IP Client Brugeraftale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IP Client Brugeraftale"

Transkript

1 IP Client Brugeraftale BRUGERAFTALE Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 DK Taastrup Tlf. : Fax:

2 Patent- og Varemærkestyrelsen 1. GENERELT Nærværende aftale indgås mellem Patent- og Varemærkestyrelsen (herefter benævnt "styrelsen") og brugeren og regulerer brugerens anvendelse af IP Client. Brugeren accepterer ved aftalens indgåelse, at behandlingen af brugerens sager hos styrelsen foretages via IP Client. 2. FORPLIGTELSER OG ANSVAR 2.1 GENERELT Brugeren er forpligtet til at anvende IP Client i overensstemmelse med denne aftale. Brugeren indestår for, at brugerens ansatte og fuldmægtige anvender IP Client i overensstemmelse med den af brugeren givne bemyndigelse. Styrelsen fører ingen kontrol med administrationen af brugerrettigheder hos brugeren, ligesom styrelsen ikke fører kontrol med, at brugerens ansatte eller fuldmægtige, der anvender IP Client, handler inden for den af brugeren givne bemyndigelse. Styrelsen er forpligtet til at lukke for brugerens adgang til IP Client, såfremt brugeren anmoder herom, herunder hvis brugeren har konstateret eller har mistanke om, at brugerrettigheder til IP Client misbruges af brugerens ansatte, fuldmægtige eller andre. Endvidere er styrelsen berettiget til af egen drift og uden forudgående varsel at lukke for brugerens adgang, hvis styrelsen konstaterer eller har mistanke om tilsvarende misbrug. Henvendelser om eventuelt misbrug af brugerrettigheder vil af styrelsen blive behandlet hurtigst muligt inden for styrelsens almindelige åbningstid (hverdage i tidsrummet fra kl kl ). Henvendelse skal rettes til styrelsen pr. telefon på eller pr. på 2.2 ANSVAR I FORBINDELSE MED ELEKTRONISK UDVEKSLING AF MEDDELELSER Korrespondance mellem brugeren og styrelsen foretages via IP Client.

3 Meddelelser, der sendes elektronisk til styrelsen via IP Client, anses først for modtaget hos styrelsen, når de fremgår af sagen i IP Client. Meddelelser, der sendes fra styrelsen til brugeren, anses for modtaget af brugeren, når meddelelsen fremgår af IP Client. Brugeren kan i IP Client anmode om at modtage advisering pr. om ny korrespondance i brugerens sager. Styrelsen er dog ikke ansvarlig for, at meddelelser, der sendes fra styrelsen til brugeren, ikke modtages og læses af brugeren, fordi den af brugeren angivne adresse af tekniske årsager ikke kan modtage den af styrelsen afsendte meddelelse. 2.3 ØVRIGE TRANSAKTIONER Styrelsen er ikke ansvarlig for fejl eller forsinkelser, der indtræder som følge af tekniske problemer i forbindelse med brugerens anvendelse af IP Client til gennemførelse af betalinger eller andre transaktioner. 2.4 DRIFT OG SIKKERHED Styrelsen tilstræber, at IP Client i videst muligt omfang er tilgængeligt alle hverdage i tidsrummet fra kl kl IP Client kan imidlertid være ude af drift i forbindelse med planlagte opdateringer, vedligeholdelse og fejlretninger. Vedrørende driftsforstyrrelser og planlagte nedlukninger henvises til afsnittet om driftsinformation på styrelsens hjemmeside. Styrelsen indestår ikke for, at IP Client er tilgængelig, og styrelsen er ikke ansvarlig for forsinkelser eller fejl, der skyldes, at IP Client i kortere eller længere tidsrum er ude af drift som følge af systemmæssige nedbrud, tekniske problemer eller lignende. Brugeren kan kontakte teknisk support hos styrelsen alle hverdage i tidsrummet fra kl kl på telefon eller Brugerens anvendelse af IP Client foregår via en sikker og krypteret forbindelse, herunder i forbindelse med gennemførelsen af betalinger med betalingskort, jf. herved nedenfor pkt. 4. 2/8

4 Øvrige søgninger på styrelsens hjemmeside eller i styrelsens offentligt tilgængelige sagsregister på Internettet (herefter PVSonline) foregår som almindelig åben trafik. Der henvises til afsnittet om anonymitet og registrering af brugeroplysninger på styrelsens hjemmeside. Det påhviler brugeren at sikre, at brugerens anvendelse af IP Client sker via et sikkert IT-system, herunder at brugeren anvender nødvendige sikkerhedsprogrammer og virusbeskyttelsessoftware. 3. FORTROLIGHED OG BEHANDLING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Alle medarbejdere hos styrelsen har underskrevet en aftale om tavshedspligt. Ansøgninger om patenter, brugsmodeller, designs og varemærker er som udgangspunkt offentligt tilgængelige. Dette gælder dog ikke for, - Patentansøgninger i en periode på 18 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen - Ansøgninger om brugsmodeller i en periode på op til 15 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen - Designansøgninger i en periode på op til 6 måneder fra ansøgningsdatoen eller prioritetsdatoen. Korrespondance, der foretages via IP Client, er tilgængelig for alle parter i en given sag, uanset om korrespondancen er offentligt tilgængelig. Meddelelser, der sendes til styrelsen via IP Client, kan, så snart de er modtaget af styrelsen, læses af samtlige sagens parter og deres fuldmægtige, uden at styrelsen forinden har gjort sig bekendt med korrespondancens indhold. Brugeren accepterer, at ansøgninger, der er offentligt tilgængelige, indgår i PVSonline. 3/8

5 Brugeren accepterer endvidere, at korrespondance i brugerens sager, herunder korrespondance mellem styrelsen, brugeren eller dennes fuldmægtige og andre parter og deres fuldmægtige, kan indgå i PVSonline. Alle meddelelser, der udveksles mellem styrelsen og brugeren eller dennes fuldmægtige, herunder offentlige ansøgninger, indsigelsesskrivelser, partshøringsbreve, opkrævninger, rykkerskrivelser, meddelelser om registrering eller sletning mv., kan således indgå i PVSonline. Såfremt brugeren ønsker konkrete sagsakter eller meddelelser slettet fra PVSonline eller ønsker at gøre styrelsen opmærksom på et upassende eller retsstridigt indhold, kan henvendelse rettes direkte til styrelsens kundecenter alle hverdage i tidsrummet fra kl kl på telefon eller I det omfang brugeren ikke ønsker, at en meddelelse, der sendes til styrelsen, automatisk skal kunne læses af øvrige parter i en sag eller indgå i PVSonline, kan meddelelsen ikke sendes til styrelsen via IP Client. Meddelelsen skal i så fald sendes til styrelsen via almindelig eller postforsendelse, og det skal i meddelelsen udtrykkeligt anføres, at meddelelsen eller dele heraf ønskes undtaget fra aktindsigt mv. 4. OPKRÆVNINGER OG BETALINGER 4.1 BETALING AF GEBYRER UDEN FORTRYDELSESRET Betaling af gebyrer til styrelsen følger reglerne i bekendtgørelse nr. 160 af 27. februar 2009 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer. Gebyrer, der betales til styrelsen i medfør af bekendtgørelsens kapitel 1-12, refunderes alene i det i bekendtgørelsens 29 anførte omfang. Ved at acceptere betaling af et gebyr via IP Client instruerer brugeren uigenkaldeligt styrelsen om straks at påbegynde den sagsbehandling, som betalingen vedrører. Brugeren accepterer derfor også, at betalingen ikke senere kan annulleres eller trækkes tilbage, ligesom der ikke gælder nogen fortrydelsesret for hverken styrelsens sagsbehandling eller betalingen. 4/8

6 4.2 OPKRÆVNINGER OG BETALING Alle opkrævninger tilgår brugeren som elektroniske meddelelser via IP Client. Der kan alene gennemføres betaling af hele opkrævninger, jf. endvidere nedenfor pkt Delvis betaling af en af styrelsen udstedt opkrævning betragtes som manglende betaling af opkrævningen, og det indbetalte beløb vil af styrelsen blive returneret til brugeren. Brugeren kan via IP Client afvise at betale en af styrelsen udstedt opkrævning. Styrelsen vil i så fald registrere, at brugeren ikke ønsker at foretage betaling af den pågældende opkrævning. Afviser brugeren f.eks. betaling af en opkrævning vedrørende fornyelse af et varemærke, vil styrelsen ved betalingsfristens udløb registrere, at brugeren ikke ønsker fornyelsen gennemført. Der vil ikke blive udstedt rykker til brugeren vedrørende den pågældende opkrævning, og brugeren har ikke mulighed for at fortryde afvisningen mod at betale opkrævningen med tillæg af rykkergebyr. Ændrer brugeren efter afvisning af en opkrævning opfattelse og ønsker betalingen gennemført, skal brugeren før udløbet af den oprindelige betalingsfrist annullere afvisningen via IP Client. Betaling kan herefter ske inden for den sædvanlige betalingsfrist. Betales en opkrævning ikke inden for den rettidige betalingsfrist, og har brugeren ikke afvist at betale opkrævningen, vil styrelsen fremsende rykkermeddelelse til brugeren via IP Client, jf. ovenfor, pkt. 2.2, om elektronisk udveksling af meddelelser. 4.3 BETALINGSFORMER MV. Betaling til styrelsen via IP Client kan ske ved anvendelse af betalingskort eller PVSkonto. Brugeren kan via opslag på IP Client konstatere, når styrelsen via IP Client har modtaget brugerens anvisning om betaling af en given opkrævning. Når betalingen er gennemført, vil betalingen fremgå af sagens økonomimodul i IP Client. 5/8

7 4.4 PVS-KONTO Brugeren kan indgå særskilt aftale med styrelsen om betaling af rettighedsgebyrer via styrelsens kontoordning (PVS-konto). Vilkår for brugerens anvendelse af PVS-konto fremgår af den mellem brugeren og styrelsen indgåede særskilte aftale om PVS-konto. Det er en forudsætning for anvendelsen af PVS-konto, at brugeren indbetaler et beløb til styrelsen via bankoverførsel eller check. Styrelsen fører en konto for brugeren, således at brugeren ved særskilte anvisninger til styrelsen kan anvende det indbetalte beløb til betaling af rettighedsgebyrer. Saldoen på brugerens konto hos styrelsen forrentes ikke. Styrelsen opkræver for hver betaling, der foretages via kontoen, et gebyr på DKK 5,-. Gebyret betales i henhold til bekendtgørelse nr. 160 af 27. februar 2009 om Patent- og Varemærkestyrelsens gebyrer. Betaling via PVS-konto anses for gennemført, når styrelsen fra brugeren har modtaget elektronisk betalingsanmodning via IP Client, dog forudsat at saldoen på brugerens konto er tilstrækkelig til at dække den anviste opkrævning. Såfremt saldoen på brugerens konto ikke er tilstrækkelig til at dække hele den ønskede betaling, kan betalingen ikke gennemføres. Der kan således ikke via kontoen foretages delvise betalinger, jf. endvidere ovenfor, pkt Betalinger gennemføres i samme rækkefølge som betalingsanmodningernes modtagelse hos styrelsen via IP Client, og indtil saldoen på brugerens konto ikke er tilstrækkelig til at dække en ønsket betaling. Adviseres flere betalinger i samme meddelelse til styrelsen via IP Client, men er indeståendet på brugerens konto ikke tilstrækkeligt til dækning af samtlige betalinger inklusive gebyr til styrelsen, vil samtlige betalinger blive afvist af styrelsen. Styrelsen påtager sig således intet ansvar for at fordele et indestående på visse betalingsinstrukser frem for andre. Såfremt styrelsen fra brugeren både modtager betalingsanvisninger til PVS-konto via IP Client og via almindelig post eller , vil anmodningerne blive behandlet af styrelsen i den rækkefølge, som følger af styrelsens almindelige sagsgange og arbejds- 6/8

8 rutiner mv. Betalingsinstrukser, der modtages via almindelig post og , behandles ikke nødvendigvis på tidspunktet for styrelsens modtagelse af meddelelsen. Styrelsen påtager sig intet ansvar for, at betalinger gennemføres i en anden rækkefølge end den, som følger af tidspunktet for styrelsens modtagelse af anvisningerne via henholdsvis IP Client eller almindelig post og . En aftale med styrelsen om anvendelse af PVS konto kan ved skriftlig anmodning opsiges af brugeren med 2 måneders varsel. Kontoen opgøres umiddelbart herefter, og et eventuelt indestående udbetales til en af brugeren anvist konto. 5. ØVRIGE FORHOLD, ERSTATNINGSANSVAR MV. I det omfang andet ikke udtrykkeligt fremgår af nærværende aftale, reguleres forholdet mellem styrelsen og brugeren efter dansk rets almindelige regler. Styrelsens samlede erstatningsansvar i medfør af nærværende aftale kan dog aldrig overstige et beløb på DKK ,- pr. skadevoldende begivenhed. Styrelsen er ikke ansvarlig for indirekte tab, herunder tabt avance, driftstab, tab af data, systemnedbrud eller lignende. Brugeren er forpligtet til at friholde styrelsen for ethvert krav, der rejses imod styrelsen som følge af brugerens adfærd, herunder krav i anledning af retsstridigt indhold i korrespondance, der sendes fra brugeren til styrelsen via IP Client og offentliggøres i PVS-online. 6. OPSIGELSE Aftalen om brug af IP Client kan opsiges af hver af parterne med 5 hverdages varsel. Styrelsen er ikke i forbindelse med brugerens opsigelse af aftalen forpligtet til at fjerne elektroniske meddelelser, der i aftalens løbetid er indlagt i IP Client og PVSonline. Jeg har læst og accepterer ovenstående vilkår, herunder de ovenfor, pkt. 3, anførte vilkår om offentliggørelse af korrespondance i PVSonline. 7/8

9 Den [Brugerens underskrift] [Virksomhedens navn] [Adresse] [Postnr., by] [CVR nr.] [Underskrivers navn] 8/8

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Journalnr. 21480 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Nærværende salgs- og leveringsbetingelser (herefter benævnt Aftalen ) fastlægger de vilkår, der gælder for Brugerens anvendelse af E.P. Grafisk online-services

Læs mere

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning

Garanti Returnering af varer Ansvarsbegrænsning Nærværende standardvilkår finder anvendelse på enhver levering af varer eller tjenesteydelser fra RackPeople Hosting ApS, Dynamovej 11 C 2.sal, 2730 Herlev, CVRnr. 30 52 08 82, til kunder, medmindre andet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering...

Indholdsfortegnelse. 1 Aftalen... 3. 2 Oprettelse og registrering... 4. 3 Nummerflytning... 5. 4 Adgangskoder og SIM-kort... 7. 5 Levering... Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke og mobilnummer... 4 2.2 Kundeoplysninger

Læs mere

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more

Zenji Abonnementsvilkår. Forever more Zenji Abonnementsvilkår Forever more Indholdsfortegnelse 1 Aftalen... 3 1.1 Aftalen mellem dig og Zenji Mobile... 3 1.2 Aftalens gyldighedsperiode... 3 2 Oprettelse og registrering... 4 2.1 Startpakke

Læs mere

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd

Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd Vilkår for OiSTER Mobilt Bredbånd December 2013 Version 1.9 Indhold 1. Abonnementsaftalen... 3 1.1. Aftalen generelt... 3 2. Oprettelsesmuligheder... 3 2.1.1. OiSTER Mobilt Bredbånd uden binding... 3 2.1.2.

Læs mere

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER

GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER GENERELLE BETINGELSER FOR LEVERING OG DRIFT AF COOP M OBILS TJENESTER Generelle betingelser for levering og drift af coop mobils tjenester September 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Gældende fra den 31. maj 2015 Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave konto-til-kontooverførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges

Læs mere

Brugerregler for Swipp

Brugerregler for Swipp Brugerregler for Swipp Swipp er en nem og sikker betalingsmåde, som gør det muligt at lave kontotil-konto-overførsler uden at kende Modtagers Kontonummer. Swipp kan også bruges til at anmode om at modtage

Læs mere

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008.

I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken & Vilkår for TDC Webmore 2008. TDC Webmore 2008 I det følgende gennemgås vilkår for XG Business Pro pakken &. XG Business Pro pakken - tillæg til : Produktbeskrivelse XG Business Pro pakken består af de fire produkter: Remote Backup

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0

Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 - Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester

Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Generelle betingelser for levering og drift af Mojo Mobiles tjenester Februar 2013 1. Aftalen... 2 1.A. Elektronisk kommunikation meddelelser mellem parterne... 2 1.B. Fortrydelsesret for forbrugere...

Læs mere

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni).

1. Generelt Hermed UnoTel A/S (følgende benævnt UnoTel) betingelser for UnoTel Fast Telefoni (også kaldet IP Telefoni). Betingelser for Fast Telefoni abonnement hos UnoTel Version 2.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold:

Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel. 1. Generelt. Version 1.1. Indhold: Betingelser for Mobilt Bredbånd abonnement hos UnoTel Version 1.1 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår

Læs mere

Aftale om Netbank (Privat)

Aftale om Netbank (Privat) Aftale om Netbank (Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Netbank. 1. Netbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for kundens tilslutning

Læs mere

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Bolignet Aarhus SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER Telefoni, tv og/eller internet INDHOLD 1. Overordnet beskrivelse af aftalens omfang... 2 2. Installationer hos Kunden... 3 2.1 Fysiske installationer... 3

Læs mere

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst

Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Abonnementsvilkår for TDC Webtekst Kort præsentation af abonnementsvilkårene Her kan du læse de vilkår, som gælder for din abonnementsaftale med TDC. Vilkårene er sammen med prislisten og den fremsendte

Læs mere

IP Client Brugervejledning

IP Client Brugervejledning IP Client Brugervejledning BRUGERVEJLEDNING Patent- og Varemærkestyrelsen Helgeshøj Allé 81 Tlf.: 43 50 80 00 pvs@dkpto.dk DK-2630 Taastrup Fax: 43 50 80 01 www.dkpto.dk Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat)

Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Aftale om Webbank (e-boks Fuldmagter Privat) Mellem ovennævnte parter er der dags dato indgået aftale om kundens tilslutning og anvendelse af Webbank. 1. Webbank 1.1 Denne aftale fastlægger vilkårene for

Læs mere

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold

Kortbestemmelser. 1. Kortets anvendelsesmuligheder og bonus. Forbrugsforeningens kortbestemmelser. Indhold Kortbestemmelser Gældende fra den 1. januar 2010 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe varer

Læs mere

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus

Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Betingelser for Fastnet abonnement hos TelePlus Version 1.0 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Betaling og fakturering 6. Alarmcentralen 7. Ændring af abonnementsvilkår

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

1. Betalingskortets anvendelsesmuligheder og bonus

1. Betalingskortets anvendelsesmuligheder og bonus Kortbestemmelser Gældende fra den 1. september 2012 Forbrugsforeningens kortbestemmelser Forbrugsforeningen har indgået aftale med en række forretninger om, at Forbrugsforeningens medlemmer kan indkøbe

Læs mere

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor.

(Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne 1-10 nedenfor. Vilkår for køb og brug af tjenester på sitet Kort præsentation af vilkår (Move On Communications giver denne præsentation for overblik over vilkårene. Vilkårene er fastsat i bestemmelserne i punkterne

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser Betingelser for telefoni hos Flexfone version 1.0 1. Generelt 1.1 Flexfone A/S (Følgende benævnt Flexfone) fungerer som Service Provider, hvilket betyder at kundens brug af mobiltelefoni

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Generel kontaktinformation 2 2. Definitioner 3 3. Registrering 4 4. Abonnement og forbrug 4 5. Prøveperiode 5 6. Kundens forpligtelser 5 7. Om Ubivox og spam 6 8. Forbrug af datatrafik

Læs mere

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER

BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER BOLIG:NET S GENERELLE HANDELSBETINGELSER 1 ANVENDELSE Nedenstående handelsbetingelser gælder for enhver aftale om abonnement hos bolig:net a/s, CVR-nr. 27 35 25 29 (herefter kaldet bolig:net ), medmindre

Læs mere

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009

Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 Side 1 af 14 Vilkår for Netbank - Privat Gældende fra den 1. november 2009 1. Definitioner 1.1 Kunden Kunden er den person, som indgår aftale med LOLLANDS BANK om brug af Netbank. Tilslutningen sker efter

Læs mere

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com

Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com Generelle betingelser og vilkår for brug af www.[crowdswhocare].com 1. Generelt 1.1 Disse generelle betingelser og vilkår finder anvendelse i forbindelse med enhver brug af crowdfunding platformen og hjemmesiden

Læs mere

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste

Abonnementsvilkår. Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste Abonnementsvilkår Tilslutning til Foreningen Samsø Bredbånds internettjeneste 1. Abonnements- og tilslutningsaftale Medlemmer af Foreningen Samsø Bredbånd (FSB) kan tegne abonnement på tilslutning til

Læs mere