Pleje- og anlægsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pleje- og anlægsplan"

Transkript

1 Pleje- og anlægsplan for Vestvolden Skov- og Naturstyrelsen 2010

2 Pleje- og anlægsplan for Vestvolden Udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for beliggenhedskommunerne, Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen rbejdsgruppe Københavns Kommune Nina Martin Rødovre Kommune Pia Hertz Brøndby Kommune Jesper Purhus Hvidovre Kommune nne Trojaborg Kulturarvsstyrelsen Berit Pauly Skov- og Naturstyrelsen Jens Bekmose, sekretær Titel: Pleje- og anlægsplan for Vestvolden Bilag 1: Naturklagenævnets afgørelse; Vestvoldsfredningen Bilag 2: Kulturarvsstyrelsens tilladelse til visse tiltag Bilag 3: Uddrag af gældende vandløbsregulativer Bilag 3:1 Broer og overkørsler Bilag 3:2 nbefaling fra Københavns mt om ekerskab til batardeauer. Bilag 4: Brugsaftaler Bilag 5: Vestvolden v./ Jens Bekmose Bilag 6: Inventar Bilag 7: Biologiske Interesser v./ Henrik Jørgensen, floraliste efter Elsted Jensen Bilag 7.1: Liste over observerede småfugle inden for Vestvoldsfredningen v./ DN Lokalkomiteen i Hvidovre Bilag 8: Planteliste v./ Dennis Næser Bilag 9: Floraundersøgelse på Vestvolden i Rødovre Kommune 2005 v./ Klaus ndersen Bilag 10: Floraundersøgelse på Vestvolden i Rødovre Kommune 2005 opsamling v./ Bent Jensen Bilag 11: Beskyttelse af flagermus på Vestvolden v./ Jann Larsen Bilag 12: Flora registrering v/. Bodil Hald Bilag 13: Radiostationen v/. Jens Bekmose Bilag 14: POL lageret ved Roskildevej v./ Jens Bekmose Bilag 15: Ejbybroanlægget v./ Jens Bekmose Bilag 16: vedøre Flyveplads v./ Jens Bekmose Bilag 17: Seismografen v./ Jens Bekmose Bilag 18: GJF Husumlejr v./ Jens Bekmose Bilag 19: Skelmarkering v./ Jens Bekmose Kortbilag: Morten Sigurd ndersen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen Udgivelsesår: 2010

3 Pleje- og nlægsplan for Vestvolden

4

5 Forord.5 1. Oversigt og Status Fredningen og plejeplanen Status planperioden 2005 til Overordnede mål i tredie planperiode Fredningen og lovgrundlaget 2.1. Fredningen Plejemyndigheder Tilsynsmyndigheder Lovgrundlaget Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Bygningsfredningsloven Vandløbsloven Skovloven Kolonihaveloven Masteloven Fingerplan 2007 og andre planbindinger Trafik og andre større anlæg Landområdet Vand Ejerforhold og brugsrettigheder Værdier og interesser status 3.1. Kulturhistoriske og landskabelige værdier Vestvolden Voldalléen Volden og dens bygninger Voldgraven Glaciset Baglandet vedøresletten Paradislejren, Glostruplejren, Ejbylejren og Militærstationen vedøre flyveplads Biologiske værdier Voldanlægget Vegetation Svampe Fauna Voldgraven Kagsmosen vedøresletten Rekreative værdier Tilgængelighed Det organiserede friluftsliv Det uorganiserede friluftsliv Veje og stier

6 Handicapforanstaltninger Formidling Overnatning Generelle plejeforskrifter 4.1. Fortidsminde- og landskabspleje Pleje af voldalléen Beplantningsplan for fornyelse af voldalléen Pleje af volden og dens bygninger Pleje af voldgraven Pleje af glaciset Pleje af baglandet Pleje af vedøresletten Pleje af Paradislejren, Glostruplejren, Militærstationen og Ejbylejren Pleje af forterrænet Pleje af vedøre Flyveplads Naturpleje Voldanlægget Svampe Fauna Voldgraven Kagsmosen vedøresletten Rekreative tiltag Tilgængelighed Det organiserede friluftsliv Det uorganiserede friluftsliv Udbygning af stisystemerne Handicapforanstaltninger Formidling Overnatning Inventar m.v. (appendix) 5.1. Tilladelser Skiltning fskærmning af usædvanligt farlige steder Infrastruktur Broer Trapper Stibelægning Stibelysning Inventar Borde og bænke, affaldsspande Grillpladser Fiskepladser fmærkning Redningsposter Plejetiltag i delområder 6.1. Definitioner Græs- og urtevegetation Klippet græs

7 Historisk bevoksning Lysåben bevoksning Tæt bevoksning Urørt bevoksning Vand og mose ger ndre rekreative anlæg Generelt om samtlige bevoksninger Delområder i Københavns Kommune Generelt Voldareal øst for Åkandevej Voldarealet mellem Åkandevej og Husumbanen Særligt om N/F Husum Pensionisthaver på glaciset Særligt om beboelseshuse og gartnerpladsen Voldarealet fra Husumbanen til Harrestrup Å Kagsmosen Delområder i Rødovre Kommune Kagsmosen Voldarealer mellem Harrestrup Å og Jyllingevej Trekantgrunden og arealer langs Tårnvej Forterræn nord for Jyllingevej Ejbybroanlægget Espelunden Park Espelunden Fritids- og Idrætsanlæg Voldareal mellem Jyllingevej og kommunegrænsen uden den historiske vold og Ejbylejren Den historiske vold Ejbylejren Forterræn mellem Jyllingevej og Roskildevej Ejendommen Kroghslyst Delområder i Brøndby Kommune Generelt Militære arealer Voldarealer nord for Roskildevej samt arealer nord for Roskildebanen Området mellem Roskildebanen og Park llé Området mellem Park llé og Holbækmotorvejen Åbne arealer nord for Holbækmotorvejen Delområder i Hvidovre Kommune realer nord for Stavnsbjergvej Voldareal nord for Stavnsbjergvej Voldareal mellem Stavnsbjergvej og vedøre Tværvej vedøresletten Voldareal mellem vedøre Tværvej og Køgebugtbanen Forterræn mellem Holbækmotorvejen og Køgebugtbanen Voldareal mellem Køgebugtbanen og Gl. Køge Landevej Voldareal syd og øst for Gl. Køge Landevej Forterræn mellem Køgebugtbanen og Gl. Køge Landevej Træhangarer og prøvestande

8 4

9 Forord Med godkendelse af nærværende plejeplan påbegyndes Vestvoldens 3. planperiode. rbejdet med Pleje- og anlægsplanen blev påbegyndt i december 2009 i et samarbejde mellem Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner, Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Kredsen er reduceret i forhold til sidst, idet amtet er nedlagt, og kompetencen er overført til beliggenhedskommunerne. I planperoden har et partnerskab bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Skovog Naturstyrelsen iværksat en storstilet revitalisering af hele Københavns Befæstning, som også vil berøre Vestvolden. Partnerskabet har udarbejdet 2 rapporter, henholdsvis "Historisk vandring" og "Sundhed og Motion", som henholdsvis omhandler en vision om "at synliggøre Vestvolden som et sammenhængende fortidsminde fra vedøre i syd til Utterslev Mose i nord". Samt en vision om "at skabe bevægelses- og udfoldelsesmuligheder på Vestvolden, således at de besøgende i højere grad motiveres til udendørs motion og anden fysisk aktivitet". Begge projekter vil således bidrage til "at anlægget synliggøres såvel fysisk, som i befolkningens bevidsthed", samt til at binde Vestvolden sammen på tværs af kommunegrænserne. Det er imidlertid endnu uklart, hvor, hvordan og hvor meget der vil blive realiseret i 3. planperiode og i det hele taget. Det er imidlertid nu blevet klart, at den kommende Ringstedbane med al sandsynlighed vil blive ført over vedøresletten, så den skærer gennem Vestvolden i højde med Stavnsbjergvej. Banen føres gennem voldanlægget i en åben grav og over voldgraven på en lav bro. Den afbrudte forbindelse mellem voldstykkerne forventes retableret ved to broanlæg i henholdsvis voldgadens og den dækkede vejs tracé. Det måtte da plejeplansrevisionen blev påbegyndt forudses, at anlægsloven helt og aldeles ville tilsidesætte både frednings- og fortidsmindeadministrationen, og dette i forbindelse med det ovennævnte revitaliseringsprojekt medførte, at det blev besluttet at begrænse planrevisionen til en forlængelse af den eksisterende med et antal mindre, tekniske korrektioner, som udspringer af revitaliseringsprojektet, revision af lovgivningen samt af praktiske erfaringer fra forrige planperiode. Plejeplanen er lavet af en arbejdsgruppe fra Hvidovre -, Brøndby-, Rødovre og Københavns kommuner samt Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. rbejdsgruppen har i overensstemmelse med fredningens 11 stk. 5. forud for den politiske behandling indkaldt udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Orinitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Foreningen Vestvoldens Venner, og der er modtaget kommentarer fra Danmarks Naturfredningsforening og Vestvoldens Venner. Vestvoldens Venner kan tilslutte sig hovedlinjerne og håber, der bliver økonomi til at følge intensionerne op herunder en række rydninger ønsket af foreningen. Danmarks Naturfrednings Forening konstaterer med tilfredshed at invasive arter skal bekæmpes og henleder opmærksomheden på det frivillige initiativ Bjørnebanden i Rødovre. Foreningen foreslår, at der etableres faunapassager ikke bare mellem voldstykkerne, men også mellem volden og tilgrænsende naturområder som Vestskoven og Kagsmosen. Foreningen er modstander af 5

10 belysning og asfaltering af voldgaden som er uden rod i de historiske forhold på volden. Endelig anbefaler foreningen, at parkeringspladser, også til besøgscentret i Ejbybro anlægget lægges uden for det fredede område, og man er derfor tilfreds med, at parkeringspladser, grilpladser, leje- og lejrpladser kun kan etableres med særlig godkendelse. rbejdsgruppen er opmærksom på, at lys- og asfaltering er ahistorisk, og det er baggrunden for, at det hidtil har været uønsket på voldgaden. Det er imidlertid tillidsskabende foranstaltninger, der på længere sigt vil øge voldgadens betydning som cykel- og pendlerrute. rbejdsgruppen har på denne beggrund accepteret disse foranstaltninger, da man skønner, at det er af største betydning at gøre volden tilgængelig og atraktiv for så stort et publikum som muligt. Generelt tilslutter arbejdsgruppen sig DNs ønske om, at nye parkeringspladser lægges uden for det fredede område. Hvad specielt angår p-pladsen i Ejbybroanlægget, så er det tanken at lægge den på den eksisterende - tidligere militære parkeringsplads, som er en integreret del af Ejbybroanlægget, der danner rammen om det kommende informationscenter. På den baggrund har arbejdsgruppen ingen betænkeligheder ved at revitalisere den tidligere funktion. Umiddelbart inden planen gik til trykning, fremsendte Friluftrådet bemærkninger til Pleje- og anlægsplanen: Rådet glædede sig over, at der er udvikling i rekreative tiltag og formidlingen på og om Vestvolden. Rådet gjorde opmærksom på de muligheder, den moderne elektroniske teknologi giver formidlingen og gav udtryk for et ønske om at indrette/genskabe indretningen af visse bygninger f.eks. en kaponiere og etablering af temastier. Informationen børe efter rådets opfattelse være på flere hovedsprog. Rådet ønsker derudover etableret flere ridestier herunder udbygning af stirute 9 til ridestri og derudover etablering af primitive lejrpladser. f tidsmæssige grunde har arbejdsgruppen ikke haft mulighed for at drøfte rådets forslag i detaljer, men det skal nævnes, at partnerskabet for revitalisering af Københavns befæstning arbejder med noget, der ligner de foreslåede elektroniske projekter, bygningsretableringer og temastier. Ridestier og primitiv overnatning er lige nu mindre aktuel, da der arbejdes på en kraftig udbygning af cykelmulighederne, og der kan være bekymring for, at udnyttelsen herefter overstiger kapaciteten. For arbejdsgruppen at se er der muligheder i et udbygget samarbejde mellem rådet og partnerskabet, og rådets forslag vidersendes derfor til partnerskabet. Den foreliggende plejeplan for Vestvolden udspringer af den store Vestvoldsfredning fra Planen beskriver plejetiltag, der med fordel kan gennemføres i den tredje planperiode. Det er ikke opgaven at udarbejde en fast og ufravigelig tidsplan, men parterne forpligter sig til at arbejde for at føre planens bestemmelser ud i livet for derved at fremme fredningens formål. Pleje- og anlægsplanen er gyldig til

11 1. Oversigt og Status Vestvolden er en del af Københavns Landbefæstning opført i slutningen af 1800-tallet og nedlagt med afslutningen af 1. Verdenskrig. Forter og batterier blev tømt for våben og ammunition, som blev opmagasineret i Bagsværdfort og Vestvoldens kasematter, og allerede 1920 var landbefæstningen afviklet som forsvarsanlæg. En del befæstningsanlæg blev solgt med det samme, men Vestvolden forblev i statens eje som militært område. realerne blev lukket for offentligheden, men i 1932 blev området mellem Frederikssundsvej og Mørkhøjvej åbnet, og institutioner som Gabriel Jensens Ferieudflugter, Røde Kors og Kolonihaveforbundet fik tid efter anden særskilte aftaler med forsvaret om brug af visse arealer. Københavns Kommune meldte sig som køber af Vestvolden allerede før den officielle nedlæggelse af landbefæstningen i Finansministeriet mente imidlertid, at der var større penge at hente ved salg til private, og det nedsatte i 1924 en kommission, som skulle værdisætte volden og undersøge mulighederne for salg. Et af kommissionens medlemmer, kaptajn Topsøe, udvirkede imidlertid, at arkitekt Carl Brummer udarbejdede et projekt til en haveby på og omkring voldarealerne. Projektet overbeviste kommissionen om, at voldarealernes værdi ville stige både hurtigt og stærkt i takt med byggemodningen af de omgivende, privatejede arealer. Kommissionen konkluderede derfor, at staten under ingen omstændigheder burde give slip på sit i vestfrontterrainet værende aktiv uden at have sikret disse arealers fremtid og uden at have realiseret den værdi, som de virkelig repræsenterer. Betænkningen anbefaler derfor at man ikke bør disponere over nogen del af Vestfrontens arealer, uden en samlet plan for arealernes fremtidige benyttelse er tilvejebragt, eller i hvert fald ikke uden en eventuel afhændelse af dele af terrainet med sikkerhed kan ses ikke at ville virke hæmmende for en samlet plans fremtidige gennemførelse 1 Udbygningen af Vestegnen gik imidlertid i stå og i 1927 rejste Fællesudvalget for Naturfredningsforeningen og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse forslag om fredning af Vestvolden. Det blev dog ikke til noget, og diskussionerne fortsatte gennem mellemkrigstid, besættelse og befrielse uden resultat. Vestvolden blev imidlertid efter endnu to kommissionsbehandlinger gradvist åbnet for offentligheden i løbet af 1950-erne, og i den fysiske planlægning dukkede den nu op som grøn forbindelse og spredningskorridor. Med byudviklingen efter krigen i Rødovre-, Glostrup-, Brøndby kommer et behov for at aflede store mængder overfladevand til voldgraven. En Landvæsenskommission pålagde derfor i Citat efter Betænkning om Vestencienten

12 kommunerne i området at optage voldgraven som offentligt vandløb og henstillede samtidig til Københavns mtsråd om at optage voldgraven som amtsvandløb. Dette skete i I 1976 mageskiftede Glostrup Vestvolden med Rødovre kommune, og staten indgik brugsaftaler med Rødovre, Brøndby og Hvidovre kommuner i Københavns Kommune overtog tilsvarende driften af et område, men uden formel aftale, og i 1996 blev den offentlige adgang til området cementeret med Naturklagenævnets afgørelse af 28. juni 1996 om fredning af Vestvolden m.v. i Københavns, Rødovre, Glostrup, Brøndby og Hvidovre Kommuner. 8

13 1.1. Fredningen og plejeplanen Vestvolden er landets største fortidsminde og et historisk monument af national og europæisk betydning. Den er derudover - i kraft af både størrelse og beliggenhed - et rekreativt område af såvel lokal som regional betydning, samt et biologisk åndehul med store naturværdier. Fredningen kom derfor til at omfatte et ca. 528 ha stort grønt område mellem Utterslev Mose og vedøre Holme, hvoraf det fredede fortidsminde "Vestvolden" udgør godt en fjerdedel. Fredningen strækker sig gennem fire kommuner: Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. Fredningen rummer et generelt forbud mod tilstandsændringer, men den bestemmer samtidig, at der skal udarbejdes en samlet pleje- og anlægsplan for udvikling af hele det fredede område. Planen skal udarbejdes af Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og de fire kommuner i fællesskab. Plejeplanen gælder for højst fem år ad gangen, og den her foreliggende er den tredje af sin art Status planperioden 2005 til 2010 rbejdet i den anden planperiode har været koncentreret om at fastholde og uddybe resultaterne fra den første. Voldfod og bygninger er søgt friholdt for bevoksning med vekslende resultat, og i Brøndby og Rødovre Kommuner er indsatsen øget med frilæggelser af ramper og voldgange. De nye historiske demonstrationsstrækninger på statens arealer i Hvidovre og ved Ejby er anlagt og hegnede. Ejbybroanlægget er ryddet, så terrænet kan ses, og arealet op til Jyllingevej afgræsses af får ved en fåregræsserforening, men det har hidtil været svært at opnå det fornødne græsningstryk. Volden ud for vedøresletten afgræsses sammen med sletten og forterrænet ved Vallø Stift, græsningen har presset opvæksten, som nu er moden til at blive ryddet. I perioden er allétræerne på voldgaden flere steder blevet skiftet ud. Mellem Staunsbjervej og Holbælkmotorvejen er der plantet nauer. På strækningen: kommunegrænsen Brøndby/Rødovre og Rødovre Parkvej er der plantet lind og spidsløn, mens stykket mellem Ejbybunkeren og Jyllingevej er udskiftet med kastanie. En række bygninger er restaureret som led i et pilotprojekt under revitaliseringsprojektet til et niveau, der knap nok svarer til tæt for tag og fag.det drejer sig om Poppelbatteri og Kaponiere IV i Hvidovre, stort fredskrudsmagasin i Brøndby og lille fredskrudsmagasin i Rødovre. Derudover er dele af Trippelbatardeauerne i København renoveret. Kæmpebjørneklo og japanpileurt bliver fortsat bekæmpet, og den frivillige Bjørnebande i Rødovre har gjort et stort arbejde ikke mindst på det tidligere militære område ved Ejby. Gyldenris har bredt sig voldsomt i planperioden ikke mindst på de afgræssede arealer i Hvidovre. Den er forsøgt bekæmpet ved slåning og efterfølgende massiv afgræsning med lovende resultat. Snebær breder sig stadig, men situationen er næppe akut. Lundgylden, der er registreret ud for Ejbybunkeren, har de seneste år bredt sig hastigt, og en indsats bør påbegyndes, mens problemet endnu ikke er uoverkommeligt Overordnede mål i tredie planperiode. Det primære mål for nærværende pleje- og anslægsplan er at fastholde staten og kommunerne om en fælles målsætning, der får Vestvolden til at fremstå som et anlæg med større fælles præg. Under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier skal områdets rekreative muligheder forbedres,

14 og naturværdierne skal udvikles og beskyttes mod tiltag, der forringer plante- og dyrearters livsvilkår. Midlerne hertil er en differentieret pleje som delområde for delområde tager sit udgangspunkt i en afvejning og prioritering af værdier og mål. Der findes kulturhistoriske, landskabelige og botaniske data, som naturligt må indgå i en sådan prioritering. På basis heraf udpeges områder, hvor der skal tages særlige hensyn til svampe og visse andre botaniske interesser, ligesom der kan formuleres en generel forskrift om hensyntagen til flagermus. Endelig er der udarbejdet en langsigtet plan for pleje og renovering af voldalléen. Til støtte for denne prioritering iværksatte Skov- og Naturstyrelsen sommeren 2009 en botanisk gennemgang af hele voldsystemet. De botaniske værdier blev undersøgt i godt 50 delområder og kortlagt summarisk 2 inden for 13 delstrækninger afgrænset af veje og jernbaner. I videst muligt omfang er resultaterne indarbejdet i planforskrifterne. Voldens rekreative potentiale er søgt kortlagt med hjælp af en specialestuderende, og denne undersøgelse kan suppleres med en kendskabsundersøgelse, der er udført i revitaliseringsprojektets regi. Jordværkets bevaringstilstand er ikke kortlagt, men oplysninger herom kan fremskaffes i den tredje planperiode som spin off af arkæologiske undersøgelser udløst af forskellige jordarbejder. Udbygning af ringmotorvejen og anlæggelse af en motorvej til Frederikssund vil umiddelbart resultere i mindre indgreb i det fredede område. Knallertbanen i Rødovre er blevet beskåret af vejanlægget, men banen er efterfølgende kompenseret herfor og med Naturklagenævnets tilladelse lagt ind over glaciset. Den kommende jernbane til Ringsted vil blive ført gennem Vestvolden omtrent ud for Stavnsbjergvej. Det vil nødvendigvis indvirke på oplevelsen af voldanlægget, men arten og omfanget kan ikke overskues på nuværende tidspunkt. Detailprojekterne er endnu for dårligt kendte, og det har derfor ikke været muligt at indarbejde eventuelle konsekvenser i plejeplanen. 2 Den botaniske kortlægning bør i 3. planperiode suppleres med detaillerede udbredelseskort og en screening af forårsvegetation mht. følgende ater: Guldstjerne, Frytle, nemone, Vorterod, Lungeurt, Tulipan, Kornet Stenbræk, Vår Gæslings Blomst og Gåsemad. Screeningen kan med fordel henlægges til april/maj med udgangspunkt i Ested Jensens kartotek i Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden 10

15 2. Fredningen og lovgrundlaget En stor del af Vestvoldsfredningen udgøres af det historiske forsvarsanlæg Vestvolden. Som fredet fortidsminde er Vestvolden omfattet af en lovmæssig beskyttelse, der indtil 2001 var henlagt til Skov- og Naturstyrelsen. I november 2001 blev fortidsmindebeskyttelsen overført fra Miljøministeriet til Kulturministeriet, og administrationen er nu placeret i Kulturarvsstyrelsen 3. Nedenfor redegøres for fredningen og de love og bestemmelser, der i øvrigt gælder for det fredede område. Der skelnes her mellem landskabsfredningen og fortidsmindefredningen Fredningen Med afgørelse af 28. juni 1996 (bilag 1) fredede Naturklagenævnet Vestvolden med en række tilliggende arealer. Fredningen er opgjort til at omfatte mere end 525 ha skov, mose, strandeng, fortidsminde, udyrkede og dyrkede arealer. Pleje- og anlægsplanen omfatter noget mindre end 500 ha, idet inddæmmede arealer i Hvidovre og Brøndbyskoven ikke er omfattet af plejeforpligtigelsen. 4 Fredningen har (ff. 1) til formål, - at beskytte fæstningsanlægget Vestvolden som historisk monument og derved sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedret oplevelse af de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til anlægget, - at bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til fredningsområdet, herunder at sikre fæstningsanlægget passende omgivelser og øge områdets funktion som spredningskorridor for plante- og dyreliv og - at fastholde og sikre offentlighedens ret til at færdes i området samt at regulere områdets anvendelse til almene fritidsformål i øvrigt. Forholdet mellem det fredede fortidsminde Vestvolden og Vestvoldsfredningen er fastlagt således, at "bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 12 og 13 5 suppleres af fredningsbestemmelserne for såvel Vestvolden som visse tilgrænsende arealer." realfredningen rummer et generelt forbud mod tilstandsændringer, med mindre de tillades efter fredningsbestemmelserne eller er omtalt i en pleje- og anlægsplan. Planen fastlægger for et tidsrum af højst 5 år ad gangen retningslinjer for naturpleje, offentlighedens adgang og udførelse af foranstaltninger, der findes hensigtsmæssige, for at fredningens formål kan opfyldes. Fredningsbestemmelserne og dermed plejeplanen træder i stedet for naturbeskyttelseslovens 3, 16, 17 og 18 samt planlovens 35 (fredningens bonusvirkning). Bonusvirkningen indebærer, at installationer og synlige indgreb i medfør af pleje- og anlægsplanen ikke kræver dispensation i forhold til de nævnte paragraffer. Fredningsnævnet skal dog godkende den konkrete udformning af alle installationer, der er synlige over jord. 3 Jf. Bekendtgørelse nr af december Jf. fredningen 14 stk. 2 5 Nu museumslovens 29 e og f

16 Uanset fredningen - men under hensyntagen til anden gældende lov - kan Forsvarsministeriet foretage nødvendige ændringer i tilstanden på egne arealer. (Hvor har de noget? JB: Hvidovre, Brøndby og København) Endelig fastslår fredningen ( 9 stk. 3), at der i et område syd for Holbækmotorvejen og vest for selve fæstningsanlægget kan etableres forsynings- og trafikanlæg, når blot regionplanens retningslinjer overholdes Plejemyndigheder Skov- og Naturstyrelsen er plejemyndighed 6 for statens arealer herunder Vestvolden, bortset fra nogle mindre arealer i København og Hvidovre 7. Kommunerne er plejemyndigheder for kommunalt- og privatejede arealer i de respektive kommuner Tilsynsmyndigheder Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med fredningen på Miljøministeriets arealer, mens kommunerne fører tilsyn med de kommunalt- og privatejede, fredede arealer samt de statsarealer, som hører under andre ministerier end Miljøministeriet. Kulturarvsstyrelsen er tilsynsmyndighed for det fredede fortidsminde Vestvolden og udfører arbejdet i samarbejde med Kroppedal Museum 8. Staten ved Miljøcenter Roskilde har ansvar for krav til og overvågning af vandmiljøet herunder Voldgraven på Skov- og Naturstyrelsens ejendomme, mens kommunerne overvåger private og kommunalt ejede arealer Lovgrundlaget Ud over fredningerne er Vestvolden med tilliggende arealer helt eller delvis underlagt forskellig regulering gennem den almindelige lovgivning: Naturbeskyttelsesloven 9 Naturbeskyttelseslovens 3 rummer et forbud mod ændring i tilstanden af visse naturtyper. f disse er søer, vandløb, moser og strandenge repræsenteret inden for fredningsområdet. Ved lovrevisionen i 2004 blev den beskyttede naturtype overdrev ændret til biologiske overdrev. En grundlæggende forudsætning for, at et areal herefter er beskyttet som overdrev er tørre jordbundsforhold og vegetationens sammensætning 10. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om 6 Jf. Lbk 1506 af og LBK nr af 20/11/ Utterslevmose og matr.43gn i Mågeparken 8 Jf. Bek nr. 729 af 27. juni 2006 Bekendtgørelse om tilsyn med sten- og jorddiger og fortidsminder. 9 Lbk nr. 884 af 18. august 2004; Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 10 Blandt typiske overdrevsarter nævnes: Markkrageklo, Gul Evighedsblomst, Markbynke, Blåhat, Prikbladet Perikon, Gul Snerre, Smalbladet Høgeurt, Fløjlsgræs, Knoldranunkel m. fl. 12

17 der er overdrev i lovens forstand inden for fredningsområdet, men det kan forudses, at områder med tiden kan vokse ind i denne landskabstype. I henhold til fredningen (jf. 13) erstattes bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 3 af fredningsbestemmelserne (fredningens bonusvirkning). Tilsvarende gælder, at naturbeskyttelseslovens bestemmelser om sø-, skov- og fortidsmindebeskyttelseslinjer (nbl ), indenfor fredningsområdet er erstattet af fredningsbestemmelserne. For de dele af beskyttelseszonerne, der rækker ud over fredningsområdet, gælder naturbeskyttelsesloven på sædvanlig måde Miljøskadeloven 11 Miljøskadeloven udvider naturbeskyttelsesloven med et nyt kapitel som pålægger beliggenhedskommunerne og i visse tilfælde 12 Skov- og Naturstyrelsen at underrette Miljøcenter Roskilde om opståede eller forventede miljøskader inden for fredningsområdet. Kommunerne og staten skal endvidere inden for hver sine områder iværksætte alle foranstaltninger, der kan begrænse skadernes omfang og udbredelse. Tilsvarende bestemmelser er indføjet i skovloven og vandløbsloven Museumsloven 13 Vestvolden med sporarealer, voldallé, hovedvold, voldgrav og glacis udgør mellem halvdelen og en tredjedel af det område, der er omfattet af plejeplansforpligtigelsen (som ikke omfatter hele fredningsområdet jf. 2.1.). De nævnte jordværker er - sammen med alle tilhørende bygværker - ét fredet fortidsminde, som siden 1988 har været beskyttet efter museumsloven 29 e m.fl. (tidligere naturbeskyttelsesloven 12 m.fl.). Museumslovens bestemmelser er ikke omfattet af fredningens bonusvirkning. Grænsen for fortidsmindefredningen følger fortidsmindets fod, og dens nøjere forløb er fastlagt digitalt af Kulturarvsstyrelsen 14. fgrænsningen vil blive overført i den elektroniske matrikel. Den elektroniske afgrænsning passer dårligt med skovkortet, som derfor vil blive justeret i løbet af planperioden. Fortidsmindets tilstand 15 og fremtræden må ikke ændres. Det medfører blandt andet, at voldalléens træer og anden historisk beplantning ikke må fældes eller beskadiges (museumsloven 29 e, jf. bilag kap. 2 nr. 11). Der må heller ikke jordbehandles, gødes eller (gen)plantes, hverken på fortidsmindet eller inden for en afstand af to meter fra fortidsmindets fod (museumsloven 29 f). Træer og opvækst på jord- og bygværker kan dog fjernes, såfremt de ikke er omfattet af en særlig beskyttelse. 11 Lbk nr.af med bekendtgørelser jf. naturbeskyttelsesloven kap. 11a om Miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder 12 For visse arealers vedkommende i Hvidovre og Rødovre kommune, der drives af staten. 13 Lbk nr af 14. december 2006 Bekendtgørelse af museumsloven 14 fgrænsningen er sket med udgangspunkt i et reliefkort som er konstrueret ved anvendelse af data fra Kort og Matrikelstyrelsens landsdækkende LIDR-opmåling (laserscanning foretaget fra fly), suppleret med informationer fra nyeste TOP10DK og matrikelkort (bortset fra Københavns kommune) og DDO2008 (et digitalt ortofoto fra 2008), alt sammen med reference i projektion UTM zone 32 Euref89 15 Kulturarvsstyrelsen: Ændring af fremtræden skal opfattes som omfattet af ændring af tilstanden, hvilket ikke er indlysende, og derfor er det vigtig at gøre opmærksom på det. Ref.: NKN har i Fredericia afgjort, at det er en ændring af voldens tilstand, at udgåede elmetræer er lavet om til skulpturer (= ændring i voldens fremtræden).

18 Kulturarvsstyrelsen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser (museumsloven 29 j). Styrelsens afgørelse kan inden fire uger ankes til Naturklagenævnet. Det bemærkes særskilt, at alle indgreb i volden og ændringer af dens fremtræden, der er udført før 1988, er lovlige i forhold til fortidsmindebeskyttelsen. Dette indebærer bl.a., at alle de lovligt nedlagte kabler og ledninger kan bibeholdes. De kan imidlertid ikke udskiftes, forbedres, forlægges eller suppleres uden særskilt tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen som ejer og Kulturarvsstyrelsen som myndighed. Voldgaden huser et antal gamle, oliekølede elkabler, der ofte springer læk med forurening til følge. Der ud over findes en lang række el-, vand- og teleledninger, der er nedlagt på tværs af og langs med volden. f både forurenings- og forsyningsmæssige grunde kan reparation af pludseligt opståede brud ikke afvente en egentlig sagsbehandling. I stedet indgives graveansøgning evt. telefonisk til Skov- og Naturstyrelsen af ledningsejeren eller hans entreprenør med samtidig underrettelse af beliggenhedskommunen. Skov- og Naturstyrelsen indhenter efterfølgende nødvendige tilladelser fra Kulturarvsstyrelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanen har Skov- og Naturstyrelsen søgt Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til visse indgreb. Kulturarvsstyrelsen har med skrivelse (Bilag 2) meddelt tilladelse til udførelse af en række konkrete arbejder. Det forudsættes, at Skov- og Naturstyrelsen holder Kulturarvsstyrelsen løbende underrettet om igangsættelse af disse arbejder. Museumsloven pålægger, jf. 29 i, stk. 2 med tilhørende bekendtgørelse 16 staten at pleje sine fortidsminder. Plejeforpligtigelsens nærmere omfang og karakter er ikke fastlagt, men Kulturarvsstyrelsen forudsætter, at fortidsmindet ikke lider overlast, og at det kan opleves som det fortidsminde, det er. Der er ikke mulighed for dispensation for denne plejeforpligtigelse Bygningsfredningsloven 17 Inden for plejeplansområdet er de to hangarer og prøvestandene på vedøre flyveplads bygningsfredede. Fredningen indebærer, at ejerne, Skov- og Naturstyrelsen og Trippel skal holde bygningerne i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag ( 9). lle bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse ( 10) fra Kulturarvsstyrelsen. Det gælder også udskiftning af gulve, køkken og bad, ændring af farve og malingstype, opsættelse af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. Nedrivning af en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen ( 11). Den ene af de to hangarer er privatejet, og det bemærkes derfor, at private ejere kan søge Kulturarvsstyrelsen om støtte til gennemførelse af restaureringsarbejder. Voldmesterhuset og vandtårnet i Rødovre er registreret som bevaringsværdige bygninger. En bygning er bevaringsværdig ( 17), når den er optaget som sådan i en kommuneplan eller er om- 16 Bek. nr af 14. december 2006 Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder. 17 Lbk 911 nr af 29. august 2007 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger med senere ændringer, senest ved lov 474 af 7. maj

19 fattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens 15, stk. 2, nr. 14. Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen ( 18) Vandløbsloven 18 Vandløbsloven har bl.a. til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Som grundlag for kommunernes administration vil Miljøcenter Roskilde udarbejde en vandplan for Køge Bugt vandopland gældende for perioden Planen forventes først at blive færdig sidst i 2010, hvorefter de enkelte kommuner skal udarbejde handleplaner. Dette omfatter også en revision af vandløbsdirektiver fra 1992 for voldgraven (fæstningskanalen). Det tilstræbes, at planerne koordineres mellem kommunerne. Vestvoldens voldgrav administreres i hele sin længde som et offentligt vandløb. Det administreres og vedligeholdes af kommunerne. I Københavns kommune varetages vandløbsadministrationen på baggrund af regulativ af 1996 for voldgraven (fæstningskanalen). I Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner varetages den foreløbig i medfør regulativ af 1992 for voldgraven (fæstningskanalen) med tillæg af 2000 (bilag 3). Det bemærkes, at regulativet af 1992 overfører ejerskabet til batardeauerne til kommunerne 19. Københavns mt har imidlertid med skrivelse af udtalt, at det er uhensigtmæssigt og foreslår, at ejerskabet tillægges staten (Skov- og Naturstyrelsen) ved første revision af regulativet. Den del af Kagsmosen og Kagsåen, som er beliggende i Københavns Kommune, er kommunevandløb. I 1996 er der vedtaget et regulativ for Kagsmosen og Kagsåen. Varige vandstandsændringer i voldgraven kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Miljøskadeloven indgår i vandløbsloven som kap. 11a Skovloven 20 Store dele af plejeplansområdet er bevokset med skov. Selv om fortidsmindebeskyttelsen tilsidesætter skovloven er dele af Vestvolden i Københavns Kommune udpeget som fredskov. Dette er ikke fundet hensigtsmæssigt i de andre beliggenhedskommuner. Fredskovpligten indebærer ( 1), at skoven skal drives bæredygtigt med særligt hensyn til biologisk mangfoldighed. Driften skal videre sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie og friluftsliv kan tilgodeses. Efter museumsloven ( 29 f) kan der ikke plantes træer og buske på et fredet fortidsminde eller nærmere end 2 m fra fortidsmindets fod. Miljøskadeloven er skrevet ind i skovloven som Kapitel 9a. 18 Lbk. om vandløb nr. 882 af 18. august Oprindelig amtet, hvis beføjelser er overgået til kommunerne. 20 Lbk. Nr. 945 af 24. september 2009 Bekendtgørelse af lov om skove

20 Kolonihaveloven 21 De gamle pensionisthaver på glaciset i Københavns Kommune er omfattet af Kolonihaveloven, mens dette ikke er tilfældet med nyttehaverne på en del af Ejbylejrens område i Rødovre Kommune. Efter kolonihaveloven 3, stk. 2. er pensionisthaverne i Københavns kommune blevet varige, hvilket indebærer, at de ikke kan nedlægges, med mindre væsentlige samfundshensyn gør det nødvendigt. Nyttehaverne i Rødovre er derimod ikke permanente i kolonihavelovens forstand Masteloven 22 Forsvaret har i sin tid åbnet radiokædemasten i Ejbybroanlægget for civile antenner til mobiltelefoni. Da forsvaret overdrog masten til Skov- og Naturstyrelsen blev den - som følge heraf - omfattet af Lov nr. 212 af om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. ( 1 stk. 2). Dette indebærer, at den ( 2) på anmodning skal stilles til rådighed for andre udbydere af mobiltelefoni, samt at den ikke uden videre kan fjernes, jf. f.eks. 2, stk. 3. Naturklagenævnet har efterfølgende lovliggjort denne anvendelse på vilkår, at det jordbaserede mobiludstyr fjernes fra volden og anbringes i den tilhørende radiobunker Fingerplan 2007 og andre planbindinger I Fingerplan , der erstatter den tidligere regionplanlægning, spiller de grønne kiler en central rolle. Fredningsområdet regnes med Espelunden park øst for Korsdalsvej som markant undtagelse - praktisk taget i sin helhed til de indre grønne kiler. De indre kiler forbeholdes under respekt for overordnede trafik- og forsyningsformål - almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Generelt gælder om de indre kiler, at de ikke kan udlægges i byzone, at de ikke kan bebygges, at de friholdes for yderligere og specielt støjende fritidsanlæg. Der kan dog undtagelsesvist etableres mindre støttepunkter for det almene friluftsliv, lige som eksisterende anlæg og kulturinstitutioner kan udvides. I forhold til fredningen vil den af de 2 planer, henholdsvis fredningen og Kileplanen, der er mest restriktiv, være gældende. Nedenfor bringes en oversigt over de overordnede retningslinjer for trafik og forsyningsformål som berører Vestvolden Trafik og andre større anlæg - Voldgaden fra Gl. Køge Landevej til Utterslev Mose er del af national stirute nr.9: Gedser Helsingør 24. I Brøndby er den desuden del af amtssti nr. 2 - Ny jernbanestrækning København - Ringsted. 21 Lbk. om kolonihaver nr. 790 af 21.juni 2007 Bekendtgørelse af lov om kolonihaver. 22 Lov nr. 681 af 23. juni 2004 Bekendtgørelse aflov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 23 Fingerplan 2007 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning jf. 24 Stiruten lever stadig jf.: 16

Udkast til Pleje- og anlægsplan. for Vestvolden 2011-2015. Pleje ogple

Udkast til Pleje- og anlægsplan. for Vestvolden 2011-2015. Pleje ogple Udkast til Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011-2015 Pleje ogple 1 Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011-2015 Skov- og Naturstyrelsen 2010 Pleje- og anlægsplan for Vestvolden 2011 2015 Udarbejdet

Læs mere

Pleje- og og anlægsplan for lan for. Vestvolden 2005 2010. Vestvolden. Tekst. Tekst

Pleje- og og anlægsplan for lan for. Vestvolden 2005 2010. Vestvolden. Tekst. Tekst Pleje- og og anlægsplan for lan for Vestvolden Vestvolden 2005 2010 Tekst 2005 2006 Skov- og Naturstyrelsen 2006 Tekst Pleje- og anlægsplanen for Vestvolden 2005 2010 Er udarbejdet af en styre- og en arbejdsgruppe

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Københavns Nyere Befæstning 1.4

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Københavns Nyere Befæstning 1.4 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Københavns Nyere Befæstning 1.4 1.4 KØBENHAVNS NYERE BEFÆSTNING Stedet Kulturmiljøet omfatter ud over Vestvolden et større oversvømmelsesområde

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992

LOKALPLAN NR Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 LOKALPLAN NR. 6-06 Udarbejdet af Teknisk forvaltning Udgivet af Vallø kommune, september 1992 Kortet på forsiden er trykt med Geodætisk Instituts tilladelse (A.894/70) VALLØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 6-06

Læs mere

Pay and play golfbane ved Lindum

Pay and play golfbane ved Lindum Tillæg nr. 67 til Regionplan 2000-2012 Pay and play golfbane ved Lindum Viborg Amtsråd September 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-511-02 Tillæg nr.67 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet

Læs mere

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se Domme. Taksations kom miss io nen

Afgørelser - Reg. nr.: Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se Domme. Taksations kom miss io nen 06277.00 Afgørelser - Reg. nr.: 06277.00 Fredningen vedrører: Kagsmosen - Ophævet se 07878.00 Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet 28-06-1996 Overfred nings nævnet Fredningsnævnet 07-06-1993

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1

KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 KOMMUNEPLANTILLÆG 13 til Kommuneplan 2013 for Furesø Kommune Ændring af den økologiske forbindelse Laanshøj Præstesø og kommuneplanramme 16B1 FORSLAG i offentlig høring fra den 5. december 2016 til den

Læs mere

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven

Lov om kolonihaver og lov om ændring af lov om planlægning og jordkøbsloven Side 1 af 5 Til kommunalbestyrelser og Hovedstadens Udviklingsråd samt til orientering til amtsråd DEPARTEMENTET LANDSPLANAFDELINGEN 6. Kontor J.nr. D 201-0003 Ref. Jo Den 20. juni 2001 Lov om kolonihaver

Læs mere

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing

Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø. DDO, Copyright COWI. Regionplan Tillæg nr. 12. Omfartsvej vest om Ringkøbing Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø DDO, Copyright COWI Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Regionplan 2005 Tillæg nr. 12 Marts 2006 Side 2 Datablad Udgiver: Udarbejdet af: Ringkjøbing Amt Teknik og Miljø

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato:

Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: Tilladelse til skovrejsning i negativt område Dato: 27-09-2017 Billund Kommune har den 14. september 2017 modtaget ansøgning om skovrejsning på del af matr. nr. 20a, Vorbasse BY, Vorbasse, beliggende på

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009

Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Forslag til retningslinier for landområderne i Kommuneplan 2009 Furesø Kommunes landområder omfatter alle arealer, der ikke er udlagt til byzone eller planlagt til fremtidig byudvikling. I landområderne

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk

Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Natur- og Miljøklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København NV nmkn@nmkn.dk Dato Klage over fredning ved Gl. Lejre og Ledreborg Allé FS 32/2012 Region Sjælland ønsker at indbringe Fredningsnævnet for Østsjællands

Læs mere

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014

Byrådscentret Rev. 26. februar 2013. Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 NOTAT Byrådscentret Rev. 26. februar 2013 Baggrundsnotat til Byrådet skove - Kommuneplan 2014 1) Lovgivning/krav og overordnet planlægning Planloven: 11a: Stiller krav om, at kommuneplanen udpeger skovrejsningsområder

Læs mere

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland

Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium for Kulturmiljørådet for Midt- og Vestsjælland Kommissorium (indhold og omfang) 1. Baggrund 2. Formål 3. Succeskriterier 4. Produkt 5. Bindinger 6. Organisering 7. Tidsramme 8. Økonomi 9.

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb

Ishøj Kommune. Smågårdsrenden med sideløb Forslag til Regulativ For Smågårdsrenden med sideløb November 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Grundlaget for regulativet 1 2. Betegnelse af vandløbet 1 3. Afmærkning og stationering 2 4. Vandløbets skikkelse

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov

LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov LOKALPLAN 14.06 for Karlslunde Skov Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. Greve kommune Holmeagervej

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD

STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD STENLØSE KOMMUNE KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 2002-2012 RAMMEOMRÅDE 1B8 STENLØSE SYD Vedtaget af byrådet den. 28. april 2004 Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Udbygningen af Stenløse Syd...

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende Bekendtgørelse nr. x af x 2006 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende I medfør af 29 b - 29 d, 29 l, stk. 2, 29 v, stk. 5, og 38 i lov nr. 473 af 7. juni 2001, museumslov, som senest

Læs mere

Bilag - Bemærkninger og lovgivning

Bilag - Bemærkninger og lovgivning Bilag - Bemærkninger og lovgivning (Jf. Kulturstyrelsens vejledning om beskyttede sten og jorddiger og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser) Sten- og jorddiger er kulturarv og fortæller historie. Sten-

Læs mere

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre

Lokalplan nr. 46. for opsætning af vindmøller i Elkenøre Lokalplan nr. 46 for opsætning af vindmøller i Elkenøre Indledning...3 Lokalplan nr. 46...3 Redegørelse...3 Baggrund...3 Formål...3 Beliggenhed...3 Eksisterende forhold...3 Omgivende landskab...3 Fremtidige

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen GHB Landskabsarkitekter A/S Carl Jacobsensvej 16, opg 6 2500 Valby - Sendt som e-mail til ghb@ghb-landskab.dk Den 4. maj 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation til vejviserskilt og skilt ved Maglehøjsgruppen

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle

J.nr Gribskov Kommunes 3 registrering af matr. nr. 1y m.fl. Dronningemølle Naturklagenævnet Rentemestervej 8 2400 København V Jens Flensborg Advokat Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 09-10400 - 7 jfl@energiogmiljo.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan nr. 199.10. Vedtaget 2. udkast, nov. 1998. Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Lokalplan nr. 199.10 Område til offentlige formål Skibsbylejren (militære anlæg) Vedtaget 2. udkast, nov. 1998 N Ringvejen Motorvej LOKALPLAN- OMRÅDE Skibsby HJØRRING KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING Den kommunale

Læs mere

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003

Lokalplan nr. 104 SUNDSØRE KOMMUNE. - Furcentret. December 2003 Lokalplan nr. 104 - Furcentret December 2003 SUNDSØRE KOMMUNE Lokalplan nr. 104 - Furcentret. Indhold Lokalplanens baggrund...side 3 Lokalplanområdet...side 3 Lokalplanens indhold...side 4 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag

To nye grønne kiler i hovedstaden. Indkaldelse af ideer og forslag To nye grønne kiler i hovedstaden Indkaldelse af ideer og forslag 9. marts - 4. maj 2015 To nye grønne kiler i hovedstaden - Indkaldelse af ideer og forslag til afgrænsning og den videre planlægning af

Læs mere

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a

Lokalplan nr. 85. for et landsstævnestadion. Torneværksvej. Porcelænsvej. 42t. 24a Porcelænsvej Lokalplan nr. 85 for et landsstævnestadion Torneværksvej 42t 24a Rønne Kommune juli 1999 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund...2 Lokalplanens indhold...2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse

LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse LOKALPLAN 1-14 Ølby skoles udvidelse KØGE KOMMUNE 1980 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-14 UDVIDELSE AF ØLBY SKOLE REDEGØRELSE LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Nærværende lokalplan nr. 1-14 omfatter

Læs mere

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende.

at højden på de trin, der fortsat er synlige hæves med ca. 15 cm, og således at højden på gelænderet langs trappen hæves tilsvarende. Grundejerforeningen 126 Tornby v/ Poul Erik Pedersen email: pepkir90@gmail.com Aalborg natur J.nr. NST-4122-860-00047 Ref. anand Den 1. juli 2011 Dispensation fra klitfredningen til at til renovere trappen

Læs mere

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad

13-12-2010 10/43032. Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad 13-12-2010 10/43032 Alssund Golfklub Gundstrup 2 6440 Augustenborg v/ Sven-Erik Vad Dispensation fra sø- og åbeskyttelseslinjen samt landzonetilladelse til etablering af 4 vandhuller samt ændring i terrænet

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid

Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Lovgivningens rammer, muligheder og begrænsninger for undersøgelser og dokumentation af nedrivningstruede bygninger fra Renæssance og Nyere Tid Henrik Jarl Hansen, Kulturarvsstyrelsen 1 Retsgrundlaget

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Natur- og Miljøklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Natur- og Miljøklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Forslag Dispensationer: sidst i filen med den nyeste til sidst Tårnby

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager.

Vilkår Landzonetilladelsen kan først udnyttes, når der er indhentet tilladelse efter Skovloven, og når klagefristen er udløbet uden klager. Plan og Kultur Naturnær.dk Østerbro 4 5690 Tommerup 19. december 2017 Sags id: 2017-0857 Landzonetilladelse. Assens Kommune giver landzonetilladelse til etablering af sø som ansøgt på ejendommen matr.

Læs mere

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole

LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole LOKALPLAN 1-04 Fritidshjem ved Ølby skole KØGE KOMMUNE 1979 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 1-04 FRITIDSHJEM VED ØLBY SKOLE REDEGØRELSE FOR LOKALPLANFORSLAG LOKALPLANENS FORHOLD TIL ANDEN PLANLÆGNING Regionsplanens

Læs mere

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1

MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE INDHOLD. 1 Indledning. 2 Lovgrundlag. 1 Indledning 1. 2 Lovgrundlag 1 ASSENS KOMMUNE MILJØFORHOLD VED KOPPENBJERGS SVINGENE ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk MIJØSCREENING INDHOLD 1 Indledning 1 2 Lovgrundlag

Læs mere

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115

Natura 2000-handleplan Gurre Sø. Natura 2000-område nr Habitatområde H115 Natura 2000-handleplan 2016 2021 Gurre Sø Natura 2000-område nr. 131 Habitatområde H115 1 Titel: Natura 2000-handleplan 2016-2021, Gurre Sø, Natura 2000-område nr. 131, Habitatområde nr. H115 Udgiver:

Læs mere

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret

NOTAT. Rette vedkommende. Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation. Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret. QA's Amager Fælled Kvarteret NOTAT Til: Rette vedkommende Fra: Bæredygtighed & Byliv, Sekretariat & Kommunikation Emne: Q&A s vedr. Amager Fælled Kvarteret 14. september 2016 S-20160503-0897 D-20160906-505538 QA's Amager Fælled Kvarteret

Læs mere

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde

Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Miljøscreening af forslag til lokalplan nr. 3.39 for en bolig på Gl. Strandvej 197 i Espergærde Lokalplanens indvirkning på miljøområdet er vurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune

AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor fortidsmindebeskyttelseslinjen i Bornholms Regionskommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 13. september 2013 J.nr.: NMK-503-00059 Ref.: bemad AFGØRELSE i sag om dispensation til plantning af juletræer indenfor

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1

Lokalplan nr. 54. Bakkely Vindmøllepark. Indhold: STEVNS KOMMUNE. side 1 side 1 Lokalplan nr. 54 Bakkely Vindmøllepark Indhold: Lokalplanens baggrund Lokal planområdet Lokal planens ind hold Lokalplanens bestemmelser Vedtagelsespåtegning side 1 side 1 side 1 side 3 side 5 Kortbilag

Læs mere

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet.

Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet. Fredningsnævnet. Afgørelser Reg. nr.: Fredningen vedrører: Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet Kendelser Deklarationer Fredningsnævnet for Nordsjælland Sdr.

Læs mere

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by.

Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. Lokalplan 9-19 for et område vest for Ærøskøbing by. ÆRØSKØBING KOMMUNE 1 Indhold Redegørelse side 3 Tillæg til kommuneplan 5 Lokalplan 7 Formål 8 Område og zonestatus 8 Områdets anvendelse 8 Udstykninger

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte

AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen til opsætning af informationsskilte Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 6. december 2013 J.nr.: NMK-33-02023 Ref.: HO-NMKN AFGØRELSE i sag om Rudersdal Kommunes afgørelse om dispensation fra lokalplanen

Læs mere

Lokalplan Ishøj Varmeværk

Lokalplan Ishøj Varmeværk Lokalplan 1.14 Ishøj Varmeværk Ishøj Kommune Ishøj kommune - Lokalplan 1.14 Lokalplanens indhold Lokalplanen fastsætter bestemmelser for områdets anvendelse til offentlige formål. Området opdeles i to

Læs mere

Billund Kommunes Spildevandsplan

Billund Kommunes Spildevandsplan Billund Kommunes Spildevandsplan 2011-2018 Tillæg nr. 4 Tillægget omfatter: Ny trykledning mellem Donslund og Stenderup-Krogager Nedlæggelse af Donslund Renseanlæg 5. marts 2015 Endelig 14/31068 1. Indledning

Læs mere

Lokalplanens redegørelse

Lokalplanens redegørelse Lokalplan for et område til offentligt formål STRØBYSKOLEN og STRØBYHALLEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Side Lokalplanens baggrund 3 Skitseforslag til udvidelse af Strøbyskolen 5 Tillæg

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold

LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ. Redegørelse. Lokalplanen og den overordnede planlægning. Lokalplanens indhold LOKALPLAN NR. 115 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED GESTENVEJ Redegørelse Lokalplanen og den overordnede planlægning Lokalplanområdet er beliggende i landzone. Området er i kommuneplanen udlagt som en del af område

Læs mere

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur

Kommissorium for Kommuneplan Projektgruppen: Natur Kommissorium for Kommuneplan 2009-2020 Projektgruppen: Natur 1. Baggrund Med kommunalreformen er ansvaret for forvaltningen af det åbne land herunder naturen - flyttet fra amterne til kommunerne. Kommunerne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29.

Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger. Rasmus Thougaard Svendsen. Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. Afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet om fredninger Rasmus Thougaard Svendsen Erfamøde om fredninger, Vejen d. 29. oktober 2014 1 Natur- og Miljøklagenævnet Klagemyndighed for afgørelser truffet på

Læs mere

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7

Tilladelse til at forlænge rørbro i Skibsted-Lyngby Å ved Tvorupvej 7 Center Natur og Miljø Rebild Vand & Spildevand A/S Sverriggårdsvej 3 9520 Skørping Via mail: jeha@rebildforsyning.dk Hobrovej 88 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr:

Læs mere

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne

DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen med tilstødende områder - Skolehaverne Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 08. juli 2011 J.nr.: NMK-520-00011 (tidl. NKN-111-00064) og NMK-522-00033 Ref.: RTS DELAFGØRELSE i sag om fredning af Grøndalen

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004.

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej. Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 7. oktober 2004. Vallø Kommune Lokalplan 2-18 Boligområde og børneinstitution ved Valnøddevej

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram

SVANA Sydjylland Skovridervej Gram SVANA Sydjylland Skovridervej 3 6510 Gram Delvis accept af anmeldelse om skovrejsning Dato: 25-10-2016 Billund Kommune har den 28. september 2016 modtaget en anmodning fra SVANA Sydjylland om at vurdere

Læs mere

forslag Park Vendia, Hjørring

forslag Park Vendia, Hjørring Offentlig fremlagt fra den 2. november 2016 til den 31. december 2016 forslag Park Vendia, Hjørring Vejledning Hvad er en kommuneplan? Kommuneplanen udtrykker byrådets overordnede politikker og mål for

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE

TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE TILLÆG NR. 13 REKREATIVT OMRÅDE VED LØNNE - FERIECENTER ENKELTOMRÅDE 13.10.R01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2010-2022 - APRIL 2011 VEJLEDNING OPBYGNING Tillæg 13 til Kommuneplan 2010-2022 udgøres af en

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET

VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Notat UDKAST TIL VEJLEDNING Byer J.nr. BLS-149-00426 Ref. jaeng Dato: 10. januar 2010 VEJLEDNING OM ADMINISTRATION AF TRANSPORTKORRIDORERNE I HOVEDSTADSOM- RÅDET Baggrunden for vejledningen Den hidtidige

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1)

Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) Bekendtgørelse nr. x af x 2013 Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende 1) I medfør af 3 i lov nr. 550 af 18. juni 2012 om frikommuner og 29 b-29 d, 29 l, stk. 2, 29 t, stk. 3, 29 v,

Læs mere

Infrastruktur og Transport. Tjørnevej Uldum. Dispensation til gennembrud af beskyttet dige ved Gludvej

Infrastruktur og Transport. Tjørnevej Uldum. Dispensation til gennembrud af beskyttet dige ved Gludvej Infrastruktur og Transport Tjørnevej 6 7171 Uldum Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Kofoed Dir: +4579755628 Mob: +4551724602 e-mail: Lene.Kofoed @Hedensted.dk Sagsnr. 01.05.25-P19-1-15 21.10.2015

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder PLAN, BYG OG ERHVERV Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 for Odsherred Kommune - omhandlende potentielle økologiske forbindelser og naturområder BAGGRUND FOR KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 1 I forbindelse med

Læs mere

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune

AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i Rudersdal Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. december 2011 J.nr.: NMK-31-00444 Ref.: MARMA AFGØRELSE i sag om tilladelse til erhverv og parkering på Kulsviervej i

Læs mere

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole

Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole i Kommuneplan 2010-2022 Hjortlund Landområde, Hjortlund gl. skole September 2012 Esbjerg Kommune side 2 Kommuneplan 2010-2022 Baggrund Esbjerg Byråd vedtog den 03-09-2012 at offentliggøre Forslag til Ændring

Læs mere

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård

LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård KØGE KOMMUNE 1986 KØGE KOMMUNE, LOKALPLAN 4-09 Rammelokalplan for Langagergård REDEGØRELSE LOKAPLANENS FORMÅL Denne lokalplan er udarbejdet for at sikre den

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise

Dispensation og landzonetilladelse til opførelse af læskur på matrikel nr. 309 Rise-Hjarup, Rise Mette Engesgaard & Jan Vesterlund Vingelhøjvej 66 6200 Aabenraa Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 7376 7676 Dato: 12-10-2017 Sagsnr.: 17/27129 Kontakt: Lonnie Jessen Direkte tlf.: 7376

Læs mere

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982

LOKALPLAN 11-002 AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 E LOKALPLAN 11-002 PLEJEHJEM, VEJGÅRD AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING APR 1982 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Side Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens indhold Lokalplanens forhold til

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

SCREENINGSRAPPORT December 2014

SCREENINGSRAPPORT December 2014 Kultur, Miljø & Erhverv Dato: 12-12-2014 Sagsnr.: 14/22444 Dok nr.: 24 MILJØVURDERING AF LOKALPLAN nr. 82 OMRÅDE MELLEM NYGADE OG LAVGADE, AABENRAA SCREENINGSRAPPORT December 2014 Lokalplangrundlag og

Læs mere

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan

Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan Ishøj Kommune Tillæg 3 til Spildevandsplan 2014-2022 Klimatilpasning af Det Lille Erhvervsområde samt det grønne område mod syd 1. INDLEDNING 2 2. BAGGRUND 3 3. LOV- OG PLANGRUNDLAG 3 4. EJERSKAB OG ANSVAR

Læs mere

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land

Bek. om opsætning af mindre oplysningsskilte, skilte i erhvervsområder og reklamer på idrætsanlæg m.v. i det åbne land Side 1 af 5 LovText Teknisk Forvaltning Schultz Information Vis dokumenter sorteret efter emne Vis dokumenter sorteret alfabetisk efter titel Vis dokumenter sorteret efter år Vis nyeste dokumenter bogekomm

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2

Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Teknik- og Miljøudvalget mandag den 28. september 2009, kl. 16:00 i Udvalgsværelse 2 Åbent møde Tilstede Helle Tiedemann (A) - formand Birte Kramhøft (F) - næstformand Inger Christensen (A) Marianna Hesselholt

Læs mere