Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl Helsingør Talent og Elite - orientering v/allan Jørgensen fra Idrætslinjen og Anja Møller, HEA. IB Kirkegaard (O) var mødt som stedforræder for Katrine Vendelbo Dencker (O) Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Jan Ryberg Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Regnskab Sundheds-, Idræts- og - orientering Driftsoverførsler Sundheds-, Idræts- og Udmøntning af besparelser for budget Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse Livsstil for familier - orientering Ny folkeskolelov - forpligtende samarbejde mellem skoler og foreningsliv Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb Ansøgning om støtte til Copenhagen Chess Festival Ansøgning om støtte til Stafet for Livet Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/Eventuelt Tour en på Tour/Kids Tour Ansøgning om støtte til VM på Tour Bilagsliste...45

2 2 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5665 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Katrine Vendelbo Dencker har den 11. marts 2013 meldt afbud på grund af ferie. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O). Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Godkendt.

4 4 03. Regnskab Sundheds-, Idræts- og - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3645 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 410 Sundhed Bilag 2: Regnskabsbemærkninger 411 Idræt og Fritid Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Sundheds-, Idræts- og s område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 411 Idræt og Fritid Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Sundheds-, Idræts- og s 2 budgetområder viser et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægs bevillinge r Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 mer- /mindreforbru g for 2013

5 5 410 Sundhed Heraf Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Idræt og Fritid Heraf Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærdehallen Nordkysthallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Integrationsråd Fælles idrætsopgaver I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - Som følge af den nye Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune gældende fra 2014 ændres budgetområde 410 Sundhed således: Aktivitetsbestemt medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed placeres i Socialudvalget. Sundhedsfremme er i Sundheds-, Idræts- og. For budgetområde 411 Idræt og Fritid er ændringen, at Integrationsrådet placeres i Beskæftigelsesudvalget, mens det resterende budgetområde placeres hos Sundheds-, Idræts- og. For regnskab 2013 er disse ændringer ikke sket på budgetområderne. Derfor er begge budgetområder med i denne orienteringssag. 1.1 Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 58,3 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 233 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 pct. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,7 pct. i forhold til det korrigerede budget.

6 6 Tillægsbevillingerne består for 410 Sundhed generelt af udbudsbesparelser på el og kopipapir, lønregulering som følge af KTO forlig og diverse budget for It licenser er flyttet til BID. Endelig er der også lov og cirkulære tillægsbevillinger. Yderligere tillægsbevillinger og omplaceringer er nævnt under de enkelte totalrammer Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 pct. af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage, og dette er steget til dage i Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes primært at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme (Sundheds-, Idræts- og område for 2014) Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men er blevet bogført i regnskabsår Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 pct. af det korrigerede budget. Der var en negativ overførsel fra 2012 til 2013 på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede

7 7 budget. Ingen overførsel fra 2012 til Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør kommune havde i 2012 i alt besøg/ydelser på hospitalerne, og det er steget til i Stigningen i de ambulante ydelser giver en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelserne. I 2012 havde Helsingør kommune indlæggelser, hvilket er faldet til indlæggelser i Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borger der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højere DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne. 1.2 Budgetområde 411 Idræt og Fritid På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede driftsbudget netto 42,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 42,4 mio. kr. Der er ikke et rammestyrede område Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 411 Idræt og Fritid er der en afvigelse på 1,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,1 pct. i forhold til det korrigerede budget. Tillægsbevillingerne består for 411 Idræt og Fritid generelt af udbudsbesparelser på el og kopipapir, lønregulering som følge af KTO forlig og diverse budget for It licenser er flyttet til BID. Yderligere tillægsbevillinger og omplaceringer er nævnt under de enkelte totalrammer Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 42,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,1 pct. af det korrigerede budget. Efter korrektion af renteudgifter og afdrag til de 3 selvejende haller er merforbruget 2,1 mio. kr., hvilket svarer til 4,9 pct. af det korrigerede budget. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket svarer til 1,4 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,0 mio. Mindreforbruget skyldes bl.a., at projektet optimering af depotområde/ændring af toiletter i Svømmehallen ikke er færdiggjort. Der er frigivet mindreforbrug fra 2012 til projektet. Projektet færdiggøres i Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har fået en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende en medarbejder, som er flyttet fra Staben i det tidligere SIM. Ligeledes har HKI fået tilført et indtægts reklamebudget fra Fælles Idræt på 0,2 mio. kr. Espergærde Hallen Regnskabet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Herfra skal der trækkes yderligere 0,4 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede merforbrug 3,9 mio. kr. hvilket svarer til 183,0 pct. af det korrigerede budget. Negativ driftsoverførsel fra 2012 til 2013 var på 4,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Ifølge afviklingsaftalen skal Espergærde hallen nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på minimum 0,2 mio. kr., hvilket bliver overholdt. Der er afdraget mere end aftalt i afviklingsaftalen. Nordkyst Hallen

8 8 Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 0,4 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede mindreforbrug kr. hvilket svarer til 1,1 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. Hornbæk Hallen Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 0,8 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede merforbrug 0,6 mio. kr. hvilket svarer til 94,0 pct. af det korrigerede budget. Negativ driftsoverførsel fra 2012 til 2013 var på 0,5 mio. kr., hvilken burde være nedskrevet i henhold til afviklingsaftalen. Hornbæk Hallen har svært ved at nedbringe energi udgifterne, som er stigende. Fritids- og Folkeoplysningen Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 6,2 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler på 0,7 mio. kr. samt forskydning i afregning af mellemkommunal refusion på 0,2 mio. kr. Dernæst har Forenings- og haft færre udgifter til konferencer og lignende samt medfinansiering af udviklingsprojekter for i alt 0,2 mio. kr. Fælles idræt Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket svarer til 15,3 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en opsparing på 0,5 mio. kr. til afvikling af internationalt triatlonstævne samt igangsætning af motionskonceptet Fitdeal. Dernæst mangler der afregning af tilskud til talentudvikling på 0,2 kr. Endvidere har der været et fald i energiudgifterne på de kommunale rideskoler på 0,1 mio. kr. og endelig er der tilbagebetalt afdrag for 0,2 mio. kr. på udvalgsfinansierede underskudsgarantier. Der er fra Fælles idræt omplaceret diverse tilskud til Fritids- og folkeoplysningen på 3,0 mio. kr. Yderligere har Helsingør Kommunes Idrætsanlæg fået tilført et indtægts reklamebudget fra Fælles Idræt på 0,2 mio. kr. Fælles idræt har i en tillægsbevilling afgivet 0,1 mio. kr. til en Begivenhedskoordinator til daværende KPE. Integrationsrådet (Beskæftigelsesudvalget område for 2014) Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket svarer til 29,4 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparing til valg til Integrationsrådet primo 2014 på kr. Derudover har Integrationsrådet modtaget kr. til Fritidsjobprojekt (fra Lions), som endnu ikke er brugt. Projektet fortsætter i Endelig har Integrationsrådet modtaget kr. (fra Nellemann) til Medborgerskabs-projekt for Kvinder. Dette løber af stabelen i marts Ikke rammestyret område Budgetområde 411 Idræt og Fritid har ikke forbrug og budget på det ikke rammestyrede område. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Sundhed, Idræt og s budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægs bevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer- /mindreforbru g 2013

9 9 411 Idræt og Fritid Heraf Anlæg 2 nye boldbaner i Snekkersten Renovering atletikstadion Rønnebær I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Idræt og Idræt På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede anlægsbudget netto 0,2 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 50,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. På projekt, Anlæg 2 nye boldbaner i Snekkersten er afsluttet, og mindreforbruget tilføres kassen. Projekt Renovering af atletikstadion Rønnebær viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som søges overført til 2014, hvor projektet afsluttes. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Orientering foretaget. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

10 Driftsoverførsler Sundheds-, Idræts- og Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3823 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler 2013 til 2014 Bilag 2: Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 3: Ansøgning om frigivelse for 411 Idræt og Fritid Bilag 4: Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i tabel 1. Tabel 1, Driftsoverførsler 2013 til 2014 i kr. Forbrug 2013 Korrigere t budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev Mer-/ mindreforbrug 2013 inkl. Overførsel af merforbru g Overførsel af igangværend e projekter finansieret af Automatis k overførsel under 6 Forslag til overførse l over 6

11 11 budget 2013 uden frigivelser korrektione r frigivelser 2013 pct. pct. 410 Sundhed Aktivitetsbestem t medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremm e Poppelgården Myndighed Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen * Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysninge n Integrationsråde t Fælles Idræt I alt mindre forbrug/merindtægt, - merforbrug/mindreindtægt *I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler vedrørende renter og afdrag til de selvejende hallers overførsler. Derfor er stemmer regnestykket Korrigeret budget minus Forbrug ikke overens. Som følge af ny styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune gældende fra 2014, ændres budgetområde 410 Sundhed således: Aktivitetsbestemt medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed placeres i Socialudvalget, mens Sundhedsfremme placeres i Sundheds-, Idræts- og. For budgetområde 411 Idræt og Fritid er ændringen, at Integrationsrådet placeres i Beskæftigelsesudvalget, mens det resterende budgetområde placeres hos Sundheds-, Idræts- og. For regnskab 2013 er disse ændringer ikke sket på budgetområderne. Fremadrettet er det for 410 Sundhed kun driftsoverførslen for Sundhedsfremme, der er relevant for Sundheds-, Idræts- og. For 411 Idræt er Integrationsrådets overførsel ikke relevant, da det hører til Beskæftigelsesudvalget. Sundheds-, Idræts- og skal derfor kun tage stilling til overførsler vedrørende Sundhedsfremme for område 410 Sundhed. De øvrige overførsler på 410 Sundhed i tabel 1 håndteres af Socialudvalget. Vedrørende område 411 Idræt, skal Sundheds-, Idræts- og ikke tage stilling til Integrationsrådet, det Beskæftigelsesudvalget. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare)

12 12 På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 pct. af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Resterende overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer. Der resterer indfrosne overførsler fra 2012 for 410 Sundhed på i alt kr., heraf vedrører kr. Sundhedsfremme. For 411 Idræt og Fritid er der fra 2012 i alt kr. i indefrosne overførsler, som skal videreføres til Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 pct. På Sundhed-, Idræt- og s område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 pct. af korrigeret budget) til indefrysning på 1,8 mio. kr. fra 2013 til De 1,8 mio. kr. består af kr. Sundhedsfremme på budgetområde 410, og kr. er budgetområde 411, hvor Integrationsrådet ikke er medregnet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed Sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men er først blevet bogført i regnskabsår Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 411 Idræt og Fritid er, at Helsingør Kommunes Idrætsanlæg at det ikke lykkedes at færdiggøre et projekt (optimering af depotområde/ændring af toiletter i Svømmehallen), hvortil der er frigivet et mindreforbrug. Projektet færdiggøres i Fritids- og folkeoplysningen har lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler på 0,7 mio. kr. samt forskydning i afregning af mellemkommunal refusion på 0,2 mio. kr. Dernæst har Forenings- og haft færre udgifter til konferencer og lignende samt medfinansiering af udviklingsprojekter for i alt 0,2 mio. kr. Fælles idræt har en opsparing på 0,5 mio. kr. til afvikling af internationalt triatlonstævne samt igangsætning af motionskonceptet Fitdeal. Dernæst mangler der afregning af tilskud til talentudvikling på 0,2 kr. Endvidere har der været et fald i energiudgifterne på de kommunale rideskoler på 0,1 mio. kr. og endelig er der tilbagebetalt afdrag for 0,2 mio. kr. på udvalgsfinansierede underskudsgarantier. Herudover kommer lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler, samt manglende afregning af tilskud og opsparing af tilskud til idrætsaktiviteter. 1.2 Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 pct. af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Sundhed-, Idræt- og s område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 pct. af korrigeret budget) til indefrysning på 0,6 mio. kr. fra 2013 til Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 pct. udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 4.

13 13 På budgetområde 410 Sundhed er der ikke merforbrug for Sundheds-, Idræts- og s del. På budgetområde 411 Idræt og Fritid skal der overføres et merforbrug på 4,5 mio. kr. Dette skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Merforbrug som skal overføres er 3,9 mio. kr. Merforbruget for Hornbæk hallen på 0,6 mio. kr. skyldes hallens udfordringer med at få energi- og vedligeholdelsesudgifterne tilpasset budgettet. 1.4 Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogen totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har fået frigivet beløb til Projektet optimering af depotområde/ændring af toiletter. Frigivelsen kom sent i 2013 og kan først færdiggøres i Byggetilladelsen er først kommet i januar Tabel 3, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Overføres uden Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 indefrysning 411 Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg I alt Ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler, jævnfør bilag 3. Tabel 2, Foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Budgetområde 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt Helsingørruten 80

14 14 Fælles Idræt Igangsætning af Fitdeal 170 Fælles Idræt Internationalt triatlonstævne 300 Fælles Idræt Afregning af tilskud til talentudvikling for Sundheds-, Idræts- og i alt 750 Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 0,8 mio. kr. på Sundheds-, Idræts- og s område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der overføres kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 Sundhed Sundhedsfremme og kr. til indefrysning på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid under 6 pct. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af kr. på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme. Jævnfør bilag at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 pct. godkendes, jf. bilag at der til 1. budgetrevision foreløbigt søges om frigivelse af kr. overførte og indefrosset mindreforbrug på budgetområde 411 Idræt og Fritid. 5. at kr. på budgetområde 411 Idræt og Fritid overføres til budget 2014 uden indefrysning. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Ad. 1 Indstillingen godkendt således, at beløbet på kr. ændres til et beløb på kr kr. = kr., da de resterende kr. særskilt behandles i pkt. 5. Ad. 2 5 Indstillingerne godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

15 15

16 Udmøntning af besparelser for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3383 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Sundhed-, Idræts- og Frivillighedsudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,3 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Sundheds-, Idræts- og s område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i tabel 1. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften Idræt og Fritid - Generel besparelse på servicedriften -315 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.) Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Sundhed Sundhedsfremme Idræt og fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folke- Oplysning Fælles idrætsopgaver Total Center for Omsorg og Ældre og Center for Kultur, Plan og Erhverv foreslår, at besparelserne udmøntes på følgende måde: Besparelsen på 410 Sundhedsfremme i , indarbejdes ved planlægning af

17 17 sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Besparelsen på 411 Idræt og Fritid i : For Helsingør Kommunes Idrætsanlægs vedkommende vil besparelserne givet medføre en personalereduktion. Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. I 2014 og 2015 forventes besparelsen at kunne ske uden personalereduktion. Det er vanskeligt at være helt konkret frem til 2017, hvor besparelserne vil ramme hårdt. Formentlig vil det betyde afskaffelse af aftenvagterne i Helsingør Idrætspark. Denne aftenvagt har også tilsyn med Snekkersten Idrætscenter og atletikstadion. Disse anlæg vil altså stå ubemandet hen om aftenen, hvilket ikke er optimalt. I Helsingør Svømmehal skal det overvejes, om det er muligt på udvalgte tidspunkter at gå fra 2 til 1 bassinvagt. På Grøn drift området vil besparelsen ramme baneplejen på udvalgte områder. Endelig må der forventes en reducering i udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil forsøge at optimere driften, så der måske kan findes besparelser på anlæggenes energiforbrug. For de selvejende haller, Espergærde Hallen, Nordkyst Hallen og Hornbæk Hallen er der ikke mange muligheder for at reducere udgifterne. Hallerne kan reducere udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Besparelsen på Fritids- og Folkeoplysningsområdet vil i 2014 opnås ved tilpasning af budgettet for gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. I 2015 vil besparelsen yderligere omfatte aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde færre møder, konferencer m.m. for foreningslivet. I vil besparelsen yderligere udmøntes ved at tilpasse tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisningen og idræts- og fritidsforeninger. Konsekvensen vil være et mindre tilskud til undervisning, lokaleleje og foreningernes aktiviteter. Besparelsen på Fælles idrætsopgaver udmøntes ved at reducere Idrætspuljen. Konsekvensen vil være, at udvalget i budgetperioden vil have færre muligheder for at støtte initiativer, der ikke kan opnå tilskud fra andre kommunale puljer. I 2014 vil puljen reduceres til kr., i 2015 til kr., i 2016 på kr. og i 2017 vil puljen være reduceret til 0 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Dagsorden til mødet i Sundhedsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødested: Meldahls Rådhus Udvalgsværelset Mødetidspunkt: Kl. 15:00-17:00 Medlemmer: Formand:

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget

Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget Referat for ekstraordinært møde Økonomiudvalget : Mandag den 23. marts 2015 Mødetidspunkt: Kl. 20:35 Sluttidspunkt: Kl. 20:40 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Regnskab Indsatserne på Ejendomme og Bygningsforbedring omfatter: Investeringsforvaltning (udvikling og optimering af ejendomsporteføljen via køb/salg, nybyggeri, ombygning/renovering). Administrativ og

Læs mere

Referat Socialudvalget 2014-2017

Referat Socialudvalget 2014-2017 Referat Socialudvalget 2014-2017 : Tirsdag den 01. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:35 Mødested: - Bemærkninger: Vi mødes på ved Petersborg kl. 14.00 og kører efterfølgende ud

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 07. oktober 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:30 Sluttidspunkt: Kl. 18:10 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds, Idræts og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jens Bertram

Læs mere

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013*

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift 461.393 294 5.757 467.444 455.118 12.326. Overførsel fra 2013* Regnskab Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for alle tilbud og ydelser inden for det beskæftigelsesrettede område. Formålet er at give borgere uden uddannelse, arbejde og borgere med nedsat arbejdsevne

Læs mere

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Onsdag den 14-01-2015 Kl. 15:00 Mødelokale 19, stuen, Svinget 14 Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Jesper Ullemose, Hanne Klit,

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. maj 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:10 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne Jensen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009

Sundhedsudvalg REFERAT. Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 02-04-2009 Mødested: København Starttidspunkt: Kl. 15:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:00 Afbud: Anna Grethe Smith deltog til og med pkt. 51 Fraværende: Bemærkninger:

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Folkeoplysningsrådet (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 4. marts 2015 Mødested: Mødelokale 620 Gothersgade 20, 7000 Fredericia Mødetidspunkt: Kl. 17:00-19:00 Medlemmer:

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget Mødedato: Torsdag den 08. oktober 2015 Mødetidspunkt: Kl. 15:30 Sluttidspunkt: Kl. 17:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl.

Læs mere

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014

Dagsorden Defekte Testudvalg - april 2014 Dagsorden Defekte Testudvalg - april : Mandag den 03. november Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Mødested: Byrådssalen, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Jeannette Blicher Testcf Andersen Anna Acadre Asger Ringsing

Læs mere

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14.

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested Administrationscentret Mødelokale 2. Mødedato Onsdag den 14. Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Administrationscentret Mødelokale 2 Mødedato Onsdag den 14. april 2010 Mødetidspunkt Kl. 13.00 Bemærkninger Møde med Væksthus Hovedstadsregionen kl. 13.15-14.15

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet

Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet Referat for ekstraordinært møde Handicaprådet : Mandag den 29. september 2014 Mødetidspunkt: Kl. 8:30 Sluttidspunkt: Kl. 10:00 Mødested: Rød 3, Prøvestenen Bemærkninger: Budgethøring Medlemmer: Michael

Læs mere

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010

REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING HADERSLEV KOMMUNE. fra 2010 Acadre 09/28381 Lb. nr. 209844 REGLER FOR ØKONOMISK DECENTRALISERING i HADERSLEV KOMMUNE fra 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 2. Hvem er omfattet... 3 3. Èn økonomisk ramme pr. driftsenhed...

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Referat Folkeoplysningsudvalget kl. 17:00 Byrådssalen Jammerbugt Kommune Folkeoplysningsudvalget Punkter på åbent møde: 37. Bemærkninger til referat fra sidste møde...1 38. Nyt fra formanden...2 39. Nyt

Læs mere

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien Herunder følger en oversigt over fag- og stabschefernes forslag til reduktion af tidligere ansøgte

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3

Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Økonomiudvalg Referat Møde 11. september 2012 kl. 08:00 i mødelokale 3 Afbud fra/fraværende: - Mødet hævet kl. 10.00 Økonomiudvalget har møde med hovedudvalget kl. 10.00. Pkt. Tekst Side 102 Likviditet

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 2014-2017

Referat Økonomiudvalget 2014-2017 Referat Økonomiudvalget 2014-2017 : Mandag den 17. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 23:30 Mødested: Det Hvide Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Benedikte Kiær (C) Henrik

Læs mere

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat

Brønderslev Kommune. Fritids- og Kulturudvalget. Referat Brønderslev Kommune Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: 29. marts 2007 Lokale: Mødelokale 272, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 15.00-17.40 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/22 Strategi

Læs mere

Seniorjob - orientering

Seniorjob - orientering 1 Nr. : Seniorjob - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 11/13708 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Indledning/Baggrund Lov om seniorjob har været gældende siden 1. januar 2008. Formålet

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 24. september 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 15:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 24. september 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 15:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Referat Dato: Tirsdag den Mødetid: 19:00-20:10 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Sundhedsudvalg REFERAT

Sundhedsudvalg REFERAT REFERAT Sundhedsudvalg Mødedato: Torsdag den 15-01-2009 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 13:00 Sluttidspunkt: Kl. 16:25 Afbud: Bent K. Andersen, Ella Skjellerup Fraværende: Bemærkninger: Sundhedsudvalg,

Læs mere

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00.

Tønder Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Dagsorden. Mødedato: 4. september 2013. lokale 121. Starttidspunkt for møde: 15:00. Mødedo: 4. september 2013 Mødelokale: Tønder Rådhus, lokale 121 Starttidspunkt for møde: 15:00 Fraværende: 4. september 2013 Indholdsfortegnelse Pkt. Tekst Side Åbne dagsordenspunkter 1 Anden placering

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget

Ansøgning om overførsel af mindreforbrug over 3 pct. af korrigeret budget 823 Rådet for almene Boliger 8232 Rådet for almene Boliger Korrigeret budget 2014 for totalrammen: 10.805 Samlet mindreforbrug på totalrammen: 2.848 Automatisk overførsel under 3 pct. 33 Mindreforbrug

Læs mere

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap 2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 16:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B101 Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Hugo Hammel (A), Laurids

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219

Én indgang for frivilligheden i København. Vision. Hvorfor. Hvordan 03-08-2011. Sagsnr. 2011-95219 KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Planlægning NOTAT Én indgang for frivilligheden i København Vision Visionen er, at alle, der arbejder med frivillighed i København, gennem et center for

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Kenneth Kristensens kontor Torsdag 27.09.2012 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Interesseforum på Louiselund 3 Implementering af

Læs mere

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 14. januar 2008 Lokale: Mødelokale 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 13.15-14.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/66 Institutionsbesøg...

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget Folkeoplysningsudvalget Referat Dato: Mandag den 22. juni 2015 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Svømmeklubben Pilehaveskolen Horsbred 197 A Indgang til højre for svømmehallen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget

Fritids- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Daniel Donoso (F), Ekrem Günbulut (A), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Merete Scheelsbeck (C), Steffen

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Mødedato: Onsdag den 17. april 2013 Mødetidspunkt: 14:00-15:00 Mødested: Mødelokale 1, Bytoften Deltagere: Lisbet Rosendahl, Ingvard Ladefoged, Peter Nielsen, Bøje Meiner Jensen, Hans

Læs mere

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT

KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT KERTEMINDE KOMMUNE REFERAT for Sundhedsudvalgets møde den 8. februar 2007 Kl. 16.30 Mødelokale 2 v. Kultur og Fritid Tilgår pressen Fraværende: Side 1 Indholdsfortegnelse: 1. Konstituering af Sundhedsudvalget

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter

Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Referat for Beskæftigelsesudvalgets møde den 03. april 2008 kl. 15:30 i Jobcenter Indholdsfortegnelse 107. Udmøntning af budgetaftale 2008 for Vesthimmerlands Daghøjskole 3 108. Udmøntning af budgetaftale

Læs mere

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget

Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Børne- og Skoleudvalget Mødetidspunkt 10-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Gentofte Rådhus- Mødelokale D Indholdsfortegnelse Børne- og Skoleudvalget 10-08-2015 17:00 1

Læs mere

Proces omkring implementering af ny skolereform

Proces omkring implementering af ny skolereform Proces omkring implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: Folketinget har vedtaget en ny skolereform, der træder i kraft med første fase den 1. august 2014.

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åben Tillægsdagsorden. til. Udvalget for Kultur og Fritid Varde Kommune Åben Tillægsdagsorden til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 21. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle

Læs mere

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter.

Det samlede budget på området udgør netto 474,6 mio. kr. i 2016. Af disse er ca. 69 % lønudgifter. Indledning Helsingør Kommunes administrative organisation består af 10 centre. På, er størstedelen af budgettet administrative personaleudgifter, herunder løn. Derudover er der udgifter til blandt andet

Læs mere

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011

118. Månedlig økonomirapport pr. 30. november 2011 Dagsorden til mødet i Udvalget for Børn og Familie den 6. december 2011 kl. 17:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 118 Månedlig økonomirapport pr.

Læs mere

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT

POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT POLITISK PROCES 2013-2014 SKOLEPOLITIK OG KVALITETSRAPPORT Fase 1 Temadrøftelse august Politiske pejlemærker i august KL-møde for kommunalpolitikere 16.august Politisk møde med skolebestyrelser Udvalget

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013

Dialogbaseret aftalestyring. mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Dialogbaseret aftalestyring mellem chef for skoler og institutioner Ulla Blom Kristensen og direktør Eik Møller Gældende i perioden 2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Afdelingen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 15. januar 2014 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Kenneth Kristensen Berth, Erdal

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people.

Target People Danmark ApS Svendborgvej 45 l 5600 Faaborg l Tlf.: 60 47 23 33 l Cvr.: 31 42 82 89 l per@target-people.dk l www.target-people. Bilag: Ansøgning om udviklingsstøtte til etablering af CAMPUS FAABORG. Dette materiale er en uddybning af ansøgningen, med fokus på en mere detaljeret beskrivelse af økonomierne i tidligere fremsendte

Læs mere

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat

Egebjerg Kommune. Børne- og kulturudvalget 2004. Referat Egebjerg Kommune Børne- og kulturudvalget 2004 Referat Dato: Den 10-februar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 15.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.00 Mødested: Mødelokale 2 Udsendelsesdato: Afbud fra:

Læs mere

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1.

Regnskab 2014 Sundheds- og Psykiatriudvalget Politikområde Psykiatri og handicap. Korr. budget. Øvrige udvalgsrammer 139.803 149.375 148.008-1. Resultat på drift Psykiatri og Handicap (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: Note Opr. Budget Korr. Regnskab 2014 Mer-/mindre forbrug (i f.t. korr. ) 145.595 150.698 146.029-4.669 Budgetramme 1 1 149.535

Læs mere

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen

1. budgetopfølgning 2015. Den politiske aftale for budget 2015. Anlæg. Drift. Kort beskrivelse af indsatsen 1. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Forslag Understøtte digitaliseringsstrategien i dagtilbud IT køb Digitaliseringen af samfundet finder vej også til de mindste børn. For

Læs mere

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol

Fritids- og Kulturudvalget. Beslutningsprotokol Fritids- og Kulturudvalget Beslutningsprotokol Dato: 18. december 2008 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 15:00-18:15 Eskild Andersen, Formand (A) Gitte Krogh (V) Runa Christensen (V) Marianne

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget REFERAT Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 23-09-2008 Mødested: Haderslev Idrætscenter, Stadionvej 5, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:30 Afbud: Bent Steenberg

Læs mere

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune

Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Dagsorden Kommunalbestyrelsen 9. oktober 2014 kl. 18:00 Byrådssalen, Jammerbugt Rådhus Jammerbugt Kommune Åbne dagsordenspunkter 128 Andenbehandling af Budget 2015 3 129 Ansøgning om for fritagelse for

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Beretning 2010 for politikområderne:

Beretning 2010 for politikområderne: Beretning for politikområderne: Politisk organisation Administration Erhverv og Turisme Fælles funktioner Forsørgelse Fælles funktioner Bevillingsoversigt drift (inkl. refusion og overført over- og underskud):

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

Skab bedre forhold for folkeoplysningen

Skab bedre forhold for folkeoplysningen Skab bedre forhold for folkeoplysningen Sådan varetager du folkeoplysningens interesser i din kommune Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) Gammel Kongevej 39 E, 2. tv. DK-1610 København V +45 3315 1466 dfs@dfs.dk

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune

Regnskab 2009. Byrådsorientering d. 22. marts 2010. Randers Kommune Regnskab 2009 Byrådsorientering d. 22. marts 2010 Randers Kommune Resultatopgørelse 2009 Mio. kr. B 2009 KB 09 R09 Afv. Skatter -3.312,4-3.313,1-3.309,1 4,0 Tilskud og udligning -1.318,5-1.360,3-1.362,5-2,2

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 11 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted 10. marts 2004 16:00 mødelokale 2 NB. Fraværende Til stede Flemming Sten Indholdsfortegnelse 1. Overførsler fra år 2003 til 2004-budgettet

Læs mere

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen

Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen Ansøgning til Sundhedsstyrelsens projekt Alkoholforebyggelse i kommunen I forbindelse med kommunalreformen er Silkeborg Kommune blevet stillet overfor nye udfordringer på alkoholområdet. Dels har kommunen

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune

2008-2012. Det hele menneske. Sundhedspolitik. Gentofte Kommune 2008-2012 Det hele menneske Sundhedspolitik Gentofte Kommune Vision Gentofte Kommune ønsker at være en god kommune at bo og leve i for alle borgere. Sundhedspolitikken skal bidrage til: at sikre gode muligheder

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden

Økonomiudvalget. Referat af tillægsdagsorden Referat af tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier

Læs mere

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget GENTOFTE KOMMUNE Referat af møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Mødetidspunkt 08-06-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl: 18:27 Tilstede: Poul Vagn

Læs mere

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

10 Social service/drift 2.115 Egentlige tillægsbevillinger 2.115 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget -3.428 Egentlige tillægsbevillinger -1.340 Finansieret til/fra andre udvalg -2.088 Korrektion

Læs mere

Hvad er der med den der skolereform?

Hvad er der med den der skolereform? Hvad er der med den der skolereform? Hvorfor? Niveauet i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt. Danske skoleelever ligger omkring gennemsnittet i OECD i dansk, matematik og naturfag, når de

Læs mere

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol

Sundhedsudvalget. Beslutningsprotokol Sundhedsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 09. november 2009 Lokale: 219, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: Kl. 13:30-15:05 Peer Thisted, Formand (A) Birgitte Josefsen (V) Jette Ramskov (A) Johnny Sort Jensen

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere