Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2"

Transkript

1 Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Rapport nr. : D2 1 Udarbejdet af : Erik Stoltzner (Vejdirektoratet), Peter H. Møller (Rambøll), Jesper stærke Clausen (Rambøll), Asger Knudsen (Rambøll) Dato : November 2010

2 November 2010 Forord SensoByg innovationskonsortiet blev dannet i Formålet var at udvikle og demonstrere trådløse overvågningssystemer til brug i byggeriet samt i store konstruktioner så som broer, tunneler mv. SensoByg blev støttet økonomisk af Forsknings og Innovationsstyrelsen igennem perioden Deltagerne i projektet fremgår af rapportens forside. Se også De trådløse overvågningssystemer, som er målet med konsortiets arbejde, er indlejret i konstruktionerne og bygningerne og der er udviklet tilhørende beslutningsstøtteværktøjer. SensoByg har demonstreret muligheder og vurderet teknologier i følgende demonstrationsprojekter: D1 Fugt i boliger og byggeri (byggeriets driftsfase) D2 Store konstruktioner, herunder broer og tunneler samt store stålkonstruktioner D3 Betonelementproduktion D4 Fugt i byggefasen Foruden disse fire demonstratorer er der en række forskningsemner omkring trådløse systemer og sensorer til indlejring i byggematerialer, som er gennemført. Nedenstående figur illustrerer disse emner i cirklen til højre. Fugt i byggefasen Betonelementer Kobling & interaktion SensoByg framework Indkapsling & indlejring Trådløs sensor Store konstruktioner Fugt i boliger Beslutningsstøtte Systemarkitektur _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 1

3 November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indledning Forventninger til sensorer/kravspecifikationer Anvendelse på nye og eksisterende broer Måling i udførelsesfasen Måling i driftsfasen Sensorer på eksisterende broer Kravspecifikation, den semi realistiske sensor Kravspecifikation, den optimale sensor Målinger på Vejdirektoratets broer og en på Færøerne Motorvejsbro ved Hedehusene (motorvejsbro nr.??) af Vejdirektoratets store broer og en almindelig motorvejs bro Landsverkets største bro på Færøerne Installationen af sensorer Installationsprocedure for sensorer Installation på broer i forbindelse med reparation Bro ved Skovdiget Bro UF af bane på Holbækmotorvejen Installation under fugtisoleringen ved særeftersyn Bro ved Borrevejle Vig Fiskebækbroerne Bispeengbuen Driftssikkerhed af sensorer Indsamling af data Måleresultater SMART Monitoring et vedligeholdssystem til infrastrukturanlæg Generelt Moniteringsmodul Perspektiver og udviklingsmuligheder Bilag 1: Data bilag, udskrift fra alle sensorer fra SMART Bilag 2: Kravspecifikation til sensorer Bilag 3: beskrivelse af SMART Monitoring System _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 2

4 November Resumé I rapporten gennemgås baggrunden for udviklingen af trådløse sensorer til overvågning af bl.a. fugt og temperatur i store konstruktioner som broer og tunneler samt de krav, som stilles til at sensorerne for at de kan anvendes på både nye og eksisterende broer. Denne rapport opsummerer de erfaringer Rambøll har gjort med de trådløse sensorer på en række af Vejdirektoratets broer i perioden Mellem 2 8 sensorer er installeret på udvalgte store broer tilhørende Vejdirektoratet. Sensorerne er installeret i forbindelse med reparationer af broerne eller i forbindelse med særeftersyn. Der er afprøvet forskellige forsøg med indpakningen af sensorerne og den måde udstøbningen er udført på. Målinger er efterfølgende udført på sensorerne når det har været praktisk muligt for indsamling af data og overvågningen af sensorernes stabilitet og rækkevidde. En del af projektet er at få sensorerne integreret i et overvågningssystem, så traditionel inspektion og vedligeholdelse kan optimeres og effektiviseres og overvågning kan udføres på sværttilgængelige konstruktioner. Dataindsamling og behandling af data fra sensorerne er derfor en væsentlig del af projektet og er integreret med det webbaserede forvaltningssystem, SMART Monitoring. Udvalgte måledata er gennem gået og en samlet oversigt over alle de indstøbte sensorer og erfaringerne med stabiliteten og levetiden er gennemgået til sidste i rapporten _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 3

5 November Indledning Formålet med udviklingen af trådløse sensorer til overvågning af fugt og temperatur i broer er, at få et integreret overvågningssystem, så traditionel inspektion og vedligeholdelse kan optimeres og effektiviseres. Nye sensorer til overvågning af drift af eksisterende og nye konstruktioner er blevet udviklet og afprøvet i laboratoriet hos Teknologisk Institut og installeret på udvalgte broer tilhørende Vejdirektoratet samt en enkelt stor bro for Landsverket på Færøerne. Sensorerne er blevet installeret i forbindelse med reparationer af brodæk, særeftersyn af fugtisoleringer eller særeftersyn af de bærende konstruktioner. Dataindsamlingen fra disse sensorer er integreret med det webbaserede forvaltningssystem, SMART, udviklet af Rambøll, hvortil data sendes, registreres og behandles for de enkelte bygværker og prober. Et centralt formål med disse sensorer er, at monitere tegn på fugt under en fugtisolering og dermed tegn på dårlig vedhæftning eller utætheder i en fugtisolering. Sandsynligheden for at brokonstruktionen udsættes for disse skader kan bedre forudsiges ved at overvåge parametre som temperatur og fugt umiddelbart under en fugtisolering. En væsentlig del af SensoByg projektet er etablering af simple metoder til at udnytte målingerne fra sensorerne. Visionen er, at sensorerne bliver en integreret del af overvågningen af broerne tilstand. Sammenholdt med at måleforløbene forventes at forløbe over mange år og hver bro med fordel kan forsynes med en række sensorer, kan der være store fordele ved en automatiseret og systematisk nyttiggørelse af sensormålingerne. Sensormålingerne er lige som de traditionelle informationer (visuelle observationer, betonundersøgelser m.m.) baggrunden for beslutning af drifts og vedligeholdelses tiltag på en bro. Alle traditionelle informationer om en bro kan samles i et centralt forvaltningssystem, og ved at integrere sensormålingerne til dette system, kan alle observationer for en bro vurderes på én gang. Hvis systemet omfatter alle broerne kan sensormålingerne dermed også indgå i en overordnet prioritering af drifts og vedligeholdelsesaktiviterne på tværs af broerne. For at optimere anvendelsen af sensormålinger forventes der opbygget et overordnet system der sikrer at: Rå måledata overføres automatisk til den centrale internetserver eller med håndholdte systemer fra mindre broer. I broforvaltningssystemet indlægges sensorernes placering under de eksisterende konstruktionselementer. I broforvaltningssystemet hentes data fra den centrale server. I broforvaltningssystemet foretages en automatiseret tolkning af måleresultaterne. I broforvaltningssystemet anvendes de tolkede resultater sammen med øvrige observationer fra hvert konstruktionselement til en vurdering af udbedringsbehovet. Et af de overordnede formål med beslutningsstøttesystemet er at al normal indhentning og vurdering af data kan udføres af det personale der forestår den øvrige drifts og vedligeholdelse af broerne, således at sensormålingerne kun i undtagelsestilfælde kræver vurdering af specialister _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 4

6 November 2010 Denne rapport er udarbejdet under D2 (store konstruktioner). Gruppen har haft følgende deltagere: Rambøll Danmark A/S (Projektleder) Vejdirektoratet Femern Bælt Teknologisk Institut Tempress Grønvold & karnov 3 Forventninger til sensorer/kravspecifikationer Det forventes at sensorerne hovedsageligt skal bruges på udvalgte konstruktionsdele af broer og anlægskonstruktioner som f.eks. broplader, søjler og kantbjælker. Det forventes at sensorer med fordel kan bruges under følgende forhold: Under fugtisoleringen: Nye konstruktioner og omisoleringer. Partiel udskiftning. Under eksisterende fugtisoleringer. Indstøbt i beton: Nye konstruktioner Reparation af eksisterende konstruktioner Kravene til selve sensorerne generelt er bl.a.: Relativ lang levetid af batteri på 5 10 år på kort sigt og i hele broens levetid på lang sigt. Entydig identifikation af de enkelte sensorer så databehandling bliver nem og sikker. Rækkevidde på minimum 5 10 m så aflæsning af data kan klares uden afspærring af veje. Nem og sikker monteringsmetode. 3.1 Anvendelse på nye og eksisterende broer Formålet med sensorerne er, at de både kan anvendes på nye og på eksisterende konstruktioner. For begge disse konstruktionstyper er der her behandlet tre hovedområder: 1. Sensoren lægges ned i betonblanderen og følger uden styring med betonblandingen 2. Sensoren placeres på præcist udvalgte dele af konstruktionen, typisk i armeringens dæklag ud mod en overflade der er udsat for aggressiv miljøpåvirkning. Sensoren overvåger udviklingen af betonens egenskaber, primært temperatur og fugtindhold. 3. Sensoren er placeret umiddelbart under fugtisolering, og det kontrolleres om der er fugtigt eller frit vand under fugtisoleringen. For en del af kravene til sensorerne har det kun lille betydning, om de skal anvendes på nye eller eksisterende konstruktioner, hvor levetiden af sensoren skal være 10 år vs år. For en del af kravene er det af stor betydning, om sensorerne skal anvendes under fugtisolering eller indstøbes i beton. I det efterfølgende er kravene til sensorerne opdelt efter hvilke anvendelser de refererer til _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 5

7 November 2010 I udførelsesfasen kan sensoren anvendes ved at placere sensoren i den nystøbte beton: herved kan udtørrings/hærdeforløbet registreres og anvendes til en mere præcis angivelse af det tidligste tidspunkt for udlægning af den epoxygrunder, som normalt udlægges før det egentlige fugtisoleringsarbejde påbegyndes. Sensoren kan endvidere anvendes i forbindelse med fugtmålinger under fugtisoleringen til at afsløre utætheder og andre fejl inden fugtisoleringen skjules af diverse lag af belægninger, konstruktioner m.m. Derved lettes udbedring, og risikoen for skjulte skader mindskes. 3.2 Måling i udførelsesfasen. Formålet med måling i udførelsesfasen vil typisk være, at kontrollere om den nyudstøbte beton udvikler egenskaber (styrke tæthed m.m.) som forventet. Udførelsesfasen vil typisk vare frem til afleveringen og senest frem til afslutning af den udførendes 5 årige garantiperiode, altså maksimalt ca. 5 år, men den største betydning vil normalt være indenfor det første år efter monteringen. En helt særlig anvendelse vil dog være under selve betonproduktionen: tilsætning af delmaterialer, blanding, transport, udstøbning og vibrering. Denne periode varer kun ca. 4 timer. Sandsynligvis er det en online registrering af de første 1 3 timer frem til lige før betonen anbringes i formen, der rummer det største potentiale, idet grove fejl ved en betonleverance kan rettes uden større problemer for udførelsen. I denne første fase kan det blot undlades at anbringe den fejlbehæftede beton i formen. Trådløse sensorer vil medføre en unik mulighed for en sådan overvågning af betonfremstillingen. Se i øvrigt _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 6

8 November Måling i driftsfasen. Formålet med måling i driftsfasen og garantiperioden er typisk, at kontrollere om der opstår forhold (typisk indtrængning af vand og/eller klorider) som kan medføre væsentlig nedbrydning af konstruktionen. Driftsfasen vil være op mod 100 år, men ved indbygning i eksisterende konstruktioner eller ved indbygning i forbindelse med reparationer kan måleperioder på ned til 5 10 år være relevante. I driftsfasen kan sensoren anvendes til at angive det optimale tidspunkt for udskiftning af fugtisolering, dvs. så sent som muligt inden dyre følgeskader opstår. Derved mindskes risikoen for skjulte skader samtidig med at unødvendig udskiftning af fugtisoleringer undgås. Se Figur 1. Figur 1. Foto til venstre, normalt område, betonoverfladen er tør og fugtisoleringen har fuld vedhæftning. Foto til højre, meget skadet område: frit vand under fugtisoleringen, og fugtisoleringen hæfter ikke. Formålet med indstøbte sensorer er typisk at måle hvor hurtigt aggressive stoffer (fugt og klorid) trænger gennem betonens dæklag ind til armeringen. Ved indstøbning i frisk beton er det vigtigt, at kende sensorens præcise afstand til den alvorligt eksponerede betonoverflade. Typisk placeres sensoren derfor i en nøje fastlangt position i formen, hvorefter betonen udstøbes. Afstanden til den eksponerede overflade er typisk mellem 10 og 75 mm. Mere specifikke krav til sensorerne er nærmere beskrevet i afsnit 3.5 og 3.6 og i bilag Sensorer på eksisterende broer Hovedanvendelsen vil være på eksisterende broer, hvor det forventes at fugtisoleringen skal skiftes indenfor de næste år. Dette medfører så, at det er vigtigt, at der findes en sikker og nem metode til eftermontering af sensoren. Det må påregnes at sensoren skal fungere i min år (gerne 50 år). Det skal være muligt at føre en aflæsningsenhed direkte hen over eller nær sensoren, normalt er der ikke jern over sensoren. Kravene til målenøjagtighed og tolkning er små, idet sensoren blot skal angive en helt grov ja /nejregistrering af fugtmætning under fugtisoleringen. En typisk anvendelse vil omfatte måling 1 2 gange hvert år over en lang årrække. Vurderingen af resultaterne skal derfor være simpel, f.eks. overførelse til broens normale forvaltningssystem, som f.eks. SMART Monitoring eller lignende, hvor data vurderes på lige fod med de øvrige inspektionsresultater for bygværket _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 7

9 November Kravspecifikation, den semi realistiske sensor Egenskab Under fugtisolering Indstøbt i beton Udførelse Drift Udførelse Drift Hvilke dele af konstruktionen Levetid Bro og P dæk, tunneler 2 uger (optimalt 5 år) 50 år, evt år ved eftermontering Udsatte og vanskeligt tilgængelige betonoverflader: uisolerede brodæk, søjler, tunneler + statisk vigtige områder (produktion og udførelse) 4 uger (optimalt 5 år) 100 år, evt år ved eftermontering Hvor placeres sensorer På betonoverflade direkte under fugtisolering I dæklag over armering, for udførelse evt. også dybt inde i konstruktionen Metal i konstruktionen Armeringsnet under sensoren, men kun sjældent over sensoren Sjældent over sensoren, men aftastning kan kræve måling gennem 1 m armeret beton. Sensor egen id Helst, men ikke ubetinget nødvendigt Nødvendigt Sensor størrelse Ca. 5x5cm, tykkelse <3 mm evt. 2 cm 1x3x5 cm indstøbt. Eftermonteret, Ø 10mm (evt. Ø30 mm) Robusthed Temp. 160 C + last fra asfaltmateriel Vibration og påvirkning ved støbning Produktion: I blandemaskine Alkalibestandighed Høj bestandighed Ekstrem høj bestandighed, ph = 13 Antal 5 10 for små konstruktioner. Mange flere ved store konstruktioner 5 10 for små konstruktioner. Mange flere ved store konstruktioner Eftermontering Meget stor Væsentlig, betydning betydning Ekstern strøm Giver fordele (simpel dataopsamling), men er næppe et krav Store fordele (simpel dataopsamling og bedre målinger), men muligvis ikke et krav Rækkevidde Min 30 cm, optimalt m Min. 20 cm, bedre 1m, optimalt 100m Tid for ligevægt 10 min 1 uge 10 min 1 uge Aflæsning 1 min Max. 5 min, Max 5 min. Max 1 min. Måleusikkerhed Fugtmætning ja/nej Præcis måling max. + 0,5 % Betydning af pris Behov for tolkningsværktøj Bruger af software Pris er væsentlig, alternativ kablede sensorer Optimalt: sensor < 100 kr./stk. Eftermonteret: Sensor <1000 kr./stk. Meget lille behov for nyudvikling Entreprenøregnet Pris er væsentlig, alternativ: kablede sensorer Optimalt: sensor < 200 kr./stk. Eftermonteret: sensor< 500 kr./stk. Kræver væsentlig nyudviklinvikling Kræver nogen nyud Ikke eksperter Entreprenøregnet Ikke eksperter _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 8

10 November Kravspecifikation, den optimale sensor Egenskab Under fugtisolering Indstøbt Udførelse Drift Udførelse (produktion) Hvilke dele af konstruktionen Levetid Hvor placeres sensorer Drift Hele konstruktionen, men især: Overflader mod aggressivt miljø (søjler, bro og P dæk m.m.) Styrkemæssigt hårdt belastede områder (vederlag, søjler m.m.) Områder beskyttet af Fugtisoleringer m.m. (bro og P dæk m.m.) Længere end konstruktionens levetid (min.150 år) Hovedanvendelser: På betonoverflade direkte under fugtisolering I dæklag over armering (med præcis valgt afstand til betonoverfladen) I betonvolumen dybt inde i konstruktionen Armeringsnet både under og over sensoren. Metal i konstruktionen Sensor egen id Nødvendigt Sensor placering Sensoren kan selv angive sin placering indenfor få cm, i dæklag skal afstanden til overfladen dog angives indenfor 1 mm. Sensor størrelse Så lille som mulig. I dæklag og under fugtisolering max tykkelse 1 mm. I øvrige anvendelser kugle mindre end ca. 1cm Robusthed Forhold i blandemaskine Vibration og påvirkning ved støbning Temp. 160 C + last fra asfaltmateriel (anvendelse under fugtisolering) Alkalibestandighed Ekstrem høj bestandighed, ph = 13 Antal stk. i små konstruktioner. Mange flere ved store konstruktioner Eftermontering Væsentlig betydning Ekstern strøm Nej, sensoren skal være selvforsynende Rækkevidde Direkte dataoverførsel til mobilnet Tid for ligevægt Ca. 10 min. Dog meget kortere ved eventuel måling af acceleration Yderligere måleparametre Måling af acceleration, samt evt. måling af kloridindhold og korrosionshastighed. Måleusikkerhed Fugt + 0,5 % RH, temperatur + 0,1 C Betydning af pris Pris (dvs. omkostninger til: sensor, montering, dataindsamling og tolkning) er altafgørende for anvendelsen. Sensorpris < 10 kr., anbringelse ved at kaste sensoren i betonen eller under fugtisoleringen. Automatiseret dataindsamling, og automatiseret grovtolkning af data, inkl. afsendelse af alarmmeldinger. Hovedparten af datatolkning sker ved aflæsning af alarmmeldinger Behov for dataopsamlingsværktøj Behov for tolkningsværktøj Bruger af software Etablering af automatiseret dataopsamling afgørende for anvendelse af et stort antal sensorer. Data skal overføres direkte til programmer, der anvendes ved den almindelige forvaltning af drift og vedligehold af konstruktionen. Behov for nyudvikling af tolkningsalgoritmer Behov for udvikling af automatiseret tolkning, inkl. alarmmelding Software skal kunne benyttes af konstruktionens almindelige driftspersonale _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 9

11 November Målinger på Vejdirektoratets broer og en på Færøerne 4.1 Motorvejsbro ved Hedehusene (motorvejsbro nr.??) I løbet af sommeren 2007 blev de første indledende undersøgelser med sensorer udført på en bro. Sensorerne blev installeret i forbindelse med et reparationsprojekt af en motorvejsbro under ledelse af Rambøll. Reparationen var typisk for danske betonbroer, hvor den vandtætte fugtisolering under en asfaltbelægning erfaringsmæssigt begynder at blive nedbrudt/utæt efter ca. 40 års levetid, se Figur 2. Figur 2. Reparation af brodæk. Halvdelen af brodækket er afspærret imens den repareres. Formålet med at installere sensorerne var, at registrere tætheden af den nye fugtisolering, som beskytter broens betonkonstruktion mod nedbrydning fra det aggressive saltholdige vand fra vejbanen. For den aktuelle bro var det af stor betydning, at eventuelle utætheder i fugtisoleringen hurtigt blev opdaget, idet en væsentlig del af broens bæreevne afhænger af korrosionsfølsomme spændkabler _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 10

12 November 2010 De eksisterende metoder til at detektere utætheder, baseret på destruktive ophugninger, gør en løbende vurdering af fugtisoleringens tæthed så kostbar og usikker at fugtisoleringen næsten altid skiftes ud fra en erfaringsmæssig vurdering af fugtisoleringens levetid. Den erfaringsmæssige vurdering er dog behæftet med en del usikkerheder, hvilket i enkelte tilfælde har betydet at fugtisoleringen er skiftet så sent, at der er opstået kostbare skader på betonkonstruktionen. I de fleste tilfælde bemærkes, i forbindelse med udskiftningen, at fugtisoleringen er skiftet før levetiden er opbrugt for fugtisoleringen alene. Det kostbart at skifte en sådan fugtisolering, hvor entreprenørudgifterne ligger på ca kr/m 2 og en reparation medfører også store trafikantgener. Formålet med de monterede sensorer er derfor, at forbedre detekteringen af utætheder i fugtisoleringen, så fugtisoleringens levetid bedre kan udnyttes fuldt ud samtidig med, at der er mindre risiko for skjulte skader udvikles uden at blive identificeret. I forsøget anvendtes en batteridrevet trådløs temperatur og fugtsensor, hvor fugtsensoren er af den kapacitative type. For at opnå en forventelig levetid på min. 10 år er sensoren forsynet med ekstrabatterier. Sensorerne blev anbragt i en udsparing i konstruktionsbetonen, og i tilfældet af at der løber vand under fugtisoleringen, vil hullet fyldes med vand, hvilket så registreres af sensoren. Se Figur 3. Over sensoren monteres en 6 mm teflonplade som efterfølgende udspartles. Derved undgås at grundingsepoxy trænger ned til sensoren og opvarmningen fra den efterfølgende påbrænding af fugtisoleringen reduceres. Den samlede belægning består af: Epoxygrunder, 2 x 5 mm fugtisolering, 20 mm drænasfalt og ca. 70 mm asfaltbelægning. Figur 3. Batteri (venstre) og sensor (højre) placeret i udsparing Der blev indstøbt 5 sensorer, placeret i dækkets dybdelinje, hvor risikoen for utætheder erfaringsmæssigt er størst. Se Figur _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 11

13 November 2010 Figur 4. Række af sensorer placeret i dybdelinje. Sensorerne sendte måleresultater til en transmitterboks placeret for enden af broen i en afstand på mellem m fra sensorerne. Fra transmitterboksen videresendtes signalerne via et GSM modem til en internetserver hos Teknologisk institut. Transmitterboksen var solcelledrevet med genopladeligt batteri når solen ikke skinnede. Med solcelledriften kunne en kostbar tilslutning af boksen til strømnettet undgås, hvilket halverede omkostningerne til transmitterboksen. Transmitterboksen kan genbruges og evt. flyttes for at få længere måleserier på de enkelte broer. Se Figur 5 og Figur 6. Figur 5. Transmitterboks (forgrunden) med antenne pegende mod brodæk _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 12

14 November 2010 Figur 6. Transmitterboks Erfaringen efter 3½ måneds drift kan kort opsummeres som følger: Sensoren kan relativt simpelt beskyttes mod mekaniske og varmepåvirkninger fra fastbrænding af fugtisolering, udlægning af varm asfalt samt opløsningsmidler fra udlægning af epoxy. Løbende modtages signaler fra alle sensorer, men især for de sensorer placeret længst væk fra transmitterboksen optræder der jævnligt problemer med signaltransmissionen. Det blev derfor planlagt at flytte antennen tættere på sensorerne. Strømforsyning med solceller (som forsyner datalogger men ikke sensorer) fungerer fint, selv i den mørkeste vintertid. Måleresultaterne svarer til forventningerne når der ikke er utætheder i fugtisoleringen. I perioder stiger fugtigheden til over 90 % RH, hvilket den anvendte kapacitative fugttransducer ikke er egnet til at måle. På Figur 7 og Figur 8 vises målingerne fra de første dage grafisk _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 13

15 November 2010 Figur 7. Fugtmålinger i de første dage efter montering af sensorerne Figur 8. Temperaturmålinger i de første dage efter montering af sensorerne Foruden disse erfaringer tyder afprøvningen på, at sensorerne kan anvendes til styring og kontrol i visse dele af udførelsen. De forhold som forventes at kunne vurderes er: Hærdning og udtørring for betonen, så tidspunkt for epoxyprimning kan angives Klimabetingelser ved udlægning af epoxyprimning Opvarmning (maksimal og varighed) ved udlægning af fugtisolering Opvarmning ved asfaltudlægning Konklusionen efter dette første forsøg var: For den præsenterede afprøvning under en nyudlagt fugtisolering forventes sensorernes største betydning at være nær udløbet af fugtisoleringens forventede levetid, om ca. 40 år, hvilket stiller krav om minimum 60 års holdbarhed for sensorerne. Men hvis der udvikles en billig og pålidelig metode til at udlægge sensorerne under gamle fugtisoleringer kan kravet til sensorernes holdbarhed reduceres til omkring 20 år. Udvikling af en sådan metode er en del af SensoByg projektet. De sensorer, der er udviklet efter dette indledende forsøg har i teorien en batterilevetid på 5 10 år _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 14

16 November af Vejdirektoratets store broer og en almindelig motorvejs bro På 5 af Vejdirektoratets broer er der i 2009/2010 i alt installeret 23 sensorer i forbindelse med reparation af brodæk eller i forbindelse med særeftersyn af belægninger. De 5 broer, der er stillet til rådighed af Vejdirektoratet er: Bro , Skovdiget, Østbro. 6 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med reparation af banket, juli Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 9. Bro , Borrevejle Vig Pæledæk, Nordbro. 4 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med særeftersyn, august Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 10. Bro , UF af bane på Holbæk motorvejen, Nordbro. 2 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med ny profileringsbeton, september Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 11. Bro /10, Fiskebækbroen, Øst og Vestbro. I forbindelse med et overvågningsprogram er der udført særeftersyn af belægningen og installeret sensorer til at overvåge fugtforhold i travers under dilatationsfuger. 4 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med særeftersyn af belægning, juni sensorer er installeret i oversiden af travers ved dilatationsfuger. Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 12. Bro , Bispeengbuen, Sydbro. 3 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med særeftersyn af belægning, juli Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 15

17 November 2010 Figur 9. Placering af sensorer på østbro, ved Skovdiget på Hillerødsmotorvejen. Figur 10. Placering af sensorer på nordbro, ved Borrevejle Vig på Holbækmotorvejen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 16

18 November 2010 Figur 11. Placering af sensorer på nordbro i vestgående retning, ved Holbæk på Holbækmotorvejen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 17

19 November 2010 Figur 12. Placering af sensorer på Fiskebækbroerne, ved Farum på Hillerødsmotorvejen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 18

20 November 2010 Figur 13. Placering af sensorer på Bispeengbuen, sydbro, København _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 19

21 November Landsverkets største bro på Færøerne I august 2010 har Landsverket på Færøerne installeret 4 sensorer på den største bro på Færøerne, Bro Brúgvin um Streymin. Installationen er sket i forbindelse med etablering en af et betonprofileringslag og udlægning af ny asfalt. Foto af broen er vist Figur 14. Figur 14. Foto af Brúgvin um Streymin set fra nordsiden. De 4 sensorers placering er vist på Figur 15. Figur 15. Tegning med angivelse af placering af sensorer. Nord er opad på tegningen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 20

22 November 2010 De 4 sensorer blev leveret til Landsverket i 2009 og sensorerne er ved installationen i 2010 ikke blevet tjekket inden de blev installeret. En receiver blev sendt til Færøerne primo september til indsamling af data og det har kun været muligt at få kontakt til den ene sensor # E837, hvor der er registreret en temperatur på 7,6 C, Relativ fugtighed på 93,3 % og batterispænding på 3,44 V. Det må derfor formodes de øvrige sensorer er defekte. Landsverket har ikke en version af SMART, som inkluderer monitorings modulet endnu. De får dette modul i løbet af efteråret 2010, hvor der kommer en opgradering til SMART. Først herefter vil sensorerne kunne oprettes i SMART og data overføres direkte til forvaltningssystemet. Indtil videre findes data kun som logfiler _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 21

23 November Installationen af sensorer I dette afsnit beskrives de forskellige procedurer, der er anvendt ved installationen af sensorerne på Vejdirektoratets broer. Til sidst gives en vurdering af, hvor driftssikre sensorerne har været hid til. 5.1 Installationsprocedure for sensorer På de enkelte broer er placeringen af hver sensor noteret og beskrevet ud fra hvilken konstruktionsdel de er monteret i og med afstande eller lignende til fuger eller kantbjælker. Disse data er brugt til at oprette de enkelte sensorer som objekter i SMART Monitoring på de rigtige konstruktionsdele. Data overføres efterfølgende automatisk trådløst via internettet til disse objekter efter hver måling. Der er foretaget forskellige forsøg med indpakningen af sensorerne for at beskytte dem i forbindelse med installationen på nye og eksisterende broer. Dette er gjort for at se, hvor følsomme sensorerne er over for påvirkninger som fugt under udstøbningen og varmepåvirkning fra montagen af fugtisoleringen umiddelbart over sensorerne. Generelt er alle sensorerne installeret, så der ikke er direkte kontakt imellem sensorerne og fugtisoleringen for at undgå at smelte sensorerne ved udlægning/fastbrænding af fugtisoleringen. For alle sensorer er der lavet en udførlig beskrivelse af deres placering i de enkelte broer. Et eksempel på en installationsoversigt fra Borrevejle Vig Pæledæk er vist på Figur 16. Figur 16. Eksempel på oversigt og beskrivelse af placeringen af sensorer på nordbroen, ved Borrevejle Vig Pæledæk _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 22

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2

Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Rapport nr. : D2 1 Udarbejdet af : Erik Stoltzner (Vejdirektoratet), Peter H. Møller (Rambøll), Jesper stærke Clausen (Rambøll), Asger Knudsen (Rambøll)

Læs mere

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Direktør Jørgen Lindskov Knudsen SensoByg: Et innovationskonsortium for sensorbaseret overvågning i byggeriet Click SensoByg to edit Master title style 3-årige innovationskonsortium

Læs mere

Fugt og temperaturmåling via sensorteknologi i byggeriet

Fugt og temperaturmåling via sensorteknologi i byggeriet Fugt og temperaturmåling via sensorteknologi i byggeriet Seminar 10. november 2010 Peter H. Møller Rambøll Indstøbning af sensor 2010-11-12 STORE KONSTRUKTIONER HOVEDOMRÅDER FOR MÅLING Kloridindtrængning

Læs mere

1-1 BILAG 1. Måledata for monitering af trådløse sensorer

1-1 BILAG 1. Måledata for monitering af trådløse sensorer 1-1 BILAG 1 Måledata for monitering af trådløse sensorer [Vejdirektoratets broer] Side: 1 af 27 Foto 1: Bispeengbuen Foto 2: Bispeengbuen [Vejdirektoratets broer] Side: 2 af 27 Foto 3: Bispeengbuen Foto

Læs mere

Monitering,hvad har vi gjort, og hvad fik vi ud af det

Monitering,hvad har vi gjort, og hvad fik vi ud af det Monitering,hvad har vi gjort, og hvad fik vi ud af det Kontrol af sensortilstand 2009-03-31 Konstruktionsmonitering overordnet anvendelse Hovedvægten for denne præsentation Hovedvægten er mindre broer

Læs mere

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen

Nørresundbygrenen. Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen 1 OF af Nørresundbygrenen Opført 1968 Fem fag Længde 152 m Bredde 10,5 m Forspændt beton Butterflyprofil November 2005 2 Formål Sikre at

Læs mere

SensoByg. udvalgte resultater fra innovationskonsortiet Sensorbaseret overvågning i byggeriet

SensoByg. udvalgte resultater fra innovationskonsortiet Sensorbaseret overvågning i byggeriet SensoByg udvalgte resultater fra innovationskonsortiet Sensorbaseret overvågning i byggeriet Oktober 2010 Succes fra sensor til software Innovationskonsortiet SensoByg (Sensorbaseret overvågning i byggeriet)

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til

NOTAT. 1. Indledning. Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til NOTAT Projekt Karlstrup Mose Pæledæk Kunde Vejdirektoratet Dato 2012-21-03 Til Fra Kopi til Hans-Åge Cordua, Vejdirektoratet Lene Tørnæs Helbo, Vejdirektoratet Troels Larsen-Helms, Rambøll Peter Møller,

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2.0 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER VERSION 2. DANSK BETONFORENING DEN 3. OKTOBER 213 ERIK STOKLUND LARSEN UDDRAG FRA ET SÆREFTERSYN 1 Formål: at udføre en screening af mindre broer opført i perioden 196-1986 VD-undersøgelse

Læs mere

Rapport nr. Udarbejdet af Dato : F3

Rapport nr. Udarbejdet af Dato : F3 SensoByg F3. Dokumentation af sensor ind kapsling, stabilitet og robusthed Rapport nr. Udarbejdet af Dato : F3 : T. Frølund, H.E. Sørensen, Teknologisk Institut : Oktober 2010 Forord SensoByg innovationskonsortiet

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand

NOTAT. 1. Indledning. 2. Eftersyn. 3. Tilstand NOTAT Projekt Eftersyn af broer på nedlagt banestrækning mellem Haderslev og Vojens Kunde Haderslev Kommune Notat nr. 1 Dato 2011-04-29 Til Fra Haderslev Kommune Rambøll, Thorsteinn Thorsteinsson 1. Indledning

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13

Bygningsbeskrivelse, pakke 7. September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 13 September 2012 PAKKE 7 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 13 UF af Gudenåen, Gudenåbroen, vest Bygværket fører motorvej 70 (Km 211,596) over Gudenåen og de tilstødende

Læs mere

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013

VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 VEJDIREKTORATETS AKR-BROER ARNE HENRIKSEN, INGENIØR, VEDLIGEHOLDELSESOMRÅDET OSLO 12. FEBRUAR 2013 INDHOLD AKR HISTORIE AKR BROER, TIDLIGERE FORSØG BYGHERRER / RÅDGIVERE FORSØG VOSNÆSVEJ 13 betonsygdomme

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Bilag 5.A Klorid - RTC

Bilag 5.A Klorid - RTC Bygværk 70-0-171 OF af H-vej 77, Nørresundbygrenen Undersøgelse af bro 70-0-171, Nørresundbygrenen Bilag 5.A Klorid - RTC 1. Kloridmålinger Der er lavet i alt 21 kloridprofiler. Seks af profilerne er taget

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Erfaringer fra bæreevnevurdering af brokonstruktioner

Erfaringer fra bæreevnevurdering af brokonstruktioner Dansk Betonforening Mandag den 22. januar 2007 Baggrund Formål: Et bygværk hvor bygværksejeren ønsker at øge levetiden eller at udskyde eller reducere reparationer - uden at bringe sikkerheden i fare Erfaringer

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer

Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Vejforum 2002 Undgå dyr fugtisolering af betonbroer Brug latexmodificeret beton som slidlag/fugtisolering Indhold Indledning Økonomi på nye broer Økonomi ved ældre broer Teknisk bedømmelse Holdbarhed Udseende

Læs mere

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6

Modul 6.3.2 Generaleftersyn Rapportnavn: Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 6.3.2 Generaleftersyn : Oversigt over tilstandskarakterer Dato: 2005-01-17 Revision: C Side: 1 af 6 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af rapport Oversigt

Læs mere

Sensorer i Femerns felteksponeringsplads - de første erfaringer. Henrik Erndahl Sørensen Teknologisk Institut

Sensorer i Femerns felteksponeringsplads - de første erfaringer. Henrik Erndahl Sørensen Teknologisk Institut Sensorer i Femerns felteksponeringsplads - de første erfaringer Henrik Erndahl Sørensen Teknologisk Institut SensoByg seminar, 10 november 2010 Disposition Sensorer Betonblokke Eksponeringspladsen Feltinstallation

Læs mere

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse

Webstech trådløs overvågning af din Biomasse Diameter 91 mm Ekst. antenne længde 2,77 m Kabinet: Interval Frekvens Rækkevidde op til 50 m (placeret i fri luft, foroven på biomassen) TEMPERATUR Målingsskala - 20 til 80 C Nøjagtighed +/ - 0,4 C (mellem

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION

Læs mere

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig

DS FLEX BRO. Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig DS FLEX BRO Færdige skræddersyede bromoduler Vejr- og trafikuafhængig Hurtig montage Økonomisk fordelagtig Forny den gamle bro et med afstand 1,398 mm Fin på overfladen Mange af Danmarks små broer har

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø

Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø Katodisk beskyttelse af konstruktioner i marint miljø Seniorspecialist Ruth E. Sørensen 1 Indhold Katodisk beskyttelse, baggrund Katodisk beskyttelse som reparationsstrategi Design Udførelse Drift 2 Katodisk

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19

Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Handlingsplan Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 19 1. Indledning Dette notat beskriver indhold

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-13 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej

Vedr. Maksimal afkortning af stitunnel under Cordozavej TEKNISK NOTAT Rådgivende ingeniører FRI Emil Møllers Gader 41 DK-8700 Horsens Tlf: (+45) 5251 9000 Fax: (+45) 5251 9802 michael.vosgerau@atkinsglobal.com Initialer MSV Sag 1010897 Dato 06.02.2014 Vedr.

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012

GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 GENERELT BETINGELSER M.V. Tillæg til særlige betingelser (SB) Entreprise VIW-14 Broreparationsarbejder 2012 ALMINDELIGE BETINGELSER FOR TOTALENTREPRISER - i det følgende kaldet ABT 93 - er med nedenstående

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning)

Kontakt. Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) Broer Kontakt Fagspecialister: Peter Nielsen (DANBRO) 7244 2483 pn@vd.dk Svend-Erik Breumsø (Frihøjdemålinger) 7244 2497 seb@vd.dk Henrik Nielsen (Kommunal broforvaltning) 7244 3448 hn@vd.dk Arne H. Henriksen

Læs mere

Lokalisering af løse dæklag på broundersider med termografi. Brovedligehold og materialeteknologi Asger Knudsen, Afdelingsleder

Lokalisering af løse dæklag på broundersider med termografi. Brovedligehold og materialeteknologi Asger Knudsen, Afdelingsleder Brovedligehold og materialeteknologi Asger Knudsen, Afdelingsleder Agenda Problemstilling Hvad er termografi? Udviklingsprojekt 2006/07 Konklusion Fremtidsperspektiver 2 Problemstilling Problemstilling

Læs mere

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7

Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10 års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Dato: 2004-09-07 Revision: C Oversigt over behov fordelt på status Side: 1 af 7 1. Indledning Dette

Læs mere

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning

DVI SMART CONTROL. Installationsguide og vejledning DVI SMART CONTROL Installationsguide og vejledning DVI energi Industrimarken 2C DK-9530 Støvring Tlf. +45 9835 5244 info@dvienergi.com www.dvienergi.com Sådan virker DVI Smart Control En server hos DVI

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Nordic Construction Solutions ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Att.: Brian Bjørnskov Ordre nr. Side 1 af 4 Bilag 1 Initialer AREH/HLH Prøvningsrapport fugtmålinger i forbindelse med klimatest af plastik-anordning

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013

Starfloor. Lægningsvejledning. 17.september 2013 Starfloor Lægningsvejledning 17.september 2013 Lægningsvejledning Brugsklasse Anvendelsesområder STARFLOOR CLICK er et gulv udviklet til bolig segmentet. * *følg lægningsvejledningen nøje Akklimatisering

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless ID er for trådløse sensorer: Fjernbetjening: Bevægelsessensor: Vandsensor Landstrømsensor: Dørsensor: Temperatursensor: Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27

Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Dansk bruger manual Udarbejdet af Datalogisk A/S 1/27 Sådan kommer du i gang Det er der i kassen Indhold MojoMINI skærm USB kabel til skærm SD hukommelseskort Pegepind Billader til skærm Monteringsbeslag

Læs mere

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562

TRAY. Installations vejledning. 1 TRAY VARMEVEKSLER. VANDENERGI M.A. Denmark ApS Email: mail@vandenergi.com Phone: +45 61653562 Installations vejledning. TRY TILLYKKE MED DIN NYE SMUKKE SHOWER TRY Tray er en af de mest økonomiske og interessante måder at spare energi og CO2. Tilbagebetalingstiden er kort. Ved at anvende Tray sparer

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp.

BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. BRUGER VEJLEDNING DK 8MP wildview ir / KAMERA JK 020 / Åtelkamera 801/Albecom Justerbar 3 / 5 eller 8 mp. Funktioner: 1. 5 cm TFT LCD-skærm med angivelse af optage tilstand, hukommelse på kort og batteri

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013

Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst. Mou Havn. Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner. Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg Øst Mou Havn Tilstandsvurdering af kajkonstruktioner Udarbejdet for Aalborg Kommune Maj 2013 Maj 2013 Aalborg Havn Logistik A/S, Langerak 19, 9220 Aalborg

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

BETONCOVERMETER OG HALVCELLE ELCOMETER MODEL 331 2

BETONCOVERMETER OG HALVCELLE ELCOMETER MODEL 331 2 STRENOMETER INFORMATION BETONCOVERMETER OG HALVCELLE ELCOMETER MODEL 331 2 BESKRIVELSE Covermeter Et covermeter, eller armeringsjernpejler, er et instrument, der måler tykkelsen på et betonlag som ligger

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab CAHSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri stålskab

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR

BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR BRUGERVEJLEDNING RUMSENSOR Side 1 til rumsensor Introduktion Rumsensoren fra LOCKON er en bevægelsessensor, som reagerer på bevægelser inden for rumsensorens dækningsområde. Når sensoren er slået til og

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf

BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf BETON Produktion & Potentiale Byens Netværk 20.1.2010 Tekst & Foto: Nanna Jardorf Verdens mest anvendte bygningsmateriale Sand, sten, vand og cement. Det er grundingredienserne i en god klassisk beton.

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE

ROTTESPÆRre TX11. STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE Produktkatalog ROTTESPÆRre TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45

Instruktions- og betjeningsmanual. SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-30, CEL-30-M, CEL-35, CEL-40 & CEL-45 Instruktions- og betjeningsmanual SIMA for elektrisk betonjernsklipper MODELLER: CEL-0, CEL-0-M, CEL-5, CEL-40 & CEL-45 Indholdsfortegnelse. Håndtering & transport Side. Montering / samling Side. Opstilling

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING JABO Type V J1003 Art.-nr 6502 Type V Medfølgende dele x2 x4 9x9 90 9x9 90 x2 505 210 9x9 90 x2 507 2x19,5 x2 600 x1 11,5x11,5 x6 2x19,5 604 80 x1 x4 2x19,5 596 4,5x16 x7 2x19,5 501

Læs mere

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com Quick Guide Version 1.0 www.protectglobal.com PROTECT ZOLO Pakken indeholder: Enhed Antal ZOLO GSM Alarmsystem/PIR-sensor... 1 Fjernbetjening... 1 ZOLO Kommunikationskort... 1 PIR-sensor... 1 USB-kabel...

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26

GENERALEFTERSYN Bro nr. 26 DATO: 2015-10-12 GENERALEFTERSYN UDFØRT FOR: Stevns Kommune Vejteam Rådhuspladsen 4 4660 BRODATA: BRO NR.: 26 UF af Sandbæk Kortudsnit af placering Foto af bro OpenStreetMap contributors Eftersynet af

Læs mere

2014-05-05 version 15

2014-05-05 version 15 2014-05-05 version 15 MicroVent Indhold 1. Systemoversigt... 3 2. Generelle informationer... 4 3. Servicepunkt... 6 4. Forbindelsesdiagram LON-Bus og 230V... 7 5. Forbindelsesdiagram sensorer og styring...

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Vejledning Flex-Control:

Vejledning Flex-Control: Vejledning Flex-Control: Når du kommer hjem med din startpakke eller dine løse komponenter, så er du nu klar til at komme i gang. 1. Start med at pakke alle komponenter ud. 2. Fjern nu det lille stykke

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima

Skader i Vådrum. Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Skader i Vådrum Leon Buhl Teknologisk Institut, Energi & Klima Agenda Udførelse af installationer i gulve og vægge Krav til melding ved utæthed Installation og reparation af gulvafløb Krav til anvendelse

Læs mere

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation

Kørestrømsanlæg. SAB Betonreparation Dokument: Dokument 2 Udgave: Udg. 02 Udgavedato: 01.11.2001 Ref.: 071 Udarbejdet af: Kontrolleret af: Godkendt af: Atkins Danmark Kørestrøm Pilestræde 58 1112 København K BWS LLA VPE Tlf. 8233 9000 Lokal

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11

Bygningsbeskrivelse, pakke 8. September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. Side 1 af 11 September 2012 PAKKE 8 - BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 11 Bygningsbeskrivelse, pakke 8 UF af Funder Ådal Funder Ådal fører rute 15 over Silkeborgvej, Hørbylundevej,

Læs mere

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00

01 01 10 Tillæg til drift af arbejdsplads dag 20 0,00. 07 04 58 Etablering af betonfundament til autoværnsscepter Stk. 4 0,00 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 12. marts 2012 12/00724-7 Carsten Sandgaard Christensen cac@vd.dk +45 7244 2223 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende Entrepriseudbud 6620.110 Broer

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere