Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2"

Transkript

1 Monitering af broer med trådløse sensorer SensoByg D2 Rapport nr. : D2 1 Udarbejdet af : Erik Stoltzner (Vejdirektoratet), Peter H. Møller (Rambøll), Jesper stærke Clausen (Rambøll), Asger Knudsen (Rambøll) Dato : November 2010

2 November 2010 Forord SensoByg innovationskonsortiet blev dannet i Formålet var at udvikle og demonstrere trådløse overvågningssystemer til brug i byggeriet samt i store konstruktioner så som broer, tunneler mv. SensoByg blev støttet økonomisk af Forsknings og Innovationsstyrelsen igennem perioden Deltagerne i projektet fremgår af rapportens forside. Se også De trådløse overvågningssystemer, som er målet med konsortiets arbejde, er indlejret i konstruktionerne og bygningerne og der er udviklet tilhørende beslutningsstøtteværktøjer. SensoByg har demonstreret muligheder og vurderet teknologier i følgende demonstrationsprojekter: D1 Fugt i boliger og byggeri (byggeriets driftsfase) D2 Store konstruktioner, herunder broer og tunneler samt store stålkonstruktioner D3 Betonelementproduktion D4 Fugt i byggefasen Foruden disse fire demonstratorer er der en række forskningsemner omkring trådløse systemer og sensorer til indlejring i byggematerialer, som er gennemført. Nedenstående figur illustrerer disse emner i cirklen til højre. Fugt i byggefasen Betonelementer Kobling & interaktion SensoByg framework Indkapsling & indlejring Trådløs sensor Store konstruktioner Fugt i boliger Beslutningsstøtte Systemarkitektur _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 1

3 November 2010 Indholdsfortegnelse 1 Resumé Indledning Forventninger til sensorer/kravspecifikationer Anvendelse på nye og eksisterende broer Måling i udførelsesfasen Måling i driftsfasen Sensorer på eksisterende broer Kravspecifikation, den semi realistiske sensor Kravspecifikation, den optimale sensor Målinger på Vejdirektoratets broer og en på Færøerne Motorvejsbro ved Hedehusene (motorvejsbro nr.??) af Vejdirektoratets store broer og en almindelig motorvejs bro Landsverkets største bro på Færøerne Installationen af sensorer Installationsprocedure for sensorer Installation på broer i forbindelse med reparation Bro ved Skovdiget Bro UF af bane på Holbækmotorvejen Installation under fugtisoleringen ved særeftersyn Bro ved Borrevejle Vig Fiskebækbroerne Bispeengbuen Driftssikkerhed af sensorer Indsamling af data Måleresultater SMART Monitoring et vedligeholdssystem til infrastrukturanlæg Generelt Moniteringsmodul Perspektiver og udviklingsmuligheder Bilag 1: Data bilag, udskrift fra alle sensorer fra SMART Bilag 2: Kravspecifikation til sensorer Bilag 3: beskrivelse af SMART Monitoring System _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 2

4 November Resumé I rapporten gennemgås baggrunden for udviklingen af trådløse sensorer til overvågning af bl.a. fugt og temperatur i store konstruktioner som broer og tunneler samt de krav, som stilles til at sensorerne for at de kan anvendes på både nye og eksisterende broer. Denne rapport opsummerer de erfaringer Rambøll har gjort med de trådløse sensorer på en række af Vejdirektoratets broer i perioden Mellem 2 8 sensorer er installeret på udvalgte store broer tilhørende Vejdirektoratet. Sensorerne er installeret i forbindelse med reparationer af broerne eller i forbindelse med særeftersyn. Der er afprøvet forskellige forsøg med indpakningen af sensorerne og den måde udstøbningen er udført på. Målinger er efterfølgende udført på sensorerne når det har været praktisk muligt for indsamling af data og overvågningen af sensorernes stabilitet og rækkevidde. En del af projektet er at få sensorerne integreret i et overvågningssystem, så traditionel inspektion og vedligeholdelse kan optimeres og effektiviseres og overvågning kan udføres på sværttilgængelige konstruktioner. Dataindsamling og behandling af data fra sensorerne er derfor en væsentlig del af projektet og er integreret med det webbaserede forvaltningssystem, SMART Monitoring. Udvalgte måledata er gennem gået og en samlet oversigt over alle de indstøbte sensorer og erfaringerne med stabiliteten og levetiden er gennemgået til sidste i rapporten _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 3

5 November Indledning Formålet med udviklingen af trådløse sensorer til overvågning af fugt og temperatur i broer er, at få et integreret overvågningssystem, så traditionel inspektion og vedligeholdelse kan optimeres og effektiviseres. Nye sensorer til overvågning af drift af eksisterende og nye konstruktioner er blevet udviklet og afprøvet i laboratoriet hos Teknologisk Institut og installeret på udvalgte broer tilhørende Vejdirektoratet samt en enkelt stor bro for Landsverket på Færøerne. Sensorerne er blevet installeret i forbindelse med reparationer af brodæk, særeftersyn af fugtisoleringer eller særeftersyn af de bærende konstruktioner. Dataindsamlingen fra disse sensorer er integreret med det webbaserede forvaltningssystem, SMART, udviklet af Rambøll, hvortil data sendes, registreres og behandles for de enkelte bygværker og prober. Et centralt formål med disse sensorer er, at monitere tegn på fugt under en fugtisolering og dermed tegn på dårlig vedhæftning eller utætheder i en fugtisolering. Sandsynligheden for at brokonstruktionen udsættes for disse skader kan bedre forudsiges ved at overvåge parametre som temperatur og fugt umiddelbart under en fugtisolering. En væsentlig del af SensoByg projektet er etablering af simple metoder til at udnytte målingerne fra sensorerne. Visionen er, at sensorerne bliver en integreret del af overvågningen af broerne tilstand. Sammenholdt med at måleforløbene forventes at forløbe over mange år og hver bro med fordel kan forsynes med en række sensorer, kan der være store fordele ved en automatiseret og systematisk nyttiggørelse af sensormålingerne. Sensormålingerne er lige som de traditionelle informationer (visuelle observationer, betonundersøgelser m.m.) baggrunden for beslutning af drifts og vedligeholdelses tiltag på en bro. Alle traditionelle informationer om en bro kan samles i et centralt forvaltningssystem, og ved at integrere sensormålingerne til dette system, kan alle observationer for en bro vurderes på én gang. Hvis systemet omfatter alle broerne kan sensormålingerne dermed også indgå i en overordnet prioritering af drifts og vedligeholdelsesaktiviterne på tværs af broerne. For at optimere anvendelsen af sensormålinger forventes der opbygget et overordnet system der sikrer at: Rå måledata overføres automatisk til den centrale internetserver eller med håndholdte systemer fra mindre broer. I broforvaltningssystemet indlægges sensorernes placering under de eksisterende konstruktionselementer. I broforvaltningssystemet hentes data fra den centrale server. I broforvaltningssystemet foretages en automatiseret tolkning af måleresultaterne. I broforvaltningssystemet anvendes de tolkede resultater sammen med øvrige observationer fra hvert konstruktionselement til en vurdering af udbedringsbehovet. Et af de overordnede formål med beslutningsstøttesystemet er at al normal indhentning og vurdering af data kan udføres af det personale der forestår den øvrige drifts og vedligeholdelse af broerne, således at sensormålingerne kun i undtagelsestilfælde kræver vurdering af specialister _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 4

6 November 2010 Denne rapport er udarbejdet under D2 (store konstruktioner). Gruppen har haft følgende deltagere: Rambøll Danmark A/S (Projektleder) Vejdirektoratet Femern Bælt Teknologisk Institut Tempress Grønvold & karnov 3 Forventninger til sensorer/kravspecifikationer Det forventes at sensorerne hovedsageligt skal bruges på udvalgte konstruktionsdele af broer og anlægskonstruktioner som f.eks. broplader, søjler og kantbjælker. Det forventes at sensorer med fordel kan bruges under følgende forhold: Under fugtisoleringen: Nye konstruktioner og omisoleringer. Partiel udskiftning. Under eksisterende fugtisoleringer. Indstøbt i beton: Nye konstruktioner Reparation af eksisterende konstruktioner Kravene til selve sensorerne generelt er bl.a.: Relativ lang levetid af batteri på 5 10 år på kort sigt og i hele broens levetid på lang sigt. Entydig identifikation af de enkelte sensorer så databehandling bliver nem og sikker. Rækkevidde på minimum 5 10 m så aflæsning af data kan klares uden afspærring af veje. Nem og sikker monteringsmetode. 3.1 Anvendelse på nye og eksisterende broer Formålet med sensorerne er, at de både kan anvendes på nye og på eksisterende konstruktioner. For begge disse konstruktionstyper er der her behandlet tre hovedområder: 1. Sensoren lægges ned i betonblanderen og følger uden styring med betonblandingen 2. Sensoren placeres på præcist udvalgte dele af konstruktionen, typisk i armeringens dæklag ud mod en overflade der er udsat for aggressiv miljøpåvirkning. Sensoren overvåger udviklingen af betonens egenskaber, primært temperatur og fugtindhold. 3. Sensoren er placeret umiddelbart under fugtisolering, og det kontrolleres om der er fugtigt eller frit vand under fugtisoleringen. For en del af kravene til sensorerne har det kun lille betydning, om de skal anvendes på nye eller eksisterende konstruktioner, hvor levetiden af sensoren skal være 10 år vs år. For en del af kravene er det af stor betydning, om sensorerne skal anvendes under fugtisolering eller indstøbes i beton. I det efterfølgende er kravene til sensorerne opdelt efter hvilke anvendelser de refererer til _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 5

7 November 2010 I udførelsesfasen kan sensoren anvendes ved at placere sensoren i den nystøbte beton: herved kan udtørrings/hærdeforløbet registreres og anvendes til en mere præcis angivelse af det tidligste tidspunkt for udlægning af den epoxygrunder, som normalt udlægges før det egentlige fugtisoleringsarbejde påbegyndes. Sensoren kan endvidere anvendes i forbindelse med fugtmålinger under fugtisoleringen til at afsløre utætheder og andre fejl inden fugtisoleringen skjules af diverse lag af belægninger, konstruktioner m.m. Derved lettes udbedring, og risikoen for skjulte skader mindskes. 3.2 Måling i udførelsesfasen. Formålet med måling i udførelsesfasen vil typisk være, at kontrollere om den nyudstøbte beton udvikler egenskaber (styrke tæthed m.m.) som forventet. Udførelsesfasen vil typisk vare frem til afleveringen og senest frem til afslutning af den udførendes 5 årige garantiperiode, altså maksimalt ca. 5 år, men den største betydning vil normalt være indenfor det første år efter monteringen. En helt særlig anvendelse vil dog være under selve betonproduktionen: tilsætning af delmaterialer, blanding, transport, udstøbning og vibrering. Denne periode varer kun ca. 4 timer. Sandsynligvis er det en online registrering af de første 1 3 timer frem til lige før betonen anbringes i formen, der rummer det største potentiale, idet grove fejl ved en betonleverance kan rettes uden større problemer for udførelsen. I denne første fase kan det blot undlades at anbringe den fejlbehæftede beton i formen. Trådløse sensorer vil medføre en unik mulighed for en sådan overvågning af betonfremstillingen. Se i øvrigt _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 6

8 November Måling i driftsfasen. Formålet med måling i driftsfasen og garantiperioden er typisk, at kontrollere om der opstår forhold (typisk indtrængning af vand og/eller klorider) som kan medføre væsentlig nedbrydning af konstruktionen. Driftsfasen vil være op mod 100 år, men ved indbygning i eksisterende konstruktioner eller ved indbygning i forbindelse med reparationer kan måleperioder på ned til 5 10 år være relevante. I driftsfasen kan sensoren anvendes til at angive det optimale tidspunkt for udskiftning af fugtisolering, dvs. så sent som muligt inden dyre følgeskader opstår. Derved mindskes risikoen for skjulte skader samtidig med at unødvendig udskiftning af fugtisoleringer undgås. Se Figur 1. Figur 1. Foto til venstre, normalt område, betonoverfladen er tør og fugtisoleringen har fuld vedhæftning. Foto til højre, meget skadet område: frit vand under fugtisoleringen, og fugtisoleringen hæfter ikke. Formålet med indstøbte sensorer er typisk at måle hvor hurtigt aggressive stoffer (fugt og klorid) trænger gennem betonens dæklag ind til armeringen. Ved indstøbning i frisk beton er det vigtigt, at kende sensorens præcise afstand til den alvorligt eksponerede betonoverflade. Typisk placeres sensoren derfor i en nøje fastlangt position i formen, hvorefter betonen udstøbes. Afstanden til den eksponerede overflade er typisk mellem 10 og 75 mm. Mere specifikke krav til sensorerne er nærmere beskrevet i afsnit 3.5 og 3.6 og i bilag Sensorer på eksisterende broer Hovedanvendelsen vil være på eksisterende broer, hvor det forventes at fugtisoleringen skal skiftes indenfor de næste år. Dette medfører så, at det er vigtigt, at der findes en sikker og nem metode til eftermontering af sensoren. Det må påregnes at sensoren skal fungere i min år (gerne 50 år). Det skal være muligt at føre en aflæsningsenhed direkte hen over eller nær sensoren, normalt er der ikke jern over sensoren. Kravene til målenøjagtighed og tolkning er små, idet sensoren blot skal angive en helt grov ja /nejregistrering af fugtmætning under fugtisoleringen. En typisk anvendelse vil omfatte måling 1 2 gange hvert år over en lang årrække. Vurderingen af resultaterne skal derfor være simpel, f.eks. overførelse til broens normale forvaltningssystem, som f.eks. SMART Monitoring eller lignende, hvor data vurderes på lige fod med de øvrige inspektionsresultater for bygværket _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 7

9 November Kravspecifikation, den semi realistiske sensor Egenskab Under fugtisolering Indstøbt i beton Udførelse Drift Udførelse Drift Hvilke dele af konstruktionen Levetid Bro og P dæk, tunneler 2 uger (optimalt 5 år) 50 år, evt år ved eftermontering Udsatte og vanskeligt tilgængelige betonoverflader: uisolerede brodæk, søjler, tunneler + statisk vigtige områder (produktion og udførelse) 4 uger (optimalt 5 år) 100 år, evt år ved eftermontering Hvor placeres sensorer På betonoverflade direkte under fugtisolering I dæklag over armering, for udførelse evt. også dybt inde i konstruktionen Metal i konstruktionen Armeringsnet under sensoren, men kun sjældent over sensoren Sjældent over sensoren, men aftastning kan kræve måling gennem 1 m armeret beton. Sensor egen id Helst, men ikke ubetinget nødvendigt Nødvendigt Sensor størrelse Ca. 5x5cm, tykkelse <3 mm evt. 2 cm 1x3x5 cm indstøbt. Eftermonteret, Ø 10mm (evt. Ø30 mm) Robusthed Temp. 160 C + last fra asfaltmateriel Vibration og påvirkning ved støbning Produktion: I blandemaskine Alkalibestandighed Høj bestandighed Ekstrem høj bestandighed, ph = 13 Antal 5 10 for små konstruktioner. Mange flere ved store konstruktioner 5 10 for små konstruktioner. Mange flere ved store konstruktioner Eftermontering Meget stor Væsentlig, betydning betydning Ekstern strøm Giver fordele (simpel dataopsamling), men er næppe et krav Store fordele (simpel dataopsamling og bedre målinger), men muligvis ikke et krav Rækkevidde Min 30 cm, optimalt m Min. 20 cm, bedre 1m, optimalt 100m Tid for ligevægt 10 min 1 uge 10 min 1 uge Aflæsning 1 min Max. 5 min, Max 5 min. Max 1 min. Måleusikkerhed Fugtmætning ja/nej Præcis måling max. + 0,5 % Betydning af pris Behov for tolkningsværktøj Bruger af software Pris er væsentlig, alternativ kablede sensorer Optimalt: sensor < 100 kr./stk. Eftermonteret: Sensor <1000 kr./stk. Meget lille behov for nyudvikling Entreprenøregnet Pris er væsentlig, alternativ: kablede sensorer Optimalt: sensor < 200 kr./stk. Eftermonteret: sensor< 500 kr./stk. Kræver væsentlig nyudviklinvikling Kræver nogen nyud Ikke eksperter Entreprenøregnet Ikke eksperter _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 8

10 November Kravspecifikation, den optimale sensor Egenskab Under fugtisolering Indstøbt Udførelse Drift Udførelse (produktion) Hvilke dele af konstruktionen Levetid Hvor placeres sensorer Drift Hele konstruktionen, men især: Overflader mod aggressivt miljø (søjler, bro og P dæk m.m.) Styrkemæssigt hårdt belastede områder (vederlag, søjler m.m.) Områder beskyttet af Fugtisoleringer m.m. (bro og P dæk m.m.) Længere end konstruktionens levetid (min.150 år) Hovedanvendelser: På betonoverflade direkte under fugtisolering I dæklag over armering (med præcis valgt afstand til betonoverfladen) I betonvolumen dybt inde i konstruktionen Armeringsnet både under og over sensoren. Metal i konstruktionen Sensor egen id Nødvendigt Sensor placering Sensoren kan selv angive sin placering indenfor få cm, i dæklag skal afstanden til overfladen dog angives indenfor 1 mm. Sensor størrelse Så lille som mulig. I dæklag og under fugtisolering max tykkelse 1 mm. I øvrige anvendelser kugle mindre end ca. 1cm Robusthed Forhold i blandemaskine Vibration og påvirkning ved støbning Temp. 160 C + last fra asfaltmateriel (anvendelse under fugtisolering) Alkalibestandighed Ekstrem høj bestandighed, ph = 13 Antal stk. i små konstruktioner. Mange flere ved store konstruktioner Eftermontering Væsentlig betydning Ekstern strøm Nej, sensoren skal være selvforsynende Rækkevidde Direkte dataoverførsel til mobilnet Tid for ligevægt Ca. 10 min. Dog meget kortere ved eventuel måling af acceleration Yderligere måleparametre Måling af acceleration, samt evt. måling af kloridindhold og korrosionshastighed. Måleusikkerhed Fugt + 0,5 % RH, temperatur + 0,1 C Betydning af pris Pris (dvs. omkostninger til: sensor, montering, dataindsamling og tolkning) er altafgørende for anvendelsen. Sensorpris < 10 kr., anbringelse ved at kaste sensoren i betonen eller under fugtisoleringen. Automatiseret dataindsamling, og automatiseret grovtolkning af data, inkl. afsendelse af alarmmeldinger. Hovedparten af datatolkning sker ved aflæsning af alarmmeldinger Behov for dataopsamlingsværktøj Behov for tolkningsværktøj Bruger af software Etablering af automatiseret dataopsamling afgørende for anvendelse af et stort antal sensorer. Data skal overføres direkte til programmer, der anvendes ved den almindelige forvaltning af drift og vedligehold af konstruktionen. Behov for nyudvikling af tolkningsalgoritmer Behov for udvikling af automatiseret tolkning, inkl. alarmmelding Software skal kunne benyttes af konstruktionens almindelige driftspersonale _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 9

11 November Målinger på Vejdirektoratets broer og en på Færøerne 4.1 Motorvejsbro ved Hedehusene (motorvejsbro nr.??) I løbet af sommeren 2007 blev de første indledende undersøgelser med sensorer udført på en bro. Sensorerne blev installeret i forbindelse med et reparationsprojekt af en motorvejsbro under ledelse af Rambøll. Reparationen var typisk for danske betonbroer, hvor den vandtætte fugtisolering under en asfaltbelægning erfaringsmæssigt begynder at blive nedbrudt/utæt efter ca. 40 års levetid, se Figur 2. Figur 2. Reparation af brodæk. Halvdelen af brodækket er afspærret imens den repareres. Formålet med at installere sensorerne var, at registrere tætheden af den nye fugtisolering, som beskytter broens betonkonstruktion mod nedbrydning fra det aggressive saltholdige vand fra vejbanen. For den aktuelle bro var det af stor betydning, at eventuelle utætheder i fugtisoleringen hurtigt blev opdaget, idet en væsentlig del af broens bæreevne afhænger af korrosionsfølsomme spændkabler _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 10

12 November 2010 De eksisterende metoder til at detektere utætheder, baseret på destruktive ophugninger, gør en løbende vurdering af fugtisoleringens tæthed så kostbar og usikker at fugtisoleringen næsten altid skiftes ud fra en erfaringsmæssig vurdering af fugtisoleringens levetid. Den erfaringsmæssige vurdering er dog behæftet med en del usikkerheder, hvilket i enkelte tilfælde har betydet at fugtisoleringen er skiftet så sent, at der er opstået kostbare skader på betonkonstruktionen. I de fleste tilfælde bemærkes, i forbindelse med udskiftningen, at fugtisoleringen er skiftet før levetiden er opbrugt for fugtisoleringen alene. Det kostbart at skifte en sådan fugtisolering, hvor entreprenørudgifterne ligger på ca kr/m 2 og en reparation medfører også store trafikantgener. Formålet med de monterede sensorer er derfor, at forbedre detekteringen af utætheder i fugtisoleringen, så fugtisoleringens levetid bedre kan udnyttes fuldt ud samtidig med, at der er mindre risiko for skjulte skader udvikles uden at blive identificeret. I forsøget anvendtes en batteridrevet trådløs temperatur og fugtsensor, hvor fugtsensoren er af den kapacitative type. For at opnå en forventelig levetid på min. 10 år er sensoren forsynet med ekstrabatterier. Sensorerne blev anbragt i en udsparing i konstruktionsbetonen, og i tilfældet af at der løber vand under fugtisoleringen, vil hullet fyldes med vand, hvilket så registreres af sensoren. Se Figur 3. Over sensoren monteres en 6 mm teflonplade som efterfølgende udspartles. Derved undgås at grundingsepoxy trænger ned til sensoren og opvarmningen fra den efterfølgende påbrænding af fugtisoleringen reduceres. Den samlede belægning består af: Epoxygrunder, 2 x 5 mm fugtisolering, 20 mm drænasfalt og ca. 70 mm asfaltbelægning. Figur 3. Batteri (venstre) og sensor (højre) placeret i udsparing Der blev indstøbt 5 sensorer, placeret i dækkets dybdelinje, hvor risikoen for utætheder erfaringsmæssigt er størst. Se Figur _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 11

13 November 2010 Figur 4. Række af sensorer placeret i dybdelinje. Sensorerne sendte måleresultater til en transmitterboks placeret for enden af broen i en afstand på mellem m fra sensorerne. Fra transmitterboksen videresendtes signalerne via et GSM modem til en internetserver hos Teknologisk institut. Transmitterboksen var solcelledrevet med genopladeligt batteri når solen ikke skinnede. Med solcelledriften kunne en kostbar tilslutning af boksen til strømnettet undgås, hvilket halverede omkostningerne til transmitterboksen. Transmitterboksen kan genbruges og evt. flyttes for at få længere måleserier på de enkelte broer. Se Figur 5 og Figur 6. Figur 5. Transmitterboks (forgrunden) med antenne pegende mod brodæk _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 12

14 November 2010 Figur 6. Transmitterboks Erfaringen efter 3½ måneds drift kan kort opsummeres som følger: Sensoren kan relativt simpelt beskyttes mod mekaniske og varmepåvirkninger fra fastbrænding af fugtisolering, udlægning af varm asfalt samt opløsningsmidler fra udlægning af epoxy. Løbende modtages signaler fra alle sensorer, men især for de sensorer placeret længst væk fra transmitterboksen optræder der jævnligt problemer med signaltransmissionen. Det blev derfor planlagt at flytte antennen tættere på sensorerne. Strømforsyning med solceller (som forsyner datalogger men ikke sensorer) fungerer fint, selv i den mørkeste vintertid. Måleresultaterne svarer til forventningerne når der ikke er utætheder i fugtisoleringen. I perioder stiger fugtigheden til over 90 % RH, hvilket den anvendte kapacitative fugttransducer ikke er egnet til at måle. På Figur 7 og Figur 8 vises målingerne fra de første dage grafisk _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 13

15 November 2010 Figur 7. Fugtmålinger i de første dage efter montering af sensorerne Figur 8. Temperaturmålinger i de første dage efter montering af sensorerne Foruden disse erfaringer tyder afprøvningen på, at sensorerne kan anvendes til styring og kontrol i visse dele af udførelsen. De forhold som forventes at kunne vurderes er: Hærdning og udtørring for betonen, så tidspunkt for epoxyprimning kan angives Klimabetingelser ved udlægning af epoxyprimning Opvarmning (maksimal og varighed) ved udlægning af fugtisolering Opvarmning ved asfaltudlægning Konklusionen efter dette første forsøg var: For den præsenterede afprøvning under en nyudlagt fugtisolering forventes sensorernes største betydning at være nær udløbet af fugtisoleringens forventede levetid, om ca. 40 år, hvilket stiller krav om minimum 60 års holdbarhed for sensorerne. Men hvis der udvikles en billig og pålidelig metode til at udlægge sensorerne under gamle fugtisoleringer kan kravet til sensorernes holdbarhed reduceres til omkring 20 år. Udvikling af en sådan metode er en del af SensoByg projektet. De sensorer, der er udviklet efter dette indledende forsøg har i teorien en batterilevetid på 5 10 år _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 14

16 November af Vejdirektoratets store broer og en almindelig motorvejs bro På 5 af Vejdirektoratets broer er der i 2009/2010 i alt installeret 23 sensorer i forbindelse med reparation af brodæk eller i forbindelse med særeftersyn af belægninger. De 5 broer, der er stillet til rådighed af Vejdirektoratet er: Bro , Skovdiget, Østbro. 6 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med reparation af banket, juli Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 9. Bro , Borrevejle Vig Pæledæk, Nordbro. 4 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med særeftersyn, august Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 10. Bro , UF af bane på Holbæk motorvejen, Nordbro. 2 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med ny profileringsbeton, september Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 11. Bro /10, Fiskebækbroen, Øst og Vestbro. I forbindelse med et overvågningsprogram er der udført særeftersyn af belægningen og installeret sensorer til at overvåge fugtforhold i travers under dilatationsfuger. 4 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med særeftersyn af belægning, juni sensorer er installeret i oversiden af travers ved dilatationsfuger. Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur 12. Bro , Bispeengbuen, Sydbro. 3 sensorer er installeret lige under fugtisoleringen med ca. 1 cm dæklag i forbindelse med særeftersyn af belægning, juli Placeringen af sensorerne på broen er vist på foto i Figur _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 15

17 November 2010 Figur 9. Placering af sensorer på østbro, ved Skovdiget på Hillerødsmotorvejen. Figur 10. Placering af sensorer på nordbro, ved Borrevejle Vig på Holbækmotorvejen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 16

18 November 2010 Figur 11. Placering af sensorer på nordbro i vestgående retning, ved Holbæk på Holbækmotorvejen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 17

19 November 2010 Figur 12. Placering af sensorer på Fiskebækbroerne, ved Farum på Hillerødsmotorvejen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 18

20 November 2010 Figur 13. Placering af sensorer på Bispeengbuen, sydbro, København _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 19

21 November Landsverkets største bro på Færøerne I august 2010 har Landsverket på Færøerne installeret 4 sensorer på den største bro på Færøerne, Bro Brúgvin um Streymin. Installationen er sket i forbindelse med etablering en af et betonprofileringslag og udlægning af ny asfalt. Foto af broen er vist Figur 14. Figur 14. Foto af Brúgvin um Streymin set fra nordsiden. De 4 sensorers placering er vist på Figur 15. Figur 15. Tegning med angivelse af placering af sensorer. Nord er opad på tegningen _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 20

22 November 2010 De 4 sensorer blev leveret til Landsverket i 2009 og sensorerne er ved installationen i 2010 ikke blevet tjekket inden de blev installeret. En receiver blev sendt til Færøerne primo september til indsamling af data og det har kun været muligt at få kontakt til den ene sensor # E837, hvor der er registreret en temperatur på 7,6 C, Relativ fugtighed på 93,3 % og batterispænding på 3,44 V. Det må derfor formodes de øvrige sensorer er defekte. Landsverket har ikke en version af SMART, som inkluderer monitorings modulet endnu. De får dette modul i løbet af efteråret 2010, hvor der kommer en opgradering til SMART. Først herefter vil sensorerne kunne oprettes i SMART og data overføres direkte til forvaltningssystemet. Indtil videre findes data kun som logfiler _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 21

23 November Installationen af sensorer I dette afsnit beskrives de forskellige procedurer, der er anvendt ved installationen af sensorerne på Vejdirektoratets broer. Til sidst gives en vurdering af, hvor driftssikre sensorerne har været hid til. 5.1 Installationsprocedure for sensorer På de enkelte broer er placeringen af hver sensor noteret og beskrevet ud fra hvilken konstruktionsdel de er monteret i og med afstande eller lignende til fuger eller kantbjælker. Disse data er brugt til at oprette de enkelte sensorer som objekter i SMART Monitoring på de rigtige konstruktionsdele. Data overføres efterfølgende automatisk trådløst via internettet til disse objekter efter hver måling. Der er foretaget forskellige forsøg med indpakningen af sensorerne for at beskytte dem i forbindelse med installationen på nye og eksisterende broer. Dette er gjort for at se, hvor følsomme sensorerne er over for påvirkninger som fugt under udstøbningen og varmepåvirkning fra montagen af fugtisoleringen umiddelbart over sensorerne. Generelt er alle sensorerne installeret, så der ikke er direkte kontakt imellem sensorerne og fugtisoleringen for at undgå at smelte sensorerne ved udlægning/fastbrænding af fugtisoleringen. For alle sensorer er der lavet en udførlig beskrivelse af deres placering i de enkelte broer. Et eksempel på en installationsoversigt fra Borrevejle Vig Pæledæk er vist på Figur 16. Figur 16. Eksempel på oversigt og beskrivelse af placeringen af sensorer på nordbroen, ved Borrevejle Vig Pæledæk _SensoByg_rapport_vers2.docx Side 22

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Direktør Jørgen Lindskov Knudsen SensoByg: Et innovationskonsortium for sensorbaseret overvågning i byggeriet Click SensoByg to edit Master title style 3-årige innovationskonsortium

Læs mere

SensoByg. udvalgte resultater fra innovationskonsortiet Sensorbaseret overvågning i byggeriet

SensoByg. udvalgte resultater fra innovationskonsortiet Sensorbaseret overvågning i byggeriet SensoByg udvalgte resultater fra innovationskonsortiet Sensorbaseret overvågning i byggeriet Oktober 2010 Succes fra sensor til software Innovationskonsortiet SensoByg (Sensorbaseret overvågning i byggeriet)

Læs mere

Bilag 4.A s MASH. Indhold

Bilag 4.A s MASH. Indhold Bilag 4.A s MASH Indhold 1.1 Indledning 1 1.1.1 Formål med undersøgelsen 1 1.1.2 Beskrivelse af smash metoden 1 1.2 s MASH målinger (omfang, placering og resultater) 1.2.1 Undersøgelsens forløb 5 5 1.2.2

Læs mere

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m.

Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008. Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Dansk Betonreparationsdag, 18 november 2008 Betonskader, forundersøgelser, årsager, strategi, D&V m.m. Birit Buhr Jensen (bbu@cowi.dk) COWI 1 Konklusion Undersøgelser - ikke mindst NDT - er et must for

Læs mere

Materialeundersøgelser

Materialeundersøgelser Materialeundersøgelser Betonundersøgelser Betonteknologi og korrosion. Specialundersøgelser på bl.a. broer og bygninger. COWI rådgiver om beton i Danmark såvel som i udlandet. Vi finder årsager til problemer,

Læs mere

Bilag 5.B Ophugning i belægning

Bilag 5.B Ophugning i belægning Bilag 5.B Ophugning i belægning 1. Placering af ophugninger Placeringen af ophugninger i belægningen fremgår af figur 1. En mere detaljeret beskrivelse af placeringen er også givet i forbindelse med rapporteringen

Læs mere

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18

Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 Vejdirektoratet DANBRO+ Rapporter Modul 4.2 Ranking, 10-års budgetter og handlingsplaner Rapportnavn: Årsrapport Dato: 2004-09-30 Revision: C Side: 1 af 18 1. Indledning Dette notat beskriver indhold af

Læs mere

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed.

Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Overvejelser ved valg af smart meters set fra en forsynings virksomhed. Præsentation Flemming B Møller Udannelse - Maskinmester - Teknologisk Diplom i vedligehold Erfaring - Driftsleder ved Aarhusvand

Læs mere

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker.

Bygningsbeskrivelse, pakke 3. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE. Driftsudbud Store Bygværker. September 2012 PAKKE 3 STÅLBUEBRO OG BETONBROER BYGNINGSBESKRIVELSE Driftsudbud Store Bygværker Side 1 af 12 UF af Kalvebodløbet, Kalvebodbroen, nord Kalvebodbroen indgår i motorvejstrækningen Jægersborg-Kastrup

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28

Deres ref. Vor sag nr. 253.00 MN/amp Dato: 2010.01.28 RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Rådhusholmen 10 2670 Greve Att. Michael Løgstrup Sankt Peders Stræde 4 A 4000 Roskilde Tlf. 46 32 22 55 Bredgade 11 7400 Herning Tlf. 97

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer

Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer Digital overvågning af præisolerede fjernvarmerørsystemer - proaktiv overvågning og fejlfinding Central overvågning af fjernvarmerørsystemer Generering af dynamiske tilstandsrapporter Nøjagtig lokalisering

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS

Jan Henningsen. Flowmåling i kloaksystemet. Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen. TELETRONIC Denmark ApS. TELETRONIC Denmark ApS Flowmåling i kloaksystemet Indlæg ved: Jan Henningsen Akademiingeniør i TELETRONIC Denmark ApS Indlæg ved: Projekt ingeniør Jan Henningsen TELETRONIC Denmark ApS Oversigt over emner i denne præsentation

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder

TÆT TAG DERBIGUM. Membraner til anlægsarbejder TÆT TAG DERBIGUM Membraner til anlægsarbejder Derbigum membraner slutter tæt og er lette at arbejde med Der skal stilles store krav til en god vandisolering. Den skal kunne tåle bevægelser i konstruktionen.

Læs mere

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING

DK1.1 STARTVEJLEDNING PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed STARTVEJLEDNING DK1.1 PLACÉR. LOG IND. SPOR. KOM HURTIGT I GANG MED SKYEYE GPS SPORING. Med Lommy Blue GPS-enhed Velkommen Tak fordi du har valgt SkyEye GPS sporing med en Lommy Blue GPS-enhed. Din nye GPS sporings-enhed

Læs mere

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials

gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 Wavin AHC 9000-serien Solutions for Essentials -serien gulvvarme.wavin.dk Gulvvarmestyring 2.0 -serien Solutions for Essentials Introduktion Installer fremtidens gulvvarme og gør tilfredse kunder endnu mere tilfredse er fremtidens gulvvarmestyring.

Læs mere

3. HYDRUS koldtvandsmåler

3. HYDRUS koldtvandsmåler 3. HYDRUS koldtvandsmåler Diehl Metering ApS CVR 3374 8221 Glentevej 1 6705 Esbjerg Ø 7613 4300 info-dmdk@diehl.com www.diehl-metering.dk Side 1 af 6 HYDRUS ultralydsbaseret koldtvandsmåler Med en batterilevetid

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com

Quick Guide. Version 1.0. www.protectglobal.com Quick Guide Version 1.0 www.protectglobal.com PROTECT ZOLO Pakken indeholder: Enhed Antal ZOLO GSM Alarmsystem/PIR-sensor... 1 Fjernbetjening... 1 ZOLO Kommunikationskort... 1 PIR-sensor... 1 USB-kabel...

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING

UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING UDVIKLING AF VEJBELÆGNINGER MED MEGET STOR STØJDÆMPNING HANS BENDTSEN, SENIORFORSKER, KOORDINATOR STØJ, VEJDIREKTORATET ERIK OLESEN, VEJDIREKTORATET HENRIK FRED LARSEN, VEJDIREKTORATET GILLES PIGASSE,

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1

FORBEDERENDE ARBEJDER INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1 ODENSE LETBANE FORBEDERENDE ARBEJDER BESKRIVELSE AF KONSTRUKTIONSARBEJDER ADRESSE COWI A/S Vestre Stationsvej 7 5000 Odense C TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Indledning 1

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it.

Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo. 174 loggerserie. 175 loggerserie. 176 loggerserie. We measure it. Ny Generation! Vær på forkant med dataloggere fra Testo 174 loggerserie 175 loggerserie 176 loggerserie We measure it. Ny generation af dataloggere - funktionalitet og brugervenlighed uden kompromis Den

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Kontraktbilag A - Kravspecifikation

Kontraktbilag A - Kravspecifikation Kontraktbilag A - Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelsen af elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune. Leverandøren gøres

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien

PROFORT. Fjernkontrolleret styring og måling. Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier. multiguard-produktserien -produktserien Fjernkontrolleret styring og måling Overvåg dine installationer med GSM uafhængigt af internet og telefonlinier 100% dansk udviklet og produceret Serien af -produkter er tilpasset ethvert

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion

Indholdsfortegnelse. Guldborgbroen. Guldborgsund Kommune. aafhjælpning af træk i kabler i klappille. 1 Introduktion Guldborgsund Kommune Guldborgbroen aafhjælpning af træk i kabler i klappille COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor

Installationsmanual Trådløs Landstrømsensor Trådløs Landstrømsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 TEST AF LANDSTRØMSENSOREN... 3 VEDLIGEHOLDELSE... 4 TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 BORTSKAFFELSE... 4 AKTIVERING

Læs mere

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning

BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning BrunataNet GateGPRS med fast strømforsyning Installationsvejledning Version 1.1 QB10.1468 / 19.08.2011 Brunata a/s er et 100 % danskejet selskab. Vi har mere end 90 års erfaring med udvikling og fremstilling

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Drift og vedligehold af betonoverflader

Drift og vedligehold af betonoverflader Drift og vedligehold af betonoverflader Version 4 Maj 2010 Mange betonoverflader forsynes inden aflevering til bygherren med en belægning eller overfladebehandling, som er bestemmende for, hvorledes de

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er

Positionering. Click to edit Master title style. Når alting ved hvor det er Click to edit Master title style Positionering Når alting ved hvor det er Jakob Fredslund, Alexandra Instituttets indsatsområde for Positionering-i-alting Click to edit Master title style Muligheder Inspiration

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014

NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 NVF Island Dataopsamling/tracking og GPS-styring i Norden 11. juni 2014 Agenda Dataopsamling/tracking i vintertjenesten Baggrund Typer af dataopsamling Anvendelse Udfordringer GPS Styring Anvendelse Udfordringer

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 1.0 Dokument: SuperSail DS Users Manual 1.0.docx Dato: 09. December - 2013 Revision: 1.0 Antal sider: 19 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

BEF Bulletin No 2 August 2013

BEF Bulletin No 2 August 2013 Betonelement- Foreningen BEF Bulletin No 2 August 2013 Wirebokse i elementsamlinger Rev. B, 2013-08-22 Udarbejdet af Civilingeniør Ph.D. Lars Z. Hansen ALECTIA A/S i samarbejde med Betonelement- Foreningen

Læs mere

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN

TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN TÆTHEDSPRØVNING i nyanlagt kanalsystem Den landskabelige kanal i ØRESTADEN Billedet viser Københavns universitet (KUA) og den østlige del af ØRESTADEN, hvor Den landskabelige kanal er under bygning. Kanalen

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Orientering om Velfærdsteknologi

Orientering om Velfærdsteknologi Orientering om Velfærdsteknologi Baggrund Udviklingen inden for både velfærdsteknologi, teknologi i al almindelighed og IT går stærkt på sundheds og omsorgsområdet. Center for Sundhed og Omsorg (CSO) har

Læs mere

Udførelsesstandard for betonarbejder

Udførelsesstandard for betonarbejder Byggelovgivning (Byggeloven + BR 10) DS/ Nationalt anneks EN 1990 DK NA DS 409 DS/ Nationalt anneks EN 1992 DK NA DS 411 Udførelsesstandard for betonarbejder DS/EN 13670 og DS 2427 DS 2426 DS481 DS/ DS/

Læs mere

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh

Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE. Trådløst sensor system fra WEBStechh rnet d e j t s Tre k nyhe me Agro 2010 Produktet er patenteret: PCT/DK2008/050118, international publication number WO2008/151635. SENSSILAGE Trådløst sensor system fra WEBStechh Vi introducerer... SensSilage

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12

Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Monteringsvejledning Surestep PUR, Safestep, Safestep Grip og Safestep R12 Forudsætninger Underlaget skal være jævnt og tørt, uden revner og have en tilstrækkelig styrke. Ved lægning uden fugtisolering

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Flytning af broer - en ny disciplin

Flytning af broer - en ny disciplin ÅBNING ODENSE - KVÆRNDRUP (Åbning16.september) Af Projektchef Niels Jørgensen, Bro & baneprojekter, Gimsing & Madsen A/S nj@gimsing.dk Flytning af broer - en ny disciplin I forbindelse med etableringen

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Kom godt i gang med din el-aflæser

Kom godt i gang med din el-aflæser Kom godt i gang med din el-aflæser Du har modtaget følgende: 1. 1 stk. el-aflæser (MeterCam) 2. 1 stk. MeterCam Interface (trådløs sender) 3. 1 stk. Internet Gateway (trådløs modtager) 4. 1 stk. strømforsyning

Læs mere

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO

Mark like a Professional. Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional Markeringssystem FlyMarker PRO Mark like a Professional FlyMarker PRO Version MOBIL Med den håndholdte CNC markeringssystem Fly- Marker PRO, bliver markering af store, tunge og

Læs mere

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande

Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Opbevaring og administration af nøgler & værdigenstande Kvalitet Sikkerhed Tryghed proxsafe løser dine nøgleproblemer Hvor er digital kameraet? Hvem har brugt firmabilen? Hvornår var teknikeren sidst i

Læs mere

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen

Remote Telecom Sites. Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele. Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites Praktiske erfaringer med konventionelle og vedvarende energikilder inden for Tele Mogens G. Nielsen Remote Telecom Sites (RTS) Formål Optimere energiforsyningen til Remote Telecom

Læs mere

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil!

Perfekt lydanlæg. Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Perfekt lydanlæg Det perfekte lydanlæg findes ikke! Det skal skabes i tæt samspil! Lyd præger vores hverdag. Uanset hvor vi opholder os, er vi omgivet af lyd. Når vi bliver transporteret, køber ind, hygger,

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

RC Mammutblok. rc-beton.dk

RC Mammutblok. rc-beton.dk RC Mammutblok rc-beton.dk RC MAMMUTBLOK RC Mammutblok er næste generations præisolerede fundamentsblok, hvor der er tænkt på arbejdsmiljø, energi optimering og arbejdstid. Blokkene kan anvendes til stort

Læs mere

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke

Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Klimatest af plastik-anordning til montering på sålbænke Rekvirent: Nordic Construction Solution ApS Gæslingestien 1 2950 Vedbæk Danmark Att.: Brian Bjørnskov Udført af Civilingeniør Arash Ehtesham I samarbejde

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014

Retningslinjer for Ipads GRÅSTEN FRISKOLE Version 2.0 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 side 1 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 1 side 2 af 11 Gældende fra 1.11.2014 Indhold Introduktion... Retningslinjer for Gråsten Friskole Side 32 ipad-sættet... 3 Ejerskab

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere