AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN"

Transkript

1 Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation II, Akademikernes Centralorganisation, Lærernes Centralorganisation og Overenskomstansattes Centralorganisation. 2. Med indgåelse af aftalen er der fastsat et fælles regelsæt om ferie for tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte inden for centralorganisationernes forhandlingsområde, bortset fra visse lægegrupper. Aftalens afsnit IV indeholder dog visse særregler for tjenestemænd mv. 3. Parterne er enige om, at der optages forhandling om yderligere fleksibilitet i feriereglerne, hvis en revision af ferieloven giver grundlag herfor.

2 Side 2 4. Udgangspunktet for aftalen er ferielovens regler, jf. 2 og 3. Aftalen behandler således alene de områder, der afviger fra ferieloven. 5. For overenskomstansatte betyder de nye regler bl.a., at der i visse situationer optjenes ret til ferie med løn under tjenestefrihed uden løn, og at der ydes kompensation, hvis planlagt ferie omlægges med et varsel, der er kortere end det, der er fastlagt i aftalen. Herudover er der åbnet mulighed for, at ferie, som ikke har kunnet afvikles på grund af den ansattes forhold (sygdom, barsel mv.), overføres til det følgende ferieår. For tjenestemænd indebærer aftalen, at der med virkning fra 1. oktober 1997 ikke længere gælder særregler, når en tjenestemand afskediges med egenpension eller rådigheds- løn/ventepenge. Tjenestemænd skal således ikke som hidtil afvikle al optjent ferie, inden de fratræder, men får udbetalt feriegodtgørelse for ikke afviklet ferie. Antallet af feriedage, der kan overføres til det følgende ferieår på grund af ganske særlige tjenstlige forhold, er endvidere begrænset til 6 dage som følge af implementeringen af EU s arbejdstidsdirektiv. Tilsvarende er adgangen til at opspare ferie begrænset til 1 uge pr. ferieår. Desuden ydes der også til tjenestemænd kompensation, hvis planlagt ferie omlægges uden det aftalte varsel.

3 Side 3 6. Ferielovens bestemmelse om, at der indgår et forholdsmæssigt antal arbejdsfri dage i ferien, hvis arbejdet er tilrettelagt med 5 arbejdsdage om ugen, gælder ikke særlige feriedage, der ydes som kompensation for mistet helligdagsfrihed i henhold til 13 i aftale af 23. oktober 1995 om arbejdstidsregler for statens tjenestemænd. 7. I de tilfælde, hvor ferien afvikles efter ferieårets udløb, jf. aftalens 6, 11 og 13, bevares retten til særlig feriegodtgørelse, jf Ansatte, der afholder ikke optjent ferie eller ferie optjent under beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver, er omfattet af reglerne i cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/lønberegning for tjenestemænd, dog således at de relevante beregningsfaktorer på grund af de mellemliggende arbejdstidsnedsættelser nu udgør henholdsvis 1/1924 af årslønnen pr. ferietime og 7,4 timer pr. feriedag. For tjenestemænd på Færøerne, hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 38 timer, anvendes dog 1/1976 af årslønnen pr. ferietime og 7,6 timer pr. feriedag. I grundlaget for beregning af lønfradraget indgår bidrag til en eventuel overenskomstmæssig pensionsordning. For ansatte i henhold til statens AC-overenskomst foretages fradrag efter tilsvarende regler, men der indbetales pensionsbidrag, som om pågældende holder ferie med løn. 9. Retningslinier for, hvilke særlige ydelser der indgår i den løn, der udbetales under ferie, er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 23. oktober 1979 Vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser til lønmodtagere, der oppebærer løn under ferie i henhold til ferieloven, der tillige gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

4 Side 4 BEMÆRKNINGER TIL DE ENKELTE BESTEMMELSER Ad 1, stk. 4 For læger, speciallæger mv. og fængsels- og arresthuslæger i staten gælder reglerne i de respektive overenskomster. Ad 4 Hvis tjenestefrihedsperioden er af mere end 1 måneds varighed, afregnes tilgodehavende ferie ved at konvertere den til feriegodtgørelse på 12 ½ pct., der indbetales til feriekontosystemet. Afvikles en sådan ferie - efter genindtræden - som ferie med løn, fradrages den udbetalte feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien. Ad 4, stk. 1a), jf. stk. 2 Med virkning fra 1. oktober 1997 ændres bestemmelsen i stk. 1a), jf. stk. 2, således at der optjenes ferie - uanset tjenestefrihedsperiodens længde - i de første 6 måneder af en tjenestefrihedsperiode. Det er dog en forudsætning, at genindtræden i tjenesten sker på et sådant tidspunkt, at afvikling af den således optjente ferie kan ske efter aftalens almindelige regler. Ad 4, stk. 3 Ved fradrag for lønnet beskæftigelse i fraværsperioden fratrækkes den optjente feriegodtgørelse - uden fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag - i den for ferieperioden beregnede løn før fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag. Ad 5 Bestemmelsen, der gælder fra ferieåret 1997/98 indebærer, at der ydes kompensation i form af betalt frihed ved omlægning af varslet eller påbegyndt ferie. Det forudsættes imidlertid, at sådan omlægning kun finder sted, når der foreligger ganske særlige omstændigheder, der begrunder, at institutionen har brug for den ansattes arbejdskraft.

5 Side 5 Hvis omlægning af ferien medfører udgifter for den ansatte, er arbejdsgiveren forpligtet til at holde den pågældende skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper. Ad 6 Med virkning fra ferieåret 1997/98 er det endvidere blevet muligt også for overenskomstansatte at overføre ferie fra et ferieår til det næste, hvis en af de årsager, der er nævnt i 29, stk.1, i bkg. nr. 16 af om feriegodtgørelse (værnepligt, sygdom, barsel mv.), har bevirket, at ferien ikke har kunnet afholdes. På institutioner, f.eks. på undervisningsområdet, der holder lukket i længere perioder end de normale 5 ugers ferie, er det nødvendigt, at der træffes bestemmelse om, hvilken del af perioden der betragtes som ferie, så den ansatte kan få tildelt erstatningsferie for den del af ferien, der falder under sådanne fraværsperioder. Hvis der ikke i institutionen træffes anden bestemmelse, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, der omfatter den 1. juli. Eventuel tilgodehavende ferie overføres til det følgende ferieår, medmindre ansættelsesmyndigheden og den ansatte træffer aftale om, at der i stedet udbetales et beløb svarende til den løn, der skulle have været udbetalt under ferien, dvs. løn ekskl. evt. eget- og arbejdsgiverpensionsbidrag og ATP bidrag mv. Beløbet beregnes på grundlag af antallet af tilgodehavende feriedage og den pågældendes løn pr. 1. april i det ferieår, hvor ferien skulle have været afviklet. Beløbet er ikke pensionsgivende og indgår ikke i grundlaget for beregning af feriegodtgørelse. Ved afgørelse af, om den tilgodehavende ferie skal overføres til det følgende ferieår eller godtgøres kontant, bør ansættelsesmyndigheden så vidt muligt tage hensyn til den ansattes ønsker. Ad 10 Spørgsmålet om eventuel suspension af ferie afgøres af ansættelsesmyndigheden. I sager, der giver anledning til tvivl, kan ansættel-

6 Side 6 sesmyndigheden dog vælge at indhente en lægelig vurdering fra Helbredsnævnet mod betaling af et gebyr. Ad 11 Bestemmelsen har virkning fra ferieåret 1997/98. Aftale om opsparing af feriedage skal indgås forud for det ferieår, hvori ferien normalt skulle have været afholdt, dvs. at aftale om udskydelse af ferie, der skulle have været holdt i ferieåret 1997/98, skal indgås inden 2. maj Ad 12 Reglerne om kompensation i tilfælde, hvor hovedferien helt eller delvis placeres uden for ferieperioden, er ændret med virkning fra ferieåret 1997/98. Ad 13 Bestemmelsen har virkning fra ferieåret 1997/98, således at maksimalt 6 dages ferie af tjenstlige grunde kan udskydes til afvikling i ferieåret 1998/99. Ad 14 Aftalen indebærer, at tjenestemænd, der fratræder 1. oktober 1997 eller senere, følger ferielovens almindelige regler vedrørende udbetaling af 12½ pct. feriegodtgørelse for tilgodehavende ferie og således ikke længere skal afvikle al optjent ferie inden fratræden med egenpension. Ved fratræden i perioden indtil 1. oktober 1997 følges de hidtil gældende regler, dvs. at al tilgodehavende ferie som udgangspunkt skal afvikles inden pensionering mv. Hvis særlige arbejdsmæssige forhold gør sig gældende, eller hvis der med den enkelte tjenestemand konkret indgås aftale herom, kan den tilgodehavende ferie dog konverteres til feriegodtgørelse efter ferielovens regler.

7 Side 7 De særlige regler om bortfald af ferie i forbindelse med sygefravær i umiddelbar tilknytning til pensioneringstidspunktet gælder fortsat. Den ændrede formulering af bestemmelsen i stk. 4, der indebærer, at al feriegodtgørelse - bortset fra feriegodtgørelse vedrørende eventuel opsparet ferie - bortfalder i forbindelse med et længerevarende sygefravær forud for afskedigelsen, har virkning for tjenestemænd, der fratræder 2. maj 1997 eller senere. Ad 15 Eksempler på fastsættelse af ferie efter genindtræden i tjenesten: - En ansat, der genindtræder i tjenesten 1. januar - 1. maj 1997, har ret til at afholde fuld ferie med løn i ferieåret 2. maj 1997 til 1. maj En ansat, der genindtræder i tjenesten 1. juni 1997, har ret til at holde 2½ x 7 = 17½ feriedag med løn i ferieåret 2. maj 1997 til 1. maj I det efterfølgende ferieår (2. maj maj 1999) har den pågældende ret til at afholde fuld ferie med løn. Ad 17 De bestemmelser i aftalen, der refererer til optjeningsåret, har virkning fra optjeningsåret 1996, mens bestemmelser, der vedrører tilrettelæggelse, afvikling og udskydelse af ferie, har virkning fra ferieåret 1997/98, jf. bemærkningerne til de enkelte bestemmelser. Specielt for så vidt angår 4, stk. 1a, jf. stk. 2, og 14, stk. 2 henledes opmærksomheden på, at bestemmelsen har virkning fra 1. oktober Finansministeriet, den 15. maj 1997 P.M.V. E.B.

8 Side 8 Birgitte Nielsen

9 Side 9 Bilag 1 AFTALE OM FERIE I. DÆKNINGSOMRÅDE 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse. Stk. 2. Særreglerne for tjenestemænd i aftalens kapitel IV gælder tillige for tjenestemandslignende ansatte, hvis pension er sikret gennem medlemskab af en pensionsordning, for hvis forpligtelse staten indestår (jf. ferielovens 2, stk. 1, nr. 2). Stk. 3. For elever, omfattet af fællesoverenskomsterne, gælder de særlige heri indeholdte regler. Stk. 4. Undtaget fra aftalen er ansatte i henhold til overenskomsterne for henholdsvis læger, speciallæger mv. og fængsels- og arresthuslæger i staten. II. TIMELØNNEDE 2. Timelønnede følger ferieloven. Stk. 2. Ved en timelønnet medarbejders overgang til månedslønsansættelse, skal der foretages fradrag i lønnen, når medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse. Fradraget foretages for hver afholdt ferietime med 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsansat på det aktuelle løntrin.

10 Side 10 III. MÅNEDSLØNNEDE 3. Månedslønnede følger ferieloven med de nedenfor i 4-16 anførte afvigelser. A. OPTJENING AF FERIE 4. Den ansatte optjener ret til ferie med løn under fravær som følge af a) tjenestefrihed uden løn i sammenhængende perioder af højst 6 måneders varighed, jf. dog stk. 2, b) tjenestefrihed uden løn i sammenhængende perioder af højst 1 års varighed, hvor den ansatte gennemgår en uddannelse, der efter ansættelsesmyndighedens skøn er af betydning for den pågældendes beskæftigelse c) militærtjeneste af højst 1 måneds varighed. Stk. 2. Med virkning for tjenestefrihedsperioder, der påbegyndes 1. oktober 1997 eller senere, optjenes ferie under tjenestefrihed uden løn i de første 6 måneder af en tjenestefrihedsperiode. Det er en forudsætning, at den ansatte genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være afholdt, og at ferien afvikles inden udløbet af det pågældende ferieår, medmindre afviklingen udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieaftalen. Stk. 3. Hvis den ansatte har haft lønnet beskæftigelse i de i stk. 1 og 2 nævnte fraværsperioder, fradrages den optjente feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferie. B. AFVIKLING AF FERIE OMLÆGNING AF FERIE

11 Side Hvis planlagt ferie omlægges uden den ansattes samtykke med et varsel på mindre end 3 måneder (hovedferie), henholdsvis 1 måned (restferie), ydes der som kompensation herfor den ansatte 1½ times betalt frihed for hver omlagt feriedag. Stk. 2. Hvis omlægningen sker efter feriens påbegyndelse, ydes den i stk. 1 nævnte kompensation med 3 timer pr. omlagt feriedag. MANGLENDE AFVIKLING AF FERIE 6. Hvis tilgodehavende ferie ikke har kunnet afvikles som følge af aftjening af værnepligt, sygdom, barsel, adoptionsorlov mv., jf. principperne i bekendtgørelsen om feriegodtgørelse, overføres ferien til det følgende ferieår. Stk. 2. Efter aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan den ansatte i stedet for overført ferie få udbetalt et beløb, som svarer til den løn, der skulle have været udbetalt under afholdelse af den tilgodehavende ferie. Stk. 3. I tilfælde af fratræden godtgøres ferie, der er overført efter stk. 1, under alle omstændigheder efter reglen i stk. 2.

12 Side 12 C. FERIE, LØN, FERIEGODTGØRELSE MV. 7. Til ansatte, der ved feriens afholdelse har anden arbejdstid end i optjeningsåret, ydes lønnen under ferie med samme brøkdel, som tjenesten i optjeningsåret gennemsnitligt har udgjort. 8. Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den fastsatte beskæftigelsesgrad, uden at dette er blevet aflønnet som overarbejde, har krav på almindelig feriegodtgørelse på 12½ pct. af merarbejdsgodtgørelsen. Der kan ikke samtidig ydes særlig feriegodtgørelse efter I stedet for ferietillæg efter ferieloven har den ansatte krav på særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1½ pct. af a) den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret b) arbejdsmarkedsbidrag c) den ansattes egetbidrag til ATP med fradrag af d) udbetalt særlig feriegodtgørelse e) merarbejdsbetaling, der har givet grundlag for udbetaling af feriegodtgørelse på 12½ pct., jf. 8 f) feriegodtgørelse af merarbejdsbetaling som nævnt under e)

13 Side 13 D. SYGDOM UNDER FERIE 10. Hvis en ansat bliver syg under afvikling af ferie, kan ferien - efter ansættelsesmyndighedens skøn - suspenderes helt eller delvis, når særlige omstændigheder taler herfor. Ved afgørelsen af, om ferien skal suspenderes, skal der f.eks. tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under tjenesten før feriens påbegyndelse. Stk. 2. Det er ansættelsesmyndighedens afgørelse, om sygdommen kræves dokumenteret ved lægeerklæring, og ansættelsesmyndigheden fastsætter tidspunktet for afviklingen af erstatningsferien. IV. SÆRREGLER FOR TJENESTEMÆND MV. OPSPARING AF FERIE 11. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan aftale, at feriedage ud over 24 pr. år opspares med henblik på afholdelse efter ferieårets udløb. Samtidig aftales de nærmere vilkår for afviklingen af den således opsparede ferie. Stk. 2. Opsparet ferie kan kun konverteres til feriegodtgørelse, hvis den ansatte fratræder eller afgår ved døden, inden ferien skulle have været afviklet.

14 Side 14 PLACERING AF HOVEDFERIEN UDEN FOR FERIEPERIODEN 12. Ansættelsesmyndigheden kan bestemme, at hovedferien på 18 dage helt eller delvis placeres uden for ferieperioden (2. maj september), hvis tjenstlige forhold gør det nødvendigt. Stk. 2. Som kompensation ydes 1½ times betalt frihed for hver feriedag, der efter bestemmelsen i stk. 1 er placeret uden for ferieperioden. UDSKYDELSE AF FERIE TIL DET FØLGENDE FERIEÅR 13. Indtil 6 feriedage kan overføres til det følgende ferieår, hvis ganske særlige tjenstlige forhold har bevirket, at den fulde ferie ikke har kunnet afvikles i det pågældende ferieår. Stk. 2. Overførelse af ferie som nævnt i stk. 1 kan ikke finde sted i to på hinanden følgende år. FERIEFORHOLD I FORBINDELSE MED PENSIONERING OG FORUDGÅENDE SYGEFRAVÆR 14. En tjenestemand, der afskediges med pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension eller med rådighedsløn/- ventepenge pr. 30. september 1997 eller tidligere, skal før afskedigelsen afvikle hele den indtil afskedigelsestidspunktet optjente ferie, medmindre særlige arbejdsmæssige forhold gør sig gældende eller der mellem ansættelsesmyndigheden og den pågældende tjenestemand indgås anden aftale. I så tilfælde kan den tilgodehavende ferie i stedet godtgøres med 12½ pct. feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, jf. dog stk. 3 og 4. Stk. 2. Ved fratræden pr. 1. oktober 1997 eller senere afregnes tilgodehavende ferie med 12½ pct. feriegodtgørelse efter reglerne i ferieloven, jf. dog stk. 3 og 4.

15 Side 15 Stk. 3. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der afskediges med pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension eller tilsvarende regler i de pågældende pensionsreglementer mv., optjener ikke ferieret under en eventuel sygefraværsperiode umiddelbart forud for afskedigelsen, og løn mv., der udbetales under sådant fravær, indgår ikke ved beregning af feriegodtgørelse. Stk. 4. Hvis sygefraværsperioden umiddelbart forud for afskedigelsen som nævnt i stk. 1 har en længde af 6 måneder eller derover, bortfalder retten til feriegodtgørelse for ferie optjent i det pågældende samt de forudgående optjeningsår, bortset fra eventuel ferie, der er opsparet fra tidligere ferieår i henhold til 11 eller den tilsvarende bestemmelse i 3 i ferieaftalen af 14. juni Særlig feriegodtgørelse, der allerede måtte være udbetalt i fratrædelsesåret inden meddelelsen om afsked, bortfalder dog ikke. FERIEFORHOLD I FORBINDELSE MED GENINDTRÆDEN 15. En tjenestemand eller tjenestemandslignende ansat, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge eller rådighedsløn eller efter afsked begrundet i helbredsbetinget utjenstdygtighed, har ret til at afholde fuld ferie med løn i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvori genindtrædelse i tjenesten sker. Stk. 2. Ved genindtrædelse i perioden 2.maj december har den pågældende herudover i det løbende ferieår ret til ferie med løn i 2½ dag for hver fulde måned, der på genindtrædelsestidspunktet resterer af kalenderåret. Stk. 3. Hvis den pågældende har haft lønnet beskæftigelse i fraværsperioden, fradrages den optjente feriegodtgørelse for den pågældende periode i den løn, der udbetales under ferien. SÆRLIGE FERIEREGLER

16 Side Feriereglerne kan ved aftale mellem Finansministeriet og centralorganisationerne eller dem, som parterne måtte bemyndige hertil, fraviges for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, hvis arbejdsvilkår er af særlig karakter, eller når andre særlige forhold måtte give grundlag herfor. V. IKRAFTTRÆDELSES- OG OVERGANGSBESTEMMELSER 17. Aftalen har virkning fra optjeningsåret 1996 og ferieåret 1997/98, jf. dog 4, stk. 2, og 14, stk. 2, som har virkning fra 1. oktober Stk. 2. Samtidig ophæves aftale af 14. juni 1993 om ferie for statens tjenestemænd. Ferie, der er sammensparet eller udskudt i henhold til 3 og 4 i aftalen af 14. juni 1993, afvikles i overensstemmelse med bestemmelserne i nævnte aftale. Stk. 3. Aftalen erstatter endvidere fra samme tidspunkt samtlige feriebestemmelser i de i 1, stk. 1, nævnte overenskomster, jf. dog 1, stk. 3. Stk. 4. Supplerende bestemmelser, som på tjenestemandsområdet måtte være aftalt i medfør af ferieaftalen af 14. juni 1993, 13, opretholdes, indtil de måtte blive opsagt i overensstemmelse med de herom gældende regler. Stk. 5. De hidtil gældende særlige feriebestemmelser for udsendte tjenestemænd i udenrigstjenesten opretholdes, indtil aftale måtte blive indgået. VI. OPSIGELSE 18. Aftalen kan opsiges med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april København, den 2. maj 1997

17 Side 17 Statsansattes Kartel Ove Hygum Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. C. E. Johansen Akademikernes Centralorganisation Søren Vang Rasmussen Lærernes Centralorganisation Annie Herfort Andersen Overenskomstansattes Centralorganisation Finn Busse Jensen

18

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2007 Cirkulære af 29. november 2007 Perst. nr. 096-07 J.nr. 07-233-4 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Side 1 Overførsel af ferie Generelt om overførsel af ferie Ferieaftalens 5 giver mulighed for, at arbejdsgiveren og månedslønnede ansatte kan

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2001 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 22. december 2000 indgået rammeaftale om

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2000 1 CIRKULÆRE OM BETALING MV. UNDER MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste

Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste 4.3.56 1. marts 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Kemoteknikere og Levnedsmiddelteknikere i statens tjeneste 4.3.56 A INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 023-04 PKAT nr. 144 J.nr. 01-333/11-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 12. maj 2005 Perst. nr. 022-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle mærkninger... 3 Rammeaftale

Læs mere

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Ferievejledning Juni 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg FERIEVEJLEDNING Juni 2003

Læs mere

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste 1995 3.3.5 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd 2002 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM PENSIONSBIDRAG AF VISSE FASTE TILLÆG TIL TJENESTEMÆND (Til samtlige ministerier mv.) Finansministeriet

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land

Cirkulære om. Organisationsaftale for maskinmestre i land 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for maskinmestre i land INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

ORGANISATIONSAFTALE FOR VÆRKSTEDSFUNKTIONÆRER VED FORSKNINGSCENTER RISØ

ORGANISATIONSAFTALE FOR VÆRKSTEDSFUNKTIONÆRER VED FORSKNINGSCENTER RISØ 3.3.47 1995 Cirkulære om ORGANISATIONSAFTALE FOR VÆRKSTEDSFUNKTIONÆRER VED FORSKNINGSCENTER RISØ 3.3.47 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

5.4 Varsling og afholdelse af ferie

5.4 Varsling og afholdelse af ferie HR Jura Forlaget Andersen 5.4 Varsling og afholdelse af ferie Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel som handler om reglerne for afholdelse af ferie

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2000 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTIDSREGLER MV. I FORBINDELSE MED KURSUSDELTAGELSE Hermed følger aftale af 7. januar 2000

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd

AFSKRIFT. Cirkulære om lønfradrag/-beregning for tjenestemænd Side 1 AFSKRIFT FINANSMINISTERIET LØNNINGS- OG PENSIONSDEPARTEMENTET LP.nr. 029/85 H.C. ANDERSENS BOULEVARD 43 Den 24. maj 1985. 1553 KØBENHAVN V TELEFON (01) 11 12 33 Til samtlige ministerier m.v. Cirkulære

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Marts 2019 Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov 4 2. Hvad indebærer den nye

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2005 Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr. 041-06 PKAT nr. 54 J.nr. 04-333/10-2 Dataark PKAT med specifikation 054 Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1

Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service O.15 43/2015 Side 1 Aftale for tjenestemandsansat personale indenfor teknisk service KL FOA Fag og Arbejde Fagligt Fælles bund 3F Side 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Aftalens område... 3 2. Generelle bestemmelser.... 3 3.

Læs mere

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Tjenestefrihed af familiemæssige årsager Cirkulære om Tjenestefrihed af familiemæssige årsager 2008 Cirkulære af 10. juni 2008 Perst. nr. 015-08 PKAT nr. J.nr. 08-528-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger...3 Ikrafttræden mv....5

Læs mere

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen

Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2.4.27 1994 Cirkulære om Aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i forbindelse med forskeruddannelsen 2 INDHOLD Side Cirkulære... 1 Aftale om aflønning af Ph.D.-studerende for arbejdsopgaver i

Læs mere

Cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse CIR nr 9852 af 05/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 07-537-6 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet. grundlæggende social- og sundhedsuddannelser Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved institutioner for erhvervsrettet uddannelse, der udbyder de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser 2007 Cirkulære af 13.

Læs mere

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT)

Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende. Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) Cirkulære om aftale om Nyt lønsystem for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte inden for Foreningen af tekniske og administrative tjenestemænds forhandlingsområde (TAT) 2008 Cirkulære af 6. april

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2005 Cirkulære af 14. maj 2007 Perst. nr. 052-07 PKAT nr. 115

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2005 Cirkulære af 25. januar 2006 Perst.

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager

Cirkulære om tjenestefrihed af familiemæssige årsager CIR nr 9260 af 10/06/2008 Udskriftsdato: 3. august 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen j.nr. 08-528-19 Senere ændringer til forskriften CIR1H nr 9375

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne

50.02 O.15 31/2015 Side 1. Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne Side 1 Aftale om tjenestemandsansættelse af lærere m.fl. i folkeskolen og ved specialundervisning for voksne KL Lærernes Centralorganisation Indholdsfortegnelse Side 1. Hvem er omfattet... 3 2. Generelle

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter Cirkulære om Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter 2002 1 CIRKULÆRE OM REGULATIV OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PHARE-EKSPERTER Hermed fremsendes Finansministeriets regulativ af 21.

Læs mere

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF

Overenskomst for undervisere i AOF. Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST. for. Undervisere i AOF AOF Danmark Landsforbundet af Ungdoms- og Voksenundervisere OVERENSKOMST for Undervisere i AOF 2005 Kapitel 1 Overenskomstens område 1. Område Overenskomsten omfatter undervisere, som varetager vejledning,

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- Regulativ om og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 REGULATIV 1. Område... 3 2. Løn... 3 3. Tillæg... 3 4.

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole

Overenskomst. mellem. Kost & Ernæringsforbundet. Askov Højskole kost ernæringsforbundet Overenskomst mellem Kost & Ernæringsforbundet og Askov Højskole 2016 Indholdsfortegnelse Ind hold i Overenskomstens område 3 2 Løn 3 3 Pension 3 4 Arbejdsbeklædning 3 5 Arbejdstid

Læs mere