Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning"

Transkript

1 Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000

2 VKI Agern Allé Hørsholm Tel.: Fax: Web: Tilknyttet Akademiet for de tekniske Videnskaber Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 Projektleder: Ulla Lund og Kirsten J. Andersen VKI sag: Dato: 8. maj 2000 UOL institut for vandmiljø

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING Baggrund STANDARDER TIL NÆRINGSSTOFANALYSE FORBEHANDLING AF PRØVER Ammonium Sammenfatning Nitrit Sammenfatning Nitrit+nitrat nitrogen Sammenfatning Total nitrogen Sammenfatning Orthophosphat phosphor Sammenfatning Total phosphor Sammenfatning Silikat Sammenfatning KVALITETSKRAV TIL MÅLINGER Kvalitetskrav i Bekendtgørelse nr. 637 og tekniske anvisninger for NOVA Bekendtgørelse nr Programbeskrivelse for NOVA Teknisk anvisning for grundvand Tekniske anvisninger for ferskvand Teknisk anvisning for marin overvågning Punktkilder Sammenfatning Grundvand Ammonium Nitrit Nitrat Orthophosphat Total phosphor Sammenfatning Ferskvand Ammonium Nitrit+nitrat nitrogen Total nitrogen Orthophosphat Total phosphor Silikat Sammenfatning Marint vand Ammonium Nitrit+nitrat Total nitrogen i

4 4.4.4 Orthophosphat Total phosphor Silikat Sammenfatning Spildevand Ammonium Total nitrogen Total phosphor Sammenfatning RESUME OG KONKLUSION Forbehandling af prøver Kvalitetskrav til målinger REFERENCER BILAG 1 OVERSIGT OVER PRINCIPPER I ANVENDTE ANALYSEMETODER BILAG 2 SYMBOLFORKLARING ii

5 1. INDLEDNING Nærværende rapport er udarbejdet af Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser. Rapporten indeholder en oversigt over eksisterende krav til næringsstofanalyser i vand i Bekendtgørelse nr. 637 af 30. Juni 1997, samt i de tekniske anvisninger for det nationale program for Vandmiljøovervågning, NOVA De tekniske anvisninger, der er konsulteret, er Teknisk anvisning for marin overvågning, Kapitel 6 Vandkemiske parametre, Danmarks Miljøundersøgelser (1998). Teknisk anvisning for grundvandsovervågning, Version 2, GEUS (1999). Notat vedrørende prøvetagning og kemiske analyser af drænvand i landovervågningsoplandene, Danmarks Miljøundersøgelser, Terrestrisk Økologi, (1991). Overvågningsprogram. Vandkvalitet i kilder og kildebække, Teknisk rapport nr. 17, Publikation nr. 83, Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium (1987). Overvågningsprogram. Vand- og sedimentanalyser i ferskvand særlige kemiske analyse- og beregningsmetoder, Teknisk rapport nr. 21, Publikation nr. 98, Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium (1988). Kvalitetssikring af overvågningsdata. Retningslinier for kvalitetssikring af ferskvandskemiske data i Vandmiljøplanens Overvågningsprogram, Teknisk anvisning fra DMU, nr. 7 (1994). Teknisk anvisning for punktkilder, Version 2, Miljøstyrelsen, Spildevands- og Vandovervågningskontoret (1999). Overvågningsprogram. Prøvetagning og analysemetoder i søer. Teknisk anvisning fra DMU, nr. 1 (1990). Overvågningsprogram. Vandkvalitet i vandløb. Prøvetagning og analysemetoder. Teknisk rapport nr. 19 fra DMU (1989). Desuden er medtaget krav fra beskrivelsen af NOVA 2003: Nationalt program for overvågning af vandmiljøet , NOVA Programbeskrivelse (1999). Oversigten dækker alene næringsstoffer i vand på nuværende tidspunkt, men det er hensigten at udbygge med andre parametre og matricer på et senere tidspunkt. Rapporten indeholder desuden en gennemgang af de forbehandlingsprincipper for metoder, der anvendes til næringsstofanalyser i overvågningsprogrammet. 1

6 1.1 Baggrund Næringsstofanalyser udføres årligt på mange prøver i forbindelse med det nationale miljø overvågningsprogram og i forbindelse med kontrolprogrammer. Resultater fra interlaboratorieundersøgelser viser, at analyserne kan udføres med en kvalitet, der for mange laboratoriers vedkommende overholder kravene i Bekendtgørelse nr Imidlertid tyder resultater fra overvågningsprogrammet på, at der ikke i alle tilfælde opnås en tilfredsstillende sammenlignelighed af resultater. Eksempelvis har flere amter konstateret problemer i forbindelse med skift af laboratorium. Miljøstyrelsens Referencelaboratorium har i samarbejde med DMU gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der omfattede 11 danske miljølaboratorier, vedrørende forbehandling og analysemetoder for bestemmelse af orthophosphat. Undersøgelsen viste, at de 11 laboratorier anvender 4 forskellige filtreringsmetoder, samt at 1 laboratorium anvender centrifugering. 6 laboratorier undlader konservering af prøven efter filtrering, mens resten foretager konservering. Samtlige laboratorier angiver, at analysen foretages efter DS 291:1985 ved fotometrisk bestemmelse. Dette resultat tyder på, at analyseparameteren enten ikke er præcist defineret, og/eller at laboratorierne gennemfører analysen med metoder, der er modificerede i forhold til standardmetoden. Dette giver mulighed for variationer, som potentielt kan betyde manglende sammenlignelighed mellem resultater produceret med forskellige varianter af metoden. Med udgangspunkt i problemstillingen omkring orthophosphat og i den utilfredsstillende sammenlignelighed, der er konstateret for flere parametre i overvågningsprogrammet, behandles i det følgende krav til kvalitet af målinger samt muligheder for forskelle inden for de eksisterende målemetoder. 2

7 2. STANDARDER TIL NÆRINGSSTOFANALYSE Danske laboratorier anvender til næringsstofanalyser langt overvejende de nedennævnte metoder, som primært er publiceret af DS (Dansk Standard): Ammonium: DS 224:1975. Et mindre antal laboratorier anvender dog også DS 241:1988, ISO 7150:1986 eller SM4500NH3 for spildevand. Den tekniske anvisning for grundvandsovervågning åbner desuden mulighed for anvendelse af ISO 7150:1986 eller DS/EN ISO 11732:1998. Nitrit: DS 222:1975 anvendes af næsten alle laboratorier. DS 222 er i standardiseringsmæssig sammenhæng erstattet af DS/EN 26777:1993. Den tekniske anvisning for grundvand åbner desuden mulighed for anvendelse af DS/EN ISO 10304:1996 og DS/EN ISO 13395:1997. Nitrit+nitrat: DS 223:1991eller automatiseret metode efter samme princip anvendes af næsten alle laboratorier. Den tekniske anvisning for grundvand åbner desuden mulighed for anvendelse af DS/EN ISO 10304:1996 og DS/EN ISO 13395:1997. Bekendtgørelse nr. 637 foreskriver dog anvendelse af DS 223:1991 til fersk og salt overfladevand. Total nitrogen: DS 221:1975 anvendes af næsten alle laboratorier til overfladevand (fersk eller marint), og i øvrigt af de fleste laboratorier. Enkelte anvender DS 230:1988 eller DS 242:1988 / DS 223:191 til spildevand. Bekendtgørelse nr. 637 foreskriver dog anvendelse af DS 221:1975. Orthophosphat: DS 291:1985 anvendes af næsten alle laboratorier. De tekniske anvisninger for grundvand og marint vand åbner desuden mulighed for anvendelse af DS/EN 1189:1997 og den tekniske anvisning for grundvand tillige DS/EN ISO 10304:1996. Total phosphor: DS 292:1985 anvendes af næsten alle laboratorier. Den tekniske anvisning for grundvand åbner desuden mulighed for anvendelse af DS/EN 1189:1997. Bekendtgørelse nr. 637 foreskriver dog anvendelse af DS 292:1985. Silikat: Der er ikke optaget en metode til analyse for silikat i Dansk Standard. Tekniske anvisninger for ferskvand og marint vand foreskriver anvendelse af silikomolybdatmetoden, som beskrevet af Koroleff i Grasshof et al. (eds.) (1983). Samme metode er anført i Bekendtgørelse nr. 637 for salt overfladevand. En oversigt over principperne for de anførte metoder er vist i bilag 1. 3

8 3. FORBEHANDLING AF PRØVER Forbehandlingen af prøver kan i mange tilfælde have stor betydning for resultatet af den efterfølgende analyse. Forbehandlingen kan bestå i konservering, filtrering og opbevaring. I dette kapitel gives en oversigt over gældende krav til forbehandling fra de tekniske anvisninger i NOVA 2003 programmet samt i de standardmetoder, som er foreskrevet i de tekniske anvisninger eller i Bekendtgørelse nr. 637, eller som anvendes af flertallet af danske laboratorier. Forskellige typer af ferskvand er omtalt i forskellige tekniske anvisninger fra DMU. For at lette overskueligheden er typer af ferskvand samlet under betegnelsen ferskvand i alle tilfælde, hvor krav til forbehandling er ens. I modsatte tilfælde er der sket en opdeling af prøvetyperne i f.eks. drænvand, søer, vandløb og andet ferskvand. Bekendtgørelse nr. 637 indeholder generelt ikke specielle krav til forbehandling, men refererer for metodeafhængige parametre til standardmetoderne (oftest DS-metoder) både hvad angår forbehandling og analyse. 3.1 Ammonium De krav til prøvebehandling, som er anført i tekniske anvisninger til NOVA 2003 programmet, er anført i tabel Tabel Krav til prøvebehandling i tekniske anvisninger for NOVA 2003 Ammonium nitrogen Matrix Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Grundvand Ja, i felten, on-line 0,45 µm membranfilter af polycarbonat Ferskvand Drænvand, søer og vandløb Anbefales og skal i givet fald ske samme dag som prøvetagning 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C Ja 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C Marint vand Ja, efter maksimalt 8 timer GF/C eller Nuclepore alternativt centrifugering Ingen eller Svovlsyre til ph 2 Ingen a Normalt ingen Exceptionelt nedfrysning 6 timer 24 timer Start samme dag som prøvetagning anbefales (24 timer b, 3 døgn a ) Normalt 8 timer Exceptionelt 8 timer plus natten over Spildevand Intet foreskrevet - Intet foreskrevet Intet foreskrevet a : DS 203 b : Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994) Som det fremgår af tabellen, kræver eller anbefaler alle tekniske anvisninger filtrering efter prøvetagning, men kravet formuleres forskelligt, og er for ferskvand alene en anbefaling. For grundvand sker filtrering i forbindelse med prøvetagning on-line ved hjælp af pumpe. Ammonium er en parameter, der indebærer risiko for kontaminering af prøven fra luften, hvorfor filtrering indebærer en særlig risiko for analysefejl. En 4

9 blindprøve til kontrol af kontaminering under filtrering er alene forskrevet i det marine overvågningsprogram. Filtertypen er for grundvand et 0,45 µm membranfilter, mens det for ferskvand af praktiske grunde er et GF/C filter (1,2 µm glasfiberfilter) eller tilsvarende, da denne vandtype ofte indeholder store mængder partikler, som vil medføre meget lang filtreringstid med membranfiltre. For marint vand gives valgmulighed mellem et GF/C filter, et membranfilter (Nuclepore ) eller centrifugering af prøven. Prøver til ammonium konserveres normalt ikke. De tekniske anvisninger for grundvand og marint vand åbner dog mulighed for konservering med svovlsyre, henholdsvis nedfrysning, for at forlænge den maksimale opbevaringstid. Analysen skal foretages hurtigt efter prøvetagning, men er formuleret forskelligt, og der er for grundvand og marint vand som nævnt mulighed for at forlænge opbevaringstiden. For ferskvand giver forskellige referencer forskellige maksimale opbevaringstider, der spænder fra analyse på prøvetagningsdagen til opbevaring i 3 døgn. Tabel angiver de tilsvarende krav til forbehandling, som specificeret i de standardmetoder, der anvendes i overvågningsprogrammet. De fleste danske laboratorier anvender DS 224. Tabel Krav til prøvebehandling i standardmetoder anvendt i NOVA 2003 Ammonium nitrogen Standard Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse a, b4, c DS 224:1975 Nej, centrifugering hvis prøven er uklar. - Ingen 3 døgn ISO 7150:1986 a Ikke specificeret - Eventuelt svovlsyre til ph 2 DS/EN ISO Eventuelt hvis 0,45 µm Ingen 11732:1998 a risiko for membranfilter eller tilstopning af svovlsyre til ph 2 analysesystem a : Grundvand b4 : Søer c : Marint vand Analyseres hurtigst muligt Analyseres straks eller 24 timer I modsætning til de tekniske anvisninger kræver standardmetoderne ikke filtrering, og DS 224 fraråder direkte filtrering på grund af risikoen for kontaminering. I tilfælde af at filtrering skal foregå på analyselaboratoriet, er der derfor behov for at specificere, hvorvidt de tekniske anvisninger går forud for standardmetoden. Den foreskrevne konservering i standardmetoderne ligner kravene i de tekniske anvisninger, mens DS 224 give mulighed for længere opbevaring end krævet i de tekniske anvisninger Sammenfatning For ammonium har de tekniske anvisninger alle krav eller anbefaling om filtrering inden analyse, og om at filtrering skal ske hurtigt og analyse hurtigst muligt efter filtrering. 5

10 Imidlertid er kravet om/anbefalingen af filtrering i modstrid med anvisningen i DS 224, og der er derfor et behov for en generel specifikation af, om kravet i de tekniske anvisninger går forud for anvisningen i DS 224. Filtrering giver desuden en øget risiko for kontaminering med ammonium fra luften, hvorfor kontrol ved hjælp af en blindprøve, som følger de naturlige prøver gennem hele forløbet, bør indføres hvis muligt. Der anvendes ikke samme filtertype og porediameter i grundvand på den ene side og ferskvand og marint vand på den anden. Forskellen er begrundet i praktiske forhold for de forskellige prøvetyper. Referencelaboratoriet vurderer, at forskellen ikke vil give vanskeligheder ved vurdering og sammenligning af data. I henhold til den tekniske anvisning for grundvand og i henhold til standardmetoderne ISO 7150 og DS/EN ISO er det muligt at konservere prøven med svovlsyre. Lav ph i prøven indebærer imidlertid en øget risiko for optagelse af ammonium fra luften, og de fleste analysemetoder vil desuden kræve, at den tilsatte syre neutraliseres inden analyse. Herved indføres endnu en håndtering af prøven med tilhørende risiko for kontaminering. Det er Referencelaboratoriets erfaring, at konservering med syre af prøver med lave koncentrationer af ammonium medfører en forringet analysekvalitet. Referencelaboratoriet har ikke erfaring for, hvorvidt forlænget opbevaringstid for grundvandsprøver er mulig ved frysning, sådan som det er muligt ifølge den tekniske anvisning for det marine overvågningsprogram. Den maksimale opbevaringstid er i alle tekniske anvisninger kort, og i alle tilfælde kortere end anført i DS 224. Også på dette punkt er der behov for specificering af, hvorvidt kravene i de tekniske anvisninger går forud for kravet i standardmetoden. For ferskvand er der behov for at specificere, hvilken af referencerne i de tekniske anvisninger der er gældende. 3.2 Nitrit De krav til prøvebehandling, som er anført i tekniske anvisninger til NOVA 2003 programmet er anført i tabel Tabel Krav til prøvebehandling i tekniske anvisninger for NOVA 2003 Nitrit nitrogen Matrix Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Grundvand Nej - Ingen 24 timer Ferskvand Anbefales og skal i givet fald ske samme dag som prøvetagning Marint vand Ja, efter maksimalt 8 timer 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C GF/C eller Nuclepore Ingen a Til næste dag (5 timer a, b ) Normalt ingen Exceptionelt nedfrysning Spildevand Parameteren indgår ikke i overvågningsprogrammet a : DS 203 b : Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994) Normalt 8 timer Exceptionelt 8 timer plus natten over 6

11 Den tekniske anvisning for grundvand specificerer, at filtrering ikke må foretages, da nitrit hører til den gruppe af stoffer, hvor filtrering vil medføre fejl på analyseresultatet. For ferskvand anbefales filtrering, og filtrering skal ske for marint vand. Den tekniske anvisninger for ferskvand specificerer, at filtret skal være et glasfiberfilter med en porevidde omkring 1-2 µm, f.eks. GF/C filter, eller tilsvarende. For marint vand gives valgmulighed mellem et GF/C filter og et membranfilter (Nuclepore ). Prøver til bestemmelse af nitrit konserveres ikke, men marine prøver kan exceptionelt nedfryses for at forlænge opbevaringstiden. Analysen skal i alle tilfælde foretages hurtigt efter prøvetagning, men den tilladte opbevaringstid stiger gradvis fra marint vand over ferskvand til grundvand. I marint vand er der som nævnt mulighed for at forlænge opbevaringstiden til det samme som grundvand ved nedfrysning. Det er tvivlsomt om forskellene i tilladt opbevaringstid bunder i reelle forskelle prøvetyperne imellem. Nogle referencer for ferskvand angiver således opbevaringstider, der er sammenlignelige med marint vand. Tabel angiver de tilsvarende krav til forbehandling, som specificeret i de standardmetoder, som anvendes i overvågningsprogrammet. De fleste danske laboratorier anvender DS 222. Tabel Krav til prøvebehandling i standardmetoder anvendt i NOVA 2003 Nitrit nitrogen Standard Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse DS 222:1975 a, c Nej, men om nødvendigt fældning og dekantering DS/EN Eventuelt 26777:1993 a, c dekantering eller filtrering DS/EN ISO Eventuelt 13395:1997 a Mulighed for dialyse eller aktivt kul, hvis interfererende organiske stoffer er til stede - Ingen 5 timer Glasfiberfilter, porestørrelse ikke specificeret 0,45 µm membranfilter DS/EN ISO Ja 0,45 µm 10304:1996 a membranfilter a : Grundvand c : Marint vand Ingen Ingen Fyldte flasker, ellers intet Eventuelt frysning 24 timer Analyseres straks Så kort tid som muligt Ikke specificeret Standardmetoderne foreskriver eller giver mulighed for filtrering og er her på linie med de tekniske anvisninger for ferskvand og marint vand. Filteret er dog i to standardmetoder et 0,45 µm membranfilter, hvor de tekniske anvisninger af praktiske grunde foreskriver et grovere (1,2 µm) glasfiberfilter. Standardmetoderne foreskriver generelt ingen konservering og analyse hurtigt efter prøvetagning. Metoderne er her på linie med de tekniske anvisninger. 7

12 3.2.1 Sammenfatning For nitrit er alle tekniske anvisninger og standardmetoderne enige om, at prøverne generelt ikke skal konserveres, og at analyse skal foretages hurtigt efter prøvetagning. Den anbefalede maksimale opbevaringstid går dog fra 5 timer til 24 timer. Det er ikke klart, at forskellen i opbevaringstid er fagligt begrundet. Filtrering skal ske for overfladevand, men må ikke foretages for grundvand. En filtrering kan muligvis ændre redoxforholdene i grundvandsprøver. 3.3 Nitrit+nitrat nitrogen De krav til prøvebehandling, som er anført i tekniske anvisninger til NOVA 2003 programmet, er anført i tabel Tabel Krav til prøvebehandling i tekniske anvisninger for NOVA 2003 Nitrit+nitrat nitrogen Matrix Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Grundvand Ja, i felten, on-line 0,45 µm membranfilter af Ingen 24 timer Ferskvand Drænvand, søer og vandløb Anbefales og skal i givet fald ske samme dag som prøvetagning polycarbonat 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C Ja 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C Marint vand Ja, efter maksimalt 8 timer GF/C eller Nuclepore Ingen a, eventuelt nedfrysning b Normalt ingen Exceptionelt nedfrysning Spildevand Parameteren indgår ikke i overvågningsprogrammet a : DS 203 b : Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994) Til næste dag (3 døgn a, b ) Normalt 8 timer Exceptionelt 8 timer plus natten over Der er i alle tekniske anvisninger krav om eller anbefaling af filtrering. Filtertypen er for grundvand et 0,45 µm membranfilter, mens det for overfladevand er et GF/C-filter (1,2 µm glasfiberfilter) eller tilsvarende. Årsagen til valg af GF/C filter til overfladevand er den praktiske, at et stort indhold af partikler ofte vil medføre meget lang filtreringstid. Prøver til nitrit+nitrat nitrogen konserveres ikke, men for marint vand åbnes mulighed for forlængelse af opbevaringstid ved nedfrysning. Opbevaringstiden er generelt kort. For ferskvand anføres i den tekniske anvisning Vand og sedimentanalyser særlige kemiske analyse- og beregningsmetoder, at analysen påbegyndes senest dagen efter prøvetagning. I samme publikation henvises til DS 203 for konservering. DS 203 anfører, at analysen skal påbegyndes inden for 3 døgn. 8

13 Tabel angiver de tilsvarende krav til forbehandling, som specificeret i de standardmetoder, der anvendes i overvågningsprogrammet. Flertallet af danske laboratorier anvender automatiserede udgaver af DS 223. Tabel Krav til prøvebehandling i standardmetoder anvendt i NOVA 2003 Nitrit+nitrat nitrogen Standard Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse DS 223:1991 b2, b4, c, e a, b1, Ja, hvis prøven er uklar. Evt. efter fældning DS/EN ISO Eventuelt 13395:1997 a Mulighed for dialyse eller aktivt kul, hvis interfererende organiske stoffer er til stede Ikke specificeret 0,45 µm membranfilter DS/EN ISO Ja 0,45 µm 10304:1996 a membranfilter a : Grundvand b1 : Jordvand og drænvand b2 : Kilder og kildebække b4 : Søer c : Marint vand e : Bekendtgørelse nr. 637 (1997) Svovlsyre Eventuelt ingen Hvis nitrit er betydelig: ingen Ellers: saltsyre Hvis nitrit er betydelig: fyldte flasker Eventuelt frysning Ikke specificeret 8 timer Analyseres straks 24 timer Så kort tid som muligt Ikke specificeret Alle tre standardmetoder giver mulighed for filtrering. DS 223 specificerer ikke filtertypen, mens de to andre metoder specificerer et 0,45 µm membranfilter. DS/EN ISO og DS/EN ISO anfører begge, at såfremt prøvens nitritindhold er betydeligt, kan prøven ikke konserveres og skal analyseres straks. En tilsvarende bestemmelse findes ikke i DS 223, som tværtimod generelt specificerer konservering med syre. Syrekonservering er også mulig i henhold til DS/EN ISO såfremt nitritindholdet er ubetydeligt. Ukonserverede prøver og prøver med stort nitritindhold skal analyseres hurtigt ifølge alle tre standardmetoder. For konserverede prøver angiver alene DS/EN ISO en maksimal opbevaringstid Sammenfatning De tekniske anvisninger for nitrit+nitrat nitrogen indeholder alle krav til/anbefaling af filtrering, ligesom alle standardmetoder giver mulighed herfor. Der anvendes ikke samme filtertype og porevidde i alle tekniske anvisninger og i standardmetoderne. Forskellene er praktiske begrundede, og Referencelaboratoriet vurderer, at forskellene ikke vil give vanskelighed ved vurdering og sammenligning af data. Der er dog et behov for at specificere, at kravene til filtertype og porediameter i de tekniske anvisninger går forud for kravene i standardmetoderne. De tekniske anvisninger kræver generelt ingen konservering for nitrit+nitrat nitrogen, mens den mest almindeligt anvendte standardmetode (DS 223) specificerer syrekonser- 9

14 vering. Syrekonservering kan give vanskeligheder, såfremt nitritindholdet i prøven er betydeligt. Det bør derfor specificeres, at de tekniske anvisningers krav går forud for standardmetodens. Opbevaringstiden er generelt kort, både i de tekniske anvisninger og i standardmetoderne, såfremt prøven er ukonserveret. Det bør vurderes, om forskellen i maksimal opbevaringstid fra 8 timer til 3 døgn er fagligt eller praktisk begrundet, eller om det er muligt at standardisere denne. Desuden bør det for ferskvand specificeres, hvilken af de eksisterende tekniske anvisninger der er gældende for så vidt angår opbevaringstid. 3.4 Total nitrogen Krav til prøvebehandling, som er anført i de tekniske anvisninger til NOVA 2003 programmet, er anført i tabel Tabel Krav til prøvebehandling i tekniske anvisninger for NOVA 2003 Total nitrogen Matrix Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Grundvand Ferskvand Drænvand, søer og vandløb Parameteren indgår ikke i overvågningsprogrammet Anbefales og skal i 1 2 µm Ingen a, givet fald ske samme glasfiberfilter, dag som prøvetagning f.eks. GF/C evt. nedfrysning b Nej - Marint vand Intet foreskrevet - Fryses 1 måned Spildevand Intet foreskrevet - Fryses 3 måneder a : DS 203 b : Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994) Til næste dag (3 døgn a, b ) ikke specificeret b Filtrering er i de fleste tekniske anvisninger ikke særligt specificeret for total nitrogen bortset fra drænvand, søer og vandløb, hvori det specificeres, at prøven ikke filtreres. Prøverne konserveres ved frysning for marint vand og spildevand, mens frysning anføres som en mulighed for ferskvand i Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994). Efter frysning er opbevaringstiden generelt lang, men angives varierende fra 1 til 3 måneder. Tabel angiver tilsvarende de krav, som specificeres i den standardmetode, der anvendes i overvågningsprogrammet. 10

15 Tabel Krav til prøvebehandling i standardmetoder anvendt i NOVA 2003 Total nitrogen Standard Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse DS b, c, 221:1975 Intet foreskrevet - Ingen 3 døgn d, e b : Ferskvand c : Marint vand d : Spildevand e : Bekendtgørelse nr. 637 (1997) DS 221 er på linie med flertallet af de tekniske anvisninger, idet der ikke specificeres filtrering og angives en opbevaringstid på 3 døgn uden konservering. Standardmetoden giver dog ikke mulighed for forlængelse af opbevaringstiden ved frysning Sammenfatning De tekniske anvisninger for marint vand og spildevand, samt standardmetoden DS 221 specificerer ikke, hvorvidt prøverne skal filtreres. Filtrering anbefales for ferskvand og skal ikke foretages for drænvand. Filtrering må forventes at have stor indflydelse på indholdet af total nitrogen i prøven, da meget organisk nitrogen kan være bundet i partikler. En klar angivelse af, hvorvidt prøverne skal filtreres, er derfor påkrævet. For marint vand og spildevand angives, at prøverne konserveres ved frysning, mens denne mulighed lades åben for ferskvand. Opbevaringstiden varierer fra 1 måned for marint vand til 3 måneder for spildevand. Konservering ved frysning anføres ikke i DS 221. Da konservering ved frysning angives som en mulighed i tekniske anvisninger for alle prøvetyper, vil det være hensigtsmæssigt om frysning angives som et generelt mulighed. Der er næppe fagligt belæg for forskellen i maksimal opbevaringstid mellem marint vand og spildevand. 3.5 Orthophosphat phosphor Krav til prøvebehandling, som er givet i tekniske anvisninger for NOVA 2003 programmet, er anført i tabel Tabel Krav til prøvebehandling i tekniske anvisninger for NOVA 2003 Orthophosphat phosphor Matrix Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Grundvand Ja, i felten, on-line 0,45 µm membranfilter af Evt. syretilsætning 24 timer Ferskvand Til opløst uorganisk P: ja, til total uorganisk P: nej Marint vand Ja, efter maksimalt 8 timer polycarbonat 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C GF/C eller Nuclepore Ingen eller Svovlsyre a Normalt ingen Exceptionelt nedfrysning Spildevand Parameteren indgår ikke i overvågningsprogrammet a : DS 203 b : Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994) Til næste dag (12 timer a, 24 timer b ) eller 7 døgn a Normalt 8 timer Exceptionelt 8 timer plus natten over 11

16 De tekniske anvisninger specificerer generelt, at den phosphor-fraktion, som ønskes målt, er opløst orthophosphat, det vil sige måling på filtreret prøve. Undtagelsen er vandløb, hvor det ikke er specificeret, hvorvidt opløst eller partikulært orthophosphat ønskes. Filteret anføres for ferskvand som GF/C filter (1,2 µm glasfiber-filter) eller tilsvarende. For marint vand er der valgfrihed mellem GF/C filter og membranfilter (Nuclepore ). For grundvand anvendes membranfiltre. Prøverne konserveres normalt ikke og analyseres hurtigt efter prøvetagning. For ferskvand åbnes ved DS 203 mulighed for konservering med svovlsyre og forlænget opbevaringstid, mens marint vand exceptionelt kan fryses og derved opbevares til næste dag. Opbevaringstiden uden konservering er kort, men varierer fra 8 til 24 timer i de forskellige anvisninger. For ferskvand varierer opbevaringstiden fra 12 til 24 timer afhængig af, hvilken reference der konsulteres. Tabel angiver de tilsvarende krav til forbehandling, som specificeret i de standardmetoder, der anvendes i overvågningsprogrammet. Danske laboratorier anvender altovervejende DS 291. Tabel Krav til prøvebehandling i standardmetoder anvendt i NOVA 2003 Orthophosphat phosphor Standard Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse a, b4, c DS 291:1985 Til bestemmelse af opløst op: ja, ellers nej DS/EN Ja, efter højst 4 3:1997 a timer 0,45 µm membranfilter, evt. med anvendelse af forfilter - 0,45 µm membranfilter. Eventuelt anvendes større porediameter, hvis filtrering er langsom DS/EN ISO 10304:1996 a Ja 0,45 µm membranfilter a : Grundvand b4 : Søer c : Marint vand Svovlsyre efter filtrering Ingen Ingen Eventuelt frysning Ikke specificeret 4 timer Så kort tid som muligt Ikke specificeret DS 291 åbner mulighed for både bestemmelse af opløst og total orthophosphat phosphor, mens de to øvrige metoder bestemmer opløst orthophosphat phosphor. Filteret er i alle tilfælde et 0,45 µm membranfilter. DS/EN 1189 anfører tillige, at filtreringen skal ske hurtigt, hvilket vil sige indenfor 4 timer efter prøvetagning. DS 291 angiver konservering med svovlsyre, mens de to andre metoder ikke indebærer konservering af prøven. DS 291 angiver ikke en maksimal opbevaringstid for den konserverede prøve, mens de to andre metoder kræver analyse hurtigt efter prøvetagning. 12

17 3.5.1 Sammenfatning Phosphor kan forekomme i forskellige kemiske forbindelser i vand, som orthophosphat, komplekse phosphater (polyphosphater, metaphosphater), partikelbundet phosphat eller organisk phosphor. Afhængig af den forbehandling, som prøven underkastes forud for analyse, samt opbevaringstiden og opbevaringsbetingelserne, vil metoderne til bestemmelse af orthophosphat phosphor medbestemme forskellige fraktioner af phosphor, og derfor kan orthophosphatbestemmelsen (forbehandling + analyse) betragtes som en metodeafhængig parameter. Forskellige forbehandlingsmetoder har indvirkning på fraktionen af phosphor, der medbestemmes ved orthophosphatbestemmelsen: 1. Under opbevaring af en ufiltreret, ukonserveret vandprøve sker der en mikrobiel omdannelse af bundet organisk phosphor til orthophosphat afhængig af betingelserne herfor. Således har opbevaringstiden og temperaturen fra prøveudtagning til analyse indflydelse på resultatet. 2. For at hæmme den mikrobielle omdannelse kan prøverne konserveres med syre umiddelbart efter prøvetagning. Syrekonservering bevirker imidlertid, at polyphosphater og visse organophosphor forbindelser hydrolyseres til orthophosphat og medbestemmes ved analysen. Samtidig vil der ske en desorption af phosphat fra partikler, såfremt prøven ikke er filtreret forud for syrekonservering. 3. Ved filtrering af en vandprøve gennem et specificeret filter fjernes eventuelt partikelbundet phosphor. De tekniske anvisninger for ferskvand anfører, at bestemmelsen skal være opløst orthophosphat efter filtrering gennem et GF/C filter. I modsætning hertil anfører alle standardmetoderne 0,45 µm membranfilter. Det må derfor specificeres, hvorvidt bestemmelsen i det tekniske anvisninger går forud for standardmetodens forskrift. Sker filtrering ikke gennem samme type filter, kan resultaterne ikke forventes at være sammenlignelige. For vandløb er der behov for at specificere om prøverne skal filtreres. Et maksimalt tidsrum mellem prøvetagning og filtrering anføres alene i den tekniske anvisning for det marine område og i DS/EN Tidsrummet mellem prøvetagning og filtrering har som anført ovenfor under punkt 1 betydning for graden af mikrobiel dannelse af orthophosphat i prøven. Tidsrummet bør derfor specificeres passende kort for alle prøvetyper. Syrekonservering kan bevirke hydrolyse af polyphosphater og visse organophosphater til orthophosphat (se punkt 2 ovenfor). For ferskvand åbnes via DS 203 mulighed for syrekonservering til forlængelse af opbevaringstiden. Desuden specificerer DS 291 syrekonservering. Det bør overvejes, om muligheden for syrekonservering kan fjernes, og en passende kort opbevaringstid specificeres for i videst muligt omfang at undgå både mikrobiel og hydrolytisk dannelse af orthophosphat. Ligeledes må det overvejes, hvorvidt nedfrysning natten over er generelt anbefalelsesværdigt. 3.6 Total phosphor De krav til prøvetagning, som er givet i de tekniske anvisning for NOVA 2003 programmet, er anført nedenfor i tabel

18 Tabel Krav til prøvebehandling i tekniske anvisninger for NOVA 2003 Total phosphor Matrix Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Grundvand Ja, i felten, on-line 0,45 µm membranfilter Ingen 24 timer Ferskvand Til opløst P: ja, til total P: nej af polycarbonat 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C Ingen eller Svovlsyre a Marint vand Intet foreskrevet - Fryses 1 måned Spildevand Intet foreskrevet - Fryses 3 måneder a : DS 203 b : Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994) Til næste dag (12 timer a, 24 timer b ) eller 7 døgn a De tekniske anvisninger for grundvand foreskriver måling af opløst total phosphor, ferskvand har mulighed for måling af både opløst og partikulært total phosphor, mens det i øvrige undersøgte tekniske anvisninger ikke er specificeret, om det drejer sig om opløst eller partikulært phosphor. Grundvand anvender et 0,45 µm membranfilter, mens ferskvand anvender GF/C filter (1,2 µm glasfiberfilter) eller tilsvarende. Data for opløst total phosphor for grundvand på den ene side og ferskvand på den anden side kan derfor ikke forventes at være direkte sammenlignelige. Der anvendes generelt ingen konservering eller nedfrysning. For ferskvand åbnes mulighed via DS 203 for konservering med svovlsyre. Den maksimale tid inden analyse for ukonserveret prøve er angivet til mellem 12 og 24 timer og for nedfrossen prøve mellem 1 og 3 måneder. Det er ikke klart, om der er faglig baggrund for forskellene i opbevaringstid. Tabel angiver de tilsvarende krav til forbehandling, som specificeret i de standardmetoder, der anvendes i overvågningsprogrammet. Langt hovedparten af danske laboratorier anvender DS 292. Tabel Krav til prøvebehandling i standardmetoder anvendt i NOVA 2003 Total phosphor Standard Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse DS 292:1985 c, d, e DS/EN og -7:1997 a a, b, Ja, helst i felten 0,45 µm membranfilter Til bestemmelse af opløst TP: ja, ellers nej a : Grundvand b : Ferskvand c : Marint vand d : Spildevand e : Bekendtgørelse nr. 637 (1997) 0,45 µm membranfilter Svovlsyre efter filtrering Svovlsyre før filtrering Ikke specificeret Ikke specificeret 14

19 Standardmetoden DS 292 specificerer alene bestemmelse af opløst total phosphor, mens DS/EN og -7 giver mulighed for både opløst og partikulært total phosphor. Begge standarder specificerer anvendelse af et 0,45 µm membranfilter. Konservering sker i henhold til begge standarder med svovlsyre. Den maksimale opbevaringstid er ikke specificeret i de to standardmetoder Sammenfatning De forhold, som betyder en ændring af prøvens indhold af orthophosphat, og som er anført i afsnit 3.5, vil ligeledes betyde en ændring for prøvens indhold af organisk phosphor med undtagelse af forskydninger mellem polyphosphater og orthophosphat. En nøje specifikation af filtreringsbetingelser, tid inden filtrering og eventuel syrekonservering er derfor tilsvarende nødvendig for at opnå sammenlignelige resultater for total phosphor. De tekniske anvisninger anvender ikke alle samme specifikation af filtrering og særlig af porestørrelsen på anvendte filtre. Ingen af de tekniske anvisninger eller de to standardmetoder anfører en maksimal tid mellem prøvetagning og filtrering. Konservering skal ifølge de to standardmetoder ske med svovlsyre, hvilket kan føre til hydrolyse af organiske phosphorforbindelser og desorption af phosphat fra partikler, og deraf følgende mangel på sammenlignelighed af resultaterne såfremt betingelserne, særlig tid efter prøvetagning og rækkefølge i forhold til filtrering, ikke kontrolleres nøje. Begge standardmetoder mangler specifikation af den maksimale tid inden analyse. I de tekniske anvisninger åbner kun ferskvand mulighed for syrekonservering, mens de øvrige anvisninger specificerer ingen konservering og hurtig analyse eller frysning. Der vurderes ikke at være faglige begrundelser for at opretholde forskelle i konservering for de forskellige prøvetyper og det anbefales derfor at søge fælles bestemmelser for konservering. De tekniske anvisninger, der anfører frysning som en metode til at øge prøvernes holdbarhed, specificerer ikke, om filtrering skal ske før frysning. Filtrering umiddelbart efter prøvetagning må forventes at være en væsentlig faktor i sikring af sammenlignelighed, idet der herved vil være mindst mulig forskydning som følge af mikrobielle og hydrolytiske forandringer i prøven. Såfremt frysning opretholdes som konserveringsmetode, bør forhold omkring filtrering i relation til frysning specificeres. 3.7 Silikat De krav til prøvebehandling, som er givet i de tekniske anvisninger for NOVA 2003 programmet, er anført i tabel

20 Tabel Krav til prøvebehandling i tekniske anvisninger for NOVA 2003 Silikat Matrix Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Grundvand Ja, i felten, on-line 0,45 µm membranfilter af Svovlsyre til ph 2 24 timer Ferskvand Anbefales og skal i givet fald ske samme dag som prøvetagning Marint vand Ja, efter maksimalt 8 timer polycarbonat 1 2 µm glasfiberfilter, f.eks. GF/C GF/C eller Nuclepore Intet foreskrevet Normalt ingen Exceptionelt nedfrysning Spildevand Parameteren indgår ikke i overvågningsprogrammet b : Teknisk anvisning fra DMU nr. 7 (1994) Til næste dag (analyseres snarest muligt b ) Normalt 8 timer Exceptionelt 8 timer plus natten over De tekniske anvisninger foreskriver eller anbefaler alle filtrering før bestemmelse af silikat. For grundvand foreskrives et 0,45 µm membranfilter, mens der for overfladevand (fersk og marint) foreskrives et GF/C filter (1,2 µm glasfiberfilter) eller tilsvarende. For marint vand kan yderligere anvendes et membranfilter (Nuclepore ). Forskellen kan bunde i, at partikulært silikat spiller en større rolle i grundvand. Valget af filter er i overfladevand primært begrundet i praktiske forhold, idet overfladevand ofte indeholder store mængder partikler, som vil medføre en meget lang filtreringstid ved anvendelse af et 0,45 µm filter. I grundvand konserveres prøven med svovlsyre og analyseres inden 24 timer. Marint vand skal analyseres inden 8 timer og ferskvand snarest muligt. Det er ikke umiddelbart klart, at forskellene i konservering og opbevaringstid er fagligt nødvendig. Krav til prøvebehandling i standardmetoder anvendt i NOVA 2003 Silikat Standard Filtrering Filter Konservering Maksimal opbevaringstid mellem prøvetagning og analyse Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium, Teknisk rapport nr. 21 b Kan foretages hvis prøven er uklar Grasshof Ja, hvis prøven er (1983) c uklar. Kan eventuelt erstattes af centrifugering b : Ferskvand c : Marint vand Ikke specificeret Ikke specificeret Ikke specificeret 0,45 µm membranfilter Ingen Eventuelt svovlsyre i perioder med høj aktivitet i prøverne Få dage 1 dag Der findes ikke hverken dansk eller europæisk standardmetode til bestemmelse af silikat. Miljøstyrelsens Ferskvandslaboratorium (nu DMU) har udarbejdet en metode, som er baseret på Grasshof (1983), der som metode foreskrives for marint vand. De to metoder, som er anført i tabel 3.7.2, er derfor i princippet identiske, men den danske bearbejdning har fjernet visse specifikationer. 16

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 26. november 2014

Læs mere

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund

Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund NYT FRA 2006/1 Metoder til bestemmelse af olie/fedt og mineralsk olie af Ulla Lund Udledningstilladelser for vegetabilsk og animalsk olie/fedt og mineralsk olie har hidtil henvist til enten DS/R 208 eller

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013

Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger Referat af møde 2013/2, den 17. september 2013 Til stede Lis Morthorst Munk (LMU) Anne Christine Duer (ACD) Helle Kølbæk Thomsen (HKT) Jette Thønnings (JTH) Kirsten J. Andersen (KJA) Kirsten Harbo (KiHa) Linda Bagge (LB) Pernille Weile (PW) Maj-Britt

Læs mere

Sådan forløber en præstationsprøvning

Sådan forløber en præstationsprøvning Sådan forløber en præstationsprøvning Når et laboratorium er tilmeldt deltagelse i årets program, er det videre forløb for hver præstationsprøvning som beskrevet nedenfor. 1 Påmindelse om tilmelding Cirka

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231.

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 15. marts 2014. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) 5. marts 2014. Nr. 231. Lovtidende A 2014 Udgivet den 15. marts 2014 5. marts 2014. Nr. 231. Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1) I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins

Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Kvalitetskrav til drikkevand Fysiske og kemiske parametre Eurofins Lugt og smag Organoleptisk undersøgelse, hvor det vurderes om vandet er fri for lugt og smager normalt Temperatur Det bør tilstræbes,

Læs mere

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog

1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog 1 1. Tegningen er en kontrakt skrevet i symbolsprog En teknisk tegning er en (teknisk/juridisk) kontrakt. Tegningens geometriske krav til bl.a. overfladerne på emnet skal opfyldes af producenten. Kravet

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk.

Indtagsbegrebet. Eks. på boring i kalk. Indtagsbegrebet Indtag er et stykke af boringen, som indeholder et eller flere filtre. Det er det sted hvor vandet løber til/ind i boringen og/eller det sted, hvorfra der bliver taget vandprøver. Et indtag

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand

Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Fødevarelovgivningens rammer for rensning og genbrug af vand Eva Høy Engelund, ph. d. (food science) Miljø og Toksikologi, DHI ehe@dhigroup.com 4516 9096 18. Marts 2015, Odense Indhold Hvor findes reglerne,

Læs mere

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk

Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Bøsserup Vandværk A M B A Formand Rudy Ploug formanden@bosserupvv.dk Den 22. april 2014 Teknisk hygiejnisk tilsyn på Bøsserup Vandværk Odsherred Kommune har den 13. januar 2014 foretaget varslet tilsyn

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning Olie/fedt i spildevand Interlaboratorieundersøgelse 2005 Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metodeafprøvning

Læs mere

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark

ISCC. IMM Statistical Consulting Center. Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect. Technical University of Denmark IMM Statistical Consulting Center Technical University of Denmark ISCC Brugervejledning til beregningsmodul til robust estimation af nugget effect Endelig udgave til Eurofins af Christian Dehlendorff 15.

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1

Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger 1 I medfør af 73, stk. 1, i lov om miljøbeskyttelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 26. juni 2010, 15, stk. 1, nr. 1, 2 og 6, 23, 51 og 61, stk. 4, i

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand -1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1449

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.8 Miljøfarlige stoffer i havvand Britta Pedersen Ingela Dahllöf Martin M. Larsen Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Carbonatsystemet og geokemi

Carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet og geokemi Definition af carbonatsystemet og geokemi Carbonatsystemet udgøres af følgende ligevægte: CO 2 (aq) + H 2 O H 2 CO 3 (aq) H 2 CO 3 H + + HCO3 - HCO 3 - H + + CO 3 2- Kuldioxid

Læs mere

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber

Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4: Service Level Agreement for rå kobber og delt rå kobber Bilag 4 gældende pr. 1. marts 2015. 1 Indhold 1 INDHOLD... 1 2 INDLEDNING... 1 3 KVALITET... 2 4 LEVERINGSPRÆCISION... 3 5 LEVERINGSTID...

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. januar 2015 J.nr. 3009/3027-0079 Ref. ABK/ Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvalitetskrav til drikkevand

Kvalitetskrav til drikkevand - 1 - Forbrugerne stiller krav til kvaliteten af et. Og krav til information fra vandværker/vandforsyninger. Kravene til information i forhold til forbrugerne skærpes yderligere. Bekendtgørelse nr. 1024

Læs mere

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF)

Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) Rapport om karakterisering og analyse af vanddistrikter mv. i henhold til artikel 5 i vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EF) 2 3 17. marts 2005 Vandrammedirektivets Artikel 5 rapportering om karakterisering

Læs mere

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK

Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK Introduktion til hvervet som teknisk assessor i DANAK 2.udgave Januar 2011 Akkreditering af laboratorier DANAK påbegyndte akkreditering af laboratorier tilbage i 1973 som det daværende Statens Tekniske

Læs mere

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105

Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Vejledning nr. 307 11/2011 Gammelt nr. 105 Emne: Forbrugerinformation Ifølge 28 i bekendtgørelse nr. 1024 af 31. oktober 2011 om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg skal vandværkerne stille

Læs mere

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver

Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Teknisk Anvisning for prøvetagning af drænvand i landovervågningen: Punktprøver Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Ruth Grant, Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet TA henvisninger TA.

Læs mere

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com

Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015. Kenneth Johansen khj@liqtech.com Netværksmøde - vandrensning, vandinnovation og vandsamarbejde 25/2 2015 Kenneth Johansen khj@liqtech.com LiqTech virksomheds profil Grundlagt 1999 Ca. 100 medarbejdere (inklusiv Provital) Salgskontorer

Læs mere

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse:

Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Hvad betyder? Sådan læser Du en vandanalyse: Direkte undersøgelse: Temperatur ved prøvetagning: For høj temperatur på drikkevandet påvirker smagsindtrykket og kan give risiko for bakterievækst. Der er

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Juni 2000 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til produktionskontrol 7 4. Regler for overvågning 8 5. Krav

Læs mere

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra:

Proceduren Proceduren for en given vare eller varetype fastlægges ud fra: Forudsætning for CE-mærkning En fabrikant kan først CE-mærke sit produkt og dermed få ret til frit at sælge byggevaren i alle EU-medlemsstater, når fabrikanten har dokumenteret, at varens egenskaber stemmer

Læs mere

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold.

Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Vurdering af hygiejniseringseffekten af nedsivning af viral hæmorrhagisk septikæmi virus (VHSV) under eksperimentelle forhold. Juni 2011 Helle Frank Skall og Niels Jørgen Olesen Veterinærinstituttet, Danmarks

Læs mere

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen. Version 2 ( 5. oktober 1999)

Teknisk anvisning for. Grundvandsovervågningen. Version 2 ( 5. oktober 1999) Teknisk anvisning for Grundvandsovervågningen Version 2 ( 5. oktober 1999) 2 3 Indholdsfortegnelse INDLEDNING.... 6 GRUNDVANDSOVERVÅGNING... 7 PRINCIPPER FOR GRUNDVANDSOVERVÅGNINGEN... 10 INFORMATIONSTYPER...

Læs mere

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3

Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Den fulde tekst Måleteknisk direktiv (Vejledning) FJERNVARMEMÅLERE. Kontrolsystem for målere i drift. MDIR 07.01-01, udg. 3 Minimumskrav/Vejledning I henhold til Erhvervsfremme Styrelsens bekendtgørelse

Læs mere

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER

ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS REFERENCELABORATORIUM FOR STØJMÅLINGER ORIENTERING FRA MILJØSTYRELSENS MÅLEUDSTYR HOS DE GODKENDTE LABORATORIER Orientering nr. 3 Ole F. Carlsen/Torben Holm Pedersen 2-7-19 OVERSIGT OVER MÅLEUDSTYR LYDTRYKMÅLING FFT-ANALYSE BÅNDOPTAGELSE OKTAVANALYSE

Læs mere

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde. den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 13. marts 2006 Rev. 22.03.2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Kommenteret dagsorden til Aftaleudvalgets 65. møde den 29. marts 2006 kl. 13.00- ca. 15.30 på H.C. Andersen Hotel, Odense

Læs mere

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com

Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013. Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Udledningstilladelser for regnvand Odense d. 5. april 2013 Bodil Mose Pedersen bop@dhigroup.com Hvad indeholder tilladelser til udledning af regnvand? Hvad bør en tilladelse til udledning af regnvand indeholde?

Læs mere

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del

NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen. Programbeskrivelse 1. del NOVANA Det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen Programbeskrivelse 1. del Kolofon Titel: Det Nationale Overvågningsprogram for Vand og Natur. NOVANA 2011-2015. Programbeskrivelse

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for ruder. Januar 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for ruder Januar 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det.

I har regnet ud, at sandfanget skal kunne rumme 1200 l, men da kravet i DS858 er mindst 5.000 l, planlægger I at etablere det. Falken og Co post@falkenco.dk flemming@kps-as.dk Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 4928 2454 mka55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 03.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør

A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør A/S Storebælt Storebæltsvej 70 4220 Korsør Teknik og Miljø Miljøafdelingen Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Tilladelse til membranfilter til drikkevand på Sprogø

Læs mere

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode

GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode GPS stiller meget præcise krav til valg af målemetode 1 Måleteknisk er vi på flere måder i en ny og ændret situation. Det er forhold, som påvirker betydningen af valget af målemetoder. - Der er en stadig

Læs mere

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser

1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser 1 1. Et teknisk problem - der også kan have juridiske konsekvenser Udgangspunktet for måling af et emnes overfladeegenskaber er den specifikation - det krav - der er angivet på tegningen, hvis der da findes

Læs mere

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012

RAPPORT. Krav til vvs-måleudstyr. Projektrapport April 2012 Krav til vvs-måleudstyr Projektrapport April 2012 RAPPORT Dansk Gasteknisk Center a/s Dr. Neergaards Vej 5B 2970 Hørsholm Tlf. 2016 9600 Fax 4516 1199 www.dgc.dk dgc@dgc.dk Krav til vvs-måleudstyr Jørgen

Læs mere

BILAG 1 Analyserapporter

BILAG 1 Analyserapporter Sønderborg Forsynings Spildevand A/S BILAG 1 er Rapporterne er listet op i fælgende rækkefølge: Sønderborg rensningsanlæg Hummelvig rensningsanlæg Broager rensningsanlæg Huk rensningsanlæg Afhentning og

Læs mere

Totale kvælstofbalancer på landsplan

Totale kvælstofbalancer på landsplan Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Danmarks JordbrugsForskning Baggrundsnotat til Vandmiljøplan II slutevaluering Totale kvælstofbalancer på landsplan Arne Kyllingsbæk Danmarks JordbrugsForskning

Læs mere

Bilag 2. Beregningsforudsætninger

Bilag 2. Beregningsforudsætninger Side 1 af 5 Bilag 2. Beregningsforudsætninger I dette bilag er anført en række vejledende værdier til brug ved belastningsberegning i oplandsskemaer for status og plan. For en mere detaljeret vejledning

Læs mere

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003

Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 1 Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir* Michael Osterwald-Lenum 12. november 2012 1 Benchmark beregning af pensionsformuen, ultimo 2003 Resumé: Papiret redegør for hvorledes pensionsformuen, ultimo

Læs mere

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør

Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Slagelse Kommune Center for Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej 3 4220 Korsør Virksomheder J.nr. MST-1272-00730 Ref. loped / majli Den 27. marts 2014 Att.: Martin Poulsen (mapou@slagelse.dk og cvr-nr.

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand

Måling af ledningsevne. I rent og ultrarent vand Måling af ledningsevne I rent og ultrarent vand Anvendelse af ledningsevne Mest anvendt til kvalitets kontrol Overvågning af renhed på vand til processen Kontrol af vand i processen Kontrol af drikkevand

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2)

Bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler 1)2) (Gældende) Udskriftsdato: 20. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Miljøstyrelsen, j.nr. MST-666-00045 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om påfyldning

Læs mere

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning.

Bilag 1: ph. ph er dimensionsløs. Den har en praktisk betydning men ingen fundamental betydning. Bilag 1: Introduktion har afgørende betydning for det kommende afværgeprojekt ved Høfde 4. Det skyldes, at basisk hydrolyse, som er det første trin i den planlagte treatment train, foregår hurtigere, jo

Læs mere

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter

Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Dansk standard DS 3999 1. udgave 2010-10-12 Krav til sikkerhed og sikring af kontanthåndteringscentre, transitstationer og transport af kontanter Requirements for security of cash centers, transit stations

Læs mere

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design

PoolManager PoolManager PRO. Funktionalitet og flot design PoolManager PoolManager PRO Funktionalitet og flot design Nyudviklet innovativ teknik i moderne design Made in Germany Nyd krystalklart vand hver eneste dag. Den seneste udgave af Poolmanager har gennemgået

Læs mere

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg

Anleggs- og funktionsbeskrivelse. Klekke-anlegg Side 1 af 17 Anleggs- og funktionsbeskrivelse Klekke-anlegg Side 2 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Vandets vej gennem anleggget... 3 2. Kar (punkt 1)... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 3. Mekanisk rensning

Læs mere

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde

Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde. Tilladelse til opsætning af kalkknuser-anlæg, Juelsminde Vand, Vejlevej 14, 7130 Juelsminde Juelsminde Vand Tofteskovvej 12 7130 Juelsminde Natur og Miljø Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Bettina Lund Dir: 79755623 Mob: e-mail: bettina.lund @hedensted.dk Sagsnr. 13.02.02-P19-1-14 10.6.2014

Læs mere

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011

Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Vejledning om egenkontrol med salmonella og campylobacter i fersk kød Juli 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Indhold 1. Område...3 2. Målgruppe...3 3. Regler...3 4. Egenkontrolprogrammet...3

Læs mere

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk

Oplevet mobildækning. Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Oplevet mobildækning Publikationen kan hentes på: www.erst.dk Maj 2013 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedresultater 4 Ingen dækning 6 Delvis dækning 7 Opkaldsfejl pr. selskab 8 Opkaldsfejl pr. telefon

Læs mere

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation

Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Tv-overvågning (TVO) Kravspecifikation Certificering af TVO-installatørvirksomheder Indholdsfortegnelse 10 Forord side 2 20 Krav til certificeringsorganet side 2 30 Certificeringens gyldighedsområde side

Læs mere

POWER GRID SPILLEREGLER

POWER GRID SPILLEREGLER POWER GRID SPILLEREGLER FORMÅL Hver spiller repræsenterer et energiselskab som leverer elektricitet til et antal byer. I løbet af spillet køber hver spiller et antal kraftværker i konkurrence med andre

Læs mere

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed

Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Bilag 13 Notat om Høfde 42, november 2008 Demonstration af basisk hydrolyse & biologisk nedbrydning: Materialebestandighed Claus Kirkegaard DGE Group Indhold INDLEDNING 1 1.1 BAGGRUND 1 1.2 FORMÅLET MED

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Energimærkning Sekretariat Teknologisk Institut Byggeri Teknologiparken 8000 Århus C Tlf. 7220 1110 Fax 7220 1111 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Marts 2008 Indholdsfortegnelse Indledning

Læs mere

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning

Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning V EJLEDNING rev. 30. september 2014 J.nr. 3009/3027-0063 Ref. ABK/SRO Energibesparelser Side 1/ 12 Energistyrelsens vejledning om energimærkning til virksomheder der udfører energimærkning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n]

Kuvettetest LCK 555 BI 5 /BI [n] VIGTIGT NYT! Det aktuelle udgavenummer er nu angivet ved analyseproceduren eller aflæsning. Se venligst punktet Bemærk (se nedenfor). Kuvettetest Princip Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug over 5/[n]

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Minirens - også til sommerhuse!

Minirens - også til sommerhuse! Minirens - også til sommerhuse! velegnet til svingende belastninger Resume: BioKube er velegnet og anvendes til mange andre hustyper end traditionelle helårsboliger. Specielt i sommerhuse sikrer BioKubes

Læs mere

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001

Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for vinduer Januar 2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for overvågning 8 5.

Læs mere

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen

Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Advokatfirmaet Qvortrup Sortedam Dossering 43 2200 København N Att.: Advokat Jens Anker Hansen Vedr. E/F Godthåbshave etablering af Metro Aksel Møllers Have. Arbejdstidsudvidelse på visse nærmere vilkår

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt

Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Kontrol af operationsstuer Metodebeskrivelse for Kontrol af operationsstuer i Vestsjællands Amt Udført for: Region Sjælland Sygehus Vest Fælledvej 1 DK-4200 Slagelse Udgivelsesdato : 31. oktober 2007 Projekt

Læs mere

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001

Energimærkning. Tekniske Bestemmelser for Glasfacader. 1. udkast 2001 Energimærkning Tekniske Bestemmelser for Glasfacader 1. udkast 2001 11/04-2001 Indholdsfortegnelse Indledning 2 1. Definitioner 3 2. Krav til virksomheden 5 3. Krav til kvalitetsstyring 7 4. Regler for

Læs mere

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster

Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster Udbud af offentlige opgaver giver økonomiske gevinster AF MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF, CAND. SCIENT. ADM. OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN, CAND. SCIENT. POL. RESUMÉ Dansk Erhverv kan på baggrund af

Læs mere

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning

Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Årsberetning 2014 Program for intern overvågning Retningslinjer for indkøb og salg til markedspriser. Februar 2015 Udarbejdet af Susanne K. Kristensen Overvågningsansvarlig Indhold 1 Indledning...2 1.1

Læs mere

Fyld en reaktor spillet

Fyld en reaktor spillet Fyld en reaktor spillet Velkommen i dit nye job som katalysatorsælger hos Haldor Topsøe. I dag skal du stå for at loade en hydrotreating reaktor med nye katalysatorer. Udfordringen lyder på at optimere

Læs mere

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen

Næringssaltenes betydning for primærproduktionen Bearbejdning af ØkoFyn gruppens tilsvarende eksperiment og tilpasning af dette til brug af PASCO datafangst nitratelektrode og spektrofotometer Introduktion Når en landmand høster sine afgrøder, fjerner

Læs mere

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense

Referat af Aftaleudvalgets 66. møde. den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Danmarks Miljøundersøgelser 29. juni 2006 FORS J. nr. 152/201-0001 Referat af Aftaleudvalgets 66. møde den 8. juni 2006 på Hotel H.C. Andersen, Odense Deltagere: Poul Nordemann, Århus Amt (PNO) Jan Rasmussen,

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning

Big data. Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Big data Anvendelse af Miljøportalen i forskning og undervisning Mogens Flindt Biologisk Institut Syddansk Universitet Aalborg d. 28/10-2014 Mogens Kandidat og PhD I akvatisk økologi Bach i datalogi. Forskning

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0670 endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt Folketingets Europaudvalg København, Sagsnr.: 28928 Dok.nr.: 764850 FVM 361 Folketingets Europaudvalg har i skrivelse af 17.

Læs mere

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk.

Validitetserklæring for NPU02497 P-Insulin;stofk. Valideringsperiode: December2010- Januar 2011 Arbejdsgruppe: Udstyr: Specialist bioanalytiker Britta Lende Poulsen Bioanalytiker underviser Britta Nielsen Kvalitetsleder Karin Heidemann Advia Centaur XP

Læs mere

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent

Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendommes. af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse som energikonsulent (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Registreringsudvalget for Energimærkning af Små Ejendomme af 24. november 2005 Afslag på beskikkelse

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Kapitel 2 Tal og variable

Kapitel 2 Tal og variable Tal og variable Uden tal ingen matematik - matematik handler om tal og anvendelse af tal. Matematik beskæftiger sig ikke udelukkende med konkrete problemer fra andre fag, og de konkrete tal fra andre fagområder

Læs mere

Projektopgave Observationer af stjerneskælv

Projektopgave Observationer af stjerneskælv Projektopgave Observationer af stjerneskælv Af: Mathias Brønd Christensen (20073504), Kristian Jerslev (20072494), Kristian Mads Egeris Nielsen (20072868) Indhold Formål...3 Teori...3 Hvorfor opstår der

Læs mere

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune

Velkommen. til møde om indsatsplaner. Kolding Kommune Velkommen til møde om indsatsplaner Dagsorden Velkomst Indsatsplanområder i Hvorfor og hvad er en indsatsplan? Kort om områdeudpegninger Indsatser Nitrat, pesticider, m. flere Hvad betyder det så for dig

Læs mere

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay

VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET: Konceptuelle betragtninger Loren Ramsay ATV Mødenr. 58 om Grundvandskvalitet H.C. Andersen Hotel, Odense 19. maj 2010 VANDINDVINDINGS INDFLYDELSE PÅ VANDKVALITET:

Læs mere

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Indledning til vejledning for intern overvågning...2. Aftaleprogram...3. Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3 FVD vejledning 09/2010 Indholdsfortegnelse Indledning til vejledning for intern overvågning...2 Praktisk vejledning til internovervågnings program....3 Aftaleprogram...3 Hvilke aftaler er omfattet af overvågningsprogrammet?...3

Læs mere

Vejledning til Pejling af en boring

Vejledning til Pejling af en boring Vejledning til Pejling af en boring Hvad er en pejling? En pejling er en måling af, hvor langt der er fra et fast målepunkt og ned til grundvandet. Afstanden fra målepunktet til grundvandet kaldes nedstikket.

Læs mere

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation)

6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Advokatpartnerselskab J.nr. 295235-MRP RETTELSESBLAD / SPØR GSMÅL-SVAR 3 6. Spørgsmål 4 (vedr. Bilag 2, Kravspecifikation) Akkreditering af udvalgte freonstoffer i luft. Af bilaget fremgår det, at der

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Vandløbet et tværfagligt samarbejde

Vandløbet et tværfagligt samarbejde Ny skriftlighed i geografi/naturgeografi: B opgave Problemløsende hensigt; fx rapport, teoriafklarende opgaver, SRP/SS0 formuleringer, AT formuleringer 2011 Vandløbet et tværfagligt samarbejde 1 Formål:

Læs mere