Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kultur- og fritidspolitik Handlinger 2015"

Transkript

1 Kultur- og fritidspolitik Handlinger Kultur- og udviklingsafdelingen 2014

2 Kultur- og fritidspolitikken for Norddjurs Kommune blev vedtaget af kommunalbestyrelsen den 21. august Politikken skal revideres i 2016, og indtil da skal der afholdes en årlig konference, hvor der gøres status og hvor der er dialog om fremtidige handlinger og tiltag. Konferencen for 2014 fandt sted den 6.november. Inden konferencen var samvirker m.fl. anmodet om at fremkomme med ideer til handlinger i Disse forslag blev gennemgået på konferencen, hvor der kom yderligere forslag til handlinger. Efterfølgende har Kultur- og udviklingsudvalget den 15. december 2014 besluttet, hvordan dette forløb skal resultere i konkrete handlinger i I det følgende er handlingerne opført efter de 4 målsætninger i politikken med tilhørende indsatsområder. Handlinger mærket med: = skal udføres, eller B = kan udføres. Handlingerne er desuden opført efter, om handlingerne effektueres af institutioner m.v. eksternt, eller om Norddjurs Kommune har ansvaret for effektuering af handlingerne. De handlinger, som Norddjurs Kommune ikke har ansvaret for, er ikke prioriterede. Efter kultur- og udviklingsudvalgets beslutning tager kultur- og udviklingsafdelingen initiativ til udførelse i Dette sker i samarbejde med eksterne samarbejdspartnere. I slutningen af 2015 får kultur- og udviklingsudvalget forelagt en evaluering af resultaterne af de gennemførte handlinger. 2

3 1. Børn og unge Der skal sættes fokus på kultur- og fritidslivets tilbud til børn og unge, som er fundamentet i kommunen. Der arbejdes på at kunne tilbyde et sjovt, sundt og udviklende idræts-, kultur- og fritidsliv sammen med andre. Det skal ske i samarbejde med de frivillige, ildsjæle, børnebyer, kulturskolen, skoler og professionelle kulturinstitutioner. Vi ønsker, at der er de bedste betingelser for at skabe aktive kulturog fritidsoplevelser. ktiviteter, der hele tiden er i forandring og tilpasses ønsker og behov. Indsatser: Ungemiljø / Campus Der skal arbejdes på at skabe et miljø for alle unge - et miljø udviklet af unge for unge. Rammerne for ungemiljø kan være sammensat af eksisterende og nye fysiske steder, hvor de unge kan samles og udvikle nye aktiviteter, netværke og bruge deres kompetencer i fællesskab. I Grenaa er der en geografisk sammenhæng mellem et ungemiljø og ungdomsuddannelserne og ungdomsskolen. Der skal derfor arbejdes med at udvikle ungemiljøet på tværs af de etablerede institutioner og ungegrupper, sådan at der bliver et stærkt ungdoms- og uddannelsesmiljø. Et element i dette er talentudvikling, der betyder, at flere unge får mulighed for at udvikle deres kreative og innovative potentialer. Børnekultur Der skal arbejdes på at skabe tværgående børnekulturaktiviteter i samarbejde med daginstitutioner, skoler, foreninger og institutioner. De mange kulturaktiviteter skal være en integreret del af børns og unges hverdag. Et tværgående samarbejde skal danne ramme for og bidrage til kulturelle fællesskaber. Fleksibilitet og bedre udnyttelse af eksisterende rammer skal give mulighed for at skabe nye tilbud til børn og unge, så flere får mulighed for at være aktive. Norddjurs Kommune: Emne 1. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra fritidslivet, fritidsrådet, Norddjurs Idrætsråd og Kulturelt Samvirke, der samarbejder med skolerne om kultur- og fritidslivets inddragelse i skolernes tilrettelæggelse af aktiviteter i eftermiddagstimerne i forbindelse med skolereformen. Formålet er samarbejde om aktiviteter, planlægning og gensidig inspiration. 3

4 2. Der sættes de kommende år øget fokus på talentudvikling af børn og unge, herunder gennem øget samarbejde mellem kulturaktører, kulturinstitutioner og kommunen. 3. Kulturministeriets nye strategier for børn og unge skal være med til at styrke børn og unges kulturelle dannelse, så de kan tage ansvar som demokratiske medborgere og verdensborgere i en verden i udvikling." lle børn, også dem der ellers ikke kommer på museum eller til musikundervisning, skal have mulighed for at møde kunst og kultur. Det er hovedformålet med Kulturministeriets børne- og ungestrategier Det begynder med børn og unge. Norddjurs Kommune arbejder på at realisere strategien i kommunen, herunder ved at søge andel i ministerielle puljer til formålet. Eksterne institutioner m.v.: De handlinger, som Norddjurs Kommune ikke har ansvaret for, er ikke prioriterede. Gammel Estrup Herregårdsmuseet: 1. Museet vi øge sit engagement i forhold til børnehavers, skolers, unges, men også plejecentres brug af museets skovarbejderhus, der skal fungere som formidlingsstation. 2. Museet arbejder hen mod en kommunal finansiering af de kommunale institutioners benyttelse af museets tilbud, herunder med transporttilskud. Desuden også støtte til børn og unge med offentlige transportmidler med det mål at fastholdelse og tiltrækning af højt uddannet arbejdskraft og stimulering af kommunens børn og unge med kulturtilbud. Kulturelt Samvirke: 1. Samvirket ønsker og tager initiativ til tæt dialog med kultur- og udviklingsudvalget om kulturens trivsel og udvikling i kommunen. Museum Østjylland: 1. Museet vil tilbyde rullende skoletjeneste, hvor formidlere med udgangspunkt i den lokale historie og aktuelle temaer i skolen kommer på skolen, daginstitutionen eller et udvalgt sted med historiske spor med formidling og aktiviteter. 4

5 Pavillonen: 1. Pavillonen ønsker at integrere Kulturskolen Norddjurs i Pavillonen, herunder skolens undervisningsaktiviteter i Grenaaområdet. Målet med dette partnerskab er også samarbejde om udvikling af talenter og aktiviteter i øvrigt. 2. Pavillonen arbejder fortsat på i samarbejde med Norddjurs Kommune at Pavillonen i 2017 kan opnå status som regionalt spillested. 2. Nye brugere Kultur- og fritidslivets tilbud bliver flittigt brugt at både børn, unge, voksne, og ældre borgere. Men det er målet, at endnu flere benytter sig af de tilbud, der er i kommunen, eller selv tager initiativ til at være aktive. Borgere, der i forvejen benytter kultur- og fritidslivet i én sammenhæng, skal inspireres til at få glæde af tilbuddene i en anden sammenhæng. Der er en gruppe borgere, som endnu ikke benytter faciliteterne og mulighederne i kommunen. Der skal derfor sættes fokus på, at udvikle både eksisterende og nye tilbud til disse grupper eller engagere dem i at skabe aktiviteter, som de synes, er spændende. Det tilstræbes, at kultur- og fritidslivets tilbud også kan skabe værdi hos både turister og potentielle tilflyttere. Indsatser Fleksible fysiske rammer Ved at skabe fleksible rammer i de eksisterende faciliteter og med fokus på tilgængelighed, kan der udvikles nye muligheder for aktiviteter og arrangementer. Rammerne skal gentænkes som multifunktionelle, der giver muligheder for nyskabende aktiviteter, hvor det er muligt at tiltrække nye brugere og skabe alliancer, der kan få flere til at blive aktive. Samarbejdsrelationer Kultur- og fritidslivets tilbud skal inspirere til, at nye grupper finder sammen om en fælles aktivitet og samtidig bidrager til at se mulighederne fra nye vinkler og skabe alternativt samarbejde på tværs af faggrupper, alder, køn og status så der skabes nye, stærke fællesskaber. 5

6 Socialt ansvar Norddjurs Kommune har en særlig forpligtelse over for borgere, som har brug for støtte til at komme i gang med en aktivitet og blive del af et fællesskab. Derfor skal der i samarbejde med foreninger arbejdes med, hvordan Norddjurs Kommune i samarbejde med foreninger kan skabe gode betingelser, lyst og motivation for nye former for kultur- og fritidstilbud og til nye aktiviteter, der tilpasses brugere med særlige behov. Der skal gives mulighed for, at ikke-organiserede kan være sammen i nye rammer og aktiviteter. Norddjurs Kommune: Emne 1. Som et led i analyse 2 på fritidsområdet forberedes beslutningsoplæg omkring muligheden for at de etablerede og planlagte multihuse i Nørager, Glesborg og Åstrup indgår i driftsaftalerne kommunen og hallerne imellem og tilsvarende i timefordelingen. 2. I forbindelse med vurdering af analyse 2 på fritidsområdet vurderes mulighederne for øget anvendelse og tildeling af ledige lokaler i dagtimerne, herunder øget fleksibilitet, for foreningsbrugere og øvrige brugere. 3. Kultur- og udviklingsafdelingen indgår i dialog med Grenaa Kunst- og Musikforening og Baunhøj Mølle om mulighederne for kunstudstillinger i Grenaa midtby. 4. Mulighederne for samarbejde mellem kulturaktører og kommunens aktivitetscentre undersøges i samarbejde med Ældrerådet. Eksterne institutioner m.v.: De handlinger, som Norddjurs Kommune ikke har ansvaret for, er ikke prioriterede. Museum Østjylland: 1. Museet samarbejder med handicaporganisationer om udvikling af nye handicapvenlige basisudstillinger i 2015 og 2016 om Nordjurs historie. Også grupper af brugere og ikke-brugere inddrages, ligesom der samarbejdes med GameIT- College om udvikling af digital formidling i udstillingerne. 6

7 rkivsamvirket for Norddjurs: 1. Samvirket ønsker at fastholde den lokalhistoriske viden og overleveringer i et samarbejde på tværs mellem museer, lokalarkiver, historiske foreninger og borgere med lokalkendskab via online services eller personligt fremmøde. Der tilbydes hjælp og vejledning om deling af lokalhistorisk viden over internettet. Målet er at få skabt et samlet forum for en uformel men struktureret deling af lokalhistorisk viden. 3. På tværs af kommunegrænser Samarbejde på tværs af kommune- og landegrænser skal prioriteres og udvikles. Det stiller krav til prioritering af samarbejde på tværs og åbenhed for nye samarbejdsrelationer. Indsatser: Kulturby 2017 Norddjurs Kommune skal aktivt medvirke til at gøre arhus til en attraktiv europæisk kulturhovedstad, hvis arhus opnår denne status. Det betyder, at der i et samarbejde skal finde aktiviteter sted i Norddjurs Kommune som en del af denne store satsning. Det skal kunne ses og mærkes i Norddjurs Kommune, at der er fokus på den europæiske dimension og på det gennemgående tema i Kulturby arhus 2017: Gentænk. Såfremt arhus ikke får titlen som europæisk kulturhovedstad, skal Norddjurs Kommune arbejde på at der sammen med de øvrige kommuner i regionen gennemføres tværkommunale kulturprojekter med udgangspunkt i de gennemførte planlægningsarbejde. Kulturring Østjylland - kulturaftale Norddjurs Kommune skal sammen med kommunerne Syddjurs, Favrskov, Skanderborg, Odder og Samsø indgå i en kulturaftale for perioden med Kulturministeriet. ftalen skal resultere i gennemførelse af en række projekter for borgerne i Norddjurs Kommune inden for temaerne Kultur på tværs, Kulturarv og kulturlandskaber i bevægelse og Skabende kunst med aktiv medvirken og engagement af kommunens institutioner. Samarbejde med Syddjurs Kommune Djursland er et naturligt afgrænset område. Der er mange fælles lighedstræk på kultur-, kunst- og fritidsområdet i kommunerne. Turister besøger området uden skelen til kommunegrænsen. Det er naturligt med et nært samarbejde på tværs af kommunerne. Norddjurs 7

8 Kommune og kommunens kultur- og fritidsinstitutioner skal aktivt indgå i udvikling af projekter i dette samarbejde på tværs til gavn for borgere og turister. Norddjurs Kommune: Emne 1. Norddjurs Kommune fortsætter bestræbelserne på at samarbejde med Syddjurs Kommune om et fælles projekt på fritidsområdet på tværs af kommunegrænserne, 2. Norddjurs Kommune støtter, oplyser og vejleder kulturelle aktører i forbindelse med ansøgninger om andel i mulige kulturby 2017 puljer med det formål at realisere projekter i Norddjurs Kommune 3. Norddjurs Kommune er opmærksom på muligheden for størst mulig indflydelse i arbejdet på forberedelserne til indgåelse af ny kulturaftale efter nuværende aftales udløb i 2016, så borgerne i kommunen får mest mulig udbytte i arbejdet med og gavn af projekter i kommunen. Eksterne institutioner m.v.: De handlinger, som Norddjurs Kommune ikke har ansvaret for, er ikke prioriterede. Gl. Estrup Herregårdsmuseet: 1. Museet arbejder videre med kulturringsprojektet Dannelsesspejlet med henblik på udvikling af tilbud til børnehaver og skoler optimale udbytte af museumsbesøg. Museet ønsker museet bliver et fast kulturtilbud til målgruppen. 2. Museet vil byde ind med arhus 2017 arrangementer, som kommer borgere i Norddjurs Kommune til gode, herunder events på herregårde som led i projektet Herregårdene porten til Europa. Museum Østjylland: 1. Museet arbejder på at indgå partnerskabsaftale med Fonden arhus 2017 om at de nye basisudstillinger i Grenaa bliver en del af kulturhovedstadens officielle program, og også med en finansieringsandel fra 2017-programmet. 8

9 4. Kommunikation og synliggørelse Norddjurs Kommune skal have fokus på kommunikation og synliggørelse. Der findes et rigt og varieret udbud af kultur- og fritidstilbud og mange forskellige interessegrupper og foreninger. Norddjurs Kommune skal aktivt medvirke til, at formidle tilbuddene og skabe aktiviteter, hvor de forskellige parter kan mødes og udvikle netværker og samarbejde. Såvel traditionelle formidlingskanaler som nye moderne medier anvendes. Det tilstræbes, at både særlige arrangementer og almindelige fortløbende tiltag kommunikeres ud, så brugernes behov for information imødekommes. Kommunen skal desuden arbejde for, at forskellige samarbejdspartnere kan mødes i fora, hvor det er muligt at udveksle erfaringer og styrke netværker både i cyberspace og i den helt almindelige fysiske verden. Indsatser Norddjurs Kommune skal udvikle nye kommunikationsveje i takt med, at muligheder er til rådighed. Det kan bidrage til at effektivisere arbejdsgange og give brugerne bedre betingelser for involvering. Nye medier Det tilstræbes, at nye medier i videst muligt omfang tages i brug, hvor det er relevant for at kommunikere målrettet med en målgruppe. Det kan f.eks. være sms information, pps til smartphones, benyttelse af Facebook etc. målrettet unge. Der skal arbejdes på at indføre fælles bookingsystemer, der kan samle kommunikationen fra brugerne til kommunen og omvendt. Kommunens egen hjemmeside skal samle alle relevante informationer for kultur- og fritidsområdet, og muligheden for at benytte links for at kunne informere bredere skal udnyttes. Norddjurs Kommune: Emne 1. Med det formål at øge synligheden af tilbud om aktiviteter til børn i skoleferierne øges kommunens annoncering i de lokale aviser. 2. I forbindelse med implementering af nyt bookingsystem på fritidsområdet sikres synliggørelse af en overskuelig foreningsoversigt med relevante oplysninger for borgerne. B 9

10 Eksterne institutioner m.v.: De handlinger, som Norddjurs Kommune ikke har ansvaret for, er ikke prioriterede. Fritidsrådet og Norddjurs Idrætsråd: 1. Fritidsrådet og idrætsrådet samarbejder om muligheden for øget synlighed udenfor kommunegrænsen, f.eks. gennem nominering til priser på idrætsområdet. (Årets idrætskommune, fælles person til DGI, DIF eller andre, fælles indstilling til hæder, f.eks. DM i foreningsudvikling) Rådene afgør selv, hvor de vil lægge deres indsats. Gammel Estrup Herregårdsmuseet: 1. Museet udvikler en ny digital formidling i museets udstilling med henblik på en tidssvarende formidling og aktivering af et bredt publikum og vægter fortsat udvikling af de sociale medier højt, herunder Facebook, Instagram og Twitter, ligesom pressekontakt opdyrkes og fastholdes. Kultur- og udviklingsudvalget den15. december

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN

Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Kultur- og Fritids- POLITIKKEN 2013-2017 Kultur- og Fritids- POLITIKKEN Forord side 3 Folkeoplysningspolitikken side 4 Indhold Landdistriktspolitikken side 10 Kulturpolitikken side 16 side 3 Forord Tønder

Læs mere

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1

KULTURAFTALE MELLEM KULTURMINISTEREN OG KULTURREGION ØSTJYLLAND INDHOLD...1 INDHOLD INDHOLD...1 Kapitel 1. Kulturpolitik og kulturaftaler...2 1.1. Formål med kulturaftaler...2 Kapitel 2. Beskrivelse af kulturpolitikken i Kulturring Østjylland...2 2.1. Kulturregion Kulturring Østjylland...2

Læs mere

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik

Holbæk Kommunes. kultur- og fritidspolitik Holbæk Kommunes kultur- og fritidspolitik Indhold Forord... s. 3 1. Fremtidens udfordringer... s. 6 2. Vores overordnede ambitioner... s. 8 3. Udviklingsområder: a. Kulturmuligheder for og med alle...

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12

PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 PROJEKTBESKRIVELSER 2010-12 Tilføjelse til Kulturaftale mellem Kulturring Østjylland og Kulturministeriet. Projektbeskrivelser 2010 12. 21. maj 2010 Indhold SKEMATISK OVERSIGT OVER FOKUSOMRÅDER OG MÅL

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

kulturaftale 2012 2015

kulturaftale 2012 2015 JANUAR 2012 kulturaftale 2012 2015 kulturaftale 2012 2015 mellem kulturministeren og kulturmetropoløresund Kulturaftale mellem kulturministeren og kulturregion KulturMetropolØresund KULTURAFTALE MELLEM

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Forord. Pia Allerslev

Forord. Pia Allerslev Forord UDKAST De seneste 10 år har budt på markante ændringer i det københavnske kultur- og fritidsliv. De selvejende institutioner KUC og KI er kommunaliserede. Kommunen er nu direkte ansvarlig for drift

Læs mere

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1

VORES VEJ. Samlede politikker for Helsingør Kommune. Vedtaget af byrådet den 17. december 2012. Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune Vedtaget af byrådet den 17. december 2012 Vores vej // Indledning // Side 1 VORES VEJ Samlede politikker for Helsingør Kommune INDHOLD Sammenhæng på tværs...

Læs mere

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Rammer og retning for udmøntning af folkeskolereformen i Faaborg-Midtfyn Kommune Arbejdsgruppe 1`s forslag 3. udgave Den 11. oktober 2013 1 Stærkere fokus på elevernes læring Folkeskolens elever skal blive

Læs mere

Oplæg til Handleplan 2008

Oplæg til Handleplan 2008 Oplæg til Handleplan 2008 For handicappolitik i Gentofte Kommune Marts 2008 Handleplanens aktiviteter i overskrifter Inkluderende skole og institutioner Ambassadører for inklusion Strategi for socialpædagogiske

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse

Uddannelsespolitik. Skole. Barnet i dagtilbud. Ungdomsuddannelse. Videregående uddannelse eller beskæftigelse Ungdomsuddannelse Uddannelsespolitik Barnet i dagtilbud Skole Videregående uddannelse eller beskæftigelse Uddannelsespolitik Vi skal hæve uddannelsesniveauet i Randers Kommune Et højt uddannelsesniveau

Læs mere

Indhold. _Toc190673117

Indhold. _Toc190673117 Virksomhedsplan 2014 _Toc190673117 Indhold 1. Målsætning... 2 2. Børnekulturhusets fire dimensioner:... 3 3. Børnekulturhusets støtteordninger... 4 4. Børnekulturaarhus - Aarhus Kommunes hjemmeside for

Læs mere

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING

KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING KOMMUNERNES UNDERSTØTTELSE AF KULTURINSTITUTIONERNES UNDERVISNING Kortlægning af Nationalt netværk af skoletjenester Nationalt netværk af skoletjenester har i perioden maj til september 2014 undersøgt

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag

Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Da lød i det samme, tæt ved Vinduet den deiligste Sang Nattergalen fra 1843 af H.C. Andersen Rapport om status på frivilligheden i Vordingborg Kommune og forslag til mulige nye tiltag Rapport Udgivet af

Læs mere

Landdistriktspolitik 2014-2018

Landdistriktspolitik 2014-2018 Landdistriktspolitik 2014-2018 1 Indhold Politikkens interesseområde 4 Indsatsområder Mennesker der vil noget 8 Udvikling af byerne 10 Aktiviteter og oplevelser 12 Adgang til naturen 14 Erhvervsudvikling

Læs mere

Forventede aktiviteter:

Forventede aktiviteter: 6.2.1 Bosætning trivsel og nye muligheder Der skal skabes attraktive muligheder for bosætning i landdistrikterne i Faaborg-Midtfyn Kommune, således at flere mennesker i den arbejdsdygtige alder har disse

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune

Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen CASA Evaluering af Handicappolitikken 2008-2012 - Gentofte kommune Juni 2012 Finn Kenneth Hansen Center for Alternativ

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008.

Indholdsfortegnelse. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi. Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Forslag til Faaborg-Midtfyn Kommunes fritidsstrategi Vedtaget på Kultur- og Fritidsudvalgets møde d. 21. maj 2008. Indholdsfortegnelse Forord...2 Fokus og afgrænsning...4 Processen bag fritidsstrategiens

Læs mere