ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005"

Transkript

1 ORDINÆR EKSAMEN 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 78-årig kvinde, tidligere rask, bortset fra overvægtassocieret type 2 diabetes og arthroser. Nu i nogle dage klager over smerter i venstre øre, ikke behandlet herfor. Findes af hjemmehjælpen uklar med spor af opkastning og urinafgang. Ved ankomst til skadestue findes patienten febril, 38,6 0 C, og fortsat rodende, men i øvrigt uden neurologiske udfaldssymptomer. BS normalt. 1. Angiv mindst fire diagnostiske muligheder. (Svar: Meningitis, hjerneabsces, apoplexi (hjerneblødning, infarkt), encephalitis, sepsis) 2. Hvilke yderligere kliniske iagttagelser vil du lægge vægt på? (Svar: Nakke- rygstivhed, respiration, puls, blodtryk, otoskopi) 3. Hvilke diagnostiske undersøgelser vil du foretage umiddelbart? (Svar: Bloddyrkning, lumbalpunktur med celletælling, M+D, podning svælg og øre, røntgen af thorax, evt. CTscanning af cerebrum, urindyrkning) 4. Hvilke fund vil foranledige akut antibiotisk behandling? (Svar: Uklar spinalvæske (eller leucocytter i spinalvæske), lavt blodtryk)) 5. Hvilken behandling vil du i så fald vælge at give? (Svar: Cefalosporin + ampicillin) 6.sem.0rd.s.05 1

2 6. Hvilken overvågning af patienten vil du ordinere det næste døgn? (Svar: Bevidsthedsniveau, puls, blodtryk, respiration, diureser hver halve til hele time) 7. Givet pt s sygehistorie hvilken mikroorganisme er den mest sandsynlige årsag til infektionen? (Svar: Pneumokok) 8. Patienten bliver efter nogle timer tiltagende bevidsthedssvækket med trægt reagerende pupiller. Hvad tyder dette på, og hvilke yderligere behandlingstiltag vil du kunne instituere? (Svar: Tiltagende intrakranielt tryk, mannitol, furosemid, intubation og respiratorbehandling) 6.sem.0rd.s.05 2

3 Mikrobiologi - Bakteriologi Patienten har haft en venflon liggende i armen i 7 dage, hun er nu svingende febril omkring C, og der er tegn på phlebitis (rødme, varme) ved kateterets indgangsport. 1. Hvad tyder dette på? (Svar: Kateterrelateret bakteriæmi, biofilm) 2. Angiv de 2 mest sandsynlige mikrobiologiske årsager til dette og deres smittekilde. (Svar: Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, patientens normalflora) 3. Redegør kort for opbygningen/sammensætningen af bakteriernes cellevæg. (Svar: Tykt lag peptidoglycan, teicosyre og lipoteicosyre, polysaccharid, protein) 4. Angiv 2 behandlingsmuligheder og 2 diagnostiske undersøgelser, som bør iværksættes? (Svar: Behandling: Fjernelse af kateteret, systemisk behandling med antibiotika dicloxcillin evt. + fusidin. Diagnostiske undersøgelser: bloddyrkning, kateterspidsen afklippes og sendes til dyrkning på klinisk mikrobiologisk afdeling) 5. For at forbygge en sådan infektion bør man foretage en huddesinfektion. Hvad forstås ved desinfektion og sterilisation? (Svar: Desinfektion er en procedure, der har til formål at fjerne, inaktivere eller dræbe bestemte grupper af mikroorganismer i et til formålet forsvarligt omfang. Sterilisation er en procedure der har til formål at fjerne, inaktivere eller dræbe alle mikroorganismer, dvs. at opnå absolut kimfrihed (sterilitet)) 6. Hvad opnås ved huddesinfektion? (Svar: Drab af den transiente flora og reduktion af den permanente flora i kort tid) 6.sem.0rd.s.05 3

4 7. Angiv 2 huddesinfektionsmidler. (Svar: 70% ethanol, klorhexidin, jodspiritus) Svampe Efter nogle dage udvikler patienten akutte smerter, rødme og ødem af højre øje, og det viser sig, at patienten har udviklet en endophthalmitis forårsaget af en skimmelsvamp. 1. Angiv den skimmelsvamp, som kan forårsage sådanne infektioner. (Svar: Aspergillus fumigatus) 2. Angiv to andre kliniske sygdomme, denne svamp også kan forårsage. (Svar: Allergisk bronchopulmonal aspergillose, aspergillom, dissimineret aspergillose, infektioner i sinus maxillaris, hud, negle, ydre øregang) 6.sem.0rd.s.05 4

5 Virologi I løbet af indlæggelsens første døgn udvikler pt. et vesikulært eksanthem, der er udbredt svarende til trommehinden, øregangen og ud på auriklen af venstre øre. Ved nærmere undersøgelse findes pt. at have nedsat hørelse samt udtalt svimmelhed. Lidt senere i forløbet udvikles facialisparese. 1. Hvilken virusinfektion er der på basis af disse symptomer grund til at antage, at patienten lider af? Angiv kort patogenesen samt hvorledes pt. skal behandles. (Svar: Herpes zoster (oticus), reaktivering af varicella zostervirus fra kranienerve (ganglion geniculi). Pt. behandles med aciclovir eller relaterede stoffer (valaciclovir/famciclovir)) 2. Angiv to andre virus, der kan give primær encephalitis. (Svar: Herpes simplex virus 1 (HSV 1), HSV 2, rabies, polio, central europæisk encephalitis virus) 3. Angiv det typiske fund i cerebrospinalvæsken ved viral meningitis/encephalitis. (Svar: Let pleocytose præget af mononukleære celler) 4. Angiv to virus, der kan forårsage sekundær (postinfektiøs) encephalitis. (Svar: Influenza, Epstein-Barr-virus (EBV), (morbilli, VZV, parotitis)) 5. Angiv kort patogenesen ved postinfektiøs encephalitis. (Svar: Demyelinisering formodentlig pga. immunologisk reaktion mod krydsreagerende antigener fælles for virus og CNS) 6.sem.0rd.s.05 5

6 Parasitologi Patienten bliver rask og rejser 6 måneder efter på en pensionisttur til Egypten. To uger efter hjemkomsten indlægges kvinden igen med voldsom vandig ildelugtende diarre, og du mistænker, at sygdommen er forårsaget af en parasit. 1 Hvilken parasit er den mest sandsynlige årsag til sygdomsforløbet? (Svar: Giardia lamblia (duodenalis/intestinalis)) 2. Angiv livscyklus og smitteveje for denne parasit samt baggrunden for parasittens patogenicitet. (Svar: To stadier: cystestadiet, som udskilles med fæces, og som forårsager smitte via den fæcal-orale rute; trofozoitstadiet, som parasitten omdannes til i tarmen, og som forårsager sygdommen. Parasitten deler sig i duodenum og øvre del af tyndtarmen, hvor den beklæder epithelet og fremkalder malabsorption) 3. Hvordan vil du stille diagnosen, og hvordan skal patienten behandles? (Svar: Diagnosen stilles mikroskopisk ved at påvise parasitten i fæces (cyste stadiet) eller i duodenum aspirat (evt tyndtarmsbiopsi). Behandles med metronidazol) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Hvilken billeddiagnostisk modalitet har den bedste bløddelsopløselighed for så vidt angår undersøgelse af hjernen? (Svar: MR-scanning) 6.sem.0rd.s.05 6

7 Patologisk anatomi Ved bakteriel meningitis ses dominans af neutrofile granulocytter. 1. Hvorfra dannes denne celle? (Svar: Stamceller i knoglemarven) 2. Angiv cellens funktion i den inflammatoriske proces. (Svar: Fagocytose, proinflammatorisk) Farmakologi 1. Beskriv forskellen mellem den bakteriostatiske og bakteriocide virkemåde, og angiv et eksempel på et antibiotikum indenfor hver virkemåde. (Svar: Bakteriostatiske antibiotika virker ved at stoppe bakteriers vækst, uden at slå dem ihjel. Eksempler på disse stoffer er at finde indenfor eksempelvis proteinsyntese hæmmere (makrolider (f.eks. erythromycin), kloramfenikol, tetracyclin). Bakteriocide antibiotika virker ved at slå bakterien ihjel. Eksempler på antibiotika, der virker på denne måde, er cellevægssyntese hæmmere (beta-laktam holdige antibiotika (penicilliner, cephalosporiner, monobaktam, carbapenemer), vancomycin, quinoloner samt aminoglycosider)) 2. Beskriv forskellige farmakodynamiske/farmakokinetiske virkemåder for den bakteriocide effekt, og angiv et eksempel på et antibiotikum indenfor hver virkemåde. (Svar: Den bakteriocide effekt kan være koncentrationsafhængig (som for eksempel for aminoglycosider) og den kan være tidsafhængig (som for eksempel for beta-laktam holdige antibiotika)) 6.sem.0rd.s.05 7

8 TEMA B. Lungesygdomme 60-årig mand indlægges med blodigt opspyt, åndenød og synkebesvær gennem 3-4 måneder. 1. Angiv mindst 5 yderligere anamnestiske oplysninger, der ville være relevante. (Svar: Vægttab, rygning, temperaturforhøjelse, nattesved, sociale forhold, etnicitet, sværhedsgrad af åndenød, mængde af blod i opspyttet, opspyt i øvrigt, karakter af synkebesvær (indtage fast føde/kun flydende), tidligere sygdomme) 2. Angiv mindst 3 parakliniske undersøgelser, der er relevante. (Svar: Rtg. af thorax, spirometri (obs. tegn på TB på rtg. af thorax), CT skanning af thorax + øvre abdomen, exp. us. for TB, bronkoskopi, gastroskopi, hæmoglobin, gastal) 3. Angiv 3 diagnoser, der er sandsynlige hos denne patient. (Svar: Lungecancer, tuberkulose, anden mediastinaltumor, eosofaguscancer) Rtg. af thorax viser et større infiltrat i hø. lunge og 2 mindre infiltrater i venstre lunge. 4. Angiv mindst 5 punkter i udredningsprogrammet for persisterende lungeinfiltrat. (Svar: Spirometri, CT af thorax + øvre abdomen, selektiv lungefunktion/måling af diffusionskapacitet (ved FEV1 < 2 l/60 % af forventet), bronkoskopi, perkutan lungebiopsi, mediastinoskopi, ved pleuraeffusion pleuracentese og evt. thorakoskopi) Patienten får diagnosticeret malign lidelse. 5. Angiv mulig patologi. (Svar: Småcellet karcinom, nonsmåcellet karcinom (planocellulært karcinom, adenokarcinom, alveolecelle karcinom (=bronkioloalveolært karcinom), storcellet udifferentieret karcinom), evt. spredning af adenokarcinom fra øvre gastrointestinalkanal) 6.sem.0rd.s.05 8

9 6. Beskriv TNM-klassifikationen, inkl. betydningen for behandling og prognose. (Svar: Tumor [T0-4]-Node [N0-3]-Metastase [0-1], stadieinddelingen er en forudsætning for valg af behandlingstilbud, primært kirurgi vs. kemoterapi/strålebehandling. Ved SCLC anvendes istedet limited og extensive disease (afgørende for behandlingstilbud og prognose). Højere stadie (IA-IV) er ensbetydende med dårligere prognose/overlevelse.) Pt. udvikler tiltagende hovedpine og hukommelsesbesvær. 7. Angiv 2 sandsynlige årsager og 2 relevante parakliniske undersøgelser. (Svar: Hjernemetastaser, hypercalcæmi CT af cerebrum og måling af ioniseret Ca) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Radiologi 1. Patienten udvikler gangbesvær og smerter i ryggen. Hvilken undersøgelse vil du ordinere? (2 points) (Svar: MR-scanning af columna totalis) 2. Hvad forventer du at finde? (2 points) (Svar: Tværsnitslæsion på metastatisk grundlag) 6.sem.0rd.s.05 9

10 Klinisk fysiologi Leukocytscintigrafi: Patientens autologe leukocytter fra en blodprøve mærkes med det radioaktive stof 99m Tc. Efter genindsprøjtning i patienten opfører de radioaktivt mærkede leukocytter sig som umærkede leukocytter, og deres lokalisation i organismen kan påvises ved scintigrafi. 1. Angiv to indikationer for leukocytscintigrafi. (Svar: Påvisning af absces, påvisning af osteomyelitis, påvisning af inficeret knogleprotese, påvisning af aktivitet i inflammatorisk tarmsygdom) Patienten har åndenød og blodigt opspyt, mistænkes for lungeemboli. 2. Angiv en relevant scintigrafisk undersøgelse. Hvad er det karakteristiske fund ved lungeemboli? Hvorledes er det typiske fund ved en bronkogen lungetumor, der har okkluderet en lapbronchus? (Svar: Lungeemboli viser mismatchet defekt ved lungeventilations-/perfusionsscintigrafi (dvs. manglende perfusion af ventileret afsnit). Lungetumor viser ofte matchet defekt evt. manglende ventilation med helt/delvist bevaret perfusion) Patologisk anatomi 1. Angiv mindst 5 cytologiske malignitetskriterier. (Svar: Høj kerne/cytoplasma ratio, kernepleomorfi (foreskellig form), kernepolymorfi (forskellig størrelse), mange mitoser, abnorme mitoser, mange nukleoler, prominerende nukleoler) 2. Hvilken histologisk type er et lungekarcinom med stor central nekrose med størst sandsynlighed? (Svar: Planocellulært karcinom) 3. Angiv 2 histologiske fund, der indikerer, at et karcinom er af planocellulær type. (Svar: Keratinisering og intercellularbroer) 6.sem.0rd.s.05 10

11 Miljømedicin Kræftfremkaldende stoffer i kosten. Patienten angiver, at han gennem nogen tid også har haft blod i afføringen. Colorectal cancer er en hyppig sygdom i Danmark (incidens ca. 40 per ). Det har i en årrække været diskuteret, om eksponering for heterocycliske aminer (HCAer), også kaldet stegemutagener, er en relevant ætiologisk faktor for udviklingen af colorectal cancer. Der findes mindst 20 forskellige HCAer, hvoraf de fleste er kraftigt mutagene i Ames test, og ca. 10 er carcinogene i gnavere. En række epidemiologiske undersøgelser har vist sammenhæng mellem højt indtag af HCAer og høj risiko for colorectal cancer blandt personer, der er rygere og/eller har genetisk betinget høj N- acetyltransferase aktivitet. Det daglige indtag af HCAer ligger mellem 0 og 4000 ng med medianværdi omkring 300 ng. Kendte egenskaber af eksempler på HCAer er vist i nedenstående tabel. Tabel 1. Typer af HCAer og deres egenskaber Type af HCAer* Ames test** TD 50 Fordeling af IARC Gruppe (rotte)*** HCAer i kosten IQ ,7 1% 2A PhIP ,9 65% 2B *Forkortelser er: 2-amino-3-methylimidazo[4,5-f]quinoline (IQ), 2-amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5- f]pyridine (PhIP) **Angivet som revertanter per µg HCAer tilsat til en plade bakterier. Referenceværdier i Ames test er fx (revertanter/µg): N,N-dinitrosoamine (0,23), benzo[a]pyrene (660), aflatoxin B 1 (28000), 1,8-dinitropyrene (940000). ***TD 50 -værdien er den værdi, som inducerer tumorer i 50% af dyr ved livslang dosering (mg/kg legemsvægt/dag). 1. Diskuter principper og svagheder i eksperimentelle metoder til undersøgelse af sammenhænge mellem risikofaktorer i kosten og sygdom. (Svar: Til undersøgelse af kostfaktorernes farlighed kan anvendes in vitro metoder og dyreforsøg. In vitro metoderne, der er hurtige og billige, kan anvendes til at vurdere kostfaktorernes DNA beskadigende effekt (jf. cancer), men kan ikke anvendes i dosis-responsmæssig sammenhæng i risikovurdering. Her kan dyreforsøg benyttes til bestemmelse af NOAEL (no effect level) for ikke-tumoreffekter og kvantitativ carcinogen effekt. Svagheden i dyreforsøgene ligger i ekstrapolationen fra høj til lav dosis, fra lille til stort antal og forskellen mellem arterne) 2. Angiv kilder til HCAer. (Svar: Kilder: Eksponeringen er primært gennem fødemidler. HCAer dannes ved stegning af proteinholdige fødeemner (ved en Maillard reaktion med kulhydrat). HCAer dannes også i andre forbrændingsprocesser (f. eks. rygning)) 6.sem.0rd.s.05 11

12 3. Beskriv mekanismen for HCAers kræftfremkaldende egenskaber. (Svar: HCAer skal bioaktiveres metabolisk, først ved hydroksylering af aminogruppen i leveren, hvor rygning inducerer (derfor den særlige risiko blandt rygere) og derefter ved acetylering (derfor særlig risiko for hurtige acetylatorer) eller sulfatering af den fremkomne hydroxylamingruppe (menes at foregå i tarmen efter transport via blodbanen)) 4. Diskuter ud fra principperne i risikovurderingen og de givne oplysninger, om daglig eksponering for HCAer er forbundet med øget risiko for colon cancer. (Svar: Risikoidentifikation: HCAer er kræftfremkaldende i dyreforsøg og mutagene. Der er epidemiologisk begrundet formodning om, at de er kræftfremkaldende hos mennesker. Dosis-respons-estimering: TD50 angiver, at der skal 0,1-0,9 mg/kg dagligt til, for at 50% af forsøgsdyr får tumorer. Eksponering: er gennemsnitlig 300 ng, maksimalt fx 4000 totalt HCAer Risikoanalyse: ved at dividere eksponering med TD50 estimeres kræftrisiko. Fx for PhIP og gennemsnitligt indtag fås: 300 ng * 65%/70 kg / 0,9 mg/kg = 3,2 * 10-6 del af TD50, dvs. en livstidsrisiko på 1,6 per På basis af dyreforsøg ser risikoen beskeden ud, men de anførte epidemiologiske undersøgelser peger på, at mennesker har betydelig højere risiko især blandt personer med høj aktivitet af de relevante metaboliseringsenzymer) 5. Diskuter risikohåndtering af HCAer, inklusive hvilke råd der kan gives for at undgå eksponering. (Svar: Begrænse hård stegning og grillning af kød og fisk (og evt. andre proteinholdige) og undgå fx stegesky, hvor indholdet af HCA er højt. HCAer undgås helt ved at koge kødet før stegning. Der er ikke særlige risikogrupper at fokusere på) Medicinsk Videnskabsteori 1. Angiv hvilke 3 forhold, der kan tale for, og hvilket forhold, der kan tale imod, at man oplyser patienten om, hvilke diagnoser man mistænker i tilslutning til, at man påbegynder udredningen af det persisterende lungeinfiltrat. (Svar: Tidlig information om de diagnostiske overvejelser kan gøre det lettere for patienten at forstå meningen med udredningsprogrammet og er en forudsætning for, at hun kan give informeret samtykke til dette. Deontologiske betragtninger, som lægger vægt på pligten til at respektere patientens ret til selvbestemmelse, taler således stærkt for tidlig information. Herudover kan såvel patientrettede som generelle konsekvensbetragtninger tale i samme retning, men en vurdering heraf kræver viden om, hvordan informationen vil påvirke hhv. denne specifikke patient og patienter generelt. Tilbageholdelse af information om diagnostiske overvejelser kan begrundes med, at informationen vil kunne skabe unødig frygt (patientrettede konsekvensbetragtninger). Det kan evt. nævnes, at Lov om Patienters Retsstilling tillægger respekten for patientens ret til selvbestemmelse stor vægt, og at det i vejledningen til loven anføres, at hensynet til patientens velbefindende ikke kan begrunde tilbageholdelse af information. (Lov om Patienters Retsstilling er ikke pensum, men omtales i undervisningen)) 6.sem.0rd.s.05 12

13 TEMA C. Endokrinologi En 27-årig kvinde indbringes til skadestuen i bevidstløs tilstand. Hun er blevet utilpas i løbet af formiddagen. Det vides, at patienten har insulinbehandlet sukkersyge. Aftenen før har hun været ude med arbejdskammeraterne til en mindre fest med dans og alkoholindtagelse. Ved indlæggelsen kan hun ikke kontaktes. Hun har ikke feber og er ikke nakkestiv. Farverne er normale, og der er ingen dyspnoe. Udover bevidstløshed findes ingen abnorme fund. Blodtryk og puls er normale. 1. Hvilken metabolisk tilstand kan forklare patientens tilstand under hensyntagen til de foreliggende oplysninger? (Svar: Hypoglykæmi) 2. Diskuter hvilke forhold (mindst 3), der kan have bidraget til, at tilstanden er indtrådt netop denne morgen. (Svar: Større alkoholindtagelse der nedsætter gluconeogensen og dermed indholdet af glykogen i leveren; fysisk aktivitet f. eks. dans; formentlig har hun også fået ret lidt at spise under festen og morgenmåltidet) 3. Hvordan behandles tilstanden? (Svar: I.v. glucose. Glucagon injektion kan også anvendes, men er mindre velegnet til en person, der har ringe glykogendepoter i leveren) 4. Angiv 5 symptomer, der kan indtræde inden bevidsthedssvækkelse. (Svar: Sved, tremor, hjertebanken, svaghedsfølelse, konfusion, synsforstyrrelser) 5. Angiv 4 hormoner, der normalt beskytter mod patientens metaboliske forstyrrelse. (Svar: Glucagon, adrenalin, kortisol og væksthormon) 6.sem.0rd.s.05 13

14 6. Angiv 2 andre tilstande, der kan medføre samme metaboliske tilstand, som patienten er i, men tilstande, der ikke er betinget af, at patienten har diabetes mellitus. (Svar: Insulom; selvindtagelse af insulin f. eks. brug af moderens insulin sprøjte, eller indtagelse af sulfonylurinstof, selv om vedkommende ikke har sukkersyge) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Klinisk biokemi 1. I skadestuen måles P-glucose på et håndholdt apparat. P-glucose er umåleligt lavt. Hvilke mulige fortolkninger er der på det svar, og hvordan vil hver af disse påvirke den umiddelbare behandling i skadestuen? (Svar: 1) Analysefejl, pga. forkert betjening af måleinstrumentet. Vil ikke ændre behandlingen, idet der på mistanke om hypoglykæmi skal gives i.v. glucose i alle tilfælde. En værdi på 0 mmol/l er uforenelig med livets opretholdelse. Hvis prøven fra klinisk biokemisk afd. imidlertid viser hyperglykæmi (samtidigt med at patienten ikke vågner op efter i.v. glucose), vil behandlings-strategien naturligvis ændres. (Svar: 2) Apparatet viser at P-glucose er under detektionsgrænsen, hvilket af plejepersonalet fejltolkes som, at P- glucose er 0 mmol/l. Vil ikke ændre den akutte behandling, idet der på mistanke om hypoglykæmi skal gives i.v. glucose i alle tilfælde) Radiologi 1. Et røntgenbillede af thorax findes indiceret. Der er mange faktorer, der influerer på sådan et billede. Hvad giver den bedste optagelse? 1) Pt. er liggende eller stående? 2) Det udføres i inspiration eller ekspiration? 3) Det udføres med højkilovolt eller lavkilovoltteknik? 4) Med brystet mod detektoren/filmen eller ryggen mod detektoren/filmen? 5) Skal det udføres i én eller to projektioner? (Svar: 1) stående, 2) inspiration, 3) højkilovolt, 4) brystet mod detektoren, 5) 2 projektioner) Farmakologi 1. Angiv en stofgruppe, der er kontraindiceret ved insulinbehandling og beskriv hvorfor. (Svar: Beta-blokkere, fordi de dels slører symptomerne på hypoglykæmi (f.eks. tachycardia og tremor) og hæmmer modregulationen (forlænger restitutionsfasen)) 6.sem.0rd.s.05 14

15 2. Angiv virkningsmekanisme for to forskellige grupper perorale antidiabetika. (Svar: Biguanider (metformin): Hæmmer glukoneogenesen i leveren. Stimulerer glykolyse. Øger insulinfølsomheden. Mindsker glukoseabsorptionen fra tyndtarmen. Reducerer plasmaglucagon niveau. Sulfonylurinstoffer (tolbutamid, glibenclamid [Daonil]): Blokerer ATP-afhængige kaliumkanaler i beta-cellerne og potentierer derved insulinfrisætningen. Glitazoner ( Insulin sensitizers ): Har post-receptor insulin-mimetisk effekt ved at stimulere peroxisomeproliferator-aktiveret receptor-gamma (transkriptionsfaktor). Herved øges perifer glukoseoptagelse ved mobilisering af flere GLUT4 transportere. Følgende godkendes også: via en hæmning af frie fede syrer og TNFalfa fra fedtcellerne, samt en opregulering af adiponectin. Acarbose hæmmer/forsinker glukoseabsorptionen. Postprandiale regulatorer (repaglinid, nateglinid): virker også via sulfonylurinstof-receptorerne, se ovenfor) 6.sem.0rd.s.05 15

16 TEMA D. Bevægeapparatet En 57-årig mand (højde 176 cm, vægt 120 kg) indbringes på skadestuen efter som forsædepassager i bil at have været involveret i et frontalt sammenstød. Ved ulykken blev venstre underben fastklemt mellem sæde og instrumentpanel, men han pådrog sig ikke skader herudover. Objektivt ses venstre ankel hævet og voldsomt fejlstillet, forsiden af ankel og underben ses med excoriationer. Puls føles perifert, og der er normal følesans i foden. Rtg. af venstre ankel viser trimalleolær fraktur. 1. Angiv forslag til klassifikation af malleolfrakturer, og angiv, hvorledes du vil foreslå patienten behandlet. (Svar: Lauge-Hansen eller AO-klassifikation. Grovreponering evt. under gennemlysning (helst før røntgen), gipsskinne; nedkøling af ankelen, antibiotikaprofylakse og re-vaccination mod tetanus (VAT). Observation af neurovaskulære forhold. Næste morgen osteosyntese med mindre ankelen er for hævet) Få timer efter modtagelsen øges smerterne voldsomt i underbenet, der nu er hævet markant op. Der er paræstesier perifert og en svag, men tilstedeværende puls. 2. Angiv sandsynlig diagnose, påkrævede undersøgelser og behandling. (Svar: Knusningslæsion af crus med compartment syndrom. Diagnosen stilles klinisk ved kraftig øget smerte, når muskulaturen i det pågældende kompartment udspændes passivt. Om muligt intrakompartmentel trykmåling; akut dekomprimering (fasciotomi) af alle mistænkte muskelloger. Om nødvendigt UL hvis man ønsker at udelukke DVT) 3. Angiv mulige sequelae efter trimalleolær fraktur. (Svar: Artrose, instabilitet og efter operation, osteomyelitis) Patienten har hele året efter ulykken vedvarende hævelse af venstre ankel. Nogle måneder efter ulykken tilkommer pludselig hævelse, rødme og varme af den kontralaterale højre ankel og højre 1. tås grundled. Ultralydsskanning af anklerne og højre 1. tås grundled viser synovitis i alle 3 led og væskeansamling i højre ankelled. Se-urat er 0,75 mmol/l (normalområde: 0,20-0,45). 4. Angiv den mest sandsynlige diagnose og 2 mulige differentialdiagnoser. (Svar: Arthritis urica mest sandsynlig; debuterende kronisk oligo/polyartrit af typen reaktiv artrit, reumatoid artrit skal overvejes; artrose-relateret synovitis er mindre sandsynlig) 6.sem.0rd.s.05 16

17 5. Angiv 3 undersøgelser og 2 anamnestiske oplysninger til belysning af problemet. (Svar: Mikroskopi af ledvæske med henblik på undersøgelse for krystaller. Røntgen-undersøgelse med henblik på erosive forandringer, artrose. Blodprøver: fasereaktanter, reumafaktor. Udspørgen om livsstilsfaktorer, som kan ændres: ekscessiv alkohol-indtagelse, kost-anamnese (pt. er adipøs). Udredning for årsag til hyperuricæmi: lægemiddelbivirkning (fx tiazid), kroniske sygdomme med øget celleturnover (fx hæmatologiske lidelser). Vurdering af andre muligt tilstedeværende sygdomme associeret med hyperuricæmi: hjertekar-sygdomme, DM, hyperlipidæmi, adipositas. Vurdering af komplikationer til hyperuricæmi: tophi, nyresten, urat-nefropati) 6. Angiv akut og langsigtet behandling af den mest sandsynlige diagnose. (Svar: Kun arthritis urica er acceptabel som mest sandsynlig diagnose. Behandling af det akutte anfald: NSAID, ved behov suppleres med gastroprotektiv behandling (omeprazol/misoprostol), ved utilstrækkelig effekt: kolkicin, glukokortikoid. I øvrigt analgetika p.n.: paracetamol, tramadol. Forebyggende behandling: optimer livsstilsfaktorer: motion, vægtreducerende diæt, undgå stor alkoholindtagelse. Forebyggende behandling ved gentagne arthritis urica-anfald: allopurinol, evt. probenecid. Allopurinol bør så vidt muligt ikke startes under et akut anfald pga. risiko for anfaldsforværring) HERTIL FØJES SPØRGSMÅL FRA DE PARAKLINISKE FAG OG FRA PANUMFAGENE Klinisk biokemi 1. Hvad er indikationerne for at måle P-Rheumafaktor (RF)? (Svar: Mistanke om reumatoid artrit, Sjögrens Syndrom og systemisk lupus erythematosus. Diagnostik ved uklare ledsymptomer) Radiologi 1. Hvilke led i hånden er hyppigst angrebet ved rheumatoid artrit? (Svar: MCP (metacarpal-phalangealled) + PIP-led (proximale interphalangealled)) 2. Hvilke led i hånden er hyppigst angrebet ved psoriasis artrit? (Svar: Én fingerstråle MCP + PIP + DIP-led (distale interphalangealled)) 6.sem.0rd.s.05 17

18 3. Hvilke led i hånden er hyppigst angrebet ved artrose? (Svar: DIP-led + 1. fingers rodled) Patologisk anatomi En patient med reumatoid artrit udvikler knuder i subcutis på bagsiden af albueled. 1. Hvad drejer det sig med stor sandsynlighed om? Beskriv kort disse knuders histologiske opbygning. (Svar: Noduli reumatici, central nekrose omgivet af kroniske betændelsesceller (makrofager, lymfocytter, plasmaceller (angivelse af celletype kræves ikke)) Farmakologi Traumepatientens voldsomme smerter få timer efter modtagelsen behandles med morphin. 1. Beskriv morphins virkning på a) centralnervesystemet, b) respirationen og c) mavetarmkanalen. (Svar: a) Morphins analgetiske effekt fremkommer ved specifik binding til og stimulation af opioid-receptorer [my-receptoren er væsentligst for den analgetiske effekt], som er regionalt fordelt i CNS i baghornene i medulla spinalis, i formatio reticularis [den periakvæduktale grå substans], og i thalamus og det limbiske system. Receptorerne er placeret såvel præsynaptisk som postsynaptisk, og aktivering bevirker hæmning af transmitterafgift samt nedsat ekscitabilitet og hermed nedsat transmission af noksiske impulser. Endvidere findes et væsentligt bidrag til analgesien supraspinalt, hvor morphin indirekte aktiverer descenderende baner, som virker inhibitorisk på transmissionen i 1. synapse spinalt. Analgesien manifesterer sig dels ved, at morphin hæver smertetærsklen, dels ved, at patientens reaktion på det sensoriske input ændres. Efter almindelige terapeutiske doser kan der komme let sedation, mest udtalt ved parenteral administration [enkelte patienter reagerer med ekscitation]. De fleste patienter oplever en vis eufori ved morphinbehandling [nogle klager dog over dysfori]. Herudover har morphin en vis angstdæmpende effekt. Pupilkonstriktion ses konstant [formentlig som følge af stimulation af oculomotoriuscentret]. Hyppigt optræder kvalme og opkastning som følge af stimulation af den kemoreceptive triggerzone i medulla oblongata. b) Morphin har en respirationsdeprimerende virkning, som skyldes, at respirationscentrets følsomhed for CO 2 er nedsat. Desuden har morphin en hostestillende effekt, som ved tilstande med sekret i luftvejene kan medføre sekretophobning af betydning for respirationen. Morphin kan forårsage histaminfrigørelse [som hos astmatikere kan give anledning til bronkokonstriktion]. c) Morphin hæmmer ventriklens motilitet og tømning, øger tonus i tarmens glatte muskulatur og hæmmer tarmens propulsive bevægelser, hvilket medfører obstipation. Angrebspunktet er formentlig lokalt [opioidreceptorer i plexus myentericus], men CNS-mekanismer har også betydning [hæmmet defækationsrefleks]) 6.sem.0rd.s.05 18

19 Epidemiologi Spritkørsel menes at være skyld i en stor del af dødsulykkerne i trafikken. I New Zealand gennemførte man et studie, hvor der indgik 571 bilister involveret i ulykke, der resulterede i hospitalisering eller død af føreren selv eller medpassager, og 588 bilister, der ikke havde været involveret i ulykke. Alle fik taget en blodprøve til alkoholbestemmelse, og alle overlevende udfyldte et spørgeskema. Man fandt en odds ratio (OR) på 8 (95% konfidensinterval (95% KI): 3-20) for blod alkoholkoncentration på 3-50 mg/100 ml, og på 81 (95% KI: ) for koncentrationer højere end 50 mg/100 ml. 1. Forklar hvilket undersøgelsesdesign, der er tale om, og hvordan resultaterne fortolkes. (Svar: Et case-control studie. Alkoholkoncentration i de nævnte kategorier forøger risikoen for trafikuheld med hhv. en faktor 8 og 80. Der er dog usikkerhed på estimatet pga. stikprøvevariation, og 95% KI angiver intervallet indenfor hvilket den sande værdi forventes at ligge) 2. Forklar kort, hvad konfounding er. Angiv 3 mulige konfoundere, og begrund svaret. (Svar: Konfounding er en fejlagtig sammenhæng mellem en eksponering og et outcome, pga. en konfounder. Og en konfounder er en risikofaktor, der er associeret med eksponeringen. I dette studie kunne fx køn, alder, bilens tilstand, søvnighed, etc. være konfoundere, hvis disse variable er risikofaktorer for uheld, og associeret med alkohol. Altså fx hvis de der drikker i højere grad har biler med defekte bremser, som jo er en risikofaktor for uheld. Alle variable, der kunne tænkes at være risikofaktor og associeret med alkohol, kan godtages) 3. Der var en OR på 2,2 (1,2-3,9) for rapporteret indtag af mere end 10 genstande on drinking occasions ; men denne faldt til 0,8, når man inddrog blod alkoholkoncentrationen i analysen. Hvordan forklares det? (Svar: Det betyder, at sammenhængen mellem det at drikke meget on drinking occasions og uheld skyldes konfounding. Altså at det at drikke meget er associeret med aktuel alkoholkoncentration, og at det er alkoholkoncentrationen, der er af betydning for uheld) 4. Population attributable risk (PAR) for blod alkoholkoncentration over 3 mg/100 ml var 35%. Hvad betyder det? (Svar: PAR er et mål for, hvor stor en del af ulykkerne, der kunne være undgået, hvis alle havde været ueksponerede) 6.sem.0rd.s.05 19

20 Medicinsk videnskabsteori 1. Angiv et mål, som kan anvendes til evaluering af interobservatørvariationen ved klassifikation af malleolfrakturer. (Svar: Kappa) 2. Hvad forstås ved et syndrom? (Svar: Et syndrom er en sygdomsenhed, som er defineret ved det samlede sygdomsbillede. Det definitoriske kriterium er tilstedeværelsen af en bestemt konstellation af sygdomsdata (symptomer og kliniske fund)) sem.0rd.s.05 20

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007

6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 6. SEMESTER SYGE/RE- INTEGRERET BACHELOREKSAMEN Sommer 2007 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 55-årig mand henvender sig på grund af et par ugers lænde/rygsmerter samt træthed

Læs mere

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006

Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 Re-eksamen/Sygeeksamen med svar Sommer 2006 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme En 26-årig kvinde, tidligere altid rask. Ryger 10 cigaretter daglig, men ingen pulmonale gener

Læs mere

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005

Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 Re-eksamen/Syge-eksamen 6. semester (med svar) Sommer 2005 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 19-årig kvinde, tidligere rask. Efter studentereksamen rejst seks måneder i Indien

Læs mere

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04

SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 SYGE/RE-EKSAMEN 6. semester (med svar) Vinteren 2003/04 TEMA A. Infektionssygdomme og mikrobiologi Infektionssygdomme 16-årig danskfødt 2.-generations indvandrer af pakistansk herkomst, der indlægges med

Læs mere

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005

Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Medicin 8. semester, ny studieordning eksamen juni 2005 Eksamen er delt i 4 grupper: 3 hovedspørgsmål og 20 korte spørgsmål. Hvert af de 3 hovedspørgsmål og gruppen af korte spørgsmål har samme vægt. Benyt

Læs mere

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord

Søs Wollesen: Eksamensopgaver i Intern medicin. Forord Opdateret af Manan: 10. Juni 2004 Forord Læge Søs Wollesen har skrevet Emnegrupperede essayopgaver i Intern medicin. Hun har taget samtlige eksamensopgaver i Intern medicin fra de sidste mange år, og besvaret

Læs mere

SYGEEKSAMEN 2003/2004

SYGEEKSAMEN 2003/2004 SYGEEKSAMEN 2003/2004 BAKTERIOLOGI Urogenitale infektioner 1. En 29 årig pige opsøger sin praktiserende læge på grund af purulent sekretion fra vagina. Gynækologisk undersøgelse viser, at hun har en cervicit.

Læs mere

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d.

Cancer Mammae. Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Cancer Mammae Af Niels Kroman dr. med., Claus Kamby, dr. med., Gosia Tuxen, ph.d. og Henrik L. Flyger, ph.d. Af: Niels Kroman, dr. med. Claus Kamby, dr. med. Gosia Tuxen, ph.d. Henrik L. Flyger, ph.d.

Læs mere

6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH

6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH 6\JHUHHNVDPHQ0LOM RJDUEHMGVPHGLFLQMXQLPRGHOEHVYDUHOVH.OLQLVNDUEHMGVPHGLFLQSRLQW 1. Hånd arm vibrationer: morbus Raynaud/carpaltunnelsyndrom/neuropati. Støj/høreskade. Fugt skæreolie/håndeksem (toksisk/allergisk).

Læs mere

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning

SVAL II 1.1. Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning O SVAL II Titel Procalcitonin som markør for infektion og inflammation hos patienter med spontan subaraknoidal blødning Af Stud.med. Rasmus Broby Johansen Vejleder Overlæge, Ph.D. Karen-Lise Welling Maj

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqw ertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwert yuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyui opåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå NOTER I LUNGESYGDOMME asdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasd Af Asma Bashir,

Læs mere

[WIKI OM BRYSTKRÆFT]

[WIKI OM BRYSTKRÆFT] [2013] Region Hovedstaden Herlev Hospital Susanne Bokmand Overlæge Brystkirurgisk afdeling F [WIKI OM BRYSTKRÆFT] [Ønsket med denne Wiki er at skabe et opslagsværk til anvendes i det daglige brug eller

Læs mere

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Københavns Universitet CBSE 9.semester 19/1 2006 Side 1 af 10 Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Integreret skriftlig case-baseret eksamen i intern medicin, kirurgi, patologisk anatomi og klinisk farmakologi

Læs mere

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen ---

--- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Kompendie til Miljø- og Arbejdsmedicin og Farlig Forurening 2000 Skrevet af: --- Kamilla Bolt --- --- Michaela Schiøtz --- --- Katrine Finke --- --- Trine Lyager Thomsen --- Redigeret af manan (1. december

Læs mere

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004

Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 Eksamensopgaver i Patalogisk anatomi januar 2003 januar 2004 De Medicinstuderendes Faglige Forlag Medicinerhuset - Ole Worms allé Bygning 161-8000 Århus C Tlf.:89422811; Fax:86137225 e: mr@studmed.au.dk

Læs mere

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN

NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN NOTER I TOKSIKOLOGI MEDICIN Revideret Juli 2003 Sven Edelfors Kapitel 1. Almen toksikologi Hvad er ikke giftigt? Alt er giftigt og intet er ugiftigt Kun dosis bestemmer om en ting er giftig eller ugiftig.

Læs mere

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse

Lægemiddelkonsulentuddannelsen. Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012. Modul 2: Sygdomslære. Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulentuddannelsen Tidligere eksamensopgaver MED svar til og med efterår 2012 Modul 2: Sygdomslære Lif Uddannelse Lægemiddelkonsulenteksamen 19. november 2012 Modul 2: Sygdomslære MED svar

Læs mere

Inspirationsmateriale til undervisning

Inspirationsmateriale til undervisning Inspirationsmateriale til undervisning Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258 Udviklet af: Jane Kuchler Social- og sundhedsskolen Fyn jaku@sosufyn.dk 1 1. Uddannelsens sammenhæng i jobområde

Læs mere

udredning for trombofili

udredning for trombofili UDREDNING FOR TROMBOFILI RETNINGSLINJE 2013 Retningslinje om udredning for trombofili Udarbejdet af Dansk Selskab for Trombose og Hæmostases arbejdsgruppe for trombofili Arbejdsgruppens kommissorium er

Læs mere

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com

Københavns Universitet. Reumatologi. Af Asma Bashir, stud med. www. asmabashir.com Københavns Universitet Reumatologi Af Asma Bashir, stud med www. asmabashir.com Indholdsfortegnelse Generel Reumatologi Undersøgelsesmetoder Behandlingsprincipper Degenerative Lidelser i Perifere Led Osteoartrose

Læs mere

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009

8. semester (studieordning 2000) Syge- og reeksamen 26. februar 2009 D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N SKRIFTLIG EKSAMEN: Integreret, samlet prøve

Læs mere

Hvilken rolle spiller blodcellerne?

Hvilken rolle spiller blodcellerne? Leukæmi Indhold 2 Indledning 3 Hvad er leukæmi? 6 Hvilke undersøgelser skal der til? 9 De fire overordnede former for leukæmi 10 Akut myeloid leukæmi (AML) 14 Akut lymfatisk leukæmi (ALL) 18 Kronisk myeloid

Læs mere

Fødevareintolerance?

Fødevareintolerance? Nr. 2 februar 2008 21. årgang www.ditlaegemagasin.dk til venteværelset POPULÆR LÆGEVIDENSKAB FOR HELE FAMILIEN LÆS INDE I BLADET Smerter i muskler og led Kender du til at blusse op af et enkelt glas vin?

Læs mere

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter

Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter Hvad er PCD? informationsfolder for patienter er oversat fra engelsk og redigeret af læge Helene Kobbernagel, projektkoordinator Maria Phillipsen, afdelingslæge

Læs mere

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport

FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling. fokusrapport FOKUSRAPPORT Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune 1 sygdomme i biologisk behandling fokusrapport Overvågning af bivirkninger hos børn med autoimmune sygdomme i biologisk behandling FOKUSRAPPORT

Læs mere

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm

http://www.dadlnet.dk/klaringsrapporter/2003-05/2003-05.htm Side 1 af 31 Nr 5 / 2003 Dansk Selskab for Geriatri Dansk Selskab for Intern Medicin Lars Erik Matzen Carsten Hendriksen Marianne Schroll Lis Puggaard Morten Christy Kirsten Damgaard Pedersen (formand)

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge

Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Sundhed med udgangspunkt i sukkersyge Af: Camilla Boysen, Maham Ahmed, Sughra Ahmed og Veronika Koudelkova. Indledning I dette projekt vil vi beskrive de forskellige typer for sukkersyge, med fokus på

Læs mere

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg.

Forstå dine blodprøver. Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Forstå dine blodprøver Et hæfte til hiv-smittede, der kan hjælpe til en bedre forståelse af de relevante prøver der tages ved kontrolbesøg. Indhold 3 Velkommen 4 Forord af Susse Wold 5 Hvad er en blodprøve?

Læs mere

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet

MAGASINET. w w w.laegemagasinet.dk. Det metaboliske syndrom ny definition. Telemedicin vil grundlæggende forandre sundhedsvæsenet w w w.laegemagasinet.dk N r. 3 maj 2010 MAGASINET M A G A S I N F O R P R A K T I S E R E N D E L Æ G E R I ndstik: Da n s k H y p e r t e n s i o n s s e l s k a b s Behandlingsvejledning 2009 24. årgang

Læs mere