Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Effektvurdering. af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden 2007-2013"

Transkript

1 Effektvurdering af Bornholms Vækstforums strategiske indsatser i perioden

2 Indhold Indledning... 3 Bornholm som erhvervs-ø Bornholm som uddannelses-ø Bornholm som grøn test-ø Bornholm som oplevelses-ø Vurdering og anbefaling Udarbejdet af Vækstforumsekretariatet afsluttet marts

3 Indledning Samlet set konkluderes det i Erhvervsstyrelsens kvantitative effektmåling af Bornholms Vækstforums strategiske satsninger, der er medfinansieret af den europæiske strukturfond, at: Deltagervirksomhederne har oplevet en positiv udvikling i såvel beskæftigelse som omsætning i Den positive beskæftigelsesudvikling delvist kan tilskrives den bornholmske strukturfondsindsats. At der ikke er tegn på omsætningseffekter (endnu). Selvom effektmålingen påviser disse effekter kan vi ikke løbe fra, at dokumentationen for opfyldelsen af de strategiske målsætninger er en udfordring. Det kan skyldes to ting: A) At de rette data ikke er til stede, eller B) At målopfyldelse ikke har fundet sted. I realiteten er der nok tale om en kombination af begge forhold. Vækstforum begyndte sin første periode ( ) i en tid, hvor mangel på kvalificeret arbejdskraft syntes at være den største udfordring, men sluttede i en tid, der blev præget af en finansiel krise af historiske dimensioner. Perioden har lært os, at det bornholmske erhvervsliv på godt og ondt er integreret i den åbne globaliserede markedsøkonomi og at såvel en høj- som en lavkonjunktur derfor også kan mærkes på Bornholm. Udfordringen for Vækstforum består i, at støtte erhvervslivet i de skiftende behov, som den aktuelle situation fordrer. Konkret er der nedlagt knap jobs på Bornholm i perioden (1.424 jobs i det private erhvervsliv og 551 jobs i den offentlige sektor = 1.975) 1 hvilket svarer til en nedgang på ca. 10 % i løbet seks år. 1 Statistikbanken, Danmarks Statistik, RASA11 3

4 I denne kontekst er det imponerende, at der kan dokumenteres en fremgang i beskæftigelsen blandt de virksomheder, der har deltaget i en eller flere indsatser, som Bornholms Vækstforum har givet økonomisk støtte til. Figur 1: Det er særligt i de virksomheder der er tilknyttet de strategiske satsninger inden for Bornholm som oplevelses-ø, der har oplevet fremgang i beskæftigelsen. Indsatser Der er givet tilskud til en bred vifte af større eller mindre projekter der dækker to strategi-perioder: Det unikke Bornholm, vækst via kvalitet og kreativitet ( ) samt Bright Green Island - Bornholm, en grøn vækst-ø ( ). Begge strategier bygger på visionen om at fremme væksten i bornholmske virksomheder ved at tilbyde ledelse, medarbejdere og ledige nye indsigter, bedre kompetencer samt mulighed for at investere i nyere produktionsfaciliteter. 4

5 I alt er der siden 2007 indstillet midler ca. 195 mio. kr. og omsat for mere end 500 mio. kroner til godt 100 større eller mindre projekter og indsatser 2 inden for rammerne af Vækstforums erhvervsudviklingsstrategier. Projekterne har spændt ganske bredt over virkemidler og forventede effekter, og har derfor været noget udfordrende at placere i meningsfulde aggregeringer. Projekterne har hver især sigtet smalt, men tilsammen er der sigtet bredt. Projekterne spænder over foranalyser, tilflytterkampagner og markedsføringsaktiviteter, store og små events, investeringer i innovationsprojekter, i produktions- og i testfaciliteter, udvikling af uddannelser, udvikling af klynger, opførelse af bygninger og meget mere. Dertil kommer udviklingskontrakter med Vækstforums operatører Business Center Bornholm (BCB), Destination Bornholm og Bornholms Akademi, som varetager en lang række offentligt/private samarbejdsprojekter. På trods af denne diversitet, kan projekterne med nogen tilsnigelse inddeles i to kategorier: A) udvikling af nye metoder og redskaber, der kan føre til en indsats eller B) anvendelse af kendte metoder og redskaber, der leder til konkrete resultater. Sammenlagt er 65 % af midlerne anvendt på projekter hvor hovedvægten ligger indenfor anvendelse af kendte metoder og redskaber, mens 15 % er anvendt til forberedende indsatser. Operatørkontrakterne, der finansieres via de regionale udviklingsmidler, tegner sig for de resterende 20 % af de samlede midler. 2 Herunder udviklingsaftaler med de lokale erhvervsfremmeoperatører Business Center Bornholm og Destination Bornholm, samt med Væksthus Hovedstadseregionen om udvikling af erhvervsklynger på Bornholm. 5

6 Typen af kortsigtet resultat og langsigtet effekt er naturligvis afhængig af indsatsens egenskab, samt hos hvem indsatsen er forankret. Der er i perioden indstillet midler 3 for 195 mio. kroner, der fordeler sig blandt følgende grupper af modtagere: 20 % af midlerne (38,5 mio. kr.) er gået direkte til erhvervslivet til især anvendelse af ny teknologi og innovationsprojekter der har forbedret konkurrenceevnen. 45 % (88,3 mio. kr.)er gået til erhvervsfremmeprojekter gennem BCB, Destination Bornholm og Væksthus Hovedstadsregionen. 5 % til udvikling i kulturinstitutioner (10,2 mio. kr.) herunder opførelse af det nye, regionale madkulturhus ved Melstedgård i Gudhjem. 9 % (18 mio. kr.) er anvendt til forbedring af erhvervslivets rammevilkår gennem udvikling og gennemførelse af uddannelser og kurser i Campus Bornholm, Bornholms Akademi samt Center for Regional- og Turismeforskning. 16 % (30 mio. kr.) er gået til BRK primært til Uddannelse til alle, og en mindre del til udvikling af Folkemødet. De resterende 5 % (9,9 mio. kr.)er gået til interesseorganisationer, foreninger, mv. 3 Midler er fordelt på de regionale udviklingsmidler (76 mio. kr..), Den Europæiske Regionalfond (58 mio. kr.) og Den Europæiske Socialfond (61 mio. kr.). 6

7 Fordeling af vækstforums midler (RU, ERF og ESF) i pct. 5% 9% 5% 16% 20% 45% Direkte t. erhvervsliv Indirekte t. erhvervsliv Kulturinstitutioner Uddannelser og kurser BRK Øvr. Forkortelserne i figuren betyder: RU = regionale udviklingsmidler, ERF = Den Europæiske Regionalfond, ESF = Den Europæiske Socialfond. Vækstforum har fra begyndelsen ønsket en stærk erhvervsfremmeoperatør i BCB. Og det mål er i høj grad lykkedes. BCB har gennem konkrete handlingsplaner og specifikke projekter, arbejdet bredt med at skabe et dynamisk erhvervsklima på Bornholm gennem markedsføring, tilbud om kompetenceudvikling, netværksdannelse i ind- og udland, tilflytterservice, mm. I samarbejde med bl.a. Væksthus Hovedstadsregionen, har aktiviteterne især været fokuseret på at skærpe virksomhedernes fokus på nye markeder uden for Bornholm gennem nye relationer og samarbejder. De målbare effekter af denne satsning er dog endnu undervejs. Der er igangsat en evaluering af BCB s indsatser, der ventes afsluttet i løbet af foråret

8 Effekter Som nævnt i indledningen kan man ikke løbe fra, at effektvurderinger af offentlige strategiske indsatser, som dem vækstforaene bidrager med finansiering til, er særdeles vanskelige at udføre. I forbindelse med evalueringen af kommunalreformen har de danske vækstfora således måtte stå på mål for en kritisk debat om netop effekterne af de projekter, der er sat i værk for offentlige midler herunder midler fra EU s strukturfonde. Det er sket på trods af, at effektvurderinger ved hjælp af evalueringer og monitoreringer har været højt prioriteret i både det danske erhvervsfremmesystem og på Bornholm i de seneste år. Fx har de seks vækstfora med Erhvervsstyrelsen i spidsen gennemført en kvantitativ effektmåling af indsatserne. Metoden har dog enkelte metodiske begrænsninger, og langt fra alle effekter herunder den omfattende uddannelsesindsats registreres i systemet. Metoden vil fremover blive udviklet og anvendt til at dokumentere den kvantitativt målbare effekt af indsatserne. Danmarks Vækstråd vil i den kommende strukturfondsperiode få et større ansvar for at dokumenterer effekterne af de regionale vækstforas indsatser. Men det er vigtigt at understrege, at formålet med evalueringer ikke blot skal være at legitimere indsatsen. Derfor kan den kvantitative effektmonitorering ikke stå alene, men skal også suppleres med kvalitative evalueringer. Løbende evalueringer af projekter og indsatser har især til formål at bidrage til ny læring, der kan bidrage til bedre prioritering af midler og tilpasning af mål efter aktuelle behov i en omskiftelig verden. I det følgende gennemgås Bornholms Vækstforums fire strategiske indsatsområder, deres målsætning samt en opgørelse af : a) de økonomiske input (Vækstforums bidrag + øvrige), b) modtagerne af midlerne, og c) fordeling af typer af indsatser. I forhold til resultat/effektspørgsmålet beskrives enkelte cases i forhold til sandsynliggørelse af projekternes resultater og effekter i forhold til de strategiske målsætninger. 8

9 Figur 2: Generel model for effektkæden. Effekt er defineret som bidrag til de strategiske mål på samfundsniveau og således under indflydelse af øvrige forhold, som fx de økonomiske konjunkturer. Typer af indsatser Der er naturligvis sammenhæng mellem indsatstype og forventet effekt. Indsatserne kan kategoriseres i forhold til a) hvilke forventede effekter der kan indtræffe, og b) hvornår disse forventes at kunne indtræffe. I forhold til denne effektvurdering, arbejdes der med følgende fire kategorier 4 af indsatser: Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år), som fx: o Info og markedsføring o Tiltrækning af begivenheder Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år), som fx: o Virksomhedsvejledning/rådgivning o Kompetenceudvikling o Innovation eller anvendelse af ny teknologi i én virksomhed o Iværksætteri 4 Opdelingen er udviklet af LB-Analyse på baggrund af evaluering af den samlede effekt af strukturfondene i Danmark. 9

10 Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år), som fx: o Klyngeudvikling o Ansættelse af højtuddannede o Innovationsindsats o Innovation i samarbejde mellem flere virksomheder Udvikling af rammebetingelser (forventet effekt 3-10 år), som fx: o Udvikling af nye uddannelser o Efteruddannelse af undervisere Dertil kommer udviklingskontrakter med Vækstforums operatører (BCB Destination Bornholm og Bornholms Akademi). 10

11 Bornholm som erhvervs-ø Indsatsområdet Bornholm som Erhvervs-ø har til formål at styrke den generelle erhvervsudvikling på Bornholm. Men det er især de virksomheder, der henvender sig til udenøs markeder, der er vækstforums målgruppe. Denne afgrænsning er for at undgå kanibalisering i kampen om de samme kunder på det begrænsede bornholmske marked. Turismevirksomheder og andre større virksomheder og institutioner, der bygger på en oplevelsesøkonomisk tilgang betragtes også som et ligeværdigt eksporterende erhverv. Indsatserne i dette område er hovedsageligt relateret til udvikling af virksomheders konkurrenceevne gennem optimering af produktionsapparatet. Derfor er nogle virksomheder, der ellers normalt forbindes med indsatsområdet Bornholm som oplevelses-ø medtaget i dette indsatsområde. De strategiske målsætninger for dette område er : Øget værdiskabelse Øget antal innovative virksomheder Øget overlevelsesrate for virksomheder Øget eksport og internationale samarbejder Øget antal jobs Økonomisk input = 133,6 mio. kroner; Her kom pengene fra: Private virksomheder: 52 mio. kroner Vækstforums puljer: 62,1 mio. kroner Andre offentlige puljer: 8,4 mio. kr. Real Dania: 5,7 mio. kroner Bornholms Erhvervsfond: 5,3 mio. kroner Udmøntning af midlerne; pengene blev givet til: Private virksomheder: 75,3 mio. kroner Erhvervsfremme operatører: 39,8 mio. kroner Offentlige virksomheder (inkl. erhvervsambassadør): 6,7 mio. kroner Kulturinstitutioner: 11,3 mio. kroner Private interesseorganisationer: 0,5 mio. kroner 11

12 Pengene blev brugt på disse typer af indsatser: Forberedende udviklingsprojekter: 13,3 mio. kroner Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år): 7,1 mio. kroner Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år): 81,9 mio. kroner Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år): 12 mio. kroner Udvikling af rammevilkår: 0 kroner Udviklingskontrakter med Business Center Bornholm ( ): 19,3 mio. kroner Nedenfor er givet eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. Direkte virksomhedsudvikling gennem tilskud til bornholmske virksomheder Vækstforum har indstillet regionalfondstilskud til 19 eksporterende bornholmske virksomheder siden 2007: Rø Holding ApS, LittleSmartThings, Laundry Logics ApS, Borntek Industri A/S, Buildadvisor, Hotel Ryttergården A/S, Fish Pro Denmark A.m.b.a., Ole Almeborg A/S, Hallegaard Pølsemageri, Hasle Refractories, Bornholms Valsemølle A/S, Sannes Familiecamping ApS, Bornholm's A/S, Møller Mouridsen ApS, Østbornholms Kutterservice ApS, Lehnsgaard/Den bornholmske sennepsabrik, Hotel Griffen, BornBioFuel, Karamel Kompagniet ApS og JF Kontor & Dataservice A/S. Selvom effekterne af denne type projekter er noget varieret, kan det sammenfattende konkluderes, at virksomhedernes konkurrenceevne inden for deres felt er væsentligt styrket. For at blive i den terminologi, der er anvendt i Vækstanalyse Bornholm 5, er virksomhederne et skridt nærmere fra blot at vil til potentielt at kan øge både medarbejderstaben og værdiskabelsen. Aktiviteter og virkemidler for at opnå denne konkurrencemæssige fordel, har spændt bredt over implementeringer af nye teknologier, der har minimeret produktionsomkostningerne til udvikling af nye produkter hvoraf nogle har ført til øget afsætning. Enkelte virksomheder har dog måttet opgive deres innovationsprojekter. 5 Analyse foretaget af Center for Regional- og Turismeforskning og Teknologisk Institut, sept

13 Turismevirksomhederne har generelt rapporteret om både øget salg og skabelse af nye jobs. Klyngeudvikling Projekt Klyngeudvikling Bornholm, der gennemføres af Væksthus Hovedstadsregionen, skal i projektperioden gennemføre 2-3 klyngeinnovationsforløb med fokus på salg/eksport og internationalisering inden for hvert af de tre klyngeuniverser på Bornholm; Grønt Teknologiunivers Bornholm, Fødevareunivers Bornholm, og Oplevelsesunivers Bornholm. Udfordringen i projektforløbet har fra begyndelsen været at bygge bro mellem på den ene side de lokale (klynge)virksomheder og deres vækstpotentiale i forhold til udenøs salg/eksport, og på den anden side afdække de potentielle afsætningsmuligheder uden for Bornholm/Danmark. For at udvikle og etablere denne brobygning er der igangsat to understøttende udviklingsspor: a) Udvikling af fælles afsætningsplatform for de bornholmske erhvervsklynger: etablering af en mere innovativ og konkurrencedygtig salgsplatform, bl.a. via en fælles bornholmsk webshop (www.bornholmbornholmbornholm.com) (eller bare 3XBornholm), der implementeres i april b) Internationalisering af bornholmske SMV ere gennem klyngesamarbejde i Østersøområdet: cluster-to-cluster collaboration via klyngeinitiativet Baltic Sea Cluster Development Centre (www.bscdc.org), der hidtil har afprøvet forskellige salgs- og produktudviklingssamarbejder inden for turisme og cleantech. Klyngeudvikling Bornholm har inden for Oplevelsesunivers Bornholm bistået Destination Bornholm med udvikling og udrulning af en ny turismestrategi for Bornholm; Inden for Fødevareunivers Bornholm etablerer Klyngeudvikling Bornholm i samarbejde med Bornholms Museum/Melstedgaard Danmarks første regionale madkulturhus, der skal være oplevelses- og udviklingscenter inden for mad- og fødevareproduktion på Bornholm. Inden for Grønt Teknologiunivers Bornholm har Klyngeudvikling Bornholm bistået med udviklingen af initiativet Bornholm som grønt testcenter for industriel vask. Der arbejdes nu videre med testcentret i et andet regi end Klyngeudvikling Bornholm. 13

14 Bornholm som uddannelses-ø Indsatsområdet sigter mod at opkvalificere den bornholmske arbejdsstyrke til at imødekomme morgendagens krav. Kvantitativ effektvurdering af indsatser rettet mod beskæftigede er traditionelt forbundet med metodiske udfordringer. Ideelt vil ny viden absorberes i virksomhedens organisation og således resultere i forbedring af konkurrenceevnen. Innovative processer kan imidlertid strækkes over flere år og være påvirket af utallige udefra kommende faktorer. Projekterne indenfor dette område fordeler sig groft sagt over to områder med forskellige typer effekter: a) Kompetenceudvikling af beskæftigede der ideelt vil kunne omsætte ny viden og indsigt til en kommerciel konkurrencemæssig fordel b) Kompetenceudvikling af ledige, der ideelt vil forbedre de personlige kompetencer og således mulighed for beskæftigelse c) Udvikling af bedre rammebetingelser for elever og studerende, der betyder, at flere fuldfører/flere opnår bedre udbytte end ellers Det er især indsatser der er støttet af Socialfonden, der er medtaget i effektvurderingen af dette indsatsområde. De strategiske målsætninger for dette område, er: 95 procent af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse inden 10 år efter grundskolen (baseret på Undervisningsministeriets (UVMs) profilmodel) 50 procent af en årgang gennemfører en videregående uddannelse inden 15 år efter grundskolen (baseret på UVMs profilmodel) Antallet af ufaglærte ledige og beskæftigede, der enten uddannes eller omskoles til faglærte, øges med 20 procent i forhold til 2010 niveau. 50 procent flere af øens virksomheder arbejder med strategisk kompetenceudvikling i forhold til 2010 niveau. Økonomisk input= 158 mio. kroner; her kom pengene fra: Deltagermedfinansiering: 45,8 mio. kroner Vækstforums puljer: 70 mio. kroner 14

15 Statslig medfinansiering: 10 mio. kroner Privat finansiering: 12,8 mio. kroner Anden offentlig: 7,5 mio. kroner Kommunal medfinansiering: 2,6 mio. kroner LAG Bornholm (Fiskeri): 0,9 mio. kroner Øvrige finansieringskilder, samlet: 8,4 mio. kr. Udmøntning af midlerne; pengene blev givet til (inkl. eget bidrag): Bornholms Regionskommune (BRK)(Jobcenter): 49,7 mio. kroner Business Center Bornholm (BCB): 37 mio. kroner Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR): 15 mio. kroner Campus Bornholm 14,7 mio. kroner Bornholms Sundheds- og Sygeplejeskole: 13,3 mio. kroner. CRT: 11,4 mio. kroner Natur Bornholm: 6,8 mio. kroner Bornholms Akademi: 3,5 mio. kroner Glas- og Keramikskolen: 0,9 mio. kroner Øvrige: ca. 5,7 mio. kroner Typer af indsatser: Forberedende udviklingsprojekter: 31,5 mio. kroner Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år): - Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år): 50 mio. kroner Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år): 8,1 mio. kroner Udvikling af rammevilkår: 65 mio. kroner Udviklingskontrakter med Bornholms Akademi ( ): 3,3 mio. kroner På de næste sider gives eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. 15

16 Uddannelse til alle Uddannelse til alle (UTA) Vækstforums største bevilling og uddannelsessatsning med et tilskud fra EU s Socialfond på knap 20 mio. kr. og et samlet budget på knap 50 mio. kroner. Projektet har det mål, at undersøge, afprøve og implementere nye samarbejdsrelationer og nye initiativer, der får flere unge til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Projektet har således favnet kapacitetsopbygning og nye samarbejdsformer blandt undervisere og elever i folkeskolerne, erhvervsskolen og gymnasiet inden om bl.a. matematik og IT-undervisning. UTA-projektet har bidraget til at ca. 87 % af de unge mellem årige er i gang med en uddannelse eller har afsluttet en uddannelse. For bare 2 år siden var det ca. 5 % point lavere. Kompetenceforum Bornholm Formålet med projekt Kompetenceforum Bornholm var at tilbyde kompetenceudvikling til jobaktive og ledige. Midlet var at give bornholmske virksomheder en enkelt indgang til strategisk kompetenceudvikling og uddannelsesplanlægning ved at samle rådgivning og vejledning om arbejdsmarkedsrettede uddannelser og efteruddannelse ét sted. 16

17 569 personer har været igennem et kursusforløb, heraf 95 ledige. 543 har deltaget i et kompetenceudviklingsprojekt, og 663 personer har deltaget i anden kompetenceudviklingsaktivitet. Dvs. i alt personer har opnået kompetenceudvikling og kompetenceløft. I evalueringsrapporten, der er udarbejdet af konsulentfirmaet Damvad, findes en række anbefalinger og konklusioner, bl.a.: Projektet er en succes forsæt! Projektet har bidraget til en opkvalificering af virksomheder og medarbejdere, som formentlig ellers ikke ville have foregået. Virksomheder er ikke ens tilrettelæg aktiviteter efter virksomhedernes behov! Virksomheder er ikke homogene og har derfor ikke homogene behov, hvilket kan give vanskeligheder ift. at tilbyde kompetenceudvikling og andre ydelser, idet ikke alle virksomheder vil have brug for den samme assistance, og at det samtidigt ikke er muligt at imødekomme alles behov. Kompetenceudvikling skal have fokus at være praktisk anvendeligt og ikke være for abstrakt. Primo marts 2012 blev dele af projektet overdraget til Campus Bornholm: kompetenceregistreringsværktøjet, KFB platformen samt anbefalinger til kursusaktivitet. Det igangværende projekt Comfortness Bornholm bygger netop på anbefalingerne om fokus på praktisk anvendelighed, som det er rost for. Uddannelse af grønne håndværkere Konkret er der udviklet en særlig energirenoverings-uddannelse til de bornholmske håndværkere. Gennem hustandsbesøg tilbydes borgerne individuelle vurderinger af potentialet for at iværksætte miljørigtige forbedringer i boligen. Godt 40 er uddannet som energivejledere og ca. 150 håndværkere har gennemført uddannelsen. 25 virksomheder er på Den grønne liste. Dvs. at både mester og svende har gennemgået uddannelsen. Projektet effektvurderes primo 2014 af LB Analyse. 17

18 Bornholm som grøn test-ø Indsatsområdet bygger på efterspørgselsstimulering for at dyrke et nyt forretningsområde. Internt på Bornholm såvel med eksport for øje. Væksthus Hovedstadsregionens arbejde med facillitering af testmiljø i vaskeribranchen og BCB s ledende rolle i dannelsen af Energi Udvikling Bornholm er gode eksempler på kommerciel og institutionel forankring. Især BCB har fungeret som den primære drivkraft bag de aktiviteter der skal realisere visionen i brandingstrategien Bright Green Island. Det er bl.a. foregået ved at ændre bornholmernes holdninger til klimaudfordringen og samtidig forsøg med at tiltrække internationale projekter og samarbejder til Bornholm. De strategiske målsætninger for dette indsatsområde, er: Øget værdiskabelse 18 Øget antal Clean Tech virksomheder Øget produktudvikling/innovation Øget systemeksport Nedbringelse af CO 2 udledning Øget uafhængighed af fossile brændstoffer Økonomisk input: 84,9 mio. kroner; her kom pengene fra: Vækstforums puljer: 33,2 mio. kroner Privat finansiering: 27,7 mio. kroner Øvrige finansieringskilder, samlet: 16,6 mio. kr. Statslig medfinansiering: 5,3 mio. kroner Anden offentlig: 1,6 mio. kroner LAG Bornholm: 0,5 mio. kroner Udmøntning af midlerne; Pengene blev givet til (inkl. eget bidrag): Hotel Ryttergården: 53 mio. kroner Business Center Bornholm (BCB): 20,3 mio. kroner Væksthus Hovedstadsregionen (VHHR): 2,8 mio. kroner Campus Bornholm 1 mio. kroner

19 Øvrige: 7,8 mio. kroner Typer af indsatser: Forberedende udviklingsprojekter: 21,8 mio. kroner Efterspørgselsstimulering (forventet effekt 0-1 år): 1 mio. kroner Direkte virksomhedsudvikling (forventet effekt 1-3 år): 55,4 mio. kroner Indirekte virksomhedsudvikling (forventet effekt 2-7 år): 5,6 mio. kroner Udvikling af rammevilkår: 1 mio. kroner Nedenfor er givet eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. Green Solution House (Direkte virksomhedsudvikling) Markedsanalysen Bornholm som konference Ø blev præsenteret på Vækstforums møde i marts som gav grønt lys for at fortsætte arbejdet med BCB i projekt "Green Solution House - Fase 2" - udarbejdelse af forretningsplan og prospekt (2009). Det blev til yderligere projektforlængelse i Projektchef til forlænget forprojekt vedr. etablering af Green Solution House (2010) og selve etableringen af Green Solution House (2012). Green Solution House ventes at åbne i Projektet forventes at skabe 40 årsværk inden for byggesektoren i byggeperioden. Og i driftsfasen forventes projektet at skabe permanente helårsjobs i turistbranchen. Arbejdspladserne forventes dels i Green Solution House og dels i den tilknyttede overnatningssektor på Bornholm grundet den øgede møde- og konferenceaktivitet i Green Solution House, der ikke kan dække behovet for overnatninger ved større konferencer. Bright Green Campus (Udvikling af rammebetingelser) Projekt Bright Green Campus er et forsøg på at styrke visionen om et økologisk bæredygtigt Bornholm. Livscyklusanalyser inddrages i undervisningen på HHX og HTX, så eleverne lærer at kortlægge bornholmske virksomheders produkters og serviceydelsers miljøpåvirkning. Der skabes således synergi mellem de pågældende uddannelsesretninger og det bornholmske erhvervsliv. Projektets forventede mål er, at der etableres kontakt til syv bornholmske virksomheder og udarbejdes minimum syv livcyklusanalyser. Derudover vil livscyklusanalyser blive etableret som en fast del af undervisningen og anvendt i praksis på HHX og HTX på Campus Bornholm. Projektet afsluttes medio

20 Bornholm som oplevelses-ø Indsatsområdet bygger videre på det bornholmske image som ferie og oplevelses-ø, der i høj grad tager afsæt i naturgivne og stedbundne forhold, der har gjort Bornholm til en attraktiv feriedestination. Turisme betyder meget for det bornholmske arbejdsmarked. Omtrent 10 % er ansat i turismerelaterede virksomheder. Desværre er der stor forskel på beskæftigelsen i hhv. høj- og lavsæson. Vækstforum har støttet en bred vifte af projekter under dette indsatsområde: Events, teknologi til formidling og salg af oplevelser, netværksdannelse, analyseværktøj, foranalyser og beslutningsgrundlag og udviklingskontrakter med erhvervsfremmeaktører. De strategiske målsætninger for dette indsatsområde, er: Udvidelse af højsæsonen Flere turister, samt øget døgnforbrug pr. besøgende Økonomisk bæredygtige helårsattraktioner Bevarelse og skabelse sf nye, attraktive jobs inden for oplevelsesøkonomien Øget synlighed/tilgængelighed af bornholmske oplevelsesprodukter Øget salg af bornholmske oplevelsesprodukter Økonomisk input: 132 mio. kroner; Her kom pengene fra: Vækstforums puljer: 34,8 mio. kroner Statslig medfinansiering: 23, 6 mio. kroner Grøn vækst-puljen: 26 mio. kroner LAG Bornholm: 5,5 mio. kroner Anden offentlig medfinansiering: 4,3 mio. kroner Kommunale tilskud: 3 mio. kroner Privat egenfinansiering/sponsorer etc.: 35,6 mio. kroner Øvrige: 1,2 mio. kroner 20

21 Udmøntning af midlerne; Pengene blev givet til (inkl. eget bidrag): BRK (Teknik og Miljø, Regional Udvikling): 75 mio. kroner Teknologisk Institut (DANVIFO): 10 mio. kroner Destination Bornholm: 26 mio. kroner Bornholms Kunstmuseum: 5,2 mio. kroner Business Center Bornholm: 3,5 mio. kroner ACAB: 2,4 mio. kroner Svanens Venner: 2 mio. kroner Bornholms middelaldercenter: 1 mio. kroner Øvrige: 7 mio. kroner Typer af indsatser: Forberedende indsats: 13,5 mio. kroner 0-1 år: Efterspørgselsstimulering: 84,2 mio. kroner 1-3 år: Direkte virksomhedsudvikling: 9,9 mio. kroner 3-10 år: Udvikling af rammevilkår: 1 mio. kroner Udviklingskontrakter: 23,8 mio. kroner På de næste sider er givet eksempler på sammenhængen mellem virkemidler og effekter. Reason to go-arrangementer Folkemødet, større sportsarrangementer som Handicap Golf, og Bornholms Biennals som European Glass Context er alle arrangementer, der er henvendt til en forholdsvis snæver og i nogle tilfælde international målgruppe. Arrangementerne er reason to go. Dvs. var arrangementet ikke blevet til noget, var der ikke kommet nogle kunder gæster til Bornholm. De kunstarrangementer, som Bornholms Kunstmuseum stod bag, vurderes af projektlederen, at have gjort indtryk i faglige kredse i Europa, Australien og særligt i USA, som en manifestation af de aktuelle strømninger og diversiteten inden for dette specifikke fagområde i Europa. En mulig bi-effekt kan være, at arrangementet vil 21

22 styrke kendskabet til Danmarks Designskoles afdeling i Nexø (Glas- og Keramikskolen) og dermed tilgangen af elever fra hele landet/verden. Folkemødet Folkemødet er på få år blevet en tradition og kendt vidt og bredt som hele Danmarks Politikerfestival en ø-lejr for demokrati og debat. Med den tilbagevendende firedages event i midten af juni, er det lykkedes at forlænge højsæsonen, således at priser på overnatningens kapacitet er steget, som følge af udbud og efterspørgsel i disse dage. I 2013 bidrog Folkemødet til ekstra omsætning på Bornholm på 21,7 mio kr. iflg. CRTs beregninger og skøn. Derudover er medieomtalen af Folkemødet og Bornholm i artikler i lokale og nationale medier i maj og juni 2013 vurderet til en samlet annonceværdi af 83 mio. kr. iflg. Retrievers medieovervågning. Bornholms Kulturuge Bornholms Kulturuge er gennemført i uge 38 i september siden I dag er Bornholms Kulturuge et offentligt/privat samarbejde, der er kendetegnet ved bredt favnende event med stort set alle kunstformer repræsenteret. Under temaet KANT gennemførtes i alt 51 arrangementer under kulturugen i september modtog økonomisk tilskud. Til de arrangementer, som modtog støtte, blev der produceret kulturoplevelser for ca. 1,2 mio. kr., hvoraf Bornholms Kulturuge har bidraget med ca. halvdelen. Arrangørerne har således formået at hente et tilsvarende beløb som finansiering fra anden side i form af fondsbevillinger, sponsorater og billetindtægter. Hertil kommer så de 30 arrangementer, som selv har stået for hele finansieringen, men som er blevet markedsført gennem kulturugen. En evaluering af kulturugen i 2013 har vist: 22 at 3 ud af 5, der besøgte Bornholm i perioden for Kulturugen, i forvejen vidste, at der var Kulturuge. 19 % af de tilrejsende, som deltog i Kulturugen, siger, at Kulturugen havde afgørende betydning for beslutningen om at tage til Bornholm. At andelen af udenøs gæster til de enkelte arrangementer er vokset fra 23 % i 2011 til 40 % i At mere end halvdelen af de tilrejsende, som deltog i Kulturugen, forventer at komme igen i At den økonomiske værdi af Kulturugen er opgjort til 3,9 mio. kr. i 2013 (2,6 mio. kr. i 2011)

Handlingsplan

Handlingsplan Bornholms Vækstforums splan 2011 2012 på aktiviteter November 2011 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø splan 2011-2012 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011

Læs mere

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll

Kort intro til Vækstforums arbejde. 31. marts Borgmester Winni Grosbøll Kort intro til Vækstforums arbejde 31. marts 2014 Borgmester Winni Grosbøll 1 Erhvervsfremmelov overordnet ramme Vækstforums opgaver: 1. Udarbejde de erhvervs- og vækstrettede dele af den regionale vækst-

Læs mere

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm

FAKTA OM BORNHOLM. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm FAKTA OM BORNHOLM 1. Socioøkonomiske karakteristika for Bornholm Bornholm har 41.303 indbyggere (1. jan. 2012). Indbyggertallet har været faldende de seneste år. I perioden 2011-2012 faldt indbyggertallet

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre, at det ikke blot

Læs mere

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum

Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum BORNHOLMS VÆKSTFORUM Landemærket 26 3700 Rønne Tlf.: 5692 0000 Fax: 5692 0001 E-mail: vaekstforum@brk.dk Kommunikationsstrategi for Bornholms Vækstforum Erhvervslivets vilje og evne til vækst er en grundforudsætning

Læs mere

Handlingsplan 2013 2014

Handlingsplan 2013 2014 Bornholms Vækstforum Handlingsplan 2013 2014 Inkl. status på handlingsplan 2011-2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø UDKAST Handlingsplan 2013-2014 vedtaget af Bornholms Vækstforum den 26.11.2012

Læs mere

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service

PAJ SYSTEMTEKNIK/POUL JESSEN. Sønderborg. Ingen partnere i projektet. Mekatronikklyngen, CVR.nr. XXXXXXXX. Velfærdsteknologi og service Bilag 25a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.799.264 kr. 1.799.264 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Stafet. Anbefalinger til det nye Bornholms Vækstforum, baseret på erfaringer fra perioden

Stafet. Anbefalinger til det nye Bornholms Vækstforum, baseret på erfaringer fra perioden Stafet Anbefalinger til det nye Bornholms Vækstforum, baseret på erfaringer fra perioden 2010-2013 Indhold 1) Anbefalinger til Vækstforum... 3 2) Behov og muligheder... 4 3) Konklusioner fra effektvurderingen

Læs mere

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer

2. Syddansk Vækstforum: Strategi og investeringer FAKTA OM REGION SYDDANMARK 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Syddanmark Region Syddanmark har i alt godt 1.201.000 indbyggere, og indbyggertallet har været relativt stabilt de seneste år. Beskæftigelsen

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Vedtaget af Bornholms Vækstforum den 4. april 2011 Journalnummer 24.10.00P00-0011 Yderlig information: Vækstforumsekretariatet

Læs mere

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016

Bornholm rigere på oplevelser. Bornholms turismestrategi 2013-2016 Bornholm rigere på oplevelser Bornholms turismestrategi 2013-2016 STRATEGI Bornholms nye turismestrategi tager over, hvor strategien fra 2006 slipper. Ambitionen med Bornholm I/S var at skabe grundlag

Læs mere

Handlingsplan 2011 2012

Handlingsplan 2011 2012 Forslag til Bilag til pkt. 6 Bornholms Vækstforum 4. april 2011 Bornholms Vækstforums Handlingsplan 2011 2012 Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Bright Green Island Bornholm en grøn vækst-ø Erhvervsudviklingsstrategien

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN

FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN FAKTA OM REGION HOVEDSTADEN 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Hovedstaden Region Hovedstaden har godt 1,7 mio. indbyggere, og indbyggertallet har været stigende de senere år. Beskæftigelsen

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Innovation, iværksætteri og talenter på ungdomsuddannelser Udfordring Den regionale vækst og udviklingsstrategi adresserer

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Fremtidige indsatser målrettet industrien. Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Fremtidige indsatser målrettet industrien Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Regeringens vækstpakke 2014 Danmark helt ud af krisen Eksempler på initiativer: Vækstprogram for små og mellemstore

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann

Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark. v/ vicedirektør Anders Hoffmann Registerbaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i Danmark v/ vicedirektør Anders Hoffmann Kort om strukturfondsindsatsen i Danmark DK har i 2007-2013 fået ca. ½ mia. kr. årligt

Læs mere

Rammer for handlingsplanen

Rammer for handlingsplanen Strategisk fokus for samarbejder Rammer for handlingsplanen Der er fire filtre, som alle skal være opfyldt for at et samarbejde kan udvikles. Hvis dette er opfyldt, kan et samarbejde påbegyndes, og her

Læs mere

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond

Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Velkommen til: Et arbejdsmarked for alle med EU s Socialfond Vingsted, 27. maj 2015 Det kan vi med Socialfonden Anders Hoffmann, Vejle, 27. maj 2015 Hvorfor investerer EU i social inklusion? Finans- og

Læs mere

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden

Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Ny erhvervsudviklingsstrategi for Region Hovedstaden Oplæg ved Jens Chr. Sørensen Møde i Vækstforum for Region Hovedstaden 8. september 2006 Oversigt over oplæg Hvad skal erhvervsudviklingsstrategien?

Læs mere

Evaluering af OPI i praksis

Evaluering af OPI i praksis Evaluering af OPI i praksis Oplæg på workshop om evaluering og effektvurdering af OPI projekter Odense, 11. april 2012 v/stefan Brendstrup, Partner, ph.d. Mit erfaringsgrundlag Eksempler på gennemførte

Læs mere

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi

Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi Notat om MEA Midtjysk ErhvervsudviklingsAkademi 22.9.215 Baggrund Iværksætter- og vækstpolitikken står i disse år over for en række store, spændende udfordringer. I Danmark starter hvert år mellem 17.

Læs mere

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber.

Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Informationsmøde om: Bred indsats for kvalificeret arbejdskraft - Vækstrettet kompetenceudvikling herunder branchepartnerskaber. Vejle, 4. april 2017 1 PROGRAM Velkomst og introduktion Flere veje til kvalificeret

Læs mere

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner

De regionale vækstforuminvesteringer hovedkonklusioner N O T A T De regionale vækstforuminvesteringer 2014 - hovedkonklusioner 1. Regionale investeringer i erhvervsudvikling for over 1,3 mia. kroner Regionerne og de regionale vækstfora har i 2014 været med

Læs mere

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941

www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Foreningen Event Bornholm www.eventbornholm.info Event Bornholm F.M.B.A. CVR-nummer 33756941 Musikklyngen Etableret t i april 2010 Del af Klyngeprojektet Videndeling d og gode idéer fra første møde Markedsføring,

Læs mere

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk

Væksthus Nordjylland. Væksthus Nordjylland Tlf. 70 21 08 08 www.vhnordjylland.dk Væksthus Nordjylland Business Region North Denmark Regionalt Vækstforum Væksthus Nordjylland EU-kontor Kommunal erhvervsservice Væksthus Nordjylland Væksthus Nordjylland holder til i NOVI Science Park,

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats

I aftalerne har regeringen og de regionale vækstfora sat en række fælles mål og oplistet områder, som parterne er enige om at gøre en særlig indsats 20. april 2010 Bilag 9c Status på arbejdet med regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 2007-09. 1. Baggrund Regeringen og de regionale vækstfora indgik i juni 2007 regionale partnerskabsaftaler

Læs mere

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering

Green Network. Dorthe Bramsen Clausen Vejle Kommune. Energi; energieffektivisering Bilag 26a Indstillingsskema til vækstforum Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 1.718.550 kr. 1.718.550 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet;

Annoncering efter ansøgninger Titel Indkaldelse af ansøgninger vedrørende aktivitet; Side 1 af 5 Annoncering efter er Titel Indkaldelse af er vedrørende aktivitet; Styrket regional indsats for erhvervsuddannelse for voksne i Region Sjælland (EUV for 25-30 årige) Udfordring For at kunne

Læs mere

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi

2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi 2011-2014 Erhvervsudviklingsstrategi Vækstforum Sjælland Region Sjælland Alléen 15 4180 Sorø Telefon 70 15 50 00 E-mail vaekstforum@regionsjaelland.dk www.regionsjaelland.dk Fotos: Jan Djenner Tryk: Glumsø

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm

Opgaver og mål for Business Center Bornholm Handlingsplan, 2016 Opgaver og mål for Business Center Bornholm Arbejdet i 2015 med at kortlægge og identificere virksomhedernes behov fortsætter ind i 2016. Fokuseringen i 2016 og fremad fortsætter med

Læs mere

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge.

Vedlagt er et for-projektoplæg til oprettelsen og udviklingen af Nordsjællands Maritime Klynge. København, d. 19. november, 2014 Kære Byråd v/borgmesteren i Halsnæs, Gribskov og Helsingør kommune. Ansøgning om støtte i 1 år, til at udvikle projektet: Nordsjællands Maritime Klynge (Maritime Cluster

Læs mere

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016

Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 Design Innovation Informationsmøde om kreativ vækst KEA 14. april 2016 THE EUROPEAN UNION The European Social Fund THE EUROPEAN UNION The European Regional Development Fund Investing in your future D2i

Læs mere

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland.

Monitoreringen og effektvurderingen omfatter kun strukturfondsprojekter og medtager ikke andre projekter igangsat af Vækstforum Midtjylland. Danmarks Statistik, regionerne, Bornholms regionskommune og Erhvervsstyrelsen har udviklet et værktøj, som gør det muligt at følge (monitorere) den faktiske udvikling i de virksomheder, der deltager i

Læs mere

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er

Bilag: Regionalfonden - programindhold. Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Bilag: Regionalfonden - programindhold Prioritet 1: Styrket innovation i SMV er Der er afsat ca. 17,2 mio. kr. (44% af midlerne) i perioden 2014-2020. Under indsatsområde 1 er der mulighed for at give

Læs mere

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i

Syddanmark. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark Sundheds- og Bæredygtig energi Oplevelseserhverv Klynger og spirende klynger DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden

Vedrørende dagsordenens pkt. 6. Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 20. april 2006 Vedrørende dagsordenens pkt. 6 /lnj-ebst Sammenfattende notat vedrørende EU-strukturfondsprogrammerne for perioden 2006-2013. Pr. 1. januar 2007 får de regionale vækstfora ansvaret for at

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder

1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder 1. Genbehandling - Samfundsansvar (CSR) i små og mellemstore virksomheder RESUMÉ Stamdata Journalnummer Ansøger: Indsatsområde Fokusområde: 2011-155143 Væksthus Nordjylland Virksomhedsrettet Kompetenceudvikling

Læs mere

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum

Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum Erhvervspartnerskab mellem Trekantområdet Danmark og Syddansk Vækstforum - en del af den Regionale Udviklingsaftale 2016-19 mellem Region Syddanmark, Trekantområdet Danmark og kommunerne Billund, Fredericia,

Læs mere

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik

Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Holbæk Kommunes erhvervs- og turismepolitik Indhold side 4 Forord side 6 Fremtidens udfordringer side 8 Udviklingsområder side 10 Etablerede virksomheder side 12 Turisme side 14 Iværksættere og iværksætterkultur

Læs mere

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020

KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 NOTAT KKR MIDTJYLLAND Den 16. september 2015 KKR Midtjyllands bemærkninger til udkast til Vækstplan 2016-2020 KKR Midtjylland har den 10. september 2015 drøftet første udkast til Vækstplan 2016-2020 Handlingsplan

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015

Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Opgaver og mål for Business Center Bornholm, 2015 Status, sept. 2015 Med Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2015-2020 Vilje til vækst er erhvervslivet sat i centrum for indsatsen. For at tydeliggøre,

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2856270 Indstilling: Indstilles til tilskud x Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia Projektets navn Innovation, iværksætteri

Læs mere

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518

Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Bilagsnotat til udviklingsprojekt Brevid 2852518 Indstilling: Indstilles til tilskud X Indstilles med forbehold Indstilles til afslag Projektdata: Ansøgers navn Selandia, Center for Erhvervsrettet uddannelse

Læs mere

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8

Indhold. Grundfortællingen 3. Bornholm nærhed i centrum 4. Målgrupper 6. Budskaber 8 1 2 Indhold Grundfortællingen 3 Bornholm nærhed i centrum 4 Målgrupper 6 Budskaber 8 3 Grundfortællingen Hvad er en grundfortælling? Grundfortællingen er det koncentrerede produkt af hovedbudskaberne om

Læs mere

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse

Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Kick off seminar - veucentre 29. januar 2010 Den regionale rolle ift. voksen- og efteruddannelse Dorte Stigaard Direktør Region Nordjylland Samspil mellem politikker og aktører Erhvervsudvikling Virksomheder,

Læs mere

Ny strukturfondsperiode 2014-2020

Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Ny strukturfondsperiode 2014-2020 Gete Villefrance e-mail: anna-gete.villefrance@ru.rm.dk www.regionmidtjylland.dk Processen 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinier DK s nationale reform program

Læs mere

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016

12. november Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 12. november 2015 Regional aftale for Væksthus Hovedstadsregionen 2016 Denne regionale aftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og KKR Hovedstaden er enslydende med den aftale, der indgås mellem KKR Sjælland

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation

Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Bilag 5A: Fælles nordjysk platform for sundheds- og velfærdsinnovation Hovedaktivitet 1. Virksomheds udvikling Et helt centralt element i at skabe bedre betingelser for udvikling handler om at skabe overblik

Læs mere

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland

BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND. 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland BILAG 5 FAKTA OM REGION MIDTJYLLAND 1. Socioøkonomiske karakteristika for Region Midtjylland Region Midtjylland har i alt ca. 1.267.000 indbyggere, og indbyggertallet har været svagt stigende de seneste

Læs mere

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi

Bilag 4a. Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi Bilag 4a Syddansk Vækstforum Erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 UDKAST 1 Forord (uddybes) Forord af formand for Syddansk Vækstforum, Carl Holst Vision 2020 Forretningsområder De strategiske mål 2 Potentialer

Læs mere

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø

Handlingsplan 11. Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum. Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bilag til Vækstforum Den 6/6-2011, pkt. 19 Handlingsplan 11 Business Center Bornholms operatøropgaver for Bornholms Vækstforum Bright Green Island Bornholm, en grøn vækst-ø Bornholms Vækstforum vedtog

Læs mere

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015

Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion. Vejle, 25. marts 2015 Infomøde om: - Pulje til Kvalificeret arbejdskraft - Pulje til Social inklusion Vejle, 25. marts 2015 1 PROGRAM 1. Velkomst 2. Vækstforum: Handlingsplan, mål og kriterier 3. Socialfonden 2014-20 rammer,

Læs mere

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen

KKR. En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen KKR HOVEDSTADEN En fokuseret vækstdagsorden for hovedstad s- regionen Hovedstadsregionen er Danmarks internationale metropol. Regionen tiltrækker hovedparten af de internationale investeringer i Danmark,

Læs mere

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer

Samlede godkendte initiativer fordelt på strategiens 5 temaer Marts 2010 Vækstforum Sjælland har igangsat rigtig mange aktiviteter siden starten af 2007. I alt er det blevet til 137 forskellige projekter, som strækker sig over alt fra bredere resultatkontrakter videre

Læs mere

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015

Alle fire projekter har søgt om forlængelse i perioden 1.jan til og med 31. dec. 2015 1. Genbehandling - Ansøgning om forlængelse af ungeindsats i 2015 RESUMÉ Vækstforum vedtog på sit møde d.19. juni at give eksisterende rammeprogrammer mulighed for at kunne finansieres frem til udgangen

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder Indholdsfortegnelse 9. november 215 /Brikam Sag Faktabaseret monitorering og effektvurdering af Vækstforum Midtjyllands indsatsområder 27-214 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 1 2. Energi og miljø... 5 3. Fødevarer...

Læs mere

Strategi og handlingsplan

Strategi og handlingsplan Strategi og handlingsplan Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling 2015-2016 Hvad er Business Region? Fælles om vækst og udvikling Lokale og regionale aktører har en stadig mere markant

Læs mere

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity.

Region Hovedstaden. Kontraktbilag 1. Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation for evaluering af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity. 1 1. Indledning Dette dokument indeholder kravspecifikation for indholdet i evalueringen

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder

14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder 14. Innovations- og fundraisingvejledning til mindre virksomheder Åbent Vækstforum Sjælland Brevid: 2562639 Resume CAPNOVA ansøger om tilskud til projektet Innovations- og fundraisingvejledning til mindre

Læs mere

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm

Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Stort overblik. Klare budskaber. Evaluering af Business Center Bornholm Fra hjertet Bornholm har Behov for ny vækstmodel; brændende platform Dygtige virksomheder; succes Industriel kerne (foruden landbrug/turisme);

Læs mere

Strategiske muligheder og anbefalinger

Strategiske muligheder og anbefalinger Strategiske muligheder og anbefalinger Bilag 3, til Region Nordjyllands Regionale Vækst og Udviklingsstrategi (REVUS) - 2015 til 2018. Indledning I dette bilag gives anvisninger til erhvervspolitiske handlinger

Læs mere

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg

Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune. Udviklingschef Mette Højborg Erhvervsservicedøgnet den 7. april Den kommunale indsats Herning Kommune Udviklingschef Mette Højborg Erhvervspolitikken Et velfungerende og konkurrencedygtigt erhvervsliv er en forudsætning for vores

Læs mere

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet

Sammensætning Medlemmerne af Det Nationale IT Kompetence Board skal bestå af folk med viden om og legitimitet indenfor IT arbejdsmarkedet En samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer IT Branchen, Prosa og IDA anbefaler, at der etableres en samlet strategi for Danmarks Digitale Kompetencer og nedsættes et Nationalt IT Kompetence Board,

Læs mere

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi

Redegørelse til Danmarks Vækstråd i forbindelse med høring af Region Hovedstadens og Vækstforum Hovedstadens regionale vækst- og udviklingsstrategi Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Att. Danmarks Vækstråd Telefon 38 66 50 00 Direkte 38665566 Fax 38 66 58 50 Web www.regionh.dk Ref.: 15002338 Dato: 22. april 2015 Redegørelse

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm

Bygge og anlægsbranchen på Bornholm Bygge og anlægsbranchen på Bornholm 26. maj 2014 Formål med undersøgelse: At fremskaffe faktuel viden om sektoren Kort og godt hvordan står det til med bygge- og anlægsområdet på Bornholm? Hvorledes er

Læs mere

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk

Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthus Nordjylland v/ John Windbirk Væksthusene i Danmark - Fakta I alt 5 Væksthuse i Danmark ét i hver region. Væksthus Nordjylland Væksthus Midtjylland Væksthus Syddanmark Væksthus Sjælland Væksthus

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER

EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENTS, DER ER VÆRD AT REJSE EFTER EVENT BORNHOLM F.M.B.A STRATEGI 2012-2015 UDARBEJDET I SAMARBEJDE MED VIBE - VIDENCENTER FOR BEGIVENHEDER & PANKOKE CONSULT DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB

Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Udviklingsprojekt CENTER FOR ART+TECH COPENHAGEN HUB Store potentialer i krydsfeltet mellem kunst og teknologi D.O.U.G. the drawing robot - Synkroniseret med menneskelig bevægelse Helsingør Kommunes Byråd

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere

Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere Nyuddannede i SMV erne - Skitse til drøftelse med partnere April 2015 Hvad ved vi om højtuddannede i SMV erne? Tre ud af fire private virksomheder i Danmark har færre end 10 ansatte. Af disse har 1 ud

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013)

Resultatkontrakt. mellem. Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd. (udarbejdet december 2013) Resultatkontrakt mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2014 (udarbejdet december 2013) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 2 Parterne 3 3 Vilkår 4 4 Indsatsområder 4 5 Mål 5 6 Økonomi 7 7 Kontrakt

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

Indstillingsskema til Vækstforum

Indstillingsskema til Vækstforum Indstillingsskema til Vækstforum Projekt We Know How You Grow With Less Energy 1. Indstilling: Ansøgt beløb Indstillet beløb Den Europæiske Socialfond Den Europæiske Regionalfond 7.149.841,25 kr. 7.149.841,25

Læs mere

Erhvervs- og turismestrategi

Erhvervs- og turismestrategi Januar 2016 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Erhvervs- og turismestrategi Introduktion Beskæftigelses-og erhvervsudvalget har i 2015 indsamlet input til en ny erhvervs- og turismestrategi. Erhvervs-

Læs mere

Bornholms vækstbarometer

Bornholms vækstbarometer Bornholms vækstbarometer Udviklingen - + Finanskrisescenarium 2016 baseret på data fra SAMK / LINE modellen Bornholms Vækstforum Marts 2009 Indhold Indledning... 3 Forbehold... 3 Beskæftigelsen... 4 Ledighedstal...

Læs mere