Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)"

Transkript

1 Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002

2 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli 2002 om ferie, som træder i kraft 1. maj 2002 og erstatter aftale af 27. september Aftalen indeholder i 15 nye bestemmelser om kompensation i tilfælde, hvor ansættelsesmyndigheden bestemmer, at en del af en tjenestemands ferie skal udskydes til det følgende ferieår. Kompensationen udgør ½ dags betalt frihed for hver feriedag, der udskydes. Endvidere er bestemmelserne om særlige feriefridage nu indarbejdet i aftalens kapitel V, og dagene benævnes fremover særlige feriedage. I løbet af aftaleperioden forøges optjeningen gradvist med 2 særlige feriedage pr. år, således at der i ferieåret 2003/2004 kan afvikles 4 dage og i de følgende ferieår 5 dage. Med virkning fra 1. januar 2002 optjenes særlige feriedage efter samme regler som andre feriedage, og fra ferieåret 2003/2004 sker afvikling i overensstemmelse med reglerne for andre feriedage, dog således o at afviklingstidspunktet for de særlige feriedage fastlægges ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den ansatte o at de særlige feriedage kan afvikles som enkeltdage eller eksempelvis som halve dage o at tilgodehavende særlige feriedage afregnes kontant til den ansatte ved ferieårets udløb, medmindre ansættelsesmyndigheden og den ansatte aftaler, at dagene overføres til et følgende ferieår.

3 2 Aftalen af 20. september 1999 om særlige feriefridage ophæves med virkning fra 1. april Aftalens bestemmelser finder dog i henhold til overgangsreglerne fortsat anvendelse indtil 1. maj 2003 for de medarbejdere, der var ansat den 31. marts 2002, så længe de pågældende forbliver ansat inden for ferieaftalens område. Ferievejledningen af januar 2002 vil blive revideret i lyset af den ændrede aftale. 2. Aftalen gælder som hidtil for såvel tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte som overenskomstansatte inden for centralorganisationernes forhandlingsområde, bortset fra visse lægegrupper, der alene er omfattet af kapitel V om særlige feriedage. Timelønnede er omfattet af aftalens kapitel II samt i det omfang de har ret til fuld løn under sygdom tillige kapitel V om særlige feriedage. Aftalens kapitel IV indeholder enkelte særregler for tjenestemænd mv. For militært personale omfattet af ferielovens 3, stk. 4, har Forsvarsministeriet og centralorganisationerne indgået aftale af 2. juli 2002, der er optaget som bilag til ferieaftalen. Militært personel følger herefter som hidtil samtlige regler i ferieaftalen. 3. Udgangspunktet for aftalen er ferieloven, jf. aftalens 2, stk. 1, og 3, således at aftalen alene regulerer de områder, hvor der er aftalt fravigelser fra loven. Ferieloven indeholder en række bestemmelser, som kan fraviges ved kollektiv aftale. Sådanne aftaler indgås mellem de centrale aftaleparter, dvs. Finansministeriet og centralorganisationerne, og er indarbejdet i ferieaftalen. Der kan således ikke lokalt indgås kollektive aftaler, der fraviger ferieloven/ferieaftalen. 4. Det fremgår af ferielovens 13, stk. 1, at ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Dette har ikke betydning for gældende praksis med hensyn til sammenhængen mellem arbejds- og ferietilrettelæggelsen, herunder at hele ferieuger normalt gives i tilknytning til arbejdsfrie dage.

4 3 5. Alle ansatte har med virkning fra ferieåret 2002/2003 mulighed for at overføre ferie til følgende ferieår. Vedrørende de nærmere regler om overførsel af ferie henvises til ferielovens 19 og bemærkningerne ad 6 og 7. Opmærksomheden henledes på, at en eventuel lokal aftale i henhold til rammeaftalen om opsparing af frihed også kan omfatte overført ferie. 6. I de tilfælde, hvor ferien afvikles efter ferieårets udløb, jf. aftalens 6, 7 og 15, udbetales den særlige feriegodtgørelse, jf. 12, på sædvanlig vis, dog skal udbetaling ske senest ved udløbet af det ferieår, hvor ferien skulle have været afviklet. 7. Ansatte, der afholder ikke optjent ferie eller ferie optjent under beskæftigelse hos en anden ansættelsesmyndighed, er omfattet af reglerne i cirkulære af 24. maj 1985 om lønfradrag/lønberegning for tjenestemænd, dog således at de relevante beregningsfaktorer på grund af de mellemliggende arbejdstidsnedsættelser nu udgør henholdsvis 1/1924 af årslønnen pr. ferietime og 7,4 timer pr. feriedag. For tjenestemænd på Færøerne, hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid udgør 38 timer, anvendes dog 1/1976 af årslønnen pr. ferietime og 7,6 timer pr. feriedag. I grundlaget for beregning af lønfradraget indgår bidrag til en eventuel overenskomstmæssig pensionsordning. Efter overenskomst for akademikere i staten foretages fradrag efter tilsvarende regler, men der indbetales pensionsbidrag, som om den pågældende holder ferie med løn. 8. Retningslinjer for, hvilke særlige ydelser der indgår i den løn, der udbetales under ferie/særlige feriedage, er fastsat i Finansministeriets cirkulære af 23. oktober 1979 Vejledning om udbetaling af visse særlige ydelser til lønmodtagere, der oppebærer løn under ferie i henhold til ferieloven, der tillige gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, samt i cirkulære af 26. marts 1998 om ændrede retningslinier for beregning af løn under betalt fravær.

5 4 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser Ad 1, stk. 4. Dækningsområde For speciallæger mv. og fængsels- og arresthuslæger i staten gælder feriereglerne i de respektive overenskomster, suppleret med reglerne om særlige feriedage i ferieaftalens kapitel V. Ad 4. Ferieafregning ved tjenestefrihed Hvis tjenestefrihedsperioden er af mere end 1 måneds varighed, kan tilgodehavende ferie efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse konverteres til feriegodtgørelse på 12 ½ pct., der indbetales til feriekontosystemet. Vælger den ansatte efter genindtræden at afvikle en således afregnet ferie som ferie med løn, fradrages den udbetalte feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferien. Tilgodehavende særlige feriedage afregnes kontant ved udløbet af det ferieår, hvor de skulle have været afviklet, medmindre andet aftales med den ansatte. Ad 4, stk. 2. Betaling under afvikling af ferie og særlige feriedage optjent under tjenestefrihed Eventuel optjent feriegodtgørelse uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag fratrækkes i den for ferieperioden beregnede løn uden fradrag af skat, arbejdsmarkedsbidrag og særligt pensionsbidrag. Fradraget kan maksimalt udgøre et beløb svarende til lønnen. Ad 5. Omlægning af ferie Bestemmelsen indebærer, at der ydes kompensation i form af betalt frihed ved omlægning af varslet eller påbegyndt ferie. Tilsvarende gælder ved omlægning af aftalt eller påbegyndt afvikling af særlige feriedage. Det forudsættes dog, at sådan omlægning kun finder sted, når der foreligger ganske særlige omstændigheder, der begrunder, at institutionen har brug for den ansattes arbejdskraft. Hvis omlægning af ferien/de særlige feriedage medfører udgifter for den ansatte, er ansættelsesmyndigheden forpligtet til at holde den pågældende skadesløs efter almindelige erstatningsretlige principper.

6 5 Ad 6. Overførsel af ferie Aftale om overførsel af ferie/særlige feriedage skal indgås skriftligt inden ferieårets udløb, jf. ferielovens 19, stk. 2. En sådan aftale kan omfatte såvel ét som flere på hinanden følgende år. Hvis det som led i en aftale om overførsel af ferie/særlige feriedage fastlægges præcist, hvornår afvikling skal ske, lægges det til grund, at ansættelsesmyndigheden hermed har fraskrevet sig retten til at omlægge ferien/de særlige feriedage i henhold til ferieaftalens 5. Er det i forbindelse med en sådan aftale om overførsel af ferie/særlige feriedage yderligere aftalt, at afvikling skal ske i tilknytning til hovedferien i det pågældende ferieår, og tidspunktet for afvikling af denne derfor samtidig er fastlagt, kan heller ikke hovedferien omlægges i henhold til ferieaftalens 5. Omfatter en aftale om overførsel af ferie/særlige feriedage flere på hinanden følgende år, skal der ikke indgås ny aftale hvert år - men ansættelsesmyndigheden skal give meddelelse til FerieKonto ved udløbet af hvert ferieår for så vidt angår ferie, der afvikles med feriegodtgørelse. Det er i alle tilfælde en betingelse, at den ansatte holder mindst 20 dage = 4 ugers ferie om året, jf. dog 7 om feriehindringer. Det er endvidere en betingelse, at ferielovens regler for afvikling af ferie. (f.eks. varsling og betaling i forbindelse med fratræden) overholdes også for den overførte ferie. Ved indgåelse af aftaler om ferieoverførsel bør ansættelsesmyndigheden og den ansatte tage stilling til en række spørgsmål. Disse er nærmere beskrevet i den ferievejledning, som Finansministeriet og centralorganisationerne har udarbejdet i fællesskab.

7 6 Ad 7. Overførsel feriehindring Hvis ferie ikke har kunnet afvikles på grund af en feriehindring, kan den ansatte indgå en skriftlig aftale med ansættelsesmyndigheden om, at ferien overføres til et følgende ferieår, eller vælge at få udbetalt feriepengene. Vedrørende kravene til aftale mv. om overførsel af ferie i sådanne tilfælde henvises til ferielovens 40. Ønsker den ansatte feriepengene udbetalt, kan de for hovedferie kræves udbetalt efter ferieperiodens udløb. For øvrig ferie kan udbetaling først ske ved ferieårets udløb. Vedrørende udbetaling af feriegodtgørelse til tjenestemænd, der på grund af sygdom ikke har kunnet afvikle ferie, henvises til bemærkningerne til 16. For ansatte med ret til løn under ferie udgør feriepengene den løn, som den ansatte ville have haft ret til under afviklingen af den planlagte ferie. Hvis tidspunktet for afvikling af ferie ikke var fastlagt, og den ansatte efter ferieperiodens udløb anmoder om at få udbetalt feriepenge for ikke afviklet hovedferie, skal lønnen ved ferieperiodens udløb lægges til grund. Hvis den ansatte først ved ferieårets udløb anmoder om at få feriepenge udbetalt for ikke afviklet ferie, vil lønnen ved ferieårets udløb skulle lægges til grund. For at afgøre, om en ansat har været helt eller delvis afskåret fra at holde sin ferie af en af de i feriebekendtgørelsens 26 nævnte grunde, vil det fortsat være nødvendigt på institutioner, f. eks. på undervisningsområdet, der holder lukket i længere perioder end de normale 5 ugers ferie, at træffe bestemmelse om, hvilken del af perioden der betragtes som ferie. Hvis der ikke i institutionen træffes anden bestemmelse, anses ferien for placeret med 5 uger regnet fra og med mandag i den uge, der omfatter den 1. juli. Ad 8. Overført ferie i forbindelse med fratræden Lønmodtagernes Garantifond dækker en ansats krav på feriegodtgørelse for ikkeafviklet ferie i tilfælde af arbejdsgiverens konkurs. Det gælder også overført ferie, der ikke er afviklet ved opsigelsesperiodens udløb.

8 7 Derimod er det tvivlsomt, om et konkursbo har pligt til at respektere ferieaftalens bestemmelser om, at den ansatte ikke kan pålægges at afholde overført ferie i opsigelsesperioden. Ad 9, stk. 2 Overføres feriedage ud over 25 til den nye ansættelsesmyndighed til senere afvikling som ferie med løn, overføres de til denne ferie knyttede feriepenge fra den afgivende ansættelsesmyndighed til den modtagende ansættelsesmyndighed i stedet for til den ansatte. Det påhviler den ansatte at meddele og dokumentere over for den afgivende myndighed, at aftale om overførsel af feriedage ud over 25 er truffet med den nye ansættelsesmyndighed. Tilsvarende gælder særlige feriedage, der efter aftale overføres til en ny ansættelsesmyndighed, jf. 22. Ad 12, stk. 2. Modregning af særlig feriegodtgørelse Bestemmelsen viderefører de hidtil gældende regler. Ad 13. Sygdom i forbindelse med ferie Af ferielovens 13, stk. 1, fremgår det, at ferien begynder ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. I 13, stk. 2, fastslås endvidere, at en lønmodtager, der er syg, når ferien begynder, ikke har pligt til at begynde ferien. Det er derfor i ferieloven lagt til grund, at risikoen i forbindelse med en ansats sygdom først overgår til den ansatte ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Spørgsmålet om eventuel suspension af ferie/særlige feriedage på grund af sygdom opstået, efter at afvikling er påbegyndt, afgøres af ansættelsesmyndigheden. I sager, der giver anledning til tvivl, kan ansættelsesmyndigheden vælg e at indhente en lægelig vurdering fra Helbredsnævnet mod betaling af et gebyr.

9 8 Ad 15. Udskydelse af ferie til det følgende ferieår En tjenestemand skal holde mindst 4 ugers ferie pr. år. Ansættelsesmyndigheden kan derfor alene udskyde ferien for en tjenestemand, i det omfang det ikke allerede i henhold til 6 er aftalt at overføre ferie ud over 20 dage til et følgende ferieår. Efter bestemmelserne i stk. 2 og 3 ydes kompensation ved udskydelse af ferie, der skulle have været afviklet i ferieåret 2001/2002 eller senere. Ad 16. Ferieforhold i forbindelse med pensionering og forudgående sygefravær Tjenestemænd følger ferielovens almindelige regler om udbetaling af 12½ pct. feriegodtgørelse for tilgodehavende ferie. Tjenestemænd kan således ikke afholde al optjent ferie inden fratræden med egenpension, men alene den ferie, der efter de almindelige regler er afviklingsmoden. Derimod gælder der særlige regler for tjenestemænd i forbindelse med sygefravær i umiddelbar tilknytning til afsked med egenpension. Der bør derfor ved udbetaling af feriegodtgørelse til en tjenestemand, der på grund af sygdom ikke kan afvikle sin ferie, jf. bemærkningerne ad 7, tages forbehold om tilbagebetaling i tilfælde af, at den pågældende i fortsættelse af sygefraværet afskediges med ret til pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension. Ligeledes bør der tages forbehold om tilbagebetaling af feriegodtgørelse, der udbetales i forbindelse med en tjenestemands fratræden på grund af sygdom, i tilfælde, hvor tjenestemanden ikke er berettiget til pension eller alene til opsat pension. Feriegodtgørelsen skal tilbagebetales, hvis den pågældende efterfølgende bliver berettiget til kvalificeret svagelighedspension, jf. 7 i lov om tjenestemandspension, eller tilskadekomstpension, jf. 8 i lov om tjenestemandspension, med virkning fra fratrædelsestidspunktet. Ad kapitel V. Særlige feriedage Bestemmelserne i kapitel V om særlige feriedage omfatter tillige timelønnede, i det omfang de har ret til fuld løn under sygdom, speciallæger samt fængsels- og arresthuslæger i staten.

10 9 Bestemmelserne finder ikke anvendelse på medarbejdere, der var ansat 31. marts 2002, og som fratræder før 1. maj 2003 uden at overgå til anden ansættelse inden for aftalens dækningsområde. Det bemærkes, at de særlige regler for tjenestemænd, jf. kap. IV, ikke finder anvendelse på særlige feriedage. I medfør af 24 kan der være aftalt særlige regler inden for områder dækket af Lærernes Centralorganisations (eller herunder hørende organisationers) forhandlingsret. Ad 19. Afvikling Medarbejderens ønske om placering af de særlige feriedage skal imødekommes i det omfang, det er foreneligt med tjenesten, og afviklingen af de særlige feriedage set under et ikke afviger væsentligt fra den måde, hvorpå arbejdet tidsmæssigt er tilrettelagt. Hvis den daglige arbejdstid varierer meget, vil arbejdsgiveren således kunne modsætte sig, at de særlige feriedage afvikles udelukkende på lange arbejdsdage. Ad 23. Kontant godtgørelse Den kontante godtgørelse på ½ pct. for særlige feriedage svarer til den godtgørelse, der ved fratræden ydes for feriedage optjent i henhold til ferieloven. Godtgørelse for særlige feriedage indbetales dog ikke til FerieKonto, men direkte til den ansatte. Ad kapitel VI. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser Medarbejdere, der var ansat 31. marts 2002, er omfattet af de særlige overgangsbestemmelser og optjener derfor i en overgangsperiode både særlige feriefridage i henhold til de hidtidige regler i aftalen af 20. september 1999 og særlige feriedage i henhold til kapitel V, jævnfør nedenstående. Særlige feriefridage optjenes og afvikles under forudsætning af uafbrudt ansættelse inden for aftalens dækningsområde efter de hidtidige regler indtil 1. maj 2003.

11 10 Samtidig optjenes særlige feriedage med virkning fra 1. januar 2002 (dog tidligst fra ansættelsestidspunktet). Det er en forudsætning, at medarbejderen forbliver uafbrudt ansat inden for aftalens dækningsområde indtil 1. maj Medarbejdere, der ansættes 1. april 2002 eller senere, er ikke omfattet af overgangsbestemmelserne og optjener alene særlige feriedage efter reglerne i kapitel V. For sådanne medarbejdere er det derfor uden betydning, om ansættelsen ophører før 1. maj Ved opgørelse af særlige feriefridage og særlige feriedage for medarbejdere, der er omfattet af overgangsbestemmelserne, er det således af betydning o hvornår den pågældende er ansat o om den pågældende fortsat er ansat 1. maj 2003 og, hvis den pågældende overgår til anden ansættelse inden 1. maj 2003, o om det nye ansættelsesforhold er omfattet af aftalen. Hvis en medarbejder, som er omfattet af overgangsbestemmelserne, overgår til anden ansættelse inden for aftalens dækningsområde inden 1. maj 2003, overføres allerede optjente særlige feriedage til den nye arbejdsgiver, og optjening fortsætter som hidtil under forudsætning af medarbejderens fortsatte uafbrudte ansættelse inden for aftalens dækningsområde indtil 1. maj Allerede optjente særlige feriedage afregnes derfor ikke kontant til den ansatte, men den afgivende ansættelsesmyndighed overfører et tilsvarende beløb til den modtagende ansættelsesmyndighed. Der henvises til 22, jf. 23. Eventuelle tilgodehavende særlige feriefridage/-timer godtgøres/overføres efter reglerne i aftalen af 20. september Fratræder medarbejderen inden 1. maj 2003 uden at overgå til anden ansættelse inden for aftalens dækningsområde, har den pågældende ikke optjent særlige feriedage og har således alene krav på kontant godtgørelse for eventuelle tilgodehavende særlige feriefridage/-timer. Overgangsreglerne kan skematisk fremstilles som følger: Ansættelsestidspunkt i nuværende Skematisk oversigt over overgangsreglerne Fratrædelsestidspunkt Særlige Særlige feriefridage feriedage

12 11 ansættelsesforhold Før 1. januar 2002 I perioden 1. januar marts 2002 Før 1. april 2002 Før 1. april 2002 Efter 1. maj 2003 Efter 1. maj 2003 Før 1. maj 2003 og overgår til anden ansættelse inden for aftalernes dækningsområde Før 1. maj 2003 uden at overgå til anden ansættelse inden for aftalernes dækningsområde Optjenes og afvikles/godtgøres efter hidtidige regler indtil 1. maj 2003 Optjenes og afvikles/godtgøres efter hidtidige regler indtil 1. maj 2003 Optjenes og afvikles/godtgøres efter hidtidige regler indtil 1. maj 2003 Optjenes og afvikles/godtgøres efter hidtidige regler Optjenes fra 1. januar 2002 Optjenes fra ansættelsestidspunktet Optjenes fra 1. jan hhv. ansættelsestidspunktet. Kontant afregning sker til den nye ansættelsesmyndighed, ligesom optjente dage overføres til, og optjening fortsætter hos denne. Ingen optjening Særlige feriefridage, som ikke er afviklet/godtgjort 1. maj 2003, behandles som særlige feriedage. Dog gælder en eventuel individuel aftale om afvikling af sådanne dage indgået i henhold til 4, stk. 3, i aftalen af 20. september 1999 om særlige feriefridage fortsat efter sit indhold. Ikrafttrædelse Cirkulæret træder i kraft 1. maj Samtidig ophæves cirkulære nr. 178 af 27. september 2001 om ferieaftalen (Perst. nr ). Med virkning fra 1. april 2002 ophæves cirkulære nr. 143 af 20. september 1999 om særlige feriefridage (Fmst. nr ) og cirkulære nr. 41 af 17. marts 2000 om administration af aftalen om særlige feriefridage (Fhst. nr ).

13 12 Finansministeriet, Personalestyrelsen, den 2. juli P.M.V. E.B. Birgitte Nielsen Bilag 1 AFTALE OM FERIE I. Dækningsområde 1. Aftalen gælder for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte samt for ansatte omfattet af overenskomster indgået på den ene side af eller efter bemyndigelse fra Finansministeriet og på den anden side af de underskrivende centralorganisationer eller organisationer, der er tilsluttet disse.

14 13 Stk. 2. Særreglerne for tjenestemænd i kapitel IV gælder tillige for tjenestemandslignende ansatte, hvis pension er sikret gennem medlemskab af en pensionsordning, for hvis forpligtelse staten indestår (jf. ferielovens 2, stk. 1, nr. 2). Stk. 3. Militært personel, der er omfattet af ferielovens 3, stk. 4, er omfattet af aftalen, jf. aftale af 2. juli 2002 mellem Forsvarsministeriet og centralorganisationerne, der er optaget som bilag til denne aftale. Stk. 4. For ansatte, der er omfattet af overenskomsterne for henholdsvis speciallæger mv. og fængsels- og arresthuslæger i staten, gælder alene bestemmelserne i kapitel V om særlige feriedage. II. Timelønnede 2. Timelønnede følger ferieloven. Stk. 2. Timelønnede, der har ret til fuld løn under sygdom, er herudover omfattet af bestemmelserne i kapitel V om særlige feriedage. Stk. 3. Ved en timelønnet medarbejders overgang til månedslønsansættelse skal der foretages fradrag i lønnen, når medarbejderen holder ferie med feriegodtgørelse. Fradraget foretages for hver afholdt ferietime med 1/1924 af årslønnen for en fuldtidsansat på det aktuelle løntrin. III. Månedslønnede 3. Månedslønnede følger ferieloven med de nedenfor i 4-24 anførte afvigelser. Optjening af ferie 4. Den ansatte optjener ret til ferie med løn under fravær som følge af a) tjenestefrihed uden løn i de første 6 måneder af tjenestefrihedsperioden.

15 14 Det er en forudsætning, at den ansatte genindtræder i tjenesten inden udløbet af det ferieår, hvori ferien skal være afholdt, og at ferien afvikles inden udløbet af det pågældende ferieår, medmindre afviklingen udsættes i henhold til andre bestemmelser i ferieaftalen. b) tjenestefrihedsperioder uden løn af højst 1 års varighed, hvor den ansatte gennemgår en uddannelse, der efter ansættelsesmyndighedens skøn er af betydning for den pågældendes beskæftigelse c) militærtjeneste af højst 1 måneds varighed. Stk. 2. Hvis den ansatte har haft lønnet beskæftigelse i de i stk. 1 nævnte fraværsperioder, fradrages den optjente feriegodtgørelse i den løn, der udbetales under ferie. Omlægning af ferie 5. Hvis planlagt ferie omlægges uden den ansattes samtykke med et varsel på mindre end 3 måneder (hovedferie), henholdsvis 1 måned (øvrig ferie/restferie), ydes der som kompensation herfor 1,8 times betalt frihed for hver omlagt feriedag. Stk. 2. Hvis omlægningen sker efter feriens påbegyndelse, udgør kompensationen 3,6 times betalt frihed for hver omlagt feriedag. Overførsel af ferie 6. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan skriftligt indgå aftale om, at feriedage ud over 20 pr. år overføres til det følgende ferieår. Samtidig aftales de nærmere vilkår for afviklingen af den således overførte ferie. 7. Hvis tilgodehavende ferie ikke har kunnet afvikles som følge af en af de i 26, stk. 1, i bekendtgørelse af 20. november 2000 om ferie nævnte grunde, kan ansættelsesmyndigheden og den ansatte aftale, at ferien overføres til det følgende ferieår.

16 15 De nærmere vilkår for den således overførte ferie fastsættes i aftalen på samme måde som ved overførsel efter 6. Overført ferie i forbindelse med fratræden 8. En opsagt medarbejder kan ikke pålægges at afholde overført ferie i opsigelsesperioden. 9. Når en ansat fratræder, bortfalder retten til efter fratrædelsen at holde mere end 25 dages ferie i ét ferieår, og feriegodtgørelse for eventuelle feriedage ud over 25 udbetales til den ansatte, jf. ferielovens 19, stk. 4, og 30, stk. 4. Stk. 2. Overgår den ansatte til anden ansættelse inden for aftalens dækningsområde, kan den ansatte og den modtagende ansættelsesmyndighed dog indgå skriftlig aftale om, at sådanne feriedage i stedet overføres til det nye ansættelsesforhold. Ferie, løn, særlig feriegodtgørelse mv. 10. Til ansatte, der ved feriens afholdelse har en anden beskæftigelsesgrad end i optjeningsåret, ydes lønnen under ferie med samme brøkdel, som tjenesten i optjeningsåret gennemsnitligt har udgjort. 11. Deltidsansatte, der har udført tjeneste ud over den fastsatte beskæftigelsesgrad, uden at dette er blevet betalt som overarbejde, har krav på almindelig feriegodtgørelse på 12½ pct. af merarbejdsgodtgørelsen. 12. I stedet for ferietillæg efter ferieloven har den ansatte krav på særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1½ pct. af a) den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret b) arbejdsmarkedsbidrag c) særligt pensionsbidrag

17 16 d) den ansattes egetbidrag til ATP med fradrag af e) udbetalt særlig feriegodtgørelse f) merarbejdsbetaling til deltidsansatte, der har givet grundlag for udbetaling af feriegodtgørelse på 12½ pct., jf. 11 g) feriegodtgørelse af merarbejdsbetaling som nævnt under f). Stk. 2. Særlig feriegodtgørelse, der er udbetalt samlet ved ferieårets start, modregnes i den feriegodtgørelse, der udbetales i forbindelse med fratræden, i det omfang den ansatte ikke har afviklet ferie svarende til den udbetalte særlige feriegodtgørelse. Sygdom under ferie 13. Hvis en ansat bliver syg under afvikling af ferie, kan ferien - efter ansættelsesmyndighedens skøn - suspenderes helt eller delvis, når særlige omstændigheder taler herfor. Ved afgørelsen af, om ferien skal suspenderes, skal der f.eks. tages hensyn til, om sygdommen er af længere varighed, om den er af alvorligere karakter, om den hindrer den ansatte i at udnytte ferien på en rimelig måde, eller om den skyldes tilskadekomst under tjenesten før feriens påbegyndelse. Stk. 2. Det er ansættelsesmyndighedens afgørelse, om sygdommen kræves dokumenteret ved lægeerklæring, og ansættelsesmyndigheden fastsætter tidspunktet for afviklingen af erstatningsferien. IV. Særregler for tjenestemænd mv. Placering af hovedferien uden for ferieperioden 14. Ansættelsesmyndigheden kan bestemme, at hovedferien helt eller delvis placeres uden for ferieperioden, hvis tjenstlige forhold gør det nødvendigt.

18 17 Stk. 2. Som kompensation ydes 1,8 times betalt frihed for hver feriedag, der efter bestemmelsen i stk. 1 er placeret uden for ferieperioden. Udskydelse af ferie til det følgende ferieår 15. Indtil 5 feriedage kan efter ansættelsesmyndighedens bestemmelse udskydes til det følgende ferieår, hvis ganske særlige tjenstlige forhold har bevirket, at den fulde ferie ikke har kunnet afvikles i det pågældende ferieår. Stk. 2. Som kompensation ydes ½ dags betalt frihed for hver udskudt feriedag. Stk. 3. Kompensation i henhold til stk. 2 ydes for ferie, der udskydes til ferieåret 2002/2003 eller senere. Stk. 4. Udskydelse af ferie som nævnt i stk. 1 kan ikke finde sted i to på hinanden følgende ferieår. Ferieforhold i forbindelse med pensionering og forudgående sygefravær 16. Tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte, der afskediges med ret til pension i henhold til kapitel 2 i lov om tjenestemandspension eller tilsvarende regler i de pågældende pensionsreglementer mv., optjener ikke ferieret under en eventuel sygefraværsperiode umiddelbart forud for afskedigelsen, og løn mv., der udbetales under sådant fravær, indgår ikke ved beregning af feriegodtgørelse. Stk. 2. Hvis sygefraværsperioden umiddelbart forud for afskedigelsen som nævnt i stk. 1 har en længde af 6 måneder eller derover, bortfalder retten til feriegodtgørelse for ferie optjent i det pågældende samt de forudgående optjeningsår, bortset fra eventuel ferie, der er opsparet/overført fra tidligere ferieår i henhold til 6 eller de tilsvarende bestemmelser i tidligere ferieaftaler. Særlig feriegodtgørelse, der allerede måtte være udbetalt i fratrædelsesåret inden meddelelsen om afsked, bortfalder dog ikke.

19 18 Ferieforhold i forbindelse med genindtræden 17. En tjenestemand eller tjenestemandslignende ansat, der genindtræder i tjenesten efter afskedigelse med ventepenge eller rådighedsløn eller efter afsked begrundet i helbredsbetinget utjenstdygtighed, har ret til at afholde fuld ferie med løn i det ferieår, der følger efter det ferieår, hvori genindtræden sker. Stk. 2. Ved genindtræden i perioden 1. maj december har den pågældende herudover i det løbende ferieår ret til ferie med løn i 2,08 dag for hver fulde måned, der på genindtrædelsestidspunktet resterer af kalenderåret. Stk. 3. Hvis den pågældende har haft lønnet beskæftigelse i fraværsperioden, fradrages den optjente feriegodtgørelse for den pågældende periode i den løn, der udbetales under ferien. Kapitel V Særlige feriedage 18. Ud over ferie i henhold til ferieloven optjener en ansat, der har ret til fuld løn under sygdom, 0,335 særlig feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 4 dage pr. år. For ansættelsesperioder af under 1 måneds varighed optjenes særlige feriedage i forhold til ansættelsens længde. Stk. 2. Fra 1. januar 2003 ændres optjeningen fra 0,335 til 0,42 særlig feriedag med løn for hver måneds ansættelse, svarende til 5 dage pr. år. Stk. 3. For særlige feriedage gælder reglerne i kapitel III med de fravigelser, der følger af Tidspunktet for afvikling af de særlige feriedage inden for det pågældende ferieår fastlægges ved aftale mellem ansættelsesmyndigheden og den enkelte ansatte. Afvikling sker i overensstemmelse med den ansattes ønsker, i det omfang det er foreneligt med tjenesten. Den ansatte skal give varsel om afviklingen så tidligt som muligt.

20 19 Stk. 2. Afvikling kan ske som enkeltdage eller eksempelvis som halve dage. 20. Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan dog såvel forud for som i løbet af et ferieår i stedet indgå aftale om, at særlige feriedage ikke afvikles, men godtgøres kontant til den ansatte ved ferieårets udløb, jf Ansættelsesmyndigheden og den ansatte kan endvidere aftale, at særlige feriedage, som ikke er afviklet ved ferieårets udløb, overføres til afvikling i et senere ferieår, jf. 6. Stk. 2. Indgås der ikke aftale i henhold til stk. 1, godtgøres tilgodehavende særlige feriedage kontant til den ansatte ved ferieårets udløb, jf Ved fratræden afregnes tilgodehavende særlige feriedage kontant til den ansatte, jf. 23, medmindre dagene efter aftale overføres til en ny ansættelsesmyndighed efter bestemmelserne i 9, stk. 2, jf. dog overgangsbestemmelserne i Kontant godtgørelse for særlige feriedage udgør ½ pct. pr. dag af de løndele, der indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden. 24. Bestemmelserne i kapitel V kan fraviges for personalegrupper inden for undervisningsområdet, der er omfattet af Lærernes Centralorganisations (eller herunder hørende organisationers) forhandlingsret, i det omfang de forhandlingsberettigede parter indgår aftale herom. VI. Ikrafttrædelses- og overgangsbestemmelser 25. Aftalen har virkning fra 1. maj 2002, jf. dog stk Stk. 2. Bestemmelserne i kapitel V har virkning fra den 1. april 2002, jf. dog stk. 4. Stk. 3. For medarbejdere, der var ansat 31. marts 2002 finder bestemmelserne i kapitel V kun anvendelse, hvis de pågældende forbliver uafbrudt ansat inden for aftalens dækningsområde i perioden indtil 1. maj 2003.

21 20 Stk. 4. For de i stk. 3 nævnte medarbejdere påbegyndes optjening i henhold til 18 fra tidspunktet for ansættelsen hos den ansættelsesmyndighed, hvor de pågældende var ansat 31. marts 2002, dog tidligst fra 1. januar Stk. 5. Overgår en medarbejder, der var ansat inden for aftalens dækningsområde 31. marts 2002, til anden ansættelse inden for aftalens dækningsområde inden 1. maj 2003, foretages der ikke kontant afregning til den ansatte efter 22, jf. 23, men optjeningen af særlige feriedage overføres til og videreføres hos den ny ansættelsesmyndighed. 26. Aftale af 27. september 2001 om ferie ophæves med virkning fra 1. maj Stk. 2. Ferie, der er opsparet/overført i henhold til 13 i aftale af 27. september 2001 eller de tilsvarende bestemmelser i tidligere ferieaftaler, afvikles i overensstemmelse med bestemmelserne i de pågældende aftaler. Stk. 3. Supplerende bestemmelser, som på tjenestemandsområdet måtte være aftalt i medfør af ferieaftalen af 2. maj 1997, 16, eller tilsvarende bestemmelser i tidligere ferieaftaler, opretholdes, indtil de måtte blive opsagt i overensstemmelse med de herom gældende regler. Stk. 4. De hidtil gældende særlige feriebestemmelser for udsendte tjenestemænd i udenrigstjenesten opretholdes, indtil andet måtte blive aftalt. 27. Aftale af 20. september 1999 om særlige feriefridage ophæves med virkning fra 1. april 2002, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Medarbejdere, der var ansat i staten mv. pr. 31. marts 2002, optjener og afvikler i perioden indtil 1. maj 2003 særlige feriefridage/-timer efter den i stk. 1 nævnte aftale under fortsat uafbrudt ansættelse inden for aftalens dækningsområde. Dette gælder, uanset om de pågældende tillige opfylder betingelserne for at være omfattet af denne aftales kapitel V, jf. 25, stk. 4. Stk. 3. Særlige feriefridage/-timer, der er optjent i henhold til den i stk. 1, nævnte aftale, og som ikke er afviklet inden 1. maj 2003 overføres til ferieåret 2003/2004 og behandles som særlige feriedage efter bestemmelserne i

22 21 VII. Opsigelse 28. Aftalen kan opsiges skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. april, dog tidligst 1. april København, den 2. juli 2002 Statsansattes Kartel Peter Waldorff Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen Finansministeriet P.M.V. E.B. Britta Ljungquist Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen Lærernes Centralorganisation Anni Herfort Andersen Overenskomstansattes Centralorganisation Finn Busse Jensen

23 22 Bilag A AFTALE OM AFHOLDELSE AF FERIE FOR MILITÆRE PERSONELGRUPPER OMFATTET AF FERIELOVENS 3, STK Militære personelgrupper omfattet af 3, stk. 4, i lov nr. 396 af 31. maj 2000 om ferie følger også for så vidt angår afholdelse af ferie aftale af 2. juli 2002 om ferie indgået mellem Finansministeriet og centralorganisationerne (ferieaftalen). 2. Opsigelse af denne aftale kan alene ske i forbindelse med opsigelse af ferieaftalen, og aftalen anses for opsagt, hvis ferieaftalen opsiges. København, den 2. juli 2002 Statsansattes Kartel Peter Waldorff Overenskomstansattes Centralorganisation Finn Busse Jensen Forsvarsministeriet P.M.V. E.B. Susan Nissen Statstjenestemændenes Centralorganisation II Tommy Agerskov Thomsen

24 Akademikernes Centralorganisation Svend M. Christensen 23

25

26 Cirkulære af 2. juli 2002 Perst. nr PKAT nr. J.nr Pris: Kr. 25,00 Henvendelse vedrørende dette cirkulære rettes til Personalestyrelsen Frederiksholms Kanal København K Telefon Telefax Yderligere eksemplarer kan købes ved henvendelse til Schultz Information Telefon

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 031-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Aftale 1.... 5

Læs mere

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Side 1 Overførsel af ferie Generelt om overførsel af ferie Ferieaftalens 5 giver mulighed for, at arbejdsgiveren og månedslønnede ansatte kan

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2007 Cirkulære af 29. november 2007 Perst. nr. 096-07 J.nr. 07-233-4 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd

Cirkulære om aftale om. Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd Cirkulære om aftale om Pensionsbidrag af visse faste tillæg til tjenestemænd 2002 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM PENSIONSBIDRAG AF VISSE FASTE TILLÆG TIL TJENESTEMÆND (Til samtlige ministerier mv.) Finansministeriet

Læs mere

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående

Cirkulære om. Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående Cirkulære om Tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående 2002 1 Cirkulære om tjenestefrihed mv. til pasning af alvorligt syge børn og nærtstående (Til samtlige ministerier mv.)

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Cirkulære om. Orlov til børnepasning

Cirkulære om. Orlov til børnepasning Cirkulære om Orlov til børnepasning 2001 1 Cirkulære om orlov til børnepasning (Til samtlige ministerier mv.) 1. Som led i overenskomstresultatet pr. 1. april 1999 er der mellem Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Ferieregler. Senest opdateret i april 2015 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2002 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Den 22. december 2000 indgik Finansministeriet og centralorganisationerne en rammeaftale om opsparing

Læs mere

Cirkulære om. Opsparing af frihed

Cirkulære om. Opsparing af frihed Cirkulære om Opsparing af frihed 2001 1 Cirkulære om opsparing af frihed (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 22. december 2000 indgået rammeaftale om

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage FINANSMINISTERIET Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 1999 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2003 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...4 Funktionsvederlag for tjenestemænd

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken Cirkulære om Betaling mv. under funktion i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2005 Cirkulære af 13. september 2005 Perst. nr. 046-05 PKAT nr. J.nr. 05-532-14 Indholdsfortegnelse Cirkulære

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2005 Cirkulære af 2. november 2005 Perst. nr. 052-05 PKAT nr. J.nr. 05-537-19 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Ferievejledning Juni 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg FERIEVEJLEDNING Juni 2003

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse og sociale højskoler

Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende. centre for videregående uddannelse og sociale højskoler Cirkulære om Tillæg til visse tjenestemands- og tjenestemandslignende ansatte lektorer m.v. ved centre for videregående uddannelse og sociale højskoler 2003 Cirkulære af 30. januar 2004 Perst nr. 007-04

Læs mere

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland

Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Opsparing af frihed for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 12. maj 2005 Perst. nr. 022-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle mærkninger... 3 Rammeaftale

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 1999 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE... 3 Bilag 1 ORGANISATIONSAFTALE 1. Organisationsaftalens område...

Læs mere

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret.

1. Aftalen gælder for ansatte, der er omfattet af Politiforbundets aftaleret. Hj.nr.: 2007-2000-21 Aftale om opsparing af frihed (Fridøgnsbanken) Med henvisning til 3 i Finansministeriets og centralorganisationernes aftale af 14. juni 2002 om opsparing af frihed samt 3 i aftale

Læs mere

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN

Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN Cirkulære om VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN 2003 1 CIRKULÆRE OM VISSE ASPEKTER I FORBINDELSE MED TILRETTELÆGGELSE AF ARBEJDSTIDEN (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om organisationsaftale for. Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler FINANSMINISTERIET Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ansat ved erhvervsskoler 1998 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 Bemærkninger til de enkelte bestemmelser...

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger FINANSMINISTERIET Cirkulære om Senior- og fratrædelsesordninger 1999 1 CIRKULÆRE OM SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER (Til samtlige ministerier m.v.) 1. Indledning Finansministeriet og Centralorganisationernes

Læs mere

Cirkulære om. Rammeaftale om distancearbejde

Cirkulære om. Rammeaftale om distancearbejde Cirkulære om Rammeaftale om distancearbejde 2002 Indholdsfortegnelse Cirkulære Bemærkninger... 3 Rammeaftale 1-3. Aftalens område, definitioner... 5 4. Løn- og ansættelsesvilkår generelt... 5 5. Arbejdstid...

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler

Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler Cirkulære om organisationsaftale for Slagtere og slagteriarbejdere ved erhvervsskoler 2002 Cirkulære af 27. februar 2004 Perst. nr. 023-04 PKAT nr. 144 J.nr. 01-333/11-1 Indholdsfortegnelse Cirkulære...

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for rengøringsassistenter overført fra kommuner) 2007 Cirkulære af 2. marts 2007 Perst. nr. 026-07 PKAT nr. 148 J.nr. 07-348-138

Læs mere

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter

Cirkulære om. Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter Cirkulære om Regulativ om lønog ansættelsesvilkår for Phare-eksperter 2002 1 CIRKULÆRE OM REGULATIV OM LØN- OG ANSÆTTELSESVILKÅR FOR PHARE-EKSPERTER Hermed fremsendes Finansministeriets regulativ af 21.

Læs mere

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Marts 2019 Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov 4 2. Hvad indebærer den nye

Læs mere

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre

Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre Cirkulære om Regulativ om løn og ansættelsesvilkår for lærere og ledere ved voksenuddannelsescentre 2007 Cirkulære af 13. april 2007 Perst. nr. 042-07 PKAT nr. 128 J.nr. 06-333/51-32 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken FINANSMINISTERIET Cirkulære om Betaling mv. under midlertidig tjeneste i højere stilling for tjenestemænd i staten og folkekirken 2000 1 CIRKULÆRE OM BETALING MV. UNDER MIDLERTIDIG TJENESTE I HØJERE STILLING

Læs mere

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Suspension mv. og ulovlig udeblivelse Cirkulære om Suspension mv. og ulovlig udeblivelse 2008 Cirkulære af 5. december 2008 Perst. nr. 073-08 J.nr. 07-537-6 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 5 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for visse bachelorer ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) 1999 2.3.1 1 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 2 Bemærkninger til organisationsaftalens enkelte

Læs mere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere FINANSMINISTERIET Cirkulære om Løn- og ansættelsesvilkår for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til organisationsaftalens

Læs mere

5.4 Varsling og afholdelse af ferie

5.4 Varsling og afholdelse af ferie HR Jura Forlaget Andersen 5.4 Varsling og afholdelse af ferie Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel som handler om reglerne for afholdelse af ferie

Læs mere

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011

Cirkulære om aftale om. Opsparingsdage. Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 Cirkulære om aftale om Opsparingsdage 2015 Cirkulære af 5.maj 2015 J.nr. 2015-1721-0011 2 Cirkulære om aftale om opsparingsdage Ved overenskomst- og aftaleforhandlingerne i 2015 har Finansministeriet og

Læs mere

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013

Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Vejledning om ophør af lockout mv. April 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Fortrædigelsesklausulen...2 1.2 Udbetaling af løn mv...3 1.3 Anciennitet...4 1.4 Ferie...5 1.5 Fleksjob...5

Læs mere

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde).

Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Cirkulære om organisationsaftale for Visse konsulenter / pædagogiske konsulenter ved professionshøjskoler (LC s forhandlingsområde). Foreløbig 2008 Cirkulære af 30. juni 2008 Perst. nr. 027-08 PKAT nr.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse FINANSMINISTERIET Cirkulære om Arbejdstidsregler mv. i forbindelse med kursusdeltagelse 2000 1 CIRKULÆRE OM ARBEJDSTIDSREGLER MV. I FORBINDELSE MED KURSUSDELTAGELSE Hermed følger aftale af 7. januar 2000

Læs mere

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste 1995 3.3.5 1995 Cirkulære om Organisationsaftale for Bygningskonstruktører (TL) i statens tjeneste

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Cirkulære om. Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet Cirkulære om Arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet 2002 1 Cirkulære om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for ansættelsesforholdet

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1997 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Social- og Sundhedsassistenter og Sygehjælpere 1 INDHOLD

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2005 Cirkulære af 14. maj 2007 Perst. nr. 052-07 PKAT nr. 115

Læs mere

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr.

Cirkulære om organisationsaftale for. Maskinmestre i land. Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr PKAT nr. 54 J.nr. Cirkulære om organisationsaftale for Maskinmestre i land 2005 Cirkulære af 30. juni 2006 Perst. nr. 041-06 PKAT nr. 54 J.nr. 04-333/10-2 Dataark PKAT med specifikation 054 Fællesoverenskomst Fællesoverenskomst

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

Cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse

Cirkulære om suspension mv. og ulovlig udeblivelse CIR nr 9852 af 05/12/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 15. juni 2019 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Personalestyrelsen, j.nr. 07-537-6 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde

Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde Cirkulære om Tillæg for aften- og natarbejde for ansatte inden for CO II s forhandlingsområde 2006 Cirkulære af 24. marts 2006 Perst. nr. 020-06 PKAT nr. J.nr. 06-513-17 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle

Læs mere

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning

Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning Cirkulære om organisationsaftale for Jordbrugsteknikere/jordbrugsteknologer i staten samt forsøgsteknikere ved Danmarks JordbrugsForskning 2002 Cirkulære af 6. maj 2004 Perst. nr. 034-04 PKAT nr. 115 J.nr.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6

Indholdsfortegnelse. Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til protokollatets enkelte bestemmelser...4 Ikrafttræden m.v...6 Cirkulære om Tillæg til adjunkter og lektorer m.v. omfattet af organisationsaftale for visse lærere ved centre for videregående uddannelse og andre institutioner for mellemlange videregående uddannelser

Læs mere

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler Overgangsordning Indefrysning Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler NY FERIELOV - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye

Læs mere

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013:

Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: Uddrag af resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og AC 2013: 16. Arbejdstid Lønnen efter denne overenskomst forudsætter fuldtidsbeskæftigelse svarende til gennemsnitlig 37 timer ugentlig.

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om aftale om. Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen FINANSMINISTERIET Cirkulære om aftale om Eksterne lektorer ved diplomingeniøruddannelsen og eksportingeniøruddannelsen 2001 1.3.4 1 CIRKULÆRE OM EKSTERNE LEKTORER VED DIPLOMINGENIØRUDDANNELSEN OG EKSPORTINGENIØRUDDANNELSEN

Læs mere

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen UDKAST 28. juni 2006 Cirkulære om ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for køkkenmedhjælpere overført fra kommuner i det tidligere FKKA-område, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser

Cirkulære om. Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser Cirkulære om Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser 2001 Indhold Cirkulære 3 Bilag Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser...4 1. Ophold med fuld forplejning...4 2. Boligopvarmning...5

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 0 FINANSMINISTERIET Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 1997 4.3.1 1997 Cirkulære om Organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten 4.3.1

Læs mere

Rammeaftale om seniorpolitik 2005

Rammeaftale om seniorpolitik 2005 Foreningen af Kommunale Chefer KC jnr. 43401.8 Rammeaftale om seniorpolitik 2005 KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune KTO Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Kapitel

Læs mere

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer

Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer Cirkulære om organisationsaftale for Ernærings- og husholdningsøkonomer samt aftale om nyt lønsystem for tjenestemandsansatte ernærings- og husholdningsøkonomer 2005 Cirkulære af 25. januar 2006 Perst.

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter FINANSMINISTERIET Cirkulære om løn- Regulativ om og ansættelsesvilkår for PHARE-eksperter 1999 INDHOLD Side CIRKULÆRE Generelle bemærkninger... 1 REGULATIV 1. Område... 3 2. Løn... 3 3. Tillæg... 3 4.

Læs mere

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner)

Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen. overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, samt Københavns og Frederiksberg kommuner) Cirkulære om Ansættelsesvilkår i forbindelse med kommunalreformen (særvilkår for sanitører overført fra kommuner i det tidligere FKKAområde, der hører under KL s forhandlingsområde samt Københavns og Frederiksberg

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers)

Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) Cirkulære om Regulativ om løn- og ansættelsesvilkår for eksperter udsendt på EU s twinning program (Resident Twinning Advisers) 2006 Cirkulære af 28. september 2006 Perst. nr. 050-06 PKAT nr. J.nr. 06-341-17

Læs mere

Cirkulære om. Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser

Cirkulære om. Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser Cirkulære om Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser 2002 Indhold Cirkulære 3 Bilag Aftale om fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser...4 1. Ophold med fuld forplejning...4 2. Boligopvarmning...5

Læs mere

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger.

Nedenfor beskrives rammerne for indgåelse af aftaler om særlige vilkår i forbindelse med individuelle aftaler om seniorordninger. SENIOR- OG FRATRÆDELSESORDNINGER. Rammer for indgåelse af senior- og fratrædelsesordninger. En seniorordning kan etableres, når universitetet vurderer, at det vil være muligt og hensigtsmæssigt. Herudover

Læs mere

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen

Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen Cirkulære om Ansættelsesvilkår fra 1. april 2008 for tjenestemænd, der er overgået til ansættelse i staten mv. i forbindelse med kommunalreformen 2006 Cirkulære af 12. oktober 2006 Perst. nr. 054-06 PKAT

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

Åremålsansættelse i staten i Grønland

Åremålsansættelse i staten i Grønland Cirkulære om Åremålsansættelse i staten i Grønland 2008 Cirkulære af 2. april 2009 Perst. nr. 027-09 J.nr. 07-233-4 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 1. Lovgrundlag... 5 2. Personkredsen...

Læs mere

Opslag Særlige feriedage, afregning

Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Opslag Særlige feriedage, afregning Overblik Introduktion I dette Opslag, kan du se hvordan du skal indrapportere til lønsystemet i forbindelse med afregning af særlige

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere