Ferieregler. Senest opdateret i april 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferieregler. Senest opdateret i april 2015"

Transkript

1 Ferieregler Senest opdateret i april 2015 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private Gymnasier og Studenterkurser.

2 Indholdsfortegnelse: Regelgrundlag... 2 Optjening af ferie og reglerne for særlige feriedage... 2 Feriens placering... 5 Særlig feriegodtgørelse... 6 Feriehindring og manglende afvikling af ferie... 6 Feriegodtgørelse ved fratræden efter forudgående sygdom... 9 Feriemæssig stilling ved afsked/fratræden... 9 Fradrag i ferielønnen Dødsfald

3 Denne vejledning udsendes af skoleforeningerne som en orientering om de mest almindelige ferieregler og er således ikke en udtømmende gennemgang af reglerne på ferieområdet. Kontakt skoleorganisationen for vejledning, såfremt der opstår særlige forhold, hvor orienteringen ikke dækker. Bemærk, at dette er en generel vejledning, som ikke kun er gældende for indeværende skoleår. Vejledningen opdateres ved væsentlige ændringer på ferieområdet. Hovedfokus er lagt på medarbejdere omfattet af Statens Ferieaftale, da der for disse ansatte erfaringsmæssigt opstår flest spørgsmål. 1. Regelgrundlag Finansministeriets cirkulære om ferieaftalen af 11. november 2005 samt ændring af 16. august Vær opmærksom på, at ferieaftalens kapitel 4 gælder for tjenestemænd og derfor ikke gælder for ansatte på frie grundskoler uanset om de har ret til tjenestemandspension. Ferieloven (Lovbekendtgørelse af 22. februar 2013) Ferievejledning af januar 2006 Bekendtgørelse om ferie af 15. december 2011 Læreroverenskomsten 2015/18 Overenskomsten mellem Skoleforeningerne ved Frie Grundskoler og BUPL 2015/18 Seniorbonus og seniorsamtaler, Finansministeriet og CFU Optjening af ferie og reglerne for særlige feriedage Retten til ferie Alle ansatte har uanset beskæftigelsesgrad ret til at holde 25 dages ferie i ferieåret, som løber fra den 1. maj til 30. april. Ferien optjenes med 2,08 dag for hver måneds beskæftigelse uanset beskæftigelsesgrad. Ved ansættelse i en del af en måned beregnes et forholdsmæssigt antal feriedage. For hver dags ansættelse optjenes ret til 0,07 dages betalt ferie. Har en lønmodtager ikke optjent ret til 25 dages ferie med feriegodtgørelse eller løn, har lønmodtageren ret til at få antallet af feriedage suppleret op til 25 dage, uden at der hertil er knyttet ret til feriegodtgørelse eller løn. Der optjenes ret til ferie med løn og særlige feriedage ved: Almindelig tjeneste Ferie med løn, herunder særlige feriedage Sygdom Graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov med løn Graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov uden løn (se bemærkning nedenfor) Tjenestefrihed uden løn (se bemærkning nedenfor) Tjenestefrihed med løn 2

4 Bemærkning: Under tjenestefrihedsperioder uden løn optjener den ansatte ret til ferie med løn i fraværsperioder, hvor der fortsat optjenes pension samt i de første seks måneder af tjenestefrihedsperioden, jf. ferieaftalens 4 stk. 1 og 2. Særlige feriedage I Statens Ferieaftale er der aftalt særlige feriedage. I kalenderåret begyndende pr. 1. januar optjenes 0,42 særlige feriedage pr. måned til afholdelse i det forestående ferieår, som løber fra 1. maj til 30. april året efter. Alle ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, der er ansat i et helt kalenderår, optjener 5 særlige feriedage. For deltidsansatte afvikles de særlige feriedage dog forholdsmæssigt. Afholdelse/afvikling af de særlige feriedage: Lærere og øvrigt personale: (NB: Der er fastsat nye regler på området med organisationsaftalen 2015/18) Dagene skal som udgangspunkt afholdes af medarbejderen (samlet, enkeltvis eller som brøkdele af dage). Skolen og medarbejderen kan også aftale, at dagene skal udbetales. Med organisationsaftalen 2015/18 for ledere, lærere og børnehaveklasseledere er reglerne om særlige feriedage ændret således, at særbestemmelsen om en forlods indregning af dagene i årsnormen (den løbende afvikling) ikke længere er gældende. Ifølge de nye regler er udgangspunktet, at de særlige feriedage skal holdes som almindelige feriedage. Dagene skal holdes i det ferieår, der følger optjeningsåret og kan ikke afholdes, hvis der foreligger en feriehindring (se nærmere herom under afsnit 5). Tidspunktet for afholdelsen af de særlige feriedage skal aftales mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Ledelsen kan dog ikke pålægge medarbejderen at holde særlige feriedage. Medarbejderens ønske om placeringen af særlige feriedage skal så vidt muligt imødekommes og ledelsen skal have særligt vægtige grunde til ikke at imødekomme medarbejderens ønske. Det er dog en forudsætning at afholdelsen er forenelig med arbejdet samt at placeringen af dagene samlet set ikke afviger væsentligt fra den måde hvorpå arbejdet normalt er tilrettelagt. Det betyder, at ledelsen kan kræve, at de særlige feriedage placeres på en sådan måde, at den samlede frihed dækker en repræsentativ blanding af kortere og længere arbejdsdage og at medarbejderen derved ikke systematisk kan placere sine særlige feriedage udelukkende på lange arbejdsdage. Der gælder ikke bestemte varslingsfrister for afholdelse af særlige feriedage, men medarbejderen skal så tidligt som muligt meddele ledelsen om, hvornår en særlig feriedag ønskes afholdt. Jo tidligere ønsket er givet, desto større er muligheden for at ønsket kan forenes med arbejdet. Afviklingen af særlige feriedage skal ske på baggrund af individuel aftale mellem ledelsen og den enkelte medarbejder. Skolen kan derfor ikke (i samarbejde med tillidsrepræsentanten) indgå en kollektiv aftale om 3

5 afviklingen eller placeringen af de særlige feriedage (herunder fx at afvikling skal ske i bestemte uger/perioder, hvor eleverne ikke er til stede eller at dagene skal godtgøres kontant i stedet for afholdelse). Er de særlige feriedage ikke afholdt eller planlagt senest den 1. januar, kan ledelsen planlægge dagene for medarbejderen. Det betyder, at ledelsen i det tilfælde kan varsle dagene afholdt efter de regler, der gælder for restferie (dvs. varsling med mindst 1 måned og til afholdelse i hele dage). Kontant udbetaling af de særlige feriedage kan finde sted, hvis medarbejderen og ledelsen ikke får planlagt dagene og at de er uafviklede ved ferieårets udløb. I alle andre tilfælde kræver udbetaling, at skolen og medarbejderen er enige om at dagene skal godtgøres kontant og hverken skolen eller medarbejderen kan således ensidigt bestemme at de særlige feriedage skal udbetales. Kontant udbetaling finder desuden sted ved medarbejderens fratræden, hvor de optjente særlige feriedage, som ikke er afholdt, udbetales til den ansattes lønkonto. Ved udbetaling udgør den kontante godtgørelse 2,5 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret (de løndele der indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden). Har den ansatte afholdt nogle af de særlige feriedage, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. Bemærk, at de særlige feriedage, som er optjent i 2013, afvikles i indeværende skoleår som planlagt (dvs. frem til 31. juli 2015). For så vidt angår de særlige feriedage, som er optjent i 2014, kan disse ikke indregnes, men allerede afvikles efter de nye regler i ferieåret der løber fra 1. maj 2015 til 30. april Ansættelse midt i optjeningsperiode En medarbejder bliver ansat midt i optjeningsperioden - den 1. juni Særlige feriedage optjent i 2014: 0,42 x 7 måneder = 2,94 dage. Den ferieberettigede løn udgør kr Medarbejderen afholder ingen særlige feriedage inden 1. maj (udløbet af ferieåret 2014/15). Godtgørelse for optjeningsåret 2014 udgør 2,5 % af kr = kr Medarbejderen afholder en særlig feriedag inden 1. maj Godtgørelsen nedsættes med 1/ 2,94 af kr = kr ,51 Det tilgodehavende godtgørelse for optjeningsåret 2013 er: ,51 = kr ,49 4

6 Fratræden midt i ferieåret En medarbejder ansættes den 1. juni 2013 og fratræder den 1. november 2015: I ferieåret 2015/16 er der afholdt 2 af de særlige feriedage, der er optjent i De særlige feriedage optjent i 2013 er afholdt i ferieåret 2014/15. Særlige feriedage optjent i 2014: Den ferieberettigede løn for optjeningsåret 2014 udgør kr Kontant godtgørelse for optjeningsåret 2014: 2,5% af kr kr Fradrag for to afholdte særlige feriedage: 2/5 af kr kr Tilgodehavende kontant godtgørelse for optjeningsåret 2013: kr kr kr Særlige feriedage optjent i 2015: Den ferieberettigede løn for optjeningsåret 2015 udgør kr Kontant godtgørelse for optjeningsåret 2015: 2,5% af kr = kr Ved fratræden skal medarbejderen således have udbetalt: Kontant godtgørelse for optjeningsåret 2014 kr kontant godtgørelse for optjeningsåret 2015 kr I alt kr Feriens placering Der gælder forskellige regler for feriens placering for hhv. skolens lærerpersonale og øvrigt personale. Lærere: For lærere gælder den særregel, at hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien i henhold til læreroverenskomsten for placeret med 5 hverdage fra og med d. 1. august ved skoleårets start, samt de 20 hverdage, der ligger umiddelbart forud for den 1. august ved skoleårets slutning. Princippet er altså, at ferien deles, så skoleåret starter med 1 uges ferie og afsluttes med 4 ugers ferie. 5

7 Øvrigt personale: De 3 ugers hovedferie skal varsles med mindst 3 måneder, mens restferie skal varsles med mindst 1 måned. 4. Særlig feriegodtgørelse I stedet for ferietillæg efter ferieloven har den ansatte efter ferieaftalen krav på særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1,5% af: Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret Arbejdsmarkedsbidrag (8% + 1%) med fradrag af Den ansattes egetbidrag til ATP Udbetalt særlig feriegodtgørelse Eventuel merarbejdsbetaling, der har udløst,5% alm. feriegodtgørelse Feriegodtgørelse af merarbejdsbetaling Pensionsbidrag til Lærernes Pension indgår ikke i beregningsgrundlaget. Til deltidsansatte, der i optjeningsåret har udført tjeneste ud over den faste arbejdstid, men inden for den normale 37 timers arbejdsuge, ydes for sådan tjeneste feriegodtgørelse med,5% jf. Ferieaftalens. 5. Feriehindring og manglende afvikling af ferie Overførsel af ferie eller kontant udbetaling Ved ferieårets udløb skal arbejdsgiver opgøre den enkelte medarbejders ferieregnskab. Har medarbejderen ikke afholdt sin ferie, kan den pågældende have krav på at få udbetalt feriepenge for de resterende dage i følgende situationer: Der har foreligget en feriehindring Beløbet stammer fra den 5. ferieuge Der er tale om uafviklede særlige feriedage Sygdom som feriehindring Sygdom opstået før feriens begyndelse Hvis en medarbejder er sygemeldt, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde sin ferie, men er berettiget til erstatningsferie på et senere tidspunkt. Sygdom anses for indtrådt før feriens 6

8 begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Syge- og raskmelding skal tilgå skolen som på arbejdsdage. Sygdom opstået under ferien Medarbejderen kan få ret til erstatningsferie, hvis medarbejderen i sin ferie bliver så syg, at han hvis han ikke havde haft ferie, men havde været på arbejde - ville have sygemeldt sig pga. uarbejdsdygtighed. Hvis en medarbejder har optjent fuld ferieret på 25 dage, har han højst ret til erstatningsferie på 4 uger (= 20 feriedage), idet ferie ud over 20 dage ikke er beskyttet af arbejdstidsdirektivet. Erstatningsferie for sygdom opstået under ferie kan opnås under forudsætning af, at: 1) Sygdommen er lægeligt dokumenteret (medarbejderen skal selv betale for dokumentationen) 2) Sygdommen er anmeldt til arbejdsgiver på 1. sygedag (gælder uanset om medarbejderen opholder sig i udlandet ved sygdommens indtræden) 3) De 5 første sygedage i ferien er for medarbejderens egen regning Hvis en medarbejder har flere ferieperioder med sygdom i et ferieår, da har han ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5 sygedage inden for samme ferieår. Hvis medarbejderen har opbrugt de 5 første sygedage under ferie pr. ferieår (som er for medarbejderens egen regning), så har han som udgangspunkt krav på erstatningsferie fra 1. sygedag, hvis han igen bliver syg under ferie i ferieåret. Eksempel: Meddeler medarbejderen ikke sygdommen på 1. dagen, men fx først på 3. dagen, har en medarbejder, der har optjent ret til 25 dages ferie, ikke ret til erstatningsferie før fra sygdommens 8. dag. Medarbejderen skal selv sørge for at sikre sig dokumentation for sygemeldingen, herunder hvornår sygemeldingen er sket. En medarbejder, der har optjent 25 feriedage, holder 15 dages ferie i juli Under ferien bliver medarbejderen syg i 2 dage, derefter bliver medarbejderen rask igen og vælger at fortsætte ferien. Medarbejderen har således ret til erstatningsferie efter yderligere 3 sygedage. I oktober 2014 skal medarbejderen holde 10 dages ferie, men medarbejderen er syg 5 dage i ferien. Forudsat at medarbejderen overholder de regler, der gælder for sygemelding, og forudsat, at medarbejderen fremlægger lægelig dokumentation, vil 2 af de 5 dage ligge i juli måned og de sidste 3 dage i ferien i oktober måned. Medarbejderen vil således få 2 dage af ferien i oktober måned erstattet. Der kan forekomme helt særlige omstændigheder, som gør, at medarbejderen ikke er i stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens 1. dag. Der kan fx være situationer, hvor medarbejderen kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller lignende, og derfor er ude af stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren. Her vil medarbejderen fortsat have ret til erstatningsferie fra sygdommens 6. dag. Ved tvivlsspørgsmål bør skolen kontakte sin skoleforening. 7

9 Medarbejderen kan hvis sygdom ophører under ferie vælge at afholde den resterende del af ferien eller vende tilbage til arbejdet, hvis det er muligt. Ferien kan ikke forlænges med den manglende ferieafholdelse uden aftale, idet en erstatningsferie skal varsles eller aftales efter de almindelige regler om varsling af ferie. Bemærk, at hvis en medarbejder bliver syg under afholdelse af ferie, så dækker Fordelingssekretariatet kun erstatningsferie, hvis den er godkendt af Helbredsnævnet. Dette betyder, at skolen skal have en lægeerklæring fra medarbejderen ved sygdom under afholdelse af ferie, hvis der ønskes vikardækning under afholdelsen af erstatningsferien. Orlov som feriehindring Der kan ikke afholdes ferie under graviditets-, barsels, eller forældreorlov. Ved graviditets-, barsels-, eller forældreorlov kan orloven suspenderes under ferien, og orloven forlænges tilsvarende. Ferien kan også udskydes til senere afholdelse. I de fleste tilfælde er det en god ide at indgå skriftlig aftale med den ansatte om ferieafholdelse og tilbagevenden inden orloven påbegyndes. Således kan orlov og tilgodehavende ferie passes sammen med eksempelvis skoleårets start. Herved undgås problemer med evt. forlængelse af orloven ind i det nye skoleår. Hvis ferien ikke har kunnet afvikles på grund af barsels- eller adoptionsorlov, kan skolen og den ansatte aftale, at ferien overføres til det følgende ferieår. Hvis der ikke indgås aftale herom, udbetales ferien kontant. Erstatningsferie som følge af barselsorlov berettiger til vikartilskud fra Fleksbarsel.dk. Feriehindring ferieoverførsel og udbetaling Tilgodehavende ferie, der ikke har kunnet afvikles som følge af feriehindring såsom aftjening af værnepligt, sygdom, barsel, adoptionsorlov mv., kan overføres til det følgende ferieår. Konstateres det ved ferieårets udløb, at en medarbejder på grund af en feriehindring ikke har afviklet hele eller dele af sin ferie, kan den pågældende og skolen indgå aftale om, at ferien overføres til et følgende ferieår. I modsat fald udbetales feriepengene kontant. Hvis en medarbejders feriehindring medfører, at vedkommende ikke kan afholde sin hovedferie (3 uger typisk sommerferie) inden ferieperiodens udløb d. 30. september i ferieåret, kan medarbejderen vælge at få udbetalt feriepenge for den ikke afholdte hovedferie allerede d. 30. september. Hvis medarbejderen ikke positivt har tilkendegivet, at ferien ønskes afholdt senere i ferieåret, skal ledelsen på eget initiativ udbetale feriepengene. Udbetaling af den 5. ferieuge Det muligt at udbetale feriepenge for den 5. ferieuge - altså ferie ud over de 20 dage - hvis dagene eller nogle af dagene ikke er holdt ved ferieårets udløb og ikke er aftalt overført til kommende ferieår. 8

10 Afhængigt af om det tilgodehavende beløb er over eller under kr , sker udbetalingen på følgende vilkår: Udgør beløbet for tilgodehavende dage ved ferieårets udløb kr eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal ansættelsesmyndigheden af egen drift udbetale beløbet til den ansatte inden 15. juni efter ferieårets udløb. Udgør beløbet mere end kr efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal ledelsen efter anmodning udbetale beløbet til medarbejderen. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og senest 30. september efter ferieårets udløb. Statens Ferieaftale giver mulighed for, at medarbejdere og ledelse kan aftale, at ferie ud over den 5. ferieuge overføres til det følgende ferieår. 6. Feriegodtgørelse ved fratræden efter forudgående sygdom Ansatte, der fratræder skolen efter forudgående sygdom, har ret til feriegodtgørelse for optjent ikkeafviklet ferie. Under sygdom optjenes der normal ferie og uanset sygefraværets længde op til en fratrædelse, skal der godtgøres ferie iht. reglerne. Dette gælder også for ansatte skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pensionsordninger. Statens Ferieaftale kapitel 4, der fastslår, at tjenestemænd efter 6 måneders forudgående sygefravær ikke skal have feriegodtgørelse for ferie optjent under sygeperioden ved fratræden, gælder ikke på de frie grundskolers område. Disse ansatte skal betragtes som overenskomstansatte i den henseende. Bemærk, at såfremt den ansatte efter sygdom fratræder og overgår til en pensionsordning, skal beløbet indsættes på vedkommendes lønkonto og ikke Feriekonto (se mere herom nedenfor under afsnit 7). 7. Feriemæssig stilling ved afsked/fratræden Ved fratræden indsættes på FerieKonto,5 % af den ferieberettigede løn for det tidsrum, hvor tilgodehavende ferie er optjent. Ferie, der er overført fra tidligere ferieår, men ikke afholdt, skal dog udbetales direkte til den fratrædende medarbejder. Feriegodtgørelse på,5 % beregnes af: Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret Medarbejderens egetbidrag til pensionsordninger Arbejdsmarkedsbidrag ATP-bidrag Løn under afholdelse af særlige feriedage Udbetalt godtgørelse for særlige feriedage, der er udbetalt før fratrædelsestidspunktet 9

11 OBS: I beregningsgrundlaget medtages ikke: Arbejdsgiverens pensionsbidrag Løn under ferie Udbetalt feriegodtgørelse (ikke at forveksle med godtgørelse for særlig feriedage) Feriepenge der er udbetalt uden at ferie er afviklet Udbetalt særlig feriegodtgørelse (dvs. såfremt den særlige feriegodtgørelse på 1,5% er udbetalt samlet ved ferieårets start, modregnes en forholdsmæssig andel svarende til antallet af ikkeafviklede feriedage) Kontant godtgørelse for særlige feriedage der udbetales i forbindelse med fratrædelsen For ansatte, med pension i Lærernes Pension, er egetbidraget feriepengeberettiget ved fratræden, jf. Ferielovens 26 stk. 1., hvorfor det skal indgå i beregningsgrundlaget. Overtid i optjeningsåret medfører ikke forhøjet ferieløn. Ved fratræden, hvor der indbetales,5 % i feriegodtgørelse, indgår overtidsbetalingen dog i beregningsgrundlaget. Feriemæssig stilling ved afsked fra arbejdsmarkedet Når en medarbejder, der har ret til ferie med løn, forlader arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller alder, skal feriegodtgørelse ikke indbetales til FerieKonto, men udbetales direkte til medarbejderen. Hvis medarbejderen går på efterløn og dermed har fri adgang til lønarbejde (mod fradrag i efterlønnen), anses vedkommende ikke for at have forladt arbejdsmarkedet. Derfor skal vedkommende ikke have udbetalt feriegodtgørelse med den sidste løn, men derimod have indbetalt beløbet til FerieKonto. For medarbejdere, der afskediges med 3 måneders opsigelsesvarsel eller kortere, kan arbejdsgiveren ikke uden lønmodtagerens samtykke pålægge denne at holde ferie i tidsrummet mellem en opsigelse og fratrædelsestidspunktet, medmindre der foreligger en feriehindring. 10

12 Feriegodtgørelse ved fratræden midt i ferieåret En medarbejder fratræder den 1. juni Skolen skal beregne feriegodtgørelsen og indsætte den på FerieKonto. Den ansatte har i optjeningsåret 2013 haft en indtægt på kr , og i 2014 en indtægt på kr For at få det korrekte beregningsgrundlag skal den løn, som vedkommende fik under ferien i år 2013 og særlig feriegodtgørelse udbetalt i år 20 fratrækkes: kr Årlig indtægt 2013 kr Løn under ferie afholdt i 2013 kr Særlig feriegodtgørelse udbetalt i 2013 kr Beregningsgrundlag 2013 Feriegodtgørelsen ved fratræden for optjeningsåret 2013 udgør,5 % af kr = kr ,25. For optjeningsåret 2014 skal der ligeledes indbetales feriegodtgørelse. Beregningsgrundlaget findes på samme måde som for optjeningsåret kr Årlig indtægt 2014 kr Særlig feriegodtgørelse udbetalt i 2014 kr Beregningsgrundlag 2014 Feriegodtgørelsen ved fratræden for optjeningsåret 2014 udgør,5 % af kr = kr Til Feriekonto indbetales kr ,25 + kr kr = kr. 40.0,25. Årsagen til, at den særlige feriegodtgørelse på kr. fratrækkes, er, at beløbet er udbetalt samlet ved ferieårets start. Da medarbejderen fratræder inden ferien er afholdt, skal beløbet modregnes. 8. Fradrag i ferielønnen Medarbejdere, der afholder ikke optjent ferie eller ferie optjent under beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver, skal pr. feriedag have fradrag i ferielønnen på 7,4/1924 af årslønnen. For deltidsansatte multipliceres med beskæftigelsesgraden. Årslønnen findes ved at gange den sidst udbetalte månedsløn med. Til beregning af fradrag kan følgende formel anvendes: 7, x årsløn måneder x antal måneder ansat x antal fridage = fradrag 11

13 eller: antal måneders fradrag x årsløn 52 x 5 = fradrag Ansat før ferieoptjeningsårets udløb En medarbejder tiltræder 1. august 2014 og ønsker at afholde 5 ugers ferie i forbindelse med skoleårets slut og start i Da den ansatte kun har været ansat i 5 måneder af optjeningsåret, har den ansatte kun optjent ret til ferie med løn i 5/-dele af perioden. For den resterende periode har medarbejderen optjent ret til ferie uden løn og skal således have fradrag i løn under afholdt ferie. Den ansatte får 1. juli 2015 udbetalt kr. i månedsløn, og fradraget kan beregnes således: 7, x kr x måneder x 7 = kr. 560 pr. dag x 25 dage = kr eller: 7 x kr x måneder 52 = kr pr. uge x 5 uger = kr Ansat efter ferieoptjeningsårets udløb En medarbejder tiltræder 1. januar 2014 og ønsker at afholde 5 ugers ferie i forbindelse med skoleårets slut og start i Den ansatte har således ikke optjent ret til ferie med løn og skal derfor fradrages 5 ugers løn. 1. juli 2015 får den ansatte udbetalt kr i månedsløn, hvilket giver følgende beregning: 7, x kr x måneder x = kr. 960 pr. dag x 25 dage = kr eller: x kr x måneder 52 = kr pr. uge x 5 uger = kr Bemærk, at fradraget overstiger en månedsløn, hvorfor det er nødvendigt at fradrage i to lønudbetalinger, fx ved at fradrage i juni- og julilønnen eller juli- og augustlønnen. Når der foretages fradrag i ferielønnen, skal der ligeledes forholdsmæssigt samme fradrag i pensionsindbetalingerne til Lærernes Pension. Samme formel som til beregning af fradrag i ferielønnen kan anvendes. Bemærk - i stedet for årsløn indsættes det årlige pensionsbidrag.

14 Skiftende beskæftigelsesgrader i optjeningsåret Ved skiftende beskæftigelsesgrader i optjeningsåret skal der beregnes en vægtet beskæftigelsesgrad for hele året. Medarbejdere, der har en anden beskæftigelsesgrad ved feriens afholdelse end i optjeningsåret, får løn under ferie med samme brøkdel som ved optjeningen. Optjening af ferie ved ansættelse midt i en måned En medarbejder ansættes i en tidsbegrænset stilling den 14. september 2014 til fratræden den 2. oktober Læreren har en månedsløn på kr Nedenfor fremgår, hvordan ferielønnen i juli måned 2015 beregnes, og hvordan tilgodehavende ferie for optjeningsåret 2015 beregnes ved fratræden. Fradraget i julilønnen beregnet som den del af 2014, hvor læreren ikke var ansat: 7, eller: x kr x måneder x = kr , x kr x måneder 52 x 5 = kr ,5 Således bliver julilønnen: kr ,5 = kr ,5 Når læreren fratræder den 2. oktober 2015, skal ferie optjent i 2015 indsættes på FerieKonto. Beløbet, der skal indsættes på FerieKonto, er,5% af den ferieberettigede løn og beregnes som beskrevet i ovenstående afsnit om ferie ved fratræden. Grundlaget for beregningen af den ansattes løn inklusive egetbidraget med fradrag af løn udbetalt under ferie samt udbetalt særlig feriegodtgørelse. Til FerieKonto skal der angives antal optjente feriedage. Skiftende beskæftigelsesgrad En lærer har været ansat hele året med en beskæftigelsesgrad på 82,53% i januar, februar, marts og en beskæftigelsesgrad på 94,28% i den resterende del af året. Den vægtede beskæftigelsesgrad for hele året beregnes således som: (3 x 82,53%)+(9 x 94,28%) = 91,34% Hvis beskæftigelsesgraden omvendt er større i optjeningsåret, end når ferien afholdes, ydes der den ansatte et tillæg til den løn, der udbetales i ferieperioden. Beregningen er som følger: 9 mdr. á 2,08 dage 18,72 dage 2 31 md. á 2,08 dage 0,13 dage Optjente feriedage i alt: 18,85 dage 13

15 9. Dødsfald Ved dødsfald udbetales al optjent feriegodtgørelse frem til dødsdagen til indehaveren af skifteretsattesten. Der optjenes ikke feriegodtgørelse af en eventuel efterindtægt. Feriegodtgørelse for ikke-afviklet ferie udgør,5 %, hvoraf der trækkes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag efter aftale med skattevæsenet. Kontakt skifteretten, hvis der opstår tvivl om, hvortil pengene skal udbetales. 14

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 5 Ferieregler 2009/10 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82

Cirkulære om. Ferieaftalen. Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Cirkulære om Ferieaftalen 2005 Cirkulære af 11. november 2005 Perst. nr. 053-05 PKAT nr. J.nr. 05-521-82 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...

Læs mere

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Ferieloven. Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer.

Hensynet til organisationens drift kan betyde, at DFH beslutter at lægge ferie på bestemte tidspunkter for enkelte afdelinger/kontorer. VEJLEDNING OM FERIE OG ANDRE FRIDAGE Her på siden kan du finde vejledninger til ferie og andre fridage gældende for Dansk Flygtningehjælp. Vejledningen er ikke udtømmende. Yderligere information kan du

Læs mere

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1

GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 GODE RÅD OM... ferie SIDE 1 indhold 3 Reglerne for ferie 3 Optjening 4 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 5 Ferie med feriegodtgørelse 5 Fradrag

Læs mere

Gode råd om... ferie

Gode råd om... ferie Gode råd om... ferie INDHOLD Reglerne for ferie 3 Optjening 3 Afholdelse af ferie 4 Ferie i en opsigelsesperiode 4 Betaling under ferien 5 Ferie med løn 6 Ferie med feriegodtgørelse 6 Fradrag ved ferieafholdelse

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN Til samtlige ministerier m.v. 1. Hermed følger aftale af 2. maj 1997 om ferie indgået mellem Finansministeriet og Statsansattes Kartel, Statstjenestemændenes Centralorganisation

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven!

Ferie. Gode råd om. Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Gode råd om Ferie Alle medarbejdere har ret til ferie. Som arbejdsgiver er det derfor vigtigt at kende reglerne i ferieloven! Udgivet af Dansk Handel & Service Ferie 2005 Gode råd om Ferie Reglerne for

Læs mere

Ferie Vejledning om optjening og afvikling

Ferie Vejledning om optjening og afvikling HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Ferie Vejledning om optjening og afvikling Regelgrundlag Ferieloven af 22. februar 2013 Finansministeriets og CFU s Ferieaftale

Læs mere

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning

juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning juni 2013 Efterskolernes Ferievejledning Denne puplikation er udarbejdet af Efterskoleforenings konsulent Jørgen Lycke i samarbejde med foreningens Juridisk/økonomisk enhed. (juni 2013) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.)

Cirkulære om. Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) Cirkulære om Ferieaftalen (Til samtlige ministerier mv.) 2002 1 CIRKULÆRE OM FERIEAFTALEN (Til samtlige ministerier) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået vedlagte aftale af 2. juli

Læs mere

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet

Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet HR-afdelingen Fredrik Bajers Vej 7F 9220 Aalborg Øst Tlf. 9940 9940 www.aau.dk Vejledning om overførsel af ferie ved Aalborg Universitet Regelgrundlag 6 og 7 i Finansministeriets og Centralorganisationernes

Læs mere

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage

Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Aftaler & Vilkår Danmark September 2012 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

De nye ferieregler og overgangen dertil

De nye ferieregler og overgangen dertil De nye ferieregler og overgangen dertil En vejledning om farmakonomer og farmakonomelevers ferie på privat apotek (august 2019) 1 Indhold 1. Baggrunden for den nye ferielov... 4 1.1 De væsentligste ændringer

Læs mere

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: ,

Ferierettigheder. FOA Nordsjælland, Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød tlf.: , Ferierettigheder Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. For privatansatte gælder de samme principper, selvom reglerne kan være

Læs mere

5.4 Varsling og afholdelse af ferie

5.4 Varsling og afholdelse af ferie HR Jura Forlaget Andersen 5.4 Varsling og afholdelse af ferie Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel som handler om reglerne for afholdelse af ferie

Læs mere

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11 Ý µ«:» ±³ Ú»» º»² îððë Ý µ«:» º ïïò ²±ª»³¾» îððë ÐÕßÌ ² ò Öò² ò ðëóëîïóèî л ò ² ò ðëíóðë ²¼ ± ¼ º±»¹²»» Ý µ«:» Generelle bemærkninger...3 Bemærkninger til aftalens enkelte bestemmelser...5 Ikrafttrædelse...11

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE

FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE FOA NORDSJÆLLAND FERIERITTIGHEDER - KOMMUNALT OG REGIONALT ANSATTE 2 Ferierettigheder Her kan du læse om de vigtigste regler for afholdelse af ferie for ansatte i kommuner og regioner. Du skal dog selv

Læs mere

Bekendtgørelse om ferie

Bekendtgørelse om ferie Bekendtgørelse om ferie I medfør af 11, 22, 33, stk. 3-6, 34 c, 41, 42, stk. 2, 43, stk. 3, og 47, stk. 4, i lov om ferie, jf. lovbekendtgørelse nr. 202 af 22. februar 2013 fastsættes: Kapitel 1 Definitioner

Læs mere

Familieplejeres ferieretlige stilling

Familieplejeres ferieretlige stilling FAMILIEPLEJERES FERIERETLIGE STILLING Familieplejeres ferieretlige stilling Den 27. september 2005 1. Retsgrundlaget I de senere år har familieplejeres ferieretlige stilling været genstand for megen diskussion

Læs mere

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april.

Afholdelse af ferie Alle medarbejdere har som nævnt ret til at holde 5 ugers ferie pr. ferieår fra den 1. maj til den 30. april. Ferieloven Alle medarbejdere har ret til 5 ugers ferie pr. ferieår. Et ferieår løber fra den 1. maj til den 30. april året efter. Medarbejderen har dog ikke nødvendigvis ret til betalt ferie. Det skal

Læs mere

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 6

1. Lovgrundlag:... 3. 2. Optjening af ferie og særlige feriedage... 3. 3. Feriens placering... 6 Ferieregler 2011/ Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private

Læs mere

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023

05.12 O.02 13/2003 Side 1. Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Administrativ Information Den 13. marts 2003 Info nr. 2023 Side 1 Overførsel af ferie Generelt om overførsel af ferie Ferieaftalens 5 giver mulighed for, at arbejdsgiveren og månedslønnede ansatte kan

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage

Post Danmark A/S Personale December 2010. Vejledning om. håndtering af ferie og særlige feriedage Post Danmark A/S Personale December 2010 Vejledning om håndtering af ferie og særlige feriedage Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning... 4 1.2. Regelsæt... 4 2. Kort om ferieloven,

Læs mere

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler

Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler Cirkulære om Aftale om ferieregler for ledere, lærere og børnehaveklasseledere ved de frie grundskoler 1994 1 CIRKULÆRE OM AFTALE OM FERIEREGLER FOR LEDERE, LÆRERE OG BØRNE- HAVEKLASSELEDERE VED DE FRIE

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage

FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage FERIEVEJLEDNING for friskoler Vejledning i korrekt udregning af løn under ferie/særlige feriedage samt afregning af ferie/særlige feriedage Friskolernes Hus 2019 Indhold Indholdsfortegnelse Indhold...

Læs mere

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold

FAQ Ferielov. A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold FAQ Ferielov 1. Overgangen til den nye ferielov A. Overgangsordningens betydning for afholdelse af ferie, når du er i løbende ansættelsesforhold 1.1 Kommer der nogen ændringer i ferieåret 2019 2020? Den

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR juni 2013 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000

Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen 1 Februar 2000 Hold da helt ferie Direktoratet for Arbejdsløshedsforsikringen Februar 1 2000 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse:

VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV. Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet. Indholdsfortegnelse: VEJLEDNING OM OVERGANGEN TIL NY FERIELOV Vejledning om overgang til ny ferielov - privatområdet Indholdsfortegnelse: 1. Introduktion til optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgang til

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019

Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov. Marts 2019 Optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med overgangen til den nye ferielov Marts 2019 Indhold 1. Optjening og afholdelse af ferie ved overgangen til den nye ferielov 4 2. Hvad indebærer den nye

Læs mere

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund

Kort om ferieloven. Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Kort om ferieloven Teknisk Landsforbund Senest redigeret den 21. juni 2012 af advokat Byrial Bjørst Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte som en vejledning, og kan ikke træde i stedet for

Læs mere

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie

CIRKULÆRE: 005 Overførsel af ferie Cirkulære: Cirkulære nr. 005 Udgivet første gang 04-02-2003 Kontrolleret 01-08-2014 Kontrolleres senest 01-08-2015 Evt. bilag el. henvisninger: Bilag A og B Indsættes: I Servicemappen under pkt. 8.2 Indhold

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT

(herefter kaldet virksomheden) (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer) (herefter kaldet medarbejderen) ANSÆTTELSESKONTRAKT Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE

VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE VEJLEDNING OM OMSORGSDAGE INDHOLD HVEM ER OMFATTET AF BESTEMMELSERNE... 3 A. Generelt... 3 B. Hvilke medarbejdere har ret til omsorgsdage... 3 ERHVERVELSE AF RET TIL OMSORGSDAGE... 4 A. Medarbejdere, der

Læs mere

Vejledning om lockout mv. Februar 2013

Vejledning om lockout mv. Februar 2013 Februar 2013 Indhold Indhold 1 Vejledning om lockout mv. 2 1.1 Hvem er omfattet af lockouten?...2 1.2 Konsekvenser for ansættelsesforholdet...3 1.3 Udbetaling af løn, pensionsbidrag mv....3 1.4 Sygefravær...4

Læs mere

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler

NY FERIELOV. - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder. Overgangsordning. Indefrysning. Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler Overgangsordning Indefrysning Lønmodtagernes fond for tilgodehavende Feriemidler NY FERIELOV - Guide til Kooperationens medlemsvirksomheder 1. september 2020 træder en ny ferielov i kraft. Med den nye

Læs mere

Hold da helt ferie. - i ferieåret

Hold da helt ferie. - i ferieåret Hold da helt ferie - i ferieåret 2003 2004 Arbejdsdirektoratet September 2003 Alle lønmodtagere har ret til ferie og feriepenge Alle lønmodtagere i Danmark optjener ret til ferie og feriepenge. Hvor meget

Læs mere

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet

Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Håndtering af den nye ferielovs overgangsordning for undervisere på gymnasieområdet Den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Med loven er vedtaget en overgangsordning, som skal gøre overgangen

Læs mere

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE

AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Side 1 AFSKRIFT CIRKULÆRE OM SÆRLIGE FERIEFRIDAGE Til samtlige ministerier m.v. 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 20. september 1999 indgået aftale om særlige feriefridage, der er

Læs mere

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard

Ny ferielov. ved advokat Cecilia Ricard Ny ferielov ved advokat Cecilia Ricard Tak til EU EU arbejdstidsdirektiv Åbningsskrivelse fra EU kommissionen Udvalg med arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer samt Børge Dahl som formand. Opgaven:

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2016 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Oversigt over de forskellige personalegruppers ferieregler 4 Optjening af ferie 5 Afvikling af ferie 5 Feriepenge

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV

OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV OPLÆG OM DEN NYE FERIELOV HJULMANDKAPTAIN/ERHVERV NORDDANMARK DEN 20. MAJ 2019 2 DAGSORDEN Kort om den eksisterende ferielov Præsentation af de væsentligste elementer i den nye ferielov Overgangsordning

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11.

Ny ferielov. Forskudt ferie Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1. Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. Ny ferielov Ferieoplæg for Uddannelsesforbundet d. 11. april 2019 Peter Salling Petersen, chefkonsulent, Djøf Forskudt ferie 2 Chefkonsulent Peter Salling Petersen 1 Samtidighedsferie - Overblik 3 Grundlæggende

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for medarbejdere ansat med kost og logi eller kost alene Dansk Landbrug 1 Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere ansat med kost og logi eller kost

Læs mere

Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie

Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie Ferie, ferie, ferie Ny ferielov 2018 2 Nuværende regler Optjeningsprincippet forskudt ferie Hvorfor skal vi have en ny ferielov/aftale? Arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF af 4. november 2003) Art. 7: 1.

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN

Side 1 YNGRE LÆGER REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER 33.06.4 Side 1 VEJLEDNING om vilkår under sygdom, graviditet og barsel mv. for læger, der er fratrådt en ansættelse som reservelæge, 1. reservelæge, praksisreservelæge

Læs mere

VEJLEDNING vedr. ny ferielov

VEJLEDNING vedr. ny ferielov VEJLEDNING vedr. ny ferielov Friskolernes Hus 2019 Indledning Folketinget har vedtaget en ny ferielov, som træder i kraft den 1. september 2020. Loven medfører ændringer i grundprincipperne for optjening

Læs mere

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal

Dig som medarbejder. Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Dig som medarbejder Uddrag fra ATPs Medarbejderportal Feriefridage Fastansatte medarbejdere (inkl. elever) har hvert kalenderår ret til 5 feriefridage. Disse dage placeres under hensyntagen til arbejdets

Læs mere

Vejledning om FerieKonto

Vejledning om FerieKonto Vejledning om FerieKonto I bekendtgørelse nr. 1280 af 15. december 2011 er der fastsat nærmere regler om FerieKonto. I denne vejledning er nogle af bekendtgørelsens regler uddybet med nærmere retningslinjer.

Læs mere

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020

KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 KONSULENTERNE GUIDER ONLINE: Ny ferielov fra d. 1. september 2020 Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus 1. Ny ferielov 1. september 2020 1. Ny ferielov fra d. 1. september 2020 - denne video 2. Overgangsordningen

Læs mere

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge

5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge HR Jura Forlaget Andersen 5.2 Optjening af ferie og beregning af feriepenge Af Advokat Sofie Høeg Madsen, MAQS Law Firm shm@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående optjening af ferie - har følgende

Læs mere

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13

God læselyst. Sekretariatet for Danmarks Private Skoler grundskoler og gymnasier 2/13 1/13 Den 25. januar 2018 blev en ny ferielov vedtaget. Den træder endeligt i kraft den 1. september 2020. For at sikre overgangen fra den gældende ferielov med forskudt ferie til den nye ferielov med samtidighedsferie

Læs mere

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden)

(indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (indsæt cvr-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (Navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer) (herefter

Læs mere

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato

Ansættelseskontrakt. mellem. 1. Tiltrædelsesdato Ansættelseskontrakt mellem Adresse: Telefon/E-mail: CVR-nummer: (herefter kaldet virksomheden) og Adresse: CPR-nummer: (herefter kaldet medarbejderen) indgås følgende ansættelsesaftale: 1. Tiltrædelsesdato

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i regioner

Aftale om ferie for personale ansat i regioner REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Aftale om ferie for personale ansat i regioner 2018 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER... 5 1. AFTALENS OMRÅDE...

Læs mere

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage.

Medarbejdere, der er på barselsorlov, optjener anciennitet, mens de er på barsel. Det betyder, at de har tilsvarende krav på feriefridage. Feriefridage 1. Feriefridage i overenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F. I Hotel- og Restaurantoverenskomsterne er feriefridage reguleret i 5, stk. 12. I Konceptoverenskomsten er feriefridage reguleret

Læs mere

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg

Overenskomst. for. anlægsledere. ved. Københavns Idrætsanlæg Overenskomst for anlægsledere ved Københavns Idrætsanlæg 2003-2005 1 Indholdsfortegnelse 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2. ANSÆTTELSESBREV... 3 3. ARBEJDSTID...3 4. LØN.... 3 5. UDGÅET... 4 6. TELEFONGODTGØRELSE...

Læs mere

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET

OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET OPSAGT OG HVAD SÅ? EN VEJLEDNING PÅ TEGNESTUEOMRÅDET Indhold Indledning Opsigelsesvarsel Er opsigelsen saglig? Ferie Feriefridage Afspadsering Overarbejde Efteruddannelsesmidler Fratrædelsesgodtgørelse

Læs mere

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE

ANSÆTTELSESKONTRAKT - TIDSBEGRÆNSET ANSÆTTELSE Mellem undertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by & postnummer (indsæt CVR-nummer) (herefter kaldet virksomheden) og medundertegnede (indsæt navn) (indsæt adresse) (indsæt by og postnummer)

Læs mere

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen

Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen Ferie og arbejdstid v/ Jacob Sand og Ditte Grundtvig Larsen 00. Program Program Ferie Ferieloven kort Ferie og fratræden Ferie og sygdom Arbejdstid Tilrettelæggelse af arbejdet arbejdsgivers ledelsesret

Læs mere

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug

Ansættelseskontrakt. for deltidsansatte i landbruget. Dansk Landbrug Ansættelseskontrakt for deltidsansatte i landbruget Dansk Landbrug Nærværende kontrakt er udarbejdet til brug ved ansættelse af medarbejdere i landbruget, der ikke er ansat på fuld tid, eller ansatte der

Læs mere

Introduktion til nye ferieregler. Ny ferieaftale OK-18

Introduktion til nye ferieregler. Ny ferieaftale OK-18 Introduktion til nye ferieregler Ny ferieaftale OK-18 Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Kilde: Ferielovsudvalget Eksempel: optjening og afholdelse af ferie i overgangsperioden

Læs mere

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så?

NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? NYANSAT I FOLKESKOLEN - og hvad så? Indhold Månedslønnet ansættelse...2 Løn...2 Pension...2 Ansættelsesbrev...3 Arbejdstid...3 Ferie...3 Sygdom...4 Ansat på nedsat tid...4 Timelønnet ansættelse...4 Løn...4

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020

Guide til ny ferielov. fra 1. september 2020 Guide til ny ferielov fra 1. september 2020 Nuværende ferielov Der optjenes 25 feriedage År År År År 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. 1. jan. > 1. maj 1. maj 1. maj > Ferien kan afholdes fra 1. maj året

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 11 I denne emnebeskrivelse kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne emnebeskrivelse gælder

Læs mere

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen

Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Ferie- og barselsregler ny lovgivning, regler m.m. Chefkonsulent Peter Salling Petersen Program Optjening af ferie under sygdom og barsel Sygdom som feriehindring Mulighed for at holde ferie trods sygdom

Læs mere

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem

FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER. Indgået mellem FERIEREGULATIV AF 22. JANUAR 2002 MED SENERE ÆNDRINGER 2010 2012 Indgået mellem og 3F 2010 2012 Ferieregulativ af 22. januar 2002 - med senere ændringer mellem og 3F nr. 794662 Idet bekendtgørelse af lov

Læs mere

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer

Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer Velkommen til kursus for regnskabsførere og folkevalgte kasserer 2014 Dagsorden Opgave- og ansvarsfordeling mellem menighedsrådskasserer, regnskabsfører og FLØS Overenskomster og individuelle aftaler,

Læs mere

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV.

JANUAR Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. JANUAR 2019 Ny ferielov i 2020 OVERGANGSREGLER MV. 1. Fra forskudt ferie til samtidighedsferie Folketinget har i januar 2018 vedtaget en ny ferielov. Den nye lov ændrer det nuværende princip om den tidsmæssigt

Læs mere

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge)

Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) Side 1 Vejledning til ændring af ferieaftalen (uhævede feriepenge) 1. Indledning Med virkning for optjeningsåret 2002, dvs. ferieåret 2003/2004, er Ferieloven ændret. Den kommunale ferieaftale er ligeledes

Læs mere

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage.

I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Særlige feriedage Side 1 af 6 I denne emnebeskrivelse kan du læse om anvisning og beregning af særlige feriedage. Regelsættet der ligger til grund for afregning af særlige feriedage er: Cirkulære om Ferieaftalen

Læs mere

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015

Aftale om ferie. pr. 1. april 2015 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Forhandlingsfællesskabet Aftale om ferie pr. 1. april 2015 med Forhandlingsfællesskabet s kommentarer - 2 - - 3 - INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 5 Aftale om ferie for

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET Aftale om ferie for personale ansat i regioner **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning

Finansministeriet Personalestyrelsen. Centralorganisationernes Fællesudvalg. Ferievejledning Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg Ferievejledning Juni 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg FERIEVEJLEDNING Juni 2003

Læs mere

Feriepenge indrapportering og beregning

Feriepenge indrapportering og beregning Feriepenge indrapportering og beregning Side 1 af 12 I denne vejledning kan du læse om, hvordan du indrapporterer og hvordan du kan beregne feriepenge manuelt. BEMÆRK: Denne vejledning gælder kun for medarbejdere,

Læs mere

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013

Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Bidrag til nyt fra HRO til HSU-mødet den 17. april 2013 Implementering af samtidighedsferie på KU Efter ønske fra blandt andre KU blev der ved den seneste ændring af ferieloven indført mulighed for, at

Læs mere

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser

Bliv klar til ny ferielov 1. september Regnskabsmæssige konsekvenser Bliv klar til ny ferielov 1. september 2020 Regnskabsmæssige konsekvenser Agenda Ny ferielov fra 1. september 2020 Indhold de næste 45 minutter Metoder til opgørelse af feriepengeforpligtelser i årsrapporten

Læs mere

Nye ferieregler - 1. september 2020

Nye ferieregler - 1. september 2020 Nye ferieregler - 1. september 2020 4 skarpe Retten til ferie bliver der ikke lavet om på Ingen får færre feriedage end de havde før Reglerne om 6. ferieuge/feriefridage fortsætter stort set uændret Fortsat

Læs mere

Stiftet og Landsforeningen

Stiftet og Landsforeningen PROGRAM Rollefordeling mellem stift og Landsforening Årshjul for kontaktpersoner Ferieregler Kurser Gennemgang af opgaver og ressourcer Hvad har I brugt personalekonsulenten til? Stiftet og Landsforeningen

Læs mere

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland

Ferie for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Ferie for statens tjenestemænd i Grønland 2007 Cirkulære af 29. november 2007 Perst. nr. 096-07 J.nr. 07-233-4 2 Cirkulære om ferie for statens tjenestemænd i Grønland (Til samtlige ministerier

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner O.15 xx/2015 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

Den nye ferielov blev vedtaget den 25. januar 2018 og træder i kraft den 1. september 2020.

Den nye ferielov blev vedtaget den 25. januar 2018 og træder i kraft den 1. september 2020. Notat Den nye ferielov Den nye ferielov blev vedtaget den 25. januar 2018 og træder i kraft den 1. september 2020. 25. juni 2019 Arbejdet med den nye ferielov startede i august 2015, hvor regeringen nedsatte

Læs mere