Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013"

Transkript

1 Effektvurdering af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden

2 Indhold Indledning... 3 Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Vurdering og anbefaling Udarbejdet af Vækstforumsekretariatet afsluttet marts

3 Indledning Samlet set konkluderes det i Erhvervsstyrelsens kvantitative effektmåling af Bornholms Vækstforums strategiske satsninger, der er medfinansieret af den europæiske strukturfond, at: Deltagervirksomhederne har oplevet en positiv udvikling i såvel beskæftigelse som omsætning i Den positive beskæftigelsesudvikling delvist kan tilskrives den bornholmske strukturfondsindsats. At der ikke er tegn på omsætningseffekter (endnu). Selvom effektmålingen påviser disse effekter kan vi ikke løbe fra, at dokumentationen for opfyldelsen af de strategiske målsætninger er en udfordring. Det kan skyldes to ting: A) At de rette data ikke er til stede, eller B) At målopfyldelse ikke har fundet sted. I realiteten er der nok tale om en kombination af begge forhold. Vækstforum begyndte sin første periode ( ) i en tid, hvor mangel på kvalificeret arbejdskraft syntes at være den største udfordring, men sluttede i en tid, der blev præget af en finansiel krise af historiske dimensioner. Perioden har lært os, at det bornholmske erhvervsliv på godt og ondt er integreret i den åbne globaliserede markedsøkonomi og at såvel en høj- som en lavkonjunktur derfor også kan mærkes på Bornholm. Udfordringen for Vækstforum består i, at støtte erhvervslivet i de skiftende behov, som den aktuelle situation fordrer. Konkret er der nedlagt knap jobs på Bornholm i perioden (1.424 jobs i det private erhvervsliv og 551 jobs i den offentlige sektor = 1.975) 1 hvilket svarer til en nedgang på ca. 10 % i løbet seks år. 1 Statistikbanken, Danmarks Statistik, RASA11 3

4 I denne kontekst er det imponerende, at der kan dokumenteres en fremgang i beskæftigelsen blandt de virksomheder, der har deltaget i en eller flere indsatser, som Bornholms Vækstforum har givet økonomisk støtte til. Figur 1: Det er særligt i de virksomheder der er tilknyttet de strategiske satsninger inden for Bornholm som oplevelses-ø, der har oplevet fremgang i beskæftigelsen. Indsatser Der er givet tilskud til en bred vifte af større eller mindre projekter der dækker to strategi-perioder: Det unikke Bornholm, vækst via kvalitet og kreativitet ( ) samt Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø ( ). Begge strategier bygger på visionen om at fremme væksten i bornholmske virksomheder ved at tilbyde ledelse, medarbejdere og ledige nye indsigter, bedre kompetencer samt mulighed for at investere i nyere produktionsfaciliteter. 4

5 I alt er der siden 2007 indstillet midler ca. 195 mio. kr. og omsat for mere end 500 mio. kroner til godt 100 større eller mindre projekter og indsatser 2 inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategier. Projekterne har spændt ganske bredt over virkemidler og forventede effekter, og har derfor været noget udfordrende at placere i meningsfulde aggregeringer. Projekterne har hver især sigtet smalt, men tilsammen er der sigtet bredt. Projekterne spænder over foranalyser, tilflytterkampagner og markedsføringsaktiviteter, store og små events, investeringer i innovationsprojekter, i produktions- og i testfaciliteter, udvikling af uddannelser, udvikling af klynger, opførelse af bygninger og meget mere. Dertil kommer udviklingskontrakter med Vækstforums operatører Business Center Bornholm (BCB), Destination Bornholm og Bornholms Akademi, som varetager en lang række offentligt/private samarbejdsprojekter. På trods af denne diversitet, kan projekterne med nogen tilsnigelse inddeles i to kategorier: A) udvikling af nye metoder og redskaber, der kan føre til en indsats eller B) anvendelse af kendte metoder og redskaber, der leder til konkrete resultater. Sammenlagt er 65 % af midlerne anvendt på projekter hvor hovedvægten ligger indenfor anvendelse af kendte metoder og redskaber, mens 15 % er anvendt til forberedende indsatser. Operatørkontrakterne, der finansieres via de regionale udviklingsmidler, tegner sig for de resterende 20 % af de samlede midler. 2 Herunder udviklingsaftaler med de lokale erhvervsfremmeoperatører Business Center Bornholm og Destination Bornholm, samt med Væksthus Hovedstadseregionen om udvikling af erhvervsklynger på Bornholm. 5

6 Typen af kortsigtet resultat og langsigtet effekt er naturligvis afhængig af indsatsens egenskab, samt hos hvem indsatsen er forankret. Der er i perioden indstillet midler 3 for 195 mio. kroner, der fordeler sig blandt følgende grupper af modtagere: 20 % af midlerne (38,5 mio. kr.) er gået direkte til erhvervslivet til især anvendelse af ny teknologi og innovationsprojekter der har forbedret konkurrenceevnen. 45 % (88,3 mio. kr.)er gået til erhvervsfremmeprojekter gennem BCB, Destination Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen. 5 % til udvikling i kulturinstitutioner (10,2 mio. kr.) herunder opførelse af det nye, regionale madkulturhus ved Melstedgård i Gudhjem. 9 % (18 mio. kr.) er anvendt til forbedring af erhvervslivets rammevilkår gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser og kurser i Campus Bornholm, Bornholms Akademi samt Center for Regional- og Turismeforskning. 16 % (30 mio. kr.) er gået til BRK primært til Uddannelse til alle, og en mindre del til udvikling af Folkemødet. De resterende 5 % (9,9 mio. kr.)er gået til interesseorganisationer, foreninger, mv. 3 Midler er fordelt på de regionale udviklingsmidler (76 mio. kr..), Den Europæiske Regionalfond (58 mio. kr.) og Den Europæiske Socialfond (61 mio. kr.). 6

7 Fordeling af vækstforums midler (RU, ERF og ESF) i pct. 5% 9% 5% 16% 20% 45% Direkte t. erhvervsliv Indirekte t. erhvervsliv Kulturinstitutioner Uddannelser og kurser BRK Øvr. Forkortelserne i figuren betyder: RU = regionale udviklingsmidler, ERF = Den Europæiske Regionalfond, ESF = Den Europæiske Socialfond. Vækstforum har fra begyndelsen ønsket en stærk erhvervsfremmeoperatør i BCB. Og det mål er i høj grad lykkedes. BCB har gennem konkrete handlingsplaner og specifikke projekter, arbejdet bredt med at skabe et dynamisk erhvervsklima på Bornholm gennem markedsføring, tilbud om kompetenceudvikling, netværksdannelse i ind- og udland, tilflytterservice, mm. I samarbejde med bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen, har aktiviteterne især været fokuseret på at skærpe virksomhedernes fokus på nye markeder uden for Bornholm gennem nye relationer og samarbejder. De målbare effekter af denne satsning er dog endnu undervejs. Der er igangsat en evaluering af BCB s indsatser, der ventes afsluttet i løbet af foråret

8 Effekter Som nævnt i indledningen kan man ikke løbe fra, at effektvurderinger af offentlige strategiske indsatser, som dem vækstforaene bidrager med finansiering til, er særdeles vanskelige at udføre. I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen har de danske vækstfora således måtte stå på mål for en kritisk debat om netop effekterne af de projekter, der er sat i værk for offentlige midler herunder midler fra EU s strukturfonde. Det er sket på trods af, at effektvurderinger ved hjælp af evalueringer og monitoreringer har været højt prioriteret i både det danske erhvervsfremmesystem og på Bornholm i de seneste år. Fx har de seks vækstfora med Erhvervsstyrelsen i spidsen gennemført en kvantitativ effektmåling af indsatserne. Metoden har dog enkelte metodiske begrænsninger, og langt fra alle effekter herunder den omfattende uddannelsesindsats registreres i systemet. Metoden vil fremover blive udviklet og anvendt til at dokumentere den kvantitativt målbare effekt af indsatserne. Danmarks Vækstråd vil i den kommende strukturfondsperiode få et større ansvar for at dokumenterer effekterne af de regionale vækstforas indsatser. Men det er vigtigt at understrege, at formålet med evalueringer ikke blot skal være at legitimere indsatsen. Derfor kan den kvantitative effektmonitorering ikke stå alene, men skal også suppleres med kvalitative evalueringer. Løbende evalueringer af projekter og indsatser har især til formål at bidrage til ny læring, der kan bidrage til bedre prioritering af midler og tilpasning af mål efter aktuelle behov i en omskiftelig verden. I det følgende gennemgås Bornholms Vækstforums fire strategiske indsatsområder, deres målsætning samt en opgørelse af : a) de økonomiske input (Vækstforums bidrag + øvrige), b) modtagerne af midlerne, og c) fordeling af typer af indsatser. I forhold til resultat/effektspørgsmålet beskrives enkelte cases i forhold til sandsynliggørelse af projekternes resultater og effekter i forhold til de strategiske målsætninger. 8

9 Figur 2: Generel model for effektkæden. Effekt er defineret som bidrag til de strategiske mål på samfundsniveau og således under indflydelse af øvrige forhold, som fx de økonomiske konjunkturer. Typer af indsatser Der er naturligvis sammenhæng mellem indsatstype og forventet effekt. Indsatserne kan kategoriseres i forhold til a) hvilke forventede effekter der kan indtræffe, og b) hvornår disse forventes at kunne indtræffe. I forhold til denne effektvurdering, arbejdes der med følgende fire kategorier 4 af indsatser: Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år), som fx: o Info og markedsføring o Tiltrækning af begivenheder Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år), som fx: o Virksomhedsvejledning/rådgivning o Kompetenceudvikling o Innovation eller anvendelse af ny teknologi i én virksomhed o Iværksætteri 4 Opdelingen er udviklet af LB-Analyse på baggrund af evaluering af den samlede effekt af strukturfondene i Danmark. 9

10 Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år), som fx: o Klyngeudvikling o Ansættelse af højtuddannede o Innovationsindsats o Innovation i samarbejde mellem flere virksomheder Udvikling af rammebetingelser (forventet effekt 3-10 år), som fx: o Udvikling af nye uddannelser o Efteruddannelse af undervisere Dertil kommer udviklingskontrakter med Vækstforums operatører (BCB Destination Bornholm og Bornholms Akademi). 10

11 Bornholm som erhvervs-ø Indsatsområdet Bornholm som Erhvervs-ø har til formål at styrke den generelle erhvervsudvikling på Bornholm. Men det er især de virksomheder, der henvender sig til udenøs markeder, der er vækstforums målgruppe. Denne afgrænsning er for at undgå kanibalisering i kampen om de samme kunder på det begrænsede bornholmske marked. Turismevirksomheder og andre større virksomheder og institutioner, der bygger på en oplevelsesøkonomisk tilgang betragtes også som et ligeværdigt eksporterende erhverv. Indsatserne i dette område er hovedsageligt relateret til udvikling af virksomheders konkurrenceevne gennem optimering af produktionsapparatet. Derfor er nogle virksomheder, der ellers normalt forbindes med indsatsområdet Bornholm som oplevelses-ø medtaget i dette indsatsområde. De strategiske målsætninger for dette område er : Øget værdiskabelse Øget antal innovative virksomheder Øget overlevelsesrate for virksomheder Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs Økonomisk input = 133,6 mio. kroner; Her kom pengene fra: Private virksomheder: 52 mio. kroner Vækstforums puljer: 62,1 mio. kroner Andre offentlige puljer: 8,4 mio. kr. Real Dania: 5,7 mio. kroner Bornholms Erhvervsfond: 5,3 mio. kroner Udmøntning af midlerne; pengene blev givet til: Private virksomheder: 75,3 mio. kroner Erhvervsfremme operatører: 39,8 mio. kroner Offentlige virksomheder (inkl. erhvervsambassadør): 6,7 mio. kroner Kulturinstitutioner: 11,3 mio. kroner Private interesseorganisationer: 0,5 mio. kroner 11

12 Pengene blev brugt på disse typer af indsatser: Forberedende udviklingsprojekter: 13,3 mio. kroner Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år): 7,1 mio. kroner Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år): 81,9 mio. kroner Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år): 12 mio. kroner Udvikling af rammevilkår: 0 kroner Udviklingskontrakter med Business Center Bornholm ( ): 19,3 mio. kroner Nedenfor er givet eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. Direkte virksomhedsudvikling gennem tilskud til bornholmske virksomheder Vækstforum har indstillet regionalfondstilskud til 19 eksporterende bornholmske virksomheder siden 2007: Rø Holding ApS, LittleSmartThings, Laundry Logics ApS, Borntek Industri A/S, Buildadvisor, Hotel Ryttergården A/S, Fish Pro Denmark A.m.b.a., Ole Almeborg A/S, Hallegaard Pølsemageri, Hasle Refractories, Bornholms Valsemølle A/S, Sannes Familiecamping ApS, Bornholm's A/S, Møller Mouridsen ApS, Østbornholms Kutterservice ApS, Lehnsgaard/Den bornholmske sennepsabrik, Hotel Griffen, BornBioFuel, Karamel Kompagniet ApS og JF Kontor & Dataservice A/S. Selvom effekterne af denne type projekter er noget varieret, kan det sammenfattende konkluderes, at virksomhedernes konkurrenceevne inden for deres felt er væsentligt styrket. For at blive i den terminologi, der er anvendt i Vækstanalyse Bornholm 5, er virksomhederne et skridt nærmere fra blot at vil til potentielt at kan øge både medarbejderstaben og værdiskabelsen. Aktiviteter og virkemidler for at opnå denne konkurrencemæssige fordel, har spændt bredt over implementeringer af nye teknologier, der har minimeret produktionsomkostningerne til udvikling af nye produkter hvoraf nogle har ført til øget afsætning. Enkelte virksomheder har dog måttet opgive deres innovationsprojekter. 5 Analyse foretaget af Center for Regional- og Turismeforskning og Teknologisk Institut, sept

13 Turismevirksomhederne har generelt rapporteret om både øget salg og skabelse af nye jobs. Klyngeudvikling Projekt Klyngeudvikling Bornholm, der gennemføres af Væksthus Hovedstadsregionen, skal i projektperioden gennemføre 2-3 klyngeinnovationsforløb med fokus på salg/eksport og internationalisering inden for hvert af de tre klyngeuniverser på Bornholm; Grønt Teknologiunivers Bornholm, Fødevareunivers Bornholm, og Oplevelsesunivers Bornholm. Udfordringen i projektforløbet har fra begyndelsen været at bygge bro mellem på den ene side de lokale (klynge)virksomheder og deres vækstpotentiale i forhold til udenøs salg/eksport, og på den anden side afdække de potentielle afsætningsmuligheder uden for Bornholm/Danmark. For at udvikle og etablere denne brobygning er der igangsat to understøttende udviklingsspor: a) Udvikling af fælles afsætningsplatform for de bornholmske erhvervsklynger: etablering af en mere innovativ og konkurrencedygtig salgsplatform, bl.a. via en fælles bornholmsk webshop (www.bornholmbornholmbornholm.com) (eller bare 3XBornholm), der implementeres i april b) Internationalisering af bornholmske SMV ere gennem klyngesamarbejde i Østersøområdet: cluster-to-cluster collaboration via klyngeinitiativet Baltic Sea Cluster Development Centre (www.bscdc.org), der hidtil har afprøvet forskellige salgs- og produktudviklingssamarbejder inden for turisme og cleantech. Klyngeudvikling Bornholm har inden for Oplevelsesunivers Bornholm bistået Destination Bornholm med udvikling og udrulning af en ny turismestrategi for Bornholm; Inden for Fødevareunivers Bornholm etablerer Klyngeudvikling Bornholm i samarbejde med Bornholms Museum/Melstedgaard Danmarks første regionale madkulturhus, der skal være oplevelses- og udviklingscenter inden for mad- og fødevareproduktion på Bornholm. Inden for Grønt Teknologiunivers Bornholm har Klyngeudvikling Bornholm bistået med udviklingen af initiativet Bornholm som grønt testcenter for industriel vask. Der arbejdes nu videre med testcentret i et andet regi end Klyngeudvikling Bornholm. 13

14 Bornholm som uddannelses-ø Indsatsområdet sigter mod at opkvalificere den bornholmske arbejdsstyrke til at imødekomme morgendagens krav. Kvantitativ effektvurdering af indsatser rettet mod beskæftigede er traditionelt forbundet med metodiske udfordringer. Ideelt vil ny viden absorberes i virksomhedens organisation og således resultere i forbedring af konkurrenceevnen. Innovative processer kan imidlertid strækkes over flere år og være påvirket af utallige udefra kommende faktorer. Projekterne indenfor dette område fordeler sig groft sagt over to områder med forskellige typer effekter: a) Kompetenceudvikling af beskæftigede der ideelt vil kunne omsætte ny viden og indsigt til en kommerciel konkurrencemæssig fordel b) Kompetenceudvikling af ledige, der ideelt vil forbedre de personlige kompetencer og således mulighed for beskæftigelse c) Udvikling af bedre rammebetingelser for elever og studerende, der betyder, at flere fuldfører/flere opnår bedre udbytte end ellers Det er især indsatser der er støttet af Socialfonden, der er medtaget i effektvurderingen af dette indsatsområde. De strategiske målsætninger for dette område, er: 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden 10 år efter grundskolen (baseret på Undervisningsministeriets (UVMs) profilmodel) 50 procent af en årgang gennemfører en videregående uddannelse inden 15 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) Antallet af ufaglærte ledige og beskæftigede, der enten uddannes eller omskoles til faglærte, øges med 20 procent i forhold til 2010 niveau. 50 procent flere af øens virksomheder arbejder med strategisk kompetenceudvikling i forhold til 2010 niveau. Økonomisk input= 158 mio. kroner; her kom pengene fra: Deltagermedfinansiering: 45,8 mio. kroner Vækstforums puljer: 70 mio. kroner 14

15 Statslig medfinansiering: 10 mio. kroner Privat finansiering: 12,8 mio. kroner Anden offentlig: 7,5 mio. kroner Kommunal medfinansiering: 2,6 mio. kroner LAG Bornholm (Fiskeri): 0,9 mio. kroner Øvrige finansieringskilder, samlet: 8,4 mio. kr. Udmøntning af midlerne; pengene blev givet til (inkl. eget bidrag): Bornholms Regionskommune (BRK)(Jobcenter): 49,7 mio. kroner Business Center Bornholm (BCB): 37 mio. kroner Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR): 15 mio. kroner Campus Bornholm 14,7 mio. kroner Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole: 13,3 mio. kroner. CRT: 11,4 mio. kroner Natur Bornholm: 6,8 mio. kroner Bornholms Akademi: 3,5 mio. kroner Glas- og Keramikskolen: 0,9 mio. kroner Øvrige: ca. 5,7 mio. kroner Typer af indsatser: Forberedende udviklingsprojekter: 31,5 mio. kroner Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år): - Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år): 50 mio. kroner Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år): 8,1 mio. kroner Udvikling af rammevilkår: 65 mio. kroner Udviklingskontrakter med Bornholms Akademi ( ): 3,3 mio. kroner På de næste sider gives eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. 15

16 Uddannelse til alle Uddannelse til alle (UTA) Vækstforums største bevilling og uddannelsessatsning med et tilskud fra EU s Socialfond på knap 20 mio. kr. og et samlet budget på knap 50 mio. kroner. Projektet har det mål, at undersøge, afprøve og implementere nye samarbejdsrelationer og nye initiativer, der får flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet har således favnet kapacitetsopbygning og nye samarbejdsformer blandt undervisere og elever i folkeskolerne, erhvervsskolen og gymnasiet inden om bl.a. matematik og IT-undervisning. UTA-projektet har bidraget til at ca. 87 % af de unge mellem årige er i gang med en uddannelse eller har afsluttet en uddannelse. For bare 2 år siden var det ca. 5 % point lavere. Kompetenceforum Bornholm Formålet med projekt Kompetenceforum Bornholm var at tilbyde kompetenceudvikling til jobaktive og ledige. Midlet var at give bornholmske virksomheder en enkelt indgang til strategisk kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning ved at samle rådgivning og vejledning om arbejdsmarkedsrettede uddannelser og efteruddannelse ét sted. 16

17 569 personer har været igennem et kursusforløb, heraf 95 ledige. 543 har deltaget i et kompetenceudviklingsprojekt, og 663 personer har deltaget i anden kompetenceudviklingsaktivitet. Dvs. i alt personer har opnået kompetenceudvikling og kompetenceløft. I evalueringsrapporten, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Damvad, findes en række anbefalinger og konklusioner, bl.a.: Projektet er en succes forsæt! Projektet har bidraget til en opkvalificering af virksomheder og medarbejdere, som formentlig ellers ikke ville have foregået. Virksomheder er ikke ens tilrettelæg aktiviteter efter virksomhedernes behov! Virksomheder er ikke homogene og har derfor ikke homogene behov, hvilket kan give vanskeligheder ift. at tilbyde kompetenceudvikling og andre ydelser, idet ikke alle virksomheder vil have brug for den samme assistance, og at det samtidigt ikke er muligt at imødekomme alles behov. Kompetenceudvikling skal have fokus at være praktisk anvendeligt og ikke være for abstrakt. Primo marts 2012 blev dele af projektet overdraget til Campus Bornholm: kompetenceregistreringsværktøjet, KFB platformen samt anbefalinger til kursusaktivitet. Det igangværende projekt Comfortness Bornholm bygger netop på anbefalingerne om fokus på praktisk anvendelighed, som det er rost for. Uddannelse af grønne håndværkere Konkret er der udviklet en særlig energirenoverings-uddannelse til de bornholmske håndværkere. Gennem hustandsbesøg tilbydes borgerne individuelle vurderinger af potentialet for at iværksætte miljørigtige forbedringer i boligen. Godt 40 er uddannet som energivejledere og ca. 150 håndværkere har gennemført uddannelsen. 25 virksomheder er på Den grønne liste. Dvs. at både mester og svende har gennemgået uddannelsen. Projektet effektvurderes primo 2014 af LB Analyse. 17

18 Bornholm som grøn test-ø Indsatsområdet bygger på efterspørgselsstimulering for at dyrke et nyt forretningsområde. Internt på Bornholm såvel med eksport for øje. Væksthus Hovedstadsregionens arbejde med facillitering af testmiljø i vaskeribranchen og BCB s ledende rolle i dannelsen af Energi Udvikling Bornholm er gode eksempler på kommerciel og institutionel forankring. Især BCB har fungeret som den primære drivkraft bag de aktiviteter der skal realisere visionen i brandingstrategien Bright Green Island. Det er bl.a. foregået ved at ændre bornholmernes holdninger til klimaudfordringen og samtidig forsøg med at tiltrække internationale projekter og samarbejder til Bornholm. De strategiske målsætninger for dette indsatsområde, er: Øget værdiskabelse 18 Øget antal Clean Tech virksomheder Øget produktudvikling/innovation Øget systemeksport Nedbringelse af CO 2 udledning Øget uafhængighed af fossile brændstoffer Økonomisk input: 84,9 mio. kroner; her kom pengene fra: Vækstforums puljer: 33,2 mio. kroner Privat finansiering: 27,7 mio. kroner Øvrige finansieringskilder, samlet: 16,6 mio. kr. Statslig medfinansiering: 5,3 mio. kroner Anden offentlig: 1,6 mio. kroner LAG Bornholm: 0,5 mio. kroner Udmøntning af midlerne; Pengene blev givet til (inkl. eget bidrag): Hotel Ryttergården: 53 mio. kroner Business Center Bornholm (BCB): 20,3 mio. kroner Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR): 2,8 mio. kroner Campus Bornholm 1 mio. kroner

19 Øvrige: 7,8 mio. kroner Typer af indsatser: Forberedende udviklingsprojekter: 21,8 mio. kroner Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år): 1 mio. kroner Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år): 55,4 mio. kroner Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år): 5,6 mio. kroner Udvikling af rammevilkår: 1 mio. kroner Nedenfor er givet eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. Green Solution House (Direkte virksomhedsudvikling) Markedsanalysen Bornholm som konference Ø blev præsenteret på Vækstforums møde i marts som gav grønt lys for at fortsætte arbejdet med BCB i projekt "Green Solution House - Fase 2" - udarbejdelse af forretningsplan og prospekt (2009). Det blev til yderligere projektforlængelse i Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House (2010) og selve etableringen af Green Solution House (2012). Green Solution House ventes at åbne i Projektet forventes at skabe 40 årsværk inden for byggesektoren i byggeperioden. Og i driftsfasen forventes projektet at skabe permanente helårsjobs i turistbranchen. Arbejdspladserne forventes dels i Green Solution House og dels i den tilknyttede overnatningssektor på Bornholm grundet den øgede møde- og konferenceaktivitet i Green Solution House, der ikke kan dække behovet for overnatninger ved større konferencer. Bright Green Campus (Udvikling af rammebetingelser) Projekt Bright Green Campus er et forsøg på at styrke visionen om et økologisk bæredygtigt Bornholm. Livscyklusanalyser inddrages i undervisningen på HHX og HTX, så eleverne lærer at kortlægge bornholmske virksomheders produkters og serviceydelsers miljøpåvirkning. Der skabes således synergi mellem de pågældende uddannelsesretninger og det bornholmske erhvervsliv. Projektets forventede mål er, at der etableres kontakt til syv bornholmske virksomheder og udarbejdes minimum syv livcyklusanalyser. Derudover vil livscyklusanalyser blive etableret som en fast del af undervisningen og anvendt i praksis på HHX og HTX på Campus Bornholm. Projektet afsluttes medio

20 Bornholm som oplevelses-ø Indsatsområdet bygger videre på det bornholmske image som ferie og oplevelses-ø, der i høj grad tager afsæt i naturgivne og stedbundne forhold, der har gjort Bornholm til en attraktiv feriedestination. Turisme betyder meget for det bornholmske arbejdsmarked. Omtrent 10 % er ansat i turismerelaterede virksomheder. Desværre er der stor forskel på beskæftigelsen i hhv. høj- og lavsæson. Vækstforum har støttet en bred vifte af projekter under dette indsatsområde: Events, teknologi til formidling og salg af oplevelser, netværksdannelse, analyseværktøj, foranalyser og beslutningsgrundlag og udviklingskontrakter med erhvervsfremmeaktører. De strategiske målsætninger for dette indsatsområde, er: Udvidelse af højsæsonen Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende Økonomisk bæredygtige helårsattraktioner Bevarelse og skabelse sf nye, attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien Øget synlighed/tilgængelighed af bornholmske oplevelsesprodukter Øget salg af bornholmske oplevelsesprodukter Økonomisk input: 132 mio. kroner; Her kom pengene fra: Vækstforums puljer: 34,8 mio. kroner Statslig medfinansiering: 23, 6 mio. kroner Grøn vækst-puljen: 26 mio. kroner LAG Bornholm: 5,5 mio. kroner Anden offentlig medfinansiering: 4,3 mio. kroner Kommunale tilskud: 3 mio. kroner Privat egenfinansiering/sponsorer etc.: 35,6 mio. kroner Øvrige: 1,2 mio. kroner 20

21 Udmøntning af midlerne; Pengene blev givet til (inkl. eget bidrag): BRK (Teknik og Miljø, Regional Udvikling): 75 mio. kroner Teknologisk Institut (DANVIFO): 10 mio. kroner Destination Bornholm: 26 mio. kroner Bornholms Kunstmuseum: 5,2 mio. kroner Business Center Bornholm: 3,5 mio. kroner ACAB: 2,4 mio. kroner Svanens Venner: 2 mio. kroner Bornholms middelaldercenter: 1 mio. kroner Øvrige: 7 mio. kroner Typer af indsatser: Forberedende indsats: 13,5 mio. kroner 0-1 år: Efterspørgselsstimulering: 84,2 mio. kroner 1-3 år: Direkte virksomhedsudvikling: 9,9 mio. kroner 3-10 år: Udvikling af rammevilkår: 1 mio. kroner Udviklingskontrakter: 23,8 mio. kroner På de næste sider er givet eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. Reason to go-arrangementer Folkemødet, større sportsarrangementer som Handicap Golf, og Bornholms Biennals som European Glass Context er alle arrangementer, der er henvendt til en forholdsvis snæver og i nogle tilfælde international målgruppe. Arrangementerne er reason to go. Dvs. var arrangementet ikke blevet til noget, var der ikke kommet nogle kunder gæster til Bornholm. De kunstarrangementer, som Bornholms Kunstmuseum stod bag, vurderes af projektlederen, at have gjort indtryk i faglige kredse i Europa, Australien og særligt i USA, som en manifestation af de aktuelle strømninger og diversiteten inden for dette specifikke fagområde i Europa. En mulig bi-effekt kan være, at arrangementet vil 21

22 styrke kendskabet til Danmarks Designskoles afdeling i Nexø (Glas- og Keramikskolen) og dermed tilgangen af elever fra hele landet/verden. Folkemødet Folkemødet er på få år blevet en tradition og kendt vidt og bredt som hele Danmarks Politikerfestival en ø-lejr for demokrati og debat. Med den tilbagevendende firedages event i midten af juni, er det lykkedes at forlænge højsæsonen, således at priser på overnatningens kapacitet er steget, som følge af udbud og efterspørgsel i disse dage. I 2013 bidrog Folkemødet til ekstra omsætning på Bornholm på 21,7 mio kr. iflg. CRTs beregninger og skøn. Derudover er medieomtalen af Folkemødet og Bornholm i artikler i lokale og nationale medier i maj og juni 2013 vurderet til en samlet annonceværdi af 83 mio. kr. iflg. Retrievers medieovervågning. Bornholms Kulturuge Bornholms Kulturuge er gennemført i uge 38 i september siden I dag er Bornholms Kulturuge et offentligt/privat samarbejde, der er kendetegnet ved bredt favnende event med stort set alle kunstformer repræsenteret. Under temaet KANT gennemførtes i alt 51 arrangementer under kulturugen i september modtog økonomisk tilskud. Til de arrangementer, som modtog støtte, blev der produceret kulturoplevelser for ca. 1,2 mio. kr., hvoraf Bornholms Kulturuge har bidraget med ca. halvdelen. Arrangørerne har således formået at hente et tilsvarende beløb som finansiering fra anden side i form af fondsbevillinger, sponsorater og billetindtægter. Hertil kommer så de 30 arrangementer, som selv har stået for hele finansieringen, men som er blevet markedsført gennem kulturugen. En evaluering af kulturugen i 2013 har vist: 22 at 3 ud af 5, der besøgte Bornholm i perioden for Kulturugen, i forvejen vidste, at der var Kulturuge. 19 % af de tilrejsende, som deltog i Kulturugen, siger, at Kulturugen havde afgørende betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. At andelen af udenøs gæster til de enkelte arrangementer er vokset fra 23 % i 2011 til 40 % i At mere end halvdelen af de tilrejsende, som deltog i Kulturugen, forventer at komme igen i At den økonomiske værdi af Kulturugen er opgjort til 3,9 mio. kr. i 2013 (2,6 mio. kr. i 2011)

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø

Bright Green Island. Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014. Bornholm, en grøn vækst ø Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst ø Erhvervs-ø Uddannelses-ø Grøn test-ø Oplevelses-ø Udgivet af Bornholms Vækstforum den xx.xx.2010

Læs mere

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005

Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Den regionaløkonomiske betydning af de videregående uddannelser på Bornholms Akademi 2000-2005 Del I: Registerbaseret statistik MARTS 2008 1 Baggrund De seneste 10-15 år har uddannelsestiltag været højt

Læs mere

Erhvervsudviklingsstrategi

Erhvervsudviklingsstrategi Bornholms Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Senest gemt: 20. september 2010 2 Indhold Forord... 4 Hvordan skabes økonomisk vækst og udvikling på Bornholm?... 6 Rammevilkår... 7 Vision og

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016

Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 ENERGI ERHVERV UDVIKLING INNOVATION VÆKST Skive Kommunes Erhvervspolitik 2013-2016 på vej mod mere vækst og udvikling Skive - det er RENT LIV 2013-2016 Skive - det er RENT LIV Indhold Vi vil skabe mere

Læs mere

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum

Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Rammebetingelser og udviklingsmuligheder for videregående uddannelse på Bornholm Analyse for Bornholms Vækstforum Præsentation på workshop om uddannelse på Bornholm Bornholms Akademi 23. april 2014 Agenda

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse

Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse Til: Fra: Bestyrelsen Administrationen Dato: 9. marts 2015 Støttemuligheder til erhvervsudvikling inden for genanvendelse På bestyrelsesmøde den 10. december 2014 udtrykte bestyrelsen ønske om at få oplyst

Læs mere

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014

Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Evaluering Comfortness Oplæg netværksmøde den 10 december2014 Anders Hedetoft (hedetoft@crt.dk) og Tage Petersen (tp@crt.dk), Center for Regional og Turismeforskning Hvad vil jeg tale om Erfaringer fra

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM

VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM VÆKST OG ERHVERVSUDVIKLING PÅ BORNHOLM INPUT TIL BORNHOLMS VÆKSTFORUMS ERHVERVSBIDRAG TIL EN NY VÆKST- OG UDVIKLINGSSTRATEGI FOR BORNHOLM V/KONTORCHEF SIGMUND LUBANSKI, ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTERIET ERHVERVS-

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER

SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER SÅDAN BRUGER DU INDIKATORERNE I REGIONALFONDSPROGRAMMET INNOVATIV OG BÆREDYGTIG VÆKST I VIRKSOMHEDER Version 2 Erhvervsstyrelsen, 13. oktober 2014 1 Sådan bruger du indikatorerne i regionalfondsprogrammet

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020.

Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Strategi for gartneribrugets fonde 2014-2020. Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl. Fondenes

Læs mere

Copenhagen EU Office

Copenhagen EU Office Copenhagen EU Office Et nyt tilbud for hovedstadsregionens kommuner og virksomheder v. Chefkonsulent Henrik Madsen Region Hovedstaden 4. december 2014 Greater Copenhagen hele Danmarks hovedstad Copenhagen-metropolen

Læs mere

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter

Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter August 2014 Indkaldelse af tilbud på Gap-analyse vedr. finansielle instrumenter De fem danske regioner indkalder hermed tilbud på gennemførelse af en gap-analyse vedr. finansielle instrumenter. Baggrund

Læs mere

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl

VÆKSTHUS SYDDANMARK. Gør udfordringer til muligheder. Peter Rosendahl VÆKSTHUS SYDDANMARK Gør udfordringer til muligheder Peter Rosendahl OPGAVE OG MÅLGRUPPE Målgruppen er virksomheder med høje vækstambitioner 20% Mindst 5 ansatte og ambition 20% årlig vækst 3 år i træk

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Direktørens beretning 2014

Direktørens beretning 2014 Jeg vil gerne starte med at sige, at jeg har glædet mig rigtig meget til denne dag. Glædet mig til igen at deltage i en generalforsamling, hvor mere end 200 lokale erhvervsfolk viser interesse og opbakning

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011

HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Bilag til Udviklingskontrakt mellem Bornholms Vækstforum/Bornholms Regionskommune og Bornholms Akademi HANDLINGSPLAN 2012 Samt status for perioden 2011 Indstillet af Bornholms Vækstforum den XX.XX.XXX

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af:

SPI. Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme. Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com. SPI er medfinancieret af: af: SPI Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme SPI er medfinancieret af: af: Copenhagen Capacity Nørregade 7B 1165 København K www.copcap.com Sammen styrker vi regionen Projekt SPI, Samarbejde om Proaktiv

Læs mere

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde

Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde Projekt BedreBolig Bornholm udvikling af et nyt offentligt-privat samarbejde BRK ansøger Vækstforum om et tilskud på maximalt kr. 461.250 af de Regionale Udviklingsmidler til medfinansiering af et et-årigt

Læs mere

Bornholm som praktikplads-test-ø

Bornholm som praktikplads-test-ø Bornholm som praktikplads-test-ø - en afgrænset region til afprøvning af forsøg med alternative praktikpladsmodeller. - en mulighed for at understøtte en massiv kompetenceudvikling af et erhvervsliv, hvor

Læs mere

Mangfoldighed en del af innovation

Mangfoldighed en del af innovation Mangfoldighed en del af innovation 1 DAMVAD kort fortalt København, Oslo Marked Akademiske partnere 40 medarbejdere 11% Økonom 32% Cand.merc 36% Naturvidenskab 3% 18% Statskundskab og samfundsvidenskab

Læs mere

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet

Bornholms Vækstforum. Handlingsplan 10. Fra strategi til mål. Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Bornholms Vækstforum Handlingsplan 10 Fra strategi til mål Det unikke Bornholm vækst via kreativitet og kvalitet Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 23. november 2009 Der er efterfølgende foretaget enkelte

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft

Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft Karin Topsø Larsen Anders Hedetoft 1 Viden fra andre erhvervsuddannelser og efteruddannelse Erhvervsudvalg/ brancheforeninger optaget af mangel på uddannet arbejdskraft, trods arbejdsløshed nu Efteruddannelsesudvalg

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt

BILAG TIL. UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt BILAG TIL UDBUD AF EKSTERN EVALUERING VEDR. KOMPETENCEFORSYNINGmidt NOVEMBER 2014 Indhold INDLEDNING... 3 PROJEKTBESKRIVELSE AF KOMPETENCEFORSYNINGmidt... 3 Udfordringer... 3 Baggrund... 4 Grundlag...

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

KICK-OFF-MØDE NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING NY BORNHOLMSK INNOVATIONSPLATFORM BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING FRA KL. 13-15 PÅ BRIGHT PARK SKIFT GEAR. KOM I GANG MED EN BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING. BLIV EN DEL AF BRIGHT GREEN ISLAND-VISIONEN.

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland

Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Styrket automatisering og digitalisering af små og mellemstore virksomheders produktionsprocesser. Danmark som Produktionsland Vicedirektør Anders Hoffmann Informationsmøde om den konkurrenceudsatte pulje

Læs mere

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler

Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Nyt erhvervspolitisk fokus Fra kontrakter til Vækstaftaler Vækstforum Sjælland vil styrke og fokusere den vækstpolitiske indsats, der er fastlagt i erhvervsudviklingsstrategien, så den i endnu højere grad

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 BILAG 3 13. juni 2013 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2014 Baggrund/Indledning Væksthusene er, som en del af aftalen fra 2009 mellem KL og regeringen om kommunernes overtagelse

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE

SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE SAMARBEJDSAFTALE 2015 MELLEM BUSINESS FREDERICIA OG FREDERICIA KOMMUNE Januar 2015 1. Aftalens parter Aftalens parter er Fredericia Kommune og Business Fredericia. 2. Formål Formålet med samarbejdsaftalen

Læs mere

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation

Masterclass i 2013. Tænk ud af boksen Idégenerering. Oplevelsesøkonomi. Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Masterclass i 2013 Tænk ud af boksen Idégenerering Oplevelsesøkonomi Design din egen forretningsmodel Brugerdreven Innovation Kort Om RUC MasterClass Kontakt Berit Nørgaard Olesen beritn@ruc.dk - Tilmelding

Læs mere

Funktionelle erhvervsregioner

Funktionelle erhvervsregioner Funktionelle erhvervsregioner Når kommuner arbejder på tværs af grænser: International frem for sognebaseret vækstkultur KL s Erhvervstemadag 13. september 2013 v/ Gregers André Pilgaard og Jan Beyer Schmidt-Sørensen,

Læs mere

Vækstfabrikkerne Version 2.0

Vækstfabrikkerne Version 2.0 Vækstfabrikkerne Version 2.0 Dette dokument har til formål kort at opsummere status på Vækstfabrik-projektet samt den overordnede strategi og økonomi bag det kommende Vækstfabrikkerne 2.0 projekt. Udover

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER

3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER 3 KONCEPTER ØGET AFSÆTNING I SMÅ OG MELLEMSTORE FØDEVAREVIRKSOMHEDER Med økonomisk opbakning fra EU s Regionalfond og Region Sjælland har CAPNOVA, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet taget temperaturen

Læs mere

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop

Fynsregionen og Odense regionale strategier. v/chefarkitekt Jannik Nyrop v/chefarkitekt Jannik Nyrop Faktorer der afgør byers/regioners vækst Tilgængelighed til infrastruktur Adgang til veluddannet arbejdskraft, hvis kvalifikationsniveau sikres af kreativ og kvantitativ højere

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Cleantechdag 15.3.2010

Cleantechdag 15.3.2010 Cleantechdag 15.3.2010 Dagens Program 10.00 Nye virksomheder i Cleantech Partnerskab 10.30 Hvordan får Cleantech virksomheder de bedste muligheder? 11.00 Copenhagen Cleantech Cluster 11.30 Gate 21 11.45

Læs mere

Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012

Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012 Destination Bornholm Jubilæumsskrift 1992-2012 Denne rapport markerer 20-året for Destination Bornholms eksistens, og den udvikling selskabet har gennemgået. Jubilæumsskrift - Tilbageblik 1992-2012 Jubilæumsskrift

Læs mere

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015

TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 VÆKSTHUS SYDDANMARKS TILBUD OG PROGRAMMER I 2015 SKAB VÆKST MED PROFESSIONEL BESTYRELSE. 5. MAJ 2015. VÆKSTHUSENE Gør udfordringer til muligheder PROGRAM FOR DAGEN 1. 15.00. Velkomst og introduktion til

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark

Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Værdien af netværk v/direktør Bolette van Ingen Bro, Cluster Excellence Denmark Klynger og netværk Den praktiske tilgang, skaber det værdi og Hvorfor er der kommet fokus på det nu? National strategi for

Læs mere

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008

Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet. Handlingsplan 2008 Det unikke Bornholm Vækst via kreativitet og kvalitet Handlingsplan 2008 Bornholms Vækstforum Vedtaget den 12. december 2007 1 Sekretariatet for Bornholms Vækstforum Bornholms Regionskommune/Regional Udvikling

Læs mere

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå

Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Internationalisering i SMV ere Hvordan kan Væksthuset bistå Regeringens strategi Virksomheder V V Æ V Æ K V Æ K S V Æ K S T 2015 Virksomhedernes udfordringer Fald i Industrieksporten på +16% fra jan 2008

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014

FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL. 9. april 2014 FRA KONCEPT TIL SALG I DANSK DETAIL HANDEL 9. april 2014 PROGRAM Udvikling i arbejdspladser og produktivitet i Region Nordjylland Formål med Nordjysk FødevareErhverv Formål Skabe grundlag for større sammenhængskraft

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Referat af centerrådsmøde

Referat af centerrådsmøde Referat af centerrådsmøde Den 19. september 2012 kl. 14.00 til 15.00 hos Selandia-CEU Deltagere: Flemming Lassen, EUC NVS/3F Henrik Andersen, Selandia CEU/Dansk Byggeri Jørgen Kay, VUC VSS Lars Thore Jensen,

Læs mere

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution

Operatør. Til at udvikle initiativet. Rethink Business : Design for disassembly. Join the Circular Economy Revolution Operatør Til at udvikle initiativet Rethink Business : Design for disassembly Join the Circular Economy Revolution Vækstforums strategiske indsatsområde Energi og Miljø Region Midtjylland Vækstforum Regional

Læs mere

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014

OPI Lab - Open Innovation. 27. maj 2014 OPI Lab - Open Innovation 27. maj 2014 Dorte Eg Auerbach Projektleder Vækstkonsulent VelfærdsPartnerskaber Væksthus Syddanmark 2 Vores vision og mission Vores mission Væksthus Syddanmarks mission er at

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020

1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER. Randers Kommune - Visionsproces 2020 1.4 VIDEN, VÆKST OG VIRKSOMHEDER Randers Kommune - Visionsproces 2020 Viden, vækst og virksomheder Her beskrives en række udfordringer på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet Færre beskæftigede i industrien,

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00

Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen. torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Møde i Teknologisk Instituts HACCP-erfagruppe for fiskebranchen torsdag den 5. december 2013 kl. 9.30- ca. 15.00 Indlæg v. Hans Henrik Bruhn, Nordjysk FødevareErhverv Projekt Fødevareindsatsen - et unikt

Læs mere

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.

Prognose for mangel på ingeniører og scient.er. Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient. Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ingeniører og scient.er frem mod 2020 August 2011 2 Prognose for mangel på ingeniører og scient.er Resume Ingeniørforeningen

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere