Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Sundheds-, Idræts- og Fritidsudvalget"

Transkript

1 Referat Sundheds-, Idræts- og : Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 19:30 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: kl Helsingør Talent og Elite - orientering v/allan Jørgensen fra Idrætslinjen og Anja Møller, HEA. IB Kirkegaard (O) var mødt som stedforræder for Katrine Vendelbo Dencker (O) Medlemmer: Jens Bertram (C) Betina Svinggaard (A) Morten Westergaard (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Mette Lene Jensen (V) Peter Poulsen (A) Jan Ryberg (L) Fraværende: Katrine Vendelbo Dencker Jan Ryberg Sagsoversigt 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Godkendelse af dagsorden Regnskab Sundheds-, Idræts- og - orientering Driftsoverførsler Sundheds-, Idræts- og Udmøntning af besparelser for budget Godkendelse af vision og modelprojekt for fælles Sundhedshuse Livsstil for familier - orientering Ny folkeskolelov - forpligtende samarbejde mellem skoler og foreningsliv Idrætsfaciliteter/stadion, Ndr. Strandvej - forundersøgelse - frigivelse af rådighedsbeløb Ansøgning om støtte til Copenhagen Chess Festival Ansøgning om støtte til Stafet for Livet Sager til behandling på kommende møder Meddelelser/Eventuelt Tour en på Tour/Kids Tour Ansøgning om støtte til VM på Tour Bilagsliste...45

2 2 01. Godkendelse af indkaldte stedfortrædere Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5665 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund Hvis et udvalgsmedlem har lovligt forfald, kan et andet byrådsmedlem indkaldes som stedfortræder. Udvalgsformand og udvalgssekretær underrettes om afbuddet, og årsagen til fraværet oplyses, da det skal fremgå af referatet af mødet. Hvis der ønskes en stedfortræder til mødet, skal udvalgsmedlemmet selv indkalde et andet byrådsmedlem som stedfortræder. Dette skal ske efter aftale med den pågældendes valggruppe. Sagsfremstilling Katrine Vendelbo Dencker har den 11. marts 2013 meldt afbud på grund af ferie. Ib Kirkegaard (O) deltager i stedet. Indstilling Udvalgsformanden indstiller, 1. at det godkendes, at Katrine Vendelbo Dencker (O) har lovligt forfald 2. at det godkendes, at Ib Kirkegaard (O) er indkaldt som rette stedfortræder for Katrine Vendelbo Dencker (O). Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Indstillingerne godkendt.

3 3 02. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: Sundheds-, Idræts- og Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Godkendt.

4 4 03. Regnskab Sundheds-, Idræts- og - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3645 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Regnskabsbemærkninger 410 Sundhed Bilag 2: Regnskabsbemærkninger 411 Idræt og Fritid Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Sundheds-, Idræts- og s område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 410 Sundhed 411 Idræt og Fritid Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Sundheds-, Idræts- og s 2 budgetområder viser et samlet merforbrug på 8,4 mio. kr. jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægs bevillinge r Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 mer- /mindreforbru g for 2013

5 5 410 Sundhed Heraf Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremme Poppelgården Myndighed Idræt og Fritid Heraf Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærdehallen Nordkysthallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysningen Integrationsråd Fælles idrætsopgaver I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med - Som følge af den nye Styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune gældende fra 2014 ændres budgetområde 410 Sundhed således: Aktivitetsbestemt medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed placeres i Socialudvalget. Sundhedsfremme er i Sundheds-, Idræts- og. For budgetområde 411 Idræt og Fritid er ændringen, at Integrationsrådet placeres i Beskæftigelsesudvalget, mens det resterende budgetområde placeres hos Sundheds-, Idræts- og. For regnskab 2013 er disse ændringer ikke sket på budgetområderne. Derfor er begge budgetområder med i denne orienteringssag. 1.1 Budgetområde 410 Sundhed På budgetområde 410 udgør det korrigerede driftsbudget netto 291,3 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 58,3 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 233 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 7,9 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 2,7 pct. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget fordeler sig med et merforbrug på 1,5 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 6,4 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 410 er der en afvigelse på 2,6 pct. i forhold til det oprindelige budget og 2,7 pct. i forhold til det korrigerede budget.

6 6 Tillægsbevillingerne består for 410 Sundhed generelt af udbudsbesparelser på el og kopipapir, lønregulering som følge af KTO forlig og diverse budget for It licenser er flyttet til BID. Endelig er der også lov og cirkulære tillægsbevillinger. Yderligere tillægsbevillinger og omplaceringer er nævnt under de enkelte totalrammer Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 58,3 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 2,7 pct. af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskabet viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,1 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Merforbruget skyldes primært betalingen for færdigbehandlede patienter på hospitalerne samt betaling for ophold på hospice. Kommunen betalte i 2012 for i alt 914 dage, og dette er steget til dage i Der blev i 2013 overført 0,5 mio. kr. til Poppelgården for at imødegå det stigende antal færdigbehandlede dage på hospitalerne. Dette tiltag har dog ikke været nok til at klare stigningen. Genoptræning Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr., hvilket svarer til 22,3 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes primært at færre borgere er blevet henvist til hospitalernes specialiserede genoptræning efter udskrivning fra hospitalsophold. Den specialiserede genoptræning er en del af den aktivitetsbestemte medfinansiering og aktiviteten her afgøres alene af den læge, der udskriver patienten. Sundhedsfremme (Sundheds-, Idræts- og område for 2014) Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 3,5 pct. af det korrigerede budget. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til Mindreforbruget skyldes en regning, der vedrører 2013, men er blevet bogført i regnskabsår Poppelgården Regnskabet viser et merforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 5,2 pct. af det korrigerede budget. Der var en negativ overførsel fra 2012 til 2013 på 1,1 mio. kr. Merforbruget er således vokset med 0,7 mio. kr. i Merforbruget på Træningscenter Poppelgården skyldes, at et stigende antal borgere udskrives fra hospitalerne med en genoptræningsplan. Der arbejdes på en ny budgetstyringsmodel, som forventes at give Poppelgården en bedre mulighed for at styre økonomien. Modellen forventes færdig i foråret Myndighed Regnskabet viser et merforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. kr. Myndighedsbudgettet er brugt til afregning af en del af de ekstra aktiviteter på Træningscenter Poppelgården Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 230,0 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede budget. Aktivitetsbestemt medfinansiering Regnskabet viser et merforbrug på 6,3 mio. kr., hvilket svarer til 7,9 pct. af det korrigerede

7 7 budget. Ingen overførsel fra 2012 til Hospitalerne omlægger flere behandlinger til ambulante besøg. Helsingør kommune havde i 2012 i alt besøg/ydelser på hospitalerne, og det er steget til i Stigningen i de ambulante ydelser giver en stigning i medfinansieringen på 4,9 mio. kr. Omlægningen har bevirket et fald i antallet af indlæggelserne. I 2012 havde Helsingør kommune indlæggelser, hvilket er faldet til indlæggelser i Uagtet et fald i indlæggelserne er medfinansieringen af den stationære somatik steget med 2,2 mio. kr. Dette kan skyldes, at de borger der indlægges, bliver indlagt med mere komplicerede diagnoser, som afregnes til højere DRG-takster. Der har mod forventning ikke været et fald i kommunens medfinansiering som følge af omlægningen på hospitalerne. 1.2 Budgetområde 411 Idræt og Fritid På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede driftsbudget netto 42,4 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 42,4 mio. kr. Der er ikke et rammestyrede område Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,9 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 411 Idræt og Fritid er der en afvigelse på 1,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,1 pct. i forhold til det korrigerede budget. Tillægsbevillingerne består for 411 Idræt og Fritid generelt af udbudsbesparelser på el og kopipapir, lønregulering som følge af KTO forlig og diverse budget for It licenser er flyttet til BID. Yderligere tillægsbevillinger og omplaceringer er nævnt under de enkelte totalrammer Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 42,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,5 mio. kr., hvilket svarer til 1,1 pct. af det korrigerede budget. Efter korrektion af renteudgifter og afdrag til de 3 selvejende haller er merforbruget 2,1 mio. kr., hvilket svarer til 4,9 pct. af det korrigerede budget. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. hvilket svarer til 1,4 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,0 mio. Mindreforbruget skyldes bl.a., at projektet optimering af depotområde/ændring af toiletter i Svømmehallen ikke er færdiggjort. Der er frigivet mindreforbrug fra 2012 til projektet. Projektet færdiggøres i Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har fået en tillægsbevilling på 0,4 mio. kr. vedrørende en medarbejder, som er flyttet fra Staben i det tidligere SIM. Ligeledes har HKI fået tilført et indtægts reklamebudget fra Fælles Idræt på 0,2 mio. kr. Espergærde Hallen Regnskabet viser et merforbrug på 3,5 mio. kr. Herfra skal der trækkes yderligere 0,4 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede merforbrug 3,9 mio. kr. hvilket svarer til 183,0 pct. af det korrigerede budget. Negativ driftsoverførsel fra 2012 til 2013 var på 4,1 mio. kr. Merforbruget skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Ifølge afviklingsaftalen skal Espergærde hallen nedbringe merforbruget med et årligt afdrag på minimum 0,2 mio. kr., hvilket bliver overholdt. Der er afdraget mere end aftalt i afviklingsaftalen. Nordkyst Hallen

8 8 Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 0,4 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede mindreforbrug kr. hvilket svarer til 1,1 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,3 mio. Hornbæk Hallen Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Herfra skal der fratrækkes 0,8 mio. kr. til dækning af renter og afdrag vedrørende hallens realkreditlån. Herefter er det samlede merforbrug 0,6 mio. kr. hvilket svarer til 94,0 pct. af det korrigerede budget. Negativ driftsoverførsel fra 2012 til 2013 var på 0,5 mio. kr., hvilken burde være nedskrevet i henhold til afviklingsaftalen. Hornbæk Hallen har svært ved at nedbringe energi udgifterne, som er stigende. Fritids- og Folkeoplysningen Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 6,2 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler på 0,7 mio. kr. samt forskydning i afregning af mellemkommunal refusion på 0,2 mio. kr. Dernæst har Forenings- og haft færre udgifter til konferencer og lignende samt medfinansiering af udviklingsprojekter for i alt 0,2 mio. kr. Fælles idræt Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. hvilket svarer til 15,3 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,3 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært en opsparing på 0,5 mio. kr. til afvikling af internationalt triatlonstævne samt igangsætning af motionskonceptet Fitdeal. Dernæst mangler der afregning af tilskud til talentudvikling på 0,2 kr. Endvidere har der været et fald i energiudgifterne på de kommunale rideskoler på 0,1 mio. kr. og endelig er der tilbagebetalt afdrag for 0,2 mio. kr. på udvalgsfinansierede underskudsgarantier. Der er fra Fælles idræt omplaceret diverse tilskud til Fritids- og folkeoplysningen på 3,0 mio. kr. Yderligere har Helsingør Kommunes Idrætsanlæg fået tilført et indtægts reklamebudget fra Fælles Idræt på 0,2 mio. kr. Fælles idræt har i en tillægsbevilling afgivet 0,1 mio. kr. til en Begivenhedskoordinator til daværende KPE. Integrationsrådet (Beskæftigelsesudvalget område for 2014) Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. hvilket svarer til 29,4 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes opsparing til valg til Integrationsrådet primo 2014 på kr. Derudover har Integrationsrådet modtaget kr. til Fritidsjobprojekt (fra Lions), som endnu ikke er brugt. Projektet fortsætter i Endelig har Integrationsrådet modtaget kr. (fra Nellemann) til Medborgerskabs-projekt for Kvinder. Dette løber af stabelen i marts Ikke rammestyret område Budgetområde 411 Idræt og Fritid har ikke forbrug og budget på det ikke rammestyrede område. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Sundhed, Idræt og s budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægs bevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer- /mindreforbru g 2013

9 9 411 Idræt og Fritid Heraf Anlæg 2 nye boldbaner i Snekkersten Renovering atletikstadion Rønnebær I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Idræt og Idræt På budgetområde 411 Idræt og Fritid udgør det korrigerede anlægsbudget netto 0,2 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 50,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. På projekt, Anlæg 2 nye boldbaner i Snekkersten er afsluttet, og mindreforbruget tilføres kassen. Projekt Renovering af atletikstadion Rønnebær viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som søges overført til 2014, hvor projektet afsluttes. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Orientering foretaget. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

10 Driftsoverførsler Sundheds-, Idræts- og Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3823 Sundheds-, Idræts- og Bilag 1: Specifikation af driftsoverførsler 2013 til 2014 Bilag 2: Ansøgning om overførsel og indefrysning over 6 pct. Bilag 3: Ansøgning om frigivelse for 411 Idræt og Fritid Bilag 4: Handleplaner ved merforbrug på over 6 pct. Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den 22. april 2014 og Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i tabel 1. Tabel 1, Driftsoverførsler 2013 til 2014 i kr. Forbrug 2013 Korrigere t budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev Mer-/ mindreforbrug 2013 inkl. Overførsel af merforbru g Overførsel af igangværend e projekter finansieret af Automatis k overførsel under 6 Forslag til overførse l over 6

11 11 budget 2013 uden frigivelser korrektione r frigivelser 2013 pct. pct. 410 Sundhed Aktivitetsbestem t medfinansiering (ram) Genoptræning Sundhedsfremm e Poppelgården Myndighed Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen * Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folkeoplysninge n Integrationsråde t Fælles Idræt I alt mindre forbrug/merindtægt, - merforbrug/mindreindtægt *I bilag 1 fremgår der korrektioner til overførsler vedrørende renter og afdrag til de selvejende hallers overførsler. Derfor er stemmer regnestykket Korrigeret budget minus Forbrug ikke overens. Som følge af ny styrelsesvedtægt for Helsingør Kommune gældende fra 2014, ændres budgetområde 410 Sundhed således: Aktivitetsbestemt medfinansiering rammestyret og ikke rammestyret, Genoptræning, Poppelgården og Myndighed placeres i Socialudvalget, mens Sundhedsfremme placeres i Sundheds-, Idræts- og. For budgetområde 411 Idræt og Fritid er ændringen, at Integrationsrådet placeres i Beskæftigelsesudvalget, mens det resterende budgetområde placeres hos Sundheds-, Idræts- og. For regnskab 2013 er disse ændringer ikke sket på budgetområderne. Fremadrettet er det for 410 Sundhed kun driftsoverførslen for Sundhedsfremme, der er relevant for Sundheds-, Idræts- og. For 411 Idræt er Integrationsrådets overførsel ikke relevant, da det hører til Beskæftigelsesudvalget. Sundheds-, Idræts- og skal derfor kun tage stilling til overførsler vedrørende Sundhedsfremme for område 410 Sundhed. De øvrige overførsler på 410 Sundhed i tabel 1 håndteres af Socialudvalget. Vedrørende område 411 Idræt, skal Sundheds-, Idræts- og ikke tage stilling til Integrationsrådet, det Beskæftigelsesudvalget. I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare)

12 12 På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 pct. af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Resterende overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer. Der resterer indfrosne overførsler fra 2012 for 410 Sundhed på i alt kr., heraf vedrører kr. Sundhedsfremme. For 411 Idræt og Fritid er der fra 2012 i alt kr. i indefrosne overførsler, som skal videreføres til Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 pct. På Sundhed-, Idræt- og s område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 pct. af korrigeret budget) til indefrysning på 1,8 mio. kr. fra 2013 til De 1,8 mio. kr. består af kr. Sundhedsfremme på budgetområde 410, og kr. er budgetområde 411, hvor Integrationsrådet ikke er medregnet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 410 Sundhed Sundhedsfremme skyldes en regning, der vedrører 2013, men er først blevet bogført i regnskabsår Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 411 Idræt og Fritid er, at Helsingør Kommunes Idrætsanlæg at det ikke lykkedes at færdiggøre et projekt (optimering af depotområde/ændring af toiletter i Svømmehallen), hvortil der er frigivet et mindreforbrug. Projektet færdiggøres i Fritids- og folkeoplysningen har lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler på 0,7 mio. kr. samt forskydning i afregning af mellemkommunal refusion på 0,2 mio. kr. Dernæst har Forenings- og haft færre udgifter til konferencer og lignende samt medfinansiering af udviklingsprojekter for i alt 0,2 mio. kr. Fælles idræt har en opsparing på 0,5 mio. kr. til afvikling af internationalt triatlonstævne samt igangsætning af motionskonceptet Fitdeal. Dernæst mangler der afregning af tilskud til talentudvikling på 0,2 kr. Endvidere har der været et fald i energiudgifterne på de kommunale rideskoler på 0,1 mio. kr. og endelig er der tilbagebetalt afdrag for 0,2 mio. kr. på udvalgsfinansierede underskudsgarantier. Herudover kommer lavere udgifter til foreningers egne eller lejede lokaler, samt manglende afregning af tilskud og opsparing af tilskud til idrætsaktiviteter. 1.2 Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 pct. skal begrundes i en særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 pct. af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Sundhed-, Idræt- og s område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 pct. af korrigeret budget) til indefrysning på 0,6 mio. kr. fra 2013 til Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 pct. udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 4.

13 13 På budgetområde 410 Sundhed er der ikke merforbrug for Sundheds-, Idræts- og s del. På budgetområde 411 Idræt og Fritid skal der overføres et merforbrug på 4,5 mio. kr. Dette skyldes, at Idrætsudvalget i 2008 bevilligede Fonden Sydkystens Sportscenter (Espergærdehallen) retten til et overtræk på 5,7 mio. kr. til finansiering af en ny tennishal på Mørdrup Idrætsanlæg. Merforbrug som skal overføres er 3,9 mio. kr. Merforbruget for Hornbæk hallen på 0,6 mio. kr. skyldes hallens udfordringer med at få energi- og vedligeholdelsesudgifterne tilpasset budgettet. 1.4 Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 På nogen totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse om overførsel til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tilsvarende er der projekter finansieret af eksterne midler. Disse overføres tilsvarende uden indefrysning til Helsingør Kommunes Idrætsanlæg har fået frigivet beløb til Projektet optimering af depotområde/ændring af toiletter. Frigivelsen kom sent i 2013 og kan først færdiggøres i Byggetilladelsen er først kommet i januar Tabel 3, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel Overføres uden Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 indefrysning 411 Idræt og Fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg I alt Ikke rammestyrede områder (svært styrbare) I udgangspunktet er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler, jævnfør bilag 3. Tabel 2, Foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Budgetområde 411 Idræt og Fritid Fælles Idræt Helsingørruten 80

14 14 Fælles Idræt Igangsætning af Fitdeal 170 Fælles Idræt Internationalt triatlonstævne 300 Fælles Idræt Afregning af tilskud til talentudvikling for Sundheds-, Idræts- og i alt 750 Foreløbigt søges der ved den 1. budgetrevision om frigivelse af 0,8 mio. kr. på Sundheds-, Idræts- og s område. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Økonomi og Ejendomme, Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling indstiller, 1. at der overføres kr. til indefrysning på driften på budgetområde 410 Sundhed Sundhedsfremme og kr. til indefrysning på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid under 6 pct. Beløbet skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af kr. på driften på budgetområde 411 Idræt og Fritid fra 2013 til 2014 udover de 6 pct. pr. totalramme. Jævnfør bilag at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 pct. godkendes, jf. bilag at der til 1. budgetrevision foreløbigt søges om frigivelse af kr. overførte og indefrosset mindreforbrug på budgetområde 411 Idræt og Fritid. 5. at kr. på budgetområde 411 Idræt og Fritid overføres til budget 2014 uden indefrysning. Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den Ikke til stede: Katrine Vendelbo Dencker, Jan Ryberg Ad. 1 Indstillingen godkendt således, at beløbet på kr. ændres til et beløb på kr kr. = kr., da de resterende kr. særskilt behandles i pkt. 5. Ad. 2 5 Indstillingerne godkendt. Ib Kirkegaard (O) deltog i stedet for Katrine Vendelbo Dencker (O).

15 15

16 Udmøntning af besparelser for budget 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3383 Sundheds-, Idræts- og Indledning/Baggrund I forbindelse med budget 2014 er det besluttet, at der på Sundhed-, Idræts- og Frivillighedsudvalgets område skal udmøntes besparelser for 0,3 mio. kr. i 2014, 0,8 mio. kr. i 2015, 1,3 mio. kr. i 2016 og 1,8 mio. kr. i I dette dagsordenspunkt er der udarbejdet forslag til udmøntning af besparelserne. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling I budget er der vedtaget en række specifikke besparelser samt en generel besparelse på servicedriften. På Sundheds-, Idræts- og s område fordeler besparelserne sig på budgetområderne som vist i tabel 1. Tabel 1. Besparelser på budgetområder Budgetområde og opgave: Besparelse i 2014 (i kr.): 410 Sundhed - Generel besparelse på servicedriften Idræt og Fritid - Generel besparelse på servicedriften -315 Den generelle besparelse på servicedriften er lagt ind med en stigende profil frem mod I tabel 2 er vist stigningen fordelt på totalrammer/områder (i kr.) Tabel 2. Den generelle besparelse fordelt på totalrammer/områder Totalrammeenhed Sundhed Sundhedsfremme Idræt og fritid Helsingør Kommunes Idrætsanlæg Espergærde hallen Nordkyst hallen Hornbæk hallen Fritids- og Folke- Oplysning Fælles idrætsopgaver Total Center for Omsorg og Ældre og Center for Kultur, Plan og Erhverv foreslår, at besparelserne udmøntes på følgende måde: Besparelsen på 410 Sundhedsfremme i , indarbejdes ved planlægning af

17 17 sundhedsfremme og forebyggelsesaktiviteter i perioden. Besparelsen på 411 Idræt og Fritid i : For Helsingør Kommunes Idrætsanlægs vedkommende vil besparelserne givet medføre en personalereduktion. Personalereduktionen forventes at kunne ske ved naturlig afgang. I 2014 og 2015 forventes besparelsen at kunne ske uden personalereduktion. Det er vanskeligt at være helt konkret frem til 2017, hvor besparelserne vil ramme hårdt. Formentlig vil det betyde afskaffelse af aftenvagterne i Helsingør Idrætspark. Denne aftenvagt har også tilsyn med Snekkersten Idrætscenter og atletikstadion. Disse anlæg vil altså stå ubemandet hen om aftenen, hvilket ikke er optimalt. I Helsingør Svømmehal skal det overvejes, om det er muligt på udvalgte tidspunkter at gå fra 2 til 1 bassinvagt. På Grøn drift området vil besparelsen ramme baneplejen på udvalgte områder. Endelig må der forventes en reducering i udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Helsingør Kommunes Idrætsanlæg vil forsøge at optimere driften, så der måske kan findes besparelser på anlæggenes energiforbrug. For de selvejende haller, Espergærde Hallen, Nordkyst Hallen og Hornbæk Hallen er der ikke mange muligheder for at reducere udgifterne. Hallerne kan reducere udgifterne på rengøring og vedligeholdelse af hallerne. Dette vil gå udover hallernes tilstand. Besparelsen på Fritids- og Folkeoplysningsområdet vil i 2014 opnås ved tilpasning af budgettet for gebyrindtægter på 0,1 mio. kr. I 2015 vil besparelsen yderligere omfatte aktiviteter udenfor folkeoplysningsloven på 0,1 mio. kr., hvilket vil betyde færre møder, konferencer m.m. for foreningslivet. I vil besparelsen yderligere udmøntes ved at tilpasse tilskudsordningerne for henholdsvis voksenundervisningen og idræts- og fritidsforeninger. Konsekvensen vil være et mindre tilskud til undervisning, lokaleleje og foreningernes aktiviteter. Besparelsen på Fælles idrætsopgaver udmøntes ved at reducere Idrætspuljen. Konsekvensen vil være, at udvalget i budgetperioden vil have færre muligheder for at støtte initiativer, der ikke kan opnå tilskud fra andre kommunale puljer. I 2014 vil puljen reduceres til kr., i 2015 til kr., i 2016 på kr. og i 2017 vil puljen være reduceret til 0 kr. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Sundhed og Omsorg og Center for Kultur, Idræt og Byudvikling indstiller, at besparelsen udmøntes som beskrevet i sagsfremstillingen Beslutninger Sundheds-, Idræts- og den

Referat Kultur- og Turismeudvalget

Referat Kultur- og Turismeudvalget Referat Kultur- og Turismeudvalget Mødedato: Onsdag den 09. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 20:15 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Inviterede: Mikkel Elkjær pkt.

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Referat Socialudvalget

Referat Socialudvalget Referat Socialudvalget Mødedato: Tirsdag den 26. november 2013 Mødetidspunkt: Kl. 14:00 Sluttidspunkt: Kl. 15:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Henrik Møller (A) Birgitte

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg

Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Referat Social- og Sundhedsudvalget's møde Mandag den 02-06-2014 Kl. 15:00 Grønnemoseværkstederne, Grønnemosevej 7, Svendborg Deltagere: Hanne Ringgaard Møller, Lone Juul Stærmose, Ulla Larsen, Hanne Klit,

Læs mere

Referat Handicaprådet

Referat Handicaprådet Referat Handicaprådet : Mandag den 19. maj 2014 Mødetidspunkt: Kl. 9:00 Sluttidspunkt: Kl. 11:30 Mødested: Bemærkninger: Medlemmer: Michael Mathiesen (C) Philip Læborg (C) Ib Kirkegaard (O) Haldis Glerfoss

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 29. november 2010 Kl. 16:30 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager...2

Læs mere

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent referat til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 11. marts 2014 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcentret, Møderum 9 Deltagere: Fraværende: Referent: Thyge Nielsen,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Mandag den 06. februar 2012 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Plejecenter Dybenskærhave, Byvej 201 Medlemmer: Helle Adelborg, Kenneth F. Christensen, Nina Thøgersen,

Læs mere

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00

Varde Kommune. Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed. Mødedato: Onsdag den 5. august 2015. Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Onsdag den 5. august 2015 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 3, Bytoften Thyge Nielsen,

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013

Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet. April 2013 Beretning til Statsrevisorerne om borgerrettet forebyggelse på sundhedsområdet April 2013 BERETNING OM BORGERRETTET FOREBYGGELSE PÅ SUNDHEDSOMRÅDET Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion...

Læs mere

Sundheds- og Psykiatriudvalget

Sundheds- og Psykiatriudvalget Sundheds- og Psykiatriudvalget Referat Dato 07. maj 2014 Mødetidspunkt 16:00 Sluttidspunkt 17:30 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Vordingborg Rådhus Kim Petersen, Mette Høgh Christiansen, Brit Skovgaard,

Læs mere

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen

Socialudvalget. Referat. Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn, Kurt Johansen, Michael Ryberg Juliussen, Knud Larsen Socialudvalget Referat Dato 30. oktober 2013 Mødetidspunkt 14:00 Sluttidspunkt 17:00 Sted Medlemmer Fraværende Bemærkninger Mødelokale v/kantinen, Vordingborg Rådhus Mette Høgh Christiansen, Heino Hahn,

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Kommunalbestyrelsen. Dagsorden. Dato: Mandag den 28. februar 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Dagsorden Dato: Mandag den 28. februar 2011 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: KB-Salen Medlemmer: Milton Graff Pedersen, Finn Gerdes, Kenneth F. Christensen, Helle Moesgaard Adelborg, Allan Fredskov, Carsten

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00.

Åben. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden. Mødested Rådhuset Mødelokale 3. Mødedato Onsdag den 21. marts 2012. Mødetidspunkt Kl. 8.00. ØKONOMIUDVALGET Dagsorden Åben Mødested Rådhuset Mødelokale 3 Mødedato Onsdag den 21. marts 2012 Mødetidspunkt Kl. 8.00 Medlemmer Fra forvaltningen Erik Fabrin (V), Jens Ive (V), Erik Mollerup (V), Daniel

Læs mere

Børne- og Ungdomsudvalget

Børne- og Ungdomsudvalget Børne- og Ungdomsudvalget Dagsorden 20-08-2015 kl. 16:00 Udvalgsværelse 1 Medlemmer Morten Normann Jørgensen Birgitte Hannibal Bodil Kornbek Mette Hoff Henriette Breum Henrik Bang Mette Schmidt Olsen Karsten

Læs mere

Rammer for implementering af ny skolereform

Rammer for implementering af ny skolereform Rammer for implementering af ny skolereform Sagsnummer: 13/29782 Sagsansvarlig: LSTE Beslutningstema: I forsommeren blev der indgået aftale om en ny skolereform, der træder i kraft pr. 1. august 2014.

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Børne- og Uddannelsesudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Tirsdag den 28. oktober 2014 Mødested: Erritsø Fællesskole, afd. Bygaden Mødetidspunkt: Kl. 8:00-11:00 Medlemmer:

Læs mere

Følgende sager behandles på mødet

Følgende sager behandles på mødet Sundhedsudvalget Referat fra ordinært møde Morten Winges kontor Torsdag 22.12.2011 kl. 16:00 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Opsamling på workshoppen d. 15. november og status på det

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed

Åbent Referat. til. Udvalget for Social og Sundhed Varde Kommune Åbent Referat til Udvalget for Social og Sundhed Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 8:00-12:00 Mødested: Jobcenter, Møderum 3 Deltagere: Fraværende: Referent: Erik Buhl

Læs mere

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009

Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 Sundhedspolitik Godkendt af Social- og Sundhedsudvalget d. 28. januar 2009 INDHOLD 0. Indledning 3 0.1 Hvorfor skal vi have en sundhedspolitik i Stevns Kommune 3 0.2 Opbygning af sundhedspolitikken 4 1.

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid

Åbent Referat. til. Udvalget for Kultur og Fritid Åbent Referat til Udvalget for Kultur og Fritid Mødedato: Tirsdag den 17. marts 2015 Mødetidspunkt: 13:00-16:00 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Dronningeværelset - det gamle rådhus Lisbet Rosendahl,

Læs mere

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39

Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Ref erat Soci alu dval get' s mø de Ons dag den 11-03- 200 9 Kl. 15: 00 Svi nge t 14, 1. sal L.1 39 Delt ager e: Ulla Lars en, Gret e Sch ødts, Ka ren Stra ndh ave, Mas oum Mor adi, Stee n Gun dert ofte,

Læs mere

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012

Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 Frederikshavn Kommunes Sundhedspolitik 2008-2012 1 Forord Frederikshavn Kommune har den store glæde at præsentere en samlet sundhedspolitik for kommunens borgere og medarbejdere. Sundhedspolitikken skal

Læs mere

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev

Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013. Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Dagsorden Udvalget for Kultur & Fritid onsdag den 6. november 2013 Kl. 17:00 i Mødelokale 1, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KF - Godkendelse af dagsorden...1 2. KF - Orientering 6. november 2013...2

Læs mere

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Udvalget for Børn og Unge's møde Tirsdag den 02-09-2014 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Mette Kristensen, Dorthe Ullemose, Andreas Pless, Helle Caspersen, Flemming Madsen, Susanne Gustenhoff,

Læs mere