ANKENÆVNETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ANKENÆVNETS AFGØRELSE"

Transkript

1 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅOET ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ ,sEN Klager: Aalborg Sekretariat KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Aalborg Forsyning - AKE El-Net vi ForsyningsYirksomhedeme - Aalborg Kommune CVR [Boulevarden 13, 9000 Aalborg] & AKE Forsyning AJS CVR VI Forsyningsvirksornhedeme Stigsborg Brygge 5 Postboks Nørresundby Regningsklage Indsigelse mod der det opgjorte forbrug - Påstand om målerfejl - Undersøgelse registrerede tre tilfælde af urealistisk høje peakværdier. Amagerfælledvej København S Til F ~ CVR Ankenævnets sammensætning: Formand Poul Gorm Nielsen Udpeget af Forbrugerrådet Niels-Ole Bjerregaard Martin Salamon Udpeget af Dansk Energi Hans Christian Wenzelsen Benjamin Henrik Lublin

2 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRAOET Side 2 4/ SAGSFREMSTILLING Perioden, der klages over: 16. oktober marts Påklaget beløb: Ikke angivet præcist. Klagen indbragt for det indklagede energiselskab den: 29. april Energiselskabet trnffet afgørelse i sagen den: 20. april Klageformular modtaget i ankenævnet: 10. februar 20 Il. Klagegebyr modtaget i ankenævnet: 10. februar 20 Il. Sagen behandlet på ankenævnets møde den: 10. juni KLAGENS INDHOLD OG FORLØB Klager er netkunde hos AKE Forsyning AIS og elkunde hos Aalborg Forsyning - AKE Forsyning AIS. Klagen vedrører målervisninger på elmåleren i klagers fritidshus på adressen J 9220 Aalborg øst. Elmåler Uf blev opsat den 16. oktober 2007 og frem til den 10. marts 2009 var der registreret et forbrug på kwh. Den 10. marts 2009 indberettede klager den årlige måleraflæsning via indklagedes servicetelefon. I den forbindelse konstaterede indklagede, at der havde været et større elforbrug end forventet. Den 20. april 2009 modtog klager den årlige opgørelse og nyaconto. Opgørelsen udviste et større forbrug end det, der var pålignet som acontoforbrug, hvilket resulterede i en efterregning på , 34 kr. for perioden 16. oktober marts 2009 (bilag l). Den 29. april 2009 kontaktede klager indklagede, da klager ønskede at få kontrolleret elmåleren. Den 17. maj 2009 blev måler Uf udskiftet med måler Uf På måler Uf er der registreret følgende visninger:

3 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 3 4/ Oversigten viser, at der ikke var et lineært elforbrug, men et tydeligt større elforbrug i vinterhalvåret november-april end i sommerhalvåret majoktober. Den 3. juni 2009 blev klager ori enteret om, at måler nr var sendt til kontrol hos målerleverandøren Kamstrup AIS. Den 8. juli 2009 modtog indklagede en servicerapport fra Kamstrup AIS (bilag 2). Rapporten viste, at der i tre tilfælde var registreret urealistisk høje peakværdier på måleren, hvilket skyldtes en defekt i peakregistreringen. Kamstrup AIS vurderede dog ikke, at dette havde nogen betydning for det registrerede forbrug. Den 26. oktober 2009 ændrede indklagede klagers forventede forbrug fra kwh/år til kwh/år. Den 4. oktober 20 l O kontaktede klager indklagede og oplyste, at klager ville søge om refusion af det store elforbrug for perioden 16. oktober marts Den 16. december afviste indklagede at yde refusion af det elforbrug, der var registreret på måler nr Kl ager blev samtidig orienteret om det forbrug, der var målt på installationsadressen, både på den tidligere måler nr og den nye måler nr Det var følgende registreringer:

4 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 4 4/ Aflæsningsdato Ars..g Aflæsningsmåde Målerstand Forbrug Ordinær PDA Opsætning Virksom h O O 17 0S 2009 Udskiftning Viftsomh Kontrol 3.person Ordin ær Internet 11.S82 11.S Opsætning Virksom h O O Herefter rettede klager henvendelse til Ankenævnet for Energiområdet. PARTERNES KRAV OG BEGRUNDELSER Klagers krav: Refusion afbeløb svarende til kwh. Klagers oplysninger og begrundelse: Klagers elmåler nr. 1001lS har talt for meget og udløst et ekstra forbrug på ca kwh. Der er ikke noget galt med installationerne på installationsadressen. På installationsadressen var 2 til 3 olievarmere (700 W) kørende om vinteren. Efter opsætningen afmåler nr er der installeret en vandvarmer, indkøbt mikrobølgeovn, komfur, pc, fjernsyn, køleskab mv., men dette kunne ikke aflæses som ekstra forbrug. Klager var utilfreds over, at indklagede på trods af en indgået aftale om opsætning af kontrolmåler nedtog måler nr. 1001lS, hvorved klager mistede en oplagt mulighed for at kontrollere eventuelle fejlmålinger. Klager har i klagen henvist til en oversigt over kvartalsforbruget på el på installationsadressen, hvilken oversigt klager har hentet på indklagedes hjemmeside (bilag 3). Klager er desuden utilfreds med, at indklagede ikke havde oplyst, hvordan klager kunne komme i kontakt med indklagede. Indklagedes standpunkt til klagers krav: Fastholdelse afbetalingskrav Indklagedes oplysninger og begrundelse: I klagers henvendelse til ankenævnet er vedlagt kopier af to udaterede breve, og klager har anført, at det ikke var muligt at aflevere det ene bilag, da ingen på forsyningen ville tage imod det.

5 ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET Side 5 4/ Indklagede står uforstående over for dette, da indklagede dagligt modtager breve fra kunderne, både via Post Danmark og ved personligt fremmøde. Endvidere er indklagede uforstående over, at disse breve overhovedet er vedlagt klagen til ankenævnet, da indklagede aldrig har set disse. Indklagede har desuden henvist til, at ovennævnte kvartals oversigt ikke har givet et retvisende billede af elforbruget gennem året. I dette tilfælde, hvor en del af elforbruget er benyttet til opvarmning, vil elforbruget være større i vinterhalvåret end i sommerhalvåret. Indklagede har anført, at de 3 tilfælde med høje peakværdier på elmåleren ikke er udtryk for, at der i disse 3 perioder var et større gennemsnitsforbrug end i de sammenlignelige måneder. Indklagede har derfor afvist at reducere betalingskravet. SEKRETARlA TSBEHANDLINGEN På forespørgsel fra ankenævnets sekretariat har indklagede oplyst: mail af Vi har modtaget Jeres henvendelse den 25. maj 2011, j. nr. 4/ , hvo ri I forespørger til den tidligere må ler på ovennævnte forbrugssted, måler nr , om denne fortsat er i vores besiddelse. Vi kan oplyse, at måler nr blev kasseret i juli Den 8. juli 2009 modtog Aalborg Forsyning, AKE El-Net en servicerapport fra Kamstrup AIS med svar på logning af måleren [bilag 2]. Logning af måleren viste, at defekten i peak registreringen blev vurderet til ikke at have haft nogen betydni ng for forbruget. På grundlag af denne vurdering fra Kamstrup A/S blev måleren kasseret. BILAG TIL SAGEN Bilag l: Bilag 2: Bilag 3: Opgørelse af Servicerapport fra Kamstrup AIS af Hjemmesideoversigt vedr. kvartalsforbrug.

6 Fakturanummer : 2471 Kundenummer :'! 9 Kontraktnummer : 1571 Fakturadato.... : Adgangskode.. : 3btz4apq Side. _ : l af Aalborg n ANE BILAG nr.: 1 Side nr.: ~ Opgørelse og nyaconto Installationsnummer: Adresse: P Aalborg øst El El Total Aalborg Forsyning, AKE EI Net AKE Forsyning A/S ,59 DKK 7.271,15 DKK ,74 DKK Faktureret aconto For lidt opkrævet Ny oconto rate 2.570,40 DKK ,34 DKK 3.588,24 DKK lait til betaling Inkl. moms or afrifter ,58 DKK Opkræves via Betalingsservice den

7 Fakturanummer : ~ Kundenummer : 421 Fakturadato.... : Adgangskode.. : 3btz4apq Side : 3 af 4 - Forsyn.art Målernr. Ny vlsnlns Dato GI. vbnln, Dato Forbruø El o ,582 kwh Aftagenummer OS2.Q Opgørelse I Op,ørelse El Aalbors Forsyn!nø. AKE El-Net, CVR Abonnement Transport af el - Net ydelse Renter af ELSAM salgsprovenu Offentlige forpligtelser Afgifter Moms 25,00 " lait Forbrul kwh kwh kwh kwh a'prls Del.b 844,38 DKK 0, ,SO DKK ,55 DKK 0, ,15 DKK 0, ,78 DKK 2.713,33 DKK ,59 DKK Dage Faktureret aconto OPlørelse l alt Gennemsnitlig pris exel. abonnement I Op,.. el.. El AI(( Forsynine AIS, CVR 2S Abonnement KvartaisEl - Fast kvartalspris Efterregulering 3. kvt Moms 25,00 " lait Faktureret aconto OPIøreise i alt Gennemsnitlig pris exe!. abonnement ForbroR kwh kwh ,41 DKK ,18 DKK kr. pr. kwh a'pris Bel;b 99,93 DKK 0, ,80 DKK 0, ,81 DKK DKK 7.271,15 DKK 736,99 DKK 6.534,16 DKK 0,5230 kr. pr. kwh S12 Dage Aconto I Aconto El Aalbor, Forsyning, AKE EI~Net, CVR ~ 11..()3~2009 Forbrug a'prls Beløb Forventet ~rs forbrug kwh Abonnement Transport af el - Netydelse Renter af EL5AM -salgsprovenu Offenthge forpligtelser Afgifter Moms " Aoonto I alt Gennemsnitlig acontopris exel. abonnement 2.06<1 kwh kwh kwh kwh 0,1680.(l,D2S0 0,1400 0, kr. pr. 156,25 DKK 346,75 DKK -51,60 DKK 288,96 DKK 1.413,84 DKK 538,56 DKK 2.692,76 DKK kwh l Aconto El AK( Forsyning A/s, CVR 2$ ForbrUI a'pris 11"()3~2009 Beløb Abonnement KvartaisEl Fast kvartalspris Moms 25,00 " Acontø i alt Gennemsnitlig aeontopris exe!. abonnement kwh 0,3380 0,4225 kr. pr. 18,75 DKK 697,63 DKK 179,10 DKK 895,48 DKK kwh

8 --~ r---aa~n~e---- l, Aalborg Kommune FOIlIyn/ngsvlrkBomhedeme Hjulmagervej 24 Postboks Aalborg Danmark ~: Kontostrang: Ikke oplyst Service rapport Kamstrup AJS IndustriVej 28, Stltlng DK-866D Skanderborg TEl: OD FAX: u I~ ' ~.' levertngsadresse Aalborg Kommune FOl1lynlngsvlrksomhedeme lager- og Indklllbskontorat HJulmagervej DO Aalborg Danmark Kunde Dato Ordre Side Indlrøbsordre AlL Sagabahandlar Valuta DE D9ID7/D8 SR /1 Ikke oplyst Niela Erik KrIstansen Tommy Skov Mortensen DKK ElmA/er reparation (Reparation under Garanti) Type nr ServIceordre JA Complalnt Nr. 713 Serienr Måler nr Kasseret Måleren har 3 gange registreret ureanstiske høje paak værdier. Dalle skyldes en defekt I paak raglstreringen. vi vurderer Ikke at datte har haft nogen betydning for forbruget Måleren er fra 2007 og stadig omfattet af garanti. Der 6andes an erstatningsmåler. 0.00

9 I Kvartalsforbrug- Inst.nr.: , Art: El, Adresse: Pari ANE BILAG nr.:.3 Side nr.: 9 r Aalborg øst irli Årsforbrug irli Kvartalsforbrug irli M~nedsforbrug Ar/kvartal LeveranceartForbrug MAIefunktion 2010/4 El 2010/3 El 2010/2 El 2010/1 El 2009/4 El 2009/3 El 2QQ9,'2 El 2009/1 El 2008/4 El 2008/3 El 2008/2 El 2008/1 El Total OkWh OkWh OkWh 622kWh 908kWh 908kWh 85SINJh kwh kwh 2.081kWh 2.0S9kWh 2.0S9kWh ~ (ZQol:oJcvev ~oi-:,f,'{ie{- p~ M;V1 {70(. o(' fl vqd.io. tg V~'- I 4 t køvltaf~ I P{... vo..ol; O ovgv~ po.,. JcOvYlJIJ..V 0'1 Wl PorM /Il1e~e;t w, u- 11 tjev V1 v. I O I 62 q Hålevb!(l~+ If-t; flooq HQ,[w VI V I O O (I S ~ov kj V-LV~ r~ 'l l'ild;q,<fove.v;- I A t kø(e(vr~~i(t1 ra..ollo.:fove,v v(u- ~cls.j.."/ie;f -t/i w,ajl /o&( SUm

10 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 10 4/ NÆVNETS BEMÆRKNINGER Ankenævnet bemærker indledningsvis, at foranstående sagsfremstilling er et resume af parternes oplysninger til ankenævnet. Ved nævnets vurdering af sagen har nævnsmedlemmerne været bekendt med samtlige breve og bilag, som parterne har indsendt i sagen. Leverings- og kontraktretlige forhold Efter elforsyningslovens 6, stk. 2, har enhver ret til mod betaling at blive forsynet med elektricitet fra en virksomhed med forsyningspligt, ligesom enhver har ret til mod betaling at få adgang til distributionsnettet. Dette indebærer, at forbrugeren forudsætningsvis efter elforsyningsloven og i øvrigt efter dansk rets almindelige regler ved at forbruge el har accepteret at stå i et forpligtende kundeforhold med både netselskabet og elleverandøren. I relation til netselskabet må forbrugeren herefter acceptere at modtage transport ydelsen på netselskabets leveringsvilkår (»netbenyttelsesaftalen«), og til de gældende pris vilkår, som er anmeldt til EnergitiIsynet. I relation til elleverandøren har forbrugeren ligeledes accepteret at købe elektriciteten hos det forsyningspligtige elselskab efter dette selskabs gældende leveringsvilkår (»Ieveringsbetingelser«), medmindre forbrugeren har valgt en anden elleverandør, som der så er indgået en egentlig, skriftlig kontrakt med. For netbenyttelsesaftalen og leveringsbetingelserne gælder, at disse skal være anmeldt til Energitilsynet og reguleres af elforsyningsloven samt dansk rets øvrige regler, herunder bl.a. af tale- og købeloven. Forbrugsdatafra den nedtagne elmåler Sagen vedrører en opgørelse på ,34 kr. for et målt elforbrug på kwh i perioden 16. oktober IO. marts 20 IO. Udgangspunktet efter nævns- og retspraksis er, at hvis der ikke er tegn på målerfejl, påhviler det den forbruger, der påstår, at det målte forbrug ikke svarer til det faktiske forbrug, at dokumentere eller sandsynliggøre denne påstand. Det er oplyst, at klagers elmåler alene er blevet undersøgt hos målerleverandøren Kamstrup A/S. Leverandørens servicerapport påviser, at der i 3 tilfælde er registreret urealistisk høje peakværdier på måleren, men leverandøren vurderer, at disse er uden betydning. Imidlertid har indklagede efterfølgende kasseret elmåleren uden at tilbyde en uafhængig og uvildig undersøgelse på et akkrediteret målerlaboratorium.

11 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 11 4/ Efter Forbrugerombudsmandens opfattelse er det i strid med reglerne om god markedsføringsskik, hvis et energiselskab fratager forbrugeren en mulighed for at få afprøvet energimåleren ved en uvildig undersøgelse (fx under et af domstolene udmeldt syn og skøn) og således føre bevis for, at energimåleren ikke måler retvisende. I sager, hvor der fra kundens side rejses indsigelse mod målerens udvisende, eller hvor der må forudses en mulig indsigelse ved forbrugsopgørelsens udfærdigelse, bør energiselskabet opbevare måleren, indtil sagen er endeligt afgjort, herunder eventuelt ved domstolene, og i alle andre sager indtil der er indtrådt forældelse i henhold til forældelsesloven. Da indklagede således i strid med Forbrugerombudsmandens retningslinjer har handlet i strid med markedsføringslovens regler ved at bortskaffe elmåleren, har indklagede derved både afskåret sig selv fra at dokumentere, at de indhentede målerdata er korrekte og at de høje peakværdier ikke kan tillægges nogen betydning. Modsvarende har indklagede frataget klager adgangen til gennem en målerundersøgelse at dokumentere fejlvisning på måleren. Indklagedes således uberettigede bortskaffelse af elmåleren tillægges herefter den virkning, at indklagedes forbrugsberegninger for perioden 16. oktober IO. marts 20 IO ikke kan anvendes og derfor forkastes som værende ukorrekte. Opgørelse af forbruget Nævnet har konstateret, at klagers forbrug efter udskiftningen af måleren ligger på et mere normalt niveau. Med udgangspunkt i de historiske måledata fra den tidligere måler, finder nævnet, at klager skal have reduceret det antal kilowatttimer, som han skal afregnes for. Reduktionen fastsættes skønsmæssigt til kwh. Sagsomkostninger og klagegebyr Nævnet beslutter i denne sag, at indklagede skal betale sagsomkostninger på kr. til ankenævnet, jf. 26, stk. I, nr. I, i ankenævnets vedtægter og bilagets punkt I a, jf. også 2 i bekendtgørelsen om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn. Klagegebyret tilbagebetales til klager i medfør af ankenævnets vedtægter 25, stk. 2. Nævnet træffer herefter følgende afgørelse

12 ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET Side 12 4/ AFGØRELSE Indklagede, Aalborg Forsyning - AKE El-Net & AKE Forsyning NS vi Forsyningsvirksomhederne, skal kreditere betalingskravet over for klager, J,n, med prisen for kwh i den påklagede forbrugsperiode. Aalborg Forsyning - AKE El-Net & AKE Forsyning NS vi Forsyningsvirksomhederne skal i sagsomkostninger til ankenævnet betale kr. inkl. moms, der betales senest 30 dage efter den dato, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyreisen på ankenævnets vegne udsender faktura på opkrævning af beløbet. ANKENÆVNET pa ENERGIOMRAOET, DEN D 3. JUL 2 O 11 /

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /MRO Forbruger: PWC Consult v / Peter Weichel Carlsen Gertrud Rasks Vej 8 9210 Aalborg SØ Indklaget elhandelsselskab: Netselskab: Energileverandør: 1) Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0818 /SEN Klager: M+H.C.H 4500 Nykøbing Sj Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN ndklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920 0101 0729 /TFL Klager: KAL 8600 Silkeborg Sekretariat: KONKURRENCE OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS NVE Strømmen A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE [berigtiget for regnefejl] 4/1920-0101-0788 /MPE Klager: AS 4623 Lille Skensved v / LS Sekretariat: KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net A/S CVR

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0732 /SEN Klager: MJ Indklaget energiselskab: 4500 Nykøbing Sj NOE Energi A/S CVR 2110 5848 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MLD Klager: Indklaget energiselskab: KK 8450 Hammel Hammel Elforsyning Net A/S CVR 3247 9243 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29 CVR-nr. 28 45 81 85 post@energianke.dk

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 360 sagsnr.: ScanJour sagsnr.: 4/1920-0101-0867 / SEN MRO Klager: BJ 4180 Sorø Indklaget energiselskab: SEAS-NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 v/seas-nve Holding

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /SUSJ Forbruger: 4700 Næstved Energiselskab: SEAS- NVE Net CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen CVR 2421 3528 & SEAS-NVE Holding CVR 2578 4413 v/seas-nve Strømmen

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 :

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : ANKENÆVNETS AFGØRELSE Nyt sagsnr. 360 : Gl. sagsnr. ScanJour: 4/1920-0101-0851 / TFL Klager: Jørgen Holdt Ericavej 176 2820 Gentofte Indklaget energiselskab: Klageemne: Ankenævnets sammensætning: Energiselskabet

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE /MPE Klager: Indklaget energiselskab: CBP 9240 Nibe Nibe Elforsyning Net A.m.b.a. Torvet 4 9240 Nibe CVR 6881 2828 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82 00 Fax 33 18 14 29

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06301 4/1920-0201-0078 Klager: Anders Christian Andersen Ole Olsens Allé 26 2900 Hellerup Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: HMN Naturgas I /S CVR 3250 5821

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0705 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: MBV 7080 Brørup FORSYNING A/S CVR 3091 3558 & TRE-FOR El-Net A/S CVR 2080 6397 Nyropsgade 30 1780 København V Tlf. 72 26 82

Læs mere

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA

Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA [klagerens navn udeladt] [klagerens adresse udeladt] 3460 Birkerød Afgørelse af Deres klage over Energitilsynets afgørelse af 7. september 2004 vedr. Deres elregning fra NESA Den 4. oktober 2004 indbragte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Forbrugeren: Jesper Bruun-Rasmussen Taarbæk Strandvej 20 2930 Klampenborg Opr. sag: Sagsbehandler: TFL MRO Indklaget energiselskab: Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. CVR 6423

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0001 /SEN Klager: Indklaget energiselskab: 2700 Brønshøj Københavns Energi Holding A/S (CVR 1005 1460) & KE Kunde A/S (CVR 2550 2108) v / KE Marked A/S (CVR 2550 1861)

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367

ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA-12/06367 Klager: Isenvadvej 13 7430 Ikast Sagsbehandler: /SUSJ Indklaget energiselskab: EnergiMidt Net CVR 2833 1878 & EnergiMidt Handel CVR 2547 2322 v / EnergiMidt CVR

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0122 /LAA Klager: Indklaget energiselskab: NN 2700 Brønshøj KE Kunde A/S CVR 2550 2108 v/ DONG Energy A/S CVR 3621 3728 Salg og Distribution Nesa Allé 1 2820 Gentofte

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0457 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: LP vej 4900 Nakskov Nakskov Elnet A/S CVR 2960 3081 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 v / SEAS-NVE A.m.b.a. CVR 6851 5211

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0030 /SP Klager: Indklaget energiselskab: NN 2000 Frederiksberg Frederiksberg Elforsyning A/S CVR 2581 3197 & Frederiksberg Elnet A/S CVR 2581 9241 v / DONG Energy A/S

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0568 /AIQ-FR Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: JLJ 3500 Værløse SEAS-NVE Holding A/S CVR 2578 4413 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Strømafbrydelse - Erstatning

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0482 /FR-AIQ Klager: Indklaget energiselskab: NN 4760 Vordingborg SEAS-NVE Net A/S CVR 2811 3285 & SEAS-NVE Strømmen A/S CVR 2421 3528 Hovedgaden 36 4520 Svinninge Nyropsgade

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt.

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. (Elforsyning) [B Aps], Virum over Energitilsynet af 17. marts 2004 NESA s krav på betaling for el Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF EL TIL FORBRUGERE OG ERHVERVSDRIVENDE Switch.dk A/S Cvr. nr. 3080 7804 Henvendelse til Ørbækvej 260, 5220 Odense SØ, Kundeservice tel 6311 5800, kundeservice@switch.dk www.switch.dk SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR SWITCH.DK A/S SALG AF

Læs mere

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser.

IT- og Telestyrelsen træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage af 24. juni 2008 over TDC s priser for 30A- og 60A-strømydelser. TDC A/S regulering@tdc.dk Fremsendes alene via e-mail Klage fra Cybercity (nu Telenor) over høje priser for strømydelser på samhusningslokaliteter træffer herved afgørelse i sagen vedr. Cybercitys klage

Læs mere

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003

Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 (Elforsyning) Frederiksberg Forsyning A/S af 31. maj 2005 over Energitilsynet af 4. maj 2005 prisgodkendelse for reguleringsåret 2003 Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand, professor dr.polit.

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sagsnr. 12/04802 / TFL Klager: LT 9300 Sæby Sekretariat: KNKURRENCE- G FRBRUGERSTYRELSEN Indklaget energiselskab: Klageemne: Thorshøj Kraftvarme A.m.b.a. CVR 1947 0695 Kobbervænget

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt

Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt Skatteudvalget 2014-15 L 144 Bilag 2 Offentligt 26. februar 2015 J.nr. 14-4601203 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere