Pleje- og anlægsplan

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pleje- og anlægsplan"

Transkript

1 Pleje- og anlægsplan for Vestvolden Skov- og Naturstyrelsen 2010

2 Pleje- og anlægsplan for Vestvolden Udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter for beliggenhedskommunerne, Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen rbejdsgruppe Københavns Kommune Nina Martin Rødovre Kommune Pia Hertz Brøndby Kommune Jesper Purhus Hvidovre Kommune nne Trojaborg Kulturarvsstyrelsen Berit Pauly Skov- og Naturstyrelsen Jens Bekmose, sekretær Titel: Pleje- og anlægsplan for Vestvolden Bilag 1: Naturklagenævnets afgørelse; Vestvoldsfredningen Bilag 2: Kulturarvsstyrelsens tilladelse til visse tiltag Bilag 3: Uddrag af gældende vandløbsregulativer Bilag 3:1 Broer og overkørsler Bilag 3:2 nbefaling fra Københavns mt om ekerskab til batardeauer. Bilag 4: Brugsaftaler Bilag 5: Vestvolden v./ Jens Bekmose Bilag 6: Inventar Bilag 7: Biologiske Interesser v./ Henrik Jørgensen, floraliste efter Elsted Jensen Bilag 7.1: Liste over observerede småfugle inden for Vestvoldsfredningen v./ DN Lokalkomiteen i Hvidovre Bilag 8: Planteliste v./ Dennis Næser Bilag 9: Floraundersøgelse på Vestvolden i Rødovre Kommune 2005 v./ Klaus ndersen Bilag 10: Floraundersøgelse på Vestvolden i Rødovre Kommune 2005 opsamling v./ Bent Jensen Bilag 11: Beskyttelse af flagermus på Vestvolden v./ Jann Larsen Bilag 12: Flora registrering v/. Bodil Hald Bilag 13: Radiostationen v/. Jens Bekmose Bilag 14: POL lageret ved Roskildevej v./ Jens Bekmose Bilag 15: Ejbybroanlægget v./ Jens Bekmose Bilag 16: vedøre Flyveplads v./ Jens Bekmose Bilag 17: Seismografen v./ Jens Bekmose Bilag 18: GJF Husumlejr v./ Jens Bekmose Bilag 19: Skelmarkering v./ Jens Bekmose Kortbilag: Morten Sigurd ndersen Udgiver: Skov- og Naturstyrelsen Udgivelsesår: 2010

3 Pleje- og nlægsplan for Vestvolden

4

5 Forord.5 1. Oversigt og Status Fredningen og plejeplanen Status planperioden 2005 til Overordnede mål i tredie planperiode Fredningen og lovgrundlaget 2.1. Fredningen Plejemyndigheder Tilsynsmyndigheder Lovgrundlaget Naturbeskyttelsesloven Museumsloven Bygningsfredningsloven Vandløbsloven Skovloven Kolonihaveloven Masteloven Fingerplan 2007 og andre planbindinger Trafik og andre større anlæg Landområdet Vand Ejerforhold og brugsrettigheder Værdier og interesser status 3.1. Kulturhistoriske og landskabelige værdier Vestvolden Voldalléen Volden og dens bygninger Voldgraven Glaciset Baglandet vedøresletten Paradislejren, Glostruplejren, Ejbylejren og Militærstationen vedøre flyveplads Biologiske værdier Voldanlægget Vegetation Svampe Fauna Voldgraven Kagsmosen vedøresletten Rekreative værdier Tilgængelighed Det organiserede friluftsliv Det uorganiserede friluftsliv Veje og stier

6 Handicapforanstaltninger Formidling Overnatning Generelle plejeforskrifter 4.1. Fortidsminde- og landskabspleje Pleje af voldalléen Beplantningsplan for fornyelse af voldalléen Pleje af volden og dens bygninger Pleje af voldgraven Pleje af glaciset Pleje af baglandet Pleje af vedøresletten Pleje af Paradislejren, Glostruplejren, Militærstationen og Ejbylejren Pleje af forterrænet Pleje af vedøre Flyveplads Naturpleje Voldanlægget Svampe Fauna Voldgraven Kagsmosen vedøresletten Rekreative tiltag Tilgængelighed Det organiserede friluftsliv Det uorganiserede friluftsliv Udbygning af stisystemerne Handicapforanstaltninger Formidling Overnatning Inventar m.v. (appendix) 5.1. Tilladelser Skiltning fskærmning af usædvanligt farlige steder Infrastruktur Broer Trapper Stibelægning Stibelysning Inventar Borde og bænke, affaldsspande Grillpladser Fiskepladser fmærkning Redningsposter Plejetiltag i delområder 6.1. Definitioner Græs- og urtevegetation Klippet græs

7 Historisk bevoksning Lysåben bevoksning Tæt bevoksning Urørt bevoksning Vand og mose ger ndre rekreative anlæg Generelt om samtlige bevoksninger Delområder i Københavns Kommune Generelt Voldareal øst for Åkandevej Voldarealet mellem Åkandevej og Husumbanen Særligt om N/F Husum Pensionisthaver på glaciset Særligt om beboelseshuse og gartnerpladsen Voldarealet fra Husumbanen til Harrestrup Å Kagsmosen Delområder i Rødovre Kommune Kagsmosen Voldarealer mellem Harrestrup Å og Jyllingevej Trekantgrunden og arealer langs Tårnvej Forterræn nord for Jyllingevej Ejbybroanlægget Espelunden Park Espelunden Fritids- og Idrætsanlæg Voldareal mellem Jyllingevej og kommunegrænsen uden den historiske vold og Ejbylejren Den historiske vold Ejbylejren Forterræn mellem Jyllingevej og Roskildevej Ejendommen Kroghslyst Delområder i Brøndby Kommune Generelt Militære arealer Voldarealer nord for Roskildevej samt arealer nord for Roskildebanen Området mellem Roskildebanen og Park llé Området mellem Park llé og Holbækmotorvejen Åbne arealer nord for Holbækmotorvejen Delområder i Hvidovre Kommune realer nord for Stavnsbjergvej Voldareal nord for Stavnsbjergvej Voldareal mellem Stavnsbjergvej og vedøre Tværvej vedøresletten Voldareal mellem vedøre Tværvej og Køgebugtbanen Forterræn mellem Holbækmotorvejen og Køgebugtbanen Voldareal mellem Køgebugtbanen og Gl. Køge Landevej Voldareal syd og øst for Gl. Køge Landevej Forterræn mellem Køgebugtbanen og Gl. Køge Landevej Træhangarer og prøvestande

8 4

9 Forord Med godkendelse af nærværende plejeplan påbegyndes Vestvoldens 3. planperiode. rbejdet med Pleje- og anlægsplanen blev påbegyndt i december 2009 i et samarbejde mellem Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner, Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. Kredsen er reduceret i forhold til sidst, idet amtet er nedlagt, og kompetencen er overført til beliggenhedskommunerne. I planperoden har et partnerskab bestående af Realdania, Kulturarvsstyrelsen og Skovog Naturstyrelsen iværksat en storstilet revitalisering af hele Københavns Befæstning, som også vil berøre Vestvolden. Partnerskabet har udarbejdet 2 rapporter, henholdsvis "Historisk vandring" og "Sundhed og Motion", som henholdsvis omhandler en vision om "at synliggøre Vestvolden som et sammenhængende fortidsminde fra vedøre i syd til Utterslev Mose i nord". Samt en vision om "at skabe bevægelses- og udfoldelsesmuligheder på Vestvolden, således at de besøgende i højere grad motiveres til udendørs motion og anden fysisk aktivitet". Begge projekter vil således bidrage til "at anlægget synliggøres såvel fysisk, som i befolkningens bevidsthed", samt til at binde Vestvolden sammen på tværs af kommunegrænserne. Det er imidlertid endnu uklart, hvor, hvordan og hvor meget der vil blive realiseret i 3. planperiode og i det hele taget. Det er imidlertid nu blevet klart, at den kommende Ringstedbane med al sandsynlighed vil blive ført over vedøresletten, så den skærer gennem Vestvolden i højde med Stavnsbjergvej. Banen føres gennem voldanlægget i en åben grav og over voldgraven på en lav bro. Den afbrudte forbindelse mellem voldstykkerne forventes retableret ved to broanlæg i henholdsvis voldgadens og den dækkede vejs tracé. Det måtte da plejeplansrevisionen blev påbegyndt forudses, at anlægsloven helt og aldeles ville tilsidesætte både frednings- og fortidsmindeadministrationen, og dette i forbindelse med det ovennævnte revitaliseringsprojekt medførte, at det blev besluttet at begrænse planrevisionen til en forlængelse af den eksisterende med et antal mindre, tekniske korrektioner, som udspringer af revitaliseringsprojektet, revision af lovgivningen samt af praktiske erfaringer fra forrige planperiode. Plejeplanen er lavet af en arbejdsgruppe fra Hvidovre -, Brøndby-, Rødovre og Københavns kommuner samt Kulturarvsstyrelsen og Skov- og Naturstyrelsen. rbejdsgruppen har i overensstemmelse med fredningens 11 stk. 5. forud for den politiske behandling indkaldt udtalelser fra Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Dansk Orinitologisk Forening, Dansk Botanisk Forening og Foreningen Vestvoldens Venner, og der er modtaget kommentarer fra Danmarks Naturfredningsforening og Vestvoldens Venner. Vestvoldens Venner kan tilslutte sig hovedlinjerne og håber, der bliver økonomi til at følge intensionerne op herunder en række rydninger ønsket af foreningen. Danmarks Naturfrednings Forening konstaterer med tilfredshed at invasive arter skal bekæmpes og henleder opmærksomheden på det frivillige initiativ Bjørnebanden i Rødovre. Foreningen foreslår, at der etableres faunapassager ikke bare mellem voldstykkerne, men også mellem volden og tilgrænsende naturområder som Vestskoven og Kagsmosen. Foreningen er modstander af 5

10 belysning og asfaltering af voldgaden som er uden rod i de historiske forhold på volden. Endelig anbefaler foreningen, at parkeringspladser, også til besøgscentret i Ejbybro anlægget lægges uden for det fredede område, og man er derfor tilfreds med, at parkeringspladser, grilpladser, leje- og lejrpladser kun kan etableres med særlig godkendelse. rbejdsgruppen er opmærksom på, at lys- og asfaltering er ahistorisk, og det er baggrunden for, at det hidtil har været uønsket på voldgaden. Det er imidlertid tillidsskabende foranstaltninger, der på længere sigt vil øge voldgadens betydning som cykel- og pendlerrute. rbejdsgruppen har på denne beggrund accepteret disse foranstaltninger, da man skønner, at det er af største betydning at gøre volden tilgængelig og atraktiv for så stort et publikum som muligt. Generelt tilslutter arbejdsgruppen sig DNs ønske om, at nye parkeringspladser lægges uden for det fredede område. Hvad specielt angår p-pladsen i Ejbybroanlægget, så er det tanken at lægge den på den eksisterende - tidligere militære parkeringsplads, som er en integreret del af Ejbybroanlægget, der danner rammen om det kommende informationscenter. På den baggrund har arbejdsgruppen ingen betænkeligheder ved at revitalisere den tidligere funktion. Umiddelbart inden planen gik til trykning, fremsendte Friluftrådet bemærkninger til Pleje- og anlægsplanen: Rådet glædede sig over, at der er udvikling i rekreative tiltag og formidlingen på og om Vestvolden. Rådet gjorde opmærksom på de muligheder, den moderne elektroniske teknologi giver formidlingen og gav udtryk for et ønske om at indrette/genskabe indretningen af visse bygninger f.eks. en kaponiere og etablering af temastier. Informationen børe efter rådets opfattelse være på flere hovedsprog. Rådet ønsker derudover etableret flere ridestier herunder udbygning af stirute 9 til ridestri og derudover etablering af primitive lejrpladser. f tidsmæssige grunde har arbejdsgruppen ikke haft mulighed for at drøfte rådets forslag i detaljer, men det skal nævnes, at partnerskabet for revitalisering af Københavns befæstning arbejder med noget, der ligner de foreslåede elektroniske projekter, bygningsretableringer og temastier. Ridestier og primitiv overnatning er lige nu mindre aktuel, da der arbejdes på en kraftig udbygning af cykelmulighederne, og der kan være bekymring for, at udnyttelsen herefter overstiger kapaciteten. For arbejdsgruppen at se er der muligheder i et udbygget samarbejde mellem rådet og partnerskabet, og rådets forslag vidersendes derfor til partnerskabet. Den foreliggende plejeplan for Vestvolden udspringer af den store Vestvoldsfredning fra Planen beskriver plejetiltag, der med fordel kan gennemføres i den tredje planperiode. Det er ikke opgaven at udarbejde en fast og ufravigelig tidsplan, men parterne forpligter sig til at arbejde for at føre planens bestemmelser ud i livet for derved at fremme fredningens formål. Pleje- og anlægsplanen er gyldig til

11 1. Oversigt og Status Vestvolden er en del af Københavns Landbefæstning opført i slutningen af 1800-tallet og nedlagt med afslutningen af 1. Verdenskrig. Forter og batterier blev tømt for våben og ammunition, som blev opmagasineret i Bagsværdfort og Vestvoldens kasematter, og allerede 1920 var landbefæstningen afviklet som forsvarsanlæg. En del befæstningsanlæg blev solgt med det samme, men Vestvolden forblev i statens eje som militært område. realerne blev lukket for offentligheden, men i 1932 blev området mellem Frederikssundsvej og Mørkhøjvej åbnet, og institutioner som Gabriel Jensens Ferieudflugter, Røde Kors og Kolonihaveforbundet fik tid efter anden særskilte aftaler med forsvaret om brug af visse arealer. Københavns Kommune meldte sig som køber af Vestvolden allerede før den officielle nedlæggelse af landbefæstningen i Finansministeriet mente imidlertid, at der var større penge at hente ved salg til private, og det nedsatte i 1924 en kommission, som skulle værdisætte volden og undersøge mulighederne for salg. Et af kommissionens medlemmer, kaptajn Topsøe, udvirkede imidlertid, at arkitekt Carl Brummer udarbejdede et projekt til en haveby på og omkring voldarealerne. Projektet overbeviste kommissionen om, at voldarealernes værdi ville stige både hurtigt og stærkt i takt med byggemodningen af de omgivende, privatejede arealer. Kommissionen konkluderede derfor, at staten under ingen omstændigheder burde give slip på sit i vestfrontterrainet værende aktiv uden at have sikret disse arealers fremtid og uden at have realiseret den værdi, som de virkelig repræsenterer. Betænkningen anbefaler derfor at man ikke bør disponere over nogen del af Vestfrontens arealer, uden en samlet plan for arealernes fremtidige benyttelse er tilvejebragt, eller i hvert fald ikke uden en eventuel afhændelse af dele af terrainet med sikkerhed kan ses ikke at ville virke hæmmende for en samlet plans fremtidige gennemførelse 1 Udbygningen af Vestegnen gik imidlertid i stå og i 1927 rejste Fællesudvalget for Naturfredningsforeningen og Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse forslag om fredning af Vestvolden. Det blev dog ikke til noget, og diskussionerne fortsatte gennem mellemkrigstid, besættelse og befrielse uden resultat. Vestvolden blev imidlertid efter endnu to kommissionsbehandlinger gradvist åbnet for offentligheden i løbet af 1950-erne, og i den fysiske planlægning dukkede den nu op som grøn forbindelse og spredningskorridor. Med byudviklingen efter krigen i Rødovre-, Glostrup-, Brøndby kommer et behov for at aflede store mængder overfladevand til voldgraven. En Landvæsenskommission pålagde derfor i Citat efter Betænkning om Vestencienten

12 kommunerne i området at optage voldgraven som offentligt vandløb og henstillede samtidig til Københavns mtsråd om at optage voldgraven som amtsvandløb. Dette skete i I 1976 mageskiftede Glostrup Vestvolden med Rødovre kommune, og staten indgik brugsaftaler med Rødovre, Brøndby og Hvidovre kommuner i Københavns Kommune overtog tilsvarende driften af et område, men uden formel aftale, og i 1996 blev den offentlige adgang til området cementeret med Naturklagenævnets afgørelse af 28. juni 1996 om fredning af Vestvolden m.v. i Københavns, Rødovre, Glostrup, Brøndby og Hvidovre Kommuner. 8

13 1.1. Fredningen og plejeplanen Vestvolden er landets største fortidsminde og et historisk monument af national og europæisk betydning. Den er derudover - i kraft af både størrelse og beliggenhed - et rekreativt område af såvel lokal som regional betydning, samt et biologisk åndehul med store naturværdier. Fredningen kom derfor til at omfatte et ca. 528 ha stort grønt område mellem Utterslev Mose og vedøre Holme, hvoraf det fredede fortidsminde "Vestvolden" udgør godt en fjerdedel. Fredningen strækker sig gennem fire kommuner: Københavns, Rødovre, Brøndby og Hvidovre. Fredningen rummer et generelt forbud mod tilstandsændringer, men den bestemmer samtidig, at der skal udarbejdes en samlet pleje- og anlægsplan for udvikling af hele det fredede område. Planen skal udarbejdes af Skov- og Naturstyrelsen, Kulturarvsstyrelsen og de fire kommuner i fællesskab. Plejeplanen gælder for højst fem år ad gangen, og den her foreliggende er den tredje af sin art Status planperioden 2005 til 2010 rbejdet i den anden planperiode har været koncentreret om at fastholde og uddybe resultaterne fra den første. Voldfod og bygninger er søgt friholdt for bevoksning med vekslende resultat, og i Brøndby og Rødovre Kommuner er indsatsen øget med frilæggelser af ramper og voldgange. De nye historiske demonstrationsstrækninger på statens arealer i Hvidovre og ved Ejby er anlagt og hegnede. Ejbybroanlægget er ryddet, så terrænet kan ses, og arealet op til Jyllingevej afgræsses af får ved en fåregræsserforening, men det har hidtil været svært at opnå det fornødne græsningstryk. Volden ud for vedøresletten afgræsses sammen med sletten og forterrænet ved Vallø Stift, græsningen har presset opvæksten, som nu er moden til at blive ryddet. I perioden er allétræerne på voldgaden flere steder blevet skiftet ud. Mellem Staunsbjervej og Holbælkmotorvejen er der plantet nauer. På strækningen: kommunegrænsen Brøndby/Rødovre og Rødovre Parkvej er der plantet lind og spidsløn, mens stykket mellem Ejbybunkeren og Jyllingevej er udskiftet med kastanie. En række bygninger er restaureret som led i et pilotprojekt under revitaliseringsprojektet til et niveau, der knap nok svarer til tæt for tag og fag.det drejer sig om Poppelbatteri og Kaponiere IV i Hvidovre, stort fredskrudsmagasin i Brøndby og lille fredskrudsmagasin i Rødovre. Derudover er dele af Trippelbatardeauerne i København renoveret. Kæmpebjørneklo og japanpileurt bliver fortsat bekæmpet, og den frivillige Bjørnebande i Rødovre har gjort et stort arbejde ikke mindst på det tidligere militære område ved Ejby. Gyldenris har bredt sig voldsomt i planperioden ikke mindst på de afgræssede arealer i Hvidovre. Den er forsøgt bekæmpet ved slåning og efterfølgende massiv afgræsning med lovende resultat. Snebær breder sig stadig, men situationen er næppe akut. Lundgylden, der er registreret ud for Ejbybunkeren, har de seneste år bredt sig hastigt, og en indsats bør påbegyndes, mens problemet endnu ikke er uoverkommeligt Overordnede mål i tredie planperiode. Det primære mål for nærværende pleje- og anslægsplan er at fastholde staten og kommunerne om en fælles målsætning, der får Vestvolden til at fremstå som et anlæg med større fælles præg. Under hensyntagen til de kulturhistoriske værdier skal områdets rekreative muligheder forbedres,

14 og naturværdierne skal udvikles og beskyttes mod tiltag, der forringer plante- og dyrearters livsvilkår. Midlerne hertil er en differentieret pleje som delområde for delområde tager sit udgangspunkt i en afvejning og prioritering af værdier og mål. Der findes kulturhistoriske, landskabelige og botaniske data, som naturligt må indgå i en sådan prioritering. På basis heraf udpeges områder, hvor der skal tages særlige hensyn til svampe og visse andre botaniske interesser, ligesom der kan formuleres en generel forskrift om hensyntagen til flagermus. Endelig er der udarbejdet en langsigtet plan for pleje og renovering af voldalléen. Til støtte for denne prioritering iværksatte Skov- og Naturstyrelsen sommeren 2009 en botanisk gennemgang af hele voldsystemet. De botaniske værdier blev undersøgt i godt 50 delområder og kortlagt summarisk 2 inden for 13 delstrækninger afgrænset af veje og jernbaner. I videst muligt omfang er resultaterne indarbejdet i planforskrifterne. Voldens rekreative potentiale er søgt kortlagt med hjælp af en specialestuderende, og denne undersøgelse kan suppleres med en kendskabsundersøgelse, der er udført i revitaliseringsprojektets regi. Jordværkets bevaringstilstand er ikke kortlagt, men oplysninger herom kan fremskaffes i den tredje planperiode som spin off af arkæologiske undersøgelser udløst af forskellige jordarbejder. Udbygning af ringmotorvejen og anlæggelse af en motorvej til Frederikssund vil umiddelbart resultere i mindre indgreb i det fredede område. Knallertbanen i Rødovre er blevet beskåret af vejanlægget, men banen er efterfølgende kompenseret herfor og med Naturklagenævnets tilladelse lagt ind over glaciset. Den kommende jernbane til Ringsted vil blive ført gennem Vestvolden omtrent ud for Stavnsbjergvej. Det vil nødvendigvis indvirke på oplevelsen af voldanlægget, men arten og omfanget kan ikke overskues på nuværende tidspunkt. Detailprojekterne er endnu for dårligt kendte, og det har derfor ikke været muligt at indarbejde eventuelle konsekvenser i plejeplanen. 2 Den botaniske kortlægning bør i 3. planperiode suppleres med detaillerede udbredelseskort og en screening af forårsvegetation mht. følgende ater: Guldstjerne, Frytle, nemone, Vorterod, Lungeurt, Tulipan, Kornet Stenbræk, Vår Gæslings Blomst og Gåsemad. Screeningen kan med fordel henlægges til april/maj med udgangspunkt i Ested Jensens kartotek i Skov- og Naturstyrelsen, Hovedstaden 10

15 2. Fredningen og lovgrundlaget En stor del af Vestvoldsfredningen udgøres af det historiske forsvarsanlæg Vestvolden. Som fredet fortidsminde er Vestvolden omfattet af en lovmæssig beskyttelse, der indtil 2001 var henlagt til Skov- og Naturstyrelsen. I november 2001 blev fortidsmindebeskyttelsen overført fra Miljøministeriet til Kulturministeriet, og administrationen er nu placeret i Kulturarvsstyrelsen 3. Nedenfor redegøres for fredningen og de love og bestemmelser, der i øvrigt gælder for det fredede område. Der skelnes her mellem landskabsfredningen og fortidsmindefredningen Fredningen Med afgørelse af 28. juni 1996 (bilag 1) fredede Naturklagenævnet Vestvolden med en række tilliggende arealer. Fredningen er opgjort til at omfatte mere end 525 ha skov, mose, strandeng, fortidsminde, udyrkede og dyrkede arealer. Pleje- og anlægsplanen omfatter noget mindre end 500 ha, idet inddæmmede arealer i Hvidovre og Brøndbyskoven ikke er omfattet af plejeforpligtigelsen. 4 Fredningen har (ff. 1) til formål, - at beskytte fæstningsanlægget Vestvolden som historisk monument og derved sikre en opretholdelse og muliggøre en forbedret oplevelse af de kulturhistoriske værdier, der knytter sig til anlægget, - at bevare og forbedre de landskabelige og biologiske værdier, der er knyttet til fredningsområdet, herunder at sikre fæstningsanlægget passende omgivelser og øge områdets funktion som spredningskorridor for plante- og dyreliv og - at fastholde og sikre offentlighedens ret til at færdes i området samt at regulere områdets anvendelse til almene fritidsformål i øvrigt. Forholdet mellem det fredede fortidsminde Vestvolden og Vestvoldsfredningen er fastlagt således, at "bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 12 og 13 5 suppleres af fredningsbestemmelserne for såvel Vestvolden som visse tilgrænsende arealer." realfredningen rummer et generelt forbud mod tilstandsændringer, med mindre de tillades efter fredningsbestemmelserne eller er omtalt i en pleje- og anlægsplan. Planen fastlægger for et tidsrum af højst 5 år ad gangen retningslinjer for naturpleje, offentlighedens adgang og udførelse af foranstaltninger, der findes hensigtsmæssige, for at fredningens formål kan opfyldes. Fredningsbestemmelserne og dermed plejeplanen træder i stedet for naturbeskyttelseslovens 3, 16, 17 og 18 samt planlovens 35 (fredningens bonusvirkning). Bonusvirkningen indebærer, at installationer og synlige indgreb i medfør af pleje- og anlægsplanen ikke kræver dispensation i forhold til de nævnte paragraffer. Fredningsnævnet skal dog godkende den konkrete udformning af alle installationer, der er synlige over jord. 3 Jf. Bekendtgørelse nr af december Jf. fredningen 14 stk. 2 5 Nu museumslovens 29 e og f

16 Uanset fredningen - men under hensyntagen til anden gældende lov - kan Forsvarsministeriet foretage nødvendige ændringer i tilstanden på egne arealer. (Hvor har de noget? JB: Hvidovre, Brøndby og København) Endelig fastslår fredningen ( 9 stk. 3), at der i et område syd for Holbækmotorvejen og vest for selve fæstningsanlægget kan etableres forsynings- og trafikanlæg, når blot regionplanens retningslinjer overholdes Plejemyndigheder Skov- og Naturstyrelsen er plejemyndighed 6 for statens arealer herunder Vestvolden, bortset fra nogle mindre arealer i København og Hvidovre 7. Kommunerne er plejemyndigheder for kommunalt- og privatejede arealer i de respektive kommuner Tilsynsmyndigheder Skov- og Naturstyrelsen fører tilsyn med fredningen på Miljøministeriets arealer, mens kommunerne fører tilsyn med de kommunalt- og privatejede, fredede arealer samt de statsarealer, som hører under andre ministerier end Miljøministeriet. Kulturarvsstyrelsen er tilsynsmyndighed for det fredede fortidsminde Vestvolden og udfører arbejdet i samarbejde med Kroppedal Museum 8. Staten ved Miljøcenter Roskilde har ansvar for krav til og overvågning af vandmiljøet herunder Voldgraven på Skov- og Naturstyrelsens ejendomme, mens kommunerne overvåger private og kommunalt ejede arealer Lovgrundlaget Ud over fredningerne er Vestvolden med tilliggende arealer helt eller delvis underlagt forskellig regulering gennem den almindelige lovgivning: Naturbeskyttelsesloven 9 Naturbeskyttelseslovens 3 rummer et forbud mod ændring i tilstanden af visse naturtyper. f disse er søer, vandløb, moser og strandenge repræsenteret inden for fredningsområdet. Ved lovrevisionen i 2004 blev den beskyttede naturtype overdrev ændret til biologiske overdrev. En grundlæggende forudsætning for, at et areal herefter er beskyttet som overdrev er tørre jordbundsforhold og vegetationens sammensætning 10. Det vides på nuværende tidspunkt ikke, om 6 Jf. Lbk 1506 af og LBK nr af 20/11/ Utterslevmose og matr.43gn i Mågeparken 8 Jf. Bek nr. 729 af 27. juni 2006 Bekendtgørelse om tilsyn med sten- og jorddiger og fortidsminder. 9 Lbk nr. 884 af 18. august 2004; Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse 10 Blandt typiske overdrevsarter nævnes: Markkrageklo, Gul Evighedsblomst, Markbynke, Blåhat, Prikbladet Perikon, Gul Snerre, Smalbladet Høgeurt, Fløjlsgræs, Knoldranunkel m. fl. 12

17 der er overdrev i lovens forstand inden for fredningsområdet, men det kan forudses, at områder med tiden kan vokse ind i denne landskabstype. I henhold til fredningen (jf. 13) erstattes bestemmelserne i naturbeskyttelsesloven 3 af fredningsbestemmelserne (fredningens bonusvirkning). Tilsvarende gælder, at naturbeskyttelseslovens bestemmelser om sø-, skov- og fortidsmindebeskyttelseslinjer (nbl ), indenfor fredningsområdet er erstattet af fredningsbestemmelserne. For de dele af beskyttelseszonerne, der rækker ud over fredningsområdet, gælder naturbeskyttelsesloven på sædvanlig måde Miljøskadeloven 11 Miljøskadeloven udvider naturbeskyttelsesloven med et nyt kapitel som pålægger beliggenhedskommunerne og i visse tilfælde 12 Skov- og Naturstyrelsen at underrette Miljøcenter Roskilde om opståede eller forventede miljøskader inden for fredningsområdet. Kommunerne og staten skal endvidere inden for hver sine områder iværksætte alle foranstaltninger, der kan begrænse skadernes omfang og udbredelse. Tilsvarende bestemmelser er indføjet i skovloven og vandløbsloven Museumsloven 13 Vestvolden med sporarealer, voldallé, hovedvold, voldgrav og glacis udgør mellem halvdelen og en tredjedel af det område, der er omfattet af plejeplansforpligtigelsen (som ikke omfatter hele fredningsområdet jf. 2.1.). De nævnte jordværker er - sammen med alle tilhørende bygværker - ét fredet fortidsminde, som siden 1988 har været beskyttet efter museumsloven 29 e m.fl. (tidligere naturbeskyttelsesloven 12 m.fl.). Museumslovens bestemmelser er ikke omfattet af fredningens bonusvirkning. Grænsen for fortidsmindefredningen følger fortidsmindets fod, og dens nøjere forløb er fastlagt digitalt af Kulturarvsstyrelsen 14. fgrænsningen vil blive overført i den elektroniske matrikel. Den elektroniske afgrænsning passer dårligt med skovkortet, som derfor vil blive justeret i løbet af planperioden. Fortidsmindets tilstand 15 og fremtræden må ikke ændres. Det medfører blandt andet, at voldalléens træer og anden historisk beplantning ikke må fældes eller beskadiges (museumsloven 29 e, jf. bilag kap. 2 nr. 11). Der må heller ikke jordbehandles, gødes eller (gen)plantes, hverken på fortidsmindet eller inden for en afstand af to meter fra fortidsmindets fod (museumsloven 29 f). Træer og opvækst på jord- og bygværker kan dog fjernes, såfremt de ikke er omfattet af en særlig beskyttelse. 11 Lbk nr.af med bekendtgørelser jf. naturbeskyttelsesloven kap. 11a om Miljøskade på beskyttede arter eller internationale naturbeskyttelsesområder 12 For visse arealers vedkommende i Hvidovre og Rødovre kommune, der drives af staten. 13 Lbk nr af 14. december 2006 Bekendtgørelse af museumsloven 14 fgrænsningen er sket med udgangspunkt i et reliefkort som er konstrueret ved anvendelse af data fra Kort og Matrikelstyrelsens landsdækkende LIDR-opmåling (laserscanning foretaget fra fly), suppleret med informationer fra nyeste TOP10DK og matrikelkort (bortset fra Københavns kommune) og DDO2008 (et digitalt ortofoto fra 2008), alt sammen med reference i projektion UTM zone 32 Euref89 15 Kulturarvsstyrelsen: Ændring af fremtræden skal opfattes som omfattet af ændring af tilstanden, hvilket ikke er indlysende, og derfor er det vigtig at gøre opmærksom på det. Ref.: NKN har i Fredericia afgjort, at det er en ændring af voldens tilstand, at udgåede elmetræer er lavet om til skulpturer (= ændring i voldens fremtræden).

18 Kulturarvsstyrelsen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser (museumsloven 29 j). Styrelsens afgørelse kan inden fire uger ankes til Naturklagenævnet. Det bemærkes særskilt, at alle indgreb i volden og ændringer af dens fremtræden, der er udført før 1988, er lovlige i forhold til fortidsmindebeskyttelsen. Dette indebærer bl.a., at alle de lovligt nedlagte kabler og ledninger kan bibeholdes. De kan imidlertid ikke udskiftes, forbedres, forlægges eller suppleres uden særskilt tilladelse fra Skov- og Naturstyrelsen som ejer og Kulturarvsstyrelsen som myndighed. Voldgaden huser et antal gamle, oliekølede elkabler, der ofte springer læk med forurening til følge. Der ud over findes en lang række el-, vand- og teleledninger, der er nedlagt på tværs af og langs med volden. f både forurenings- og forsyningsmæssige grunde kan reparation af pludseligt opståede brud ikke afvente en egentlig sagsbehandling. I stedet indgives graveansøgning evt. telefonisk til Skov- og Naturstyrelsen af ledningsejeren eller hans entreprenør med samtidig underrettelse af beliggenhedskommunen. Skov- og Naturstyrelsen indhenter efterfølgende nødvendige tilladelser fra Kulturarvsstyrelsen. I forbindelse med udarbejdelsen af plejeplanen har Skov- og Naturstyrelsen søgt Kulturarvsstyrelsen om tilladelse til visse indgreb. Kulturarvsstyrelsen har med skrivelse (Bilag 2) meddelt tilladelse til udførelse af en række konkrete arbejder. Det forudsættes, at Skov- og Naturstyrelsen holder Kulturarvsstyrelsen løbende underrettet om igangsættelse af disse arbejder. Museumsloven pålægger, jf. 29 i, stk. 2 med tilhørende bekendtgørelse 16 staten at pleje sine fortidsminder. Plejeforpligtigelsens nærmere omfang og karakter er ikke fastlagt, men Kulturarvsstyrelsen forudsætter, at fortidsmindet ikke lider overlast, og at det kan opleves som det fortidsminde, det er. Der er ikke mulighed for dispensation for denne plejeforpligtigelse Bygningsfredningsloven 17 Inden for plejeplansområdet er de to hangarer og prøvestandene på vedøre flyveplads bygningsfredede. Fredningen indebærer, at ejerne, Skov- og Naturstyrelsen og Trippel skal holde bygningerne i forsvarlig stand, herunder tæt på tag og fag ( 9). lle bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse ( 10) fra Kulturarvsstyrelsen. Det gælder også udskiftning af gulve, køkken og bad, ændring af farve og malingstype, opsættelse af lysinstallationer, antenner, parabolantenner og lignende samt skiltning på facader herunder tagflader. Nedrivning af en fredet bygning kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen ( 11). Den ene af de to hangarer er privatejet, og det bemærkes derfor, at private ejere kan søge Kulturarvsstyrelsen om støtte til gennemførelse af restaureringsarbejder. Voldmesterhuset og vandtårnet i Rødovre er registreret som bevaringsværdige bygninger. En bygning er bevaringsværdig ( 17), når den er optaget som sådan i en kommuneplan eller er om- 16 Bek. nr af 14. december 2006 Bekendtgørelse om pleje af fortidsminder. 17 Lbk 911 nr af 29. august 2007 Bekendtgørelse af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger med senere ændringer, senest ved lov 474 af 7. maj

19 fattet af et forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens 15, stk. 2, nr. 14. Bevaringsværdige bygninger må ikke nedrives, før nedrivningsanmeldelsen har været offentligt bekendtgjort, og kommunalbestyrelsen har meddelt ejeren, om den efter planlovens 14 vil nedlægge forbud mod nedrivningen ( 18) Vandløbsloven 18 Vandløbsloven har bl.a. til formål at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand, navnlig overfladevand, spildevand og drænvand. Som grundlag for kommunernes administration vil Miljøcenter Roskilde udarbejde en vandplan for Køge Bugt vandopland gældende for perioden Planen forventes først at blive færdig sidst i 2010, hvorefter de enkelte kommuner skal udarbejde handleplaner. Dette omfatter også en revision af vandløbsdirektiver fra 1992 for voldgraven (fæstningskanalen). Det tilstræbes, at planerne koordineres mellem kommunerne. Vestvoldens voldgrav administreres i hele sin længde som et offentligt vandløb. Det administreres og vedligeholdes af kommunerne. I Københavns kommune varetages vandløbsadministrationen på baggrund af regulativ af 1996 for voldgraven (fæstningskanalen). I Rødovre, Brøndby og Hvidovre Kommuner varetages den foreløbig i medfør regulativ af 1992 for voldgraven (fæstningskanalen) med tillæg af 2000 (bilag 3). Det bemærkes, at regulativet af 1992 overfører ejerskabet til batardeauerne til kommunerne 19. Københavns mt har imidlertid med skrivelse af udtalt, at det er uhensigtmæssigt og foreslår, at ejerskabet tillægges staten (Skov- og Naturstyrelsen) ved første revision af regulativet. Den del af Kagsmosen og Kagsåen, som er beliggende i Københavns Kommune, er kommunevandløb. I 1996 er der vedtaget et regulativ for Kagsmosen og Kagsåen. Varige vandstandsændringer i voldgraven kræver tilladelse fra Kulturarvsstyrelsen. Miljøskadeloven indgår i vandløbsloven som kap. 11a Skovloven 20 Store dele af plejeplansområdet er bevokset med skov. Selv om fortidsmindebeskyttelsen tilsidesætter skovloven er dele af Vestvolden i Københavns Kommune udpeget som fredskov. Dette er ikke fundet hensigtsmæssigt i de andre beliggenhedskommuner. Fredskovpligten indebærer ( 1), at skoven skal drives bæredygtigt med særligt hensyn til biologisk mangfoldighed. Driften skal videre sikre, at hensynet til landskab, naturhistorie, kulturhistorie og friluftsliv kan tilgodeses. Efter museumsloven ( 29 f) kan der ikke plantes træer og buske på et fredet fortidsminde eller nærmere end 2 m fra fortidsmindets fod. Miljøskadeloven er skrevet ind i skovloven som Kapitel 9a. 18 Lbk. om vandløb nr. 882 af 18. august Oprindelig amtet, hvis beføjelser er overgået til kommunerne. 20 Lbk. Nr. 945 af 24. september 2009 Bekendtgørelse af lov om skove

20 Kolonihaveloven 21 De gamle pensionisthaver på glaciset i Københavns Kommune er omfattet af Kolonihaveloven, mens dette ikke er tilfældet med nyttehaverne på en del af Ejbylejrens område i Rødovre Kommune. Efter kolonihaveloven 3, stk. 2. er pensionisthaverne i Københavns kommune blevet varige, hvilket indebærer, at de ikke kan nedlægges, med mindre væsentlige samfundshensyn gør det nødvendigt. Nyttehaverne i Rødovre er derimod ikke permanente i kolonihavelovens forstand Masteloven 22 Forsvaret har i sin tid åbnet radiokædemasten i Ejbybroanlægget for civile antenner til mobiltelefoni. Da forsvaret overdrog masten til Skov- og Naturstyrelsen blev den - som følge heraf - omfattet af Lov nr. 212 af om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. ( 1 stk. 2). Dette indebærer, at den ( 2) på anmodning skal stilles til rådighed for andre udbydere af mobiltelefoni, samt at den ikke uden videre kan fjernes, jf. f.eks. 2, stk. 3. Naturklagenævnet har efterfølgende lovliggjort denne anvendelse på vilkår, at det jordbaserede mobiludstyr fjernes fra volden og anbringes i den tilhørende radiobunker Fingerplan 2007 og andre planbindinger I Fingerplan , der erstatter den tidligere regionplanlægning, spiller de grønne kiler en central rolle. Fredningsområdet regnes med Espelunden park øst for Korsdalsvej som markant undtagelse - praktisk taget i sin helhed til de indre grønne kiler. De indre kiler forbeholdes under respekt for overordnede trafik- og forsyningsformål - almen, ikke bymæssig friluftsanvendelse. Generelt gælder om de indre kiler, at de ikke kan udlægges i byzone, at de ikke kan bebygges, at de friholdes for yderligere og specielt støjende fritidsanlæg. Der kan dog undtagelsesvist etableres mindre støttepunkter for det almene friluftsliv, lige som eksisterende anlæg og kulturinstitutioner kan udvides. I forhold til fredningen vil den af de 2 planer, henholdsvis fredningen og Kileplanen, der er mest restriktiv, være gældende. Nedenfor bringes en oversigt over de overordnede retningslinjer for trafik og forsyningsformål som berører Vestvolden Trafik og andre større anlæg - Voldgaden fra Gl. Køge Landevej til Utterslev Mose er del af national stirute nr.9: Gedser Helsingør 24. I Brøndby er den desuden del af amtssti nr. 2 - Ny jernbanestrækning København - Ringsted. 21 Lbk. om kolonihaver nr. 790 af 21.juni 2007 Bekendtgørelse af lov om kolonihaver. 22 Lov nr. 681 af 23. juni 2004 Bekendtgørelse aflov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v. 23 Fingerplan 2007 landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning jf. 24 Stiruten lever stadig jf.: 16

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse

Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelse af den grønne kile gennem Flyvestation Værløse Landsplandirektiv om afgrænsning og ramme for anvendelsen af den grønne kile gennem Flyvestation

Læs mere

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land

Bekendtgørelse om Nationalpark Skjoldungernes Land BEK nr 521 af 27/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 5. maj 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen j.nr. NST-909-00037 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016.

Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Tilskud til etablering af mindre vådområder, jagttegnsmidler. Ansøgningsskema og vejledning til ansøger om tilskudsordningen, 2016. Naturstyrelsen Ansøgning om tilskud til etablering af mindre vådområder.

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse

Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Københavns Befæstning en attraktion i verdensklasse Kulturarv og kulturmiljø Landskab og byrum Friluftsliv og rekreation Københavns Befæstning skal bevares og udvikles som en sammenhængende attraktion

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Schou, Birkendorf arkitekter ApS Havnegade 4, 1. sal 4300 Holbæk Att: Jens Tolstrup (sendt som e-mail til jens@sb-arkitekter.dk) Den 3. januar 2014 Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune

Læs mere

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet

Kolonihaverapport Nybygningsløsningen. September 2009. København-Ringsted projektet Kolonihaverapport Nybygningsløsningen September 2009 København-Ringsted projektet 3 Nybygningsløsningen Baggrund Baggrund Jernbanen mellem København og Ringsted er en af de mest benyttede strækninger

Læs mere

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune

Mastepolitik. Thor. Randers Kommune Mastepolitik Thor Randers Kommune Indledning Baggrund for udarbejdelse af mastepolitik I de seneste år er der sket en stor udvikling i behovet for nye maste- og antennesystemer. Mobiltelefoner bliver

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen Næstved Øvelsesplads Evaluering af drifts- og plejeplan 1996-2010 KoLOFON Titel Evaluering af Drifts- og plejeplan 1996-2010 for Næstved

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters

Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere Att: Henry Bridstrup Jepsen Sydtoften 30 7200 Grindsted Dispensation fra åbeskyttelseslinjen til opførsel af to shelters De Grønne Pigespejdere har søgt om tilladelse til, at opfører

Læs mere

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND

L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Lyngby-Taarbæk Kommune L E J E K O N T R A K T HAVEFORENINGEN ERMELUND Mellem Lyngby-Taarbæk Kommune (nedenfor kaldet ejeren) og Kolonihaveforbundet for Danmark (nedenfor kaldet lejeren) er der dags dato

Læs mere

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk

Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Dong Energy Thomas Toftman Hansen Mail. thoto@dongenergy.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 06.02.2015

Læs mere

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855

Plejeplan for Ellingebjerg i. Odsherred Kommune. Benjamin Dyre. Odsherred Kommune. Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 2015 Plejeplan for Ellingebjerg i Odsherred Kommune Benjamin Dyre Odsherred Kommune Juli 2015 J.nr. 306-2013-11855 Indhold Indledning... 3 Formål... 4 Beskrivelse af Ellingebjerg... 4 Juridiske forhold...

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY

OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY MADS NØRREGAARD Strandvejen 17 4671 Strøby 17. SEPTEMBER 2015 JOURNALNUMMER 15/2092 KS:STEROE OPRENSNING AF SØ PÅ STRANDVEJEN 17, 4671 STRØBY Stevns Kommune, Natur og Miljø har modtaget ansøgning om oprensning

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg

Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Mogens B. Andersen Kirkegårdskonsulent Vibevej 6 9000 Aalborg Tlf. 9816 5964 Træffes bedst efter kl. 17 E-mail: Arkitekt@MBAndersen.dk 26. oktober 2009 Viborg Stiftsøvrighed Ref. løbe nr. 620902/09 Stiftsøvrigheden

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune.

Afgørelse i sagen om tilbygning til en institution i Kolding Kommune. NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk Den 10.april 2006 J.nr.: 03-31/600-0101 LTP Afgørelse i sagen

Læs mere

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund,

Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund. 9670 Løgstør. Landzonetilladelse til etablering af sø på ejendommen Vestergårdsvej 17, Aggersund, Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Frits Nielsen Thorupvej 77 Aggersund 9670 Løgstør Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Dato: 4. marts 2014

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har

Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har Vallensbæk Kommune har en veludviklet infrastruktur. Kommunen har nen gennemskæres af Holbækmotorvejen, Køge Bugt Motorvejen samt af S-banen. De to hovedfordelingsveje i kommunen er Vallensbæk Torvevej

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt

Landzoneansøgning til nyt hus på 225 m2 - gammel bolig nedbrændt Kim og Martine Holm Andersen Hærvejen 7 6500 Vojens Haderslev Kommune Erhverv- og Borgerservice Plan- og ejendomsudvikling Rådhuscentret 7 6500 Vojens Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 22 34 post@haderslev.dk

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Centerstruktur og detailhandel

Centerstruktur og detailhandel Centerstruktur og detailhandel Redegørelse - Centerstruktur og detailhandel Detailhandelsstrukturen i Vallensbæk skal fremme en velfungerende bymidte med et varieret butiksudbud, der dækker de lokale behov.

Læs mere

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang

EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N. for. Haveforeningen Nordre Vang EIVIND F. KRAMME ADVOKAT (H) D E K L A R A T I O N for Haveforeningen Nordre Vang Underskrevne ejer af matr. nr. 15C, 15D og 15 E Skelgårde, Tårnby, beliggende Viberupstræde 5, 2770 Kastrup, der siden

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt jf. Naturbeskyttelseslovens 66, stk. 2. Business College Syd Att. Rikke Mikkonen Holm Sendt pr. e-mail: RH@bcsyd.dk Det åbne land J.nr. NST-4132-540-00240 Ref. narhe Den 08. juli 2014 Dispensation til etablering af highrope bane inden for strandbeskyttelseslinjen

Læs mere

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2.

Samtidig meddeles der dispensation fra skovbyggelinje jf. naturbeskyttelseslovens 17. Dispensationen er meddelt med hjemmel i NBL 65, stk. 2. M2PLUS ApS Svend Engelunds Vej 11 9000 Aalborg Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Jesper Runge Madsen Direkte 7257 7364 jrm@jammerbugt.dk

Læs mere

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430.

Du har i sommeren 2014 sat et tag/spir på tårnet på din ejendom Gurrehus, Gurrevej 430. Anders Vestergaard E/F Gurrehus Mailet dd Center for Teknik, Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282582 hwa02@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 25.03.2015 Sagsnr. 14/15648

Læs mere

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2

Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 21. januar 2015 Harrestrup Å Kapacitetsprojektet Status efter fase 2 Flere store regnhændelser i de senere år har gjort det klart, at der må gøres noget for at reducere risikoen for, at der sker skader

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og

Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og Udfordringer samt gevinster ved bynære naturlige klimatilpasnings løsninger - Et helhedsorienteret vand- og naturprojekt Ved Anna Tauby, NIRAS Medforfatter Rasmus Dyrholm, Frederikssund Forsyning AGENDA

Læs mere

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014.

TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER. Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. TILLÆG NR. 29 TIL KOMMUNEPLAN 2011 KREATIVE ZONER Vedtaget af Borgerrepræsentationen den 9. oktober 2014. HVAD ER ET KOMMUNEPLANTILLÆG? Kommuneplantillæg Kommuneplanen indeholder en hovedstruktur for den

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530

NOTAT. Screeningsskema til vurdering af. Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø. Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 Screeningsskema til vurdering af NOTAT Teknik- og Miljøcenter Natur og Miljø Sagsbehandler Doknr. Journalnr. LoneJo 315151/12 11/30530 JORD OG VAND GRUNDVAND Indebærer planen påvirkning af grundvandsressourcens

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport

Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A. 3060 Espergærde. Mailet dd. Dispensation (lovliggørende) fra skovbyggelinjen til carport Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Kirsten og Henrik Lieberkind Mørdrupvej 41A 3060 Espergærde Mailet dd Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Mørdrupvej

Læs mere

Landzonetilladelse. Tilladelse

Landzonetilladelse. Tilladelse Returadresse: Teknik og Miljø - Team Plan og Byg Postboks 50, 4400 Kalundborg Fausø Ejendomme Nyager 2 2605 Brøndby DATO 11. september 2014 SAGS NR. 326-2014-90959 BETJE N D IG SELV www.kalundborg.dk Landzonetilladelse

Læs mere

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune

Antennevejledning. Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Antennevejledning Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø Aarhus Kommune 2011 VEJLEDNING Opsætning af master og antenneanlæg i Aarhus Kommune FORMÅL

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Stig Løcke Arkitekt Ahlgade 40 4300 Holbæk Den 11. februar 2014 Natur & Miljø Dispensation efter naturbeskyttelsesloven Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at nedrive et udhus

Læs mere

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5

Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 DEPARTEMENTET Dato 8. april 2010 Trafikale effekter af en ny motorvejskorridor i Ring 5 Det fremgår af Aftalen om en grøn transportpolitik af 29. januar 2009, at der skal gennemføres en strategisk analyse

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene

Den 20. august 2014. Natur, Miljø og Trafik. NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder. Vejdirektoratet. Guldalderen 12 2640 Hedehusene Den 20. august 2014 NEAL DAVID MCMULLAN Projektleder Vejdirektoratet Guldalderen 12 2640 Hedehusene Natur, Miljø og Trafik Ref.: JRA Sag: 306-2014-51222 Dok.: 306-2014-174559 Vedr. ejd.nr.: Kontakt Natur,

Læs mere

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr.

06-11-2013 13/41950. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget din ansøgning om etablering af butik med henblik på salg af sportsudstyr. 06-11-2013 13/41950 Landzonetilladelse til etablering af butik på ejendommen matr.nr. 376 Kær, Ulkebøl, der ligger på Kær Bygade 62c, Kær 6400 Sønderborg. Sønderborg Kommune har den 15. oktober 2013 modtaget

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com

Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager. Sendt pr. mail: KM.regnogbyg@gmail.com Postadresse: Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Lone Cecilie Jensen Elbjergvej 52 Vejrhøj 9610 Nørager Tel.: +45 99 66 70 00 post@vesthimmerland.dk www.vesthimmerland.dk Sendt pr. mail:

Læs mere

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15

Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 Dato 1. juni 2015 Sagsnr. 06.02.03-P19-1-15 BYGGERI OG NATUR Tilladelse til omlægning af hoveddræn på matr. nr. 30 Snostrup By, Snostrup i forbindelse med etablering af boligområde i Vinge Frederikssund

Læs mere

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre

Landzonetilladelse. Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Heidi Braae Haxholm VVS og Kloak Aps Hvidovregårds Alle 25 2650 Hvidovre Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse

Lokalplan nr. 65. For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse Lokalplan nr. 65 For boligområde ved Ydunsvej i Væggerløse 1 VÆGGERLØSE B Stamvej A1 A2 C 1. Indledning:... 2 2. Lokalplanens indhold... 3 3. Forholdet til den øvrige planlægning... 3 Forholdet til regionplanen:...

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

Dispensationsafgørelse

Dispensationsafgørelse Dispensationsafgørelse Vejdirektoratet Dato 6. februar 2015 Sagsbehandler KAJAK Matr.nr. Flere matrikler BYGGERI OG NATUR Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Gennembrud af diger i forbindelse med

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010

Generelle salgsbetingelser for parcelhusgrunde i Aabenraa Kommune April 2010 April 2010 Henvendelse: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73 76 76 76 Fax: 73 76 76 77 e-mail: post@aabenraa.dk hjemmeside: www.aabenraa.dk Retsregler: Grundene udbydes til salg jf. bekendtgørelse

Læs mere

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE

IDEOPLÆG. Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE IDEOPLÆG Foroffentlighed for planlægningen for et område til rideskole og gartneri ved Vestergade i Ikast VISION VESTERGADE Redegørelse Med dette idéoplæg indkalder byrådet i Ikast- Brande Kommune idéer

Læs mere

Vandløb Information om vandløbslovens indhold

Vandløb Information om vandløbslovens indhold Vandløb Information om vandløbslovens indhold Hvad er vandløb? Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande. Hvor kan lovteksterne

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg

Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Claus Jessen Bjørnkærvej 4 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opføre en tilbygning samt at renovere den eksisterende bolig på ejendommen matr.nr. 309 Holm, Nordborg, der ligger på Bjørnkærvej 4, 6430

Læs mere

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg

Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Kåre Kjærgaard Baunbjergvej 13 Holm 6430 Nordborg Landzonetilladelse til at opsætte 2 midlertidige pavilloner på ejendommen matr.nr. 492d Holm, Nordborg, der ligger på Baunbjergvej 13, Holm, 6430 Nordborg.

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter 3, stk. 2, nr. 4 i naturbeskyttelsesloven 1. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. september 2013 J.nr.: NMK-510-00494 Ref.: MACNI AFGØRELSE i sag om registrering af ny afgrænsning af overdrev - Lemvig

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg

Teknik og Miljø 2012. Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020. Omø Renseanlæg Teknik og Miljø 2012 Tillæg nr. 3 til Slagelse Kommunes digitale Spildevandsplan 2010-2020 Omø Renseanlæg INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund...3 2 Tillæggets omfang...3 2.1 Erhvervelse af rettigheder...3 2.2

Læs mere