Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April Regnskabsanalyse med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008. Regnskabsanalyse 2007 - med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008"

Transkript

1 Økonomi og IT staben Styrings- og analysecenteret April 2008 Regnskabsanalyse med fokus på forventet budgetoverholdelse 2008

2 Regnskabsanalyse for 2007, hvor regnskabsresultatet er set i forhold til forventet budgetoverholdelse 2008 som angivet i afvigelsesrapporteringen ultimo februar Regnskabsanalysen er gennemført på bevillingsniveau og de væsentligste konklusioner er anført under den enkelte bevilling. Bemærk + angiver merforbrug; - angiver mindreforbrug Bevilling 11: Arealer Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 0,2 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 11 Arealer Udvalg: ØK årsbudget ændringer Årsbudget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Vedligeholdelse grønne -465 områder Forpagtningsafgifter 133 Indtægter fra grusgrav 595 Div. Mindre afvigelser -73 I alt

3 Vedligeholdelse grønne områder Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift -465 Mindreudgiften skulle være kr. Resten udlignes på indtægter fra grusgrav. Vedligeholdelse af arealer er reduceret med kr. i i forhold til Forpagtningsafgifter 133 Generelt faldende forpagtningsindtægter. Denne faldende tendens er ikke indarbejdet i Budget 2008, hvor der nu forventes et fald i indtægterne fra forpagtning på kr. Indtægter fra grusgrav 595 Merudgiften skulle være jf. ovenstående. Der i Budget 2008 indarbejdet en forventning om faldende indtægter fra grusgrav. Men grusgraven er ophørt i 2007, således forventes ingen indtægt. Der er i Buget 2008 budgetteret en indtægt på kr. Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på 0,2 mio.kr. i 2007 forventes i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 0,6 mio.kr. Det forventede merforbrug i 2008 skyldes primært bortfald af indtægter fra grusgrav (0,4 mio.kr.) og faldende forpagtningsindtægter (0,2 mio.kr.) Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Der forventes en positiv overførsel på 0,1 mio.kr. fra 2007 til Overførselsbeløbet er korrigeret for den manglende lejeindtægt fra grusgraven. Konklusion på analysen: Der bør på bevilling 11 sigtes mod et regnskabsresultat for 2008, der balancerer med en forventet positiv overførsel fra 2008 til 2009, svarende til den positive overførsel fra 2007 til Dette kan være meget vanskeligt at opnå på en lille bevilling, hvor langt de fleste udgifter/indtægter ikke umiddelbart kan påvirkes. Umiddelbart skal det undersøges, om der realistisk kan forventes et mindreforbrug på vedligeholdelse af grønne områder af størrelsesordenen 0,2 mio.kr., hvilket svarer til et uændret forbrugsniveau i forhold til

4 Bevilling 12: Kommunale ejendomme Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 12 Kommunale ejendomme Udvalg: ØK Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Beboelse Andre faste ejendomme 869 Byfornyelse 20 Driftssikring boligbyggeri -89 Varmecentral i Thorning -65 Ældreboliger 149 Administrationsbygninger -436 I alt

5 Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift Beboelse Det overførte beløb fra 2006 på er kodet på beboelsesejendomme, men beløbet er fortrinsvis anvendt på andre faste ejendomme. Andre faste ejendomme 869 Der har været større forbedrings/ombyg-ningsarbejder på Borgergade 17, Ny Hattenæs, Buskelundtoften 8, og Lyngbygade 50. Lejeindtægt fra ældreafdelingen vedr. Kjellerup Sygehus og fra Teknisk afdeling vedr. Tietgensvej 5 bogføres i 2008 i alt 1,3 mio. kr. Byfornyelse 20 Ydelsesstøtte. Driftssikring boligbyggeri -89 Ydelsesstøtte indekseringen har været anderledes end forventet. Varmecentral i Thorning -65 Ældreboliger 149 Ydelsesstøtte indekseringen har været anderledes end forventet. Budgettet forventes at holde i Administrationsbygninger -436 Vedligeholdelsesarbejder har været forsinkede, vil blive udført i I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 0,7 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug af størrelsesordenen 0,4 mio.kr. Det forventede merforbrug skyldes primært bortfald af indtægter fra ejendomme der planlægges solgt eller som ikke er udlejede (0,5 mio.kr.) og er delvist modsvaret af stigende indtægter fra beboelsesejendomme (-0,1 mio.kr.). Budget 2008 er på 18,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Der forventes en overførsel på 0,7 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Der bør på bevilling 12 sigtes mod et regnskabsresultat for 2008, som minimum sigter mod en overførsel af mere end 1,0 mio.kr. fra 2008 til 2009 altså en overførsel der overstiger den 5

6 forventede overførsel fra 2007 til Dette skal ses i sammenhæng med, at der ekstraordinært bogføres en lejeindtægt fra ældreafdelingen (Kjellerup sygehus) og fra Teknisk afdeling (Tietgensvej 5) på i alt 1,3 mio.kr. i Bevilling 13: Brand og Redning Bevillingen omfatter primært udgifterne til at opfylde de forpligtigelser kommunen har i forhold til at have et brand- og redningsberedskab. Der har i 2007 været et merforbrug på bevillingen på 2,3 mio.kr. Merforbruget kan henføres til de udgifter, der har været til indkøb af brandslukningsmateriel for at sikre det nødvendige beredskab i Kjellerup (overførsel fra drift til anlæg). Bevilling: 13 Brand og Redning Udvalg: ØK Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug DRIFT: Overført til anlæg i forbindelse med anskaffelse af nye køretøjer til Kjellerup der foreligger aftale om afvikling over driftsbudgettet Overført ikke anvendt ramme til anskaffelse af redningsvogn anskaffelsen findes sted i 2008 Overskud normaldrift primært ikke anvendt hensættelse til vedligeholdelse af bygning Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det merforbrug der har været i 2007, forventes der fortsat at være et merforbrug i 2008 som følge af udgifterne til etablering af et beredskab i Kjellerup (anlæg). Merforbruget forventes udjævnet over en kortere årrække jf. aftale med Økonomistaben. Budget 2008 er på 12,9 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det forventes, at der overføres et merforbrug på 2,3 mio. kr. på bevillingen fra 2007 til

7 Konklusion på analysen: Der sigtes til, at der på bevilling 13 overføres et mindre merforbrug fra 2008 til 2009 således, at det nuværende underskud reduceres. Bevilling 14, 15 og 16: Centralfunktioner, Fælles formål og Tværgående aktiviteter Bevilling 14 omfatter primært det administrative personale i kommenen. Bevilling 15 omhandler det politiske (fx valg), og bevilling 16 omfatter de områder, der har med hele kommunen at gøre. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set på de 3 bevillinger et mindreforbrug på 31,8 mio. kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 14 Centralfunktioner Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Bevilling: 15 Fælles Formål Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Bevilling: 16 Tværgående aktiviteter Udvalg ØK Udgift Indtægt Netto Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: Mindreforbruget i 2007 skyldes i høj grad, at der har været opsamling af bidrag til selvforsikring for arbejdsskader. Der arbejdes mod budgetoverholdelse i Budget 2008 er på 314,8 mio.kr. 7

8 Forventet overførsel fra 07 til 08: Det forventes, at der samlet fra bevillingerne 14, 15 og 16 overføres 12,4 mio. kr. til bevillingerne, og de resterende 19,4 mio. kr. overføres til kassen samtidigt med, at der ud af kommunens likvide midler reserveres 23,3 mio. kr. til arbejdsskadeforsikringer. Bevilling 18: Rengøring Bevillingen omfatter rengøring af skoler, SFO, daginstitutioner og administrationsbygninger. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 1,5 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 18 Rengøring Udvalg: ØK årsbudget ændringer Årsbudget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Rengøring I alt Regnskab 2007 Budget 2008 Mindreudgift Merudgift Rengøring Merudgiften skyldes opstartsudgifter ifbm. overtagelse af rengøringen på flere ejendomme. Beløbet overføres til 2008 og afskrives de kommende år. I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug i 2007 forventes i 2008 et merforbrug, som er mindre end 1,5 mio. kr., idet merforbruget skyldes en opstartsudgift i 2007, som skal afskrives over en årrække. Det præcise merforbrug i 2008 kendes pt. ikke, idet det er afhængigt af nye priser på skoleområdet. Disse priser beregnes i øjeblikket med udgangspunkt i opmålinger fra skolerne i Kjellerup. Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: 8

9 Der forventes en overførsel på 1,5 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Merforbruget i 2007 overføres og afskrives delvist i Bevilling 24: Kollektiv trafik Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,2 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: 9

10 Bevilling: 24 Kollektiv trafik Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Driftsbetaling til trafikselskab Handicapkørsel 570 Chaufførlokaler -152 Afregning buskort med 357 trafikselskab Diverse 37 I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug i 2007 forventes det på nuværende tidspunkt, at 2008 vil holde jvf. afvigelsesrapporteringen pr. 29. februar Silkeborg Kommune har endnu ikke modtaget et endeligt regnskab fra Midttrafik. Ovennævnte regnskabstal er derfor baseret på á contobeløb. Budget 2008 er på 33,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det er indstillet, at et mindreforbrug på 1.2 mio.kr. overføres. Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 25: Veje Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 6,7 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: 10

11 Bevilling: 25 Veje Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Offentlige toiletter 74 Betalt parkering Parkeringskontrol 44 Vejvedligeholdelse mv Belægninger mv Vintertjeneste Havne 17 Tjenestemandspension I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug i 2007 forventes det på nuværende tidspunkt, at 2008 vil holde jvf. afvigelsesrapporteringen pr. 29. februar Budget 2008 er på 76,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det er indstillet, at et merforbrug på 1,9 mio.kr. overføres, men at merudgiften på Vintertjeneste på 5,6 mio. kr. ikke overføres. 11

12 Bevilling 28: Entreprenøropgaver Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 5,4 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 28 Entreprenøropgaver Udvalg: Teknik- og Forsyningsudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsafvigelsen kan deles op således: kr. Mindreforbrug Merforbrug Entreprenørgården Tjenestemandspension 230 I alt Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: Nogle investeringer i nye maskiner blev ikke foretaget i Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Det indstilles, at mindreudgiften på 5,4 mio. kr. overføres. Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 34: Kultur og Fritid Bevillingen omfatter udgifter til kultur og fritidsfaciliteter og aktiviteter såsom biblioteker, stadions, svømmeanlæg, museer, biografer, teatre og musikarrangementer mv. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på 3,8 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling 34 Kultur og Fritid Udvalg: Kultur og fritid Udgift Indtægt Netto

13 Funktion Forklaring Regnskab 2007 (hele tusinde) Områder omfattet af økonomisk decentralisering Speciel vedligeholdelse Planlagte ikke afsluttede opgaver Parker og legepladser Projekt Slotsholmen renovering af legepladser Lønpulje Silkeborg Stadion og Silkeborg hallerne Vandrehjemmet Rest overføres til særlige initiativer Forsikringer. Til betaling af for meget betalt præmie samt udbetaling af forsikringssum efter brand i S.hallerne Rest overføres til renovering af værelser samt anskaffelse af bookingsystem Teater Bevilligede, ikke udbetalte midler Musikarrangementer Bevilligede, ikke udbetalte 96 midler Andre kulturelle opgaver Bevilligede, ikke udbetalte 369 Folkeoplysning Rest voksenundervisning -108 Start- og udviklingspulje, Idræt om dagen, tilskud I alt Budget 2008 (hele tusinde) 830 Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Er ikke med i budget Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i Overføres til færdiggørelse af aktivitet igangsat i 2007 Forventet overførsel: Regnskabsresultatet på de decentrale institutioner forventes overført uden ændringer. Der søges overført kr mere end regnskabsresultatet viser. Årsagen er, at der på den Kreative skole er ansat to personer i servicejob. Statstilskuddet udgør kr. pr. person, i alt kr. Da skolen var selvejende i 2006, blev statstilskuddet udbetalt direkte til skolen. Fra 2007, da skolen 13

14 blev kommunal, indgår statstilskuddet på bevilling 61: Arbejdsmarked Service. Dette vil også gøre sig gældende for budget

15 Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 3.8 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for ultimo februar 2008, på nuværende tidspunkt, at budgettet kan holdes. Budget 2008 er på 144,8 mio. kr. Konklusion Kultur og Fritidsområdet forventes at kunne balancere for budget 2008, og der sigtes mod en tilsvarende overførsel fra 2008 til 2009 som fra 2007 til Bevilling 41: Skoler Bevillingen omfatter primært udgifter til skoler, skolefritidsordninger, ungdomsskoler og kommunal tandpleje. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 12,4 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling 41 Skoleområdet Udvalg: Børne- og unge Udgift Indtægt Netto Funktion Forklaring Regnskab 2007 (hele tusinde) Folkeskoler (fælleskonti ) Manglende budgetlægning af haller og lign. Betaling til soc.opholdssteder (herunder småskolen, Aktiv weekend og Børne- og familiehuset) Harmonisering af udgifter til udearealer Talehøreundervisning og specialkonsulenter (skal ses sammen med PPR) Betaling til og fra andre kommuner - budgetlagt for Budget 2008 (hele tusinde) Er med i mio. indgår i budget Er med i Se PPR Er ikke med i

16 Folkeskoler decentrale konti Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.m. Skolefritidsordninger (fælleskonti ) højt Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom - budgetlagt for lavt Personforsikring budgetlagt med for lav takst Er ikke med i Er med i 2008 Pulje til senere udkontering Udgår i Der har ikke været budgetlagt med sygehusundervisning, som kommunen har overtaget betalingsforpligtigelsen for efter Amtet. Der er overskud på PPR, men underskud på talehøreundervisning - spec. pæd. konsulent Er ikke med i budget Personforsikringer budgetlagt med for lav takst 460 Budget Udgifter til 4.-5.klasse elever i 608 Er med i 2008 SFO, overført til Børne- og familieafdelingen Vikarkontoen til barsel og længerevarende sygdom, 172 Er ikke med i 2008 budgetlagt for lavt. Fællestillidsrepræsentant, ikke 260 Er med i 2008 budgetlagt Støttetimer til privat-sfo ikke budgetlagt 420 Er ikke med i 2008 Pulje til senere udkontering Udgår i Skolefritidsordninger, decentrale konti Befordring af elever i Ekstra befordring af mio.kr. er grundskolen specialklasse elever med i 2008 Specialundervisning i 136 regionale tilbud Kommunale specialskoler mio.kr er med i

17 Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomsskoler Betaling til regioner, budgetlagt med 25 elever for lidt Betaling til andre kommuner, budgetlagt med 16 elever for lidt Abonnementsaftaler, budgetlagt for lavt Budgetlagt med for høj takst -510 Taksten for 2008 er nu kendt og der kommer til at mangle 450kr Budgetlagt med 25 elever for 763 Takst og antal lidt passer i 2008 Ikke budgetlagt med tilskud til 250 Er budgetlagt i udvekslingsophold 2008 Ungdomsskolevirksomhed Silkeborg ungdomsskole, dec Elevtilskud og befordring 281 til statslige institutioner Kommunal tandpleje 31 Tjenestemandspension Budgetlagt med 2 personer for lidt. 583 Er ikke med. Kommer til at mangle ca. 700 i 2008 Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 12,4 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 13,8 mio.kr. Skoleafdelingen arbejder på forslag til korrigerende handlinger (i sammenhæng med budgetopfølgning pr. marts 2008) med henblik på at sikre budgetoverholdelse i 2008, herunder arbejdes særskilt med analyse af befordring for specialklasseelever samt udgifter til syge- og hjemmeundervisning. Skoleafdelingen har således en udfordring i budget 2008 på samlet ca. 4 mio.kr. (før forventet negativ overførsel), som fordeler sig på følgende poster: Folkeskole: Til dækning af langtidssygdom og vikarer forventes p.t. en merudgift på 1,4 mio.kr. Der arbejdes med tiltag som kan nedbringe udgiften. På specialskoleområdet forventes der udgifter på ca. 11 mio.kr. Ved budgetlægningen blev området tilført 9 mio.kr. Området følges tæt med henblik på at nedbringe den forventede merudgift på 2 mio.kr. alternativt finde anden 17

18 finansiering. Der forventes merudgifter til sygeundervisning 1,2 mio.kr. og befordring 3,5 mio.kr. Området analyseres med henblik på at nedbringe merforbruget. Derudover er der en samlet merudgift på ca. 0,5 mio. kr. til støttetimer til privat SFO og vikarer til SFO. Rengøring på tidligere Kjellerups kommunes skoler overtages af Silkeborg Kommunes Rengøringssektion fra august 2008, hvor der kan forventes en ekstra udgift. Budget 2008 er på 828,5 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Regnskabsresultatet på institutionsniveau overføres uden ændringer, mens der på afdelingsniveau søges om et merforbrug på ca. 17 mio.kr. (specialundervisning og befordring) ikke overføres. Der overføres således på afdelingsniveau et merforbrug på 4,4 mio. kr. Konklusion på analysen: Der bør på skoleområdet arbejdes med sikring af budgetoverholdelse på afdelingsniveau suppleret med en opfordring til de enkelte institutioner om så vidt muligt at sigte mod en overførsel fra 2008 til 2009 af samme størrelse som fra 2007 til Skoleområdet vil ikke kunne forventes at balancere, hvis der ikke hurtigt iværksættes korrigerende handlinger, og såvel fagudvalg som økonomiudvalg bør følge dette område tæt. Bevilling 43: Børn og familie Bevillingen omfatter sundhedspleje, dagpasning, fritidsklubber samt døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner til børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 10 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 43 Børne- og Familieafdelingen Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Mindreforbrug Merforbrug Teatre 47 Ungdomskolevirksomhed 179 Sundhedstjenesten

19 Dagtilbud Fælles Dagtilbud Decentralt Familieområdet Plejefamilier mm Familieområdet Sikrede institutioner Botilbud -417 Tjenestemandspensioner 856 I alt Område Funktion Forklaring Regnskab 2007 Teatre 62 Teatre 47 Ungdomsskole-vir ksomhed 76 Ungdomsskole-virksomhe d 89 Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste Dagtilbud 10 Fælles formål Under Fælles Formål er der en pulje på 3,1 mio. kr. til sikring af kvalitet i dagtilbud der skal overføres til Der er også kr. der vedrører økonomisk decentralisering. Familieområdet - plejefamilier mv. 11 Dagpleje 12 Vuggestuer 13 Børnehaver 14 Integrerede daginstitutioner 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 19 Tilskud til puljeordninger, private klubber og 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge privatinstitutioner 21 Forebyggende foranstaltninger for børn 179 Økonomisk decentralisering Dagtilbudsområdet set under et (inkl. fælles formål) har et merforbrug der skyldes et større antal børn der skal passes. Der har indenfor området i 2007 været et merforbrug på 10 mio. kr. Det er rettet i forhold til budget 2008, hvor der er tilført området 10 mio. kr., men der er ikke rettet i forhold til Delvist et område med økonomisk decentralisering. Derudover har der i 2007 været et større antal anbringelser udenfor hjemmet, hvilket har resulteret i et merforbrug på 2,347 mio. kr

20 Sikrede institutioner Botilbud Tjenestemands-pe nsioner og unge 23 Døgninstitutioner for børn og unge 24 Sikrede døgninstitutioner for børn og unge 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf ) Forkerte forudsætninger i budgetlægningen i 2007 og delvist stadigt et problem i Økonomisk decentralisering på halvdelen Tjenestemandspension Budgetlagt for lav Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 10 mio.kr. i 2007 forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug på ca. 2,6 mio.kr. På dagpasningsområdet har der i 2007 været et merforbrug på ca. 10 mio. kr. som følge af et større antal indskrevne børn. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev området tilført 10 mio. kr. På familieområdet har der i 2007 været merudgifter på 2,3 mio. kr. som følge af et større antal anbringelser. Der kan forventes merudgifter på området i Der undersøges tiltag med henblik på at nedbringe udgiftsniveauet. Betaling til sikrede døgninstitutioner for børn og unge forventes at overskride budgettet med 1,4 mio. kr. Budget 2008 er på 548,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: Regnskabsresultatet på institutionsniveau overføres uden ændringer, mens der på afdelingsniveau søges om overførsel af midler til projekt mv. på ca. 2,9 mio.kr. Der søges om, at et merforbrug på ca. 10 mio.kr. ikke overføres, idet dette skyldes kapacitetsudvidelser, der er indregnet i budget Konklusion på analysen: På børne- og familieområdet igangsættes korrigerende handlinger således, at budgettet overholdes. Så vidt muligt bør der på institutioner og på afdelingsniveau sigtes mod overførsler af samme størrelsesorden fra 2008 til 2009 som forventes overført fra 2007 til 2008, dog forventes det at forbruget på puljen til sikring af kvalitet i dagtilbud holdes udenfor sanktion. 20

21 Bevilling 45: Handicap - børn Bevillingen omfatter udgifter til specialbørnehaver samt døgnpleje, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner til børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,1 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: 21

22 Bevilling: 45 Handicap børn Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Dagtilbud til børn og unge Der er i løbet af 2007 ikke Tilbud til børn og unge med foretaget omplacering af særlige behov budgetbeløb indenfor bevillingen Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede mindreforbrug på ca. 1 mio.kr. i 2007, forventes budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt at balancere. Budget 2008 er på 42,1 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: På afdelingsniveau søges om overførsel af ca. 1 mio.kr. fra 2007 til Konklusion på analysen: Budget 2008 bør overholdes, og regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på minimum 1 mio.kr. fra 2008 til Bevilling 48: Handicap - børneinstitutioner Bevillingen omfatter drift af institutioner for børn og unge. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et mindreforbrug på ca. 1,4 mio.kr., forklaringen på mindreforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 48 Handicap - institutioner Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Udgift Indtægt Netto

23 Budget 2008 er på 0 mio. kr. Forventet overførsel Området er takstfinansieret og regnskabsresultatet på ca.1,4 mio. kr. overføres til 2008 jf. reglerne i rammeaftalen på det sociale område mellem kommunerne og regionen i Region Midtjylland. I henhold til reglerne om overførsel i rammeaftalen skal et overskud, der er større end 5 % betyde regulering af taksterne i Dette betyder, at en del af overførslen skal hensættes til finansieringen af takstnedsættelsen i Konklusion på analysen: Regnskabsresultatet for 2008 bør sikre overførsel på samme niveau fra 2008 til Bevilling 51: Social Service Bevillingen omfatter ydelser til personer med nedsat psykisk eller fysisk funktionsevne, særlige sociale problemer og misbrug. Hertil afholdes der udgifter til lejetab i boliger samt udgifter til begravelseshjælp og befordrings-godtgørelse. Regnskabsresultatet for 2007 blev samlet set et merforbrug på ca. 19 mio.kr., forklaringen på merforbruget fremgår af nedenstående: Bevilling: 51 Social service Udvalg: Socialudvalget Udgift Indtægt Netto Regnskabsresultatet kan deles op således: Bestillerområdet Takstfinansierede område Øvrige områder Bestillerområdet Regnskab 2007 Budget Forsorgshjem Opholdsbetaling i forsorgshjemstilbud. Visitation Formodes at kunne holde. sker, når borgeren henvender sig til forsorgshjemmet Alkoholbehandling Behandlingstilbud i form af 709 Svarer til det 23

24 døgnophold. Udgiftsområdet er overtaget fra amtet. Udgifter til døgntilbud er ikke budgetlagt i Stofmisbrug Dag- og døgnbehandlingstilbud. Udgiftsområdet er overtaget fra amtet. Udgifter til døgntilbud er 5.50 Sociale institutioner ikke budgetlagt i 2007 Længerevarende botilbud. Udgifter er ikke budgetlagt i Visitation fra flere afdelinger. Opkrævninger er modtaget i sidste kvartal Botilbud Botilbud midlertidigt ophold. Genoptræning hjerneskade. Bostøtte og behandling, misbrugs- og psykiatriområdet samt unge. Visitation fra flere afdelinger. Opkrævninger fra andre kommuner er primært modtaget i sidste kvartal. Området er i begrænset omfang tilført midler i Takstfinansierede områder Takster reguleres i 2009 for hhv. under-/overskud i driften i Forsorgshjem Der kan konstateres en række forskydninger i driften som følge af dels færre antal solgte pladser generelt og i forbindelse med ombygning, dels lavere omsætning i produktion (Godrum). Tillige har der været krav om personaleudvidelser (nat), som ikke er indregnet i taksten. Der er tæt dialog mellem socialafdeling og institutioner. aktuelle niveau Formodes at kunne holde Tilsvarende merudgift i Tilsvarende merudgifter kan forventes i Initiativer til styring på området er iværksat. Regnskab 2007 Budget Alkoholbehandling Stofmisbrug Merudgifter til køb af ydelser (blodprøver m.v.) som i amtstregi ikke er afregnet og ikke budgetlagt. (intern ydelse) Pladssalget forventes at svare til det budgetterede. 24

25 Ydelsen er ikke indregnet i taksten. Øvrige områder Regnskab 2007 Budget Lejetab Lejetab i boliger, som kommunen disponerer over. Merudgiften vedrører ældreafdelingens udgifter til ledige boliger på 1,5 mio. kr. Socialafdelingen har kun budget til dækning af egne boliger Merudgift på 1,5 mio. kr. Udgiften er hjemmehørende i ældreafdelingens budget. Regnskab 07 og afvigelsesrapportering 08: I forhold til det realiserede merforbrug på ca. 18,5 mio.kr. i 2007, forventes der i forhold til budget 2008, jf. afvigelsesrapporteringen for 2008, på nuværende tidspunkt et merforbrug i størrelsesordenen 10 mio.kr. Merudgifterne er primært på botilbud og døgninstitutioner, bostøtte og genoptræning hjerneskade, hvor der i 2007 er realiseret en merudgift på 9,3 mio. kr.. Der er iværksat initiativer til styring på området med henblik på at nedbringe det forventede merforbrug. I regnskab 2007 er der merudgifter til betaling for ophold på forsorgshjem og dag- og døgnbehandlingstilbud på alkohol- og stofmisbrugsområdet på 3,8 mio. kr. Budget 2008 er tilpasset det forventede udgiftsniveau. Budget 2008 er på 37,7 mio. kr. Forventet overførsel fra 07 til 08: På institutionsniveau søges om overførsel af underskuddet på det takstfinansierede område på - 4,2 mio. kr. fra 2007 til 2008 jf. reglerne i rammeaftalen på det sociale område mellem kommunerne og regionen i Region Midtjylland. I henhold til reglerne om overførsel i rammeaftalen skal et underskud, der er større end 5 % betyde regulering af taksterne i Dette betyder, at en del af overførslen skal finansieringes af takstforhøjelse i På afdelingsniveau søges der om, at bestillerområdets merforbrug på ca. 14,4 mio.kr. ikke overføres til Konklusion på analysen: Det bør være nøje fokus på de igangsatte initiativer til styring af området, og såvel fagudvalg som økonomiudvalg bør følge dette område tæt. Bevilling 55: Handicap Bevillingen indeholder en række tilbud om hjælpeordninger, bostøtte, botilbud og beskyttet 25

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i

Bilag A: Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts 2008. Afvigelse i forhold til budget ultimo marts 2008 Mer-/mindre i Bilag A: Orientering om opfølgningen 2008 Afvigelse i forhold til ultimo 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Afvigelse i forhold til ultimo februar 2008 Mer-/mindre i 2008 (1.000 kr.) Finansielle bevillinger

Læs mere

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007

Budgetopfølgningerne har givet anledning til følgende bemærkninger: Forventet regnskab. Korrigeret Budget 2007 Orientering om budgetopfølgningen pr. 31. marts Ifølge Styringsmodellen skal afdelingerne foretage budgetopfølgning pr. 31. marts. De respektive budgetopfølgninger har nu været forelagt de budgetansvarlige

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 28.02.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. marts 2011 Sagsnr.: 201101943-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Regnskab 2009. Borgmesterens forord

Regnskab 2009. Borgmesterens forord I 2009 besøgte regentparret Frederikssund Kommune i forbindelse med byens 200 års købstadsjubilæum. Her ses regentparrets karet, eskorteret af gardehusar regimentet, på Kronprins Frederiks bro. Årsregnskab

Læs mere

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Notat. 1. budgetopfølgning pr. 29.02.2012. - Hele kommunen. Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 28. november 2011 Sagsnr.: 201107113-7

Læs mere

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600

I alt 36,7 26,2-9,191. Toftehøj 3,9 1,9 Pandrup Plejecenter 68,5 10,0-58,500 Krabben 12,0 3,0-9,000. Jordforurening Mortensgade -1,6-1,600 Budgetopfølgning anlæg 2011 - pr. 31.10.11 JAN/30.11.11 Børne og Famileudvalget Korrigeret budget Skønnet regnskab Tillægsbevilling Kernehuset, Biersted 3,9 0,0-3,885 Halvrimmen Børnehave 0,8 0,8 Øvrige

Læs mere

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1

Notat. 5. budgetopfølgning pr. 31.10.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201107113-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september Sagsnr.: 07113-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014

UDKAST. Ballerup Kommune årsregnskab 2014 UDKAST Ballerup Kommune årsregnskab 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 8 Kommunens årsberetning...

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB

BALLERUP KOMMUNE - 1 - ÅRSREGNSKAB Indholdsfortegnelse A. Indledning... 3 Ledelsespåtegning... 4 Revisionspåtegning... 5 B. Årsberetning og sammenfatning af årsregnskab... 7 Kommunens årsberetning... 8 Anvendt regnskabspraksis... 16 Regnskabsopgørelse...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 30. maj 2013 aflagt årsberetning for 2012 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007.

Beretning om revision af Jammerbugts Kommunes årsregnskab for 2007. Statsforvaltningen Tilsynsmyndigheden Slotspladsen 1 9000 Aalborg Tvær_ØK Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Nina Lundtoft Direkte 7257 7821

Læs mere

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Notat. 4. budgetopfølgning pr. 31.08.2011. - Hele kommunen. Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 12. september 2011 Sagsnr.: 201106182-1

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 10. april 2014 aflagt årsberetning for 2013 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013

Svendborg Kommune. Økonomirapport. April kvartal 2013 Svendborg Kommune Økonomirapport April kvartal (Pr. 30. juni ) Acadre 13-3653 Side 1 Økonomirapport april kvt. Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 Opmærksomhedspunkter:...3 SAMMENFATNING...5 Udvikling i

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budgetforslag 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budgetforslag 2015 Budgetoverslag 2016-18 Byrådets 1. behandling af Budgetforslag 2015, den 1. september 2014 Forord Økonomiudvalget har udarbejdet forslag til Budget 2015 og overslagsårene

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11

Indholdsfortegnelse. 0. Indledning... 3. A. Regnskabsopgørelse... 5. B. Hovedoversigt... 11 Årsregnskab 2009 Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 A. Regnskabsopgørelse... 5 B. Hovedoversigt... 11 C. Regnskabsoversigt Teknik- og Miljøudvalget... 21 Skole- og Uddannelsesudvalget... 23 Kultur-

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 16. april 2015 aflagt årsberetning for 2014 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 5 sopgørelse... 6 spraksis... 7 Finansieringsoversigt... 11 Finansiel status... 11 Balance...

Læs mere

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7

Forord... 1. Resumé af budgettet... 3. Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budget 2013-2016 INDHOLD Forord... 1 Resumé af budgettet... 3 Resultatopgørelse 2013-16... 7 Budgetforudsætninger... 9 1. Skatter.... 10 2. Tilskud og udligning... 12 3. Driftsvirksomhed... 12 4. Anlægsvirksomhed...

Læs mere

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune.

Ledelsens påtegning. Byrådet har den 25. april 2012 aflagt årsberetning for 2011 for Faxe Kommune. Årsberetning Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning... 2 Ledelsens årsberetning... 3 Hoved- og nøgletal... 6 sopgørelse... 7 spraksis... 9 Finansieringsoversigt... 13 Finansiel status... 13 Balance...

Læs mere

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012

Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Referat Økonomiudvalget onsdag den 29. august 2012 Kl. 8:00 i Mødelokale 2, Allerslev Afbud: Flemming Jensen (V) Jan Vedel Heine (I) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Halvårsregnskab/Forventet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning...

Indholdsfortegnelse. Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010. Kommuneoplysninger...1. Borgmesterens forord...2. Påtegninger...3. Ledelsens påtegning... Indholdsfortegnelse Norddjurs Kommunes årsregnskab 2010 Kommuneoplysninger...1 Borgmesterens forord...2 Påtegninger...3 Ledelsens påtegning...3 Revisionens påtegning...4 Kommunens årsberetning...5 Ledelsens

Læs mere

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010.

Der er ikke i 2009 anvendt midler fra pulje til afledt energibesparelse v/investering og adfærdsændring. Bevilling overføres til 2010. Indholdsfortegnelse 00 Økonomi 1 01 Dagpasning 1 02 Undervisning 5 03 Børn og familier 12 04 Sociale ydelser 20 05 Ældre 21 06 Psykiatri og handicappede 25 07 Beskæftigelse og aktivering 32 09 Teknik og

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2008 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat

Indholdsfortegnelse. Beretning 04 Økonomisk resultat Indholdsfortegnelse Beretning 04 Økonomisk resultat Udgiftsregnskab 07 Regnskabspraksis 11 Regnskabsopgørelse 12 Finansieringsoversigt 13 Regnskabsoversigt 21 Afsluttede anlæg 26 Igangværende anlæg 34

Læs mere

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune

Regnskab 2009 for Odsherred Kommune for Overordnede hovedtal for 10. maj 2010 0 Indholdsfortegnelse Side 2 Forord Side 6 Generelle regnskabsbemærkninger Side 10 Regnskabsoversigt Side 12 Resultatopgørelse Side 15 Finansieringsoversigt Side

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17

Esbjerg Kommune. Budget 2014. Budgetoverslag 2015-17 Esbjerg Kommune Budget 2014 Budgetoverslag 2015-17. Forord Bred enighed om budget 2014 i Esbjerg Der er indgået et bredt budgetforlig i Esbjerg byråd. Det har været nødvendigt med en omfattende ommøblering

Læs mere

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse

Nordfyns Kommune. Indholdsfortegnelse ÅRSBERETNING 2007 Indholdsfortegnelse Regnskab 2007... side Indledning Borgmesterens forord...... 2 Kommuneoplysninger... 3 Påtegning... 4 Anvendt regnskabspraksis... 5 Generelle bemærkninger Generelle

Læs mere

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00.

Åben. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Rådssalen. Mødedato Onsdag den 24. april 2013. Mødetidspunkt Kl. 17.00. KOMMUNALBESTYRELSEN Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Rådssalen Mødedato Onsdag den 24. april 2013 Mødetidspunkt Kl. 17.00 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Åbent møde kl. 17.00 i Rådssalen.

Læs mere