Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ferieregler. Senest opdateret 29. april 2013"

Transkript

1 Ferieregler Senest opdateret 29. april 2013 Udarbejdet af sekretariatssamarbejdet mellem Danmarks Privatskoleforening, Lilleskolerne, Foreningen af Kristne Friskoler, Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Private Gymnasier og Studenterkurser.

2 1. Lovgrundlag: Optjening af ferie og særlige feriedage Feriens placering Særlig feriegodtgørelse Feriehindring og manglende afvikling af ferie Feriegodtgørelse ved fratræden efter forudgående sygdom Feriemæssig stilling ved afsked/fratræden Fradrag i ferielønnen Dødsfald

3 Ferieregler 2013/14 udsendes af skoleforeningerne som en orientering om de mest almindelige ferieregler. Kontakt skoleorganisationen for vejledning, såfremt der opstår specielle forhold, hvor orienteringen ikke dækker. Nærværende orientering gælder for ferie optjent i kalenderåret 2012 (1. januar til 31. december), til afholdelse i ferieåret der løber fra 1. maj 2013 til 30. april Hovedvægten er lagt på ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk personale ansat i henhold til overenskomst mellem BUPL og FGF, da der for disse ansatte erfaringsmæssigt opstår flest spørgsmål. Skolens øvrige personale er omfattet af ferielovens bestemmelser og eventuelle indgåede statens aftaler. Personale under 3F overenskomsterne følger den samme statslige ferieaftale som lærerne. 1. Lovgrundlag: Finansministeriets cirkulære om ferieaftalen af 11. november 2005 samt ændring af 16/ Vær opmærksom på, at ferieaftalens kapital 4 gælder for tjenestemænd og derfor ikke gælder for ansatte på frie grundskoler uanset om de har ret til tjenestemandspension. Ferieloven Bekendtgørelse af Ferielov af 28. maj Ferievejledning af januar Bekendtgørelse om ferie af 14. december Organisationsaftalen /Læreroverenskomsten 2011/13. Overenskomsten mellem FGF BUPL 2011/ Optjening af ferie og særlige feriedage Retten til ferie Alle ansatte har uanset beskæftigelsesgrad ret til at holde 25 dages ferie i ferieåret 1. maj 2013 til 30. april Ferien optjenes med 2,08 dag for hver måneds beskæftigelse i år 2012 uanset beskæftigelsesgrad. Ved ansættelse i en del af en måned beregnes et forholdsmæssigt antal feriedage. For hver dags ansættelse optjenes ret til 0,07 dages betalt ferie. Har en lønmodtager ikke optjent ret til 25 dages ferie med feriegodtgørelse eller løn, har lønmodtageren ret til at få antallet af feriedage suppleret op til 25 dage, uden at der hertil er knyttet ret til feriegodtgørelse eller løn. Der optjenes ret til ferie med løn og særlige feriedage ved: Almindelig tjeneste. Ferie med løn, herunder særlige feriedage. Sygdom. Graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov med løn. Graviditets-, barsels-, forældre- og adoptionsorlov uden løn. (Se bemærkning). Tjenestefrihed uden løn. (Se bemærkning). Tjenestefrihed med løn. Bemærkning: Under tjenestefrihedsperioder uden løn optjener den ansatte ret til ferie med løn i fraværsperioder hvor der fortsat optjenes pension samt i de første seks måneder af tjenestefrihedsperioden, jf. ferieaftalens 4 stk. 1 og 2. Særlige feriedage I organisationsaftalen for ledere, lærere og børnehaveklasseledere 2011/13, i overenskomst for pædagogisk personale ved frie grundskoler 2011/13 og i overenskomst med 3F 2011/13 er der aftalt særlige feriedage. I kalenderåret begyndende pr. 1. januar 2012 optjenes 0,42 særlige feriedage pr. måned til afholdelse i 3

4 ferieåret 2013, hvilket for lærerpersonalet vil sige skoleåret 2013/2014. Alle ansatte, uanset beskæftigelsesgrad, der er ansat i hele 2012 optjener 5 særlige feriedage. For deltidsansatte indregnes/afvikles de særlige feriedage dog forholdsmæssigt. Afholdelse/afvikling af de særlige feriedage: Lærere: o Dagene skal som udgangspunkt indlægges i arbejdstiden og indregnes i skoletiden med 5,4 time for hver særlig feriedag. Øvrigt personale: o For øvrigt personale, der optjener særlige feriedage, sker indregning med 7,4 timer pr. særlig feriedag. Dagene, der ikke er indregnet i arbejdstiden, kan efter aftale afholdes som enkelte dage eller halve dage i løbet af året. Dagene, der ikke indgår i arbejdstiden, kan efter aftale godtgøres kontant. Dagene kan efter aftale overføres til afvikling i et senere ferieår. Såvel medarbejderen som ledelsen kan kræve, at dagene holdes i ferieåret. Er dagene ikke afholdt og tidspunktet for afholdelsen ikke fastlagt senest den 1. januar, kan ledelsen varsle dagene afholdt efter reglerne gældende for restferie, dvs. med 1 måneds varsel. Ved fratræden udbetales de optjente særlige feriedage, som ikke er afholdt. Udbetaling skal ske til den ansattes lønkonto. Ved udbetaling udgør den kontante godtgørelse 2,5 % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret (de løndele der indgår i beregningsgrundlaget for feriegodtgørelse i forbindelse med fratræden). Har den ansatte afholdt nogle af de særlige feriedage, nedsættes godtgørelsen forholdsmæssigt. Ansættelse midt i optjeningsperiode En medarbejder bliver ansat midt i optjeningsperioden - den 1. juni Særlige feriedage optjent i 2012: 0,42 x 7 måneder = 2,94 dage. Den ferieberettigede løn udgør kr Medarbejderen (en lærer vil normalt have disse dage indregnet i arbejdstiden og der vil ikke være noget til udbetaling) afholder ingen særlige feriedage inden 1. maj (udløbet af ferieåret 2012/13). Godtgørelse for optjeningsåret 2012 udgør 2,5 % af kr = kr Medarbejderen afholder en særlig feriedag inden 1. maj Godtgørelsen nedsættes med 1/ 2,94 af kr = kr ,51 Det tilgodehavende godtgørelse for optjeningsåret 2012 er: ,51 = kr ,49 4

5 Fratrædelse midt i ferieåret En medarbejder ansættes den 1. juni 2010 og fratræder den 1. november 2012: I ferieåret 2012/13 er der afholdt 2 af de 5 særlige feriedage, der er optjent i De særlige feriedage optjent i 2010 er afholdt i ferieåret 2011/12. Særlige feriedage optjent i Den ferieberettigede løn for optjeningsåret 2011 udgør kr Kontant godtgørelse for optjeningsåret 2012: 2½ % af kr Kr Fradrag for 2 afholdte særlige feriedage: 2/5 af kr Kr Tilgodehavende kontant godtgørelse for optjeningsåret 2011: kr kr Kr Særlige feriedage optjent i 2012: Den ferieberettigede løn for optjeningsåret 2012 udgør kr Kontant godtgørelse for optjeningsåret 2012: 2½ % af kr = kr Ved fratræden skal medarbejderen have udbetalt: Kontant godtgørelse for optjeningsåret 2011 Kr kontant godtgørelse for optjeningsåret 2012 Kr I alt Kr Feriens placering Hvis ikke skolen inden udgangen af marts måned har fastsat andet, anses ferien i henhold til læreroverenskomsten for placeret med 5 hverdage fra og med d. 1. august ved skoleårets start, samt de 20 hverdage, der ligger umiddelbart forud for den 1. august ved skoleårets slutning. I 2013 er ferien placeret startende fra d. 4. juli til og med d. 7. august begge dage incl. 4. Særlig feriegodtgørelse I stedet for ferietillæg efter ferieloven har den ansatte efter ferieaftalen krav på særlig feriegodtgørelse, der beregnes som 1½% af: Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret Arbejdsmarkedsbidrag (8% + 1%) Den ansattes egetbidrag til ATP med fradrag af Udbetalt særlig feriegodtgørelse Eventuel merarbejdsbetaling, der har udløst 12½% alm. feriegodtgørelse 5

6 Feriegodtgørelse af merarbejdsbetaling Pensionsbidrag til Lærernes Pension indgår ikke i beregningsgrundlaget. Til deltidsansatte, der i optjeningsåret har udført tjeneste ud over den faste arbejdstid, men inden for den normale 27 timers arbejdsuge, ydes for sådan tjeneste feriegodtgørelse med 12½% jf. Ferieaftalens 12. Hvis den særlige feriegodtgørelse på 1½% er udbetalt samlet ved ferieårets start, modregnes en forholdsmæssig andel svarende til antallet af ikke-afviklede feriedage. 5. Feriehindring og manglende afvikling af ferie Overførsel af ferie eller kontant udbetaling Ved ferieårets udløb skal arbejdsgiver opgøre den enkelte medarbejders ferieregnskab. Har medarbejderen ikke afholdt sin ferie, kan den pågældende have krav på at få udbetalt feriepenge for de resterende dage i følgende situationer: Der har foreligget en feriehindring Beløbet stammer fra d. 5 ferieuge Sygdom som feriehindring - Erstatningsferie Hvis en medarbejder er sygemeldt, når ferien begynder, har medarbejderen ikke pligt til at begynde sin ferie (=erstatningsferie). Sygdom anses for indtrådt før feriens begyndelse, hvis medarbejderen er syg ved arbejdstids begyndelse den første feriedag. Syge- og raskmelding skal tilgå skolen som på arbejdsdage. Reglerne for erstatningsferie er pr. 1/5-12 ændret således at medarbejderen herudover kan få ret til erstatningsferie, hvis medarbejderen i sin ferie bliver så syg, at han hvis han ikke havde haft ferie, men havde været på arbejde - ville have sygemeldt sig pga uarbejdsdygtighed. Det betyder, at skolen skal fastlægge en procedure for, hvordan der kan indgives sygemeldinger i en ferieperiode. Hvis en medarbejder har optjent fuld ferieret på 25 dage så har han max ret til erstatningsferie på 4 uger (= 20 feriedage), idet ferie ud over 20 dage ikke er beskyttet af arbejdstidsdirektivet. Hvis der er optjent mindre end 25 feriedage så beregnes de dage, som medarbejderen ikke får erstatningsferie for forholdsmæssigt i forhold til optjente feriedage. Erstatningsferie under sygdom kan opnås under forudsætning af, at 1) Sygdommen er lægeligt dokumenteret (medarbejder skal selv betale for dokumentationen) 2) Sygdommen er anmeldt til arbejdsgiver på 1. sygedag skal også ske hvis medarbejderen er i udlandet 3) De 5 første sygedage i ferie i ferieåret er for medarbejderens egen regning Hvis en medarbejder har flere ferieperioder med sygdom i et ferieår så har han ret til erstatningsferie for sygdom under ferie efter 5 sygedage inden for samme ferieår. Hvis en medarbejder har opbrugt de 5 første sygedage under ferie pr. ferieår (som jo er for medarbejderens egen regning), så har han som udgangspunkt krav på erstatningsferie fra 1. sygedag, hvis han igen bliver syg under ferie i ferieåret. 6

7 Eksempel: Meddeler lønmodtageren ikke sygdommen på 1. dagen, men fx først på 3. dagen, har en lønmodtager, der har optjent ret til 25 dages ferie ikke ret til erstatningsferie før fra sygdommens 8. dag. Hvis virksomheden holder kollektivt ferielukket, skal lønmodtageren sørge for at sikre sig dokumentation for sygemeldingen, herunder hvornår sygemeldingen er sket. En lønmodtager, der har optjent 25 feriedage, holder 15 dages ferie i juli Under ferien bliver lønmodtageren syg i 2 dage, derefter bliver lønmodtageren rask igen og vælger at fortsætte ferien. Lønmodtageren har således ret til erstatningsferie efter yderligere 3 sygedage. I oktober 2012 skal lønmodtageren holde 10 dages ferie, men lønmodtageren er syg 5 dage i ferien. Forudsat at lønmodtageren overholder de regler, der gælder for sygemelding, og forudsat, at lønmodtageren fremlægger lægelig dokumentation, vil 2 af de 5 dage ligge i juli måned og de sidste 3 dage i ferien i oktober måned. Lønmodtageren vil således få 2 dage af ferien i oktober måned erstattet. Der kan dog forekomme helt særlige omstændigheder, som gør, at lønmodtageren ikke er i stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren på sygdommens 1. dag. Der kan fx være situationer, hvor lønmodtageren kommer ud for en ulykke, svær tilskadekomst eller lignende, og derfor er ude af stand til at melde sygdommen til arbejdsgiveren. Her vil lønmodtageren fortsat have ret til erstatningsferie fra sygdommens 6. dag. Det er vigtigt, at skolen og medarbejderen aftaler en procedure for, hvorledes der skal holdes regnskab med disse 5 første sygedage, idet dette regnskab kan være nyttigt både for skolen/medarbejderen selv men også i forbindelse med et evt. jobskifte. Medarbejderen kan hvis sygdom ophører under ferie vælge at afholde den resterende del af ferien eller vende tilbage til arbejdet, hvis det er muligt. Ferien kan ikke forlænges med den manglende ferieafholdelse uden aftale da en erstatningsferie skal varsles eller aftales efter gældende regler. Bemærk, at hvis en medarbejder bliver syg under afholdelse af ferie, så dækker Fordelingssekretariatet kun erstatningsferie, hvis den er godkendt af Helbredsnævnet. Dette betyder, at skolen skal have en lægeerklæring fra medarbejderen ved sygdom under afholdelse af ferie, hvis der ønskes vikardækning under afholdelsen af erstatningsferien. Ferie og orlov Der kan ikke afholdes ferie under orlov. Ved graviditets-, barsels-, forældre- eller uddannelsesorlov kan orloven suspenderes under ferien, og orloven forlænges tilsvarende. Ferien kan også udskydes til senere afholdelse. I de fleste tilfælde er det en god ide at indgå skriftlig aftale med den ansatte om ferieafholdelse og tilbagevenden inden orloven påbegyndes. Således kan orlov og tilgodehavende ferie passes sammen med eksempelvis skoleårets start. Herved undgås problemer med evt. forlængelse af orloven ind i det nye skoleår. Hvis ferien ikke har kunnet afvikles på grund af barsels- eller adoptionsorlov, kan skolen og den ansatte aftale, at ferien overføres til det følgende ferieår. Hvis der ikke indgås aftale herom, udbetales ferien kontant. Erstatningsferie som følge af barselsorlov berettiger til vikartilskud fra Fleksbarsel.dk. Feriehindring Tilgodehavende ferie, der ikke har kunnet afvikles som følge af feriehindring såsom aftjening af 7

8 værnepligt, sygdom, barsel, adoptionsorlov mv., kan overføres til det følgende ferieår. Konstateres det ved ferieårets udløb, at en medarbejder på grund af en feriehindring ikke har afviklet hele eller dele af sin ferie, kan den pågældende og skolen indgå aftale om, at ferien overføres til et følgende ferieår. I modsat fald udbetales feriepengene kontant. Hvis en medarbejders feriehindring medfører, at vedkommende ikke kan afholde sin hovedferie (3 uger typisk sommerferie) inden ferieperiodens udløb d. 30. september i ferieåret, kan medarbejderen vælge at få udbetalt feriepenge for den ikke afholdte hovedferie allerede d. 30. september. Hvis medarbejderen ikke positivt har tilkendegivet, at ferien ønskes afholdt senere i ferieåret, skal ledelsen på eget initiativ udbetale feriepengene. Udbetaling af den 5. ferieuge Det er muligt at udbetale feriepenge for den 5. ferieuge, altså ferie ud over de 20 dage, hvis dagene eller nogle af dagene ikke er holdt ved ferieårets udløb og ikke er aftalt overført til kommende ferieår. Afhængigt af om det tilgodehavende beløb er over eller under kr , sker udbetalingen på følgende vilkår: Udgør beløbet for tilgodehavende dage ved ferieårets udløb kr eller derunder efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal ansættelsesmyndigheden af egen drift udbetale beløbet til den ansatte inden 15. juni efter ferieårets udløb jf. Bekendtgørelse om ferie 25. Udgør beløbet mere end kr efter fradrag af skat og arbejdsmarkedsbidrag, skal ansættelsesmyndigheden efter anmodning udbetale beløbet til den ansatte. Anmodningen skal fremsættes skriftligt og senest 30. september efter ferieårets udløb. Statens ferieaftale giver mulighed for, at medarbejdere og ledelse kan aftale, at ferie ud over den 5. ferieuge overføres til det følgende ferieår. 6. Feriegodtgørelse ved fratræden efter forudgående sygdom Ansatte, der fratræder skolen efter forudgående sygdom, har ret til feriegodtgørelse for optjent ikkeafviklet ferie. Under sygdom optjenes der normal ferie, og uanset sygefraværets længde op til en fratrædelse, skal der godtgøres ferie iht. reglerne. Dette gælder OGSÅ for ansatte skoleledere, lærere og børnehaveklasseledere med tjenestemandslignende pensionsordninger. Statens Ferieaftale kapitel 4, der fastslår, at tjenestemænd efter 6 måneders forudgående sygefravær ikke skal have feriegodtgørelse for ferie optjent under sygeperioden ved fratræden, gælder IKKE på det frie grundskole område. Disse ansatte skal betragtes som overenskomstansatte i dette forhold. Bemærk, at såfremt den ansatte efter sygdom fratræder og overgår til en pensionsordning, skal beløbet indsættes på vedkommendes lønkonto og IKKE Feriekonto. Dette uddybes på side Feriemæssig stilling ved afsked/fratræden Ved fratræden indsættes på FerieKonto 12,5 % af den ferieberettigede løn for det tidsrum, hvor tilgodehavende ferie er optjent. Ferie, der er overført fra tidligere ferieår, men ikke afholdt, skal dog udbetales direkte til den fratrædende. Feriegodtgørelse på 12,5 % beregnes af: 8

9 Den skattepligtige indkomst for tjenstligt arbejde i optjeningsåret. Medarbejderens egetbidrag til pensionsordninger. Arbejdsmarkedsbidrag. ATP bidrag. Løn under afholdelse af særlige feriedage. Udbetalt godtgørelse for særlige feriedage der er udbetalt før fratrædelsestidspunktet. I beregningsgrundlaget medtages ikke: Arbejdsgiverens pensionsbidrag. Løn under ferie. Udbetalt feriegodtgørelse (ikke at forveksle med godtgørelse for særlige feriedage). Feriepenge der er udbetalt uden at ferie er afviklet. Udbetalt særlig feriegodtgørelse. Kontant godtgørelse for særlige feriedage der udbetales i forbindelse med fratrædelsen. For ansatte, med pension i Lærernes Pension, er egetbidraget feriepengeberettiget ved fratræden, jf. ferielovens 26 stk. 1., hvorfor det skal indgå i beregningsgrundlaget. Overtid i optjeningsåret medfører ikke forhøjet ferieløn. Ved fratræden, hvor der indbetales 12,5 % i feriegodtgørelse, indgår overtidsbetalingen dog i beregningsgrundlaget. Feriemæssig stilling ved afsked fra arbejdsmarkedet Når en medarbejder, der har ret til ferie med løn, forlader arbejdsmarkedet på grund af sygdom eller alder, skal feriegodtgørelse ikke indbetales til FerieKonto, men udbetales direkte til medarbejderen. Hvis den ansatte går på fleksibel efterløn og dermed har fri adgang til lønarbejde (mod fradrag i efterlønnen), anses vedkommende ikke som havende forladt arbejdsmarkedet. Derfor skal vedkommende ikke have udbetalt feriegodtgørelse med den sidste løn, men derimod have indbetalt beløbet til FerieKonto. En ansat, der går på den gamle efterlønsordning og har ret til 200 timers lønnet arbejde om året, anses for at have forladt arbejdsmarkedet og skal i dette tilfælde have udbetalt feriegodtgørelsen med den sidste løn. For ansatte, der afskediges med 3 måneders opsigelsesvarsel eller kortere, kan arbejdsgiveren ikke uden lønmodtagerens samtykke pålægge denne at holde ferie i tidsrummet mellem en opsigelse og fratrædelsestidspunktet. 9

10 Feriegodtgørelse ved fratræden midt i ferieåret En ansat fratræder den 1. juni Skolen skal beregne feriegodtgørelsen og indsætte den på FerieKonto. Den ansatte har i optjeningsåret 2013 haft en indtægt på kr , og i 2013 en indtægt på kr For at få det korrekte beregningsgrundlag skal den løn, som vedkommende fik under ferien i år 2012 og særlig feriegodtgørelse udbetalt i år 2012 fratrækkes: Årlig indtægt Løn under ferie afholdt i Særlig feriegodtgørelse udbetalt i Beregningsgrundlag 2011 Feriegodtgørelsen ved fratræden for optjeningsåret 2012 udgør 12,5 % af kr = kr ,25. For optjeningsåret 2013 skal der ligeledes indbetales feriegodtgørelse. Beregningsgrundlaget findes på samme måde som for optjeningsåret Årlig indtægt Særlig feriegodtgørelse udbetalt i Beregningsgrundlag 2013 Feriegodtgørelsen ved fratræden for optjeningsåret 2013 udgør 12,5 % af kr = kr Til Feriekonto indbetales kr ,25 + kr kr = kr ,25. Årsagen til, at den særlige feriegodtgørelse på kr. fratrækkes, er, at beløbet er udbetalt samlet ved ferie årets start. Da den ansatte fratræder inden ferien er afholdt, skal beløbet modregnes. 8. Fradrag i ferielønnen Ansatte, der afholder ikke optjent ferie eller ferie optjent under beskæftigelse hos en anden arbejdsgiver, skal pr. feriedag have fradrag i ferielønnen på 7,4/1924 af årslønnen. For deltidsansatte multipliceres med beskæftigelsesgraden. Årslønnen findes ved at gange den sidst udbetalte månedsløn med 12. Til beregning af fradrag kan følgende formel anvendes: Eller: 10

11 Ansat før ferieoptjeningsårets udløb En ansat tiltræder 1. august 2012 og ønsker at afholde 5 ugers ferie i forbindelse med skoleårets slut og start i Da den ansatte kun har været ansat i 5 måneder af optjeningsåret, har den ansatte kun optjent ret til ferie med løn i 5/12-dele af perioden. For den resterende periode har medarbejderen optjent ret til ferie uden løn og skal således har fradrag i løn under afholdt ferie. Den ansatte får 1. juli 2013 udbetalt kr. i månedsløn, og fradraget kan beregnes således: Eller: Ansat efter ferieoptjeningsårets udløb En ansat tiltræder 1. januar 2012, og ønsker at afholde 5 ugers ferie i forbindelse med skoleårets slut og start i Den ansatte har således ikke optjent ret til ferie med løn og skal derfor fradrages 5 ugers løn. 1. juli 2013 får den ansatte udbetalt kr i månedsløn, hvilket giver følgende beregning: Eller: Bemærk, at fradraget overstiger en månedsløn, hvorfor det er nødvendigt at fradrage i to lønudbetalinger, fx ved at fradrage i juni og juli lønnen eller juli og august lønnen. Når der foretages fradrag i ferielønnen, skal der ligeledes foretages forholdsmæssigt samme fradrag i pensionsindbetalingerne til Lærernes Pension. Samme formel som til beregning af fradrag i ferielønnen kan anvendes. Bemærk, at i stedet for årsløn indsættes det årlige pensionsbidrag. 11

12 Skiftende beskæftigelsesgrader i optjeningsåret Ved skiftende beskæftigelsesgrader i optjeningsåret skal der beregnes en vægtet beskæftigelsesgrad for hele året. Ansatte, der har en anden beskæftigelsesgrad ved feriens afholdelse end i optjeningsåret, får løn under ferien med samme brøkdel som ved optjeningen. Optjening af ferie ved ansættelse midt i en måned En lærer ansættes i en tidsbegrænset stilling den 14. september 2012 til fratræden den 2. oktober Læreren har en månedsløn på kroner. Nedenfor er beskrevet, hvorledes ferielønnen i juli måned 2013 beregnes, og hvorledes tilgodehavende ferie for optjeningsåret 2013 beregnes ved fratræden. Fradraget i juli lønnen beregnet som den del af 2012, hvor læreren ikke var ansat: Eller: Således bliver juli lønnen: kr ,00 kr ,44 = kr ,56 Når læreren fratræder 2. oktober 2013, skal ferie optjent i 2013 indsættes på FerieKonto. Beløbet, der skal indsættes på FerieKonto, er 12,5% af den ferieberettigede løn og beregnes som beskrevet i afsnittet om ferie ved fratræden. Grundlaget for beregningen er den ansattes løn inklusive egetbidraget med fradrag af løn udbetalt under ferie samt udbetalt særlig feriegodtgørelse. Til FerieKonto skal der angives antal optjente feriedage. Skiftende beskæftigelsesgrad En lærer har været ansat hele året med en beskæftigelsesgrad på 82,53 % i januar, februar og marts, og en beskæftigelsesgrad på 94,28 % i den resterende del af året. Den vægtede beskæftigelsesgrad for hele året beregnes således som: ( ) ( ) Hvis beskæftigelsesgraden omvendt er større i optjeningsåret, end når ferien afholdes, ydes der den ansatte et tillæg til den løn, der udbetales i ferieperioden. Beregningen er som følger: 9 måneder á 2,08 dage 18,72 dage måneder á 2,08 dage 0,13 dage Optjente feriedage i alt 18,85 dage 12

13 9. Dødsfald Ved dødsfald udbetales al optjent feriegodtgørelse frem til dødsdagen til indehaveren af skifteretsattesten. Der optjenes ikke feriegodtgørelse af en eventuel efterindtægt. Feriegodtgørelse for ikke-afviklet ferie udgør 12 ½ %, hvoraf der trækkes A-skat og arbejdsmarkedsbidrag efter aftale med skattevæsenet. Kontakt skifteretten, hvis der opstår tvivl om, hvortil pengene skal udbetales. 13

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler Friskolernes Hus Juni 2015 Indhold Ferieloven og ferieaftalen 3 Optjening af ferie 4 Afvikling af ferie 4 Feriepenge eller løn i ferien? 5 Fastpåregnelige løndele 5 Ferie

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Ferievejledning Januar 2006 Ferievejledning 2006 Ferievejledning 2006 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Distribution

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES KONTOR April 2012 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

FERIEVEJLEDNING for friskoler

FERIEVEJLEDNING for friskoler FERIEVEJLEDNING for friskoler FRISKOLERNES HUS Maj 2014 1 INDHOLD FERIE OG SÆRLIGE FERIEDAGE... 3 Ferieloven... 3 Ferieaftalen... 3 Optjening af ferie (og særlige feriedage)... 3 Afvikling af ferie...

Læs mere

Kort om feriereglerne

Kort om feriereglerne August 2012 / side 1 af 10 / 12-2538 Kort om feriereglerne Vejledningens målgruppe er medarbejdere der er omfattet af overenskomsten mellem DFL & FA. Formålet med denne vejledning er at svare på de spørgsmål,

Læs mere

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.04.1 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AC FOA FAG OG ARBEJDE Aftale om ferie for personale ansat i regioner = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...4

Læs mere

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1

Aftale om ferie for personale ansat i kommuner. 05.12 O.11 27/2012 Side 1 Aftale om ferie for personale ansat i kommuner KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.12 Side 1 Indholdsfortegnelse Side 05.12 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 4 1. Aftalens område...

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2013 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2013-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter...11

Læs mere

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår

KL s fællesregler. vedrørende ansættelsesvilkår KL s fællesregler vedrørende ansættelsesvilkår Pr. 1. april 2011 KL s Fællesregler Pr. 1. april 2011-1 - Indholdsfortegnelse Bilagsoversigt Bilag A Aftale om ferie for personale ansat i kommuner og Amter..12

Læs mere

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed

Personalehåndbog Ferie og ekstraordinær tjenestefrihed Ekstraordinær Tjenestefrihed Højtider Administrations- og teknisk personale har fri juleaftensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag samt 1. maj fra kl. 12.00. Mellem jul og nytår samt dagen efter Kristi

Læs mere

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk

Forbundet af It-professionelle. Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle Ferieloven - en vejledning for it-folk Forbundet af It-professionelle prosa.dk Telefon: 3336 4141 Fax: 3391 9044 prosa@prosa.dk formand@prosa.dk faglig@prosa.dk akasse-kbh@prosa.dk

Læs mere

Ferieloven 2. maj 2002

Ferieloven 2. maj 2002 Ferieloven 2. maj 2002 Forord Ferieloven er kompliceret og kan være svær at forstå. Ledernes Hovedorganisation oplever stigende efterspørgsel på information om feriereglerne. Efterspørgslen på information

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse

Overenskomst 2015-2018. Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Overenskomst 2015-2018 Foreningen af Kristne Friskoler og Kristelig Fagbevægelse Indholdsfortegnelse Overenskomst 6 Kapitel 1: Overenskomsten 6 1. Overenskomstens parter 2. Dækningsområde 3. Samarbejdsaftale

Læs mere

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD

VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD VEJLEDNING vedrørende ansættelsesforhold i henhold til OVERENSKOMST mellem PRAKTISERENDE LANDSKABSARKITEKTERS RÅD og JA Oktober 2011 side 2 INDLEDNING 4 REGELSÆT 5 ANSÆTTELSE 6 ANNONCERING 6 LOVKRAV 6

Læs mere

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND

EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND EL-OVERENSKOMSTEN 2014 MELLEM: DANSK BYGGERI OG DANSK EL-FORBUND 2014 2014 4 2014 El-overenskomst 2014 mellem Dansk Byggeri og Dansk El-Forbund 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel 1 Organisationsforhold... 6

Læs mere

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt

Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt Udgave af 14. januar 2013 Konflikt ABC Regler før, under og efter en konflikt FORORD GL s overenskomster udløber ved udgangen af marts 2013. Opnås der ikke enighed i forbindelse med forhandlingerne, er

Læs mere

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger

Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Overenskomst mellem Tandlægeforeningen og Dansk Tandplejerforening om vilkårene for tandplejernes beskæftigelse hos tandlæger Afsnit I. 1. Overenskomstens område Stk. 1. Overenskomsten omfatter personer,

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord

Kapitel B Lønforhold. Kapitel C Akkord INDHOLDSFORTEGNELSE Kapitel A Arbejdstid Side 1. Arbejdstid... 5 2. Forskudt arbejdstid... 5 3. Regler for over-, søn- og helligdagsarbejde... 7 4. Døgnvagt... 8 Kapitel B Lønforhold 5. Minimalløn... 9

Læs mere

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN

OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN OVERENSKOMST MELLEM DANMARKS APOTEKERFORENING OG FARMAKONOMFORENINGEN gældende fra 1. april 2015 Grafisk design www.prik.dk Tryk Jørn Thomsen Elbo A/S April 2015 INDHOLD 1. OVERENSKOMSTENS OMRÅDE 9 Parterne

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge

UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge UDKAST Vejledning til bekendtgørelse om feriedagpenge Indledning I bekendtgørelse nr. XX1625 af XX21. XXX december 20102015 er der fastsat regler om feriedagpenge. I denne vejledning beskrives bekendtgørelsens

Læs mere

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis

Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis Overenskomst for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere i lægepraksis mellem Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (PLA) og Dansk Sygeplejeråd (DSR) og Danske Bioanalytikere (dbio) 1.

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Vejledning til medlemmer i konflikt

Vejledning til medlemmer i konflikt Vejledning til medlemmer i konflikt Konflikter er ikke hverdagskost for IDA-medlemmer! Når en sådan undtagelsesvis opstår, vil der derfor uundgåeligt dukke en række spørgsmål op for medlemmerne: Hvad må

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere