Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer"

Transkript

1 Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet

2 Forord I medfør af lov 985 af 21. oktober 2009 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer fastsættes følgende studieordning for diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling. Uddannelsen følger endvidere Rammestudieordningen og tilhørende Retningslinjer for diplomingeniørpraktik samt Eksamensordning ved De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter. 1

3 Indholdsfortegnelse 1: Studieordningens hjemmel mv. 1.1 Bekendtgørelsesgrundlag 1.2 Fakultetstilhørsforhold 1.3 Studienævnstilhørsforhold 2: Optagelse, betegnelse, varighed og kompetenceprofil 2.1 Optagelse 2.2 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk 2.3 Uddannelsens normering angivet i ECTS 2.4 Eksamensbevisets kompetenceprofil 2.5 Uddannelsens kompetenceprofil 3: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse 3.1 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 1. semester Introduktion til teknisk rapportskrivning (P0) Virkelighed og modeller (P1) Grundlæggende programmering Operations management og organisation I Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund 3.2 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 2. semester Beskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem (P2) Operations management og organisation II Anvendt statistik Calculus og lineær algebra 3.3 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 3. semester Produkt, service og marked Produktudvikling og produktionsforberedelse Marketing, økonomistyring og rapportering Anvendte statistiske styringsmodeller og statistisk kvalitetskontrol 3.4 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 4. semester Analyse og udvikling af et driftssystem Operationel planlægning og styring Produktionsfilosofier og analyse Udvikling af informationssystemer 3.5 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 5. semester 3.5.1A Integrerede distributionssystemer 3.5.1B Integrerede leverancesystemer Supply Chain Management og netværksteori Forretningsprocesser og IT-projekter Erhvervs-, selskabs- og arbejdsret samt industristandarter 3.6 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 6-7. semester Globalisering Strategi og performance measurement skabsteori, entrepreneurskab og introduktion til ingeniørpraktik Diplomingeniørpraktik Diplomingeniørprojekt 4: Ikrafttrædelse, overgangsregler og revision 5: Andre regler 5.1 Regler om skriftlige opgaver, herunder bachelorprojektet 5.2 Regler om merit, herunder mulighed for valg af moduler, der indgår i en anden uddannelse ved et universitet i Danmark eller udlandet 5.3 Regler omkring forløb og afslutning af bacheloruddannelsen 5.4 Særligt projektforløb 2

4 5.5 Eksamensregler 5.6 Dispensation 5.7 Uddybende information 3

5 Kapitel 1: Studieordningens hjemmel mv. 1.1 Bekendtgørelsesgrundlag Diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer er tilrettelagt i henhold til Undervisnings-ministeriets bekendtgørelse nr. 527 af 21. juni 2002 om diplomingeniøruddannelsen og bekendtgørelse 782 af den 17. august 2009 om eksamen i erhvervsrettede uddannelser med senere ændringer. Der henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 239 af den 15. marts 2010 (Undervisningsministeriets adgangsbekendtgørelse) og bekendtgørelse nr. 262 af 20. marts 2007 (bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse) med senere ændringer. 1.2 Fakultetstilhørsforhold Diplomingeniøruddannelsen hører under Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Aalborg Universitet. 1.3 Studienævnstilhørsforhold Diplomingeniøruddannelsen hører under Studienævn for Industri og Global Forretningsudvikling ved School of Engineering and Science. 4

6 Kapitel 2: Optagelse, betegnelse, varighed og kompetenceprofil 2.1 Optagelse Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi forudsætter en gymnasial uddannelse. Uddannelsens specifikke adgangskrav er Dansk A, Engelsk B, Matematik B og Engelsk B. 2.2 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Diplomingeniøruddannelsen giver ret til betegnelsen diplomingeniør i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer/professionsbachelor i ingeniørvirksomhed. Den engelske betegnelse er Bachelor of Engineering in Export Technology with specialisation in Global Business Systems. 2.3 Uddannelsens normering angivet i ECTS Diplomingeniøruddannelsen er en 3½-årig heltidsuddannelse, hvor undervisningens vidensgrundlag er karakteriseret ved udviklingsbasering, professionsbasering og forskningstilknytning. Uddannelsen er normeret til 210 ECTS. 2.4 Eksamensbevisets kompetenceprofil Nedenstående vil fremgå af eksamensbeviset: En diplomingeniør har kompetencer erhvervet i et udviklingsbaseret studiemiljø med forskningstilknytning og med relevante, obligatoriske praktikforløb i dialog med aftagerne. En diplomingeniør har grundlæggende kendskab til og indsigt i de centrale fag og metoder, der er behov for i professionen. Disse egenskaber kvalificerer diplomingeniøren til at udøve erhvervsfunktioner og fungere selvstændigt inden for fagområdet samt til videreuddannelse på en relevant master eller kandidatstudium. 2.5 Uddannelsens kompetenceprofil Diplomingeniører i eksportteknologi med specialisering i globale forretningssystemer: og forståelse Har viden om og indsigt i centrale teoretiske, metodiske og praksisnære fagområder inden produktion og forretningssystemer Kan forstå og reflektere over teorier, metode og praksis inden for ovennævnte Har viden om og indsigt i grundlæggende supply chain management, forretningsprocesser, planlægning, organisation, marketing, udvikling og ledelse af komplekse globale forretningssystemer samt IT systemer til understøttelse af ovenstående Har viden om og indsigt i ingeniørmæssigt matematisk grundlag. Kan anvende moderne metoder og redskaber til at beskrive og løse problemstillinger på et videnskabeligt grundlag inden for globale forretningssystemer Kan vurdere teoretiske og praktiske produktions- og forretningsmæssige problemstillinger samt begrunde og vælge relevante løsningsmodeller med brug af opstillede modeller Kan foretage analyser og planlægning inden for operations 5

7 management og supply chain management Kan formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til fagfæller og ikke-specialister eller samarbejdspartnere og brugere Kan håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdssammenhænge Kan selvstændigt indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for forretningssystemer og produktion Kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer Kan omsætte akademiske kundskaber og færdigheder til praktisk problembearbejdning og løsning Har opnået erhvervskompetencer inden for planlægning og realisering af ingeniørmæssige løsninger ved anvendelse af teknisk viden Er i stand til at udføre funktioner inden for projektering, udvikling, rådgivning i danske eller udenlandske virksomheder og offentlige institutioner (eksempler på typer af virksomheder og erhverv, der ansætter diplomingeniører i globale forretningssystemer er industri-, logistik-, IT- og konsulentvirksomheder) 6

8 Kapitel 3: Uddannelsens indhold og tilrettelæggelse Diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi har som formål at uddanne diplomingeniører, der er kvalificerede til at deltage i udvikling og drift af forretningssystemer. Uddannelsens primære omdrejningspunkt er samspillet mellem mennesker, markeder, teknologier, netværk og virksomhedskompetencer. Med udgangspunkt i denne viden, lærer bacheloren at tænke utraditionelt på tværs af faggrænser og designe nye globale forretningsmodeller og systemer, der matcher fremtidens krav til virksomheder, der opererer globalt. Uddannelsen giver ligeledes indsigt i og forståelse af forskellige kulturer, tværkulturelle miljøer og interkulturel kommunikation. Uddannelsen er modulopbygget og tilrettelagt som et problembaseret studium. Et modul er et fagelement eller en gruppe af fagelementer, der har som mål at give den studerende en helhed af faglige kvalifikationer inden for en nærmere fastsat tidsramme angivet i ECTS-points, og som afsluttes med en eller flere prøver inden for bestemte eksamensterminer, der er angivet og afgrænset i studieordningen. Uddannelsen bygger på en kombination af faglige, problemorienterede og tværfaglige tilgange og tilrettelægges ud fra følgende arbejds- og evalueringsformer, der kombinerer færdigheder og faglig refleksion: forelæsninger klasseundervisning projektarbejde workshops opgaveløsning (individuelt og i grupper) lærerfeedback faglig refleksion porteføljearbejde 7

9 Uddannelsesoversigt Semester Modul ECTS Bedømmelse Prøve 1. Introduktion til teknisk 5 bestået/ikke Intern rapportskrivning (P0) bestået Virkelighed og modeller (P1) 10 7-trins-skala Intern Grundlæggende 5 bestået/ikke Intern programmering bestået Operations management og 5 7-trins-skala Intern organisation I Problembaseret læring i 5 bestået/ikke Intern videnskab, teknologi og samfund bestået 2. Beskrivelse, analyse, 15 7-trins-skala Ekstern løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem (P2) Operations management og 5 7-trins-skala Intern organisation II Anvendt statistik 5 7-trins-skala Intern Calculus og lineær algebra 5 bestået/ikke Intern bestået 3. Produkt, service og marked 15 7-trins-skala Intern Produktudvikling og 5 bestået/ikke Intern produktionsforberedelse bestået Marketing, økonomistyring og 5 bestået/ikke Intern rapportering Anvendte statistiske styringsmodeller og statistisk kvalitetskontrol 4. Analyse og udvikling af et driftssystem Operationel planlægning og styring Produktionsfilosofier og - analyse Udvikling af informationssystemer 5. A Integrerede distributionssystemer B Integrerede leverancesystemer Supply Chain Management og netværksteori Forretningsprocesser og ITprojekter Erhvervs-, selskabs- og arbejdsret samt industristandarder bestået 5 bestået/ikke bestået Intern 15 7-trins-skala Ekstern 5 7-trins-skala Intern 5 bestået/ikke bestået Intern 5 bestået/ikke Intern bestået 15 7-trins-skala Ekstern trins-skala Intern 5 bestået/ikke bestået 5 bestået/ikke bestået Intern Intern Strategi og performance 5 7-trins-skala Ekstern measurement Globalisering 5 7-trins-skala Ekstern skabsteori, 5 bestået/ikke Ekstern entrepreneurskab og bestået introduktion til ingeniørpraktik Diplomingeniørpraktik 30 7-trins-skala Ekstern Bachelorprojekt 15 7-trins-skala Ekstern 8

10 3.1 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 1. semester Introduktion til teknisk rapportskrivning (5 ECTS) Titel: Introduktion til teknisk rapportskrivning Introduction to Technical Project Writing Forudsætninger: Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi. Mål: Studerende der har gennemført modulet: Skal have kendskab til enkelte elementære begreber inden for den relevante projektvinkel/faglighed Skal have et grundlæggende kendskab til arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse og samarbejde med vejleder Skal kunne definere projektarbejdets mål og kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling Skal kunne beskrive og analysere en eller flere projektvinkler Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater skriftligt, grafisk og mundtligt på en sammenhængende måde Skal kunne reflektere over den problemorienterede og projektorganiserede studieform og arbejdsprocessen Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater Skal kunne reflektere over måder at formidle information til andre (skriftligt, mundtligt og grafisk) Undervisningsform: Projektarbejde med vejledning. De studerende gives et tema, indenfor hvilket projektgruppen vælger en eller flere vinkler for problembearbejdning. Temaet dækker bredt de fagligheder, der indgår i det videre studieforløb inden for globale forretningssystemer. Prøveform: Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport. Vurderingskriterier: Som angivet i rammestudieordningen. 9

11 3.1.2 Virkelighed om modeller (10 ECTS) Titel: Virkelighed og modeller Reality and Models Forudsætninger: Projektmodulet Introduktion til teknisk rapportskrivning. Mål: Studerende der har gennemført modulet: Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber samt have en grundlæggende forståelse af de anvendte metoder, teorier og/eller modeller Skal kunne definere projektarbejdets mål og en strategi for problembearbejdning og kunne analysere og drage konklusioner under inddragelse af relevante sammenhænge Skal kunne skrive en konklusion, der besvarer projektarbejdets problemstilling Skal kunne foretage en vurdering af relevansen af, i forbindelse med projektarbejdet, indhentet information Skal kunne inddrage og beskrive relevante begreber, modeller, teorier og metoder anvendt til analyse af den valgte problemstilling Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk som mundtligt Skal kunne analysere egen læreproces Skal kunne anvende en metode til organisering af projektarbejdet Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater Skal kunne anvende projektarbejde som studieform Skal kunne reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen Skal kunne anvende de i projektarbejdet benyttede metoder/teorier i forbindelse med analyse af en problemstilling af lignende faglig karakter Undervisningsform: Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m. De studerende gives et tema, der har fokus på den ingeniørmæssige tilgang til modellering/analyse af virkeligheden inden for forretningssystemer samt et projektkatalog med projektforslag fra forskellige fagmiljøer inden for det industrielle område. Prøveform: Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport. Vurderingskriterier: Som angivet i rammestudieordningen. 10

12 3.1.3 Grundlæggende Programmering (5 ECTS) Titel: Grundlæggende Programmering Introduction to Programming Forudsætninger: Ingen Mål: Studerende, der gennemfører dette modul, opnår en grundlæggende færdighed i at arbejde med computere og andre digitale apparater, som vil blive videreudbygget i de fremtidige moduler for i sidste ende at opnå færdighed i at programmere til forskellige medieplatforme samt at arbejde med analoge og digitale sensorer. Endvidere får den studerende en grundlæggende introduktion til systematisk programudvikling ved brug af objekt-orienteret modellering og programmering. Den studerende opnår en forståelse af basale koncepter og mekanismer i et objekt orienteret programmeringssprog således at den studerende kan bruge sproget og den tilhørende litteratur til at implementere mindre programmer. Efter kurset skal den studerende have: der gør den studerende i stand til at: Forstå kontrolstrukturer (if, case, for og while) Forstå datatyper og datastrukturer (arrays, struct, list) Forstå funktioner Forstå de basale principper i objekt-orienteret programmering, fx brug af grænseflader (APIs), design af egne klasser, synlighed af og tilgang til data (public, private og protected), nedarvning, komposition ved aggregering og indkapsling Forstå metoder til programdesign og evne at skelne mellem god og dårlig programmeringspraksis Forstå designmønstre i at: til at: Anvende opnået viden i design af en simpel event-drevet interaktivt interface, fx et simpelt spil Implementere, fortolke og analysere et program Anvende programmeringsfærdigheder til at bearbejde og processere input fra tastatur og mus Anvende programmeringsfærdigheder til at designe og implementere basale funktioner og klasser Programmere ved anvendelse af indbyggede funktioner og klasser fra APIs Anvende opnået viden i systematisk softwaredesign med passende dokumentation Planlægge og udføre systematisk test af små programmer Diskutere og vurdere kvaliteten af et givet program Evaluere et eksisterende program, bedømme dets design og foreslå ændringer Bruge objekt-orienteret programmering til at løse konkrete programmeringsopgaver Prøveform: Mundtlig/skriftlig prøve Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen 11

13 3.1.4 Operations management og organisation I (5 ECTS) Titel: Operations management og organisation I Operations Management and Organisation I Forudsætninger: Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi Mål: Studerende der gennemfører modulet: Skal have grundlæggende kendskab til operations management området og dettes begreber, herunder dets afgrænsning, hvilke mål der opstilles for operations samt det strategiske bidrag af operations management Skal have indblik i gældende eller fremspirende udfordringer indenfor operations Skal have viden om begreber og metoder indenfor system identifikation og kortlægning, herunder kortlægning af processer Skal kunne kortlægge forretnings-/driftsprocesser og -systemer Skal være i stand til at vælge, og anvende kortlægningsmetoder samt drage konklusioner heraf Undervisningsform: Ovenstående indlæringsmål forventes opnået dels gennem deltagelse i forelæsninger, gennem arbejdet med de opgaver, der stilles i kurset og dels gennem projektarbejdet. Prøveform: Skriftlig/mundtlig prøve Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen. 12

14 3.1.5 Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund (5 ECTS) Titel: Problembaseret læring i videnskab, teknologi og samfund Problem-based Learning in Science, Technology and Society Forudsætninger: Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi. Mål: Studerende der gennemfører modulet skal have:, der gør den studerende i stand til at redegøre for grundlæggende læringsteori redegøre for teknikker til planlægning og styring af projektarbejde redegøre for forskellige tilgange til problembaseret læring (PBL); herunder Aalborg modellens udgangspunkt i problemer, der indgår i en samfundsmæssig og/eller humanistisk sammenhæng redegøre for forskellige tilgange til analyse og vurdering af ingeniør-, naturog sundhedsvidenskabelige problemstillinger og -løsninger i et videnskabsteoretisk, etisk, og samfundsmæssigt perspektiv redegøre for konkrete metoder inden for energiområdet til at udføre denne analyse og vurdering, der gør de studerende i stand til at o planlægge og styre et problembaseret studieprojekt o analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres o reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger på eventuelle gruppekonflikter o analysere og vurdere egen studieindsats og læring, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra overveje videre studieforløb og studieindsats o reflektere over de anvendte metoder i et videnskabsteoretisk perspektiv o udpege relevante fokusområder, begreber og metoder til at vurdere og udvikle løsninger under hensynstagen til de samfundsmæssige og humanistiske sammenhænge i hvilke løsningen skal indgå, som gør den studerende i stand til at o indgå i et teambaseret projektarbejde o formidle et projektarbejde o bevidst reflektere og udvikle egen læring o indgå i og optimere kollaborative læreprocesser o reflektere over sit professionelle virke i relation til det omgivende samfund Undervisningsform: Kurset er organiseret som et miks af forelæsninger, seminarer, workshops, gruppekonsultation og selvstudie. Prøveform: Eksamination på baggrund af en skriftlig opgave. Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen 13

15 3.2 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 2. semester Beskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem (15 ECTS) Titel: Beskrivelse, analyse, løsningsudvikling og vurdering af et forretningssystem Description, Analysis, Solution Development and Assessment of a Business System Forudsætninger: Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi. Mål: Studerende der gennemfører modulet: Skal have opnået omfattende forståelse af forretningssystemets og problemets kontekst og gennemføre relevante analyser og vurderinger af et system/undersystem i en virksomhed på baggrund af identifikation af teorier, modeller og principper Skal have opnået forståelse af sammenhængene mellem interne og eksterne faktorer samt konsekvenserne af manglende overensstemmelse af disse på forretningssystemets effektivitet Skal kunne anvende forskellige dataindsamlings- og databehandlingsmetoder Skal kunne anvende teori, modeller, og principper inden for operations management, design og ledelse af organisationer til identifikation af forbedringsmuligheder og løsningsforslag Skal kunne vælge, beskrive og anvende relevante tekniske, naturvidenskabelige og/eller samfunds- og organisationsvidenskabelige modeller, teorier og metoder til analyse og bearbejdning af den valgte problemstilling Skal kunne opstille og prioritere krav til bearbejdningen, hvad enten denne er analytisk eller løsningsorienteret Skal kunne gennemføre en metodisk og konsekvent faglig vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed Skal kunne bearbejde den valgte problemstilling med inddragelse af relevante sammenhænge og/eller perspektiver Skal kunne gennemføre en metodisk og konsekvent analyse af resultaterne af denne bearbejdning og drage konklusioner på baggrund heraf Skal kunne foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning Skal kunne foretage en kritisk vurdering af relevansen af den indhentede viden i forhold til projektarbejdet, herunder vurdere de valgte modeller, teorier og/eller metoders egnethed Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater og arbejdsprocesser på en klart struktureret, sammenhængende og præcis måde, såvel skriftligt og grafisk som mundtligt Skal kunne omsætte analyseresultaterne til et velbegrundet løsningsdesign Skal kunne kommunikere kompliceret fagrelateret stof professionelt til såvel fagmiljø som praksismiljøer Skal kunne planlægge og styre et projektarbejde 14

16 Skal kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra forbedre samarbejdet i fremtidige grupper, reflektere over årsager til og anvise mulige løsninger af eventuelle gruppekonflikter Skal kunne analysere egen læreproces, med henblik på at identificere stærke og svage sider, og der ud fra at overveje videre studieforløb og studieindsats Undervisningsform: Ovenstående indlæringsmål forventes opnået gennem projektarbejdet og deltagelse i fagrelevante forelæsninger. Prøveform: Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport. Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen. 15

17 3.2.2 Operations management og organisation II (5 ECTS) Titel: Operations management og organisation II Operations Management and Organisation II Forudsætninger: Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi eller tilsvarende. Mål: Studerende der gennemfører modulet: Skal have tilegnet sig viden om begreber, teorier og metoder inden for job- og organisationsdesign, og de dele af operations management, som relaterer sig til dette teorifelt Skal have en grundlæggende, teoretisk forståelse af faktorer, der påvirker valg af designs tilgængeligt på hvert niveau i organisations-, gruppe-, job- og aktivitetsarkitektur Skal have indsigt i dynamiske metoder, som kan understøtte analyse og design af kunde- og driftssystemer Skal kunne analysere jobs, gruppe- og organisationsdesign, baseret på anvendelse af relevante teorier indenfor operations management Skal kunne re-designe jobs, grupper og organisationer i betragtning af deres interne samspil og sammenhæng med øvrige kontekstuelle faktorer Skal kunne formulere og arbejde systematisk med opgaver indenfor ledelse, analyse, design og forandring af organisationer, der tilvejebringer produkter og serviceydelser Undervisningsform: Ovenstående indlæringsmål forventes opnået dels gennem deltagelse i forelæsninger, gennem arbejdet med de case-opgaver, der stilles i kurset, gennem læsning og præsentation af materiale og dels gennem projektarbejdet. Prøveform: Skriftlig/mundtlig prøve Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen. 16

18 3.2.3 Anvendt statistik (5 ECTS) Titel: Anvendt statistik Applied Statistics Forudsætninger: Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi eller tilsvarende. Mål: Studerende der gennemfører kursusmodulet: Skal have viden om sandsynlighedsregning, herunder udfaldsrum, hændelser, sandsynligheder, betingede sandsynligheder og uafhængighed Skal have kendskab til deskriptiv statistik Skal have viden om stokastiske variable, herunder middelværdi og varians Skal have viden om forskellige fordelinger, specielt normalfordelingen Skal have viden om hvilke trin der indgår i en statistisk analyse Skal have viden om hypotesetest, herunder formulering af hypoteser, og hvordan man konkluderer på baggrund af kritiske værdier, konfidensintervaller eller p-værdier Have viden om analyse af kontingenstabeller, herunder 2 -test for uafhængighed Skal have viden om lineær regression Skal have viden om variansanalyse Skal have kendskab til andre statistiske modeller Skal med udgangspunkt i givne data kunne specificere en relevant statistisk model, og redegøre for modellens antagelser Skal kunne vurdere gyldigheden af den valgte model Skal kunne fortolke opnåede resultater Skal kunne anvende relevant software til at udføre en statistisk analyse af de modeller, der er gennemgået i kurset Skal kunne kommunikere resultater af en statistisk analyse til folk uden statistisk træning Skal kunne indgå i en diskussion af overordnede statistiske problemstillinger inden for eget fagområde Undervisningsform: Forelæsninger suppleret med opgaver og miniprojekter. Prøveform: Mundtlig eksamen med udgangspunkt i miniprojekt. 17

19 3.2.4 Calculus og lineær algebra (5 ECTS) Titel: Calculus og lineær algebra Calculus and Linear Algebra Forudsætninger: Optagelse på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi eller tilsvarende. Mål: Studerende der gennemfører modulet: Skal have kendskab til trigonometriske funktioner, logaritme- og eksponentialfunktion Skal have kendskab til definitioner, resultater og anvendelse indenfor teorien for differentiation af funktioner af en og to variable Skal have kendskab til geometriske begreber og regneteknikker i to og tre dimensioner Skal have kendskab til integration i en variabel Skal have viden om definitioner, resultater og teknikker indenfor teorien for lineære ligningssystemer Skal have kendskab til simple matrixoperationer Skal have kendskab til lineær programmering i to variable Skal kunne visualisere funktioner af en og to variable Skal kunne udregne partielle afledede af funktioner af to variable Skal have færdighed i regning med trigonometriske funktioner samt logaritmeog eksponentialfunktion Skal kunne udregne integraler af univariate funktioner Skal kunne anvende teori og regneteknik for lineære ligningssystemer til at afgøre løsbarhed, og til at bestemme fuldstændige løsninger og deres struktur Skal kunne repræsentere lineære ligningssystemer ved hjælp af matrixligninger, og omvendt Skal kunne maksimere simple lineære udtryk med lineære sidebetingelser i planen Skal udvikle og styrke sit kendskab til, forståelse af, og anvendelse af matematiske teorier og metoder indenfor andre fagområder Undervisningsform: Forelæsninger med tilhørende opgaveregning. Prøveform: Mundtlig/skriftlig prøve Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen. 18

20 3.3 Eksportteknologi med speciale i global forretningsudvikling, 3. semester Produkt, service og marked (15 ECTS) Titel: Produkt, service og marked Product, Service and Market Forudsætninger: semester på diplomingeniøruddannelsen i eksportteknologi eller tilsvarende. Mål: Studerende der gennemfører modulet: Skal have opnået forståelse af, hvordan man identificerer uindfriede kundebehov samt hvordan man udvikler produkter/services, som imødekommer disse behov Skal kunne udarbejde og beskrive (ikke realisere) basisfunktioner (produktionslayout mv.), som kan tilfredsstille de uindfriede kundebehov på en økonomisk bæredygtig måde Skal kunne anvende teorier om integreret produktudvikling, markedsanalyse, udvikling af en marketingplan, produktionsforberedelse og økonomisk kalkulation Skal, på et overordnet plan, kunne redegøre for processen fra produktidé/serviceidé til design, herunder hvordan et sådant design kan realiseres i et produktionssystem Skal kunne anvende teorier, modeller og metoder fra 3. semesters kursusmoduler i et casearbejde med udgangspunkt i et produkt- /markedsscenario Skal kunne identificere og, på et teoretisk niveau, konstruere systemer til brug i forbindelse med produktudvikling og produktionsforberedelse Skal kritisk kunne evaluere anvendte metoder og deres resultater Undervisningsform: Modulet gennemføres som gruppe-baseret, problemorienteret projektarbejde. Gruppearbejdet gennemføres som en selvstændig arbejdsproces, hvor de studerende i samarbejde med en vejleder, selv organiserer og koordinerer deres arbejdsproces. Grupperne består normalt af maksimum 6 studerende. Prøveform: Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport. Vurderingskriterier: Er angivet i rammestudieordningen 19

Studieordning for kandidatuddannelsen i produktion med specialisering i produktionssystemer

Studieordning for kandidatuddannelsen i produktion med specialisering i produktionssystemer Version 23. juli 2010 Studieordning for kandidatuddannelsen i produktion med specialisering i produktionssystemer Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2011 Forord I medfør af lov

Læs mere

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder:

Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen for GBE og BAIT og lyder: Kursus i Marketing, økonomistyring og rapportering (5 ECTS) Marketing, Management Accounting and Reporting Alle kursets elementer er samlæst mellem GBE3 og BAIT3 Kursets almene bestemmelser flyder af studieordningen

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014

Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 Studieordning Master of Business Administration Aalborg Universitet 2012 Med ændring pr. 1. februar 2014 1. Bekendtgørelsesgrundlag Master of Business Administration (MBA), er tilrettelagt med udgangspunkt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012)

Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) DET NATUR- OG BIOVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Studieordning for kandidatuddannelsen i Matematik-Økonomi (September 2009) (Revideret med virkning 1. sep. 2012) De overordnede bestemmelser,

Læs mere

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen

Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i. It og sprog, 2013-ordningen Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i It og sprog, 2013-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold Kapitel 1. Hjemmel,

Læs mere

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER

SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER SEMESTERORIENTERING FOR 6. SEMESTER Produktudvikling og Teknisk integration Uddannelsen til professionsbachelor Horsens August 2014 Indhold Uddannelsens formål...3 Uddannelsens indhold og forløb...3 Indhold

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012

Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik. 2011 Version 2 juli 2012 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Datalogi Studieordning for kandidatuddannelsen i Informatik 2011 Version 2 juli 2012 Aalborg Universitet Uddannelsen udbydes i Aalborg Forord:

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informationsteknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg Forord: I medfør af Bekendtgørelse

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science)

Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Studieordning for bacheloruddannelsen i datalogi (eng. Computer Science) Vedtaget af Datalogisk Studienævn 2004-09-21 De overordnede bestemmelser, der danner ramme for denne studieordning, er fastlagt

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 14. Bachelorprojekt. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 14 Bachelorprojekt Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 14 beskrivelsen... 3 Modul 14 - Bachelorprojekt... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

FOR KANDIDATUDDANNELSEN,

FOR KANDIDATUDDANNELSEN, STUDIEORDNINGEN FOR KANDIDATUDDANNELSEN, CAND. SOC. I JURA Denne studieordning er fastsat med hjemmel i: 30 i bekendtgørelse nr. 1520 af 16. december 2013 om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne

Læs mere

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007

STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001. med korrektioner 2007 STUDIEORDNING FOR REVISORKANDIDATUDDANNELSEN (cand.merc.aud.) 2001 med korrektioner 2007 Indhold 1. Bekendtgørelsesgrundlag...2 2. Studienævns- og fakultetstilhørsforhold...2 3. Adgangskrav og forudsætninger...2

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

Dansekultur og procesledelse

Dansekultur og procesledelse D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Dansekultur og procesledelse 2014-ordningen Institut for Kunst- og

Læs mere

Danskfagligt projektorienteret

Danskfagligt projektorienteret Studieordning for tilvalget på bachelorniveau i Danskfagligt projektorienteret forløb 2014-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab Det Humanistiske Fakultet Københavns Universitet Indhold

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 12. Selvstændig professionsudøvelse. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 12 beskrivelsen... 3 Studieaktivitetsmodel

Læs mere

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik

Projektarbejde. AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Projektarbejde AFL Institutmøde den 6.10.2005 Pernille Kræmmergaard Forskningsgruppen i Informatik Ønske for dagen Jeg håber, at i får et indblik i: Hvad studieprojekter er for noget Hvordan projektarbejdet

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Skabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Music/Arts Management, 2008-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Music/Arts Management The 2008 Curriculum Det Humanistiske

Læs mere

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt tilvalgsfag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra 1.9.2010 1 Indledning Efter bekendtgørelse nr. 814

Læs mere

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse,

Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for tilvalget på kandidatniveau i Arkæologisk feltarbejde, dokumentation og analyse, 2015-ordningen

Læs mere

Matematik B stx, maj 2010

Matematik B stx, maj 2010 Bilag 36 Matematik B stx, maj 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning og omfatter en lang række metoder til modellering og problembehandling. Matematik

Læs mere

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY

Indholdsfortegnelse STUDIEORDNING FOR DE NYE MESTRE EMBA IN BUSINESS STRATEGI PSYCHOLOGY - CREATIVITY Indholdsfortegnelse 1 Bekendtgørelsesgrundlag... 4 2 Formål med EMBA uddannelsen... 4 3 Optagelse... 4 4 Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 5 5 Uddannelsens normering angivet i ECTS... 5 6

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010.

2 Studienævn Se tillæg til Studieordning for Bacheloruddannelsen i Politik & Administration, gældende fra februar 2010. Studieordning for Bacheloruddannelse med Samfundsfag som centralt fag samt sidefag (Gymnasielæreruddannelse) ved Aalborg Universitet. Gældende fra september 2012 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 695 af

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012.

Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet. September 2012. Studieordning for Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship) ved Aalborg Universitet September 2012 Med ændring 2015 I medfør af lovbekendtgørelse nr. 960 af 14. august 2014

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium

Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Studieordning for Kandidatuddannelsen til musiker (cand.musicae) Det Jyske Musikkonservatorium Kandidatuddannelsen cand.musicae (musiker) 1. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk Kandidatuddannelsen

Læs mere

Almen studieforberedelse stx, juni 2013

Almen studieforberedelse stx, juni 2013 Bilag 9 Almen studieforberedelse stx, juni 2013 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Almen studieforberedelse er et samarbejde mellem fag inden for og på tværs af det almene gymnasiums tre faglige hovedområder:

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.1 Revideret august 2014 Side 0 af 8 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU)

Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Idrætsuddannelsen ved Aalborg Universitet (AAU) Jesper Franch Studieleder Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, AAU Idrætsuddannelsen i Aalborg overordnet kompetenceprofil: Uddannelsen fokuserer på den

Læs mere

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen

Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen ERHVERVSAKADEMI DANIA Studieordning for IT-Teknolog uddannelsen Fælles del 0 INDHOLD INDHOLD.... Uddannelsens struktur... 2 2. Uddannelsens kerneområder... 2 2. Kerneområdet Elektroniske systemer (fælles

Læs mere

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013

Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Sundhedsteknologi Første projektarbejde Efterår 2013 Velkommen til sundhedsteknologi! Denne lille skrivelse er ment som en hjælp til at komme hurtigt i gang med det første projektarbejde i de administrativt

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO

Studieordning for kandidatuddannelsen i. It, Kommunikation og Organisation. cand.it. ITKO Studieordning for kandidatuddannelsen i It, Kommunikation og Organisation cand.it. ITKO Handelshøjskolen, Aarhus Universitet Syddansk Universitet i Odense Denne studieordning er udarbejdet på baggrund

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen

Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i. Dansk. 2015-ordningen D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Studieordning for det centrale fag på kandidatniveau i Dansk 2015-ordningen Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab

Læs mere

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Byggeri og Anlæg Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i byggeri og anlæg Aalborg Universitet Februar 2014 Campus Esbjerg Forord Hermed fastsættes

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Afsluttende: Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Favrskov Gymnasium Stx Matematik

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog

Diplomuddannelsen i ledelse. Dele af litteraturen kan være på engelsk eller de nordiske sprog AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES Aarhus Universitet Fagmodulets navn Ledelse og coaching Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen.

LEDELSE Læseplan. Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef for Personelstrategisektionen, Forsvarskommandoen. Syddansk Universitet Samfundsvidenskabelig Fakultet Master of Public Management Årgang 2013, 2. semester, foråret 2014 LEDELSE Læseplan 25. november 2014 Underviser: Kristian Malver, ekstern lektor, Chef

Læs mere

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1

Modul 1. Gældende pr. 1. februar 2009. Radiografuddannelsen University College Lillebælt. Modul 1 Gældende pr. 1. februar 2009 1 1. Introduktion til modulet Der afholdes introduktion til hele uddannelsen samt modul 1 i løbet af modulets første uger. 2. Modulets fokusområde Undervisning i alle modulets

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

Master i. international virksomhedskommunikation

Master i. international virksomhedskommunikation Master i international virksomhedskommunikation 2 Fleksibel og målrettet uddannelse til dig, der vil videre i karrieren Har du brug for at forbedre dine kommunikative og ledelsesmæssige kompetencer enten

Læs mere

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA

2013- Valgfag, finansøkonom og. financial controller, EAA Valgfag, finansøkonom og 2013- financial controller, EAA 2015 Fagbeskrivelser for valgfag på 3. semester af uddannelsen til finansøkonom og financial controller på Erhvervsakademi Aarhus Version 1.0 Indhold

Læs mere

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point)

Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Modul 2 Det personlige lederskab 2: Det professionelle lederskab (5 ECTS point) Studievejledning - studiestart uge 46 2010 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne

Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Billedkunstskolerne Indhold Studieordning for Bacheloruddannelsen i billedkunst (BFA) ved Det Kongelige

Læs mere

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1

VEJLEDNING GODKENDT 18.01.13; REVIDERET 12.08.15 SES STUDIEHÅNDBOG V1-1 Vejledning for semesterkoordinatorer, kursusholdere og vejledere på 1. studieår Nedenstående udgør TEKNAT-skolernes vejledning for semesterkoordinatorer m.fl. på 1. studieår. Vejledningen er opbygget som

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN DIPLOM I IT NY VIDEN - NYE KOMPETENCER itu.dk/diplom NYE KOMPETENCER PÅ DELTID Diplomuddannelsen på IT-Universitet er til dig, som gerne vil tage en kompetencegivende akademisk

Læs mere

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE

GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE GLOBALE FORRETNINGSSYSTEMER 3-ÅRIG BACHELORUDDANNELSE 2-ÅRIG CIVILINGENIØRUDDANNELSE 3 ½ ÅRIG DIPLOMINGENIØRUDDANNELSE DRØMMER DU OM AT UDVIKLE NYE VIRKSOMHEDSMODELLER OG -SYSTEMER, SOM MATCHER FREMTIDENS

Læs mere

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger.

Eleverne skal kunne arbejde i team med at udvikle viden om innovative processer på virkelighedsnære problemstillinger. Innovation C 1. Fagets rolle Innovation C omfatter viden inden for invention, innovation og diffusion. Innovation beskæftiger sig med innovative processer, projektstyring, projektforløb og forretningsplaner.

Læs mere

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning

Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning Studieordning for diplomuddannelse i informationssøgning og vidensorganiserende systemer indenfor ABM-området og offentlig forvaltning København, december 2007 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Formål...

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I IT STYRK DIN KARRIERE itu.dk/master OM MASTER I IT Master i IT er en videreuddannelse til dig, som ønsker at opnå specialiserede kompetencer inden for relevante IT-faglige

Læs mere

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College

Modul 5. Tværprofessionel virksomhed. August 2015. Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Modul 5 Tværprofessionel virksomhed August 2015 Udarbejdet af Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro VIA University College Fysioterapeutuddannelsen i Holstebro Side 1 af 6 Modulets tema Den monofaglige

Læs mere

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del

Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del Studieordning Datamatiker uddannelsen Fælles del 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 0 2. Uddannelsens struktur... 1 3. Uddannelsens kerneområder og ECTS omfang... 1 3.1 Kerneområdet Programmering...

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT I SOFTWARE ENGINEERING Master of Science (MSc) in Engineering (Software Engineering) Studieordning

Læs mere

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18

Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Vejledning til grundfaget psykologi i erhvervsuddannelserne Fagbilag 18 Gældende fra 1. Juli 2011 Uddannelsesstyrelsen, Afdelingen for erhvervsrettede uddannelser 1. Indledning... 1 2. Formål... 1 3. Undervisningen...

Læs mere

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen

1.0. Indledning. 2.0. Rammer for modulbeskrivelsen Modulbeskrivelse Modul 12 Ledelse, dokumentation og kvalitetsudvikling af ergoterapi. Klinisk undervisning VI April 2015 MHOL og PIAJ / TRHJ og LIFP 1 1.0. Indledning Modulbeskrivelsen for modul 12 består

Læs mere

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8

Modulbeskrivelse. Lokalt tillæg til studieordningen. Modul 8 Modulbeskrivelse Lokalt tillæg til studieordningen Modul 8 Rehabilitering og habilitering, som muliggør aktivitet og deltagelse. Genoptræning og behandling II. Psykiatriske og somatiske problemstillinger

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Roskilde

Læs mere

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik

Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævn for Datalogi Studieordning for Bacheloruddannelsen i Informatik Det Teknisk-Naturvidenskabelig Fakultet Aalborg Universitet September 2015 Campus: Aalborg

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi

Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Studienævnet for Matematik, Fysik og Nanoteknologi Studieordning for bacheloruddannelsen i matematik-teknologi Aalborg Universitet September 2015 Campus Aalborg

Læs mere

Vejledning og Vejleder

Vejledning og Vejleder Vejledning for modulet Vejledning og Vejleder Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet, bygger på

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN MASTER I SOFTWARE ENGINEERING itu.dk/master/software MASTER I SOFTWARE ENGINEERING Master i Software Engineering er til dig, som allerede er en erfaren software- og systemudvikler,

Læs mere

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi

Dansk titel Cand.scient. i biologi. Engelsk titel Master of Science in Biology. Adgangskrav Bacheloruddannelse i biologi Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i biologi ved Aalborg Univesitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk

De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU. Info-møde INS 240907 tbk@learning.aau.dk De Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige Fakulteter, AAU 1 Hvorfor en ny karakterskala? Baggrund Væk fra undtagelseskarakteren 13 Færre trin omkring middelkarakteren (7,8,9) Væk fra pr. automatik

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013

Studieordning for bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA) September 2013 Studieordning for Bacheloruddannelsen i erhvervsøkonomi (HA), 2.del Aalborg Universitet I medfør af lovbekendtgørelse nr. 652 af 24. juni 2012 om universiteter (Universitetsloven) med senere ændringer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 11/12 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf/hfe Matematik

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015

STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 STUDIEORDNING for Teknologisk Diplomuddannelse i Operations og Supply Chain Management Gældende pr. 01.07.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Uddannelsens formål 3. Uddannelsens varighed 4. Uddannelsens

Læs mere

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet

RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet RAMMESTUDIEORDNING for første studieår på de samfundsvidenskabelige bacheloruddannelser på Aalborg Universitet Det Samfundsvidenskabelige Fællessemester og 2. semester af bacheloruddannelserne i Politik

Læs mere

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING

STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING STUDIEORDNING FOR UDDANNELSEN MASTER I ORGANISATORISK COACHING OG LÆRING DET HUMANISTISKE FAKULTET AALBORG UNIVERSITET FEBRUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1 INDLEDENDE BESTEMMELSER 1 Bekendtgørelsesgrundlag

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012

Studieordning for. Bacheloruddannelsen i fysik. Aalborg Universitet. Version 2 marts 2012 Studieordning for Bacheloruddannelsen i fysik Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2010 Version 2 marts 2012 Forord: I medfør af lov 985 af 21. oktober 2009 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi

Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Studieordning 1 Studieordning for Den sociale diplomuddannelse i familieterapi Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag 3 2. Uddannelsesinstitution 3 3. Samarbejde 3 4. Adgangskrav 3 5. Læringsudbytte

Læs mere

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2

Indholdsfortegnelse TOP GOVERNANCE STUDIEORDNING. Studieordning Top Governance Arctic 2, Version 1, 01.01.15, AFD 2 Indholdsfortegnelse 1. Bekendtgørelsesgrundlag... 3 2. Formål med Top Governance-uddannelsen... 3 3. Optagelse... 3 4. Uddannelsens betegnelse på dansk og engelsk... 4 5. Uddannelsens normering angivet

Læs mere

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole

Jordbrugsteknolog JT 10-12. Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Jordbrugsteknolog JT 10-12 Uddannelsesplan for 4. semester på Erhvervsakademiet Lillebælt / Dalum Landbrugsskole Forord Pludselig er du nået til 4. semester på Jordbrugsteknologuddannelsen på Erhvervsakademiet

Læs mere

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i industri og produktion

Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i industri og produktion Studieordning for diplomingeniøruddannelsen i industri og produktion Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Aalborg Universitet 2011 0 Forord I medfør af lov 695 af 22. juni 2011 om universiteter (Universitetsloven)

Læs mere

<> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <> i IT-VEST SAMARBEJDET

<<Institutionens logo>> STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT. Linjen i <<...>> VED <<INSTITUTIONENS NAVN>> i IT-VEST SAMARBEJDET STUDIEORDNING FOR MASTERUDDANNELSEN I IT Linjen i VED i IT-VEST SAMARBEJDET FÆLLES SKABELON 1. april 2015 1 Generel del af studieordning for masteruddannelsen

Læs mere

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje

Modulbeskrivelse. Modul 11. Kompleks klinisk virksomhed. Professionsbachelor i sygepleje Sygeplejerskeuddannelsen UCSJ Modulbeskrivelse Modul 11 Kompleks klinisk virksomhed Professionsbachelor i sygepleje Indholdsfortegnelse Introduktion til modul 11 beskrivelsen... 3 Modul 11 Kompleks klinisk

Læs mere

Vejledning og Samfund

Vejledning og Samfund Vejledning for modulet Vejledning og Samfund Obligatorisk modul 10 ECTS Diplomuddannelse i Uddannelses-, Erhvervs- og Karrierevejledning Efterår 2014-1 - 1. Indledning Vejledning for modulet bygger på

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.)

Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) SYDDANSK UNIVERSITET DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET Studieordning for bacheloruddannelse i Erhvervsøkonomi og Jura HA(jur.) Denne studieordning er udarbejdet med hjemmel i Ministeriet for Videnskab,

Læs mere

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen

Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister. 2010-ordningen BbSkabelon for Studieordning for kandidattilvalg i Innovation, Entrepreneurship og Kommunikation for humanister 2010-ordningen Curriculum for Elective Studies within a Master s Programme in Innovation,

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Diplomuddannelsen i ledelse

Diplomuddannelsen i ledelse AU HERNING BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES AARHUS UNIVERSITET Fagmodulets navn Økonomisk Ledelse Udbydende udd.retning samt kursuskode Diplomuddannelsen i ledelse Uddannelsen er en 2-årig erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point)

Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Modul 1 - Det personlige lederskab 1: Lederskab og kommunikation (5 ECTS point) Studievejledning studiestart uge 5 2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014

Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Bilag 33 1. Identitet og formål 1.1 Identitet Forsøgslæreplan for psykologi B valgfag, marts 2014 Psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker sanser, tænker, lærer, føler, handler og udvikler sig universelt

Læs mere

Pædagogisk viden og forskning

Pædagogisk viden og forskning PD studieordning, 1.8. 2014 Vejledning for modulet Pædagogisk viden og forskning Et obligatorisk modul i den Pædagogiske Diplomuddannelse (PD) Februar 2015-1 - 1. Indledning Vejledning for det obligatoriske

Læs mere

Delpolitik for universitetspædagogik

Delpolitik for universitetspædagogik Godkendt i direktionen: 5. marts 2009 Senest opdateret: 25. marts 2011 Delpolitik for universitetspædagogik 1.0 Formål Formålet med denne delpolitik er at stimulere en professionalisering af uddannelsernes

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS BACHELOR I GLOBAL BUSINESS INFORMATICS HVEM STUDERER GLOBAL BUSINESS INFORMATICS? Uddannelsen tager udgangspunkt i, hvordan organisationer

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG. MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE & SVEDBORG MODUL 12 Selvstændig professionsudøvelse 1 Indhold 1 Indledning... 3 Undervisnings- og arbejdsformer... 4 2 Modul 12 Selvstændig professionsudøvelse... 5 2.1 Varighed...

Læs mere

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point)

Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Modul 3 - Ledelse og medarbejdere 1: Ledelse i dynamiske relationer (5 ECTS point) Studievejledning for holdstart uge 35-2011 Studievejledningen er udarbejdet i henhold til bekendtgørelse om diplomuddannelsen

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

Studieordning del 4-2014

Studieordning del 4-2014 Studieordning del 4-2014 Fagbeskrivelser Datamatiker AP Graduate in Computer Science Version 1.2 Revideret januar 2015 Side 0 af 10 Indhold del 4 Fagbeskrivelser 1. Faget Programmering (PRO)...2 2. Faget

Læs mere

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION

STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION STUDIEORDNING FOR BACHELORUDDANNELSEN I INTERNATIONAL VIRKSOMHEDSKOMMUNIKATION i ENGELSK, SPANSK, TYSK SAMT TILVALGSFAGENE ENGELSK, SPANSK, TYSK, IT OG KOMMUNIKATION, ORGANISATION OG LEDELSE SAMT KINESISKE

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Termin Maj/juni 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold stx Matematik B Janne Skjøth Winde 2.s mab Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere