Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by"

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: afd Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 Mødedeltagere: Jes Rønving Pia Bakkendorf Stitz Marie-Louise Klein Palle F. Hansen Eva Bugge Ebbe Merkelsen Jette Frederiksen Rauf Hasanezadeh Kjeld Lohmann Henrik Bjørn Hansen Afbud: Vilhelm Nygaard Susanne Johansson Formand Næstformand Ejendomsleder Suppleant Suppleant Referent: Henrik Bjørn Hansen Dagsorden: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat 3. Beboerhenvendelser, skriftlige og personlige 4. Byggesager - status 5. Ramper til erhvervslejemål i Hovedstihusene 6. Falck - adgang til stisystem 7. Boligaktion 8. Arbejdsweekend den november Ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november Meddelelser fra Formanden 11. Meddelelser fra Ejendomskontoret 12. Meddelelser fra medlemmer og udvalg 13. Mødekalender 14. Eventuelt Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd side 1 af 9

2 Ad. pkt. 1 Godkendelse af dagsorden Den udsendte dagsorden blev godkendt. Ad. pkt. 2 Godkendelse af referat Godkendelse af referater fra møderne den 3. oktober 2005, 10. oktober 2005 og 17. oktober Kun referatet fra den 10. oktober 2005 forelå til godkendelse. Dette blev godkendt Ad. pkt. 3 Beboerhenvendelser, skriftligt og personligt Akvareller fra gavludsmykningen Kunsten Stiger havde tidligere ansøgt om at anvende den resterende del at det afsatte budget i afdelingen til kunst som var tilbage fra indkøbet af akvareller til selskabslokalet. Restbeløbet på ca skulle anvendes til 8 akvareller der var lavet i forbindelse med gavludsmykningen ved Bymuren 1. Afdelingsbestyrelsen var indforstået med dette, men spurgte til, hvor akvarellerne skulle sidde. Det blev aftalt, at Jes Rønving skriver til Kunsten Stiger. Ad. pkt. 4 Byggesager - status Baderum i Bymuren Afdelingsbestyrelsen havde på mødet den 17. oktober 2005 godkendt iværksættelsen af projekteringen af baderum i Bymuren, selv om der endnu ikke forelå en kommunal godkendelse af skema A. Dette betyder at afdelingen er økonomisk ansvarlig for projekteringen, såfremt projektet af en eller anden grund skulle falde til jorden. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen meddelte, at dette arbejde under hensyn til rådgivernes øvrige igangværende opgaver, først kunne påbegyndes fra den 2. januar Dette ville dog være tidligere end skema A forventes at kunne blive godkendt. Ældreegnede boliger Afdelingsbestyrelsen tiltrådte på deres møde den 17. oktober 2005, tillige iværksættelse af forprojekt til etablering af ældreegnede boliger med elevator. Dette arbejde ville blive påbegyndt i indeværende år. Altaner i Hovedstihusene Henrik Bjørn Hansen meddelte, at arbejdet langt om længe var påbegyndt i Bødkerporten. Der forelå endnu ikke nogen redegørelse for forsinkelsen efter sommerferien Ejendomskontoret havde anmodet om at få en revideret tidsplan, der indeholdt detailoplysninger om arbejder i henholdsvis Bødkerporten, Karetmagerporten og Trædrejerporten. Denne forelå endnu ikke. Der var indkaldt til byggeudvalgsmøde torsdag den 10. november Marie-Louise Klein deltager i stedet for Palle F Hansen. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 2 af 9

3 Renovering af Vaskerier Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen meddelte, at der i det forestående renoveringsprojekt var afholdt licitation, men at licitationsresultat ikke umiddelbart gav grundlag for et valg mellem de bydende, idet de 4 bud reelt kun indeholdte maskiner fra 2 for skellige leverandører - Miele og Electrolux. Foruden de 2 maskinleverandører havde Bolind også givet 2 bud med maskiner og arbejdet udført af de førnævnte leverandører, men billige på grund af Bolinds mulighed for at opnå væsentlige rabatter på maskinerne fra de 2 leverandører. Bolind er således billigst både med maskiner fra Miele og Electrolux. Miele er dog ca kr. billigere end Electrolux. Den samlede entreprisesum udgør ca. 1.8 mio. kr. plus moms. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen udleverede et dokument med indstilling om valg af leverandør. Dette var udarbejdet efter nærmere undersøgelser til belysning af maskinerne, betalingssystemer med videre, idet projektets tilknyttede rådgiver ikke entydigt kunne indstille til et valg af en af leverandørerne. Konklusionen i indstillingen var at begge leverandører kunne leverer konkurrencedygtige maskiner som opfyldte konditionerne, men at Mieles betalingssystem på en række områder måtte vurderes at være mere gunstig og fremtidssikret. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig Ejendomskontorets indstilling. Rauf Hasanezadeh spurgte til etablering af toiletter på vaskerierne. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen svarede, at arbejdet ville være relativt omfattende. En række af de øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer fandt under henvisning til tidligere erfaringer, at driften af toiletter ville være problematik. Hertil mente Rauf Hasanezadeh, at driften nødvendigvis ikke behøvede at være problematisk, når der kom adgangskontrol. De øvrige afdelingsbestyrelsesmedlemmer fandt ikke der var behov for toiletter under henvisning til afstanden til boligerne. Renovering af ventilationsanlæg i Bymuren Arbejdet med renoveringen af 86 ventilationsanlæg med mere var påbegyndt i Bymuren. Arbejdet i Bymuren 1 og 3 var færdigt, medens arbejdet i Bymuren 5, 7 og 9 pågår. I forbindelse med renoveringen er Bymurens 1,475 km lange tagrum med 27 brandsektioner blevet opdelt i 10 arbejdstekniske områder. I hvert af disse områder er der nu monteret 1 ny loftslem og 1 stige i udvalgte opgange, således at adgangen til loftet er blevet væsentligt lettere. Tilsvarende bliver el-forsyningen ført frem til en tavle i hvert af de tekniske områder, således at det fremover er muligt at betjene ventilationsanlæg med videre for hver sektion. Arbejdet med installation af el-tavler, belysning med videre er færdigt i de 2 første sektioner. Renovering af altaner og trapper i Bødkerporten Udbudsmaterialet for renoveringen af altaner og trapper i Bødkerporten var tæt på at være klar til udsendelse. Blandt andet af hensyn til parkeringsforholdene i Bødkerporten har Ejendomskontoret i samråd med rådgiveren Dominia A/S udsat iværksættelse af arbejdet til april 2006, hvor det forventes at altanrenoveringen i Hovedstihusene i Bødkerporten forventes færdigt. Udbudsmaterialet var planlagt til udsendelse i en af de nærmeste dage. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen viste principtegningerne for de nye trapper. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 3 af 9

4 Legeareal bag Bymuren Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen meddelte, at plantearbejdet var påbegyndt, og at de 2 legeredskaber som ikke var blevet færdige, forhåbentlig ville være klar til brug inden for en overskuelig fremtid. Legeplads ud for Bymuren 171 Henrik Bjørn Hansen meddelte at plantearbejdet ville gå i gang snarest og ville ske i forlængelse af plantearbejdet bag Bymuren Der ville endvidere blive suppleret med en ekstra bænk ved gyngerne og en prøve på en ny type skraldespand som ikke opsamlede regnvandet sammen med affaldet, så det rådner. Depot/Materialeplads Under henvisning til problemer omkring matrikulære forhold, kloakering og årstiden havde Ejendomskontoret i samråd med rådgiveren og entreprenøren udsat færdiggørelsen af den planlagte depot/materielplads ved Varmecentralen. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen håbede, at arbejdet kunne startes op i april Status på byggesagerne blev taget til efterretning. Ad. pkt. 5 Ramper til erhvervslejemål i Hovedstihusene Jette Frederiksen havde fået en forespørgsel fra en af lægerne om omlægning af trappen fra Hovedstien til konsultationen, således at folk i kørestol lettede kunne komme til lægen.. Det blev aftalt at Ejendomskontoret undersøger, hvad det koster at få en rådgiver til at udarbejde et projektforslag til at løse problemet og efterfølgende meddele resultatet til erhvervslejemålene med trapper ud mod Hovedstien. Herefter var det op til den enkelte erhvervslejer at afgøre, om de ville gøre brug af dette, idet Afdelingsbestyrelsen fandt at erhvervslejemålene selv skulle dække alle omkostningerne. Ad. pkt. 6 Falck - adgang til stisystem Jette Frederiksen havde ligeledes fået forespørgsel om mulighed for tilladelse til transportkørsel af patienter på Hovedstien. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen gjorde opmærksom på at boligafdelingen ikke havde mulighed for at give sådanne tilladelser, idet kørsel på Hovedstien var et kommunalt anliggende, med undtagelse af eventuel kørsel langs Bymuren i forbindelse hermed. Andre i bestyrelsen gjorde opmærksom på, at der var mulighed for at anvende rampen ved svømmehallen. Ad. pkt. 7 Boligaktion Jes Rønving meddelte, at det indgåede forlig i forbindelse med finansloven ikke indeholder så væsentlige tiltag som man kunne frygte. Problemstillingen forestår stadig omkring bindingen af prioritetsydelser, når lånene er udløbet. Jes Rønving havde udarbejdet et forslag til Hvidovre Avis. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig dette. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 4 af 9

5 Ad. pkt. 8 Arbejdsweekend den november Pia meddelte at Vilhelm Nygaard og Kjeld Lohmann har meldt afbud til den planlagte arbejdsweekend. Ad. pkt. 9 Ekstraordinært afdelingsmøde den 28. november 2005 Forslag til ændring af husorden Ejendomskontoret havde udarbejdet forslag til en række mindre ændringer/præciseringer til afdelingens husorden. Jette Frederiksen forslog, at der endvidere skulle ske en præcisering omkring tørring af tøj. Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig ændringerne. Det blev aftalt at Ejendomskontorets forslag til ændringer af råderetsreglerne omkring haver blev udsat indtil afdelingsbestyrelsen havde haft mulighed for at drøfte konsekvenserne af den nye lovgivning vedrørende råderetten. Det blev aftalt Marie-Louise forestår indkøb og at Palle F. Hansen forestod forplejningen til afdelingsbestyrelsen. Ad. pkt. 10 Meddelelser fra formanden FFU-møde onsdag den 9. november 2005 Jes Rønving gennemgik og kommenterede dagsordenen til mødet. Det blev aftalt, at flyttes mødet til Ejendomskontoret. Ad. pkt. 11 Meddelelser fra Ejendomskontoret Dansk Bredbånd Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen uddelte til orientering kopi af et brev til Dansk Bredbånd. Ejendomskontoret havde skrevet til Dansk Bredbånd på baggrund af et tilbud til en række beboere, der endnu ikke var tilsluttet bredbåndsnettet. Dansk Bredbånd havde i tilbuddet ikke som aftalt gjort opmærksom på de særlige aftaler der er gældende for boligafdelingerne i Avedøre Stationsby. Ejendomskontorets havde endvidere gjort opmærksom på en problemstilling omkring prissætningen på 25 Mbit forbindelse i relation til det indgåede aftale grundlag. Afdelingsbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Hegn i institutionen Mågen Henrik Bjørn Hansen meddelte, at Hvidovre Kommune havde opsat hegn ud mod Hovedstien ved daginstitutionen Mågen, uden at inddrage Ejendomskontoret i dette. Ejendomskontoret havde skriftligt påtalt dette overfor Hvidovre Kommune som skriftligt har beklaget det skete. Materielgårdens omflytning i garager Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen meddelte, at medarbejderne på Materielgården var i gang med at omlægge disponeringen og fordelingen af garager og depotrum på Materielgården. Arbejdet skete i forlængelse af den tidligere opdeling af personalet og som en tilpasning i relation til udarbejdelse af den fremtidige samarbejdsaftale. Ændringer sigter på en mere logisk anvendelse og fordeling af faciliteterne. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 5 af 9

6 Hovedrengøring af trapper i Bymuren Henrik Bjørn Hansen meddelte, at hovedrengøringen af trapperne i Bymuren var iværksat og arbejdet skulle være udført inden jul. Plantearbejder i Rebslagerporten og havesiden af Bymuren Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen meddelte, at man i samarbejde med Landskabsarkitekt Vibeke Holscher, arbejdede på at renovere bedene ud til Rebslagerporten samt at reducere beplantningen op mod boldbanen ud for Bymuren Afdelingsbestyrelsen tilsluttede sig tiltaget. Beboerklage over parabol antenne i Bødkerporten Henrik Bjørn Hansen meddelte, at Ejendomskontoret havde behandlet en klaget over opsætning af parabolantenne i Bødkerporten. På grund af klagens karakter havde Ejendomskontoret ikke kunne bidrage til at løse konflikten og havde henvist klageren til Beboerklagenævnet. Her stod var sagen foreløbig foran en behandling. Campingvogne Ejendomskontoret havde udarbejdet forslag til skrivelse til beboerne vedrørende parkering af campingvogne i afdelingen. Forslaget var udarbejdet på baggrund af, at Ejendomskontoret får mange klager fra beboerne over de langtidsparkerede campingvogne, trailere med videre. Det var derfor Ejendomskontorets vurdering, at det derfor var nødvendigt at ændre den hidtidige praksis over for den ulovlige langtidsparkering af campingvogne, trailere, både med mere på grund af den ringe plads på parkeringsarealerne. Ejendomskontoret havde tillige fået en henvendelse fra Politiet, som også fik mange klager og de ulovligt parkerede campingvogne med videre. Afdelingsbestyrelsen drøftede som følge heraf mulighederne for at skabe andre muligheder for at beboerne kunne parkerer campingvogne på afdelingens arealer. Ejendomsleder Henrik Bjørn Hansen meddelte at det kun var muligt at gøre dette ved at inddrage eller flere af græsarealerne inden for Bymuren. Med udtagelse af et enkelt medlem var afdelingsbestyrelsen enige i, at det måtte være beboerne eget ansvar at skabe opbevaringsmulighed for de campingvogne med videre. Ad. pkt. 12 Meddelelser fra medlemmer og Udvalg Miljørådet Pia Bakkendorf Stitz havde været med til Miljørådets general forsamling den 25. oktober Her havde formand for Miljørådet blandt udtrykt ønske om mulighed for at deltage i arrangementer i BL-regi samt Det grønne råd i Hvidovre. Jes Rønving fandt det naturligt, at Miljørådet kunne deltage på alle områder, hvor det er relevant. Det blev aftalt, at Ejendomskontoret undersøger forholdene omkring "Det grønne råd i Hvidovre", med henblik på en vurdering af afdelingens eventuelle fremtidige repræsentation heri. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 6 af 9

7 BuQetten Marie-Louise Klein, der er repræsentant for Avedøre Boligselskab i BuQettens brugerråd, havde ikke haft mulighed for at deltage i det seneste møde, men meddelte, at det jævnfør referatet fra mødet, skulle gå godt. Priser til aktive klubber, personer m.v. Rauf Hasanezadeh foreslog, at afdelingen skulle kunne uddeling priser til aktive klubber, personer og lignende. Det blev aftalt at Rauf Hasanezadeh udarbejder et skriftligt oplæg, der præciserer hans ide. Ad. pkt. 13 Mødekalender Aftalte møder fremgår af Mødekalenderen. Ad. pkt. 14 Eventuelt Intet. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 7 af 9

8 Mødekalender for Afdelingsbestyrelsen i Syd Dato Tidspunkt Mødetype Mødested Deltagere Afdelingsbestyrelsesmøde Karetmagerporten 1B Afdelingsbestyrelsen i Syd AB - Weekend Afdelingsbestyrelsen i Syd Afdelingsbestyrelsesmøde Karetmagerporten 1B Afdelingsbestyrelsen i Syd Julefrokost Afdelingsbestyrelsesmøde Karetmagerporten 1B Afdelingsbestyrelsen i Syd Afdelingsbestyrelsesmøde Karetmagerporten 1B Afdelingsbestyrelsen i Syd Afdelingsbestyrelsesmøde / Indkomne forslag Karetmagerporten 1B Afdelingsbestyrelsen i Syd Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 8 af 9

9 Erindringsliste Referat dato Punkt Emne Beskrivelse Ansvarlig Dato Cykelstativer Cykelstativer ved Avedøre Station Servicepakker Godkendelse af servicepakker xx-xx-2004 Klubkontakter Realisering af nye kontrakter til klubber og foreninger xx-xx-2004 Handicapboliger Ungdomsaktiviteter Ideer til ungdomsaktiviteter m.v. Afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat fra afdelingsbestyrelsesmødet den 7. november 2005 side 9 af 9

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by

Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Afdelingsbestyrelsen SYD, Avedøre St.by Karetmagerporten 1 B, 2650 Hvidovre. Tlf./Fax: 36 49 42 97 afd. 3501 Referat fra Afdelingsbestyrelsesmødet den 2. december 2004 Mødedeltagere: Jan Lemser Jes Rønving

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd

Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Referat af ordinært afdelingsmøde den 14. september 2009 i afdeling 3501, Avedøre Stationsby Syd Dagsorden 1. Formalia a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Godkendelse af dagsorden d. Godkendelse

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Organisationsbestyrelsesmøde Onsdag den 22. april 2009, kl. 9.00 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp Kaspersen, Bjarne

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 9. september 2014 Referat udsendt den 30. september 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 16. september 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud

Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Per Nielsen bestyrelsesmedlem (PN) Afbud. Johnny Ryttersson bestyrelsesmedlem (JR) Afbud Glostrup, den 4. september 2014 Referat Den 3. september 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007

Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 CARLSRO REFERAT Rødovre almennyttige Boligselskab Maj 2007 Referat af ordinært afdelingsmøde Onsdag den 9. maj 2007 kl. 19.00 i Carlsro Hallen Til stede var ca. 135 beboere fra 105 lejemål ud af i alt

Læs mere

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ)

Dorte Pihl Madsen bestyrelsesmedlem (DPM) Afbud. Kim M. Buddig Jendig bestyrelsesmedlem (KJ) Glostrup, den 4. december 2014 Referat Den 3. december 2014 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Organisationsbestyrelsesmøde den 31. maj 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Victor Sander, Kaj Jørgensen, Poul Erik Hede, Laurits Roikum, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen, Jens

Læs mere

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen

Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Ekstraordinært organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 24. august 2009, kl. 16.30 Billedsalen Til stede: Ritta Fischer Jensen, Kjeld Poulsen, Lizzi Andersen, Peder Boas Jensen, Mogens Hansen, Stig Torp

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 26. maj 2014 Referat udsendt den 18. juni 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 3. juni 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 447

Referat af bestyrelsesmøde 447 Referat af bestyrelsesmøde 447 torsdag den 5. januar 2012 kl. 19.00 i Løven 9 Deltagere: Bendt (BM), Karin (KJ), Nikolaj (NM), Lars (LH), Kjeld (KG) = fuldtallig bestyrelse. 1. Bemærkninger/tilføjelse

Læs mere

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141

Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Ekstraordinært Organisationsbestyrelsesmøde den 28. juni 2012, kl. 17.00 Finsensvej 141 Inviterede Laurits Roikum, Kaj Jørgensen, Bjørn Kalmark Andersen, Andreas Røpke, Hanne Wolf Stephensen, Poul Larsen,

Læs mere

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum

Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum Boligselskabet Farumsødal Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag d. 23. august 2012 kl. 17.00 i Nordtoft, Farum Hovedgade 54, 3520 Farum REFERAT TIL INTERN BRUG I BESTYRELSEN Dagsorden: 1 Godkendelse

Læs mere

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014

A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 A/B Andelsbo Dagsorden udsendt den 4. november 2014 Referat udsendt den 25. november 2014 Referat fra bestyrelsesmøde Tirsdag den 11. november 2014 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ

Referat fra bestyrelsesmøde. Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30. Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ A/B Andelsbo Referat fra bestyrelsesmøde Onsdag den 11. december 2013 kl. 17.30 Mødested: Bjellerupparken 4 A, 8930 Randers NØ Referat bestyrelsesmøde A/B Andelsbo 11.12. 2013 Side 1 Mødedeltagere: Bestyrelsen

Læs mere

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1.

Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. De Vanføres Boligselskab for Københavns Kommune Organisationsbestyrelsen Referat af organisationsbestyrelsesmøde, mandag den 31. marts 2014 kl. 17.00 i mødelokalet i Kollektivhuset ved elevator 1. Deltagere:

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen

Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen #JobInfo Criteria=side1# Referat Organisationsbestyrelsesmøde den 22. juni 2012, kl. 09:00 Billedsalen Til stede John B. Sørensen, Bjarne Krohn, Ole Lagoni, Flemming Balle, Alice Brødbæk, Mogens Hansen,

Læs mere

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3.

Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. Referat af: Ekstraordinært bestyrelsesmøde nr. 5/2014 Onsdag den 3. september 2014, kl. 14.00 Malervangen 1, Glostrup. 3. september 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014

Referat. Boligselskabet AKB, Taastrup Møde den 6. november 2014 Udsendt den 20. november 2014 Afdelingsbestyrelsesmøde - november 2014 6. november 2014 Fælles middag kl. 17:00/mødestart kl. 17:30 TGV 131 A - 1. sal/abs mødelokale Afbud til mødet på EK-taastrupgaard@kab-bolig.dk Tilmelding til middag

Læs mere

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015

Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Hovedbestyrelse Referat - møde den 5. maj 2015 Deltagere: Birthe Petersen, formand Gert Fris, næstformand Ella Pedersen Jette Jungersen Leif Boyer Michael Petersen Ole Pedersen Simone Christensen Steen

Læs mere

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen.

Formanden (HLN) indledte med at byde de fremmødte beboere velkommen. Referat Ordinært afdelingsmøde i Fortunen Øst Mandag d. 2. maj 2011 kl.19.00 I Bibliotekssalen på Stadsbiblioteket Til stede fra afdelingsbestyrelsen var: Formand: Hanne Lentz-Nielsen (HLN) Næstformand:

Læs mere

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Glostrup, den 6. december 2012 Referat Den 5. december 2012 Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Afdeling: Kildevængets mødelokale Solnavej 32 Mødetid

Læs mere

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center

EGEMAR & CLAUSEN. Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center Referat af A/B Kingosparkens ordinære generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00 i Tåstrup Idræts Center År 2009 den 28. april kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Kingosparken.

Læs mere

Referat. Den 6. maj 2015

Referat. Den 6. maj 2015 Referat Mødeart: Organisationsbestyrelsesmøde Mødested: Bestyrelseslokalet Afdeling: Lægeforeningens Boliger, afd. 1 og 2 Sionsgade 26 kld. 2100 København Ø Mødedato: 5. maj 2015 Mødetidspunkt: kl. 19.00

Læs mere

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre

Afdelingsmøde i Baunevangen torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre torsdag den 14. marts 2013 i aulaen på Holmegårdsskolen, Hvidovre Dagsorden 1. Velkomst og valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Afdelingsbestyrelsens årsberetning 4. Godkendelse af afdelingens

Læs mere

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg

Dagsorden: Deltagere fra bestyrelsen: Lone Thomsen, formand Flemming Frydensbjerg, næstformand Annette Birch Henrik Bolberg Ballerup Boligselskabet Referat af organisationsbestyrelsesmøde Torsdag den 8. marts 2012 kl.17.00 i Egebjerg beliggende Søpavillonen, Egebjergtoften 46, 2750 Ballerup. Dagsorden: 1 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1.

Dagsorden. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. Organisationsbestyrelsesmøde mandag den 28. marts 2011, kl. 16.30 i beboerlokalerne - Knolden, Strandmarksvej 18, 1. sal, Hvidovre Til stede: Afbud: Fra KAB: Indholdsfortegnelse 1. Referat af organisationsbestyrelsesmøde

Læs mere

Møllevænget & Storgaarden

Møllevænget & Storgaarden Møllevænget & Storgaarden Referat fra ordinært bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2013 kl. 17.00 Mødested: Marsvej 1, 8960 Randers SØ Referat ordinært bestyrelsesmøde MSBolig - 11. juni 2013 side 1 Mødedeltagere:

Læs mere

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen,

Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon, Erik Hansen, VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 16-03-2015 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 16. marts 2015 kl. 9.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere