Udbud af analyseopgaver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud af analyseopgaver"

Transkript

1 Udbud af analyseopgaver Specifikation af krav til analysekvalitet Bind 1 - Udbudsmateriale FVD Foreningen af Vandværker i Danmark Rapport Februar 2004

2 Udbud af analyseopgaver udarbejdet af Vandværkets navn Adresse Kontaktperson Udbudsmateriale er udarbejdet af FVD og Eurofins A/S, februar 2004 Solveg Nilsson, FVD Dorte Schmieg Toft, FVD Bent Soelberg, FVD Ulla Lund, Eurofins A/S

3 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING DOKUMENTATION AF FAGLIG DYGTIGHED OG ERFARING Akkrediteringer og godkendelser for prøvning omfattet af udbuddet Nøglemedarbejdere KRAV TIL YDELSEN Udbudte ydelser Akkrediteret prøvetagning og analyse Underleverandør Prøvetagning og måling i felten Prøvetagningsbeholdere Prøvetagningssteder Journal til dokumentation af prøvetagning Opbevaring af prøver mellem prøvetagning og analyse Ekstraordinær prøvetagning Analysekvalitet og analysemetoder Løbende dokumentation af analysekvalitet Kvalitetskontrol Deltagelse i præstationsprøvninger Kvalitetsrapport Analyseresultater Ændringer hos laboratoriet af betydning for den leverede kvalitet Fejlanalyser Hasteanalyser Rådgivning VURDERING AF TILBUD BILAG A B C D Tilbudslister Redegørelse for leveret analysekvalitet, eksempel Redegørelse for resultat af deltagelse i præstationsprøvninger - eksempel Metodedatablade k:\udbud af analyseopgaver\nye omslag\netudgave april 2009\analysekvalitet bind 1 - udbudsmaterialeny.doc i

4 1 INDLEDNING Nærværende udbudsmateriale indeholder vandværkets/kontaktudvalgets samlede udbudsmateriale i forbindelse med udførelsen af de samlede analyseopgaver, som laboratoriet bedes forholde sig til. Hele udbudsmaterialet kan hentes på FVDs hjemmeside, hvor især bilagene vil være anvendelige da disse er udarbejdet i regneark. I rapporten og de tilhørende regneark er teksten enkelte steder sværtet. Dette betyder, at vandværket skal kontrollere eksisterende eller indsætte manglende information inden anvendelse. 1-1

5 2 DOKUMENTATION AF FAGLIG DYGTIGHED OG ERFARING Sammen med tilbudsmaterialet skal medsendes materiale om følgende punkter, som nærmere beskrevet nedenfor: Akkrediteringer og godkendelser for prøvning omfattet af tilbuddet (se nærmere i afsnit 2.2). Kontaktperson og dennes stedfortræder (se nærmere i afsnit 2.2). 2.1 Akkrediteringer og godkendelser for prøvning omfattet af udbuddet Laboratoriet eller dets underleverandør(er) skal have akkreditering til udførelse af de af udbuddet omfattede analyser med den specificerede kvalitet, i det omfang det er krævet i udbudsspecifikationerne i tilbudslisterne. I tilbudslisterne, bilag A, anføres om laboratoriet (hvis en given analyse planlægges udført af underleverandør, da om underleverandør) har akkreditering til den pågældende parameter, og akkrediteringen specificeres som anført i tilbudslisterne. Såfremt laboratoriet eller dets underleverandør(er) ikke har akkreditering til enkelte parametre eller ikke har akkreditering til den krævede kvalitet på tidspunkt for afgivelse af tilbud, medsendes en plan for opnåelse af manglende akkreditering. I visse tilfælde, som er beskrevet i udbudsspecifikationerne i tilbudslisterne, skal laboratoriet og dets underleverandør(er) være godkendt af Miljøstyrelsen til at foretage de pågældende analyser ved grundvandsovervågning. I tilbudslisterne anføres, om laboratoriet (hvis en given analyse planlægges udført af underleverandør, da om underleverandør) er godkendt af Miljøstyrelsen til den pågældende parameter. 2.2 Nøglemedarbejdere I tilbuddet anføres kontaktperson og stedfortræder for kontaktperson, der stilles til rådighed for vandværket, med angivelse af navn, titel og ansvarsområde. Vandværket lægger vægt på, at den løbende kontakt til vandværket foretages af én person (kontaktpersonen). Desuden opgives en stedfortræder for kontaktpersonen, som skal varetage kontaktpersonens opgaver i tilfælde af kontaktpersonens fravær. Kontaktperson og stedfortræder skal være i stand til at yde faglig rådgivning til vandværket i forbindelse med prøvetagning og analyser. 2-1

6 3 KRAV TIL YDELSEN 3.1 Udbudte ydelser Udbuddet omfatter prøvetagning og analyse for NN vandværk i henhold til nedenstående specifikationer. Vandværket har en årlig udpumpet vandmængde på yy m 3, og omfatter vandindvinding fra zz boringer. Tilbuddet skal omfatte alle ydelser specificeret i dette udbud. Om nødvendigt kan dele af arbejdet udføres ved underleverandør (se nærmere nedenfor). I tilbudslisterne er angivet det minimale omfang af kontrol i henhold til Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21. december 2001 for vandværket med dets nuværende kapacitet. Der kan forekomme ekstraordinær prøvetagning og analyse. 3.2 Akkrediteret prøvetagning og analyse Tilbuddet skal omfatte akkrediteret prøvetagning og akkrediteret udførelse af analyserne i henhold til de nedenfor anførte specifikationer. De tilbudte analyser skal desuden udføres af et laboratorium, som er godkendt af Miljøstyrelsen til at udføre de pågældende analyser i grundvand, i det omfang, det er krævet i udbudsspecifikationerne (bilag A). Omfanget af eksisterende akkrediteringer og godkendelser anføres i tilbudslisten som beskrevet i afsnit Underleverandør Tilbudsgiver kan lade dele af arbejdet udføre af underleverandør. Underleverandøren skal opfylde de samme betingelser som tilbudsgiver. Tilbuddet skal indeholde underleverandørens navn (se tilbudslisterne) og dokumentation vedrørende underleverandør på lige fod med dokumentation vedrørende tilbudsgiver. Ved udførelse af opgaven skal løbende dokumentation af prøvetagning, transport, opbevaring og analysekvalitet opsamles og stilles til rådighed for vandværket fra både tilbudsgiver og underleverandør, jvf. specifikationerne i afsnit Prøvetagning og måling i felten Prøvetagning skal udføres akkrediteret. For boringskontrol følges anvisninger i Vejledning fra Miljøstyrelsen nr. 2, 1997: Boringskontrol på vandværker. For bakteriologi udføres prøvetagning i henhold til DS 2250:1983. Anvisninger i Miljøstyrelsens bekendtgørelse nr. 871 (2001) om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg vedrørende prøvetagningssteder, gennemskylning af haner og rørsystemer mv. skal følges. Ved al prøvetagning og transport af prøver tages behørigt hensyn til eventuelle forureningskilder i omgivelserne, således at kontaminering af prøverne undgås. Herunder skal laboratoriet planlægge prøvetagning, således at der ikke opstår risiko for kontaminering af 3-1

7 vandværkets prøver som følge af prøvetagning på stærkt forurenede lokaliteter, f.eks. renseanlæg eller forurenede grunde Prøvetagningsbeholdere Prøverne udtages i egnede beholdere, leveret af laboratoriet. Laboratoriet kvalitetssikrer beholdernes renhed, jvf. afsnit Prøvetagningssteder Prøverne udtages til ordinær kontrol på det antal lokaliteter og med den frekvens, som er nævnt i tilbudslisterne (bilag A). Til boringskontrol og kontrol på vandværket anviser vandværket de enkelte lokaliteter og taphaner ved kontraktens start. Vandforsyningen sørger desuden for at laboratoriets prøvetager kan få adgang ved efterfølgende prøvetagning i kontraktperioden. Til kontrol i vandforsyningens ledningsnet aftales prøvetagningslokaliteter mellem vandværk og laboratorium ved kontraktens start. Laboratoriet skal i nødvendigt omfang vejlede vandværket ved valg af lokaliteter. I kontraktperioden kan prøvetagningsstederne ændres efter aftale mellem vandværk og laboratorium Journal til dokumentation af prøvetagning Laboratoriets prøvetager skal føre journal i felten til dokumentation af den foretagne prøvetagning og registrering af målinger foretaget i felten Opbevaring af prøver mellem prøvetagning og analyse Visse parametre ændres meget hurtigt ved opbevaring. Det er laboratoriets ansvar, at prøverne er håndteret og opbevaret korrekt. Dette omfatter blandt andet opbevaring efter prøvetagning i et tidsrum, som ikke medfører signifikant ændring af prøven, og sikring af at prøverne under transport mellem prøvetagningssted og laboratorium samt efter ankomst til laboratoriet opbevares under forhold og ved en temperatur som sikrer, at prøvernes indhold af parametre til analyse ikke ændres. Krav til opbevaring af visse parametre er anført i datablade, som er vedlagt dette udbudsmateriale (bilag D). Parametre, for hvilke der ikke stilles krav, konserveres (hvis foreskrevet) og opbevares i henhold til forskrifter i standarder og laboratoriets procedurer. Laboratoriets procedurer kan kun anvendes såfremt krav til opbevaring heri er identiske med eller mere restriktive end krav i standarder. Til brug ved vurdering af tilbud anvendes nedenstående parametre og maksimale tider fra prøvetagning til analyse. Maksimal tid mellem prøvetagning Reference og analyse (timer) Bakteriologi 24 DS 2250:1983 Ammonium 12 Metodedatablad Nitrit 12 Metodedatablad Nitrat 12 Metodedatablad (NO 2+3 ) Total phosphor 12 Metodedatablad 3-2

8 ph 2 DS 287:1987 Alkalinitet 24 DS 253:1977 Aggressiv karbondioxid 24 DS 236:1977 Opløst ilt 0 (feltmåling) DS/EN 25814:2003 Svovlbrinte 24 DS 278:1976 Methan 24 Flygtige organiske mikroforureninger 48 ISO/DIS Phosphororganiske pesticider 24 DS/EN Laboratoriet skal sikre, at udført konservering, opbevaringsforhold og tidsrummet mellem prøvetagning og analyse dokumenteres Ekstraordinær prøvetagning Laboratoriet skal på vandværkets anmodning være villigt til at foretage ekstraordinær prøvetagning ud over de i udbudsspecifikationerne nævnte ordinære prøvetagninger til samme pris som anført i tilbuddet, med mindre den ekstraordinære prøvetagning foretages som hasteanalyse. For hasteanalyser henvises til afsnit Analysekvalitet og analysemetoder De tilbudte ydelser skal leveres med en kvalitet, der overholder kravene i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni Kravene samt minimumskrav til måleområde er anført i tilbudslisterne (bilag A). Det i tilbudslisterne anførte mål for kvalitet, s T, beregnes og analysekvalitetsklasser defineres som anført i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni I dette udbud er yderligere tilføjet kvalitetsklasse 5, som alene anvendes for parametre, fortrinsvis organiske mikroforureninger, for hvilke bekendtgørelse nr. 637 ikke anfører kvalitetskrav. Kvalitetskrav i denne klasse er anført nedenfor klasse 5 Krav til intern kvalitetskontrol s T for prøver med indhold > 15 * s T (= C T ) højst 12% Middelværdien genfindes indenfor ± 25% Krav til ekstern kvalitetskontrol (præstationsprøvninger) Afvigelse fra nominel værdi højst 50% For visse analyseparametre er resultatet afhængigt af den anvendte metode. For disse parametre skal metodekrav i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 overholdes. Kravene er vist i tilbudslisterne. 3.6 Løbende dokumentation af analysekvalitet Det laboratorium, der opnår kontrakt, skal løbende dokumentere den leverede analysekvalitet som beskrevet nedenfor. Det er laboratoriets ansvar at sikre, at de opgivne estimater for analysekvalitet giver et retvisende billede af den kvalitet, som laboratoriet rutinemæssigt leverer. 3-3

9 Laboratoriet skal tillige dokumentere kvaliteten af anvendt emballage til prøver samt rengøring af denne ved kontrol med blindprøver, der har været opbevaret i emballagen i et tidsrum og under forhold svarende til prøver fra vandværket. Resultatet af denne kontrol skal registreres, databehandles og rapporteres i lighed med laboratoriets øvrige kvalitetskontrol. Resultaterne skal indgå i kvalitetsrapport (jvf. afsnit 3.6.3) til FVD Kvalitetskontrol Laboratoriet skal dokumentere kvaliteten af alle tilbudte parametre baseret på et kvalitetskontrolprogram, som kan bestå af følgende kontrolprøver i hver serie: Ægte dobbeltbestemmelse på blindprøve, som repræsenterer analysegangen fra prøvebeholder (hvor det er relevant) til analyseresultat. Ægte dobbeltbestemmelse på prøve (fortrinsvis naturlig prøve) med indhold på højst 15 gange krav til s T max. Ægte dobbeltbestemmelse på kontrolprøve (kendt koncentration, samme prøve i alle serier) med koncentration mellem 3 og 15 gange krav til s T max. Ægte dobbeltbestemmelse på kontrolprøve (kendt koncentration, samme prøve i alle serier) med koncentration omkring de niveauer, der oftest måles i prøverne. Koncentrationen bør ligge tæt på medianen for naturligt forekommende koncentrationer og skal ligge indenfor et interval mellem 25% og 75% fraktilen. Ægte dobbeltbestemmelse på hver 20. naturlig prøve i analyseserien, dog mindst 1 dobbeltbestemmelse pr. serie. De naturlige prøver udvælges tilfældigt. Det ovenfor anførte er et typisk kontrolprogram, men kan ikke tages som nødvendigt eller tilstrækkeligt under alle forhold. Det er laboratoriets ansvar, at kontrolprogrammet er egnet til løbende kvalitetskontrol og til dokumentation af den leverede analysekvalitet på et niveau, der er indikeret af ovennævnte typiske kontrolprogram. Ved ægte dobbeltbestemmelse forstås 2 ens prøver, der behandles som enkelt prøver gennem hele analysegangen. Mindst én kontrolprøve skal baseres på certificeret referencemateriale, såfremt et sådant eksisterer af samme type som prøverne (matrix og koncentration). Visse certificerede referencematerialer er kun til rådighed i begrænset mængde eller med begrænset holdbarhed. I så tilfælde er det tilstrækkeligt, at et laboratoriekontrolmateriale af tilsvarende type (matrix og koncentration) anvendes i kvalitetskontrollen, og at dette jævnligt (dvs. mindst 2 gange pr. år) kontrolleres ved anvendelse af det certificerede referencemateriale. Kontrolværdier indtastes løbende i et kvalitetskontrolprogram med X-, R- og r-kort til sikring mod, at analyseserier er ude af kontrol. Kontrolværdierne anvendes desuden til dokumentation af den leverede analysekvalitet i en kvalitetsrapport (se nedenfor) Deltagelse i præstationsprøvninger Deltagelse i præstationsprøvninger er et led i laboratoriets kvalitetskontrol og er særlig vigtig til kontrol af målingernes korrekthed. 3-4

10 Laboratoriet skal deltage i de præstationsprøvninger, der kræves af DANAK indenfor de parametre, matricer og koncentrationsniveauer, som udføres for vandværket. Dette betyder, at der præstationsprøves for en række parameter- og matrice-kombinationer hvert år, i nogle tilfælde hvert andet år. Laboratoriet skal i det omfang området ikke dækkes af danske præstationsprøvninger deltage i udenlandske præstationsprøvninger, som imødekommer de danske krav til præstationsprøvningers kvalitet, således at kravene til omfang af præstationsprøvninger bliver imødekommet. Resultater af deltagelse i præstationsprøvninger vurderes i forhold til krav i Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 637 af 30. juni 1997 med supplement af kvalitetsklasse 5 som beskrevet i afsnit Kvalitetsrapport Laboratoriet skal hvert kvartal fremsende en redegørelse for den leverede analysekvalitet og resultatet af deltagelse i præstationsprøvninger til FVD, som på vegne af vandværket vurderer rapporten. Redegørelsen omfatter laboratoriet og dettes eventuelle underleverandører. Redegørelsen skal være FVD i hænde senest én måned efter afslutning af hvert kvartal. For analyseparametre, der forekommer med lav hyppighed, kan mindre frekvens for kvalitetsrapportering aftales mellem tjenesteyder og FVD (se nærmere nedenfor). Intern kvalitetskontrol Redegørelse for leveret analysekvalitet omfatter en oversigt over de anvendte kontrolmaterialer og kontrolkort, samt en oversigt over den analysekvalitet, der er leveret i den foregående tre-måneders periode. I redegørelsen anvendes følgende betegnelser for forskellige kontrolmaterialer: 1: Blind eller prøve med indhold på højst 15 gange krav til s T max 2: Certificeret referencemateriale 3: Ikke-certificeret referencemateriale med kendt koncentration 4: Naturlig prøve 5: Tilsætning til naturlig prøve Oversigt over leveret analysekvalitet baseret på laboratoriets interne kvalitetskontrol skal som minimum omfatte: genfinding, total standardafvigelse (s T ), standardafvigelse indenfor en analyseserie (s w ) og den kvalitetsklasse, som den leverede kvalitet lever op til. Disse kvalitetsparametre estimeres på basis af alle kontroldata for godkendte analyseserier i pågældende kvartal. Ved alle kontroldata forstås alle data for pågældende kontrolprøve uanset om der i en given serie har været analyseret prøver for vandværket eller ej. Såfremt et givet kvartal ikke omfatter mindst 20 analyseserier med tilhørende kontroldata kan hyppigheden nedsættes til halvårlig rapportering. Ved mindre end 20 analy- 3-5

11 seserier halvårligt kan hyppigheden nedsættes til årlig rapportering. Hyppighederne aftales ved kontraktens indgåelse mellem vandværket, bistået af FVD, og laboratoriet. Redegørelsen for den leverede analysekvalitet indføres i regneark, som leveres af FVD. Et eksempel er vist i bilag B. Præstationsprøvninger Redegørelse for deltagelse i præstationsprøvninger skal indsendes sammen med redegørelse for intern kvalitetskontrol. Redegørelsen omfatter for hver prøve og hver kombination af parameter og prøvetype dato for deltagelse, nominel værdi ("sand" værdi) i prøven, laboratoriets resultat og afvigelsen af laboratoriets resultat fra den nominelle værdi. Redegørelsen vises i en oversigt, der indføres i regneark, som leveres af FVD. Et eksempel er vist i bilag C. Oversigten udbygges løbende i kontraktperioden, sådan at hver kvalitetsrapport viser den akkumulerede deltagelse i den forudgående del af kontraktperioden. Forhold ved manglende opfyldelse af tilbudsspecifikationer Redegørelsen for leveret analysekvalitet er tilstrækkeligt rapporteret med fremsendelse af de udfyldte regneark, såfremt alle analyser er leveret i en kvalitet, der er mindst lige så god som den tilbudte kvalitet, og resultater fra deltagelse i præstationsprøvninger overholder de angivne krav. Såfremt den leverede kvalitet ikke er i overensstemmelse med den tilbudte eller resultater i præstationsprøvninger ikke overholder de stillede krav, skal laboratoriet medsende en redegørelse for afvigelsen, afvigelsens indflydelse på de resultater, der er leveret til vandværket, den periode, hvor kvaliteten ikke har været tilfredsstillende, samt hvad laboratoriet har gjort for at bringe kvaliteten tilbage til et tilfredsstillende niveau og for at undgå gentagelse. Laboratoriet skal på FVDs forlangende fremsende dokumentation (kontrolkort, kontroldata, andre udskrifter fra kvalitetskontrolprogram, resultat i præstationsprøvning med deltagernummer, etc.) for de i oversigterne anførte data. 3.7 Analyseresultater Analyseresultater afleveres til vandværket på papir samt digitalt på diskette og/eller e- mail i Standat-format. Nødvendige ændringer i format, dataoverførsel, koder mv. i kontraktperioden skal foretages uden beregning for vandværket. Laboratoriet skal uden beregning desuden levere resultater af den ordinære kontrol til kommunalbestyrelsen (papir) i NN kommune og til amtsrådet (papir og digitalt) i XX amt. Hvis krav til drikkevandets kvalitet ikke er overholdt skal resultaterne også sendes til embedslægen (papir) i NN kommune. Resultater af eventuelle ekstraordinære analyser rapporteres alene til vandværket. Analyseresultaterne skal leveres senest 14 dage efter prøverne er udtaget. I særlige tilfælde skal det være muligt at få resultaterne hurtigere via fax eller jvf. hasteanalyser nedenfor. 3-6

12 Standatfiler skal være checket for fejl. Bl.a. skal der udføres et check af syntaksfejl mv. med Miljøstyrelsens Standat Service Programmel (nyeste version) med tilhørende skabelonfilter før fremsendelse til vandværk og amt. 3.8 Ændringer hos laboratoriet af betydning for den leverede kvalitet Såfremt laboratoriet for et givet analyseområde i væsentlig grad ændrer de ressourcer (herunder personale og lokaler), der stilles til rådig for vandværket, skal sammenlignelighed mellem målinger foretaget med de oprindelige og de ny ressourcer dokumenteres. Ved tvivl afgør vandværket, om der er tale om væsentlige ændringer. Laboratoriet skal underrette vandværket om sådanne planer og træffe foranstaltninger til at gennemføre det nødvendige måleprogram. Laboratoriet skal af egen drift skriftligt orientere vandværket om nye analysemetoder, samt - med vandværkets godkendelse - anvende disse, hvis de giver en kvalitet, der er mindst på højde med eksisterende metode. Laboratoriet skal generelt skriftligt orientere vandværket om ændringer i laboratoriets kvalitetssystem, som kan have betydning for kvaliteten af de leverede ydelser. 3.9 Fejlanalyser Såfremt laboratoriet konstaterer fejl i forbindelse med en prøve udtaget for vandværket, skal laboratoriet straks kontakte vandværket og iværksætte fornyet prøvetagning og analyse uden omkostning for vandværket. Fornyet prøvetagning påføres analyserapporten som en bemærkning for de parametre, hvor fornyet prøvetagning har fundet sted. I tilfælde af uventede resultater, som muligvis kan skyldes en fejl, kontakter laboratoriet vandværket og aftaler om fornyet prøvetagning skal foretages. Såfremt det uventede resultat bekræftes, dækkes omkostninger til fornyet prøvetagning og analyse af vandværket. Kan det uventede resultat ikke bekræftes ved fornyet måling, dækkes omkostningerne ved fornyet prøvetagning og analyse af laboratoriet, såfremt det første, uventede resultat skyldes en fejl hos laboratoriet. Kan der ikke påvises fejl hos laboratoriet, dækker vandværket og laboratoriet omkostningerne ligeligt, sådan forstået, at vandværket betaler 50% af den kontraktmæssige pris for ydelsen. I denne forbindelse defineres "fejl" som enhver afvigelse fra nærværende udbudsspecifikationer og laboratoriets kvalitetssystem, som er af betydning for, at det uventede resultat er opstået Hasteanalyser Laboratoriet skal, når særlige forhold hos vandværket gør sig gældende, på anmodning udføre de beskrevne analyser som hasteanalyser. Det indebærer, at prøvetagning skal iværksættes straks og senest 24 timer efter prøvetagningen er rekvireret, og at analyseresultatet skal foreligge senest 8 timer efter prøvetagning, med mindre det ud fra den krævede analysemetode ikke er muligt. 3-7

13 Laboratoriets tilbud skal indeholde oplysning om det tillæg (dækkende både prøvetagning og analyse), laboratoriet beregner for hasteanalyser, der udføres på hverdage. Tillægget skal ikke indeholde de ekstraudgifter, der vil påløbe såfremt det vil være nødvendigt at arbejde i weekenden eller på helligdage for at fremskynde analyseresultaterne. I disse tilfælde aftales ekstrabetaling fra gang til gang Rådgivning Laboratoriet er uden ekstra vederlag forpligtet til at deltage i møder med vandværket, hvor samarbejdet mellem parterne planlægges og evalueres. Møderne afholdes efter behov, dog minimum 1 møde årligt. I møderne kan FVD deltage efter vandværkets skøn. Laboratoriet er uden ekstra vederlag forpligtet til at yde faglig rådgivning på analyseområdet. 3-8

14 4 VURDERING AF TILBUD De enkelte krav i udbudsmaterialet vurderes for hvert tilbud og hvert punkt gives points på en skala, der indeholder trinnene 5, 3 og 0. Skalaen anvendes efter nedenstående retningslinier: Bedst opnåelige Tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende 5 points 3 points 0 points Tilbud, hvor udbudsspecifikationerne end ikke tilnærmelsesvis kan overholdes, forkastes. Den samlede vurdering foregår over følgende punkter: 1. Alle points vedrørende prøvetagning lægges sammen til en samlet pointsum for det enkelte tilbud. For hvert tilbud udregnes en faktor for kvalitet af prøvetagning og Pointsum,bedste tilbud prøvehåndtering, K P = Pointsum,tilbud 2. Alle points vedrørende analysekvalitet lægges sammen til en samlet pointsum for det enkelte tilbud. For hvert tilbud udregnes en faktor for analysekvalitet, Pointsum,bedste tilbud KA = Pointsum,tilbud pris,tilbud 3. Desuden beregnes en faktor for pris, P = pris,billigste tilbud 4. For hvert tilbud beregnes en samlet vurdering a KP + b KA + c P, hvor a, b og c er faktorer, der afspejler vandværkets vægtning mellem kvalitet og pris. Følgende faktorer anvendes: a = 0,3: b = 0,4 og c = 0,3. 5. Det tilbud, som har det laveste tal i samlet vurdering, vælges. 4-1

15 BILAG

16 BILAG A Tilbudslister Her indlægges regneark fra filen "Analysekvalitet bind 1, bilag A tilbudslister". Husk at udskrive alle ark i projektmappen. Det gøres sådan: vælg fil - udskriv - hele projektmappen. Der skal være i alt 11 skemaer: samlet tilbud, specifikation af prøvetagning og 9 skemaer med specifikation af analysekvalitet. (Filnavn: Analysekvalitet bind 1, bilag A side A-1.xls) A-1

17 BILAG B Redegørelse for leveret analysekvalitet, eksempel Her indlægges regneark fra filen "Analysekvalitet udbudsmateriale bilag B - kvalitetskrav.. Husk at udskrive alle ark i projektmappen. Det gøres sådan: vælg fil - udskriv - hele projektmappen. Der skal være i alt 8 skemaer.

18 BILAG C Redegørelse for resultat af præstationsprøvninger, eksempel Her indlægges regneark fra filen Analysekvalitet bind 1, bilag C præstationsprøvning.xls. Husk at udskrive alle ark i projektmappen. Det gøres sådan: vælg fil - udskriv hele projektmappen. Der skal være i alt 8 skemaer.

19 BILAG D Metodedatablade D-1

20 Parameter Anvendelsesområde Prøvetagning Målemetode(r) Prøvebeholder Prøvehåndtering inden analyse Filtrering Konservering Opbevaring Særlige forhold Nitrit + nitrat Ferskvand fra søer, vandløb, kilder og kildebække, jordvand, drænvand og marint vand. Prøverne udtages under behørig hensyntagen til kontaminering fra det anvendte udstyr og transportmidler. Bemærk, i forbindelse med udtagning af vand fra skibe, at disse kan være årsag til kontaminering af prøve for næringssalte, fx fra spildevandssystem, røg eller fra rengøring ombord. Der skal tages hensyn hertil ved udtagning og håndtering af prøven. Prøver, der omfattes af NOVANA, skal udtages under overholdelse af krav til prøvetagning i de tekniske anvisninger. Enhver målemetode, som giver mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål, kan anvendes (f.eks. DS 223:1991). Metodens eventuelle forskrifter om porevidde ved filtrering, konservering eller opbevaring erstattes af nedenstående krav. Polyethylen, polypropylen eller glas. Beholdertype og rengøring skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver. Prøven opbevares mørkt og koldt (4 C) indtil udtagning af delprøve til filtrering og efterfølgende analyse. Prøven opbevares højst 12 timer (for marine prøver 8 timer) mellem prøvetagning og filtrering. Prøven skal have stuetemperatur ved filtrering. Filtrering gennem 0,45 µm membranfilter evt. med anvendelse af forfilter. Filtre rengøres om nødvendigt inden brug. Filtreringsudstyr, filtre og filtreringsprocedure skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Ingen. For marine prøver gælder særligt: Såfremt prøven undtagelsesvis ikke kan analyseres umiddelbart efter filtrering kan den filtrerede prøve fryses, og i så fald opbevares op til 5 døgn. Prøven skal fryses og optøs stående. Prøven rystes jævnligt under optøning og bringes til stuetemperatur før analyse. Øvrige prøvetyper må ikke fryses. Analyse umiddelbart (dvs højst 2 timer) efter filtrering. For marine prøver gælder særligt: Frossen prøve kan opbevares natten over. Opbevaring bør kun ske i exceptionelle tilfælde. Blindprøve, som har fulgt prøveserien fra filtrering, skal indgå i hver analyseserie. Version / Dato V01.a / Ansvarlig for udarbejdelsen Ulla Lund

21 Parameter Anvendelsesområde Prøvetagning Målemetode(r) Prøvebeholder Prøvehåndtering inden analyse Filtrering Konservering Opbevaring Særlige forhold Opløst orthophosphat Ferskvand fra søer, vandløb, kilder og kildebække, drikkevand, grundvand og marint vand. Prøverne udtages under behørig hensyntagen til kontaminering fra det anvendte udstyr og transportmidler. Bemærk, i forbindelse med udtagning af vand fra skibe, at disse kan være årsag til kontaminering af prøve for næringssalte, fx fra spildevandssystem, røg eller fra rengøring ombord. Der skal tages hensyn hertil ved udtagning og håndtering af prøven. Prøver, der omfattes af NOVANA, skal udtages under overholdelse af krav til prøvetagning i de tekniske anvisninger. Enhver målemetode, som giver mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål, kan anvendes (f.eks. DS/EN ISO 6878:2004, del 4 eller 5). Metodens eventuelle forskrifter om porevidde ved filtrering eller konservering erstattes af nedenstående krav. Polyethylen eller glas. Beholdertype og rengøring skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver. Prøven opbevares mørkt og koldt (4 C) indtil udtagning af delprøve til filtrering og efterfølgende analyse. Prøven opbevares højst 12 timer (for marine prøver 8 timer) mellem prøvetagning og filtrering. Prøven skal have stuetemperatur ved filtrering. Grundvand i NOVANA-programmet er filtreret ved prøvetagning og må ikke filtreres i laboratoriet. Såfremt øvrige prøvetyper er mærket som filtreret i felten, må de ikke filtreres i laboratoriet. Er det ikke tilfældet filtreres ved modtagelse i laboratoriet. Filtrering gennem 0,45 µm membranfilter evt. med anvendelse af forfilter. Filtre rengøres om nødvendigt inden brug. Filtreringsudstyr, filtre og filtreringsprocedure skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Ingen. For marine prøver gælder særligt: Såfremt prøven undtagelsesvis ikke kan analyseres umiddelbart efter filtrering kan den filtrerede prøve fryses, og i så fald opbevares op til 5 døgn. Prøven skal fryses og optøs stående. Prøven rystes jævnligt under optøning og bringes til stuetemperatur før analyse. Øvrige prøvetyper må ikke fryses. Analyse umiddelbart (dvs. højst 2 timer) efter filtrering. For marine prøver gælder særligt: Frossen prøve kan opbevares natten over. Opbevaring bør kun ske i exceptionelle tilfælde. Blindprøve, som har fulgt prøveserien fra eventuel filtrering, skal indgå i hver analyseserie. Version / Dato V02a / Ansvarlig for udarbejdelsen Ulla Lund

22 Parameter Anvendelsesområde Prøvetagning Målemetode(r) Prøvebeholder Prøvehåndtering inden analyse Filtrering Total nitrogen Drikkevand, ferskvand fra søer og vandløb, dambrugsvand, jordvand, drænvand, marint vand, spildevand og perkolat. Prøver med højt indhold af organisk stof, f.eks. urenset spildevand og perkolat, fortyndes passende, jf. "Særlige forhold". Prøverne udtages under behørig hensyntagen til kontaminering fra det anvendte udstyr og transportmidler. Prøver, der omfattes af NOVANA, skal udtages under overholdelse af krav til prøvetagning i de tekniske anvisninger. Oplukning efter DS/EN ISO :1998 og bestemmelse af den dannede nitrat, f.eks. ved automatiseret bestemmelse. Laboratoriet skal sikre, at det kan anvende metoden med mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål. Metodens forskrifter om prøvebeholder, prøvehåndtering, filtrering, konservering og opbevaring erstattes af nedenstående krav. Polyethylen, polypropylen eller glas. Beholdertype og rengøring skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver. Prøven opbevares mørkt og koldt (4 C) indtil analyse eller frysning. Prøven analyseres hurtigst muligt og inden 48 timer, heri inkluderet eventuel henstand i automatisk prøvetager. Prøven må ikke filtreres. Konservering Såfremt prøven ikke analyseres inden den ovenfor nævnte frist, konserveres den. Der er to muligheder for konservering: 1) Frysning. Prøven skal fryses og optøs stående. Prøven rystes jævnligt under optøning og bringes til stuetemperatur før analyse. Metoden kan anvendes til alle prøvetyper 2) Tilsætning af 4 M svovlsyre til ph 2. Prøven skal sikres mod absorption af ammonium fra luften, ligesom korrekt ph under oplukning skal sikres, jf. DS/EN ISO Metoden må ikke anvendes til marine prøver. Opbevaring Frossen prøve kan opbevares 1 måned. Syrekonserveret prøve kan opbevares 8 dage. Særlige forhold I prøver med højt indhold af oxiderbart materiale (vejledende: hvis prøven indeholder mere end ca. 40 mg/l C eller COD Cr højere end ca. 120 mg/l O 2 ) kan oxidationsmidlet komme i underskud, hvorved total nitrogen underestimeres. Laboratoriet skal sikre, at overskud af oxidationsmiddel er til stede, f.eks. ved analyse af prøven i to forskellige fortyndinger. Version / Dato V02 / Blindprøve, som har fulgt prøveserien gennem hele proceduren, skal indgå i hver analyseserie. Ansvarlig for udarbejdelsen Ulla Lund

23 Parameter Anvendelsesområde Prøvetagning Målemetode(r) Prøvebeholder Prøvehåndtering inden analyse Filtrering Konservering Opbevaring Særlige forhold Total phosphor, opløst, i grundvand Grundvand i NOVANA-programmet. Prøverne udtages under behørig hensyntagen til kontaminering fra det anvendte udstyr og transportmidler. Der skal tages hensyn hertil ved udtagning og håndtering af prøven. Kravene til prøvetagning i den tekniske anvisning skal følges. DS/EN ISO 6878, del 7:2004, eller DS 292:1985 (ophævet). Laboratoriet skal sikre, at det kan anvende metoden med mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål. Metodens eventuelle forskrifter om porevidde ved filtrering eller konservering erstattes af nedenstående krav. Polyethylen eller glas. Beholdertype og rengøring skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver. Prøver er filtreret on-line i felten gennem 0,45 µm membranfilter af polycarbonat evt. med anvendelse af forfilter. Prøverne filtreres ikke i laboratoriet. Prøven konserveres med svovlsyre i henhold til standarden. Prøven kan konserveres ved frysning. Prøven skal fryses og optøs stående. Prøven rystes jævnligt under optøning og bringes til stuetemperatur før analyse. Såfremt prøven konserveres ved frysning skal prøven efter optøning tilsættes svovlsyre. Syrekonserveret eller frossen prøve kan opbevares 1 måned. Svovlsyrekonserveret prøve opbevares mørkt og koldt (4º C). Blindprøve, som har fulgt prøveserien gennem hele proceduren, skal indgå i hver analyseserie. Version / Dato V02 / Ansvarlig for udarbejdelsen Ulla Lund

24 Parameter Anvendelsesområde Prøvetagning Målemetode(r) Prøvebeholder Prøvehåndtering inden analyse Filtrering Konservering Opbevaring Særlige forhold Nitrit i grundvand og drikkevand Grundvand og drikkevand Grundvandsprøver udtages under behørig hensyntagen til bevarelse af redoxforhold i prøven og risiko for kontaminering ved nitrogenoxider i luften. Prøver, der omfattes af NOVANA, skal udtages under overholdelse af krav til prøvetagning i de tekniske anvisninger. Enhver målemetode, som giver mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål, kan anvendes (f.eks. DS/EN 26777:1993). Metodens eventuelle forskrifter om filtrering, konservering og opbevaring erstattes af nedenstående krav. Plast (f.eks. polyethylen) eller glas. Beholdertype og rengøring skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver. Prøven opbevares mørkt og koldt (4 C) indtil analyse. Analysen påbegyndes højst 24 timer efter prøvetagning. Grundvand i NOVANA-programmet er filtreret ved prøvetagning og må ikke filtreres i laboratoriet. Øvrige prøvetyper filtreres ved modtagelse i laboratoriet. Ingen. Ingen. Blindprøve, som har fulgt prøveserien fra eventuel filtrering, skal indgå i hver analyseserie. Version / Dato V02 / Ansvarlig for udarbejdelsen Ulla Lund

25 Parameter Anvendelsesområde Prøvetagning Målemetode(r) Prøvebeholder Prøvehåndtering inden analyse Ammonium Ferskvand fra søer, vandløb, kilder og kildebække, dambrugsvand, drænvand, marint vand (med undtagelse af marint vand i NOVANA programmet), spildevand, perkolat, drikkevand samt grundvand. Prøverne udtages under behørig hensyntagen til kontaminering fra det anvendte udstyr og transportmidler. Bemærk, i forbindelse med udtagning af vand fra skibe, at disse kan være årsag til kontaminering af prøve for næringssalte, fx fra spildevandssystem, røg eller fra rengøring ombord. Der skal tages hensyn hertil ved udtagning og håndtering af prøven. Rygning er forbudt mens prøvetagning og håndtering af prøven foregår pga. kontamineringsrisikoen. Prøver, der omfattes af NOVANA, skal udtages under overholdelse af krav til prøvetagning i de tekniske anvisninger. Enhver målemetode, som giver mindst den analysekvalitet (måleområde og øvrige kvalitetsparametre), der er nødvendig til det ønskede formål, kan anvendes (f.eks. DS 224:1975). Metodens eventuelle forskrifter om konservering og opbevaring erstattes af nedenstående krav. Polyethylen eller glas. Beholdertype og rengøring skal være valideret til det måleområde, der er nødvendigt til det ønskede formål. Rengøring skal jævnligt kontrolleres med blindprøver. Prøven opbevares mørkt og koldt (4 C) indtil analyse. Analysen påbegyndes hurtigst muligt og højst 12 timer efter prøvetagning. Al prøvehåndtering skal finde sted i lokaler, hvor ammoniak-holdige opløsninger (f.eks. reagenser eller rengøringsmidler) aldrig findes. Filtrering Grundvand i NOVANA-programmet er filtreret ved prøvetagning og må ikke filtreres i laboratoriet. Øvrige prøvetyper: I laboratoriet skal filtrering undgås på grund af kontamineringsrisiko. Indeholder prøven suspenderet stof kan den centrifugeres inden analysen. Er prøven fortsat uklar, eller tydeligt farvet, måles absorbansen mod en prøveblind, jvf. f.eks. DS 224. Konservering Opbevaring Særlige forhold Ingen. Ingen. Blindprøve, som har fulgt prøveserien fra eventuel filtrering, skal indgå i hver analyseserie. Version / Dato V01b / Glasvarer, særligt reaktionsbeholdere, renses efter procedure, som tager højde for den særlige risiko for kontaminering med ammoniak, f.eks. i.h.t. DS 224. Ansvarlig for udarbejdelsen Ulla Lund

Udbud af analyseopgaver

Udbud af analyseopgaver Udbud af analyseopgaver Specifikation af krav til analysekvalitet Bind 2 Kommentarer og vejledning FVD Foreningen af Vandværker i Danmark Rapport Februar 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 1-1 2

Læs mere

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning

Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Miljøstyrelsen Vurdering af analysekvalitetskrav og analysemetoder i offentlig miljøkontrol og miljøovervågning Næringsstoffer Rapport, Juni 2000 VKI Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel.: +45 45 16 92 00 Fax:

Læs mere

Revisionshistorie metodedatablade, kemi

Revisionshistorie metodedatablade, kemi Revisionshistorie metodedatablade, kemi Metodedatablad Version Revision Dato M037, Specificeret, at metodedatabladet gælder for alkaliniteter 28.10.2015 Alkalinitet over eller lig med 0,5 mmol/l M031,

Læs mere

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND

BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - REGION NORDJYLLAND INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDHOLD AF OPGAVEN... 3 1.1 Rekvisition... 3 1.2 Online service... 3 1.3 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.4 Emballering...

Læs mere

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund

Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund NYT FRA 2007/3 ISSN: 1901-5437 Analyse af chlor i drikkevand og bassinvand af Ulla Lund Kemikaliet, som anvendes til farvereaktion ved bestemmelse af chlor, har vist sig at have begrænset holdbarhed. Dette

Læs mere

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet

Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet Udmøntning af principper for fastlæggelse af krav til analysekvalitet 1. Formål Formålet med notat er at beskrive hvilke kvalitetsparametre, laboratorierne skal anvende til dokumentation af analysekvalitet,

Læs mere

Revisionshistorie - metodedatablade

Revisionshistorie - metodedatablade Revisionshistorie - metodedatablade Metodedatablad Version Revision Dato M059, 03 Under målemetode er behandling med stærk syre 04.02.2015 Glyphosat og AMPA fjernet. Krav til konservering og opbevaring

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Betydning af ny DS/ISO standard. By- og Landskabsstyrelsen. Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen i vandige prøver 2 By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af ny DS/ISO standard Total nitrogen

Læs mere

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2009/2 ISSN: 1901-5437 Bestemmelse af COD med analysekits Interferens fra chlorid og sammenligning med standardmetoder ved analyse af perkolat og fersk overfladevand af Ulla Lund Referencelaboratoriet

Læs mere

Organisation, kontaktperson, koordinationsmøder mv.

Organisation, kontaktperson, koordinationsmøder mv. Kravspecifikation 1 Alment Alle krav til Leverandøren og dennes løsning af opgaven, der fremgår af dette bilag er mindstekrav, som Leverandøren skal overholde i kontraktperiode. Såfremt der i kontraktperioden

Læs mere

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand

Rapport December Miljøstyrelsen. BOD 5 på lavt niveau. Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Rapport December 2000 Miljøstyrelsen BOD 5 på lavt niveau Evaluering af BOD 5 metoder til anvendelse på detektionsgrænseniveau i spildevand Agern Allé 11 2970 Hørsholm Tel: 4516 9200 Fax: 4516 9292 E-mail:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.8 dato den 15/1-010 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.9, Svømmebassinkontrol Endeligt forslag til bilag

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for By- og Landskabsstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 31. oktober 2007 Emne:

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Aggressiv carbondioxid. By- og Landskabsstyrelsen. Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens detektionsgrænse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Aggressiv carbondioxid Vurdering af analysemetodens

Læs mere

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S

Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S NYT FRA 2005/ Usikkerhed ved prøvetagning i havvand af Mikael Krysell, Eurofins A/S En gennemgang af eksisterende data viser, at prøvetagningen normalt er den dominerende kilde til usikkerhed i havvandsdata.

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte og ph i spildevand Pilotundersøgelse 2005 og 2006 Miljøstyrelsen Rapport April 2006 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund Dato: 6. juni 2016 QA: Emne: Maj-Britt

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af biokemisk oxygenforbrug (BOD) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af

Læs mere

Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766

Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766 Rettelsesblad 1 af den 23/8-13 til udbud på Laboratorieanalyser, 2013/S 141-245766 Offentliggøres på KomUdbud.dk Rettelse Oprindeligt Rettes til 1 Side 5 i udbudsmaterialet er der ikke et kryds under Del

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af uklarhed (turbiditet) Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder

Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN/ISO metoder Farvetal Opdatering af rapport (2004) By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni 2010 Betydning af

Læs mere

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard

Betydning af revision af en DS/EN ISO standard By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af revision af en DS/EN ISO standard Bestemmelser af total cyanid og fri cyanid i vand med flow analyse By- og Landskabsstyrelsen Rapport Juni

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.4 dato den /7-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til kvalitetskrav for nye parametre

Læs mere

Bilag 1 Kravspecifikation

Bilag 1 Kravspecifikation Bilag 1 Kravspecifikation 1 Alment Alle krav til Leverandøren og dennes løsning af opgaven, der fremgår af dette bilag med tilhørende underbilag 1.1. Særlige vilkår er mindstekrav, som Leverandøren skal

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Stabilitet af næringssalte, alkalinitet og ph i drikkevand og råvand By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2007 Stabilitet af næringssalte, alkalinitet

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Norddjurs Vandråd Jesper Normand Stange Bygtoften 50, Selkær Mølle 8585 Glesborg Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Generelle principper Analysekvalitetskrav for parametre, der pt. ikke er dækket af den gældende bekendtgørelse nr. 866, frembringes

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: cc: Fra: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium Irene Edelgaard, Miljøstyrelsen Ulla Lund Dato: 21. september

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Farvetal

Læs mere

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015

BILAG 1. TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden. 26. marts 2015 BILAG 1 TEKNISK SPECIFIKATION - Region Hovedstaden 26. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indhold af opgaven... 3 1.1 Prøveindlevering og afhentning... 3 1.2 Rekvisition... 3 1.3 Webservices til bestilling

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Brugere af Bekendtgørelse om kvalitetskrav til miljømålinger udført af akkrediterede laboratorier, certificerede personer mv.

Læs mere

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund

Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund NYT FRA 2007/1 ISSN: 1901-5437 Analysekvalitet for metaller i spildevand og perkolat af Ulla Lund Tre præstationsprøvninger, SPIL-5, afholdt i 2002, 2004 og 2006 for sporelementer i spildevand og perkolat

Læs mere

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Randers Kommune. Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Randers Kommune Orientering til ejere af private enkeltboringer og brønde om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Teknisk forvaltning vand og virksomheder Oktober 2001 Tilsyn Randers Kommune fører

Læs mere

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet.

QC DW4 ALYSE BATCH: VKI Beskrivelse. Anvendelse. certifikat er ens. Analyse. anbefalet. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC DW4 IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOFF (TOC/NVOC) FOR VANDANAV ALYSE BATCH: VKI-29-1-0602 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium By- og Landskabsstyrelsen Rapport November 2008 Filtrering af vandprøver til bestemmelse af ammonium

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Miljøstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljøanalyser NOTAT Til: Styringsgruppen for Miljøstyrelsen Referencelaboratorium cc: Fra: Kirsten Jebjerg Andersen Dato: 16. marts 2005 Emne: Bestemmelser

Læs mere

Årsberetning 2006 af Ulla Lund

Årsberetning 2006 af Ulla Lund NYT FRA 2007/2 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2006 af Ulla Lund Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen og Eurofins A/ S. Første aftale blev

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Lars Møller Jensen og Stine Kjær Ottsen Dato:

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.6 dato den 1/7-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag

Læs mere

Udbudsbrev Miniudbud

Udbudsbrev Miniudbud Bilag 4d: Skabelon til miniudbud (genåbning af konkurrencen) Udbudsbrev Miniudbud Miniudbud for udførelsen af konsulentopgaver primært under det nationale program for overvågning af vandmiljøet og naturen

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand. Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af tungmetaller i ferskvand Teknisk notat 2002 Miljøstyrelsen December 2002 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til bestemmelse af

Læs mere

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437

NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 NYT FRA 2008/1 ISSN: 1901-5437 Årsberetning 2007 Referencelaboratoriet for miljøkemiske analyser er etableret i henhold til kontrakt mellem Miljøstyrelsen (nu overgået til By- og Landskabsstyrelsen) og

Læs mere

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1

0 Indhold. Titel: Klorofyl a koncentration. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Version: 1 Titel: Klorofyl a koncentration Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfattere: Stiig Markager og Henrik Fossing TA henvisninger TA. nr.: M07 Version: 1 Oprettet: 20.12.2013 Gyldig fra: 20.12.2013 Sider: 10

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-239.453 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Thomas Jensen) 8. marts 2004 K E N D E L S E Eurofins Danmark A/S (selv) mod Århus Amt (selv) Ved udbudsbekendtgørelse af 1. maj 2003

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 10.9 dato den 18/4-011 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOLDT I BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.10, Kontrol af jord Endeligt forslag til bilag

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT. Bemærkninger vedrørende prøvetagning/ prøvehåndtering Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium CC: Fra: Maj-Britt Fruekilde Dato: 29. november 2013 QA: Emne: Ulla Lund

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 25. juni 2015 QA: Emne:

Læs mere

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I

KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I KRITERIER FOR TILFREDSSTILLENDE PRÆSTATION I PRÆSTATIONSPRØVNING - SAMMENLIGNING MELLEM BKG. 866 OG FORSLAG TIL REVIDERET BEKENDTGØRELSE 1 Baggrund Ved høring af revideret bekendtgørelse om analysekvalitet

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol Miljøstyrelsen Teknisk Notat Juni 2003 Sammenstilling af analysekvalitet fra intern kvalitetskontrol

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af opløst oxygen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder med

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine Kjær Ottsen Dato: 30. oktober 2014 QA:

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevand Kontaktudvalget for Vandværker i Odense Kommune Aksel Snerlig Groløkkevænget 71 5270 Odense N. Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk

Læs mere

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR

FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR Notat 0.0a dato den /7-0 FORSLAG TIL ANALYSEKVALITETSKRAV EFTER NY MODEL FOR PARAMETRE DER PT. ER INDEHOT I BKG. NR. 866 Bekendtgørelsens bilag., Fersk sediment Endeligt forslag til bilag. i bekendtgørelsen

Læs mere

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19

Titel: Miljøfremmede stoffer og tungmetaller i vandløbsvand V19 Dokumenttype: Teknisk anvisning Forfatter: Peter Wiberg-Larsen FDC for Ferskvand, DMU, AU TA henvisninger TA. nr.: V19 Version: 1 Oprettet: 12.5. 2011 Gyldig fra: 01.01.2011 Sider: 8 Sidst ændret: 0 Indhold

Læs mere

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter

cc: Til: Ulla Lund Fra: Dato: QA: Emne: drænvand) og bilag pladsperkolat (bilag (bilag Gran-plot. Metodekrav M037 Prøvetypee Grundvand Parameter Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 23. januar 2013 Stine Kjær Ottsen

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Ulla Lund og Stine Kjær Ottsen, Referencelaboratoriet

Læs mere

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax??

Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Kommentarer ved for-høring af bkg. om analysekvalitet Afsnit Hvad RefLabs kommentar Status Generelt Mange steder er LQ mindre end 3 x Stmax?? Et vejledende notat om vurdering af LD i I flere tilfælde bliver

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Christian Østrup, Thomas Jensen) 7. juni 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Carsten Haubek, Christian Østrup, Thomas Jensen) 7. juni 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-23.513 (Carsten Haubek, Christian Østrup, Thomas Jensen) 7. juni 2004 K E N D E L S E A/S Analycen (advokat Erling Christensen, Fredericia) mod 1. Vestsjællands Amt 2. Roskilde

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev.

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: QA: Emne: Bilag 1.3 Grundvand Ledningsevne Ilt (O Cl ) Bilag 1.4 Drikkevand Ilt (O Bilag 1.5 vand t. drikkev. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 26. juni 2013 Stine Kjær Ottsen Opdatering

Læs mere

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Arbejdsprogram 2014 for Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Referencelaboratoriets arbejde består af en række løbende opgaver, der er beskrevet under punkt

Læs mere

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten

Miljø og Teknik. Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Orientering til ejere af private brønde og boringer om kommunens tilsyn med drikkevandskvaliteten Miljø og Teknik Drikkevand August 2014 Tilsyn Miljø og Teknik fører tilsyn med drikkevandet

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Suspenderede stoffers tørstof og glødetab Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Juni 2004 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Teknisk anvisning for marin overvågning

Teknisk anvisning for marin overvågning NOVANA Teknisk anvisning for marin overvågning 2.3 Klorofyl a Britta Pedersen H Afdeling for Marin Økologi Miljøministeriet Danmarks Miljøundersøgelser 2.3-1 Indhold 2.3 Klorofyl-a 2.3-3 2.3.1 Formål 2.3-3

Læs mere

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1

3.900 m 3 /d BI 5 780 kg/d. 288 m 3 /t Tot-N 156 kg/d B1, B2.1, B3, B4, B6.1, B8.1 Anlægsidentifikation Kommune Anlægsnavn og nr. Jægerspris Tørslev 225-19 Adresse Strandvej 2 Gerlev 3630 Jægerspris Matr.nr. Anlægstype 4ah Tørslev MBNDK Dimensioneringsforudsætninger Tørvejr inkl. indsivning

Læs mere

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011.

Egenkontrolvilkår for den nu lukkede Naur Industrilosseplads fremgår af Påbud om ændring af egenkontrolvilkår for Naur Losseplads af 17. maj 2011. Naur Losseplads Vembvej 12 7500 Holstebro Sendt med digital post til cvr. nr. 29189927 Virksomheder J.nr. MST-1272-01245 Ref. LOBMA/BEVCH Den 6. april 2017 Påbud om supplement til eksisterende egenkontrolprogram

Læs mere

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevandsprøver

Samarbejdsaftale vedrørende prøvetagning og analyse af drikkevandsprøver Vandrådet i Kalundborg Kommune Boye Jakobsen Skippingevej 24 4460 Snertinge Eurofins Miljø A/S Ladelundvej 85 DK-6600 VEJEN Telefon 70 22 42 66 Telefax 70 22 42 55 miljo@eurofins.dk www.eurofins.dk Samarbejdsaftale

Læs mere

Rettelsesblad 1 inkl. spørgsmål besvarelse

Rettelsesblad 1 inkl. spørgsmål besvarelse Til potentielle tilbudsgivere ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk DATO 9. december 2016 SIDE 1/10 REF JNAN PROJEKTNR A079946 Rettelsesblad 1

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Kjeldahl nitrogen Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2004 Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder

Læs mere

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011

Måleusikkerhed. Laboratoriedag 9. juni 2011 Måleusikkerhed..alle usikkerhedskomponenter af betydning for den foreliggende situation tages i betragtning ved, at der foretages en passende analyse (ISO 17025, pkt 5.4.6.3) Laboratoriedag 9. juni 2011

Læs mere

Verifikation af vandteknologier

Verifikation af vandteknologier Verifikation af vandteknologier Mette Tjener Andersson Leder af DANETV, DHI ETV konference arrangeret af Miljøstyrelsen og DANETV 29. februar 2012 Verifikationsprocessen Kontakt Ansøgning med angivelse

Læs mere

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment

Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment 1. udgave Godkendt: 2013-09-22 Forfatter: Ulla Lund Kvalitetssikring: Per Andersen Forord Bestemmelse usikkerhed ved prøvetagning af spildevand ved et variografisk eksperiment Denne metode beskriver anvendelse

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 15/9-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER

ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER Notat 11.3 dato den 18/4-011 ANALYSEKVALITETSKRAV TIL PARAMETRE DER PT. IKKE ER DÆKKET AF BKG. NR. 866 1 Bekendtgørelsens bilag 1.7, Kontrol/overvågning af marint vand Endeligt forslag til kvalitetskrav

Læs mere

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L

cc: Til: Fra: Ulla Lund Dato: 1. marts QA: Emne: Naturstyrelsen om krav Returskyllevand Vandkvalitetskravv Bassinvand Turbiditet NVOC 0,2 FNU 4 mg C/L Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Naturstyrelsen cc: Fra: Dato: Ulla Lund. marts 0 QA: Emne: Genanvendelse aff fra svømmebadee forslag til til analysekvalitet I

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! September 2007 Forord De gældende bestemmelser om drikkevand skal sikre alle forbrugere drikkevand af god kvalitet, og der skal derfor

Læs mere

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver

Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Rådgivning ved revision af Bekendtgørelse nr. 637 Analysekvalitet og metoder for bestemmelse af sporelementer i destruerede prøver Miljøstyrelsen Teknisk Notat November 2004 Analysekvalitet og metoder

Læs mere

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility]

EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] EVALUERINGSSKEMA UDBUDSBEKENDTGØRELSE 2014/S 175-309171 BEGRÆNSET UDBUD AF RENGØRING TILBUDSGIVER: [ISS Facility] UNDERKRITERIER OG DELKRITERIER POINTMODEL TILBUDDETS INDHOLD "PRIS" (50 %) Udbudsbetingelsernes

Læs mere

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6

Generel bestemmelse om akkreditering af virksomheder Nr. : AB 1 Dato : 2013.08.21 Side : 1/6 Side : 1/6 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne generelle akkrediteringsbestemmelse finder anvendelse på virksomheder, der ansøger om akkreditering af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond (herefter DANAK),

Læs mere

Drikkevand. Hasmark Vandværk

Drikkevand. Hasmark Vandværk Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel, Germany Fax: +49(43)8-498 LUFA - ITL Dr.-Hell-Str. 6, 47 Kiel BOMOSEN 4 HASMARK 4 OTTERUP DÄNEMARK ANALYSERAPPORT Ordrenr. 939 Analyse nr. Ordre Prøvens ankomst Prøvetagning Prøvetager

Læs mere

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen

By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium. Metoder til ekstern kvalitetssikring. By- og Landskabsstyrelsen By- og Landskabsstyrelsens Referencelaboratorium Metoder til ekstern kvalitetssikring By- og Landskabsstyrelsen Rapport Maj 2008 Strandesplanaden 110 DK-2665 Vallensbæk Strand Metoder til ekstern kvalitetssikring

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Bestemmelse af frit og total chlor Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport December 2005 Betydning af erstatning af DS metoder

Læs mere

Forenklet kontrol af drikkevand

Forenklet kontrol af drikkevand POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Forenklet kontrol af drikkevand Hjælp til læsning af en analyserapport! Juni 2013 Forord De gældende

Læs mere

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand

Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder for kviksølv i spildevand Miljøstyrelsen Rapport September 2005 Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Undersøgelse af konserveringsmetoder

Læs mere

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014

Prøveudtagning og analyse. Tilbudsbetingelser. Oktober 2014 Prøveudtagning og analyse Tilbudsbetingelser Oktober 2014 Indhold 1 Generel information om tilbuddet... 3 1.1 Tilbuddets genstand... 3 1.2 Option... 3 1.3 Ordregivende myndighed... 3 1.4 Tilbudsgrundlag...

Læs mere

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de.

Til: cc: Ulla Lund. Fra: 11. juli Dato: QA: Emne: Bekendtgørelsens. Analysemetode. relse om grund. Analyse. Behov. grænse. Efter de. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske Miljømålinger NOTAT Til: Styregruppen for Naturstyrels sens Referencelaboratorium cc: Fra: Dato: QA: Emne: Ulla Lund 11. juli 2013 Helle Rüsz Hansenn Opdatering

Læs mere

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug.

Bemærk, at referenceprøvekoncentratet ikke må hældes ud af ampullen. Det er endvidere vigtigt, at vandets renhedsgrad kontrolleres før brug. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW4A KEMISK ILTFORBRUG MED KALIUMDICHROMAT (COD Cr ) OG IKKE-FLYGTIGT ORGANISK KULSTOF (TOC/NVOC) BATCH: VKI-23-2-0600 ANVENDELSE AF

Læs mere

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark.

Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. 2008-06-11 Krav vedrørende Miljøprøvning og DS-mærkning gældende for INSTA-CERT certificerede PE- og PVC-rør til anvendelse for drikkevandsforsyning i Danmark. Dette bilag beskriver de miljøkrav, der skal

Læs mere

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA

Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger - journalnummer SVANA Miljøstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø mst@mst.dk 04-07-2017 EMN-2017-02715 1069362 Kurt Møller Høringssvar vedrørende udkast til ændringer af bekendtgørelser om drikkevand og kvalitet af miljømålinger

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Stine K. Ottsen Dato: 4. maj 2015 QA: Emne:

Læs mere

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på:

Tilbudsindhentning. Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Tilbudsindhentning Generelle betingelser i forbindelse med indhentning af tilbud på: Hovedentreprise vedr. etablering af et underjordisk dige om søerne i Sybergland, Kerteminde Kommune Miljø- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Drikkevand. Manual for prøvetagning. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser

Drikkevand. Manual for prøvetagning. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Drikkevand Manual for prøvetagning Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Mikrobiologiske Miljøanalyser Titel: Drikkevand. Manual for prøvetagning Resume: Emneord: Drikkevand, prøvetagning, ledningsnet

Læs mere

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver.

Analyse Referencematerialet analyseres samtidig med og på samme måde som øvrige prøver. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC WW2.1 NÆRINGSSALTE TIL SPILDEVANDSANALYSER BATCH: VKI-6-6-0113 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale

Læs mere

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET

QC METAL LL3 CERTIFIKAT FOR KVIKSØLV ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC METAL LL3 KVIKSØLV BATCH: VKI-22-2-0300 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse Dette referencemateriale består af en ampul med

Læs mere

Drikkevand. Manual for prøvetagning. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger

Drikkevand. Manual for prøvetagning. Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger Drikkevand Manual for prøvetagning Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger 2015 Titel: Drikkevand. Manual for prøvetagning Udgiver: Naturstyrelsens Referencelaboratorium

Læs mere

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium

Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Betydning af erstatning af DS metoder med EN metoder - Prøvetagning af spildevand til kemisk analyse Miljøstyrelsens Referencelaboratorium Miljøstyrelsen Rapport Marts 2006 Betydning af erstatning af DS

Læs mere

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt.

KULBRINTER BATCH: VKI >nc 10 - kulbrinter, ved analyse. Anvendelse. analyse af. nc 25, >nc. er ens. Analyse. anbefalet. fugt. Eurofins Miljø A/S Smedeskovvej 38 DK-8464 Galten CERTIFIKAT FOR QC Oil in Soil SEMI- OG TUNGTFLYGTIGE KULBRINTER BATCH: VKI-24-1-0299 ANVENDELSE AF REFERENCEMATERIALET Beskrivelse, mængde og konservering

Læs mere

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT

Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Naturstyrelsens Referencelaboratorium for Kemiske og Mikrobiologiske Miljømålinger NOTAT Til: Følgegruppen for Naturstyrelsens Referencelaboratorium cc: Fra: Anders Svaneborg Dato: 6. oktober 2014 QA:

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer

KRAVSPECIFIKATION. Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Miljøstyrelsen KRAVSPECIFIKATION Miljøstyrelsens udbud af Referencelaboratorium på området støj og vibrationer Bilag 4 til udbudsbetingelser, EU-udbud: 2015/S 177-321404 2 1. Indledning Miljøstyrelsen

Læs mere

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne.

Generelle betingelser. I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Generelle betingelser I forbindelse med driftsaftale på ipads til skolerne. Tilbudsindhentningen sker iht. til Tilbudslovens afsnit II vedr. Annonceringspligt. Side 1 af 6 1. Indledning 1.1 Generel beskrivelse

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere