Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen 2013"

Transkript

1 Vilkår for It-systemudbyderes tilslutning til og anvendelse af NemLog-in Digitaliseringsstyrelsen 2013

2 Side 2 af 31 Indhold Indhold Praktisk info Om tiltrædelse af vilkår Om gateway-leverandørers tiltrædelse af vilkår Indledning Definitioner Vilkår og underskrift heraf Hvem skal underskrive Opgaver i forbindelse med tiltræden af vilkår Ansvar Betaling Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser Nedetid og driftsforstyrrelser Beredskab Tilslutningshjælp Tilslutningstidspunkt Vilkårsændringer Snitflader og ændringer til snitflader It-systemudbyderens rettigheder og forpligtelser Anmeldelse til Datatilsynet Support af egne it-systemer Registrering af kontaktoplysninger Test Certifikatfornyelse Ressourcer Overholdelse af føderationens politikker Sikkerhedskrav Nødprocedurer og beredskab Side 2 af 31

3 Side 3 af It-systemudbyder der benytter it-leverandør Indberetning til Digitaliseringsstyrelsen Misligholdelse og ansvarsforhold Varsling i forbindelse med misligholdelse Tavshedspligt Overdragelse Varsling Ændring i standarder og politikker Opsigelse og ophør Ansvarsfraskrivelse Afsnit II Specifikke vilkår for Single Sign-on og Brugeradministration Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser SSO (Single Sign-On) - hvad leverer Digitaliseringsstyrelsen Ansvar iht. Persondataloven Brugeradministration - hvad leverer Digitaliseringsstyrelsen Ansvar iht. Persondataloven It-systemudbyderens rettigheder og forpligtelser Sikkerhedsniveau Adgangskontrol Vedligeholdelse af tekniske metadata, rettigheder og beskrivelser Afsnit III Specifikke vilkår for Signering Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser Signering - Hvad leverer Digitaliseringsstyrelsen Ansvar iht. Persondataloven It-systemudbyderens rettigheder og forpligtelser Afsnit IV Specifikke vilkår for gateway-leverandører Gateway-leverandørers rettigheder og forpligtelser Signering af vilkår Anmeldelse til Datatilsynet Misligholdelse og ansvarsforhold Side 3 af 31

4 Side 4 af Erstatning Indberetning til Digitaliseringsstyrelsen Afsnit V Specifikke vilkår for Fuldmagt Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser Fuldmagt - hvad leverer Digitaliseringsstyrelsen Ansvar iht. Persondataloven It-systemudbyderens rettigheder og forpligtelser Oversigt over It-systemudbyderens opgaver Juridisk grundlag for fuldmagtsløsninger Adgangskontrol Myndighedens ansvar hvis myndigheden registrerer papirfuldmagter til brug for egne it-systemer Vedligeholdelse af tekniske metadata, rettigheder og beskrivelser Side 4 af 31

5 Side 5 af Praktisk info Dette dokument findes elektronisk i NemLog-in s tilslutningssystem, hvorfra det kan downloades og udskrives. Dokumentets historik vil ligeledes blive lagret og være tilgængeligt via NemLog-in/Tilslutning. 0.1 Om tiltrædelse af vilkår Disse vilkår indeholder bestemmelser om It-systemudbyderes anvendelse af den fællesoffentlige brugerstyringsløsning NemLog-in, som Digitaliseringsstyrelsen har fået udviklet. Vilkårene regulerer således rettigheder og forpligtelser for henholdsvis It-systemudbyderen og Digitaliseringsstyrelsen. Vilkårene tiltrædes ved at en underskriftsbemyndiget medarbejder hos Itsystemudbyderen underskriver dem med en digital signatur via NemLogin/Tilslutning (se nedenfor). Undtagelsesvis kan vilkår underskrives på papir, hvis dette forinden er aftalt med Digitaliseringsstyrelsen. Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser over for It-systemudbyder indtræder samtidig med It-systemudbyders underskrift på vilkårene. Vilkår tiltrædes én gang for alle komponenter i NemLogin, men It-systemudbyderen forpligtes først vedr. de enkelte komponenter i takt med at It-systemudbyderen idriftsætter et it-system, der anvender en eller flere af disse komponenter. Digitaliseringsstyrelsen er berettiget til at opdatere og ændre vilkår. Hvis det er relevant, vil It-systemudbyder modtage en anmodning om inden en nærmere angivet frist at tiltræde ændringer ved at underskrive den nye version af vilkårsdokumentet. Nærværende vilkår erstatter de hidtidige vilkår for anvendelse af tidligere fællesoffentlige brugerrettighedsløsninger (se under afsnittet 1.Indledning ). 0.2 Om gateway-leverandørers tiltrædelse af vilkår Som angivet nedenfor i afsnit IV kan gateway-leverandører anvende NemLog-in med de angivne forpligtelser og begrænsninger og skal i så fald tiltræde vilkår for gatewayleverandører. 1. Indledning Digitaliseringsstyrelsen har etableret NemLog-in, som skal erstatte de to eksisterende, fællesoffentlige løsninger: NemLog-in og Virk BRS, der er brugerrettighedsløsningen på Virk.dk. NemLog-in 2 består af 5 logiske komponenter: Side 5 af 31

6 Side 6 af 31 1) NemLog-in 2/ Single Sign-on (SSO) 2) NemLog-in 2/ Brugeradministration 3) NemLog-in 2/ Signering 4) NemLog-in 2/ Tilslutning 5) NemLog-in 2/Fuldmagt Nedenfor følger først de generelle vilkår, der er fælles for alle komponenter, hvorefter vilkårene til de enkelte komponenter beskrives: afsnit II Vilkår for NemLog-in/Single Sign On samt NemLog-in/Brugeradministration, og afsnit III Vilkår for NemLog-in/Signering. Afsnit IV vedrører vilkår for gatewayleverandører. Afsnit V vedrører vilkår for fuldmagt. 2. Definitioner Billet Bruger Dataansvarlig Databehandler En (SAML) billet indeholder informationer om en brugers identitet og rettigheder. Billetten udstedes af NemLog-in og anvendes til at logge på It-systemudbyderes løsninger. Borger, virksomhed, medarbejder hos virksomhed, herunder myndighed og medarbejder i myndighed, når myndigheden optræder som virksomhed. Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der alene eller sammen med andre afgør, til hvilket formål og med hvilke hjælpemidler der må foretages behandling af oplysninger. Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, institution eller ethvert andet organ, der behandler oplysninger på den dataansvarliges vegne. En myndighed, der er It-systemudbyder efter definitionen i disse vilkår kan både være dataansvarlig og databehandler i persondatalovens forstand - alt efter de konkrete forhold. En gateway-leverandør er altid databehandler for en myndighed. Gatewayleverandør*) En it-leverandør eller myndighed, hvis systemmæssige tilslutning til NemLog-in anvendes til at betjene flere offentlige myndigheder. Dette kan eksempelvis være en fælleskommunal løsning, der leveres af en it-leverandør eller et antal kommuner, der indgår i et driftsfællesskab. Det er en betingelse for at optræde som gateway-leverandør, at gatewayleverandøren underskriver vilkår for gateway-leverandører i Side 6 af 31

7 Side 7 af 31 afsnit 18. Se figur nedenfor til illustration af gatewayleverandør. Føderation En føderation er et forbund af selvstændige organisationer, der anvender et fælles sæt aftaler, standarder og teknologier til overførsel af brugeres identitet og rettigheder pa tværs af organisationer. Indholdsdata It-leverandør It-systemudbyder Data, som It-systemudbyder stiller til rådighed for Brugerorganisationer eller borgere efter log-in på Itsystemudbyders it-system. En it-leverandør, der har indgået kontrakt med en offentlig myndighed om levering af et it-system, hvor myndigheden har rollen som It-systemudbyder. En myndighed der stiller et it-system til rådighed for borgere, virksomheder eller (andre) offentlige myndigheder. I disse vilkår defineres udbyderen af et it-system som den myndighed, der er ansvarlig for it-systemet herunder tilslutning til NemLog-in. Dette indebærer, at It-systemudbyderen skal underskrive nærværende vilkår og påtage sig ansvaret for, at itsystemet opfylder de stillede krav. Eksempler: For de nationale it-systemer som Borger.dk, NemKonto, Digital Post, NemRefusion mv. vil de myndigheder, der har ansvaret for systemet, være at betragte som It-systemudbydere. Sikkerhedsniveau Log-in mekanismer kan have fire forskellige niveauer af sikkerhed for brugerens identitet (niveau af autenticitetssikring eller på engelsk: assurance level). Aktuelt (2013) understøtter NemLog-in digital signatur og NemID, som har niveau 3 på skalaen 1-4, hvor 4 er højeste sikkerhedsniveau. Der er link til yderligere information om autenticitetssikring på Side 7 af 31

8 Side 8 af 31 Løsning1 NemLog-in Løsning2 GW Løsning3 Påfiguren har NemLog-in tilsluttet to almindelige løsninger og en gateway-leverandør. GWleverandøren har selv tilsluttet tre løsninger i andet led. Løsning4 Løsning5 3. Vilkår og underskrift heraf It-systemudbyder erklærer ved sin underskrift at ville efterleve vilkårene, så længe It-systemudbyder er tilsluttet NemLog-in med anvendelse af en eller flere komponenter. Vilkårene består ud over nærværende dokument af de dokumenter, der fremgår af nedenstående oversigt, og som det ligeledes er obligatorisk at efterleve: Tekniske standarder / profiler: OIOSAML Web SSO Profile OIO Basic Privilege Profile OIO Identity Token Profile OIO WS-Trust Profile Liberty Basic SOAP Binding Politikker for den fællesoffentlige føderation: Certifikatpolitik Logningspolitik Timeoutpolitik Side 8 af 31

9 Side 9 af 31 Integrationstest Drift- og supportpolitik Politik for tidssætning SLA Beredskabspolitik Dokumenterne er tilgængelige på NemLog-in/Tilslutning og Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, 3.1 Hvem skal underskrive For offentlige myndigheder skal vilkår underskrives i henhold til en myndighedsintern bemyndigelse eller af en person, der i kraft af sin stillings indhold kan forpligte myndigheden i forhold til disse vilkår. Vilkårene skal underskrives inden et it-system kan blive tilsluttet en eller flere komponenter i NemLog-in s produktionsmiljø. For en gateway leverandør, der ikke er en offentlig myndighed, gælder følgende: Digitaliseringsstyrelsen anerkender en person som underskriftsbemyndiget for et selskab, såfremt personen optræder i Erhvervsstyrelsens register over selskabets personkreds i kategorien direktører. For andre typer virksomheder, f. eks. enkeltmandsvirksomheder anerkender Digitaliseringsstyrelsen en person som underskriftsbemyndiget, hvis personen er en fuldt ansvarlig deltager (fx ejer), der er registreret i Erhvervsstyrelsen efter reglerne herom i CVR loven. 3.2 Opgaver i forbindelse med tiltræden af vilkår I forbindelse med tiltrædelsen af vilkår skal den bemyndigede udpege en eller flere administratorer for It-systemudbyder. Der kan være personsammenfald mellem den bemyndigede og en administrator. Ved udpegningen af administrator erklærer den bemyndigede sig samtidig for indforstået med, at administratoren på Itsystemudbyders vegne varetager opgaver beskrevet i afsnit 7 Itsystemudbyderens rettigheder og forpligtelser i forbindelse med anvendelse af NemLog-in. Dette omfatter bl.a. vedligehold af It-systemudbyders stamdata samt udpegning af den teknisk ansvarlige, der forestår teknisk tilslutning (kan være Itsystemudbyders eksterne it-leverandør). Side 9 af 31

10 Side 10 af 31 Den til enhver tid bemyndigede kan via NemLog-in/Tilslutning ændre eller tilbagekalde udpegningen af administrator(er). 4. Ansvar Digitaliseringsstyrelsen og It-systemudbyder er underlagt persondataloven og regler udstedt i medfør heraf. Det fremgår under de specifikke vilkår for hver komponent nedenfor, hvem der er henholdsvis dataansvarlig og databehandler for data i NemLog-in s enkelte komponenter. Digitaliseringsstyrelsen er underlagt den til enhver gældende sikkerhedsstandard for statslige myndigheder, p.t. DS484, der således er opfyldt i NemLog-in. 5. Betaling Digitaliseringsstyrelsen afholder alle udgifter til udvikling, drift og forvaltning af NemLog-in. It-systemudbyder afholder selv alle udgifter vedr. udvikling, etablering, integration, test, drift, fejlretning m.v. af eget system med henblik på tilslutning til samt efterfølgende anvendelse af NemLog-in. It-systemudbyder skal anvende NemLog-in/Tilslutning, der er et selvbetjeningssystem, hvor alle aspekter af en tilslutning til NemLog-in s komponenter kan administreres herunder tiltræden af vilkår, administration af tekniske data, indrapportering af testresultater mv. Tilslutning af it-systemer til NemLog-in er således vederlagsfri for It-systemudbyder i det omfang Itsystemudbyder betjener sig selv. Digitaliseringsstyrelsen supporterer ikke løsning af tekniske problemer ved tilslutning, når de tekniske problemer relaterer sig til udbyderens it-system, der ønskes tilsluttet. 6. Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser Digitaliseringsstyrelsen leverer NemLog-in, som overholder fællesoffentlige standarder indenfor brugerstyring herunder OIOSAML, OIO Basic Privilege Profile, OIO WS-Trust Profile, OIO Identity Token Profile. Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser i øvrigt følger af punkt Dokumenter med detaljeret beskrivelse af nedenstående punkter kan hentes på Digitaliseringsstyrelsens hjemmeside, og er i øvrigt omtalt under pkt. 3. Side 10 af 31

11 Side 11 af Nedetid og driftsforstyrrelser Det er Digitaliseringsstyrelsen ansvar at omstændigheder, som kan påvirke funktionaliteten eller driften af NemLog-in, varsles til It-systemudbyderen. Politik om varslinger til It-systemudbydere om planlagt nedetid, opdateringer, driftsophør, lovændringer eller ændringer i praksis er beskrevet i dokumentet Drift- og supportpolitik. 6.2 Beredskab Digitaliseringsstyrelsen er forpligtet til at have et beredskab klar, således at eventuel nedetid kan minimeres ved forud fastlagte processer. De fastlagte beredskabsprocesser fremgår af dokumentet Beredskabspolitik. 6.3 Tilslutningshjælp Digitaliseringsstyrelsen stiller en række vejledninger og værktøjer til rådighed for It-systemudbydere med henblik på at sikre en nem tilslutning til NemLog-in. Dokumenterne er tilgængelige på NemLog-in/Tilslutnings hjemmeside samt på NemLog-in s infosite - og i øvrigt omtalt under pkt. 3. Digitaliseringsstyrelsen er forpligtet til at stille en drifts- og supportfunktion til rådighed for Itsystemudbydere. Omfanget af drift og support er beskrevet i dokumentet Driftog supportpolitik. 6.4 Tilslutningstidspunkt It-systemudbyder angiver selv, fra hvilket tidspunkt udbyders it-system ønskes lagt i hhv. test- og produktionsmiljøer i NemLog-in. NemLog-in/Tilslutning kontrollerer i den forbindelse automatisk, at It-systemudbyder har underskrevet vilkår. Digitaliseringsstyrelsen vil bestræbe sig på, at de selvangivne tidspunkter overholdes, uden at dette dog kan garanteres i alle tilfælde. 6.5 Vilkårsændringer Digitaliseringsstyrelsen kan foretage ændringer i nærværende vilkår, når væsentlige grunde taler herfor. Ændringer træder normalt i kraft med minimum 3 måneders varsel, medmindre ændringerne skyldes væsentlige forhold som f.eks. opfyldelse af ny lovgivning eller sikkerhedshændelser, der nødvendiggør kortere eller ingen varsel. It-systemudbyder vil blive orienteret. Hvis NemLog-in udvides med yderligere funktionalitet, kan der opstå behov for at udvide nærværende aftale. It-systemudbyder vil blive orienteret herom via advisering til It-systemudbyders administrator. 6.6 Snitflader og ændringer til snitflader Hvis de tekniske standarder (OIOSAML, OIO Basic Privilege Profile, OIO WS- Trust Profile eller OIO Identity Token Profile) eller føderationspolitikkerne bliver Side 11 af 31

12 Side 12 af 31 afløst af nyere versioner, vil de nye versioner automatisk være gældende. Tilsvarende gælder ændringer i NemLog-in som følge af ny leverandør. Digitaliseringsstyrelsen er forpligtet til at varsle væsentlige ændringer, som har konsekvens for It-systemudbyderen, med minimum 6 måneders varsel. Ved en væsentlig ændring forstås obligatoriske ændringer af grænseflader, der kræver ændringer i It-systemudbydernes systemer. Hvis ændringen skyldes afhjælpning af et akut sikkerhedsmæssigt problem, kan en kortere frist være nødvendig. Itsystemudbyder afholder i alle tilfælde omkostninger til tilpasning af egne systemer. Mindre justeringer, eksempelvis fornyelse af NemLog-in-virksomhedscertifikat eller indførsel af nye rettigheder, betragtes ikke som en ændring af snitfladen. 7. It-systemudbyderens rettigheder og forpligtelser Ved tiltrædelse af nærværende vilkår får It-systemudbyderen ret til at anvende NemLog-in med dertil hørende komponenter i det omfang de specifikke vilkår for hver komponent overholdes. It-systemudbyder er berettiget til at anvende den kapacitet i NemLog-in, der er aftalt ved tilslutning (eksempelvis antal brugerlog-ins per time). Ved væsentlig overskridelse af den aftalte trafikmængde kan Digitaliseringsstyrelsen teknisk begrænse It-systemudbyders ressourcetræk på NemLog-in, således at øvrige Itsystemudbydere også kan betjenes. It-systemudbyder er forpligtet til at orientere Digitaliseringsstyrelsen ved væsentlige ændringer i det udbudte it-system, herunder ved væsentlig forøgelse af brugertrafikken eller forhold, der har betydning for sikkerheden. It-systemudbyders forpligtelser følger i øvrigt af punkt De dokumenter, der henvises til i de nedenstående punkter, kan hentes på NemLog-in/Tilslutnings hjemmeside. 7.1 Anmeldelse til Datatilsynet En myndighed, der er It-systemudbyder, er dataansvarlig for evt. personoplysninger, som It-systemudbyderens systemer måtte behandle og udstille for eksterne brugere med andre ord de it-system specifikke indholdsdata. Som følge heraf er myndigheden forpligtet i forhold til Persondataloven og skal følge reglerne for anmeldelse af behandling af data til Datatilsynet. NemLog-in er på intet tidspunkt i berøring med de it-system specifikke data, hvorfor Digitaliseringsstyrelsen ikke har noget ansvar for disse data i medfør af Persondataloven. Side 12 af 31

13 Side 13 af Support af egne it-systemer It-systemudbyderen fastlægger selv omfang m.v. af support af borgere/virksomheder og/eller egne medarbejdere i forbindelse med disses brug af It-systemudbyders selvbetjeningsløsninger/it-systemer og anvendelse af NemLog-in i forbindelse hermed. Digitaliseringsstyrelsen påtager sig ikke supportopgaver i relation til borgere/virksomheder og eller i relation til It-systemudbyderens medarbejderes anvendelse af NemLog-in. For nærmere oplysning om support omfang henvises til Drifts- og support politik 7.3 Registrering af kontaktoplysninger It-systemudbyder er forpligtet til at registrere kontaktoplysninger samt sikre den løbende opdatering af kontaktoplysningerne via NemLog-in/Tilslutning. Digitaliseringsstyrelsen vil blandt andet (elektronisk) udsende varsling om funktionalitet og drift jf.6.1, hvorfor det er vigtigt at holde kontaktinformationer ajour. 7.4 Test It-systemudbyder er forpligtet til at teste integrationen mellem egne systemer og NemLog-in samt gennemføre og bestå alle obligatoriske test jf. de til enhver tid gældende testkrav i politikken Integrationstest. 7.5 Certifikatfornyelse Det e It-systemudbyderens ansvar at sørge for fornyelse af certifikater. Itsystemudbyderen afholder selv udgifter forbundet med anskaffelse samt fornyelse af It-systemudbyderens virksomhedscertifikat eller funktionscertifikat. Et certifikat skal som regel fornyes hvert andet år. Ved overgang til nyt certifikat skal It-systemudbydere opdatere sine tekniske oplysninger via NemLog-in/Tilslutning, herunder angive dato og tidspunkt for, hvornår det nye certifikat skal tages i anvendelse. 7.6 Ressourcer It-systemudbyderen forpligter sig til at stille nødvendige ressourcer og kompetencer til rådighed i forbindelse med test og tilslutning af egne it-systemer. 7.7 Overholdelse af føderationens politikker It-systemudbyderen er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende politikker i føderationen, herunder timeout-, lognings- og certifikatpolitiker. Dokumenter for timeout, lognings- og certifikatpolitik findes på NemLogin/Tilslutnings hjemmeside samt på NemLog-in s infosite. Side 13 af 31

14 Side 14 af Sikkerhedskrav Det er It-systemudbyders ansvar, at it-sikkerheden i egen organisation og egne systemer er tilstrækkelig, og at de sikkerhedskrav, der er gældende for den pågældende It-systemudbyder, efterleves. Hvis Digitaliseringsstyrelsen får kendskab til, at et it-system i væsentlig grad ikke lever op til standarder og politikker for føderationen, anses dette som misligholdelse af tilslutningsvilkårene jf. punkt 8. It-systemudbyder skal i øvrigt underrette Digitaliseringsstyrelsen om sikkerhedshændelser i egne systemer, der har eller kan få betydning for NemLogin herunder brugere, der logger på it-systemet via NemLog-in. 7.9 Nødprocedurer og beredskab Det er It-systemudbyders eget valg, om man ønsker at etablere en nødprocedure eller et nødberedskab til håndtering af eventuelle nedbrud i NemLog-in. Der henvises i øvrigt til dokumentet Beredskabspolitik It-systemudbyder der benytter it-leverandør Ved it-leverandør forstås, at It-systemudbyder ved den tekniske tilslutning og/ eller løbende drift af it-systemet benytter sig af en virksomhed eller personer, der ikke er en del af It-systemudbyders formelle organisation eller indgår i et ansættelsesforhold med It-systemudbyder. It-leverandøren skal underskrive en it-leverandørerklæring, før han kan få adgang til NemLog-in/Tilslutning. It-systemudbyder erklærer sig ved sin tiltrædelse af vilkår tillige indforstået med, at it-leverandørens overtrædelse af vilkår kan have til følge, at It-systemudbyders itsystem afkobles fra NemLog-in. Digitaliseringsstyrelsen kan træffe beslutning om og kan effektuere teknisk afkobling af et it-system, såfremt it-leverandøren overtræder vilkårene for tilslutning og ikke retter for sig inden for rimelig tid. Digitaliseringsstyrelsen afgør, hvad der i den forbindelse skal anses som rimelig tid under hensyntagen til overtrædelsens karakter. Således kan alvorlige sikkerhedsbrud medføre omgående afkobling. En afkobling vil ikke finde sted uden saglig grund Indberetning til Digitaliseringsstyrelsen It-systemudbyder skal på Digitaliseringsstyrelsens anmodning afgive oplysninger om tilknyttede it-systemer. Side 14 af 31

15 Side 15 af Misligholdelse og ansvarsforhold 8.1 Varsling i forbindelse med misligholdelse Såfremt Digitaliseringsstyrelsen eller It-systemudbyder væsentligt misligholder sine forpligtelser og ikke ophører hermed senest 10 dage efter skriftligt at være anmodet herom, kan den anden part skriftligt og uden varsel hæve aftalen. It-systemudbyder erklærer sig ved sin tiltrædelse af vilkår samtidig indforstået med, at overtrædelse af vilkår kan have til følge, at udbyders it-system afkobles fra NemLog-in. Pkt gælder tilsvarende for It-systemudbyders egen overtrædelse af vilkår. 9. Tavshedspligt Alle parter skal iagttage tavshedspligt om alle forhold som en part eller dennes medarbejdere måtte have fået adgang til i medfør af aftalen, uanset om aftalen er ophørt. Parterne er underlagt forvaltningslovens, straffelovens samt persondatalovens regler om tavshedspligt, behandling og videregivelse af oplysninger. 10. Overdragelse It-systemudbyder kan efter Digitaliseringsstyrelsens forudgående godkendelse overdrage sine rettigheder og forpligtelser efter nærværende aftale til en anden myndighed, så længe vilkårene fortsat overholdes. Digitaliseringsstyrelsen kan ikke uden saglig begrundelse nægte en overdragelse. Digitaliseringsstyrelsen kan, hvis det skønnes hensigtsmæssigt, overdrage sine rettigheder og pligter til en anden offentlig myndighed, uden at dette får betydning for It-systemudbyders accept af nærværende vilkår. 11. Varsling 11.1 Ændring i standarder og politikker Ændringer i de forskellige standarder og politikker adviseres i NemLogin/Tilslutning samt på NemLog-in s infosite. Der udsendes herudover særskilt meddelelse til de It-systemudbydere, der på varslingstidspunktet er tilsluttet NemLog-in. Meddelelsen sendes pr. til It-systemudbyderen. Side 15 af 31

16 Side 16 af Opsigelse og ophør It-systemudbyder skal underrette Digitaliseringsstyrelsen, hvis It-systemudbyder ikke længere ønsker at benytte NemLog-in, herunder ønsker at ophøre med anvendelsen af en, flere eller alle komponenter. Digitaliseringsstyrelsen kan opsige aftalen skriftligt til ophør med udgangen af en måned med 12 måneders varsel. Denne frist bortfalder, såfremt der er tale om misligholdelse jf. punkt Ansvarsfraskrivelse Digitaliseringsstyrelsen fraskriver sig ethvert ansvar for tab (herunder direkte og indirekte, følgeskader, såsom driftstab, tabt fortjeneste, rentetab og mistede besparelser) som It-systemudbyder kan blive påført som følge af sin tilslutning til og anvendelse af NemLog-in. Side 16 af 31

17 Side 17 af 31 Afsnit II Specifikke vilkår for Single Sign-on og Brugeradministration Specifikke vilkår for komponenterne Single Sign-On og Brugeradministration 14. Digitaliseringsstyrelsens forpligtelser 14.1 SSO (Single Sign-On) - hvad leverer Digitaliseringsstyrelsen Digitaliseringsstyrelsen leverer funktionalitet, der gør det muligt for en bruger at logge på It-systemudbyderens it-system. Funktionaliteten består teknisk set af en såkaldt Identity Provider i henhold til OIOSAML profilen og en Security Token Service i henhold til OIO WS-Trust profilen. Førstnævnte gør det muligt for en bruger at logge på it-systemer hos tilsluttede Itsystemudbydere samt opnå single sign-on mellem disse. Sidstnævnte gør det muligt at få udstedt billetter, der giver adgang til identitetsbaserede web services for tilsluttede It-systemudbydere. NemLog-in autentificerer brugeren og foretager herunder validering af, at det anvendte digitale certifikat ikke er udløbet eller spærret. Såfremt valideringen er succesfuld, udsteder NemLog-in en SAML billet til brugeren, der returneres til brugerens browser med henblik på efterfølgende videresendelse for adgang til udbyders it-system. Den udstedte SAML billet indeholder information, som beskriver brugerens identitet ud fra felterne i det anvendte certifikat (PID, RID, CVR, CPR etc.) eller pseudonym, evt. rettigheder tildelt af en brugeradministrator samt en angivelse af sikkerhedsniveauet. Udover de nævnte informationer, som indgår i SAML billetten, logger NemLog-in endvidere, hvilke it-systemer, brugeren tilgår hos It-systemudbydere, samt tidspunktet for adgangen. Ansvar iht. Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, der behandles i forbindelse med log-in processen. Det er oplysninger om hvilke brugere, der er logget på hvilke it-systemer hos It-systemudbydere, samt tidspunktet herfor. Digitaliseringsstyrelsen informerer brugeren om hvilke typer af data, der registreres om den pågældende, hvad oplysningerne anvendes til, samt hvor længe oplysningerne opbevares i NemLog-in. Se dog nedenfor afsnit om ansvarsfordeling m.v. i forhold til opslag i PID/RID til CPR - tjeneste. Side 17 af 31

18 Side 18 af Særligt om tilvalgt anvendelse af PID/RID til CPR-tjeneste Digitaliseringsstyrelsen foretager via tilslutningen til NemLog-in opslag i tjenesten på vegne af It-systemudbyderen. Alle OCES personcertifikater og medarbejdercertifikater med CPR-tilknytning, der udstedes bliver registreret i tjenesten. Tjenesten giver mulighed for at foretage eksakt identifikation af en OCES digital signatur bruger, idet der i tjenesten er etableret en sammenhæng mellem brugerens CPR-nummer og henholdsvis det unikke PID eller unikke RID, der er indeholdt i OCES personcertifikater og OCES medarbejdercertifikater. Tjenesten giver mulighed for at få oplyst et CPR-nummer på baggrund af PID eller RID nummeret i de certifikater, som It-systemudbyder modtager. It-systemudbydere må alene benytte tjenesten som led i identifikation af brugere, der benytter OCES certifikater mod It-systemudbyderens digitale tjenester. Itsystemudbyderne må ikke videregive oplysninger fra tjenesten til tredjemand. It-systemudbyderen er ansvarlig for at foretage anmeldelse til Datatilsynet i det omfang, det er påkrævet i forhold til den påtænkte behandling af oplysninger fra tjenesten. It-systemudbyder må ikke give tredjemand adgang til tjenesten eller dele heraf eller i øvrigt medvirke til, at tredjemand får adgang til de oplysninger, tjenesten giver adgang til. It-systemudbyder er forpligtet til at sikre, at it-systemudbyderens anvendelse af tjenesten og behandling af oplysninger herfra sker i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder særligt bestemmelserne i lov om behandling af personoplysninger samt Dansk Standard DS om Kommunikation mellem PID-leverandør og applikationsserviceudbyder 14.2 Brugeradministration - hvad leverer Digitaliseringsstyrelsen NemLog-in/Brugeradministration er henvendt til It-systemudbydere, hvis itsystemer anvendes af organisationer (virksomheder eller myndigheder herefter benævnt Brugerorganisationer), og hvor It-systemudbyder kræver, at Brugerorganisationen tildeler rettigheder til Brugerorganisationens medarbejdere, før de kan få adgang til udbyders it-system. Med NemLog-in/Brugeradministration kan brugerorganisationerne tildele rettigheder til deres medarbejderes i de it-systemer hos It-systemudbyderen, der er tilsluttet NemLog-in/Brugeradministration. Forinden skal It-systemudbyder have oprettet de rettigheder i NemLog-in/Tilslutning, som ønskes administreret af brugerorganisationerne. It-systemudbyderen definerer altså den ramme, som Side 18 af 31

19 Side 19 af 31 brugerorganisationerne administrerer indenfor, som illustreret på figuren nedenfor: En administrator i en brugerorganisation tildeler via NemLogin/Brugeradministration rettigheder til medarbejdere i egen organisation, men kan også delegere rettigheder til andre virksomheder - herunder navngivne medarbejdere i andre virksomheder. En brugerorganisation er ansvarlig for at tildele og vedligeholde korrekte rettigheder til egne medarbejdere. En brugerorganisation skal tiltræde vilkår overfor Digitaliseringsstyrelsen, og det nævnte ansvar fremgår af disse vilkår. Digitaliseringsstyrelsen kan spærre for en brugerorganisations anvendelse af NemLog-in/Brugeradministration, såfremt brugerorganisationen væsentligt misligholder vilkår. Brugerorganisationen vil i så fald ikke have adgang til udbyders it-system via NemLog-in/Brugeradministration. Ansvar iht. Persondataloven Digitaliseringsstyrelsen er dataansvarlig for registrering, opbevaring og logning af rettighedsdata i forbindelse med behandlingen heraf ved udstedelse af SAML- Side 19 af 31

20 Side 20 af 31 billetter. Dette omfatter bl.a. oplysninger om, hvilke medarbejdere der er tildelt hvilke rettigheder, samt hvilken administrator, der har tildelt rettigheden og hvornår. Ligeledes indestår Digitaliseringsstyrelsen for den sikkerhedsmæssige behandling af rettighedsdata. Det skal understreges, at brugerorganisationerne er ansvarlige for at tildele deres medarbejdere de korrekte roller/rettigheder, som modsvarer deres jobfunktion og bemyndigelse. Digitaliseringsstyrelsen foretager logning af hvilke af It-systemudbyders medarbejdere, der har tilgået NemLog-in samt hvilke handlinger, de har foretaget i NemLog-in/Tilslutning ved administration af It-systemudbyders it-systemer. Handlinger foretaget af It-systemudbyders administratorer opbevares i en transaktionslog, som slettes ifølge logningspolitikken. Udveksling af indholdsdata (it-system specifikke data i It-systemudbyders eget itsystem) mellem en Brugerorganisation og It-systemudbyder sker på baggrund af en regulering heraf mellem Brugerorganisation og It-systemudbyder og er Digitaliseringsstyrelsen uvedkommende. Digitaliseringsstyrelsen kommer således på ingen måde i berøring med indholdsdata og har derfor ingen forpligtelser for disse i henhold til persondataloven. 15. It-systemudbyderens rettigheder og forpligtelser 15.1 Sikkerhedsniveau It-systemudbydere er forpligtede til at bestemme det nødvendige sikkerhedsniveau for tilsluttede it-systemer ud fra en risikovurdering. NemLog-in er en log-in løsning, hvor brugerne fra starten kun kan logge ind med digital signatur og NemID. Digitaliseringsstyrelsen forbeholder sig ret til senere at tilføje nye log-inmekanismer med både lavere og højere sikkerhedsniveauer. Som følge heraf forpligtes It-systemudbydere til at indrette tilsluttede it-systemer, så de afviser brugere, der anvender log-inmekanismer med for lavt sikkerhedsniveau (f. eks. niveau 2) 1. 1 Sikkerhedsniveau (også kaldet niveau af autenticitetssikring) for tilsluttede it systemer fastsættes ud fra en risikovurdering. Desuden skal It-systemudbydere afvise brugere, der har et for lavt niveau på baggrund af AssuranceLevel attributten i den medsendte SAML billet udstedt af NemLog-in. På den måde sikres, at brugere der aktuelt er logget ind med eksempelvis niveau 1 eller 2 bliver afvist af en løsning, der kræver niveau 3. Side 20 af 31

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration

Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Guide til integration med NemLog-in / Brugeradministration Side 1 af 9 21. januar 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør)

Læs mere

Certifikatpolitik for NemLog-in

Certifikatpolitik for NemLog-in Side 1 af 9 7. november 2012 Certifikatpolitik for NemLog-in Version 1.2 Dette dokument beskriver certifikatpolitikken for NemLog-in løsningen. Politikken definerer hvilke typer certifikater, der må anvendes

Læs mere

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af 16 Oversigt over dokumentet...3

Læs mere

Guide til kravspecifikation

Guide til kravspecifikation Side 1 af 10 10. november 2008 Guide til kravspecifikation Version 1.0. Denne guide indeholder en række råd til brug i kravspecifikationer for IT systemer, der skal anvende NemLog-in løsningen. Hensigten

Læs mere

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark

De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark De fællesoffentlige komponenter: Federativa identitetslösningar, Erfarenheter från Danmark Digital post, NemSMS & Fjernprint samt strategien for udvikling af mobile løsninger for Digital post og Min side

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen KFOBS Release Information Version: 7.0 ID: 32309/43491 2014-04-07 Indhold 1 INTRODUKTION... 4 1.1 PRODUKTIONSMILJØ... 4 1.2 TESTMILJØ... 4 2 NEMLOG-IN... 5 2.1 ÆNDRINGER OG FEJLRETTELSER... 5 2.1.1 Release

Læs mere

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR

NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR NSP Servicevilkå r for Indirekte GW LEVERANDØR Parter Denne aftale om at anvende den Nationale Serviceplatform (NSP) er indgået mellem Statens Serum Institut (SSI) v/national Sundheds-it (NSI) som systemansvarlig

Læs mere

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem

Databehandleraftale. Der er indgået denne Databehandlingsaftale (Aftale) mellem Oktober 2014 Sagsnr. 013928-0190 cen/dla Databehandleraftale Der er indgået denne Databehandlingsaftale ("Aftale") mellem Fredericia Kommune Gothersgade 20 7000 Frdericia CVR-nr.: 69116418 ("Kommunen")

Læs mere

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351.

Har du spørgsmål til vilkårene for brugen af Berlingske Business Premium så kontakt Michael Friislund på micfr@berlingske.dk eller 22533351. ABONNEMENTS- OG MEDLEMSKABSBETINGELSER for Berlingske Business Premium For IP-adgang til biblioteker, uddannelsesinstitutioner og højere læreanstalter, 21-08-2013 (Version 1.2) Biblioteker på uddannelsesinstitutioner

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter

Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Bilag til standardaftale om delegering af brugerrettigheder mellem lokale identitetsudbydere og serviceudbydere ved anvendelse af SAML-billetter Servicebeskrivelse Økonomistyrelsen Marts 2011 Side 1 af

Læs mere

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes])

Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID. (NemID tjenesteudbyderaftale [NAVN på NemID tjenesteudbyder indsættes]) Lautrupbjerg 10 DK-2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.eu CVR-nr. 30808460 P. 1-11 Standardvilkår for modtagelse af OCES-certifikater fra Nets DanID (NemID tjenesteudbyderaftale

Læs mere

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen

End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen End-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen Side 1 af 6 15. januar 2013 TG Dette notat beskriver en række end-to-end scenarier for fuldmagtsløsningen. Formålet er at illustrere sammenhænge og forløb på

Læs mere

IP Client Brugeraftale

IP Client Brugeraftale IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK - 2630 Taastrup Tlf. : 43 50 80 00 Fax: 43 50 80 01 pvs@dkpto.dk www.dkpto.dk Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT

Læs mere

Almindelige købs- og salgsbetingelser

Almindelige købs- og salgsbetingelser Almindelige købs- og salgsbetingelser 1.0 Generelle bestemmelser 1.1 Nærværende aftale udgør aftalegrundlag for STISAGER, i det følgende benævnt sælger og den af STISAGER vedkommende køberkontrahent, i

Læs mere

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice

Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Anmodning om tilslutning til NemRefusions Virksomhedsservice Denne anmodning udfyldes forud for tilslutning til NemRefusions system-grænseflade, Virksomhedsservice. Med underskriften på side 5 tilkendegiver

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Identitetsbaserede webservices og personlige data

Identitetsbaserede webservices og personlige data > Identitetsbaserede webservices og personlige data Version 0.8 IT- & Telestyrelsen juni 2009 Indhold > Indledning 3 Målgruppe 3 Afgrænsning 4 Definitioner og begreber 5 Scenarier 7 Scenarie med browser

Læs mere

Aftale om anvendelse af e-nettet

Aftale om anvendelse af e-nettet - i det følgende benævnt 'Aftalen', mellem e-nettet a/s Pilestræde 58, 2. sal 1112 København K cvr nr. 21270776 og Virksomhed Adresse By cvr nr. - i det følgende benævnt 'Kunden' og sammen med 'e-nettet

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014

HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 HusEftersyn.dk s generelle vilkår & brugerbetingelser Gældende fra 15. januar 2014 Ved at oprette en gratis auktion på huseftersyn.dk accepterer du disse vilkår og brugerbetingelser, og du opfordres hermed

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375

Samarbejdsaftale. mellem. CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 Samarbejdsaftale mellem CNA Insurance Company Limited Hammerensgade 6, 1. sal, 1267 København K CVR nr. 24256375 og [Forsikringsmæglerens navn og adresse] (Herefter Forsikringsmægleren ) 1. Indledning

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Let i gang med NemRefusion for selvstændige

Let i gang med NemRefusion for selvstændige Let i gang med NemRefusion for selvstændige Digital indberetning af syge- og barseldagpenge på Virk.dk Denne lille guide giver dig en introduktion til, hvordan du kan indberette syge- og barseldagpenge

Læs mere

Abonnementsaftale for INNOMATE HR

Abonnementsaftale for INNOMATE HR Abonnementsaftale for INNOMATE HR Dette er en aftale vedrørende abonnement på et eller flere INNOMATE HR-moduler leveret som SaaS (Software-as-a-Service), samt de hermed forbundne ydelser fra INNOMATE

Læs mere

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213)

Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Kontrakt vedr. sprogteknologi (ver. 191213) Mellem [Kommunens navn] [Adresse] [Postnr. og by] CVR. nr. (herefter benævnt Samarbejdsparten ) og CBS - Dept. of International Business Communication IBC DanCAST

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV

GENERELLE BETINGELSER FBI.TV GENERELLE BETINGELSER FBI.TV Senest opdateret maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Filmtjenesten FBI.TV... 3 2. Brug af og adgang til FBI.TV... 3 3. Særligt vedr. leje af film via FBI.TV... 4 4. Særligt vedr.

Læs mere

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard

Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard Digital Signatur OCES en fælles offentlig certifikat-standard IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har udarbejdet en ny fælles offentlig standard

Læs mere

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22.

DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. DIADEM KOM GODT I GANG INTEGRATIONSVEJLEDNING IFT. SIKKERHED OG VERSIONERING AF WEBSERVICES VERSION: 1.7.0 STATUS: FRIGIVET DATO: 22. AUGUST 2013 Fil: DIADEM - Kom godt igang - Ver 1.7.0.docx Indhold 1.

Læs mere

Brugerbetingelser for LE@N

Brugerbetingelser for LE@N Brugerbetingelser for LE@N 1. Definitioner 1.1 Ved GS1 forstås foreningen GS1 Denmark, Vesterbrogade 149, 1620 København V, CVR nr. 10629845. 1.2 Ved LE@N forstås det af GS1 ejede IT-system, som gør det

Læs mere

Cloud Computing De juridiske aspekter

Cloud Computing De juridiske aspekter Cloud Computing De juridiske aspekter Forskningsnet Konference 2010 Middelfart Advokat Nis Peter Dall Hvad er Cloud? IaaS (Infrastructure as a Service) - Computerkraft, lagerplads mv. stilles til rådighed

Læs mere

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW)

SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) SOSI Gateway Komponenten (SOSI GW) - en security domain gateway Version 1.2 1/8 Indledning Region Syddanmark er udvalgt som pilotregion for projektet Det Fælles Medicingrundlag, og i den forbindelse arbejdes

Læs mere

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation

Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation Januar 2014 Udbudsbetingelser for køb af halm ved licitation 1. Indledning... 2 2. Aftalegrundlag... 2 3. Udbud... 2 3.1 Produkter og udbudsfrekvens... 2 3.2 Annoncering af udbud... 2 3.3 Prækvalifikation...

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET

SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET SAMARBEJDSAFTALE SAMARBEJDSAFTALE OM ADMINISTRATIVE OG TEKNISKE STØTTEFUNKTIONER MELLEM DE 12 GYMNASIER I GYMNASIEFÆLLESSKABET GYMNASIEFÆLLESSKABET Skolegade 3 4000 Roskilde Telefon 4633 2040 www.gymnasiefaellesskabet.dk

Læs mere

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO

VELKOMMEN TIL CLUB MOJO VELKOMMEN TIL CLUB MOJO Når du køber et abonnement hos Mojo Mobile ApS, CVR-nr. 33 85 77 72, Nørre Farimagsgade 37, 4, 1364 København K ( Mojo Mobile ), bliver du samtidig hermed medlem af Club Mojo (

Læs mere

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast

Udbud af. brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold. Kontraktudkast Udbud af brandsikringsanlæg m.v. Service eftersyn og vedligehold Kontraktudkast Center for Ejendomme og Intern Service Høje Taastrup Kommune Bygden 2 2630 Taastrup Dato. 16-03-2010 Dok nr. 257 0049 Journal

Læs mere

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk

Vejledning i at give autorisation til Ejerbogen, Ejerregisteret eller andre indberetninger til det offentlige via Virk.dk 1. Log-in på www.virk.dk ved at bruge administrator-medarbejdersignaturen til selskabet. Det skal være selskabets administrator for nem-id, der logger på, tilsvarende den administratorsignatur, der anvendes

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE

ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE ALMINDELIGE REGLER OG VILKÅR FOR LØNSERVICE PI formidler Gældende pr. august 2009 Indholdsfortegnelse I Generelle regler... 3 1. Definitioner... 3 2 Aftalens omfang... 3 3 Formidlers ydelser... 3 6 Ansvar

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET

INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET INDENRIGS- OG SOCIALMINISTERIET Dato: 12. juni 2014 Kontor: CPR-kontoret Filnavn: VK60 Standardvilkår for privates adgang til CPR's forespørgsels-/søgesystem, CPRWeb. Indledning. Efter 39 i lov om Det

Læs mere

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte

Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Afdelingen for Uddannelsesstøtte Kontor for Voksenuddannelsesstøtte Vester Voldgade 123, 1. 1552 København V Tlf. 3392 6005 Fax 3392 5666 Mail sustyrelsen@su.dk www.udst.dk Vejledning vedrørende fuldmagt

Læs mere

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2

Introduktion til brugeradministratorer i SEB v2 Indledning Dette dokument er en introduktion til brugerstyringssystemet SEB. Dokumentet tager udgangspunkt i en brugeradministrators opgaver. SEB består overordnet af to dele 1) En fælles loginside som

Læs mere

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage.

2.4 Betalingsdag Betalingsdagen er den dag, hvor beløbet hæves på din konto. Betalinger bliver kun gennemført på bankdage. Gældende indtil 31. juli 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen.

KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. 1 2 KOMBIT er ejet af KL og kommunerne. Det er kommunerne, der via KL har bedt om udvikling af Byg og Miljø, og som betaler for løsningen. Det er frivilligt for kommuner at aftage systemet. Iht. den fælleskommunale

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Generelle regler for debitorer i LeverandørService

Generelle regler for debitorer i LeverandørService Generelle regler for debitorer i LeverandørService Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er LeverandørService? LeverandørService er en betalingstjeneste, som virksomheder kan bruge til at iværksætte betalinger

Læs mere

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet.

Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Basis Abonnement 28 dage @ 2 fps (Billede-Serie) Gyldig fra 01. Maj 2011 Kamera overvågning - Axis Kameraer and NAS tilsluttet gennem Internettet. Funktion Kapacitet Kamera Ekstra Kamera Live. Max antal

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen

Servicedeklaration For Borger.dk. Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen Servicedeklaration For Borger.dk Ansvarlig: Digitaliseringsstyrelsen 1. Indhold 2. Formål 2 Vedligehold og distribution af servicedeklaration 3. Kort beskrivelse af service af Borger.dk 2 2 4. Servicetidsrum

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Del 3. Elementer til kontrakt

Del 3. Elementer til kontrakt Del 3 Elementer til kontrakt 1 Indholdsfortegnelse 1. Kontraktens parter...4 2. Formål med kontrakten...4 3. Kontraktens omfang og indhold...4 4. Myndighedsopgaver og ansvar...5 5. Samarbejdsmodel...5

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer Gældende fra 1. august 2015 Generelle regler for debitorer 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan til at betale regninger i danske

Læs mere

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting

GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting GENERELLE FORRETNINGSBETINGELSER FOR Hosting Nedenstående betingelser er de til enhver tid gældende forretningsbetingelser for nærværende aftale for Hosting, og er gældende i det omfang, en eller flere

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som du kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer, der

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet

Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7. Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Bilag 1 - Fælles arkitekturramme for GD1-GD2-GD7 Forslag til fælles sikkerhedsmodel for Grunddataprogrammet Status: Version 1.2 Version: 19.06.2014 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 4 1.1 BAGGRUND...

Læs mere

Termer og begreber i NemID

Termer og begreber i NemID Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Termer og begreber i NemID DanID A/S 26. maj 2014 Side 1-11 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice

Generelle regler for debitorer i Betalingsservice Generelle regler for debitorer i Betalingsservice 1. Hvad er Betalingsservice? Betalingsservice er en betalingstjeneste, som kunden kan bruge til at betale regninger i danske kroner til de kreditorer,

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser 1 Generelt 1.1 Nærværende aftale beskriver kundens og WebWordSystem ApS (herefter WWS ) rettigheder og forpligtelser i forbindelse med de ydelser, som WWS udbyder via denne hjemmeside.

Læs mere

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services.

1.2 Betingelserne gælder fra den 1. januar 2015 og erstatter alle tidligere betingelser for anvendelse af Services. Abonnementsbetingelser for brug af Toolpack -Online Services 1. Anvendelse og gyldighed 1.1 Disse betingelser ( Betingelserne ) for anvendelse af Toolpack Online Services ( Services ) gælder for enhver

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST5

It-sikkerhedstekst ST5 It-sikkerhedstekst ST5 Identificering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST5 Version

Læs mere

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge.

Licensaftale. Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem. Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge. J. nr. 670-37406 CLJ/TL Licensaftale Overdragelse til brug (ikke-eksklusiv licens) Der er d.d mellem E-mail: Agrogruppen Danmark Nygade 6 4672 Klippinge agro@lokalrevision.dk Tlf: 5657 9400 CPR/CVR. nr.:

Læs mere

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning

Driftsoverenskomst. mellem. XX (driftsoverenskomstpart) VUC Aarhus. vedrørende. ordblindeundervisning mellem XX (driftsoverenskomstpart) og VUC Aarhus vedrørende ordblindeundervisning Overenskomsten består af nærværende overenskomst med tilhørende bilag og danner rammen om parternes rettigheder og forpligtelser.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning

Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Rammeaftale om varetagelse af fjerntolkning Tolkemyndigheden - Rammeaftale udbud 2015 side 1 Indholdsfortegnelse 1) Rammeaftalens parter... 3 2) Definitioner... 3 3) Baggrund, formål og omfang... 3 4)

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser

IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser IT driftsaftale Bilag 7: IT-sikkerhedsbestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Baggrund og formål... 2 2. Ansvarsfordeling... 2 2.1 Jobcenterchefens ansvar... 2 2.2 Gensidig informationspligt... 3 3. Krav til

Læs mere

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Leveranceaftale. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Leveranceaftale Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Dato: 16-07-2008 Kontor: Sagsbeh.: Digitaliseringsafdelingen Niels Kleberg Versionsnr.: 1.0 Leveranceaftale for miniudbud

Læs mere

Prækvalifikationsmateriale

Prækvalifikationsmateriale Prækvalifikationsmateriale Til begrænset udbud på Ejendomsadministration af almene boliger i Fredericia kommune Begrænset udbud internt referencenummer 2013-135114 Oktober 2013 Fredericia Kommune: Att.:

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX

Tillægsaftale. om Hvilende Abonnement. til standardaftale. om gensalg fastnet. mellem. TDC Totalløsninger A/S XXX 18. januar 2005 Tillægsaftale om Hvilende Abonnement til standardaftale om gensalg fastnet mellem TDC Totalløsninger A/S og XXX 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilagsliste... 2 2 Præambel...

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur

Digital Signatur Sikker brug af digital signatur Digital Signatur IT- og Telestyrelsen December 2002 Resumé Myndigheder, der ønsker at indføre digital signatur, må ikke overse de vigtige interne sikkerhedsspørgsmål, som teknologien rejser. Det er vigtigt,

Læs mere

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver

Aftale mellem. Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C. Kontrakthaver. Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Aftale mellem Århus Kommune Rådhuset 8100 Århus C og Kontrakthaver Vedrørende ÅrhusKommunes revisionsopgaver Indholdsfortegnelse 0 1 3 6 8 9 10 11 1 13 1 1 Præampel Aftalegrundlag Opgavens omfang Vederlag

Læs mere

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk

Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag. Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Medarbejdersignatur - sådan gør organisationerne i dag Morten Storm Petersen Signaturgruppen A/S morten@signaturgruppen.dk Min baggrund Etablerede TDC s certificeringscenter 1998-2006 Modtog Dansk IT s

Læs mere

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365

NemID DataHub adgang. morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk. Doc. 25538-12, sag 10/3365 NemID DataHub adgang morten@signaturgruppen.dk & jakob@signaturgruppen.dk Agenda Funktionaliteten og brugeroplevelsen Arkitekturen og komponenterne bag NemID og digital signatur Datahub token Pause Udvikling

Læs mere

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup.

1. Parterne UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT. Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup. UDKAST- RÅDGIVNINGSKONTRAKT Spildevandsplanlægger/Klimaplanlægger til udarbejdelse af spildevandsstrategi Forsyning Ballerup 1. Parterne Mellem Forsyning Ballerup Service A/S på vegne af Vand Ballerup

Læs mere

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten

Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Vejledning i brugen af Penneo.com - i forbindelse med digital underskrift af årsrapporten Indledning: I forbindelse med digital underskrift af årsrapporten, opstår der en række problemstillinger, som vi

Læs mere

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX)

Kontraktudkast. vedrørende levering af tandtekniske ydelser. indgået mellem (XXXXX) Kontraktudkast vedrørende levering af tandtekniske ydelser indgået mellem (XXXXX) og Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Sjællandsgade 40 2200 København N Bilagsfortegnelse Kontraktbilag

Læs mere

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester

Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015. Cookiepolitik. 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester Sag 61828-mho Udkast 06.05.2015 Cookiepolitik 1. Politik for brug af HC Containers onlinetjenester På denne side oplyses om de nærmere vilkår for brugen af www.hccontainer.dk og eventuelle andre hjemmesider,

Læs mere

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT

KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT KONKURRENCEBETINGELSER FORANALYSE TIL STANDARDKONTRAKT FOR OUTSOURCET IT-DRIFT 1. INDLEDNING Digitaliseringsstyrelsen ønsker med denne konkurrenceudsættelse at indhente tilbud på løsning af opgaven Foranalyse

Læs mere

Repræsentationsaftale

Repræsentationsaftale Repræsentationsaftale (Spillerrepræsentation) mellem Fulde navn CPR-nr. Forretningsadresse Postnr./By/Land (i det følgende kaldet "spilleragenten") og Fulde navn CPR-nr. Adresse Postnr./By/Land (i det

Læs mere

Kravspecification IdP løsning

Kravspecification IdP løsning Kravspecification IdP løsning Resume IT-Forsyningen, som varetager IT-drift for Ballerup, Egedal og Furesø Kommuner, ønsker at anskaffe en IdP/Føderationsserverløsning, der kan understøtte en række forretningsmæssige

Læs mere

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus

Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus Reglement for auktioner på auktionshuset www.getthrough.dk/auktionshus El og Naturgas i udbud på auktion 1. Introduktion til auktionshuset Get Through Power ApS (herefter benævnt Get Through Powers) auktionshus

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Erhvervskunder Gældende fra den 18-08-2014 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingstjenester tilknyttet betalingskonti oprettet med henblik på

Læs mere

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer )

AFTALE [indsæt udkastdato] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) AFTALE [indsæt udkastdato] Mellem [Navn] [Adresse] [Postnummer, by] [Cvr.nr.] ( Projektejer ) og [HOFOR Spildevand København A/S] Ørestads Boulevard 35 2300 København S [Cvr.nr. 26043182] ( HOFOR ) Om

Læs mere

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5

Nets DanID Service Level Agreement. Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Nets DanID Service Level Agreement Service Level Agreement for OCES Digital Signatur ydelser Version 5 Indholdsfortegnelse 1. Oversigt 1 2. Driftseffektivitet 1 2.1 Definition 1 2.2 Servicevindue 1 2.3

Læs mere

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift.

Datatilsynet har besluttet at undersøge sagen af egen drift. KL Weidekampsgade 10 2300 København S Sendt pr. brev samt på mail til MIH@kl.dk 15. april 2011 Vedrørende sikkerhedsbrist som følge af KL s overførsel af køreprøvebooking system til en cloud-løsning Datatilsynet

Læs mere

Generelle regler for OverførselsService

Generelle regler for OverførselsService Generelle regler for Gældende fra 1. november 2009 1. Hvad er er et produkt, som giver beløbsafsender mulighed for via Nets at iværksætte overførsel af beløb i danske kroner til beløbsmodtageres konti

Læs mere

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk

Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Vejledning til anvendelse af fuldmagt på virk.dk Ønsker du vejledning til en specifik område, kan du gå direkte til det ved at klikke på det i listen nedenfor. Generelt om fuldmagter... 2 Fuldmagt på virk.dk...

Læs mere

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013

Vejledning om. fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer. fra Digital Post. Gældende fra 1. september 2013 Vejledning om fritagelse af virksomheder, foreninger og andre med CVR-nummer fra Digital Post Gældende fra 1. september 2013 Erhvervsstyrelsen, 16. august 2013 1 Indholdsfortegnelse: 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014

Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1. Generelt Handelsbetingelser Gældende per 01/07-2014 1.1. Nærværende aftale er gældende for enhver aftale indgået med WEXO. Kunden accepterer ved aftalens indgåelse samtlige betingelser beskrevet i dette

Læs mere

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S

BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S Version 2.0 13 03 2013 BESKYTTELSE AF PERSONDATA REJSEKORT A/S DATAANSVARLIG Rejsekort A/S er dataansvarlig i overensstemmelse med lov om personoplysninger ( persondataloven ) i relation til registrering

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere