geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4"

Transkript

1 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS hos Næstved Fjernvarme side 12 Forårets mange Geoforum-arrangemen ter side 15 og 19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jesper Skovdal Christiansen Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsideillustration: Spændingsfeltet mellem natur og kultur - et arbejdsområde for kort og geodata Af Lars Brodersen Ekstern korrekturlæser: Thomas Balstrøm Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr februar 2009 Nr marts 2009 Nr april 2009 Indholdsfortegnelse Leder - Magtens korridorer... 3 Nye uddannelser på DTU... 4 Geografisk information i en enterprise arkitektur... 8 Redegørelse over infrastrukturen for geografisk information Geoforum - medlemsskab af EUROGI Brugen af GPS hos Næstved Fjernvarme Arrangementer Nyt fra virksomhederne...16 Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Suppleanter Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Bo Overgaard, Blominfo A/S, Udvalgsformænd Kortdage 2009 Lars Brodersen Aalborg Universitet, Arrangementsgruppe Øst Jacob Møller Sørensen, BlomInfo A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Blominfo A/S, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI, Se annoncepriser på

3 Magtens korridorer Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark Med dette nummer af geoforum. dk modtager du Redegørelse om infrastruktur for geografisk information fra Kort & Matrikelstyrelsen (KMS. Styrelsen er forpligtet til en gang om året at udarbejde en sådan redegørelse for geodataområdet. Vi har fra Geoforums side valgt at udsende redegørelsen til vores medlemmer, fordi der gives et vældig godt overblik over området set med KMS s briller var et år, hvor der skete meget på geodataområdet. Danmark fik i forbindelse med indførelsen af INSPIRE direktivet en lov om infrastruktur for geografisk information. Og der blev lavet en aftale, der giver statslige myndigheder adgang til KMS s geodata og tjenester. Det er positivt, at man er så relativt langt med at implementere INSPIRE i Danmark og det er godt, at alle statslige myndigheder nu får adgang til geodata fra KMS. KMS beskriver selv dette som et paradigmeskift. Det er i hvert fald et paradigmeskift i den retning, at KMS nu står styrket med nogle magtinstrumenter, som styrelsen ikke har haft før: lovgivning og øremærkede penge på finans loven. Med loven om infrastruktur for geografisk information har styrelsen fået et nyt instrument, som man kan bruge som supplement eller i stedet for den konsensusbaserede samordning. Det bliver spændende at se, hvor meget KMS vil bruge loven i stedet for frivillige aftaler baseret på konsensusbeslutninger. Loven giver i hvert fald KMS mulighed for at arbejde på en anden måde, end hvad vi hidtil har set. Med statsaftalen er KMS sikret øremærkede midler hos de enkelte statsinstitutioner, som den enkelte myndighed er tvunget til at betale til KMS, uanset om myndigheden synes, man får valuta for pengene eller ej. Fordelen er naturligvis, at den kedelige betalingsdiskussion forstummer. Omvendt har statsinstitutionerne ikke samme mulighed for at stille krav til KMS. Der nedsættes godt nok et statsligt koordinationsforum, der skal stille krav til KMS. Der er dog ingen tvivl om, at dette forum for den enkelte statsinstitution vil være svagere, end hvis der var tale om et egentligt handelsforhold, hvor man afregnede penge for en vare. Det er nu engang lettere at få sin leverandør i tale, hvis man kontrollerer betalingerne. Jeg synes godt, man kan sige, at der er tale om et paradigmeskift. Et skift hvor KMS har fået nogle nye instrumenter, som kræver stor ansvarlighed at bruge. KMS har haft succes med den konsensusbase rede samordning. De nye instrumenter skal bruges med varsomhed, så man ikke nedbryder den respekt, der møjsom meligt er opbygget omkring KMS de seneste ti år. Det bliver spændende at se, hvordan KMS i den kommende tid vil gribe denne opgave an. Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 101 februar

4 Nye uddannelser på DTU Geomatics Engineering (kandidatgrad Geomatics engineering er en fokuslinie på Matematisk modellering og computing-kandidatretningen (MMC. Uddannelsen sigter mod at uddanne kvalificeret videnskabelig arbejdskraft til geobranchen til løsning af opgaver indenfor opmåling og kortlægning inklusiv data-håndtering/lagring, -modellering, samt analyser indenfor arealanvendelse /forvaltning (GIS. Uddannelsen sigter ligeledes mod at uddanne folk til løsning af opgaver indenfor jordobservation og dets stigende anvendelse i globale overvågningsprogrammer. Kandidatuddannelsen er opbygget af fire fagblokke: I vores artikelserie om danske forskeres indsats på GI-området er turen denne gang nået til Danmarks Tekniske Universitet (DTU. Her fortæller Afdelingsleder for Geodæsi, på DTU Space, Per Knudsen, om deres nye fokuslinie på civilingeniørstudiet, Geomatics Engineering, og om en ny diplomuddannelse i Geoinformatik. Fusionen mellem DTU og Danmarks Rumcenter (DRC har skabt faglige synergier indenfor både rumforskning/rumteknologi og geodæsi/geoinformatik. Disse synergiområder blev især opnået gennem den såkaldte lille fusion, hvorved DRC sammen med medarbejdere fra det tidligere Ørsted.DTU og fra IMM s (Institut for Informatik og Matematisk Modellering geoinformatikgruppe blev samlet i et nyt institut. Instituttet hedder Institut for Rumforskning og teknologi (kort: DTU Space og har cirka 120 medarbejdere. Integrationen af geoinformatik og sektorforskningen i geodæsi har givet DTU et solidt grundlag til at styrke forskningen og udvikle samarbejdet med geobranchen både private virksomheder og offentlige institutioner. Myndighedsbetjeningen af primært Kort & Matrikelstyrelsen har fået et bredere sigte, og gennem Forsknings- og Innovationsstyrelsen har vi fået bedre Generelle retningskompetencer I denne kategori følges MMC-studielinien. (30 ECTS point Teknologisk specialisering Kurser fra DTU-Mat, DTU-Info og DTU-Space indgår i sammensætningen af denne blok af kurser (30 ECTS point: Differentialgeometri med anvendelser Billedanalyse, vision og computer grafik Beregninger på geometrisk data Telemåling GPS, GIS og afsætning for civilingeniører Geografiske informationssystemer Kortlægning fra fly- og satellitbilleder Satellitpositionering Fysisk geodæsi Geomatics lab Valgfrie fag/teknologiske grundfag I denne kategori følges MMC-liniens regler (10-30 ECTS. Kandidatspeciale I denne kategori følges MMC-liniens regler. Specialet kan udgøre ECTS (60 ECTS minus de valgfri. kontakt med relevante aktiviteter i ESA (Det Europæiske Rumagentur som GALILEO (Det europæiske satellit -navigations-projekt og GMES (Global Monitoring for Environment and Security. DTU Space har endvidere overtaget ansvaret for undervisningen i geoinformatik, hvilket har lagt op til nogle oplagte uddannelsesinitiativer. Vores mission Vi er et teknisk universitet og vores mission ligger indenfor forskning og udvikling af nye teknologier og metoder til løsning af geobranchens opgaver indenfor opmåling og kortlægning inklusiv data-håndtering/lagring, -modellering, -analyse og GIS. Vi sigter således mod at uddanne folk til opmålings- og kortlægningsfirmaer, GIS-firmaer, større landinspektørfirmaer og offent lige myndigheder. Vi sigter ligeledes mod at uddanne folk til løsning af opgaver hos europæiske myndigheder som ESA og EU indenfor jordobservation og dets 4 geoforum.dk 101 februar 2009

5 3D BY D visualisering af bygningers opførelsesår på grundlag af BBR informationer. Tidsintervaller på 10 år. BLOMINFOS LANDSDÆKKENDE 3D BYGNINGSMODEL Ideel til kommune- og lokalplanlægning, byggesagsbehandling, støjkortlægning, simulering af vandstandsstigninger, skitseprojektering, synlighedsanalyser geoforum.dk 101 februar 2009 Masnedøgade København Ø Tlf.: True Møllevej Tilst Tlf.:

6 Det europæiske GALILEO vil give nye muligheder for anvendelse af satellitbaseret positionering og navigation. Det varierende klima, vurdering af dets effekter og efterfølgende tilpasning stiller øgede krav til den geodætiske infrastruktur og sammenhængen mellem geografiske data. stigende anvendelse i globale overvågningsprogrammer. Opgaverne indenfor jordobservation og opbygningen af fremtidens miljø/ klima-overvågningssystemer har et klart international sigte og inddrager især anvendelsen af satellitbaserede informationer. Vi udnytter her den særlige ekspertise, vi har, i DTU Space indenfor remote sensing og instrumentudvikling. Overlappet mellem geodæsi/geoinformatik og rumteknologi har givet konkret viden om kortlægning og overvågning af Grønlands iskappe og udbredelsen af havis i de arktiske have. Af andre anvendelser af radarsystemer og avanceret billedbehandling kan nævnes topografisk kortlægning samt overvågning af havniveauer. Et andet område med internationale perspektiver er navigation, hvor vi med en ny professor satser på at udbygge områder og deltage aktivt up-front i udviklingen af anvendelser af GPS og ikke mindst det europæiske system GALILEO. Nye uddannelser DTU har tidligere uddannet folk til geobranchen. De grundlæggende kurser i landmåling og GIS gives fortsat til omkring 120 studerende på både diplom- og bacheloruddannelserne. Endvidere undervises i Grønland på diplom-retningen Arktisk Teknologi. På kandidatniveau underviser vi fortsat i GIS, kortlægning fra fly- og satellitbilleder og satellitpositionering. De nye uddannelser baserer sig på 6 geoforum.dk 101 februar 2009

7 Geoinformatik (diplomuddannelse Specialiseringen Geoinformatik på Diplom Byg-retningen er oprettet med henblik på at opfylde behov for teknisk kvalificeret arbejdskraft i geobranchen (både virksomheder og forvaltning. Undervisningen indeholder elementer indenfor positionering, kortlægning og GIS. Der suppleres med IT-kursus om objektorienteret analyse, design og databaser. Nye teknologier og metoder for satellitbaseret overvågning afprøves i de arktiske områder. disse kurser suppleret med kurser indenfor satellitteknologi og nye kurser i geodæsi. Med specialiseringen Geoinformatik på Diplom Byg giver vi de studerende mulighed for at bygge videre på det grundlæggende kursus og uddanne sig specifikt til løsning af opgaver indenfor opmåling og kortlægning inklusiv data-håndtering/lagring, -modellering, samt analyser indenfor areal-anvendelse og forvaltning (GIS. En diplomingeniør indenfor geoinformatik vil være særdeles attraktiv for en lang række virksomheder, offentlige institutioner og forvaltninger. Med fokuslinien Geomatics Engineering giver vi kandidatstuderende med enten en tekniskvidenskabelig eller en naturvidenskabelig bachelor grad mulighed for at specialisere sig indenfor geoinformaik, geodæsi og jordobservation. Geomatics dækker netop natur- og teknisk- videnskabelige emner inden for disse områder. Med udgangspunkt i den nuværende uddannelses struktur, hvor de studerende har det obligatoriske kursus på 2. semester Afsætning, GPS og GIS for Diplomingeniører, er geoinformatik-specialiseringen etableret med basis i Bygnings-diplomretningen første to år som en dedikeret overbygning for 5-7 semester: 5. semester E Praktik i en virksomhed 6. semester F 7. semester E Kortlægning Satellitpositionering GIS Valgfrie kurser OOAD og databaser: Teori+øvelser og Projekt Geoinformatik Lab Valgfrie kurser Formålet med uddannelsen i Geomatics Engineering er at give et solidt videnskabeligt kendskab til positionering med GPS og Galileo, kortlægning vha. digital-fotos, laser- og radar-målinger fra fly og satellitter, datahåndtering og design af databaser samt visualisering og analyse af spatielle data. Studerende vil endvidere tilegne sig kompetencer indenfor rumbase ret jordobservation og global overvågning. En civilingeniør (cand.polyt. eller kandidat (cand. scient.tech i Geomatics Engineering vil ligeledes være særdeles attraktiv for en række virksomheder, offentlige institutioner og forvaltninger men vil ligeledes kunne indgå i internationale forsknings og udviklings miljøer. Eksamensprojekt Fokus på geobranchen Begge uddannelser sætter et øget fokus på geobranchens opgaver. Vi håber, at de nye uddannelser vil styrke Diplom Byg og MMC-masteren og gøre dem mere attraktive. Med Geomatics Engineering venter vi at kunne tiltrække studerende med en naturvidenskabelig bachelorgrad fra andre universiteter. Vi håber således, at det vil give en større søgning til uddannelserne. Endelig ventes uddannelsen at kunne tiltrække udenlandske studerende, som søger den særlige sammenblanding af geodæsi, geoinformatik og jordobservation, hvor regionale aspekter (kortlægning og GIS er kombineret med de globale aspekter (satellitbaseret jordobservation/overvågning. Samarbejdet med geobranchens virksomheder er uhyre vigtigt. Vi har brug for virksomhedernes deltagelse omkring praktikpladser og omkring eksamensprojekter. Kun gennem samarbejder og fælles projekter kan vi sikre uddannelsernes relevans, aktualitet og kvalitet. geoforum.dk 101 februar

8 Geografisk information i en enterprise arkitektur En boganmeldelse sammenfattet af Anders Finn Jørgensen, Atkins Danmark GIS og IT Enterprise arkitektur defineres ofte som en virksomheds eller orga nisations samlede billede eller overordnede forståelse af, hvordan IT-syste mer anvendes til at understøtte virksomheden eller organisationens strategi og mål herunder valg af de rigtige løsninger (IT- og Telestyrelsen, Ved derved at skitsere organisationens IT-systemer som en del af virksomhedens enterprise arkitektur, kan man forhindre eller minimere en række af de problemer, der potentielt set kan indtræffe i forbindelse med implementering af IT og som af og til når mediernes forsider som IT-skandaler. Gennem de seneste 10 år er GIS gået fra at være en teknologi, der dette white paper, som kan have stor relevans for virksomheder og organisationer, der ønsker at drage mere nytte af deres GIS. Både valg af white paper et som markedsføringsform samt valg af emne viser, at forfatterne ønsker at lave et skifte fra salg af produkter til tekniske brugere til salg af løsninger til organisationernes beslutningstagere. White paperet s undertitel er principper for understøttelse af forret ningsfunktioner i Digital Forvaltning, men efter endt læsning Informi GIS har udgivet en hvidbog (white paper om Geografisk information i en enterprise arkitektur. Geoforum har bedt Anders Finn Jørgensen om at lave en anmeldelse af hvidbogen til geoforum.dk s læsere. Anders Finn Jørgensen er Cand. scient. samt HD og arbejder som projektleder i Atkins Danmark GIS og IT. Han har en lang erfaring med GIS i enterprise arkitektur. Geografisk information i en enter prise arkitektur principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital forvaltning. White paper udgivet af Informi GIS A/S. Et white paper er en markedsføringsform, hvor man beskriver et problem og skitserer løsningen af det, evt. eksemplificeret af nogle kunde-cases. Denne formidlingsform skal betragtes som et alternativ til traditionelle tekniske produktpræsentationer. blev anvendt af nogle få specialister i organisationen til at være en teknologi, der anvendes af en bred skare af medarbejdere og derved har fået øget bevågenhed af politiske og økonomiske beslutningstagere. White paper et beskriver Infor mi GIS tilgang til Enterprise arkitek tur og er eksemplificeret ved 3 kunde cases fra DONG (tidligere Nesa, Movia (tidligere HT og Vejle kommune, der alle viser, hvordan GIS kan integreres i en større forretningsmæssig sammen hæng. Det er prisværdigt, at Informi GIS har forsøgt sig som forfatter til står det uklart, hvilke principper det drejer sig om. Den eneste sætning i teksten, hvori ordet princip optræ der, er i konklusionen: GIS har vist sig at være en værdifuld teknologi til understøttelse af enterprise arkitektur baseret på service orienterede principper. Sætningen fortæller dog ikke noget om forretningsfunktioner (et ord, der i øvrigt slet ikke optræder i teksten. Den manglende sammenhæng mellem titel på white paper et og det faktiske indhold kunne tyde på, at forfatterne ikke har gjort sig sin målgruppe helt klar eller været bevidste 8 geoforum.dk 101 februar 2009

9 3D-DK 3D-DK Et stærkt overblik i 3D 3D-DK er en innovativ 3D-model, som viser bygninger, landskaber og terræn i hele Danmark fra enhver tænkelig vinkel 3D-DK giver fleksible muligheder for at vise områder og kommuner i forskellige detaljeringsgrader afhængigt af behov og budget 3D-DK er et stærkt visuelt værktøj til planlægning, sagsbehandling og formidling af aktuelle informationer for fagfolk, politikere og borgere 3D-DK giver mulighed for at kombinere egne data, registre og bygningspolygoner, så der opnås en total 3D-GIS løsning For mere info kontakt venligst Louise Halkjær på tlf geoforum.dk 101 februar 2009 Scankort a/s Selsmosevej 2 DK Taastrup

10 om, hvilken historie man egentlig ønskede at fortælle: Er det GIS-teknikere, der aldrig har hørt om SOA (Serviceorienteret Arkitektur og enterprise arkitektur, eller er det ITchefer, som ved alt om det sidste, men intet om det første, som white paper et henvender sig til? sation skal forholde sig aktivt til. Det siges ofte, at 90 % af alle informationer kan stedfæstes, og GIS er derfor det oplagte valg til systemintegration. Men mens vi i GIS-branchen pudser skoene og gør os klar til at sparke døren ind til direktionsgangen eller borgmesterkontoret, forhånd kan være negativt indstillet overfor integrationsprojekter og SOA og derfor ikke være modtagelig for budskabet, hvis præsentationen virker for unuanceret. GIS-branchen er i opbrud, hvilket kan eksemplificeres ved: There is clearly a trend to migrate disparate line-of-business geospatial systems to an enterprise GIS environment. This trend features core GIS infrastructure maintained by a central GIS organization, with data management responsibilities held by the lines of business that are the primary users. Gartner US Public Sector GIS Survey White paper et tager bl.a. afsæt i OIO (Offentlig Information Online enterprise arkitektur-modellen fra IT- og Telestyrelsen, men introducerer ikke begrebet Spatial Data Infrastructure (SDI, som er GISverdenens egen enterprise arkitektur-model. Det kunne være interessant at få forfatternes perspektiv på og holdning til hvordan OIO og SDI harmonerer, da det er et begreb, som organisationer hurtigt skal forholde sig til i et enterprise arkitektur-projekt. Min erfaring er nemlig, at det kan være svært at implementere GIS, som både lever op til OIO enterprise arkitektur modellen og samtidigt harmonerer med standarder og retningslinjer i regi af OGC (Open Geospatial Consortium. Dette introducerer en række dilemmaer, man som organi- bør vi huske på, at vi ikke er de første, som præsenterer en unik og genial løsning. Vores løsninger vil stå overfor de samme udfordringer som projekter med ERP (Enterprise Resource Planning, ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering m.m. har gjort det med samme risici for fiasko. Serviceorienteret arkitektur bliver præsenteret som konceptet, der skal integrere GIS i virksomhedens øvrige IT-infrastruktur. SOA som begreb har nået den alder, hvor det er blevet erklæret forældet eller ligefrem dødt adskillige gange (senest af Burton Group, SOA is dead, hvilket dog ikke forhindrer, at der til stadighed implementeres succesfulde løsning er baseret på serviceorienteret arki tektur. Pointen er, at white paperet s målgruppe på Microsoft lancerede sidste år understøttelse af geodata i SQL Server og har meldt sig ind i OGC. GIS-teknologi har fået sit folkelige gennembrud gennem Google Maps og Google Earth. Open Source GIS vinder stadig større udbredelse i Danmark. GIS integreres i flere og flere ITløsninger. Dette er et opbrud, der bl.a. kommer til at betyde, at: Andre grupper af IT-professionelle vil interessere sig for GIS GIS kommer på ledelsens dagsorden Mere fokus på lønsomhed af GIS Dette medfører, at GIS fremover skal ses i den sammenhæng som en enter prise arkitektur stiller til rådighed. Informi GIS s white paper er et godt og læseværdigt eksempel på, hvilken vej GIS-branchen kommer til at gå i de kommende år. White paper et er på 24 sider og kan downloades fra Er du flyttet eller har du skiftet job? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på om enhver adresseændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige medde l elser rettidigt. Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om. Med venlig hilsen Sekretariatet 10 geoforum.dk 101 februar 2009

11 87pm id 87od ( (. ( -107 ( ( 87ih 11 87qr hd 87hy 87ne Redegørelse over infrastrukturen for geografisk information 2008 Miljøministeren tog i 2006 initiativ til, at der årligt skulle udarbejdes en redegørelse for udviklingen af den geografiske infrastruktur. Redegørelsen blev udarbejdet første gang i 2007, og Kort & Matrikelstyrelsen har netop offentliggjort Redegørelse over infrastrukturen for geografisk information for år Vi har skønnet, at denne redegørelse er så interessant for Geoforums medlemmer, at vi har valgt at vedlægge den med februarnummeret af geoforum.dk. Vi håber, at vores medlemmer kan bruge indholdet enten som inspiration i det daglige arbejde eller til at skabe større forståelse for geodatas betydning for bl.a. digital forvaltning nu og i fremtiden. Redegørelsen har bl.a. til formål at belyse status, udvikling og perspektiver for den geografiske infrastruktur samt skabe forståelse for og opbakning til politik og visioner på geodataområdet. JES Geoforum er nu medlem af EUROGI Bestyrelsen i Geoforum har besluttet at søge medlemskab af EUROGI. Dette er blevet modtaget meget positivt af EUROGI og af de nordiske lande, som vi arbejder sammen med i GI Norden. EUROGI er den europæiske organisation generelt for Geoforums fagområde og har de seneste par år udviklet sig til en moderne og slagkraftig international organisation, der er i stand til at give medlemmerne den indflydelse, der er brug for på det internationale plan. EUROGI er blandt andet direkte høringspart for EU. Efter at Geoforum har fået en ny strategi, er der i højere grad fokus på det internationale. Bestyrelsen har vurderet, at Geoforum igennem EUROGI har gode muligheder for at øve indflydelse på det europæiske plan. Geoforum har tidligere været medlem af EUROGI, men meldte sig ud, fordi der på daværende tidspunkt ikke var tiltro til, at der ville være tilstrækkeligt fremdrift i organisationen. Med en ny formand, der de sidste to år har reorganiseret EUROGI, har vi nu tillid til, at organisationen er dynamisk og progressiv, samt kan skabe resultater. JES geoforum.dk 101 februar

12 Brugen af GPS hos Næstved Fjernvarme Næstved Fjernvarme har investeret i moderne GPS-udstyr, der har gjort, at en række landmåleropgaver er blevet væsentligt nemmere at udføre for dem. Her fortælles lidt om en indledende skepsis og om erfaringerne med brugen af GPS-udstyret. Helen Nedergaard, der er teknisk assistent på Næstved Fjernvarme, indrømmer gerne, at hun intet vidste om elektronisk landmålerudstyr, da hun i foråret 2008 fik stukket et GPS-anlæg i hånden. Jeg er jo af den ældre skole, og har været vant til at klare mig ganske godt med målebånd og tommestok, så det var ikke uden en vis skepsis, at jeg gik i gang med opgaven, husker Helen Nedergaard. Hun er den, der har styr på, hvor værkets fjernvarmeledninger er gravet ned og den, der altid kan give kunderne information om de nøjagtige placeringer. Tidligere har fjernvarmeværket brugt landinspektører i forbindelse med kortlægningen af rørenes præcise placering, men i forbindelse med en større renovering af ledningsnettet, valgte man at investere i et GPS-system og dermed også muligheden for at sende Helen Nedergaard ud på opmålingsopgaverne. Ideen til selv at lave opmålingerne med GPS-udstyr fik Næstved Fjernvarme fra det lokale vandværk, som allerede har brugt lignende udstyr i en periode. Med det nye udstyr kan vi selv foretage disse opmålinger og hvad der nok er meget vigtigt i den sammenhæng få oplysninger med hjem på værket med det samme. Tidligere har vi ofte måtte vente, så alt i alt har det betydet, at vi nu hurtigere kan få målingerne sendt til databehandling hos vores rådgivende ingeniør. Og så har vi i sagens natur sparet penge på denne omlægning, nu hvor vi kan passe opmålingerne ind i vores øvrige arbejdsdag, forklarer Helen Nedergaard. Med det nye udstyr kan vi selv foretage opmålinger af ledningsnettet og hvad der nok er meget vigtigt i den sammenhæng få oplysninger med hjem på værket med det samme, siger Helen Nedergaard, Næstved Varmeværk. 12 geoforum.dk 101 februar 2009

13 Erfaringerne Om det at være ude i marken med det højteknologiske landmålerudstyr siger hun: I begyndelsen var jeg selvsagt en smule usikker på, om jeg nu kunne gøre det præcist nok. Men vi fik en grundig introduktion til GPS-udstyret fra leverandøren, og selve brugerfladen er utrolig nem og logisk at gå til. Og så minder det mest af alt om det Windows styresystem, som jeg bruger på min PC. Så nemmere kan det næsten ikke blive, lyder hendes vurdering. Vi har selvsagt skullet gøre os nogle erfaringer med dét at bruge satellitbaserede instrumenter, for det er ikke altid, at det lige er satellitvejr. Eksempelvis kan det i dårligt og overskyet vejr være svært at få GPS-forbindelse til satellitterne. Selve forbindelsen mellem GPSmodtageren og håndenheden kan fungere både trådløst og med kabel, men vi har, for helt at undgå signaludfald, valgt udelukkende at bruge kablet. Det hænder nemlig, at BlueTooth-forbindelsen er ustabil. Men med kablet så fungerer systemet også uden problemer, forklarer Helen Nedergaard. I de mest moderne GPS-modtagere, der findes på markedet, er alle til dato kendte signaler og satellitkonstellationer til rådighed. Disse GPS-modtagere er fremtidssikret mindst 7-8 år frem, vurderer Bjarne Topp fra ToppTopo, der har leveret GPS-udstyret til Næstved Varmeværk. En række landmåleropgaver er med den moderne GPSteknik blevet væsentligt nemmere. Og det er samtidig noget, stadigt flere virksomheder selv kan udføre, endda uden forudgående kendskab. Flere opgaver er dukket op Foruden Helen Nedergaard er også andre af medarbejderne på Næstved Varmeværk blevet introduceret til det nye udstyr. Her i begyndelsen har vi valgt at være to medarbejdere på opmålingsopgaverne, så vi på den måde er flere, der hurtigt får rutine i at bruge GPS-udstyret, fortæller Helen Nedergaard. Foruden de allerede afviklede opmålinger forventer Helen Nedergaard, at man i løbet af kort tid vil bruge systemet til at registrere de præcise dybdeplaceringer for værkets små 600 ventilbrønde. JES Arrangement i Geoforum Status på 3D-udvalgets arbejde Geoforums 3D-standardiseringsudvalg udgav i efteråret 2008 Vejledning i 3Dbymodeller, men proklamerede samtidig, at arbejdet ikke er færdigt hermed. Tirsdag den 24. februar kl. 15:30-18:00 afholdes status på 3D-udvalgets arbejde. Ved mødet får du et indblik i udvalgets arbejde - nu ½ år efter udgivelsen, og mulighed for at opsamle de seneste og bedste råd og vejledninger direkte fra kilden. Der vil blive givet en status på det gennemførte arbejde, det udestående arbejde, hurdles, state of the art, samt overvejelser om nøjagtigheder, opdateringer mm. Deltagelse i arrangementet er gratis. Vel mødt! Arrangementsgruppe Øst geoforum.dk 101 februar

14 Arrangementer Workshop om 3D-bymodeller og FOT FOTdanmark og Geoforum arrangerer i samarbejde en workshop om emnet 3D-bymodeller og FOT : 4. marts 2009 ved Århus Kommune, Teknik og Miljø, Bautavej 1, 8210 Århus V Flere større byer i Danmark har indkøbt 3D-bymodeller til brug i lokale GIS-værktøjer, og andre efterspørger dem. 3D-bymodeller benyttes bl.a. i forbindelse med byplanlægning, miljøanalyser og mobiltelefoni. 3D-bymodeller har en fordel ved, at brugeren kan manipulere med enkelte bygninger, uden at resten af kortet skal opdateres. Således kan byplanlægning foregå smidigt og overskueligt til fordel for både embedsmænd, politikere og borgere. Da flere kommuner, primært i de større byer, efterspørger 3D-data til modellering, er FOTdanmark, som en del af arbejdsprogrammet for , følgelig i gang med en foranalyse af i hvilket omfang, 3D- modeller bør indarbejdes i FOT-specifikationen. En implementering af 3D i FOT-regi vil have indflydelse på FOT-specifikationen og FOT2007-databasen. For at kunne vurdere omfanget af ændringer og derved de økonomiske konsekvenser af implementering af 3D-bymodeller i FOT, er der flere spørgsmål, der presser sig på: 1. Hvilke konsekvenser har en kobling mellem 2D og 3D for specifikationen? 2. Hvilke krav er der til detaljeringsgraden af 3D? 3. Er der krav til en højdemodel ved kobling af 2D og 3D i FOT? 4. Hvilke krav stiller en kobling mellem 2D og 3D til FOT2007-produktionen? 5. Hvilke konsekvenser har ovenstående for økonomien i foreningen og for medlemmerne ved en kobling mellem 3D og 2D? Disse spørgsmål ønsker vi at få belyst med workshoppen. Vel mødt til 3D- og FOT-workshoppen. Uddannelsesudvalget 14 geoforum.dk 101 februar 2009

15 Workshop om adresser Efter idé fra Geoforums uddannelsesudvalg afholdes workshop i adresser og adressedata: Onsdag den 25. marts 2009 kl. 9:30-16:00 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé København Ø. Workshoppen henvender sig til IT- eller GIS-udviklere, GIS- eller registeransvarlige, sagsbehandlere og andre som ønsker en bred, opdateret viden om adresser og adressedata. Hvad siger loven og hvem er adressemyndighed? Hvordan fødes en adresse, og hvordan ser den ud? Registrering, dataflow og distribution hvor og hvordan? Kommunernes opgaver sagsgange og organisering? Den private sektors erfaringer krav og ønsker? Standardisering i Danmark og EU hvad siger INSPIRE? Arrangør: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Geoforums uddannelsesudvalg. Indlæg fra kommunale eksperter og fra den private sektor. Tilmelding via senest 2. marts. Deltagerantallet er begrænset til 35. Deltagelse koster kr moms. Uddannelsesudvalget Korrektur: Af Kit Blædel, PressOffice I jubilæumsnummeret af geoforum.dk, nr. 100, stod der på s. 16 i Tidslinje for geoforum. dk, at det første fælles medlemsblad GeoNyt indeholdt en hensigtserklæring underskrevet af Casper Sørensen, Vagn W. Laursen og Poul Frederiksen. Det var dog ikke Vagn W. Laursen, der underskrev for DAiSI, men Ole Jacobi, som det også fremgik andetsteds i udgivelsen. På samme side fremgik det desuden, at selskabets nye logo var designet af Casper Sørensen. Dette er ikke korrekt, idet Casper Sørensen blot bearbejdede logoet, som oprindeligt var udformet af Esben Norby Clemens. geoforum.dk 101 februar

16 Nyt fra virksomhederne Atkins vinder GIS-opgave for EU-kommissionen KortCenter.dk A/S har overtaget kortaktiviteter Scankort tilbyder nu europæiske ortofotos EU-kommissionens statistiske kontor (Eurostat har valgt Atkins til at foretage en gennemgribende analyse af EU-kommissionens brug af GIS. Med vedtagelsen af INSPIRE-direktivet, sætter EU nye krav til distribution og tilgængelighed af miljø- og andre geografiske data. Kravene får betydning for EU-kommissionens håndtering og brug af geografiske data, der i stor udstrækning vises via GIS. Atkins blev valgt blandt 6 af Europas førende GIS-rådgivere til at foretage en kortlægning og analyse af EU-Kommissionens brug af GIS. Kortlægningen skal give en status over EU-kommissionens anvendelse af GIS, data og services, og afdække de fremtidige behov. Resultatet af analysearbejdet vil danne grundlag for EU-kommissionens fremtidige GIS-strategi, der, udover at leve op til kravene i INSPIRE-direktivet, vil komme med anbefalinger til blandt andet valg af teknisk platform. Atkins er uafhængige GIS-rådgivere, som arbejder med en lang række forskellige GIS-platforme og kan derfor rådgive uvildigt og uden bindinger til de etablerede kommercielle GIS-leverandører. Denne uafhængighed er formentlig en af årsagerne til, at Kommissionen har foretrukket Atkins til at løfte denne opgave. Derudover har vi netop afsluttet en række tilsvarende analyser for andre kunder, hvilket også har været en medvirkende årsag. Arbejdet påbegyndes i januar For yderligere oplysninger kontakt: Markedsdirektør for Miljø og GIS, Eli Skop, Pr. 1. januar 2009 har KortCenter.dk A/S overtaget kortaktiviteter fra Naturgas Midt-Nord og HNG Midt-Nord Erhverv A/S. KortCenter.dk A/S er stiftet af 6 tidligere medarbejdere hos Naturgas Midt-Nord I/S: Britta S. Hjorth, Kenneth Mortensen, Margit Salling, Niels Ravn, Tage Landgrebe-Nielsen og Vagn Hyldgård. Vagn Hyldgård er udnævnt til adm. direktør. KortCenter.dk A/S vil fortsat have den største fokus på produktion og vedligeholdelse af detaljerede digitale kortdatabaser og levering i brugervenlige formater til ledningsejere og kommuner. Der vil samtidig blive tale om forstærket indsats inden for en række områder: web-løsninger til ledningsejere, GIS-analyser, kartografisk bearbejdede produkter samt opgaver med rettighedserhvervelse og tinglysning. Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. Scankort er nu blevet Core Member i det internationale AeroGRID samarbejde. AeroGRID består af 5 kortlægningsvirksomheder med afdelinger i Tyskland, England, Frankrig, Benelux, Italien, Spanien, USA og i Danmark (ved Scankort. Gruppen har adgang til 12 fotofly og 10 digitale kameraer. Gruppens medlemmer har hver især opbygget omfattende ortofoto dækninger, og vi øger nu tilgængelighed og nytteværdi af data ved at tilbyde kunderne løsninger på tværs af landegrænser og kontinenter. AeroGRID kan allerede i dag tilbyde en af de største europæiske dækninger af ortofotos samt ortofotos fra USA. Kontakt Peter Lund Hansen, eller Laurids Rolighed Larsen, for yderligere oplysninger eller for et tilbud på internationale data. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangemen ter i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på 16 geoforum.dk 101 februar 2009

17 COWI skærper profilen på det kommunale GIS marked Ny mail-service til PlansystemDK MapInfo Professional opdatering Med virkning fra 1. februar 2009 etablerer COWI en særlig GIS Task Force rettet mod det kommunale område. Formålet med etableringen af den kommunale Task Force er at sikre en bredere tilgang til det kommunale marked. COWI bestræber sig på at blive endnu bedre til at imødekomme den enkelte kommunes GIS-behov ved at udnytte COWIs store viden og ekspertise. I den kommunale GIS Task Force indgår der dels specialister og konsulenter med indgående kendskab til produkterne fra Intergraph, MapInfo, ESRI og Bentley, og dels folk med detaljeret kendskab til bl.a. ortofotos og højdemodeller. Hvis du vil vide mere om den kommunale Task Force eller ønsker kontakt med en konsulent vedr. ydelser inden for det kommunale område, kan du altid kontakte nedenstående personer: Seniorprojektleder Kasper Saunders Bang , eller Gruppeleder Birgitte Toft Søndergaard Jensen, , 3D bymodel for Geneve COWI har i en periode arbejdet på en detalieret digital 3D bymodel for kantonen Geneve. Modellen indeholder over bygninger og et areal på mere end 250 km 2. Opgaven går ud på at etablere en fuld digital 3D model over bygningerne samt at integrere med eksisterende bygningspolygoner. Rasmus Lindeneg Johansen , LIFA stiller nu en Web-baseret Lokal plan-info-service til rådighed for brugere af PlansystemDK. Med løsningen får du indenfor dit interesseområde: Info-mail, når relevante lokalplaner i PlansystemDK kommer i forslag eller vedtages, uafhængigt af om kommunerne har valgt, at du skal orienteres. Definere interesseområder ved at tegne polygoner eller vælge kommunevis. Lokalplan-Info-Service er en unik brugervenlig mulighed for at sikre sig oplysninger om relevante nyligt oprettede lokalplaner. Det kræver blot, at dine relevante interesseområder indtegnes i systemet. Der er mulighed for at vælge, hvilke personer, afdelinger mm., som skal modtage mail fra servicen. Mailen indeholder et link til planteksten og planens geografiske placering. Mangler du hurtig og effektiv besked om nye lokalplaner indenfor selvvalgte interesseområder, så er LIFA s Lokalplan-Info-Service løsningen for dig. Kontakt Uffe Sørensen Telefon: Hjemmeside: Pitney Bowes MapInfo har gennem de senere år gennemført en række sessioner, hvor brugerne har tilkendegivet deres ønsker til vores flagskib MapInfo Professional. Disse tilbagemeldinger ligger til grund for de forbedringer og udvidelser, der er sket i produktet de sidste par år. 12. december blev opdateringen MapInfo Professional frigivet. Med denne opdatering forbedres den eksisterende MapInfo Professional 9.5 på en række områder. Der åbnes for en forbedret gengivelse i kort-, tegnforklarings-, layout- og listevinduer. Dette medfører bl.a. at man nu kan anvende semitransparente vektorlag. Derudover kan man gemme vinduer i rasterformaterne EMF+ og EMF+ Dual. Vi har omskrevet udskriftsmotoren i MapInfo Professional, så udskrivning til f.eks. PDF og udskrivning af store kort nu fungerer væsentligt bedre. Endvidere har vi forbedret den direkte adgang til eksterne databaser, som Oracle og SQL Server. Herunder kan nævnes, at man nu for hvert lag kan angive en standard visning. Til sidst vil vi også fremhæve en performance forbedring i forbindelse med Buffer- og Kombinérfunktionerne. Opdateringen kan hentes via Map- Info Professional 9.5, vælg menupunktet Hjælp > Find opdateringer. Kontakt Peter Møller for at høre nærmere: geoforum.dk 101 februar

18 DK-plan Bentley Map V8i en kommerciel succes Revideret udgave af whitepaper NIRAS er torsdag den 5. februar vært ved Geoforum Vest arrangementet i Århus om Digital kommuneplan. Mødet holdes i NIRAS kantine på 6. sal på Åboulevarden 80, Århus C. Hvis du gik glip af præsentationen af vores digitale løsning DK-plan på Kortdage 2008, har du nu muligheden for at se den igen. Kom og hør om web-services og SOA og bliv inspireret til dit eget arbejde med integrering af kort i kommuneplanen. SKI (Statens og Kommunernes Indkøb har netop gennemført endnu en stor udbudsrunde, og NIRAS har fået en rammeaftale på de 15 del-områder, vi gav tilbud på. Rammeaftalen træder i kraft 1. marts 2009 og vil være gældende de næste 4 år. De omfattende rammeaftaler betyder, at offentlige kunder kan samarbejde med NIRAS under SKI-aftalerne på samtlige relevante områder og kan bruge NIRAS som tværgående samarbejdspartner eller totalleverandør på konkrete projekter. Vil du vide mere om den nye SKIaftale er du velkommen til at kontakte Jørn Rasmus sen eller Henrik Hedelund Nyansættelser hos NIRAS I Allerød har vi pr. 01. december ansat Mikkel Wendelboe Toft som GISkonsulent og pr 1. januar Nikolaj Simonsen som GIS-udvikler, begge med en solid ESRI-baggrund. I Ålborg er der ligeledes ansat nyt personale, herunder Henrik M. Kristensen som udvikler. I Århus forventer vi på grund af øget ak tivitet ligeledes i nærmeste fremtid at ansætte en række nye medarbejde re. Inden året 2008 udløb var der rigtig mange Bentley brugere, der valgte at hoppe på Bentley Map-bølgen. Både Geographics brugere og nye brugere er kommet til i stor stil. Det er primært takket være Bentley Maps integration med MicroStation; Bentleys 2D/3D CAD platform, og forskellige interoperabilitets muligheder med diverse formater og industri standarder. Med Bentley Map V8i s interoperabilitets platform er det slut med at konvertere data og transformere mellem forskellige koordinatsystemer. Man kan tilknytte MapInfo TAB-filer og ESRI shape-filer som referencer, redigere disse formater og efterfølgende eksportere dem til TAB, Shape, DXF eller en Oracle database. Bentley har tilføjet forskellige værktøjer, der gør det utrolig enkelt at udveksle informationer mellem Map V8i og Google Earth. En anden mulighed for udveksling af informationer er at anvende Adobes PDF-format. Når filen er indlæst i Adobe Reader kan man frit bevæge sig rundt i gældende 3D omgivelser. Der er ligeledes mulighed for at eksportere animationer fra MicroStation til PDF-formatet. Vil du vide mere? Kontakt Peter Byrn, Vi afholder flere kurser i løbet af 2009 i Allerød. Kontakt Tine, Steen, Patrick eller Peter for nærmere info For at sætte fokus på de muligheder geografiske informations systemer giver i en Enterprise Arkitektur, udgav Informi GIS i efteråret et white paper. Der er blevet taget rigtig godt imod white paper et, der sætter GIS som teknologi ind i en overordnet sammenhæng. Det har inspireret til udgivelse af en revideret udgave, hvor der bl.a. er medtaget en helt ny case fra Movia - foruden de to cases fra DONG Energy og Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning. Kom til IT-Arkitekturkonferencen 1-2. april 09 og hør Movias oplæg baseret på ovennævnte case. White paper et kan downloades i sin helhed på Kontakt Sarah Barrett Telefon: Hjemmeside: 18 geoforum.dk 101 februar 2009

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2009 Torsdag 5. februar Århus Digital kommuneplan Tirsdag 24. februar København Status på 3D udvalgets arbejde Onsdag 4. marts Århus FOT og 3D - workshop Onsdag 11. marts Odense Seminar om Danmarks Højdemodel Onsdag 25. marts København Adresse-workshop Tirsdag 31. marts København Klimatilpasningsstrategier Tirsdag 28. april København Generalforsamling i Geoforum, 2009 Ons. - fre nov. Kolding Kortdage 2009 Kongresser og møder 2009 DATO TITEL OG STED marts Kortforsyningsseminar 2009, Copenhagen Admiral Hotel, København 25. marts ESRI Brugerklub Danmark møde om GIS og Klima, samt generalforsamling, Allerød 1. april Dansk Intergraph Brugerforening holder årsmøde, Vejle 11. juni ESRI Brugerklub Danmark seminar, Fyn 15. juni GSDI 11 World Conference, Sponsor and exhibitor prospectus, Rotterdam, Holland 24. juni 27th Urban Data Management Symposium, Ljubjana, Slovenien 7. juli AGIT GI-Forum 2009, Salzburg 12. juli International konference om historisk kortlægning, København juli ESRI International Users Conference, San Diego, USA 24. august Agile 2009 Conference, Chicago USA 24. august ScanGIS The 12th Scandinavian Research Confernce on Geographical Information Science, Roskilde Danmark 31. august Nordic Summer School, Norge 24. sep. ESRI Brugerklub Danmark møde om Nyt fra ESRI og Nyt i ArcGIS, Charlottenlund For detaljerede programmer fra vores internationale samarbejdsorganisationer se under aktiviteter Her finder du links til programmer for EUROGI, ISPRS, ICA, INSPIRE og EuroSDR. geoforum.dk 101 februar

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V COWI på 3D-verdenskortet En 3D-bymodel er et godt værktøj for både rådgivning, beslutninger og kommunikation. Gennem mange store 3D-projekter producerer COWI 3D-bymodeller over flere Europæiske byer. På Google kan man f.eks. se en 3D-bymodel over München. Blandt en af de igangværende opgaver er fremstillingen af en detaljeret, digital 3D-bymodel for kantonen Geneve. Modellen indeholder over bygninger og et areal på mere end 250 km 2. Udover de mange bygningspolygoner fremstiller vi også en lang række landmarks. Vi forbedrer løbende vores metoder og resultatet er meget detaljerede 3D-bymodeller. Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Papirfabrikken Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

02.04.2009 / Århus GIS i Enterprise Arkitekturen

02.04.2009 / Århus GIS i Enterprise Arkitekturen 02.04.2009 / Århus GIS i Enterprise Arkitekturen Gitte Schwartz gsc@moviatrafik.dk Anvendelse af GIS i Trafikselskabet Movia Planlægning Geografisk placering af trafikobjekter som stoppesteder, stoppstedsgrupper,

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012

MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 MapInfo Professional v11.0 & v11.0.3 Februar 2012 Peter Horsbøll Møller, Systems Engineer Pitney Bowes Software MapInfo for Windows MapInfo Professional Start på Microsoft.NET integration Investeringer

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12

Læs mere

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering

CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Kapitel 9 Den uddannelsesspecifikke del af studieordningen for uddannelsen til: CIVILINGENIØR, CAND. POLYT. I ROBOTTEKNOLOGI Master of Science in Robot System Engineering Studiestart september 2009, Version

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen

OFFSHORE HVORDAN? Konference for små- og mellemstore virksomheder, der vil fokusere på offshore branchen. Velkommen , Velkommen Dagsorden 1. Velkomst og præsentation. Offshore Center Danmark ved Allan Christensen 2. Historik og nøgletal. Fiskeri- og Søfartsmuseet ved Morten Hahn-Petersen 3. SMV og offshore. Syddansk

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN KANDIDAT I IT & BUSINESS (E-Business) ITU.dk/uddannelser IT & BUSINESS (CAND.IT I E-BUSINESS) Kunne du tænke dig at arbejde i krydsfeltet mellem it og forretningsudvikling?

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Industri & Design Forum 2015

Industri & Design Forum 2015 Velkommen Agenda for dagen Mød eksperterne The Future of Making Things Udstillere Industri & Design Forum 2015 Den 22. september 2015 i Roskilde Den 23. september 2015 i Horsens Tilmelding Industri & Design

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 21. juni 2012 12/00518-10 Rasmus Fuglsang Jensen rfj@vd.dk 7244 2395 REFERAT EMNE Koordineringsgruppemøde Branchesamarbejde, Det Digitale Anlæg TIDSPUNKT Tirsdag

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland

Destination Aalborg. Nye muligheder i Nordjylland Destination Aalborg Nye muligheder i Nordjylland læs mere om: Bentley Map til Københavns Kommune 3D i MicroStation & PowerCivil Maskinstyring - næste logiske skridt Rammeaftale med Aalborg Forsyning DANVA

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU

Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen. RailTech DTU Hanne Nybo Johansen, Atkins Formand for BaneBranchen RailTech DTU Historie om BaneBranchen Tidligere stod DSB skole for uddannelse indenfor jernbanen. Situationen i slutningen af 2007: Spredning af kompetencer

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS ESDH INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør Koncernchef og

Læs mere

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012

Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 27. marts 2012 /Lad Referat fra 3. møde i initiativgruppen for Netværk for Miljø og Transport (DK) 6. marts 2012 Deltagere: Søren Boas, Post Danmark Thomas Hvilsted Olsen, Novozymes Thomas Suse, DSV Ove

Læs mere

3D matriklen i et fremtidsperspektiv

3D matriklen i et fremtidsperspektiv 3D matriklen i et fremtidsperspektiv Lars Bodum Center for 3D GeoInformation Aalborg Universitet Esben Munk Sørensen Land Management Aalborg Universitet Hvad er problemet? Vi diskuterer mange gange løsninger

Læs mere

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT

It og Sundhed uddannelsen. Sundhed kræver IT It og Sundhed uddannelsen Sundhed kræver IT Vi ved, det er muligt at udvikle et samlet system, der kan lette behandlernes arbejdsgange, øge sikkerheden omkring patienterne og optimere behandlingen. Det

Læs mere

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS DIGITALE BYGGESAG INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter. Hør

Læs mere

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002

CV - Michael Hviid. Januar 2003- august 2008 Rehfeld Partners Projektleder. Juli 1998 - December 2002 Egen konsulentvirksomhed 1998-2002 CV - Michael Hviid Kontaktoplysninger Michael Hviid Platanvej 23 4000 Roskilde Mobil 4057 4606 E-mail: mh@zy.dk Profilresume Michael har mere end 20 års erfaring med projekt- og udviklingsarbejde i itbranchen.

Læs mere

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner

TOM NYMANN. Kursets Undervisere. PRINCE2 Projektledelse. PRINCE2 Foundation & Practitioner Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009

Vejledning til. KORT fra COWI. Version 30-10-2009 Vejledning til KORT fra COWI Version 30-10-2009 Indhold 1. Indledning... 3 2. Hvad er KORT fra COWI?... 3 3. Hvordan installeres KORT fra COWI?... 3 4. HJÆLP, jeg kan ikke få KORT fra COWI til at virke

Læs mere

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse

TOM NYMANN PRINCE2 Foundation & Practitioner. Kursets Undervisere PRINCE2 Projektledelse Tom er en af vores undervisere. Han er akkrediteret PRINCE2 underviser og har særlig stor erfaring med både teoretisk og anvendt projektledelse. Han er pædagogisk orienteret, og lægger vægt på at formidle

Læs mere

Ondisplay - Digitalt informationssystem

Ondisplay - Digitalt informationssystem Ondisplay - Digitalt informationssystem Instore TV, Infoskærme eller digital skitning Instore TV blev fra den spæde begyndelse i USA introduceret som en ny mediekanal primært i detailforretninger. Et faktum

Læs mere

M u l i g h e d e r i E u r o p a

M u l i g h e d e r i E u r o p a Muligheder i Europa Ydelser NordDanmark en aktiv del af EU NordDanmarks EU-kontors vigtigste opgaver er at skabe kontakter og finansieringsmuligheder for norddanske virksomheder og offentlige institutioner

Læs mere

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer

efteruddannelse Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer Bygningsreglementet Efterisolering Energibehov/Be10 Fugt Fundering Lydisolering Radonsikring Tilgængelighed Vandinstallationer efteruddannelse HørsHolm, lyngby, odense & Vejle Vinter/forår 2012 bygningers

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD

GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3. Morten Lybech Thøgersen, EMD GIS data kilder oa til anvendelse i WindPRO 2.3 Morten Lybech Thøgersen, EMD Datakilder til GIS oa. for anvendelse i WindPRO Indenlandske Amter Skov og Naturstyrelsen Kort og matrikelstyrelsen Miljøministeriets

Læs mere

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring

Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Økonomidirektøren: Fra forundring til forandring Invitation til konference om CFO ens nye rolle Tirsdag den 17. marts 2009, kl. 9.00 14.00 Charlottehaven, København Biografier Mikael Frederiksen, CFO,

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE)

Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Et nyt fokusområde: Financial Engineering (FE) Kourosh M. Rasmussen, Claus Madsen og Jens Clausen 27.10.2010 Resume: DTU Management vil, i et samarbejde med DTU Informatik og DTU Matematik, lancere et

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering

Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene. Struktur, fremstilling og publicering Lærebogsmateriale til vej- og trafikfagene f Struktur, fremstilling og publicering Program faggruppen 10.00 - Lærebogsmateriale Præsentation af idé Status t for lærebøger Diskussion af målgruppe og indhold

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3)

Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Hvad kommer der i MicroStation (SelectSeries 3) Grafdage 2011 Tine Lai Andersen, Bentley Systems Fordelen ved V8i Samarbejde og innovation 2 WWW.BENTLEY.COM Hvad er de store nyheder i V8i (SELECTseries

Læs mere

Seminar. Din personlige invitation

Seminar. Din personlige invitation Seminar Din personlige invitation Program VITANI Seminar - 12. Juni 8.30-9.00 Indskrivning og let morgenmad 9.00-9.15 Indledning og velkomst 9.15-10.00 Lancering af nye produkter - Nedap AEOS 3.0 - sikring

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i mekanik ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Uddannelse og ansættelse 2007

Uddannelse og ansættelse 2007 Juli 2007 - nr. 2 Uddannelse og ansættelse 2007 Baggrund: DANSK IT s it-chef-panel er sammensat af 184 offentlig eller privat ansatte it-chefer i små og store virksomheder. DANSK IT har årligt siden 2005

Læs mere

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009

Tilgange til kommuneplanarbejdet. Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilgange til kommuneplanarbejdet Niels Østergård, Plan09 7. december 2009 Tilfredse politikere (?) 88% af politikerne synes planlæggerne er gode eller meget gode til at afdække de vigtigste politiske

Læs mere

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD

DIPLOM i erhvervsøkonomi HD Efteruddannelse DIPLOM i erhvervsøkonomi HD forskningsbaseret efteruddannelse Investér i din humane kapital Vælger du at give dig i kast med en HD-uddannelse, så foretager du en sikker investering i din

Læs mere

2 nye bøger om Facilities Management

2 nye bøger om Facilities Management Artikel til Facilities 2 nye bøger om Facilities Management Per Anker Jensen Lektor, Civilingeniør, PhD, MBA Leder af Center for Facilities Management Realdania Forskning DTU Management, Danmarks Tekniske

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelsen i bæredygtig it-udvikling ved Aalborg Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets

Læs mere

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen

i det offentlige Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen, Velfærdskommissionen PRIMO-konference Torsdag den 7. juni 2007 Axelborg, København Tilmelding: www.primodanmark.dk/konference RISIKOLEDELSE i det offentlige DAnmark Risici for fremtidens velfærdssamfund Torben M. Andersen,

Læs mere

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice

Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice Effektiv sagsbehandling og hurtig borgerservice 360 Kommuneløsning Med udvidet borgerselvbetjening og tværgående digitale arbejdsgange er kommunen efterhånden blevet borgernes primære kontaktpunkt til

Læs mere

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller

- Erfaringer med implementering af MES løsninger. SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller - Erfaringer med implementering af MES løsninger SESAM RAMBØLL, d 31. marts. 2011 DC Produktions IT Projekt Afdelingen Arne Boye-Møller DC Projektorganisation Arne J. Boye-Møller, Produktions IT, Projektafdelingen

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK

DE BEAR TECHNOLOGY. o Processer, metoder & værktøjer. e-mail: info@dbtechnology.dk WWW.DBTECHNOLOGY.DK Mission Critical o Projekt Information management o Processer, metoder & værktøjer. Side 1 of 11 Projekt information Projekt information management inkluderer alle de processer, som er nødvendige for at

Læs mere

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud

KLIKOVANDs kommunikationsstrategi. forberedt på skybrud s kommunikationsstrategi forberedt på skybrud Januar2014 Indhold Hvad går KLIKOVAND ud på?... 3 Målsætninger for kommunikationen... 3 Hvad vil vi sige?... 4 Hvem vil vi sige det til? (Målgrupperne)...

Læs mere

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde

Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde Business case for projekt Fælleskommunalt Geodatasamarbejde 1. Ledelsesresumé Projektet har til formål at udarbejde og implementere en fælles datamodel for kommunale geodata. Udbud og datamodel skal styrke

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2009

NYHEDSBREV OKTOBER 2009 ERHVERVSØKONOMISK INSTITUT HANDELSHØJSKOLEN AARHUS UNIVERSITET DSBR NYHE NYHEDSBREV OKTOBER 2009 Emnerne i dette nyhedsbrev er: - Optagelsestal - Ny struktur for HD 2. dels specialer - Certifikat projekt

Læs mere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere

Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Den direkte vej til offentlige beslutningstagere Tre medier 150.000 læsere dk-medier er en fællesbetegnelse for en gruppe af medier og fagportaler, som alle stiller skarpt på politik og offentlig forvaltning

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning?

Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Gæstetaler Herbert Nathan fra det uvildige rådgivningsfirma HerbertNathan & Co. Hvilken ERP-løsning matcher bedst din forretning? Få viden om tre af markedets stærkeste ERP-løsninger, så du kan fokusere

Læs mere

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER

SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER www.dmsoftware.dk DM PARTNER ACADEMY Dialog Manager SKAB SUCCES SOM LEVERANDØR AF DIALOG MANAGER Slotsmarken DK-2970 Hørsholm Denmark Tel +45 45 76 69 00 Fax +45 45 76 69 0 dmsoftware@dmsoftware.dk At

Læs mere

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005

PLATYPUS. Praktisk erfaring Års erfaring Erfarings niveau Senest Teknisk arkitektur 6 Høj 2005 Applikations Design 11 Høj 2004 Performance 12 Høj 2005 Ledig 28. februar 2005 Født 1968 Civilstand Gift, 2 børn IT-erfaring Siden 1988 Personprofil Gunnar har gennem de seneste 15 år arbejdet med mange forskellige aspekter af systemudvikling inden for en bred

Læs mere

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S

WebGraf Brugermøde. Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin 28-10-2011. 2011 Orbicon A/S WebGraf Brugermøde Grafdage den 27/10-2011 Ved Peter Norvin Dagsorden Velkomst og dagsorden Status over kunder oktober 2011 Information om WebGraf produkterne WebGraf Kort WebGraf Punktregistrering WebGraf

Læs mere

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen

Den nye fælles offentlige kravspecifikation. v/ projektleder Anna Schou Johansen Den nye fælles offentlige kravspecifikation v/ projektleder Anna Schou Johansen Mål og visioner for kravspecifikationen Øget intern og ekstern sammenhæng Effektivisere indkøb og systemopbygning Optimering/effektivisering

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse

Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse 1 Mandag d. 25. maj Aktivetet og tema Sted og deltagelse Kl. 09.00-12. 00 "Drop-In" Opsøgende erhvervsdialog med Bygge- og anlægsbranchen: Københavns Erhvervscenter's team for for Bygge- og anlægbranchen

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information april 2009 Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 103 april 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om synergi mellem det offentlige og det private side 3 Generalforsamling i Geoforum side 4 3D-bymodel for Geneve side 6 Om domænebestyrelser

Læs mere

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet

Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Netværk om digitale kommuneplaner - projektplan 1. Baggrund for projektet Kommunalreformen og kommunernes nye plankompetencer er en god anledning for kommunerne til at udarbejde den nye kommuneplan digitalt.

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv

Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Tid til at se din virksomheds ERP i et nyt perspektiv Siden år 2000 er internettet og WEB blevet en naturlig del af enhver virksomhed. Men i virksomhederne mangler der sammenhæng mellem økonomistyring,

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014

1. Hvad skal Naturvejlederforeningen kommunikere? (hvilke budskaber) 25. marts 2014 25. marts 2014 Kommunikationsplan for Naturvejlederforeningen - udkast Forslag til konkrete tiltag, der kan sættes i værk for at føre kommunikationsstrategien ud i livet. Nedenstående tiltag skal løbende

Læs mere

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber

Landskabsarkitektur. Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber det natur- og biovidenskabelige fakultet københavns universitet Landskabsarkitektur Tag en uddannelse i landskabsarkitektur og vær med til at forme fremtidens byer og landskaber Landskabsarkitektur 1 2

Læs mere

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt

Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Automatiser jeres produktion let, billigt og fleksibelt Universal Robots udvikler fleksibel og prisgunstig robotteknologi til industrien. Vi sætter slutbrugeren i centrum og gør teknologien let at bruge

Læs mere

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk)

5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34. (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du ville ønske, du aldrig havde stillet! Erik Wirring Landinspektørfirmaet LE34 (ew@le34.dk) 5 spørgsmål om koordinatsystemer du vil ønske du aldrig havde stillet! 1. Hvorfor

Læs mere

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres!

Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! INVITATION Indkøbsafdelingerne er under markant tidspres! IKA inviterer, i samarbejde med Tolstrup & Hvilsted, til en konference, hvor vi sætter fokus på IT-understøttelse af offentligt indkøb. Hands On

Læs mere

NETWORKED BUSINESS TOUR

NETWORKED BUSINESS TOUR NETWORKED BUSINESS TOUR Fra social media-buzz til Networked Business Bliv medarrangør - det er gratis og skaber forandring og værdi for dine kunder og dit netværk prospekt: version 3 JERES NÆSTE EVENT

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave

Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Psykisk arbejdsmiljø Fremtidens ledelsesopgave Slutkonference for VIPS-projektet Torsdag d. 3. april 2008, kl 13-16.30 Eigtveds Pakhus Virksomheders indsats for et bedre psykisk arbejdsmiljø - Præsentation

Læs mere

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK?

PRAKTIKANT TIL ADVICE-NETVÆRK? TIL ADVICE-NETVÆRK? Har du lyst til at arbejde analytisk, strategisk og kreativt med kommunikation på et af landets førende kommunikationsbureauer? Og er du klar til at arbejde med komplekse problemstillinger

Læs mere

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land

Landbruget i landskabet. Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Landbruget i landskabet FRA REGULERING TIL PLANLÆGNING Et samarbejde mellem landbrug og kommuner om at sikre fremtidens produktion og forvaltning af det åbne land Kontakt LandboNord: Allan K. Olesen, ako@landbonord.dk

Læs mere

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en

Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Information til virksomheden om praktik på multimediedesigneruddannels en Kære virksomhed, Tak fordi du sammen med Cphbusiness vil være med til at færdiguddanne vores multimediedesignere. Her har vi samlet

Læs mere

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED

PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED PROFESSIONELLE KVALITETSLØSNINGER TIL DIGITAL SIGNAGE SMUKKE OG INTELLIGENTE DIGITALE DISPLAYS, SOM ER LETTE AT TILPASSE PRÆCIS DIN VIRKSOMHED www.modstudio.dk INNOVATIV INFORMATION Vi ser digital skiltning

Læs mere

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S

Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Projektstyring &Tidsregistrering hos KSTR A/S Henrik Sværke Markedschef henrik.svaerke@cgi.com CGI Group Inc. 2013 24. oktober 2013 Case KSTR A/S er en dansk ejet international rådgivende ingeniørvirksomhed

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions

SDSD CLEAN. Innovating Green Solutions SDSD CLEAN Innovating Green Solutions AGENDA 1. Hvem er CLEAN? 2. Hvad laver vi? 3. Hvordan arbejder vi? 2 STÆRKESTE CLEANTECH KLYNGE I DANMARK CLEAN er resultatet af en fusion mellem Lean Energy Cluster

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014

FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 FREMTIDENS TILSKUDSADMINISTRATION INNOVATION & DIGITAL VÆKST IMPULS 2014 den 18. september på Admiral Hotel, København KLIK HER OG TILMELD DIG ONLINE TOPLEDERDEBAT Succesen fra de sidste år fortsætter.

Læs mere

PÅ FASTE OMKOSTNINGER?

PÅ FASTE OMKOSTNINGER? SAMLER DU PÅ FASTE OMKOSTNINGER? Medicologic A/S Milnersvej 7 DK-3400 Hillerød Denmark (+45) 48 24 51 13 contact@medicologic.dk www.medicologic.dk CVR-no. 26 68 63 93 KØB KUN DET DU MANGLER! En foranderlig

Læs mere

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014

CURRICULUM VITAE. Hoda Al-Amood, 2014 CURRICULUM VITAE Hoda Al-Amood, 2014 Kontakt info: Navn: Hoda Al-Amood Født: oktober-1974 Civil stand: Samlevende Adresse: Mellemengen 3, 1TV 2980 Kokkedal Telefon: 31 25 04 34 E-mail: hodaal@gmail.com

Læs mere

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier

Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde. Kildebrug De gode historier Brug Mannaz i dit journalistiske arbejde Kildebrug De gode historier www.mannaz.com/presseservice Vi er en kilde til den nyeste viden inden for ledelse, projektledelse og personlig udvikling. Har du brug

Læs mere