geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information februar 2009 Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4"

Transkript

1 101 februar 2009 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Leder om magtens korridorer side 3 Nye GI uddannelser på DTU side 4 Anmeldelse af white paper side 8 Ny redegørelse fra KMS side 11 GPS hos Næstved Fjernvarme side 12 Forårets mange Geoforum-arrangemen ter side 15 og 19

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jesper Skovdal Christiansen Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsideillustration: Spændingsfeltet mellem natur og kultur - et arbejdsområde for kort og geodata Af Lars Brodersen Ekstern korrekturlæser: Thomas Balstrøm Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr februar 2009 Nr marts 2009 Nr april 2009 Indholdsfortegnelse Leder - Magtens korridorer... 3 Nye uddannelser på DTU... 4 Geografisk information i en enterprise arkitektur... 8 Redegørelse over infrastrukturen for geografisk information Geoforum - medlemsskab af EUROGI Brugen af GPS hos Næstved Fjernvarme Arrangementer Nyt fra virksomhederne...16 Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Suppleanter Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Bo Overgaard, Blominfo A/S, Udvalgsformænd Kortdage 2009 Lars Brodersen Aalborg Universitet, Arrangementsgruppe Øst Jacob Møller Sørensen, BlomInfo A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Blominfo A/S, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI, Se annoncepriser på

3 Magtens korridorer Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark Med dette nummer af geoforum. dk modtager du Redegørelse om infrastruktur for geografisk information fra Kort & Matrikelstyrelsen (KMS. Styrelsen er forpligtet til en gang om året at udarbejde en sådan redegørelse for geodataområdet. Vi har fra Geoforums side valgt at udsende redegørelsen til vores medlemmer, fordi der gives et vældig godt overblik over området set med KMS s briller var et år, hvor der skete meget på geodataområdet. Danmark fik i forbindelse med indførelsen af INSPIRE direktivet en lov om infrastruktur for geografisk information. Og der blev lavet en aftale, der giver statslige myndigheder adgang til KMS s geodata og tjenester. Det er positivt, at man er så relativt langt med at implementere INSPIRE i Danmark og det er godt, at alle statslige myndigheder nu får adgang til geodata fra KMS. KMS beskriver selv dette som et paradigmeskift. Det er i hvert fald et paradigmeskift i den retning, at KMS nu står styrket med nogle magtinstrumenter, som styrelsen ikke har haft før: lovgivning og øremærkede penge på finans loven. Med loven om infrastruktur for geografisk information har styrelsen fået et nyt instrument, som man kan bruge som supplement eller i stedet for den konsensusbaserede samordning. Det bliver spændende at se, hvor meget KMS vil bruge loven i stedet for frivillige aftaler baseret på konsensusbeslutninger. Loven giver i hvert fald KMS mulighed for at arbejde på en anden måde, end hvad vi hidtil har set. Med statsaftalen er KMS sikret øremærkede midler hos de enkelte statsinstitutioner, som den enkelte myndighed er tvunget til at betale til KMS, uanset om myndigheden synes, man får valuta for pengene eller ej. Fordelen er naturligvis, at den kedelige betalingsdiskussion forstummer. Omvendt har statsinstitutionerne ikke samme mulighed for at stille krav til KMS. Der nedsættes godt nok et statsligt koordinationsforum, der skal stille krav til KMS. Der er dog ingen tvivl om, at dette forum for den enkelte statsinstitution vil være svagere, end hvis der var tale om et egentligt handelsforhold, hvor man afregnede penge for en vare. Det er nu engang lettere at få sin leverandør i tale, hvis man kontrollerer betalingerne. Jeg synes godt, man kan sige, at der er tale om et paradigmeskift. Et skift hvor KMS har fået nogle nye instrumenter, som kræver stor ansvarlighed at bruge. KMS har haft succes med den konsensusbase rede samordning. De nye instrumenter skal bruges med varsomhed, så man ikke nedbryder den respekt, der møjsom meligt er opbygget omkring KMS de seneste ti år. Det bliver spændende at se, hvordan KMS i den kommende tid vil gribe denne opgave an. Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 101 februar

4 Nye uddannelser på DTU Geomatics Engineering (kandidatgrad Geomatics engineering er en fokuslinie på Matematisk modellering og computing-kandidatretningen (MMC. Uddannelsen sigter mod at uddanne kvalificeret videnskabelig arbejdskraft til geobranchen til løsning af opgaver indenfor opmåling og kortlægning inklusiv data-håndtering/lagring, -modellering, samt analyser indenfor arealanvendelse /forvaltning (GIS. Uddannelsen sigter ligeledes mod at uddanne folk til løsning af opgaver indenfor jordobservation og dets stigende anvendelse i globale overvågningsprogrammer. Kandidatuddannelsen er opbygget af fire fagblokke: I vores artikelserie om danske forskeres indsats på GI-området er turen denne gang nået til Danmarks Tekniske Universitet (DTU. Her fortæller Afdelingsleder for Geodæsi, på DTU Space, Per Knudsen, om deres nye fokuslinie på civilingeniørstudiet, Geomatics Engineering, og om en ny diplomuddannelse i Geoinformatik. Fusionen mellem DTU og Danmarks Rumcenter (DRC har skabt faglige synergier indenfor både rumforskning/rumteknologi og geodæsi/geoinformatik. Disse synergiområder blev især opnået gennem den såkaldte lille fusion, hvorved DRC sammen med medarbejdere fra det tidligere Ørsted.DTU og fra IMM s (Institut for Informatik og Matematisk Modellering geoinformatikgruppe blev samlet i et nyt institut. Instituttet hedder Institut for Rumforskning og teknologi (kort: DTU Space og har cirka 120 medarbejdere. Integrationen af geoinformatik og sektorforskningen i geodæsi har givet DTU et solidt grundlag til at styrke forskningen og udvikle samarbejdet med geobranchen både private virksomheder og offentlige institutioner. Myndighedsbetjeningen af primært Kort & Matrikelstyrelsen har fået et bredere sigte, og gennem Forsknings- og Innovationsstyrelsen har vi fået bedre Generelle retningskompetencer I denne kategori følges MMC-studielinien. (30 ECTS point Teknologisk specialisering Kurser fra DTU-Mat, DTU-Info og DTU-Space indgår i sammensætningen af denne blok af kurser (30 ECTS point: Differentialgeometri med anvendelser Billedanalyse, vision og computer grafik Beregninger på geometrisk data Telemåling GPS, GIS og afsætning for civilingeniører Geografiske informationssystemer Kortlægning fra fly- og satellitbilleder Satellitpositionering Fysisk geodæsi Geomatics lab Valgfrie fag/teknologiske grundfag I denne kategori følges MMC-liniens regler (10-30 ECTS. Kandidatspeciale I denne kategori følges MMC-liniens regler. Specialet kan udgøre ECTS (60 ECTS minus de valgfri. kontakt med relevante aktiviteter i ESA (Det Europæiske Rumagentur som GALILEO (Det europæiske satellit -navigations-projekt og GMES (Global Monitoring for Environment and Security. DTU Space har endvidere overtaget ansvaret for undervisningen i geoinformatik, hvilket har lagt op til nogle oplagte uddannelsesinitiativer. Vores mission Vi er et teknisk universitet og vores mission ligger indenfor forskning og udvikling af nye teknologier og metoder til løsning af geobranchens opgaver indenfor opmåling og kortlægning inklusiv data-håndtering/lagring, -modellering, -analyse og GIS. Vi sigter således mod at uddanne folk til opmålings- og kortlægningsfirmaer, GIS-firmaer, større landinspektørfirmaer og offent lige myndigheder. Vi sigter ligeledes mod at uddanne folk til løsning af opgaver hos europæiske myndigheder som ESA og EU indenfor jordobservation og dets 4 geoforum.dk 101 februar 2009

5 3D BY D visualisering af bygningers opførelsesår på grundlag af BBR informationer. Tidsintervaller på 10 år. BLOMINFOS LANDSDÆKKENDE 3D BYGNINGSMODEL Ideel til kommune- og lokalplanlægning, byggesagsbehandling, støjkortlægning, simulering af vandstandsstigninger, skitseprojektering, synlighedsanalyser geoforum.dk 101 februar 2009 Masnedøgade København Ø Tlf.: True Møllevej Tilst Tlf.:

6 Det europæiske GALILEO vil give nye muligheder for anvendelse af satellitbaseret positionering og navigation. Det varierende klima, vurdering af dets effekter og efterfølgende tilpasning stiller øgede krav til den geodætiske infrastruktur og sammenhængen mellem geografiske data. stigende anvendelse i globale overvågningsprogrammer. Opgaverne indenfor jordobservation og opbygningen af fremtidens miljø/ klima-overvågningssystemer har et klart international sigte og inddrager især anvendelsen af satellitbaserede informationer. Vi udnytter her den særlige ekspertise, vi har, i DTU Space indenfor remote sensing og instrumentudvikling. Overlappet mellem geodæsi/geoinformatik og rumteknologi har givet konkret viden om kortlægning og overvågning af Grønlands iskappe og udbredelsen af havis i de arktiske have. Af andre anvendelser af radarsystemer og avanceret billedbehandling kan nævnes topografisk kortlægning samt overvågning af havniveauer. Et andet område med internationale perspektiver er navigation, hvor vi med en ny professor satser på at udbygge områder og deltage aktivt up-front i udviklingen af anvendelser af GPS og ikke mindst det europæiske system GALILEO. Nye uddannelser DTU har tidligere uddannet folk til geobranchen. De grundlæggende kurser i landmåling og GIS gives fortsat til omkring 120 studerende på både diplom- og bacheloruddannelserne. Endvidere undervises i Grønland på diplom-retningen Arktisk Teknologi. På kandidatniveau underviser vi fortsat i GIS, kortlægning fra fly- og satellitbilleder og satellitpositionering. De nye uddannelser baserer sig på 6 geoforum.dk 101 februar 2009

7 Geoinformatik (diplomuddannelse Specialiseringen Geoinformatik på Diplom Byg-retningen er oprettet med henblik på at opfylde behov for teknisk kvalificeret arbejdskraft i geobranchen (både virksomheder og forvaltning. Undervisningen indeholder elementer indenfor positionering, kortlægning og GIS. Der suppleres med IT-kursus om objektorienteret analyse, design og databaser. Nye teknologier og metoder for satellitbaseret overvågning afprøves i de arktiske områder. disse kurser suppleret med kurser indenfor satellitteknologi og nye kurser i geodæsi. Med specialiseringen Geoinformatik på Diplom Byg giver vi de studerende mulighed for at bygge videre på det grundlæggende kursus og uddanne sig specifikt til løsning af opgaver indenfor opmåling og kortlægning inklusiv data-håndtering/lagring, -modellering, samt analyser indenfor areal-anvendelse og forvaltning (GIS. En diplomingeniør indenfor geoinformatik vil være særdeles attraktiv for en lang række virksomheder, offentlige institutioner og forvaltninger. Med fokuslinien Geomatics Engineering giver vi kandidatstuderende med enten en tekniskvidenskabelig eller en naturvidenskabelig bachelor grad mulighed for at specialisere sig indenfor geoinformaik, geodæsi og jordobservation. Geomatics dækker netop natur- og teknisk- videnskabelige emner inden for disse områder. Med udgangspunkt i den nuværende uddannelses struktur, hvor de studerende har det obligatoriske kursus på 2. semester Afsætning, GPS og GIS for Diplomingeniører, er geoinformatik-specialiseringen etableret med basis i Bygnings-diplomretningen første to år som en dedikeret overbygning for 5-7 semester: 5. semester E Praktik i en virksomhed 6. semester F 7. semester E Kortlægning Satellitpositionering GIS Valgfrie kurser OOAD og databaser: Teori+øvelser og Projekt Geoinformatik Lab Valgfrie kurser Formålet med uddannelsen i Geomatics Engineering er at give et solidt videnskabeligt kendskab til positionering med GPS og Galileo, kortlægning vha. digital-fotos, laser- og radar-målinger fra fly og satellitter, datahåndtering og design af databaser samt visualisering og analyse af spatielle data. Studerende vil endvidere tilegne sig kompetencer indenfor rumbase ret jordobservation og global overvågning. En civilingeniør (cand.polyt. eller kandidat (cand. scient.tech i Geomatics Engineering vil ligeledes være særdeles attraktiv for en række virksomheder, offentlige institutioner og forvaltninger men vil ligeledes kunne indgå i internationale forsknings og udviklings miljøer. Eksamensprojekt Fokus på geobranchen Begge uddannelser sætter et øget fokus på geobranchens opgaver. Vi håber, at de nye uddannelser vil styrke Diplom Byg og MMC-masteren og gøre dem mere attraktive. Med Geomatics Engineering venter vi at kunne tiltrække studerende med en naturvidenskabelig bachelorgrad fra andre universiteter. Vi håber således, at det vil give en større søgning til uddannelserne. Endelig ventes uddannelsen at kunne tiltrække udenlandske studerende, som søger den særlige sammenblanding af geodæsi, geoinformatik og jordobservation, hvor regionale aspekter (kortlægning og GIS er kombineret med de globale aspekter (satellitbaseret jordobservation/overvågning. Samarbejdet med geobranchens virksomheder er uhyre vigtigt. Vi har brug for virksomhedernes deltagelse omkring praktikpladser og omkring eksamensprojekter. Kun gennem samarbejder og fælles projekter kan vi sikre uddannelsernes relevans, aktualitet og kvalitet. geoforum.dk 101 februar

8 Geografisk information i en enterprise arkitektur En boganmeldelse sammenfattet af Anders Finn Jørgensen, Atkins Danmark GIS og IT Enterprise arkitektur defineres ofte som en virksomheds eller orga nisations samlede billede eller overordnede forståelse af, hvordan IT-syste mer anvendes til at understøtte virksomheden eller organisationens strategi og mål herunder valg af de rigtige løsninger (IT- og Telestyrelsen, Ved derved at skitsere organisationens IT-systemer som en del af virksomhedens enterprise arkitektur, kan man forhindre eller minimere en række af de problemer, der potentielt set kan indtræffe i forbindelse med implementering af IT og som af og til når mediernes forsider som IT-skandaler. Gennem de seneste 10 år er GIS gået fra at være en teknologi, der dette white paper, som kan have stor relevans for virksomheder og organisationer, der ønsker at drage mere nytte af deres GIS. Både valg af white paper et som markedsføringsform samt valg af emne viser, at forfatterne ønsker at lave et skifte fra salg af produkter til tekniske brugere til salg af løsninger til organisationernes beslutningstagere. White paperet s undertitel er principper for understøttelse af forret ningsfunktioner i Digital Forvaltning, men efter endt læsning Informi GIS har udgivet en hvidbog (white paper om Geografisk information i en enterprise arkitektur. Geoforum har bedt Anders Finn Jørgensen om at lave en anmeldelse af hvidbogen til geoforum.dk s læsere. Anders Finn Jørgensen er Cand. scient. samt HD og arbejder som projektleder i Atkins Danmark GIS og IT. Han har en lang erfaring med GIS i enterprise arkitektur. Geografisk information i en enter prise arkitektur principper for understøttelse af forretningsfunktioner i Digital forvaltning. White paper udgivet af Informi GIS A/S. Et white paper er en markedsføringsform, hvor man beskriver et problem og skitserer løsningen af det, evt. eksemplificeret af nogle kunde-cases. Denne formidlingsform skal betragtes som et alternativ til traditionelle tekniske produktpræsentationer. blev anvendt af nogle få specialister i organisationen til at være en teknologi, der anvendes af en bred skare af medarbejdere og derved har fået øget bevågenhed af politiske og økonomiske beslutningstagere. White paper et beskriver Infor mi GIS tilgang til Enterprise arkitek tur og er eksemplificeret ved 3 kunde cases fra DONG (tidligere Nesa, Movia (tidligere HT og Vejle kommune, der alle viser, hvordan GIS kan integreres i en større forretningsmæssig sammen hæng. Det er prisværdigt, at Informi GIS har forsøgt sig som forfatter til står det uklart, hvilke principper det drejer sig om. Den eneste sætning i teksten, hvori ordet princip optræ der, er i konklusionen: GIS har vist sig at være en værdifuld teknologi til understøttelse af enterprise arkitektur baseret på service orienterede principper. Sætningen fortæller dog ikke noget om forretningsfunktioner (et ord, der i øvrigt slet ikke optræder i teksten. Den manglende sammenhæng mellem titel på white paper et og det faktiske indhold kunne tyde på, at forfatterne ikke har gjort sig sin målgruppe helt klar eller været bevidste 8 geoforum.dk 101 februar 2009

9 3D-DK 3D-DK Et stærkt overblik i 3D 3D-DK er en innovativ 3D-model, som viser bygninger, landskaber og terræn i hele Danmark fra enhver tænkelig vinkel 3D-DK giver fleksible muligheder for at vise områder og kommuner i forskellige detaljeringsgrader afhængigt af behov og budget 3D-DK er et stærkt visuelt værktøj til planlægning, sagsbehandling og formidling af aktuelle informationer for fagfolk, politikere og borgere 3D-DK giver mulighed for at kombinere egne data, registre og bygningspolygoner, så der opnås en total 3D-GIS løsning For mere info kontakt venligst Louise Halkjær på tlf geoforum.dk 101 februar 2009 Scankort a/s Selsmosevej 2 DK Taastrup

10 om, hvilken historie man egentlig ønskede at fortælle: Er det GIS-teknikere, der aldrig har hørt om SOA (Serviceorienteret Arkitektur og enterprise arkitektur, eller er det ITchefer, som ved alt om det sidste, men intet om det første, som white paper et henvender sig til? sation skal forholde sig aktivt til. Det siges ofte, at 90 % af alle informationer kan stedfæstes, og GIS er derfor det oplagte valg til systemintegration. Men mens vi i GIS-branchen pudser skoene og gør os klar til at sparke døren ind til direktionsgangen eller borgmesterkontoret, forhånd kan være negativt indstillet overfor integrationsprojekter og SOA og derfor ikke være modtagelig for budskabet, hvis præsentationen virker for unuanceret. GIS-branchen er i opbrud, hvilket kan eksemplificeres ved: There is clearly a trend to migrate disparate line-of-business geospatial systems to an enterprise GIS environment. This trend features core GIS infrastructure maintained by a central GIS organization, with data management responsibilities held by the lines of business that are the primary users. Gartner US Public Sector GIS Survey White paper et tager bl.a. afsæt i OIO (Offentlig Information Online enterprise arkitektur-modellen fra IT- og Telestyrelsen, men introducerer ikke begrebet Spatial Data Infrastructure (SDI, som er GISverdenens egen enterprise arkitektur-model. Det kunne være interessant at få forfatternes perspektiv på og holdning til hvordan OIO og SDI harmonerer, da det er et begreb, som organisationer hurtigt skal forholde sig til i et enterprise arkitektur-projekt. Min erfaring er nemlig, at det kan være svært at implementere GIS, som både lever op til OIO enterprise arkitektur modellen og samtidigt harmonerer med standarder og retningslinjer i regi af OGC (Open Geospatial Consortium. Dette introducerer en række dilemmaer, man som organi- bør vi huske på, at vi ikke er de første, som præsenterer en unik og genial løsning. Vores løsninger vil stå overfor de samme udfordringer som projekter med ERP (Enterprise Resource Planning, ESDH (Elektronisk Sags- og DokumentHåndtering m.m. har gjort det med samme risici for fiasko. Serviceorienteret arkitektur bliver præsenteret som konceptet, der skal integrere GIS i virksomhedens øvrige IT-infrastruktur. SOA som begreb har nået den alder, hvor det er blevet erklæret forældet eller ligefrem dødt adskillige gange (senest af Burton Group, SOA is dead, hvilket dog ikke forhindrer, at der til stadighed implementeres succesfulde løsning er baseret på serviceorienteret arki tektur. Pointen er, at white paperet s målgruppe på Microsoft lancerede sidste år understøttelse af geodata i SQL Server og har meldt sig ind i OGC. GIS-teknologi har fået sit folkelige gennembrud gennem Google Maps og Google Earth. Open Source GIS vinder stadig større udbredelse i Danmark. GIS integreres i flere og flere ITløsninger. Dette er et opbrud, der bl.a. kommer til at betyde, at: Andre grupper af IT-professionelle vil interessere sig for GIS GIS kommer på ledelsens dagsorden Mere fokus på lønsomhed af GIS Dette medfører, at GIS fremover skal ses i den sammenhæng som en enter prise arkitektur stiller til rådighed. Informi GIS s white paper er et godt og læseværdigt eksempel på, hvilken vej GIS-branchen kommer til at gå i de kommende år. White paper et er på 24 sider og kan downloades fra Er du flyttet eller har du skiftet job? Vi har stærkt brug for at have en korrekt medlemsfortegnelse. Derfor vil vi opfordre dig til som medlem af Geoforum at give besked til os på om enhver adresseændring eller evt. ændring i mailadresse. Kun derved sikrer du dig fortsat at modtage dette blad samt øvrige medde l elser rettidigt. Ændring af din medlemsstatus vil vi også gerne have besked om. Med venlig hilsen Sekretariatet 10 geoforum.dk 101 februar 2009

11 87pm id 87od ( (. ( -107 ( ( 87ih 11 87qr hd 87hy 87ne Redegørelse over infrastrukturen for geografisk information 2008 Miljøministeren tog i 2006 initiativ til, at der årligt skulle udarbejdes en redegørelse for udviklingen af den geografiske infrastruktur. Redegørelsen blev udarbejdet første gang i 2007, og Kort & Matrikelstyrelsen har netop offentliggjort Redegørelse over infrastrukturen for geografisk information for år Vi har skønnet, at denne redegørelse er så interessant for Geoforums medlemmer, at vi har valgt at vedlægge den med februarnummeret af geoforum.dk. Vi håber, at vores medlemmer kan bruge indholdet enten som inspiration i det daglige arbejde eller til at skabe større forståelse for geodatas betydning for bl.a. digital forvaltning nu og i fremtiden. Redegørelsen har bl.a. til formål at belyse status, udvikling og perspektiver for den geografiske infrastruktur samt skabe forståelse for og opbakning til politik og visioner på geodataområdet. JES Geoforum er nu medlem af EUROGI Bestyrelsen i Geoforum har besluttet at søge medlemskab af EUROGI. Dette er blevet modtaget meget positivt af EUROGI og af de nordiske lande, som vi arbejder sammen med i GI Norden. EUROGI er den europæiske organisation generelt for Geoforums fagområde og har de seneste par år udviklet sig til en moderne og slagkraftig international organisation, der er i stand til at give medlemmerne den indflydelse, der er brug for på det internationale plan. EUROGI er blandt andet direkte høringspart for EU. Efter at Geoforum har fået en ny strategi, er der i højere grad fokus på det internationale. Bestyrelsen har vurderet, at Geoforum igennem EUROGI har gode muligheder for at øve indflydelse på det europæiske plan. Geoforum har tidligere været medlem af EUROGI, men meldte sig ud, fordi der på daværende tidspunkt ikke var tiltro til, at der ville være tilstrækkeligt fremdrift i organisationen. Med en ny formand, der de sidste to år har reorganiseret EUROGI, har vi nu tillid til, at organisationen er dynamisk og progressiv, samt kan skabe resultater. JES geoforum.dk 101 februar

12 Brugen af GPS hos Næstved Fjernvarme Næstved Fjernvarme har investeret i moderne GPS-udstyr, der har gjort, at en række landmåleropgaver er blevet væsentligt nemmere at udføre for dem. Her fortælles lidt om en indledende skepsis og om erfaringerne med brugen af GPS-udstyret. Helen Nedergaard, der er teknisk assistent på Næstved Fjernvarme, indrømmer gerne, at hun intet vidste om elektronisk landmålerudstyr, da hun i foråret 2008 fik stukket et GPS-anlæg i hånden. Jeg er jo af den ældre skole, og har været vant til at klare mig ganske godt med målebånd og tommestok, så det var ikke uden en vis skepsis, at jeg gik i gang med opgaven, husker Helen Nedergaard. Hun er den, der har styr på, hvor værkets fjernvarmeledninger er gravet ned og den, der altid kan give kunderne information om de nøjagtige placeringer. Tidligere har fjernvarmeværket brugt landinspektører i forbindelse med kortlægningen af rørenes præcise placering, men i forbindelse med en større renovering af ledningsnettet, valgte man at investere i et GPS-system og dermed også muligheden for at sende Helen Nedergaard ud på opmålingsopgaverne. Ideen til selv at lave opmålingerne med GPS-udstyr fik Næstved Fjernvarme fra det lokale vandværk, som allerede har brugt lignende udstyr i en periode. Med det nye udstyr kan vi selv foretage disse opmålinger og hvad der nok er meget vigtigt i den sammenhæng få oplysninger med hjem på værket med det samme. Tidligere har vi ofte måtte vente, så alt i alt har det betydet, at vi nu hurtigere kan få målingerne sendt til databehandling hos vores rådgivende ingeniør. Og så har vi i sagens natur sparet penge på denne omlægning, nu hvor vi kan passe opmålingerne ind i vores øvrige arbejdsdag, forklarer Helen Nedergaard. Med det nye udstyr kan vi selv foretage opmålinger af ledningsnettet og hvad der nok er meget vigtigt i den sammenhæng få oplysninger med hjem på værket med det samme, siger Helen Nedergaard, Næstved Varmeværk. 12 geoforum.dk 101 februar 2009

13 Erfaringerne Om det at være ude i marken med det højteknologiske landmålerudstyr siger hun: I begyndelsen var jeg selvsagt en smule usikker på, om jeg nu kunne gøre det præcist nok. Men vi fik en grundig introduktion til GPS-udstyret fra leverandøren, og selve brugerfladen er utrolig nem og logisk at gå til. Og så minder det mest af alt om det Windows styresystem, som jeg bruger på min PC. Så nemmere kan det næsten ikke blive, lyder hendes vurdering. Vi har selvsagt skullet gøre os nogle erfaringer med dét at bruge satellitbaserede instrumenter, for det er ikke altid, at det lige er satellitvejr. Eksempelvis kan det i dårligt og overskyet vejr være svært at få GPS-forbindelse til satellitterne. Selve forbindelsen mellem GPSmodtageren og håndenheden kan fungere både trådløst og med kabel, men vi har, for helt at undgå signaludfald, valgt udelukkende at bruge kablet. Det hænder nemlig, at BlueTooth-forbindelsen er ustabil. Men med kablet så fungerer systemet også uden problemer, forklarer Helen Nedergaard. I de mest moderne GPS-modtagere, der findes på markedet, er alle til dato kendte signaler og satellitkonstellationer til rådighed. Disse GPS-modtagere er fremtidssikret mindst 7-8 år frem, vurderer Bjarne Topp fra ToppTopo, der har leveret GPS-udstyret til Næstved Varmeværk. En række landmåleropgaver er med den moderne GPSteknik blevet væsentligt nemmere. Og det er samtidig noget, stadigt flere virksomheder selv kan udføre, endda uden forudgående kendskab. Flere opgaver er dukket op Foruden Helen Nedergaard er også andre af medarbejderne på Næstved Varmeværk blevet introduceret til det nye udstyr. Her i begyndelsen har vi valgt at være to medarbejdere på opmålingsopgaverne, så vi på den måde er flere, der hurtigt får rutine i at bruge GPS-udstyret, fortæller Helen Nedergaard. Foruden de allerede afviklede opmålinger forventer Helen Nedergaard, at man i løbet af kort tid vil bruge systemet til at registrere de præcise dybdeplaceringer for værkets små 600 ventilbrønde. JES Arrangement i Geoforum Status på 3D-udvalgets arbejde Geoforums 3D-standardiseringsudvalg udgav i efteråret 2008 Vejledning i 3Dbymodeller, men proklamerede samtidig, at arbejdet ikke er færdigt hermed. Tirsdag den 24. februar kl. 15:30-18:00 afholdes status på 3D-udvalgets arbejde. Ved mødet får du et indblik i udvalgets arbejde - nu ½ år efter udgivelsen, og mulighed for at opsamle de seneste og bedste råd og vejledninger direkte fra kilden. Der vil blive givet en status på det gennemførte arbejde, det udestående arbejde, hurdles, state of the art, samt overvejelser om nøjagtigheder, opdateringer mm. Deltagelse i arrangementet er gratis. Vel mødt! Arrangementsgruppe Øst geoforum.dk 101 februar

14 Arrangementer Workshop om 3D-bymodeller og FOT FOTdanmark og Geoforum arrangerer i samarbejde en workshop om emnet 3D-bymodeller og FOT : 4. marts 2009 ved Århus Kommune, Teknik og Miljø, Bautavej 1, 8210 Århus V Flere større byer i Danmark har indkøbt 3D-bymodeller til brug i lokale GIS-værktøjer, og andre efterspørger dem. 3D-bymodeller benyttes bl.a. i forbindelse med byplanlægning, miljøanalyser og mobiltelefoni. 3D-bymodeller har en fordel ved, at brugeren kan manipulere med enkelte bygninger, uden at resten af kortet skal opdateres. Således kan byplanlægning foregå smidigt og overskueligt til fordel for både embedsmænd, politikere og borgere. Da flere kommuner, primært i de større byer, efterspørger 3D-data til modellering, er FOTdanmark, som en del af arbejdsprogrammet for , følgelig i gang med en foranalyse af i hvilket omfang, 3D- modeller bør indarbejdes i FOT-specifikationen. En implementering af 3D i FOT-regi vil have indflydelse på FOT-specifikationen og FOT2007-databasen. For at kunne vurdere omfanget af ændringer og derved de økonomiske konsekvenser af implementering af 3D-bymodeller i FOT, er der flere spørgsmål, der presser sig på: 1. Hvilke konsekvenser har en kobling mellem 2D og 3D for specifikationen? 2. Hvilke krav er der til detaljeringsgraden af 3D? 3. Er der krav til en højdemodel ved kobling af 2D og 3D i FOT? 4. Hvilke krav stiller en kobling mellem 2D og 3D til FOT2007-produktionen? 5. Hvilke konsekvenser har ovenstående for økonomien i foreningen og for medlemmerne ved en kobling mellem 3D og 2D? Disse spørgsmål ønsker vi at få belyst med workshoppen. Vel mødt til 3D- og FOT-workshoppen. Uddannelsesudvalget 14 geoforum.dk 101 februar 2009

15 Workshop om adresser Efter idé fra Geoforums uddannelsesudvalg afholdes workshop i adresser og adressedata: Onsdag den 25. marts 2009 kl. 9:30-16:00 hos Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé København Ø. Workshoppen henvender sig til IT- eller GIS-udviklere, GIS- eller registeransvarlige, sagsbehandlere og andre som ønsker en bred, opdateret viden om adresser og adressedata. Hvad siger loven og hvem er adressemyndighed? Hvordan fødes en adresse, og hvordan ser den ud? Registrering, dataflow og distribution hvor og hvordan? Kommunernes opgaver sagsgange og organisering? Den private sektors erfaringer krav og ønsker? Standardisering i Danmark og EU hvad siger INSPIRE? Arrangør: Erhvervs- og Byggestyrelsen, Kort & Matrikelstyrelsen og Geoforums uddannelsesudvalg. Indlæg fra kommunale eksperter og fra den private sektor. Tilmelding via senest 2. marts. Deltagerantallet er begrænset til 35. Deltagelse koster kr moms. Uddannelsesudvalget Korrektur: Af Kit Blædel, PressOffice I jubilæumsnummeret af geoforum.dk, nr. 100, stod der på s. 16 i Tidslinje for geoforum. dk, at det første fælles medlemsblad GeoNyt indeholdt en hensigtserklæring underskrevet af Casper Sørensen, Vagn W. Laursen og Poul Frederiksen. Det var dog ikke Vagn W. Laursen, der underskrev for DAiSI, men Ole Jacobi, som det også fremgik andetsteds i udgivelsen. På samme side fremgik det desuden, at selskabets nye logo var designet af Casper Sørensen. Dette er ikke korrekt, idet Casper Sørensen blot bearbejdede logoet, som oprindeligt var udformet af Esben Norby Clemens. geoforum.dk 101 februar

16 Nyt fra virksomhederne Atkins vinder GIS-opgave for EU-kommissionen KortCenter.dk A/S har overtaget kortaktiviteter Scankort tilbyder nu europæiske ortofotos EU-kommissionens statistiske kontor (Eurostat har valgt Atkins til at foretage en gennemgribende analyse af EU-kommissionens brug af GIS. Med vedtagelsen af INSPIRE-direktivet, sætter EU nye krav til distribution og tilgængelighed af miljø- og andre geografiske data. Kravene får betydning for EU-kommissionens håndtering og brug af geografiske data, der i stor udstrækning vises via GIS. Atkins blev valgt blandt 6 af Europas førende GIS-rådgivere til at foretage en kortlægning og analyse af EU-Kommissionens brug af GIS. Kortlægningen skal give en status over EU-kommissionens anvendelse af GIS, data og services, og afdække de fremtidige behov. Resultatet af analysearbejdet vil danne grundlag for EU-kommissionens fremtidige GIS-strategi, der, udover at leve op til kravene i INSPIRE-direktivet, vil komme med anbefalinger til blandt andet valg af teknisk platform. Atkins er uafhængige GIS-rådgivere, som arbejder med en lang række forskellige GIS-platforme og kan derfor rådgive uvildigt og uden bindinger til de etablerede kommercielle GIS-leverandører. Denne uafhængighed er formentlig en af årsagerne til, at Kommissionen har foretrukket Atkins til at løfte denne opgave. Derudover har vi netop afsluttet en række tilsvarende analyser for andre kunder, hvilket også har været en medvirkende årsag. Arbejdet påbegyndes i januar For yderligere oplysninger kontakt: Markedsdirektør for Miljø og GIS, Eli Skop, Pr. 1. januar 2009 har KortCenter.dk A/S overtaget kortaktiviteter fra Naturgas Midt-Nord og HNG Midt-Nord Erhverv A/S. KortCenter.dk A/S er stiftet af 6 tidligere medarbejdere hos Naturgas Midt-Nord I/S: Britta S. Hjorth, Kenneth Mortensen, Margit Salling, Niels Ravn, Tage Landgrebe-Nielsen og Vagn Hyldgård. Vagn Hyldgård er udnævnt til adm. direktør. KortCenter.dk A/S vil fortsat have den største fokus på produktion og vedligeholdelse af detaljerede digitale kortdatabaser og levering i brugervenlige formater til ledningsejere og kommuner. Der vil samtidig blive tale om forstærket indsats inden for en række områder: web-løsninger til ledningsejere, GIS-analyser, kartografisk bearbejdede produkter samt opgaver med rettighedserhvervelse og tinglysning. Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. Scankort er nu blevet Core Member i det internationale AeroGRID samarbejde. AeroGRID består af 5 kortlægningsvirksomheder med afdelinger i Tyskland, England, Frankrig, Benelux, Italien, Spanien, USA og i Danmark (ved Scankort. Gruppen har adgang til 12 fotofly og 10 digitale kameraer. Gruppens medlemmer har hver især opbygget omfattende ortofoto dækninger, og vi øger nu tilgængelighed og nytteværdi af data ved at tilbyde kunderne løsninger på tværs af landegrænser og kontinenter. AeroGRID kan allerede i dag tilbyde en af de største europæiske dækninger af ortofotos samt ortofotos fra USA. Kontakt Peter Lund Hansen, eller Laurids Rolighed Larsen, for yderligere oplysninger eller for et tilbud på internationale data. Bliv automatisk orienteret om møder og arrangemen ter i Geoforums mødekalender... lige før det sker! Tilmeld dig på vores huskeservice på 16 geoforum.dk 101 februar 2009

17 COWI skærper profilen på det kommunale GIS marked Ny mail-service til PlansystemDK MapInfo Professional opdatering Med virkning fra 1. februar 2009 etablerer COWI en særlig GIS Task Force rettet mod det kommunale område. Formålet med etableringen af den kommunale Task Force er at sikre en bredere tilgang til det kommunale marked. COWI bestræber sig på at blive endnu bedre til at imødekomme den enkelte kommunes GIS-behov ved at udnytte COWIs store viden og ekspertise. I den kommunale GIS Task Force indgår der dels specialister og konsulenter med indgående kendskab til produkterne fra Intergraph, MapInfo, ESRI og Bentley, og dels folk med detaljeret kendskab til bl.a. ortofotos og højdemodeller. Hvis du vil vide mere om den kommunale Task Force eller ønsker kontakt med en konsulent vedr. ydelser inden for det kommunale område, kan du altid kontakte nedenstående personer: Seniorprojektleder Kasper Saunders Bang , eller Gruppeleder Birgitte Toft Søndergaard Jensen, , 3D bymodel for Geneve COWI har i en periode arbejdet på en detalieret digital 3D bymodel for kantonen Geneve. Modellen indeholder over bygninger og et areal på mere end 250 km 2. Opgaven går ud på at etablere en fuld digital 3D model over bygningerne samt at integrere med eksisterende bygningspolygoner. Rasmus Lindeneg Johansen , LIFA stiller nu en Web-baseret Lokal plan-info-service til rådighed for brugere af PlansystemDK. Med løsningen får du indenfor dit interesseområde: Info-mail, når relevante lokalplaner i PlansystemDK kommer i forslag eller vedtages, uafhængigt af om kommunerne har valgt, at du skal orienteres. Definere interesseområder ved at tegne polygoner eller vælge kommunevis. Lokalplan-Info-Service er en unik brugervenlig mulighed for at sikre sig oplysninger om relevante nyligt oprettede lokalplaner. Det kræver blot, at dine relevante interesseområder indtegnes i systemet. Der er mulighed for at vælge, hvilke personer, afdelinger mm., som skal modtage mail fra servicen. Mailen indeholder et link til planteksten og planens geografiske placering. Mangler du hurtig og effektiv besked om nye lokalplaner indenfor selvvalgte interesseområder, så er LIFA s Lokalplan-Info-Service løsningen for dig. Kontakt Uffe Sørensen Telefon: Hjemmeside: Pitney Bowes MapInfo har gennem de senere år gennemført en række sessioner, hvor brugerne har tilkendegivet deres ønsker til vores flagskib MapInfo Professional. Disse tilbagemeldinger ligger til grund for de forbedringer og udvidelser, der er sket i produktet de sidste par år. 12. december blev opdateringen MapInfo Professional frigivet. Med denne opdatering forbedres den eksisterende MapInfo Professional 9.5 på en række områder. Der åbnes for en forbedret gengivelse i kort-, tegnforklarings-, layout- og listevinduer. Dette medfører bl.a. at man nu kan anvende semitransparente vektorlag. Derudover kan man gemme vinduer i rasterformaterne EMF+ og EMF+ Dual. Vi har omskrevet udskriftsmotoren i MapInfo Professional, så udskrivning til f.eks. PDF og udskrivning af store kort nu fungerer væsentligt bedre. Endvidere har vi forbedret den direkte adgang til eksterne databaser, som Oracle og SQL Server. Herunder kan nævnes, at man nu for hvert lag kan angive en standard visning. Til sidst vil vi også fremhæve en performance forbedring i forbindelse med Buffer- og Kombinérfunktionerne. Opdateringen kan hentes via Map- Info Professional 9.5, vælg menupunktet Hjælp > Find opdateringer. Kontakt Peter Møller for at høre nærmere: geoforum.dk 101 februar

18 DK-plan Bentley Map V8i en kommerciel succes Revideret udgave af whitepaper NIRAS er torsdag den 5. februar vært ved Geoforum Vest arrangementet i Århus om Digital kommuneplan. Mødet holdes i NIRAS kantine på 6. sal på Åboulevarden 80, Århus C. Hvis du gik glip af præsentationen af vores digitale løsning DK-plan på Kortdage 2008, har du nu muligheden for at se den igen. Kom og hør om web-services og SOA og bliv inspireret til dit eget arbejde med integrering af kort i kommuneplanen. SKI (Statens og Kommunernes Indkøb har netop gennemført endnu en stor udbudsrunde, og NIRAS har fået en rammeaftale på de 15 del-områder, vi gav tilbud på. Rammeaftalen træder i kraft 1. marts 2009 og vil være gældende de næste 4 år. De omfattende rammeaftaler betyder, at offentlige kunder kan samarbejde med NIRAS under SKI-aftalerne på samtlige relevante områder og kan bruge NIRAS som tværgående samarbejdspartner eller totalleverandør på konkrete projekter. Vil du vide mere om den nye SKIaftale er du velkommen til at kontakte Jørn Rasmus sen eller Henrik Hedelund Nyansættelser hos NIRAS I Allerød har vi pr. 01. december ansat Mikkel Wendelboe Toft som GISkonsulent og pr 1. januar Nikolaj Simonsen som GIS-udvikler, begge med en solid ESRI-baggrund. I Ålborg er der ligeledes ansat nyt personale, herunder Henrik M. Kristensen som udvikler. I Århus forventer vi på grund af øget ak tivitet ligeledes i nærmeste fremtid at ansætte en række nye medarbejde re. Inden året 2008 udløb var der rigtig mange Bentley brugere, der valgte at hoppe på Bentley Map-bølgen. Både Geographics brugere og nye brugere er kommet til i stor stil. Det er primært takket være Bentley Maps integration med MicroStation; Bentleys 2D/3D CAD platform, og forskellige interoperabilitets muligheder med diverse formater og industri standarder. Med Bentley Map V8i s interoperabilitets platform er det slut med at konvertere data og transformere mellem forskellige koordinatsystemer. Man kan tilknytte MapInfo TAB-filer og ESRI shape-filer som referencer, redigere disse formater og efterfølgende eksportere dem til TAB, Shape, DXF eller en Oracle database. Bentley har tilføjet forskellige værktøjer, der gør det utrolig enkelt at udveksle informationer mellem Map V8i og Google Earth. En anden mulighed for udveksling af informationer er at anvende Adobes PDF-format. Når filen er indlæst i Adobe Reader kan man frit bevæge sig rundt i gældende 3D omgivelser. Der er ligeledes mulighed for at eksportere animationer fra MicroStation til PDF-formatet. Vil du vide mere? Kontakt Peter Byrn, Vi afholder flere kurser i løbet af 2009 i Allerød. Kontakt Tine, Steen, Patrick eller Peter for nærmere info For at sætte fokus på de muligheder geografiske informations systemer giver i en Enterprise Arkitektur, udgav Informi GIS i efteråret et white paper. Der er blevet taget rigtig godt imod white paper et, der sætter GIS som teknologi ind i en overordnet sammenhæng. Det har inspireret til udgivelse af en revideret udgave, hvor der bl.a. er medtaget en helt ny case fra Movia - foruden de to cases fra DONG Energy og Vejle Kommune, Teknisk Forvaltning. Kom til IT-Arkitekturkonferencen 1-2. april 09 og hør Movias oplæg baseret på ovennævnte case. White paper et kan downloades i sin helhed på Kontakt Sarah Barrett Telefon: Hjemmeside: 18 geoforum.dk 101 februar 2009

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2009 Torsdag 5. februar Århus Digital kommuneplan Tirsdag 24. februar København Status på 3D udvalgets arbejde Onsdag 4. marts Århus FOT og 3D - workshop Onsdag 11. marts Odense Seminar om Danmarks Højdemodel Onsdag 25. marts København Adresse-workshop Tirsdag 31. marts København Klimatilpasningsstrategier Tirsdag 28. april København Generalforsamling i Geoforum, 2009 Ons. - fre nov. Kolding Kortdage 2009 Kongresser og møder 2009 DATO TITEL OG STED marts Kortforsyningsseminar 2009, Copenhagen Admiral Hotel, København 25. marts ESRI Brugerklub Danmark møde om GIS og Klima, samt generalforsamling, Allerød 1. april Dansk Intergraph Brugerforening holder årsmøde, Vejle 11. juni ESRI Brugerklub Danmark seminar, Fyn 15. juni GSDI 11 World Conference, Sponsor and exhibitor prospectus, Rotterdam, Holland 24. juni 27th Urban Data Management Symposium, Ljubjana, Slovenien 7. juli AGIT GI-Forum 2009, Salzburg 12. juli International konference om historisk kortlægning, København juli ESRI International Users Conference, San Diego, USA 24. august Agile 2009 Conference, Chicago USA 24. august ScanGIS The 12th Scandinavian Research Confernce on Geographical Information Science, Roskilde Danmark 31. august Nordic Summer School, Norge 24. sep. ESRI Brugerklub Danmark møde om Nyt fra ESRI og Nyt i ArcGIS, Charlottenlund For detaljerede programmer fra vores internationale samarbejdsorganisationer se under aktiviteter Her finder du links til programmer for EUROGI, ISPRS, ICA, INSPIRE og EuroSDR. geoforum.dk 101 februar

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V COWI på 3D-verdenskortet En 3D-bymodel er et godt værktøj for både rådgivning, beslutninger og kommunikation. Gennem mange store 3D-projekter producerer COWI 3D-bymodeller over flere Europæiske byer. På Google kan man f.eks. se en 3D-bymodel over München. Blandt en af de igangværende opgaver er fremstillingen af en detaljeret, digital 3D-bymodel for kantonen Geneve. Modellen indeholder over bygninger og et areal på mere end 250 km 2. Udover de mange bygningspolygoner fremstiller vi også en lang række landmarks. Vi forbedrer løbende vores metoder og resultatet er meget detaljerede 3D-bymodeller. Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Papirfabrikken Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse

geoforum.dk mødestedet for geografisk information oktober 2008 Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse 97 oktober 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Kort er blevet et nyt medie i journalistik side 4 Automatisk bygningsgenkendelse fra fly- og satellit billeder se side 8 Fremtidige perspektiver

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4

geoforum.dk mødestedet for geografisk information december 2008 Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 99 december 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Vi skal være mere internationale side 3 Bygninger i 3D - en realitet side 4 GIS og geodata - my way side 8 Danmark set fra oven side 12

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3

74 Marts 2006. geoforum.dk. mødestedet for geografisk information. På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 74 Marts 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information På vej mod fælles europæisk referencegrundlag Se Lederen side 3 Hvad får man egentlig for sit medlemskontingent? Side 4 Beretning om Geoforum

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU!

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Marts 2005 Du kan få indflydelse på udviklingen Europa. Grib chancen NU! 64 Marts 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Du kan få indflydelse på udviklingen i både Danmark og i Europa. Grib chancen NU! Se leder side 3 Du har virkelig chancen for at komme vidt

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse

På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse university of copenhagen På vej mod en GIS-kompatibel naturbeskyttelse? Baaner, Lasse Publication date: 2011 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published version

Læs mere

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004

geoforum.dk KORTDAGE 2004 Mødestedet for geografisk information November 2004 November 2004 60 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Infrastrukturen for Stedbestemt Information er den på plads? Teknisk måske men hvad med organisation og økonomi? Se lederen side 3 Ortofoto

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Februar 2006 73 Februar 2006 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Der er et klart behov for at vi forholder os mere direkte til fødekæden fra forskning via uddannelse til erhvervslivet Se Lederen side

Læs mere

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift,

Digital fremdrift! KTCs faggruppe for Digital forvaltning. Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, 30 TEKNIK & MILJØ I DIGITAL FORVALTNING Digital fremdrift! Digital forvaltning i kommunerne er i fremdrift, men de mange digitale fagsystemer som kommunerne bruger på teknik- og miljøområdet giver store

Læs mere

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1

NR.4/09. December. Målebladet NR4/09 1 NR.4/09 December Målebladet NR4/09 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30

Læs mere

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding Program for KORTDAGE 2005 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding 09:00-10.00 Ankomst og registrering Konferenceprogram Onsdag d. 16. november 2005 Kortdage 2005 åbner 10.00-10.15 Velkomst ved Peter Normann

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Februar 2004 53 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage 2004 - Call for Papers Møde i Nationalkomiteen

Læs mere

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt,

MÅLEBLADET NR2/2013 MÅLEBLADET NR.1 FEBRUAR 2012. Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, Bo Overgaard fra det nystartede Jeg har også et brevkort, der er benyttet Morten Sølvsten, Geodatastyrelsen, om Rigsfællesskabets kontinental-sokkelprojekt, med fokus på dybdedataopsamling i det Arktiske

Læs mere

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi

Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Så er der nyt i beretningen om Kim Verups deltidsstudium på Aalborg Universitet. Kim Vi suser af sted i kassen på de fire hjul mellem arbejde, hjem og andre destinationer. Vi Fra økonomistudier til et

Læs mere

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1

NR.1/10. Marts. Målebladet NR1/10 1 NR.1/10 Marts Målebladet NR1/10 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Tinglevgade 1 kld 8000 Århus C. Kontortid: Mandag: 10-14 30 Tirsdag og onsdag: 9-14 30 Torsdag:

Læs mere

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud

bips nyt 2 / 2007 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med beskrivelsesværktøj, modellering og digitalt udbud byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde VÆRLØSE BYMIDTE - STIAGERGRUNDEN projekt udarbejdet af totalrådgiver bjerg arkitektur a/s og jjw arkitekte 3 4 Kursen er sat mod 2010 3 4 Cases med

Læs mere

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1

NR.4/11. December. Målebladet nr4/11 1 NR.4/11 December Målebladet nr4/11 1 Målebladet udgives af: Kort- og Landmålingsteknikernes Forening Sekretariatet: Anelystparken 37D, 8381 Tilst. Kontortid: Mandag - onsdag 10-14 30 Torsdag: 10-17 Fredag:

Læs mere

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage.

Konferencekatalog. Kortdage 2012. Herning, 31. oktober - 2. november 2012. Mobiludgave på m.kortdage.dk. Mobil udgave på m.kortdage. Konferencekatalog Kortdage 2012 Herning, 31. oktober - 2. november 2012 Mobil udgave på m.kortdage.dk Mobiludgave på m.kortdage.dk Velkommen til Kortdage 2012 Kære Kortdagsdeltager! Velkommen til Kortdage

Læs mere

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning.

Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel. - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM. Tema: Arealforvaltning og planlægning. Titel: Brug af ejendomsdata i bolighandel - Analyse af datakvalitet og mål i DIADEM Aalborg Universitet Landinspektøruddannelsen Institut for samfundsudvikling og planlægning Land Management, 10. semester

Læs mere

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R

Kommunale chefer lever livet farligt TEKNIK & MILJØ. Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse. Seks bogstaver der provokerer: K-U-N-D-E-R POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE FEBRUAR 2008 NR.2 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Kommunale chefer lever livet farligt Bedre kvalitet forudsætter bedre ledelse Seks bogstaver

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv

momentum 05:08 Færdig som brandmand Få styr på licenserne Få overblik og spar penge Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv M i c r o s o f t Da n mark maj/08 05:08 momentum Få overblik og spar penge Få styr på licenserne Færdig som brandmand Dynamisk IT: Fra brandslukning til strategisk aktiv oftware (Har du læst det med småt

Læs mere

40 år med KORTDAGE. Konferencekatalog. Aalborg 19. - 21. november 2014 GEOFORUM KORTDAGE 2014

40 år med KORTDAGE. Konferencekatalog. Aalborg 19. - 21. november 2014 GEOFORUM KORTDAGE 2014 40 år med KORTDAGE Konferencekatalog Aalborg 19. - 21. november 2014 KORTDAGE 2014 GEOFORUM Stueplan Aalborg Kongres & Kultur Center - Lokaleoversigt 1. Geoforums arrangørkontor 2. Forhallen/lounge 3.

Læs mere

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne

bips nyt 2/ 2010 bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne byggeri informationsteknologi produktivitet samarbejde bips-konferencen 6.-7. september her er programmet! buildingsmart BIM topmøde i Danmark Nu kommer renoveringsbeskrivelserne DBK giver styr på tingene

Læs mere