Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven"

Transkript

1 2007/2 LSF 164 Offentliggørelsesdato: Justitsministeriet Fylgiskjal nr 51 Sagsforløb 2007/2 LF 164 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpede sanktioner for flugtbilister) I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer: , stk. 1 og 2, affattes således:»en trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse. Stk. 2. Trafikanten skal endvidere 1) i muligt omfang yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade, 2) deltage i de foranstaltninger til sikring af færdslen, som uheldet giver anledning til, 3) opgive navn og bopæl til en anden, der er indblandet i uheldet, hvis denne anmoder om det, 4) opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade, hvis denne anmoder om det, 5) snarest muligt underrette politiet, hvis trafikanten har forvoldt ikke ubetydelig skade på en anden person, og 6) snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, hvis trafikanten har forvoldt skade på ejendom eller ting, og der ikke er nogen til stede, som kan modtage oplysninger om trafikantens navn og bopæl.«2. I 60 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 8 eller 9,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4, 9 eller 10,«. 3. I 60 a, stk. 2, ændres» 125, stk. 1, nr. 7,«til:» 125, stk. 1, nr. 8,«. 4. I 60 a, stk. 3, nr. 2, ændres»stk. 1, nr. 1-3,«til:»stk. 1, nr. 1-4,«. 5. I 60 a, stk. 3, nr. 3, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4,«og» 126, stk. 1, nr. 7 eller 9.«ændres til:» 126, stk. 1, nr. 8 eller 10.«6. I 117, stk. 2, nr. 8, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-4,«til:» 125, stk. 1, nr. 1 og 3-5,« d affattes således:» 117 d. Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, straffes med fængsel indtil 1 år, under formildende omstændigheder dog med bøde. Stk. 2. Overtrædelse af 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63 a straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Ved udmåling af bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, og 63 a tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Er overtrædelsen af 56, stk. 1, begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde.«8. I 118, stk. 1, nr. 1, udgår» 9, stk. 2,«. 9. I 118, stk. 2, indsættes efter» 5,«:» 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6,«. 10. I 119 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 2-8,«til:» 125, stk. 1, nr. 3-9,«.

2 11. I 125, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nr.:»2) føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,«nr. 2-9 bliver herefter nr I 126, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nr.:»6) har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 253, stk. 1, jf. stk. 2,«Nr. 6-9 bliver herefter nr I 126, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-8,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-9,«og» 125, stk. 1, nr. 5,«ændres til:» 125, stk. 1, nr. 6,«. 14. I 127, 1. pkt., ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 eller 9,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 10,«. I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, foretages følgende ændring: 1. I 253 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.«2 3 Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende. Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland. Lovens 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger Indledning Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger Formålet med lovforslaget er at skærpe straffen for trafikanter i praksis typisk bilister der flygter fra et færdselsuheld. Efter et stort antal sager med flugtbilister i efteråret 2006 iværksatte Rigspolitiet en landsdækkende undersøgelse med henblik på at belyse problemets omfang. På baggrund heraf offentliggjorde Rigspolitiet i marts 2007 en rapport om flugtbilisme, der omhandlede 345 sager om færdselsuheld, hvor en anden person end den flygtende fører blev påført personskade, og hvor der tillige var mindst én bil eller motorcykel involveret i ulykken. Det fremgår af rapporten, at de pågældende førere i løbet af 2005 og 2006 var blevet identificeret i 95 af sagerne. Heraf var 60 sager efter det oplyste afgjort på tidspunktet for afgivelsen af rapporten, og ud af disse 60 sager var der i 43 sager rejst tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9 og/eller straffelovens 253. Justitsministeriet bad herefter Rigsadvokaten om at gennemgå de nævnte 43 sager med henblik på at vurdere, hvad straffen isoleret set kunne antages at være for overtrædelse af færdselslovens 9 og straffelovens 253, og i hvilket omfang der i sager, hvor disse bestemmelser indgår, sker frakendelse af førerretten. Justitsministeriet anmodede endvidere om, at gennemgangen af sagerne blev foretaget med henblik på at vurdere, om sanktionerne over for flugtbilister skal skærpes. Rigsadvokatens redegørelse herom forelå den 7. januar Rigsadvokaten konkluderer i redegørelsen, at det må antages, at straffen i praksis er bøde i langt de

3 fleste tilfælde, hvor en bilist flygter fra et færdselsuheld med personskade. Rigsadvokaten opstiller på den baggrund en række anbefalinger og forslag til ændringer af færdselsloven og straffeloven med henblik på at skærpe sanktionerne. Lovforslaget bygger i vidt omfang på de anbefalinger og forslag, som Rigsadvokaten er fremkommet med i redegørelsen, der er optrykt som bilag 2 til lovforslaget. På baggrund af redegørelsen tilsigtes det således med lovforslaget generelt at skærpe straffene på området, bl.a. således at en trafikant, der flygter fra et færdselsuheld, som viser sig at have haft ikke ubetydelig personskade til følge, som udgangspunkt idømmes en kort frihedsstraf. Der foreslås endvidere indsat et nyt stykke i straffelovens 253, der skal sikre, at de groveste sager om flugtbilisme, dvs. de sager, hvor en person forsætligt undlader at hjælpe en anden trafikant, der som følge af uheldet har pådraget sig betydelig personskade, idømmes en noget længere frihedsstraf. Samtidig foreslås det, at der skabes hjemmel til at frakende førerretten alene som følge af flugtbilisme. 2. Flugtbilisme 2.1. Gældende ret Trafikanter, som efter et færdselsuheld, hvor de har forårsaget skade på person eller ting, flygter fra uheldsstedet, kan efter omstændighederne straffes for overtrædelse af færdselslovens 9 eller for så vidt angår betydelig personskade straffelovens Færdselslovens 9, stk. 1 og 2 Efter færdselslovens 9, stk. 1, skal en trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, straks standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne. Trafikanten skal endvidere til sikring af færdslen deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til, ligesom trafikanten på anmodning fra en anden, der er indblandet i uheldet, skal opgive navn og bopæl. Tilsvarende er der pligt til på anmodning at opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. Ved en trafikant forstås enhver, der færdes eller i øvrigt opholder sig på vej eller i et køretøj på vej, jf. færdselslovens 2, nr , stk. 1, forpligter derfor efter omstændighederne også passagerer i et køretøj, der bliver indblandet i et færdselsuheld, jf. ligeledes Vestre Landsret dommen i Ugeskrift for Retsvæsen 1992, side 939, hvor en passager blev dømt for at have tilsidesat hjælpepligten i 9, stk. 1. Det følger endvidere af 9, stk. 2, 1. pkt., at hvis der er sket skade på en anden person, og skaden ikke er ubetydelig, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette politiet. Er der sket skade på ejendom eller ting, og er der ikke andre til stede, der kan modtage oplysninger om navn og bopæl, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, jf. 9, stk. 2, 2. pkt. Efter færdselslovens 117 d, stk. 1, straffes overtrædelse af 9, stk. 1, med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Overtrædelse af 9, stk. 2, straffes med bøde, jf. 118, stk. 1. Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/2000 om sanktionspåstande i færdselssager indeholder nærmere retningslinjer for anklagemyndighedens sanktionspåstand i sager om overtrædelse af færdselslovens 9. I henhold hertil skal der i sager, hvor

4 en fører har undladt at standse op og yde hjælp ved personskade, nedlægges påstand om frihedsstraf, mens der ved andre overtrædelser af færdselslovens 9, f.eks. tilsidesættelse af pligten til at opgive navn og adresse, skal nedlægges påstand om en bøde på kr. Det fremgår imidlertid af Rigsadvokatens redegørelse (bilag 2), afsnit 4.5., at straffen for overtrædelse af færdselslovens 9, stk. 1, i praksis er bøde i langt de fleste tilfælde, hvor en bilist flygter fra et færdselsuheld med personskade. I de sager, som er omfattet af redegørelsen, varierer bødestraffene fra kr. til kr. Bøden er dog på kr. eller derunder i langt størstedelen af sagerne, jf. redegørelsens afsnit Straffelovens 253 og straffen for overtrædelse heraf Straffelovens 253 har følgende ordlyd:» 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) undlader at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.«de i bestemmelsens nr. 2 nævnte påbudte foranstaltninger»til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke«fremgår af særlovgivningen, f.eks. færdselslovens 9, jf. afsnit ovenfor. En trafikant, der flygter fra et færdselsuheld, hvor en anden er kommet til skade, vil således efter omstændighederne (tillige) kunne straffes for overtrædelse af straffelovens 253. Det er imidlertid en forudsætning for at anvende straffelovens 253, at hjælpepligten i færdselslovens 9 er tilsidesat forsætligt. En uagtsom tilsidesættelse af hjælpepligten kan således alene straffes efter færdselsloven. Rigsadvokaten anfører i sin redegørelse (bilag 2), at de sager, som er indgået i redegørelsen, og som omhandler overtrædelse af straffelovens 253, er meget alvorlige sager, hvor skaderne har været betydelige, eller hvor de tilskadekomne er afgået ved døden som følge af de kvæstelser, de pådrog sig ved færdselsuheldet, jf. redegørelsens afsnit 4.4. I de pågældende sager er der tillige straffet for overtrædelser af andre bestemmelser i navnlig færdselsloven og straffeloven i forbindelse med den kørsel, der gav anledning til uheldet. Rigsadvokaten konkluderer, at det må antages, at en domfældelse for overtrædelse af straffelovens 253 i sager, hvor bilister flygter fra et færdselsuheld (og tillige straffes for andre forhold), medfører en reel skærpelse af frihedsstraffens længde. Rigsadvokaten finder det dog ikke muligt mere præcist at vurdere, hvilken længde frihedsstraffen for overtrædelse af straffelovens 253 isoleret set kan antages at have, jf. redegørelsens afsnit 4.5. Fra trykt retspraksis om overtrædelse alene af straffelovens 253 kan der særligt henvises til en dom fra Østre Landsret, der er refereret i Ugeskrift for Retsvæsen, 2005, side 132. I denne sag blev tre passagerer i en bil, der påkørte en fodgænger, som bl.a. pådrog sig brud på halshvirvlen og andre alvorlige skader, hver idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 253 ved at have undladt at tilkalde hjælp til fodgængeren, uanset at det måtte stå dem klart, at den pågældende øjensynligt var i livsfare. Dommen er omtalt i Rigsadvokatens redegørelse afsnit 3 (og afsnit 4.5.), hvor det anføres, at denne dom viser, at straffen for overtrædelse af straffelovens 253 som udgangspunkt er frihedsstraf.

5 Frakendelse af førerretten som følge af flugt fra et færdselsuheld Overtrædelse af færdselslovens 9 og straffelovens 253 giver ikke i sig selv mulighed for frakendelse af førerretten. Forudgående kørselsfejl mv. kan dog efter omstændighederne føre til en betinget eller ubetinget frakendelse efter færdselslovens 125 og 126. Det fremgår således af Rigsadvokatens redegørelse (bilag 2), afsnit 4.5., at der i mange af de sager, der er omfattet af redegørelsen, er sket frakendelse af førerretten som følge af det forudgående kørselsforløb, bl.a. hvor kørselsfejl og spirituskørsel har givet grundlag for det Justitsministeriets overvejelser Skærpelse af straffen for tilsidesættelse af pligterne i færdselslovens 9, stk. 1 og 2 Rigsadvokaten peger i sin redegørelse (bilag 2), afsnit 5.1., på nogle mulige årsager til, at overtrædelse af pligten i færdselslovens 9, stk. 1, 1. pkt., til at standse og yde hjælp til tilskadekomne efter et færdselsuheld typisk straffes med bøde, selv om personer har pådraget sig skader herunder også alvorligere skader ved uheldet. Rigsadvokaten anfører, at årsagen hertil formentlig bl.a. er, at der er en vis tvivl om rækkevidden af begrebet»tilskadekomne«i 9, stk. 1, 1. pkt., når dette sammenholdes med straffebestemmelsen, der alene giver mulighed for frihedsstraf, når der foreligger skærpende omstændigheder. Det er heller ikke i Rigsadvokatens meddelelse nr. 4/2000 nærmere beskrevet, hvornår der i en sag om overtrædelse af 9, stk. 1, 1. pkt., foreligger skærpende omstændigheder, idet det alene nævnes, at der skal nedlægges påstand om frihedsstraf ved»personskade«. Hertil kommer, at det formentlig i praksis i nogle tilfælde kan være vanskeligt at afgøre, om en bilist, der er flygtet fra et uheldssted, burde have indset, at personer var kommet til skade. Sådanne vanskeligheder med hensyn til bevisførelsen om, hvad flugtbilisten burde have indset med hensyn til en eventuel personskade i den konkrete situation, kan være en anden årsag til, at der i så vidt omfang anvendes bødestraffe. En skærpelse af straffene på området bør derfor efter Rigsadvokatens opfattelse overvejes sammen med en ændret udformning af den gældende bestemmelse, bl.a. således at det tydeligere fremgår af loven, i hvilke tilfælde frihedsstraf skal anvendes. Det bør efter Rigsadvokatens opfattelse nærmere bestemt overvejes at ændre bestemmelsen i 9, stk. 1, 1. pkt., således, at der i alle tilfælde gælder en pligt til at standse, og at der herudover er pligt til at yde hjælp, hvis personer kan være kommet til skade ved trafikuheldet. Hensigten med en sådan udformning af reglen er at tydeliggøre, at pligten til at yde hjælp ud over at omfatte de tilfælde, hvor det er åbenbart for flugtbilisten, at en person er kommet (mere eller mindre alvorligt) til skade også gælder, hvor bilisten på grund af sin omgående flugt fra stedet ikke har mulighed for at afgøre, om der er kommet personer til skade, men hvor dette kan være en påregnelig følge af uheldet. Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten om, at 9, stk. 1, 1. punktum, bør ændres som anført. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 1. Med hensyn til straffen for ikke at yde hjælp i tilfælde, hvor personer kan være kommet til skade ved trafikuheldet, anfører Rigsadvokaten i redegørelsens afsnit 5.1., at der bør anvendes frihedsstraf i tilfælde, hvor følgen af uheldet har været

6 alvorligere personskade. I sådanne situationer, hvor hjælpepligten er af reel betydning, finder Rigsadvokaten, at udgangspunktet for straffen bør være en kortere ubetinget frihedsstraf i niveauet dages fængsel. Rigsadvokaten anfører, at der med»alvorligere personskade«sigtes til tilfælde, hvor der er opstået betydelig skade på legeme eller helbred som beskrevet i straffelovens 249, men også mindre alvorlige skader, hvor det dog er åbenbart, at den tilskadekomne skal have lægehjælp, f.eks. ved knoglebrud, skader i hovedet, sår, der kræver syning, mv. Foreligger der i sådanne situationer formildende omstændigheder, bør der efter Rigsadvokatens opfattelse være mulighed for at anvende en betinget frihedsstraf. Formildende omstændigheder kan f.eks. foreligge, hvis den pågældende selv er kommet til skade og som følge af en choktilstand forlader uheldsstedet uden at yde den fornødne hjælp. Rigsadvokaten finder endvidere, at det fortsat bør være udgangspunktet, at der anvendes bødestraf ved flugt fra et uheldssted, hvis det viser sig, at ingen er kommet til skade, eller at skaderne er af mindre betydning, idet den pågældende f.eks. blot er forslået eller har hudafskrabninger eller blå mærker. Rigsadvokaten anfører, at der i disse tilfælde næppe kan antages at være behov for at reagere med en frihedsstraf, men at det derimod kan overvejes at forhøje bødestraffen i forhold til det nugældende niveau, f.eks. til kr. Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten om, at straffen for ikke at yde hjælp, hvis personer kan være kommet til skade ved et trafikuheld, bør skærpes. Justitsministeriet finder således ikke, at den nuværende praksis, hvor der i de fleste tilfælde idømmes en bøde, i tilstrækkelig grad afspejler, at flugt fra et færdselsuheld med personskade er en alvorlig lovovertrædelse, navnlig fordi hurtig hjælp i mange tilfælde kan være af helt afgørende betydning for den tilskadekomne. Justitsministeriet kan endvidere tiltræde de af Rigsadvokaten foreslåede strafniveauer i de ovenfor nævnte tilfældegrupper. Justitsministeriet finder dog, at der i tilfælde, hvor skaderne er så betydelige, at de vil være omfattet af skadesbegrebet i straffelovens 249, og hvor gerningsmanden har handlet forsætligt, bør idømmes en længere frihedsstraf i medfør af straffelovens 253, jf. nærmere herom afsnit nedenfor. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 7. For så vidt angår de øvrige pligter i færdselslovens 9 (deltagelse i foranstaltninger til sikring af færdslen, opgivelse af navn og bopæl, underretning af skadelidte eller politiet) foreslår Rigsadvokaten i redegørelsens afsnit 5.1., at bødeniveauet forhøjes fra til kr. Rigsadvokaten har i den forbindelse henvist til, at undladelse af at opgive navn og bopæl ved påkørsel, der har medført materiel skade, ofte indebærer meget væsentlige udgifter for ejeren af et påkørt køretøj, og at en forhøjelse af bøden derfor forekommer velbegrundet. Justitsministeriet kan tiltræde den foreslåede skærpelse af bødeniveauet. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 9. I tilknytning til samtlige ovennævnte foreslåede strafpositioner skal det bemærkes, at der er tale om udgangspunkter, og at fastsættelse af straffen i det enkelte tilfælde naturligvis vil bero på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder, og at de angivne strafpositioner således vil kunne fraviges i opeller nedgående retning, alt efter om der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder.

7 Skærpelse af straffen for overtrædelse af straffelovens 253 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld Rigsadvokaten har i sin redegørelse (bilag 2), afsnit 5.1., anført, at det kan overvejes at ændre straffelovens 253 med henblik på at præcisere, at der i de groveste tilfælde af flugt fra et færdselsuheld skal udmåles en frihedsstraf i niveauet 2-3 måneders fængsel. Rigsadvokaten har i den forbindelse henvist til, at bestemmelsen i straffelovens 253 omfatter de alvorligste sager om flugtbilisme, idet der er tale om, at en person forsætligt undlader at hjælpe, hvor en anden er i livsfare eller livløs, og at denne manglende hjælp i nogle tilfælde kan føre til, at personen afgår ved døden. Justitsministeriet er enig med Rigsadvokaten om, at straffelovens 253 bør ændres med henblik på at sikre, at straffen for overtrædelse af bestemmelsen i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld kommer til at afspejle, at det er en grov forbrydelse forsætligt at undlade at sikre, at et andet menneske, der er kommet alvorligt til skade, hurtigst muligt får den hjælp, der efter omstændighederne kan være af helt afgørende betydning for den pågældende. Det er i den forbindelse Justitsministeriets opfattelse, at ikke kun tilfælde, hvor den tilskadekomne er i livsfare eller livløs, jf. straffelovens 253, nr. 1 og nr. 2, 1. led, men også tilfælde, hvor den tilskadekomne (i øvrigt) har pådraget sig betydelig skade på legeme eller helbred, jf. 253, nr. 2, 2. led, jf. hjælpepligten i færdselslovens 9, bør straffes på dette niveau. Betydelig skade på legeme og helbred skal i den forbindelse forstås i overensstemmelse med den tilsvarende formulering i straffelovens 249, jf. bemærkningerne til lovforslagets 2, nr. 1. Justitsministeriet finder på denne baggrund, at der bør indsættes en ny bestemmelse i straffelovens 253 om strafudmålingen i sager, hvor 253 overtrædes i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, der har medført betydelig personskade. I forhold til strafferammen i den nugældende 253 foreslås det, at bøde udgår af strafferammen i den pågældende type sager, således at straffen er fængsel indtil 2 år. Det tilsigtes herved som foreslået af Rigsadvokaten at straffen for overtrædelse af 253 i de pågældende sager som udgangspunkt fastsættes til en frihedsstraf på 2-3 måneders fængsel. Der henvises til lovforslagets 2, nr. 1. Om det foreslåede udgangspunkt med en frihedsstraf i niveauet 2-3 måneders fængsel bemærkes, at fastsættelse af straffen i det enkelte tilfælde naturligvis vil bero på domstolenes konkrete vurdering af samtlige sagens omstændigheder, og at det angivne udgangspunkt således vil kunne fraviges i op- eller nedgående retning, alt efter om der i den konkrete sag foreligger skærpende eller formildende omstændigheder Frakendelse af førerretten efter flugt fra et færdselsuheld Rigsadvokaten har i sin redegørelse, afsnit 5.2., anført, at det bør overvejes at indføre en adgang til førerretsfrakendelse i sager, hvor en bilist flygter fra et færdselsuheld med personskade. Rigsadvokaten har peget på, at selv om der i mange af de sager, som redegørelsen bygger på, er sket frakendelse af førerretten som følge af det kørselsforløb, der ligger forud for færdselsuheldet, så er der også blandt de gennemgåede sager en række tilfælde, hvor der hverken er sket betinget eller ubetinget frakendelse, og hvor der heller ikke har været grundlag for at give»klip«i kørekortet.

8 Rigsadvokaten har endvidere peget på, at de nugældende regler om frakendelse først og fremmest er rettet mod situationer, hvor kørslen skaber en trafikfarlig situation, og at det forhold, at en fører i forbindelse med et færdselsuheld har forladt ulykkesstedet, ikke i almindelighed i sig selv indebærer en fare for færdselssikkerheden. Rigsadvokaten har imidlertid anført, at det på den anden side taler for frakendelse i disse situationer, at flugt fra et uheldssted, hvor der kan være opstået personskade, viser en sådan uansvarlighed hos den flygtende trafikant, at det kan være rimeligt at imødegå denne adfærd med en frakendelse af førerretten. Justitsministeriet kan tiltræde det af Rigsadvokaten anførte og foreslår på den baggrund, at færdselslovens 125 og 126 ændres således, at overtrædelse af hjælpepligten i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, som affattet ved dette lovforslag, som udgangspunkt medfører betinget frakendelse af førerretten, og at overtrædelse af straffelovens 253, jf. den foreslåede nye bestemmelse i stk. 2, om de groveste tilfælde af flugt fra færdselsuheld, som udgangspunkt medfører ubetinget frakendelse af førerretten. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 11 og Lovforslagets økonomiske og administrative konsekvenser mv. Lovforslaget skønnes henset til det relativt begrænsede antal sager på området ikke at have økonomiske eller administrative konsekvenser for det offentlige af betydning. Lovforslaget har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet og har ingen administrative konsekvenser for borgerne. Lovforslaget har ingen miljømæssige konsekvenser og indeholder ikke EU-retlige aspekter. 4. Hørte myndigheder mv. Lovforslaget har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Advokatrådet, Dansk Cyklist Forbund, Danske Motorcyklisters Råd, Domstolsstyrelsen, Den Danske Dommerforening, Dommerfuldmægtigforeningen, Det Kriminalpræventive Råd, Foreningen af Offentlige Anklagere, Forenede Danske Motorejere (FDM), Fagligt Fælles Forbund (3F), Foreningen Liv og Trafik, Institut for Menneskerettigheder, Institut for Transport (DTU), Landforeningen af Beskikkede Advokater, MC-Touring Club Danmark, Præsidenten for Østre Landsret, Præsidenten for Vestre Landsret, Præsidenten for Københavns Byret, Præsidenten for Retten i Odense, Præsidenten for Retten i Århus, Præsidenten for Retten i Ålborg, Præsidenten for Retten i Roskilde, Politiforbundet, Rigsadvokaten, Rigspolitiet og Rådet for Større Færdselssikkerhed. 5. Vurdering af konsekvenser af lovforslag

9 Økonomiske konsekvenser for stat, kommuner og regioner Administrative konsekvenser for stat, kommuner og regioner Økonomiske konsekvenser for erhvervslivet Administrative konsekvenser for erhvervslivet Miljømæssige konsekvenser Administrative konsekvenser for borgerne Forholdet til EU-retten Positive konsekvenser/ mindreudgifter Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen Ingen Ingen Ingen Negative konsekvenser/ merudgifter Ingen af betydning Ingen af betydning Ingen Ingen Ingen Ingen Lovforslaget indeholder ikke EU-retlige aspekter Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1(Færdselsloven) Til nr. 1 ( 9, stk. 1 og 2) Den foreslåede affattelse af færdselslovens 9, stk. 1 og 2, har til formål at tydeliggøre, hvilke pligter der påhviler en trafikant, som med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld. Det foreslås således, at det i 9, stk. 1, fremhæves, at sådanne trafikanter altid har pligt til straks at standse, og at det i stk. 2, nr. 1, fremhæves, at trafikanten endvidere har pligt til i muligt omfang at yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade. Den foreslåede bestemmelse i 9, stk. 2, nr. 1, indebærer en ændret formulering i forhold til bestemmelsen i den gældende 9, stk. 1, 1. pkt., hvorefter der er pligt til at yde hjælp til tilskadekomne. Hensigten med denne ændrede formulering er at tydeliggøre, at pligten til at yde hjælp ud over at omfatte de tilfælde, hvor det er åbenbart for den flygtende trafikant, at en person er kommet (mere eller mindre alvorligt) til skade, også gælder, hvor bilisten på grund af sin omgående flugt fra stedet ikke har mulighed for at afgøre, om der er kommet personer til skade, men hvor dette kan være en påregnelig følge af uheldet. Disse situationer vil f.eks. omfatte påkørsel af en knallertfører, cyklist eller fodgænger, hvor bilisten kører fra stedet med det samme uden at sikre sig, at den pågældende ikke er kommet til skade, eller uden at yde hjælp, hvis der er behov herfor. Den foreslåede bestemmelse i 9, stk. 2, nr. 1, omfatter derimod ikke uheld, hvor det er åbenbart, at der ikke kan være opstået personskade, f.eks. ved et mindre sammenstød mellem to personbiler, der helt åbenbart kun indebærer materiel skade. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 2 ( 60 a, stk. 1) Forslaget er en konsekvens af, at overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, i visse tilfælde skal kunne medføre et kørselsforbud. Der henvises til lovforslagets 1, nr. 14. Til nr. 3 ( 60 a, stk. 2) Den foreslåede ændring er redaktionel. Ændringen er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 11, som indebærer, at færdselslovens 125, stk. 1, nr. 7, bliver 125, stk. 1, nr. 8. Til nr. 4 og 5 ( 60 a, stk. 3, nr. 2 og 3) Færdselslovens 60 a, stk. 3, nr. 2 og 3, vedrører generhvervelse af førerretten i visse tilfælde af ubetinget frakendelse af førerretten. De foreslåede ændringer er en konsekvens af, at overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1, i henhold til den foreslåede ændring af færdselslovens 125, jf. lovforslagets 1, nr. 11, skal kunne medføre betinget frakendelse og dermed også i gentagelsestilfælde eller sammenholdt med visse andre færdselslovovertrædelser ubetinget frakendelse jf. færdselslovens 126, stk. 1, nr. 6, 7 og 9, der efter lovforslagets 1, nr. 12, bliver 126, stk. 1, nr. 7, 8 og 10. Der henvises i øvrigt til lovforslagets 1, nr. 13, og bemærkningerne hertil. Til nr. 6 ( 117, stk. 2, nr. 8)

10 Den foreslåede ændring er redaktionel. Ændringen er en konsekvens af, at færdselslovens 125, stk. 1, nr. 1-4, efter lovforslagets 1, nr. 11, bliver 125, stk. 1, nr. 1 og 3-5. Til nr. 7 ( 117 d) Efter den gældende bestemmelse i færdselslovens 117 d straffes den, der bliver indblandet i et færdselsuheld, og som undlader at yde hjælp til tilskadekomne, jf. færdselslovens 9, stk. 1, med bøde. Under skærpende omstændigheder er straffen dog fængsel indtil 1 år. Med den foreslåede ændring af straffebestemmelsen skærpes straffen således, at den, der undlader at yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade, jf. færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, straffes med fængsel indtil 1 år. Under formildende omstændigheder er straffen dog bøde. Det forudsættes herved, at der i tilfælde, hvor der er sket ikke ubetydelig personskade, og hvor hjælpepligten derfor er af reel betydning, som udgangspunkt fastsættes en kortere ubetinget frihedsstraf på dages fængsel. Straffen kan dog efter omstændighederne gøres betinget, f.eks. hvis den pågældende selv er kommet til skade og som følge af en choktilstand forlader uheldsstedet uden at yde den fornødne hjælp. Ved ikke ubetydelig skade forstås navnlig tilfælde, hvor den tilskadekomne skal have lægebehandling, evt. på skadestue, f.eks. ved knoglebrud, skader i hovedet og sår, der kræver syning, mv. Er skaden så alvorlig, at der er tale om betydelig skade på legeme eller helbred som nævnt i straffelovens 249, og har den pågældende trafikant handlet forsætligt, forudsættes forholdet imidlertid henført under straffelovens 253, stk. 1, jf. stk. 2, som affattet ved dette lovforslags 2, nr. 1. Efter forslaget vil der under formildende omstændigheder alene skulle idømmes en bødestraf. Formildende omstændigheder kan f.eks. foreligge, hvis det viser sig, at ingen er kommet til skade, eller hvis der alene er opstået ubetydelig skade, idet den tilskadekomne blot er forslået, har hudafskrabninger eller blå mærker. Dette forudsætter dog, at den pågældende trafikant under hensyn til de nærmere omstændigheder ved uheldet har haft god grund til at antage, at uheldet ikke har medført nogen personskade af betydning. Er dette ikke tilfældet og foreligger der heller ikke i øvrigt formildende omstændigheder bør den pågældende som udgangspunkt idømmes samme straf som i de tilfælde, hvor der er sket ikke ubetydelig personskade. Formildende omstændigheder kan omvendt også foreligge, selv om der efterfølgende viser sig at være sket mere alvorlig personskade, hvis den pågældende trafikant under hensyn til de nærmere omstændigheder ved uheldet havde god grund til at antage, at dette ikke var tilfældet. Hvis der f.eks. er tale om et mindre sammenstød, hvor en bil med meget lav hastighed strejfer og vælter en cyklist, der umiddelbart efter sammenstødet rejser sig op uden at vise tegn på skader, bør flugt fra uheldsstedet normalt alene resultere i en bødestraf, selv om det efterfølgende måtte vise sig, at cyklisten f.eks. har brækket armen. Det forudsættes, at bøden i sager, hvor der foreligger formildende omstændigheder, som udgangspunkt fastsættes til kr. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 8 ( 118, stk. 1, nr. 1) Den foreslåede ændring er en konsekvens af de foreslåede ændringer i 1, nr. 7 og 9 ( 117 d og 118, stk. 2). Til nr. 9 ( 118, stk. 2) Ændringen indebærer, at tilsidesættelse af pligterne i færdselslovens 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6, som affattet ved dette lovforslags 1, nr. 1, (pligten til straks at standse, deltagelse i foranstaltninger til sikring af færdslen, opgivelse af navn og bopæl, underretning af skadelidte eller politiet) straffes med en skærpet bøde. Det forudsættes herved, at bøden som udgangspunkt fastsættes til kr. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 10 ( 119 a, stk. 1) Den foreslåede ændring er redaktionel. Ændringen er en konsekvens af, at færdselslovens 125, stk. 1, nr. 2-8, i henhold til lovforslagets 1, nr. 11, bliver til 125, stk. 1, nr Til nr. 11( 125, stk. 1, nr. 2) Den foreslåede ændring indebærer, at der som udgangspunkt skal ske betinget frakendelse af førerretten, når føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Der skal dog ikke ske frakendelse i de tilfælde, hvor der foreligger formildende omstændigheder, og hvor tilsidesættelse af hjælpepligten i den foreslåede bestemmelse i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, derfor alene udløser en bødestraf, jf. den foreslåede ændring af straffebestemmelsen i færdselslovens 117 d, jf. lovforslagets 1, nr. 7. Der henvises i øvrigt til lovforslagets almindelige bemærkninger, afsnit Til nr. 12 ( 126, stk. 1, nr. 6) Den foreslåede ændring indebærer, at der som udgangspunkt skal ske ubetinget frakendelse af førerretten, når føreren har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 253 ved at flygte fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade, jf. herved den med lovforslagets 2, nr. 1, foreslåede nye bestemmelse i straffelovens 253, stk. 2. Frakendelsestiden bør som udgangspunkt være 6 måneder eller 1 år afhængig af sagens alvor. Der henvises til de almindelige bemærkninger afsnit Til nr. 13 ( 126, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7) Ændringen indebærer, at ubetinget frakendelse af førerretten (som hidtil) vil kunne ske, når en fører har gjort sig skyldig i flere forhold omfattet af reglerne om betinget frakendelse i færdselslovens 125, herunder (som noget nyt) også den foreslåede nye bestemmelse i 125, stk. 1, nr. 2, jf. lovforslagets 1, nr. 11, om

11 betinget frakendelse som følge af overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1. Til nr. 14 ( 127) Ændringen er en konsekvens af lovforslagets 1, nr. 11, hvorefter overtrædelse af den foreslåede bestemmelse om hjælpepligt i færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, jf. lovforslagets 1, nr. 1, kan føre til betinget frakendelse af førerretten. Den foreslåede ændring af færdselslovens 127 indebærer, at en betinget frakendelse som følge af tilsidesættelse af den nævnte hjælpepligt på linje med betinget frakendelse som følge af en række andre forseelser erstattes af et kørselsforbud, når betingelserne herfor i færdselslovens 127 i øvrigt er opfyldt. Til 2(Straffeloven) Til nr. 1 ( 253, stk. 2) Den foreslåede bestemmelse har til formål at skærpe straffen i de groveste tilfælde af flugt fra et færdselsuheld med personskade. Bestemmelsen indebærer, at der indsættes et nyt stykke i straffelovens 253, hvorefter overtrædelse af 253 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade, straffes med fængsel indtil 2 år. Bøde udgår således af strafferammen for så vidt angår overtrædelser af denne karakter. Det tilsigtes hermed, at straffen i de pågældende sager som udgangspunkt skal være en frihedsstraf i niveauet 2-3 måneders ubetinget fængsel. Straffen kan dog efter omstændighederne gøres betinget, f.eks. hvis den pågældende selv er kommet til skade og som følge af en choktilstand forlader uheldsstedet uden at yde den fornødne hjælp. Ved flugt fra et færdselsuheld forstås, at den pågældende trafikant enten ikke er standset eller nok er standset, men herefter har forladt uheldsstedet uden at yde hjælp til den eller de tilskadekomne. Ved betydelig personskade forstås dels situationer, hvor den tilskadekomne er i øjensynlig livsfare eller tilsyneladende livløs, jf. 253, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, 1. led, dels situationer, hvor den tilskadekomne (i øvrigt) er pådraget betydelig skade på legeme eller helbred, jf. 253, stk. 1, nr. 2, 2. led, jf. færdselslovens 9, stk. 2, nr. 1, som affattet ved dette lovforslag. Begrebet»betydelig skade på legeme eller helbred«skal herved forstås i overensstemmelse med det skadesbegreb, der har udviklet sig i praksis efter straffelovens 249 om uagtsom legemsbeskadigelse. Den foreslåede bestemmelse i 253, stk. 2, vil således f.eks. typisk omfatte skader, der medfører varigt men, kraniebrud og lårbensbrud, men ikke f.eks. ukomplicerede armbrud. For at bestemmelsen kan finde anvendelse kræves det, at gerningsmanden har haft det fornødne forsæt. Det fornødne forsæt kan f.eks. foreligge, hvis gerningsmanden har vidst, at en person, der var indblandet i uheldet, har pådraget sig betydelig skade (f.eks. i tilfælde, hvor gerningsmanden standser og konstaterer, at der er tale om alvorlige skader, og herefter forlader uheldsstedet uden at yde hjælp), eller hvis gerningsmanden som følge af omstændighederne ved uheldet må have anset dette for overvejende sandsynligt. Det bemærkes, at det ikke er en forudsætning for anvendelsen af bestemmelsen, at færdselsuheldet kan tilregnes gerningsmanden som uagtsomt, således at denne tillige kan straffes for overtrædelse af straffelovens 249. Der henvises i øvrigt til de almindelige bemærkninger afsnit Til 3 Det foreslås, at loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende, således at de foreslåede skærpelser får virkning hurtigst muligt. Til 4 Bestemmelsen vedrører lovens territoriale gyldighed og indebærer, at loven ikke gælder for Færøerne og Grønland. Lovens 2 kan dog ved kongelig anordning sættes i kraft for Færøerne med de afvigelser, som de særlige færøske forhold tilsiger. Lovforslaget sammenholdt med gældende ret Bilag 1

12 Gældende formulering Lovforslaget 1 I færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 24. oktober 2007, foretages følgende ændringer: 9. Trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne. Den pågældende skal endvidere til sikring af færdslen deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til. Hvis en anden, der er indblandet i uheldet, anmoder herom, skal vedkommende opgive navn og bopæl. Tilsvarende oplysninger skal efter anmodning gives den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. Stk. 2. Er der sket skade på en anden person, og er skaden ikke ubetydelig, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette politiet. Er der sket skade på ejendom eller ting, og er der ingen til stede, som kan modtage de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette skadelidte eller politiet Stk a. Er kørselsforbud pålagt i medfør af 127 for forhold omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-3, 8 eller 9, eller stk. 3, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført fornyet, særlig køreundervisning og har bestået en kontrollerende køreprøve. Stk. 2. Er kørselsforbud pålagt i medfør af 127 for forhold omfattet af 125, stk. 1, nr. 7, eller 126, stk. 2, kan førerretten kun gengives, hvis føreren forinden har gennemført et A/T-kursus og har bestået en kontrollerende køreprøve. Stk. 3. For at generhverve førerretten skal fornyet, særlig køreundervisning være gennemført og kontrollerende køreprøve bestået, hvis føreren inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret har begået en forseelse, for hvilken førerretten er frakendt ubetinget som følge af, at føreren har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af 125, stk. 1-3, og et af forholdene er omfattet af stk. 1, nr. 1-3, eller stk. 3 og dette forhold er begået inden for de første tre år efter førstegangserhvervelse af førerret, eller som følge af, at føreren har gjort sig skyldig i forhold, der er omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-3, eller stk. 3, der medfører en ubetinget frakendelse af førerretten i medfør af 126, stk. 1, nr. 7 eller 9. Stk Stk. 1. Stk. 2. Straffen efter stk. 1 kan stige til fængsel indtil 1 år og 6 måneder, hvis føreren findes skyldig i forhold, der er omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-4, eller 126, stk. 1, nr , stk. 1 og 2, affattes således:»en trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse. Stk. 2. Trafikanten skal endvidere i muligt omfang yde hjælp til personer, der kan være kommet til skade, deltage i de foranstaltninger til sikring af færdslen, som uheldet giver anledning til, opgive navn og bopæl til en anden, der er indblandet i uheldet, hvis denne anmoder om det, opgive navn og bopæl til den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade, hvis denne anmoder om det, snarest muligt underrette politiet, hvis trafikanten har forvoldt ikke ubetydelig skade på en anden person, og snarest muligt underrette skadelidte eller politiet, hvis trafikanten har forvoldt skade på ejendom eller ting, og der ikke er nogen til stede, som kan modtage oplysninger om trafikantens navn og bopæl.«2. I 60 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 8 eller 9,«til: 125, stk. 1, nr. 1-4, 9 eller 10,«. 3. I 60 a, stk. 2, ændres» 125, stk. 1, nr. 7,«til:» 125, stk. 1, nr. 8,«. 4. I 60 a, stk. 3, nr. 2, ændres»stk. 1, nr. 1-3,«til:»stk. 1, nr. 1-4,«. 5. I 60 a, stk. 3, nr. 3, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4,«og» 126, stk. 1, nr. 7 eller 9.«ændres til:» 126, stk. 1, nr. 8 eller 10.«6. I 117, stk. 2, nr. 8, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-4,«til:» 125, stk. 1, nr. 1 og 3-5,«. 117 d. Overtrædelse af 9, stk. 1, 56, stk. 1, d affattes således:

13 62, stk. 1, og 63 a straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Ved udmåling af bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, og 63 a tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Er overtrædelse af 56, stk. 1, begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde Med bøde, jf. dog stk. 6, straffes den, der: overtræder 3, stk. 1 og 2, 4-8, 9, stk. 2, 10, 12, 14-52, 54, stk. 3-5, 55 a, stk. 1, 60, stk. 5, 60 a, stk. 5, 62, stk. 2 og 3, 63-65, 67, 70, stk. 1 og 2, 72, 74-75, 80-81, 82, 83 a, 84, stk. 2, 86-88, og 105, Stk. 2. Ved fastsættelsen af bøder for overtrædelse af 4, stk. 1, 5, 14, stk. 1 og 2, 15, stk. 1-4, 16, 17, stk. 1, 18-29, 31-36, 37, stk. 4, 41, 44-49, 50, stk. 2 og 3, 51 og 52, 54, stk. 3-5, 62, stk.3, 63, stk. 1 og 2, 64, 67, 70, stk. 1 og 2, 80-81, 82, 83 a, 84, stk. 2, og udmåles en skærpet bøde. Der udmåles ligeledes en skærpet bøde ved overtrædelse af 65, når overtrædelsen vedrører et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2. Stk a. Hvis en sag efter 125, stk. 1, nr. 2-8, 125, stk. 2 eller 3, eller 126, stk. 1, nr. 1-4, ikke skønnes at ville medføre højere straf end bøde, kan anklagemyndigheden i stedet for at indlevere anklageskrift til retten tilkendegive sigtede, at sagen kan afgøres uden retslig forfølgning, såfremt sigtede erkender sig skyldig i overtrædelsen og erklærer sig rede til inden for en nærmere angivet frist, der efter begæring kan forlænges, at betale en i tilkendegivelsen angivet bøde samt vedtager kørselsforbud, betinget eller ubetinget frakendelse af førerretten i et i tilkendegivelsen nærmere angivet tidsrum. Stk Føreren af et motordrevent køretøj, hvortil der kræves kørekort, skal betinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren har overskredet de tilladte hastigheder efter 42 og 43 a eller en anden hastighedsgrænse fastsat ved færdselstavler eller anden afmærkning med mere end 60 pct. eller har kørt med en hastighed på 160 km i timen eller derover, Stk. 2-5.» 117 d. Overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, straffes med fængsel indtil 1 år, under formildende omstændigheder dog med bøde. Stk. 2. Overtrædelse af 56, stk. 1, 62, stk. 1, og 63 a straffes med bøde eller under skærpende omstændigheder med fængsel indtil 1 år. Ved udmåling af bøde for overtrædelse af 56, stk. 1, og 63 a tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel. Er overtrædelsen af 56, stk. 1, begået under kørsel med et køretøj omfattet af 43, stk. 1 eller 2, udmåles en skærpet bøde.«8. I 118, stk. 1, nr. 1, udgår» 9, stk. 2,«. 9. I 118, stk. 2, indsættes efter» 5,«:» 9, stk. 1 og stk. 2, nr. 2-6,«. 10. I 119 a, stk. 1, ændres» 125, stk. 1, nr. 2-8,«til:» 125, stk. 1, nr. 3-9,«. 11. I 125, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nr.: ) føreren har gjort sig skyldig i en overtrædelse af 9, stk. 2, nr. 1, og der ikke foreligger formildende omstændigheder,«. Nr. 2-9 bliver herefter nr Føreren af et motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, skal ubetinget frakendes retten til at føre et sådant køretøj, hvis føreren

14 Har gjort sig skyldig i flere forhold, der hver for sig er omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-8, eller stk. 2 eller 3, dog således at frakendelse for flere forhold alene omfattet af 125, stk. 1, nr. 5, kun sker ubetinget, hvis forholdene er begået i forbindelse med mere end ét kørselsforløb, Stk Hvis en forseelse omfattet af 125, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 eller 9, 125, stk. 3, eller 126, stk. 2, jf. 126, stk. 1, nr. 1 eller 2, bliver begået inden for de første 3 år efter førstegangserhvervelse af førerret, træder et kørselsforbud i stedet for en betinget frakendelse. Ved et kørselsforbud inddrages førerens ret til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, indtil særlig køreundervisning eller A/T-kursus, jf. 60 a, stk. 1 og 2, er gennemført og kontrollerende køreprøve er bestået. 12. I 126, stk. 1, indsættes efter nr. 5 som nyt nr.: ) har gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens 253, stk. 1, jf. stk. 2,«. Nr. 6-9 bliver herefter nr I 126, stk. 1, nr. 6, der bliver nr. 7, ændres» 125, stk. 1, nr. 1-8,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-9,«og» 125, stk. 1, nr. 5,«ændres til:» 125, stk. 1, nr. 6,«. 14. I 127 ændres» 125, stk. 1, nr. 1-3, 7, 8 eller 9,«til:» 125, stk. 1, nr. 1-4, 8, 9 eller 10,«. 2 I straffeloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 23. oktober 2007, foretages følgende ændringer: 253. Med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke. 1. I 253 indsættes som stk. 2:»Stk. 2. Med fængsel indtil 2 år straffes den, som overtræder stk. 1 i forbindelse med flugt fra et færdselsuheld, hvorved nogen er tilføjet betydelig personskade.«bilag 2 RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 1. Indledning Ved skrivelse af 16. marts 2007 har Justitsministeriet anmodet Rigsadvokaten om at gennemgå en række sager, der er omtalt i Rigspolitiets rapport om»flugtbilisme i Danmark i 2005 og 2006«med henblik på at vurdere, hvad sanktionen isoleret set kan antages at have været for overtrædelse af færdselslovens 9 og straffelovens 253, og i hvilket omfang der i sager, hvor disse bestemmelser indgår, sker frakendelse af førerretten. Justitsministeriet har endvidere anmodet om, at gennemgangen af sagerne foretages med henblik på at vurdere, om sanktionen over for flugtbilister bør skærpes, herunder om der i videre omfang end efter den gældende retstilstand bør kunne ske frakendelse af førerretten i sådanne sager.

15 2. Rigspolitiets rapport om flugtbilisme i Danmark i 2005 og 2006 Som følge af et usædvanligt stort antal færdselsulykker med flugtbilister i efteråret 2006 besluttede Rigspolitiet at udarbejde en rapport med henblik på at forsøge at belyse problemets omfang. Undersøgelsen omfatter 345 sager om færdselsuheld med flugt i Danmark i årene 2005 og 2006, hvor en anden person end den flygtede fører blev påført personskade, og hvor der tillige var mindst et motorkøretøj i færdselslovens forstand (en bil eller en motorcykel) involveret i ulykken. Af rapporten fremgår, at der i løbet af de 2 år (2005 og 2006) blev identificeret 95 flygtede førere, mens de 250 førere fortsat ikke var identificeret på tidspunktet for rapportens udarbejdelse. Af de 95 identificerede flygtede førere var der på tidspunktet for udfærdigelsen af Rigspolitiets rapport opdateret afgørelser i 60 sager. I 43 af de 60 sager har der været rejst tiltale for overtrædelse af færdselslovens 9 og/eller straffelovens 253, og disse sager udgør grundlaget for denne undersøgelse af sanktionerne, jf. nærmere afsnit 4.1. I bilaget til redegørelsen findes en mere udførlig beskrivelse af de enkelte sager, der er omfattet af undersøgelsen. 3. De relevante bestemmelser i straffeloven og færdselsloven Personer, som efter et færdselsuheld, hvor de har forårsaget personskade, flygter fra gerningsstedet uden at yde hjælp, kan efter omstændighederne straffes for overtrædelse af straffelovens 253 eller færdselslovens 9. Straffelovens 253 har følgende ordlyd:»med bøde eller fængsel indtil 2 år straffes den, som, uagtet det var ham muligt uden særlig fare eller opofrelse for sig selv eller andre, undlader 1) efter evne at hjælpe nogen, der er i øjensynlig livsfare, eller 2) at træffe de foranstaltninger, som af omstændighederne kræves til redning af nogen tilsyneladende livløs, eller som er påbudt til omsorg for personer, der er ramt af skibbrud eller anden tilsvarende ulykke.«det er en forudsætning for anvendelse af 253, nr. 1, at den, der er kommet til skade, er i live, og at livsfaren er øjensynlig, mens bestemmelsen i 253, nr. 2, l. led, finder anvendelse, hvis det er usikkert, om den pågældende er i live eller er død. Hvis den person, som undlader at træffe foranstaltninger, tror, at tilskadekomne er død, vil der ikke være forsæt til overtrædelse af 253, nr. 2, 1. led. Om bestemmelsens anvendelse er det i Færdselsstrafferet, Vagn Greve, 2001, side 181, bl.a. anført, at alle tre led i 253 kan anvendes i forbindelse med færdselsulykker, og at det er muligt at anvende bestemmelserne i straffelovens 253 og færdselslovens 9 i sammenstød, fordi færdselslovens 9 indeholder flere arter påbud end straffelovens 253. Det fremgår videre anførte sted, at der måske er en tendens til at bruge straffeloven i de alvorligste tilfælde for at vise, at forholdet betragtes som groft, og at straffelovens 253 anvendes i ret vidt omfang i praksis. Ved lov nr. 218 af 31. marts 2004 om ændring af straffeloven og retsplejeloven (Ændring af strafferammer og bestemmelser om straffastsættelse mv.) blev strafferammen i straffelovens 253 forhøjet fra fængsel i 3 måneder til fængsel i 2 år. I bemærkningerne til lovforslaget er det alene anført, at et strafmaksimum på 2 år findes passende, jf. lovforslagets pkt og de specielle bemærkninger til bestemmelsen. Der kan således ikke ved lovændringen antages at være tilsigtet en forhøjelse af straffene for overtrædelse af 253. I de tilfælde, hvor en fører har overtrådt straffelovens 253 i forbindelse med færdselsuheld, vil den pågældende som oftest samtidig blive straffet for den eller de kørselsfejl, der har givet anledning til, at en person er kommet til skade. Der kan således være tale om straf for overtrædelse af bestemmelser i færdselsloven, f.eks. spirituskørsel, og straffelovens 241 eller 249 om uagtsomt manddrab eller uagtsom betydelig legemsbeskadigelse. Der findes enkelte trykte domme, hvor der kun er domfældt for overtrædelse af straffelovens 253. Herunder kan nævnes en dom, hvor tre personer, som var passagerer i en bil, der påkørte en fodgænger, som bl.a. pådrog sig brud på halshvirvlen og andre alvorlige skader, hver blev idømt 20 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 253, nr. 1, ved at have undladt at tilkalde hjælp til fodgængeren, uanset at det måtte stå dem klart, at den pågældende øjensynligt var i livsfare, jf. U Ø. Denne dom, hvor der for passagererne alene skete domfældelse for overtrædelse af 253, nr. 1, viser, at straffen for overtrædelse af bestemmelsen som udgangspunkt er frihedsstraf. Ved lov nr. 287 af 10. juni 1976 fik færdselslovens 9 følgende ordlyd:» 9. Trafikant, der med eller uden egen skyld bliver indblandet i et færdselsuheld, skal straks standse og i muligt omfang yde hjælp til tilskadekomne. Den pågældende skal endvidere til sikring af færdslen deltage i de foranstaltninger, som uheldet giver anledning til. Hvis en anden, der er indblandet i uheldet, anmoder herom, skal vedkommende opgive navn og bopæl. Tilsvarende oplysninger skal efter anmodning gives den, på hvis ejendom eller ting, der er sket skade. Stk. 2. Er der sket skade på en anden person, og er skaden ikke ubetydelig, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette politiet. Er der sket skade på ejendom eller ting, og er der ingen til stede, som kan modtage de oplysninger, der er nævnt i stk. 1, skal den, der har forvoldt skaden, snarest muligt underrette skadelidte eller politiet.

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2007/2 LSF 164 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0018 Fremsat den 28. marts 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9)

Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Færdsel - Al færdsel (fl 3-9) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 9.12.2014 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2

Læs mere

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5)

Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Færdsel - Hensynsløs kørsel (fl 118, stk. 5) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: Tilsidesættelse af væsentlige hensyn til færdselssikkerheden;særlig hensynsløs kørsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato:

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 10. maj 2011 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9

RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 RIGSADVOKATEN Januar 2008 J.nr. RA-2007-709-0046 Redegørelse om sanktioner for overtrædelse af straffelovens 253 og færdselslovens 9 1. Indledning Ved skrivelse af 16. marts 2007 har Justitsministeriet

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler1) (Knallertkørekort og sanktioner ved ulovlig kørsel på knallert m.v.) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg Politi- og Strafferetsafdelingen 1240 København K Dato: 10. august 2015 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af bødestraffen for blufærdighedskrænkelse) Politi- og Strafferetsafdelingen UDKAST Dato: 13. september 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Christian Nikolaj Søberg Sagsnr.: 2017-731-0013 Dok.: 487654 Forslag til Lov om ændring af straffeloven

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Retsudvalget 2015-16 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 494 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 4. maj 2016 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSV 179 (Gældende) Udskriftsdato: 8. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 3. juni 2010 Forslag

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2016/1 LSF 215 (Gældende) Udskriftsdato: 7. juli 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0087 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:

Et udkast til lovforslag har været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.: Retsudvalget 2012-13 L 62 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: MDT Sagsnr.: 2012-801-0007 Dok.: 559067 Kommenteret høringsoversigt vedrørende udkast til forslag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. oktober 2014 Sag 107/2014 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Hjørring den 5. september

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2002 Frederiksholms Kanal 16 Den 26. juni 2002 1220 Kbh. K. J.nr. G 3789. Strafpåstanden i sager om brugstyveri 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 215 Folketinget 2016-17 Fremsat den 2. juni 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri)

Læs mere

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri

Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Brugstyveri - Strafpåstanden i sager om brugstyveri Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: brugstyveri; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 26.6.2002 Status: Gældende Udskrevet: 31.12.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt

Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt Trafikudvalget (2. samling) TRU alm. del - Bilag 198 Offentligt RIGSADVOKATEN RIGSPOLITIET Bilag 2 Februar 2008 J.nr. RA-2007-709-0042 Beskrivelse af sager, hvori der er sket frakendelse af førerretten

Læs mere

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven

Forslag til. Lov om ændring af straffeloven Retsudvalget (2. samling) REU alm. del - Bilag 63 Offentligt Lovafdelingen U D K A S T Dato: 18. december 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-730-0506 Dok.: KHE40839 Forslag til Lov om ændring

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Justitsministeriet Lovafdelingen Dato: 21. juni 2005 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0013 Dok.: CHA40254 N O T I T S om udviklingen i strafniveauet efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) LOV nr 479 af 23/05/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0027 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1047 af 24/10/2011

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold)

Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) Dato: 18. december 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Nynne Nytofte-Bæk Sagsnr.: 2017-731-0020 Dok.: 588449 Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for grov vold) 1 I straffeloven,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2013/1 LSV 113 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2013-801-0015 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 22. april 2014 Forslag til

Læs mere

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over

K O M M E N T E R E T O V E R S I G T. over Retsudvalget 2010-11 L 102 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen K O M M E N T E R E T O V E R S I G T Dato: 13. december 2010 Kontor: Lovteknikkontoret Sagsnr.: 2010-9404-0148 Dok.: MHE40712 over høringssvar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. oktober 2011 Sag 110/2011 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Helsingør den 28. juni

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. december 2015 Sag 190/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Anders Skaaning Mathiesen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved

Læs mere

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven) Retsudvalget REU alm. del - Bilag 604 Offentligt Lovafdelingen Notits om udviklingen i strafniveauet for vold, voldtægt og seksuelt misbrug af børn efter lov nr. 380 af 6. juni 2002 (strafskærpelsesloven)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven

Forslag. Lov om ændring af retsplejeloven 2017/1 LSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 22. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2017-731-0009 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen)

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2000 Rettet januar 2013 J.nr. RA-2011-701-0010 Sanktionspåstande mv. i færdselssager 1. Indledning 1.1. Revision af meddelelsen 1.2. Indberetning til Rigsadvokaten af domme

Læs mere

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a

RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001. Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a RIGSADVOKATEN Januar 2004 J. nr. 2002-120-0001 Straffene i sager om brugstyveri af motorkøretøj efter straffelovens 293 a 1. Indledning Ved lov nr. 380 af 6. juni 2002 om ændring af straffeloven, retsplejeloven

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0151 Bilag 1 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Dato: 6. maj 2008 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-84-0505 Dok.: DBJ40191 Grundnotat om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 30. december 2013 Sag 226/2013 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Steen Moesgaard, beskikket) og T2 (advokat Henrik Perregaard, beskikket) I tidligere instanser

Læs mere

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«.

OMTRYK 2. 4. I 118, stk. 1, nr. 1, ændres» 60, stk. 5, 60 a, stk. 5«til:» 60 d«. Lovforslag nr. L 179 Folketinget 2009-10 OMTRYK Ministerens navn rettet Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven (Skærpet

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 endeligt svar på spørgsmål 11 Offentligt LOVSEKRETARIATET NOTAT OM DET SÅKALDTE IDENTITSKRAV I GRUNDLOVENS 41, STK. 2, I FORHOLD TIL ET AF MINISTEREN STILLET ÆNDRINGSFORSLAG TIL

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)

Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager) Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 14. august 2017 Kontor: Strafferetskontoret Sagsbeh: Ketilbjørn Hertz Sagsnr.: 2017-731-0089 Dok.: 2391677 U D K A S T Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland

Forslag. Lov om ændring af kriminalloven og retsplejeloven for Grønland 2007/2 LSF 37 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0497 Fremsat den 12. december 2007 af justitsministeren (Lene Espersen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

Færdsel - Hastighed (fl a) ( )

Færdsel - Hastighed (fl a) ( ) Færdsel - Hastighed (fl 41-43 a) (13.05.2016) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.5.2016 Status: Historisk Udskrevet: 1.2.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.).

Efter bestemmelsen straffes den, som ved overanstrengelse, vanrøgt eller på anden måde behandler dyr uforsvarligt (stk. 1, 1. pkt.). Bøde for overtrædelse af dyreværnslovgivningen Den væsentligste bestemmelse om straf i sager om overtrædelse af dyreværnslovgivningen findes i dyreværnslovens 28. 28. Den, som ved overanstrengelse, vanrøgt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 21. maj 2010 Sag 339/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Henrik Garlik Jensen, beskikket) og A (advokat Søren Isaksen, beskikket) mod T (advokat Henrik Garlik

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og straffeloven 2009/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2009-801-0029 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt

Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 69 Bilag 1 Offentligt Civilafdelingen Dato: Kontor: Sagsbeh: Færdselskontoret Marianne Møller Halkjær Sagsnr.: 2014-801-0021 Dok.: 1370852 KOMMENTERET OVERSIGT over høringssvar om

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 22. september 2014 Sag 36/2014 Anklagemyndigheden mod T (advokat Jakob S. Arrevad, beskikket) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Retten i Horsens den 13.

Læs mere

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3)

Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Færdsel - Klippekortordningen (fl 125, stk. 2 og 3) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: klippekort, færdsel; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.4.2015 Status: Gældende Udskrevet: 8.2.2017 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget

Forslag. Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. Lovforslag nr. L 34 Folketinget Lovforslag nr. L 34 Folketinget 2017-18 Fremsat den 4. oktober 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Selvstændig

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 84 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2005-150-0158 Dok.: KSE40438 Besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1)

Forslag. Lov om ændring af lov om inkassovirksomhed og lov om vagtvirksomhed 1) 2008/1 LSF 134 (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-708-0011 Fremsat den 18. februar 2009 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. december 2012 Sag 189/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Kåre Pihlmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 20. december

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2005/1 LSF 40 Offentliggørelsesdato: 31-10-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 44 Sagsforløb 2005/1 LF 40 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. oktober 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

3.2. Forhøjede strafminima

3.2. Forhøjede strafminima Normalstrafferammen giver derimod ikke i sig selv nogen vejledning med hensyn til, hvad udgangspunktet for strafudmålingen skal være i normaltilfælde. Det er et generelt anerkendt princip, at strafmaksimum

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 4. juni 2010 Sag 325/2009 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jakob Juul, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 13. marts 2009

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. februar 2015 Sag 219/2014 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Birger Hagstrøm, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt

Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Retsudvalget, Retsudvalget, Retsudvalget 2015-16 L 98, L 98 A, L 98 B Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 23. februar 2016 Kontor:

Læs mere

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret

Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret R I G S A DV O K A TE N 7. m aj 2 0 13 Generelle emner, der bør søges forelagt Højesteret Med henblik på at forbedre mulighederne for en mere koordineret styring af, hvilke sager der på det strafferetlige

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love

Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love LOV nr 634 af 12/06/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 11. marts 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2012-731-0018 Senere ændringer til forskriften LBK nr 982 af 06/08/2013

Læs mere

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT)

Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Registret for udenlandske tjenesteydere (RUT) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: ;erhvervsforhold Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 13.3.2015 Status: Gældende Udskrevet: 3.2.2017 Indholdsfortegnelse 1.

Læs mere

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a

Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Redegørelse fra juli 2009 om konfiskation af motordrevne køretøjer i medfør af færdselslovens 133 a Kilde: Redegørelser fra Rigsadvokaten Emner: færdsel;konfiskation af motorkørertøjer; Offentlig Tilgængelig:

Læs mere

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt

Europaudvalget transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Europaudvalget 2008 2895 - transport, tele og energi Bilag 5 Offentligt Civil- og Politiafdelingen Samlenotat vedrørende den sag inden for Justitsministeriets ansvarsområde, der forventes behandlet på

Læs mere

Lov om ændring af straffeloven

Lov om ændring af straffeloven 2004/2 LSF 161 Offentliggørelsesdato: 27-04-2005 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 43 Sagsforløb 2004/2 LF 161 Lovforslag som fremsat Den fulde tekst Fremsat den 27. april 2005 af justitsministeren (Lene

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven LOV nr 154 af 18/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 17. september 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-801-0021 Senere ændringer til forskriften Ingen Lov om ændring

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 91 Folketinget 2017-18 Fremsat den 15. november 2017 af justitsministeren (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for vidnetrusler og visse

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 18.1.2018 Indholdsfortegnelse 1. Overblik

Læs mere

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Udkast til. Forslag. Lov om ændring af lov om erstatningsansvar Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Bilag 329 Offentligt Lovafdelingen Udkast til Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-702-0142 Dok.: DBJ40356 Forslag til Lov om ændring af lov om erstatningsansvar (Tidspunktet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet:

Hundeloven-4 Kilde: Emner: Offentlig Tilgængelig: Dato: Status: Udskrevet: Hundeloven-4 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: hundeloven; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 17.12.2014 Status: Historisk Udskrevet: 14.1.2017 Indholdsfortegnelse 1. Overblik og tjekliste 2 2. Politiets

Læs mere

Betingede domme ( 56-61)

Betingede domme ( 56-61) Betingede domme ( 56-61) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: betinget dom;samfundstjeneste; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.5.2015 Status: Gældende Udskrevet: 20.12.2016 Betingede domme ( 56-61) RM

Læs mere

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3

Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Personundersøgelser ved kriminalforsorgen, herunder med henblik på samfundstjeneste-3 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: personundersøgelse;strafferetlige sanktioner og andre foranstaltninger;samfundstjeneste;unge,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. juni 2011 Sag 360/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T1 (advokat Henrik Stagetorn, beskikket), T2 (advokat Merethe Stagetorn, beskikket) og T3 (advokat Michael

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 23. marts 2016 Sag 181/2015 (2. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Jens Rysgaard, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Aarhus den 8. september

Læs mere

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K

S Offentligt. Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K S 5737 - Offentligt Folketinget Lovsekretariatet Christiansborg 1218 København K Dato: 24. oktober 2007 Kontor: Lovafdelingen Sagsnr.: 2007-790-0431 Dok.: LOJ41012 Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 31 endeligt svar på spørgsmål 4 Offentligt Ændringsforslag til Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø (Risikobaserede tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 11. oktober 2011 Sag 138/2011 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jytte Lindgård, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg den

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2008/1 LSF 87 (Gældende) Udskriftsdato: 18. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2008-801-0026 Fremsat den 10. december 2008 af justitsministeren (Brian Mikkelsen)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Civil- og Politiafdelingen Dato: 27. juli 2010 Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2008-801-0027 Dok.: HAA40808 Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 8. februar 2011 Sag 322/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Torben Brinch Bagge, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Næstved den 21.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven Lovforslag nr. L 54 Folketinget 2011-12 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af straffeloven (Gennemførelse af revideret bilag til Europarådets

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje

Forslag. Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje Lovforslag nr. L 129 Folketinget 2016-17 Fremsat den 8. februar 2017 af justitsminister (Søren Pape Poulsen) Forslag til Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje (International kompetence i

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven Lovforslag nr. L 113 Folketinget 2013-14 Fremsat den 15. januar 2014 af Justitsministeren Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand m.v.) 1 I færdselsloven,

Læs mere

Vold mod børn ( )-20

Vold mod børn ( )-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Vold mod børn ( 244-246)-20 Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;straf OG ANDRE RETSFØLGER; Offentlig tilgængelig: Ja Dato: 2014-11-28 Aktiv: Historisk

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2009-10 REU alm. del Svar på Spørgsmål 840 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 19. april 2010 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2010-792-1270

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 180/2012 Anklagemyndigheden mod T1 (advokat J. Korsø Jensen) T2 (advokat Niels Ulrik Heine) T3 (advokat Lars Kjeldsen) T4 (advokat Niels Forsby)

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Civilafdelingen Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Asger Weber Sagsnr.: 2013-801-0015 Dok.: 991994 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Skærpet indsats mod kørsel i påvirket tilstand

Læs mere

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj.

Retsudvalget. Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 345, som Folketingets Retsudvalg (Alm. del) har stillet til justitsministeren den 30. maj. Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 345 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K. Lovafdelingen Dato: 26. juni 2007 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2007-792-0383

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven 2011/1 LSF 179 (Gældende) Udskriftsdato: 15. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2011-801-0002 Fremsat den 26. april 2012 af justitsministeren (Morten Bødskov)

Læs mere

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende

Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT. vedrørende Retsudvalget L 71 - Bilag 1 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Færdsels- og våbenkontoret Sagsnr.: 2006-801-0009 Dok.: LFA40601 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT vedrørende Forslag

Læs mere

Lov om ændring af færdselsloven

Lov om ændring af færdselsloven Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Caroline Elmberg Sagsnr.: 2014-801-0022 Dok.: 1350349 Udkast til Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Justering af adgangen til konfiskation af motordrevet køretøj)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne

Forslag. Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne Lovforslag nr. L 00 Folketinget 2012-13 Fremsat den... af justitsministeren (Morten Bødskov) Forslag til Lov om ændring af lov om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (Ændringer

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 25. marts 2014 Sag 291/2013 Tårnby Kommune (advokat René Offersen) mod Forenede Danske Motorejere som mandatar for A (advokat Lennart Fogh) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. november 2010 Sag 227/2010 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Knud Meden, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 20. januar

Læs mere

Vold mod børn ( )

Vold mod børn ( ) Vold mod børn ( 244-246) Kilde: Rigsadvokatmeddelelsen Emner: vold mod ældre, børn og unge;grov vold;særlig grov vold;strafskærpelse - nedsættelse og -bortfald; Offentlig Tilgængelig: Ja Dato: 1.7.2016

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 3. december 2014 Sag 178/2014 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Jørgen Thomsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Nykøbing Falster den

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv.

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039. Sanktionspåstande mv. RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 3/2007 Frederiksholms Kanal 16 Den 11. maj 2007 1220 Kbh. K. J.nr. RA-2006-801-0039 Sanktionspåstande mv. i dopingsager Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Generelle retningslinjer

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1)

Forslag. Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) Lovforslag nr. L 137 Folketinget 2010-11 Fremsat den 9. februar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler 1) (Knallertkørekort og sanktioner

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 23. september 2013 Sag 326/2011 (1. afdeling) If Skadeforsikring (advokat Michael S. Wiisbye) mod A (advokat Niels Rex, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 1999/1 LSF 41 Offentliggørelsesdato: 13-10-1999 Justitsministeriet Fylgiskjal nr 19 Sagsforløb 1999/1 LF 41 Lovforslag som fremsat Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Bilag 5 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2011/1 LSF 54 (Gældende) Udskriftsdato: 9. november 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, j.nr. 2011-731-0011 Fremsat den 14. december 2011 af justitsministeren (Morten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Navneforbud Det forbydes ved offentlig gengivelse af dommen at gengive navn, stilling eller bopæl eller på anden måde offentliggøre pågældendes identitet HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. maj 2011 Sag

Læs mere

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt

Retsudvalget L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Retsudvalget 2014-15 L 50 endeligt svar på spørgsmål 9 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 9. december 2014 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 2/2010 Dato 8. februar 2010 J.nr. RA-2009-520-0007 Behandling af erstatningskrav omfattet af retsplejelovens 1018 a, stk. 2, 1. led, i sager, hvor der er idømt fængselsstraf

Læs mere

Justitsministeriet Lovafdelingen

Justitsministeriet Lovafdelingen Retsudvalget L 7 - Offentlig Justitsministeriet Lovafdelingen Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2005-730-0038 Dok.: CHA40098 Besvarelse af spørgsmål nr. 1 af 24. februar 2005 fra Folketingets Retsudvalg

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere