Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Deltagere: Fraværende: Det Røde Værelse, Rådhuset kl orientering om social lighed i sundhed, jf. sag 2 Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Social lighed i sundhed - orientering Vi Cykler på arbejde-kampagne Budgetrevision pr. 31. august - Sundheds-, Idræts- og Kortlægning af Frivillighed Høring af ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Ansøgning om økonomisk tilskud til DM Surf Tour Mobilitetsplan - orientering Mødeplan orientering Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...29 Bilagsliste...30

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Social lighed i sundhed - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10128 Sundheds-, Idræts- og SUS_strategi_helsingor_2010_2015.pdf Indledning/Baggrund 1. Hvad er social ulighed i sundhed Social ulighed i sundhed beskriver det faktum, at sundhed og sygdom er skævt fordelt i befolkningen. Det medfører, at jo dårligere borgerne er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Social ulighed i sundhed kommer til udtryk på to måder: En gradvis ulighed i den brede befolkning, som kaldes den sociale gradient i sundhed. Det betyder, at sandsynligheden for sygdom og dårligt helbred blandt borgere stiger i takt med, at den socialklasse borgeren tilhører falder. Nogle af de faktorer, som har betydning for forskelle i fordeling af sundhed og sygdom er uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet. Dvs. jo mere uddannet, jo længere levetid og flere år med godt helbred. Jo kortere uddannelse, jo kortere levetid og flere år med sygdom/dårligere helbred. En ulighed i forhold til særligt udsatte grupper, som fx mennesker, der har en psykisk sygdom eller/og et stofmisbrug, hvor de sociale konsekvenser bliver så alvorlige, at mennesker bliver socialt udsatte og udstødte fra arbejdsmarked, boligmarked og familieliv. For disse borgere er sandsynligheden for dårligt helbred og sygdom markant højere end for resten af befolkningen. 2. Social ulighed i sundhed i Danmark I Danmark er den sociale ulighed i sundhed steget gennem de sidste 25 år, trods relativ økonomisk lighed i forhold til andre vesteuropæiske lande. Der er store regionale forskelle i sygdomsrisiko og dødelighed i Danmark. Den sociale ulighed blandt borgere med sygdom er dyrt for samfundet og for den enkelte kommune. Hvert år koster social ulighed i sundhed mange ressourcer i form af behandling, omsorgs- og plejeydelser, førtidspensioner og sygedagpenge. Social ulighed i sundhed kan næppe udryddes helt, der er dog flere gode grunde til at reducere den sociale ulighed i sundhed, samt at holde den på et niveau, hvor den gør mindst mulig skade. Fx: Et godt helbred er en grundlæggende forudsætning for menneskers frihed til at kunne leve det liv, de værdsætter. En højere grad af lighed i sundhed gavner samfundsudviklingen. En reduktion af social ulighed i sundhed kan medføre, at en større del af borgerne kan indgå i arbejdsstyrken, ligesom udgifter til såvel sundheds- som beskæftigelses- og socialområdet kan reduceres eller fastholdes. Beregninger viser, at 1 % af kommunens borgere optager op mod 30 % af kommunens budget. Middellevetiden stiger, hvis den sociale ulighed i dødelighed mindskes.

4 4 3. Hvordan arbejdes der med fremme af social lighed i sundhed Der arbejdes på to måder for at reducere ulighed i sundhed. Den ene måde er strukturelle tiltag, som fx lovændringer og afgiftsændringer på alkohol og cigaretter, hvor det er hele befolkningens sundhed, der forbedres. I kommunal sammenhæng kan strukturelle tiltag være politikker for forskellige institutionsområder, som fx børneinstitutioner og plejehjem. Den anden måde er at arbejde med tiltag, som er specifikt målrettet socialt udsatte borgere. For nylig viste en undersøgelse fra KL, at borgere som bor i almene boliger, indlægges i gennemsnit omkring 50 % så ofte, som borgere, der ikke bor i almene boliger. Ser man på de indlæggelser, der vedrører diabetes og lungesygdomme, indlægges borgere mellem år omkring 2½-3 gange så hyppigt som borgere, der ikke bor i almene boligområder. Denne undersøgelse viser, at der er et klart sundhedsøkonomisk grundlag for at iværksætte tiltag, som er målrettet socialt udsatte borgere i almene boligområder, fordi det kan fremme livskvaliteten og bidrage til at borgerne bliver mindre syge. Derved kan antallet af indlæggelser i det danske sundhedsvæsen nedsættes. 4. Hvordan står det til i Helsingør Kommune I Helsingør Kommune er der flere med kortere uddannelse, færre med lang videregående uddannelse og flere ældre i forhold til gennemsnittet i Region Hovedstaden. Derfor er Helsingør Kommune mere udsat for social ulighed i sundhed end i resten af regionen. I forhold til sundhedsprofilen har Helsingør Kommune særligt udfordringer med et stort alkoholforbrug, lav grad af fysisk aktivitet og overvægt set i forhold til resten af regionen. KRAM faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) er nogle af de faktorer, som påvirker udviklingen af kroniske sygdomme mest. De sygdomme, der bidrager mest til sygelighed er blandt andet diabetes, hjertesygdomme, KOL, depression og alkoholafhængighed. I Helsingør Kommune har 7 % KOL sammenlignet med Regionen som har 4 % med KOL. For at fremme sundheden og mindske antallet af borgere i Helsingør Kommune med disse sygdomme, er det særligt inden for KRAM faktorerne, der arbejdes med indsatser i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Sundhedsloven 118 & 119. Relation til vision og tværgående politikker Sundhedsaftale Helsingør Kommunes Vision 2020 Helsingør Kommunes Sundhedspolitik Sagsfremstilling Sundhedskonsulent Rikke Bach Jensen og områdeleder Ida Kock Møller fra Center i Sundhed og Omsorg deltager under punktet. Ovenstående emne om social lighed i sundhed uddybes samt der orienteres om, hvordan Helsingør Kommune konkret arbejder med at fremme lighed i sundhed. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

5 5 Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Orientering foretaget.

6 6 03. Vi Cykler på arbejde-kampagne 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/553 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Vi cykler til arbejde kampagnen er en stor motionskampagne, som har kørt i 17 år. Kampagnen arrangeres af Dansk Cyklistforbund og kampagnen er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kampagnens formål er både at øge sundheden, mindske forureningen og nedsætte trængslen i trafikken. Nogle virksomheder ser også en mulighed for at styrke fællesskabet på arbejdspladsen gennem kampagnen. I de senere år har der været en faldende tilslutning til kampagnen landet over. I 2011 havde kampagnen mere end tilmeldte fra arbejdspladser, og i år er deltagertallet faldet til Også Helsingør oplever den faldende tilslutning fra private og kommunale arbejdspladser fra 1300 i 2011 til omkring 800 i Retsgrundlag Sundhedsloven (Lov nr. 546/2005 1, ). Relation til vision og tværgående politikker Sagen relaterer sig til dels til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik, fokusområde 1, hvor målet er at motivere borgerne til at være mere fysisk aktive og skabe god muligheder for at være aktive i naturen, i byerne og i boligområderne. Sagsfremstilling Den faldende tilslutning i Helsingør sker på trods af, at kommunen med centrale midler har bakket kampagnen op med såvel økonomiske midler som mandskabsressourcer. Fra kommunen har der i de seneste år været et årligt tilskud på op til kr. til kampagnematerialer. Kommunen har ligeledes betalt deltagergebyret for de kommunale medarbejdere, som har tilmeldt sig kampagnen ca kr. årligt. Frem til nu har kampagnemedierne typisk været et brev fra borgmesteren med en invitation til private og kommunale arbejdspladser om at tilmelde sig kampagnen. Herefter en event typisk uddeling af morgenbrød til cyklister og potentielle cyklister, pressemeddelelser, outdoor plakater, postkort m.m. Herudover har vi i år haft cykelsmeden på rundtur på strategiske steder med tilbud om mindre, gratis cykelreparation. Endelig er kampagnen sluttet af med udtrækning af en lokal præmie, som har stået i forhold til, hvor mange dage, der er blevet cyklet. På grund af den faldende deltagertilslutning har cyklistforbundets lokale formand med baggrund i et evalueringsmøde i arbejdsgruppen i kommunen imidlertid henvendt sig til Dansk Cyklistforbund med budskabet om, at vi i kommunen også fremover ønsker at understøtte hverdagscyklingen, men at vi finder tiden inde til at tænke i nye tiltag. Vi ønsker også, at der skal ske afgørende nyt, før vi ønsker at bakke aktivt op om den landsdækkende kampagne til næste år. Økonomi/Personaleforhold Som nævnt under forrige punkt kostede kampagnen kommunen kr. Kommunen har også leveret ressourcer i form af 3-4 medarbejdere fra henholdsvis Center for Kultur, Idræt

7 7 og Byudvikling, Center for Teknik, Miljø og Klima samt Center for Sundhed og Omsorg til udviklingsmøder og gennemførelse af kampagnen. Koordineringen er foregået fra Center for Sundhed og Omsorg. Den lokale formand for Cyklistforbundet har søgt kommunen om midler til kampagnen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at Sundheds-, Idræts- og tager stilling til følgende scenarier: 1. Helsingør Kommune understøtter ikke kampagnen økonomisk og ressourcemæssigt, men den kan tilbydes medarbejderne gennem Kilden og pressen. Kommunen har ingen udgifter til kampagnen og kommunens medarbejderne betaler selv deres deltagergebyr. 2. Helsingør Kommune understøtter kampagnen delvist ved, at der betales deltagergebyr for kommunalt ansatte medarbejdere, og der informeres gennem Kilden og pressen. Kommunens udgift afhænger af deltagerantallet. Deltagergebyret er 50 kr. pr. medarbejder. 3. Helsingør Kommune understøtter kampagnen økonomisk og ressourcemæssigt, som tidligere med samme budget, som tidligere. Der ansøges om kr. hos Borgmesteren og kr. bevilliges fra budgetområde 826/Erhverv, Politik og Organisation. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Udvalget vedtog scenarie 3 med følgende tilføjelse: Helsingør Kommune arbejder videre med at udvikle en ny selvstændig model for cykelkampagne, der bl.a. udlodder præmier. Modellen drøftes senest i Sundhed, Idræts- og inden juni 2015 med henblik på udrulning i 2016.

8 8 04. Budgetrevision pr. 31. august - Sundheds-, Idræts- og Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20149 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Ansøgning om frigivelser for 411 Idræt og Fritid Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Sundheds-, Idræts- og Frivillighedsudvalget budgetområder 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid giver ikke anledning til en justering af budget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 410 Sundhedsfremme

9 9 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Sundhedsfremme Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes at budgettet overholdes på det rammestyrede område. Som følge af ændring i udvalgsstrukturen er der overført kr. til budgetområde 621 vedrørende den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsfremme har fået tilsagn om puljemidler til projekt FIT. Det er endnu ikke afklaret om disse midler tilgår kommunen i 2014 eller Tilgår de først kommunen i 2015 vil der være et merforbrug på budgetområdet i 2014 på ca kr., der vil blive dækket i Budgetområde 411 Idræt og Fritid Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 411 Idræt og Fritid Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver Ikkerammestyret område:

10 10 I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) forventer et merforbrug på kr. Det skyldes, at de afledte udgifter til det nye atletikstadion er større end det afsatte beløb. HKI s resterende indefrosne midler fra 2013 søges frigivet for at dække noget af merforbruget. Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde Hallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for tilbagebetaling af gælden. Nordkysthallen forventer et merforbrug på kr., hvilket skyldes, at Nordkysthallen får lagt nyt halgulv til efteråret. Det betyder, at hallen har mistet lejeindtægter i ca. 3 måneder. Hornbækhallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra Hornbæk Hallen har svært ved at holde budgettet, da deres forbrugsafgifter og realkreditomkostninger er stigende. Sundheds-, Idræts- og Fritidsvalget har truffet beslutning om, at administrationen drøfter Hornbækhallens økonomi med bestyrelsen. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august 2014 er sket efter de gamle overførelsesregler. De nye overførselsregler er først gældende fra 2014/2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 %. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 4 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Sundheds-, Idræts- og Frivillighedsudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt kr. på udvalgets 2 budgetområder 410 og 411, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Frigivelser pr Ansøgning om frigivelse pr Rest til frigivelser Budgetområde Sundhedsfremme Budgetområde

11 11 HKI Fritid og Folkeoplysning Fælles Idræt Nordkysthallen Udvalget i alt Budgetområde 410 Sundhedsfremme På budgetområde 410 søges der ikke om frigivelse ved denne budgetrevision Budgetområde 411 Idræt og Fritid På budgetområde 411 søges der om frigivelse af kr. Frigivelserne vedrører: Ansøgning om frigivelse til Nordsjælland Håndbold aftale på kr. Ansøgning om frigivelse til indkøb og lancering af Fitdeal på kr. Ansøgning om frigivelse til etablering af motionsruten Helsingør ruten kr. Ansøgning om frigivelse til dækning af afledte udgifter til Atletikstadion med kr. Ansøgningerne om frigivelse er vedlagt som bilag Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 31. august 2014 henholdsvis den 20. oktober og 28. oktober De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 31. august 2014 inden. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, indstiller, 1. at budgetområde 411 ansøger om frigivelse af kr.

12 12 2. at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Morten Westergaard Ansøgning om frigivelse til indkøb og lancering af Fitdeal på kr. udgår, så det samlede beløb der søges om til de resterende tre forslag udgør kr. Ad 1: Godkendt, med den rettelse, at der alene søges om kr. Ad 2: Et flertal i udvalget, Jens Bertram (C), Katrine Dencker (O), Mette Lene Jensen (V), Peter Poulsen og Betina Svinggaard (A) godkendte indstillingen med følgende prioritering: 1. Nordsjællands håndbold 2. Altetikstadion 3. Helsingør ruten Jan Ryberg (L) stemte imod med den begrundelse, at Lokaldemokraterne er imod sponsoratet til Nordsjællands Håndbold.

13 Kortlægning af Frivillighed Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13869 Sundheds-, Idræts- og Oversigt over Frivillighed-SIF.docx Kortlægning af Frivillighed.docx Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, KIB, har kortlagt frivilligheden i Helsingør Kommune. I den gennemførte 1. fase er der især lagt vægt på: - hvem de frivillige er - hvor sker der samskabelse mellem kommunen og de frivillige - hvilke midler er afsat internt i kommunen til frivillige - hvilke eksterne midler (fonde, ministerier m.v.) kan der søges fra. Kortlægningen, der vedlægges som bilag, består af to dele: Kortlægning af Frivillighed og Oversigt over Frivillighed. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven og Serviceloven (det frivillige sociale arbejde). Relation til vision og tværgående politikker I kommunens vision indgår frivillighed som et af ti visionsmål: Mål 3 - Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder. Ved opfølgningen på visionsmålet i 2013 og 2014 blev antallet af frivillige opgjort til henholdsvis 596 og 642 på centrenes områder. Heraf tegnede Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg sig for stort set alle optalte frivillige. Center Område Frivillige -primo 2013 Kultur, Idræt og Byudvikling Biblioteket Kulturværftet/Toldkammeret Bølgen Museer Medborgerskab Frivillige -primo Sundhed og Omsorg Plejehjemmene Hamlet Sundhed Særlig Social Indsats 0 6 Børn, Unge og Familier 1 1 Borgerservice, IT 0 0 og Digitalisering Helsingør Kommune i alt

14 14 Under kortlægningen har det vist sig, at stort set alle centre har samskabelse med frivillige. Derfor vil opfølgningen på visionsmålene i 2015 alt andet lige vise et højere antal frivillige. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet kortlægningen af frivilligheden i Helsingør Kommune. Centrene har deltaget aktivt i workshops og med supplerende oplysninger. Kortlægningen af frivilligheden er et øjebliksbillede, og er ikke en fuldstændig optælling af alle frivillige og foreninger i Helsingør Kommune. Centrene har især haft fokus på samskabelsen mellem kommunen og frivillige. 1. Fase 1 Materialet fra kortlægningens første fase består af: 1.1 Kortlægning af Frivillighed - beskrivelser af frivillighed i de enkelte centre Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har afholdt 14 workshops med de andre centre og de store frivillighedsområder på det kulturelle område. Der er udarbejdet beskrivelser af samskabelsen under hvert center/område. Materialet kan bruges på tværs i vidensdelingen til rekruttering, uddannelse, ledelse, pleje af frivillige - og enkelte gange ved ophør af samarbejdet med en frivillig. 1.2 Oversigt over frivillighed Oversigten er primært dannet ud fra kommunens foreningsregister, foreningsoversigter fra det sociale område, Frivilligcenter Helsingørs medlemsliste og centrets kendskab til andre foreninger. Listen er siden suppleret af centrene. Der er fem bånd i oversigten: Kommunale frivillige Samarbejde med foreninger Råd og Nævn Institutioner med frivillighed Fortegnelse over foreninger og andre grupperinger Kortlægningen viser bl.a.: at der sker samskabelse med frivillige mange steder i kommunen. at centre og institutioner indgår stadig flere aftaler med frivillige, og at man ønsker at indgå flere i de kommende år. at frivillighed er mange ting - fra en pensioneret advokat, der er gå-tur-ven på plejecentret Bøgehøjgaard nogle timer om ugen, til formaliserede samarbejder mellem et udvalg og en forening - eksempelvis at Espergærde IF s Tennisafdeling driver tennishallen på Mørdrupvej for kommunen. at der er stor forskel på, hvor rutinerede og fokuserede centre og institutioner er som samarbejdspartnere for de frivillige. at man er langt med samarbejdet på det kulturelle, det sociale og voksenundervisningsområdet. Der er eksempelvis vedtaget lokale frivilligpolitikker, ansat frivilligkoordinatorer og etableret fintmaskede netværk, hvor samskabelsen er sat i system - til gavn og glæde for både den frivillige og kommunen. at kommunen med fordel kan investere i koordinering af frivilligarbejdet og

15 15 opkvalificere sig som samarbejdspartner for de frivillige. Der kan dannes netværk på tværs, hvor centre og institutioner kan lære af hinanden gennem vidensdeling. På Museernes workshop gav man udtryk for, at de gerne vil lære fra sig til andre dele af kommunen. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har den daglige kontakt til de store folkeoplysende områder: Idræt, kultur, voksenundervisning og den frivillige sociale indsats. Samtidig er det i Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, at samskabelsen med de frivillige er mest udbredt, ikke mindst på institutionsniveau. Dette giver Center for Kultur, Idræt og Byudvikling en stærk platform at koordinere rammerne for den frivillige indsats fra. Centeret ruster sig ved sparring med andre danske kommuner og ved at se på udlandet (England, Sverige m.fl.). Samskabelsen er organiseret anderledes der, eksempelvis hos Team Göteborg og Frivilligcentralen i Helsingborg. 1.3 Opmærksomhedspunkter Kortlægningen peger på en række væsentlige opmærksomhedspunkter: Kommunale frivillige contra organiserede frivillige Kommunen knytter i stigende grad frivillige direkte til aktiviteterne. Dette afviger fra samarbejder med organiserede frivillige i foreninger, der styrer, udvikler og påskønner den enkelte frivillige. Ved kommunale frivillige er det kommunen, der skal lede den frivillige, hvilket er en særlig ledelsesdisciplin. Man skal bl.a. sikre den frivillige indflydelse, videreuddannelse og påskønnelse, da dette støtter motivationen for at gøre en frivillig indsats. Til gengæld får kommunen sparring fra den frivillige, der ofte kan se området under en anden vinkel end de ansatte. Flere institutioner har erfaringer med egne frivillige. Eksempelvis indgår Kulturværftet kontrakter efter en forventningsafstemning. Indenfor det frivillige sociale arbejde, er der frivillige, som har adgang til de administrative systemer. Uanset, hvor tæt kommunen knytter den frivillige til sig, er det vigtigt at institutionen er ansvarlig for at afgrænse, hvilke opgaver den frivillige involveres i Forsikringer Der er ikke klare regler for forsikring af frivillige, der samarbejder med kommuner. Der er usikkerhed i forsikringsbranchen, om der kan/skal tegnes policer på frivillige. Samtidig er der frivillige, der har fået udbetalt erstatning over kommunens arbejdsskadeforsikring. Det skyldes, at opgaven, den frivillige udførte, var at sammenligne med en ansats. Det er ikke et krav, at der udbetales løn til vedkommende. Hvis en frivillig kommer til skade under frivilligindsatsen, og skylden for uheldet kan lægges på kommunen, er den frivillige dækket af kommunens ansvarsforsikring. Hvis en konsulent, eksempelvis en frivillig kunstner, får honorar for indsatsen, skal vedkommende selv forsikre sig. Forsikringsadministrationen i Center for Ejendomme undersøger p.t. om kommunen har tegnet arbejdsskadeforsikring for frivillige i kommunen, og om der har været arbejdsskadesager med frivillige involveret.

16 Frivilligcenter Helsingør Kommunen har et bredt og voksende samarbejde med Frivilligcenter Helsingør og deres 60 medlemsforeninger. Frivilligcentret gennemfører aktiviteter med frivillige på mange niveauer - fra indsatser med 1 frivillig til gennemførelse af egne projekter overfor de tilknyttede foreninger og byens borgere. Flere centre henviser deres borgere og brugere til flere af Frivilligcentrets tilbud. I følge kommunens vision, skal der være flere frivillige på markante områder. Kommunen bør overveje, hvordan samarbejdet med Frivilligcentret kan udvikles i de kommende år Ildsjæle Det er tydeligt, at kommunen i sin kontakt til foreninger ofte trækker på ildsjælene - de samme personer, som er omdrejningspunktet i foreningen. Disse ildsjæle skal plejes i særlig grad, for det er ikke i kommunens interesse, at de køres trætte. Dette vil kunne påvirke hele frivilligheden i kommunen negativt. 2. Fase 2 Når den samlede rapport foreligger, bør arbejdet med frivillighed i Helsingør Kommune fortsættes i en fase 2 i Følgende indsatser foreslås: 1. Kortlægningen udvides til at omfatte de frivillige aktører. Dette kan ske gennem opdatering af data, spørgeskemaundersøgelse hos alle foreninger (antal frivillige, typer af frivillighed, samarbejder o.s.v.). Samtidig interviewes enkelte repræsentative foreninger om alle vinkler på frivilligheden. 2. Undersøgelse af muligheder for vidensdeling og kommunikation om frivillighed på tværs af kommunen. 3. Kommunikationsindsats i forhold til arbejdet i kommunen. 4. Udvikling af kommunens kompetencer som samarbejdspartner for de frivillige. 5. Gennemførelse af en Frivillig-konference i og af kommunen som afsæt for en frivilligpolitik. 6. Formulering af politik for frivillighed - dækkende både de organiserede og kommunens egne frivillige. Økonomi/Personaleforhold Der er ikke indhold af personalemæssig art i denne sag. 1. Frivillighed dækkes primært over almindelig drift Kortlægningen viser, at der på kulturområdet og under det frivillige sociale arbejde er afsat midler til frivillige direkte i budgettet. På de øvrige områder dækkes udgifterne over den almindelige drift. Der er derfor ikke mulighed for at trække oplysninger om frivillige i økonomisystemet. Dette vil kræve, at kommunen detaljeret budgetterer og bogfører ens, hvilket ikke synes nødvendigt. 2. Fundraising På især de sociale og kulturelle områder og i Frivilligcenter Helsingør er der et udbredt

17 17 kendskab til ekstern (med)finansiering fra f.eks. fonde, ministerier, organisationer m.v. På de fleste andre områder er fundraising ukendt land. Enkelte centre/institutioner, eksempelvis Snekkersten Skole, har selv bekostet uddannelse af en medarbejder i fundraising. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling mener, at der er et stort potentiale i en mere koordineret tilgang til fundraising. Derfor foreslår centret, at kommunen gør en tværgående indsats for mere koordineret fundraising. Dette kan f.eks. ske gennem netværksdannelse og vidensdeling på tværs af centrene. Opgaven kunne placeres i Center for Økonomi og Styring. Til orientering kan det nævnes, at Frivilligcenter Helsingør og Idræts- og Forenings-Forum i flere år har gennemført kurser i fundraising for foreninger. Kommunikation/Høring Koncernledelsen behandlede kortlægningen den 15. september 2014, inden sagen behandles i Sundheds-, Idræts og den 7. oktober Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at udvalget drøfter kortlægningen og opmærksomhedspunkterne 2. at udvalget godkender indholdet for fase 2 i kortlægningen og får forelagt en procesplan primo Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Morten Westergaard Indstillingerne godkendt.

18 Høring af ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20168 Sundheds-, Idræts- og Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indledning/Baggrund I henhold til Servicelovens 19 skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik. Formålet med politikken er at sikre sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (bilag 1), er den 9. september 2014 blevet godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget til at sende i høring i Kultur- og Turismeudvalget, Sundheds-, Idræts- og, samt Handicaprådet, og til orientering og drøftelse i C-MED og A-MED i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler. Retsgrundlag Lov om Social Service 19 stk. 2 og 3 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem detgenerelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for Børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitikskal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Stk. 3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Relation til vision og tværgående politikker Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik understøtter Vision 2020, herunder overskrifterne Familier og Tidlig indsats. Sagsfremstilling I henhold til Servicelovens 19 skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik. Politikken sætter retningslinjer for, hvordan Helsingør Kommune skaber de bedst mulige rammer for, at alle børn, også de med særlige behov, i videst muligt omfang kan deltage i alle relevante fællesskaber. Projektgruppen, med deltagere fra Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Børn, Unge og Familier, arrangerede i foråret en workshop, hvor Børne- og Uddannelsesudvalget, referencedirektør, centerchefer og ledere fra Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier sammen genererede idéer og input til politikken. Børne- og Uddannelsesudvalget har, udover selve indholdet, godkendt, at politikken bliver udarbejdet i en digital version. For at understøtte politikkens temaer, har projektgruppen i politikkens højre side vist forskellige eksempler på, hvordan links og tekstbokse kan benyttes til at understøtte temaerne i den sammenhæng.

19 19 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring På baggrund af input fra workshoppen udarbejdede projektgruppen et udkast til politik, der er behandlet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. august 2014, og som blev endelig godkendt til at sende i høring på udvalgsmødet den 9. september Høringsmaterialet består af (bilag 1): Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indstilling Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at Sundheds-, Idræts- og kommenterer politikkens indhold. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Kristina Kongsted Indstillingen godkendt. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Morten Westergaard Sundheds-, Idræts- og anbefaler politikken uden yderligere kommentarer.

20 Ansøgning om økonomisk tilskud til DM Surf Tour Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19347 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Dansk Surf & Rafting Forbund har søgt om støtte på kr. til afvikling af en afdeling af DM Surf Tour i både 2014 og Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er et nyt forbund, der endnu ikke er under Dansk Idræts forbund (DIF). De er i gang med at udvikle sporten samt opbygge aktiviteter, stævner og udbrede kendskabet til mulighederne for at surfe i Danmark. Det er første gang DSRF afholder DM Surf Tour og de ønsker at placere en afdeling i Helsingør Kommune langs den nordlige del af kysten. Denne del er kendt i sportens miljø som et godt og optimalt sted at træne samt afvikle konkurrencer. Konkurrencen skal afvikles i november/december måned, da forholdende er mest gunstige på det tidspunkt. I Helsingør Kommune findes Ålsgårde Surf og Sejlklub som har været foreningen, som Christoffer Hartkopp, der er 3 gange dansk mester i surf, har haft sin daglige gang i. DSRF vil arbejde for, at der skabes et arrangement som del af DM Surf Tour, der er åbent for, at de der har lyst, kan komme og prøve bølgesurf samt arbejde for, at en af de danske udøvere med internationalt niveau kan holde oplæg i regi af idrætslinjen eller Helsingør Eliteidræts Akademi. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at turneringen, trods et forventet deltagerantal på personer, vil være medvirkende til at skabe en positiv omtale af Helsingør som værtskommune og dermed i tråd med visionen.

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat for ekstraordinært møde Sundheds-, Idræts- og : Mandag den 05. september 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:15 Sluttidspunkt: Kl. 16:40 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens

Læs mere

Referat Forenings- og Fritidsudvalget

Referat Forenings- og Fritidsudvalget Referat : Torsdag den 05. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Anders Glargaard (Undervisningsområdet) Karsten Bernstein (Undervisningsområdet)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 16. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Dagsorden Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget

Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget Referat for ekstraordinært møde Børne- og Ungeudvalget : Fredag den 06. december 2013 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 9:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Gitte

Læs mere

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger:

Referat Idrætsrådet. Mødedato: Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Referat : Mandag den 05. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Stengade 72 Bemærkninger: Medlemmer: Hans Henrik Schmidt (Helsingør Idrætsanlæg) Jesper Hviid (Helsingør Golf

Læs mere

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation

Udvalget for Uddannelse, Handel og Innovation Referat Mødedato: Mandag den 28. september 2015 Mødetidspunkt 9:00 : Sluttidspunkt: 11:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: M.1.17/rådhuset Jens Rohde, Mette Nielsen, Niels Dueholm, Stine Damborg, Åse

Læs mere

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65

Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej 63-65 Referat : Mandag den 20. april 2015 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:00 Mødested: Bemærkninger: Helsingør Hallen Mødet afholdes i Helsingør Idrætspark, Bestyrelseslokalet, Gl. Hellebæk Vej

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017

Referat for ekstraordinært møde Byrådet 2014-2017 Referat for ekstraordinært møde : Onsdag den 13. august 2014 Mødetidspunkt: Kl. 18:30 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat : Mandag den 27. januar 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:15 Sluttidspunkt: Kl. 11:15 Mødested: Rød 2, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Per Christensen (A) Morten Westergaard (C) Henrik Møller (A)

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget Referat fra møde Onsdag den 21. marts 2012 kl. 17.00 i F 2 Mødet slut kl. 18.00 MØDEDELTAGERE Kim Rockhill (A) Anne-Mette Risgaard Schmidt (V) Kirsten Weiland (A) Morten Skovgaard

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje

Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje april 2016 Værdighedspolitik for Furesø Kommunes Ældrepleje 1. Forord Værdighedspolitikken skal sikre bevarelse af værdighed i ældreplejen, og er den politisk besluttede ramme om alle indsatser og indgår

Læs mere

Referat Beskæftigelsesudvalget

Referat Beskæftigelsesudvalget Referat : Onsdag den 08. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg Mortensen (Ø) Marlene Harpsøe (O) John Calberg (C)

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 28. november 2012. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 28. november 2012 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering...2 3. KF - Temadrøftelse...3 4. KF - Kunstudvalg i

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 20. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Helsingør Gymnasium Mødet holdes på Helsingør Gymnasium - gå

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Social- og Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Social- og Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 12. januar 2011 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 8:30-10:30 Thomas Krog, Formand (F) Ole Bruun (A) Marianne Jensen (A) Karl Emil Nielsen

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed

Budget 2016-19 Budgetområde 621 Sundhed Indledning Kommunalreformen har betydet, at kommunen er blevet en del af det samlede sundhedsvæsen med ansvar for aktiviteter inden for vederlagsfri fysioterapi, aktivitetsbestemt medfinansiering af det

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 04-12-2008 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Afbud: Fraværende: Alle mødt. Bemærkninger: Bent K. Andersen deltog til og med pkt.

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 23. september 2013 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 17:40 Sted Gåsetårnskolen, Iselinge afdeling Chr. Richardtsvej 33, Vordingborg Medlemmer Birthe Helth,

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer Krogstrup (Direkte

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde Byrådet : Mandag den 04. december 2017 Mødetidspunkt: Kl. 16:50 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Betina

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 16. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Tillægsdagsorden Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 13. oktober 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Referat af møde i Socialudvalget

Referat af møde i Socialudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Socialudvalget Referat åben Mødedato 04. december 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.35 Tilstede: Fraværende:

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15.

Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Møde nr. 12 Mødet blev holdt torsdag den 25. november 2010 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 07:30 og sluttede kl. 09:15. Medlemmer: Formand Flemming Villadsen (A),

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 15. december 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Sonja Fladstrand, Anette Eriksen, Karin Gudbergsen,

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Tirsdag den 01. september 2015 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Deltagere: Azubuike Ukumadu (Direkte valgt) Carol Pimer

Læs mere

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune

Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune Indstilling - UDKAST Til Magistraten Børn og Unge Den Fælles værdiramme og konkrete initiativer til styrkelse af frivilligt arbejde i Århus Kommune 1. Resume Byrådet besluttede den 5. december 2007, at

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked torsdag den 29. november 2012 Referat torsdag den 29. november 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Jens K. Jensen (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager - december...2 3. JA - Samarbejdsaftale

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Torsdag den 07. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget

Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget Referat for ekstraordinært møde Beskæftigelsesudvalget : Tirsdag den 22. november 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:30 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Medlemmer: Allan Berg

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1

Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 FURESØ KOMMUNE Social- og Sundhedsunderudvalg Mandag, den 6. marts 2006, Kl. 19.00 Møde nr. 3 Værløse Rådhus, Mødelokale 1 Afbud: Kurt Bork Christensen og Sidika Yalin REFERAT Susanne Mortensen (C), formand

Læs mere

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30.

Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. ALLERØD KOMMUNE Kultur og Idrætsudvalget Møde nr. 31 Mødet blev holdt torsdag den 16. august 2012 på Rådhuset i Mødelokale C. Mødet begyndte kl. 15:00 og sluttede kl. 17:30. Medlemmer: Formand Flemming

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget

Referat. fra Sundhed & Omsorgsudvalget Referat fra Sundhed & Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 21. november 2016 Mødetidspunkt: 13:30-15:30 Mødested: Deltagere: Afbud: Borgmesterens mødelokale Henning Ravn (V), Bente Bendix Jensen (I), Connie

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 29. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:00 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger

FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger FRIVILLIGHEDSRÅDET I BALLERUP KOMMUNE ARBEJDSPLAN FOR 2016 og 2017 Indsatsområder, mål og handlinger Kommissorium for Frivillighedsrådet Formål og opgaver Kommissorium: Kommissorium gældende for Frivillighedsrådet

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde D238 Torsdag 23.04.2015 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Puljemidler 2015: Ansøgning Tour de Hørsholm 3 Fælles Sundhedshus i Helsingør

Læs mere

Dagsorden Integrationsrådet

Dagsorden Integrationsrådet Dagsorden Integrationsrådet : Torsdag den 28. april 2016 Mødetidspunkt: Kl. 18:00 Mødested: Snekkersten Idrætsanlæg, mødelokale Bemærkninger: OBS: Mødet holdes i Snekkersten Idrætscenter, Agnetevej 1 Medlemmer:

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Sammenhængende Børnepolitik

Sammenhængende Børnepolitik Sammenhængende Børnepolitik Brønderslev Kommune 1. udgave 1.12.200 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning 1.1. 1.2. 1.. 1.4. Baggrund Udarbejdelse og godkendelse Afgrænsning og sammenhæng til andre politikker

Læs mere

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes

Sundhedsstyrelsen har udsendt 11 forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de Sundhedsfremme 1. Indledning Kommunen er en del af det samlede sundhedsvæsen og har ansvaret for den borgerrettede forebyggelse og dele af den patientrettede forebyggelse

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 27-01-2016 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Socialudvalget 27-01-2016 17:00 1 (Åben) Kommissorium for opgaveudvalg

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Byrådet

Referat for ekstraordinært møde Byrådet Referat for ekstraordinært møde : Mandag den 04. januar 2016 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:15 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Betina Svinggaard (A) Duygu A. Ngotho

Læs mere

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik

Norddjurs Kommune. Folkeoplysningspolitik Kultur- og udviklingsafdelingen Dato: 14. marts 2012 Journalnr.: 11-14501 Norddjurs Kommune Folkeoplysningspolitik Indhold: 1. Baggrund og formål 2. Vision, værdier og målsætninger Norddjurs Kommunes kultur-

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE FRITIDSPOLITIK LLERØD KOMMUNE 2012 Indhold Indhold... 2 Forord... 3 kens indhold... 4 Visioner... 5 Strategi... 5 Indsatsområder, mål og handlinger... 7 Revision og evaluering... 11 2 Forord

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6.

Åben. HANDICAPRÅDET Dagsorden. Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. Dagsorden Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 1 Stationsvej 38, 3460 Birkerød. Mødedato Torsdag den 6. oktober 2011 Mødetidspunkt Kl. 15.30 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen Deltagere

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Kernevelfærdsudvalget tirsdag den 3. januar Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat tirsdag den 3. januar 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. 17,4 - Godkendelse af dagsorden...1 2. 17,4 - Valg af næstformand...2 3. 17,4 - Introduktion

Læs mere

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen)

Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Referat 17, stk. 4 udvalg (Ungeindsatsen) Mødedato: Mandag den 31. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Pyramiden, Prøvestenen, Birkedalsvej 27 Bemærkninger: Medlemmer:

Læs mere

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden"

Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af Ældre milliarden Forslag til anvendelse af Egedal Kommunes andel af "Ældre milliarden" Beslutningstema Der skal tages stilling til hvilke formål Egedal Kommune vil søge de 5,9 millioner kroner, som kommunen tilbydes af

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden Referat Social- og Sundhedsudvalget Tid Onsdag den 5. marts 2014 kl. 16:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 11/40589 Sundhedspolitik 'Sammen om

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus

Erhvervsudvalget. Tillægsreferat. Dato 05. marts 2015. Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30. Lokale 1, Vordingborg Rådhus Erhvervsudvalget Tillægsreferat Dato 05. marts 2015 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Asger Diness Andersen, Laura Sø, Thorbjørn Kolbo, Mikael

Læs mere

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave

Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Udvikling og etablering og af Frivillighedscenter i Aabenraa Projektbeskrivelse Pixiudgave Acadre sag: 15/32530 Dokument nr.: 13 Side 1 af 8 Indhold 1. Projektets formål... 3 2. Målsætning og mål for Frivillighedscenter...

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter

Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Socialpsykiatrien Notat Til: Sagsnr.: /09138 Dato: 03-10- Sag: Sagsbehandler: Formålsbeskrivelse og procesplan for frivilligcenter Lars Haase 1. Baggrund I forbindelse med vedtagelse af budget 2010 blev

Læs mere

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6

Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Ældrerådet Referat Møde 10. maj 2016 kl. 13:00 i Mødelokale 6 Afbud: Algot Øhlenschlæger Pkt. Tekst Side 15 Godkendelse af referat fra møde den 5. april 2016 1 16 Orientering omkring Asp plejecenter samt

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015

Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 Punkt 3. Støtte til frivilligt socialt arbejde, 18, 1. runde 2015 2014-34040 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender at foreninger m.v. der har ansøgt om økonomisk

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser?

Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Hvordan sikrer vi synlig effekt af vore indsatser? Oplæg ved Centerchef for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab i Center for Kultur og Turisme, Idræt og Medborgerskab Hvorfor kan idræt, kultur og

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Det Frivillige Samråd

Det Frivillige Samråd Det Frivillige Samråd Referat Dato 24. februar 2015 Mødetidspunkt 17:30-19:30 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 4, Præstø (Glasburet) Østerbro 2, Præstø Pia Westergaard (formand), Kim Errebo (næstformand),

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Udvalget for Læring. Referat. Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Mødested: Mødelokale 3 Hedensted Rådhus Deltagere:, Lars Poulsen, Kasper Glyngø, Jesper T. Lund, Peter Sebastian Petersen Fraværende: Bemærkninger: Mødets sluttidspunkt:

Læs mere

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4)

Referat Udvalg for Tryghed og Forebyggelse ( 17,4) Referat Udvalg for Tryghed og : Fredag den 21. august 2015 Mødetidspunkt: Kl. 8:00 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Abildtræet Bemærkninger: Mødested: Fritidsklubben Abiltræet, Abildgaardsvej 45C Medlemmer:

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere