Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferie Vejledning om optjening og afvikling"

Transkript

1 HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale af 9. november 2005 Finansministeriets og CFU s Ferievejledning, januar 2006 Indhold: 1. Hvem optjener ferie med løn ved AAU? 2. Hvornår skal ferien afvikles? 3. Hvad sker der med ferie, der er optjent før ansættelsen ved AAU? 4. Optjenes der ferie med løn i fraværs- og tjenestefrihedsperioder? 5. Hvad sker der med ferien i forbindelse med ændringer i arbejdstiden? 6. Kan man holde ferie, når man ikke har optjent ferie med løn ved AAU? 7. Skal man holde ferie, når man har optjent ferie? 8. Hvornår begynder og slutter ferien? 9. Hvilken betaling ydes der under afvikling af ferie? 10. Hvad er en feriehindring? 11. Er det muligt at få udbetalt sine feriepenge uden at afvikle sin ferie? 12. Hvad sker der med ferien i forbindelse med sygdom? 13. Hvad sker der med optjent ferie ifm. orlov uden løn (ansøgt tjenestefrihed)? 14. Er der mulighed for at overføre ferie til det efterfølgende ferieår? 15. Hvad sker der med optjent ferie ved fratrædelse? 16. Særligt om timelønnede 17. Særligt om elever med uddannelsesaftaler indgået eller senere 18. Særligt om medarbejdere ansat inden for Det Rummelige Arbejdsmarked 19. Særligt om særlige feriedage Personkreds Tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte samt overenskomstansatte - herunder elever med uddannelsesaftale efter lov om erhvervsuddannelser -, der er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, er omfattet af ferieloven og statens ferieaftale Overenskomstansatte, der ikke er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret (journalister, grafiske arbejdere), elever, lærlinge, praktikanter 1, der ikke er omfattet af lov om erhvervsuddannelser, samt timelønnede er alene omfattet af ferieloven 1 F.eks. KVU praktikanter.

2 1. Hvem optjener ferie med løn ved AAU? Alle månedslønnede medarbejdere - uafhængig af beskæftigelsesgrad - optjener ferie med løn ved AAU 2 Ved uafbrudt beskæftigelse i et helt kalenderår (1.1.xxxx xxxx), optjenes der 2,08 betalt feriedag pr. måneds ansættelse 3, hvilket svarer til 25 dage / 5 ugers ferie pr. ferieår. 2. Hvornår skal ferien afvikles? Optjent ferie holdes i det ferieår (1.5.xxxx til 30.4.xxxx), der følger efter optjeningsåret (1.1.xxxx xxxx). Ferieåret inddeles traditionelt i hoved- og restferieperioden: Hovedferieperioden ligger i perioden 1.5.xxxx xxxx, og medarbejderen har krav på at afholde 3 ugers samlet ferie i denne periode. Hovedferien varsles med 3 måneder. Restferieperioden ligger i perioden 1.10.xxxx xxxx, og kan gives på et hvilket som helst tidspunkt i løbet af ferieåret - også før hovedferien. Restferie skal som udgangspunkt gives i sammenhængende perioder på mindst 5 dage, men kan deles. Restferien varsles med 1 måned. Ferieperioden fastlægges som udgangspunkt efter forhandling mellem ledelsen og den enkelte ansatte. Ledelsen skal i videst omfang imødekomme den ansattes ønsker, herunder ønsker om placering af hovedferien i egne børns skoleferie. OBS - På AAU er det ved beslutning i Hovedsamarbejdsudvalget vedtaget, at medarbejderne er pålagt at holde ferie på hverdagene mellem jul og nytår. 3. Hvad sker der med ferie, der er optjent før ansættelsen ved AAU? Ved nyansættelse ved AAU beregner HR-afdelingen på ansættelsestidspunktet ferieret, der er optjent ved lønnet, dansk beskæftigelse før ansættelsen ved AAU Optjenes der ferie med løn i fraværs- og tjenestefrihedsperioder? I fraværsperioder, hvor der ydes løn fra AAU, som f.eks.: barsels-, fader- og adoptionsorlov egen sygdom barns 1. og 2. sygedag afvikling af særlige feriedage og omsorgsdage uddannelsesorlov med hel eller delvis løn ferie fritstilling og suspension optjenes der ferie med løn. I tjenestefrihedsperioder, hvor der ikke ydes løn fra AAU, som f.eks.: forældreorlov med dagpenge børnepasningsorlov orlov militærtjeneste (dog højst 1 måneds varighed) uddannelsesorlov uden løn 2 For timelønnede ansatte ved AAU henvises der til vejledningens pkt. 16. For elever med uddannelsesaftaler efter lov om erhvervsuddannelser henvises der til vejledningens pkt. 17. For medarbejdere ansat inden for Det Rummelige Arbejdsmarked henvises til vejledningens pkt Ved ansættelse i dele af en måned optjenes 0,07 betalt feriedag pr. kalenderdag. 4 Ved beskæftigelse uden for Danmark for udenlandsk arbejdsgiver optjenes der ikke ferie, jf. dog vejledningens pkt 6. Side 2 af 7

3 optjenes ferie med løn de første 6 måneder af orloven 5. Optjeningen af ferien forudsætter dog dels, at medarbejderen genindtræder i tjenesten og afvikler ferien inden for det aktuelle ferieår (medmindre der har været en feriehindring, jf. vejledningens pkt. 10), og dels at medarbejderen ikke har haft andet lønnet arbejde i tjenestefrihedsperioden. Der optjenes ikke ret til ferie med løn i perioder, hvor medarbejdere deltager i strejke eller lockout. 5. Hvad sker der med ferien i forbindelse med ændringer i arbejdstiden? For medarbejdere, der på ferieafviklingstidspunktet har en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, ydes lønnen med samme brøkdel, som den gennemsnitlige ugtl. arbejdstid har udgjort i optjeningsåret. 6. Kan man holde ferie, når man ikke har optjent ferie med løn ved AAU? Alle månedslønnede medarbejdere har, uanset om der er optjent ferie med løn eller ej, ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår. Har man ikke optjent ferie med løn, reduceres lønnen for de dage, hvor der afholdes ferie. 7. Skal man holde ferie, når man har optjent ferie? En medarbejder, der har optjent ferie med løn ved AAU, har ret til at afvikle ferien. Holder medarbejderen ikke sin optjente ferie, og har medarbejderen ikke været forhindret i afvikle ferien (jf. vejledningens pkt. 10), og er der ikke indgået aftale om overførsel af ferie til det/de efterfølgende ferieår (jf. vejledningens pkt. 14) eller har medarbejderen ikke ansøgt om udbetaling om uhævede feriepenge rettidigt (jf. vejledningens pkt. 11 og reglerne for udbetaling af uhævede feriepenge) fortabes ferieretten. En medarbejder, der har optjent ferie med feriebevis ved en tidligere arbejdsgiver inden ansættelsen ved AAU, jf. vejledningens pkt.3, har ligeledes ret til at holde denne ferie. Holder medarbejderen ikke sin ferie, og har medarbejderen ikke været forhindret i afvikle ferien (jf. vejledningens pkt. 10), og er der ikke indgået aftale om overførsel af ferie til det/de efterfølgende ferieår (jf. vejledningens pkt. 14) eller har medarbejderen ikke ansøgt om udbetaling om uhævede feriepenge rettidigt (jf. vejledningens pkt. 11 og reglerne for udbetaling af uhævede feriepenge), fortabes ferieretten. 8. Hvornår begynder og slutter ferien? Ferien starter ved den normale arbejdstids begyndelse den første feriedag (normalt mandag morgen) og slutter igen ved arbejdstids ophør den sidste feriedag (normalt fredag eftermiddag). 9. Hvilken betaling ydes der under afvikling af ferie? Har en medarbejder optjent ferie med løn fra AAU, ydes der løn + særlig feriegodtgørelse på 1½% under afvikling af ferie. Den særlige feriegodtgørelse udbetales som et engangsbeløb med månedslønnen i april måned efter optjeningsåret. Har en medarbejder ikke været ansat ved AAU i et helt optjeningsår, og medbringer medarbejderen et feriebevis, optjent ved lønnet beskæftigelse fra anden arbejdsgiver før ansættelsen ved AAU, reduceres lønnen, der udbetales under ferien fra AAU, med det antal dage, der er optjent med feriebevis fra den tidligere arbejdsgiver. Har en medarbejder optjent ferie ved anden arbejdsgiver, ifm. tjenestefrihed uden løn fra AAU, reduceres lønnen, der udbetales fra AAU under afvikling af ferie, med det antal dage, der er optjent med feriebevis. Har en medarbejder hverken optjent ferie med løn fra AAU, og medbringer medarbejderen heller ikke et feriebevis, optjent ved lønnet beskæftigelse fra anden arbejdsgiver før ansættelsen ved AAU, ydes der ingen betaling fra AAU under afvikling af ferie. Medarbejderen bør i stedet undersøge, hvorvidt pågældende er berettiget til feriedagpenge fra A-kassen. 5 Hvis en medarbejder har fået bevilget tjenestefrihed uden løn til gennemførelse af en uddannelse af max. 1 års varighed, kan der optjenes ferie med løn i hele perioden, såfremt ansættelsesmyndigheden vurderer, at uddannelsen er af betydning for den pågældendes beskæftigelse. Side 3 af 7

4 10. Hvad er en feriehindring? Foreligger der særlige forhold ved normal arbejdstids begyndelse den første feriedag, der afskærer medarbejderen fra at afvikle sin ferie, er der tale om en feriehindring. Følgende situationer kategoriseres som feriehindring: barsels-, adoptions- og faderorlov med løn fra AAU forældreorlov med dagpenge værnepligt egen sygdom afvikling af retsbaseret udskudt forældreorlov afvikling af barsels-, fader- og forældreorlov, hvor der er indgået aftale om delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse af orlovsperioden Følgende situationer kategoriseres ikke som feriehindring: ansøgt tjenestefrihed uden løn børnepasningsorlov stort arbejdspres ægtefælles eller barns sygdom 6 afvikling af aftalebaseret udskudt forældreorlov afvikling af barsels-, fader- og forældreorlov, hvor der er indgået aftale om delvis genoptagelse af arbejdet og forlængelse af orlovsperioden Konstateres det ved udløbet af hovedferieperioden (dvs. pr xxxx), at medarbejderen ikke har kunnet afvikle hele eller dele af sin hovedferie pga. feriehindring, kan den pågældende og ledelsen indgå aftale om, at den ikke-afviklede ferie overføres til det følgende ferieår eller at feriepengene udbetales kontant. Konstateres det ved ferieårets udløb (dvs. pr xxxx), at medarbejderen ikke har kunnet afvikle hele dele af sin restferie pga. feriehindring, kan den pågældende og ledelsen ligeledes indgå aftale om, at den ikkeafviklede ferie overføres til det efterfølgende ferieår eller at feriepengene udbetales kontant. Restferie, som er begrundet i feriehindring, vil efter ferieårets udløb blive udbetalt automatisk, hvis der ikke er indgået aftale om overførsel. OBS - aftaler vedr. overførsel af ferie til det efterfølgende ferieår eller anmodning om udbetaling af feriepenge begrundet i en feriehindring skal være HR-afdelingen i hænde hurtigst muligt og senest 10 dage efter hhv. hovedferieperiodens udløb og/eller ferieårets afslutning. 11. Er det muligt at få udbetalt sine feriepenge uden at afvikle sin ferie? Restferie kan udbetales, hvis der har været tale om en feriehindring (jf. vejledningens pkt. 10). Endvidere kan restferie i særlige situationer udbetales (hvis der er tale om dage ud over de første 20 feriedage, hvis værdien af restferien er mindre end et bestemt beløb og/eller hvis feriepengene stammer fra et tidligere ansættelsesforhold). Reglerne for udbetaling af uhævede feriepenge kan læses i en selvstændig vejledning, som er tilgængelig på HR-afdelingens hjemmeside. 12. Hvad sker der med ferien i forbindelse med sygdom? Sygdom opstået før ferien påbegyndes Bliver medarbejderen syg inden ferien starter, har medarbejderen ikke pligt til at afvikle sin ferie, såfremt medarbejderen har sygemeldt sig rettidigt, jf. AAU s regler om sygemelding. Sygemelder medarbejderen sig ikke rettidigt, anses pågældende at afvikle ferien som planlagt. Bliver medarbejderen rask inden udløbet af den planlagte ferie, skal den pågældende ifm. raskmeldingen oplyse tjenestestedet, hvorvidt man ønsker at afvikle den resterende del af den planlagte ferie, eller om man ønsker at udskyde den resterende del af ferien til et senere tidspunkt, og i stedet genoptage arbejdet. 6 Medarbejdere, der har fået bevilget tjenestefrihed iht. cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående, og som har været forhindret i afvikle ferie kan få spørgsmålet om evt. udbetaling af ikke-afviklet ferie forelagt Pensionsstyrelsen. Side 4 af 7

5 Bliver medarbejderen ikke rask i løbet af den planlagte ferie, kan ferien enten udskydes til et senere tidspunkt, overføres til det efterfølgende ferieår eller udbetales i form af feriegodtgørelse, jf. vejlednings pkt. 10. Sygdom opstået under ferien Bliver medarbejderen syg efter at ferien er påbegyndt, afvikles ferien som planlagt. Er der tale om alvorligere sygdom, sygdom af længere varighed, sygdom, der skyldes en tidligere tilskadekomst under tjenesten eller andre særlige omstændigheder, kan ferien dog suspenderes helt eller delvis. OBS - Det er ledelsen, der skønner, om sådanne særlige omstændigheder er til stede, og hvorvidt sygdommen skal dokumenteres ved lægeattest. 13. Hvad sker der med optjent ferie ifm. orlov uden løn (ansøgt tjenestefrihed)? Går en medarbejder på orlov uden løn i mere end 3 måneder, beregnes der feriegodtgørelse på 12½% for det løbende optjeningsår og for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afviklet. Beløbet udbetales via feriebevis, der tilsendes medarbejderen fra Lønkontoret. Er orloven på mindre end 3 måneder, vil feriepengene som udgangspunkt blive bevaret hos AAU. Medarbejderen kan dog efter eget ønske få afregnet ferien på et feriebevis på samme måde som ved orlov i mere end 3 måneder. 14. Er der mulighed for at overføre ferie til det efterfølgende ferieår? I henhold til ferieloven og statens ferieaftale er det muligt at indgå aftale om overførsel af ferie til det/de efterfølgende ferieår. Rammerne for aftale om overførsel af ferie blev behandlet på AAU s Hovedsamarbejdsudvalgsmøde d AAU s regler for overførsel af ferie samt administrativ procedure kan læses i en særskilt vejledning vedr. overførsel af ferie. Vejledningen kan findes på HR-afdelingens hjemmeside. 15. Hvad sker der med optjent ferie ved fratrædelse? Overgår en månedslønnet medarbejder til anden månedslønnet ansættelse ved AAU overflyttes ferieretten til det nye tjenestested. Overgår en månedslønnet medarbejder til timelønnet ansættelse ved AAU, beregnes der feriegodtgørelse på 12½% for det løbende optjeningsår og for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afviklet. Beløbet udbetales via feriebevis, der tilsendes medarbejderen fra Lønkontoret. Overgår en medarbejder til anden ansættelse uden for AAU eller til ledighed, beregnes der feriegodtgørelse på 12½% for det løbende optjeningsår og for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afviklet. Beløbet udbetales via feriebevis, der tilsendes medarbejderen fra Lønkontoret. Flytter en medarbejder til udlandet og framelder medarbejderen sig CPR.registret, udbetales feriegodtgørelsen for det løbende optjeningsår og for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afviklet direkte til medarbejderen. Fraflytning til udlandet skal dokumenteres overfor Lønkontoret. Forlader en medarbejder helt arbejdsmarkedet pga. sygdom eller alder, beregnes der feriegodtgørelse på 12½% for det løbende optjeningsår og for optjent ferie fra tidligere optjeningsår, som endnu ikke er afviklet. Frem for at få feriegodtgørelsen udbetalt via feriebevis, kan feriegodtgørelsen udbetales direkte til medarbejderen 7. Direkte udbetaling forudsætter at medarbejderen kan doku- 7 Der gælder særregler for tjenestemænd, der fratræder pga. sygdom. Side 5 af 7

6 mentere 8, at arbejdsmarkedet forlades overfor Lønkontoret (eller HR-afdelingen, hvis man ønsker at få udbetalt feriepengene sammen med sidste lønudbetaling). OBS - medarbejdere, der går på delpension, og som er omfattet af overgangsydelse, revalideringsydelse eller overgår til fleks - og skånejobs, anses ikke for at have forladt arbejdsmarkedet. 16. Særligt om timelønnede Timelønnede (eksterne lektorer, undervisningsassistenter, hjælpelærer, studentermedhjælpere, faglige vejledere) er - modsat månedslønnede - ikke omfattet af ferieaftalen, men er alene omfattet af ferielovens regler, hvilket betyder, at disse medarbejdere optjener 12½ % feriegodtgørelse af den optjente timeløn i optjeningsåret feriegodtgørelsen udbetales via feriebevis, der fremsendes til den timelønnede i løbet af marts måned det efterfølgende år efter optjeningsåret 17. Særligt om elever med uddannelsesaftaler indgået eller senere Elevers ret til løn under afvikling af ferie afhænger af ansættelsestidspunktet: elever ansat inden d. 1.7.xxxx, har ret til 25 feriedage med løn fra AAU i det aktuelle ferieår. elever ansat d. 1.7.xxxx eller senere, har ikke ret til feriedage med løn fra AAU i det aktuelle ferieår. Ønsker en elev, der ikke har ret til feriedage med løn fra AAU, at afvikle ferie, sker dette for pågældendes egen regning, jf. vejledningens pkt. 6. Har eleven optjent ferie hos en tidligere arbejdsgiver, skal eleven ikke have løn for disse dage. Er feriegodtgørelsen, der er optjent ved tidligere arbejdsgiver, mindre end elevlønnen fra AAU, får eleven udbetalt et beløb, svarende til forskellen mellem elevlønnen pr. feriedag og feriegodtgørelsen pr. feriedag 9. Er feriegodtgørelsen, der er optjent ved tidligere arbejdsgiver, derimod større pr. dag end elevlønnen pr. dag, holder eleven ferie med den godtgørelse i det antal optjente feriedage. Resterende dage udbetales med normal elevløn. I det første og andet hele ferieår, efter at ansættelsesforholdet er begyndt, har eleven altid ret til 25 feriedage med løn fra AAU pr. år. Elever, som er ansat d eller senere, og som almindeligvis ikke har ret til feriedage med løn i det aktuelle ferieår, har dog ret til op til 5 feriedage med løn, hvis virksomheden holder lukket i perioden 1. oktober 30. april. Idet AAU holder lukket i dagene mellem jul og nytår, vil disse elever således blive tildelt et antal feriedage med løn svarende til antallet af arbejdsdage mellem jul og nytår. En elev, der efter endt uddannelse, fortsætter sin ansættelse ved universitetet, har krav på ferie med løn, dvs. den løn, som den pågældende får som færdiguddannet 10. Elever følger som udgangspunkt de ovenfor skitserede retningslinier. Elever har dog ikke mulighed for at indgå aftale om overførsel af ferie eller at ansøge om udbetaling af uhævede feriepenge. 18. Særligt om medarbejdere ansat inden for Det Rummelige Arbejdsmarked Medarbejdere, der er ansat i en ordning under Det Rummelige Arbejdsmarked (som f.eks. Virksomhedspraktik, Ansættelse med løntilskud, Fleksjob og Job med personlig assistance) følger som udgangspunkt de ovenfor skitserede retningslinier. For enkelte ordninger gælder der særlige regler for, hvornår og til hvem (til hvilken myndighed) ferieafviklingen skal varsles samt hvilken ydelse, der betales i de tilfælde, hvor en medarbejder ikke har optjent fuld ferieret med løn ved AAU. 8 Tilkendelse/udbetaling af a) alderspension, b) førtidspension, c) pension d) afgørelse fra en arbejdsløshedskasse om overgang til gammel efterløn, dvs. efterløn med 200 timers erhvervsbegrænsning. 9 Jf. pkt i ferievejledningen af januar Jf. pkt i ferievejledningen af januar Side 6 af 7

7 De enkelte særregler fremgår af ansættelsesbrevet eller bevillingsskrivelsen fra kommunen/ Social- og Sundhedsforvaltningen. 19. Særligt om særlige feriedage Ved overenskomstforhandlingerne 2002 blev det aftalt at medarbejdere, der er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret, og som er berettiget til fuld løn under sygdom, ligeledes er omfattet af reglerne om optjening af særlige feriedage. Vejledningen om optjening og afvikling af særlige feriedage ved AAU kan findes på HR-afdelingens hjemmeside. Evt. tvivlsspørgsmål vedr. ovenstående kan rettes til HR-afdelingen. Spørgsmål vedr. attestation af feriebevis, beregning af særlig feriegodtgørelse, feriegodtgørelse og løntræk bedes rettet til Lønkontoret. HR-afdelingen, juli Side 7 af 7

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie

Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 København K Marts 2013 Økonomiske forhold under lockout OK 2013 - om økonomi, barsel, sygdom og ferie Økonomi Du har ikke ret til løn, når du er omfattet af en

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Ferievejledning Juni 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg FERIEVEJLEDNING Juni 2003

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3

Om at få feriedagpenge ISBN 87-89036-88-3 ISBN 87-89036-88-3 Arbejdsdirektoratet April 2005 Om at få feriedagpenge INDHOLD 1. BETINGELSER FOR UDBETALING...3 2. OPTJENING AF FERIEDAGPENGE...4 3. NYUDDANNEDE (DIMITTENDER)...5 4. OPTJENT FERIE HOS

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

PURE/IDM FERIEREGISTRERING

PURE/IDM FERIEREGISTRERING PURE/IDM FERIEREGISTRERING HVAD BØR JEG VÆRE OPMÆRKSOM PÅ PURE INDSAMLING, OG SYNLIGGØRELSE AF DATA PURE er et it-system, der bruges til at indsamle, vedligeholde og synligøre data. Data indsamles og findes

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Nyuddannet og ferie! Hvad så?

Nyuddannet og ferie! Hvad så? 14. oktober 2010 Nyuddannet og ferie! Hvad så? Feriepenge m.v.: Timenede: af sagsbehandler Svend Hviid Ferie med 12½ % feriegodtgørelse i den del, der er optjent "ferieret" i kalenderåret forud. Resten

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om ferie

Vejledning til bekendtgørelse om ferie Vejledning til bekendtgørelse om ferie I bekendtgørelse nr. 1297 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om ferie. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST. Bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Bekendtgørelse om feriedagpenge I medfør af 75 h, stk. 6, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 348574 af 8. april 201427. maj 2010, som ændret ved lov nr. 14861540 af

Læs mere

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU

Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Retningslinier for tidsbegrænset 1 ansættelse af TAP- og AC-TAP 2 -medarbejdere ved AAU 1. Indledende bemærkninger Nedenstående

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn

Vejledning om feriepenge. i forbindelse med efterløn Vejledning om feriepenge i forbindelse med efterløn I denne pjece giver vi en orientering om samspillet mellem ferieloven og reglerne for efterløn: Indhold 1. Udbetaling og modregning for ferie din oplysningspligt

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER

LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER Den Danske Dyrlægeforening Veterinærsygeplejerskernes Fagforening LØN- OG ARBEJDSFORHOLD FOR VETERINÆRSYGEPLEJEELEVER A. Område De anførte bestemmelser gælder for elever, der begynder erhvervsuddannelse

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere

Tjeneste- og anciennitetsattest for lærere, viceforstandere og forstandere Attesten har til formål, at dokumentere oplysninger vedrørende løn og ansættelsesforhold i forbindelse med fratræden. Attesten skal ikke erstatte en eventuel udtalelse fra skolen. Den ansatte Skolen Navn

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

05.12 O.05 22/2007 Side 1. Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Om at få feriedagpenge

Om at få feriedagpenge Arbejdsdirektoratet August 2009 1. Betingelser for udbetaling Feriedagpenge er en særlig form for dagpenge, som et medlem af en a-kasse under visse betingelser kan få udbetalt. For at have ret til feriedagpenge

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning To slags orlov Der findes to orlovsmuligheder Orlov til uddannelse Orlov til børnepasning Orlovsmulighederne skal være med til at øge rotationen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA.

Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. Vejledning af 1. august 2013 om ansættelses- og aflønningsforhold for timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA. De nærmere regler om ansættelse af timelønnede studerende HK og timelønnede PROSA findes

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og amter KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne.

Orlov: Orlov fremgår også af fraværslisten. Det er ikke en forudsætning at være tilmeldt fraværsregistrering for at benytte orlovskoderne. 2. Fraværskoder Fraværstabellen indeholder koder for de forskellige former for fravær, man kan komme ud for. Tabellen har derfor især betydning for de menighedsråd, som er tilmeldt ferie- og fraværsregistrering.

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Program Optjening af ferie under sygdom og barsel Sygdom som feriehindring Mulighed for at holde ferie trods sygdom

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN 11.04.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET Aftale om ferie for personale ansat i regioner Dette er en sammenskrivning af de enslydende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a

Bilag , stk. 11 og 6a, stk. 1 i ferieaftalen svarer til ferielovens 34 a Bilag 1. Lovbestemmelser, jf. Ferielov nr. 396 af 31. maj 2000 samt lov nr. 1200 af 27. december 2003 om ændring af ferieloven og bestemmelser i bekendtgørelse om ferie, nr. 1034 af 20. november 2000 samt

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Nyansat - og hvad så? september 2014

Nyansat - og hvad så? september 2014 Nyansat - og hvad så? september 2014 Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere,

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt?

OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? OK13 - Hvad sker der hvis du skal i konflikt? IDA er i fuld gang med at forhandle de offentlige overenskomster. Ved fornyelse af enhver overenskomst er der altid en risiko for konflikt. Denne vejledning

Læs mere

Glarmesteruddannelsen

Glarmesteruddannelsen Glarmesteruddannelsen 1. Den daglige / ugentlige arbejdstid Stk. 1. Normal arbejdstid Den daglige arbejdstid er den samme, som er gældende for øvrige medarbejdere i samme virksomhed. Stk. 2. 1. maj 1.

Læs mere

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information

Værd at vide. - en orientering fra Eniga Lønservice. Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Værd at vide - en orientering fra Eniga Lønservice Lønudbetaling Sygdom Ferie Barsel - og anden nyttig information Revideret januar 2014 Indholdsfortegnelse LØNUDBETALING MV.... 3 LØNUDBETALING... 3 ANSÆTTELSESKONTRAKTER

Læs mere

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1

Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT. 5. marts 2013 1 Konflikt ABC OK13 VÆRD AT VIDE OM KONFLIKT 5. marts 2013 1 Kære medlem Moderniseringstyrelsen har valgt at afsende lockoutvarsel og varsling af boykot på alle institutioner for erhvervsrettet uddannelse,

Læs mere

Nyansat og hvad så? august 2013

Nyansat og hvad så? august 2013 august 2013 Nyansat og hvad så? Velkommen i folkeskolen! Som nyansat kan det i starten være vanskeligt at danne sig et overblik over de mange spilleregler, der gælder for overenskomstansatte lærere, børnehaveklasseledere

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA

Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Velkommen til temamøde om PERSONALEJURA Dagens program 10.00-10:15 Velkommen og aftaler om dagens forløb 10:15 til 12:00 Ansættelse af medarbejdere 12:00 til 13:00 Frokost 13:00 til 15:30 Ferieloven 15:30

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr.

Navn. Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. Ansættelseskontrakt 1 Parterne Imellem arbejdsgiver Navn Adresse: Post nr. og by: SE- eller CVR nummer: og medarbejder Navn: Adresse: Post nr. og by: Cpr. nr. er indgået følgende ansættelseskontrakt med

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med

Læs mere