Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April Regnskabsanalyse med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008"

Transkript

1 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

2 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold til forventet budgetoverholdelse 2008 som angivet i afvigelsesrapporteringen ultimo februar Regnskabsanalysen er gennemført på bevillingsniveau og de væsentligste konklusioner er anført under den enkelte bevilling. Bemærk + angiver merforbrug; - angiver mindreforbrug Bevilling 11: Arealer Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 0,2 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 11 Arealer Udvalg: ØK årsbudget ændringer Årsbudget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Vedligeholdelse grønne -465 områder Forpagtningsafgifter 133 Indtægter fra grusgrav 595 Div. Mindre afvigelser -73 I alt

3 Vedligeholdelse grønne områder Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift -465 Mindreudgiften skulle være kr. Resten udlignes på indtægter fra grusgrav. Vedligeholdelse af arealer er reduceret med kr. i i forhold til Forpagtningsafgifter 133 Generelt faldende forpagtningsindtægter. Denne faldende tendens er ikke indarbejdet i Budget 2008, hvor der nu forventes et fald i indtægterne fra forpagtning på kr. Indtægter fra grusgrav 595 Merudgiften skulle være jf. ovenstående. Der i Budget 2008 indarbejdet en forventning om faldende indtægter fra grusgrav. Men grusgraven er ophørt i 2007, således forventes ingen indtægt. Der er i Buget 2008 budgetteret en indtægt på kr. Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på 0,2 mio.kr. i 2007 forventes i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,6 mio.kr. Det forventede merforbrug i 2008 skyldes primært bortfald af indtægter fra grusgrav (0,4 mio.kr.) og faldende forpagtningsindtægter (0,2 mio.kr.) Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Der forventes en positiv overførsel på 0,1 mio.kr. fra 2007 til Overførselsbeløbet er korrigeret for den manglende lejeindtægt fra grusgraven. Konklusion på analysen: Der bør på bevilling 11 sigtes mod et regnskabsresultat for 2008, der balancerer med en forventet positiv overførsel fra 2008 til 2009, svarende til den positive overførsel fra 2007 til Dette kan være meget vanskeligt at opnå på en lille bevilling, hvor langt de fleste udgifter/indtægter ikke umiddelbart kan påvirkes. Umiddelbart skal det undersøges, om der realistisk kan forventes et mindreforbrug på vedligeholdelse af grønne områder af størrelsesordenen 0,2 mio.kr., hvilket svarer til et uændret forbrugsniveau i forhold til

4 Bevilling 12: Kommunale ejendomme Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 12 Kommunale ejendomme Udvalg: ØK Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Beboelse Andre faste ejendomme 869 Byfornyelse 20 Driftssikring boligbyggeri -89 Varmecentral i Thorning -65 Ældreboliger 149 Administrationsbygninger -436 I alt

5 Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift Beboelse Det overførte beløb fra 2006 på er kodet på beboelsesejendomme, men beløbet er fortrinsvis anvendt på andre faste ejendomme. Andre faste ejendomme 869 Der har været større forbedrings/ombyg-ningsarbejder på Borgergade 17, Ny Hattenæs, Buskelundtoften 8, og Lyngbygade 50. Lejeindtægt fra ældreafdelingen vedr. Kjellerup Sygehus og fra Teknisk afdeling vedr. Tietgensvej 5 bogføres i 2008 i alt 1,3 mio. kr. Byfornyelse 20 Ydelsesstøtte. Driftssikring boligbyggeri -89 Ydelsesstøtte indekseringen har været anderledes end forventet. Varmecentral i Thorning -65 Ældreboliger 149 Ydelsesstøtte indekseringen har været anderledes end forventet. Budgettet forventes at holde i Administrationsbygninger -436 Vedligeholdelsesarbejder har været forsinkede, vil blive udført i I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug af størrelsesordenen 0,4 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes primært bortfald af indtægter fra ejendomme der planlægges solgt eller som ikke er udlejede (0,5 mio.kr.) og er delvist modsvaret af stigende indtægter fra beboelsesejendomme (-0,1 mio.kr.). Budget 2008 er på 18,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Der forventes en overførsel på 0,7 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Der bør på bevilling 12 sigtes mod et regnskabsresultat for 2008, som minimum sigter mod en overførsel af mere end 1,0 mio.kr. fra 2008 til 2009 altså en overførsel der overstiger den 5

6 forventede overførsel fra 2007 til Dette skal ses i sammenhæng med, at der ekstraordinært bogføres en lejeindtægt fra ældreafdelingen (Kjellerup sygehus) og fra Teknisk afdeling (Tietgensvej 5) på i alt 1,3 mio.kr. i Bevilling 13: Brand og Redning Bevillingen omfatter primært udgifterne til at opfylde de forpligtigelser kommunen har i forhold til at have et brand- og redningsberedskab. Der har i 2007 været et merforbrug på bevillingen på 2,3 mio.kr. Merforbruget kan henføres til de udgifter, der har været til indkøb af brandslukningsmateriel for at sikre det nødvendige beredskab i Kjellerup (overførsel fra drift til anlæg). Bevilling: 13 Brand og Redning Udvalg: ØK Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug DRIFT: Overført til anlæg i forbindelse med anskaffelse af nye køretøjer til Kjellerup der foreligger aftale om afvikling over driftsbudgettet Overført ikke anvendt ramme til anskaffelse af redningsvogn anskaffelsen findes sted i 2008 Overskud normaldrift primært ikke anvendt hensættelse til vedligeholdelse af bygning Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det merforbrug der har været i 2007, forventes der fortsat at være et merforbrug i 2008 som følge af udgifterne til etablering af et beredskab i Kjellerup (anlæg). Merforbruget forventes udjævnet over en kortere årrække jf. aftale med Økonomistaben. Budget 2008 er på 12,9 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det forventes, at der overføres et merforbrug på 2,3 mio. kr. på bevillingen fra 2007 til

7 Konklusion på analysen: Der sigtes til, at der på bevilling 13 overføres et mindre merforbrug fra 2008 til 2009 således, at det nuværende underskud reduceres. Bevilling 14, 15 og 16: Centralfunktioner, Fælles formål og Tværgående aktiviteter Bevilling 14 omfatter primært det administrative personale i kommenen. Bevilling 15 omhandler det politiske (fx valg), og bevilling 16 omfatter de områder, der har med hele kommunen at gøre. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set på de 3 bevillinger et mindreforbrug på 31,8 mio. kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 14 Centralfunktioner Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Bevilling: 15 Fælles Formål Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: Mindreforbruget i 2007 skyldes i høj grad, at der har været opsamling af bidrag til selvforsikring for arbejdsskader. Der arbejdes mod budgetoverholdelse i Budget 2008 er på 314,8 mio.kr. 7

8 Forventet overførsel fra 07 til 08: Det forventes, at der samlet fra bevillingerne 14, 15 og 16 overføres 12,4 mio. kr. til bevillingerne, og de resterende 19,4 mio. kr. overføres til kassen samtidigt med, at der ud af kommunens likvide midler reserveres 23,3 mio. kr. til arbejdsskadeforsikringer. Bevilling 18: Rengøring Bevillingen omfatter rengøring af skoler, SFO, daginstitutioner og administrationsbygninger. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 1,5 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 18 Rengøring Udvalg: ØK årsbudget ændringer Årsbudget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Rengøring I alt Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift Rengøring Merudgiften skyldes opstartsudgifter ifbm. overtagelse af rengøringen på flere ejendomme. Beløbet overføres til 2008 og afskrives de kommende år. I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug i 2007 forventes i 2008 et merforbrug, som er mindre end 1,5 mio. kr., idet merforbruget skyldes en opstartsudgift i 2007, som skal afskrives over en årrække. Det præcise merforbrug i 2008 kendes pt. ikke, idet det er afhængigt af nye priser på skoleområdet. Disse priser beregnes i øjeblikket med udgangspunkt i opmålinger fra skolerne i Kjellerup. Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: 8

9 Der forventes en overførsel på 1,5 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Merforbruget i 2007 overføres og afskrives delvist i Bevilling 24: Kollektiv trafik Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,2 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: 9

10 Bevilling: 24 Kollektiv trafik Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Driftsbetaling til trafikselskab Handicapkørsel 570 Chaufførlokaler -152 Afregning buskort med 357 trafikselskab Diverse 37 I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug i 2007 forventes det på nuværende tidspunkt, at 2008 vil holde jvf. afvigelsesrapporteringen pr. 29. februar Silkeborg Kommune har endnu ikke modtaget et endeligt regnskab fra Midttrafik. Ovennævnte regnskabstal er derfor baseret på á contobeløb. Budget 2008 er på 33,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det er indstillet, at et mindreforbrug på 1.2 mio.kr. overføres. Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 25: Veje Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 6,7 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: 10

11 Bevilling: 25 Veje Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Offentlige toiletter 74 Betalt parkering Parkeringskontrol 44 Vejvedligeholdelse mv Belægninger mv Vintertjeneste Havne 17 Tjenestemandspension I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug i 2007 forventes det på nuværende tidspunkt, at 2008 vil holde jvf. afvigelsesrapporteringen pr. 29. februar Budget 2008 er på 76,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det er indstillet, at et merforbrug på 1,9 mio.kr. overføres, men at merudgiften på Vintertjeneste på 5,6 mio. kr. ikke overføres. 11

12 Bevilling 28: Entreprenøropgaver Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 5,4 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 28 Entreprenøropgaver Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Entreprenørgården Tjenestemandspension 230 I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: Nogle investeringer i nye maskiner blev ikke foretaget i Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det indstilles, at mindreudgiften på 5,4 mio. kr. overføres. Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 34: Kultur og Fritid Bevillingen omfatter udgifter til kultur og fritidsfaciliteter og aktiviteter såsom biblioteker, stadions, svømmeanlæg, museer, biografer, teatre og musikarrangementer mv. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på 3,8 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling 34 Kultur og Fritid Udvalg: Kultur og fritid Udgift Indtægt Netto

13 Funktion Forklaring Regnskab 2007 (hele tusinde) Områder omfattet af økonomisk decentralisering Speciel vedligeholdelse Planlagte ikke afsluttede opgaver Parker og legepladser Projekt Slotsholmen renovering af legepladser Lønpulje Silkeborg Stadion og Silkeborg hallerne Vandrehjemmet Rest overføres til særlige initiativer Forsikringer. Til betaling af for meget betalt præmie samt udbetaling af forsikringssum efter brand i S.hallerne Rest overføres til renovering af værelser samt anskaffelse af bookingsystem Teater Bevilligede, ikke udbetalte midler Musikarrangementer Bevilligede, ikke udbetalte 96 midler Andre kulturelle opgaver Bevilligede, ikke udbetalte 369 Folkeoplysning Rest voksenundervisning -108 Start- og udviklingspulje, Idræt om dagen, tilskud I alt Budget 2008 (hele tusinde) 830 Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Er ikke med i budget Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i 2007 Forventet overførsel: Regnskabsresultatet på de decentrale institutioner forventes overført uden ændringer. Der søges overført kr mere end regnskabsresultatet viser. Årsagen er, at der på den Kreative skole er ansat to personer i servicejob. Statstilskuddet udgør kr. pr. person, i alt kr. Da skolen var selvejende i 2006, blev statstilskuddet udbetalt direkte til skolen. Fra 2007, da skolen 13

14 blev kommunal, indgår statstilskuddet på bevilling 61: Arbejdsmarked Service. Dette vil også gøre sig gældende for budget

15 Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 3.8 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for ultimo februar 2008, på nuværende tidspunkt, at budgettet kan holdes. Budget 2008 er på 144,8 mio. kr. Konklusion Kultur og Fritidsområdet forventes at kunne balancere for budget 2008, og der sigtes mod en tilsvarende overførsel fra 2008 til 2009 som fra 2007 til Bevilling 41: Skoler Bevillingen omfatter primært udgifter til skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskoler og kommunal tandpleje. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 12,4 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling 41 Skoleområdet Udvalg: Børne- og unge Udgift Indtægt Netto Funktion Forklaring Regnskab 2007 (hele tusinde) Folkeskoler (fælleskonti ) Manglende budgetlægning af haller og lign. Betaling til soc.opholdssteder (herunder småskolen, Aktiv weekend og Børne- og familiehuset) Harmonisering af udgifter til udearealer Talehøreundervisning og specialkonsulenter (skal ses sammen med PPR) Betaling til og fra andre kommuner - budgetlagt for Budget 2008 (hele tusinde) Er med i mio. indgår i budget Er med i Se PPR Er ikke med i

16 Folkeskoler decentrale konti Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. Skolefritidsordninger (fælleskonti ) højt Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom - budgetlagt for lavt Personforsikring budgetlagt med for lav takst Er ikke med i Er med i 2008 Pulje til senere udkontering Udgår i Der har ikke været budgetlagt med sygehusundervisning, som kommunen har overtaget betalingsforpligtigelsen for efter Amtet. Der er overskud på PPR, men underskud på talehøreundervisning - spec. pæd. konsulent Er ikke med i budget Personforsikringer budgetlagt med for lav takst 460 Budget Udgifter til 4.-5.klasse elever i 608 Er med i 2008 SFO, overført til Børne- og familieafdelingen Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom, 172 Er ikke med i 2008 budgetlagt for lavt. Fællestillidsrepræsentant, ikke 260 Er med i 2008 budgetlagt Støttetimer til privat-sfo ikke budgetlagt 420 Er ikke med i 2008 Pulje til senere udkontering Udgår i Skolefritidsordninger, decentrale konti Befordring af elever i Ekstra befordring af mio.kr. er grundskolen specialklasse elever med i 2008 Specialundervisning i 136 regionale tilbud Kommunale specialskoler mio.kr er med i

17 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Betaling til regioner, budgetlagt med 25 elever for lidt Betaling til andre kommuner, budgetlagt med 16 elever for lidt Abonnementsaftaler, budgetlagt for lavt Budgetlagt med for høj takst -510 Taksten for 2008 er nu kendt og der kommer til at mangle 450kr Budgetlagt med 25 elever for 763 Takst og antal lidt passer i 2008 Ikke budgetlagt med tilskud til 250 Er budgetlagt i udvekslingsophold 2008 Ungdomsskolevirksomhed Silkeborg ungdomsskole, dec Elevtilskud og befordring 281 til statslige institutioner Kommunal tandpleje 31 Tjenestemandspension Budgetlagt med 2 personer for lidt. 583 Er ikke med. Kommer til at mangle ca. 700 i 2008 Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 12,4 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 13,8 mio.kr. Skoleafdelingen arbejder på forslag til korrigerende handlinger (i sammenhæng med budgetopfølgning pr. marts 2008) med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2008, herunder arbejdes særskilt med analyse af befordring for specialklasseelever samt udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Skoleafdelingen har således en udfordring i budget 2008 på samlet ca. 4 mio.kr. (før forventet negativ overførsel), som fordeler sig på følgende poster: Folkeskole: Til dækning af langtidssygdom og vikarer forventes p.t. en merudgift på 1,4 mio.kr. Der arbejdes med tiltag som kan nedbringe udgiften. På specialskoleområdet forventes der udgifter på ca. 11 mio.kr. Ved budgetlægningen blev området tilført 9 mio.kr. Området følges tæt med henblik på at nedbringe den forventede merudgift på 2 mio.kr. alternativt finde anden 17

18 finansiering. Der forventes merudgifter til sygeundervisning 1,2 mio.kr. og befordring 3,5 mio.kr. Området analyseres med henblik på at nedbringe merforbruget. Derudover er der en samlet merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til støttetimer til privat SFO og vikarer til SFO. Rengøring på tidligere Kjellerups kommunes skoler overtages af Silkeborg Kommunes Rengøringssektion fra august 2008, hvor der kan forventes en ekstra udgift. Budget 2008 er på 828,5 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Regnskabsresultatet på institutionsniveau overføres uden ændringer, mens der på afdelingsniveau søges om et merforbrug på ca. 17 mio.kr. (specialundervisning og befordring) ikke overføres. Der overføres således på afdelingsniveau et merforbrug på 4,4 mio. kr. Konklusion på analysen: Der bør på skoleområdet arbejdes med sikring af budgetoverholdelse på afdelingsniveau suppleret med en opfordring til de enkelte institutioner om så vidt muligt at sigte mod en overførsel fra 2008 til 2009 af samme størrelse som fra 2007 til Skoleområdet vil ikke kunne forventes at balancere, hvis der ikke hurtigt iværksættes korrigerende handlinger, og såvel fagudvalg som økonomiudvalg bør følge dette område tæt. Bevilling 43: Børn og familie Bevillingen omfatter sundhedspleje, dagpasning, fritidsklubber samt døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner til børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 10 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 43 Børne- og Familieafdelingen Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Teatre 47 Ungdomskolevirksomhed 179 Sundhedstjenesten

19 Dagtilbud Fælles Dagtilbud Decentralt Familieområdet Plejefamilier mm Familieområdet Sikrede institutioner Botilbud -417 Tjenestemandspensioner 856 I alt Område Funktion Forklaring Regnskab 2007 Teatre 62 Teatre 47 Ungdomsskole-vir ksomhed 76 Ungdomsskole-virksomhe d 89 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud 10 Fælles formål Under Fælles Formål er der en pulje på 3,1 mio. kr. til sikring af kvalitet i dagtilbud der skal overføres til Der er også kr. der vedrører økonomisk decentralisering. Familieområdet - plejefamilier mv. 11 Dagpleje 12 Vuggestuer 13 Børnehaver 14 Integrerede daginstitutioner 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge privatinstitutioner 21 Forebyggende foranstaltninger for børn 179 Økonomisk decentralisering Dagtilbudsområdet set under et (inkl. fælles formål) har et merforbrug der skyldes et større antal børn der skal passes. Der har indenfor området i 2007 været et merforbrug på 10 mio. kr. Det er rettet i forhold til budget 2008, hvor der er tilført området 10 mio. kr., men der er ikke rettet i forhold til Delvist et område med økonomisk decentralisering. Derudover har der i 2007 været et større antal anbringelser udenfor hjemmet, hvilket har resulteret i et merforbrug på 2,347 mio. kr

20 Sikrede institutioner Botilbud Tjenestemands-pe nsioner og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Forkerte forudsætninger i budgetlægningen i 2007 og delvist stadigt et problem i Økonomisk decentralisering på halvdelen Tjenestemandspension Budgetlagt for lav Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 10 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,6 mio.kr. På dagpasningsområdet har der i 2007 været et merforbrug på ca. 10 mio. kr. som følge af et større antal indskrevne børn. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev området tilført 10 mio. kr. På familieområdet har der i 2007 været merudgifter på 2,3 mio. kr. som følge af et større antal anbringelser. Der kan forventes merudgifter på området i Der undersøges tiltag med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet. Betaling til sikrede døgninstitutioner for børn og unge forventes at overskride budgettet med 1,4 mio. kr. Budget 2008 er på 548,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Regnskabsresultatet på institutionsniveau overføres uden ændringer, mens der på afdelingsniveau søges om overførsel af midler til projekt mv. på ca. 2,9 mio.kr. Der søges om, at et merforbrug på ca. 10 mio.kr. ikke overføres, idet dette skyldes kapacitetsudvidelser, der er indregnet i budget Konklusion på analysen: På børne- og familieområdet igangsættes korrigerende handlinger således, at budgettet overholdes. Så vidt muligt bør der på institutioner og på afdelingsniveau sigtes mod overførsler af samme størrelsesorden fra 2008 til 2009 som forventes overført fra 2007 til 2008, dog forventes det at forbruget på puljen til sikring af kvalitet i dagtilbud holdes udenfor sanktion. 20

21 Bevilling 45: Handicap - børn Bevillingen omfatter udgifter til specialbørnehaver samt døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner til børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: 21

22 Bevilling: 45 Handicap børn Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Dagtilbud til børn og unge Der er i løbet af 2007 ikke Tilbud til børn og unge med foretaget omplacering af særlige behov budgetbeløb indenfor bevillingen Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 1 mio.kr. i 2007, forventes budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt at balancere. Budget 2008 er på 42,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: På afdelingsniveau søges om overførsel af ca. 1 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Budget 2008 bør overholdes, og regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på minimum 1 mio.kr. fra 2008 til Bevilling 48: Handicap - børneinstitutioner Bevillingen omfatter drift af institutioner for børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,4 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 48 Handicap - institutioner Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto

23 Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel Området er takstfinansieret og regnskabsresultatet på ca.1,4 mio. kr. overføres til 2008 jf. reglerne i rammeaftalen på det sociale område mellem kommunerne og regionen i Region Midtjylland. I henhold til reglerne om overførsel i rammeaftalen skal et overskud, der er større end 5 % betyde regulering af taksterne i Dette betyder, at en del af overførslen skal hensættes til finansieringen af takstnedsættelsen i Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 51: Social Service Bevillingen omfatter ydelser til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, særlige sociale problemer og misbrug. Hertil afholdes der udgifter til lejetab i boliger samt udgifter til begravelseshjælp og befordrings-godtgørelse. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 19 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 51 Social service Udvalg: Socialudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Bestillerområdet Takstfinansierede område Øvrige områder Bestillerområdet Regnskab 2007 Budget Forsorgshjem Opholdsbetaling i forsorgshjemstilbud. Visitation Formodes at kunne holde. sker, når borgeren henvender sig til forsorgshjemmet Alkoholbehandling Behandlingstilbud i form af 709 Svarer til det 23

24 døgnophold. Udgiftsområdet er overtaget fra amtet. Udgifter til døgntilbud er ikke budgetlagt i Stofmisbrug Dag- og døgnbehandlingstilbud. Udgiftsområdet er overtaget fra amtet. Udgifter til døgntilbud er 5.50 Sociale institutioner ikke budgetlagt i 2007 Længerevarende botilbud. Udgifter er ikke budgetlagt i Visitation fra flere afdelinger. Opkrævninger er modtaget i sidste kvartal Botilbud Botilbud midlertidigt ophold. Genoptræning hjerneskade. Bostøtte og behandling, misbrugs- og psykiatriområdet samt unge. Visitation fra flere afdelinger. Opkrævninger fra andre kommuner er primært modtaget i sidste kvartal. Området er i begrænset omfang tilført midler i Takstfinansierede områder Takster reguleres i 2009 for hhv. under-/overskud i driften i Forsorgshjem Der kan konstateres en række forskydninger i driften som følge af dels færre antal solgte pladser generelt og i forbindelse med ombygning, dels lavere omsætning i produktion (Godrum). Tillige har der været krav om personaleudvidelser (nat), som ikke er indregnet i taksten. Der er tæt dialog mellem socialafdeling og institutioner. aktuelle niveau Formodes at kunne holde Tilsvarende merudgift i Tilsvarende merudgifter kan forventes i Initiativer til styring på området er iværksat. Regnskab 2007 Budget Alkoholbehandling Stofmisbrug Merudgifter til køb af ydelser (blodprøver m.v.) som i amtstregi ikke er afregnet og ikke budgetlagt. (intern ydelse) Pladssalget forventes at svare til det budgetterede. 24

25 Ydelsen er ikke indregnet i taksten. Øvrige områder Regnskab 2007 Budget Lejetab Lejetab i boliger, som kommunen disponerer over. Merudgiften vedrører ældreafdelingens udgifter til ledige boliger på 1,5 mio. kr. Socialafdelingen har kun budget til dækning af egne boliger Merudgift på 1,5 mio. kr. Udgiften er hjemmehørende i ældreafdelingens budget. Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 18,5 mio.kr. i 2007, forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug i størrelsesordenen 10 mio.kr. Merudgifterne er primært på botilbud og døgninstitutioner, bostøtte og genoptræning hjerneskade, hvor der i 2007 er realiseret en merudgift på 9,3 mio. kr.. Der er iværksat initiativer til styring på området med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug. I regnskab 2007 er der merudgifter til betaling for ophold på forsorgshjem og dag- og døgnbehandlingstilbud på alkohol- og stofmisbrugsområdet på 3,8 mio. kr. Budget 2008 er tilpasset det forventede udgiftsniveau. Budget 2008 er på 37,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: På institutionsniveau søges om overførsel af underskuddet på det takstfinansierede område på - 4,2 mio. kr. fra 2007 til 2008 jf. reglerne i rammeaftalen på det sociale område mellem kommunerne og regionen i Region Midtjylland. I henhold til reglerne om overførsel i rammeaftalen skal et underskud, der er større end 5 % betyde regulering af taksterne i Dette betyder, at en del af overførslen skal finansieringes af takstforhøjelse i På afdelingsniveau søges der om, at bestillerområdets merforbrug på ca. 14,4 mio.kr. ikke overføres til Konklusion på analysen: Det bør være nøje fokus på de igangsatte initiativer til styring af området, og såvel fagudvalg som økonomiudvalg bør følge dette område tæt. Bevilling 55: Handicap Bevillingen indeholder en række tilbud om hjælpeordninger, bostøtte, botilbud og beskyttet 25

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Forventet regnskab kr.

Forventet regnskab kr. BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) 51.843 48.169. Udvalg Afvigelse TB søges Bilag 2: Oversigt over afvigelser SERVICE I ALT (INKL. UDGIFTSNEUTRALE AFVIGELSER OG DUT) Udvalg Afvigelse TB søges Magistraten 5.543 10.504 Drifts- og Forsyningsudvalget 522 522 Undervisningsudvalget

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/

Månedlig budgetopfølgning. Vejen Kommune Forbrug pr. 30/ Månedlig budgetopfølgning Vejen Kommune Forbrug pr. 3/11 214 1-12-214 2 - månedlig budgetopfølgning Forbrugsoversigt Opr. Budget Tillægsbev. og omplac. Korr. budget Forbrug ultimo sidste mdr. Forbrugsprocent

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET

BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET BESKÆFTIGELSES-, UDDANNELSES-, SOCIAL-, KULTUR- OG ERHVERVSUDVALGET Uddannelse incl. SFO 135.148 90.210 132.577-2.571 1.315 Musik- og ungdomsskole 5.436 3.341 5.086-350 -350 Børn og unge 96.689 63.714

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225

Oprindelig budget. I 1.000 kr. Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.09.2015 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 252.266 251.608 258.833 7.225 Ældreboliger -15.606-15.615-15.615 0 Myndighed - Hjælpemidler 20.585 20.581

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 2 for perioden 1. januar 30. juni 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 30,5 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.)

Budgetopfølgning pr. 30. april 2014 - DRIFT (beløb i mio. kr.) Drift: Økonomiudvalg 5,2-5,6 Udvalg for Plan og Teknik 0,0 0,0 Udvalg for Børn og Undervisning 1,9-7,2 Udvalg for Kultur og Fritid 0,7-0,4 Udvalg for Social og Sundhed 18,9-18,1 Udvalg for Arbejdsmarked

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 30. september 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 3 for perioden 1. januar 30. september 2016 viser en samlet forventet afvigelse på 46,1 mio. kr. i mindreforbrug.

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Noter Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -10.323 Egentlige tillægsbevillinger -10.300 Finansieret til/fra andre udvalg -23 Egentlige

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 0

10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014 Politikområde: 24 Psykiatri DRIFT I hele 1.000 kr., i 2014-priser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2014 64.276-8.367 55.909 Forbrug regnskab

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.08.2012 SUNDHEDSUDVALGET Boligstøtte og pensioner 97.705 65.375 97.217-488 0 Sundhed 68.714 34.328 66.514-700 -1.500 Ældre- og handicapområdet 176.855 113.244 172.442-4.013-400

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.) Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. ekskl. overførsler fra regnskab 2014. Der er

Læs mere

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012

2012-011725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2012. Korrigeret budget med O/U 2012 212-11725-7 Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober 212 1. Resume Drift Oprindeligt 212 med O/U 212 uden O/U 212 Forventet resultat (Ift. kor. uden O/U) Afvigelse I 1. kr. Drift i alt 386.975 392.486

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering December 2014 Forventet regnskab 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventetede afvigelser

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse R 13 i 14-priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3.

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning

Byudvikling Natur og Miljø Veje og Trafik Forsyning Byudvikling Planlægning Planstrategi og kommuneplanlægning Lokalplanlægning Jordforsyning Byggemodning Grundsalg Ejendomme Byfornyelse Byggesagsbehandling Støttet boligbyggeri Bilag B Natur og Miljø Naturforvaltning

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget Resume Sektor Område Bemærkning Børn og unge med Specialiseret børne- og Vi forventer resultat tæt på 0 kr. i afvigelse. særlige behov ungeområde

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget Samlet viser økonomivurderingen for Børn og Ungdomsudvalget et merforbrug på -11,5 mio. kr. inkl. overførsler fra regnskab 2014. Børn og unge

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1

Notat. 1. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.: 2015-002615-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5

Udvalget for Voksne. Budgetrevision 2 April Holbæk Kommune. Side 1 af 5 Udvalget for Voksne revision 2 April Holbæk Kommune En stærk Medspiller så dagens lys den 1. januar. Organisationsændringen betyder store ændringer i hele den administrative struktur. Der er brudt op på

Læs mere

Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. september 2008 Generel beskrivelse Budgettet indenfor består af følgende: Politisk administration Administration Arbejdsmarked, administration Erhverv og Fritid, administration Familie, administration Social og Sundhed,

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Notat. 4. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.: 2015-010830-1

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Børn- og Skoleudvalgets møde den 10.01.2012 kl. 14:00 Mødelokale 2 - Gl. byrådssal i Langekov Tilgår pressen side 2 Indholdsfortegnelse: 383. Budgetopfølgning 0-2012 på Børn- og

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Udgiftsbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse) Status på den samlede økonomi pr. 30.06. Økonomirapporteringen samler alle politikområdernes økonomirapportering for juni måned i en resultatopgørelse. Der gives et estimat af forventet årsregnskab, herunder

Læs mere