Lokalplan nr for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs."

Transkript

1 Lokalplan nr for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2

3 Redegørelse for Lokalplan for et område til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplanens formål er at sikre et areal til golfbane. Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning. Området er beliggende i landzone og vil forblive i landzone. Der vil blive udarbejdet kommuneplantillæg, der åbner mulighed for etablering af golfbanen. Det påtænkte arealudlæg vurderes ikke at ville forøge trafikken nævneværdigt i området. Stort set hele området er omfattet af strandbeskyttelseslinen på 300 m. fra kysten og derfor kræver det en dispensation fra lov om naturbeskyttelse, som administreres af Fyns Amt. Der åbnes ikke mulighed for yderligere byggeri. Om den visuelle påvirkning af landskabet ved ændring fra landbrugsområde til golfbane kan følgende anføres: Området er mest synlig fra den offentlige vej, der gennemskærer området. Tilstedværelsen af læhegn og diger medfører dog, at området kun ses glimtvis. Om vinteren vil området være mest synligt og da ved at være lidt grønnere, end hvis området var dyrket landbrugsmæssigt. Det kan konkluderes, at golfbanen stort set ikke kan erkendes udefra. De største ændringer opleves af den, der færdes inde i området. Set herfra bevirker åbningerne i læhegnene, at udsigtsmulighederne er blevet bedre på langs af arealet. Bunkers vil blive indbyggede og belagt med gullig sand, således at synligheden formindskes mest muligt. Hele området er beliggende indenfor sammenhængende landskabsområde og en mindre del er indenfor særligt beskyttelsesområde i Regionplanen. Der er ikke formodning eller mistanke om jordforurening af nogen art, jfr. Regionplan for Fyns Amt I henhold til regionplanen skal golfbaner indrettes sådan, at vandforbrug, gødskning og brug af pesticider minimeres og sådan, at der skabes gode levesteder for vilde planter og dyr. Endelig skal banerne indrettes på en måde, der tilgodeser offentlighedens muligheder for at færdes i områderne. 3

4 Det er i øvrigt Amtsrådets opfattelse, at etablering af yderligere golfbaner i den kystnære zone kun kan ske på baggrund af supplerende regionplanlægning og at etablering og udvidelser af golfbaner skal ske under respekt af regionale interesser. Arealet er beliggende så langt fra erhvervsvirksomheder, havn og overordnede veje, at området ikke vil blive påvirket af støj. Ved de nærliggende boliger indenfor området, må støjniveauet ikke overstige 45 db (A) om dagen, 40 db(a) om aftenen og 35 db(a) om natten. Fyns Amt har den 6. september 2004 godkendt regionplantillæg for golbanen. Lokalplanområdet omfatter landbrugsjord, der er pålagt landbrugspligt og derfor forudsætter en anvendelse efter lokalplanen, at landbrugspligten ophæves eller der gives dispensation for dyrkningsforpligtelsen, så længe området anvendes til golfbane. De eksisterende vejforhold ændres ikke i lokalplanen, dog åbnes der mulighed for udvidelse af eks. p-plads ved Fyret, udvidelsen forudsætter af der gives dispensation fra Fyns Amt for så vidt angår strandbeskyttelseslinien. Kommuneplanen. Der vil blive udarbejdet tillæg til kommuneplanen. Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger. I følge lov om planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan kommunalbestyrelsen tillade, at ejendomme bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne, eller godkendte lokalplan, er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen. 4

5 Tillæg til kommuneplanen for Ærøskøbing Kommune. Tillæg til kommuneplanen for Ærøskøbing Kommune. Rammeområde 20.OF.1. 5

6 RAMMEBESTEMMELSER FOR OMRÅDE 20.OF.1. En lokalplan, der træffer bestemmelser for området, skal sikre: a. at områdets anvendelse fastlægges til golfbane, jordbrugsformål og fritidsformål. b. At der ikke sker yderligere bebyggelse. c. at områderne, som ikke benyttes til golfbane, kun må anvendes til landbrugsformål eller henligge som naturområder. d. at området forbliver i landzone. 6

7 Lokalplan nr for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Indledning Ærøskøbing kommune. Lokalplan nr for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. I henhold til lov om planlægning (Miljøministeriets lovbekendtgørelse nr. 763 af 11. september 2002) fastsættes følgende bestemmelser for det i stk nævnte område. Lokalplanens formål at sikre et område til golfbane. at sikre at anvendelsen af arealet sker med størst mulig hensyntagen til miljøet. Område og zonestatus 1.1. Lokalplanen afgrænses som vist på vedlagte kortbilag nr. 1 og omfatter flg. matr. nr. 1 a, 1 c, 2 i, 3 a, 4, 5, 6 a, 7 a, 8, 9 a, 10 a Haven by, Søby. Området forbliver i landzone ved godkendelsen af denne lokalplan Endvidere alle parceller, der efter 19. november 2003 udstykkes fra de nævnte ejendomme. Områdets anvendelse 2.0. Området må kun anvendes til jordbrugsformål og fritidsformål, såsom golfbane og hertil hørende funktioner og faciliteter De partier af området, som ikke direkte anvendes til golfbane, må kun anvendes til jordbrugsformål eller henligge som naturområder Eks. bygninger såsom fyrtårn og funktionærbygning ved fyret kan forsat anvendes som hidtil Der skal udlægges et passende antal p-pladser som vist på kortbilaget Vanding af golfbanen skal ske ved opsamling af regn- og drænvand evt. suppleret med boring på egen grund. 7

8 Vej og stiforhold Vejadgangen til området sker ad den eksisterende offentlige vej Skjoldnæsvej. Udkørsel til offentlig vej må kun ske af overkørsler som vist på kortbilaget Offentlig færdsel på veje og stier kan ske i samme omfang som hidtil. Fra veje og stier har offentligheden adgang til golfbanen, dog kun til kanten af de klippede arealer. Offentligheden skal respektere golfbanens regulativ for færdsel på arealerne, dels af hensyn til golfspillet, dels af hensyn til sikkerheden Der skal etableres det på dispositionsplanen viste stinet. Stinettet skal være offentligt tilgængeligt. Ubebyggede arealer Mindre terrænregulering, herunder etablering af vandløb og mindre søer under 100 m 2, må finde sted i det omfang, det er et led i golfbanens indretning og udformning, dog således at de eksisterende terrænforhold følges, så vidt det er muligt Nye vandhuller må ikke etableres med en dybde på over 2 m. Der skal være lavvandede partier af hensyn til padderne. Bredderne må ikke etableres med en hældning på over 1:3, samt have et varieret forløb. Der må ikke etableres beplantning omkring vandhullerne. Der må ikke tilledes drænvand af hensyn til algevækst. Ved indtag af vand til vanding skal der tages hensyn til flora og dyr. Der må kun indtages vand til vanding fra nyetablerede vandhuller og fra egne brønde og boringer Afskærmende, lægivende og naturgenoprettende beplantning må etableres i det omfang, det er led i golfbanens udformning Rydning, udtynding og beskæring af eksisterende beplantning må foretages i det omfang, det er led i golfbanens udformning Der må kun etableres belysning ved eksisterende fyrmesterbolig og ved kommende p-plads. Evt. belysning skal udføres som lav parkbelysning Beskyttede diger, overdrev og søer må ikke ændres uden Fyns Amts forudgående tilladelse. 4.6.Der må kun anvendes pesticider og gødning på den 1/3 af banen, der ikke udgøres af roughen. Der skal foreligge en miljøstrategi før banen tages ibrug. 8

9 Tilladelse fra andre myndigheder Uanset bestemmelserne i denne lokalplan forudsætter etableringen af golfbanen, at der indhentes tilladelser eller dispensationer fra jordbrugskommissionen vedrørende landbrugspligten og ændret arealanvendelse At Fyns Amt meddeler dispensation fra Naturbeskyttelsesloven s 3, 4 og Lokalplanen har bonusvirkning dvs., at der ved den endelige godkendelse af lokalplanen er meddelt de tilladelser, der er nødvendige efter lov om planlægning 35, stk. 1. Lokalplanens retsvirkninger Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen, ifølge planlovens bestemmelser kun udstykkes, bebygges, eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg m.v., der er indeholdt i planen. Således vedtaget i kommunalbestyrelsen, den 11. december 2003 Jørgen Otto Jørgensen Borgmester Ingrid Svendsen Kommunaldirektør Således endelig vedtaget i Ærøskøbing kommunalbestyrelse, den 9. september Jørgen Otto Jørgensen Borgmester Ingrid Svendsen Kommunaldirektør 9

10 Kortbilag 1 10

11 11

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø

PLAN ERHVERV UDVIKLING. Marts 2007. Lokalplan nr. 1018. Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø PLAN ERHVERV UDVIKLING Marts 2007 Lokalplan nr. 1018 Område til liberalt erhverv og småværksteder, Nykobbelvej - Slagelse Ø Hvad er en lokalplan: Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP

- ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 84 - ET OMRÅDE TIL VINDMØLLER VED NØRRE ANDRUP SPØTTRUP k o m m u n e: INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Lokalplanens formål... 3 Lokalplanens indhold... 4 Lokalplanens forhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd

LOKALPLAN NR. 1A8. for. boligomrade Hvidbjerg syd LOKALPLAN NR. 1A8 for boligomrade Hvidbjerg syd Thyholm kommune Lokalplan nr. 1.18 Boligområde ved Sdr. Ringvej og Flovlevvej i Hvidbjerg Indhold Lokalplanområdets beliggenhed...side 2 Lokalplanens baggrand

Læs mere

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej

Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Lokalplan nr. 87 for et boligområde ved Gytjevej Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2000 for Holmsland Kommune INDHOLD LOKALPLANENS REDEGØRELSE... 1 Lokalplanens baggrund... 1 Lokalplanområdet... 2 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune

LOKALPLAN 398. Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue. Roskilde Kommune LOKALPLAN 398 Et grusgravsområde mellem Vindinge og Vor Frue Roskilde Kommune J. nr. 01.0205P16 Sagsid. 200300021 Roskilde Kommune Teknisk Forvaltning Sankt Ols Stræde 3 4000 Roskilde Ole Damgaard Sørensen

Læs mere

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44

LOKALPLAN NR. 243. Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej. Kommuneplantillæg nr. 44 LOKALPLAN NR. 243 Erhvervsområde øst for Skærbækvej mellem Motorvej E20 og Kolding Landevej Kommuneplantillæg nr. 44 Lokalplanen omfatter et af Masterplanens prioriterede områder - område E4 Teknik & Miljø,

Læs mere

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej.

Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. Lokalplan for et område til erhvervsformål i den sydvestlige del af Gedved syd for Højvangsvej. G-110 LOKALPLAN G-110 FOR ET OMRÅDE TIL ERHVERVSFORMÅL VEST FOR EGEBJERGVEJ I DET SYDVESTLIGE GEDVED GEDVED

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger

INDHOLDSFORTEGNELSE. Kortbilag: Kortbilag 1, Vedtægtskort, mål 1:1000 Kortbilag 2, Illustrationsplan, mål 1:1000. Redaktionelle bemærkninger INDHOLDSFORTEGNELSE side Indledning... 2 Indholdsoversigt... 3 Lokalplanens formål og indhold... 3 Forholdet til anden planlægning... 5 Lokalplan nr. 20... 8 Tillæg til Kommuneplan 2002-2014...13 Kortbilag:

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup

LOKALPLAN NR. 1.47. Køng Gummerup GLAMSBJERG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.47 Køng Gummerup målestok: i.4ooo For et område til rekreative formål mellem Byvejen og Hårby A. Teknisk forvaltning. November 199o. INDHOLDSFORTE~NELSE. Side 1. Lokalpianens

Læs mere

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby

Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14. for landsbyen Stavreby Lokalplan nr. 64 og kommuneplantillæg nr. 14 for landsbyen Stavreby Præstø Kommune Oktober 2005 INDHOLDSFORTEGNELSE #265757 Redegørelse for lokalplanen side 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning

Læs mere

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30

Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 Tune Byga Lokalplan nr. 15.06B for Tune Bygade 30 FORSLAG 3 senioregnede boliger Sagsnr. 1253-59372 Lokalplanforslaget er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er den x. oktober

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48

ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 ÆNDRING AF LOKALPLAN 48 Delvis ophævelse Ved vedtagelse af Lokalplan 147 den 26. marts 2012 ophæves Lokalplan 48 fra 1984 for så vidt angår det område, som er omfattet af Lokalplan 147. Lokalplan 48 Kokkedal

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo

Lokalplan nr. For et boligområde i Nødebo Lokalplan nr. 299 For et boligområde i Nødebo Hillerød Kommune - Teknik Generel lokalplan information Generel lokalplan information Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en detaljeret plan for et mindre

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11

i n d l e d n i n g 1 v e d t a g e l s e s p å t e g n i n g 11 i n d h o l d l o k a l p l a n n r. 73 a i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 3 2. Områdets afgrænsning og zoneforhold 3 3. Områdets anvendelse 4 4. Udstykning 4 5.

Læs mere

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej

Lokalplan nr. 493. Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Lokalplan nr. 493 Boligområde ved Guldagervej vest for Tarphagevej Februar 2007 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på

Læs mere

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø

Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr 74 Sommerhusområderne på Samsø Lokalplan nr. 74 Sommerhusområderne på Samsø Baggrund Om lokalplanen Lokalplanens formål Eksisterende forhold Lokalplanområdets afgrænsning Redegørelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede

Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede VALLØ KOMMUNE Lokalplan 2-17 Område til boliger og plejecenter i Strøby Egede Lokalplanen er endeligt vedtaget 16. juni 2005 Hvad er en lokalplan og hvorfor laves den? En lokalplan er en detaljeret plan

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE.

BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR. B-15. Boligområde ved Komponistvænget - N. W. Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter. Side INDHOLDSFORTEGNELSE. BRØNDERSLEV KOMMUNE LOKALPLAN NR B-15 Boligområde ved Komponistvænget - N W Gades Kvarter - Otto Mallings Kvarter INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Beskrivelse Beskrivelse af lokalplanens indhold 1 1 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED

LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE SDR. VORUPBR VED BREDKÆRVEJ I KOMMUNE THISTED LOKALPLAN 15-18 LOKALPLAN FOR ET SOMMERHUSOMRADE VED BREDKÆRVEJ I SDR. VORUPBR THISTED _- KOMMUNE REDEGBRELSE l Baggrunden for lokalplanen. Lokalplanen er udarbejdet med det formal at overfare det eksisterende

Læs mere

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000

Forslag. LOKALPLAN nr. 25. Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro. Initialer: Dato: 08/06/2010 Tid: 16:32 Målforhold: 1:10000 Forslag LOKALPLAN nr. 25 Boligområde ved Nr. Hostrupvej, Rødekro Offentlig høring i perioden 13. april 2011 til 8. juni 2011 Lokalplanen ophæver del af partiel byplanvedtægt nr. 4 (Rødekro) Initialer:

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186

LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 LANGÅ KOMMUNE LOKALPLAN 186 Bestemmelser for et område til boliger ved Landsbygaden/Bymarksvej i Stevnstrup Lokalplaninformation Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk dokument, som giver mulighed

Læs mere

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989

LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 LOKAL PLAN 12-028 JANUAR 1989 NØRRESUNDBY OMRÅDET NØRRE UTTRUP ERHVERVSOMRÅDE VED SUNDSHOLMEN MAGISTRATENS 2. AFD. AALBORG KOMMUNE En lokalplan fastlægger, hvordan nye bygninger, grønne arealer, stier,

Læs mere

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv

Lokalplan. for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle. Lokalplanlægning for lokal udvikling. Byg, Plan og Erhverv Lokalplan z 581 for et solcelleanlæg ved Rødkilde Gods, Ulbølle Byg, Plan og Erhverv Lokalplanlægning for lokal udvikling Det gode liv Svendborg har som første danske kommune tilsluttet sig den internationale

Læs mere