevet en sådan hændelse; børnene taler entydigt sandt. Under gentagne interviews med børnene, som strækker sig over 8-12 uger, bliver børnene i Ceci s eksperiment gang på gang præsenteret for den opdigtede hændelse om, at de skulle have klemt deres fingre i en musefælde. Ceci kan efter en længere periode konstatere, at nogle af børnene ændrer deres forklaringer og så at sige imødekommer intervieweren ved at svare bekræftende på, at de har oplevet noget med en musefælde. Ceci s eksperiment, som viser at det er muligt at pådutte nogle børn ikke-hændte begivenheder bliver ofte anvendt som argumentation for, at børn ikke er troværdige. Imidlertid bliver Ceci s musefælde-eksperiment ofte anvendt vildledende i debatten om børns troværdighed i sager om seksuelt misbrug. Forhastede konklusioner og Cecis eget syn For det første er det betænkeligt at sammenligne børns reaktion på en opdigtet historie om at have klemt fingrene i en musefælde med tilfælde, hvor der er mistanke om seksuelle overgreb. Når forsøgsbørnene i Ceci s eksperiment over en længere periode bevidst bliver påtvunget en usand historie, er det en væsentlig pointe, at børn som udsættes for utroværdige voksne her intervieweren i nogle tilfælde bliver forvirrede og dermed kan svare inkonsistent på spørgsmål. Ceci lægger da også vægt på, at interviewpersonerne i de kontrollerede laboratorieforsøg ikke er neutrale interviewere, men netop bevidst har indbygget løgnagtige bias i testen. Således vil de fleste børn, til trods for at de udsættes for mange og lange og usande påstande, holde sig til sandheden. Ceci konkluderer: vi overraskes til tider af børnenes modstandsdygtighed mod interviewerens påvirkning 8 (vor oversættelse). 8 Ceci, Stephen J. and Bruck, Maggie, Jeopardy in the Courtroom. A scientific analysis of children s testimony, American Psychological Association, Washington. DC 1995 p

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet

Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug. Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt misbrug Forslag fra Red Barnet, Børnesagens Fællesråd og Børnerådet København 2001 1 Mod en optimal model for afhøring af børn i sager om seksuelt

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 410 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Politikontoret Sagsnr.: 2006-150-0260 Dok.: LBN41944 Besvarelse af spørgsmål nr. 410 fra

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 18. august 2015 Sag 182/2014 A (advokat Martin Cumberland) mod Den Uafhængige Politiklagemyndighed I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Aarhus den

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Enkelte sager af mere generel interesse

Enkelte sager af mere generel interesse BILAG 1 Enkelte sager af mere generel interesse Dette bilag indeholder en beskrivelse af og kommentarer til enkelte sager af mere generel interesse om forsvarerens adgang til aktindsigt. 1. Forsvarerens

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 603 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 7. juni 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade,

til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, - 57 - til at tro, at den sigtede i praksis i langt de fleste tilfælde vil medvirke til gennemførelsen af en konfrontationsparade, hvis politiet - som under den gældende retstilstand - kan meddele, at

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Er der klaget over dig?

Er der klaget over dig? Er der klaget over dig? 1 Vejledning til politipersonale om klager til Politiklagemyndigheden 2 Ved lov nr. 404 af 21. april 2010 om ændring af retsplejeloven er der indført nye regler om behandlingen

Læs mere

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne.

Forord. Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Forord Vidners bidrag i retssager er en af grundstenene i vores retssystem. Derfor skal det være trygt for borgerne at vidne. Særligt når det vedrører sager af grovere karakter bandekriminalitet og drab

Læs mere

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt

Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Det Udenrigspolitiske Nævn 2014-15 UPN Alm.del Bilag 27 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Sagsnr.: 2014-0035-0250 Dok.: 1339443 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen af samrådsspørgsmål B

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del supplerende svar på spørgsmål 364 Offentligt Karen Hækkerup / Freja Sine Thorsboe 2 Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes oplyse, om

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2003 Frederiksholms Kanal 16 Den 27. juni 2003 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2002-511-0001 Videoafhøring af børn i sædelighedssager, recovered memory m.v. Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Lov om ændring af retsplejeloven

Lov om ændring af retsplejeloven Lov om ændring af retsplejeloven (Behandlingen af klager over politipersonalet m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke

Læs mere

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager

Hurup Skoles. Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Hurup Skoles Retningslinjer for håndtering af kritik og klager Dato 12-03-2014 Den vigtige samtale Dialogen med forældre er en vigtig del af hverdagen. Udgangspunktet for denne dialog bør altid være respekt

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Børnevenlig retspleje

Børnevenlig retspleje Børnevenlig retspleje Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard Børnevenlig retspleje. Børns menneskerettigheder i retsplejen Marianne Nørregaard 1. udgave/1. oplag Karnov Group Denmark

Læs mere

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn

Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn Vicestatsadvokat Michael Møller Hansen Statsadvokaten for Nord- og Østjylland og Kriminalassistent Gitte Christensen Østjyllands Politi Det tværfaglige

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. december 2016 Sag 233/2016 A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N og O kærer Østre Landsrets kendelse om afslag på beskikkelse af bistandsadvokat (advokat Brian

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1

BALLERUP KOMMUNES HANDLEVEJLEDNING VED MISTANKE, BEKYMRING ELLER VIDEN OM ANSATTES SEKSUELLE OVERGREB PÅ BØRN OG UNGE Side 1 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE 2 FORORD 3 Beredskabsteamets medlemmer 3 FOREBYGGELSE 4 Hvad siger loven? 4 BEKYMRING - MISTANKE - KONKRET VIDEN 5 En bekymring 5 En mistanke 5 En konkret

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen

Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen Vejledning til politipersonalet om politiklagenævnsordningen ADV 5701-26 Indledning Ved lov nr. 393 af 14. juni 1995 om ændring af retspleje-loven er der indført et regelsæt om behandling af klager m.v.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 11. marts 2015 Sag 256/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage Siboni, beskikket) I påkendelsen har deltaget tre dommere: Michael Rekling, Lars Hjortnæs og Oliver

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2006 Frederiksholms Kanal 16 Den 18. september 2006 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2005-609-0051 Sagsbehandlingstiden i straffesager. Klager fra sigtede over lang sagsbehandlingstid

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat.

K E N D E L S E. Sagens tema: Klagen vedrører indklagedes adfærd i forbindelse med hans hverv som bistandsadvokat. København, den 30. november 2010 J.nr. 2010-02-0138 MRY/MRY 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat B på vegne Advokatrådet (herefter kaldet klager) klaget over advokat C,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2001 Frederiksholms Kanal 16 Den 24. oktober 2001 1220 Kbh. K. J.nr. G 3104 Vejledning til ofre for forbrydelser og udpegning af en kontaktperson for vidner 1. Indledning

Læs mere

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier

Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Udkast til vejledning for ledere Når medarbejdere udsættes for chikane eller injurier Dit ansvar og dine muligheder som leder, når medarbejdere udsættes for chikane, injurier eller lignende krænkelser.

Læs mere

Bemærkninger til lovforslaget

Bemærkninger til lovforslaget Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets formål og baggrund. Siden lov om undersøgelseskommissioner trådte i kraft den 1. juli 1999, har to undersøgelseskommissioner afgivet

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 13. januar 2015 Sag 156/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Juel Halberg, beskikket) I tidligere instans er truffet beslutning af Østre Landsrets 18. afdeling

Læs mere

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge

Beredskab og Handlevejledning. Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Beredskab og Handlevejledning Forebyggelse og håndtering af sager med mistanke eller viden om vold og seksuelle krænkelser af børn og unge Forord Dette beredskab retter sig mod alle medarbejdere og ledere

Læs mere

Bekendtgørelse om bistandsværger

Bekendtgørelse om bistandsværger BEK nr 947 af 24/09/2009 (Gældende) Udskriftsdato: 28. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-220-0088 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane.

politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. politik for vold, mobning og chikane delpolitik til trivselspolitik - forebyggelse og håndtering af vold, mobning og chikane. 1 Vold, mobning og chikane Denne delpolitik er udarbejdet for at øge opmærksomheden

Læs mere

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.)

UDKAST. Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for Grønland (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0053 Dok.: 1644248 UDKAST Forslag til Lov om ændring af retsplejelov for

Læs mere

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte

Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Retningslinjer for politianmeldelse ved mistanke om strafbare handlinger samt vold og trusler om vold mod ansatte Revideret november 2015 1. GENERELT 2 2. HVORNÅR GÆLDER RETNINGSLINJERNE 3 3. HVORNÅR SKAL

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 10 Offentligt Europaudvalget og Retsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 16. november 2015 Hvad er op og ned på den europæiske efterforskningskendelse?

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten

Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten Opgaver til undervisning i dansk som andetsprog Vi besøger retten udarbejdet af Ingrid Obdrup Bogen kan bl.a. købes på forlagetepsilon.dk Opgaverne med kommentarer til læreren kan downloades fra forlagetepsilon.dk

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien

Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Primær Sundhed sbpe@sum.dk København den 5.9.2014 J.nr. 3.4.4/kmb Høringssvar til forslag til lov om ændring af lov om tvang i psykiatrien Børnerådet vil indledningsvist

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder?

Hvordan håndteres. den svære samtale. i mindre virksomheder? Hvordan håndteres den svære samtale i mindre virksomheder? 1. Den svære samtale 2. Forberedelse til samtalen 3. Afholdelse af selve samtalen 4. Skabelon til afholdelse af samtalen 5. Opfølgning på samtalen

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 21. marts 2012 Sag 358/2011 Anklagemyndigheden (rigsadvokaten) mod A, B, C og D (advokat beskikket for alle) I tidligere instanser er afsagt kendelse af byret den

Læs mere

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009

Rigsadvokaten Informerer Nr. 19/2009 Til samtlige statsadvokater, samtlige politidirektører, Politimesteren i Grønland og Politimesteren på Færøerne DATO 30. november 2009 JOURNAL NR. RA-2009-131-0002 BEDES ANFØRT VED SVARSKRIVELSER RIGSADVOKATEN

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg

Til forældre og borgere. Roskildemodellen. Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Til forældre og borgere Roskildemodellen Tidlig og målrettet hjælp til børn med behov for særlig støtte og omsorg Indhold Forord Forord side 2 Roskildemodellen stiller skarpt på børn og unge side 3 At

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven Lovforslag nr. L 43 Folketinget 2015-16 Fremsat den 4. november 2015 af justitsministeren (Søren Pind) Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Videoafhøring af børn og unge i straffesager) 1 I retsplejeloven,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 26. februar 2015 Sag 230/2014 Journalist Niels Northroup og DR (advokat Tyge Trier) kærer Østre Landsrets kendelse om navneforbud i sagen Anklagemyndigheden mod

Læs mere

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse

DIPU dansk institut for psykoterapi og uddannelse DIPU s etikregler Som psykoterapeut og psykoterapeutstuderende er vi konstant i berøring med menneskers meget følsomme sider, og det kræver en høj etik. Vi ser det som en vigtig opgave at formidle dette

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring

Forslag til folketingsbeslutning om afgivelse af forklaring ved indenretlig afhøring 2013/1 BSF 80 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 1. april 2014 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016

Anklagerfaglige fokusområder i retspraksis i 2016 Rigsadvokaten, 9. marts 2016 2 Det er en vigtig opgave for den samlede anklagemyndighed at sikre løbende fokus på, at anklagemyndigheden bidrager aktivt til i retspraksis at få afklaret de spørgsmål, der

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn

Børnehuset Babuska. Forebyggelse af overgreb på børn Skanderborg marts 2014 Børnehuset Babuska Forebyggelse af overgreb på børn Der indhentes en børneattest på alle fastansatte medarbejdere samt løst tilknyttet pædagogisk personale. I Børnehuset Babuska

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed.

Sager om menneskehandel efter straffelovens 262 a har gennem de senere år haft en stor bevågenhed. Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige område søges indbragt for Højesteret,

Læs mere

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737).

Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). Vedlagt fremsendes i 5 eksemplarer besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del bilag 737). / Besvarelse af spørgsmål nr. 215 af 27. april 2004 fra Folketingets

Læs mere

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT

GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del Bilag 141 Offentligt (01) Dato: Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Peter Bartholin Sagsnr.: 2014-733-0113 Dok.: 1043439 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT Vedrørende Kommissionens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1.

K E N D E L S E. Advokatrådet har nedlagt påstand om, at [indklagede] idømmes en disciplinær sanktion efter retsplejelovens 147 c, stk. 1. København, den 26. juni 2015 Sagsnr. 2015-215/CHN 6. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Advokatrådet klaget over [indklagede], [bynavn]. Sagsfremstilling: Ved anklageskrift af

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 27. oktober 2016 Sag 90/2016 L (advokat Karoly Laszlo Nemeth, beskikket) mod Anders Aage Schau Danneskiold Lassen (advokat Lotte Eskesen) I tidligere instanser er

Læs mere

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Videoafhøring Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Videoafhøring Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;sagens oplysning Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 31.3.2016 Status: Gældende Udskrevet: 19.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 3 2. Politiets

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig.

Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. 1 Retningslinier ved mistanke om seksuelle overgreb på børn i dagtilbud samt vejledning i, hvordan personalet skal forholde sig. Disse retningslinier gælder for den kommunale dagpleje, de kommunale daginstitutioner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 9. januar 2014 Sag 233/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 10. januar

Læs mere

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller

Forældreansvarslov. 1) den separerede mand ifølge anerkendelse eller dom anses som barnets far eller Forældreansvarslov Kapitel 1 Indledende bestemmelser 1. Børn og unge under 18 år er under forældremyndighed, medmindre de har indgået ægteskab. 2. Forældremyndighedens indehaver skal drage omsorg for barnet

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 88 Folketinget 2009-10 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. marts 2010 Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Ny politiklageordning

Læs mere

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET

HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET HANDOUT ORIENTERING OM SAGER OG TEMAER TIL BORGERRÅDGIVERUDVALGET Manglende opmærksomhed på almindelige forvaltningsretlige krav til offentlig myndighedsudøvelse, Børne- og Ungdomsforvaltningen Mægling

Læs mere

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt

R E D E G Ø R E L S E. erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter og om begrænsning af forsvarerens adgang til aktindsigt Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 25. januar 2006 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0080 Dok.: TTM40033 R E D E G Ø R E L S E om erfaringerne i praksis med de nye regler om civile agenter

Læs mere

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R

H Ø R I N G O V E R A F R A P P O R T E R I N G F R A A R B E J D S G R U P P E O M G R A V I D E M E D E T M I S B R U G A F R U S M I D L E R Sundheds- og Ældreministeriet Social- og Integrationsministeriet chc@sim.dk W I L D E R S P L A D S 8 K 1 4 0 3 K Ø BENHAVN K P H O N E 3 2 6 9 8 8 8 8 D I R E C T 3 2 6 9 8 9 7 9 C E L L 3 2 6 9 8 9 7

Læs mere

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis

Kendelse. afsagt den 23. maj Sag nr Foreningen Far. mod. Midtjyllands Avis Kendelse afsagt den 23. maj 2017 Sag nr. 17-70-01121 Foreningen Far mod Midtjyllands Avis Foreningen Far har klaget til Pressenævnet over læserbrevet Et bredere perspektiv af vold i familien bragt af Midtjyllands

Læs mere

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt

Færøudvalget (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Færøudvalget 2014-15 (2. samling) FÆU Alm.del Bilag 2 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 30. juni 2015 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Morten Holland Heide Sagsnr.: 2015-731-0052 Dok.:

Læs mere

Vejledning 29. januar 2007

Vejledning 29. januar 2007 Vejledning 29. januar 2007 Vejledning om anvendelse af mobiltelefoner, notebooks mv. i retslokaler 1 Indledning...2 1.1 Baggrund...2 1.2 Vejledningens udformning...2 2 Generelt om brug af mobiltelefoner,

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og

videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring af børn i sådanne sager Seksuelt misbrug af børn - Behandling af sager om seksuelt misbrug af børn og videoafhøring

Læs mere

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger

Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Om Børneinddragelse - generelle betragtninger Der er mange overvejelser og beslutninger af metodisk, etisk og juridisk art i forbindelse med planlægning og gennemførsel af projekter, hvor børn og unge

Læs mere

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463

BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Side 1 af 5 Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K 1. marts 2006 BØRNERÅDETS HØRINGSSVAR VEDR. BETÆNKNING OM RETSSIKKERHED I ANBRINGELSESSAGER NR. 1463 Børnerådet takker for muligheden for

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning

Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Ballerup kommune Center for Børn og Ungerådgivning Beredskabsplan for Ballerup Kommune når der er mistanke om vold eller seksuelt overgreb på børn eller unge. Udarbejdet 1.11.2013 Redigeret ultimo 2015

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Til lovforslag nr. L 185 Folketinget 2013-14 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2014 Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (Indgreb i meddelelseshemmeligheden,

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 30. august 2016 Sag 192/2016 A kærer bortvisningen af ham fra et retsmøde i sagen: Anklagemyndigheden mod T Kæren angår bortvisningen af A fra et retsmøde i en straffesag

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 6. april 2016 Sag 199/2015 Advokat A kærer Vestre Landsrets kendelse om afbeskikkelse af ham som forsvarer i sagen: Anklagemyndigheden mod T og Sag 200/2015 Advokat

Læs mere

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a.

- - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. - - Kapitel 6. Retsplejelovens kapitel 75 a. 6.1. Besigtigelse. Kapitel 75 a ( 822 og 823) i retsplejeloven handler om besigtigelse. Reglerne vedrører både politiets besigtigelser og besigtigelser foretaget

Læs mere

RÅDGIVNING af børn og unge

RÅDGIVNING af børn og unge Af Jannie Dyring og Ida Koch RET & PLIGT AF JANNIE DYRING OG IDA KOCH Hvad må og skal man, når man som psykolog yder åben, anonym rådgivning til børn og unge? Og hvordan er sammenhængen mellem notatpligt

Læs mere