Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April Regnskabsanalyse med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008"

Transkript

1 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

2 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold til forventet budgetoverholdelse 2008 som angivet i afvigelsesrapporteringen ultimo februar Regnskabsanalysen er gennemført på bevillingsniveau og de væsentligste konklusioner er anført under den enkelte bevilling. Bemærk + angiver merforbrug; - angiver mindreforbrug Bevilling 11: Arealer Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 0,2 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 11 Arealer Udvalg: ØK årsbudget ændringer Årsbudget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Vedligeholdelse grønne -465 områder Forpagtningsafgifter 133 Indtægter fra grusgrav 595 Div. Mindre afvigelser -73 I alt

3 Vedligeholdelse grønne områder Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift -465 Mindreudgiften skulle være kr. Resten udlignes på indtægter fra grusgrav. Vedligeholdelse af arealer er reduceret med kr. i i forhold til Forpagtningsafgifter 133 Generelt faldende forpagtningsindtægter. Denne faldende tendens er ikke indarbejdet i Budget 2008, hvor der nu forventes et fald i indtægterne fra forpagtning på kr. Indtægter fra grusgrav 595 Merudgiften skulle være jf. ovenstående. Der i Budget 2008 indarbejdet en forventning om faldende indtægter fra grusgrav. Men grusgraven er ophørt i 2007, således forventes ingen indtægt. Der er i Buget 2008 budgetteret en indtægt på kr. Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på 0,2 mio.kr. i 2007 forventes i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,6 mio.kr. Det forventede merforbrug i 2008 skyldes primært bortfald af indtægter fra grusgrav (0,4 mio.kr.) og faldende forpagtningsindtægter (0,2 mio.kr.) Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Der forventes en positiv overførsel på 0,1 mio.kr. fra 2007 til Overførselsbeløbet er korrigeret for den manglende lejeindtægt fra grusgraven. Konklusion på analysen: Der bør på bevilling 11 sigtes mod et regnskabsresultat for 2008, der balancerer med en forventet positiv overførsel fra 2008 til 2009, svarende til den positive overførsel fra 2007 til Dette kan være meget vanskeligt at opnå på en lille bevilling, hvor langt de fleste udgifter/indtægter ikke umiddelbart kan påvirkes. Umiddelbart skal det undersøges, om der realistisk kan forventes et mindreforbrug på vedligeholdelse af grønne områder af størrelsesordenen 0,2 mio.kr., hvilket svarer til et uændret forbrugsniveau i forhold til

4 Bevilling 12: Kommunale ejendomme Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 12 Kommunale ejendomme Udvalg: ØK Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Beboelse Andre faste ejendomme 869 Byfornyelse 20 Driftssikring boligbyggeri -89 Varmecentral i Thorning -65 Ældreboliger 149 Administrationsbygninger -436 I alt

5 Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift Beboelse Det overførte beløb fra 2006 på er kodet på beboelsesejendomme, men beløbet er fortrinsvis anvendt på andre faste ejendomme. Andre faste ejendomme 869 Der har været større forbedrings/ombyg-ningsarbejder på Borgergade 17, Ny Hattenæs, Buskelundtoften 8, og Lyngbygade 50. Lejeindtægt fra ældreafdelingen vedr. Kjellerup Sygehus og fra Teknisk afdeling vedr. Tietgensvej 5 bogføres i 2008 i alt 1,3 mio. kr. Byfornyelse 20 Ydelsesstøtte. Driftssikring boligbyggeri -89 Ydelsesstøtte indekseringen har været anderledes end forventet. Varmecentral i Thorning -65 Ældreboliger 149 Ydelsesstøtte indekseringen har været anderledes end forventet. Budgettet forventes at holde i Administrationsbygninger -436 Vedligeholdelsesarbejder har været forsinkede, vil blive udført i I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug af størrelsesordenen 0,4 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes primært bortfald af indtægter fra ejendomme der planlægges solgt eller som ikke er udlejede (0,5 mio.kr.) og er delvist modsvaret af stigende indtægter fra beboelsesejendomme (-0,1 mio.kr.). Budget 2008 er på 18,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Der forventes en overførsel på 0,7 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Der bør på bevilling 12 sigtes mod et regnskabsresultat for 2008, som minimum sigter mod en overførsel af mere end 1,0 mio.kr. fra 2008 til 2009 altså en overførsel der overstiger den 5

6 forventede overførsel fra 2007 til Dette skal ses i sammenhæng med, at der ekstraordinært bogføres en lejeindtægt fra ældreafdelingen (Kjellerup sygehus) og fra Teknisk afdeling (Tietgensvej 5) på i alt 1,3 mio.kr. i Bevilling 13: Brand og Redning Bevillingen omfatter primært udgifterne til at opfylde de forpligtigelser kommunen har i forhold til at have et brand- og redningsberedskab. Der har i 2007 været et merforbrug på bevillingen på 2,3 mio.kr. Merforbruget kan henføres til de udgifter, der har været til indkøb af brandslukningsmateriel for at sikre det nødvendige beredskab i Kjellerup (overførsel fra drift til anlæg). Bevilling: 13 Brand og Redning Udvalg: ØK Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug DRIFT: Overført til anlæg i forbindelse med anskaffelse af nye køretøjer til Kjellerup der foreligger aftale om afvikling over driftsbudgettet Overført ikke anvendt ramme til anskaffelse af redningsvogn anskaffelsen findes sted i 2008 Overskud normaldrift primært ikke anvendt hensættelse til vedligeholdelse af bygning Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det merforbrug der har været i 2007, forventes der fortsat at være et merforbrug i 2008 som følge af udgifterne til etablering af et beredskab i Kjellerup (anlæg). Merforbruget forventes udjævnet over en kortere årrække jf. aftale med Økonomistaben. Budget 2008 er på 12,9 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det forventes, at der overføres et merforbrug på 2,3 mio. kr. på bevillingen fra 2007 til

7 Konklusion på analysen: Der sigtes til, at der på bevilling 13 overføres et mindre merforbrug fra 2008 til 2009 således, at det nuværende underskud reduceres. Bevilling 14, 15 og 16: Centralfunktioner, Fælles formål og Tværgående aktiviteter Bevilling 14 omfatter primært det administrative personale i kommenen. Bevilling 15 omhandler det politiske (fx valg), og bevilling 16 omfatter de områder, der har med hele kommunen at gøre. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set på de 3 bevillinger et mindreforbrug på 31,8 mio. kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 14 Centralfunktioner Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Bevilling: 15 Fælles Formål Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: Mindreforbruget i 2007 skyldes i høj grad, at der har været opsamling af bidrag til selvforsikring for arbejdsskader. Der arbejdes mod budgetoverholdelse i Budget 2008 er på 314,8 mio.kr. 7

8 Forventet overførsel fra 07 til 08: Det forventes, at der samlet fra bevillingerne 14, 15 og 16 overføres 12,4 mio. kr. til bevillingerne, og de resterende 19,4 mio. kr. overføres til kassen samtidigt med, at der ud af kommunens likvide midler reserveres 23,3 mio. kr. til arbejdsskadeforsikringer. Bevilling 18: Rengøring Bevillingen omfatter rengøring af skoler, SFO, daginstitutioner og administrationsbygninger. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 1,5 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 18 Rengøring Udvalg: ØK årsbudget ændringer Årsbudget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Rengøring I alt Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift Rengøring Merudgiften skyldes opstartsudgifter ifbm. overtagelse af rengøringen på flere ejendomme. Beløbet overføres til 2008 og afskrives de kommende år. I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug i 2007 forventes i 2008 et merforbrug, som er mindre end 1,5 mio. kr., idet merforbruget skyldes en opstartsudgift i 2007, som skal afskrives over en årrække. Det præcise merforbrug i 2008 kendes pt. ikke, idet det er afhængigt af nye priser på skoleområdet. Disse priser beregnes i øjeblikket med udgangspunkt i opmålinger fra skolerne i Kjellerup. Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: 8

9 Der forventes en overførsel på 1,5 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Merforbruget i 2007 overføres og afskrives delvist i Bevilling 24: Kollektiv trafik Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,2 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: 9

10 Bevilling: 24 Kollektiv trafik Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Driftsbetaling til trafikselskab Handicapkørsel 570 Chaufførlokaler -152 Afregning buskort med 357 trafikselskab Diverse 37 I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug i 2007 forventes det på nuværende tidspunkt, at 2008 vil holde jvf. afvigelsesrapporteringen pr. 29. februar Silkeborg Kommune har endnu ikke modtaget et endeligt regnskab fra Midttrafik. Ovennævnte regnskabstal er derfor baseret på á contobeløb. Budget 2008 er på 33,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det er indstillet, at et mindreforbrug på 1.2 mio.kr. overføres. Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 25: Veje Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 6,7 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: 10

11 Bevilling: 25 Veje Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Offentlige toiletter 74 Betalt parkering Parkeringskontrol 44 Vejvedligeholdelse mv Belægninger mv Vintertjeneste Havne 17 Tjenestemandspension I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug i 2007 forventes det på nuværende tidspunkt, at 2008 vil holde jvf. afvigelsesrapporteringen pr. 29. februar Budget 2008 er på 76,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det er indstillet, at et merforbrug på 1,9 mio.kr. overføres, men at merudgiften på Vintertjeneste på 5,6 mio. kr. ikke overføres. 11

12 Bevilling 28: Entreprenøropgaver Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 5,4 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 28 Entreprenøropgaver Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Entreprenørgården Tjenestemandspension 230 I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: Nogle investeringer i nye maskiner blev ikke foretaget i Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det indstilles, at mindreudgiften på 5,4 mio. kr. overføres. Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 34: Kultur og Fritid Bevillingen omfatter udgifter til kultur og fritidsfaciliteter og aktiviteter såsom biblioteker, stadions, svømmeanlæg, museer, biografer, teatre og musikarrangementer mv. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på 3,8 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling 34 Kultur og Fritid Udvalg: Kultur og fritid Udgift Indtægt Netto

13 Funktion Forklaring Regnskab 2007 (hele tusinde) Områder omfattet af økonomisk decentralisering Speciel vedligeholdelse Planlagte ikke afsluttede opgaver Parker og legepladser Projekt Slotsholmen renovering af legepladser Lønpulje Silkeborg Stadion og Silkeborg hallerne Vandrehjemmet Rest overføres til særlige initiativer Forsikringer. Til betaling af for meget betalt præmie samt udbetaling af forsikringssum efter brand i S.hallerne Rest overføres til renovering af værelser samt anskaffelse af bookingsystem Teater Bevilligede, ikke udbetalte midler Musikarrangementer Bevilligede, ikke udbetalte 96 midler Andre kulturelle opgaver Bevilligede, ikke udbetalte 369 Folkeoplysning Rest voksenundervisning -108 Start- og udviklingspulje, Idræt om dagen, tilskud I alt Budget 2008 (hele tusinde) 830 Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Er ikke med i budget Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i 2007 Forventet overførsel: Regnskabsresultatet på de decentrale institutioner forventes overført uden ændringer. Der søges overført kr mere end regnskabsresultatet viser. Årsagen er, at der på den Kreative skole er ansat to personer i servicejob. Statstilskuddet udgør kr. pr. person, i alt kr. Da skolen var selvejende i 2006, blev statstilskuddet udbetalt direkte til skolen. Fra 2007, da skolen 13

14 blev kommunal, indgår statstilskuddet på bevilling 61: Arbejdsmarked Service. Dette vil også gøre sig gældende for budget

15 Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 3.8 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for ultimo februar 2008, på nuværende tidspunkt, at budgettet kan holdes. Budget 2008 er på 144,8 mio. kr. Konklusion Kultur og Fritidsområdet forventes at kunne balancere for budget 2008, og der sigtes mod en tilsvarende overførsel fra 2008 til 2009 som fra 2007 til Bevilling 41: Skoler Bevillingen omfatter primært udgifter til skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskoler og kommunal tandpleje. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 12,4 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling 41 Skoleområdet Udvalg: Børne- og unge Udgift Indtægt Netto Funktion Forklaring Regnskab 2007 (hele tusinde) Folkeskoler (fælleskonti ) Manglende budgetlægning af haller og lign. Betaling til soc.opholdssteder (herunder småskolen, Aktiv weekend og Børne- og familiehuset) Harmonisering af udgifter til udearealer Talehøreundervisning og specialkonsulenter (skal ses sammen med PPR) Betaling til og fra andre kommuner - budgetlagt for Budget 2008 (hele tusinde) Er med i mio. indgår i budget Er med i Se PPR Er ikke med i

16 Folkeskoler decentrale konti Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. Skolefritidsordninger (fælleskonti ) højt Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom - budgetlagt for lavt Personforsikring budgetlagt med for lav takst Er ikke med i Er med i 2008 Pulje til senere udkontering Udgår i Der har ikke været budgetlagt med sygehusundervisning, som kommunen har overtaget betalingsforpligtigelsen for efter Amtet. Der er overskud på PPR, men underskud på talehøreundervisning - spec. pæd. konsulent Er ikke med i budget Personforsikringer budgetlagt med for lav takst 460 Budget Udgifter til 4.-5.klasse elever i 608 Er med i 2008 SFO, overført til Børne- og familieafdelingen Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom, 172 Er ikke med i 2008 budgetlagt for lavt. Fællestillidsrepræsentant, ikke 260 Er med i 2008 budgetlagt Støttetimer til privat-sfo ikke budgetlagt 420 Er ikke med i 2008 Pulje til senere udkontering Udgår i Skolefritidsordninger, decentrale konti Befordring af elever i Ekstra befordring af mio.kr. er grundskolen specialklasse elever med i 2008 Specialundervisning i 136 regionale tilbud Kommunale specialskoler mio.kr er med i

17 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Betaling til regioner, budgetlagt med 25 elever for lidt Betaling til andre kommuner, budgetlagt med 16 elever for lidt Abonnementsaftaler, budgetlagt for lavt Budgetlagt med for høj takst -510 Taksten for 2008 er nu kendt og der kommer til at mangle 450kr Budgetlagt med 25 elever for 763 Takst og antal lidt passer i 2008 Ikke budgetlagt med tilskud til 250 Er budgetlagt i udvekslingsophold 2008 Ungdomsskolevirksomhed Silkeborg ungdomsskole, dec Elevtilskud og befordring 281 til statslige institutioner Kommunal tandpleje 31 Tjenestemandspension Budgetlagt med 2 personer for lidt. 583 Er ikke med. Kommer til at mangle ca. 700 i 2008 Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 12,4 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 13,8 mio.kr. Skoleafdelingen arbejder på forslag til korrigerende handlinger (i sammenhæng med budgetopfølgning pr. marts 2008) med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2008, herunder arbejdes særskilt med analyse af befordring for specialklasseelever samt udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Skoleafdelingen har således en udfordring i budget 2008 på samlet ca. 4 mio.kr. (før forventet negativ overførsel), som fordeler sig på følgende poster: Folkeskole: Til dækning af langtidssygdom og vikarer forventes p.t. en merudgift på 1,4 mio.kr. Der arbejdes med tiltag som kan nedbringe udgiften. På specialskoleområdet forventes der udgifter på ca. 11 mio.kr. Ved budgetlægningen blev området tilført 9 mio.kr. Området følges tæt med henblik på at nedbringe den forventede merudgift på 2 mio.kr. alternativt finde anden 17

18 finansiering. Der forventes merudgifter til sygeundervisning 1,2 mio.kr. og befordring 3,5 mio.kr. Området analyseres med henblik på at nedbringe merforbruget. Derudover er der en samlet merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til støttetimer til privat SFO og vikarer til SFO. Rengøring på tidligere Kjellerups kommunes skoler overtages af Silkeborg Kommunes Rengøringssektion fra august 2008, hvor der kan forventes en ekstra udgift. Budget 2008 er på 828,5 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Regnskabsresultatet på institutionsniveau overføres uden ændringer, mens der på afdelingsniveau søges om et merforbrug på ca. 17 mio.kr. (specialundervisning og befordring) ikke overføres. Der overføres således på afdelingsniveau et merforbrug på 4,4 mio. kr. Konklusion på analysen: Der bør på skoleområdet arbejdes med sikring af budgetoverholdelse på afdelingsniveau suppleret med en opfordring til de enkelte institutioner om så vidt muligt at sigte mod en overførsel fra 2008 til 2009 af samme størrelse som fra 2007 til Skoleområdet vil ikke kunne forventes at balancere, hvis der ikke hurtigt iværksættes korrigerende handlinger, og såvel fagudvalg som økonomiudvalg bør følge dette område tæt. Bevilling 43: Børn og familie Bevillingen omfatter sundhedspleje, dagpasning, fritidsklubber samt døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner til børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 10 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 43 Børne- og Familieafdelingen Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Teatre 47 Ungdomskolevirksomhed 179 Sundhedstjenesten

19 Dagtilbud Fælles Dagtilbud Decentralt Familieområdet Plejefamilier mm Familieområdet Sikrede institutioner Botilbud -417 Tjenestemandspensioner 856 I alt Område Funktion Forklaring Regnskab 2007 Teatre 62 Teatre 47 Ungdomsskole-vir ksomhed 76 Ungdomsskole-virksomhe d 89 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud 10 Fælles formål Under Fælles Formål er der en pulje på 3,1 mio. kr. til sikring af kvalitet i dagtilbud der skal overføres til Der er også kr. der vedrører økonomisk decentralisering. Familieområdet - plejefamilier mv. 11 Dagpleje 12 Vuggestuer 13 Børnehaver 14 Integrerede daginstitutioner 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge privatinstitutioner 21 Forebyggende foranstaltninger for børn 179 Økonomisk decentralisering Dagtilbudsområdet set under et (inkl. fælles formål) har et merforbrug der skyldes et større antal børn der skal passes. Der har indenfor området i 2007 været et merforbrug på 10 mio. kr. Det er rettet i forhold til budget 2008, hvor der er tilført området 10 mio. kr., men der er ikke rettet i forhold til Delvist et område med økonomisk decentralisering. Derudover har der i 2007 været et større antal anbringelser udenfor hjemmet, hvilket har resulteret i et merforbrug på 2,347 mio. kr

20 Sikrede institutioner Botilbud Tjenestemands-pe nsioner og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Forkerte forudsætninger i budgetlægningen i 2007 og delvist stadigt et problem i Økonomisk decentralisering på halvdelen Tjenestemandspension Budgetlagt for lav Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 10 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,6 mio.kr. På dagpasningsområdet har der i 2007 været et merforbrug på ca. 10 mio. kr. som følge af et større antal indskrevne børn. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev området tilført 10 mio. kr. På familieområdet har der i 2007 været merudgifter på 2,3 mio. kr. som følge af et større antal anbringelser. Der kan forventes merudgifter på området i Der undersøges tiltag med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet. Betaling til sikrede døgninstitutioner for børn og unge forventes at overskride budgettet med 1,4 mio. kr. Budget 2008 er på 548,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Regnskabsresultatet på institutionsniveau overføres uden ændringer, mens der på afdelingsniveau søges om overførsel af midler til projekt mv. på ca. 2,9 mio.kr. Der søges om, at et merforbrug på ca. 10 mio.kr. ikke overføres, idet dette skyldes kapacitetsudvidelser, der er indregnet i budget Konklusion på analysen: På børne- og familieområdet igangsættes korrigerende handlinger således, at budgettet overholdes. Så vidt muligt bør der på institutioner og på afdelingsniveau sigtes mod overførsler af samme størrelsesorden fra 2008 til 2009 som forventes overført fra 2007 til 2008, dog forventes det at forbruget på puljen til sikring af kvalitet i dagtilbud holdes udenfor sanktion. 20

21 Bevilling 45: Handicap - børn Bevillingen omfatter udgifter til specialbørnehaver samt døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner til børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: 21

22 Bevilling: 45 Handicap børn Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Dagtilbud til børn og unge Der er i løbet af 2007 ikke Tilbud til børn og unge med foretaget omplacering af særlige behov budgetbeløb indenfor bevillingen Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 1 mio.kr. i 2007, forventes budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt at balancere. Budget 2008 er på 42,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: På afdelingsniveau søges om overførsel af ca. 1 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Budget 2008 bør overholdes, og regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på minimum 1 mio.kr. fra 2008 til Bevilling 48: Handicap - børneinstitutioner Bevillingen omfatter drift af institutioner for børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,4 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 48 Handicap - institutioner Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto

23 Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel Området er takstfinansieret og regnskabsresultatet på ca.1,4 mio. kr. overføres til 2008 jf. reglerne i rammeaftalen på det sociale område mellem kommunerne og regionen i Region Midtjylland. I henhold til reglerne om overførsel i rammeaftalen skal et overskud, der er større end 5 % betyde regulering af taksterne i Dette betyder, at en del af overførslen skal hensættes til finansieringen af takstnedsættelsen i Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 51: Social Service Bevillingen omfatter ydelser til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, særlige sociale problemer og misbrug. Hertil afholdes der udgifter til lejetab i boliger samt udgifter til begravelseshjælp og befordrings-godtgørelse. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 19 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 51 Social service Udvalg: Socialudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Bestillerområdet Takstfinansierede område Øvrige områder Bestillerområdet Regnskab 2007 Budget Forsorgshjem Opholdsbetaling i forsorgshjemstilbud. Visitation Formodes at kunne holde. sker, når borgeren henvender sig til forsorgshjemmet Alkoholbehandling Behandlingstilbud i form af 709 Svarer til det 23

24 døgnophold. Udgiftsområdet er overtaget fra amtet. Udgifter til døgntilbud er ikke budgetlagt i Stofmisbrug Dag- og døgnbehandlingstilbud. Udgiftsområdet er overtaget fra amtet. Udgifter til døgntilbud er 5.50 Sociale institutioner ikke budgetlagt i 2007 Længerevarende botilbud. Udgifter er ikke budgetlagt i Visitation fra flere afdelinger. Opkrævninger er modtaget i sidste kvartal Botilbud Botilbud midlertidigt ophold. Genoptræning hjerneskade. Bostøtte og behandling, misbrugs- og psykiatriområdet samt unge. Visitation fra flere afdelinger. Opkrævninger fra andre kommuner er primært modtaget i sidste kvartal. Området er i begrænset omfang tilført midler i Takstfinansierede områder Takster reguleres i 2009 for hhv. under-/overskud i driften i Forsorgshjem Der kan konstateres en række forskydninger i driften som følge af dels færre antal solgte pladser generelt og i forbindelse med ombygning, dels lavere omsætning i produktion (Godrum). Tillige har der været krav om personaleudvidelser (nat), som ikke er indregnet i taksten. Der er tæt dialog mellem socialafdeling og institutioner. aktuelle niveau Formodes at kunne holde Tilsvarende merudgift i Tilsvarende merudgifter kan forventes i Initiativer til styring på området er iværksat. Regnskab 2007 Budget Alkoholbehandling Stofmisbrug Merudgifter til køb af ydelser (blodprøver m.v.) som i amtstregi ikke er afregnet og ikke budgetlagt. (intern ydelse) Pladssalget forventes at svare til det budgetterede. 24

25 Ydelsen er ikke indregnet i taksten. Øvrige områder Regnskab 2007 Budget Lejetab Lejetab i boliger, som kommunen disponerer over. Merudgiften vedrører ældreafdelingens udgifter til ledige boliger på 1,5 mio. kr. Socialafdelingen har kun budget til dækning af egne boliger Merudgift på 1,5 mio. kr. Udgiften er hjemmehørende i ældreafdelingens budget. Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 18,5 mio.kr. i 2007, forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug i størrelsesordenen 10 mio.kr. Merudgifterne er primært på botilbud og døgninstitutioner, bostøtte og genoptræning hjerneskade, hvor der i 2007 er realiseret en merudgift på 9,3 mio. kr.. Der er iværksat initiativer til styring på området med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug. I regnskab 2007 er der merudgifter til betaling for ophold på forsorgshjem og dag- og døgnbehandlingstilbud på alkohol- og stofmisbrugsområdet på 3,8 mio. kr. Budget 2008 er tilpasset det forventede udgiftsniveau. Budget 2008 er på 37,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: På institutionsniveau søges om overførsel af underskuddet på det takstfinansierede område på - 4,2 mio. kr. fra 2007 til 2008 jf. reglerne i rammeaftalen på det sociale område mellem kommunerne og regionen i Region Midtjylland. I henhold til reglerne om overførsel i rammeaftalen skal et underskud, der er større end 5 % betyde regulering af taksterne i Dette betyder, at en del af overførslen skal finansieringes af takstforhøjelse i På afdelingsniveau søges der om, at bestillerområdets merforbrug på ca. 14,4 mio.kr. ikke overføres til Konklusion på analysen: Det bør være nøje fokus på de igangsatte initiativer til styring af området, og såvel fagudvalg som økonomiudvalg bør følge dette område tæt. Bevilling 55: Handicap Bevillingen indeholder en række tilbud om hjælpeordninger, bostøtte, botilbud og beskyttet 25

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne.

Risikoanalysen gennemføres på driftsbudgettet for 2010, dels i forhold til serviceudgifterne og dels i forhold til overførselsudgifterne. Risikoanalyse i forhold til overholdelse i 2010 oprindeligt. Efter drøftelse på Økonomiudvalgets møde den 15. marts 2010 blev følgende mål for overholdelse i 2010, videreformidlet af Økonomichefen til

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social Service/Serviceudgifter 1.600 Egentlige tillægsbevillinger 1.600 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 11.166 Egentlige tillægsbevillinger 11.200 Finansieret til/fra andre udvalg -34 Som følge af indkøbsbesparelse

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes.

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. Samlenotat for Børn & Kultur Budgetopfølgning pr. 30. september 2010 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Kultur, at det forventes at budgettet overholdes. På områder med overførselsadgang

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1

Notat. 2. budgetopfølgning 2015 - Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Søndergade 65 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 cvr.: 29189684 Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.: 2015-005282-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Socialudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår

Budgetoplysninger 2015 - drift Bår Budgetoplysninger - drift Bår Kolonnenavne Oprindeligt budget 14 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 284.159.300-10.400.300 273.759.000 01 Sundhed 284.159.300-10.400.300 273.759.000 04 Sundhedsområdet 219.360.900-526.700

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Økonomirapportering 310810

Økonomirapportering 310810 0025 Faste ejendomme U 8.112 8.112 4.500 8.112 I -5.486-5.486-5.486 0462 Sundhedsudgifter m.v U 162.838 1.118 163.956 90.224 179.426 15.470 Merudgifter på 15,5 mio. kr. på medfinansiering af sundhedsudgifterne.

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab Dette bilag indeholder en kort gennemgang af 2. forventede regnskab på det skattefinansierede område. For det brugerfinansierede område

Læs mere

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed

Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet

Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Skoler mv. Budget 2014: Overblik delpolitikområder Overordnede forudsætninger for delpolitikområderne Puljer på skoleområdet Ændret skolestruktur pr. 1. august 2013 Provenu ved ny skolestruktur (opgjort

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013

Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 Oversigt over ny og nuværende udvalgssammensætning mv. version 2 Sag: 00.00.00-A00-26-09 Fællessekretariatet 29-11-2013 I nedenstående skema er det illustreret hvilke opgaveområder, der er flyttet fra

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde

Økonomiudvalg. Kommunaldirektør. Vicekommunaldirektør. Erhvervs- og udviklingssekr. Kommuneplan (i samarbejde Økonomiudvalg Kommunaldirektør Erhvervs- og udviklingssekr. Byråds- og direktionssekr. Jura Bude/rådhusbetjente Råd og nævn Information Trykkeri Vicekommunaldirektør Kommuneplan (i samarbejde med miljø

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Bevilling 73 Ældreområdet

Bevilling 73 Ældreområdet Bevilling 73 Ældreområdet A. Opfølgning på bevillingsmål MÅL OG EFFEKT: Silkeborg Kommune skal være proaktiv i udviklingen af det nære sundhedsvæsen. Der skal investeres i initiativer som på sigt kan nedbringe

Læs mere

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1

Økonomi og Løn/26-02-2014/hs 1 Sundhedsudvalget 113.463 107.832 112.36.102 4.432 Sygehusbehandling og genoptræning 89.574 82.797 82.975-6.598 56 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 77.689 71.592 71.592-6.098 77.689

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013

Hedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013 Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

SparLån 10-11. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2010. Det tekniske område 29.051-29.912. Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT Driftsudgifter Det tekniske område 29.051-29.912 Boligudvikling Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 Der er tale om overførsel midler i forbindelse med indfrielse lån ydet af det tidligere Bygningsforbedringsudvalg.

Læs mere

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0

Egentlige tillægsbevillinger 0. Finansieret til/fra andre udvalg 610. 10 Social Service/Serviceudgifter 0 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 830 Egentlige tillægsbevillinger 220 Finansieret til/fra andre udvalg 610 Generelt for Social

Læs mere

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013

Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget (incl. Forbrug pr. 31/5-2013 Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("- "=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2013 Overførsler fra til 2013 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. maj 2013 Social- og

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30.4.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.391 259.391 259.391 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner

9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner Budget- og regnskabssystem for kommuner 9.1 - side 1 9.1 Momsrefusionsordning for kommuner og regioner 9.1.1 Bekendtgørelse om momsrefusionsordning for kommuner og regioner (Økonomi- og Indenrigsministeriets

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter)

Indenfor serviceudgiftsrammen er ændringerne ca. 10,3 mio.kr. (mindreudgifter/merindtægter) Direktionscenter Økonomi 6. november 2012 Bilag A Budgetopfølgning 2012 pr. 30. september 2012. Indledning: Budgetopfølgningen i september har som formål at afklare, hvorvidt der styringsmæssigt skal foretages

Læs mere

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278

Børn og familier 188.958.173 163.132.731 164.186.278 188.958.173 163.132.731 164.186.278 Løvstikken 9.014.507 7.870.236 6.612.609 Personale 7.893.608 7.196.848 7.170.001 Løn, personale 7.757.726 7.196.848 7.178.696 Uddannelse, personale 35.871 Øvrige personaleudgifter

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 1. Resume Drift resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 438.313 448.824 442.727-6.097 Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Notat Budgetopfølgningens resultater 2. kvartal 2008 indenfor Social og Sundhedsområdet. 15. september 2008 Sags id: 08/35975 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social og Sundhedsområdet,

Læs mere

Nøgletalsoversigt 2015

Nøgletalsoversigt 2015 Rødovre Kommune Økonomi og Personaleforvaltningen Nøgletalsoversigt 2015 juli 2015 Indhold Hvor forskellige er kommunerne betingelser og rammevilkår... 5 Samlet udgiftsbehov pr. borger i 2015... 5 Socioøkonomisk

Læs mere

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014.

SOCIALUDVALG. Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Korrigeret budget 2014* pr. 01.07.14. Oprindeligt budget 2014. SOCIALUDVALG Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Regnskab 2013 Oprindeligt 2014 Korrigeret 2014* pr. 01.07.14 Budget 2015 Visitations- og Hjælpemiddelsenheden U 34.038 32.256 0 0 I -2.385-2.184

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430

Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283. Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ændringsforslag i budgetforliget i alt Område 2007 2008 2009 2010 Økonomiudvalget -35.758-38.283-38.283-38.283 Miljø- og Teknikudvalget -9.420-9.430-9.680-10.430 Ældre og sundhedsudvalget -5.688-21.775-21.775-21.775

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 29.2.2012 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt 259.288 259.288 259.288 0 Politisk organisation 6.601 6.601 6.601

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Social- og Sundhedsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500

Børn-, Unge- og Kulturudvalget 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 66 436.834.700-44.374.700 392.460.000 Fritid, Bibliotek og Kultur 29.868.400-2.178.900 27.689.500 Fælles juniorklub 3101200002 162.400-55.900 106.500 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 052516

Læs mere

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941.

Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skattefinansieret drift 1.948.712 926.922 48% 1.944.719 3.992 1.941. Regnskabsår inkl. 30.06. Regnskab (pr. 31.03.14) Indtægter -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Økonomiudvalget -2.061.533-1.085.177 53% -2.058.750-2.783-2.066.861-0,1% Skatter, tilskud

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven

Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Driftsoverenskomst mellem Region Hovedstaden og den selvejende institution Solgaven Nærværende driftsoverenskomst vedrører driften af den selvejende institution Solgaven, Skovbakken 126, 3520 Farum. Solgaven

Læs mere

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen.

Dette notat er Økonomiafdelingens forslag til udarbejdelse af en fælles skabelon til budgetopfølgningen. Forslag til skabelon for månedlig budgetopfølgning I den reviderede forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning fremgår det at "Fagudvalgene orienteres månedlig via budgetopfølgninger fra direktørområderne/budgetansvarlige.

Læs mere

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling)

Forligsparternes ændringsforslag til budgetbalancen nr. 3b (1. behandling) DRIFTSVIRKSOMHEDEN, JF. NEDENFOR -38.765-38.740-48.615-38.490 Heraf Serviceudgifter -23.990-24.090-34.090-24.090 Heraf overførselsudgifter -14.775-14.650-14.525-14.400 Justering af L/P-reguleringen i overslagsårene

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/5-2012 Overførsler fra 2011 til 2012 Korrigeret inkl. Overførsler Oprindeligt Budget 31.05.2012 Økonomiudvalget

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019

Sundhedsudvalgets basisbudget 2016-2019 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 46281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 006 Overenskomstforhandl. med PLO

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017. 1. Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013. Notat Til: Magistraten Den 6. juni 2013 Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget 2014-2017 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Indledning Dette notat beskriver de ændringer og forhold,

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1.000 kr. 2015 prisniveau

Læs mere

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet.

GAMEMASTER Gamemasterens første opgave er at inddele deltagerne i forskellige partier. Det kan med fordel gøres dagen før der spillet. NEDSKÆRING Varighed: 6 lektioner Klassetrin: 8.- gymnasiale uddannelser Kan med fordel spilles på tværs af klasser SYNOPSIS er et rollespil, hvor spillerne udgør et byråd. Kommunens budget er overskredet,

Læs mere

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde:

Regnskab 2006. Socialudvalgets bevillingsområde: Regnskab 2006 Socialudvalgets bevillingsområde: 550 Boligstøtte 553 Foranstaltninger for udviklingshæmmede og psykisk syge 554 Førtidspension 555 Øvrige sociale formål 559 Sundhedsudgifter sundhedsfremme

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget

Budgetopfølgning pr. 1. april 2013- Socialudvalget Socialudvalget i alt Ældre og handicappede 9.699.388 91.556.148 81.856.760 11 5.337.561 3.027.533 40.829.851 37.802.318 7 5.197.762 053230 Ældreboliger 22.988 22.988 1 Drift 22.988 22.988 053232 Omdannelse

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.

I forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag. Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):

Læs mere

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne.

Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. Sammenstilling af udgifter i 2009-2010 og 2011 bogført efter SEL på det specialiserede socialområde - voksne. 15-06-2012 Handicap og Psykiatri i RKSK Endelig version P/L 2011 P/L 2011 INDEX UDGIFTER PR.

Læs mere

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget Forbrug Korrigeret Oprindeligt Till gsbevilling Omplacering Økonomiudvalg 30.06 budget budget Nettoudgifter Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. % Samlet resultat 77,5 149,4 152,0-2,6 0,0 51,9

Læs mere

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012

SparLån 11-12. Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår 2011. Finansielle poster 867. Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 2011<>2012 Indtægter Finansielle poster 867 Finansiering Finansielle poster Vejvæsen anlæg - udmelding til spar- /lån 20112012 Tidsmæssige forskydninger i gennemførelsen af projekter incl. eventuelle resusionsbeløb

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats

Voksne og ældre. Mål 14-1. Etablering af en sammenhængende og tværgående psykiatriindsats Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Dag- og døgntilbud

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 2011 Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. april 1. Resume Drift Oprindeligt Korrigeret Forventet resultat Afvigelse I 1.000 kr. Drift i alt Politisk organisation 6.944 6.944 6.944 0 Administration 188.312

Læs mere

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018

Sundhedsudvalgets basisbudget 2015-2018 Sundhedsudvalgets basisbudget - -prisniveau Budgetforslag Samlet resultat 116.587.080 116.585.600 116.560.348 116.560.348 046281 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 007 Genoptræning under indlæggelse

Læs mere

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning:

Direktionscenter Økonomi. 7. maj 2013. Bilag A. Budgetopfølgning 2013. Indledning: Direktionscenter Økonomi 7. maj 2013 Bilag A Budgetopfølgning 2013 Indledning: Byrådet har for 2013 indført nyt økonomiregulativ, som indebærer at der fremover forelægges 2 budgetopfølgninger pr. år samt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere