Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Deltagere: Fraværende: Det Røde Værelse, Rådhuset kl orientering om social lighed i sundhed, jf. sag 2 Sagsoversigt 01. Godkendelse af dagsorden Social lighed i sundhed - orientering Vi Cykler på arbejde-kampagne Budgetrevision pr. 31. august - Sundheds-, Idræts- og Kortlægning af Frivillighed Høring af ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Ansøgning om økonomisk tilskud til DM Surf Tour Mobilitetsplan - orientering Mødeplan orientering Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/eventuelt...29 Bilagsliste...30

2 2 01. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/7630 Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Dagsordenen godkendt.

3 3 02. Social lighed i sundhed - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/10128 Sundheds-, Idræts- og SUS_strategi_helsingor_2010_2015.pdf Indledning/Baggrund 1. Hvad er social ulighed i sundhed Social ulighed i sundhed beskriver det faktum, at sundhed og sygdom er skævt fordelt i befolkningen. Det medfører, at jo dårligere borgerne er stillet socialt, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Social ulighed i sundhed kommer til udtryk på to måder: En gradvis ulighed i den brede befolkning, som kaldes den sociale gradient i sundhed. Det betyder, at sandsynligheden for sygdom og dårligt helbred blandt borgere stiger i takt med, at den socialklasse borgeren tilhører falder. Nogle af de faktorer, som har betydning for forskelle i fordeling af sundhed og sygdom er uddannelseslængde, indkomst, beskæftigelsesforhold, boligforhold og etnicitet. Dvs. jo mere uddannet, jo længere levetid og flere år med godt helbred. Jo kortere uddannelse, jo kortere levetid og flere år med sygdom/dårligere helbred. En ulighed i forhold til særligt udsatte grupper, som fx mennesker, der har en psykisk sygdom eller/og et stofmisbrug, hvor de sociale konsekvenser bliver så alvorlige, at mennesker bliver socialt udsatte og udstødte fra arbejdsmarked, boligmarked og familieliv. For disse borgere er sandsynligheden for dårligt helbred og sygdom markant højere end for resten af befolkningen. 2. Social ulighed i sundhed i Danmark I Danmark er den sociale ulighed i sundhed steget gennem de sidste 25 år, trods relativ økonomisk lighed i forhold til andre vesteuropæiske lande. Der er store regionale forskelle i sygdomsrisiko og dødelighed i Danmark. Den sociale ulighed blandt borgere med sygdom er dyrt for samfundet og for den enkelte kommune. Hvert år koster social ulighed i sundhed mange ressourcer i form af behandling, omsorgs- og plejeydelser, førtidspensioner og sygedagpenge. Social ulighed i sundhed kan næppe udryddes helt, der er dog flere gode grunde til at reducere den sociale ulighed i sundhed, samt at holde den på et niveau, hvor den gør mindst mulig skade. Fx: Et godt helbred er en grundlæggende forudsætning for menneskers frihed til at kunne leve det liv, de værdsætter. En højere grad af lighed i sundhed gavner samfundsudviklingen. En reduktion af social ulighed i sundhed kan medføre, at en større del af borgerne kan indgå i arbejdsstyrken, ligesom udgifter til såvel sundheds- som beskæftigelses- og socialområdet kan reduceres eller fastholdes. Beregninger viser, at 1 % af kommunens borgere optager op mod 30 % af kommunens budget. Middellevetiden stiger, hvis den sociale ulighed i dødelighed mindskes.

4 4 3. Hvordan arbejdes der med fremme af social lighed i sundhed Der arbejdes på to måder for at reducere ulighed i sundhed. Den ene måde er strukturelle tiltag, som fx lovændringer og afgiftsændringer på alkohol og cigaretter, hvor det er hele befolkningens sundhed, der forbedres. I kommunal sammenhæng kan strukturelle tiltag være politikker for forskellige institutionsområder, som fx børneinstitutioner og plejehjem. Den anden måde er at arbejde med tiltag, som er specifikt målrettet socialt udsatte borgere. For nylig viste en undersøgelse fra KL, at borgere som bor i almene boliger, indlægges i gennemsnit omkring 50 % så ofte, som borgere, der ikke bor i almene boliger. Ser man på de indlæggelser, der vedrører diabetes og lungesygdomme, indlægges borgere mellem år omkring 2½-3 gange så hyppigt som borgere, der ikke bor i almene boligområder. Denne undersøgelse viser, at der er et klart sundhedsøkonomisk grundlag for at iværksætte tiltag, som er målrettet socialt udsatte borgere i almene boligområder, fordi det kan fremme livskvaliteten og bidrage til at borgerne bliver mindre syge. Derved kan antallet af indlæggelser i det danske sundhedsvæsen nedsættes. 4. Hvordan står det til i Helsingør Kommune I Helsingør Kommune er der flere med kortere uddannelse, færre med lang videregående uddannelse og flere ældre i forhold til gennemsnittet i Region Hovedstaden. Derfor er Helsingør Kommune mere udsat for social ulighed i sundhed end i resten af regionen. I forhold til sundhedsprofilen har Helsingør Kommune særligt udfordringer med et stort alkoholforbrug, lav grad af fysisk aktivitet og overvægt set i forhold til resten af regionen. KRAM faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion) er nogle af de faktorer, som påvirker udviklingen af kroniske sygdomme mest. De sygdomme, der bidrager mest til sygelighed er blandt andet diabetes, hjertesygdomme, KOL, depression og alkoholafhængighed. I Helsingør Kommune har 7 % KOL sammenlignet med Regionen som har 4 % med KOL. For at fremme sundheden og mindske antallet af borgere i Helsingør Kommune med disse sygdomme, er det særligt inden for KRAM faktorerne, der arbejdes med indsatser i Helsingør Kommune. Retsgrundlag Sundhedsloven 118 & 119. Relation til vision og tværgående politikker Sundhedsaftale Helsingør Kommunes Vision 2020 Helsingør Kommunes Sundhedspolitik Sagsfremstilling Sundhedskonsulent Rikke Bach Jensen og områdeleder Ida Kock Møller fra Center i Sundhed og Omsorg deltager under punktet. Ovenstående emne om social lighed i sundhed uddybes samt der orienteres om, hvordan Helsingør Kommune konkret arbejder med at fremme lighed i sundhed. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

5 5 Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at orientering foretages. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Orientering foretaget.

6 6 03. Vi Cykler på arbejde-kampagne 2015 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/553 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Vi cykler til arbejde kampagnen er en stor motionskampagne, som har kørt i 17 år. Kampagnen arrangeres af Dansk Cyklistforbund og kampagnen er støttet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Kampagnens formål er både at øge sundheden, mindske forureningen og nedsætte trængslen i trafikken. Nogle virksomheder ser også en mulighed for at styrke fællesskabet på arbejdspladsen gennem kampagnen. I de senere år har der været en faldende tilslutning til kampagnen landet over. I 2011 havde kampagnen mere end tilmeldte fra arbejdspladser, og i år er deltagertallet faldet til Også Helsingør oplever den faldende tilslutning fra private og kommunale arbejdspladser fra 1300 i 2011 til omkring 800 i Retsgrundlag Sundhedsloven (Lov nr. 546/2005 1, ). Relation til vision og tværgående politikker Sagen relaterer sig til dels til Helsingør Kommunes Sundhedspolitik, fokusområde 1, hvor målet er at motivere borgerne til at være mere fysisk aktive og skabe god muligheder for at være aktive i naturen, i byerne og i boligområderne. Sagsfremstilling Den faldende tilslutning i Helsingør sker på trods af, at kommunen med centrale midler har bakket kampagnen op med såvel økonomiske midler som mandskabsressourcer. Fra kommunen har der i de seneste år været et årligt tilskud på op til kr. til kampagnematerialer. Kommunen har ligeledes betalt deltagergebyret for de kommunale medarbejdere, som har tilmeldt sig kampagnen ca kr. årligt. Frem til nu har kampagnemedierne typisk været et brev fra borgmesteren med en invitation til private og kommunale arbejdspladser om at tilmelde sig kampagnen. Herefter en event typisk uddeling af morgenbrød til cyklister og potentielle cyklister, pressemeddelelser, outdoor plakater, postkort m.m. Herudover har vi i år haft cykelsmeden på rundtur på strategiske steder med tilbud om mindre, gratis cykelreparation. Endelig er kampagnen sluttet af med udtrækning af en lokal præmie, som har stået i forhold til, hvor mange dage, der er blevet cyklet. På grund af den faldende deltagertilslutning har cyklistforbundets lokale formand med baggrund i et evalueringsmøde i arbejdsgruppen i kommunen imidlertid henvendt sig til Dansk Cyklistforbund med budskabet om, at vi i kommunen også fremover ønsker at understøtte hverdagscyklingen, men at vi finder tiden inde til at tænke i nye tiltag. Vi ønsker også, at der skal ske afgørende nyt, før vi ønsker at bakke aktivt op om den landsdækkende kampagne til næste år. Økonomi/Personaleforhold Som nævnt under forrige punkt kostede kampagnen kommunen kr. Kommunen har også leveret ressourcer i form af 3-4 medarbejdere fra henholdsvis Center for Kultur, Idræt

7 7 og Byudvikling, Center for Teknik, Miljø og Klima samt Center for Sundhed og Omsorg til udviklingsmøder og gennemførelse af kampagnen. Koordineringen er foregået fra Center for Sundhed og Omsorg. Den lokale formand for Cyklistforbundet har søgt kommunen om midler til kampagnen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg indstiller, at Sundheds-, Idræts- og tager stilling til følgende scenarier: 1. Helsingør Kommune understøtter ikke kampagnen økonomisk og ressourcemæssigt, men den kan tilbydes medarbejderne gennem Kilden og pressen. Kommunen har ingen udgifter til kampagnen og kommunens medarbejderne betaler selv deres deltagergebyr. 2. Helsingør Kommune understøtter kampagnen delvist ved, at der betales deltagergebyr for kommunalt ansatte medarbejdere, og der informeres gennem Kilden og pressen. Kommunens udgift afhænger af deltagerantallet. Deltagergebyret er 50 kr. pr. medarbejder. 3. Helsingør Kommune understøtter kampagnen økonomisk og ressourcemæssigt, som tidligere med samme budget, som tidligere. Der ansøges om kr. hos Borgmesteren og kr. bevilliges fra budgetområde 826/Erhverv, Politik og Organisation. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Udvalget vedtog scenarie 3 med følgende tilføjelse: Helsingør Kommune arbejder videre med at udvikle en ny selvstændig model for cykelkampagne, der bl.a. udlodder præmier. Modellen drøftes senest i Sundhed, Idræts- og inden juni 2015 med henblik på udrulning i 2016.

8 8 04. Budgetrevision pr. 31. august - Sundheds-, Idræts- og Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20149 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Ansøgning om frigivelser for 411 Idræt og Fritid Indledning/Baggrund Som led i kommunens økonomistyring har Center for Økonomi og Styring i samarbejde med Center for Kultur, Idræt og Byudvikling udarbejdet budgetrevision pr. 31. august Der er to årlige budgetrevisioner - en pr. 30. april 2014 og en pr. 31. august Budgetrevisionerne beskriver ændringer til indeværende års budget. Ændringerne skal være i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik, og omfatter både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område. Retsgrundlag Principper for økonomistyring i Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Budgetproces og Økonomisk Politik for Helsingør Kommune. Sagsfremstilling Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 omfatter: 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler 3. Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud 1. Beskrivelse af foreslåede justeringer til budget 2014 Budgetrevisionerne beskriver ændringer i indeværende års budget, der er i overensstemmelse med kommunens regler for justering af budgetrammerne (Økonomisk Politik for Helsingør Kommune). Ved budgetrevisionen kan der ansøges om tillægsbevillinger til indeværende års budget i henhold til kommunens økonomiske politik. Tillægsbevillinger kan omfatte både korrektioner som følge af norm- og mængdeændringer samt korrektioner i forbindelse med ændringer af serviceniveauet. En budgetomplacering i indeværende år vil også benævnes som en tillægsbevilling, hvis denne sker mellem udvalg, budgetområder eller mellem rammestyret eller ikke rammestyret område og på baggrund af en byrådsbeslutning. Kort resume: Budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Sundheds-, Idræts- og Frivillighedsudvalget budgetområder 410 Sundhedsfremme og 411 Idræt og Fritid giver ikke anledning til en justering af budget Budgetområde 410 Sundhedsfremme Tabel 1a Budgetrevision for budgetområde 410 Sundhedsfremme

9 9 Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug* Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Sundhedsfremme Ikke-rammestyret område: I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes at budgettet overholdes på det rammestyrede område. Som følge af ændring i udvalgsstrukturen er der overført kr. til budgetområde 621 vedrørende den patientrettede sundhedsfremme og forebyggelse. Sundhedsfremme har fået tilsagn om puljemidler til projekt FIT. Det er endnu ikke afklaret om disse midler tilgår kommunen i 2014 eller Tilgår de først kommunen i 2015 vil der være et merforbrug på budgetområdet i 2014 på ca kr., der vil blive dækket i Budgetområde 411 Idræt og Fritid Tabel 1b Budgetrevision for budgetområde 411 Idræt og Fritid Årets priser, netto i kr. Oprindeligt budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forbrug pr Forventet regnskab 2014 Mer/ mindreforbrug Foreslåede justeringer til budget 2014 Rammestyret område: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Fælles idrætsopgaver Ikkerammestyret område:

10 10 I alt * Merforbrug/mindreindtægt +, Mindreforbrug/merindtægt - I 2014 forventes der et samlet merforbrug på kr. på det rammestyrede område. Merforbruget vedrører: Helsingør Kommunes Idrætsanlæg (HKI) forventer et merforbrug på kr. Det skyldes, at de afledte udgifter til det nye atletikstadion er større end det afsatte beløb. HKI s resterende indefrosne midler fra 2013 søges frigivet for at dække noget af merforbruget. Espergærde Hallen forventer et merforbrug på kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærde Hallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Espergærde Hallen overholder handlingsplanen for tilbagebetaling af gælden. Nordkysthallen forventer et merforbrug på kr., hvilket skyldes, at Nordkysthallen får lagt nyt halgulv til efteråret. Det betyder, at hallen har mistet lejeindtægter i ca. 3 måneder. Hornbækhallen forventer et merforbrug på kr., hvilket er kr. mere end der er driftsoverført af merforbrug fra Hornbæk Hallen har svært ved at holde budgettet, da deres forbrugsafgifter og realkreditomkostninger er stigende. Sundheds-, Idræts- og Fritidsvalget har truffet beslutning om, at administrationen drøfter Hornbækhallens økonomi med bestyrelsen. 2. Ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler Overførselsreglerne for Helsingør Kommune fremgår af kommunens Økonomiske Politik. Ansøgningerne om frigivelse af de indefrosne midler pr. 31. august 2014 er sket efter de gamle overførelsesregler. De nye overførselsregler er først gældende fra 2014/2015. Mindreforbrug op til 6 % overføres automatisk til det efterfølgende budgetår og indefryses på en særskilt konto, mens der kan søges om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 %. Efterfølgende kan de indefrosne beløb frigives af Økonomiudvalget/Byrådet i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner efter ansøgning fra de pågældende centre/institutioner. Frigivelser under kr. pr. totalramme kan godkendes af centercheferne alene. Disse frigivelser kan ske løbende hen over året og indgår ikke i budgetrevisionen. Der er indkommet 4 ansøgninger om frigivelser til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 for Sundheds-, Idræts- og Frivillighedsudvalget. Samlet set er der ansøgt om frigivelser på i alt kr. på udvalgets 2 budgetområder 410 og 411, jf. tabel 2. Tabel 2. Oversigt over indefrosne midler og ansøgninger om frigivelser Årets priser, netto i kr. Indefrosne midler fra 2012 Frigivelser 2013 Indefrosne midler fra 2013 Frigivelser pr Ansøgning om frigivelse pr Rest til frigivelser Budgetområde Sundhedsfremme Budgetområde

11 11 HKI Fritid og Folkeoplysning Fælles Idræt Nordkysthallen Udvalget i alt Budgetområde 410 Sundhedsfremme På budgetområde 410 søges der ikke om frigivelse ved denne budgetrevision Budgetområde 411 Idræt og Fritid På budgetområde 411 søges der om frigivelse af kr. Frigivelserne vedrører: Ansøgning om frigivelse til Nordsjælland Håndbold aftale på kr. Ansøgning om frigivelse til indkøb og lancering af Fitdeal på kr. Ansøgning om frigivelse til etablering af motionsruten Helsingør ruten kr. Ansøgning om frigivelse til dækning af afledte udgifter til Atletikstadion med kr. Ansøgningerne om frigivelse er vedlagt som bilag Udmøntning af besparelser i forbindelse med udbud Center for Erhverv, Politik og Organisation gennemfører hvert år en række udbud og beregner det overordnede besparelsespotentiale for kommunen. Besparelsespotentialet vil som hovedregel altid blive realiseret fuldt ud ved en reduktion i de berørte budgetrammer, jf. kommunens Indkøbspolitik. Kun undtagelsesvist vil besparelsen forblive helt eller delvist på budgetområderne. Den konkrete udmøntning af besparelserne sker i forbindelse med de 2 årlige budgetrevisioner og med virkning fra det tidspunkt, hvor den ny indkøbsaftale træder i kraft og har effekt. På den måde sikres det, at alle institutioner og centre fortsat vil have et budget, som er i overensstemmelse med udgifterne på området Kort beskrivelse af besparelsespotentialer ved udbud Der er til budgetrevisionen pr. 31. august 2014 ikke afsluttet udbud, hvor der er et besparelsespotentiale, som skal fordeles mellem budgetområderne. Kommunikation/Høring Økonomiudvalget og Byrådet behandler budgetrevisionen pr. 31. august 2014 henholdsvis den 20. oktober og 28. oktober De enkelte fagudvalg har behandlet budgetrevisionen pr. 31. august 2014 inden. Indstilling Center for Økonomi og Styring, og Center for Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, indstiller, 1. at budgetområde 411 ansøger om frigivelse af kr.

12 12 2. at fagudvalget prioriterer ansøgninger om frigivelse af indefrosne midler for udvalget. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Morten Westergaard Ansøgning om frigivelse til indkøb og lancering af Fitdeal på kr. udgår, så det samlede beløb der søges om til de resterende tre forslag udgør kr. Ad 1: Godkendt, med den rettelse, at der alene søges om kr. Ad 2: Et flertal i udvalget, Jens Bertram (C), Katrine Dencker (O), Mette Lene Jensen (V), Peter Poulsen og Betina Svinggaard (A) godkendte indstillingen med følgende prioritering: 1. Nordsjællands håndbold 2. Altetikstadion 3. Helsingør ruten Jan Ryberg (L) stemte imod med den begrundelse, at Lokaldemokraterne er imod sponsoratet til Nordsjællands Håndbold.

13 Kortlægning af Frivillighed Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/13869 Sundheds-, Idræts- og Oversigt over Frivillighed-SIF.docx Kortlægning af Frivillighed.docx Indledning/Baggrund Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, KIB, har kortlagt frivilligheden i Helsingør Kommune. I den gennemførte 1. fase er der især lagt vægt på: - hvem de frivillige er - hvor sker der samskabelse mellem kommunen og de frivillige - hvilke midler er afsat internt i kommunen til frivillige - hvilke eksterne midler (fonde, ministerier m.v.) kan der søges fra. Kortlægningen, der vedlægges som bilag, består af to dele: Kortlægning af Frivillighed og Oversigt over Frivillighed. Retsgrundlag Folkeoplysningsloven og Serviceloven (det frivillige sociale arbejde). Relation til vision og tværgående politikker I kommunens vision indgår frivillighed som et af ti visionsmål: Mål 3 - Antallet af frivillige øges markant på udvalgte områder. Ved opfølgningen på visionsmålet i 2013 og 2014 blev antallet af frivillige opgjort til henholdsvis 596 og 642 på centrenes områder. Heraf tegnede Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Sundhed og Omsorg sig for stort set alle optalte frivillige. Center Område Frivillige -primo 2013 Kultur, Idræt og Byudvikling Biblioteket Kulturværftet/Toldkammeret Bølgen Museer Medborgerskab Frivillige -primo Sundhed og Omsorg Plejehjemmene Hamlet Sundhed Særlig Social Indsats 0 6 Børn, Unge og Familier 1 1 Borgerservice, IT 0 0 og Digitalisering Helsingør Kommune i alt

14 14 Under kortlægningen har det vist sig, at stort set alle centre har samskabelse med frivillige. Derfor vil opfølgningen på visionsmålene i 2015 alt andet lige vise et højere antal frivillige. Sagsfremstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har udarbejdet kortlægningen af frivilligheden i Helsingør Kommune. Centrene har deltaget aktivt i workshops og med supplerende oplysninger. Kortlægningen af frivilligheden er et øjebliksbillede, og er ikke en fuldstændig optælling af alle frivillige og foreninger i Helsingør Kommune. Centrene har især haft fokus på samskabelsen mellem kommunen og frivillige. 1. Fase 1 Materialet fra kortlægningens første fase består af: 1.1 Kortlægning af Frivillighed - beskrivelser af frivillighed i de enkelte centre Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har afholdt 14 workshops med de andre centre og de store frivillighedsområder på det kulturelle område. Der er udarbejdet beskrivelser af samskabelsen under hvert center/område. Materialet kan bruges på tværs i vidensdelingen til rekruttering, uddannelse, ledelse, pleje af frivillige - og enkelte gange ved ophør af samarbejdet med en frivillig. 1.2 Oversigt over frivillighed Oversigten er primært dannet ud fra kommunens foreningsregister, foreningsoversigter fra det sociale område, Frivilligcenter Helsingørs medlemsliste og centrets kendskab til andre foreninger. Listen er siden suppleret af centrene. Der er fem bånd i oversigten: Kommunale frivillige Samarbejde med foreninger Råd og Nævn Institutioner med frivillighed Fortegnelse over foreninger og andre grupperinger Kortlægningen viser bl.a.: at der sker samskabelse med frivillige mange steder i kommunen. at centre og institutioner indgår stadig flere aftaler med frivillige, og at man ønsker at indgå flere i de kommende år. at frivillighed er mange ting - fra en pensioneret advokat, der er gå-tur-ven på plejecentret Bøgehøjgaard nogle timer om ugen, til formaliserede samarbejder mellem et udvalg og en forening - eksempelvis at Espergærde IF s Tennisafdeling driver tennishallen på Mørdrupvej for kommunen. at der er stor forskel på, hvor rutinerede og fokuserede centre og institutioner er som samarbejdspartnere for de frivillige. at man er langt med samarbejdet på det kulturelle, det sociale og voksenundervisningsområdet. Der er eksempelvis vedtaget lokale frivilligpolitikker, ansat frivilligkoordinatorer og etableret fintmaskede netværk, hvor samskabelsen er sat i system - til gavn og glæde for både den frivillige og kommunen. at kommunen med fordel kan investere i koordinering af frivilligarbejdet og

15 15 opkvalificere sig som samarbejdspartner for de frivillige. Der kan dannes netværk på tværs, hvor centre og institutioner kan lære af hinanden gennem vidensdeling. På Museernes workshop gav man udtryk for, at de gerne vil lære fra sig til andre dele af kommunen. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling har den daglige kontakt til de store folkeoplysende områder: Idræt, kultur, voksenundervisning og den frivillige sociale indsats. Samtidig er det i Center for Kultur, Idræt og Byudvikling, at samskabelsen med de frivillige er mest udbredt, ikke mindst på institutionsniveau. Dette giver Center for Kultur, Idræt og Byudvikling en stærk platform at koordinere rammerne for den frivillige indsats fra. Centeret ruster sig ved sparring med andre danske kommuner og ved at se på udlandet (England, Sverige m.fl.). Samskabelsen er organiseret anderledes der, eksempelvis hos Team Göteborg og Frivilligcentralen i Helsingborg. 1.3 Opmærksomhedspunkter Kortlægningen peger på en række væsentlige opmærksomhedspunkter: Kommunale frivillige contra organiserede frivillige Kommunen knytter i stigende grad frivillige direkte til aktiviteterne. Dette afviger fra samarbejder med organiserede frivillige i foreninger, der styrer, udvikler og påskønner den enkelte frivillige. Ved kommunale frivillige er det kommunen, der skal lede den frivillige, hvilket er en særlig ledelsesdisciplin. Man skal bl.a. sikre den frivillige indflydelse, videreuddannelse og påskønnelse, da dette støtter motivationen for at gøre en frivillig indsats. Til gengæld får kommunen sparring fra den frivillige, der ofte kan se området under en anden vinkel end de ansatte. Flere institutioner har erfaringer med egne frivillige. Eksempelvis indgår Kulturværftet kontrakter efter en forventningsafstemning. Indenfor det frivillige sociale arbejde, er der frivillige, som har adgang til de administrative systemer. Uanset, hvor tæt kommunen knytter den frivillige til sig, er det vigtigt at institutionen er ansvarlig for at afgrænse, hvilke opgaver den frivillige involveres i Forsikringer Der er ikke klare regler for forsikring af frivillige, der samarbejder med kommuner. Der er usikkerhed i forsikringsbranchen, om der kan/skal tegnes policer på frivillige. Samtidig er der frivillige, der har fået udbetalt erstatning over kommunens arbejdsskadeforsikring. Det skyldes, at opgaven, den frivillige udførte, var at sammenligne med en ansats. Det er ikke et krav, at der udbetales løn til vedkommende. Hvis en frivillig kommer til skade under frivilligindsatsen, og skylden for uheldet kan lægges på kommunen, er den frivillige dækket af kommunens ansvarsforsikring. Hvis en konsulent, eksempelvis en frivillig kunstner, får honorar for indsatsen, skal vedkommende selv forsikre sig. Forsikringsadministrationen i Center for Ejendomme undersøger p.t. om kommunen har tegnet arbejdsskadeforsikring for frivillige i kommunen, og om der har været arbejdsskadesager med frivillige involveret.

16 Frivilligcenter Helsingør Kommunen har et bredt og voksende samarbejde med Frivilligcenter Helsingør og deres 60 medlemsforeninger. Frivilligcentret gennemfører aktiviteter med frivillige på mange niveauer - fra indsatser med 1 frivillig til gennemførelse af egne projekter overfor de tilknyttede foreninger og byens borgere. Flere centre henviser deres borgere og brugere til flere af Frivilligcentrets tilbud. I følge kommunens vision, skal der være flere frivillige på markante områder. Kommunen bør overveje, hvordan samarbejdet med Frivilligcentret kan udvikles i de kommende år Ildsjæle Det er tydeligt, at kommunen i sin kontakt til foreninger ofte trækker på ildsjælene - de samme personer, som er omdrejningspunktet i foreningen. Disse ildsjæle skal plejes i særlig grad, for det er ikke i kommunens interesse, at de køres trætte. Dette vil kunne påvirke hele frivilligheden i kommunen negativt. 2. Fase 2 Når den samlede rapport foreligger, bør arbejdet med frivillighed i Helsingør Kommune fortsættes i en fase 2 i Følgende indsatser foreslås: 1. Kortlægningen udvides til at omfatte de frivillige aktører. Dette kan ske gennem opdatering af data, spørgeskemaundersøgelse hos alle foreninger (antal frivillige, typer af frivillighed, samarbejder o.s.v.). Samtidig interviewes enkelte repræsentative foreninger om alle vinkler på frivilligheden. 2. Undersøgelse af muligheder for vidensdeling og kommunikation om frivillighed på tværs af kommunen. 3. Kommunikationsindsats i forhold til arbejdet i kommunen. 4. Udvikling af kommunens kompetencer som samarbejdspartner for de frivillige. 5. Gennemførelse af en Frivillig-konference i og af kommunen som afsæt for en frivilligpolitik. 6. Formulering af politik for frivillighed - dækkende både de organiserede og kommunens egne frivillige. Økonomi/Personaleforhold Der er ikke indhold af personalemæssig art i denne sag. 1. Frivillighed dækkes primært over almindelig drift Kortlægningen viser, at der på kulturområdet og under det frivillige sociale arbejde er afsat midler til frivillige direkte i budgettet. På de øvrige områder dækkes udgifterne over den almindelige drift. Der er derfor ikke mulighed for at trække oplysninger om frivillige i økonomisystemet. Dette vil kræve, at kommunen detaljeret budgetterer og bogfører ens, hvilket ikke synes nødvendigt. 2. Fundraising På især de sociale og kulturelle områder og i Frivilligcenter Helsingør er der et udbredt

17 17 kendskab til ekstern (med)finansiering fra f.eks. fonde, ministerier, organisationer m.v. På de fleste andre områder er fundraising ukendt land. Enkelte centre/institutioner, eksempelvis Snekkersten Skole, har selv bekostet uddannelse af en medarbejder i fundraising. Center for Kultur, Idræt og Byudvikling mener, at der er et stort potentiale i en mere koordineret tilgang til fundraising. Derfor foreslår centret, at kommunen gør en tværgående indsats for mere koordineret fundraising. Dette kan f.eks. ske gennem netværksdannelse og vidensdeling på tværs af centrene. Opgaven kunne placeres i Center for Økonomi og Styring. Til orientering kan det nævnes, at Frivilligcenter Helsingør og Idræts- og Forenings-Forum i flere år har gennemført kurser i fundraising for foreninger. Kommunikation/Høring Koncernledelsen behandlede kortlægningen den 15. september 2014, inden sagen behandles i Sundheds-, Idræts og den 7. oktober Indstilling Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at udvalget drøfter kortlægningen og opmærksomhedspunkterne 2. at udvalget godkender indholdet for fase 2 i kortlægningen og får forelagt en procesplan primo Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Morten Westergaard Indstillingerne godkendt.

18 Høring af ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/20168 Sundheds-, Idræts- og Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indledning/Baggrund I henhold til Servicelovens 19 skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik. Formålet med politikken er at sikre sammenhæng mellem det generelle og det forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for børn og unge med behov for særlig støtte. Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik (bilag 1), er den 9. september 2014 blevet godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget til at sende i høring i Kultur- og Turismeudvalget, Sundheds-, Idræts- og, samt Handicaprådet, og til orientering og drøftelse i C-MED og A-MED i Center for Børn, Unge og Familier og Center for Dagtilbud og Skoler. Retsgrundlag Lov om Social Service 19 stk. 2 og 3 Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal udarbejde en sammenhængende børnepolitik, der har til formål at sikre sammenhængen mellem detgenerelle og forebyggende arbejde og den målrettede indsats over for Børn og unge med behov for særlig støtte. Den sammenhængende børnepolitikskal udformes skriftligt, vedtages af kommunalbestyrelsen og offentliggøres. Stk. 3. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, jf. stk. 2, skal kommunalbestyrelsen udarbejde en plan for en Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Relation til vision og tværgående politikker Den sammenhængende Børne- og Ungepolitik understøtter Vision 2020, herunder overskrifterne Familier og Tidlig indsats. Sagsfremstilling I henhold til Servicelovens 19 skal alle kommuner have en sammenhængende børnepolitik. Politikken sætter retningslinjer for, hvordan Helsingør Kommune skaber de bedst mulige rammer for, at alle børn, også de med særlige behov, i videst muligt omfang kan deltage i alle relevante fællesskaber. Projektgruppen, med deltagere fra Center for Dagtilbud og Skoler, Center for Kultur, Idræt og Byudvikling og Center for Børn, Unge og Familier, arrangerede i foråret en workshop, hvor Børne- og Uddannelsesudvalget, referencedirektør, centerchefer og ledere fra Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Børn, Unge og Familier sammen genererede idéer og input til politikken. Børne- og Uddannelsesudvalget har, udover selve indholdet, godkendt, at politikken bliver udarbejdet i en digital version. For at understøtte politikkens temaer, har projektgruppen i politikkens højre side vist forskellige eksempler på, hvordan links og tekstbokse kan benyttes til at understøtte temaerne i den sammenhæng.

19 19 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring På baggrund af input fra workshoppen udarbejdede projektgruppen et udkast til politik, der er behandlet af Børne- og Uddannelsesudvalget den 11. august 2014, og som blev endelig godkendt til at sende i høring på udvalgsmødet den 9. september Høringsmaterialet består af (bilag 1): Deltagelse for alle - Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Indstilling Center for Børn, Unge og Familier indstiller, at Sundheds-, Idræts- og kommenterer politikkens indhold. Beslutninger Kultur- og Turismeudvalget den Ikke til stede: Kristina Kongsted Indstillingen godkendt. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Morten Westergaard Sundheds-, Idræts- og anbefaler politikken uden yderligere kommentarer.

20 Ansøgning om økonomisk tilskud til DM Surf Tour Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/19347 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Dansk Surf & Rafting Forbund har søgt om støtte på kr. til afvikling af en afdeling af DM Surf Tour i både 2014 og Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Besøgende skal have glæde af områdets unikke historie, kultur og natur. Vi skal tilbyde og profilere os på: Kulturelle muligheder, tilgængelig natur og en levende historie Konferencemuligheder i topklasse Årlige events, der definerer kommunen Et varieret udbud af overnatningsmuligheder En åben, levende by En stemning af ro, nærhed, autenticitet og gådefuldhed Sagsfremstilling Dansk Surf & Rafting Forbund (DSRF) er et nyt forbund, der endnu ikke er under Dansk Idræts forbund (DIF). De er i gang med at udvikle sporten samt opbygge aktiviteter, stævner og udbrede kendskabet til mulighederne for at surfe i Danmark. Det er første gang DSRF afholder DM Surf Tour og de ønsker at placere en afdeling i Helsingør Kommune langs den nordlige del af kysten. Denne del er kendt i sportens miljø som et godt og optimalt sted at træne samt afvikle konkurrencer. Konkurrencen skal afvikles i november/december måned, da forholdende er mest gunstige på det tidspunkt. I Helsingør Kommune findes Ålsgårde Surf og Sejlklub som har været foreningen, som Christoffer Hartkopp, der er 3 gange dansk mester i surf, har haft sin daglige gang i. DSRF vil arbejde for, at der skabes et arrangement som del af DM Surf Tour, der er åbent for, at de der har lyst, kan komme og prøve bølgesurf samt arbejde for, at en af de danske udøvere med internationalt niveau kan holde oplæg i regi af idrætslinjen eller Helsingør Eliteidræts Akademi. Det er Center for Kultur, Idræt og Byudviklings vurdering, at turneringen, trods et forventet deltagerantal på personer, vil være medvirkende til at skabe en positiv omtale af Helsingør som værtskommune og dermed i tråd med visionen.

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl. 16.00-16.15 Helsingør Talent

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl.

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen.

Koncernledelsen, bestående af direktionen, afdelings- og stabschefer, medvirker til at skabe tværgående sammenhæng i organisationen. Notat vedr. administrativ hovedstruktur i Silkeborg Kommune Indhold Den administrative hovedstruktur 1. Direktionen 2. Koncernledelsen 3. Direktører 4. Afdelings- / stabschefer Den administrative hovedstruktur

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 19. marts 2013. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O),

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 12. januar 2015. Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15. Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Referat Mødetidspunkt: Kl. 14:00 15:15 Mødested: Mødelokale 4 Hedensted Rådhus Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Sidetal: 2

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv.

Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSu s vision: Vi vil medvirke til at skabe attraktive arbejdspladser, der fremmer et sikkert, sundt og meningsfuldt arbejdsliv. BAR SoSus mission BAR SoSu mission er, at: Kvalificere arbejdspladserne

Læs mere

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00

Hedensted Kommune. Referat. Udvalget for Fritid & Fællesskab. Mødedato: 6. oktober 2014. Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Referat Mødetidspunkt: Kl. 16.00-19.00 Mødested: Hedensted Rådhus, mødelokale 4 Deltagere:, Hans Vacker, Allan Petersen, Torsten Sonne Petersen, Hans Henrik Rolskov Fraværende: Bemærkninger: Program Kl.

Læs mere

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt

Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus. Fokus 2014+ skal være genkendelig i hverdagen. Det politiske afsæt Fokus 2014 + Fælles forståelse af det som skal være i fokus Fokus 2014+ er årsaftalen mellem Kommunalbestyrelsen og Koncerndirektionen. Fokus 2014 + beskriver, hvad den kommunale organisation skal kunne

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 7. maj 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 7. maj 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Temadrøftelse - Professor Bjarne Ibsen SDU - Indlæg vedrørende

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Handleplan for Det gode arbejdsliv Indledning: Denne handleplan for Det gode arbejdsliv bygger på den politisk godkendte Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Af

Læs mere

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling

Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Beslutningsreferat fra Byrådets behandling Nr. 8 : Ny organisering på skolerne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/2766 Byrådet Notat om høringssvar Alle høringssvar vedr. skolestruktur og specialundervisning.pdf

Læs mere

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken

Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Folkesundhed København NOTAT Bilag 1 Sundheds- og Omsorgsudvalgets handleplan til Inklusionspolitikken 2011-2014 I denne handleplan redegøres for hvordan

Læs mere

Folkeoplysningspolitik

Folkeoplysningspolitik Folkeoplysningspolitik 1 Demokratiforståelse og aktivt medborgerskab Folkeoplysningsloven af 2011 forpligter alle kommuner til at udfærdige en politik for Folkeoplysningsområdet gældende fra 1. januar

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv.

Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. PROJEKTBESKRIVELSE Kommunal forebyggelse og sundhedsfremme ved øget brug af kommunale haller, motionsstier osv. Baggrund for projektet Sundhed er på dagsordenen i kommunerne. Med start i strukturreformen

Læs mere

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a:

Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: 1. MISSION Den overordnede nationale mission for BAR FOKA s mission fremgår af Arbejdsmiljølovens 14 a: Det enkelte branchearbejdsmiljøråd skal inden for rådets område bistå branchens virksomheder med

Læs mere

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448

Lejre Kommune. 10-12-2013 Side 1. Økonomiudvalget. ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 10-12-2013 Side 1 ØU - Indsatser til forbedret økonomistyring i Lejre Kommune Sagsnr.: 13/20448 Resumé: og Kommunalbestyrelsen har besluttet, at den økonomiske styring i Lejre Kommune skal forbedres. Både

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget

Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Dato 29. august 2014 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 18:04 Sted Medlemmer Fraværende Lokale 1, Vordingborg Rådhus Eva Sommer-Madsen (formand), Else-Marie Langballe

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Dagsorden for bestyrelsesmøde

Dagsorden for bestyrelsesmøde Dagsorden for bestyrelsesmøde Mødedato: Onsdag den 24. juni 2015 Starttidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Mødested: Mødelokale: Deltagere: Mødesekretær: Ankerhus Slagelsevej 70-74, Sorø D 010

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C Til Århus Byråd Den 10. juni 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 89 40 22 05 Jour. nr.: M0/2004/01784 Ref.: ac/- Fastlæggelse

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget 266 551 551 551 F = for (forslaget indgår i prioriteringsrummet) I = imod (forslaget indgår ikke i prioriteringsrummet) U = undlader at stemme Center 2014 2015 2016 2017 A C BL V Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalgets

Læs mere

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre

Referat fra møde i Folkeoplysningsudvalget onsdag den 12. december 2007. Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Referat fra møde i onsdag den 12. december 2007 Mødet startede kl. 19:00 i Mødelokale 2, Lejre Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden 12.12.07... 3 2. FOU - Efterretninger 12.12.07... 4

Læs mere

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne

Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Selvforvaltningsaftale med Tune- og Karlslundehallerne Pkt. Gældende aftale: Forslag fra ny aftale: Bemærkninger til forslagene: Tekst med sort: Bemærkninger til Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 3.

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 30-08-2011. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 17:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 18:45 REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2012-2015 - opfølgning på budgetseminar, udmelding af rammer m.v. 533 Underskriftsside

Læs mere

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015

Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 Forretningsorden for landsstyrelsen i Ungdommens Røde Kors 2014/2015 DENNE FORRETNINGSORDEN Forretningsorden 1. Landsstyrelsen (LS) fastsætter selv sin interne forretningsorden jf. vedtægterne. Forretningsordenen

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Direktion. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Direktion (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Fredag den 8. august 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 8:30-11:30 Medlemmer: Karen Heebøll Michael Holst Vibeke

Læs mere

Business Case nr. I 309/02

Business Case nr. I 309/02 Business Case nr. I 309/02 Forslagets overskrift: Flere udrednings- og opkvalificeringsforløb i Beskæftigelsescenteret Forslagsstiller: Job- og SocialCenteret sudfordring (vision): Ved at erstatte midlertidige

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget den 11-06-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Udviklings- og Strategiudvalget Dagsorden Under punkt 1 deltager vidensbydirektør Caroline Arends Tirsdag den 11. juni 2013 kl.

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd

Dagsorden. Det Lokale Beskæftigelsesråd Dagsorden Mødedato: Mødetidspunkt: 14:00 Sted: Mødelokale 2B, Rådhuset Støvring 1 Indholdsfortegnelse Pkt. Overskrift Side 8 Kommissorium og forretningsorden 3 9 Skabelon for samarbejdsaftale med a-kasser

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 25-03-2014 Tirsdag 25.03.2014 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Årsregnskab 2013 på Erhvervs- og

Læs mere

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON

EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [] EKSEMPEL PÅ INDSTILLING I NY SKABELON [BEARBEJDNING AF INDSTILLING I NY SKABELON - oprindeligt behandlet på ordinært møde torsdag den 23. marts 2006] 11. Samarbejdsaftale for 2006 om kultur- og fritidstilbud

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg

UDKAST. Kommissorium for Lokaludvalg Bilag 2: Forslag til revideret Kommissorium for Lokaludvalg Kommissorium for Lokaludvalg På baggrund af Borgerrepræsentationens beslutning af 13. oktober 2005 blev der i perioden 2006-2009 nedsat i alt

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Dagsorden. Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab. 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. Dagsorden Chaufførkontaktudvalgsmøde hos Nordjyllands Trafikselskab 29. september 2015 Kl. 9:30 i Mødelokale 1 & 2 John F. Kennedys Plads 1R, 3. sal Side 1 af 6 16. september 2015 Til medlemmerne af Chaufførkontaktudvalget

Læs mere

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH

INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004. via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 1. Afdeling INDSTILLING Til Århus Byråd Den: 1. september 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 3855 Jour. nr.: Ref.: ILH Århus - en by i bevægelse. Sundhedsredegørelse og strategier

Læs mere

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Referat Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 9. oktober 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Referat onsdag den 9. oktober 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 9. oktober 2013...2 3. KF - Temadrøftelse - Danmarks

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Referat fra ordinært møde 27.11.2012 Tirsdag 27.11.2012 kl. 7:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Status på Akutpakken. 3 Kvalitetsstandard

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne

Dagsorden Folkeoplysningsudvalget torsdag den 22. januar 2015. Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Dagsorden torsdag den 22. januar 2015 Kl. 18:00 i Borgerstuen i Hvalsø Hallerne Indholdsfortegnelse 1. FOU - Godkendelse af dagsorden... 1 2. FOU - Fokusområde - Aktiviteter for flygtninge i Lejre Kommune...

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør

Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Åben møde for Socialudvalgets møde den 30. januar 2012 kl. 14:00 i Lokale 214 Torvegade 15 9670 Løgstør Indholdsfortegnelse 001. Orientering fra formanden 3 002. Orientering fra administrationen 4 003.

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol

MED-udvalget for Sundhed, Omsorg og Beskæftigelse. Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Dato: 08. september Lokale: 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:00-15:00 Henrik Aarup-Kristensen Hanne Sander Jensen Susanne Aabenhus Kristina Randrup Lene Svenningsen Else Marie

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen

Mulighed for udbud på fritvalgsområdet i hjemmeplejen Social- og Seniorudvalget Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 14/10246 Journalnr.: Sagsforløb: SSU - Åben sag Mødedato: 23.06.2014 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Helle Skude Mulighed

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

Patientinddragelsesudvalget

Patientinddragelsesudvalget Referat Mødedato: Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00-15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Vejle Center Hotel, Vejle Kit Winther, Peter Skov Jørgensen, Hanne Grønborg, Merete Helgens, Annelise

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere